Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell"

Transkript

1 HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/ Arkiv nr.: Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram og tiltakstabll Vi visr til høring av rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram for 11 vannrgionr. Vi ovrsndr md dtt Kystvrkts høringsuttalls. Dt r gitt n gn høringsuttalls til vannrgion Agdr av 17. novmbr Gnrlt Høringsdokumntn visr at dt lagt nd n stor innsats av vannrgionmyndightn og fylksmnnn, samt andr involvrt aktørr. Plann r t viktig stg mot n hlhtlig og sbasrt vannforvaltning. Kystvrkt har gjnnomgått høringsdokumntn og rttt spsill oppmrksomht mot tma som brørr vår sktor. Dt vil si sjøsikkrht, brdskap mot akutt forurnsning og påvirkning fra maritim infrastruktur. Høringssvart r flls for all vannrgionn. I vdlgg I gis dt gn uttalls til hvr nklt vannrgion md unntak av Agdr. I vdlgg II r dt gitt n samlt ovrsikt ovr vannforkomstr hvor vi mnr dt r forhold som bør vurdrs på nytt, md forslag til ndringr. Hovdutfordringn i dnn planrundn r at dt ikk forliggr t tilstrkklig sgrunnlag. Manglfull ovrvåkings av kvalittslmnt førr til at vurdring av fra havn, molo og mudring i all hovdsak r gjort vd faglig vurdring. Dtt i kombinasjon md tilstandsvurdring av økologisk tilstand md lav pålitlightsgrad. Dt svak sgrunnlagt får btydning båd for hvor ralistisk dt vil vær å utrd og gjnnomfør avbøtnd tiltak, og for vurdringn ttr vannforskriftn 12 vd ny. I tillgg økr risikon for fil. Påvirkning fra havn r sannsynligvis flr stdr forvkslt md forurnsning, no som igjn får følgr for vannforkomstinndling, miljømål og tiltak. I nklt tilfllr sr dt ut til at n bar r b md ts størrls, utn n rll vurdring av påvirkningn på vannkvalittn. Dt oppgis også i litn grad hvilk kvalittslmntr man faktisk mnr r påvirkt av t. 2 Dltagls og organisring Kystvrkts fm rgionkontorr har én rprsntant hvr som ivartar Kystvrkts ansvar i vannrgionr innnfor rgionkontorts gografisk områd. Inndlingn i flr vannområdr pr vannrgion har gjort dt rssursmssig utfordrnd å dlta på lokalt nivå. Hovdkontort - Kystforvaltningsavdlingn Sntral postadrss: Kystvrkt Postboks ÅLESUND Tlfon: Tlfaks: Bankgiro: Intrntt: E-post: Org.nr.: Brv, sakskorrspondans og -post bs adrssrt til Kystvrkt, ikk til avdling llr nkltprson NO

2 For å lykks md lokal dltagls r dt avgjørnd at vannområdn gjnnomførr tmatisrt møtr, og tar kontakt md Kystvrkt for avklaring av spørsmål knyttt til sjøsikkrht, brdskap og statlig fiskrihavnr. D flst havnr r kommunalt id, og kommunal havnvsn bør drfor i størr grad involvrs. 3 Kystvrkts ansvar og myndight Kystvrkt har ansvar for maritim infrastruktur, maritim tjnstr og brdskap mot akutt forurnsning. Miljøtilstandn i kystvann og hvordan påvirkr dnn r viktig for Kystvrkts virksomht. Kystvrkt r ikk ansvarlig myndight for tiltak mot påvirkning fra fysisk og konstruksjonr i kystvann i dn forstand at vi kan pålgg problmkartlgging llr avbøtnd tiltak md hjmml i lov, s brv av 19.mai 2014 fra Kystvrkt til vannrgionmyndightn. Kystvrkt r problmir for fysisk konstruksjonr i statlig fiskrihavnr, hvor vi ir molo og nklt kaianlgg. I løpt av nst planrund bør dt utrds hvorvidt dt finns tilstrkklig juridisk virkmidlr. Dirktoratsgruppn r ansvarlig for vildning knyttt til vannforskriftn og Kystvrkt bidrar som mdlm i dirktoratsgruppn. Dirktoratsgruppn har avgjort at vildning om strkt modifisrt vannforkomstr () i kystvann skal utarbids på t snr tidspunkt. Kystvrkt utarbidr ikk gn vildning til i kystvann, som non vannrgionr ttrlysr, mn vi forholdr oss til d gjldnd vildr. 4 i sjø havnr, molo og mudring I brv av 9. april 2014 fra Kystvrkt og Miljødirktoratt bl vannrgionmyndightn oppfordrt til å gjnnomgå karaktrisringn av havnr på nytt som følg av blant annt filrgistrring av forurnsning i havnr som påvirkning fra fysisk. Før plann kan kjnns må dt ttr Kystvrkts mning fortsatt gjørs non ndringr i høringsdokumntn og i vann-ntt. 4.1 Inndling i vannforkomstr Mang havnr r dlt inn i gn små vannforkomstr. Ifølg tall fra vann-ntt fra 10.dsmbr 2014 r dt 130 vannforkomstr undr 0,5 km² hvor havn, molo llr mudring r satt som påvirkning. I 41 av diss r havn, molo llr mudring satt som vsntlig påvirkning. Dt r anldning til å skill ut t avgrnst områd som n gn vannforkomst drsom man ønskr å gjør tiltak mot miljøpåvirkningr. Dtt kan vær årsakn til at havnr i mang tilfllr r n dl av svært små vannforkomstr. Mn påvirkning fra d fysisk konstruksjonn og n aln bør kun før til at havnområdt avgrnss i gn vannforkomst i d størst havnområdn i Norg. Dt r hr dt r hr dt r størst sannsynlight for at havnn vil vær n vsntlig påvirkning. Vannrgionmyndightn bør drfor før aktull vannforkomstr tilbak til dn naturlig hvor n mindr havn aln r årsak til vannforkomstinndlingn. I 51 av vannforkomstn undr 0,5 km² kan dt vær grunn til å vurdr hvorvidt dt r d fysisk n aln som r årsak til inndlingn, s vdlgg II. 4.2 Påvirkningsgrad Ifølg tall fra vann-ntt finns dt 121 tilfllr dr havn, molo llr mudring r til å vær n vsntlig påvirkning på vannkvalitt. Drsom man tar md tall fra katgorin andr marin konstruksjonr, fylling av massr og landvinning r tallt 135. Sid 2

3 I, Troms og i Norsk- Finsk vannrgion liggr ikk havn, molo og mudring inn som n vsntlig påvirkning. Tall fra vann-ntt listrapport påvirkningr all Påvirkningstypn havn r i mang tilfllr forvkslt md forurnsning i havnområdt. Dt r gitt n gn påvirkningstyp for slik forurnsing og diss filn må rtts opp. Påvirkningstypn havn vil omfatt kaianlgg, utfylling og molor i t avgrnst områd, mns mudring kan vær fortatt utnfor havnområdr. I flr vannforkomstr oppgis all påvirkningn samtidig. Dt bør kunn bgrunns hvorfor man vlgr å stt havn som påvirkning sammn md molo og mudring. Dt frmgår ikk i tilstrkklig grad hvilkn ngativ innvirkning påvirkningn har på tt llr flr kvalittslmnt. Dtt r viktig båd for tiltaksvurdring og for anvndls av vannforskriftn 12 i vannforkomstn. Vurdringn bør drfor i mang tilfllr gjnnomgås på nytt for kvalittssikring Økologisk tilstand vd vsntlig påvirkning Dårlig Satt til Svært dårlig Svært Tall fra vann-ntt listrapport all påvirkningr pr Totalt I I tilfllr tilfllr r r havn, havn, molo molo og og mudring satt satt som som vsntlig påvirkning i i vannforkomstr hvor hvor økologisk tilstand tilstand r r svært svært llr. llr I. diss I diss tilflln tilflln mnr mnr vi at vi at bør bør stts stts til uvsntlig/litn. til uvsntlig/litn. 4.3 Tiltak Kystvrkt har ikk spilt inn avbøtnd tiltak mot d fysisk konstruksjonn i statlig fiskrihavnr. Vi har pr i dag ikk om ralistisk tiltak, mn vil utrd dtt nærmr i nst planpriod. Drsom andr har forslått avbøtnd tiltak i statlig fiskrihavnr knyttt til påvirkning fra havn, molo og mudring br vi om n ny vurdring av om tiltakn r ralistisk llr nødvndig for å bdr n. Problmkartlgging r forslått som tiltak i flr vannforkomstr tilknyttt n statlig fiskrihavn. Sammnblanding mllom påvirkning fra havn og påvirkning fra forurnsning gjnspilr sg også hr, ttrsom problmkartlgging r ført som tiltak mot påvirkningstypn havn istdnfor forurnsning. Non stdr r Kystvrkt uriktig oppført som ansvarlig myndight for problmkartlgging. Dtt må ndrs ttrsom Kystvrkt ikk Sid 3

4 har myndight ttr vannforskriftn, forurnsningslovn llr annt rglvrk til å pålgg non problmkartlgging, s brv av 19.mai Vi r tiltakshavr bar drsom problmkartlggingn rttr sg mot anlgg vi ir. I hnhold til kost-nytt vurdringr vil dt ikk vær ralistisk å gjnnomfør problmkartlgging i all vannforkomstr hvor dtt r forslått. Nærmr undrsøklsr av påvirkningn fra havn, molo og mudring bør forbholds vannforkomstr hvor dt r svært sannsynlig at d vil utgjør n vsntlig påvirkning. 4.4 Miljømål I utgangspunktt bør vannforkomstr hvor havn, molo llr mudring r n vsntlig påvirkning vær llr gis unntak ttr vannforskriftn 10. Dt vil i litn grad vær mulig å gjør stor ndringr i d fysisk n for å tilbakfør vannforkomstn til opprinnlig tilstand. Mang stdr knyttr dt sg stor usikkrht til om havnanlggn r n vsntlig påvirkning. I d vannforkomstn hvor fylksmnnn opprttholdr at havn, molo og mudring r n vsntlig påvirkning og som ikk vurdrs til nå, br vi om at dt gis utsatt frist, jf. vannforskriftn vannforkomstr skal vær k lngr, jf. - vildrn 1. Entn må d utpks til, llr så skal dt stts standard miljømål. Kystvrkt mnr at dt kun r få havnr som r av n slik art at d vil før til at vannforkomstn r n. Dt r knyttt stor usikkrht til vurdringr av i kystvann. Dt r viktig at dt utarbids vildning til nst plan. Kystvrkt har tidligr lvrt n ovrsikt ovr all statlig fiskrihavnr ovr 0,5 km² til vurdring av k. Dtt på bakgrunn av karaktrisringsvildrn som sir at dr dt ikk finns kan størrlsn bruks som kritrir for k. Kommntarr i vann-ntt i vannforkomstn tydr imidlrtid på at dt ikk r gjort slvstndig vurdringr av og økologisk tilstand i diss havnn. Dt r ikk slik at n vannforkomst har dårlig økologisk tilstand bar fordi havnaralt r av n viss størrls. Dt r drfor viktig at dt gjørs ny vurdringr i all vannforkomstr hvor vurdring av og økologisk tilstand r basrt på størrls aln. Vannforkomstn må ha modrat til dårlig økologisk tilstand, og dtt må skylds påvirkningn fra d fysisk n. Drsom økologisk tilstand ikk kan oppnås utn at dt går ut ovr dn samfunnsnyttig virksomhtn vil vannforkomstn kunn utpks som. Infrastrukturn i havnn, slik havn r dfinrt i havn- og farvannslovn, ivartar viktig samfunnsmssig hnsyn. Dt r i litn grad aktult å gjnnomfør avbøtnd tiltak mot virkningn av d fysisk n som følgr av n havnutbygging. t økologisk potnsial (GØP) i n bør drfor tilsvar dagns. 5 Forbyggnd tiltak Kystvrkt har ansvar båd for å forbygg ulykkr knyttt til skipstrafikk og for å forbygg at uønskd hndlsr førr til forurnsning. Kystvrkt r myndight ttr forurnsningslovn for akutt forurnsning. Når akutt forurnsning skjr r Kystvrkt tilsynsmyndight ovrfor ansvarlig forurnsr og påsr at tiltak ivrkstts som rdusrr miljøskadn mst mulig. Vd stor hndlsr kan Kystvrkt ovrta ansvart fra 1 Punkt 3.2 Sid 4

5 forurnsr for aksjonn (statlig aksjon). Ansvar for annn typ forurnsning tilliggr andr myndightr som blant annt Fylksmannn og Miljødirktoratt. Kystvrkt kartlggr sannsynlightn for akutt oljutslipp fra skipsfartn og konskvnsr av ulik ulykkr, samt risikon for skipsulykkr i farldn. Sjøsikkrhtstiltak og brdskap mot akutt forurnsning dimnsjonrs i hnhold til risikoan. I løpt av 2016 kommr n ny stortingsmlding om sjøsikkrht og brdskap hvor ulykkssannsynlight og miljørisiko blir oppdatrt for hl landt, i tillgg til tiltak for vidr arbid. I mal til tiltaksprogrammt r dt utarbidt n tkst som gjldr forbyggnd tiltak. Vår gjnnomgang av høringsdokumntn visr at dn i varirnd grad r fulgt. Kystvrkt har spilt inn forbyggnd tiltak til tiltaksmoduln. Diss skal ikk bnytts som tiltak mot ksistrnd påvirkning i kystvann og skal drfor ikk lggs inn i vann-ntt. Drsom man ønskr økt sjøsikkrht llr brdskap i n vannrgion kan dtt påpks i forvaltningsplann. Vi br om at dtt gjørs i dialog md Kystvrkt for å sikr at all rlvant r tilgjnglig. 6 Ny I hnhold til vannforskriftn 14 skal dt tas md n nærmr bgrunnls i forvaltningsplann drsom dt r planlagt ny aktivitt llr ny. I maln r dtt plassrt inn undr punkt og dr bs dt om n ovrsikt ovr bruk av 12 sidn forrig forvaltningsplan. Vår gjnnomgang av høringsdokumntn visr at vår ny planlagt i nklt tilfllr omtals i forbindls md hlt andr tma. For å få n hlhtlig vannforvaltning r dt fornuftig at størr planlagt omtals som t gt tma. Dtt vil vær til hjlp for vurdring av samlt blastning i vannrgionn for som utrds i planpriodn. 7 Oppsummring Et svakt sgrunnlag påvirkr flr viktig forhold. Dt gjør dt også vansklig å gi klar svar på hvilk havnr som bør vær n vsntlig påvirkning. Dt r i tillgg flr forhold som må ss i sammnhng i dn nklt havn, blant annt vannforkomstinndlingn og andr typr påvirkningr som virkr i t samspill md d fysisk konstruksjonn. Vi håpr dt blir gjnnomført n ny høringsrund i flr vannrgionr, og at man frm til da jobbr sammn for å få rsultat. En samtal løsr oft mr n dt skrvn ord, og vi vil gjrn bistå vannrgionmyndightn for å gå igjnnom d forhold vi har påpkt i høringsuttallsn. S gn list ovr kontaktprsonr. Md hilsn Pr Jan Osdal assistrnd kystdirktør Elisabth Voldsund Andrassn sniorrådgivr Dokumntt r lktronisk kjnt Vdlgg: Kommntarr til hvr vannrgion (vdlgg I) Kommntarr til nklt vannforkomstr (vdlgg II) Sid 5

6 Kontaktprsonr Kystvrkt: Agdr, Vst- Vikn, Glomma: Aas Kristin Eiknæs Marthinsn, Mør og Romsdal: Tormod Hjørungns Engn Nordland: Laura Johann Olsn Hordaland, Sogn og Fjordan, Rogaland,, Troms: Elisabth Voldsund Andrassn Mottakrlist: Hordaland fylkskommun fylkskommun Troms fylkskommun Nordland fylkskommun - fylkskommun Mør og Romsdal fylkskommun Sogn og Fjordan fylkskommun Rogaland fylkskommun Buskrud fylkskommun Østfold fylkskommun Agdr fylkskommun Ekstrn kopimottakr: Samfrdslsdpartmntt Sid 6

7 Vdlgg I: Kommntarr til hvr vannrgion 1 Sjøsikkrht og brdskap I vannrgion r brdskap mot akutt forurnsning trukkt frm som n hovdutfordring i vannområdn Laksfjordn, Nordkinnhalvøya, Passvik og Tana. Kystvrkt mnr ikk at områdn pr i dag har no dårligr brdskap nn andr dlr av kystn ut fra skipsaktivittn i områdt. I høringsdokumntn utrykks dt bkymring for at anldningn til å sil md farldsbvis i Lirpolln vil øk risikon for n ulykk i tilknytning til Tanamunningn naturrsrvat. Kystvrkt prsisrr at lospliktn i Lirpolln ikk r opphvt, mn at lospliktn kan oppfylls ntn vd å bruk los llr vd å ta t farldsbvis. I løpt av 2015 vil dt bli fortatt n gjnnomgang av blant annt farldn i Lirpolln for å forta n risikovurdring i tilknytning til bruk av farldsbvis. Utrdningn vil klargjør risikonivåt og drsom dtt ikk r aksptablt vil dt utrds tiltak. Mør og Romsdal I vannrgion Mør og Romsdal må dt gjørs n rttls i tkstn i punkt dr dt står at handlingsplann for brdskapn mot akutt forurnsning skal følgs opp av Fiskri- og kystdpartmntt. Dt r nå Samfrdslsdpartmntt som følgr opp plann. Hordaland I vannrgion Hordaland rfrrs dt til forurnsning fra ubåtn U- 846 som sank utnfor Fdj undr andr vrdnskrig som n av d størst nkltsakn i vannområdt Nordhordaland. I vannforkomst Fdj Vst r dt forslått tiltak for å hindr utlkking av kvikksølv fra ubåtvrak md Kystvrkt som ansvarlig myndight. Påvirkningstypn som r oppgitt r utslipp fra annn punktkild. I statsbudsjttt for 2015 r dt gitt forslag om bvilgning til å bygg n forstøtningsmur som skal hindr at dn n dln av ubåtn sklir nd n bratt skråning. Dtt r n nødvndig forutstning for å kunn ivrstt andr tiltak for å hindr sprdning av kvikksølv til miljøt. Dt r satt i vrk t ovrvåkningsprogram som skal s om kvikksølv fra U-864 påvirkr lvnd organismr i områdt. Dt r så lang ikk stt at fisk, skalldyr llr andr organismr har kvikksølvnivår som ovrstigr bakgrunnsnivåt i områdt. Vst- Vikn I vannrgion Vst- vikn forslås dt i høringsdokumntn at dn rgional plann bør dann grunnlag for 0-visjon for skipsulykkr i Oslofjordn. Kystvrkt påpkr at vi allrd har n 0-visjon for skipsulykkr ovr hl landt. Kystvrkt samarbidr md aktørr i rgionn for å forbdr brdskapn i d to marin nasjonalparkn Færdr og Ytr Hvalr. Kystvrkt r listt opp som sktormyndight for tiltak i 7 vannforkomstr i rgionn. I all vannforkomstn drir dt sg om forbyggnd tiltak som Kystvrkt gjør kontinurlig (trafikkovrvåkning, slpbåtbrdskap og trafikksparasjon), og som pr i dag ikk skal inngå i vann-ntt sin tiltak. Som nvnt i høringssvart vil slik tiltak bli bhandlt gjnnom kommnd stortingsmlding om sjøsikkrht og brdskap. An som skal gjnnomførs vil avdkk risikoområdr hvor sikkrhtn bør øks. Dt r drfor ikk hnsiktsmssig å forslå tiltak på nåværnd tidspunkt. Dt prsisrs at slpbåtbrdskapn ikk hørr inn undr loslovn og lospliktforskriftn slik dt står i tiltaksprogrammt.

8 Vdlgg I: Kommntarr til hvr vannrgion 2 og konstruksjonr i statlig fiskrihavnr I statlig fiskrihavnr har Kystvrkt mudrt og ir molo og nklt kaianlgg. Vi kan drfor vær problmir i nklt vannforkomstr. Kystvrkt har fortatt n vurdring av karaktrisring og miljømål fastsatt i slik vannforkomstr. Kystvrkt har stt på hvorvidt gjldnd vildning r fulgt. I tillgg har vi kommntrt ut fra havnns størrls. Dtt aln vil ikk vær avgjørnd, mn må ss i sammnhng md andr faktorr som liggr til grunn for d faglig vurdringn som r gjort. Drsom all lggs inn i vann-ntt vil dt vær nklr å gi konkrt tilbakmldingr til d vurdringn som r gjort, båd md hnsyn til tiltak og til satt i vannforkomstn. I r dt 13 tilfllr hvor havnr, molo og mudring r n vsntlig påvirkning i til sammn 9 vannforkomstr. Av diss r sks vannforkomstr tilknyttt n fiskrihavn. Hammrfst havn r n stamntthavn, og vil kunn vær aktull for utpking som. Dt bror på om økologisk tilstand r dårligr nn som følg av d fysisk n. Troms I vannrgion Troms r dt 12 tilfllr hvor havn, molo og mudring r n vsntlig påvirkning. Fir vannforkomstr r tilknyttt statlig fiskrihavn. Harstad havn r n stamntthavn og vil kunn vær aktull som, drsom vilkårn llrs r oppfylt. Nordland Havnr som hovdutfordring og konstruksjonr hvds å vær n av d størst påvirkningsfaktorn i kystvann og n av hovdårsakn til at kystvannsforkomstr r satt i risiko. I så mang som syv av ti vannområdr r havnr katgorisrt som n hovdmiljøutfordring på grunn fysisk og konstruksjonr i kystsonn. I høringsdokumntt bl rundt 40 kystvannforkomstr til k fordi fysisk og konstruksjonr i form av havn, molo og/llr mudring bl satt som n vsntlig påvirkning på økologisk tilstand. En forklaring på dtt kan vær at flr havnr nn llrs r skilt ut i gn vannforkomst og ulik mtodr for vurdring av påvirkning. Kystvrkt opprttholdr sitt kritisk syn på hvorvidt dtt gir t ralistisk bild av vanntilstandn, slik Kystvrkt Nordland spilt inn 01.juni 2012 i høring av Vsntlig vannforvaltningsspørsmål for vannrgion Nordland og Jan Mayn. Påvirkningsgrad Nordland vannrgion favnr om 120 statlig fiskrihavnr md Kystvrkt som ir av kaianlgg, molo og/llr mudringsoppdrag. I tillgg ir Kystvrkt n litn dl av infrastrukturn i Nordlands tr nasjonal stamntthavnr (Bodø, Narvik og Mo i Rana). I sks vannforkomstr, hvorav fm r tilknyttt n statlig fiskrihavn, r fra havn, molo og mudring satt til ukjnt. På samm tid r økologisk tilstand satt til llr svært. Påvirkningsgradn bør drmd stts til uvsntlig. I to vannforkomstr, hvorav n r tilknyttt statlig fiskrihavn, r n satt til vsntlig md økologisk tilstand. Påvirkningsgradn bør ndrs til uvsntlig. I fm vannforkomstr r havn, molo og mudring n vsntlig påvirkning, samtidig som økologisk tilstand r dårligr nn. Tr av vannforkomstn r tilknyttt n statlig fiskrihavn. To av diss vannforkomstn bør vurdrs inndlt på ny (Dvrbrg havn og Våg havn) og følgnd vil avhng av katgorisringn. Dn trdj forslås som (Ranfjordn- Mo).

9 Vdlgg I: Kommntarr til hvr vannrgion I vann-ntt pr 12.dsmbr 2014 r dt 60 tilfllr hvor havn, molo llr mudring r satt til ukjnt, og økologisk tilstand til dårligr nn llr udfinrt. Mang av diss vannforkomstn r svært små og hl tolv av diss vannforkomstn r undr 0,1 km². Dt finns flr havnanlgg i Nordland som i sin utforming i stor grad vil mdfør hydromorfologisk ndringr i t avgrnst områd. Drsom diss liggr i n vannforkomst som r svært litn vil påvirkningn dominr. I n størr vannforkomst vil havnanlggt ha litn påvirkning. I flr av vannforkomstn hvor ukjnt r bnyttt, mnr Kystvrkt at n kan stts til uvsntlig. Av d vannforkomstn hvor n r satt til ukjnt og økologisk tilstand r dårligr nn, r dt Kystvrkts vurdring at i ått tilfllr kan havn, molo og mudring utgjør n vsntlig påvirkning på vannkvalittn, jf. vdlgg II. Fir av diss vannforkomstn forslår vi som. I d fir andr bør n stts til ukjnt, og dt bør fortas n problmkartlgging. Kystvrkt Nordland har gjnnom hl høringspriodn hatt n konstruktiv dialog md Fylksmannn i Nordland og md Nordland vannrgionmyndight om av fysisk og konstruksjonr på økologisk tilstand i havnr. Katgorisringn av non kystvannsforkomstr står fortsatt som n faglig unight mllom d nvnt partn, og dt bør vær n fortsatt dialog for å komm til night. Vannforkomstn Andns, Bodø, Narvikbukta, og Ranfjordn i Mo bør ttr Kystvrkts mning kunn utpks som, md dagns som GØP. Tiltak Problmkartlgging står oppført som tiltak i mr nn 20 havnr i Nordland, jf. vdlgg II. I så mang som 15 av diss havnn bør dt gjørs ndringr, og dt må få btydning for forslag om problmkartlgging av d fysisk konstruksjonn. Inndling i vannforkomst Vannrgion har karaktrisrt 334 kystvannsforkomstr. I 39 av diss r dt n statlig fiskrihavn. 27 av diss r avgrnst som gn vannforkomstr og 12 r n dl av n størr vannforkomst. Vannforkomstr hvor n fiskrihavn r inndlt i n gn vannforkomst r uhnsiktsmssig små. D skillr sg ikk nvnvrdig fra omkringliggnd vannforkomstr md hnsyn til vannkaraktristika. D bør drfor lggs til diss md mindr vannforkomstn påvislig har dårlig økologisk tilstand som følg av t forurnsningsproblm og skal følgs opp md konkrt tiltak. Påvirkningsgrad I 17 vannforkomstr, hvorav dt i fm r tilknyttt n statlig fiskrihavn, r n fra havn, molo og mudring vsntlig. Samtidig r økologisk tilstand. Påvirkningsgradn bør stts til uvsntlig. I to vannforkomstr r n vsntlig, md udfinrt økologisk tilstand. Dt bør da forstas n ny vurdring av. I 49 vannforkomstr, hvorav 25 r tilknyttt statlig fiskrihavn, r økologisk tilstand. Påvirkningn fra havn, molo og mudring satt til ukjnt. Påvirkningsgradn bør ndrs til uvsntlig/litn.

10 Vdlgg I: Kommntarr til hvr vannrgion I 24 vannforkomstr r fra havn, molo og mudring satt til vsntlig. Samtidig r økologisk tilstand som dårligr nn. Fir av diss r tilknyttt n statlig fiskrihavn. I diss vannforkomstn mnr vi at fiskrihavnn utgjør n mindr dl av vannforkomstn, og at bør ndrs til uvsntlig. Miljømål Vannforkomstr som innhar fiskrihavnr som dl av vannforkomstn må ha målstting om økologisk tilstand slik vannforskriftn lggr opp til. Fiskrihavn som gn vannforkomst dr utslipp/forurnsing påvislig r årsak til dårlig økologisk tilstand bør ha målstting om tilstand og vd måloppnåls ttr gjnnomført tiltak bli slttt som gn vannforkomst og innlmmt i omkringliggnd md d miljømål som dr gjldr. av d statlig fiskrihavnn r ttr vår vurdring stor nok til at dt r sannsynlig at d vil vær n. Tiltak Tiltaksprogrammt har oppført Kystvrkt som tiltakshavr i ni vannforkomstr md fiskrihavnr. Fm av diss gjldr problmkartlgging, tr gjldr ovrvåking og n gjldr avklaring. Kystvrkt har ikk spilt inn diss tiltakn og gjnnomgånd trkk for diss forkomstn/havnn r n svært usikkr tilstandsvurdring som gir svakt grunnlag for å problmkartlgg fysisk fra molo/havn. Vi lggr til grunn at problmkartlgging knyttt til påvirkning fra molo/havn ndrs i tråd md d mrknadr vi har gitt til påvirkning fra fysisk tiltak. Tiltak knyttt spsifikt til avløp/forurnsning må tillggs rtt ansvarsmyndight. Kystvrkt r i tillgg oppført md tiltak i 4 vannforkomstr hvor Kystvrkt ikk ir havnr llr kaianlgg. Kystvrkt r ikk tiltakshavnr i diss tilflln og dtt må ndrs. Mør og Romsdal Inndling i vannforkomst Vannrgion Mør og Romsdal har karaktrisrt 229 kystvannsforkomstr. Dt finns 101 fiskrihavnr hvorav fir r avgrnst som gn vannforkomstr, hovdsaklig som følg av forurnsningsproblmatikk. Påvirkning Sks kystvannsforkomstr har fiskrihavn (molo, havn) oppført som fysisk påvirkning. I fir av diss r forurnsd bunnsdimntr t problm, og økologisk tilstand r til modrat til middls. og konstruksjonr r som n vsntlig påvirkning. Vi mnr vurdringn r gjort på svakt grunnlag og fra molo/havnanlgg bør stts til uvsntlig. Miljømål Vannforkomstr som innhar fiskrihavnr som dl av vannforkomstn må ha målstting om økologisk tilstand slik vannforskriftn lggr opp til. Fiskrihavn som gn vannforkomst dr utslipp/forurnsing påvislig r årsak til dårlig økologisk tilstand bør ha målstting om tilstand og vd måloppnåls ttr gjnnomført tiltak bli slttt som gn vannforkomst og innlmmt i omkringliggnd md d miljømål som dr gjldr. av d statlig fiskrihavnn r stor nok til at dt r sannsynlig at d vil vær n.

11 Vdlgg I: Kommntarr til hvr vannrgion Tiltak Tiltaksprogrammt har oppført tiltakt opprydding i forurnst sjøbunn i forbindls md Kystvrkt sin planr om mudring av havnbassngt i Roald fiskrihavn ( Roald hamn). Mudringsplanr md budsjtt for Roald fiskrihavn r frafalt til fordl for n annn fiskrihavn i kommunn og vi br om ny tiltaksvurdring for vannforkomstn. Sogn og Fjordan I Sogn og Fjordan vannrgion r dt kun tr vannforkomstr hvor havn r rgistrrt som påvirkning. I Nordfjordid vannforkomst r dt n statlig fiskrihavn som r rgistrrt som middls påvirkning. Ettrsom økologisk tilstand r svært mnr vi at påvirkningn må ndrs til uvsntlig. Hordaland I Hordaland r dt ingn havnr som r rgistrrt som n påvirkning. Rogaland I følg rapport fra vann-ntt pr 12. dsmbr 2014 r dt kun to havnr i vannrgion Rogaland som r rgistrrt som påvirkning. En av diss r tilknyttt n statlig fiskrihavn. I Tanangr ir statn n 270 mtr lang molo i t naturlig skjrmt områd. I Risavika vannforkomst som liggr inntil Tanangr r også havn n. Risavika r t havnanlgg som is av Stavangrrgionn havn IKS, og r n stamntthavn. Drsom diss to vannforkomstn slås sammn vil dt vær n naturlig ttrsom dt til sammn utgjør t stort utbygd områd. Agdr S gn høringsuttalls og vdlgg II. Vst- Vikn Påvirkning Av vannrgion Vst-Vikns total 76 kystvannsforkomstr, inngår statlig fiskrihavn i ti kystvannsforkomstr. All fiskrihavnn inngår som n dl av n størr vannforkomst. I 22 tilfllr r påvirkning fra havn og mudring anstt å vær n vsntlig påvirkning, hvor økologisk tilstand r dårligr nn. Av diss r havn og mudring satt som vsntlig påvirkning i kun to vannforkomstr dr statlig fiskrihavn inngår. Økologisk tilstand r satt til dårligr nn. Dn n r Stavrn som r forslått som kandidat til. I dn andr, Langsundsfjordn- Dypingn, bør dt gjørs n ny vurdring av. Anlggt r ttr vår mning av n slik karaktr at bør ndrs til uvsntlig. Som vdlgg II visr, r dt vsntlig påvirkning fra havn og mudring i ni vannforkomstr md økologisk tilstand, tr av dm md statlig fiskrihavn. Påvirkningsgrad bør stts til uvsntlig. I n vannforkomst r n satt til ukjnt, mn økologisk tilstand r. Påvirkningsgradn bør ndrs til uvsntlig. I vannrgionn r n statlig fiskrihavn, Stavrn, forslått som kandidat til i rgionn. Dnn vannforkomstn r ttr vår mning ikk aktull som da dt drir sg om t mindr utbygd områd for fritidsbåtr. I kommntarfltt til pålitlightsgrad står dt at dt r forurnsning som r utfordringn på grunn av n gamml søpplplass som stngr for t sund md antatt lkkasj. Dt r vår mning at påvirkning fra havn bør stts til uvsntlig inntil dt forliggr mr om påvirkningn fra havn.

12 Vdlgg I: Kommntarr til hvr vannrgion Tiltak Problmkartlgging knyttt til påvirkning fra havnr r forslått i som tiltak i totalt fir kystvannforkomstr, tr av dm tilknyttt statlig fiskrihavn. I to av d sistnvnt vannforkomstn r problmkartlgging knyttt til havnr og forurnsning i havnr. Dt bør prsisrs om man mnr problmkartlggingn skal skj i forhold til forurnsningn llr d fysisk n, og rtt opp vntull filrgistrringr av forurnsning som fysisk. Kystvrkt lggr for øvrig til grunn at problmkartlgging knyttt til havnr som tiltak ndrs i tråd md d mrknadr vi har gitt til fysisk påvirkningn. Dt r forslått tiltaksovrvåking knyttt til påvirkning fra fysisk i to vannforkomstr, Stavrn og Langsund-Dypingn. På bakgrunn av d mrknadr vi har gitt ovnfor til fysisk påvirkningn, vil dt ikk vær bhov for tiltaksovrvåking. Glomma I vannrgion Glomma inngår 14 statlig fiskrihavnr fordlt på ni vannforkomstr; ått kystvannsforkomstr og n lvvannsforkomst. I 16 tilfllr r påvirkning fra havn, mudring og molo anstt å vær n vsntlig llr ukjnt påvirkning, hvor økologisk tilstand r dårligr nn. Av diss inngår statlig fiskrihavn i to av vannforkomstn. Da dt drir sg om mindr utbygd områdr, bør påvirkningn ndrs til uvsntlig.

13 Statlig fiskrihavn Kystvrkts kommntar Forslått miljømål i forvaltningsplan Forslått tiltak i tiltaksprogrammt Vannforkomst ID Vannforkomstn avn Aral km2 Påvirkningst yp Påvirkningsgrad Kommntar Økologisk tilstand Brgsfjord Endrs til uvsntlig C Brgsfjordn 41,05 Havnr Ukjnt grad Kaianlgg i tilknytning fiskmottak, Brgsfjord Brlvåg Brlvåg indr 0,08 Molor Stor grad 2 molor i Brlvåg havn (skill mllom indr og ytr havn). Brlvåg Brlvåg indr havn Brlvåg C Brlvåg C Bugøyns C Bugøyns Bugøyns Ny vurdring ttrsom øk.tilstand r udfinrt Ny vurdring ttrsom øk.tilstand r udfinrt C C C Brlvåg ytr havn Brlvåg ytr havn 0,08 Havnr Stor grad Brlvåg havn (indr og ytr). 0,60 Molor Ukjnt grad Molo i Gamvik. 2 molor i Brlvåg (skill mllom indr og ytr havn). 0,60 Havnr Ukjnt grad Havn i Gamvik. Brlvåg havn (indr og ytr). Kommntar til tilstandsstting Vannrgion Basrt på rapport Norsk-Finsk fra Multikonsult (nr /1). Basrt på rapport Norsk-Finsk fra Multikonsult (nr /1). Norsk-Finsk Norsk-Finsk Bugøyns havn 0,55 Mudring Ukjnt grad Mudring i Bugøyns i Norsk-Finsk fiskrihavnn. Formål: silingsdybd. Bugøyns havn 0,55 Molor Stor grad Molor i Bugøyns. Norsk-Finsk Bugøyns havn 0,55 Havnr Stor grad Havnanlgg i Bugøyns (-V)- 1 privat kaianlgg, 1 privat flytbrygganlgg og båtslipp. 1 kommunalt kaianlgg og flytbrygganlgg til bruk for kystfisk. 2 båtforningr. Bukta og utløpt til Altalva 5,80 Mudring Ukjnt grad Mudring i Bukta. FM vurdr Bøkfjordn-indr 5,13 Molor Ukjnt grad Molo vd småbåthavn i Jakobsns. Eldr dato. Rapport fra Multiconsult (2013) visr kun ovrskridls for PCB. All andr stoffr r målt til llr svært tilstand. Norsk-Finsk Norsk-Finsk

14 Bøkfjordn-indr 5,13 Havnr Ukjnt grad Småbåthavn vd Soldatbukta-sntrum. Småbåthavn vd Jakobsns. Utfordring: Vdlikhold av småbåtr- kild til forurnsning?. Norsk-Finsk C Bøkfjordnmidtr 20,28 Mudring Ukjnt grad Utnfor SydVarangr ksportkai i Svært dårlig NIVA rapport nr. Norsk-Finsk visr at BHQ-indks r i svært dårlig tilstand for d flst stasjonn i Bøkfjordn innnfor Rinøya. Dtt indikrr svært dårlig tilstand for kvalittslmnt bunndyr C Bøkfjordnmidtr 20,28 Havnr Ukjnt grad Kirkns havn. 4 kommunal kaianlgg på Kirkns halvøya.5 privat anlgg i samm områd. I kommunalt anlgg i Jakobsns. 3 oppankringstdr i Roplvbukt. Svært dårlig NIVA rapport nr. Norsk-Finsk visr at BHQ-indks r i svært dårlig tilstand for d flst stasjonn i Bøkfjordn innnfor Rinøya. Dtt indikrr svært dårlig tilstand for kvalittslmnt bunndyr. Båtsfjord Filrgistrrt som forurnsing? C Båtsfjord Ytr havn 0,22 Havnr Stor grad Båtsfjord havn. Kommunn opplysr at prøv fra 70- tallt visr at havnområdt r strkt forurnst md miljøgiftr. Manglr prøv C Båtsfjordn-indr 1,98 Molor Middls grad Dt r bygd to molor i Båtsfjord havn. Planlggs ny molo i ytr havn vd Hamnnst. Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn. Rapport fra Multiconsult: /1 Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn

15 C Båtsfjordn-indr 1,98 Havnr Stor grad Båtsfjord havn. Kommunn opplysr at prøv fra 70- tallt visr at havnområdt r strkt forurnst md miljøgiftr. Manglr prøv. Gamvik Endrs til uvsntlig C Flintoddn 0,04 Mudring Ukjnt grad Mudring i indr havn- Brlvåg. Gamvik Endrs til uvsntlig C Flintoddn 0,04 Molor Ukjnt grad Molo i Gamvik. 2 molor i Brlvåg (skill mllom indr og ytr havn). Gamvik Endrs til uvsntlig C Flintoddn 0,04 Havnr Ukjnt grad Havn i Gamvik. Brlvåg havn (indr og ytr). Fuglns havn og Ny vurdring C Hammrfst Battrimolon Havn Hasvik Dt r ut fra størrlsskritrit i karaktrisringsvildr n. Dt må alikvl fortas n vurdring av og tilstandsvurdring. Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn 2,13 Havnr Middls grad C Hasvik 1,58 Molor Middls grad S brv til Fylksmannn av Hjmmluft, Bosskop og Tollvika 5,99 Molor Ukjnt grad Molo i forbindls md småbåthavn Skaialuft. Kystvrkt har at vannforkomstn r k. Dt btingr at økologisk tilstand ikk kan oppnås på grunn av fysisk C Jarfjordn 24,95 Havnr Ukjnt grad Kaianlgg i Lanabukt, Norsk-Finsk bruks av oppdrttsindustrin og kystfiskr. Kommunal i. Kibrg Kibrg 0,60 Molor Ukjnt grad Molon avgrnsr Manglr havnområdt og førr sannsynligvis til dårligr utskiftning av vann og sdimntr Kjøllfjord Endrs til uvsntlig C Kjøllfjordn 21,56 Molor Ukjnt grad Molo i Kjøllfjord. Kjøllfjord Endrs til uvsntlig C Kjøllfjordn 21,56 Havnr Ukjnt grad Havn i Kjøllfjord. Kongsfjord Bytt til uvsntlig Kongsfjordn 90,18 Molor Ukjnt grad Molo vd Kongsfjord. Kongsfjord Bytt til uvsntlig Kongsfjordn 90,18 Havnr Ukjnt grad Kongsfjord havn. Dyfjord, Vidns, Endrs til uvsntlig Laksfjordnindr 787,12 Molor Ukjnt grad Molo i Dyfjord og Lbsby vd Vidnsholmn. Dyfjord, Vidns, Lbsby Endrs til uvsntlig Laksfjordnindr 787,12 Havnr Ukjnt grad Havn i Dyfjord og vd Vidnsholmn.

16 C Langfjordn 19,50 Havnr Ukjnt grad Mulig påvirkning fra småbåthavn i - Tvrrfjord Lirpolln 15,91 Havnr Ukjnt grad 2 kair vd Elkms kvartsittbrudd i Lirpolln (Austrtana) C Nptunbukt - Foma 0,04 Mudring Ukjnt grad Planlagt mudring i Indr havn (Fomabukta) nd til n dybd på - 9 mtr fra dagns dybd på m (Nasjonal transportplan ). I tillgg ønsks n miljømudring gjnnom gt prosjkt "Rin havn". Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn Norsk-Finsk C Nptunbukt - Foma C Nptunbukt - Foma 0,04 Molor Middls grad Dt r bygd to molor i Båtsfjord havn. Planlggs ny molo i ytr havn vd Hamnnst. 0,04 Havnr Stor grad Båtsfjord havn. Kommunn opplysr at prøv fra 70- tallt visr at havnområdt r strkt forurnst md miljøgiftr. Manglr prøv C Nptunbukta 0,20 Mudring Ukjnt grad Planlagt mudring i Indr havn (Fomabukta) nd til n dybd på - 9 mtr fra dagns dybd på m (Nasjonal transportplan ). I tillgg ønsks n miljømudring gjnnom gt prosjkt "Rin havn". Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn

17 C Nptunbukta 0,20 Molor Middls grad Dt r bygd to molor i Båtsfjord havn. Planlggs ny molo i ytr havn vd Hamnnst C Nptunbukta 0,20 Havnr Stor grad Båtsfjord havn. Kommunn opplysr at prøv fra 70- tallt visr at havnområdt r strkt forurnst md miljøgiftr. Manglr prøv Prstøya industriområd Prstøya industriområd 0,25 Molor Ukjnt grad Molo vd småbåthavn i Jakobsns. Eldr dato. 0,25 Havnr Ukjnt grad Småbåthavn vd Soldatbukta-sntrum. Småbåthavn vd Jakobsns. Utfordring: Vdlikhold av småbåtr- kild til forurnsning?. Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn Tilstandklassifisrin g r knyttt til forurnst sjøbunn Norsk-Finsk Norsk-Finsk Rypfjord Ny vurdring av og øk.tilstand C Ramsbrgvika 1,21 Havnr Ukjnt grad Havn vd Skjåns. Norsk-Finsk C Rognsundt 69,18 Havnr Ukjnt grad Kaianlgg i Polln, Stor Kvalfjord og Altnst. Småbåthavn Hakkstabbn Rypfjordn 3,20 Havnr Stor grad S brv til Fylksmannn av Havna bl mudrt i 2008/2009. Prøvtaking r gjort før mudring. Sandland Endrs til uvsntlig Sandland havn 0,06 Havnr Ukjnt grad Kaianlgg i tilknytning tidligr fiskmottak Sandlandsfjordn 34,68 Havnr Ukjnt grad Kaianlgg i tilknytning tidligr fiskmottak C Smalfjordn 8,32 Havnr Ukjnt grad Privat kai (hurtigbåtkai) og flytbrygg i Smalfjord. Norsk-Finsk

18 Syltfjord Endr vannforkomstinndling? Hvis ikk - vurdr og tilstand på nytt Syltfjordn - Nordfjordn innnfor molo 0,04 Molor Stor grad Kystvrkt vurdrr at Syltfjord havn r k, ttr Kystvrkts kritrir. Da mns dt at økologisk tilstand ikk kan oppnås. Vadsø Vadsø Vadsø Dt r ut fra størrlsskritrit i karaktrisringsvildr n. Dt må alikvl fortas n vurdring av og tilstandsvurdring. Dt r ut fra størrlsskritrit i karaktrisringsvildr n. Dt må alikvl fortas n vurdring av og tilstandsvurdring. Dt r ut fra størrlsskritrit i karaktrisringsvildr n. Dt må alikvl fortas n vurdring av og tilstandsvurdring. Nssby Endrs til uvsntlig C Nssby Endrs til uvsntlig C C Talvikbukta 0,33 Havnr Ukjnt grad Småbåthavn Tanafjordnindr 273,18 Havnr Ukjnt grad Kai i Torhop og 2 flytbryggr for småbåtr. Norsk-Finsk C Vadsø havn 0,70 Mudring Middls grad Mudrt i Vadsø havn Kystvrkt vurdrr at Vadsø havn r k, ut i fra Kystvrkts kritrir. Da mns dt at økologisk tilstand ikk kan oppnås C Vadsø havn 0,70 Molor Middls grad 2 molor. Kystvrkt vurdrr at Vadsø havn r k, ut i fra Kystvrkts kritrir. Da mns dt at økologisk tilstand ikk kan oppnås C Vadsø havn 0,70 Havnr Ukjnt grad Vadsø havn. Kystvrkt vurdrr at Vadsø havn r k, ut i fra Kystvrkts kritrir. Da mns dt at økologisk tilstand ikk kan oppnås. Varangrfjordnindr Varangrfjordnindr 338,88 Mudring Ukjnt grad Mudring i Bugøyns i fiskrihavnn. Formål: silingsdybd. 338,88 Molor Ukjnt grad Molo vd kai i Nssby. Molo i Vstr Jakobslv. 2 molor i Bugøyns. Gamvik Endrs til uvsntlig C Vardnsoddn - Kjølns 261,98 Molor Ukjnt grad Molo i Gamvik. 2 molor i Brlvåg (skill mllom indr og ytr havn). Norsk-Finsk

19 Gamvik Endrs til uvsntlig C Vardnsoddn - Kjølns 261,98 Havnr Ukjnt grad Havn i Gamvik. Brlvåg havn (indr og ytr) Vassdalsbotn 0,50 Molor Ukjnt grad Øksjordskjært molo og molo i vassdalsbotn C Vstrtana 23,45 Havnr Ukjnt grad Kommunal og privat kai i Sjursjok. For fiskbåtr og småbåtr. Øksfjord Endrs til uvsntlig Øksfjordn-ytr 31,85 Molor Ukjnt grad Øksjordskjært molo og molo i vassdalsbotn. Øksfjord Endrs til uvsntlig Øksfjordn-ytr 31,85 Havnr Ukjnt grad Havnr i Ytr Øksjord: - Øksfjord trafikkai for hurtigrut og hurtigbåt - Øksfjord industrikai - Øksfjord allmnningkai md oljfylling og spilloljmottak - Småbåthavn - Frgli Sirinst Norsk-Finsk Norsk-Finsk

20 Statlig fiskrihavn Kystvrkts Forslått miljømål i Forslått tiltak i Vannforkomst ID Vannforkomstn aral km2 Påvirkningst Påvirkningsg Datakvalitt Kommntar Økologisk Kommntar forvaltningsplan tiltaksprogram avn yp rad tilstand Snjahopn Ny vurdring Hopsvatnt i 0,64 Mudring Middls grad Faglig Mudring av innløpt til Hopsvatnt. Man må Snjahopn pårgn jvnlig mudring. Dt r plan r om yttrligr utdyping av innløpt. Snjahopn Ny vurdring Hopsvatnt i Snjahopn 0,64 Havnr Middls grad Faglig Brgsvågn indr 0,09 Havnr Stor grad Faglig Ca 1 km kaianlgg md fiskindustri. Ca 1,4 km (av ca 2,4 km)av standa ndrt fysisk. Småbåthavn. Undrsøkt i Bunndyrsamfunnt var artsfattig og dominrt av forurnsningstolrant artr, var påvirkt av høy organsik blastningr. Dårlig Økologisk potnsial Kjmisk tilstand Kommntar til tilstandsstting Pålitlightsg rad Kommntar pålitlightsgrad Tilstand basrt på Vannrgion Høy Rundt Hopsvatnt som r sjø og ikk frskvann, finns bbyggls og Påvirkningsa Troms fiskindustribdriftr. Avløpssituasjonn for diss r uavklart. Kloakk fra bbyggls på vstsidn r tilknyttt kommunal avløpsldningog ført utnfor trskln vd utløpt av Hopsvatnt vd Valn. Kloakk fra øvrig bbyggls og sanitær fra industri slipps ut i Hopsvatnt. Prosssavløpsvann fra industrin slipps hovdsaklig utnfor forkomstn. Høy Rundt Hopsvatnt som r sjø og ikk frskvann, finns bbyggls og Påvirkningsa Troms fiskindustribdriftr. Avløpssituasjonn for diss r uavklart. Kloakk fra bbyggls på vstsidn r tilknyttt kommunal avløpsldningog ført utnfor trskln vd utløpt av Hopsvatnt vd Valn. Kloakk fra øvrig bbyggls og sanitær fra industri slipps ut i Hopsvatnt. Prosssavløpsvann fra industrin slipps hovdsaklig utnfor forkomstn. Høy Klassifisrings Troms Bunndyrsamfunnt var artsfattig md høy forkomstr av dn forurnsningstolrant børstmarkn Htromastus filiformis. Av llrs vanlig forkommnd bunndyrsgruppr bl dt ikk rgistrrt mollusca (bløtdyr) i matrialt. Dn lav artsrikdommn og dominans av forurnsningstolrant børstmark tydr på at bunndyrsamfunnt var påvirkt av høy organisk blastningr. Harstad. GØP dagns tilstand Harstad havnområd 2,69 Havnr Stor grad Målt By og havn langs hl Harstadbukta Dårlig Bunnfauna undrsøkt i Sntrum rnsanlgg md p, primærrnsing tablrt i Rvsbkkn rnsanlgg md 2500 p. primærnsing tablrt i Ny rapport planlagt lvrt i Undrsøkt i : Vannkvalittn i rsipintn r mgt md hnsyn til nitrogn (tilstandsklass I). Fosfornivån r no forhøyt (tilstandsklass II-III). Antallt tarmbaktrir r forhøytutnfor sntrumsutslippt (tilstandsklass III-IV). Lagdling i ytr Harstabassng md oksygn i tilstandsklass I-II. HArstadbotn hadd lav oksygnninåvr i sluttn av sprangsjiktpriodn - klass V mgt dårlig. Forhøyt TOC i hl bassngt, fra klass V i HArstadbotn til klass IIi utnfor Sntrum-utslippt. I Harstadbotn hadd bunndyr tilstandsklass IV, Harstadbassngt klass I-II. Vurdr å dl forkomstn. Høy Klassifisrings Troms Tromsøysundt - Tromsø 17,39 Mudring Middls grad Målt Miljømudring av forurnsd massr gjort i indr havn og sørovr langs Tromsøya. dponrt i lukkd cllr i indr havn. All undrsøkt bunndyrssamfunn i sundt kan klassifisrs til bst tilstandsklass 1. Artssammnstningn i littoral algsamfunnn indikrr gnrlt frisk samfunn. Gnrlt stt r dn organisk blastningn i Sandnssundt r omtrnt uforandrt (tilstandsklass II-III. Organisk blastning undrt sidn Mtallkonsntrasjonn var fortsatt lav i sdimntn, og TBT nivån var gnrlt rdusrt. PAH- og PCB nivån var sammnlignbar md tilsvarnd rsultatr i Konsntrasjonn av d "ny miljøgiftn" bromrt flammhmmr og PFOS var fortsatt lav. Høy Klassifisrings Troms Tromsøysundt - Tromsø 17,39 Havnr Stor grad Målt Havn, molo, utfyllingr langs øysidn og dlvis fastlandssidn. Mudring av forurnsd massr gjort i indr havn og sørovr langs Tromsøya. All undrsøkt bunndyrssamfunn i sundt kan klassifisrs til bst tilstandsklass 1. Artssammnstningn i littoral algsamfunnn indikrr gnrlt frisk samfunn. Gnrlt stt r dn organisk blastningn i Sandnssundt r omtrnt uforandrt (tilstandsklass II-III. Organisk blastning undrt sidn Mtallkonsntrasjonn var fortsatt lav i sdimntn, og TBT nivån var gnrlt rdusrt. PAH- og PCB nivån var sammnlignbar md tilsvarnd rsultatr i Konsntrasjonn av d "ny miljøgiftn" bromrt flammhmmr og PFOS var fortsatt lav. Høy Klassifisrings Troms C C C C Tromsdaln småbåthavn Tromsdaln småbåthavn Tromsø indr havn Tromsø indr havn 0,03 Molor Stor grad Målt Tromsø kommun. Forslag til planprogram Områdrgulringsplan for Ndr Tromsdaln, plan Småbåthavn, avstngt av molo md kun smal åpnnig 0,03 Havnr Stor grad Målt Småbåthavn, avstngt av molo md kun smal åpnnig 17,89 Mudring Middls grad Målt Miljømudrt indr havn og dponrt massr i lukkd cllr vd land. Tidligr mudrt vd Hansjordnsbukta. 17,89 Havnr Stor grad Målt Havn, molo, utfyllingr og kaianlgg langs hl landsidn. Mudring av forurnsd massr gjort i indr havn og sørovr, dponrt i lukkd cllr som nå r kaiaralr. 1,1 km md molor i vannforkomstn. Ny undrsøklsr gjort ttr miljøopprydding av indr havn. Rsultatr forliggr pr Ny undrsøklsr gjort ttr miljøopprydding av indr havn. Rsultatr forliggr pr Høy Klassifisrings Troms Høy Klassifisrings Troms Høy Klassifisrings Troms Høy Klassifisrings Troms Torsvåg Endrs til uvsntlig/lit n Torsvåg havn 0,48 Molor Middls grad Målt Sundt mllom øya og land r stngt md vl 400 m lang molo. I sør r dt ca 700 m molo md vl 100 m åpning. Skjrvøy Ny vurdring C Skjrvøy Havn 0,95 Havnr Stor grad Faglig Fiskrihavn. Dt r bygd kai mm nstn rundt hl havna. Middls Påvirkningsa Troms Middls Utslipp fra tttstd md omlag 2300 innbyggr. Utslippsldning for rnst kommunal Påvirkningsa kloakkk på 46 mtrs dyp utnfor molo i strømrikt vann.avløp fra slaktri for oppdrttsfisk slipps ut til samm kommunal avløp. Troms

21 Statlig fiskrihavn Kommntarr Kystvrkt, Forslått tiltak i Kommntar Kystvrkt tiltak Forslått miljømål i Vannforkomst ID Vannforkomstnavn Aral km2 Påvirkningstyp Påvirkningsgrad Datakvalitt Datakild Kommntar Påvirkningsgrupp vurdring Vurdringsgrunn Økologisk Økologisk Kjmisk Kommntar til Pålitlightsgrad Kommntar Tilstand basrt på Vannrgion økologisk tilstand og miljømål. tiltaksprogrammt forvaltningsplan tilstand potnsial tilstand tilstandsstting pålitlightsgrad Alsvåg Endrs til uvsntlig/litn C Alsvågn 0,59 Havnr Ukjnt grad Faglig kart risiko Forvnts å nå Lav Påvirkningsa Nordland Økologisk tilstand. Andns Vsntlig.. GØP dagns Andns 0,51 Molor Ukjnt grad Faglig Fylksmann Stor molokonstruksjonr årsak Dårlig Middls Påvirkningsa Nordland tilstand. Andns Husk at forurnsning ikk har no md Andns 0,51 Havnr Ukjnt grad Faglig Annn kild Andns havn. Har Norgs størst moloanlgg. Er n fullt ut konstrurt havn, ingn naturlig årsak Dårlig Middls Påvirkningsa Nordland påvirkning fra havn å gjør. havn. Dn østr stingrunnn r fjrnt. Dt r forurnst sdimnt i indr vstlig dl av havnn. Prosjkt miljøtiltak forurnsning havn for mindr fiskflåt. Ovrvåking gjnnomstrømning ldr molo. Mang prosjktr i forhold til utvikling av havna. Nytt moloanlgg, utdyping innsiling. Har i dag flr mottak, frysri og klippfisktørkri. Utfordring md sandvandring. Ballstad Mulig vsntlig og. Kunnskapsinnhnting/Problmkar Kystvrkt ikk hjmml til å pålgg GØP Ballstad 0,70 Molor Ukjnt grad Faglig kart Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland tlgging. problmkartlgging. Drsom vf utpks som å nå bør problmkartlgging prioritrs i n annn vannforkomst. Drsom problmkartlgging blir stånd kan Kystvrkt lggs inn som tiltakshavr. Ballstad Mulig vsntlig og. Kunnskapsinnhnting/Problmkar Kystvrkt ikk hjmml til å pålgg GØP Ballstad 0,70 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Mr nn 50 % utbyggd kystson Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland tlgging. problmkartlgging. Drsom vf utpks som å nå bør problmkartlgging prioritrs i n annn vannforkomst. Drsom problmkartlgging blir stånd kan Kystvrkt lggs inn som tiltakshavr. Blik Svært litn vannforkomst. Inndlt Kunnskapsinnhnting/Problmkar Ettrsom påvirkning ttr vår mning r C Blik Havn 0,07 Molor Ukjnt grad Faglig kart Stor molokonstruksjonr, t avskjrmt havn., økologisk Dårlig Lav Påvirkningsa Nordland pga forurnsing? Påvirkning bør ndrs til tlgging. uvsntlig, r dt ikk nødvndig md uvsntlig/litn. sinnhnting. Kystvrkt ikk hjmml til å pålgg problmkartlgging. Må vt. lggs inn som tiltakshavr. Bodø. GØP dagns tilstand. Kunnskapsinnhnting. Kystvrkt tiltak aktult drsom. Kystvrkt Bodø havn 1,02 Mudring Ukjnt grad Faglig Fylksmann, økologisk Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland myndight ttr ikk myndight ttr forurnsningslovn til forurnsningslovn. problmkartlgging. Bodø. GØP dagns tilstand. Kunnskapsinnhnting. Kystvrkt tiltak aktult drsom.kystvrkt Bodø havn 1,02 Molor Ukjnt grad Faglig kart Bodø havn, økologisk Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland myndight ttr ikk myndight ttr forurnsningslovn. forurnsningslovn. Bodø.GØP dagns tilstand. Kunnskapsinnhnting. Kystvrkt tiltak aktult. Kystvrkt ikk myndight Bodø havn 1,02 Havnr Ukjnt grad Faglig Fylksmann My utfyllt. Havnområdt. Småbåtslip. Småbåthavn. Mr nn 50% av opprinnlig kystson, økologisk Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland myndight ttr ttr forurnsningslovn til problmkartlgging. utbyggd. forurnsningslovn. Bolga Endrs til litn/uvsntlig. Kunnskapsinnhnting/problmkar Ettrsom påvirkning ttr vår mning r Bolga Havn 0,04 Molor Ukjnt grad Faglig kart Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland tlgging. uvsntlig, r dt ikk nødvndig md sinnhnting. Kystvrkt ikk hjmml til å pålgg problmkartlgging. Må vt. lggs inn som tiltakshavr. Bolga Endrs til litn/uvsntlig. Kunnskapsinnhnting/Problmkar Ettrsom påvirkning ttr vår mning r Bolga Havn 0,04 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland tlgging. uvsntlig, r dt ikk nødvndig md sinnhnting. Kystvrkt ikk hjmml til å pålgg problmkartlgging. Må vt. lggs inn som tiltakshavr. Bristrand Endrs til uvsntlig/litn Bristrand 0,17 Molor Ukjnt grad Faglig kart risiko Forvnts å nå Middls Påvirkningsa Nordland Økologisk tilstand Børøysundt 1,77 Molor Ukjnt grad Faglig Fylksmann Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland å nå Børøysundt 1,77 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland å nå Dvrbrg Ny inndling av vannforkomst Dvrbrg Havn 0,05 Mudring Ukjnt grad Faglig Kild ikk, økologisk Dårlig Lav Påvirkningsa Nordland dfinrt Dvrbrg Ny inndling av vannforkomst Dvrbrg Havn 0,05 Molor Stor grad Faglig kart Stor molokonstruksjonr, økologisk Dårlig Lav Påvirkningsa Nordland Ertnvåg Ny inndling av vannforkomst Ertnvåg 0,05 Molor Ukjnt grad Faglig kart, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland Ertnvåg Ny inndling av vannforkomst Ertnvåg 0,05 Havnr Ukjnt grad Faglig kart, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland Frdvang Ny inndling av vannforkomst, llr C Frdvang 0,13 Molor Ukjnt grad Faglig kart Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland ndrs til litn/uvsntlig Frdvang Ny inndling av vannforkomst, llr Problmavklaring/samarbidsløsn Kystvrkt har ikk hjmml til å pålgg C Frdvang 0,13 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland ndrs til litn/uvsntlig ingr. problmkartlgging. Må i så fall lggs inn som tiltakshavr. Drsom dt hr r snakk om forurnsning må tiltakt førs på dtt istdnfor havn. Hamnøy Endrs til litn/uvsntlig. Problmavklaring/samarbidsløsn Statns vgvsn har lagt vg ovr molo, og vil Hamnøy 0,04 Havnr Ukjnt grad Faglig kart ovr 50 % utbyggd kystson, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland ingr. sannsynligvis vær problmir. Hnningsvær Litn vannforkomst, sannsynligvis inndlt slik Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt har ikk hjmml til å pålgg C Hnningsvær havn 0,06 Havnr Ukjnt grad Faglig Fylksmann Stor kaianlgg ovr 50 % av kystson utbyggd Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland pga forurnsning. Bør nds til tlgging. problmkartlgging. Må i så fall lggs inn som å nå litn/uvsntlig. tiltakshavr Hjartøysundt - 7,38 Havnr Ukjnt grad Faglig Fylksmann Bygd ut my på norsidn av Burøya. Ny tiltak nødvndig for Oppnår UiN Rapport 15, 2011 Middls Klassifisrings Nordland Nyholmsundt å nå Hovdn Endrs til uvsntlig/litn. Svært Hovdn havn 0,05 Mudring Ukjnt grad Faglig Annn kild Mindr utdyping av innsiling til Hovdn fiskrihavn liggr i handlingsplann for , økologisk Svært Middls Påvirkningsa Nordland økologisk tilstand. Hovdn Endrs til uvsntlig/litn. Svært Hovdn havn 0,05 Havnr Ukjnt grad Faglig Annn kild Hovdn fiskrihavn. Ett mindr fiskbruk og havn for lokal fiskr., økologisk Svært Middls Påvirkningsa Nordland økologisk tilstand. Kablvåg Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight Kablvåg havn 0,11 Mudring Ukjnt grad Faglig Annn kild Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland vannforkomstinndlingn. tlgging. å nå Kablvåg Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight Kablvåg havn 0,11 Molor Ukjnt grad Faglig kart Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland vannforkomstinndlingn. tlgging. å nå Kablvåg Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight Kablvåg havn 0,11 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland vannforkomstinndlingn. tlgging. å nå C Lirosn 1,44 Molor Middls grad Faglig kart Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland å nå Lovund Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight Lovund Havn 0,36 Molor Ukjnt grad Faglig kart Stor molokonstruksjonr, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland vannforkomstinndlingn. tlgging. Lovund Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight Lovund Havn 0,36 Havnr Ukjnt grad Faglig kart, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland vannforkomstinndlingn. tlgging. Lødingn Ny vurdring av vannforkomstinndling. Kystvrkt avvntr ny kritrir Forslått tiltak bør ndrs. Ikk aktult som C Lødingn Havn 0,15 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Havn, frgkai ovr 50% av kystlinj utbyggd Ny tiltak nødvndig for Dårlig Middls Påvirkningsa Nordland Konstruksjonn i kystsonn r i hovdsak for utvlgls k. k llr. å nå utnfor dn statlig fiskrihavna. Mlbu Litn havn. Påvirkningsgrad bror på Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight Mlbu fiskrihavn 0,34 Molor Ukjnt grad Faglig Annn kild Ny innsiling og molo fullført i 2007 årsak Middls Påvirkningsa Nordland vannforkomstinndling. tlgging. Mlbu Litn havn. Påvirkningsgrad bror på sinnhnting/problmkart Kystvrkt ikk myndight Mlbu fiskrihavn 0,34 Havnr Ukjnt grad Faglig Annn kild Mlbu fiskrihavn årsak Middls Påvirkningsa Nordland vannforkomstinndling. lgging. Mosknsvågn Endrs til uvsntlig. Statns vgvsn også I Mosknsvågn 0,64 Molor Ukjnt grad Faglig Sjø Moskns havn Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland problmir Mosknsvågn Endrs til uvsntlig. Statns vgvsn også Kunnskapsinnhnting/problmkar Drsom blir uvsntlig bør Mosknsvågn 0,64 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland problmir tlgging. tiltakt fjrns. Kystvrkt ikk myndight. Myr Mulig vsntlig og. Kunnskapsinnhnting/problmkar tiltak aktult drsom.kystvrkt har Myr havn 0,74 Molor Ukjnt grad Faglig Fylksmann Størr moloanlgg undr utbygging Ny tiltak nødvndig for Middls Påvirkningsa Nordland tlgging. ikk myndight ttr forurnsingslovn til å nå problmkartlgging. Myr Mulig vsntlig og. Kunnskapsinnhnting/problmkar tiltak aktult drsom.kystvrkt har Myr havn 0,74 Havnr Ukjnt grad Faglig Annn kild Myr fiskrihavn r n aktiv havn md fiskrrlatrt næringsvirksomht rundt hl havnn, Ny tiltak nødvndig for Middls Påvirkningsa Nordland tlgging. ikk myndight ttr forurnsingslovn til fra tradisjonll fiskbruk til stor fiskmottak som Myr fiskmottak. Myr havn r av å nå problmkartlgging. Kystvrkt Nordlands stor utbyggingsprosjktr i Planlggr Norgs lngst molo, utdyping/utvidls av innsiling og bdr kaianlgg. Miljøproblmatikk i forhold til slip Napp Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight Napp 0,15 Molor Ukjnt grad Faglig kart Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland vannforkomstinndlingn. tlgging. Napp Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på Napp 0,15 Havnr Ukjnt grad Faglig kart Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland vannforkomstinndlingn. Narvikbukta.. GØP dagns tilstand. Kunnskapsinnhnting/problmkar Tiltak ført på havn, burd muligns ndrs til Narvikbukta 4,19 Havnr Ukjnt grad Faglig kart LKAB 1 km nytt kaianlgg. vgutbyggingr, utfyllingr til Ny tiltak nødvndig for Svært dårlig Høy Klassifisrings Nordland tlgging. annn miljøpåvirkning. Kystvrkt ikk industriformål, bunkrings- og tankanlgg, mkanisk vrkstdr, småbåthavn og ulik å nå myndight for problmkartlgging. Kystvrkt kaianlgg, problmir for svært litn dl av havna C Ndrvatnt 4,83 Molor Middls grad Faglig Sjø Ny tiltak nødvndig for Dårlig Middls Dlvis klassifisrbar Nordland å nå Nordfold Endrs til uvsntlig/litn Nordfold havn 0,04 Molor Ukjnt grad Faglig kart Stor molokonstruksjonr, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland Økologisk tilstand. Nordfold Endrs til uvsntlig/litn Nordfold havn 0,04 Havnr Ukjnt grad Faglig kart, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland Økologisk tilstand. Nordmla Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på vf Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight C Nordmla Havn 0,18 Molor Ukjnt grad Faglig kart t skjrmt havn, dr stor dlr r skjrmt av molo., økologisk Dårlig Lav Mudrt hav i Påvirkningsa Nordland inndling. tlgging. 2009, Stor grad av påvirkning i form av molobygging. Nyksund Endr vannforkomstinndling llr stt til C Nyksund 0,03 Molor Ukjnt grad Faglig kart Stor molor stngr av havnn fra Nord og Vst, økologisk Middls Påvirkningsa Nordland uvsntlig. Nykvåg Endr vannforkomstinndling llr stt til Nykvåg 0,08 Havnr Ukjnt grad Faglig Fylksmann To fiskmottak md gn kaianlgg Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland uvsntlig. Anlgg annlagt før Rambrg Svært litn havn. Påvirkninsgsgrad bror på vf Rambrg havn 0,13 Molor Ukjnt grad Faglig kart Stor molokonstruksjonr, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland inndling. Rambrg Svært litn havn. Påvirkningsgrad bror på vf Rambrg havn 0,13 Havnr Ukjnt grad Faglig kart havnanlgg langs hl vstsidn av havna strkt utbyggd kystson, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland inndling. Mo Stamntthavn bør stts til. GØP Kystvrkt ikk myndight for Ranfjordn - Mo 14,60 Mudring Stor grad Faglig Annn kild, økologisk Dårlig Er kandidat til Høy Klassifisrings Nordland dagns tilstand. problmkartlgging. Kystvrkt ir mindr dl av havna. Mo Stamntthavn bør stts til. GØP Kystvrkt ikk myndight for Ranfjordn - Mo 14,60 Havnr Middls grad Faglig kart, økologisk Dårlig Er kandidat til Høy Klassifisrings Nordland dagns tilstand. problmkartlgging. Kystvrkt ir mindr dl av havna. Ripå Svært litn havn. Bør ndrs til Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndigt. Tiltakt bør ndrs Ripå(Kobbstinan) 0,04 Molor Ukjnt grad Faglig kart, økologisk Lav Påvirkningsa Nordland litn/uvsntlig. tlgging. drsom påvirkning stts til uvsntlig. Røssnsvågn Svært litn havn. Bør ndrs til Kunnskapsinnhnting/problmkar Kystvrkt ikk myndight. Tiltak bør ndrs Røssnsvågn 0,06 Molor Ukjnt grad Faglig kart Værøy havn Usikkr risiko Lav Påvirkningsa Nordland litn/uvsntlig. tlgging. drsom påvirkning stts til uvsntlig.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET Se liste over mottakere Deres ref.: Vår ref.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Elisabeth Voldsund Andreassen Dato: 19.12.2014 Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Foreslått tiltak i tiltaksprogrammet. Bergsfjord Endres til uvesentlig 0420010400-C Bergsfjorden 41,05 Havner

Foreslått tiltak i tiltaksprogrammet. Bergsfjord Endres til uvesentlig 0420010400-C Bergsfjorden 41,05 Havner Statlig fiskerihavn Kystverkets kommentar Foreslått miljømål i forvaltningsplan Foreslått tiltak i tiltaksprogrammet Vannforekomst ID Vannforekomstn avn Areal km2 Påvirkningst ype Bergsfjord Endres til

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

1 Sjøsikkerhet og beredskap

1 Sjøsikkerhet og beredskap 1 Sjøsikkerhet og beredskap Finnmark I vannregion Finnmark er beredskap mot akutt forurensning trukket frem som en hovedutfordring i vannområdene Laksefjorden, Nordkinnhalvøya, Passvik og Tana. Kystverket

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Havner - regionale vannforvaltningsplaner

Havner - regionale vannforvaltningsplaner Havner - regionale vannforvaltningsplaner Litt om Kystverket Utgangspunktet for vårt arbeid - sjøtrafikk Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport og havner Hindre og begrense

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Vannforeko mst ID. mmet C

Vannforeko mst ID. mmet C Statlig fiskerih Kystverkets kommentar Berlevåg Berlevåg Påvirkninggr ad av moloer er uvesenlige. Gjennomsnit tsdybden i havne er 3-4 meter, hvilket betyr at vannutskiftin g pgs forskjell mellom flo og

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer