Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989"

Transkript

1 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid, VOIE Øyvind Albrt, JOHNSEN Arnt, LONGVA Kjtil Sagr FFI/RAPPORT-2005/03531

2

3 RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid, VOIE Øyvind Albrt, JOHNSEN Arnt, LONGVA Kjtil Sagr FFI/RAPPORT-2005/03531 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Norwgian Dfnc Rsarch Establishmnt Postboks 25, 2027 Kjllr, Norg

4

5 3 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT (FFI) Norwgian Dfnc Rsarch Establishmnt UNCLASSIFIED P O BOX 25 NO-2027 KJELLER, NORWAY REPORT DOCUMENTATION PAGE SECURITY CLASSIFICATION OF THIS PAGE (whn data ntrd) 1) PUBL/REPORT NUMBER 2) SECURITY CLASSIFICATION 3) NUMBER OF PAGES FFI/RAPPORT-2005/03531 UNCLASSIFIED 1a) PROJECT REFERENCE 2a) DECLASSIFICATION/DOWNGRADING SCHEDULE 72 4) TITLE V/333401/917 - RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann RISK ASSESSMENT OF MILITARY USE OF WHITE PHOSPHORUS IN TROMS with additional rport FFI/NOTAT-2006/00512: Analytical problms with th dtrmination of whit phosphorus in watr 5) NAMES OF AUTHOR(S) IN FULL (surnam first) STRØMSENG Arnljot Enrid, VOIE Øyvind Albrt, JOHNSEN Arnt, LONGVA Kjtil Sagr 6) DISTRIBUTION STATEMENT Approvd for public rlas. Distribution unlimitd. (Offntlig tilgjnglig) 7) INDEXING TERMS IN ENGLISH: IN NORWEGIAN: a) Whit phosphorus a) Hvitt fosfor b) Risk Assssmnt b) Risikovurdring c) Environmntal impact c) Hls og miljøkonskvnsr d) Military training aras d) Miliær skyt og øvingsflt ) ) THESAURUS REFERENCE: 8) ABSTRACT Th aim of th rport is to unravl potntial nvironmntal impacts of whit phosphorus (WP) in military training aras in Troms. Th potntial halth impacts on humans and grazrs and othr organisms that dwll in th aras and th transport of WP out of th filds was invstigatd. No ara is found to pos an acut risk to humans. Som grazrs might stay in th contaminatd aras long nough to b chronically xposd. Local fauna might also b xposd rpatdly. Som watr sampls in strams going out of th contaminatd aras contain concntrations of WP 1 to 10 μg/l. This lvl might b associatd with liftim risk. Sourcs usd for drinking watr should thrfor b mappd and th concntration of WP should b masurd. 9) DATE AUTHORIZED BY POSITION This pag only Jan Ivar Botnan Dirctor ISBN UNCLASSIFIED SECURITY CLASSIFICATION OF THIS PAGE (whn data ntrd) FFI-B

6

7 5 INNHOLD Sid 1 INNLEDNING Bakgrunn Formål Hvitt fosfor giftight og miljøkonskvnsr Kartlgging av historisk bruk av hvitt fosfor 8 2 METODER Utvlgls av prøvtakningspunktr Prøvtakning av jord/sdimnt Prøvtakning av vann Kjmisk analys Risikovurdring Baysiansk nttvrk Livstidsksponring Eksponring av mnnskr i målområdr Eksponring av bitdyr Eksponring av fauna 13 3 BESKRIVELSE AV PRØVETAKNINGOMRÅDER Blåtind skytflt Strmon skytflt Områd 7/8 i Kobbryggdaln Områd 23 i Kobbryggdaln Områdt 5 i Livltskardt Maukn skytflt 18 4 RESULTATER Blåtind skytflt Strmon skytflt Kobbryggdaln Livltskardt Maukn skytflt Estimat av mngd hvitt fosfor i d undrsøkt områdn 28 5 RISIKOVURDERING Livstidsksponring i forbindls md drikkvann Eksponring av mnnskr som frds innnfor d forurnsd målområdn Frdsl og ksponring 31

8 5.2.2 Tttht av forurnsd områdr Konsntrasjonr av hvitt fosfor i jord og vann Toksisitt av hvitt fosfor Hlsrisiko knyttt til Blåtind skytflt Hlsrisiko knyttt til Strmon skytflt Hlsrisiko knyttt til Maukn skytflt Oppsummring av hlsrisiko i målområdr for hvitt fosfor Eksponring av bitdyr og annn fauna 36 6 KONKLUSJON Eksponring av mnnskr i målområdr Livstidsksponring i forbindls md drikkvann Eksponring av bitdyr og fauna 37 APPENDIKS A BESKRIVELSE AV PRØVELOKALITETER 39 A.1 Blåtind skytflt 39 A.1.1 Jord- og sdimntprøvr tatt i områd 1 39 A.1.2 Vannprøvr tatt i områd 1 41 A.1.3 Jord- og sdimntprøvr tatt i områd 3 42 A.1.4 Vannprøvr tatt i områd 3 44 A.2 Strmon skytflt 46 A.2.1 Jord- og sdimntprøvr tatt i områd 5 i Livltskardt 46 A.2.2 Vannprøvr tatt i områd 5 i Livltskardt 48 A.2.3 Jord- og sdimntprøvr tatt i områd 7/8 i Kobbryggdaln 49 A.2.4 Jord- og sdimntprøvr tatt i områd 23 i Kobbryggdaln 52 A.2.5 Vannprøvr tatt i Kobbryggdaln 55 A.3 Maukn skytflt 56 A.3.1 Jord- og sdimntprøvr 56 A.3.2 Vannprøvr 59 6 B NEDBØRSFELTER TIL PRØVEPUNKTER FOR VANN I DE TRE SKYTEFELTENE 62 C GPS POSISJONER TIL PRØVEPUNKTER 65 D ANALYSERESULTATER FOR HVITT FOSFOR I JORD/SEDIMENTPRØVER 66 E ANALYSERESULTATER FOR HVITT FOSFOR I VANNPRØVER 69 Littratur 72

9 7 RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Forsvarts militær organisasjon (FMO) vd Hærns styrkr (HSTY) har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å utfør oppdragt Kartlgging av hvitt fosfor i skytflt, Troms Fylk. Forsvarsbygg har som n dl av dtt oppdragt gitt Forsvarts forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å gjnnomfør Risikovurdring av Forsvarts bruk av hvitt fosfor i Troms. FFIs oppdrag innbfattr planlgging og gjnnomføring av fltarbid md prøvtaking. Kjmisk analys og tolkning av rsultatr fra fltarbidt, samt gjnnomføring av risikovurdring. 1.2 Formål Hovdmålt for oppdragt Kartlgging av hvitt fosfor i skytflt, Troms Fylk r: Avdkk i hvilkn grad hvitt fosfor vntult kan rprsntr t forurnsningsproblm i skytfltn i Troms. Målt md oppdragt som FFI utførr, r å vurdr hls- og miljørisiko knyttt til rstr av hvitt fosfor i skyt- og øvingsfltn. Dtt innbfattr risiko for folk som frds i fltn, risiko for flora og fauna som har sin lvområdr hlt llr dlvis innnfor fltn, samt risiko knyttt til sprdning av hvitt fosfor ut fra fltn. Sistnvnt vil vær knyttt til konsntrasjonn av hvitt fosfor i vann fra bkkr og lvr som rnnr ut fra fltn. 1.3 Hvitt fosfor giftight og miljøkonskvnsr Hvitt fosfor r t mgt giftig uorganisk stoff. Dødlig dos for fuglr og pattdyr liggr mllom 1 og 10 mg/kg kroppsvkt avhngig av ksponringsvi. Hvis mnnskr får i sg hvitt fosfor ntn vd spising llr drikking, kan dt gi skadr på mag og fordøylsssystm samt lvr og nyrr (1). Hovdproblmt md hvitt fosfor oppstår hvis dt kommr i t miljø md litn tilgang til oksygn. I t oksygnfattig miljø vil hvitt fosfor forbli uforandrt ovr lang tid. Eksmplvis vil bitr av hvitt fosfor som havnr i vann bli liggnd tilnærmt uforandrt i flr år, og i tillgg vil bitn ttr hvrt kunn bli liggnd dypr i sdimntn, no som økr tidn diss blir

10 liggnd uforandrt. Om dyr llr fuglr spisr bitr av hvitt fosfor som liggr i vann og sdimntr, vil dtt kunn før til død. Dtt r blitt idntifisrt som t problm i t skytflt som liggr i t våtmarksområd i Alaska, USA (2). 8 I forbindls md dn økt bvissthtn om mulig ngativ miljøkonskvnsr vd hvitt fosfor, innført Forsvarssjfn ny rtningslinjr for bruk av røykammunisjon i novmbr Vd bruk av røykammunisjon i hnhold til diss rtningslinjn, vil dt i litn grad bli liggnd rstr av hvitt fosfor i målområdn. Tidligr tidrs bruk har imidlrtid ikk vært rgulrt av diss rtningslinjn, og dt r drfor sannsynlig at dt finns btydlig rstr av hvitt fosfor i nklt områdr. 1.4 Kartlgging av historisk bruk av hvitt fosfor I forbindls md pålgg fra Statns forurnsningstilsyn (SFT) rdgjord Forsvarsstabn (FST) i brv til SFT datrt 29 sptmbr 2003 for Forsvarts bruk av hvitt fosfor, hrundr brukn i skyt- og øvingsfltn Blåtind, Maukn og Strmon i Troms. Hr frmkommr omtrntlig mngdr hvitt fosfor som r bnyttt i fltn, mn i litn grad n spsifisring av hvor i fltn granatn r blitt skutt. Som t ldd i oppdragt Kartlgging av hvitt fosfor i skytflt, Troms Fylk gjnnomført drfor Forsvarsbygg n historisk kartlgging av hvor i fltn dt r bnyttt røykgranatr md hvitt fosfor, samt n bfaring av områdn (3). Dnn kartlggingn har, sammn md gjnnomgang av kart og fotografir dannt grunnlagt for FFIs utvlgls av områdr i d tr skytfltn hvor dt tas prøvr for analys av hvitt fosfor prsntrt i dnn rapportn. 2 METODER Fltarbidt bl gjnnomført i priodn august Arbidt bl utført av to prsonr fra FFI, n prson fra Forsvarsbygg og n prson fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Fra Forsvarsbygg dltok Grt Rasmussn og fra NIVA dltok Jarl Eivind Løvik. FMO stilt md EOD (Explosiv Ordonanc Disposal) prsonll som kjntmnn og for bistand md idntifisring av ammunisjonstypr. Følgnd prsonr dltok fra FMO: kapt Lars Dolmsth, kapt Joar Dahlkvist, kapt Ol Olstad og kapt Håkon Strand. 2.1 Utvlgls av prøvtakningspunktr For å skaff n bst mulig ovrsikt ovr hva som kan vær maksimal konsntrasjonr av hvitt fosfor i d tr skytfltn, r prøvtakingn lagt opp til at n aktivt idntifisrr områdr som kan vær hot spots og fortar prøvtaking av jord/sdimnt fra slik områdr. Hot spots for hvitt fosfor forurnsning vil typisk vær kratr fra ammunisjon som innholdr hvitt fosfor (4)(5), samt dammr, pyttr llr forsnkningr i trrngt dr dt står vann (6)(7).

11 9 Idntifisringn av hot spots r gjort av prsonll fra FFI i samråd md EOD prsonll fra FMO. Dt r bnyttt ulik mtodr for å idntifisr hot spots. Kritrin for idntifisring av fosforkratr som bl bnyttt var: visull kjnntgn i form av rstr av ammunisjon md hvitt fosfor; kratrts utsnd båd md hnsyn på romlig utbrdls og grad av plantvkst i nærområdt og i hvilkn grad dt obsrvrs brnnmrkr vd kratrt. Vd forbrnning av hvitt fosfor vil dt kunn danns t karaktristisk lag av rødt fosfor på utsidn av partiklr md hvitt fosfor. Størr partiklr md hvitt fosfor kan drfor visult idntifisrs på grunn av farg. Dt bl også bnyttt t fltinstrumnt (AP2C fra Prongin SA i Frankrik) som r snsitivt for fosfor for å lokalisr høy konsntrasjonr av hvitt fosfor. 2.2 Prøvtakning av jord/sdimnt Dt r tatt n rkk jord- og sdimntprøvr i forbindls md fltarbidt. Jord- og sdimntprøvn vil avdkk om dt r rstr av hvitt fosfor i kratr, no som vil avhng av jordsmonn, klimatisk faktorr, samt tidspunkt for skyting. Jordprøvn r hovdsaklig tatt i og omkring rlativt frsk kratr, mns sdimntprøvn r tatt fra prmannt dammr og tjrn. Jord- og sdimntprøvn r tatt av ovrflatlagt. Dtt r gjort for å rlatr forurnsningsnivåt av hvitt fosfor til biotilgjnglight for dyr og mnnskr. Dybdn vil varir no avhngig av jordsmonn, mn r typisk rundt 2-3 cm for jordprøvr og no dypr for sdimntprøvr. Ovrflatlagt som dt r tatt dlprøv av r maksimalt 200 cm 2. Dtt r t btydlig størr prøvvolum nn dt som r bnyttt vd prøvtaking i Alaska (8), mn md bakgrunn i undrsøklsr gjort på Hjrkinn (4) og at FFI har mulight for å kstrahr stor prøvvolumr r dt valgt å bnytt så stor prøvr for å øk sannsynlightn for å få md fosforpartiklr vd prøvtakningn. Hvrt angitt prøvpunkt bstår i utgangspunktt av tr dlprøvr, no som r md på å øk sannsynlightn for at partiklr av hvitt fosfor skal bli prøvtatt. Vd analys r all dlprøvn samlt til n prøv og hl prøvn analysrt. Sdimntprøvn r i utgangspunktt tatt på tilsvarnd måt som jordprøvn, mn dt var hr vansklig å vurdr prøvdybdn og prøvtatt aral. Dtt skylds vldig mykt sdimnt som raskt bl oppvirvlt vd prøvtaking. Dnn formn for prøvtaking vd at flr prøvr kombinrs til n prøv vd analys blir også anbfalt av miljøt i USA som har arbidt md forurnsning av hvitt fosfor i Alaska (8). Jord- og sdimntprøvn r tatt md spad llr øs av mtall og ovrført til flaskr md ttt kork. Dt r fylt vann på flaskn, slik at vannt ovrstigr d prøvtatt massn. Dt var i utgangspunktt planlagt å ta 8 jord/sdimntprøvr fra hvrt av d ndslagsområdn som r valgt ut i d tr skytfltn. Antall prøvr r rlativ lit, mn r bstmt ut i fra at dt bl anstt som svært sannsynlig at n skull finn kratr fra ammunisjon md hvitt fosfor. Innholdt av hvitt fosfor i d nklt kratr fra ammunisjon md hvitt fosfor vil i utgangspunktt ikk varir my, mn vil slvsagt vær avhngig av i hvilkn grad dt blir stånd vann i kratrt og om dt r t kratr fra bombkastr- llr artillriammunisjon og hvor lng dt r sidn kratrt bl dannt. Dt r valgt å ta prøvr fra d kratrn som vurdrs til og vær yngst.

12 10 Vd utvlgls av prøvpunkt har FFI prioritrt å ta prøvr fra vannfylt kratr, ttrsom hvitt fosfor vil forsvinn rlativt fort om kratrt tørkr ut i dlr av årt. En nærmr bskrivls av prøvtakningn i d ulik skytfltn r rdgjort for i Kapittl 3 og Appndiks A. 2.3 Prøvtakning av vann Dt r tatt vannprøvr fra lvr og bkkr som har tilknytning til d utvalgt ndslagsområdn for å bstmm innholdt av hvitt fosfor. Prøvtakningn av vann tjnr to formål. Dt n r å kvantifisr nivåt av hvitt fosfor i vannt for og gjør vurdringr av risiko knyttt til dt å bnytt vannt til drikkvann for mnnskr og dyr, og vntult om nivåt av hvitt fosfor i vannt kan ha ffktr på vannlvnd organsimr. Dt andr r å kunn gjør grov stimatr av mngd hvitt fosfor i form av partiklr som liggr i d øvr sdimntlag i bkkr, lvr samt i aralr dr dt skjr ovrflatavrnning. Estimatn basrs på data om oppløsningshastight for hvitt fosfor i vann fra littraturn (6), n antatt gjnnomsnittlig partikklstørrls ut fra forsøkn gjort av FFI på HFK sltta (4), samt vannføringn i bkkn/lvn. Oppløsningshastightn av hvitt fosfor i vann vil i hovdsak vær påvirkt av i hvilkn grad dt r stillstånd vann llr turbulnt vann. Ndbrytningstidn for løst fosfor i vann r avhngig av mngd oksygn i vannt, tmpratur og ph. Et høyt nivå av oksygn i vannt, høy tmpratur og høy ph vil før til n raskr ndbrytning av løst hvitt fosfor i vann. D stimatr av mngd hvitt fosfor som liggr i sdimntn i bkkr, lvr samt i aralr dr dt skjr ovrflatavrnning r såpass grov at d nvnt faktorr vil ha litn btydning for d vurdringr som r gjort. Dt r bnyttt konsrvativ vrdir for oppløsningshastight, ttrsom dnn paramtrn r usikkr. Brgningn som r gjort vil drfor ovrstimr mngdn av partiklr md hvitt fosfor i sdimntn i bkkr, lvr samt i aralr dr dt skjr ovrflatavrnning. En nærmr bskrivls av prøvtakningn i d ulik skytfltn r rdgjort for i Kapittl 3 og Appndiks A. 2.4 Kjmisk analys Analysmtodn for hvitt fosfor i jord- og sdimntprøvr r basrt på n mtod som bl utviklt av FFI i forbindls md undrsøklsr av hvitt fosfor i Hjrkinn skytflt i 1988 (9). Dnn mtodn basrr sg på n kstraksjon av hvitt fosfor md karbondisulfid og n gasskromatografisk bstmmls vd bruk av nitrogn/fosfor dtktor. En no tilsvarnd mtod r snr blitt utviklt i USA, dr dt r utgitt n EPA mtod 7580 for bstmmls av hvitt fosfor i prøvr vd bruk av løsmiddlkstraksjon og gasskromatografi (10). I hovdsak r d mtodr som r bnyttt av FFI for analys av hvitt fosfor i jord, sdimnt og vannprøvr tilsvarnd md dt som r bskrvt i EPA mtod 7580, mn FFI bnyttr løsmidlt karbondisulfid og no størr prøvmngd vd kstraksjon, no som gir n forbdrt dtksjonsgrns. Karbondisulfid r dt bst løsningsmidlt for hvitt fosfor. Dtt r drfor valgt vd prøvopparbidls for å sikr at alt hvitt fosfor blir kstrahrt i prøvr av jord/sdimnt

13 11 ttrsom diss kan innhold høy konsntrasjonr av hvitt fosfor. D analysmtodn som FFI bnyttr for bstmmls av hvitt fosfor i prøvr r nærmr bskrvt i FFI/RAPPORT- 2003/01224 (11) og FFI/RAPPORT-2004/00177 (4). For jord- og sdimntprøvr r dlprøvn samlt til n prøv og hl dnn prøvn r kstrahrt og analysrt. I ttrkant r hl jord- og sdimntprøvn tørkt, slik at dt kan brgns n konsntrasjon av hvitt fosfor pr mngd tørr jord/sdimnt. Md d analysmtodn som bnytts vil dtksjonsgrnsn for hvitt fosfor vær mr nn tilstrkklig for å gjør vurdringr av risiko for vntull rstr av hvitt fosfor i ndslagsområdn. 2.5 Risikovurdring Vanlig praksis vd risikovurdring av forurnst grunn r å bruk vildrn til SFT (12). Imidlrtid r distribusjonn av hvitt fosfor i Forsvarts skyt- og øvingsflt punktvis fordlt, mns vildrn til SFT kun brgnr risiko for forurnsningr som r rlativt jvnt fordlt innnfor områdr av n viss romlig utstrkning. Hvitt fosfors spsill gnskapr md hnsyn på ndbrytning og oppholdstid i miljøt gjør også at t vrktøy dr dtt blir tatt hnsyn til vil gn sg bdr. Risikovurdringn vil i prinsipp vær i ovrnsstmmls md dt som r bskrvt i Vildning for risikovurdring av forurnst grunn utgitt av Statns forurnsningstilsyn (12), mn r tilpasst hvitt fosfor sin kjmisk gnskapr og dn partikulær fordlingn av hvitt fosfor. Dt vil si at all d prmissn som vildrn lggr opp til vil bli fulgt. I tillgg vil dt bli gjort n brgning av sannsynlightn for at prsonr llr bitdyr kan komm i kontakt md d forurnsd punktn. Effktr av hvitt fosfor på plantr r ikk tidligr rapportrt. Risikovurdring av hvitt fosfors ffkt på flora r drfor ikk inkludrt. FFI har utviklt t risikovrktøy for hvitt fosfor og andr stoffr som har liknnd distribusjon i miljøt. Brgningn basrr sg på Baysiansk statistikk og modlln r t Baysiansk nttvrk Baysiansk nttvrk Baysiansk nttvrk kalls så, fordi d brukr Thomas Bays rgl for sammnhng (Forml 2.1). Essnsn i Baysiansk mtodr r å gi n matmatisk rgl for hvordan du skal forandr din forvntningr i lys av ny rfaring llr mpiri. Md andr ord, d tillatr å kombinr ny data md ksistrnd kunnskap llr ksprtis. P( R = r) P( R = r) P ( R = r ) = (2.1) P( ) hvor P(R=r ) r sannsynlightn for at n tilfldig variabl R har vrdin r gitt bvis. Et Baysiansk nttvrk bstår av tt stt nodr og tt stt rtningsbstmt kantr, hvor nodn innholdr data om n llr annn tilstand og hvor kantn indikrr årsakssammnhngn mllom d ulik tilstandn i systmt. Dt nklst Baysiansk nttvrk bstår av 2 nodr (A

14 12 og B) og n kant (s Figur 2.1). For å bskriv nodr utn inngånd kantr (A) oppgir man n ubtingt sannsynlightsfordling, mns for nodr md inngånd kantr (B) oppgir man n btingt sannsynlightsfordling. Normalt indikrr n kant fra A til B at A ntn forårsakr B, at A dlvis forårsakr B, at B r n ufullstndig obsrvasjon av A, at A og B r funksjonlt rlatrt, llr at A og B r statistisk korrlrt. Figur 2.1 A B A P(A) A = bra 0,4 A = dårlig 0,6 P(B A): B A = bra A = dårlig B = lav 0,9 0,8 B = høy 0,1 0,2 Eksmpl på t nklt Baysiansk nttvrk Baysiansk nttvrk fangr opp diss rlasjonn som kan vær stokastisk, uprsis, llr usikr mllom variabl som r rlvant for t llr annt problm. Vrdin til n nod avhngr av hvilkn vrdi hvrt av forldrnodn har Livstidsksponring Inntak av drikkvann forurnst md hvitt fosfor kan før til hlsffktr hos mnnskr. I dn forbindls r dt viktig å undrsøk om forurnsningn i fltt kan påvirk drikkvannskildr, og om vannt som rnnr ut av fltn kan gn sg som drikkvann Eksponring av mnnskr i målområdr Gjnnom flr års bruk av skytfltn kan dt i nklt områdr vær akkumulrt stor mngdr hvitt fosfor. Spsilt i fuktig områdr vil dtt vær sannsynlig. Eksponringn kan skj gjnnom tilfldig oralt inntak av jord, og vd drikking av vann fra bkkr og tjrn. Dt r imidlrtid stor usikkrht rundt hvor my dt r skutt og i hvilk målområdr. I Strmon skytflt hvor dt bl valgt ut tr målområdr for undrsøkls av hvitt fosfor tar risikovurdringn høyd for at mstpartn av røykammunisjon md hvitt fosfor som r bnyttt d sist årn har havnt innnfor d utvalgt målområdn. Dt samm r gjort vd risikovurdring i Blåtind og Maukn skytflt Eksponring av bitdyr På lik linj md mnnskr kan bitdyr som for ksmpl rin, lg, sau llr storf bli ksponrt gjnnom oralt inntak av jord og vd drikking av vann fra bkkr llr tjrn. Biting

15 13 innbærr t høyr oralt inntak av jord nn dt som r tilfll for mnnskr. Dt r også mulig at bitdyr i størr grad vil drikk vann fra pyttr md stillstånd vann som kan innhold høyr konsntrasjonr av hvitt fosfor Eksponring av fauna Stor rovdyr som jrv og gaup, samt mr stasjonær fauna som lmmn, markmus og lignnd som kan påvirks av forurnsningn. 3 BESKRIVELSE AV PRØVETAKNINGOMRÅDER Fltarbidt bl utført i priodn august Dt var stort stt fint vær i prøvtakingspriodn, mn natt til 24 august og om morgnn dnn dagn var dt t kraftig rgnskyll i prøvtakingsområdn. Dtt ført til stor tilførsl av vann fra ndbørsfltn md mulight for transport av hvitt fosfor partiklr fra ndslagsområdr og ut i lvr og bkkr. Ndbørn ført til høy vannføring i lvr og bkkr og dtt kan også ha ført til n pisodisk oppvirvling av sdimntrt partiklr av hvitt fosfor i lvn/bkkn. Ndnfor r dt gitt n grov bskrivls av d prøvtatt områdn. Hvrt nklt prøvtakingspunkt r dtaljrt bskrvt i Appndiks A. I Appndiks B r ndbørsfltn til d ulik vannprøvn i d tr skytfltn vist, mns dt i Appndiks C r oppgitt GPS posisjonr for all prøvn. 3.1 Blåtind skytflt Områd 1 Dtt prøvtakingsområdt liggr på sydsidn av Mårfjllskardt ovr skoggrnsn i n høyd som strkkr sg fra 550 moh til 750 moh (Figur 3.1). Områdt bstår av mornmassr av stor mktight i dalbunnn md stdvis innslag av våtr myrområdr. Dt r rlativt litn hllingsgrad i d lavst dln av områdt. I dnn dln av områdt r dt mang oppstikknd stinr. Non av d størst stinn bruks oft som mål for skyting md stridsvogn og bombkastr. Dt svakt hllnd trrngt i daln går ovr til å bli brattr mot sydøst. Hr r dt oppstikknd fjllknausr md løsmassr av mindr mktight. Lngst sydøst r dt bratt fjllskrntr som strkkr sg mot Bridtindn og Blåtindan. Vgtasjonn i hl områdt bstår av ulik artr grss, starr, mos, brgnr og lyng. Områd 3 Dtt prøvtakingsområdt liggr ovr skoggrnsn øst for Blåtindan vd Slttfjllt (Figur 3.1). Områdt dr dt bl tatt jord- og sdimntprøvr strkkr sg fra 500 moh til 670 moh. D lavst områdn for prøvtaking av vann i bkkr og lvr går nd til 300 moh. Områdn opp mot Slttfjllt bstår av rlativt tørr rabbr md våtr søkk i trrngt. Vgtasjonn hr bstår av ulik artr grss, starr, mos, vir, brgnr, og lyng. Dr d flst vannprøvn bl tatt r dt skogsvgtasjon md bjørk.

16 14 on j s r v r y n n v a 989 t t at 6/02 t s r 0 0 r 2 rt n o t p r o I-rap p p a r FF n Dn Figur 3.1 Ovrsikt ovr prøvpunktr i Blåtind skytflt. Rød avgrnsning visr planlagt prøvtakingsområd for jord- og sdimntprøvr

17 Strmon skytflt Områd 7/8 i Kobbryggdaln Dtt prøvtakingsområdt liggr nordøst for Kobbrygglva i startn av Kobbryggdaln og bstår av n fjllskrnt md t baknforliggnd myrområd (Figur 3.2). Områdt hvor dt bl tatt jord- og sdimntprøvr liggr fra 400 moh til 450 moh. Vgtasjonn i områdt varirr fra bjørkskog til åpn myrområdr. Diss myrområdn har n vgtasjon av ulik artr av grss, starr, lyng og mos. Figur 3.2 Ovrsikt ovr prøvpunktr fra områd 7/8 i Kobbryggdaln i Strmon skytflt. Rød avgrnsning visr planlagt prøvtakingsområd for jord- og sdimntprøvr

18 Områd 23 i Kobbryggdaln Dtt prøvtakingsområdt liggr lngr sydøst for prøvtakingsområd 7/8 og øst for Kobbrygglva (Figur 3.3). Områdt r svakt hllnd lngst nd mot lva md stort innslag av våt myrdrag. Høyr opp i områdt r dt brattr og no tørrr. on j s r stor Prøvtaking av vann bl gjort gjnnom hl kobbryggdaln fra 250 moh til 700 moh. Dtvr variasjon i båd vgtasjonsdkk og i løsmassns mktight gjnnom daln. Gnrlt r r dt n y n dl våt myrområdr i dalbunnn av Kobbryggdaln, mn dt finns også n tørr mornrabbr. v a 989 t t at 6/02 t s r 0 0 r 2 rt n o t p r o I-rap p p a r FF n Dn Figur 3.3 Ovrsikt ovr prøvpunktr fra områd 23 i Kobbryggdaln i Strmon skytflt. Rød avgrnsning visr planlagt prøvtakingsområd for jord- og sdimntprøvr

19 Områdt 5 i Livltskardt Dtt prøvtakingsområdt bstår av n mornrygg md stor mktight md myrområdr båd nordvst og sydøst for ryggn (Figur 3.4). Områdt hvor dt bl tatt jord- og sdimntprøvr liggr ca 600 moh. Vgtasjonn på myrn bstår av ulik artr star, grss, vir og mos. På mornryggn r dt lyng, grss, vir, lav og mos. Prøvtakingn av vann bl gjort gjnnom hl Livltskardt fra 500 moh til 700 moh. Dnn daln bstår av varirnd mktight av mornløsmassr, hvor dt r partir md våt myrr og tørr rabbr. Gnrlt bstår vgtasjonn av ulik artr av grss, vir, starr, lyng og mos. Vd dt ndrst prøvtakingspunktt for vann r dt bjørkvgtasjon. Figur 3.4 Ovrsikt ovr prøvpunktr fra områd 5 i Livltskardt i Strmon skytflt. Rød avgrnsning visr planlagt prøvtakingsområd for jord- og sdimntprøvr

20 Maukn skytflt Dtt prøvtakingsområdt liggr sydøst for Vargbrgan og bstår av rlativt tørr rabbr md nklt våtr søkk i trrngt (s Figur 3.5). Dt r flr små tjrn i områdt som liggr innnfor ndslagsområdn for artillri og bombkastr. Områdt for jord- og sdimnt strkkr sg fra 450 moh til 570 moh og har t rlativt tynt dkk av løsmassr md oppstikknd fjllknausr og oppstikknd stinr. Et langt størr områd nn dt som var tnkt bl gjnnomgått for å lt ttr rstr av hvitt fosfor ttr nærmr anvisning fra skytfltforvaltr og flr av prøvpunktn liggr drfor utnfor dt planlagt prøvtakingsområdt. on j s r v r y n n v a 989 t t Vannprøvn bl tatt nd til skogrnsn på 450 moh.avgtasjonn i2 områdt bstår av sprdt t 0 t / s 6 r fjllbjørk og ulik artr av grss, starr, mos, vir og lyng. 0 0 r 2 t r n o t p r p o a pp FFI-r a r n n D Figur 3.5 Ovrsikt ovr prøvpunktr fra Maukn skytflt. Rød avgrnsning visr planlagt prøvtakingsområd for jord- og sdimntprøvr

21 19 4 RESULTATER I Appndiks D og E r rsultatn fra analysn av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr og vannprøvr gjngitt. Hr r også mngdn tørr prøv som r kstrahrt oppgitt for dn nklt jord/sdimntprøv. 4.1 Blåtind skytflt D målt konsntrasjonn av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr fra områd 1 og 3 r vist i Tabll 4.1, mns konsntrasjonn av hvitt fosfor i vannprøvr r vist i Tabll 4.2. Dt var ingn av jord/sdimntprøvn tatt i Blåtind skytflt som vist sg å innhold høy konsntrasjonr av hvitt fosfor, no som r vist i Figur 4.1. Dt r drfor på dt rn at dt ikk lot sg gjør å oppspor kratr fra ammunisjon md hvitt fosfor som har vært vannfylt sidn dannlsn. Dt bl påvist små mngdr md hvitt fosfor i d flst prøvn, no som indikrr at dt r blitt skutt hvitt fosfor inn i områdt. Dt r lit våt områdr båd i områd 1 og 3 og dt bl obsrvrt få kratr i diss to områdn og dtt r sikkrt årsakn til at ingn av prøvn innholdt høy konsntrasjonr av hvitt fosfor. I områd 3 var dt nærmst ingn kratr, hvrkn fra hvitt fosfor llr annn ammunisjon. Dtt kan skylds at områdt stort stt har vært brukt i priodr md tykt snødkk. På grunn av manglnd funn av kratr, bl prøvtakningn hr konsntrrt rundt størr våt aralr i nær tilknytning til aktull mål i områdt som frmstikknd brgknausr og stor stinr. Størr aralr bl samlt i n blandprøv og antallt prøvr i dtt områdt r drfor mindr nn dt som var planlagt. Dt bl ikk funnt konsntrasjonr av hvitt fosfor i vannprøvn tatt i vannkantn av Øvr Skardslvvatn llr dn tatt lngst nordøst i områd 1. Dtt visr at dt sannsynligvis ikk r skutt røykgranatr md hvitt fosfor i dn nordøstr dln av områd 1 llr så langt inn som til Øvr Skardslvvatn. D maksimal konsntrasjonn av hvitt fosfor i vannprøvr fra båd områd 1 og 3 r tilsvarnd md dt som bl påvist i d to andr skytfltn. I Figur 4.2 r konsntrasjonn av hvitt fosfor i d ulik vannprøvn illustrrt.

22 20 Prøvpunkt Konsntrasjon av hvitt fosfor, mg/kg tørr prøv A1, områd 3 0,083 A2, områd 3 0,017 A3, områd 3 < 0,005 A4, områd 3 < 0,005 A5, områd 3 0,017 A5 rødt produkt, områd 3 < 0,001 B1, områd 1 < 0,005 B2, områd 1 < 0,005 B3, områd 1 0,091 B4, områd 1 0,055 B5, områd 1 0,11 B6, områd 1 0,052 B7, områd 1 0,024 B8, områd 1 0,009 Tabll 4.1 Konsntrasjonr av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr i områd 1 og 3 i Blåtind skytflt. Lokalisring av prøvn r vist i Figur 4.1 Figur 4.1 Prøvpunktr for jord- og sdimnt i Blåtind skytflt markrt md konsntrasjonskatgorir for hvitt fosfor

23 21 Prøvpunkt Av1, områd 3 Av2, områd 3 Av3, områd 3 Av4, områd 3 Av5, områd 3 Av6, områd 3 Bv15, områd 1 Bv16, områd 1 Bv21, områd 1 Bv22, områd 1 Konsntrasjon av hvitt fosfor, μg/l vann 1,5 0,42 < 0,015 < 0,015 1,2 1,8 < 0,015 3,7 1,6 < 0,015 on j s r v r y n n v a 989 t t at 6/02 t s r 0 0 r 2 rt n o t p r o I-rap p p Tabll 4.2 av hvitt fosfor i vannprøvr tatt i områd 1 og 3 i Blåtind a Konsntrasjonr FLokalisring r F skytflt. av prøvpunktr r vist i Figur 4.2 n n D Figur 4.2 Prøvpunktr for vann i Blåtind skytflt markrt md konsntrasjonskatgorir for hvitt fosfor

24 Strmon skytflt Kobbryggdaln Tabll 4.3 visr konsntrasjonn av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr tatt i områd 7/8 og områd 23 i Kobbryggdaln. Ingn av prøvn tatt i områd 7/8 visr vldig høy konsntrasjonr av hvitt fosfor, mns dt i områd 23 var n prøv som hadd høyt innhold av hvitt fosfor, no som r illustrrt i Figur 4.3. Dnn prøvn r tatt fra t artillrikratr som r lokalisrt i dn våtst dln av områd 23 og dt r drfor sannsynlig at dt står vann i dtt kratrt til nhvr tid. Nivåt av hvitt fosfor i dnn prøvn r sammnlignbart md dt som FFI har målt nd i frsk kratr fra 155 mm artillriammunisjon i Hjrkinn skytflt (upublisrt data). I områd 7/8 bl d høyst konsntrasjonn av hvitt fosfor funnt i dn våtst dln av områdt. I vannprøvn som bl tatt i Kobbryggdaln r konsntrasjonn av hvitt fosfor omtrnt dn samm vd all prøvstasjonn (Tabll 4.4) og nivåt av hvitt fosfor r sammnlignbart md dt som r funnt i Svåni i Hjrkinn skytflt (upublisrt data). Ettrsom dt bl funnt hvitt fosfor i vannprøvn tatt vd prøvpunkt Kv5, må dt vær skutt ammunisjon som innholdr hvitt fosfor lngr inn i daln nn dtt. En ovrsikt ovr prøvpunktr for vann og konsntrasjonn av hvitt fosfor r vist i Figur 4.4. Prøvpunkt Konsntrasjon av hvitt fosfor, mg/kg tørr prøv K1, områd 7/8 0,046 K2, områd 7/8 < 0,005 K3, områd 7/8 0,11 K4 våt, områd 7/8 < 0,005 K4 tørr, områd 7/8 0,047 K5, områd 7/8 < 0,005 K6, områd 7/8 0,18 K7, områd 7/8 2,4 K8, områd 7/8 0,011 S1, områd 23 < 0,005 S2, områd 23 < 0,005 S3, områd 23 0,005 S4, områd 23 < 0,005 S5, områd 23 < 0,005 S6, områd 23 3,0 S7, områd S8, områd 23 0,008 Tabll 4.3 Konsntrasjonr av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr tatt i områd 7/8 og områd 23 i Kobbryggdaln. Lokalisring av prøvpunktr r vist i Figur 4.3

25 23 Figur 4.3 Prøvpunktr for jord- og sdimnt i Kobbryggdaln i Strmon skytflt markrt md konsntrasjonskatgorir for hvitt fosfor Prøvpunkt Konsntrasjon av hvitt fosfor, μg/l vann Kv5 1,3 Kv6 1,1 Kv7 3,3 Kv8A 1,2 Kv8B 1,8 Kv9 1,8 Tabll 4.4 Konsntrasjonr av hvitt fosfor i vannprøvr tatt i Kobbryggdaln. Lokalisring av prøvpunktr r vist i Figur 4.4

26 24 on j s r v r y n n v a 989 t t at 6/02 t s r 0 0 r 2 rt n o t p r o I-rap p p a r FF n Dn Figur Prøvpunktr for vann i Strmon skytflt markrt md konsntrasjonskatgorir for hvitt fosfor Livltskardt D målt konsntrasjonn av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr fra Livltskardt r vist i Tabll 4.5, mns konsntrasjonn av hvitt fosfor i vannprøvr r vist i Tabll 4.6. I Livltskardt r dt vd n prøvlokalitt (L5) funnt høyt innhold av hvitt fosfor og nivåt r tilsvarnd md dt som bl funnt i Kobbryggdaln. Dnn prøvn r lokalisrt til dt flat og våt myrområdt som liggr i vstkantn av områd 5 og dt r sannsynlig at kratr i dtt områdt innholdr vann hl årt. I dtt områdt bl dt også funnt mindr rstr av hvitt fosfor i flr prøvr. I d prøvn som bl tatt i dn østr dln av områd 5, bl dt ikk funnt rstr av hvitt fosfor. Konsntrasjonn av hvitt fosfor i vann r høyst innrst i Livltskardt og konsntrasjonn avtar utovr i daln. Dt bl ikk påvist hvitt fosfor i prøvn tatt lngst ut i Livltskardt. Ettr som dn høyst konsntrasjonn av hvitt fosfor i vann bl påvist lngst inn i Livltskardt, btyr dtt at dt r skutt røykammunisjon md hvitt fosfor lngr inn i Livltskardt nn områd 5. I Figur 4.4 r dt vist n ovrsikt ovr prøvpunktr for vann og innholdt av hvitt fosfor.

27 25 Prøvpunkt Konsntrasjon av hvitt fosfor, mg/kg tørr prøv L1, områd 5 < 0,005 L2, områd 5 < 0,005 L3, områd 5 < 0,005 L4, områd 5 1,3 L5, områd L6, områd 5 1,7 L7, områd 5 0,080 L8, områd 5 0,024 Tabll 4.5 Konsntrasjonr av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr tatt i områd 5 i Livltskardt. Lokalisring av prøvpunktr r vist i Figur 4.5 Figur 4.5 Prøvpunktr for jord- og sdimnt i Livltskardt i Strmon skytflt markrt md konsntrasjonskatgorir for hvitt fosfor

28 26 Prøvpunkt Konsntrasjon av hvitt fosfor, μg/l vann Lv1 4,9 Lv2 1,0 Lv3 0,027 Lv4 < 0,015 Tabll 4.6 Konsntrasjonr av hvitt fosfor i vannprøvr tatt i Livltskart. Lokalisring av prøvpunktr r vist i Figur Maukn skytflt D målt konsntrasjonn av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr r vist i Tabll 4.7, mns konsntrasjonn av hvitt fosfor i vannprøvr r vist i Tabll 4.8. Av d 11 jord/sdimntprøvn som bl tatt i Maukn var dt n prøv som innholdt my hvitt fosfor, no som r illustrrt i Figur 4.6. I forbindls md fltarbidt bl dt fortatt n viss justring av dt planlagt prøvtakingsområdt ttr nærmr anvisning fra skytfltforvaltr. Dt bl funnt t kratr fra røykammunisjon md hvitt fosfor no øst for dt som var planlagt prøvtakingsområd i Maukn. Dtt kratrt var rlativt nytt og vannfylt no som forklarr dt høy nivåt av hvitt fosfor i dtt kratrt. I d andr prøvn bl dt stort stt ikk funnt hvitt fosfor ovr dtksjonsgrnsn. I tr av d sks vannprøvn bl dt påvist konsntrasjonr av hvitt fosfor ovr dtksjonsgrnsn. Dn maksimal konsntrasjonn av hvitt fosfor i vannprøvn var sammnlignbar md dt som bl funnt i d andr skytfltn. Dtt visr at dt liggr hvitt fosfor i dt områdt som r undrsøkt og at dt transportrs no hvitt fosfor ut av områdt md vannmassn. I Figur 4.7 r dt vist n ovrsikt ovr prøvpunktr for vann og innholdt av hvitt fosfor. Prøvpunkt Konsntrasjon av hvitt fosfor, mg/kg tørr prøv M1 0,13 M2 < 0,005 M3 < 0,005 M4 < 0,005 M5 < 0,005 M6 < 0,005 M7 < 0,005 M8 26 M9 0,080 M10 < 0,005 M Tabll 4.7 Konsntrasjonr av hvitt fosfor i jord/sdimntprøvr tatt i Maukn. Lokalisring av prøvn r vist i Figur 4.6

29 27 Figur 4.6 Prøvpunktr for jord- og sdimnt i Maukn skytflt markrt md konsntrasjonskatgorir for hvitt fosfor Prøvpunkt Konsntrasjon av hvitt fosfor, μg/l vann Mv1 < 0,015 Mv2 < 0,015 Mv3 5,1 Mv4 0,77 Mv5 2,0 Mv6 < 0,015 Tabll 4.8 Konsntrasjonr av hvitt fosfor i vannprøvr tatt i Maukn skytflt. Lokalisring av prøvn r vist i Figur 4.7

30 28 Figur 4.7 Prøvpunktr for vann i Maukn skytflt markrt md konsntrasjonskatgorir for hvitt fosfor 4.4 Estimat av mngd hvitt fosfor i d undrsøkt områdn Dt r fortatt n brgning av vannføring i d lvr og bkkr som r prøvtatt md utgangspunkt i størrlsn på ndbørsfltt til hvrt nklt prøvpunkt og middlvannføring for ndbørsfltt. Dn brgnd vannføringn r oppgitt for hvrt nklt prøvpunkt av vann i Appndiks A. Md bakgrunn i vannføringn til dn nklt lv/bkk som r prøvtatt og målt konsntrasjon av hvitt fosfor i lvn/bkkn r dt mulig å stimr mngd hvitt fosfor som liggr i ndbørsfltt til dn nklt vannprøv. I d brgningr som r gjort for å stimr mngdn hvitt fosfor i ndbørsfltt, r dt valgt n gjnnomsnittlig partikklstørrls av hvitt fosfor på 5 mm og partikln r antatt å vær kulformd. Vannprøvn r ikk filtrrt før d r analysrt og dt kan drfor vær partiklr av hvitt fosfor i vannprøvn. Om dt r partiklr i vannprøvn vil dtt ovrstimr mngdn hvitt fosfor i ndbørsfltn. Dt r mistank om at dtt r tilfll i flr av vannprøvn, særlig i L1 tatt i Livltskardt. Dt hadd rgnt my om nattn og på morgnn. Vannføringn hadd drfor stgt i løpt av morgnn. Dt bl obsrvrt my partiklr i vannt vd prøvtaking vd dtt prøvpunktt og dt r drfor sannsynlig at også små partiklr md hvitt fosfor kan ha kommt md vannt. Hadd vannprøvn vd L1 vært tatt snr på dagn vill nivåt av hvitt fosfor sannsynligvis vært n dl lavr. Estimrt mngdr av hvitt fosfor i d nklt ndbørsfltr r vist i Tabll 4.9, Tabll 4.10 og

31 29 Tabll 4.11 for hnholdsvis Blåtind skytflt, Strmon skytflt og Maukn skytflt. Mtodn som r bnyttt r ikk gnt for å gi n ksakt mngd, mn må snarr btrakts som kvalitativ størrlsr som indikrr hvor dt r my og hvor dt r lit hvitt fosfor. Usikkrhtn forstrks btydlig vd at dt r misstank om at dt r partiklr md hvitt fosfor i vannt. Prøvpunkt Aral av Estimrt mngd hvitt fosfor i kg/km 2 ndbørsflt (km 2 ) ndbørsfltt (kg) Av1, områd 3 1,3 5,2 4,0 Av2, områd 3 0,9 1,1 1,2 Av3, områd 3 0,24 < 0,01 < 0,04 Av4, områd 3 0,1 < 0,01 < 0,1 Av5, områd 3 1,0 3,3 3,3 Av6, områd 3 1,4 6,9 4,9 Bv15, områd 1 1,6 < 0,1 0,06 Bv16, områd 1 2, Bv21, områd 1 0,9 6,3 7,0 Bv22, områd 1 1,2 Innsjø og drfor ikk brgnt Tabll 4.9 Grovt stimat av mngd hvitt fosfor i ndbørsfltn i Blåtind skytflt. Talln gir indikasjon på områdr md my og lit hvitt fosfor Prøvpunkt Aral av ndbørsflt Estimrt mngd hvitt fosfor i kg/km 2 (km 2 ) ndbørsfltt (kg) Kv5 5,8 41 7,1 Kv6 13,1 78 6,0 Kv7 18, Kv8A 24, ,5 Kv8B 0,56 4,4 7,9 Kv9 27, ,8 Lv1 6, Lv2 3,8 20 5,3 Lv3 9,5 1,4 0,1 Lv4 24,1 < 2,0 < 0,1 Tabll 4.10 Grovt stimat av mngd hvitt fosfor i ndbørsfltn i Strmon skytflt. Talln gir indikasjon på områdr md my og lit hvitt fosfor

32 30 Prøvpunkt Aral av ndbørsflt Estimrt mngd hvitt fosfor i kg/km 2 (km 2 ) ndbørsfltt (kg) Mv1 0,4 < 0,1 < 0,3 Mv2 0,2 < 0,1 < 0,5 Mv3 0, Mv4 0,7 1,2 1,7 Mv5 2,9 13 4,5 Mv6 1,2 < 0,1 < 0,1 Tabll 4.11 Grovt stimat av mngd hvitt fosfor i ndbørsfltn i Maukn skytflt. Talln gir indikasjon på områdr md my og lit hvitt fosfor 5 RISIKOVURDERING 5.1 Livstidsksponring i forbindls md drikkvann Vann som drnrr ut av øvingsområdn kan transportr hvitt fosfor til andr områdr hvor mnnskr kan ksponrs. Vannkonsntrasjonn i diss lvn bl drfor målt. Dt r ingn offntlig drikkvannskildr som tar imot vann fra Strmon skytflt, mn dt r usikkrt om dt kan vær privat kildr. I Kobbrygglva i Strmon skytflt bl dt funnt konsntrasjonr i vann i områdt 1,3 til 3,3 μg/l. Gitt at n prson på 70 kg drikkr 2 litr vann fra dnn lva hvr dag gir dtt t daglig inntak på omkring 0,1 μg/kg kroppsvkt/dag. Aksptablt livstidsinntak av hvitt fosfor r satt til 0,02 μg/kg kroppsvkt/dag (13), slik at om dnn prsonn kun ksponrs for hvitt fosfor fra drikkvann ovrstigs aksptablt livstidsinntak md fm gangr. Dt btyr at man ikk kan utlukk hlsffktr drsom dtt vannt bnytts dirkt som drikkvanns-kild. I Maukn skytflt bl dt også målt nklt høy konsntrasjonr av hvitt fosfor i vann, spsilt i prøvpunkt Mv3 (Figur 4.7), hvor konsntrasjonn var 5,1 μg/l. I dtt ndbørsfltt vil dt imidlrtid vær stor fortynning før vannt når lngr nd i vassdragt dr dt r bbyggls og mulight for at non kan bnytt vannt som drikkvann. Dt r påvist n drikkvannskild i nærhtn av ndslagsområdt til Maukn skytflt (3), mn dnn liggr øst for prøvpunktt Mv6 og hr bl dt ikk påvist hvitt fosfor ovr dtksjonsgrnsn. I Blåtind bl dt også påvist konsntrasjonr av hvitt fosfor i områdt 1,2 3,7 μg/l. Dt bør fortas n gnrll kartlgging av vntull drikkvannskildr som får vann fra ndslagsområdr for ammunisjon md hvitt fosfor i d tr skytfltn samt forta målingr av hvitt fosfor i vntull drikkvannskildr.

33 5.2 Eksponring av mnnskr som frds innnfor d forurnsd målområdn Frdsl og ksponring 31 Dt r litn sivil frdsl i d undrsøkt områdn, mn områdn blir sporadisk brukt til friluftsformål som jakt og bærplukking. Ellrs vil Forsvarts prsonll opphold sg i områdt oft, mn få prsonr vil opphold sg i områdn mang dagr i årt. I forbindls md rydding av blindgjngr blir dt bnyttt n manngard bstånd av 30 mann som systmatisk søkr gjnnom områdt. Dtt btyr at områdn r sjldnt bsøkt, md n frkvns på non få dagr i årt. Som t worst cas scnario tar vurdringn høyd for at n llr flr prsonr oppholdr sg i områdt opp til 30 dagr i årt. Basrt på SFTs vildr (12) vil n prson daglig innta 50 mg jord fra tilfldig punktr i trrngt, mns daglig inntak av drikkvann r satt til 2 litr vann fra n bkk llr t tjrn hvor sannsynlightn for å fortrkk vann fra bkk r 99 %. Daglig inntak av vann r også basrt på SFTs vildr (12) Tttht av forurnsd områdr Forsvarts bruk av røykammunisjon md hvitt fosfor forårsakr n sprdning av forurnsningn som r svært lokal og hvor forurnsningn kan forkomm i høy konsntrasjonr i dtonasjonspunktt. Gitt btinglsn for ksponring av mnnskr i Kapittl 5.1 og ttthtn av potnsilt forurnsd punktr i trrngt vil dt vær n viss sannsynlight for at n prson får i sg jord og vann fra d forurnsd punktn. Ett forurnsningspunkt llr kratr r satt til n kvadratmtr. Md utgangspunkt i ovrsiktstall ovr totalmngdr hvitt fosfor bnyttt i d tr undrsøkt skytfltn (Figur 5.1, nod Kg WP pr yar) og informasjon om hvilk typr ammunisjon som r brukt (Figur 5.1, nod Typ amm.), blir dt brgnt t årlig totalt forbruk av nkltvis granatr (Figur 5.1, nod #shlls/yar). D mst bnyttd granatn r WP 155 mm artillrigranat (kalls ART i Figur 5.1) som innholdr 7,1 kg hvitt fosfor, WP 81 mm bombkastrgranat (M57) (kalls BK1 i Figur 5.1) md 1,885 kg hvitt fosfor, og WP 81 mm bombkastrgranat (G40) (kalls BK2 i Figur 5.1) md 0,71 kg hvitt fosfor. Dt burd vær n sammnhng mllom typ granat og rstr på bakkn ttr dtonasjon, mn vi har nnå ikk mpirisk godt nok grunnlag til å kartlgg dtt forholdt. Dt forutstts at all typr granatr kan gi opphav til rlativt høy konsntrasjonr i jord i t bgrnst aral på n kvadratmtr. Partiklr som sprs rundt kratrt r forvntt å land på ovrflatn av bakkn hvor kontakt md luft vil før til rask omdannls (Tabll 5.1). Drsom partikln fallr i vannpyttr vil d imidlrtid ikk bryts nd lik raskt. Dt btyr at dt fortsatt kan vær rstr av hvitt fosfor fra ammunisjon som bl skutt for mang år sidn. Dt gjør at ttthtn av forurnsd punktr vil vær my høyr i fuktig områdr som myr og lignnd. Forbrukt av d ulik typr granatr vil påvirk vurdringn btraktlig ttrsom bruk av BK2 gir 10 gangr så mang forurnsd flkkr i forhold til bruk av ART drsom dt total forbrukt av hvitt fosfor holds konstant. Kunnskap om ndbrytning r bnyttt til å brgn antall kratr md rstr av hvitt fosfor og n tttht for potnsilt forurnsd kratr (Figur 5.1, nod Land covr, nod Prsistnc, nod

34 32 #WP spots og nod WP spots/km 2 ). Basrt på områdts størrls og aktivitt kan dt brgns n sannsynlight for å ksponrs for hvitt fosfor (Figur 5.1, nod Contact) Konsntrasjonr av hvitt fosfor i jord og vann Rsultatn visr at dt forkommr høy konsntrasjonr av hvitt fosfor i nklt av kratrn. Tr av 51 kratr innholdt konsntrasjonr i klassn 1-10 g/kg jord og dt var bar i Blåtind skytflt at slik kratr ikk bl funnt. Tidligr sprngningsforsøk har vist at man ikk kan utlukk mulightn for at dt kan ligg uragrt hvitt fosfor i kratrn, spsilt ikk drsom dt står vann dr (4). Dt bl også obsrvrt røykutvikling i non prøvr, no som tydr på at klumpr av uragrt hvitt fosfor r tilstd. Drfor r dt tatt høyd for at dt r n litn sannsynlight (1 %) for at konsntrasjonn av hvitt fosfor i t kratr r mgt høy ( g/kg) som vist i Figur 5.1, nod WP conc. in soil. Konsntrasjonn av hvitt fosfor i vann var gjnnomgånd lav, mn non var i størrlssordn 1-10 μg/l. Rtt ttr n dtonasjon kan dt bli høy konsntrasjonr i lvr, bkkr og tjrn, mn ttr n tid forvnts dt at partikln sdimntrr og/llr drivr av md vannstrømmn. Vi kan hllr ikk utlukk at dt nklt stdr kan vær høy konsntrasjonr i vann. Brgningr tydr på at dt rtt ttr dtonasjon kan vær opp til 10 mg/l hvitt fosfor i vann (14). I bkkr forvnts dnn konsntrasjonn å synk raskt, mn i stillstånd vann kan n høy konsntrasjon vær vdvarnd spsilt drsom dt r my hvitt fosfor tilstd rlativt til vannvolum. Md støtt i vannmålingn tar vurdringn høyd for at 1 prosnt av vannvolumt i bkkr og lvr kan ha forurnsningr på opp til 10 mg/l. Stor dlr av bkkn og lvn r imidlrtid forurnst md hvitt fosfor i størrlssordn 1-10 μg/l (Figur 5.1, nod WP conc. in strams). I stillstånd vann tar vurdringn høyd for at høy (opp til 10 mg/l) og lav konsntrasjonr kan forkomm md lik sannsynlight (Figur 5.1, nod WP conc. in stagnant watr). Basrt på at n prson spisr 50 mg jord og drikkr 2 l vann om dagn r dt brgnt t daglig inntak av hvitt fosfor (Figur 5.1, nod Exposur watr og Exposur soil). Miljø Eksmpl Ndbrytningstid Stillstånd vann Tjrn, vann, innsjø > 100 år Turbulnt vann Bkk, lv 1-10 år Myrområd Myr tørrlagt 2 måndr i årt 1-10 år Jord - fuktig Vanninnhold: 30 % Porøsitt: 40 % ~ 1 år Tabll 5.1 Brgnt ndbrytningstid for hvitt fosfor i ulik miljø (4)

35 33 Figur 5.1 Risikovurdring av hvitt fosfor forurnsningr i Strmon skytflt Toksisitt av hvitt fosfor I Tabll 5.2 r dt vist n ovrsikt ovr toksikologisk vrdir for hvitt fosfor. Organism Eksponringsvi Effkt Eksponring Rf Fuglr og pattdyr Variabl Død 1-10 mg/kg (14) Mnnsk Oralt Død 2 mg/kg (13) Mnnsk Oralt Divrs toksisk ffktr 0,2 mg/kg (14) Rott og hund Kronisk ksponring Divrs toksisk ffktr 0,05 mg/kg (14) Torsk og laks Vann LC 50 14,4 μg/l (14) Torsk og laks Vann Ingn obsrvrt ffktr 1 μg/l (14) Tabll 5.2 Oppsummring av toksikologisk vrdir for hvitt fosfor

36 Basrt på dyrforsøk og kjnt tilfllr av forgiftning hos mnnskr r dt satt non grnsvrdir for akutt, kronisk og livstidsksponring (Tabll 5.3). Eksponringsklassr Dos av hvitt fosfor Rf Engangsksponring (akutt) > 2 mg/kg/dag (13) Gjntatt ksponring (kronisk) 0,02 2 mg/kg/dag (13) Livstidsksponring 0, ,02 mg/kg/dag (13) Aksptabl livstidsksponring > 0,00002 mg/kg/dag (13) Tabll Eksponringsklassr for ulik grad av ksponring. Vrdir r angitt i mg hvitt fosfor pr kilo kroppsvkt pr dag 5.3 Hlsrisiko knyttt til Blåtind skytflt Dt r anslått t totalt forbruk av hvitt fosfor i Blåtind på 2978 kg i priodn , maksimalt årlig forbruk på 802 kg (3). Vurdringn tar høyd for at mstpartn av dtt r skutt inn i d undrsøkt dlområdn som har t totalt aral på 2,0 km 2. I Blåtind bl drfor mngdn hvitt fosfor i årt satt til n størrlssordn på kg/år (Figur 5,2, nod #kgwp pr yar). Dt r ikk kjnt hvordan fordlingn av forbrukt mllom artillrigranatr og bombkastrgranatr har vært i Blåtind skytflt, md i risikovurdringn r fordlingn mllom d ulik granatn satt til 50 % for ART, mns BK1 og BK2 r bgg satt til 25 %. Drsom dt r skutt my ART md 7,1 kg hvitt fosfor btyr dt at dn total mngdn hvitt fosfor r fordlt på færr forurnsningspunktr, ttrsom dn total mngdn i kg r gitt. Dtt minskr risikon for ksponring. Drsom granatn dtonrr i myr vil man forvnt n lngr oppholdstid i miljøt nn om dn havnr på tørr jord hvor oppholdstidn r stimrt til mindr nn tt år (Tabll 5.1 Brgnt ndbrytningstid for hvitt fosfor i ulik miljø (4)). Naturtypn vil drfor bstmm hvor mang kratr md rstr av hvitt fosfor dt vil vær, gitt at områdt r bnyttt ovr flr år. Ut fra bfaring i dlområdn, flyfoto og kartmatrial r andln av myr i områdt satt til 5 %, mns stillstånd vann r satt til 0 %. Brgningn fortatt md risikovrktøyt basrt på Baysiansk nttvrk vist i Figur 5.1, gir følgnd rsultatr for mnnskr: 1. Sannsynlightn for å ksponrs for hvitt fosfor i konsntrasjonr som kan gi kronisk ffktr, gitt at man oppholdr sg i områdt lng nok til å bli utsatt for gjntatt ksponring r tilnærmt null. 2. Sannsynlightn for å ksponrs for hvitt fosfor i konsntrasjonr hvor man ikk kan utlukk livstidsffktr, gitt at non oppholdr sg på livstid i områdt r 97 %. Dt r ksponring via drikkvann som mdførr så høy sannsynlight for livstidsffktr.

37 Hlsrisiko knyttt til Strmon skytflt I Strmon r dt anslått t totalt forbruk på kg hvitt fosfor i priodn fra 1992 til 2002 (3). Vurdringn tar høyd for at mstpartn av dtt r skutt inn i d undrsøkt dlområdn 5, 7 og 8, samt 23 som har t totalt aral på 1,1 km 2. Vurdringn tar høyd for at kg hvitt fosfor årlig skyts inn i diss områdn. Dt r skutt mst md artillrigranatr, mn bombkastrgranatr r også brukt. I vurdringn r fordlingn mllom d ulik granatn satt til 60 % for ART, mns BK1 og BK2 r bgg satt til 20 %. Ut fra bfaring i områdt vd prøvtaking, flyfoto og kartmatrial, bl aralt av myr stimrt til 15 %, mns aralt av tørr jord bl stimrt til 70 %. Dt r også innslag av myr hvor dt står vann hl årt. Stillstånd vann bl drfor satt til 15 %. Innslag av bkkr og lvr bl satt til 0,3 %. Brgningn fortatt md risikovrktøyt basrt på Baysiansk nttvrk vist i Figur 5.1, gir følgnd rsultatr for mnnskr: 1. Drsom n llr flr prsonr r i dlområdn 30 dagr i årt og daglig spisr 50 mg jord og drikkr 2 litr vann fra bkkr llr lvr, r dt litn sannsynlight (1%) for at dt kan oppstå kronisk ffktr. Dt btyr imidlrtid at n prson må opphold sg i områdt ovr lngr tid, slik at n blir utsatt for gjntatt ksponring (s Tabll 5.3 for ksponringsklassr). 2. Sannsynlightn for at man kan ksponrs for konsntrasjonr som kan gi skadr gjnnom t hlt liv r 97 %. Dt r ksponring via drikkvann som mdførr så høy sannsynlight for livstidsffktr. Dt r imidlrtid obsrvrt få mnnskr i d aktull områdn og dt r ikk kjnt at dt r uttak av drikkvann fra ndslagsfltt, no som gjør at risikon for livstidsksponring vil vær null. 5.5 Hlsrisiko knyttt til Maukn skytflt I r dt anslått t totalt forbruk på 4437 kg hvitt fosfor i priodn fra 1992 til 2002 (3). Vurdringn tar høyd for at mstpartn av dtt r skutt inn i dt undrsøkt dlområdt som har t totalt aral på rundt 1 km 2. Vurdringn tar høyd for at kg hvitt fosfor årlig blir skutt inn i dtt områdt. Ut fra bfaring i områdt vd prøvtaking, flyfoto og kartmatrial, bl aralt av myr stimrt til 15 %, mns aralt av tørr jord bl stimrt til 70 %. Dt r også innslag av myr hvor dt står vann hl årt. Stillstånd vann bl drfor satt til 15 %. Innslag av bkkr og lvr bl satt til 0,3 %. Dt r ikk kjnt hvordan fordlingn av forbrukt mllom artillrigranatr og bombkastrgranatr har vært i Maukn skytflt, md i risikovurdringn r fordlingn mllom d ulik granatn satt til 50 % for ART, mns BK1 og BK2 r bgg satt til 25 %.

38 Brgningn fortatt md risikovrktøyt basrt på Baysiansk nttvrk vist i Figur 5.1, gir følgnd rsultatr for mnnskr: Drsom n llr flr prsonr r i ndslagsfltt 30 dagr i årt og daglig spisr 50 mg jord og drikkr 2 litr vann fra bkkr llr lvr, r dt litn sannsynlight (0,5 %) for at dt kan oppstå kronisk ffktr. Dt btyr imidlrtid at n prson må opphold sg i områdt ovr lngr tid, slik at n blir utsatt for gjntatt ksponring (s Tabll 5.3 for ksponringsklassr). 2. Sannsynlightn for at man kan ksponrs for konsntrasjonr som kan gi skadr gjnnom t hlt liv r 97 %. Dt r ksponring via drikkvann som mdførr så høy sannsynlight for livstidsffktr 5.6 Oppsummring av hlsrisiko i målområdr for hvitt fosfor Grnsvrdin for livstidsksponring for hvitt fosfor r satt til 0,00002 mg/kg kroppsvkt/dag. På grunn av at konsntrasjonn av hvitt fosfor i vann r i størrlssordn 1 til 10 μg/l vil man alltid ksponrs for konsntrasjonr som r høyr nn grnsvrdin for livstidsrisiko, gitt at man drikkr 1 til 2 litr vann pr dag. Målområdr for hvitt fosfor r drfor forbundt md risiko vd livstidsopphold. Vd dagns aralbruk vil dt ikk vær gjntatt ksponring av d samm individn, no som gjør at dt ikk vil vær knyttt non hlsrisiko til dagns aralbruk. I Tabll 5.4 r dt gjort n oppsummring av rsultatn fra brgningr gjort i risikovrktøyt basrt på Baysiansk nttvrk. SFTs vildr r basrt på n antagls om rlativt homogn fordling av forurnsning innnfor størr områdr, no som ikk r tilfllt for dnn typn forurnsning. FFI bnyttr drfor n spsialisrt modll som bskrivr dn aktull problmstillingn mr ksakt. Sannsynlight for ksponring av konsntrasjonr som kan gi ffktr vd Blåtind skytflt Strmon skytflt Maukn skytflt Engangsksponring (akutt ffktr) 0 % 0 % 0 % Gjntatt ksponring (kronisk ffktr) 0 % 1 % 0,5 % Livstidsksponring 97 % 97 % 97 % Ingn ffktr 3 % 2 % 2,5 % Tabll 5.4 Oppsummring av hlsrisiko knyttt til hvitt fosfor i målområdr for hvitt fosfor i Troms 5.7 Eksponring av bitdyr og annn fauna For bitdyr bl dt samm vrktøyt bnyttt for brgning av sannsynlig ksponring og risiko som for mnnskr. Bitdyr vil ha t høyr inntak av jord pr dag og d vil også kunn spis jord fra t my størr aral pr dag. Dt r også trolig at d ikk slktivt vil drikk vann fra bkk llr lv, mn at d også drikkr fra stillstånd vann.

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

Miljøoppfølging av skyting med granater som inneholder hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet overvåkningsresultater for 2009 og 2010

Miljøoppfølging av skyting med granater som inneholder hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet overvåkningsresultater for 2009 og 2010 FFI-rapport 2011/01459 Miljøoppfølging av skyting med granater som inneholder hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet overvåkningsresultater for 2009 og 2010 Arnljot Einride Strømseng og Arnt Magne Johnsen

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10 Sid 1 av 10 Korrosjon Innldning Rnt språklig btyr korrosjon å gnag bort. Gnrlt bruks ordt om uønskd raksjonr mllom matrialr og drs bruksmiljø. I dn vitnskaplig dfinisjonn bruks ordt korrosjon om all matrialr,

Detaljer

Tittel: Kjemisk arbeidsmiljø og helserisiko ved legging av

Tittel: Kjemisk arbeidsmiljø og helserisiko ved legging av ljraewl rlsilirmt1 STATES ARBEDSMLJØiSTTUTT Pstadrss: P.b. 8149 Dp. 0033 sl 1. Kuntradrss: Gydas vi 8. Tlf. 02-466850 - Bankgir 0629.05.81247 - Pstgir 2 00 0214 Tittl: Kjmisk arbidsmiljø g hlsrisik vd

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS. STRØMSENG Arnljot E, JOHNSEN Arnt, VOIE Øyvind A, LONGVA Kjetil Sager

FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS. STRØMSENG Arnljot E, JOHNSEN Arnt, VOIE Øyvind A, LONGVA Kjetil Sager FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS STRØMSENG Arnljot E, JOHNSEN Arnt, VOIE Øyvind A, LONGVA Kjetil Sager FFI/RAPPORT-26/2989 RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er -

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er - I I høgskln i sl EKSAMESPPGAVE Emn: Fysikalsk kjmi Grupp(r): 2KA Eksamnsppgavn bstår av: Antall sidr (inkl frsidn): 4+1 Emnkd: L040IK Dat: 08.06.04 Antall ppgavr: 5 Faglig vildr Ingrid Gigstad Eksamnstid

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

KNYTNING TIL.G.!., J. d;:?* b

KNYTNING TIL.G.!., J. d;:?* b ?Mm/- RAPPORT BOTANI-K EBIE 99- KNYTNING TIL.G.!., J. d;:?* b. AV NATRTI "nivrittt i Trondhim, Vitnkapmt. Rap port. Botanik ri" innholdr toff fra dt fagområdt og dt gografik anvarområdt om Botanik avdling,

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag 9. juni 5 EKSAMEN N og utsatt Løsningsorslag Emnkod: ITD5 Dato: 4. juni 5 Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk ørst dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: - To A4-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. Christian

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer