Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer."

Transkript

1 3M EZ Fix Flxibl Patch PN Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 4.08 Utgitt: 24/10/2014 Erstattr: 20/08/2014 Vrsjonsnr. transport: 2.00 (25/09/2012) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidntifikator 3M EZ Fix Flxibl Patch PN Produktidntifikasjonsnumr FS Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Autoprodukt 1.3. Opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: Dtt produktt r t kit, og bstår av flr sparat bstanddlr. Dt r utarbidt t sikkrhtsdatablad for hvr av d ulik bstanddln dr dtt r aktult. D rspktiv sikkrhtsdatabladn følgr vdlagt. Vnnligst oppbvar diss samlt. Aktull dokumntnummr for kit-bstanddlr r: TRANSPORTOPPLYSNINGER FS ADR/RID UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, (--). IMDG-kod: UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, IMDG-Cod sgrgation cod: NONE, EMS: --. Sid: 1 av 4

2 3M EZ Fix Flxibl Patch PN ICAO/IATA NOT RESTRICTED,AS PER SPECIAL PROVISION A46, information rquird for air way bill. MERKEETIKETT FOR KIT 2.2. Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Utropstgn) GHS09 (Miljø) Farpiktogram Farstningr: H225 H315 H336 H373 H410 Sikkrhtsstningr Gnrll: P102 P103 P101 Forbyggnd: P210A P260 P271 P273 Førsthjlp: P302 + P352 P332 + P313 P370 + P378G Mgt brannfarlig væsk og damp. Irritrr hudn. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring: sansorganr Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbvars u for barn. Ls tikttn før bruk. Drsom dt r nødvndig md lghjlp, ha produktts bholdr llr tiktt for håndn. Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking forbudt. Ikk innånd støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Bruks bar utndørs llr i t godt vntilrt områd. Unngå utslipp til miljøt. VED HUDKONTAKT: Vask md my såp og vann. Vd hudirritasjon: Søk lghjlp. Vd brann: Slukk md t brannslukningsmiddl gnt til brannfarlig væskr, slik som pulvr llr karbondioksid. Avfall: P501 Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. TILLEGGSINFORMASJON Sid: 2 av 4

3 3M EZ Fix Flxibl Patch PN Yttrligr farstningr: EUH205 Innholdr poksyforbindlsr. Kan gi n allrgisk raksjon.. EUH208 Innholdr Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks).kan gi n allrgisk raksjon. S sikkrhtsdatablad for % bstanddlr md ukjnt giftight llr far ( Øvrig opplysningr om mrktikttn: Asp 1 r ikk nødvndig ttrsom volumt av væsk i hvr svamp r for lavt til å utgjør n far. FOR nr 1139: Forskrift om, mrking mv. av farlig kjmikalir Symbol(r) Mgt brannfarlig Hlsskadlig Miljøskadlig Innholdr: For opplysningr om innholdsstoffr, s mrktikttr for kit-bstanddln. R-stningr: R11 Mgt brannfarlig. R20/21 Farlig vd innånding og hudkontakt. R38 Irritrr hudn. R48/20 Farlig: alvorlig hlsfar vd lngr tids påvirkning vd innånding. R50/53 Mgt giftig for vannlvnd organismr, kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. S-stningr: S16 Holds vkk fra antnnlsskildr - Røyking forbudt. S23A Unngå innånding av damp. S36/37 Bruk gnd vrnklær og vrnhanskr. S61 Unngå utslipp til miljøt. S sikkrhtsdatablad for yttrligr informasjon. S2 Oppbvars u for barn. Særlig bstmmlsr om mrking av viss innholdsstoffr: Innholdr raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks). Kan gi n allrgisk raksjon. Innholdr poksyforbindlsr. S informasjon fra produsntn. Øvrig opplysningr om mrktikttn: Bholdr <125 ml kan mrks md rdusrt farmrking, jmf. Forskrift om og mrking av farlig kjmikalir, kapittl IV, paragraf 18. R65 r ikk bnyttt sidn mngd løsmiddl r for litn til å aspirr.ingrdinsr r oppført på mrktikttn for Informasjon om ndringr: Endringr i forhold til forrig vrsjon: S-stning - informasjon bl ndrt. Avsnitt 2: R-stning - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Gnrll - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Forbyggnd - informasjon bl ndrt. Sid: 3 av 4

4 3M EZ Fix Flxibl Patch PN Etiktt: CLP sikkrhtsstningr- Førsthjlp - informasjon bl ndrt. Etiktt: CLP Farstning målorgantoksisitt - informasjon bl tilføyd. Sid: 4 av 4

5 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på forhånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin llr originaln vidrslgs llr på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 5.12 Utgitt: 24/10/2014 Erstattr: 13/10/2014 Vrsjonsnr. transport: 1.00 (27/10/2011) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH forordning (1907/2006) og dns ndringr. AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og slskapt/fortakt 1.1. Produktidntifikator 3M Adhsion Promotr 4298 og 3M Adhsion Promotr Produktidntifikasjonsnumr FS Idntifisrt rlvant bruksområdr for stofft llr stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Autoprodukt - industrill/profsjonll bruk 1.3. Opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinformasjonssntraln: AVSNITT 2: Faridntifikasjon 2.1. Klassifisring av stofft llr stoffblandingn CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisring: Brannfarlig væskr, katgori 2 - Flam. Liq. 2; H225 Etsnd/irritrnd for hudn, katgori 2 - Skin Irrit. 2; H315 Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring, katgori 3 - STOT SE 3; H336 Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring, katgori 2 - STOT RE 2; H373 Farlig for vannmiljøt, akutt katgori 1 - Aquatic Acut 1; H400 Farlig for vannmiljøt, kronisk katgori 1 - Aquatic Chronic 1; H410 For fullstndig tkst på H-stningr, s avsnitt 16. Sid: 1 av 22

