Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)"

Transkript

1 Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di tjntn kal trkk innnfor lovn rammr llr ikk har aktualirt g gjnnom budjttforlikt mllom ntrumrgjringn og Arbidrpartit høtn Man ønkr fra Rilivbdriftn landforning id å timr konkvnn av n lik innføring. Rilivbdriftn landforning, avdling Hdmark og Oppland, har drfor ngajrt Høgkoln i Lillhammr, v/undrtgnd til å gjnnomfør konkvnutrdningn. Oppdragt bl avgrnt til å gjld lvtllanlgg, md utgangpunkt i bdriftr i Tryil. Dt har i løpt av undrøklpriodn vært avlagt to bøk i Tryil, hvor amtlig av d aktull bdriftn møtt opp. I dt ført møtt bl opplggt for undrøkln dikutrt, amtidig om nødvndig bakgrunninformajon bl innhntt. Dt var dn nklt bdrift aldobalan pr , gjtdøgntatitikkr og priutvikling om bl amlt inn. Samtlig bdriftr tillt md t åpnt inn og gav vlvillig fra g all ønkt informajon. Dn mottatt informajonn vil bli dtrurt fra Høgkoln id å nart projktt r gjnnomført. Dt r grunn til å takk dltakrn i Tryil får vlvillig dltakl i projktt, amt dr vilj og vn til å dlta i dikujonn rundt tmat. Md dn åpnht og fortål for fll gjnidig nytt og avhngight r dt ikk vanklig å fortå hvorfor Tryil r blitt t lokomotiv i nork riliv. Til tro for d god dikujonr r dt allikvl undrtgnd om har gjnnomført all brgningr. Evntull fil og manglr vd brgningn r dt drfor undrtgnd om kal tå til anvar for. Lillhammr Han Holmngn Amanuni Publirt på ntt av Bibliotkt, HiL. 1 Innldning. Sidn mrvrdiavgiftn (mva) bl innført 1. januar 1970 har n rkk varr og tjntr vært unntatt dnn avgiftn. Unntakt r ntn gitt om t ærkilt unntak innnfor mrvrdiavgiftlovn rammr, Mrvrdiavgift i rilivbdriftr - Holmngn, Han. Høgkoln i Lillhammr, Arbidnotat nr 100, 2000.

2 kmplvi avir, frimrkr m.m., llr dt kan vær utlatt fra lovn, om for kmpl mrvrdiavgift på ovrnatting og tranport r. Di tjntn r altå mrvrdiavgiftfri, ikk fordi d pilt r nvnt om unntak i lovn, mn fordi d ikk r omfatt av dnn. Drfor r dt hllr ikk fradrag for dn inngånd mrvrdiavgiftn på kotnadn knyttt til alg av ovrnatting og prontranport. For ovrnattingbdriftn btyr dtt at dt for kotnadr om kan hnfør til rvringdln gi fullt fradrag for inngånd mrvrdiavgift, amtidig om kundn blat for dn utgånd. På ovrnattingdln r dt ingn lik brgningr. Dt vil i at fakturabløpt på inngånd fakturar kotnadfør inkluiv mrvrdiavgiftn på d aktull kotnadtdr. For fllkotnadr har man fortatt n fordling mllom avgiftpliktig og avgiftfri omtning, og fordlt mrvrdiavgiftn drttr. Dt har gjntatt gangr vært dikutrt hvorvidt di tjntn kal mva-blgg llr ikk. I dn åkalt "Voknån-rklæringn bl dt fatlått at innføring av mva på ovrnatting og prontranport ikk var aktull politikk. Sakn r imidlrtid på nytt aktualirt gjnnom budjttforlikt mllom ntrumrgjringn og Arbidrpartit. 2 Bakgrunn I løpt av dt it tiårt har dt vært gjnnomført n rkk analyr md formålt å avdkk hvilk konkvnr n innføring av mva vil få for d aktull bdriftn. Et fll trkk r at, md non få unntak, ovrnattingnæringn analyr undr tt, uavhngig av driftform (byhotllr, høyfjllhotllr lvtllanlgg m.m.). I og md at d ulik ovrnattingkatgorir har ulik fordlingnøklr for mva ttr dagn mva-ytm, gir n innføring av mva på ovrnatting ulik utlag for bdriftn. I SNF-rapport nr. 95/94, konkludr dt md at 5% mva på ovrnatting ikk vrkn vil før til n rdukjon i antall gjtdøgn llr ylatt innn næringn. Drimot vil n mva-at på hnholdvi 11 og 22% (analyn bl gjnnomført før dn gnrll atn bl hvt til 23%) vil mdfør n vntlig vkkt ovrnattingnæring. Analyn vir dutn at dn økonomik gvintn for tatn r marginal på lang ikt. I n rapport fra Tranportøkonomik intitutt (TØI:617/94) anta dt at mva kan ovrfør til kundn i tjntmarkdt, mn fri fritidmarkdt ikk vil akptr dtt. I klartkt btyr annynligvi dtt at for tjntr ytt til yrktrafikkn og kur/konfranmarkdt kan mva dkk gjnnom n priøkning, mn dtt ikk vil vær mulig på fri/fritidmarkdt. Di konklujonn harmonrr rlativt godt md argumntn i dn foran nvnt SNF-rapportn, om argumntrr md n prilatiitt på d rpktiv markdn om: Kur/konfran: Ep =-0,9 Yrktrafikk: Ep =-0,2 Fri/fritid: Ep=-3. D vntligt konklujonn fra dn amm TØI-rapportn var dutn at ttrpørln vil fall md ca gjtdøgn om n konkvn av mva-innførl. Fltpartn av di vil tamm fra utlndingr. Vidr konkludr dt md at dn økonomik virkningn for ærlig bdriftr på fri/fritidmarkdt vil vær btydlig. Virkningn for rivalutabalann r dutn vært uikkr. Nork kihir forning har i flr utrdningr dokumntrt ffktn av n mva-innførl for dnn næringn. Konklujonn r ntydig ngativ for dnn branjn iolrt tt. I Rilivbdriftn landforning konjunkturrapport 1999 konkludr dt ogå md at dt vil får alvorlig konkvnr for ovrnattingnæringn. 1

3 3 Problmtilling og avgrnning Ogå i dnn rapportn tar vi for o konkvnn for bdriftn vd n innførl av mva. Fordi ingn av d andr rapportn konkrt r på fri/fritidtrafikkn, r dnn rapportn bgrnt til dnn. Fri/fritidtrafikkn utgjør totalt tt ca 53% av ovrnattingttrpørln i nork hotllr (SSB 1997). For campingnæringn r tilnærmt 100% fri/fritidrlatrt. D vntligt kjnntgnn vd dtt markdt r at dt r my lvhuhold, vært ongbtont, vært konkurranutatt og vært prifølomt (Ep=-3). Markdt r ogå væravhngig, n avhngight om i litn grad kan kompnr md lavr prir og/llr pågånd markdføringinnat. Tilbydrn på dtt markdt kjnntgn vd at dt r mang må tilbydr, oft i ditriktn, og at d nklt tilbydr r gjnidig avhngig av hvrandr. Dt vil i at ovrnattingbdriftn i t områd r avhngig av aktivittn blant andr aktørr om mur, familiparkr, kianlgg tc for å oppnå ttrpørl. På fri/fritidmarkdt r dt md andr ord dt ammnatt produktt om ttrpørr, og ikk nkltproduktr aln. Dtt btyr igjn at vi må på dn amld pakkn av tilbud for å kunn mål konkvnn av n mva-innførl. Ovrnattingtilbudt på fri/fritidmarkdt btår for n tor dl av må og mllomtor bdriftr om pnjonatr, motllr, fjlltur og høyfjllhotllr. I Konjunkturrapportn 1999 (Skalp 1999) lå dt fat at økonomin i di bdriftn r vak. På d mt vanlig indikatorn corr d må og mllomtor bdriftn dårligt. Egnkapitalandln utgjør kmplvi bar 9.7% (1997) for d må bdriftn, i mottning til d tor om hadd n gnkapitalandl på ca 16,7%. Samtidig vir dn amm analyn at finankotnadn (i pront av omtningn) rlativt tt r høyr i d må nn i d tor bdriftn (5,9% mot 2,3%). Dtt mdførr at d må og mllomtor bdriftn r riikofylt dbitorr amtidig om dt r utatt for vingningr i rntmarkdt. Ogå andr indikatorr om rntabilitt og driftmargin r vakr i d må og mllomtor fortakn nn i d tor. (Skalp 1999) For campingbdriftn r ituajonn no bdr. Skalp vurdr di bdriftn om olid og tabil, md n gjnnomnittlig totalkapitalrntabilitt på ca 7%, n gnkapitalandl på ca 19% og finankotnadr i pront av omtningn på ca 9%. For d andr rilivrlatrt aktørn på fri/fritidmarkdt, dt vil i kintr, golfbanr, mur familiparkr m.m., r d tilvarnd talln: totalkapitalrntabilitt, 0,9%, gnkapitalandl, 22,3% og driftmargin, 1,1% (finankotnadr ikk brgnt). (Skalp 1999). Dt r i dnn ammnatt næringn, om r vært konkurranutatt og utatt for andr ytr påvirkningr om værforhold og rnt, og md n økonomi om r langt vakr nn gjnnomnittt for nork næringliv, man nå tår ovrfor truln om innføring av yttrligr avgiftr. Vil dnn næringn kunn tål n innføring av mva, og hvilk foruttningr må gjør gjldnd for at dtt kal kunn gå?. 4 Mtod I dtt arbidt har vi tatt utgangpunkt i Tryil, og analyrt dt ammnatt vintrproduktt på dnn dtinajonn. I analyn inngår følgnd bdriftr: Tryilfjllt a: Hilkapt går inn undr prontranport og omfatt i dag ikk av mva-lovn. Tryil Booking: Utli av ovrnatting og rprntrr mang må utlir av hyttr og mindr ovrnattinganlgg Top Dtination: Utli av ovrnatting på linj md Tryil Booking. Fll for d to itnvnt r at d lir ut lvtllnhtr. Dt vil i at d ikk omfatt av mrvrdiavgiftlovn lik dn r i dag, og r om ådan ikk mva-pliktig. 2

4 Sportrvic - kikol: Tilbyr ikk avgiftpliktig tjntr, og r om ådan hllr ikk avgiftpliktig ttr dagn lovgivning. D vntligt kjnntgnn vd Tryil r at tdt har dt tørt alpintilbudt i Norg, omlag 3 gangr å tort om dn nt tørt dtinajonn, målt i omtning i hilkapt. Som n konkvn av dtt har dt vært gjnnomført tor invtringr i dt it tiårt, n invtringtakt om forvnt å forttt inn i dt nt årtun - gitt d riktig rammbtingln. Dn kraftig vktn, og drmd d tor invtringn til tro, r inntjningn i ovrnattingbdriftn vak. I hilkapt drimot r økonomin vntlig bdr nn gjnnomnittt for nork næringliv. Årrgnkapn for 1998 vit nøkkltall om vit i tabll 1: Tabll 1: Non nøkkltall for bdriftn i Tryil Tkt Egnkapitalandl Totalkapitalrntabilitt Finankotnad i pt. av omtningn Aktivittbdriftn 26,3 12,9 5,7 Ovrnattingbdriftn 20,6-3,2 0,14 Tryil undr tt: 25,4 10,4 3,2 Et annt ærtrkk vd Tryil r driftformn. D ovrnattingbdriftn om r md i vårt utvalg r driftlkapr. Eindomlkapn, om tår for d vntligt invtringn, r dn nklt hyttir llr invtor i tørr komplkr om li av d hrværnd lkapr. Dnn driftformn har mdført n riikoprdning på invtringidn, amtidig om man gjnnom driftlkapn har tørr kontroll md prir og markdføring. Dt r drfor grunn til å anta at dn valgt driftformn r å rajonll om mulig undr dagn forhold. Bart på aldobalann for d rpktiv lkap pr bl hvr nklt konto gjnnomgått. Mva bl lagt til på inntktidn og trukkt fra på kotnadidn, på d konti om vill fall inn undr n mva-brgningn. Rilivbdriftn landforning kontoplan bl lagt til grunn i dtt arbidt. Dt bl ikk fortatt non fordling av mrvrdiavgiftn på fllkotnadn, idt all inngånd mva bl ført til fradrag i mva-rgnkapt, uavhngig av d atn om bl bnyttt for dn utgånd avgiftn. Invtringavgift bl ikk brgnt, idt vi forutttr at dnn fallr bort i dt ny mvaytmt. Dt r vidr forutatt at mva blgg på all ldd, tilvarnd dagn ytm. Dt vil i at mva ogå btal til indomlkapt for li av hyttr og apartmnt. Dt r vidr forutatt at dt btal mva på byråprovijonr. Di avgiftn kommr til fradrag på tilvarnd kotnadartr i vårt utvalg. Mva på rvringomtning bl opprttholdt på dagn nivå. Vi har brgnt konkvnn for Tryil om dtinajon vd n innføring av mva-atr på hnholdvi 5%, 11% og 15%. Vi har dutn gjort timatr på rultatndringn gitt n pritigning på hnholdvi 0%, 7,5% og 10% om n konkvn av mva-innføring. 5 Rultatr 5.1 Ingn pritigning Undr foruttningn om vit foran blir d akkumulrt rultatn om vit i tabll 2. I di brgningn har vi forutatt at dn utgånd mva i in hlht dkk av fortakn lv, dt vil i at inntktn rdur md t bløp tilvarnd mrvrdiavgiftn ttr d rpktiv mva-atr. Vi forutttr dutn at all andr aktørr i vrdikapningkjdn forholdr g på amm måt. Dt vil i at indomlkapn ikk krvr høyr utliprir og at turopratørn llr ribyrån hllr ikk hvr in prir. Tabll 2: Rultat vd innføring av mva. Ingn pritigning Tryil tt undr tt Rgnkap m/5% mva m/11% mva m/15% mva Driftinntktr

5 Varkotnadr Lønnkotnadr Driftkotnadr Rultat før avkrivningr Som dt frmgår vil n mva på 5% ikk mdfør vntlig ndringr i rultatt gitt ingn pritigning. 11% mva på ovrnatting og tranport vil mdfør n rdukjon i rultatn på om lag 4 mill, mn ndgangn vil vær omtrnt 7 mill. drom mva-atn blir att til 15%. Årakn til rdurt var- og driftkotnadr r d ulik atr om r lagt på innlid bonhtr og byråprovijonr. Dn rlativ ndringn i rultatt r vit i figur 1 på nt id. Ndgangn blir naturlig nok tørt jo høyr mva-at om bnytt. Vd n innføring av 15% mva på ovrnatting og tranport vil rultatrdukjonn bli på no ovr 20%. Figur 1: Rlativ ndring i rultat utvalgt tt undr tt. Ingn pritigning P r o n t v i n d r i n g i r MVA-at 5.2 Konkvnr undr pritigning. Dt r imidlrtid mt naturlig å tro at n innføring av mva vil mdfør at bdriftn forøkr å ta no av avgiftøkningn igjn ho kundn. Dtt vil mdfør n pritigning. En tilvarnd rakjon fikk vi i Svrig 1 da dt bl innført 23% mva på ovrnatting i Konkvnn var blant annt at nork ovrnattingbdriftr fikk n økt ttrpørl, mn dn falt dramatik i Svrig. I d nt brgningn har vi lagt til grunn n mva-at på 11%. Figur 2: 11% mva og pritigning. Endringr i rultat før avkrivningr 1 Svnkn innført n mva på 23%, n at d mått rdur til 12% kort tid ttr. 4

6 R u l t a t R.i dag R m/mva 7,50 % 10 % 0-1, Ep Figur 2 vir at rultatt vil rdur fra 1998-ituajonn, da rultatr var no ovr 33 mill akkumulrt, til ca 29 mill gitt ingn pritigning. Blir pritigningn på 7,5% vil rultatt rdur, avhngig av prilatiittn. Drom prilatiittn r på -1,2 timr dt ny rultatt til ca 29,5 mill. Drom latiittn r på -3 drimot, vil dt ny rultatt bli på no undr 18 mill. Tilvarnd timatr vd n pritigning på 10% r ca 27,5 mill (p=-1,2), ca 20,5 mill (p=-2) og no ovr 11 mill (p=-3). I figur 3 ndnfor har vi vit d amm brgningn. Figurn vir dt timrt rultatt i pront av 1998-rultatt. Figur 3: Etimrt rultatr i pront av 1998-rultatt: P r o n t Dagn rultat Ettr innføring 7,50 % 10 % , Ep 5

7 Dt ny rultatt vil utgjør ca 1/3 av dagn rultat drom dt innfør n mva på 11% og prilatiittn r på -3 og pritigningn på 10%. 6 Dikujon Utgangpunktt for vår brgningr r om tidligr nvnt lvtllbdriftn, aktivittbdriftn og hianlggn i Tryil. Tryil har i d nr år vært t av d tørt ukområdn i nork riliv. Invtringn har vært formidabl, og forvntningn til frmtida om tt av landt frmt alpindtinajonr r god. Skal man lykk må imidlrtid rammbtingln lgg til rtt, lik at forutigbarhtn blir tørt mulig. I dagn ituajon, md uikkrht om mva vil bli innført llr ikk, kan dtt dmp invtringlytn, hvilkt r n nødvndig foruttning for å lykk i dagn konkurranituajon. Vår analyr vir at lv md ukbdriftr vil rultatn rdur btraktlig. Blant d ulik bdriftr i Tryil r dt dutn tor variajonr. Slv om non bdriftr kankj vil klar g bdr nn andr, vil dt ikk vær ovrraknd om non bdriftr ikk klarr ovrgangn. Drom n llr flr av aktørn ikk maktr dtt, vil viktig produktlmntr fall bort, og produktt Tryil vil lid om hlht. Dt r drfor av dn tørt btydning at t vntult nytt ytm tilrttlgg lik at all bdriftn har n mulight for å ovrlv. Tilvarnd variajon finnr vi annynligvi i d øvrig, ammnlignbar, bdriftn i Norg. Økonomin, dt vil i inntjningvnn, r annynligvi ikk lik god om i vårt utvalg. Dt r drfor rimlig å anta at vært mang bdriftr vil få tor økonomik problmr vd n mva-innføring. Dt kan ikk prir trkt nok at for dnn typ rilivprodukjon må d rpktiv bdriftr amlt tt btrakt om tt produkt, tt md gjtn øyn. Drom tt produktlmnt fallr bort, vil drmd hl produktt får rdurt kvalitt. Uikkrhtn i analyr av dnn karaktr r naturligvi rlativt tor. For dt ført kan d foruttningr vi har tatt vdrørnd dt kommnd mva-ytmt vær fil. På mang måtr har vi tatt utgangpunkt i t ytm md fullt fradrag for inngånd avgift og ingn invtringavgift, lv om atn på ovrnatting og tranport r att vntlig lavr. Dtt r nok å btrakt om dt mt poitiv utgangpunktt. Til tro for dtt vir vår brgningr at bdriftn ikk tålr n lik mvainnføring. Tilvarnd har vi btraktt n varirnd prilatiitt. Tatt i btraktning av at dtt i all vntlig grad r fri og fritidmarkdt, dr prilatiittn anta å vær ca -3, kan ogå dtt vær for lavt. Tilvarnd btraktningr for d aktull bdriftr vir at latiittn varir fra ong til ong, og at dn innn dn nklt ong kan varir trkt. I mang tilfllr r prilatiittn båd -5 og -6., mn dn i høyongn r no lavr. Drom dn virklig prilatiittn r lavr nn -3, vil rultatn naturlig nok bli yttrligr forvrrt. I vår brgningr har vi ogå forutatt at d kitrnd mva-atr vil forbli om nå. Politik ignalr går imidlrtid ut på at mva på mat kal rdur, og at tapt tatlig inntktr på dtt kal ta igjn blant annt i mva på ovrnatting. For lvtll-, aktivitt- og tranportbdriftn vil dtt imidlrtid ikk få non btydning. Dtt r bdriftr om i utgangpunktt ikk lgr mat 2. Dn rdurt mva på mat vil drfor kun få marginal btydning for di bdriftn. Konkvnn for dt offntlig r i hnhold til tidligr analyr hlt marginal. For bdriftr av d katgorir om omfatt av dnn analyn vil konkvnn på ikt bli dramatik. Slv md n modrat pritigning vil bdriftn få t rdurt rultat. Så lng gnkapitalandln allrd r vært vak, r dt rimlig å anta at n rkk bdriftr ikk vil klar ovrgangn. Dt r ogå antatt at næringn hntr d prin ut av dagn markd om dt r mulig å hnt. En pritigning, om nok vil mått komm, vil drfor mdfør n rdurt ttrpørl, no om forvrrr ituajonn yttrligr. Utn at vi har fortatt lik brgningr vil dtt mdfør at dt total amfunnrgnkapt ogå vil tap, i form av mindr kattinngang på andr områdr, om tapt arbidgivravgift, tapt kattinngang fra bdriftn, høyr arbidldight i ditriktn og å vidr. 2 Non bdriftr har nkl kiokrvring. Inntktn fra dtt r hlt marginal. 6

8 7 Konklujonr D forliggnd analyr vir at lvtll-, aktivitt- og tranportbdriftn ikk har økonomik bærvn til å tål n innføring av mva på mr nn 5%. På fri og fritidmarkdt må d rpktiv produktlmntr btrakt undr tt. I og md tor varian mllom gjnidig avhngig bdriftr vil n ngativ konkvn for én bdrift, fortrk konkvnn for andr, lv om d iolrt tt kan bær n mindr mva-at. Dt r drfor vår hovdoppfatning at dt ikk bør innfør mva på d tjntr om vi har bhandlt i dnn rapportn 8 Littratur 1. H. Holmngn and D. Rirn, Økonomityring i Rilivbdriftr (Fagbokforlagt, Brgn, 1996). 2. V. Jan-Hann, Mom På Tjntr - Virkningn På Rilivnæringn i Norg (Tranportøkonomik intitutt, Olo, ). 3. Nork kihir forning, Innføring Av Mrvrdiavgift På Tjntr (Nork kihir forning, Olo, 1997). 4. Rilivt Fllråd, Mom På Rilivtjntr (Rilivt fllråd, Olo, 1994). 5. Rilivbdriftn Landforning, Håndbok i Rgnkap Og Økonomityring for Ovrnatting- Og Srvringnæringn (RBL, Olo, 1999). 6. O. Skalp, Konjunkturrapport for Ovrnatting- Og Srvringnæringn 1999 (RBL, Olo, 1999). 7., "Ovrnatting og rvring Økonomik analyr,"(stiftln for amfunn og næringlivforkning, Brgn, 1997). 8. O. Skalp and E. Goldng, Nork Rilivnæring Staturapport SNF-rapport 75/95 (SNF, Brgn, 1995). 9. Statitik ntralbyrå, Rilivtatitikkn 1998 (Statitik ntralbyrå, Olo, 1999). 7

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer