Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : V001.6 barbidt dn: Trykkdato: Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv. blanding og firmabtgnls 1.2 Rlvant fastsatt bruksformål av stoff llr blanding og bruksformål, av diss blir frarådt: Planlagt bruk: Klbstoff 1.3 Dtaljr om lvrandørr som stillr datablad til rådight Hnkl Nordn AB / Branch Norway Karnslyst Allé 8b 0278 Oslo NO Tl.: +47 (2337) Nødtlfonnummr (kontortid) Klassifisring av stoff llr blanding Kapittl 2: Mulig farr Klassifisring (CLP): Kronisk far for vannmiljøt Katgori 3 H412 Skadlig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Klassifisring (DPD): Miljøskadlig R52/53 Skadlig for vannlvnd organismr; kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. 2.2 Idntifikasjonslmntr Idntifikasjonslmntr (CLP): Farinstruksjon: H412 Skadlig, md langtidsvirkning, for liv i vann.

2 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 2 av 11 Supplrnd informasjon EUH202 Cyanoakrylat. Farlig. Klistrr sammn hud og øyn på få skundr. Oppbvars utilgjnglig for barn. Sikkrhtsinstruksjon: Forbygging Sikkrhtsinstruksjon: Disponring P273 Unngå utslipp til miljøt. P501 Avfall og rstr i samsvar md lokal forskriftr. Idntifikasjonslmntr (DPD): R-Stningr: R52/53 Skadlig for vannlvnd organismr; kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. S-Stningr: S 61- Unngå utslipp til miljøt. S hls-, miljø- og sikkrhts- (HMS) datablad for yttrligr informasjon. Tillggshnvisningr: Cyanoakrylat. Farlig. Klistrr sammn hud og øyn på fåskundr. Oppbvars utilgjnglig for barn. 2.3 Andr farr Ingn vd anbfalt bruk. Gnrll kjmisk karaktrisring: Cyanoakrylat-lim Kapittl 3: Sammnstning/Opplysningr om bstanddlr Erklæring av ingrdinsn i hnhold til CLP (EF) nr. 1272/2008: Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan bta-mtoksytyl-cyanoakrylat Bis(2-hydroxy-3-trt-butyl-5- mthylphnyl)mthan EC-Nummr REACH- Rgistrringsnum mr Innhold Klassifisring > 0,25- < 2,5 % Akutt far for vannmiljøt 1 H400 Kronisk far for vannmiljøt 1 H > 80- < 100 % > 0,01- < 0,1 % Krftfrmkallnd vn 2 H351 Mutagnisitt på kimcllr 2 H341 Akutt toksisitt 4; Oralt H302 Alvorlig øyskad. 1 H318 Allrgifrmkallnd stoff for hudn 1 H317 Akutt far for vannmiljøt 1 H > 0,1- < 0,9 % Toksisk for forplantningssystmt 2 H361 Kronisk far for vannmiljøt 4 H413 For fullstndig forklaring på H -uttallsr og andr forkortlsr s avsnitt 16 "Andr opplysningr". Obsrvr at stoffr utn klassifisring kan ha lokal yrkshyginisk grnsvrdir.

3 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 3 av 11 Dklarasjon av innholdsstoffr iht DPD (EF) nr. 1999/45: Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan bta-mtoksytyl-cyanoakrylat EC-Nummr REACH- Rgistrringsnum mr Innhold Klassifisring > 0,25 - < 2,5 % N - Miljøskadlig; R50/ > 80 - < 100 % > 0,01 - < 0,1 % Karsinogn, katgori 3.; R40 Arvstoffskadlig 3; R68 Xn - Hlsskadlig; R22 Xi - Irritrnd; R41 R43 N - Miljøskadlig; R50 For fullstndig forklaring på R-frasr som angis som kodr, s avsnitt 16 'Øvrig informasjon'. Obsrvr at stoffr utn klassifisring kan ha lokal yrkshyginisk grnsvrdir. 4.1 Bskrivls av førsthjlpstiltak Inhalr: Frisk luft, oppsøk lg vd vdvarnd ubhag. Kapittl 4: Førsthjlpstiltak Hudkontakt: Sammnlimt hud må ikk trkks fra hvrandr md makt. Kan forsiktig prsss fra hvrandr md n butt gjnstand, for ksmpl n skj, som bør vær fuktt md varmt såpvann. Cyanoakrylatr avgir varm vd hrding. I sjldn tilfllr vil n stor dråp kunn avgi nok varm til å forårsak forbrnningskad. Forbrnningskad bhandls som vanlig brannsår ttr at limt r fjrnt fra hudn. Hvis lppn r blitt sammnlimt, fukts lppn md varmt vann og spytt prsss forsiktig inn mllom lppn fra innsidn. Prss md fingrn llr rull lppn fra hvrandr. Lppn må ikk rivs dirkt fra hvrandr. Øykontakt: Hvis øyt r gjnklistrt, løs øybrynn md varmt vann på n fuktig klut. Cyanoakrylat vil hft til øyts protin og frmkall tårflod, som vil bidra til å løs opp limt. Hold øyt tildkkt inntil limt r fullstndig løsnt, vanligvis 1-3 dagr. Øyt må ikk åpns md makt. Søk lghjlp i tilfll fast cyanoakrylat-lim bak øylokkt forårsakr sårskad. Svlging: Sørg for fri luftvir. Produktt vil polymrisr umiddlbart i munnhuln, og vil vær nstn umulig å svlg. Spytt vil langsomt løsn dt fast stofft fra munnn (flr timr). 4.2 Viktig akutt og forsinkd symptomr og konskvnsr Langvarig llr gjntatt kontakt kan irritr hudn. Langvarig llr gjntatt kontakt kan irritr øynn. 4.3 Opplysningr om vntull nødvndig øyblikklig mdisinsk hjlp og spsialbhandling S pkt.: Bskrivls av førsthjlpstiltak 5.1 Slokningsmiddl Egnd slukningsmidlr: Skum, pulvr, kullsyr. Vanntåk Av sikkrhtsgrunnr ugnd slukningsmidlr: Ikk kjnt. Kapittl 5: Tiltak vd brannbkjmpls

4 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 4 av Spsill farr md utgangspunkt i stoff llr blanding I branntilfllr kan dt frigjørs kullmonoksid (CO) og kulldioksid (CO2). Hvis brann, kjøl nd utsatt bholdr md spylvann. Karbon- og nitrognoksid, irritrnd organisk damp. 5.3 Instruksjonr for brannbkjmpls Vd brannslukking bnytts ånddrttsvrn md trykkluft. Kapittl 6: Tiltak vd utilsiktt utslipp 6.1 Prsonlig forsiktightstiltak, vrnutstyr og bruk av nødprosdyrr Sørg for tilstrkklig vntilasjon. 6.2 Miljøbskyttlsstiltak La ikk produktt gå i avløpsystmt. 6.3 Mtodr og matrill for inndmming og rngjøring Ikk bruk klutr til å tørk opp. Ha på mass vann for å fullfør polymrisasjonn, og skrap dt opp fra gulvt. Hrdt stoff kan avhnds som ufarlig avfall. 6.4 Rfrans til andr dlr S kapittl 8. Kapittl 7: Håndtring og oppbvaring 7.1 Forsiktightstiltak for sikkr håndtring Vntilasjonskrav må vurdrs vd arbid md stor mngdr llr drsom luktn blir tydlig (lukttrskl r ca 1-2 ppm) Bruk av dispnsr-utstyr vil rdusr risikon for kontakt md hud llr øyn. Hygintiltak Høy industrill og hyginisk standard bør praktisrs Dt må ikk spiss, drikks llr røyks undr arbidt. Vask hndn før pausr og ttr arbidsslutt. Bruk kun CE-mrkt PVU iht. Forskrift av 19. august 1994 nr Btinglsr for sikkr oppbvaring md hnsyn på uforliklight For optimal holdbarht oppbvar i original mballasj vd 2-8 C ( F). 7.3 Spsifikk sluttbrukformål Klbstoff Kapittl 8: Bgrnsning og ovrvåking av ksponring/prsonlig vrnutstyr 8.1 Kontrollparamtr Grnsvrdir Gyldig for NO Innholdsstoff ppm mg/m 3 Typ Katgori Bmrkningr HYDROKINON 0,5 Administrativ normr N_TLV Biologisk grnsvrdi: ingn/intt 8.2 Bgrnsning og ovrvåking av ksponring:

5 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 5 av 11 Ånddrttsvrn: Sørg for tilstrkklig vntilasjon. Bnytt godkjnt mask md filtr for organisk dampr llr friskluftmask drsom produkt bnytts i områdr md darlig vntilasjon Filtrtyp: A Håndbskyttls: Bruk av kjmikalibstandig hanskr i nitrilgummi anbfals. Bruk hanskr i polytyln llr polypropyln vd håndtring av størr mngdr. Bruk ikk hanskr i PVC, gummi llr nylon. Vnnligst bmrk at brukstidn for kjmikalihanskr kan forkorts vsntlig av mang påvirknd faktorr (f.ks. tmpratur). Brukrn må slv forta dn ndlig risikovurdring. Skift hanskr rglmssig og når d r prgt av slitasj llr annn påvirkning som kan rdusr bskyttlsn. Øynbskyttls: Bruk bskyttlsbrillr Kapittl 9: Fysikalsk og kjmisk gnskapr 9.1 Opplysningr om grunnlggnd fysikalsk og kjmisk gnskapr Utsnd Flytnd klar, Fargløs, Strå Lukttrskl ph-vrdi Initilt kokpunkt Flammpunkt Spaltningstmpratur Damptrykk Dnsitt (20 C (68 F)) Styrttttht Viskositt Viskositt (kinmatisk) Eksplosiv gnskapr Løslight kvalitativt Størkningstmpratur Smltpunkt Antnnbarht Slvantnningstmpratur Eksplosjonsgrnsr Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Fordampingshastight Damptttht Oksidrnd gnskapr 1,1 g/cm3 Polymrisrr i kontakt md vann. 9.2 Andr opplysningr Kapittl 10: Stabilitt og raktivitt Raktivitt Hurtig ksotrmisk polymrisasjon vil skj i nærvær av vann, aminr, alkalir og alkohol Kjmisk stabilitt Stabil undr anbfalt lagringsforhold Mulight for farlig raksjonr S avsnitt raktivitt Btinglsr som må unngås Stabilt vd vanlig lagrings- og bruksbtinglsr.

6 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 6 av Ufornlig matrialr Ingn vd anbfalt bruk Farlig spaltningsproduktr Kulloksidr Opplysningr om toksikologisk virkningr Kapittl 11: Opplysningr om toksikologi Gnrll opplysningr om toksikologi: Blandingn r klassifisrt basrt på tilgjnglig informasjon far for ingrdinsr som r dfinrt i klassifisring kritrin for blandingr for hvr farklass llr diffrnsiring i vdlgg I til forordning 1272/2008/EC. Rlvant tilgjnglig hls / økologisk informasjon for dn stoffn oppført undr punkt 3 r gitt i dt følgnd. Akutt oral toksisitt: Cyanoakrylatr r rlativt lit giftig. Akutt LD50 (oral, rott) r >5000 mg/kg. Produktt r nstn umulig å svlg, da dt polymrisrr raskt i munnhuln. Akutt inhalativ toksisitt: Langvarig ksponring for høy konsntrasjonr md damp kan før til kronisk virkningr hos ovrfølsomm prsonr. I tørr atmosfær md rlativ luftfuktight <50% kan dampr mdfør irritasjon av øyn og luftvir. Hudirritasjon: Limr sammn hud i løpt av skundr. Vurdrs som lit giftig; akutt drmal LD50 (kanin) >2000 mg/kg. På grunn av polymrisring på hudns ovrflat, vil allrgisk raksjonr npp kunn oppstå. Øynirritasjon: Flytnd produkt vil klistr igjn øylokkn. Vd lav rlativ luftfuktight (TH<50%) vil dampn forårsak irritasjon og tårflod. Akutt oral toksisitt: Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan Vrdtyp Vrdi Eksponringsvi Eksponri Artr Mtod LD50 > mg/kg oral Rott OECD Guidlin 401 (Acut Oral Toxicity) LD mg/kg oral Rott OECD Guidlin 401 (Acut Oral Toxicity) Akutt inhalativ toksisitt: Vrdtyp Vrdi Eksponringsvi Eksponri Artr Mtod Akutt drmal toksisitt: Vrdtyp Vrdi Eksponringsvi Eksponri Artr Mtod Ets-/irritasjonsvirkning på hud: Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan bta-mtoksytylcyanoakrylat Rsultat Eksponri Artr Mtod ikk irritrnd 4 h Kanin OECD Guidlin 404 (Acut Drmal Irritation / Corrosion) ikk irritrnd 4 h Kanin OECD Guidlin 404 (Acut Drmal Irritation / Corrosion)

7 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 7 av 11 Alvorlig øyskad/-irritasjon: Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan Rsultat Eksponri Artr Mtod ikk irritrnd 24 h Kanin OECD Guidlin 405 (Acut Ey Irritation / Corrosion) Snsibilisring av luftvir/hud: Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan ikk snsibilisrnd snsibilisrnd Rsultat Tsttyp Artr Mtod Marsvin maksimri ng tst Marsvin maksimri ng tst Marsvin Marsvin OECD Guidlin 406 (Skin Snsitisation) Kimcll-mutagnitt Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan bta-mtoksytylcyanoakrylat Bis(2-hydroxy-3-trt- butyl-5- mthylphnyl)mthan Rsultat Typ studi / Administrringsv i ngativ baktri gnmutasjonstst ngativ ngativ ngativ bactrial rvrs mutation assay (.g Ams tst) bactrial rvrs mutation assay (.g Ams tst) bactrial rvrs mutation assay (.g Ams tst) Mtabolsk aktivring / ksposisjonstid Artr Mtod vd og utn OECD Guidlin 471 (Bactrial Rvrs Mutation Assay) vd og utn OECD Guidlin 471 (Bactrial Rvrs Mutation Assay) vd og utn EU Mthod B.13/14 (Mutagnicity) vd og utn OECD Guidlin 471 (Bactrial Rvrs Mutation Assay) Giftig vd gjnntatt dossring Rsultat NOAEL=>= 250 mg/kg Eksponrin gsvi oral: sond Eksponring / frkvns av bhandling 14 days 5 days/wk. 12 doss Artr Mtod Rott OECD Guidlin 407 (Rpatd Dos 28-Day Oral Toxicity in Rodnts) Kapittl 12: Miljørlvant opplysningr Gnrll opplysningr om økologi: Biologisk og kjmisk oksygnbhov (BOD og COD) r ubtydlig. Unngå utslipp til avløp, ovrflatvann og grunnvann. Blandingn r klassifisrt basrt på tilgjnglig informasjon far for ingrdinsr som r dfinrt i klassifisring kritrin for blandingr for hvr farklass llr diffrnsiring i vdlgg I til forordning 1272/2008/EC. Rlvant tilgjnglig hls / økologisk informasjon for dn stoffn oppført undr punkt 3 r gitt i dt følgnd Toksisitt Økotoksisitt: Skadlig for vannlvnd organismr, md langtidsffktr.

8 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 8 av 11 Bis(3-thyl-5-mthyl-4- malimidophnyl)mthan Bis(2-hydroxy-3-trt-butyl-5- mthylphnyl)mthan Bis(2-hydroxy-3-trt-butyl-5- mthylphnyl)mthan Bis(2-hydroxy-3-trt-butyl-5- mthylphnyl)mthan Vrdtyp Vrdi Studi av akutt toxicitt Eksponri Artr Mtod LC50 0,5 mg/l Fish 48 h Oryzias latips OECD Guidlin 203 (Fish, Acut Toxicity Tst) LC50 0,17 mg/l Fish 96 h Brachydanio rrio (nw nam: Danio rrio) EC50 0,29 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna EC50 0,335 mg/l Alga 3 d Slnastrum capricornutum (nw nam: Psudokirchnrlla subcapitata) OECD Guidlin 203 (Fish, Acut Toxicity Tst) OECD Guidlin 201 (Alga, Growth Inhibition Tst) LC50 > 500 mg/l Fish 48 h Oryzias latips OECD Guidlin 203 (Fish, Acut Toxicity Tst) EC50 > mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guidlin 202 (Daphnia sp. Acut Immobilisation Tst) EC50 > mg/l Alga OECD Guidlin 201 (Alga, Growth Inhibition Tst) Prsistns og ndbrytbarht Prsistns/ndbrytbarht: Ingn data tilgjnglig for dtt produktt. Bis(2-hydroxy-3-trt-butyl-5- mthylphnyl)mthan Rsultat Eksponringsvi Ndbrytbarht Mtod ltt biologisk ndbrytbar arob % EU Mthod C.4-E (Dtrmination of th "Rady" BiodgradabilityClosd Bottl Tst) undr tstforhold ingn 0 % OECD Guidlin 301 F (Rady biologisk ndbrytning Biodgradability: Manomtric obsrvrt Rspiromtry Tst) Prsistns og ndbrytbarht / Mobilitt i jord Mobilitt: Hrdt klbmidlr r immobil. Bioakkumulasjonspotnsial: Ingn data tilgjnglig for dtt produktt. Bis(2-hydroxy-3-trt-butyl-5- mthylphnyl)mthan LogKow Biokonsntrasjons Eksponrin faktor (BCF) gstid 1,03 6,24 Artr Tmpratur Mtod Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring: Bis(2-hydroxy-3-trt-butyl-5- mthylphnyl)mthan PBT/vPvB Oppfyllr ikk prsistnt, bioakkumulrnd og giftig (PBT), svært prsistnt og svært bioakkumulrnd (vpvb) kritrir Andr skadlig virkningr: Ingn tilgjnglig opplysningr.

9 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 9 av 11 Kapittl 13: Instruksjonr for avhnding Frmgangsmåt vd avfallsbhandling Avfallsbhandling av produktt: Polymrisrs vd å stt dt sakt til vann (10:1). Avhnd som vannuoppløslig ikk giftig fast kjmikali på autorisrt fyllplass, llr brnn vd kontrollrt forhold. Disponrs i hnhold til lokal og nasjonal rglr for disponring av spsialavfall. Bidrag til forurnsning fra dtt produktt r ubtydlig i forhold hvor dtt bnytts Avfall skal lvrs til dn som lovlig kan håndtr dtt. Søk hos kommunn llr fylksmannn. Avfallsbhandling av ikk rngjort mballasj: Avfallshåndtr mballasj /produkt ttr d gjldnd forskriftr. Avfallsnøkkl rstr av bindmiddl og ttningsmiddl som innholdr organisk løsningsmidlr og andr farlig stoffr. Kapittl 14: Opplysningr om transport UN-nummr ADR ADNR IMDG IATA UN forsndlssnavn ADR ADNR IMDG IATA Aviation rgulatd liquid, n.o.s. (Cyanoacrylat str) Transportfarklass (r) ADR ADNR IMDG IATA Emballasjgrupp ADR ADNR IMDG IATA III miljøfarr ADR ADNR IMDG IATA Spsill forholdsrglr for brukrn ADR

10 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 10 av 11 ADNR IMDG IATA Primary packs containing lss than 500ml ar unrgulatd by this mod of transport and may b shippd unrstrictd Transport i bulk i hnhold til vdlgg II i MARPOL 73/78 og IBC-kodn Kapittl 15: Lovforskriftr Forskriftr om hls, miljø og sikkrht/spsifikk lovforskriftr for stoff llr blanding VOC-innhold < 3,00 % (1999/13/EC) Kjmisk sikkrhtsvurdring En kjmisk sikkrhtsvurdring r ikk utført. Nasjonal forskriftr/hnvisningr (Norgs): Forskrift om klassifisring, mrking m.v. av farlig kjmikalir, FOR nr (I hnhold til EU-dirktivr 67/548/EØF, 76/769/EØF og 1999/45/EF). Vildning om administrativ normr for forurnsning i arbidsatmosfær. Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall (avfallsforskriftn), FOR nr. 930

11 SDB-Nr.: V001.6 LOCTITE 460 Sid 11 av 11 Kapittl 16: Andr opplysnngr Mrkingn av produktt r anngitt i kapittl 2. Forklaring på av all forkortlsr som bruks i dtt sikkrhtsdatabladt r som følgr: R22 Farlig vd svlging. R40 Mulig far for krft. R41 Far for alvorlig øyskad. R43 Kan gi allrgi vd hudkontakt. R50 Mgt giftig for vannlvnd organismr. R50/53 Mgt giftig for vannlvnd organismr; kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. R68 Mulig far for varig hlsskad. H302 Farlig vd svlging. H317 Kan utløs n allrgisk hudraksjon. H318 Gir alvorlig øyskad. H341 Mistnks å kunn gi gntisk skadr. H351 Mistnks for å kunn forårsak krft. H361 Stofft mistnks å kunn skad fruktbarhtn llr fostr. H400 Mgt giftig for liv i vann. H410 Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. H413 Kan forårsak skadlig langtidsvirkningr for liv i vann. Yttrligr informasjonr: Opplysningn r basrt på vår nåværnd kunnskapr og gjldr produktt i lvrt form. Dt r mningn å bskriv vår produktr md tank på sikkrhtskrav og ikk garantr bstmt gnskapr. Dtt databladt r utarbidt i hnhold til EU Stoffdirktiv 67/548/EØF og dts ttrfølgnd ndringr i Stoffblandingsdirktiv 1999/45/EF.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 403 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434636 V002.4 barbidt dn: 02.05.2014 Trykkdato: 13.05.2015 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 403 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 406 Sid 1 av 12 SDB-Nr. : 422581 V003.5 barbidt dn: 05.01.2018 Trykkdato: 11.01.2018 Erstattr vrsjon fra: 13.12.2017 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 406

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Glue precision Side 1 av 11 SDB-Nr. : 436570 V002.0 bearbeidet den: 17.12.2013 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite Super Glue

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 4850 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 313072 V001.1 bearbeidet den: 21.03.2012 Trykkdato: 21.09.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 270 Side 1 av 10 SDB-Nr. : 346906 V001.4 bearbeidet den: 18.07.2011 Trykkdato: 10.01.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Glue Power Easy Side 1 av 7 SDB-Nr. : 383159 V001.3 bearbeidet den: 29.05.2015 Trykkdato: 10.06.2015 Erstatter versjon fra: 28.08.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Power Pritt Stick Side 1 av 5 SDB-Nr. : 78680 V001.3 bearbeidet den: 16.10.2012 Trykkdato: 03.12.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 TTC-LF 15G RS Side 1 av 5 SDB-Nr. : 181481 V002.0 bearbeidet den: 22.06.2009 Trykkdato: 28.12.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Rainbow Stick all colours Side 1 av 6 SDB-Nr. : 303398 V001.0 bearbeidet den: 07.02.2014 Trykkdato: 02.04.2014 1.1 Produktidentifikator Pritt Rainbow

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5980 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 367607 V001.1 bearbeidet den: 02.09.2009 Trykkdato: 30.03.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 401 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 153529 bearbeidet den: 13.04.2011 Trykkdato: 05.05.2011 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite Super Attak Special Glass Side 1 av 5 SDB-Nr. : 190785 V001.1 bearbeidet den: 03.07.2009 Trykkdato: 16.12.2010 Varenavn: Loctite Super

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Stick Side 1 av 6 SDB-Nr. : 43182 V001.5 bearbeidet den: 01.10.2013 Trykkdato: 06.06.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails Wood Side 1 av 5 SDB-Nr. : 369592 V001.0 bearbeidet den: 17.01.2011 Trykkdato: 13.06.2012 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Hybrid Side 1 av 12 SDB-Nr. : 417674 V003.3 bearbeidet den: 18.06.2014 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite Hybrid Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOC SG P EASY-B HH 4G SKICK27 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 366476 V003.0 bearbeidet den: 03.07.2015 Trykkdato: 25.08.2015 Erstatter versjon fra: 13.08.2014 Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 5615 400ml _Kit comp. B Side 1 av 10 SDB-Nr. : 312315 V004.1 bearbeidet den: 02.02.2016 Trykkdato: 21.06.2016 Erstatter versjon fra: 21.10.2015 1.1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit FP 450 Fire Protection Side 1 av 1 SDB-Nr. : 260649 V001.0 bearbeidet den: 06.06.2011 Trykkdato: 14.06.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 406 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 422581 V002.1 bearbeidet den: 18.11.2013 Trykkdato: 31.08.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite 406 Inneholder: Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 av 6 SDB-Nr. : 190590 V001.2 bearbeidet den: 09.11.2007 Trykkdato: 30.11.2007 Varenavn: Loctite Super

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 406 Side 1 av 8 SDB-Nr. : 153530 V001.8 bearbeidet den: 14.03.2011 Trykkdato: 05.05.2011 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE PC 5085 known as Loctite 5085 Reinf.FiberTape Side 1 av 12 SDB-Nr. : 452257 V001.2 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 27.06.2016 Erstatter versjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Stick Side 1 av 6 SDB-Nr. : 43182 V001.4 bearbeidet den: 07.12.2012 Trykkdato: 17.04.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Repair Extreme Side 1 av 11 SDB-Nr. : 225573 V001.1 bearbeidet den: 18.06.2014 Trykkdato: 12.09.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex Repair Extreme Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Liqu Concentrate Se 1 av 6 SDB-Nr. : 423681 V001.0 bearbeet den: 17.06.2011 Trykkdato: 02.05.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Plakatkitt Side 1 av 6 SDB-Nr. : 242373 V001.2 bearbeidet den: 11.07.2014 Trykkdato: 22.03.2015 1.1 Produktidentifikator Pritt Plakatkitt Kapittel 1:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 319 Side 1 av 18 SDB-Nr. : 153501 V003.3 bearbeidet den: 04.07.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite 319 Inneholder: 2-hydroksyetyl

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 5610 400ml- Kit comp. B Side 1 av 10 SDB-Nr. : 243882 V003.2 bearbeidet den: 02.02.2016 Trykkdato: 21.06.2016 Erstatter versjon fra: 28.05.2015 1.1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 8018 Side 1 av 13 SDB-Nr. : 173457 V003.5 bearbeidet den: 16.05.2013 Trykkdato: 13.12.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 5 Marine Grade Anti-Seize Loctite 8023 SDB-Nr. : 153630 V001.0 bearbeidet den: 27.06.2006 Trykkdato: 27.06.2006 Varenavn: Marine Grade Anti-Seize

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 3421A Kit component Side 1 av 11 SDB-Nr. : 293497 V003.4 bearbeidet den: 26.08.2015 Trykkdato: 25.11.2015 Erstatter versjon fra: 29.01.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit FP 410 all colours Side 1 av 1 SDB-Nr. : 259816 V001.0 bearbeidet den: 10.06.2011 Trykkdato: 14.06.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Epix Glue Stick Side 1 av 1 SDB-Nr. : 206921 bearbeidet den: 11.12.2012 Trykkdato: 11.12.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 55 known as Loctite 55 Side 1 av 7 SDB-Nr. : 168432 V002.2 bearbeidet den: 01.06.2015 Trykkdato: 06.01.2016 Erstatter versjon fra: 24.07.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 270 Side 1 av 9 SDB-Nr. : 346906 V001.3 bearbeidet den: 18.10.2010 Trykkdato: 19.04.2011 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 5610 400ml- Kit comp. A Side 1 av 7 SDB-Nr. : 243875 V001.6 bearbeidet den: 28.05.2015 Trykkdato: 18.12.2015 Erstatter versjon fra: 02.01.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 315 Output Side 1 av 11 SDB-Nr. : 153573 V003.1 bearbeidet den: 03.12.2013 Trykkdato: 20.08.2014 1.1 Produktidentifikator 315 Output Inneholder: Tetrahydrofurfuryl-2-

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit FP 440 Fire Protection Side 1 av 1 SDB-Nr. : 240914 V001.0 bearbeidet den: 06.06.2011 Trykkdato: 14.06.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 173739 V001.9 bearbeidet den: 26.01.2012 Trykkdato: 03.07.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE C5-A Side 1 av 10 SDB-Nr. : 242144 V003.1 bearbeidet den: 15.11.2013 Trykkdato: 04.12.2013 1.1 Produktidentifikator LOCTITE C5-A Inneholder: Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 2701 Side 1 av 12 SDB-Nr. : 173107 V002.7 bearbeidet den: 01.10.2013 Trykkdato: 17.03.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Side 1 av 16 TEROKAL-2444 DS 340GR SDB-Nr. : 76601 V008.0 bearbeidet den: 08.04.2013 Trykkdato: 28.11.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 243 Side 1 av 14 SDB-Nr. : 316211 V006.0 bearbeidet den: 16.06.2014 Trykkdato: 22.09.2014 1.1 Produktidentifikator LOCTITE 243 Inneholder: Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Universallim Side 1 av 6 SDB-Nr. : 51555 V001.4 bearbeidet den: 02.10.2013 Trykkdato: 02.04.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 9450A Kit component Side 1 av 12 SDB-Nr. : 152801 V005.0 bearbeidet den: 21.01.2016 Trykkdato: 29.05.2016 Erstatter versjon fra: 08.06.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Glue Power Easy Side 1 av 6 SDB-Nr. : 383159 V001.1 bearbeidet den: 01.09.2011 Trykkdato: 28.07.2014 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 222 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 168430 V001.4 bearbeidet den: 11.08.2009 Trykkdato: 09.02.2010 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 270 Side 1 av 10 SDB-Nr. : 346906 V001.7 bearbeidet den: 25.07.2013 Trykkdato: 04.12.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3463 Side 1 av 6 SDB-Nr. : 153766 V001.8 bearbeidet den: 24.06.2010 Trykkdato: 02.05.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 6 Loctite 542 SDB-Nr. : 168433 V001.1 bearbeidet den: 11.12.2006 Trykkdato: 02.07.2007 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 5 Loctite 3463 SDB-Nr. : 153766 V001.1 bearbeidet den: 05.09.2006 Trykkdato: 13.09.2006 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn:

Detaljer

SDB-Nr.: 346906 V001.8 LOCTITE 270 Side 2 av 13

SDB-Nr.: 346906 V001.8 LOCTITE 270 Side 2 av 13 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 270 Side 1 av 13 SDB-Nr. : 346906 V001.8 bearbeidet den: 23.01.2014 Trykkdato: 04.07.2014 1.1 Produktidentifikator LOCTITE 270 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 5188 Side 1 av 17 SDB-Nr. : 275741 V003.0 bearbeidet den: 16.04.2014 Trykkdato: 17.04.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite 5188 Inneholder: Isobornyl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Side 1 av 11 Primer Gray Adhesive SDB-Nr. : 357591 V001.1 bearbeidet den: 28.06.2011 Trykkdato: 19.10.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 5 Loctite 401 SDB-Nr.: : 153529 bearbeidet den: 30.03.2006 Trykkdato: 16.08.2006 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn: Loctite

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 7455 Side 1 av 12 SDB-Nr. : 179508 V004.0 bearbeidet den: 13.05.2014 Trykkdato: 20.08.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite 7455 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7471 known as LOCTITE 7471 150ml EN Side 1 av 14 SDB-Nr. : 179503 bearbeidet den: 22.05.2015 Trykkdato: 03.02.2016 Erstatter versjon fra: 05.05.2014

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 TEROSON VR 5080 known as Loc&TsonFix'n'RepTape50m,Scandi Side 1 av 7 SDB-Nr. : 200194 V001.7 bearbeidet den: 23.05.2015 Trykkdato: 05.07.2016 Erstatter versjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite EA 3450A Side 1 av 12 SDB-Nr. : 378937 V001.2 bearbeidet den: 21.10.2013 Trykkdato: 29.08.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite EA 3450A Kapittel 1:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. 91/155/EEC - ISO 11014-1 Side 1 av 6 Loctite 577 SDB-Nr.: : 168431 bearbeidet den: 12.04.2006 Trykkdato: 25.04.2006 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn: Loctite

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit Rengjøringsmiddel PVC-U/C ABS Side 1 av 13 SDB-Nr. : 41955 V001.8 bearbeidet den: 15.08.2014 Trykkdato: 10.02.2015 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 7386 Activator Side 1 av 14 SDB-Nr. : 173280 V004.0 bearbeidet den: 24.04.2014 Trykkdato: 20.08.2014 1.1 Produktidentifikator 7386 Activator Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 PATTEX Kontaktlim Transp. 50g Side 1 av 12 SDB-Nr. : 390438 V002.4 bearbeidet den: 28.03.2014 Trykkdato: 12.11.2014 1.1 Produktidentifikator PATTEX Kontaktlim

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit KS Rengjøringsduk Side 1 av 10 SDB-Nr. : 190204 V002.0 bearbeidet den: 14.05.2014 Trykkdato: 25.08.2014 1.1 Produktidentifikator Tangit KS Rengjøringsduk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 5615 400ml _Kit comp. A Side 1 av 7 SDB-Nr. : 312147 V001.6 bearbeidet den: 02.06.2015 Trykkdato: 16.11.2015 Erstatter versjon fra: 02.01.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 2701 Side 1 av 1 SDB-Nr. : 173107 V002.2 bearbeidet den: 10.02.2010 Trykkdato: 23.02.2010 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 595 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 164833 V001.3 bearbeidet den: 11.08.2009 Trykkdato: 30.03.2010 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse Varenavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Direct Control Side 1 av 6 SDB-Nr. : 424152 V001.1 bearbeidet den: 29.06.2011 Trykkdato: 02.05.2012 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 7457 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 173286 V003.0 bearbeidet den: 09.07.2014 Trykkdato: 03.09.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite 7457 Kapittel 1: Betegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 7228B Kit component Side 1 av 15 SDB-Nr. : 204373 V006.1 bearbeidet den: 10.09.2015 Trykkdato: 30.01.2016 Erstatter versjon fra: 09.03.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7240 Side 1 av 10 SDB-Nr. : 173274 V002.2 bearbeidet den: 23.05.2015 Trykkdato: 13.09.2015 Erstatter versjon fra: 20.02.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 7457 Side 1 av 1 SDB-Nr. : 173286 V001.2 bearbeidet den: 02.05.2008 Trykkdato: 05.05.2008 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 8021 Side 1 av 1 SDB-Nr. : 173456 V001.7 bearbeidet den: 25.03.2011 Trykkdato: 04.07.2011 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Repair Extreme Side 1 av 11 SDB-Nr. : 225573 V001.1 bearbeidet den: 18.06.2014 Trykkdato: 19.11.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex Repair Extreme Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Contact Liquid Side 1 av 17 SDB-Nr. : 390435 V001.5 bearbeidet den: 05.06.2014 Trykkdato: 14.10.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex Contact Liquid Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails 300 ml Side 1 av 8 SDB-Nr. : 357674 V002.0 bearbeidet den: 04.04.2014 Trykkdato: 17.11.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex No More Nails

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/ ISO Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 TEROSTAT 9000PL 310ML INTER Side 1 av 5 SDB-Nr. : 220119 V002.2 bearbeidet den: 10.08.2009 Trykkdato: 19.12.2011 Varenavn: TEROSTAT 9000PL 310ML

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 222 Side 1 av 10 SDB-Nr. : 168430 V003.2 bearbeidet den: 20.08.2015 Trykkdato: 07.10.2015 Erstatter versjon fra: 23.03.2015 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Repair Silicone Side 1 av 7 SDB-Nr. : 503174 V001.1 bearbeidet den: 26.03.2014 Trykkdato: 16.06.2014 1.1 Produktidentifikator Pattex Repair Silicone

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7063 known as Loctite 7063 Side 1 av 13 SDB-Nr. : 179512 bearbeidet den: 23.10.2015 Trykkdato: 18.05.2016 Erstatter versjon fra: 15.06.2015 Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE SF 7063 known as Loctite 7063 Side 1 av 13 SDB-Nr. : 179512 bearbeidet den: 23.10.2015 Trykkdato: 17.06.2016 Erstatter versjon fra: 15.06.2015 Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 3473B Side 1 av 9 SDB-Nr. : 173482 V003.0 bearbeidet den: 06.11.2015 Trykkdato: 02.01.2016 Erstatter versjon fra: 31.03.2015 1.1 Produktidentifikator 3473B

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Glue Precision Max Side 1 av 10 SDB-Nr. : 234063 V001.3 bearbeidet den: 18.04.2013 Trykkdato: 01.11.2013 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCT 3090 PART B Side 1 av 7 SDB-Nr. : 337099 V001.6 bearbeidet den: 18.11.2013 Trykkdato: 09.12.2013 1.1 Produktidentifikator LOCT 3090 PART B Kapittel 1:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Låsevæske Hard Side 1 av 10 SDB-Nr. : 196846 V001.4 bearbeidet den: 27.05.2015 Trykkdato: 11.11.2015 Erstatter versjon fra: 26.11.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 4601 Side 1 av 10 SDB-Nr. : 153643 V001.6 bearbeidet den: 26.05.2015 Trykkdato: 10.12.2016 Erstatter versjon fra: 28.07.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE MR 5923 known as Loctite 5923 Side 1 av 14 SDB-Nr. : 153785 bearbeidet den: 02.06.2015 Trykkdato: 05.01.2016 Erstatter versjon fra: 06.02.2015 Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE MR 5923 known as Loctite 5923 Side 1 av 14 SDB-Nr. : 153785 bearbeidet den: 02.06.2015 Trykkdato: 18.12.2015 Erstatter versjon fra: 06.02.2015 Kapittel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Glue Precision Max Side 1 av 12 SDB-Nr. : 234063 V002.0 bearbeidet den: 20.11.2013 Trykkdato: 03.01.2014 1.1 Produktidentifikator Loctite Super

Detaljer