6 FOR nr 1139: Forskrift om, mrking mv. av farlig kjmikalir Idntifikasjon av rlvant farr: Mgt brannfarlig; F; R11 Hlsskadlig; Xn; R20/21 Irritrnd; Xi; R38 Hlsskadlig; Xn; R48/20 Miljøskadlig; N; R50/53 For fullstndig tkst på R-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Utropstgn) GHS08 (Hlsfar) GHS09 (Miljø) Farpiktogram Bstanddlr CAS-nr Vkt% Cyklohksan Etylbnzn Farstningr: H225 H315 H336 Mgt brannfarlig væsk og damp. Irritrr hudn. Kan forårsak døsight llr svimmlht. H373 Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring: sansorganr H410 Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkrhtsstningr Forbyggnd: P210A P260A P273 Førsthjlp: P370 + P378G Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking forbudt. Ikk innånd damp. Unngå utslipp til miljøt. Vd brann: Slukk md t brannslukningsmiddl gnt til brannfarlig væskr, slik som pulvr llr karbondioksid. Avfall: P501 Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. Sid: 2 av 22

7 TILLEGGSINFORMASJON Yttrligr farstningr: EUH205 Innholdr poksyforbindlsr. Kan gi n allrgisk raksjon. EUH208 Innholdr Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks). Kan gi n allrgisk raksjon. 2% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt oral giftight. 2% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt giftight vd hudkontakt. 4% av blandingn bstår av bstanddlr md ukjnt akutt giftight vd innånding. Innholdr 34% av ingrdinsr md ukjnt far for vannmiljøt. Øvrig opplysningr om mrktikttn: Bholdr <125 ml kan mrks md rdusrt farmrking, jmf. Forskrift om og mrking og mballring av stoffr og stoffblandingr (CLP), Vdlgg I, avsnitt FOR nr 1139: Forskrift om, mrking mv. av farlig kjmikalir Symbol(r) Mgt brannfarlig Hlsskadlig Miljøskadlig Innholdr: Xyln; Etylbnzn R-stningr: R11 Mgt brannfarlig. R20/21 Farlig vd innånding og hudkontakt. R38 Irritrr hudn. R48/20 Farlig: alvorlig hlsfar vd lngr tids påvirkning vd innånding. R50/53 Mgt giftig for vannlvnd organismr, kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. S-stningr: S16 Holds vkk fra antnnlsskildr - Røyking forbudt. S23A Unngå innånding av damp. S36/37 Bruk gnd vrnklær og vrnhanskr. S61 Unngå utslipp til miljøt. S sikkrhtsdatablad for yttrligr informasjon. Særlig bstmmlsr om mrking av viss innholdsstoffr: Innholdr raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks). Kan gi n allrgisk raksjon. Innholdr poksyforbindlsr. S informasjon fra produsntn. Øvrig opplysningr om mrktikttn: Bholdr <125 ml kan mrks md rdusrt farmrking, jmf. Forskrift om og mrking av farlig kjmikalir, kapittl IV, paragraf Andr farr Ingn kjnt Sid: 3 av 22

8 AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlr Bstanddlr CAS-nr EC-nr. Vkt% Klassifisring Cyklohksan EINECS F:R11; Xn:R65; Xi:R38; N:R50/53; R67 - Mrknad 4 (EU) Xyln EINECS Etylbnzn EINECS Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acut 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (CLP) Xn:R20-21; Xi:R38; R10 - Mrknad C (EU) Flam. Liq. 3, H226; Acut Tox. 4, H332; Acut Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315 - Mrknad C (CLP) 0-11 F:R11; Xn:R20-48/20; Xn:R65 (EU) R52 (Egn) Etanol EINECS Flam. Liq. 2, H225; Acut Tox. 4, H332; Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 2, H373 (CLP) 5-10 F:R11 (EU) Flam. Liq. 2, H225 (CLP) Akrylatpolymr (Njtsrn P) Trad Scrt 1-5 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Etylactat EINECS F:R11; Xi:R36; R66; R67 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Ey Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 (CLP) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) NLP Mtanol EINECS < 0,5 Xi:R36-38; N:R51/53; R43 (EU) Skin Irrit. 2, H315; Ey Irrit. 2, H319; Skin Sns. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) < 0,5 F:R11; T:R /23; T:R39/24; T:R39/25 (EU) Tolun EINECS Flam. Liq. 2, H225; Acut Tox. 3, H331; Acut Tox. 3, H311; Acut Tox. 3, H301; STOT SE 1, H370 (CLP) < 0,3 Rp.3:R63; F:R11; Xn:R48/20; Xn:R65; Xi:R38; R67 - Mrknad 4 (EU) Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Rpr. Sid: 4 av 22

9 2, H361d; STOT SE 3, H336; STOT RE 1, H372 (CLP) S avsnitt 16 for fullstndig tkst på vntull R-stningr og H-stningr listt i dtt avsnittt. S avsnitt 15 for vntull Mrknadr som angir rfrans til spsill rglr og anmrkingr knyttt til stoffn ovnfor For informasjon om bstanddlns tiltaksvrdi/ grnsvrdi llr PBT llr vpvb status, s avsnitt 8 og 12 i dtt sikkrhtsdatabladt. AVSNITT 4: Førsthjlpstiltak 4.1. Bskrivls av førsthjlpstiltak Innånding: Bring vdkommnd til frisk luft. Søk lghjlp vd ubhag. Hudkontakt: Vask umiddlbart md såp og vann. Tilsølt klær må fjrns og vasks før d bruks på nytt. Drsom tgn/symptomr utvikls må lg kontakts. Øykontakt: Skyll straks md stor mngdr vann i minst 15 minuttr. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dtt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Søk lghjlp. Svlging: Skyll munnn. Søk lghjlp vd ubhag D viktigst symptomn og virkningn, båd akutt og forsinkd S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr 4.3. Angivls av om umiddlbar lghjlp og spsialbhandling r nødvndig Ikk aktult AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidlr Vd brann: Slukk md t brannslukningsmiddl gnt til brannfarlig væskr, slik som pulvr llr karbondioksid Særlig farr knyttt til stofft llr stoffblandingn Varm fra brann kan forårsak at lukkd bholdr ksplodrr grunnt økt trykk. Farlig ndbrytnings- llr biproduktr Stoff Aldhydr Karbonmonoksid Karbondioksid Hydrognklorid Btingls Undr forbrnning Undr forbrnning Undr forbrnning Undr forbrnning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikk slukk brann ffktivt, mn bør imidlrtid bruks til ndkjøling av brannksponrt bholdr og ovrflatr og til å avvrg ksplosiv lkkasj. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp Sid: 5 av 22

10 6.1. Prsonlig forsiktightsrglr, prsonlig vrnutstyr og nødrutinr Evakur områdt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Vntilr områdt md frisk luft. S øvrig avsnitt i databladt vdrørnd informasjon om hlsrisiko, ånddrttsvrn, vntilasjon og prsonlig vrnutstyr Forsiktightsrglr md hnsyn til miljø Unngå utslipp til miljøt Mtodr og matrialr for oppsamling og rnsing Saml så my som mulig av sølt matrial vd bruk av ikk-gnistdannnd rdskap. Plassr i n gnt mtallbholdr godkjnt for transport av ansvarlig myndightr. Lukk bholdrn. Avhnd dt oppsamld matrialt så raskt som mulig Hnvisning til andr avsnitt S avsnitt 8 og 13 for yttrligr informasjon AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1. Forsiktightsrglr for sikkr håndtring Kun til yrksmssig bruk. Skal ikk håndtrs før all advarslr r lst og oppfattt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking forbudt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Trff tiltak mot statisk lktrisitt. Ikk innånd støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Må ikk komm i kontakt md øyn, hudn llr klær. Ikk spis, drikk llr røyk vd bruk av produktt. Vask grundig ttr bruk. Tilsølt arbidsklær må ikk fjrns fra arbidsplassn. Unngå utslipp til miljøt. Tilsølt klær må vasks før d bruks på nytt. Unngå kontakt md oksidasjonsmidlr (f.ks klor, kromsyr tc.) Bruk lav-statisk llr forsvarlig jordd sko. Bruk påkrvd prsonlig vrnutstyr (f.ks hanskr, ånddrttsvrn..) For å minimr risiko for antnnls, fastslå gjldnd lktrisk r for prosssn vd bruk av dtt produktt og vlg spsialvntilasjon md punktavsug for å unngå akkumulring av brannfarlig damp. Bholdr og mottaksutstyr bør jords hvis dt r potnsial for akkumulring av statisk lktrisitt undr ovrføring Vilkår for sikkr lagring, hrundr vntull ufornlightr Oppbvars på t godt vntilrt std. Oppbvars kjølig. Hold bholdrn ttt lukkt. Bskytts mot sollys. Må ikk lagrs varmt. Lagrs ikk sammn md syrr. Oppbvars adskilt fra oksidasjonsmidlr Særlig() sluttanvndls(r) S informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbfalingr om håndtring og lagring. S avsnitt 8 for ksponringskontroll og anbfalingr om prsonlig vrnutstyr. AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig bskyttls 8.1. Kontrollparamtr Tiltaksvrdir og grnsvrdir Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r tiltaksvrdi llr grnsvrdi ikk for bstanddln. Bstanddlr CAS-nr Dtaljr Grns Anmrkningr Etylbnzn Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 20 mg/m3(5 ppm) Hudopptak (H), Krftfrmkallnd (K) Tolun Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 94 mg/m3(25 Hudopptak (H) ppm) Cyklohksan Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 525 mg/m3(150 ppm) Xyln Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 108 mg/m3(25 Hudopptak (H) ppm) Etylactat Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 550 mg/m3(150 ppm) Etanol Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 950 Sid: 6 av 22

11 mg/m3(500 ppm) Mtanol Norsk forskrift Gj.sn (8 timr): 130 mg/m3(100 ppm) Norsk forskrift : Tiltaksvrdir og grnsvrdir for forurnsningr i arbidsatmosfærn Gj.sn: gjnnomsnittskonsntrasjon ovr n 8-timrspriod S: Kortidsvrdi T: Takvrdi Hudopptak (H) 8.2. Eksponringskontroll Hnsiktsmssig tknisk kontrollr Bruk vanlig fortynningsvntilasjon og/llr spsialvntilasjon f.ks. punktavsug for å kontrollr at luftbårn ksponring holds undr tiltaksvrdir og grnsvrdir og/llr kontrollr tåk, damp llr spray. Hvis vntilasjonn ikk r tilfrdsstillnd, bruk gnt ånddrttsvrn. Bruk vntilasjonsmatrill som r ksplosjonssikkrt Prsonlig vrnutstyr Vrn av øyn/ansikt For å unngå kontakt md øyn / ansikt, vlg og bruk øy/ansiksbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnutstyr bør bnytts aln llr i kombinasjon ttr bhov for å forhindr kontakt md øynn /ansikt: Vrnbrillr md vntilr Hud- og håndvrn For å unngå hudkontakt, vlg og bruk hanskr og/llr vrnklær basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Valgt bør vær basrt på bruksfaktorr slik som ksponringsnivår, konsntrasjon av stoff llr stoffblanding, hyppight, varight, fysisk utfordringr slik som kstrm tmpraturr llr andr forhold. Konfrr md din lvrandør av hanskr og/llr vrnklær for valg av gnd matrialr. Mrk: Nitrilhanskr kan bruks ovr laminathanskr for å forbdr bvglightn. Hanskr av følgnd matrial(r) anbfals: Polymrlaminat Hvis dtt produktt blir brukt på n måt som rprsntrr t høyr potnsial for ksponring (f. ks. spraying, høyt sprutpotnsial tc. ), kan dt vær nødvndig md bruk av bskyttlssdrss. For å unngå kontakt, vlg og bruk kroppsbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnklær anbfals: Forkl av polymrlaminat Ånddrttsvrn Vlg og bruk ånddrttsvrn basrt på n ksponringsvurdring. Basrt på konsntrasjonn av luftforurnsningr i arbidsatmosfærn vlgs n av følgnd typ(r) godkjnt ånddrttsvrn: Halv- llr hlmask md filtr mot organisk dampr. Europisk standardr (CEN): EN405:2001 llr EN140/EN141 llr EN136/EN141. Halv- llr hlmask md trykklufttilførsl. Europisk standardr (CEN): EN :2005/ EN :2005. Filtr mot organisk dampr kan ha kort brukstid. For vildning om valg av gnt ånddrttsvrn, vnnligst s llr kontakt vrnavdlingn vd 3M Norg AS tlf.: AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1. Opplysningr om grunnlggnd fysisk og kjmisk gnskapr Fysisk tilstand Væsk Spsifikk fysisk form: Svamp md ca 2 ml væsk. Utsnd/Lukt Væsk: gul, løsningsmiddllukt, absorbrt på n svamp. Fysisk gnskapr gjld kun for væsk. Sid: 7 av 22

12 Dtksjonsgrns lukt Ingn informasjon ph Ikk aktult Kokpunkt/kokområd >=76,7 ºC [Tstmtod:Estimrt] [Dtaljr:(start)] Smltpunkt Ikk aktult Antnnlight (fast stoff, gass) Ikk aktult Eksplosjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Oksidasjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Flammpunkt 1,1 ºC [Tstmtod:SETAFLASH] Slvantnnlsstmpratur 430 ºC Ndr ksplosjonsgrns (LEL) 1 % [Tstmtod:Estimrt] Øvr ksplosjonsgrns (UEL) 6 % [Tstmtod:Estimrt] Damptrykk ,3 Pa [vd 20 ºC ] Rlativ tttht 0,82 [Std. rf.:vann = 1] Vannløslight 10 % Løslight ikk-vann Ingn informasjon Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Ingn informasjon Fordamping: 6,4 [Tstmtod:Estimrt] [Std. rf.:xyln=1] Damptttht 1,7 [Tstmtod:Estimrt] [Std. rf.:luft = 1] Ndbrytningstmpratur Ingn informasjon Viskositt 0,03-0,04 Pa-s Tttht 0,8 kg/l 9.2. Andr opplysningr Farlig luftforurnsningr < 35 vkt% [Tstmtod:Brgnt.] Flyktig organisk forbindlsr (VOC) 827 g/l [Tstmtod:South Cost Air Qual Mgmt Dist] Andl flyktig Cirka 95 % VOC utn vann og unntatt forbindlsr (US 827 g/l [Tstmtod:South Cost Air Qual Mgmt Dist] Std) AVSNITT 10: Stabilitt og raktivitt Raktivitt Produktt kan vær raktivt md viss forbindlsr undr viss forhold, s informasjon gitt undr andr ovrskriftr i dtt avsnittt Kjmisk stabilitt Stabil Mulight for farlig raksjonr Farlig polymrisasjon vil ikk forkomm Forhold som skal unngås Varm Gnistr og/llr flammr Ufornlig matrial Strk syrr Strk oksidasjonsmidlr Farlig ndbrytningsproduktr Stoff Ingn kjnt. Btingls S avsnitt 5.2 for farlig ndbrytningsproduktr undr forbrnning. Sid: 8 av 22

13 AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 11 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Opplysningr om toksikologisk virkningr Tgn og symptomr på ksponring Basrt på tstdata og/llr informasjon om bstanddlr, kan dtt produktt gi følgnd hlsffktr: Innånding: Kan vær farlig vd innånding. Luftvisirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt host, nysing, rnnnd ns, hodpin, hsht, og smrtr i ns og svlg. Kan gi ffktr på målorgant ttr innånding. Hudkontakt: Kan vær farlig vd hudkontakt. Mild hudirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt lokal rødht, hvls, klø og tørrht. Allrgisk hudraksjon (ikk foto-initirt): tgn/symptomr kan innbfatt rødht, hvls, blmmr og klø. Øykontakt: Modrat øyirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt rødht, hvls, smrtr, tårr og slørt og tåkt syn. Svlging: Mag/tarm irritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt smrtr i bukn, magsyk, kvalm, oppkast og diarè. Kan gi ffktr på målorgant ttr svlging. Effktr på målorganr: En nklt ksponring kan før til: Påvirkning av hørsl: tgn/symptomr kan innbfatt hørslsskadr, balansforstyrrlsr og ørsus. Påvirkning av sntralnrvsystmt: tgn/symptomr kan innbfatt hodpin, ørht, søvnight, mangl på koordinasjon, kvalm, ndsatt raksjonsvn, slørt tal, svimmlht og bvisstløsht. Langvarig llr gjntatt ksponring kan før til: Påvirkning av hørsl: tgn/symptomr kan innbfatt hørslsskadr, balansforstyrrlsr og ørsus. Nvrologisk ffktr: tgn/symptomr kan innbfatt prsonlightsforandringr, manglfull koordinasjonsvn, bortfall av hudfølls, prikking og nummnht i armr og bn, musklsvakht, skjlvingr og/llr ndringr i blodtrykk og hjrtrytm. Rproduksjon/utviklingstoksisitt: Innholdr t kjmikali llr kjmikalir som kan mdfør fostrskadr llr hmmt forplantningsvn. Krftfrmkallnd gnskapr: Innholdr t kjmikali llr kjmikalir som kan forårsak krft. Toksikologisk data Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndnfor, r dt ntn ingn data llr dt r ikk tilstrkklig data for. Akutt giftight Navn Eksponrin Art Vrdi gsvi Produkt Drmal Ingn data ; brgnt ATE mg/kg Produkt Innånding - Ingn data ; brgnt ATE20-50 Sid: 9 av 22

14 damp(4 timr) Produkt Svlging Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Cyklohksan Drmal Rott LD50 > mg/kg Cyklohksan Innånding - Rott LC50 > 32,9 damp (4 timr) Cyklohksan Svlging Rott LD mg/kg Xyln Drmal Kanin LD50 > mg/kg Xyln Innånding - Rott LC50 29 damp (4 timr) Xyln Svlging Rott LD mg/kg Etylbnzn Drmal Kanin LD mg/kg Etylbnzn Innånding - Rott LC50 17,4 damp (4 timr) Etylbnzn Svlging Rott LD mg/kg Etanol Drmal Kanin LD50 > mg/kg Etanol Innånding - Rott LC50 124,7 damp (4 timr) Etanol Svlging Rott LD mg/kg Etylactat Drmal Kanin LD50 > mg/kg Etylactat Innånding - Rott LC50 70,5 damp (4 timr) Etylactat Svlging Rott LD mg/kg 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Drmal Marsvin LD50 > mg/kg 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Svlging Rott LD50 > mg/kg Mtanol Drmal LD50 anslått til å vær mg/kg Mtanol Innånding - LC50 anslått til å vær damp Mtanol Svlging LD50 anslått til å vær mg/kg Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. Drmal Rott LD50 > mg/kg <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. Svlging Rott LD50 > mg/kg <700) (poksyharpiks) Tolun Drmal Rott LD mg/kg Tolun Innånding - Rott LC50 30 damp (4 timr) Tolun Svlging Rott LD mg/kg ATE = stimrt akutt giftight (acut toxicity stimat) Etsnd llr irritrnd for hudn Navn Art Vrdi Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Xyln Kanin Svakt irritrnd Etylbnzn Kanin Svakt irritrnd Etanol Kanin Ingn vsntlig irritasjon Etylactat Kanin Minimalt irritrnd 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Marsvin Ingn vsntlig irritasjon Mtanol Kanin Svakt irritrnd Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) Kanin Svakt irritrnd (poksyharpiks) Tolun Kanin Irritrnd Alvorlig øyskad llr øyirritasjon Navn Art Vrdi Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Xyln Kanin Svakt irritrnd Etylbnzn Kanin Modrat irritrnd Etanol Kanin Modrat irritrnd Etylactat Kanin Svakt irritrnd 2,5-Furandion, raksjonsprodukt md polypropyln, klorrt Svakt irritrnd Sid: 10 av 22

15 Mtanol Kanin Modrat irritrnd Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) Kanin Modrat irritrnd (poksyharpiks) Tolun Kanin Modrat irritrnd Snsibilisrnd vd hudkontakt Navn Art Vrdi Etylbnzn Mnnsk Ikk snsibilisrnd Etanol Mnnsk Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etylactat Marsvin Ikk snsibilisrnd Mtanol Marsvin Ikk snsibilisrnd Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) Mnnsk Snsibilisrnd (poksyharpiks) og dyr Tolun Marsvin Ikk snsibilisrnd Snsibilisrnd vd innånding Navn Art Vrdi Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Mnnsk Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Kjønnscllmutagnitt Navn Ekspon Vrdi ringsvi Cyklohksan In vitro Ikk mutagnt Cyklohksan In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Xyln In vitro Ikk mutagnt Xyln In vivo Ikk mutagnt Etylbnzn In vivo Ikk mutagnt Etylbnzn In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etanol In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etanol In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etylactat In vitro Ikk mutagnt Etylactat In vivo Ikk mutagnt Mtanol In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Mtanol In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) In vivo Ikk mutagnt (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) In vitro (poksyharpiks) Tolun In vitro Ikk mutagnt Tolun In vivo Ikk mutagnt Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Krftfrmkallnd gnskapr Navn Eksponr Art Vrdi ingsvi Xyln Drmal Rott Ikk krftfrmkallnd Xyln Svlging Flr Ikk krftfrmkallnd dyrartr Xyln Innånding Mnnsk Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Etylbnzn Innånding Flr Krftfrmkallnd dyrartr Etanol Svlging Flr dyrartr Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Mtanol Innånding Flr Ikk krftfrmkallnd dyrartr Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Drmal Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Sid: 11 av 22

16 Tolun Drmal Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Tolun Svlging Rott Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Tolun Innånding Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig for Rproduksjonstoksisitt Effktr på rproduksjon og/llr utvikling Navn Ekspon ringsvi Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Cyklohksan Innånding Ikk giftig for kvinnlig rproduksjon Rott NOAEL 24 2 gnrasjon Cyklohksan Innånding Ikk giftig for mannlig rproduksjon Rott NOAEL 24 2 gnrasjon Cyklohksan Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk Rott NOAEL 6,9 2 gnrasjon. Xyln Svlging Ikk giftig for kvinnlig rproduksjon Mus NOAEL 103 ukr Xyln Svlging Ikk giftig for mannlig rproduksjon Mus NOAEL 103 ukr Xyln Innånding Non positiv data for kvinnlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Mnnsk yrkskspon ring Xyln Svlging Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Mus vd organogns Xyln Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Flr dyrartr vd svangrskap Etylbnzn Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Rott NOAEL 4,3 før og undr svangrskap Etanol Innånding Ikk giftig for utvikling Rott NOAEL 38 vd Etanol Svlging Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Mtanol Svlging Non positiv data for mannlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Rott Rott NOAEL NOAEL Mtanol Svlging Giftig for utvikling Mus LOAEL Mtanol Innånding Giftig for utvikling Mus NOAEL 1,3 Raksjonsprodukt av bisfnol-a og Svlging Ikk giftig for kvinnlig rproduksjon Rott NOAEL 750 piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Svlging Ikk giftig for mannlig rproduksjon Rott NOAEL 750 Drmal Ikk giftig for utvikling Kanin NOAEL 300 Svlging Ikk giftig for utvikling Rott NOAEL 750 Tolun Innånding Non positiv data for kvinnlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Tolun Innånding Non positiv data for mannlig rproduksjon, mn ikk tilstrkklig for Mnnsk Rott NOAEL 2,3 svangrskap før og undr svangrskap 21 dagr vd organogns vd organogns 2 gnrasjon 2 gnrasjon vd organogns 2 gnrasjon yrkskspon ring 1 gnrasjon Tolun Svlging Giftig for utvikling Rott LOAEL 520 vd svangrskap Tolun Innånding Giftig for utvikling Mnnsk forgiftning Sid: 12 av 22

17 og/llr misbruk Amming Navn Ekspon Art Vrdi ringsvi Xyln Svlging Mus Gir ingn ffkt på llr via amming Målorgan(r) Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring Navn Ekspon ringsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponrings tid Cyklohksan Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk og dyr Cyklohksan Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk og dyr Xyln Innånding hørslsystm Forårsakr organskadr Rott LOAEL 6,3 8 timr Xyln Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk Xyln Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk Xyln Innånding øyn Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 3,5 ikk Xyln Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Flr dyrartr Xyln Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Flr dyrartr Xyln Svlging øyn Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 250 ikk aktult mg/kg Etylbnzn Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk Etylbnzn Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk og dyr Etanol Innånding påvirkr Kan forårsak døsight llr Mnnsk LOAEL 2,6 30 minuttr sntralnrvsystm svimmlht Etanol Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk LOAEL 9,4 ikk Etanol Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Flr dyrartr NOAEL ikk Etanol Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Hund NOAEL mg/kg Etylactat Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk Etylactat Innånding irritasjon av luftvin Non positiv data, mn ikk Mnnsk Etylactat Svlging påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk Mtanol Innånding blindht Forårsakr organskadr Mnnsk yrksksponr ing Mtanol Innånding påvirkr sntralnrvsystm Kan forårsak døsight llr svimmlht Mnnsk ikk Mtanol Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk Rott 6 timr luftvin Mtanol Svlging blindht Forårsakr organskadr Mnnsk forgiftning og/llr Mtanol Svlging påvirkr sntralnrvsystm Tolun Innånding påvirkr sntralnrvsystm Tolun Innånding irritasjon av luftvin Kan forårsak døsight llr svimmlht Kan forårsak døsight llr svimmlht Non positiv data, mn ikk Mnnsk Mnnsk Mnnsk misbruk forgiftning og/llr misbruk Sid: 13 av 22

18 Tolun Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging påvirkr Kan forårsak døsight llr sntralnrvsystm svimmlht Mus Mnnsk NOAEL 0,004 3 timr forgiftning og/llr misbruk Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Cyklohksan Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL dagr Cyklohksan Innånding hørslsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,7 90 dagr Cyklohksan Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Kanin NOAEL 2,7 10 ukr Cyklohksan Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL ukr systm Cyklohksan Innånding prifr All data r ngativ Rott NOAEL 8,6 30 ukr nrvsystm Xyln Innånding nrvsystm Forårsakr organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. Rott LOAEL 0,4 4 ukr Xyln Innånding hørslsystm Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring Xyln Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Xyln Innånding hjrt All data r ngativ hormonsystm hmatopoitisk systm musklr nyr og/llr blær luftvin Xyln Svlging hørslsystm Non positiv data, mn ikk Xyln Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Xyln Svlging lvr Non positiv data, mn ikk Xyln Svlging hjrt hud hormonsystm bin, tnnr, nglr og/llr hår hmatopoitisk systm immunsystm nrvsystm luftvin Etylbnzn Innånding nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk systm Etylbnzn Innånding hørslsystm Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding hormonsystm Non positiv data, mn ikk Etylbnzn Innånding bin, tnnr, nglr All data r ngativ og/llr hår musklr Etylbnzn Innånding hjrt immunsystm luftvin Rott LOAEL 7,8 Flr dyrartr Flr dyrartr NOAEL 3,5 Rott NOAEL 900 Rott NOAEL Flr dyrartr All data r ngativ Mus NOAEL All data r ngativ Rott NOAEL 1,1 Mus NOAEL 1,1 Rott NOAEL 3,4 Rott NOAEL 2,4 Mus NOAEL 3,3 Flr NOAEL 4,2 dyrartr Flr dyrartr NOAEL 3,3 5 dagr 13 ukr 2 ukr 90 dagr 103 ukr 2 år 103 ukr 28 dagr 5 dagr 103 ukr 90 dagr Etylbnzn Svlging lvr nyr og/llr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL måndr blær Etanol Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Kanin LOAEL dagr 2 år Sid: 14 av 22

19 Etanol Innånding hmatopoitisk systm immunsystm Non positiv data, mn ikk Etanol Svlging lvr Non positiv data, mn ikk Etanol Svlging nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 25 Rott LOAEL Hund NOAEL Rott NOAEL 0,043 Kanin LOAEL 16 Etylactat Innånding hormonsystm lvr nrvsystm Non positiv data, mn ikk Etylactat Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk systm Etylactat Svlging hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL systm lvr nyr og/llr blær Mtanol Innånding lvr All data r ngativ Rott NOAEL 6,55 Mtanol Innånding luftvin All data r ngativ Rott NOAEL 13,1 Mtanol Svlging lvr nrvsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Raksjonsprodukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks) Drmal lvr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL Drmal nrvsystm All data r ngativ Rott NOAEL Svlging hørslsystm hjrt hormonsystm hmatopoitisk systm lvr øyn nyr og/llr blær Tolun Innånding hørslsystm nrvsystm øyn luktsystm All data r ngativ Rott NOAEL Forårsakr organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. Tolun Innånding luftvin Non positiv data, mn ikk Tolun Innånding hjrt lvr nyr Non positiv data, mn ikk og/llr blær Tolun Innånding hormonsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Innånding bin, tnnr, nglr Non positiv data, mn ikk og/llr hår Tolun Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk systm vaskulærsystm Tolun Svlging nrvsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging hjrt Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging lvr nyr og/llr blær Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging hmatopoitisk systm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging hormonsystm Non positiv data, mn ikk Tolun Svlging immunsystm Non positiv data, mn ikk Mnnsk Rott LOAEL 2,3 Rott NOAEL 11,3 Rott NOAEL 1,1 Mus Mus NOAEL 1,1 Mnnsk Rott NOAEL 625 Rott NOAEL Flr NOAEL dyrartr Mus NOAEL 600 Mus NOAEL 105 Mus NOAEL dagr 4 måndr 7 dagr 90 dagr 40 dagr 90 dagr 4 ukr 6 ukr 90 dagr 2 år 13 ukr 28 dagr forgiftning og/llr misbruk 15 måndr 15 ukr 4 ukr 20 dagr 8 ukr yrkskspon ring 13 ukr 13 ukr 13 ukr 14 dagr 28 dagr 4 ukr Sid: 15 av 22

20 Aspirasjonsfar Navn Cyklohksan Xyln Etylbnzn Tolun Vrdi Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Bruk kontaktinformasjonn på først sid av dtt sikkrhtsdatabladt for yttrligr toksikologisk informasjon om produktt og/llr bstanddln. AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk informasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/llr avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 12 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Giftight Ingn tstdata for produkt Stoff CAS-nr Organism Typ Eksponring Tst Tstrsultat sluttpunkt Raksjonsprod Ricfish Eksprimnt 96 timr LC50 1,41 ukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Cyklohksan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 0,9 Cyklohksan Fathad Eksprimnt 96 timr LC50 4,53 Minnow Cyklohksan Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 3,4 Etylactat Crustaca Eksprimnt 48 timr EC Etylactat Fisk Eksprimnt 96 timr LC50 212,5 Etanol Daphnia Eksprimnt 48 timr EC Etanol Grønnalg Eksprimnt 96 timr EC Etanol Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC50 42 Etylbnzn Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC50 4,2 Etylbnzn Grønnalg Eksprimnt 96 timr EC50 3,6 Etylbnzn Daphnia Eksprimnt 24 timr EC50 1,81 Mtanol Algr llr Eksprimnt 96 timr EC50 16,9 andr vannplantr Mtanol Daphnia Eksprimnt 48 timr EC Mtanol Fathad Eksprimnt 96 timr LC Minnow Tolun Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 3,78 Tolun Coho Salmon Eksprimnt 96 timr LC50 5,5 Tolun Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 12,5 Etylactat Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC Raksjonsprod ukt av bisfnol-a og Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC 0,3 Sid: 16 av 22

21 piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Etylactat Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC 2,4 Etanol Daphnia Eksprimnt 11 dagr NOEC 9,6 Mtanol Algr llr Eksprimnt 96 timr NOEC 9,96 andr vannplantr Tolun Shpshad Eksprimnt 28 dagr NOEC 3,2 2,5-Furandion, raksjonsprodu kt md polypropyln, klorrt Akrylatpolym r (Njtsrn P) Minnow Data ikk llr utilstrkklig for Trad Scrt Data ikk llr utilstrkklig for Xyln Data ikk llr utilstrkklig for Prsistns og ndbrytbarht vkt% Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Tolun Eksprimnt Fotolytisk 5.38 dagr (t Andr mtodr Fotolys halvringstid (i 1/2) Etylactat Eksprimnt Fotolys Cyklohksan Eksprimnt Fotolys Etylbnzn Eksprimnt Fotolys Akrylatpolym r (Njtsrn P) 2,5-Furandion, raksjonsprodu kt md Trad Scrt Data ikk llr utilstrkklig for Data ikk llr luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) 20.0 dagr (t 1/2) 4.14 dagr (t 1/2) 4.26 dagr (t 1/2) I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr Sid: 17 av 22

22 polypropyln, klorrt Raksjonsprod ukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) utilstrkklig for Laboratorium Hydrolys Xyln Data ikk llr utilstrkklig for Raksjonsprod ukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Laboratorium Biodgradring Tolun Eksprimnt Biodgradring Etanol Eksprimnt Biodgradring Cyklohksan Eksprimnt Biodgradring Mtanol Eksprimnt Biodgradring Etylactat Eksprimnt Biodgradring Etylbnzn Laboratorium Biodgradring Bioakkumulringsvn Hydrolys halvringstid <2 dagr (t 1/2) I/A I/A I/A I/A 28 dagr Biologisk oksygnforbru k 14 dagr Biologisk oksygnforbru k 14 dagr Biologisk oksygnforbru k 28 dagr Biologisk oksygnforbru k 14 dagr Biologisk oksygnforbru k 14 dagr Biologisk oksygnforbru k 14 dagr Biologisk oksygnforbru k Andr mtodr 0 vkt% OECD 301C - MITI (I) 100 vkt% OECD 301C - MITI (I) 89 vkt% OECD 301C - MITI (I) 77 vkt% OECD 301F - Manomtric Rspiro 92 vkt% OECD 301C - MITI (I) 94 vkt% OECD 301C - MITI (I) 81 vkt% Andr mtodr Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Akrylatpolym r (Njtsrn P) Trad Scrt Data ikk llr utilstrkklig for I/A I/A I/A I/A 2,5-Furandion, raksjonsprodu Data ikk I/A I/A I/A I/A Sid: 18 av 22

23 kt md polypropyln, klorrt llr utilstrkklig for Xyln Data ikk llr utilstrkklig for Raksjonsprod ukt av bisfnol-a og piklorhydrin (gj.sn.mv. <700) (poksyharpiks ) Laboratorium BCF - Andr Cyklohksan Eksprimnt BCF-Karp Mtanol Eksprimnt BCF-Karp Etylactat Eksprimnt BCF - Andr Etylbnzn Eksprimnt BCF - Andr Tolun Eksprimnt Biokonsntrasj on Etanol Eksprimnt Biokonsntrasj on I/A I/A I/A I/A 28 dagr Bioakkumulasj onsfaktor <42 Andr mtodr 56 dagr Bioakkumulasj onsfaktor <129 Andr mtodr 3 dagr Bioakkumulasj 1 Andr mtodr onsfaktor 96 timr Bioakkumulasj 30 Andr mtodr onsfaktor Bioakkumulasj 15 Andr mtodr onsfaktor log Pow 2.73 Andr mtodr log Pow Andr mtodr Mobilitt i jord Kontakt 3M for mr informasjon Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring Ingn informasjon på nåværnd tidspunkt. Kontakt 3M for mr informasjon Andr skadlig virkningr Ingn informasjon AVSNITT 13: Disponring 13.1 Avfallsbhandlingsmtodr S avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologisk virkningr Brnns i t godkjnt forbrnningsanlgg. Forbrnningsproduktn vil innhold halognrt syrr (HCl/ HF/ HBr). Anlggt må kunn håndtr halognr. Altrnativ for fjrning av avfall: Lvr avfall til t godkjnt avfallssanlgg. Tomm bholdr/ fat som bruks til transport og håndtring av farlig kjmikalir (kjmisk stoffr/ blandingr/ prparatr klassifisrt som farlig i hnhold til gjldnd forskriftr) skal vurdrs, lagrs, bhandls og avhnds som farlig avfall md mindr annt r bskrvt i gjldnd avfallsforskrift. Rådfør md rspktiv myndightr for å bstmm bhandlings- og disponringsfasilittr. Sid: 19 av 22

24 Anbfalt avfallsgruppr basrs på hvordan produktt anvnds. Ettrsom dtt r utnfor 3Ms kontroll, anbfals ingn avfallskod(r) for produktr ttr bruk. Vnnligst rfrr til avfallsforskriftn (FOR nr 930: Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall) for å tildl riktig avfallsgrupp til ditt avfall. Sørg for at nasjonal og/llr rgional rgulringr ovrholds, og bruk alltid offntlig godkjnt innsamlr, mottaks- llr bhandlingsanlgg for farlig avfall vd avhnding. EAL-kod (som solgt produkt): * Andr organisk løsmidlr, vaskvæskr og morlutr * absorbntr, filtrrinsmatrialr (hrundr oljfiltr som ikk r spsifisrt andr stdr), tørkklutr og vrntøy som r forurnst av farlig stoffr Avfallsstoffnummr 7041 Organisk løsmidlr md halogn AVSNITT 14: Transportopplysningr FS ADR/RID UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, (--). IMDG-kod: UN3175, NOT RESTRICTED - SPECIAL PROVISION 216 FULFILLED, IMDG-Cod sgrgation cod: NONE, Marin Pollutant, (CYCLOHEXANE), EMS: --. ICAO/IATA NOT RESTRICTED,AS PER SPECIAL PROVISION A46, information rquird for air way bill. AVSNITT 15: Opplysningr om bstmmlsr Særlig bstmmlsr/særskilt lovgivning om sikkrht, hls og miljø for stofft llr stoffblandingn Krftfrmkallnd gnskapr Bstanddlr CAS-nr Klassifisring Rglvrk Etylbnzn Krftfrmkallnd gnskapr, katgori 2B IARC - Intrnational Agncy for Rsarch Tolun Gr. 3: Ikk klassifisrbart Xyln Gr. 3: Ikk klassifisrbart on Cancr IARC - Intrnational Agncy for Rsarch on Cancr IARC - Intrnational Agncy for Rsarch on Cancr Status i global kjmikalirgistr Kontakt 3M for yttrligr informasjon. Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md China "Masurs on Environmntal Managmnt of Nw Chmical Substanc". Viss rstriksjonr kan gjld. Kontakt 3M for yttrligr informasjon. Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md bstmmlsn i Filippinns RA Viss rstriksjonr kan gjld. Kontakt 3M for yttrligr informasjon. Bstanddln i dtt produktt r i samsvar md TSCA-kravn om kjmisk forhåndsmlding (USA-rglvrk) Vurdring av kjmikalisikkrht Ikk aktult AVSNITT 16: Andr opplysningr List ovr rlvant H-stningr Sid: 20 av 22

25 EUH066 H225 H226 H301 H304 H311 H312 H315 H317 H319 H331 H332 H336 H361d H370 H372 H373 H400 H410 H411 Gjntatt ksponring kan gi tørr llr sprukkt hud. Mgt brannfarlig væsk og damp. Brannfarlig væsk og damp. Giftig vd svlging. Kan vær dødlig vd svlging om dt kommr nd i luftvin. Giftig vd hudkontakt. Farlig vd hudkontakt. Irritrr hudn. Kan utløs n allrgisk hudraksjon. Gir alvorlig øyirritasjon. Giftig vd innånding. Farlig vd innånding. Kan forårsak døsight llr svimmlht. Mistnks for å kunn gi fostrskadr. Forårsakr organskadr. Forårsakr organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. Kan forårsak organskadr vd langvarig llr gjntatt ksponring. Mgt giftig for liv i vann. Mgt giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, md langtidsvirkning, for liv i vann. List ovr rlvant R-stningr R10 Brannfarlig. R11 Mgt brannfarlig. R20 Farlig vd innånding. R20/21 Farlig vd innånding og hudkontakt. R21 Farlig vd hudkontakt. R23 Giftig vd innånding. R24 Giftig vd hudkontakt. R25 Giftig vd svlging. R36 Irritrr øynn. R38 Irritrr hudn. R39/23 Giftig: far for alvorlig varig hlsskad vd innånding. R39/24 Giftig: far for alvorlig varig hlsskad vd hudkontakt. R39/25 Giftig: far for alvorlig varig hlsskad vd svlging. R43 Kan gi allrgi vd hudkontakt. R48/20 Farlig: alvorlig hlsfar vd lngr tids påvirkning vd innånding. R50/53 Mgt giftig for vannlvnd organismr, kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. R51/53 Giftig for vannlvnd organismr, kan forårsak uønskd langtidsvirkningr i vannmiljøt. R52 Skadlig for vannlvnd organismr. R63 Mulig far for fostrskad. R65 Farlig: Kan forårsak lungskad vd svlging. R66 Gjntatt ksponring kan gi tørr llr sprukkt hud. R67 Damp kan forårsak døsight og svimmlht. All som arbidr md poksybasrt produktr bør få opplæring som gjør vdkommnd i stand til å jobb forsvarlig md dnn typn produktr. Informasjon om ndringr: Endringr i forhold til forrig vrsjon: Avsnitt 15: Etikttkommntarr og EU dtrgnt - informasjon bl ndrt. Enhvr bfatning md dtt produktt r forbundt md risiko slik dt r bskrvt i dtt sikkrhtsdatabladt og på vår nttsidr md vntull hnvisningr/linkr (hrttr samlt bnvnt som "tilhørnd informasjon"). Brukrn pliktr å stt sg inn i dn tilhørnd informasjonn som r gitt om produktt, hrundr om forholdsrglr og om risiko vd bfatning, bruk, håndtring, lagring m.v. Dn tilhørnd informasjonn r utarbidt på grunnlag av kjnt opplysningr om produktt Sid: 21 av 22

26 og dts innhold på omstningstidspunktt, samt vår oppfatning om bruk og håndtring av produktt undr normal forhold. Vi skal ikk holds ansvarlig for a) nhvr bfatning md og bruk av produktt som ikk r i samsvar md anbfalingr gitt i dn tilhørnd informasjonn, b) for nhvr skad som kan rlatrs til llr som skylds risiko/omstndightr som r bskrvt i dn tilhørnd informasjonn, og c) for nhvr skad som skylds at produktt r brukt til annt formål nn som t sluttprodukt, hrundr at produktt r brukt i kombinasjon md andr produktr llr prosssr. S for 3M Norg AS sin sikkrhtsdatabladr. Sid: 22 av 22

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Flxibl Bumpr Patch Kit, 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta / Impregum Penta L Duosoft/ Impregum Soft LB Plus Adhesive Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Srhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Adper Prompt L-Pop Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft Quick Refill 31768 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Quickstep Regular Viscosity Wash Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Putty Quick Refill Pack 36841 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DuoTemp. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DuoTemp. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Trykkingsdato: 10.12.2012 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer