Sak Mål 2013 Kommentar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak Mål 2013 Kommentar"

Transkript

1 Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr 65 dagar. Hlsførtaka lgg til grunn notat om vnttidr og fristbrot, bhandla i dirktørmøtt 5. novmbr 2012 (sak 74/12), i arbidt md dss saksområda. (Fokus på tiltak i rapportringa). Hls Stavangr har utarbidt rutinr for å forbygg brudd på vurdringsgarantin, unngå fristbrudd og avvikl langtidsvntnd. Rutinr og matris r utarbidt i samsvar md notat til dirktørmøtt Kapasittsproblmr vd nklt nhtr r n viktig årsak til at dt fortsatt r fristbrudd og pasintr som har vntt mr nn t år. Dt vil fortsatt vær btydlig fokus på å følg opp utvikling av fristbrudd og vntnd slik at målt på gjnnomsnittlig vnttid undr 65 dagr kan nås. Dt r utarbidt målrttd og dtaljrt tiltak i ROS-analys om fristbrudd og vnttidr. Tiltakn omfattr: Gnrlt tiltak for å rkruttr og bhold spsialistr. Prioritring av ny lgstillingr til områdr md kapasittsutfordringr. Ansttlsr i ny ovrlgstillingr innn fagområdn kardiologi, gastromdisin, ortopdi og øy. (Dt r fortatt ansttls i diss stillingr. Innn ortopdi r dt imidlrtid oppstått ny vakansr). Økt poliklinisk aktivitt og vurdr utvidt dagarbidstid i utvalgt fagområdr. Økt oprasjonsstu-kapasitt. Ny dagkirurgisk nht som r undr planlgging md oppstart ca. 1.april 2014, vil gi btydlig kapasittsutvidls. Rdusr antall kontrollr dr dtt ikk r faglig godt bgrunnt for å frigjør tid til nyhnvist pasintr. Innarbid vildnd antall kontrollr/oppfølging i standardisrt prosdyrr, bhandlingsplanr og dfinrt bhandlingsforløp. Analysr/bnchmarking i d nklt fagområdr i forhold til andr hlsfortak. 1

2 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomføring av dlprosjktr md utgangspunkt i dt rgional prosjktt «All møtr» - for å sikr at flst mulig pasintr møtr opp til poliklinisk avtal. Dtt vil omfatt bl.a. SMS-varsling og oppringing (Pilotprosjkt vdrørnd oppringning - finansirt av Hls Vst pågår ut 2013 i Kirurgisk divisjon) og avansrt oppgavplanlgging.opplæring inkl. -læring - spsilt av mrkantilt prsonll for å sikr korrkt rgistrring. Systmatisk opplæring i bruk av «Prioritringsvildr», prosdyrr og rtningslinjr. Kontinurlig fokus på rtt bruk av intrn primærhnvisning/skundærhnvisning.kontinurlig fokus på å ta høyd for kommnd lavaktivittspriodr og friavvikling. Bruk av kstraordinær aktivitt særlig innn gastromdisin og lungmdisin som har lngst vnttidr og flst fristbrudd. I forbindls md flytting av intrvnsjonsnhtn på Kardiologisk avdling planlggs utvidls av poliklinisk aktivitt for å fjrn fristbrudd. Dt r plan om å utvid kardiologisk poliklinikk vd Dalan DMS, Eigsund. Mdisinsk divisjon: Studibsøk til Sørlandt sjukhus HF for drttr å vurdr om gn driftsmodllr bør ndrs. Dr ovnstånd tiltak ikk r tilstrkklig - fortsatt å hnvis pasintr til andr sykhus som har ldig kapasitt og privat avtalspsialistr og andr privat aktørr som har avtal md Hls Vst. Hls Vst har fra sommrn 2013 kjøpt kstrakapasitt for oprasjonr. Dtt gjldr spsilt varicoprasjonr hvor Hls Stavangr har ca. 200 pasintr som har vntt >1 år. Dtt vil få vsntlig ffkt i form av rdusrt gjnnomsnittlig vnttid. 2

3 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Rsultat frå pasintrfaringsundrsøkin gar r offntlggjord på nttsidn til hlsførtaka, og aktivt følgd opp. Rsultatn fra pasintrfaringsundrsøklsr blir offntliggjort på fortakts nttsidr og fulgt opp i divisjonn. Pasintar som skal igjnnom omfattand utgriing og bhandling i spsialisthlstnsta, har fått utarbidd bhandlingsplan. Plann skal dokumntrast i journal og bskriv planlagt pasintforløp md tntativ tidspunkt for di ulik dlan av forløpt. Plann skal vr it arbidsdokumnt for pasintar og bhandlarar, og skal bli rvidrt vd bhov. Gnrlt gjldr at for pasintr md omfattnd utrdnings- og bhandlingsbhov utarbids dt t nynotat vd innlggls/vntult nst dag som innholdr diss opplysningr. Vd utskrivningn lags dt t utskrivningsnotat som snds til fastlgn og som pasintn får kopi av. Fagmiljøn r ansvarlig for at dtt gjnnomførs. D flst krftpasintr har også n gn koordinator. Flir pasintforløp r utarbidt Kvalittsforbtring Hlsførtaka har Strk anbfalingr i rlvant faglig rtningslinjr blir implmntrt i Hls Stavangr. 3

4 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar utarbidd planar for implmntring av strk 1 anbfalingar i rlvant nasjonal faglg rtningslinjr. Dt r fagmiljøn som r ansvarlig for implmntringn. Dt r god kvalitt i rapportringa frå psykisk hlsvrn og tvrrfaglg spsialisrt rusbhandling til Norsk pasintrgistr. 100 % av pikrisan r snd ut innan sju dagar. (Fokus på tiltak i rapportringa). Hls Stavangr har bl.a. gjnnomført følgnd tiltak for å sikr god rapportring fra psykisk hlsvrn og tvrrfaglig spsialisrt bhandling av rusmiddlavhngig: o Dt r kontinurlig opplæring i forhold til å forta korrkt rgistrring i DIPS. o Dt arrangrs workshops for gjnnomgang og korrigringr for all avdlingr hvr gang dt kommr tilbakmldingr fra NPR - dvs. pr. trtial. o Dt r tablrt flls rutinr for hl divisjonn som skal følgs daglig, ukntlig og måndlig. o Innn dn 10. i hvr månd må all nhtr snd inn 20 DIPS- rapportr for gjnnomgang og tilbakmlding vd for stor avvik. o Dt tas ut ukntlig rapportr pr. nht som snds ut til nhtn dr for tilbakmlding. Hls Stavangr har pr. august 2013 n pikristid for fortakt samlt på ca. 68 %. Dt arbids fortløpnd md å få pikristidn rdusrt. Dt r i først rkk godkjnningstidn som r for lang dvs. tidn fra pikrisn r skrvt til dn r godkjnt av lg. Dt r f.o.m. mai månd 2013 satt i gang ny avdlingsvis oppfølging og rådgiving fra Avd. for fag- og fortaksutvikling md sikt på å oppnå forbdringr av d ulik 1 Tilrådingar i nasjonal faglg rtningslinjr r gradrt ttr styrkn på kunnskapsgrunnlagt. Når tilrådingan r svak, r ønska til pasintn i størr grad bstmmand for kva for tiltak in vl. 4

5 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar dlprosssn som inngår i arbidt md utforming av pikrisn. Dtt gjldr all nhtr md måloppnåls undr 65 %. Fortakt startt i januar 2013 utrulling av talgjnkjnning og dnn skal vær innført innn mdio Dt r forvntt at talgjnkjnning skal bidra vsntlig til å rdusr nvnt godkjnningstid og drmd pikristidn. I oppstartsfasn har dt imidlrtid vært n dl «plundr og hft», mn fortakt bgynnr å s ffkt av talgjnkjnning. Fortakt har også undr planlgging t prosjkt md målstting at pikrisn r klar når pasintn utskrivs «Epikris i håndn». Prosjktt kan først start opp ttr at talgjnkjnning r innført i fortakt først halvdl av Ingn korridorpasintar. (Fokus på tiltak i rapportringa). I Hls Stavangr r trndn at andln korridorpasintr i somatikkn r synknd, mn korridorpasintr rprsntrr fortsatt n btydlig utfordring for fortakt. Dtt til tross for at tallt på utskrivningsklar pasintr i 2012 bl kraftig rdusrt og liggtidn rdusrt. No av bakgrunnn for dtt r at dt r strk bfolkningsøkning i ndslagsfltt til Hls Stavangr og at antallt innlgglsr, spsilt i Mdisinsk divisjon, økr utovr dt bfolkningsvkstn tilsir. Fortakt fortsttr arbidt md å unngå korridorpasintn. Som ldd i dtt arbidt bl dt i 2012 tablrt t gt prosjkt «0 på gangn» md dtt som mål. Prosjktt bl tablrt md rfrans til arbidt som r gjort vd Drammn sykhus dr man langt på vi har løst problmt md korridorpasintr. Viktig tiltak har vært å få til flksibl og trygg bruk av ldig sngr innad i fortakt. Ny tiltak md bl.a. intrn flytting av pasintr vd ovrblgg bl ivrksatt (intrn gjstpasintr). 5

6 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Dt forvnts fortsatt n økning i tilstrømning av pasintr og fortakt må arbid vidr md å rdusr liggtid, frdigbhandl flr pasintr i MOBA, yttrligr omlgg fra døgn- til dagbhandling, gjør flr oprasjonr dagkirurgisk samt gjør flr dagbhandlingr om til poliklinisk konsultasjonr. Adm. dirktør har bsluttt å styrk vaktordningn innn indrmdisin og kardiologi på n slik måt at dt blir økt framskutt lgkomptans i Akuttmottakt. Dtt skal bidra til å rdusr liggtidn i Akuttmottakt idt flr pasintr kan skrivs ut ttr vurdring og bhandling i Akuttmottakt. Arbidt md styrking av vaktordningn pågår og vil vær på plass D mdisinsk sngpostn har satt inn kstra ovrlg i hlg (lørdag) for blant annt å skriv ut flr pasintr i hlgn. På kardiologisk avdling har dt fra mdio mai månd 2013 ukntlig blitt vurdrt om dt skal stts inn n kstra lg på søndagr for å utfør sykklblastningstst m/ekg. D søndagr dtt r ivrksatt har dt gitt flr utskrivlsr (8-10 pasintr). Dnn ordningn tablrs fast fra md rfarn LIS-lg. Dt forvnts også at bdr obsrvasjonskapasitt i dn ny intrvnsjonsnhtn vil rdusr korridorpasintr på sngpost. Endlig må dt nvns at dt også utrds følgnd tiltak: Lag plan for å ta i bruk 8 isolatr i MOBA-byggt, jf. igangsatt prosjkt Intnsiv, MIO og isolat (IMI). Prosjktt r i n innldnd fas. Tntativ plan og ivrkstting 6

7 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar av tiltak i løpt av Frdigstill og ivrkstt prosdyrr for pasintflyt vd ovrblgg og mangl på sngr (inkludrt brdskap) innn oktobr God pasintflytkoordinring på tvrs av divisjonr. Innn Psykiatrisk divisjon: Akuttpsykiatrisk sngpost E1 har på grunn av stor rkruttringsutfordringr (mangl på sykplir) vært midlrtidig stngt fra oktobr 2012 t.o.m. 31. august Dtt har i priodr mdført ovrblgg i Psykiatrisk divisjon. Divisjonn har løst dtt vd å lgg pasintr på ldig rom pga prmisjonr, tc., slik at dt kun unntaksvis (non timr) har mdført korridorpasintr. Rgistrrt korridorpasintr skylds stor stt filrgistrringr. Dt arbids kontinurlig md å sikr korrkt rgistrring, samt unngå korridorpasintr Pasinttrygglik Hlsførtaka st i vrk tiltak for å følgj opp tilsynsrapportar og ign mldingar til Kunnskapssntrt. I Hls Stavangr koordinrr Avd. for fag- og fortaksutvikling all tilsyn gjnnomført av tilsynsmyndightn. Dtt sikrr at all rlvant divisjonr blir involvrt. Administrrnd dirktør i Hls Stavangr får all rapportr fra kstrn tilsyn. Rapportn blir ovrsndt rvidrt divisjon v/ divisjonsdirktør, for oppfølging av vntull avvik og mrknadr. I tillgg blir all rapportr distriburt til ldrgruppn og all dltakr i tilsynt. Ovrsikt ovr tilsyn og oppfølgingn av diss blir forlagt styrt i Hls Stavangr som n dl av adm. dirktørs driftsorintringr til styrt. Dt samm gjldr ovrsikt ovr mldingr til Kunnskapssntrt. Hls Stavangr mldr ca. 50 uønskd hndlsr til Kunnskapssntrt pr månd. En oppsummringsrapport fra Kunnskapssntrt påpkr at kun 12 % av slik hndlsr r assosirt md btydlig pasintskad. Dtt stmmr godt ovrns md rfaringn i 7

8 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Hls Stavangr. Alvorlig pasintrlatrt hndlsr blir fulgt opp i divisjonns kvalittsråd. Hvis hndlsn kan ha læringspotnsial på tvrs av divisjonn blir sakn bhandlt i fortakts skadutvalg. Vd non svært alvorlig hndlsr, som involvrr flr divisjonr og hvor årsakssammnhngn r uklar, gjnnomførs dt omfattnd hndlssanalysr for å finn baknforliggnd årsakr og påvis læringspotnsial. Hlsførtaka lgg på igna måt ut informasjon om mld 3 3-hndingar, og om ign rsultat frå journalundrsøkingar. Hlsførtaka har utarbidd planar for opplæring i bruk av pasintadministrativ systm. Hls Stavangr publisrr 3-3 mldingr på intrntt. Dt r utarbidt rutinr for intrn saksgang, hrundr godkjnning, før uønskd pasintrlatrt hndlsr blir gjort tilgjnglig på intrntt. Journalgranskningsundrsøklsr (GTT) utførs i hnhold til nasjonal føringr. Dt vil si at fortakt granskr 240 tilfldig journalr årlig. Rsultatn blir prsntrt for ldrgruppn, HTV-forum og i styrt, samt publisrt på Hls Stavangrs intrantt og hjmmsid. Hls Stavangr har utarbidt planr for opplæring i bruk av pasintadministrativ systmr. Diss omfattr bl.a. følgnd tiltak: o Fast DIPS-kurs for turnuslgr. o E-læring stor gjnnomgang av ny -læringskurs fra DIPS slik at fortakt har oppdatrt tilbud til frivikarr. o Fast kursopplgg md E-læring og workshops i mdisinsk koding for turnuskandidatr 2 gangr pr. år. o Kurs for andr hlsprsonllgruppr vd bhov. o Fortakts EPJ-sntr gir løpnd rådgivning og srvic til primærbrukrn i DIPSrlatrt spørsmål. 8

9 Rfrans Systm for innføring av ny mtodar og ny tknologi Sak Mål 2013 Kommntar Dt r tablrt nødvndig komptans og mtodstøtt for utføring av minimtodvurdringar. Dt pågår t arbid md å tablr t systm for mini-mtodvurdring i fortakt, hrundr hvm som skal kunn gi mtodstøtt i n slik vurdring. Forslag til rutin r sndt på høring og vil forligg innn kort tid Samhandlingsrforma Dt r utarbidd planar for dsntralisring av spsialisthlstnstr i dialog md kommunan. Samarbidsavtaln mllom hlsfortakt og kommunn var frdigstilt Diss r gjnnomgått og rvidrt pr Fagråd/klinisk utvalg r opprttt gjnnom samhandlingsutvalgt dr dt r hnsiktsmssig. Oppfølging av avtaln r fra høst 2013 ovrført til samhandlingsutvalgt. Kommunn Stavangr, Hå og Eigrsund har opprttt kommunal ø-hjlp sngr i gn kommunr. Klpp kommun tar i bruk 12 intrkommunal sngr sammn md kommunn Sandns-, Tim og Gjsdal. Lund kommun søkr å tablr sngr i samarbid md Sørlandskommunr på Flkkfjord sjukhus. Sola kommun vurdrr å søk om tilskudd i 2013 vntult i samarbid md Stavangr kommun. Øvrig kommunr har ingn klar planr om hvilk kommunr d vntult skal samarbid md, llr når ø-hjlp sngr skal tablrs. Hlsfortakt har imidlrtid tablrt kontakt og følgr opp i forhold til diss kommunn. Dt r vurdrt om dsntralisrt spsialisthlstnstr bør samlokalisrast md dt ny kommunal tilbodt. Dt r p.t. ingn konkrt planr om samlokalisring av dsntralisrt spsialisthlstjnstr og kommunal tilbud. Hls Stavangr r imidlrtid rprsntrt i n styringsgrupp for tablring av Stavangr lokalmdisinsk sntr hvor utvikling av t intrkommunalt rhabilitringssntr har vært tma. Dt skal fra høstn av tablrs n plangrupp hvor rprsntantr fra hlsfortakt skal dlta sammn md rprsntantr fra nabokommunr. Gruppns mandat skal innhold: kartlgg bhov, dimnsjonr 9

10 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar tilbud, faglig innhold og samarbidsområdr Krftbhandling Dt r gjnnomført tiltak for å ffktivisr utgriing og rdusr flaskhalsar i forløpa for krftpasintar. Hlsfortakt har llrs vært i dialog md dt intrkommunal tilbudt i Klpp kommun hvor dt r tablrt kommunal ø-hjlp sngr, md tank på å lgg til rtt for vidokonfransr md spsialistr i sykhust. Prosjktt r avsluttt da konklusjonn fra kommunn var at d ikk så non vidr gvinst i vidokonfransr utovr tlfonkontakt. Hls Stavangr HF har i stor grad god krftforløp. Dt varirr imidlrtid n dl i hvilkn grad forløpn r skriftlig bskrvt og dokumntrt. Krftforløpn som r bskrvt i EQS pr. august 2013 r følgnd: Krft hos barn Gynkologisk krft Prostatakrft Nyrkrft Blærkrft Hjrnsvulst Brystkrft Colorctal cancr. Forløp som r undr rvisjon/utarbidls: Prostata: Undr rvisjon. Colorctalcancr: Undr utarbidls. Krft hos pasintr innn ør,ns,hals: Undr utarbidls. Lungkrft: Undr utarbidls. 10

11 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Dt tablrs rapportringssystm for krftforløp (DIPS-rapportr og rgional løsningr). Nytt tiltak i 2013 r at krftforløp rgistrrs i DIPS. Dtt gir bdr ovrsikt og nklr rapportring. Vidr r dt satt i gang t prosjkt for å kartlgg mulig flaskhalsr i bhandlingsforløpn. Dt r tablrt ordning md gn krftkoodinatorr innn ndr gastro og urologi. Egn krftkoordinator innn lung r undr tablring. Koordinringn for andr krftformr ivartas i form av koordinrnd funksjon i dltidsstillingr. Utrdningskapasittn innnfor radiologi r frmdls n flaskhals. Dt r bdr kapasitt på MR ttr utvidt åpningstid, mn dt r fortsatt utfordringr spsilt på CT. Dt r satt i gang kstraordinaær aktivitt ttr sommrfrin for å få rdusrt vnttidn. Nuklærmdisin startt md kvldspoliklinikk i april 2013, no som vil gi økt kapasitt for proprativ skjlttscintgrafi før prostataoprasjonr. Dt arbids md følgnd tiltak for å utbdr flaskhalsn: Krftkoordinatorr for flr gruppr kan book undrsøklsr dirkt i RIS-wb. Radiologisk avdling ørmrkr timr på CT/MR for pasintr md colorctal cansr og har avsatt gn timr for CT-vildt biopsi for lungkrftpasintr. Vidr lar avdlingn dt stå non «ldig timr» til andr vanlig krftundrsøklsr. Formalisrt avtal om proprativ kardiologisk vurdring for flr krftpasintgruppr. 11

12 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Kapasittsutvidls i radiologisk avdling. I budsjttt for 2014 planlggs dt å stt av gn midlr for å fjrn flaskhalsr i radiologi. Avdling for patologi har kapasittsutfordringr båd i forhold til aral, utstyr og prsonll (lgr, bioingniørr, molkylærbiologr og støttprsonll). D flst prøvr som ankommr avdlingn mrkt cito/prior/krftforløp blir prioritrt og bsvart innn 5 7 arbidsdagr. Dtt førr imidlrtid til at vanlig rutinprøvr blir ndprioritrt og kan få svartid på ovr n månd. Blant diss kan dt også vær prøvr md krft. I forbindls md utvidls av aral til ny dagkirurgi vil også Avdling for patologi få ny aral og nytt utstyr for å ffktivisr driftn. Elktronisk rkvisisjon og svar-funksjon vil bli tablrt. Økt bmanning og oppgavfordling vil bli vurdrt. 80 % av krftpasintan har oppfølging innanfor anbfalt forløpstidr: - 5 arbidsdagar frå mottkn tilvising til tilvisinga r frdig vurdrt - 10 arbidsdagar frå mottkn tilvising til utgriing r starta - 20 arbidsdagar frå mottkn tilvising til bhandlinga r starta. I Årlig mlding 2012 rapportrt Hls Stavangr følgnd: «Målt oppnås stort stt innn d flst fagområdr - som gynkologi, barn, brystkrft og hmato-onkologisk krft. Dt r fortsatt utfordringr innn gastrontrologisk krft (særlig colonoskopikapasitt) og prostatakrft. Avdling for patologi prsisrr at prostatabiopsir mrkt «Krftforløp» skal bsvars innn 7 dagr. Ifølg nasjonal kvalittsindikatortall pr. 2. trtial 2012 får godt ovr 90 % av pasintn md mammacancr påbgynt sin bhandling innnfor 20-dagr. Tilsvarnd tall for coloncancr-pasintr og lungcancr-pasintr r hnholdsvis 53 % og 44 %. Hlsfortakts intrn tall i 3. trtial 2012 indikrr at forløpstidn innnfor båd coloncancr og lungcancr r forbdrt. Ifølg DIPS-rapport 6183 fikk 96 % av 12

13 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar lungkrftpasintn pr. novmbr 2012 startt sin bhandling innn 20 dagr. Tilsvarnd andl for pasintr md tykktarmskrft var 86 %. Fortakt har fullt fokus på å oppnå styringsmåln hr. I dnn sammnhng viss dt til d tiltak dt r rdgjort for ovnfor. Fortakt vil også nvn at som ldd i nasjonalt tilsyn md tilbudt til pasintr md colorctal cancr fra Hlstilsynt i 2012, bl dt også gjnnomført slikt tilsyn i Hls Stavangr HF utn avvik llr anmrkningr. Dt r n utfordring at d flst pasintr som blir hnvist til øvr og ndr skopi, blir hnvist til undrsøkls for å utlukk krft, mn svært få visr sg å ha krft. Dt r kun d som har alarmsymptomr på krft som dt r mulig å prioritr til t raskt «krftforløp».» D intrn flaskhalsr i forhold til krftutrdningr r som nvnt spsilt innn radiologi og patologi. Pasintr md tydlig mistank om krft blir imidlrtid prioritrt og forløpstidn blir i stor grad ovrholdt. Pasintr md mindr mistank om krft (mn hvor likvl n dl visr sg å ha krft) blir ikk prioritrt på samm måt, og i dnn gruppn vil n dl pasintr få forsinkt forløpt på grunn av båd bgrnst patologikapasitt og radiologikapasitt (særlig CT og MR). Dt arbids md n rkk tiltak for å øk radiologi- og patologi kapasittn: a) Optimalisring av driftn i Avdling for radiologi og Avdling for patologi innnfor tilgjnglig rssursramm. b) Krftkoordinatorr for flr gruppr som kan book undrsøklsr dirkt i RISwb. 13

14 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar c) Avdling for radiologi lar dt stå non «ldig timr» til all d vanligst krftundrsøklsr. d) Utarbid avtal om proprativ kardiologisk vurdring for flr krftpasintgruppr. ) Utarbid god rtningslinjr for bruk, prioritring og bstilling av radiologisk undrsøklsr. f) Riktig bruk av privat lvrandørr av radiologisk tjnstr og god oppfølging av diss. g) Kapasittsutvidls i radiologisk avdling. I budsjttt for 2014 planlggs dt å stt av gn midlr for å fjrn flaskhalsr i radiologi. Avdling for patologi: h) Få ut full ffkt av oppbmanning i i) Avdlingn vurdrs for yttrligr økt bmanning. j) Vurdr oppgavfordling. k) Bnytt privat patologitjnstr for avlastning. Intrn rgistrring/mrking av hnvisningr i DIPS for å sikr korrkt oppfølging av pasintr md mistank om krft r forløpig ikk god nok, og dt r satt i vrk tiltak for å oppnå korrkt rgistrring av all aktull pasintr. Rgistrringn r blitt tydlig bdr i 2. trtial og følgs opp i avdlingn. Vd Avdling for blod- og krftsykdommr får ca. 80% oppfølging innnfor anbfalt forløpstidr når dt gjldr malign hmatoonkologisk diagnosr. Lungavdlingn samarbidr md røntgnavdlingn for å få utvidt antall CT-timr som 14

15 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar lungavdlingn disponrr for utrdning av lungkrft. I dn grad lungavdlingn slv styrr cllgiftbhandlingn innfris 20 dagrs fristn. I d tilfll dr pasintn skal til strålbhandling, oprasjon llr mr avansrt bhandling i Hls Brgn blir dtt no vanskligr. Hnvisning av krftpasintr til kardiologisk vurdring mrks som hastr i DIPS. Dt skal tas dirkt kontakt md avdlingn som gir tilbud om tim innn fristn. Avdling for patologi innfrir svarfristn på krftprøvr hvor rkvirrnd lg br om raskt svar. Problmt r at prøvr som ikk r prioritrt fra rkvirrnd lg blir liggnd lng, opptil 6 ukr (av og til lngr), hvor man også finnr krft. Dtt gjldr spsilt malign mlanomr som r n svært alvorlig form for krftsykdom. Lang svartidr har sammnhng md lav kapasitt/mangl på patologr og bioingniørr. Hls Stavangr planlggr å styrk bmanningn og arbid for bst mulig pasintflyt. Hlsførtaka lgg til grunn notat om krftforløp, bhandla i dirktørmøtt 5. novmbr 2012 (sak 74/12), i arbidt md dss saksområda. Hls Stavangr har utarbidt oppgav- og ansvarsmatris for oppfølging av krftforløp i divisjonn basrt på nvnt notat av Dt r stt i vrk tiltak for å Som nvnt ovnfor har ndr gastro og urologi gn koordinatorr. Egn koordinator i 15

16 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar forbtr informasjonn til krftpasintar og koordinr pasintforløpa. Pasintar som skal igjnnom i komplisrt utgriing, har in koordinator (som kan vr kontaktprsonn) som sikrar rask og samordna framdrift fram til bhandlingsstart. lung r undr tablring. Koordinringn for andr krftformr ivartas i form av koordinrnd funksjon i dltidsstillingr. Dt r bygd opp robust fagmiljø md auka kapasitt for rkonstruksjon av bryst ttr brystkrft. Hls Stavangr har gjnnomført dtt, og Kirurgisk avdling har ikk vnttid utovr dn vnttid fra krftbhandling til rkonstruksjon, som r nødvndig vd nklt bhandlingsformr. Fortakt har gitt tilbudt Hls Brgn HF å nyttiggjør sg av bhandlingskapasittn i Hls Stavangr. Fortakt mottar nå nklt gjstpasintr fra Hls Sør-Øst. Dt r tablrt flir tilbod for pasintopplæring, likmannsarbid og mistring. Pustrom 2 og I Hls Stavangr r pasintopplæring i øknd grad n dl av dn ordinær pasintbhandlingn. 2 Lågtrskl trnings- og aktivittssntra for krftpasintar i sjukhusa 16

17 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar vardsntr 3 r også aktult. Hls Stavangr har t aktivt Lærings- og mstringssntr som har lærings- og mstringstilbud til mang kronikrgruppr Bhandling av hjrnslag Tvrrfaglg spsialisrt bhandling for rusmiddlavhngig (TSB) og anna avhngighitsbhandli ng Minst 20 % av pasintan undr 80 år md hjrninfarkt har fått trombolys. (Fokus på tiltak i rapportringa). Etablr tilbod om brukarstyrt plassar innanfor tvrrfaglg spsialisrt rusbhandling. Etablr systm vd somatisk avdlingar for å fang opp pasintar md undrliggjand rusproblm og vntult vis dss vidar til tvrrfaglg Hls Stavangr r i dialog md Krftforningn og Aktiv mot krft md sikt på å opprtt t «Vardsntr» og vntult også «Pustrom» i løpt av Hls Stavangr oppfyllr kravt. Vd Gauslskogn og Vksthust Rogaland blir dt gitt tilbud om brukrstyrt plassr for pasintr som har fullført bhandlingn og har tatt imot tilbud om bolig vd M100 llr andr prmannt boligr. Tilbudt r journalført i pasintns IP. Fra 2008 har dt i Hls Stavangr vært ansatt ruskonsulntr i Avdling for ung voksn som har arbidt på somatisk avdlingr md tidlig oppdagls av ruslidlsr hos innlagt pasintr. Tiltakt htr TOTI. 3 Vardsntr r in arna og møtplass for krftramma og pårørand. Frivillig r in viktig dl 17

18 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar spsialisrt rusbhandling. Etablr tilbod om lågtrskl-lar for dn mst hjlptrngjand gruppa av opiatavhngig md samanstt sjukdommar i samarbid md kommunn Psykisk hlsvrn Omstillinga av psykisk hlsvrn hld fram i tråd md rgional plan og nasjonal ovrordna føringar. Dtt gjld bl.a. vidar utvikling av DPS, utvikling og spissing av sjukhusfunksjonan og ovrføring av rssursar frå sjukhus til DPS. Akuttbrdskap vd DPS r tablrt på døgnbasis, vntult i samarbid md Arbidt md å lag t bhandlingsforløp for pasintr i LAR som trngr t lavtrkskltilbud, r igangsatt. Arbidt r startt md Stavangr og Sandns kommunr. Arbidt md å omstill psykisk hlsvrn i tråd md rgional plan og nasjonal ovrordnd føringr r vidrført. Rssursfordling r i samsvar md nasjonal rtningslinjr. Fortakt har nå undr bygging t nytt Stavangr DPS. Fra har Psykiatrisk divisjon tablrt n ny, spsialisrt sngpost for førstpisod affktiv lidlsr, dn først i sitt slag i landt. Tilbudt til gravid og sp- og småbarn i spsialisthlstjnsttilbudt i barn- og ungdomspykiatrin r styrkt. Dtt omfattr: At dt r tablrt gn rssursprsonr på dtt fltt i all poliklinikkr. Opplæring i t gt diagnossystm DC 0-3 (Diagnostic critria). Tilbod på dtt fltt i d flst hlsstasjonr i opptaksområdt til Hls Stavangr. Dagns ordning r i samsvar md nasjonal rtningslinjr. 18

19 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar andr institusjonar dr lokal forhold gjr dt nødvndig. All DPS har tablrt ambulant funksjonar dr lgar og psykologar r md. All DPS har ambulant funksjonr md tilgang til lg og psykolog, dog ikk slik at lg/psykolog r inn i tamn i full stillingr, mn tiltrr ttr bhov. Mål: Prosntdl tvangsinnlggingar r rdusrt md 5 %, i samarbid md di kommunal tnstn. Dt skal rapportrast talt pr innbyggjarar i opptaksområd > 18 år og kort om tiltak for å nå målt. Mål: Prosntdl tvangsbhandlingstiltak (tvangsmdisinring) r rdusrt md 5 %. Dt skal rapportrast talt pr innbyggjarar i opptaksområd > 18 år og Tvangsinnlgglsr - innlgglsr pr og aldr 18 år trt trt trt trt trt trt 12 Antall tvangsinnlgglsr 81,2 87,6 87,0 93,1 Antall døgninnlgglsr 452,0 431,3 461,0 447,4 Andl tvanginnlgglsr 18,0 % 20,3 % 0,0 % 18,9 % 20,8 % 21,6 % Endring fra ,84 % -2,39 % Vdrørnd tiltak så viss dt til kommntar ndnfor undr tvangsbhandlingstiltak. I løpt av 2012 bl dt åpnt opp for rgistrring av nvnt tvangsbhandlingstiltak lktronisk i DIPS. My tydr på at innføring av lktronisk rgistrring i 2013 har mdført økt rgistrring av tvangsbhandlingstiltak av korttidsvirknd lgmiddl. Basrt på DIPS-rapport c Vdtak om bruk av korttidsvirknd lgmiddl og DIPS-rapport Vdtak om tvangsbhandling md lgmidlr og annn tvangsbhandling viss følgnd utvikling for antall tvangsbhandlingstiltak pr

20 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar kort om tiltak for å nå målt. innbyggr: År 1. tr 2. tr ,4 14, ,5 38,5 Rgistrringn av tvangsmiddlbrukn i DIPS r mgt manglfull i 2012 mns rgistrringn i 2013 rgns for å vær tilnærmt korrkt. Dt r følglig ikk grunnlag for sammnlign tvangsmiddlbrukn i 2012 og I 2013 r dt rgistrrt non flr tvangsbhandlingstiltak i 2. trtial nn i 1. trtial (38,5 mot 33,5 pr innbyggr). Psykiatrisk divisjon har som omtalt i Årlig mlding 2012 og i tillggsrapportring pr til Årlig mlding 2012, ivrksatt n omfattnd handlingsplan for rdusrt bruk av tvang, jf. Publikasjonn «Tiltak for riktig og rdusrt bruk av ufrivillig innlggls og ufrivillig bhandling». Publikasjonn bl vdlagt ovnnvnt tillggsrapportring. I tillggsrapportringn bl følgnd hovdpunktr nvnt i oppfølging av plann for rdusrt bruk av tvang: 1. Kontinurlig TMA-opplæring: ovr 60 av mdarbidrn inngår i n grupp av spsialutdannd miljøansatt, i tillgg har fortakt gn TMA-instruktørr ansatt i hl stillingr. 2. Dt r institurt løpnd opplærings programmr for all gruppr ansatt - hrundr lgr og psykologr. 3. Divisjonn har n bvisst stratgi om lavtrskltilbud til pasintr i kris, 20

21 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar TIPS/brukrstyrt sngr/ambulant tam Habilitring og rhabilitring Bhandling av kronisk utmattingssyndrom / myalgisk ncfalopati (CFS/ME) Hlsførtaka har lagt Hlsdirktoratt sin modll, jf. Rapport IS 1947, til grunn for dt vidar arbidt på rhabilitringsfltt. Dt r stt i vrk tiltak for å styrkj kunnskapsgrunnlagt om CFS/ME. 4. Divisjonn har aktiv forskningsprogrammr inn mot diss problmstillingn, og dltar aktivt i nasjonal programmr md samm målstting. Hls Stavangr har lagt Hlsdirktoratts modll til grunn for dt vidr arbid på rhabilitringsfltt. Dt planlggs utvidls fra sngr, komplks rhabilitring vd Avdling for fysikalsk mdisin og rhabilitring, Lassa. Ombyggingn vil start i 3. trtial i år, mn dn økt sngkapasitt vil først bli tatt i bruk i Hls Stavangr dltar i n rgional grupp som skal vurdr hvordan tilbudt til CSF/MEpasintr skal organisrs i rgionn. Vd Avdling for fysikalsk mdisin og rhabilitring, Lassa r dt undr oppbygging t tilbud om rhabilitring/mstring ttr utrdning og diagnostikk. Dtt kommr ttr n standardisrt utrdning i rgi av ME-poliklinikk på Våland (Nvrologn og infksjonsmdisin) Fødslsomsorg Rdusrt prosntdl fødslsriftr. (Fokus på tiltak i rapportringa). Andl fødslsriftr grad 3 og 4 følgs opp som avdlingsvis kvalittsindikator hvr månd. Dt nasjonal måltallt r å vær undr 2%, og andl fødslsriftr i Hls Stavangr r undr 2 % i Barn som har vor utstt for sksull ovrgrp og anna mishandling Dt r god komptans i hlsførtaka og god rutinar for å ta var på barn som kan ha vor Hls Stavangr har rtningslinjr for å ivarta barn som r utsatt for ovrgrp. Fortakt har også t godt faglig samarbid md Barnhust i Stavangr vdrørnd utrdning, undrsøkls og vidr oppfølging. 21

22 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar utstt for sksull ovrgrp og anna mishandling. Fortakt har også arbidt systmatisk md opplæring på traumbhandling for barn og ung Kjvlddsdysfunksjo n Livsstilsrlatrt tilstandar Dt r gitt bhandlingstilbod til pasintar md alvorlg kjvlddsdysfunksjon, som r vurdrt og utgridd vd dt tvrrfaglg tilbodt tablrt i Hls Brgn HF. Hlsførtaka rapportrr data om skadar og ulykkr til NPR. Hlsførtaka har tablrt in ovrordna rnæringsstratgi i tråd md anbfalingar i faglg rtningslinjr frå Hlsdirktoratt og Kosthåndbokn vildr i rnæringsarbid i hls- og omsorgstjnstn (Hlsdirktoratt 2012). Diss pasintn ivartas vd ØNH-avdlingn i Hls Stavangr. Hls Stavangr rapportrr data om skadr og ulykkr til NPR. Fortakt arbidr md å forbdr rgistrringn og kvalittssikringn av datan. Fortakt har strkt fokus på scrning av pasintr som kommr inn. Pasintnært forskningsprosjkt r tablrt og vlfungrnd i samarbid mllom Mdisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon, Forskningsavdlingn og Univrsittt i Stavangr. Mdisinsk divisjon rgistrrr rnæringsstatus på all pasintr, og har satt i vrk tiltak for yttrligr å styrk arbidt md forbdring av pasintns rnæringsstatus. Tiltak for å bdr dtt r tablring av «Ernæringsskol» to gangr pr. år. Dt arbids på tvrs av avdlingr og yrksgruppr for å hold fokus på å jobb md rnæring. I forhold til kommunn har fortakt kontakt via PKO for å orintr og invitr kommunn til rnæringsskoln. I Kirurgisk divisjon bl dt i april 2012 vdtatt å igangstt t prøvprosjkt md

23 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar pasintr i først omgang. Avdling Barnklinikkn har startt md systmatisk kartlgging av rnæringsstatus hos barn vd innlggls. Dtt dokumntrs og brings vidr vd vntull ovrflytting til annn bhandlingsinstans. Psykiatrisk divisjon har n aktiv arbidsgrupp på kosthold, rnæring og fysisk aktivitt. Divisjonn r md i Nttvrkt for Hlsfrmmnd sykhus båd på nasjonalt og uropisk nivå. Dt arbids systmatisk md å forbdr kosttilbudt til pasintn i divisjonn all sngpostr r involvrt i dtt i samarbid md kantinn, kjøkknt på Forus og lvrandørn. Hlsfortakt vil arbid vidr md å forbdr ovrføring av dokumntasjon på rnæringsstatus mllom tjnstnivån. Auka kapasitt for kirurgi mot sjuklg ovrvkt Hlsbrdskap Md utgangspunkt i valuringsrapportan ttr trrorangrpt 22. juli 2011, rgional brdskapsplan og rfaringar frå øvingar og hndingar har hlsførtaka oppdatrt og gjort nødvndig Hls Stavangr økt kapasittn i 2012, og dn r nå tilstrkklig i forhold til bhovt. Brdskapsplann r tilpasst valuringsrapportn ttr 22. juli 2011 blant annt vd at dt r utarbidt: Brdskapsplan for massskadr og prosdyr for Utlvring av taushtsblagt opplysningr til politi i kris- og katastrofsituasjonr. 23

24 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar tilpassingar i brdskapsplanan sin. Dt r tk initiativ til flls trning og øvingar md andr nødtatar og frivillig organisasjonar. Dt r gjnnomført flls trning md nødtatn i april og mai 2013 på skarp oppdrag. For å sikr at alt prsonll innn ambulanstjnstn får dlta r dt arrangr 10 fagdagr. Erfaringr fra øvlsn på fagdagn vil dann grunnlag for vidr utvikling av prosdyrr og rutinr. Dtt r nødvndig som n dl av oppfølgingn ttr 22. juli Avstmt prosdyrr og rglmssig øvlsr hvor all nødtatn dltar vil vær viktig for at ambulanstjnstn skal kunn gi akuttmdisinsk hjlp til pasintr i områdr som sikrs av væpnt politi samtidig som politit aksjonrr for å pågrip llr uskadliggjør gjrningsprsonr. 3.3 Utdanning av hlsprsonll Rask og ffktiv tilstjingsprosss for turnuslgar i samarbid md aktull kommunar Talt på turnusplassar for fysiotraputar r auka, jf. kap. 732, post 70 Særskild tilskott (turnustnst i sjukhus for lgar og fysiotraputar). I tillgg r dt gjnnomført Tabltop øvlsr i: a) Kommunikasjon vd brdskapssituasjonr gnrlt md Kommunikasjonsavdlingn. b) Massskadr md Akuttmottak, Anstsi avdling og Oprasjonsavdlingn. Prosdyrr for ansttls av turnuskandidatr r utarbidt i samarbid md kommunn, og bnyttt vd ansttls av turnuslg som bgynt Dt arbids vidr md tiltak for å sikr rask og ffktiv ansttlssprosss i samarbid md kommunn. Fortakt har fra tidligr 8 turnusplassr for fysiotraputr. Fortakt har i 2013 ikk mottatt ny ørmrkd tilskudd til slik turnusplassr. 24

25 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Kunnskap om arbid md kvalittsforbtring og pasinttrygglik blir sikra gjnnom komptanstiltak til hlsprsonll i hlsførtaka. Hls Stavangr dltar i kurs i forbdringsmtodikk, kurs i prosjktldls, prossssimulring, kurs i måling og analys samt facilitringsmtodikk. All prosjktldr som har fått såkornmidlr og samhandlingsmidlr har fått tilbud om kurs i forbdringsmtodikk og prosjktldls. Dt samm har prosjktldr for innsatsområdn i dn nasjonal pasintsikkrhtskampanjn fått. Adm. dirktørs stabsavdlingr gir støtt og vildning i ldrutvikling, forbdringsarbid, prosjktldls og måling av rsultat. Hlsførtaka har bidratt til komptansutvksling og komptansoppbygging i i forstrka kommunhlsog omsorgstnst, spsilt innanfor griatri, nvrologi, habilitring/rhabilitring, psykisk hls og rusmiddlavhngighit. Hls Stavangr har bidratt på dialogsamling angånd rhabilitring intrkommunalt samarbid om lokalmdisinsk sntr. Dt r opprttt lokalt fagnttvrk om psykisk lidlsr og utfordrnd atfrd hos prsonr md utviklingshmning md dltakls fra habilitring båd i hlsfortak og kommunr. Psykiatrisk divisjon har to ttrutdanningr hvor kandidatn dltar båd fra spsialisthlstjnstn og kommunhlstjnstn. Dt r utdanning i rlasjonsbhandling og individualtrapi utdanning. Kurs som dkkr fagområdr båd i spsialisthlstjnstn og kommunhlstjnstn, tilbys ansatt i kommunhlstjnstn. Mdisinsk divisjon har aktiv hospitringsutvksling mllom tjnstnivån for all yrksgruppr innan griatri. På forspørsl drar man ut til kommunn for å undrvis. Dt r tablrt tvrrfaglig komptansgrupp i dmnsomsorg md rprsntantr fra bgg nivå. 25

26 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar I samarbid md SESAM har sykplir flir undrvisningsoppdrag til hlsprsonll i kommunn, spsilt rtta mot dmns. Dt r grupptilbud for pårørnd til prsonr md dmns og kurs i mstring av dprsjon. Man dltar i nttvrksbygging for kommunr i Hls Stavangr-områdt innanfor utrdning av dmns og pårørndarbid i sykhjm. Dt blir lagt til rtt for briddkomptans, særlg vd di mindr sjukhusa. Dt r særskild mrksmd rtta mot lgstillingar som kan styrkj utviklinga av lokalsjukhus og samhandling md kommunan. Hls Stavangr har bidratt på dialogsamling angånd rhabilitring intrkommunalt samarbid om lokalmdisinsk sntr. Habilitringstjnstn for voksn tar i størr grad på sg undrvisninsoppgradrag/ arrangrr kurs for prsonll i kommunhlstjnstn md tank på komptansbygging. Dt r tablrt gn opplæringsgrupp i Dalan (OPP) md rprsntantr fra Dalan DMS og Dalankommunr. Dtt krav r lit rlvant for Hls Stavangr. Hls Stavangr, Mdisinsk divisjon har lg rprsntrt i t fagråd i forbindls tablring av kommunal ø-hjlp sngr i Klpp kommun (vrtskommun for Sandns, Tim og Gjsdal). Kommunr og hlsfortakt har llrs i samarbid utformt søknadr om tablring av kommunal ø-hjlp sngr i hnhold til vildr md spsifisrt krav til tjnstn - hrundr også lgtjnstn. Lgr i spsialisthlstjnstn r tilgjnglig for råd og vildning av lgr i førstlinjtjnstn pr. tlfon. Mdisinsk divisjon har godt samarbid md lg på intrmdiær nhtn på Stoka Sykhjm og mdisinsk avdling. 26

27 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Dt r utfordrnd å rkruttr spsialistr til distriktt/ Dalan DMS. Dt r t nært samarbid mllom lg på sngpost i Dalan og kommunlgr, samt i opplæringsgruppr (OPP). Dt blir utdanna tilstrkklg mang lgspsialistar innanfor di ulik spsialittan og lagt til rtt for ffktiv utdanningsløp for lgspsialittan. Hls Stavangr rkruttrr godt til utdanningsstillingr (LIS-stillingr). Dt r rkruttringsutfordringr til nklt spsialiststillingr. Dtt gjldr spsilt urologi, invasiv kardiologi, klinisk immunologi/rhumatologi, patologi, klinisk biokjmi, mikrobiologi og tvrrfaglig spsialisrt bhandling av rusmiddlbrukr (TSB). Rusmdisin r fra 2013 n gn hovdspsialitt, og dt lggs til rtt for utdanning av gn spsialistr i fagfltt fra Også klinisk biokjmi og mikrobiologi satsr på å utdann sin gn spsialistr. Fra r ordningn md å søk Nasjonalt råd om å opprtt ny lgstillingr avviklt. Dt r drmd vær fortakts gn faglig vurdringr og budsjttramm som liggr til grunn for opprttls av ny lgstillingr. Innn anstsi og patologi r dt n utfordring at flr ovrlgr r ovr 60 år. Vd opprttls av ny lgstillingr vil hlsfortakt i størst mulig grad ta hnsyn til fagområdr md d størst utfordringr og sørg for n hnsiktsmssig fordling mllom LIS-stillingr og ovrlgstillingr. Utdanningskapasittn og rkruttringssituasjonn for onkologar og patologar r gjnnomgått og vurdrt. Onkologi: Hls Stavangr HF har pr. april spsialiststillingr innn onkologi, mn på grunn av rkruttringsproblmr r n stilling midlrtidig omgjort til LIS-stilling. Fortakt har drfor 8 LIS-stillingr innn onkologi. Ekstrn rkruttring r vansklig og fortakt må drfor sats på intrn rkruttring og trngr LIS-stillingr for å kunn utdann gn 27

28 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar spsialistr. I løpt av 2013 vil 3 LIS-lgr bli frdig spsialistr i onkologi og anstts i ovrlgstillingr. Ettr 2013 vil da kapasittn innn onkologi vær bdr, mn md økt krftforkomst vil dt vær bhov for yttrligr styrking. Dt r utfordrnd å rkruttr lg md spsialitt i palliativ mdisin. Patologi: Utdanningskapasittn og rkruttringssituasjonn for patologr r gjnnomgått og vurdrt. I dn snr tid har dt vært bra md søkr til LIS-stillingr innn patologi, mn dt r dårlig tilgang på spsialistr. Fortakt satsr drfpr primært på å utdann gn spsialistr. Dobblkomptansutdann ing i psykologi r vidarført vd at klinisk stillingar r tilgjnglg i hlsførtaka i samarbid md univrsitta. Utdanningskapasittn i barn- og ungdomspsykiatrin r styrka. Psykiatrisk divisjon har mang psykologr som forskr, og flr md doktorgrad. Divisjonn lggr til rtt for slik stillingr, mn dt r nå litn intrss for slik stillingr. P.t. har divisjonn bar n prson i n slik stilling. Hls Stavangr har mangl på spsialistr i barn- og ungdomspsykiatrin, og har arbidt systmatisk md å styrk utdanningskapasittn i barn- og ungdomspsykiatrin. Dt r nå god rkruttring til LIS-stillingr. I tillgg har n fokus på spsifikk bhandlingsmtodr for spsifikk lidlsr som traumr, tvang og målrttt tiltak mot sp- og småbarn. 28

29 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Dt r opprttt n ørmrkt LIS-stilling på Barnavdlingn for å sikr obligatorisk sidutdanning i pdiatri for d som skal bli spsialist i barn- og ungdomspsykiatri. Dt blir gjnnomført og lagt til rtt tilstrkklg utdanning og utviklingsløp for spsialsjukpliarar, jordmødrr og andr spsialistutdanna gruppr, som møtr bhova på kort og lang sikt. Hls Stavangr arbidr bvisst for å motivr sykplir til å søk vidrutdanning. Fortakt har stipndordningr for sykplir som tar spsialutdanning og tilbyr praksisplassr for studntr i vidrutdanning samt tilbyr dltidsjobb undr utdanning. Fortakt har dialog md Univrsitt i Stavangr om å øk antall studiplassr og om innholdt i vidrutdanning for sykplir. I møt i samarbidsorgant mllom Hls Stavangr og Univrsittt i Stavangr ba fortakt univrsittt om å ta opp flr studntr i vidrutdanning i anstsi-, intnsiv- og oprasjonssykpli. Univrsittt vil md basis i antall søkr kunn ta inn opp til 2 studntr flr pr. lærr for oprasjon- og intnsivsykpli. Dtt vil øk antall intnsivplassr md 4 fra 16 til 20, oprasjonsplassr md 2 fra 8 til 10 (dtt antall studntr bl også tatt opp vd sist opptak for oprasjonsstudntn). Antall studiplassr på anstsisykpli vil nå vær 8. Dtt antallt har i varirnd gard vært lavr da dt har vært vansklig å kunn tilby studntn jobb vd avdlingn ttr ndt studium. Vd opptak på spsialutdanningn i august 2013 var dt kun 7 kvalifisrt søkr til d 20 plassn for intnsivutdanningn. Stipndit bl p.g.a. dtt økt fra kr ,- til kr ,- pr. år for intsnsivstudntn. Dtt hadd n viss positiv ffkt, mn ikk tilstrkklig. Hls Stavangr vil drfor vurdr om innrtningn på dn økonomisk støttn skal ndrs f.o.m Fortakt har også utviklt individull ttrutdannings- og vidrutdanningsløp innnfor n lang rkk spsialutdanningr - hrundr for jordmødr. 29

30 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar Fortakt har vidr hatt: Oppstart av klinisk spsialist-komptansprogram for sykplir. Fokus på vidrutdanning innn d forskjllig fagområdr som lung, nyr, infksjon, griatri r igangsatt. Mdisinsk divisjon har i størr grad nn tidligr prioritrt å støtt økonomisk d som tar vidrutdanning som spsialsykplir. Dtt har gjort at intrssn for vidrutdanningr har økt. Dt r frmdls rkruttringsutfordringr for krftsykplir. Praksisopplæring i samarbid md univrsitts- og høgskolsktorn og aktull kommunar r av god kvalitt, og blir vidarutvikla. Dt r i høstn 2013 startt opp vidrutdanning i rhabilitring vd Diakonhjmmt Høyskol i Sandns. Dt blir lagt til rtt for at sykplir og andr faggruppr kan få dlta på dnn. Bachlorutdanning i sykpli Hls Stavangr r praksisstd for bachlorutdanning i sykpli vd Univrsittt i Stavangr (UiS). Hvrt smstr r dt studntr ut i klinisk praksis vsntlig vd mdisinsk og kirurgisk sngnhtr og studntr i praksis i psykiatri. I forhold til bhovt og bfolkningsgrunnlagt i Hls Stavangr-områdt r kapasittn på sykplirutdanningn vd Univrsittt i Stavangr for litn og bør øks. Fortakt har mddlt dtt til univrsittt. UiS har avtal md utnlandsk univrsitt, og Hls Stavangr har tatt imot sykplirstudntr fra Canada, Portugal og Storbritannia. Dt gjnnomførs samarbidsmøtr om praksis og vidrutdanningn mllom UiS og Hls Stavangr hvrt smstr. 30

31 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar I tillgg til sykplirutdanningn har fortakt praksisopplæring innn flr andr fagområdr. Hr kan nvns bioingniørstudntr og hlsskrtærstudntr. Dt r lagt til rtt for å auk talt på lærplassar for lvar i vidargåand opplæring, og tablr tilstrkklg mang ign lærplassar innanfor hlsfagarbidarfagt og ambulansarbidarfagt. Komptansn i samisk språk og kultur r tilstrkklg. 3.4 Forsking og innovasjon Forsking Dt r stt i vrk tiltak for å få mir forsking på pasinttrygglik. Hls Stavangr og Hls Brgn: Bidrar i arbidt md å tablr støtt- /insntivsystm for å få Hls Stavangr har som mål å inngå minimum 25 lærkontraktr for hlsfag-lærlingr hvrt år. Drsom non fallr fra forsøkr fortakt å fyll på md voksnkandidatr, llr md lærlingr som ønskr å bytt lærplass. Fortakt har nå 25 andr års-lærlingr Dt r inngått 27 lærkontraktr md lærlingr som startt opp 5. august i år. Høstn 2013 vil fortakt ha 52 hlsfaglærlingr. Ambulansarbidrfagt tar opp 7 ny ambulansfaglærlingr pr. år, dt vil si at fortakt til nhvr tid har 14 lærlingr. Innn dtt fagt r dt lit frafall og fortakt ønskr ikk å øk antall lærplassr. Hls Stavangr har forløpig ut fra rfaring ikk stt bhov for å ivrkstt tiltak på dtt områdt. Hls Stavangr utvidr samarbidt md SAFER på dtt områdt, og dt blir i løpt av årt opprttt n gn stilling i Forskningsavdlingn dr t av fokusområdn vil vær forskning på pasintsikkrht. Hls Stavangr r n dl av NORCRIN-konsortit som jobbr aktivt for blant annt å bygg infrastrukturr som skal støtt Søknadr til EU s rammprogram fra Norg. I tillgg førr fortakt slv t aktivt søk båd aln og sammn md EU-nhtn vd Univrsittt i Stavangr som Hls Stavangr r md å dlfinansir for at d skal søk ttr og stimulr til EU-prosjktr. 31

32 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar snd flir søknadr frå hlsførtaka til EUs 7. rammprogram for forsking 5.2 Styring og oppfølging i 2013 Hls Stavangr og Hls Brgn: Minst 40 % av publikasjonan rapportrt i 2013 har intrnasjonalt forskingssamarbid (in llr flir utanlandsk mdforfattarar) Hls Stavangr og Hls Brgn: Minst 20 % av artiklan rapportrt i 2013 r på nivå 2 llr 2a (publisrt i tidsskrift som r vurdrt til å ha høg kvalitt og rlvans) Sikr at dn mdisinsk kodinga r faglg korrkt og ikkj blir brukt for å auk inntninga i strid md god faglg praksis og i 47% av publikasjonn vd Hls Stavangr for 2012 hadd intrnasjonalt mdforfattrskap. En forvntr at rsultatt for 2013 vil ligg på omtrnt samm nivå. 24% av publikasjonn vd Hls Stavangr for 2012 var i nivå 2/2a tidsskriftr. En forvntr at rsultatt for 2013 vil ligg på omtrnt samm nivå. Hls Stavangr undrstrkr i sin mdisinsk kodopplæring at kodingn skal vær faglig korrkt. I tillgg har fortakt i n årrkk hatt som fast systm ttrkontroll md at dn mdisinsk kodingn r faglig korrkt. 32

33 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar formålstnlg organisring. Hls Stavangr har ultimo april månd 2013 på oppdrag til Analyssntrt vd Lovisnbrg sykhus fått utarbidt n rapport som sammnlignr aktivittn (DRGindks) vd Hls Stavangr, Sørlandt sykhus og Hls Fonna. Rapportn vist at Hls Stavangr har n lavr DRG-indks nn Sørlandt sjukhus. Hls Stavangr har i forhold til dtt utrdt og ivrksatt tiltak for å sikr at kodingn r faglig korrkt. 6.2 Tiltak på prsonalområdt Gradvis implmntr kostnad pr pasint (KPP), som grunnlag for god styring av vrksmda. Sørgj for at all mdarbidarar rgistrrr birvrva sin i birvrvsmoduln, og at all birvrv som blir rgistrrt, blir fortløpand bhandla av nærmast liar. Implmntr lgstillingsrgistrt og vdlikhald data som r rgistrrt i lgstillingsrgistrt. Hls Stavangr har startt arbid md å s på rfaringn i andr fortak som har innført KPP. Dtt arbidt har vært forsinkt i Hls Stavangr da bruk av birvrvsmoduln har vært knyttt til innføringn av OrFu. OrFu r nå innført og fortakt r i gang md å implmntr birvrvsmoduln. Målt r at all mdarbidr som har birvrv skal ha rgistrrt dtt i birvrvsmoduln innn Hls Stavangr bidrar aktivt i arbidt md implmntring av lgstillingsrgistrt Stratgisk Ta i bruk dn til in kvar tid Hls Stavangr har bidratt aktivt i utviklingn av Komptansportaln. Flr avdlingr 33

34 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar komptansstyring tilgjnglg tknologin som støttar opp om stratgisk komptansstyring har tatt i bruk Komptansportaln og tablrt komptansplanr Etisk rkruttring og god rutinar for tilstjing Bidra i utviklinga av områdt Bidra i utviklinga av områdt HR- og HMS-arbidt Implmntr og lvr i tråd md di flls rgional HR- og HMSindikatoran ttr kvart som di blir tkn i bruk. Hls Stavangr har rprsntantr i rgional arbidsgrupp. Hls Stavangr vil bidra aktivt i dtt arbidt og forholdr sg til WHO sin rtningslinjr for tisk rkruttring. Samtlig HMS-indikatorr bl implmntrt pr 1. januar Diss rapportrs i hnhold krav og inngår bl.a. i måndsrapportr og r inkludrt i ldlsns gjnnomgang innn HMS områdt - gjnnomført i juni Oppfølging av arbidsmiljølova Arbid systmatisk for å tablr god rutinar og stt i vrk nødvndig tiltak for å ttrlv arbidsmiljølova gnrlt, og arbidstidsbstmmingan spsilt Samarbid om å auk kunnskapsgrunnlagt på Dt rapportrs jvnlig til divisjonn om far for brudd og varsl om mulig brudd på AML slik at dtt kan følgs opp i divisjonn. Dt r tablrt rutinr for vt. å søk om dispnsasjonr. I divisjonn følgs dtt opp i AMU. Dt holds kurs i arbidstidsplanlgging hvrt år dr AML r t naturlig tma. 34

35 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar områdt Liarrolla Bidra til utvikling, innføring og gjnnomføring av flls rgionalt introduksjonsprogram for ny liarar Bidra til utvikling på områdt, og båd intrrgionalt, rgionalt og lokalt lggj til rtt for at liarar i førstlinja har nødvndig komptans og støtt for å ta hand om ansvart som liar og lggj til rtt for utvikling av mdarbidarskap. Dn rgional prosjktgruppn har hatt sitt først møt. Prosjktdirktiv bl gjnnomgått og frmdriftsplan utarbidt. Dt skal igangstts n kartlgging gjnnom intrvju av t antall ny ldr i hvrt hlsfortak for å få frm drs rfaringr som ny ldr på dfinrt områdr. I tillgg innhnts kunnskap om «bst practic» fra andr organisasjonr og fra littraturn. I Hls Stavangr r dt satt i gang t lokalt ldrutviklingsprogram for all ldr md budsjtt- og prsonalansvar i tillgg dltar potnsill ldrkandidatr. I vår bl «pilotn» gjnnomført md ca. 120 dltakr fra tr divisjonr. I høst startt programmt opp 4. sptmbr. Programmt bstår av fm modulr: Modul 1: Ldls i sykhus krav og forvntningr Modul 2: Møt md pasintn å lvr sykhustjnstr md kvalitt, trygght og rspkt Modul 3: Intrn ldlssutfordringr på tvrs av fag og profsjonr Modul 4: Tamutvikling innovasjon Modul 5: Utøvls av gt ldrskap Høstns program bl prsntrt i ldrmøt og for styrt i Hls Stavangr. Dlta aktivt i tablring av flls rgional liarhandbok Vidarutvikl prosssar for god oppgåvdling mllom Rprsntantr fra fortakt dltar i dn rgional prosjktgruppn. Hls Stavangr arbidr aktivt for å tablr god prosssr for god oppgavdling. 35

36 Rfrans Sak Mål 2013 Kommntar yrksgruppr og mllom mdarbidarar slik at dt støttar opp undr oppgåvn som skal løyast og pasintans sin bhov for komptans Faststillingar og dltid Hald fram md å arbid aktivt for å avgrns brukn av mllombls stillingar, dltidsstillingar og vikariat, få flir hil fast stillingar og utvikl in kultur for hiltidsarbid Hald fram md å arbid aktivt saman md arbidstakarorganisasjonan for å finn prosjkt llr god tiltak som kan mdvrk til å auk stillingsdln for mdarbidarar i Hovdrgln i Hls Stavangr r ansttls i fast stillingr. Dt arbids kontinurlig md å rdusr brukn av midlrtidig stillingr og dltidsstillingr. I forbindls md ldig stillingr tilbys dt i størr grad 100 % - stillingr nn dt som bl gjort tidligr. Vd ldight i midlrtidig stillingr vurdrs mulightn for fast ansttls. All sykplir tilbys fast stilling og ønskt stillingsstørrls drsom d vil arbid på flr avdlingr. Mdisinsk divisjon og Bmanningssntrt har i samarbid md Fagforbundt og vd hjlp av VOX-midlr satt i gang prosjkt dr n tilbyr hjlpplir å gå opp i full stilling vd at stillingsøkningn administrrs som timbank. Hls Stavangr samarbidr md arbidstakrorganisasjonn og arbidr aktivt md å rdusr dltid og midlrtidig ansttlsr. 36

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark.

Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark. Prosjktrapport Prosjkt ambulant tam 01.09.13 31.12.16 Utvikling av palliativ tjnstr i samhandling md kommunn i Tlmark. Et samhandlingsprosjkt mllom Palliativ nht, Sykhust Tlmark og kommunn i Tlmark. Skin,

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Doknr/versjonsnr: 1.1 Opprettet dato: Endret dato:

Doknr/versjonsnr: 1.1 Opprettet dato: Endret dato: Dokumntir: Sksjon for dokumntasjons- Godkjnt av: Lars Eirik Vorland og informasjonsforvaltning Doknr/vrsjonsnr: 1.1 Opprttt dato: 07.10.2015 Endrt dato: 25.08.2017 Formål: Formålt md rutinn r å få n nhtlig

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid Litt om mg Oppdragt: Oppdragt - Bakgrunn - 58 år, bgynt i -81, rfaring fra tknologi, prosjkt, konsulntroll, ldls, innovasjon, nytnking. 16 år i utlandt. It md mang navn: Databhandling, IT, Informatikk,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole Sauhrad kommun Arkiv: FE - 614, FA - A20 Saksmapp: 16/552 -

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Syntel Unified Communication

Syntel Unified Communication Syntl Unifid Communication Tnk om du hadd all informasjon om dn som ringr klar før du bsvarr samtaln. Ikk bar r dt god kundhåndtring, mn du vil opplv at du virklig r ffktiv og profsjonll! Dtt r vårt hovdfokus,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Radisson BLU Hotl Norg Foto: yaymicro 2 C A R D I O L O G I S K V Å R M Ø T E I B E R G E N 2 0 1 1 Radisson BLU Hotl Norg Foto: Norphoto Vlkommn til dt 15. norsk Cardiologisk Vårmøtt! Foto: yaymicro Foto:

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer