NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr /34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5"

Transkript

1 NYTT Nr /34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - t forbund i YS

2 2 Rdaktørns gt hjørn Kjær lsr Vi skrivr fbruar 2011 og jg har satt sluttstrk for dt først nummr av SkL Nytt årgang 34. Enn så lng, har ikk papirutgavr md dt skrvn ord gått ut på dato. Dt r no md dt å kunn kjnn på papirt og hvil øynn på no annt nn n PC-skjrm. Ut skinnr sola. Dn har ikk fått md sg at yr.no har dkkt hl Norg md grå skyr i dag, bortstt fra Brgn da som r utstyrt md n skinnnd sol. Og dt kan jo pass bra, for dt r SkL vst som får stt sitt prg på bladt dnn gang. Jg vil absolutt anbfal Trj Volds btraktningr rundt dt å vær rgiontillitsvalgt. Småkontor -sakn opptar mang av mdlmmn vår, naturlig nok. Jg har gjort t forsøk på å visualisr md fargkodr hvordan Skatt-Norg blir snd ut ttr Dt r jo bar 430 kommunr i Norg. Ettr å ha søkt md lup på kartt ttr Loppa og Lira, Lurøy, Lærdal og Lardal og så vidr r jg tilbøylig til å ønsk mg stor rgional nhtr som r ltt å finn på kartt. Dt får vær mitt no usaklig innspill i småkontordbattn. God vintrfri. Hilsn Kristin En prat md... Asbjørn Eliassn Ldr SkL Nord Asbjørn Eliassn jobbr som rådgivr i avdling vildning i Brønnøysund. Du r nylig gjnvalgt ldr i SkL Nord, hvordan kjnns dt ut? Dt kjnns bra ut. Jg har hatt tt lærings-år nå, og følr mg my tryggr. Nå vt jg hva jg går til. I dag har vi hatt konstiturnd styrmøt på tlfon. Vi har fått inn tr ny i styrt og styrt har økt fra sks til syv mdlmmr. Dt r bra å ha flr å dl oppgavn md. Hvordan r aktivittn i SkL Nord? Vi har nttopp avviklt n flott årskonfrans i Bodø. Aktivittn i avdlingn var stor i fjor. Vi hadd 10 styrmøtr hvorav 9 var tlfonmøtr og tt fysisk møt i Lakkgata i Oslo. Tlfonmøtr fungrr grit. Md høyttalrn på, har jg bgg hndn fri til å skriv på PC-n og har vi bhov for å s hvrandr får vi bar slå opp i tlfonlista på Skattntt. Mn jg sr fram til å få på plass vidoutstyr i Brønnøysund. Fordln md tlfonmøtr r at d r ffktiv og kostr lit pngr. Rolf Lillrovd fra sntralstyrt r valgt som ny kontaktprson for SkL Nord. Han vil bli invitrt til all vår styrmøtr gjnnom årt, og jg sr fram til t godt samarbid md han. Hva r d viktigst sakn i SkL Nord akkurat nå? Nå har vi avdlingstillitsvalgt på plass, så dt å få til mdbstmmls på avdlingsnivå r n viktig sak for oss. Og Småkontor -sakn r uhyr aktull. Dn kommr nok til å stå høyt på agndan i hl Vi kommr også raskt til å få i gang n ris-komit for nst års konfrans. Dt r dyrt å arrangr konfransr i nord. Er vi tidlig ut, kan dt bli billigr å lgg konfransn til utlandt. Dt r akspt blant mdlmmn for å btal n gnandl. Og dt r bra for samholdt i avdlingn å få til god flls opplvlsr. Tkst: Kristin Rabbn Ldr...s.3 Hvordan skull ROS bli?...s.4 Utviklingssamtaln...s.5 SkL vst...s.6 Trj Vold RTV i vst...s.8 Fakta og mytr om SFU og SU...s.9 Prosssn md ndlggls av småkontor r igang...s.10 Joar Hol snart 69 1/2...s.12 Kommunikasjonskurs...s.13 2 av 13 på trinn 1...s.14 SkL ung på utdanningsmssa...s. 15 Nytt fra skrtariatt...s.15 Stins vintrquis...s.16 Liv Pdrsn blir pnsjonist...s.17 Ny plasstillitsvalgt i Sandfjord...s.17 SkL butikkn...s.18 Viktig vrv i SkL...s.19 Nå r vi gang igjn Et svært forsinkt Godt Nytt År til dr all. Vi r så langt inn i dt ny årt at nyttårsforsttn antaglig r glmt. Dagn voksr fortr og fortr. Når fbruar r tilbaklagt håpr vi at vintrns mørk og kuld snart r ovr. Også ROS-vintrn bgynnr å slipp takt. Dtt r likvl ingn garanti for at dt ikk kommr n ny priod md n llr annn form for vintrlignnd kjnntgn. I dag skal jg likvl konsntrr mg om d som r mst nærliggnd. Ettrvirkningn ttr høstns tikkstunt har ikk sluppt takt i mg. Jg mnr d gul lappn md mr llr mindr vlformulrt påstandr formt som spørsmål, ikk har gagnt arbidt md dt viktig tma tikkn r for vår tat. Skatttatns ansatt har stort stt n mgt høy tisk standard. Diss burd vært spart for dt påfunnt som bl satt i gang. Dt skal sis at no som jg syns var bra og ga grunn til ttrtank var d rollspilln som bl lagt og distriburt. Når dt gjldr tikk, r dt kanskj grunn til å vær my mr målrttt. Jg r sikkr på at tikkutvalgt har ksmplr på at sannhtn r sminkt llr at tikkn har måttt vik plass for kosmtikkn. Småkontorproblmatikkn r frmdls aktull. Skattdirktoratt skal ha ROS (hr burd jg vl hllr skriv anrkjnnls) for at d lggr stor vkt på at dt skal gjnnomførs n god prosss som omfattr båd organisasjonn og d mdarbidrn dtt vil mått gjld. Nå blir også ivrksttingn utsatt til snhøstn. Dt r imidlrtid svært ovrrasknd at Skattdirktoratt ikk lngr brukr rdusrt kostnadr som t argumnt for ndlgging av d minst kontorn. Dtt skal skj utn å s på hva slags kostnadr som ndlgging førr md sg. Jg tnkr hr på srvicavtalr md kommun og utgiftr knyttt til n (vntull) omstillingsavtal. Finansdpartmntt må imidlrtid sitt tilbak md n litt Ragnar Grina flau smak i munnn. D har satt dirktoratt i n situasjon som stridr mot Hovdavtaln vd at d initirt vdtakt om at Skd skull få fullmakt til å lgg nd kontor md mindr nn 5 ansatt. Jg håpr slik sakr blir håndtrt bdr politisk vd snr anldningr. Når jg først har vært inn på budsjtt. Fordling av tatns budsjttkronr r n viktig sak. Dt var n drøfting av budsjttt før jul dr SkL forslo å flytt 18 millionr kronr fra Skd/SITS til rgionn. Til grunn for dtt var blant annt at vi mnt dt var urimlig at rgionn skull få rdusrt sin budsjttr på grunn av uralistisk anslag i forbindls md ndlgging av småkontor og at bruk av kstrn konsulntr har t omfang som r langt ut ovr dt fornuftig. Dt r n gnrll tndns i all organisasjonr at jo nærmr pngskkn du kommr, jo nklr r dt å få sin ønskr oppfylt. Nå r dt slik at dt r rgionn, dvs. produksjonn, som r saldringspostn. La hllr produksjonn få dt dn trngr og la Skd/SITS få dt som blir til ovrs. En doktorgradsstipndiat i ldls, Brit Foss, r intrvjut av Vst - Tlmark Blad og sir at årsakn til at hun valgt å forsk på dtt tmat startt md n uro for markdsøkonomins framvkst i dagns samfunn. Hun mnr at strukturr som økonomisk rammr, ffktivitt og lønnsomht (for gn dl kan jg også gjrn inkludr antallskrav) tar ovr for grunnlggnd mnnsklig vrdir som mdfølls, omsorg, rttfrdight og solidaritt. Vd å ta litt mr hnsyn til non av diss vrdin hadd vi kanskj oppnådd lik my? Md t ønsk om at d gul tikklappns tid r forbi Innhold Ragnar 3

3 Uviklingssamtaln Hvordan skull ROS bli? - t nyttig vrktøy I diss dagr r småkontorproblmatikkn i n innldnd fas. Finansdpartmnt har lagt n dl forutstningr til grunn for ndlggls av små skattkontor. I lys av dtt kan dt vær grunn til å s på hvordan politisk forutstningr r håndtrt tidligr, f ks i forbindls md ROS. Et svært ambisiøst mål var at dirktoratts bmanning skull rdusrs. Fasitn sr gansk annrlds ut. Skd har fra til økt bmanningn md no i undrkant av 300 ansatt. Vidr skull nklt dirktoratsfunksjonr lggs til Grimstad og andr dlr av landt slik at bmanningn i Skattdirktoratt skull bli yttrligr rdusrt. Dt har ikk skjdd i vsntlig grad. ROS hadd t strkt innslag av lokkmat til politikrn i form av flytting av oppgavr fra dirktoratt til rgionn. Dt r igjn grunn til å vis til bmanningsøkningn i Skd. I d sist årn har dt blitt flr og flr oppgavr som r såkalt landsdkknd og diss r da ovrført fra rgionns oppgavportfølj. Distriktskontorstrukturn i likningsforvaltningn som bl innført i 2002, skull dann utgangspunktt for kontorstrukturn i rgionn. Drsom forutstningn md dnn formulringn var at d såkalt distriktskontorn skull vær nhtr md d flst funksjonr og md n forholdsvis brd komptans, r dtt ikk tilfllt vd non av diss kontorn. Etatn skull fortsatt vær dsntralisrt, også innn rgionn, vd at d distriktsvis likningskontorn vidrførs som dlr av skattkontort i rgionn. Dt skull også vær n balansrt oppgavløsning i rgionn og mllom rgionn. En flytting av stdsuavhngig oppgavr vill frigjør btydlig rssursr i d stor byn til stdsavhngig arbid, for ksmpl kontrollvirksomht. Vi sr nå at dtt ikk r oppfylt og non av d tidligr distriktskontorn har i dag oppgavr som i ralittn kun r vildning. Dt som r mst btnklig r at sntralisringn av kontrollarbidt har mdført at tatn ikk har slik komptans i dlr av landt md høy økonomisk aktivitt. Skattdirktoratt la til grunn at tatn kunn opprtthold tilnærmt lik bmanning i all fylkshovdstdn og ulik dlr av landt som tatn hadd rundt Dt har imidlrtid forgått n oppbygging av bmanningn av kontorn dr rgionldlsn r lokalisrt. Eksmplvis r bmanningn i Tromsø økt kraftig, mns bmanningn i Bodø r undrt. En viktig faktor i gjnnomføringn av ROS var d gvinstn som var vntt. Hr følgr diss: I. Økt rssursinnsats til rgnskapskontroll md 15%. II. Økt antall oppgavkontrollr mva md 15%. III. Økt avdkking i tyngr sakr IV. Rdusrt saksbhandlingstid i klagsakr md 10% V. Brukr får srvic/vildning på all virksomhtsområdn vd all skattkontor i landt VI. Bdr srvic og kvalitt i vilding på tlfon VII. Rdusr rssursn til administrasjon md ca 40 årsvrk VIII. Frigjør 30 årsvrk fra ldls og ovrfør til faglig produksjon IX. Øk bmanningn i Nord Norg tilsvarnd 80 årsvrk Vårt inntrykk r at dt r langt fram for d flst av diss gvinstn, mn hr kan hvr nklt forta sin gn vurdring. Ragnar Grina ldr SkL Skrvt i lys av ttrskjlvn ttr dpartmntts fullmakt som nylig bl gitt til Skd. Riktig bruk av din rssursr r n viktig innsatsfaktor for at Skatttatn skal nå sin mål. Utviklingssamtaln skal bidra til å synliggjør ditt bidrag til at din nht når sin rsultatmål og hvordan du skal utfør dtt arbidt. Du vt at du har hatt n nyttig og god utviklingssamtal når du går ut fra samtaln topp motivrt for jobbn du skal gjør. Du og din ldr har vært tydlig på hvilk forvntningr dr har til hvrandr. Du og din ldr har satt klar mål for lvrans og adfrd. Og ikk minst, du og din ldr har gitt hvrandr tydlig tilbakmldingr. Hva r nytt fra 2011? All mdarbidr skal ha gjnnomført utviklingssamtal innn 1.juni, og n oppfølgingssamtal innn 1.novmbr Utviklingssamtaln skal oppsummrs i n gn utviklingsplan for mdarbidrn som følgs opp gjnnom årt. Utviklingssamtaln Utviklingssamtaln skal ha flls struktur og innhold. Dt r utarbidt n ny dtaljrt mal for utviklingssamtaln og n vildning til dnn. All mdarbidr vil få informasjon og opplæring om dn ny maln for utviklingssamtal i løpt av vårn. Mal og vildning liggr i tillgg ltt tilgjnglig på HR-områdt på Skattntt. Mdarbidrn skal få n tttr oppfølging. Etatns ldr skal stt av tilstrkklig md tid og rssursr til mdarbidroppfølging. Gjnnomføringn av utviklingssamtaln blir fulgt opp på samm måt som andr styringsparamtr innn HR. Prsonlig mål Ldr og mdarbidr skal bli nig om prsonlig lvransmål for mdarbidrn. Måln skal skap motivasjon og ngasjmnt hos mdarbidrn og synliggjør hva dn nklt mdarbidr må lvr. Ldr og mdarbidr skal også bli nig om prsonlig adfrdsmål for mdarbidrn. Skatttatns vrdir og forvntningr til mdarbidrn (PIN -kodn)sir no om hvordan mdarbidrn skal lvr. Mdarbidrn skal få tydligr tilbakmldingr på prstasjonr båd når dt gjldr lvrans og adfrd. Oppfølgingssamtaln Oppfølgingssamtaln r obligatorisk, og hnsiktn md dnn samtaln r å gjør n kort status i forhold til måln utviklingsplann. Lønn kan også inngå som tma i dnn samtaln. Fra 2012 vil dt bli n mr formalisrt prstasjonsvurdring og n vil da s på sammnhngn mllom prstasjonsvurdring i utviklingssamtaln og prsonvurdring/grunnlag for lønnsforhandlingr. Gjør dtt til din samtal! Syns du utviklingssamtaln ikk hlt har fungrt ttr intnsjonn tidligr? Har tilbakmlding og dialog md nærmst ldr vært så som så? Har du ikk fått uttlling vd lokal forhandlingr? Da vil dt ny systmt vær t godt rdskap for å rtt på dt. Dtt r ikk bar ldlsns vrktøy, mn også ditt. Grip sjansn og gjør dt til din samtal, dt har du alt å tjn på. 4 5 Jns Chr. Batt

4 Styrt Axl Sglm Ldr Egrsund Faststting skatt prson Kjll Ridar Søiland Nstldr Stavangr Kontroll og rttsanv. Brnt Brgtun Kassrr Stavangr Vildning PUB Einar Vorland Skrtær Stord Faststting skatt prson Ronny Rydningn Styrmdlm Likangr Skattopplysningn Elisabth Vrplstad Varamdlm Vaksdal Faststting skatt prson Marion Risa Ouff varamdlm Bryn Faststting folkrgistr SkL-vst Vstlandt i t skatt- og risprspktiv SkL-vst bstår av fylkn Sogn- og Fjordan, Hordaland og Rogaland. Ettr ROS hadd vi n myk ovrgangs- og sammnslåingsfas. For to år sidn bl vi n flls forning. Aud Rosså bl dn først ldrn i SkL-vst og gjord n stor innsats båd i forkant av sammnslåingn og årt som fulgt. Hun valgt å tr ut av styrsammnhng i fjor, mn har vært n rssurs for forningn og styrt i ttrtid og til god hjlp for mg, som ovrtok ldlsn på årsmøtt i fjor. Styrt i SkL-vst har dtt år særlig vært opptatt av mdlmsvrving. Vi gldr oss ovr mang ny mdlmmr knyttt til SOL. Samtidig sr vi at vd ny ansttlsr i dt øvrig ndslagsflt, dr SkL vanligvis har vrvt sin mdlmmr, r dt juristr og rvisorr som blir ansatt. D har gjrn sin forningstilknytning allrd fra tidligr arbidsforhold llr studitid, og bholdr dnn inn i skatttatn. En god gammldags saksbhandlr md stor brddkomptans, syns å vær n utdønd ras som ikk ttrspørrs lngr. Jg tror skatttatn hr r i frd md å mist no av sin sjl. Vi har oft hørt at Nord-Norg r t langstrakt land md vansklig kommunikasjon. Dt r rtt. Ettr sammnslåing til n rgion har dt mr og mr godt opp for mg at også vstlandt har stor utfordringr hva gjldr transport mllom fylkn. Fra nklt dlr av rgionn r dt lttr å kjør til hovdstadn nn å komm sg ovr fylksgrnsn. Lang fjordr og dalr, som vi gldr oss ovr i turistsammnhng, dlr opp landt og gjør transport md bil og buss vansklig. Slv om avstandn kan syns kort i luftlinj, r ristidn lang og kronglt. Mn vansklig risrutr gjldr ikk bar mllom fylkn. Også mllom d nklt kommunr kan dt vær lang og vansklig risrutr. Dtt momnt syns vi oft ikk blir lagt vkt på llr tatt hnsyn til når man i skattdirktoratt vlgr å lgg nd vl fungrnd skattkontor/ tatskontor. Jo, vi r godt kjnt md lktronisk løsningr og at my av kommunikasjonn md publikum, vår kundr, i størr grad skjr på dnn måtn. Mn all som har sitt arbid knyttt til publikum, vt at sakr oft kan løss raskr og bdr vd prsonlig kontakt og kommunikasjon, dr misforstålsr og uklarhtr blir ryddt av vin gjnnom dn god samtal. I SkL-vst har vi dlt løsning md gn rgiontillitsvalg og mg som mr administrativ styrldr. Dtt fungr mgt godt, og jg får god mldingr fra Trj Vold, vår rgiontillitsvalgt. Vi har ikk så oft styrmøtr, mn kommunisrr ltt gjnnom mailrundr. Nå sr vi fram til tillitsmannskonfrans og årskonfrans/ årsmøt i sluttn av mars. Da får jg på ny anldning til å hils på mang kjkk kollgr fra vår spnnnd rgion. Gjnnom kontaktn md dm r dt jg får inspirasjon til vidr arbid for SkL-vst. God vår! Axl Sglm Fakta og mytr om SFU og SU Bli kjnt md Sntralskattkontort for Utnlandssakr(SFU) og Skattoppkrvr Utland(SU) Påstand: Sntralskattkontort for Utnlandssakr (SFU) r ligningskontort som Skattoppkrvr Utland (SU) krvr inn dn utlignd skattn for. Fakta: SFU r lik hvilkt som hlst skattkontor mn d r landsdkknd for all utnlandsk slskapr og ansatt i slskapn som ikk r bosatt i Norg. Skattoppkrvr Utland sin hovdoppgav r innkrving av skatt og avgiftn som r fastsatt av SFU. SU har også n grupp md rvisorr som utførr kontroll av lønnsområdt til slskapr som hørr til hos SFU. Påstand: SFU har ikk andr oppgavr utovr ligningsarbid av utnlandsk arbidstakr og slskap. Myt: I tillgg lignr SFU utnlandsk sjøfolk på Norsk-rgistrt skip, sokklarbidr bosatt i utlandt, artistr og idrttsutøvr. Kontort r komptnt styrsmakt ttr skatt avtal sin rglr om bistand i skattsakr om utvksling av opplysningr mllom statn og har ansvart for bistand ttr nordisk trkkavtaln om ovrføring av skatttrkk og slskapsskatt. Til slutt så har d ansvar for rgistrt ovr slskap og arbidstakr som r omfatta av opplysningspliktn. Påstand: SU drivr kun innkrving av skattr som r utlignt hos SFU. Fakta md modifikasjonr. Bistandsnhtn i sksjonn jobbr md formidling av skattkrav mllom norsk og utnlandsk skattstyrsmaktr. SU r drmd mdvirknd til skattoppkrving fra andr kommunr. Påstand: SU r dn nst skattoppkrvr kontort som r statlig, fordi d ikk tilhørr n fysisk kommun. Myt: Svalbard skattoppkrvrkontor r også statlig mns rstn av skattoppkrvrkontorn rundt om i landt r kommunal og blir styrt fra sin rspktiv kommun. Påstand: SU r n dl av innkrvings avdlingn i Skatt-vst. Fakta: SU r n dl av innkrvings avdlingn i Skatt-vst, mn arbidsoppgavn gansk forskjllig til d til andr sksjonn (Innkrving og Rgional kontroll nht) Påstand: SFU r n sksjon i Skatt vst på lik linj som SU. Myt: SFU r n gn avdling i Skattvst md gn sksjonr og undrgruppr. Påstand: Av prsonlig skattytr r dt kun skattytr som jobbr i t utn landsslskap og som ikk r fast bosatt i Norg som skal bli lignt av SFU. Lars Brakstad jobbr i avdling Innkrving, sksjon Skattoppkrvr utland i Stavangr Fakta: Dt r mang utnlandsk skattytr som jobbr i norsk slskapr som blir lignt av lokal ligningskontor. Påstand: Som landsdkknd nhtr har d ansatt kontorplassr sprtt ovr hl landt, båd på ligningskontor og skattoppkrvr kontor. Myt: Båd SFU og SU r samlt i Skatt-vst sin lokalr i Stavangr. Lars Brakstad 6 7

5 Trj Vold rgiontillitsvalgt i Skatt vst Non få rask tankr fra rgiontillitsvalgt Ordningn md tillitsvalgt r n god ting. På dnn måtn kommr vi så nær dt allr hlligst som ovrhod mulig (mn vi slippr ikk inn). Vi får god kontakt md ldrn på rgionnivå og har mulight til å ta opp sakr, båd formldt og uformlt. Avstandn fra t mdlm til n sak på HA-møt kan vær kort. Undr sist møt fikk jg n -post/bkymringsmlding fra t mdlm som jg kunn ta opp undr vntult undr samm møt. Som dr skjønnr, jg r pålogga undr HA-møtn så sant dt r mulig. Og så har vi n kultur i Nordn gnrlt, og Norg spsilt som jg r svært glad for. Dn nordisk modlln To llr tr partr utvkslr informas jon, drøftr llr forhandlr om sakr som brørr arbidsplassn. Arbidstakr og arbidsgivr r organisrt og møtr hvrandr innn for d rammn som r bstmt i avtalr mllom d to partn. Forholdt mllom arbidsgivr og arbidstakr r ikk lovrgulrt som dt oft r gjort i andr land. Dn norsk modlln Bruk argumntr og ovrtalls, ikk makt og posisjon. Engasjr mdarbidrn, bruk drs kunnskapr, rfaringr og ønskr i utviklingn av organisasjonn. Vær villig til kompromissr og balansgang. I Skatt vst har tillitsvalgt t særdls godt forhold til ldlsn. Dt r ikk problmr md å få opp sakr, og all spørsmål blir bsvart på n skikklig måt. Mn jg opplvr oft at mdlmmr har n ovrdrvt optimism md hnsyn til hva d tror at vi som tillitsvalgt kan få til. Stort stt r dt styringsrttn som gjldr. Mn ifølg ldrn, så har vi stor påvirkningskraft i dt daglig. D mnr at d hørr på oss og at d blir påvirkt av vår mningr og tar hnsyn til dt vi sir. Mn vi lvr i n villmannstid. Snøballn r stor og dn rullr fort. Og my av dt som skjr på tatsnivå r umulig å forstå. For ksmpl at skattdirktørr sir at vi har fått t godt budsjtt for Vi vt at vi manglr rssursr i forhold til d krav som r satt opp i kvalittsmldingn. Og da vt vi på forhånd at vi ikk har mulight til å løs oppgavn i år. Og hvm kommr til å ta non grp i dn forbindls? Skattdirktørn? Riksrvisorn? Bgg? Ingn? En ting r jg i all fall sikkr på: Politikrn har ikk piling på konskvnsn av ndskjæring i Skatttatn. Mang tror at still akspt og lktronisk innlvring har løst rssursknapphtn. D glmmr at saksbhandlingn r som før. Og d ny systmn md SL og lark har ikk rsultrt i raskr bhandling, hllr dt motsatt, slik jg sr dt. Som tillitsvalgt r vi så nær dt allr hlligst som ovrhod mulig (mn vi slippr ikk inn). Ndskjæring i budsjttt btyr at Skatt vst må rdusr md 4 mdarbidr hvr månd, toalt 48 i Og kanskj n lignnd rduksjon i Nå har vi så stor turnovr at ingn blir oppsagt. Når avgangn skjr ulikt i d forskjllig avdlingr og sksjonr, da må ldlsn bruk styringsrttn og flytt mdarbidr mllom avdlingr slik at blastningn ikk blir for ujvn. Hvorfor skal vi flytt arv ut av Skatt vst? Arv r dn gruppn som har høyst scor på mdarbidrundrsøklsn. D har t godt arbidsmiljø og har høy kvalitt på oppgavløsningn. Ettr min mning r samling av rssursr tullsnakk i dnn forbindls. Stor nhtr har vrkn bdr ffktivitt llr bdr kvalitt. Arvgruppn i Stavangr har 16 mdarbidr og burd vært stor nok. Skatt vst har dt høyst antall småkontor i Skatttatn. 34 stk. md 4 llr færr ansatt. Jg skal rprsntr SkL i Skatt vst og sr for mg n krvnd oppgav. Og dt sir vl n god dl om vansklightsgradn at avgjørls i sakn r utsatt til ttr kommunvalgt. Jg sr ikk bort fra at n dl ordførr og rådmnn vil protstr på forslag om ndlgging. Dt r utfordrnd, intrssant og lærrik å vær tillitsvalgt i Skatt vst. Tkst: Trj Vold Foto: Kristin Rabbn Trj Vold Vi lvr i n villmannstid. Snøballn r stor og dn rullr fort. Ovrsikt ovr all tillitsvalgt i SkL finnr du på: Trj Vold 8 9

6 Gildskål/Inndyr Sømna/Vik Måsøy Hamarøy Ibstad Lbsby Vardø Stign Skjrvøy Båtsfjord Gamvik Karasjok Lødingn Porsangr Salangn Kvænangn Mløy Nordrisa Vågan Sør Varangr Brønnøysund Balsfjord Kåfjord Haram Gjmns Rindal Halsa Hmn Åfjord Rnnbu Røyrvik Grong Nsst Sandøy Midsund Hitra Lirn Namsskogan Flatangr Lka Rauma Sunndal Smøla Rissa Mldal Mråkr Vannylvn Frøya Roan Snåsa Nærøy Lustr Kvitsøy Finnøy Hyllstad Ulvik Etn Rnnsøy Sokndal Hornindal Hjlmland Bømlo Tysns Fusa Vaksdal Austrhim Fdj Guln Høyangr Sandan Lund Slj Ullnsvang Eidfjord Brmang Aurland Årdal Gjsdal Suldal Sauda Vindafjord Austvoll Vågsøy Stryn Fjll Enbakk Eidsbrg Nsoddn Nittdal Rakkstad Er dt slik vi Rndaln Aurskog Høland Folldal vil ha dt? Dombås Lom Ringbu Rødt = kommunr hvor dt E ngrdal Vang Dokka ikk r skattkontor. Stor Elvdal Trysil Byrmo Gult= kommunr hvor skattkontort vurdrs ndlagt. Farsund Flå, Hmsdal Hortn Kvinsdal Grønt= Kommunr md Norsund Prstfoss Rollag skattkontor. Søgn Vnnsla Bykl Fyrsdal Gilo Rødbrg Tonstad Rjukan Vinj Prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Skattdirktoratts fullmakt til å lgg nd små skattkontor undr fm ansatt gjldr 121 skattkontor. Mandatt for prosjktt Endring av kontorstruktur r nå på plass. Rgionn og prosjktt skal fram til oktobr vurdr bhovt for særskilt unntak for nklt kontor. Fullmaktn til å lgg nd kontor r n politisk bslutning som SkL ikk har mulight for å påvirk. Vi har imidlrtid n viss innflytls på gjnnomføringn av bslutningn. Dt r tablrt n gn prosjktgrupp, og bslutningr i dnn gruppn skal drøfts md tjnstmannsorganisasjonn. Skattdirktoratt har n ambisjon om at fullmaktn skal bnytts slik at dt blir n tydlig ndring. Dt skal fortsatt vær mulig å ha kontorr md undr fm ansatt, mn dt må rprsntr unntakn og bgrunns særskilt. I arbidt md mandatt har SkL prøvd å få md størr rom for flksibilitt. Kontor bør ikk lggs nd drsom dt r bhov for tilstdværls og tilgjnglight for publikum. SkL r vidr opptatt av at tatns samld kostnadr til kontorlokasjonr og rprsntasjon må tas md i btraktning før kontorr lggs nd. SkL r skufft ovr at vår synspunktr ikk i tilstrkklig grad r tatt md i dt ndlig mandatt. Ingn skal sis opp og individull hnsyn skal tas I tildlingsbrvt fra Finansdpartmntt har d lagt non prmissr til grunn for ndlggls av små skattkontor. Ndlggls av skattkontor må ikk før til økt sntralisring til d størst byn. Skatttatn må ha dialog md d brørt kommunn om srvicavtal llr annn form for lokalt srvictilbud. Ingn ansatt skal sis opp. Ansatt vd brørt kontorr skal få tilbud om arbid vd annt kontor i rgionn. Tiltakn skal gjnnomførs i dialog md ansatts tillitsvalgt. Skatttatn skal utarbid n plan for hvrt kontor som brørs, og i dn sammnhng skal tatn ta hnsyn til dn nklt ansatts situasjon og ønskr. Dtt må også ss i sammnhng md aldrsdmografin vd kontorn. Skatttatn vil md dn utvidd fullmaktn kunn planlgg og gjnnomfør n gradvis omstrukturring av kontorstrukturn. God prosssr lokalt Dt lggs opp til god prosssr i rgionn hvor nærmst ldr md prsonalansvar skal vær ttt på. D tillitsvalgt skal vær involvrt samt at dialogn md kommunn skal vær god. Dt r krav til dokumntasjon av dialogn båd md dn nklt mdarbidr og md kommunn. SkL skal arbid for at dpartmntts prmissr lggs til grunn i dn vidr prosssn. SkL vil vidr lgg vkt på avdlingns syn på hvilk kontorr som kan lggs nd, og hvilk som ikk bør lggs nd Jns Chr. Batt Rd.adm: Md forbhold om at non kommunr i illustrasjonn kan vær mrkt md fil farg.

7 Joar Hol - snart 69 ½ Kommunikasjonskurs Effktiv og mpatisk kommunikasjon. Hvordan taklr vi dn vansklig samtaln hjmm og på jobbn? 8. og 9. novmbr var SkL-mdlmmr fra hl landt samlt på Sundvoldn Hotl for å dlta på kommunikasjonskurs. Dltakrn kom fra mang ulik avdlingr, md n ovrvkt av mdarbidr fra SOL og vildning. Han bgynt å jobb i ligningsvsnt dt årt statn ovrtok og var allrd varm i trøya da folktrygdn bl innført i juni 2011 r dt 46 år sidn Joar Hol hadd sin først arbidsdag vd Suldal likningskontor. En rivnd utvikling - D viktigst ndringr som har skjdd fra jg startt i tatn i 1965, har vært innføring av data og dn rivnd tknologisk utviklingn som dtt har hatt, - sir Joar Hol. Som r positiv til ndringr slv om d kommr i t stadig hurtigr tmpo. -Jg syns likvl at dt i dn snr tid har dt vært litt for my rutinndringr før vi har blitt fortrolig md gaml rutinr, sir han ttrtnksomt. Joar Hol har allsidig praksis og utdannls fra Skatttatn. Han var md i dt først kullt som gjnnomført 2.avdling av Skatttatskoln på Alnabru i 1974 og han har også gjnnomført 3.avdling. Han har jobbt som fullmktig, saksbhandlr, ligningssjf i 8 år og ansvarlig for jordbruksligning vd Rogaland Fylksskattkontor. Fortsatt ngasjrt SkL har også nytt godt av hans innsats båd som tidligr ldr av SkL avdlingn i Rogaland, vrnombud vd Rogaland fylksskattkonto og for tidn aktiv som plasstillitsvalgt vd Stavangrkontort. I dag jobbr han md kontroll av næringsdrivnd i Skatt vst, Stavangr i kontrollsksjon, grupp Bygg og anlgg. Hr arbidr han for dt mst md kontrollr mot prsonr/slskap som ikk har gitt opp inntkt og unnlatt å rgistrr sg i avgiftsmantallt. Etatns sniorpolitikk har ikk Joar mrkt så my til bortstt fra non flr fridagr. Jg tror nok at vi sniorr ikk blir lagt mrk til på samm måt som andr ansatt vd lokal lønnsforhandlingr, sir han. En god arbidsplass Skatttatn har vært n god arbidsplass. Sosialt og komptansmssig r dt bra md størr nhtr mn jg r usikkr på hvor my vi har tjnt på så stor nhtr som Stavangr har blitt ttr samlokalisringn. I dag jobbr dt ca 450 prsonr vd Skattkontort i Stavangr. Ettr min vurdring r dt for lit faglig kontakt mllom d nklt avdlingr og for stor grad av spsialisring gjør at vi mistr hlhtstnkning. Vi blir for sntrrt om gn jobb, dt blir tyngr å ta kontakt md kollgar i andr avdlingr og tilgang på informasjon blir vanskligr. Mn jg har stor tro på at Skatttatn også i frmtidn vil ha n viktig funksjon og at dn vil vær n god arbidsplass md utfordrnd arbidsoppgavr. D stor utfordringn blir nok utland og utnlandsk arbidstakr. Dt blir viktig å ha stabilitt båd blant saksbhandlr, rvisorr og annt kvalifisrt prsonll og forsøk å unngå for stor utskifting av prsonll. Arbidsgld og god kollgar Jg går ikk av før jg fyllr 70 år. Dt r to grunnr til at jg har valgt å stå i arbid så lng som jg har gjort: - Jg har god hls og likr å ha no å gjør på. - Dn andr grunnn r at jg mistt kona i krft for 1 ½ år sidn og da var dt bra å ha t arbid å gå til. Jg skal slutt i sluttn av novmbr dtt år. No jg båd gldr mg til, mn også grur mg litt til da jg arbidr i n grupp md mang hygglig kollgar. Jg kommr nok til å savn gruppas årlig krabb-og rkkalas, dn måndlig frdagskaff md kak for hl sksjonn og ikk minst dt daglig sosial samvært md gruppa mi. Fortsttr som pndlr Joar r bosatt på dn vakr øya Fogn i Finnøy kommun. Hr har han n flott plass hvor han trivs godt, md god utsikt utovr havt og barn og barnbarn i nærhtn. I mang år har han vært ukpndlr mllom Stavangr og Fogn og trivds godt md dt. Kursldr Kjll Ribrt hadd lagt opp til to spnnnd og innholdsrik kursdagr, dr n blanding av tori, simulringr og praktisk øvlsr bl brukt for å blys kommunikasjon i situasjonr som kan vær utfordrnd. Md tittln Kommunikasjonsutfordringr ffktiv og mpatisk kommunikasjon var dtt t kurs som var mnt å gjør dltakrn bdr forbrdt på vansklig samtalr på jobbn, så vl som i privatlivt. Dtt var også no som kursldrn lykts md, skal man dømm ut i fra valuringn av kurst, som var ovrvind positiv. Dt var mang som trakk frm at Kjll Ribrt, sammn md kursdltakrn, tidlig tablrt n god atmosfær dr trskln for å komm md innspill opplvds som lav. Innlosjring av høy kvalitt på Sundvoldn Hotl gav i tillgg n god ramm rundt båd dt faglig så vl som dt sosial. Tkst: Lis Engr og Joakim Oskarsn Foto: Torhild Andrssn Dt sist årt har han bygd sg hus i Thailand og han sr fram til n fortsatt pndlrtilværls. Dog ikk som ukpndlr, mn n pnsjonisttilværls md halv årt på Fogn og halv årt i Thailand r no han sr fram til md spnning og gld. Tkst: Kristin Rabbn Foto: Kim Bjørn William Allingham

8 2 av 13 på Trinn 1 Tillitsvalgt r SkLs frmst ambassadørr og d skal vær dyktig ambassadørr. Kursing av tillitsvalgt r drfor høyt prioritrt i SkL. 1-3 fbruar gjnnomført SkL Trinn 1 kurs md 13 dltakr på Clarion Hotl Gardrmon. Og to av dltakrn var oss: Christina Kaarbø fra Skatt nord og Mikal Majid Khokhar fra Skattopplysningn i Skatt øst. SkL har i prioritrt tiltak for 2011 sagt at SkL skal ha dyktig tillitsvalgt som r SkLs frmst ambassadørr og at d skal opptr på n måt som inngir tillit hos mdlmmn og hos arbidsgivr. Skls opplæring skal sørg for at SkL har kunnskapsrik, ngasjrt og profsjonll tillitsvalgt Som kursdltakr r vi godt fornøyd md kurst. Vi har fått n plattform å bygg vidr på og r blitt kjnt md andr i tatn. Pr Magnar Stavland, Elin Davidsn Mjll og Torhild Andrsn sørgt for at vi bl lost gjnnom tma som: rolln som tillitsvalgt, Hovdavtaln md formål og intnsjonr, IA-avtaln og Handlingsplann for mangfold og likstilling. Vi fikk prøv oss på å bruk dt vi hadd Grupparbid f.v.:kalm Ahmd Mohammd, Ingr Guro Bndiksn, Sissi Sun og Sølvi Bakkrud. Bak f.v.: Christina Kaarbø, Alxandr Paul, Bjørnhild Solhaug, Jorun Mundal, Sissi Sun, May Roppstad Brkk, Asbjørn Eliassn, Ingr Guro Bndiksn.Foran f.v.: Marcla Ahumada, Rakl Brmbo, Kalm Ahmd Mohammd. Mikhal Khokhar og Sølvi Bakkrud var ikk til std da bildt bl tatt. lært i to ulik forhandlingscas. Å jobb md cas var båd spnnnd og lærrikt. SkLs ldr Ragnar Grina var innom kurst og dltok på middagn sammn md oss. Vi fikk også ovrrasknd slskap undr middagn av apotktknikrforbundt som også hadd trinn 1 kurs. Dt var hygglig. Kild: Christina Kaarbø og Mikal Majid Khokhar SkL Ung på dn nasjonal jobbog utdanningsmssa Dn stor utdanningsmssa bl i år arrangrt fra januar. Dt samlt bsøkt bl nærmr Flls for all som kom innom var at d snart skal bstmm sg for hvilkn utdanning d skal sats vidr på. YS Ung invitrt forskjllig forbund til dtt samarbidt, og ttr fjorårts suksss valgt vi også i år å dlta. Fra SkL Ung stilt Rakl Brmbo, Camilla Stn og Stin Tapaninn. Vi får bygg nttvrk på tvrs av forbundn, sir SkL Ung rprsntant Rakl Brmbo. Camilla Stn sir at vi får sprdd budskapt om at dt finns forbund for all yrksgruppr i YS. Drsom non av diss som har oppsøkt standn vår ndr opp i skatttatn, vil d allrd vit om SkL. YS Ung v/ Goran Sckic hadd to sminarr om lovr og rttightr i arbidslivt i løpt av utdanningsmssa. Sminart vi hadd sist dag på mssa var dn nst mst bsøkt sminart på hl mssa, takkt vær aktiv markdsføring fra SkL Ung. Hr fikk ungdommn vit om hvilk rttightr d hadd i forhold til kontrakt, fripngr og så vidr. Dt r skrmmnd hvor mang som ikk r klar ovr hvilk rttightr d har sir Stin Tapaninn Vi plir å spørr dm som kommr innom standn om d har dltidsjobb. Dt r dt mang som har, og da spør vi om d har skriftlig arbidskontrakt. Dt har nstn ingn av dm. Drmd har vi n samtal på gang, sir ungdområdgivr Goran Sckic i YS. Stin Tapaninn SkL Midt-Norg i Statns Lønnsutvalg Skattrvisorns forning (SF) gikk til brudd i d lokal forhandlingn i Midt-Norg i fjor høst. Arbidsgivr hadd tatt forbhold om at sist tilbud kun var gjldnd drsom samtlig organisasjonr aksptrt. Som n følg av dtt mått også SkL møt som part i Statns Lønnsutvalg slv om d hadd kommt til night md arbidsgivr. Jan Olav Rødal (ldr i SkL Midt-Norg) og Hidi Bolgns (SkLs forhandlingsldr) møtt på vgn av SkL Midt-Norg. Kjrnn i SFs sak var at flr av drs mdlmmr ikk hadd fått lønnsopprykk til tross for god prsonvurdringr. Arbidsgivrs tilsvar var at dtt gjldr mang andr også, mn dt r ikk pngr nok til all god krav. Vidr r dt flr kritrir nn kun prsonvurdring som lggs til grunn vd lokal forhandlingr. All d øvrig organisasjonn støttt arbidsgivrs syn. Md bgrnsd midlr liggr dt Jan Olav Rødal og Hidi Bolgns foran FADs bygning i rgjringskvartalt hvor møtn i Statns lønnsutvalg blir avholdt. i sakns natur at ikk all krav kan bli innfridd. Statns lønnsutvalgs kjnnls var nstmmig, arbidsgivr fikk fullt mdhold. JCB Hva skjr MARS Avdlingns årsmøtr: 7. SkL øst SkL Midt-N. 14. SkL SKD-SITS SkL sør SkL vst SkL ung, Riga Styrmøt, Q33 APRIL SkL konfransn, Svolvær 14. Samling vrvansv. MAI 5. kurs tilsttingsråd lønnskurs JUNI trinn 2, Sundvoldn styrmøt, Hol NSO møt AUGUST styrmøt samling ldr (mdlmmr i ldrstillingr) SEPTEMBER trinn 3 OKTOBER styrmøt komm.kurs NOVEMBER styrmøt landsstyrmøt trinn 4 DESEMBER styrmøt, rtv og ldrsamling 14 15

9 Liv Pdrsn blir pnsjonist Liv valgt ttr 46 års yrkskarrir i tatn, å gå av vd nyttår. Liv har arbidt vd Skattkontort på Nærøy i all sin arbidsår. Hun har hatt mang ulik arbidsoppgavr, fra folkrgistr, ligning av lønnstakr og næringsdrivnd, skrank, driftsansvarlig, m.m. D sist årn var ligning av lønnstakr og btjnning av skrank hnns hovdarbidsoppgavr. Liv har alltid vært positiv, n solid og kunnskapsrik mdarbidr som vi vil savn i gruppn! Dt var n hygglig samling og markring for Liv på skattkontort i Namsos på kontormøtt Gruppldr takkt for dn innsats Liv har ndlagt i tatn, hva hun hadd btydd for tatn og sin kollgar. Liv bl ønskt lykk til og bdt om å nyt fritidn og dagn sin utn forpliktlsr. Dt var ovrrkkls av gavkort, blomstr og gav fra god kollgar. Vi ønskr hnn lykk til md pnsjonisttilværlsn! Tkst: Laila Thorvik/Foto: Jostin Busch Stins VINTERQUIS Ny plasstillitsvalgt i Sandfjord I dsmbr var dt pizzamøt md valg av plasstillitsvalgt i Sandfjord. Ettr 3 år som tillitsvalgt takkt Ann Lis Akr for sg og ga stafttpinnn vidr til May Roppstad Brkk. Vara tillitsvalgt bl Maja Zljic. 1. Hva står SkL for? a) Skatttatns kronisk lidnd b) Skatttatns landsforbund c) Skatttatns landsforning 2. Ny mdlmmr r hvrt kvartal md i trkningn av gavkort pålydnd a) Kr 1000 b) Kr 500 c) Kr Hvor mang mdlmmr må man vrv i løpt av t år for å motta gavkort på Kr. 5000? a) 10 b) 4 c) 5 4. Hvilkn gat i Oslo liggr SkLs lokalr? a) Brugata b) Karl Johann c) Lakkgata 5. Hvor mang trinn finns i SkLs opplæringsprogram for tillitsvalgt? a) 2 b) 3 c) 4 6. Hvor my kan n få i studistøtt pr. smstr fra skl? a) Kr 1500 b) Kr 2000 c) Kr Hvor gamml må n vær for å kvalifisr til SkL Ung? a) Undr 25 b) Undr 36 c) Undr Hva htr rdaktørn i SkL Nytt? a) Danica Milosvic b) Kristin Hanna Rabbn c) Jns Chr. BattMd Svarn snds på - post til: skl.no innn 5.april Hldig vinnr får hdr og ær, pluss n hygglig ovrraskls i postn. Riktig svar på jul-quisn r: 1A: Ordt skatt kommr fra dt norrønn ordt skttr 2B: Skattr har blitt krvd inn sidn oldtidns Msopotiana og Egypt. 3B: Stmplavgiftn bl innført 16. dsmbr C: Toll utgjord 80% av statns inntktr. 5A var sist årt vi kunn krv oppgjørsfradrag 6B: Kommun nr 2312 bl n dl av Skatttatn i B: Finnskattn r n skatt som samn btalt til Norg fra vikingtidn. 8B: Ettr 1536/37 gikk tind til kongn. 9C: Slvangivlsn kom i A: Omstningsavgiftn var på 1% da dn først bl inført. Tkst/foto: Stinar Toralf Eikn Dt var kun n dltakr som hadd all svar riktig. Alna Artmiva, Faststting, Skatt prson, Mold r vinnr av Stins julquis. Prmin: 5 Flax-lodd r snt i postn

10 SkL Sntralstyrt Avdlingn butikkn SkLs boll, kr. 475,- SkLs lyslykt, 180,- SkLs krus, kr. 25,- Ldr: Ragnar Grina Skattdirktoratt Mobil: Nstldr: Pr Magnar Stavland Skatt øst, Sandvika Mobil: Styrmdlm: Ivar Brnhardsn Skatt øst, Oslo Mobil: Styrmdlm: Elin D. Mjll Skattopplysningn, Bodø Tlf.: Mobil: SkL nord: Avdlingsldr: Asbjørn Eliassn, Brønnøy Rgiontillitsvalgt:: Vigdis Hanssn, Andslv ATV Vildning: Bngt Jnsn, Narvik ATV Faststting: Ingborg Jacobsn, Narvik ATV Kontroll - og rttsanvndls: Marit Gaup, Alta ATV Innkrving: Jan-Børg Hanssn, Tromsø ATV Skattkrim: Jan Hlg Broks Dahl, Bodø ATV Administrasjon/stab: Wnch Wang, Tromsø SkL Midt-Norg: Avdlingsldr: Jan Olav Rødal, Mold Rgiontillitsvalgt: Jan Olav Rødal, Mold ATV Vildning: May-Gunn Nordstrand, Ålsund ATV Faststting: Mrt Sætrbø, Surnadal ATV Kontroll - og rttsanvndls: Rita Myrvold, Trondhim ATV Innkrving: John Østhus, Trondhim ATV Skattkrim: Jan Olav Rødal, Mold Administrasjon/Stab: Jan Olav Rødal, Mold SkL vst: Skattopplysningn: Hovdtillitsvalgt: Ingmund, Sægrov, Nordfjordid Skatt nord: Gir A. Hitmann, Bodø Skatt Midt-Norg: Bjørn Kolstad, Stinkjr Skatt Vst: Ingmund Sægrov, Nordfjordid Skatt øst: Kaar Sidslrud, Oslo Skatt sør: Turid Kaasa, Kristiansand SKD/SITS Ldr: Karn M. Schnll, SITS, Hlsfyr Hovdtillitsvalgt: Ingr Hln Jnsn, SITS, Hlsfyr Kontaktldd: Grimstad: Einar Holmr-Hovn Skrtariatt: Adrss: Lakkgata 3, 0187 Oslo Tlf: Faks: E-post: SkLs ryggskk, kr. 150,- SkLs vinopptrkkr, kr. 25,- SkLs fat, kr. 500,- SkLs jubilumsboll, kr. 175,- SkLs dokumntmapp, kr. 150,- Vi har også for salg: SkL bag kr. 275,- SkL minnpnn kr. 100,- I tillgg har vi for fri utsnding: SkL pnnr SkL mappr/skrivpapir SkL nøkklring SkL not-it bok SkL våtsrvittr SkL skrivundrlag Snd bstilling til: Styrmdlm: Ingr Hln Jnsn SITS Oslo Tlf.: Mobil: Styrmdlm: Kjll Johannsn Borlaug Skatt vst, Knarvik Tlf.: Mobil: Styrmdlm: Stin Tapaninn SU, Skatt vst, Stavangr Tlf.: Mobil: Styrmdlm: Rolf Lillrovd Skatt Midt-Norg, Volda Tlf.: Mobil: Styrmdlm: Thorild Andrsn Skatt øst, Ski Tlf.: Mobil: Ldr: Axl Sglm, Dalan Rgiontillitsvalgt: Trj Vold, Bryn ATV Vildning: Svin Ov Myking, Brgn ATV Faststting: Elisabth Vrplstad, Vaksdal ATV Kontroll - og rttsanvndls: Kjll Ridar Søiland, Stavangr ATV Innkrving: Lars Brakstad, Stavangr ATV SFU: Camilla Stn, Stavangr SkL øst: Avdlingsldr: Kaar Sidslrud, Oslo Rgiontillitsvalgt: Roy Strømstad, Oslo ATV Vildning: Torunn Haugn, Oslo ATV Faststting: Mona Kristoffrsn, Jsshim ATV Kontroll - og rttsanvndls: Trud Olsn, Moss ATV Innkrving: Charlott Frostvin, Oslo ATV Skattkrim: Roy Strømstad, Oslo Administrasjon/stab: Karin Aarkvisla, Sarpsborg SkL sør: Avdlingsldr: Sissl Eilfstjønn,Sljord Rgiontillitsvalgt: Ingr Johann Vikn, Tønsbrg ATV Vildning: Pr Jarl Nørholmn, Grimstad ATV Faststting: Mariann Spangbrg, Øvr Eikr ATV Kontroll - og rttsanvndls: Unni Røssns, Tønsbrg ATV Innkrving: Jan Ov Nilsn, Skin ATV Skattkrim: Ingr Johann Vikn, Tønsbrg Administrasjon/stab: Liv Kirsti Koroma, Tønsbrg Ragnar Grina, Mob Pr Magnar Stavland, Mob Ivar Brnhardsn ( mandag og tirsdag) Mob E-post: Elin D. Mjll ( tirsdag, onsdag, torsdag) Mob E-post: Rdaksjonn: Kristin Rabbn Skrtariatt/ Trondhim skattkontor Tlf: / Mobil: E-post: Ansvarlig rdaktør: Ragnar Grina, Tlf: Mobil: Utgivr: Skatttatns Landsforbund Kontorldr Danica Milosvic Tlf: / Rådgivr Jns Chr. Batt Tlf. kontor: mob Varamdlmmr: 1. Sissl Eilfstjønn, Skatt sør, Sljord 2. Siv Godø, Skatt Midt - Norg, Ålsund 3. Kaar Sidslrud, Skattopplysningn, Oslo Utforming: Hidrun Klvan Ansvarlig Trykk: Grnland Rklam A/S Manusfrist for SkL-nytt 2/11 r 21.mars 19

11 B-Postabonnmnt (Rturadrss) SkL-Nytt Lakkgata Oslo Vrv og ris! Vrvpriodn gjldr i 12 måndr fra dn først du vrvr. 4 mdlmmr Vrv 4 mdlmmr og få t gavkort til n vrdi av kronr. 3 mdlmmr Vrv 3 mdlmmr og få t gavkort til n vrdi av kronr. 2 mdlmmr Vrv 2 mdlmmr og få t gavkort til n vrdi av 500 kronr. 1 mdlm Vrv 1 mdlm og få 10 fl ax-lodd. Vrvprmin gjldr for Dn som vrvr fl st mdlmmr i 2010 får t gavkort til n vrdi av kronr. (Loddtrkning fortas drsom dt r fl r md likt antall.) Du kan vlg om du vil ha prmi for 1, 2 llr 3 mdlmmr, llr vnt til du har vrvt 4 mdlmmr. Hvrt kvartal trkks dt ut t gavkort til n vrdi av kronr blant d ny mdlmmn som r vrvt i priodn. Innmldingsblanktt Ja, jg vil bli mdlm av Skatttatns Landsforbund fra dato:... Navn:... Fødslsnr.... Privatadrss:... Postnr.... Arbidsstd Rgion:... Arbidsområd:... Kontorstd:... Stillingskod:... Lønnstrinn:... E-post:... Tlf.:.... For ivartakls av min mdlmsbtinglsr samtykkr jg i at SkL utlvrr nødvnig opplysningr om min fagforningstilknytning til YS samarbidspartr. Dato:...Undrskrift:... Vrvt av:... Tlf.nr Jg vil gjrn ha vrvprmin: Nå Snr Blankttn snds til: Skatttatns Landsforbund Lakkgata Oslo Ja, jg vil Navn:... Privatadr Arbidsst Kontorstd Stillingsko E-post:... For ivarta nødvnig Dato:... Vrvt av: Jg vil gjr

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer