Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt REFERATLISTA KOMMUNESTYRET Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt Saksprotokoll fra formannskapt Brv fra ordførr til Hls Vst RHF: Nytt ambulanshlikoptr - Uttalls fra Karmøy kommunstyr 3. E-post fra Hls Vst RHF: Forløpig svar på hnvndls vdrørnd nytt ambulanshlikoptr 4. Folkhlsprofil Karmøy kommun 5. Rapport. Administrativ oppfølging av politisk sakr 2015 kommunstyrt 1. kvartal

2 SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Formannskapt bhandlt sakn dn , saksnr. 41/15 Bhandling: Thorhim (FrP) vist til at sakn bør ss i sammnhng md kommunplann og forslo at dn bl ovrsndt rådmannn for vidr bhandling. Nilsn (Ap) forslo at ovrskriftn på forslagt bl ndrt til Omkjøringsvgn Åkra Sør Vakrossn md tilslutningsvgr gjnnom Åkra sntrum. Forslagt md Nilsns korrigring av ovrskrift ovrsndt rådmannn for vidr bhandling. Vdtak: Forslag fra Thorhim (FrP) vdrørnd omkjøringsvgn Åkra Sør Vakrossn md tilslutningsvgr gjnnom Åkra sntrum ovrsndt rådmannn for vidr bhandling.

3 Sntraladministrasjonn Hls Vst RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Dato: Saksbh: Saksnr: Løpnr: Arkivkod: Drs rf: Kristin Tvit 15/ / NYTT AMBULANSEHELIKOPTER - UTTALELSE FRA KARMØY KOMMUNESTYRE I forbindls md ny anbudspriod for hlikoptrtjnstn for priodn br vi Hls Vst igjn om å vurdr bhovt for at t nytt ambulanshlikoptr lokalisrs til Hls Fonna. Hls Fonna r i dag n storbrukr av hlikoptrtjnstr fra basn vd Hls Stavangr og Hls Brgn. Økt bruk av hlikoptrtjnstr har ført til at akuttbrdskapn r rdusrt. I møt , sak 23/15 Evntult, fattt Karmøy kommunstyr følgnd nstmmig vdtak/uttalls: «Karmøy kommunstyr går inn for at nytt ambulanshlikoptr skal lokalisrs til Hls Fonna. Karmøy kommunstyr oppfordrr d andr kommunn på Haugalandt til å gå inn for dt samm.» Samtidig som n slik lokalisring økr brdskapn i Hls Fonna områdt, vil dt vær n brdskapsmssig fordl for hl rgionn, da dtt liggr midt mllom Stavangr og Brgn, og Bjørn- og Boknafjordn. Md bas vd Haugsund sykhus vil dtt hlikoptrt kunn ta sg av mang av ovrflytningsoppdragn til Stavangr og Brgn. Jg br om at Hls Vst RHF følgr opp Karmøy kommunstyrs uttalls. Md vnnlig hilsn Aas Simonsn ordførr Kopi til: Hls og omsorgsdpartmntt Styrt i Hls Fonna Ordførrn i kommunn Bokn, Etn, Haugsund, Sauda, Suldal, Svio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Rådhust, Statsråd Vinjs gat 25, 4250 KOPERVIK Tlfon: post:

4 KarmøyKommun Pag1 of 2 B Karmøy Kommun Fwd: Svar på hnvndls vdrørnd nytt ambulanshlikopt r Fra : Kristin Tvit Emn : Fwd: Svar på hnvndls vdrørnd nytt ambulanshlikoptr Til : Aas ti, apr 21, :54 AM 2 vdlgg Fra: "hls" Til: "kristin tvit" Sndt: 21. april :16:31 Emn: Svar på hnvndls vdrørnd nytt ambulanshlikoptr Hi HlsVstRHFhar mottatt drsbrv vdrørnd nytt ambulanshlikoptr. Brvt vil bli lagt frm for styrt i HlsVstti l orintring til styrmøt 6. mai Vnnlghlsing Linn Lod Jonassn arkivansvarlg P Tnk miljø skriv ut kun drsom dt r absolutt nødvndig Fra: Kristin Tvit n.no] Sndt: 20. april :40 Til: Hls Vst, Postmottak Kopi: Klausn, Olav Godtfrd; kyrr lindangr; sigv sorhim; pttr stn; Eriksn, Ruth Grth Ø; harald stakkstad; Emn: NYTT AMBULANSEHELIKOPTER - Uttalls fra Karmøy kommunstyr Vdlagt følgr brv fra ordførr Aas Simonsn md uttalls fra Karmøy kommunstyr vdrørnd lokalisring av nytt ambulanshlikoptr i Hls Vst.

5 KarmøyKommun Pag2 of 2 B Kristin Tvit Formannskapskontort Tlfon: / Fra: "Kristin Tvit" Til: "Kristin Tvit" Sndt: 20. april :57:26 Emn: Skannt fra Xrox maskin S vdlgg Filtyp til vdlgg: pdf, Flrsidrs Plassring av flrfunksjonsmaskin: Rådhust 3.tg. vd Formanskapskontort Enhtsnavn: KKMFP083 imag001.jpg 8 KB ~WRD000.jpg 823 B

6 FOLKEHELSEPROFIL 2015 Karm øy Non trkk vd kommunns folkhls Tmaområdn r valgt md tank på mulightn for hlsfrmmnd og forbyggnd arbid. Indikatorn tar høyd for kommunns aldrs- og kjønnssammnstning, mn all statistikk må også tolks i lys av kunnskap om lokal forhold. Bfolkning I aldrsgruppn45 år og ldrr andlnsombor alnlavrnni landtsom hlht. Lvkår Andlnmdvidrgånd llr høyrutdanningr ikk ntydigforskjllig fra landsnivåt. Andlnbarn(0-17år) sombor i husholdningrmdlav inntktr lavrnni landtsomhlht.lav inntktdfinrshrsomundr60 % av nasjonal mdianinntkt. Miljø Folkhlsprofiln r t bidrag til kommunns arbid md å skaff sg ovrsikt ovr hlstilstandn i bfolkningn og faktorr som påvirkr dnn, jamfør lov om folkhlsarbid. Statistikkn r fra sist tilgjnglig priod pr oktobr Ny indikatorr i 2015: Utdanningsforskjllr i forvntt lvaldr Utvidt indikator på drikkvann Lavst mstringsnivå i rgning Ovrvkt blant kvinnr Antibiotikabruk Andlnprsonrsomfår vannfra vannvrksombådhartilfrdsstillnd rsultatrmht. E. coli og stabildrikkvannslvrans srut til å værhøyr nnlandsnivåt.statistikkngjldrdndlnav bfolkningnsomfår vann fra rapportpliktigvannvrk.når manvurdrrkommunns drikkvannsforsyning, mådttashnsyntil hvor stordl av bfolkningnsom r tilknyttt slik vannvrk,sindikatornummr12, forsyningsgrad. Skol Frafallti vidrgånd skolr lavrnnlandsnivåt.frafall r likvl n viktig folkhlsutfordringfor mangkommunrsomliggr bdrannn landt.lsmrom frafall påmidtsidn. Andln5.-klassingrsomr pålavstmstringsnivåi rgningr høyrnni landtsomhlht. Lvvanr Påkommunnivåfinnsdtlit statistikkpålvvanrsomkosthold,fysisk aktivitt,bruk av tobakk,alkoholog rusmidlr.i folkhlsprofilnfinnsdata pårøykvanrog ovrvktblantkvinnrvdsvangrskapts bgynnls.dtt kansi noom lvvanri hlkommunnsbfolkning.indikatornundr tmaområdthlsog sykdomkanogsåindirktgi informasjonom lvvanr i bfolkningn.snorgshlsastatistikkbankfor lvvanstatistikkpå fylksnivå. Hls og sykdom Utgitt av Folkhlsinstituttt Avdling for hlsstatistikk Postboks 4404 Nydaln 0403 Oslo E-post: Rdaksjon: Camilla Stoltnbrg (ansv. rdaktør) Els-Karin Grøholt (fagrdaktør) I rdaksjonn: Fagrdaksjon for folkhlsprofilr Idékild: National Halth Obsrvatoris, Storbritannia Foto: Colourbox og Scanpix Bokmål Forvnttlvaldrfor kvinnrr høyrnni landtsomhlht.forvntt lvaldrbrgnsut ifra dødlightsratr dsist15 årn. Forskjllni forvnttlvaldrmllomdsomhargrunnskolsomhøyst utdanningog dsomharvidrgåndllr høyrutdanning,r ikk ntydig forskjllig fra landsnivåt.forskjllni forvnttlvaldrr nindikatorpå sosialhlsforskjllri kommunn. Andlnmdpsykisksymptomrog lidlsri aldrn15-29år r lavrnni landtsomhlht,vurdrtttrdatafra fastlgog lgvakt.lsom psykisk hlsblantbarnog ungpåmidtsidn. Andl somlggsinn påsykhusmdhjrt-og karsykdomr høyrnni landtsomhlht.dnnindikatornbørvurdrsi sammnhng mdandr indikatorrpåhjrt-og karsykdom. Batch /03/2015 8:22 Elktronisk distribusjon: Folkhlsprofil for 1149 Karmøy, Bfolkningsstørrls pr 1. januar 2014:

7 Tilrttlgging for god psykisk hls blant barn og ung Å føl sg trygg, opplv tilhøright og dt å trivs i oppvkstmiljøt og lokalsamfunnt r grunnlggnd btinglsr for god psykisk hls gjnnom hl livsløpt. Kommunns arbid lggr prmissn for utviklingn av god lokalsamfunn og kan drmd påvirk barn og ungs psykisk hls. Nabolag og fritidsaktivittr Famili og nær vnnr r viktig prsonr for barn og ung i all aldr. I løpt av oppvkstn blir prsonr og rlasjonr utnfor familin viktig. Kommunn har virkmidlr til å skap god rammr for barn og ung når d utvidr sin sosial omgivlsr. Kommunn kan lgg til rtt for sosial møtplassr, lkplassr og «grønn områdr» i nærhtn av dr folk bor, og slik bidra til god nabolag og t godt oppvkstmiljø. Utbdring av boligr og boligstrøk kan øk stabilittn og trivsln i nabolagt, no som bidrar til å trkk lokalsamfunn i n hlsfrmmnd rtning. Lokalsamfunnt, kommunn og fylkskommunn har btydlig innflytls ovr mang arnar dr barn og ung frds. Dt hlsfrmmnd og forbyggnd arbidt vil bli bst drsom kommunn sr tiltak i t utviklingsprspktiv, og dr ulik aktørr trkkr i samm rtning, s figur 1. Figur 1: Arnar for hlsfrmmnd og forbyggnd arbid for psykisk hls på ulik aldrstrinn (Øvrland, 2014). Å voks opp i nabolag og lokalsamfunn prgt av fllsskap, sosial samhandling og organisasjonsaktivitt frmmr psykisk hls blant barn og ung. Tilhøright til nabolagt kan vær særlig viktig for sårbar gruppr som kan ha mindr nttvrk, slik som flyktningr, innvandrr, alnforldr og d som står utnfor viktig sosial arnar som skol og arbidsliv. Å dlta i organisrt fritidsaktivittr som idrttslag, musikkorps og andr frivillig organisasjonr kan ha positiv virkning på barns utvikling og psykisk hls. Aktivittn gir mulight for at barn og ung kan samhandl md støttnd voksn, tablr vnnskap md jvnaldrnd, gjør n innsats mot flls mål og få mstringsopplvlsr. Tidlig innsats i barnhag og hlsstasjon I dag går 97 av 3-5-åringn i barnhag. Barnhagn har gunstig ffkt på barns språklig og sosial utvikling. Særlig for barn fra familir md lav sosioøkonomisk status og innvandrrbakgrunn har barnhagn stor btydning. Barnhagn kan drfor vær n viktig arna for utjvning av sosial hlsforskjllr. Kvalittn i barnhagn r vsntlig, og følgnd r viktig for kvalittn: Rlasjonn mllom voksn og barn Innholdt i dt pdagogisk tilbudt Utdanningsnivåt blant prsonalt Antall barn pr voksn Stabilitt i prsonalt Barnhagr og hlsstasjonr kan fang opp og hjlp barn som visr tgn til ulik psykisk plagr, språk- llr atfrdsproblmr. Å stt inn hjlptiltak tidlig gir bdr mulight for å unngå snr psykisk vanskr og uhldig utvikling. Barnhagr og hlsstasjonr r også viktig for å vild forldr og vntult hnvis familin vidr. 0 3 år: Hlsstasjonn og barnhagn r viktig arnar for dt hlsfrmmnd og forbyggnd arbidt. I tillgg r mang barn og forldr n dl av uorganisrt nttvrk. 3 6 år: Barnhagn og uorganisrt arnar for lk og aktivitt som nabolag og lkplassr r viktig. Mang barn bgynnr også md organisrt fritidsaktivittr år: Barna utvidr omgangskrtsn sin, og dt blir mr vanlig å dlta i organisrt fritidsaktivittr. Barn tilbringr my tid båd på skoln og i skolfritidsordningn (SFO). I tillgg spillr skolhlstjnstn og dn pdagogisk-psykologisk tjnstn n viktig roll i dt forbyggnd arbidt år: D flst går i vidrgånd skol. I tillgg utviklr mang t slvstndig forhold til organisrt og uorganisrt aktivittr. Non ung får også kontakt md arbidslivt i dnn priodn. Barslgruppr kan gi nybakt mødr t nttvrk som har btydning for båd hnn slv og barnt i n viktig livsfas. Hlsmyndightn anbfalr at kommunn samordnr tjnstr som r rttt mot barn og ung. Modlln «Familins hus» r én måt å organisr n hlhtlig familitjnst på. Tjnstr som oft inngår i «Familins hus» r skolhlstjnstn, hlsstasjon for ungdom, barnvrnstjnstn og dn pdagogisk-psykologisk tjnstn. Psykisk hls ikk bar plagr og lidlsr. Bgrpt psykisk hls omfattr også dt hlsfrmmnd prspktivt som føllsn av å trivs og kapasitt til å mstr livts utfordringr. Ls mr om psykisk hls på Folkhlsprofil for 1149 Karmøy, Bfolkningsstørrls pr 1. januar 2014:

8 Skoln som arna for faglig og sosial utvikling Trivsl på skoln r n av flr faktorr som påvirkr lvns motivasjon for å lær, og trivsl r viktig for å kunn mstr utfordringr i skolhvrdagn. Opplvls av mstring styrkr barns slvtillit og psykisk hls. Figur 2. Andl 10. klassingr som trivs svært godt llr godt på skoln (Elvundrsøklsn, 2008/ /14). Figur 2 visr andln 10.-klassingr som oppgir at d trivs godt llr svært godt på skoln. Talln blir vist båd for kommun, fylk og landt som hlht. Et blastnd llr strssnd skolmiljø vil øk risikon for psykisk hlsproblmr. Mobbing, faglig vanskr, ngativ forhold til lærr og manglnd støtt fra lvr og voksn gir økt risiko for skolfravær og psykisk hlsplagr. Figur 3 visr andl 10.-klassingr som oppgir at d følr sg mobbt på skoln. Talln blir vist båd for kommun, fylk og landt som hlht. Talln for trivsl og mobbing kan skjul stor variasjon mllom ulik skolr i kommunn og dtt må tas md i vurdringn av talln. Skoln kan bidra til å frmm lvns psykisk hls gjnnom å bygg opp t støttnd sosialt miljø og fang opp lvr md faglig vanskr tidlig. Samarbid md forldr r også viktig. I tillgg finns dt ulik skolprogrammr som har vist god rsultatr, blant annt gjnnom å øk lvns kunnskap om psykisk hls, hv dn sosial mstringsføllsn, styrk d sosial frdightn og forbygg mobbing. Figur 3. Andl 7. og 10. klassingr som oppgir at d mobbs på skoln (Elvundrsøklsn, 2008/ /14). Frafall i vidrgånd skol Frafall i vidrgånd skol r t omfattnd problm i hl landt. Figur 4 visr kommunns utfordring md frafall i vidrgånd skol sammnliknt md fylkt og landt. Kommunvrdin kan skjul sosial forskjllr mllom ulik gruppr. Blant lvr fra familir md lavt utdanningsnivå, r andln som fallr fra høyr sammnliknt md lvr fra familir md høyt utdanningsnivå. Frafall i vidrgånd skol rdusrr mulightn i arbidsmarkdt og økr risikon for uførtrygd og dårligr lvkår og hls. Båd norsk og intrnasjonal forskning visr sammnhng mllom psykisk hls og frafall i vidrgånd skol. Spsilt kan atfrdsvanskr i barndommn før til dårligr skolprstasjonr som igjn førr til økt risiko for frafall. Tiltak som styrkr barn og ung som slitr md faglig og sosial vanskr vil vær ffktiv i forbygging av frafall. Dt forbyggnd arbidt bør start tidlig og omfatt all fasr i utdanningsløpt. Figur 4. Andl som har sluttt på/ ikk bstått vidrgånd skol, status fm år ttr påbgynt opplæring ( ). Aktull tiltak i kommunn r å sats på barnhagr som bidrar til å styrk språk og sosial frdightr. Vidr r dt viktig at skoln satsr på god språkopplæring for all, og md spsill tiltak for lvr som har lsvanskr og andr læringsvanskr. Også tiltak som styrkr dt sosial miljøt på skoln kan forbygg frafall. Frafallt i vidrgånd skol r størst blant lvr på yrksfagn. Blant lvr som står i far for å fall fra har flksibl opplæringsløp og mr praksis for dm som strvr md tortisk fag, ttt oppfølging og vildning og samarbid mllom skol og arbidsliv, vist god rsultatr. I arbidt md frafall r dt bhov for hlhtlig og langsiktig satsing md utstrakt samarbid mllom kommunr og fylkskommunr. Finn n utvidt artikkl md rfransr på Folkhlsprofil for 1149 Karmøy, Bfolkningsstørrls pr 1. januar 2014:

9 Folkhlsbaromtr for din kommun I ovrsiktn ndnfor sammnligns non nøkkltall i kommunn og fylkt md landstall. I figurn og i tallkolonnn tas dt hnsyn til at kommunr og fylkr kan ha ulik aldrs- og kjønnssammnstning sammnliknt md landt. Statistikk utn aldrs- og kjønnsstandardisring finns i Kommunhlsa statistikkbank, khs.fhi.no. Forskjlln mllom kommunn og landt r tstt for statistisk signifikans, s Halvsirklr: Kommunvrdir som r mr nn dobblt så høy som landsvrdin llr mindr nn halvpartn av landsvrdin, viss som n halvsirkl i figurns yttrkant. En «grønn» vrdi btyr at kommunn liggr bdr an nn landt som hlht, likvl kan dt innbær n viktig folkhlsutfordring for kommunn da landsnivåt ikk nødvndigvis rprsntrr t ønskt nivå. For å få n mr hlhtlig ovrsikt ovr utviklingn i kommunn kan du lag diagrammr i Kommunhlsa statistikkbank. Ls mr på og s Kommunhlsa statistikkbank, khs.fhi.no. Tma g n i n lk o f B r å k v L ø lji M l o k S v L m o d k y s g o sl H r n a v Indikator Kommun Fylk Norg Enht (*) 1 Bfolkningsvkst 1,5 1,7 1,1 2 Bfolkning undr 18 år Bfolkning ovr 80 år 3,6 3,5 4,3 4 Prsonr som bor aln, 45 år Vgs llr høyr utdanning, år Lavinntkt (husholdningr), 0-17 år 8, Inntktsulikht, P90/P10 2,5 2,8 2,7-8 Arbidsldig, år 2,4 1,6 2,3 9 Uførtrygdd, år 3,4 2,2 2,5 (a,k*) 10 Barn av nslig forsørgr God drikkvannsforsyning Forsyningsgrad, drikkvann Prsonskadr, bhandlt i sykhus pr 1000 (a,k*) 14 Trivs på skoln, 10. klass (k*) 15 Mobbs på skoln, 10. klass 10 7,8 8,1 (k*) 16 Lavst mstringsnivå i lsing, 5. kl (k*) 17 Lavst mstringsnivå i rgning, 5. kl (k*) 18 Frafall i vidrgånd skol (k*) 19 Røyking, kvinnr (a*) 20 Ovrvkt, kvinnr Forvntt lvaldr, mnn 77,5 78,4 77,9 22 Forvntt lvaldr, kvinnr 83,3 83,1 82,6 år 23 Utdanningsforskjll i forvntt lvaldr 4,6 4,6 4,8 år 24 Psykisk sympt./lid, primærh.tj., 0-74 år pr 1000 (a,k*) 25 Psykisk sympt./lid, primærh.tj., år pr 1000 (a,k*) 26 Psykisk lidlsr, lgmiddlbrukr pr 1000 (a,k*) 27 Muskl og skjltt, primærhlstjnstn pr 1000 (a,k*) 28 Hjrt- og karsykdom, primærh.tj pr 1000 (a,k*) 29 Hjrt- og karsykdom, bh. i sykhus pr 1000 (a,k*) 30 Typ 2-diabts, lgmiddlbrukr pr 1000 (a,k*) 31 Lungkrft, ny tilfllr pr (a,k*) 32 Tykk- og ndtarmskrft, ny tilfllr pr (a,k*) 33 Antibiotika, lgmiddlbrukr pr 1000 (a,k*) 34 Vaksinasjonsdkning, MMR, 9-åringr 96,6 95,1 94,5 Folkhlsbaromtr for Karmøy år Forklaring (tall visr til linjnummr i tablln ovnfor): * = standardisrt vrdir, a = aldrsstandardisrt og k = kjønnsstandardisrt , i av bfolkningn , høyst fullført utdanning (av all md oppgitt utdanning) , barn som bor i husholdningr md inntkt undr 60 % av nasjonal mdian , forholdt mllom inntktn til dn prsonn som bfinnr sg på 90-iln og dn som bfinnr sg på 10iln , i av bfolkningn , mottakr av varig uførpnsjon , 0-17 år, av all barn dt btals barntrygd for. Årt 2012 r kskl , dfinrt som tilfrdsstillnd rsultatr mht. E. coli (dr minst 12 prøvr r analysrt) og stabil drikkvannslvrans. Omfattr rapportpliktig vannvrk , bfolkning tilknyttt rapportpliktig vannvrk i av totalbfolkningn /15. Skolårt 2008/ /14, skolårt 2012/13 finns ikk i statistikkn pga. ndring i tidspunkt for innsamling. 16/17. Skolårt 2011/ / , kskl. årn pga. tknisk fil vd innrapportring. Fødnd som oppga at d røykt i bgynnlsn av svangrskapt i av all fødnd md røykopplysningr , KMI ovr 25 kg/m2 (basrt på slvrapportrt høyd og vkt før svangrskapt). Tall fra sykhus md lav rapportring r kskludrt. 21/ , brgnt basrt på aldrsspsifikk dødlight , vurdrt ttr forskjlln i forvntt lvaldr mllom d md grunnskol som høyst utdanning og d md vidrgånd llr høyr utdanning , brukr av fastlg og lgvakt , brukr av fastlg og lgvakt , 0-74 år, lgmidlr mot psykisk lidlsr, inkl. sovmidlr , 0-74 år, muskl- og skjlttplagr og -sykdommr (kskl. brudd og skadr), brukr av fastlg og lgvakt , 0-74 år, sykdom knyttt til hjrt- og karsystmt, brukr av fastlg og lgvakt , år, brukr av blodglukossnknd midlr, kskl. insulinr , 0-74 år , vaksin mot mslingr, kusma og rød hundr. Datakildr: Statistisk sntralbyrå, NAV, Utdanningsdirktoratt, Norsk pasintrgistr, Mdisinsk fødslsrgistr (MFR), Primærhlstjnstn fastlg og lgvakt (KUHR-databasn som is av Hlsdirktoratt), Krftrgistrt, Nasjonalt vaksinasjonsrgistr (SYSVAK), Vannvrksrgistrt og Rsptrgistrt. For mr informasjon, s khs.fhi.no Folkhlsprofil for 1149 Karmøy, Bfolkningsstørrls pr 1. januar 2014:

10 Administrativ oppfølgingav sakrbhandlti kommunstyrt2015 Sndstil ovrordnt SaksnummrTittl utvalg Saksnr Tittl GODKJENNING AVPROTOKOLL FRAMØTEI KOMMUNESTYRET DEN 1 RETTNIN GSLIN JERFORLIKEVERDIG ØKONOMISKBEHANDLING AVIKKE2 KOMMUNALOPPREISNIN GSORDNIN G 3 Fristfor ivrkstting Status/ Mrknad Frdig Frdig Frdig/sndttil kspdring 4 STORHALL KARMØY Frdig 5 KARMSU NDINTERKOMMU NALEHAVNEVESEN IKS- NAVNEENDRING Frdigogkspdrt 6 7 Sndttil kspdring/høring Sndttil kspdring/høring PLAN5018- DETALJREGU LERING FORNORHEIMNÆRIN GSPARK DELIV KOMMUNEDELPLAN FORKULTURMINNER AVTALEOM INTERKOMMU NALTSAMARBEID OM SALS-OG SKJEN KEKON TROLLETTER VERTSKOMMU NEMODELL SALGSBEVILLIN GFORALKOHOLHOLDIG DRIKKMEDHØYERE ALKOHOLIN NHOLDENN 4,7 VOLUMPROSEN T - VINMONOPOLU TSALG PÅKARMSU ND REFERATLISTA - KOMMMUNESTYRET EVEN TUELT- KOMMUNESTYRET GODKJENNING AVPROTOKOLL FRAMØTEI KOMMUNESTYRET DEN 13 SKOLEBRUKSPLAN KOMMUNEREFORM PÅHAUGALAN DET- INNHOLDOGPROSESS 15 LOKALER FORMO-SENTER MEDLAR-TILBUD REGLEMEN T FORKOMMUNESTYRE, FORMAN NSKAPOGFASTE UTVALGÅRSMELDIN G2014- ELDRERÅDET ÅRSMELDIN G2014- RÅDFORMENNESKER MEDNEDSATT PLAN5061- DETALJREGU LERING FORHASSELBAKKEN - SKRE- 112/28 PLAN3012- REGU LERIN GSPLAN FORASALHEIM II - 69/53 MFL. PLAN REGULERIN GSEN DRINGFORTRAFIKKHAVN - VELDEØYEN EREFERATLISTA - KOMMUNESTYRET EVEN TUELT- KOMMUNESTYRET FORVALTNINGSREVISJON SRAPPORT - TILDELING OGTILGJEN GELIGHET AVPLEIE-OGOMSORGSTJEN ESTER FORELDRE KARMØYKONTROLLU TVALG- ÅRSMELDIN G2014 INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIAMINSAK.N O - FLERE LÆRERE I KARMØY Ny sakpgandringfra Haugsundtil Saudasomvrtskommun Ny sakom godkjnningavlokalr Frdig Ovrsndlssforslag om AMLtatt til orintringavformannskapt23.2 Frdig Utrdn son2 og 3. BhandlKstokt 2015.Rådmskalrapportrstatusi hvrt fskmøt.planlggvormdalfullf 2015.Utrdsamlokalisringav Skungdsk,bibl, kult og idrtt Utrdn 0-alt. Drttrkonkrtutrdn om sammnslåingsalt mllom2 l flr komm,mnførst prosssbskrivls. Endligralittsbhjuni 2016,mn folkavstmmingfør dt. Utrdnsndspå høringsnst ,innstill fra rådm mai 'fra disppost. Ny sakom bhovfor lokalrtil lavtrskltilbudnår n vt mr.forhandlingrom forlngtliavtalhavngt9 Frdig.Oppdatrtrglmntpublisrtpå nttsidn. Frdig. Frdig. Frdig.Sndttil kspdring. Frdig.Sndttil kspdring. Frdig.Sndttil kspdring. Frdig. 1: Dmnstam/koordinator:vurdrsi budsj.2: Framdriftuu sti Bukkøy:Ordførr vil ttrspørrmr info. 3: AV-OG-TIL: Ordførrvil ta initiativ for å før innspillt vidr.4: Eikjvgn:Aktult md samtalrmd utbyggrfor å få finansiring.5: Lghlikoptr-lokalisring: Uttallsfra KSTsndtHlsVst.6: Ovrsndlssforslag omkjøringsvgåkrasørfsk Spmom indomsskatt somordf må bsvari nstmøt. Frdig.Etatnfølgropp aktullpunktr Frdig. Sakmå lggsfram for kst innnsommrn.ovrsndtoppvkstogkulturtatn

11 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTA KOMMUNESTYRET Kommunstyrt bhandlt sakn dn , saksnr. 41/15 Bhandling: All rfratsakn bl nstmmig tatt til ttrrtning. Vdtak: 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt Saksprotokoll fra formannskapt Til ttrrtning. 2. Brv fra ordførr til Hls Vst RHF: Nytt ambulanshlikoptr - Uttalls fra Karmøy kommunstyr Til ttrrtning. 3. E-post fra Hls Vst RHF: Forløpig svar på hnvndls vdrørnd nytt ambulanshlikoptr Til ttrrtning. 4. Folkhlsprofil Karmøy kommun Til ttrrtning. 5. Rapport. Administrativ oppfølging av politisk sakr 2015 kommunstyrt 1. kvartal Til ttrrtning.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018

Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018 Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018 En/ ta Rligiøst angfold Kristndo Jøddo Hinduis Buddhis Isla Tids - bruk 34-38 Dtt sir L-06 Mål for opplæringn r at lvn skal kunn Forklar særprgt vd kristndo og kristn tro

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark.

Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark. Prosjktrapport Prosjkt ambulant tam 01.09.13 31.12.16 Utvikling av palliativ tjnstr i samhandling md kommunn i Tlmark. Et samhandlingsprosjkt mllom Palliativ nht, Sykhust Tlmark og kommunn i Tlmark. Skin,

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Syntel Unified Communication

Syntel Unified Communication Syntl Unifid Communication Tnk om du hadd all informasjon om dn som ringr klar før du bsvarr samtaln. Ikk bar r dt god kundhåndtring, mn du vil opplv at du virklig r ffktiv og profsjonll! Dtt r vårt hovdfokus,

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole Sauhrad kommun Arkiv: FE - 614, FA - A20 Saksmapp: 16/552 -

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer