Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)"

Transkript

1 Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di tjntn kal trkk innnfor lovn rammr llr ikk har aktualirt g gjnnom budjttforlikt mllom ntrumrgjringn og Arbidrpartit høtn Man ønkr fra Rilivbdriftn landforning id å timr konkvnn av n lik innføring. Rilivbdriftn landforning, avdling Hdmark og Oppland, har drfor ngajrt Høgkoln i Lillhammr, v/undrtgnd til å gjnnomfør konkvnutrdningn. Oppdragt bl avgrnt til å gjld lvtllanlgg, md utgangpunkt i bdriftr i Tryil. Dt har i løpt av undrøklpriodn vært avlagt to bøk i Tryil, hvor amtlig av d aktull bdriftn møtt opp. I dt ført møtt bl opplggt for undrøkln dikutrt, amtidig om nødvndig bakgrunninformajon bl innhntt. Dt var dn nklt bdrift aldobalan pr , gjtdøgntatitikkr og priutvikling om bl amlt inn. Samtlig bdriftr tillt md t åpnt inn og gav vlvillig fra g all ønkt informajon. Dn mottatt informajonn vil bli dtrurt fra Høgkoln id å nart projktt r gjnnomført. Dt r grunn til å takk dltakrn i Tryil får vlvillig dltakl i projktt, amt dr vilj og vn til å dlta i dikujonn rundt tmat. Md dn åpnht og fortål for fll gjnidig nytt og avhngight r dt ikk vanklig å fortå hvorfor Tryil r blitt t lokomotiv i nork riliv. Til tro for d god dikujonr r dt allikvl undrtgnd om har gjnnomført all brgningr. Evntull fil og manglr vd brgningn r dt drfor undrtgnd om kal tå til anvar for. Lillhammr Han Holmngn Amanuni Publirt på ntt av Bibliotkt, HiL. 1 Innldning. Sidn mrvrdiavgiftn (mva) bl innført 1. januar 1970 har n rkk varr og tjntr vært unntatt dnn avgiftn. Unntakt r ntn gitt om t ærkilt unntak innnfor mrvrdiavgiftlovn rammr, Mrvrdiavgift i rilivbdriftr - Holmngn, Han. Høgkoln i Lillhammr, Arbidnotat nr 100, 2000.

2 kmplvi avir, frimrkr m.m., llr dt kan vær utlatt fra lovn, om for kmpl mrvrdiavgift på ovrnatting og tranport r. Di tjntn r altå mrvrdiavgiftfri, ikk fordi d pilt r nvnt om unntak i lovn, mn fordi d ikk r omfatt av dnn. Drfor r dt hllr ikk fradrag for dn inngånd mrvrdiavgiftn på kotnadn knyttt til alg av ovrnatting og prontranport. For ovrnattingbdriftn btyr dtt at dt for kotnadr om kan hnfør til rvringdln gi fullt fradrag for inngånd mrvrdiavgift, amtidig om kundn blat for dn utgånd. På ovrnattingdln r dt ingn lik brgningr. Dt vil i at fakturabløpt på inngånd fakturar kotnadfør inkluiv mrvrdiavgiftn på d aktull kotnadtdr. For fllkotnadr har man fortatt n fordling mllom avgiftpliktig og avgiftfri omtning, og fordlt mrvrdiavgiftn drttr. Dt har gjntatt gangr vært dikutrt hvorvidt di tjntn kal mva-blgg llr ikk. I dn åkalt "Voknån-rklæringn bl dt fatlått at innføring av mva på ovrnatting og prontranport ikk var aktull politikk. Sakn r imidlrtid på nytt aktualirt gjnnom budjttforlikt mllom ntrumrgjringn og Arbidrpartit. 2 Bakgrunn I løpt av dt it tiårt har dt vært gjnnomført n rkk analyr md formålt å avdkk hvilk konkvnr n innføring av mva vil få for d aktull bdriftn. Et fll trkk r at, md non få unntak, ovrnattingnæringn analyr undr tt, uavhngig av driftform (byhotllr, høyfjllhotllr lvtllanlgg m.m.). I og md at d ulik ovrnattingkatgorir har ulik fordlingnøklr for mva ttr dagn mva-ytm, gir n innføring av mva på ovrnatting ulik utlag for bdriftn. I SNF-rapport nr. 95/94, konkludr dt md at 5% mva på ovrnatting ikk vrkn vil før til n rdukjon i antall gjtdøgn llr ylatt innn næringn. Drimot vil n mva-at på hnholdvi 11 og 22% (analyn bl gjnnomført før dn gnrll atn bl hvt til 23%) vil mdfør n vntlig vkkt ovrnattingnæring. Analyn vir dutn at dn økonomik gvintn for tatn r marginal på lang ikt. I n rapport fra Tranportøkonomik intitutt (TØI:617/94) anta dt at mva kan ovrfør til kundn i tjntmarkdt, mn fri fritidmarkdt ikk vil akptr dtt. I klartkt btyr annynligvi dtt at for tjntr ytt til yrktrafikkn og kur/konfranmarkdt kan mva dkk gjnnom n priøkning, mn dtt ikk vil vær mulig på fri/fritidmarkdt. Di konklujonn harmonrr rlativt godt md argumntn i dn foran nvnt SNF-rapportn, om argumntrr md n prilatiitt på d rpktiv markdn om: Kur/konfran: Ep =-0,9 Yrktrafikk: Ep =-0,2 Fri/fritid: Ep=-3. D vntligt konklujonn fra dn amm TØI-rapportn var dutn at ttrpørln vil fall md ca gjtdøgn om n konkvn av mva-innførl. Fltpartn av di vil tamm fra utlndingr. Vidr konkludr dt md at dn økonomik virkningn for ærlig bdriftr på fri/fritidmarkdt vil vær btydlig. Virkningn for rivalutabalann r dutn vært uikkr. Nork kihir forning har i flr utrdningr dokumntrt ffktn av n mva-innførl for dnn næringn. Konklujonn r ntydig ngativ for dnn branjn iolrt tt. I Rilivbdriftn landforning konjunkturrapport 1999 konkludr dt ogå md at dt vil får alvorlig konkvnr for ovrnattingnæringn. 1

3 3 Problmtilling og avgrnning Ogå i dnn rapportn tar vi for o konkvnn for bdriftn vd n innførl av mva. Fordi ingn av d andr rapportn konkrt r på fri/fritidtrafikkn, r dnn rapportn bgrnt til dnn. Fri/fritidtrafikkn utgjør totalt tt ca 53% av ovrnattingttrpørln i nork hotllr (SSB 1997). For campingnæringn r tilnærmt 100% fri/fritidrlatrt. D vntligt kjnntgnn vd dtt markdt r at dt r my lvhuhold, vært ongbtont, vært konkurranutatt og vært prifølomt (Ep=-3). Markdt r ogå væravhngig, n avhngight om i litn grad kan kompnr md lavr prir og/llr pågånd markdføringinnat. Tilbydrn på dtt markdt kjnntgn vd at dt r mang må tilbydr, oft i ditriktn, og at d nklt tilbydr r gjnidig avhngig av hvrandr. Dt vil i at ovrnattingbdriftn i t områd r avhngig av aktivittn blant andr aktørr om mur, familiparkr, kianlgg tc for å oppnå ttrpørl. På fri/fritidmarkdt r dt md andr ord dt ammnatt produktt om ttrpørr, og ikk nkltproduktr aln. Dtt btyr igjn at vi må på dn amld pakkn av tilbud for å kunn mål konkvnn av n mva-innførl. Ovrnattingtilbudt på fri/fritidmarkdt btår for n tor dl av må og mllomtor bdriftr om pnjonatr, motllr, fjlltur og høyfjllhotllr. I Konjunkturrapportn 1999 (Skalp 1999) lå dt fat at økonomin i di bdriftn r vak. På d mt vanlig indikatorn corr d må og mllomtor bdriftn dårligt. Egnkapitalandln utgjør kmplvi bar 9.7% (1997) for d må bdriftn, i mottning til d tor om hadd n gnkapitalandl på ca 16,7%. Samtidig vir dn amm analyn at finankotnadn (i pront av omtningn) rlativt tt r høyr i d må nn i d tor bdriftn (5,9% mot 2,3%). Dtt mdførr at d må og mllomtor bdriftn r riikofylt dbitorr amtidig om dt r utatt for vingningr i rntmarkdt. Ogå andr indikatorr om rntabilitt og driftmargin r vakr i d må og mllomtor fortakn nn i d tor. (Skalp 1999) For campingbdriftn r ituajonn no bdr. Skalp vurdr di bdriftn om olid og tabil, md n gjnnomnittlig totalkapitalrntabilitt på ca 7%, n gnkapitalandl på ca 19% og finankotnadr i pront av omtningn på ca 9%. For d andr rilivrlatrt aktørn på fri/fritidmarkdt, dt vil i kintr, golfbanr, mur familiparkr m.m., r d tilvarnd talln: totalkapitalrntabilitt, 0,9%, gnkapitalandl, 22,3% og driftmargin, 1,1% (finankotnadr ikk brgnt). (Skalp 1999). Dt r i dnn ammnatt næringn, om r vært konkurranutatt og utatt for andr ytr påvirkningr om værforhold og rnt, og md n økonomi om r langt vakr nn gjnnomnittt for nork næringliv, man nå tår ovrfor truln om innføring av yttrligr avgiftr. Vil dnn næringn kunn tål n innføring av mva, og hvilk foruttningr må gjør gjldnd for at dtt kal kunn gå?. 4 Mtod I dtt arbidt har vi tatt utgangpunkt i Tryil, og analyrt dt ammnatt vintrproduktt på dnn dtinajonn. I analyn inngår følgnd bdriftr: Tryilfjllt a: Hilkapt går inn undr prontranport og omfatt i dag ikk av mva-lovn. Tryil Booking: Utli av ovrnatting og rprntrr mang må utlir av hyttr og mindr ovrnattinganlgg Top Dtination: Utli av ovrnatting på linj md Tryil Booking. Fll for d to itnvnt r at d lir ut lvtllnhtr. Dt vil i at d ikk omfatt av mrvrdiavgiftlovn lik dn r i dag, og r om ådan ikk mva-pliktig. 2

4 Sportrvic - kikol: Tilbyr ikk avgiftpliktig tjntr, og r om ådan hllr ikk avgiftpliktig ttr dagn lovgivning. D vntligt kjnntgnn vd Tryil r at tdt har dt tørt alpintilbudt i Norg, omlag 3 gangr å tort om dn nt tørt dtinajonn, målt i omtning i hilkapt. Som n konkvn av dtt har dt vært gjnnomført tor invtringr i dt it tiårt, n invtringtakt om forvnt å forttt inn i dt nt årtun - gitt d riktig rammbtingln. Dn kraftig vktn, og drmd d tor invtringn til tro, r inntjningn i ovrnattingbdriftn vak. I hilkapt drimot r økonomin vntlig bdr nn gjnnomnittt for nork næringliv. Årrgnkapn for 1998 vit nøkkltall om vit i tabll 1: Tabll 1: Non nøkkltall for bdriftn i Tryil Tkt Egnkapitalandl Totalkapitalrntabilitt Finankotnad i pt. av omtningn Aktivittbdriftn 26,3 12,9 5,7 Ovrnattingbdriftn 20,6-3,2 0,14 Tryil undr tt: 25,4 10,4 3,2 Et annt ærtrkk vd Tryil r driftformn. D ovrnattingbdriftn om r md i vårt utvalg r driftlkapr. Eindomlkapn, om tår for d vntligt invtringn, r dn nklt hyttir llr invtor i tørr komplkr om li av d hrværnd lkapr. Dnn driftformn har mdført n riikoprdning på invtringidn, amtidig om man gjnnom driftlkapn har tørr kontroll md prir og markdføring. Dt r drfor grunn til å anta at dn valgt driftformn r å rajonll om mulig undr dagn forhold. Bart på aldobalann for d rpktiv lkap pr bl hvr nklt konto gjnnomgått. Mva bl lagt til på inntktidn og trukkt fra på kotnadidn, på d konti om vill fall inn undr n mva-brgningn. Rilivbdriftn landforning kontoplan bl lagt til grunn i dtt arbidt. Dt bl ikk fortatt non fordling av mrvrdiavgiftn på fllkotnadn, idt all inngånd mva bl ført til fradrag i mva-rgnkapt, uavhngig av d atn om bl bnyttt for dn utgånd avgiftn. Invtringavgift bl ikk brgnt, idt vi forutttr at dnn fallr bort i dt ny mvaytmt. Dt r vidr forutatt at mva blgg på all ldd, tilvarnd dagn ytm. Dt vil i at mva ogå btal til indomlkapt for li av hyttr og apartmnt. Dt r vidr forutatt at dt btal mva på byråprovijonr. Di avgiftn kommr til fradrag på tilvarnd kotnadartr i vårt utvalg. Mva på rvringomtning bl opprttholdt på dagn nivå. Vi har brgnt konkvnn for Tryil om dtinajon vd n innføring av mva-atr på hnholdvi 5%, 11% og 15%. Vi har dutn gjort timatr på rultatndringn gitt n pritigning på hnholdvi 0%, 7,5% og 10% om n konkvn av mva-innføring. 5 Rultatr 5.1 Ingn pritigning Undr foruttningn om vit foran blir d akkumulrt rultatn om vit i tabll 2. I di brgningn har vi forutatt at dn utgånd mva i in hlht dkk av fortakn lv, dt vil i at inntktn rdur md t bløp tilvarnd mrvrdiavgiftn ttr d rpktiv mva-atr. Vi forutttr dutn at all andr aktørr i vrdikapningkjdn forholdr g på amm måt. Dt vil i at indomlkapn ikk krvr høyr utliprir og at turopratørn llr ribyrån hllr ikk hvr in prir. Tabll 2: Rultat vd innføring av mva. Ingn pritigning Tryil tt undr tt Rgnkap m/5% mva m/11% mva m/15% mva Driftinntktr

5 Varkotnadr Lønnkotnadr Driftkotnadr Rultat før avkrivningr Som dt frmgår vil n mva på 5% ikk mdfør vntlig ndringr i rultatt gitt ingn pritigning. 11% mva på ovrnatting og tranport vil mdfør n rdukjon i rultatn på om lag 4 mill, mn ndgangn vil vær omtrnt 7 mill. drom mva-atn blir att til 15%. Årakn til rdurt var- og driftkotnadr r d ulik atr om r lagt på innlid bonhtr og byråprovijonr. Dn rlativ ndringn i rultatt r vit i figur 1 på nt id. Ndgangn blir naturlig nok tørt jo høyr mva-at om bnytt. Vd n innføring av 15% mva på ovrnatting og tranport vil rultatrdukjonn bli på no ovr 20%. Figur 1: Rlativ ndring i rultat utvalgt tt undr tt. Ingn pritigning P r o n t v i n d r i n g i r MVA-at 5.2 Konkvnr undr pritigning. Dt r imidlrtid mt naturlig å tro at n innføring av mva vil mdfør at bdriftn forøkr å ta no av avgiftøkningn igjn ho kundn. Dtt vil mdfør n pritigning. En tilvarnd rakjon fikk vi i Svrig 1 da dt bl innført 23% mva på ovrnatting i Konkvnn var blant annt at nork ovrnattingbdriftr fikk n økt ttrpørl, mn dn falt dramatik i Svrig. I d nt brgningn har vi lagt til grunn n mva-at på 11%. Figur 2: 11% mva og pritigning. Endringr i rultat før avkrivningr 1 Svnkn innført n mva på 23%, n at d mått rdur til 12% kort tid ttr. 4

6 R u l t a t R.i dag R m/mva 7,50 % 10 % 0-1, Ep Figur 2 vir at rultatt vil rdur fra 1998-ituajonn, da rultatr var no ovr 33 mill akkumulrt, til ca 29 mill gitt ingn pritigning. Blir pritigningn på 7,5% vil rultatt rdur, avhngig av prilatiittn. Drom prilatiittn r på -1,2 timr dt ny rultatt til ca 29,5 mill. Drom latiittn r på -3 drimot, vil dt ny rultatt bli på no undr 18 mill. Tilvarnd timatr vd n pritigning på 10% r ca 27,5 mill (p=-1,2), ca 20,5 mill (p=-2) og no ovr 11 mill (p=-3). I figur 3 ndnfor har vi vit d amm brgningn. Figurn vir dt timrt rultatt i pront av 1998-rultatt. Figur 3: Etimrt rultatr i pront av 1998-rultatt: P r o n t Dagn rultat Ettr innføring 7,50 % 10 % , Ep 5

7 Dt ny rultatt vil utgjør ca 1/3 av dagn rultat drom dt innfør n mva på 11% og prilatiittn r på -3 og pritigningn på 10%. 6 Dikujon Utgangpunktt for vår brgningr r om tidligr nvnt lvtllbdriftn, aktivittbdriftn og hianlggn i Tryil. Tryil har i d nr år vært t av d tørt ukområdn i nork riliv. Invtringn har vært formidabl, og forvntningn til frmtida om tt av landt frmt alpindtinajonr r god. Skal man lykk må imidlrtid rammbtingln lgg til rtt, lik at forutigbarhtn blir tørt mulig. I dagn ituajon, md uikkrht om mva vil bli innført llr ikk, kan dtt dmp invtringlytn, hvilkt r n nødvndig foruttning for å lykk i dagn konkurranituajon. Vår analyr vir at lv md ukbdriftr vil rultatn rdur btraktlig. Blant d ulik bdriftr i Tryil r dt dutn tor variajonr. Slv om non bdriftr kankj vil klar g bdr nn andr, vil dt ikk vær ovrraknd om non bdriftr ikk klarr ovrgangn. Drom n llr flr av aktørn ikk maktr dtt, vil viktig produktlmntr fall bort, og produktt Tryil vil lid om hlht. Dt r drfor av dn tørt btydning at t vntult nytt ytm tilrttlgg lik at all bdriftn har n mulight for å ovrlv. Tilvarnd variajon finnr vi annynligvi i d øvrig, ammnlignbar, bdriftn i Norg. Økonomin, dt vil i inntjningvnn, r annynligvi ikk lik god om i vårt utvalg. Dt r drfor rimlig å anta at vært mang bdriftr vil få tor økonomik problmr vd n mva-innføring. Dt kan ikk prir trkt nok at for dnn typ rilivprodukjon må d rpktiv bdriftr amlt tt btrakt om tt produkt, tt md gjtn øyn. Drom tt produktlmnt fallr bort, vil drmd hl produktt får rdurt kvalitt. Uikkrhtn i analyr av dnn karaktr r naturligvi rlativt tor. For dt ført kan d foruttningr vi har tatt vdrørnd dt kommnd mva-ytmt vær fil. På mang måtr har vi tatt utgangpunkt i t ytm md fullt fradrag for inngånd avgift og ingn invtringavgift, lv om atn på ovrnatting og tranport r att vntlig lavr. Dtt r nok å btrakt om dt mt poitiv utgangpunktt. Til tro for dtt vir vår brgningr at bdriftn ikk tålr n lik mvainnføring. Tilvarnd har vi btraktt n varirnd prilatiitt. Tatt i btraktning av at dtt i all vntlig grad r fri og fritidmarkdt, dr prilatiittn anta å vær ca -3, kan ogå dtt vær for lavt. Tilvarnd btraktningr for d aktull bdriftr vir at latiittn varir fra ong til ong, og at dn innn dn nklt ong kan varir trkt. I mang tilfllr r prilatiittn båd -5 og -6., mn dn i høyongn r no lavr. Drom dn virklig prilatiittn r lavr nn -3, vil rultatn naturlig nok bli yttrligr forvrrt. I vår brgningr har vi ogå forutatt at d kitrnd mva-atr vil forbli om nå. Politik ignalr går imidlrtid ut på at mva på mat kal rdur, og at tapt tatlig inntktr på dtt kal ta igjn blant annt i mva på ovrnatting. For lvtll-, aktivitt- og tranportbdriftn vil dtt imidlrtid ikk få non btydning. Dtt r bdriftr om i utgangpunktt ikk lgr mat 2. Dn rdurt mva på mat vil drfor kun få marginal btydning for di bdriftn. Konkvnn for dt offntlig r i hnhold til tidligr analyr hlt marginal. For bdriftr av d katgorir om omfatt av dnn analyn vil konkvnn på ikt bli dramatik. Slv md n modrat pritigning vil bdriftn få t rdurt rultat. Så lng gnkapitalandln allrd r vært vak, r dt rimlig å anta at n rkk bdriftr ikk vil klar ovrgangn. Dt r ogå antatt at næringn hntr d prin ut av dagn markd om dt r mulig å hnt. En pritigning, om nok vil mått komm, vil drfor mdfør n rdurt ttrpørl, no om forvrrr ituajonn yttrligr. Utn at vi har fortatt lik brgningr vil dtt mdfør at dt total amfunnrgnkapt ogå vil tap, i form av mindr kattinngang på andr områdr, om tapt arbidgivravgift, tapt kattinngang fra bdriftn, høyr arbidldight i ditriktn og å vidr. 2 Non bdriftr har nkl kiokrvring. Inntktn fra dtt r hlt marginal. 6

8 7 Konklujonr D forliggnd analyr vir at lvtll-, aktivitt- og tranportbdriftn ikk har økonomik bærvn til å tål n innføring av mva på mr nn 5%. På fri og fritidmarkdt må d rpktiv produktlmntr btrakt undr tt. I og md tor varian mllom gjnidig avhngig bdriftr vil n ngativ konkvn for én bdrift, fortrk konkvnn for andr, lv om d iolrt tt kan bær n mindr mva-at. Dt r drfor vår hovdoppfatning at dt ikk bør innfør mva på d tjntr om vi har bhandlt i dnn rapportn 8 Littratur 1. H. Holmngn and D. Rirn, Økonomityring i Rilivbdriftr (Fagbokforlagt, Brgn, 1996). 2. V. Jan-Hann, Mom På Tjntr - Virkningn På Rilivnæringn i Norg (Tranportøkonomik intitutt, Olo, ). 3. Nork kihir forning, Innføring Av Mrvrdiavgift På Tjntr (Nork kihir forning, Olo, 1997). 4. Rilivt Fllråd, Mom På Rilivtjntr (Rilivt fllråd, Olo, 1994). 5. Rilivbdriftn Landforning, Håndbok i Rgnkap Og Økonomityring for Ovrnatting- Og Srvringnæringn (RBL, Olo, 1999). 6. O. Skalp, Konjunkturrapport for Ovrnatting- Og Srvringnæringn 1999 (RBL, Olo, 1999). 7., "Ovrnatting og rvring Økonomik analyr,"(stiftln for amfunn og næringlivforkning, Brgn, 1997). 8. O. Skalp and E. Goldng, Nork Rilivnæring Staturapport SNF-rapport 75/95 (SNF, Brgn, 1995). 9. Statitik ntralbyrå, Rilivtatitikkn 1998 (Statitik ntralbyrå, Olo, 1999). 7

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

KNYTNING TIL.G.!., J. d;:?* b

KNYTNING TIL.G.!., J. d;:?* b ?Mm/- RAPPORT BOTANI-K EBIE 99- KNYTNING TIL.G.!., J. d;:?* b. AV NATRTI "nivrittt i Trondhim, Vitnkapmt. Rap port. Botanik ri" innholdr toff fra dt fagområdt og dt gografik anvarområdt om Botanik avdling,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Høring av forslag til endringer i biocidforskriften (2016/10452)

Høring av forslag til endringer i biocidforskriften (2016/10452) Høring av forslag til ndringr i biocidforskriftn (06/05) Biocidforskriftn av 0. april 0 gjnnomførr EUs biocidforordning, (EU) nr. 5/0, i norsk rglvrk. EU-kommisjonn har nå vdtatt flr ny r knyttt til biocidforordningn.

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2007 TFY4250 Atom- og molekylfysikk

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2007 TFY4250 Atom- og molekylfysikk Eksmn TFY45 8 ugust 7 - løsningsforslg Oppgv Løsningsforslg Eksmn 8 ugust 7 TFY45 Atom- og molkylfysikk I grnsn V r potnsilt V x t nklt bokspotnsil md vidd, V V for < x < og undlig llrs Dn normrt grunntilstndn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer