Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA Side 1 av 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10"

Transkript

1 Sid 1 av 10 Korrosjon Innldning Rnt språklig btyr korrosjon å gnag bort. Gnrlt bruks ordt om uønskd raksjonr mllom matrialr og drs bruksmiljø. I dn vitnskaplig dfinisjonn bruks ordt korrosjon om all matrialr, mn volummssig skrivs og arbids dt mst md korrosjon av mtallr. Dr r alltid kjmisk raksjonr involvrt. Eks. Jrn (stål) ragrr md oksygn og vann og blir til korrosjonsproduktr (stålt rustr ). Eks. Polystr i glassfibrarmrt plast ragrr md klor og mistr vnn til å hold fibrn på plass (skjr i tankr på kjmisk fabrikkr) D kjmisk raksjonn kan vær lit omfattnd, slv om skadn på matrialt blir total. Eks. spnningskorrosjon av mtallr (kun mtallt i sprkkn ragrr, mn rsultatt r at strkkblastt mtall går i stykkr). Fysisk forhold kan utløs llr forstrk ndbrytingn Eks. Lkkstrømkorrosjon (lktrisk strømmr i jord llr vann brytr nd mtall). Eks. Spnningskorrosjon (kombinasjonn av strkkspnningr og miljø får mtallr til å slå sprkkr). Eks. Klorid spnningskorrosjon (spnningskorrosjon av austnittisk rustfritt stål i kloridmiljø når tmpraturn ovrstigr 5060 C). Ndbrytningn av matrial kan utvis stor forskjllr. Eks. Stål korrodrr md undr 0,1 mm pr år i sjøvann, mn md flr mm i timn i saltsyr. Eks. Sink korrodrr md n mikromtr i årt i innlandsstrøk, mn md opp til 100 mikromtr i årt i viss kyststrøk. Korrosjonns kjmi En karaktristisk gnskap hos mtallr r drs vn til å dann positiv ionr vd avgi lktronr: M = M + (F = F + 2, Al = Al ). D korrosiv ragnsn r kjnntgnt vd at d har vn til å ta til sg diss lktronn. Mst vanlig r i daglig korrosjon r: Syr llr surt vannholdig miljø, som drmd dannr hydrogngass 2H = H 2 Oksygnholdig tørt miljø, som førr til dirkt dannls av oksidr 2M + ½ O 2 = M 2 O (ks. FO, F 2 O 3, Cr 2 O 3 mm) Dannls av hydroksid i våt korrosjon, O 2 + 2H 2 O = 4OH, som via ttrfølgnd raksjonr oftst gir andr raksjonsproduktr (ks. Zn + 2OH = Zn(OH) 2, hvitrust på galvanisrt stål, ks. F OH = F(OH) 3, vd inntørking avgis vann undr dannls av rust

2 Sid 2 av 10 Korrosjon av mtallr r alltid n rdoksraksjon Oksidasjon av mtall M = M + + (avgivls av lktronr). Dtt kalls dn anodisk raksjonn. Rduksjon av t ragns, (ks. O 2 + 2H 2 O = 4OH ), ragnst tar opp lktronr. Dtt kalls dn katodisk raksjonn. D flst mtalln r kjmisk mst stabil i ionform, unntakt r d dl mtalln gull, platina mfl., som r mst stabil i sin mtallisk form 1. Mtallmalmn innholdr mtalln i sin ionform og må tilførs nrgi for å gi fri mtallr. D korrosiv ragnsn innholdr nrgi, som avgis undr d korrosiv raksjonn. Eks. oksygn oppstår vd fotosynts av CO 2 vd tilførsl av solnrgi. Rsultatt r at bruksmtalln har n utrygg tilværls, dr d naturlig kjmisk drivkrftr søkr å før dm vkk fra sin fri, mtallisk tilstand og tilbak til kjmisk bundn tilstand. Korrosjonslærns anliggnd r å forklar raksjonsmkanismr og forslå tiltak som kan hindr llr forsink ndbrytingn, vt. hjlp til å vlg mtallr (llr matrialr gnrlt) md gunstigr gnskapr. Ovrflatn. Korrosjonsraksjonn forgår på ovrflatn av mtalln. En plankpolrt stålflat vil ttr n tid få n brunfarg ( støvrusting ), slv undr tørr forhold. Ovrflatn kan naturligvis bskytts md maling vd at oksygn hindrs å i komm frm til mtallt. Aluminium r i utgangspunktt mr raktivt nn stål. Aluminium ragrr øyblikklig md oksygn, 2Al + 1½ O 2 = Al 2 O 3, mn raksjonsproduktt danns utn avskalling og på n slik måt at dt blir ttt og gjnnomskinnlig. Aluminium vil drfor hold sg blankt ovr lang tid. Ovrtrkkt av aluminiumoksid kalls n passivhinn. Man sir at aluminium passivrr. Rustfritt stål (jrn md min. 12% Cr) passivrr også. Dt samm gjør titan, som får n av d mst bstandig passivhinnn 2. Karbonstål passivrr i vått miljø vd phvrdir ovr 12. Armringsstål rustr drfor ikk i btongn, som holdr n phvrdi på ca. 12,5. Passivhinnr har dog varirnd vn til å gi rll, langvarig bskyttls fordi drivkrftn i oksidasjonn fortsatt r tilstd. Mtall og oksygn r bar skilt av n tynn hinn. Når mtallr md passivhinn korrodrr, skjr dt alltid ujvnt (lokalisrt korrosjon). Dirkt oksidring av mtallr i kontakt md oksygn skjr oftst vd høy tmpratur. Dtt kalls tørr korrosjon, og forkommr f.ks. i gassturbinr. 1 Edlmtalln finns i naturn som fri mtallr. 2 I oksygnholdig llr ikk for strkt rdusrnd vannholdig miljø. Titan tålr klor, mn ikk ozon.

3 Sid 3 av 10 Dt øvrig stofft vil omhandl våt korrosjon, dvs. mtallr som r i kontakt md korrosiv stoffr i vannfas. Vi vil likvl avgrns oss til surt vann (md H + ) og O 2 holdig vann, md llr utn saltr. Slik væsk har alltid ionr, r lktrisk ldnd og kalls lktrolyttn. Elktrokjmisk mkanismr Md kjnnskap til viss grunnlggnd mkanismr i lktrokjmin, kan man forstå hvordan mang korrosjonsformr artr sg og forstå hvordan man kan forbygg korrosjon. Korrosjon av mtallr innbærr alltid utvksling av ladningr. Hastightn av n korrosjonsraksjon kan drfor også utrykks md ampr pr kvadratmtr. Vi tar utgangspunkt i Faradays lov It = nfz, dr I r strøm [A], t r tid [s], n r moltall, F r Faradays konstant (96500 As/mol) og z r ladningstall for mtalliont (ks. z = 2 for jrn fordi F = F + 2 ). Ut fra dtt kan dt utlds n sammnhng mllom korrosjonshastight (tykklssrduksjon pr tidsnht) og korrosjonsstrømtttht, (anodisk strømtttht): ds i M dt = z F ρ dr M r molar mass og ρ r tttht. Cu 1 M Cu V Zn + 1 M Zn Figur 1. Danilllmntt Korrosjonsstrømmn kan dog ikk måls dirkt da dn r fordlt i små lktrokjmisk cllr utovr hl mtallstykkt som korrodrr. Korrosjonsstrømmn drivs av potnsialforskjllr som skylds nrgiinnholdt i raktantn. Potnsialt måls i Volt og r n rlativ størrls, som uttrykkr lktronns tndns til å forlat mtallt (som drmd løss opp) og inngår i dn korrosiv raktantn. Dtt kan sammnligns md n cll i t battri, dr dn ngativ poln (anodn = lktrodn dr dt forgår n oksidasjon) avgir lktronr, mns dn positiv poln (katodn = lktrodn dr dt forgår rduksjon). I n battricll vlgs dt stoffr som gir bst mulig ffktivitt. For å forklar korrosjon og lktrokjmi, må dt bnytts n cll som r nkl og vldfinrt. Figur 1 visr Danilllmntt. Dt bstår av n sinkstav dyppt i n oppløsning av 1 molar sinksulfat og n kobbrstav i n 1 molar kobbrsulfatløsning. D to badn r skilt av n vattpropp, som hindrr sammnblanding, samtidig som ionr kan vandr så dt ikk oppstår ladningsovrskudd. Væskn r fri for oksygn og andr aktiv gassr. I danilllmntt holds potnsialn for følgnd likvktr opp mot hvrandr:

4 Sid 4 av 10 Zn [1 M]+2! Zn og Cu [1 M]+2! Cu Kobbr har strkr tndns til å ta lktronr nn sink. Kobbr r drfor dn positiv lktrodn. Spnningsforskjlln visr sg å vær 1,10 volt. Når kontaktn lukks (clln kortsluttt), visr voltmtrt null volt. Samtidig går dt n strøm som av hngr av omstningshastightn vd lktrodn. Dt r ikk likvkt mn n nttoraksjon slik at sink løss opp og kobbr skills ut. Hvis kobbrlktrodn rstatts av standardhydrognlktrodn, Figur 2, vil voltmtrt vis minus 0,76 volt. Standardhydrognlktrodn r pr. dfinisjon satt til null volt. Dt målt potnsialt til sink kalls normalpotnsialt 3. Bytts sinklktrodn ut md standardhydrognlktrodn, visr voltmtrt pluss 0,34 volt, som r normalpotnsialt for kobbr. Diffransn blir da naturligvis 1,10 volt: Pt H, 2 1 atm. + 1 M H Figur 2. Standard hydrognlktrodn 0,34 V( 0,76 V) = 1,10 V All kjmisk likvktr har t sitt karaktristisk normalpotnsial, som btgns E 0. I kjmisk tabllr kan man finn flr normalpotnsialr. Elktrokjmi vd korrosjon Vd korrosjon av jrn (stål) tar vi utgangspunkt i likvktn F [1 M]+2! F, E 0 = 0, 447 V Nå r dt ikk 1 M F i løsningn, mn n udfinrt og my lavr konsntrasjon 4. Potnsialt r drfor my lavr 5. Jrn løss opp og dn anodisk raksjonn r F = F + 2. Vd korrosjon av jrn i oksygnrikt vann r dt O H 2 O = 4OH som r katodisk raksjon. Hr tar vi utgangspunkt i likvktn O 2(gass) [1 atm]+2h2o! 4OH [1 M], E 0 =+ 0, 44 V. I praksis r partialtrykkt av oksygn ca 0,2 atm. (20%) og OH konsntrasjonn litn (10 7 vd ph=7). Potnsialt r drfor my høyr. Drivkrftn r dfinitivt tilstd (lavt potnsial for jrnlikvkt og høy potnsial for oksygnlikvkt). Bgg raksjonn forgår mang plassr på samm lktrod (jrnt), slik at strømkrtsn r fullstndig kortsluttt. Målr man potnsialt på jrnstykkt md n standardhydrognlktrod, finnr man t blandingspotnsial av dt ngativ og dt positiv, 3 Standardnormalpotnsilt, drsom tmpraturn r 25 C. 4 Null i dt samm jrnt dypps i vann, mn gansk raskt omgis jrnt av n litn mngd jrnionr. 5 Dt r strkr drivkrftr til oppløsning av jrn, jfr. l Chatlir s prinsipp i kjmin.

5 Sid 5 av 10 n slags kortslutningspotnsial. Dtt kalls dt fri korrosjonspotnsialt, og r for karbonstål i sjøvann på ca 0,44 V 6. Luft O2 En nøyr undrsøkls vil vis at d anodisk og d katodisk raksjonn forgår på sparat små flkkr. Dtt kan illustrrs som vis i Figur 3. Vann F OH O 2 I frskvann r dt få ionr, og ladningstransportn r langsom. I sjøvann r dt saltr (NaCl, MgCl mfl.) som dissosirr 7 og gir n lktrolytt md bdr ldningsvn. Ladningsstransportn går my raskr, dvs. korrosjonn går raskr i sjøvann. jrn D katodisk områdn blir stånd igjn. Non gangr kan områdn Figur 3. Korrosjon av jrn i vann skift polaritt, slik at områdr som var katodisk blir anodisk, og korrodrr. Dtt kalls flukturnd lokallmntr, og forklarr jvn korrosjon r mulig. Jvn korrosjon av jrn r mst vanlig i sur væsk. I oksygnholdig væsk, danns dt utfllingr, som gir tildkningr slik at korrosjonshastightn bgrnss. Jrn korrodrr raskr i marin atmosfær nn når dt nddykkt i sjøvann. Årsakn r sammnsatt av følgnd fakta: Øknd saltholdight når vannt fordampr, rustblggt holdr på fuktightn, mn r likvl så oppsprukkt at dt blir riklig tilgang på oksygn. Oppgavr: 1) Brgn korrosjonsstrømmn når stål korrodrr md 1 mm/år 2) Skriv opp formln for oksidr av aluminium, magnsium. 3) Forklar valnsforholdn i F 3 O 4 (magntitt). 4) Finn (slå opp) standardnormalpotnsialn for magnsium og titan. 5) Lag n tgning tilsv. Figur 3 som visr jrn som korrodrr i syr. F Potnsialts btydning Mtalln r lktrisk ldnd, Dtt har stor btydning for drs oppførsl md hnsyn til korrosjon. Hvis potnsialt på t mtall snks md tilført strøm, altså tvings til t nivå som r lavr nn dt naturlig, fri korrosjonspotnsialt i vdkommnd miljø, vil korrosjonshastightn avta. Årsakn r at snkt potnsial btyr tilførsl av ngativ ladning, dvs. lktronr, og drmd at mtallt slippr å bruk av sin gn lktronr (= slippr å gå 6 Praktisk målingr gjørs md mr robust lktrodr, f.ks. mttt sølvsølvklorid (Ag/AgCl), som liggr 0,214 V høyr nn standardnormalhydrognlktrodn. Dt fri korrosjonspotnsialt vil da vær ca 0,65 V Ag/AgCl. 7 Dissosirr = spalts i ionr: NaCl = Na + + Cl, osv.

6 Sid 6 av 10 i oppløsning). Elktronn kan vandr i mtallr da diss r lktrisk ldr. Snks potnsialt langt nok, vil korrosjonn stopp hlt. Mtallt r da blitt immunt. Motsatt, drsom potnsialt øks, vil korrosjonn tilta. Drsom potnsialt hvs my, vil oksygnt bind sg til mtallt som n oksidhinn i stdt for å dann OH. Oksidhinnn hindrr vidr korrosjon, og mtallt sis da å vær passivrt. Som omtalt ovr, inntar mtalln t korrosjonspotnsial når d nddykkt i vann. For sjøvann har karbonstål 0,44 V, sink har 1,3 V og kobbr har ca 0 V. Non mtallr har n v til å dann n ttt oksidhinn utn påtrykt strøm. Diss har da god korrosjonsmotstand i sjøvann (rustfritt stål, titan mfl.) og inntar naturlig t høyr potnsial (188 stål har ca +0,30 V, titan har +0,38 V). Non av mtalln md passivhinn (oksidhinn), kan undr viss forhold komm dlvis i aktiv tilstand. For rustfritt stål kan dtt skj som følg av tildkningr llr kombinasjon av høyt kloridinnhold og høyr tmpratur. Korrosjonspotnsialt vil da bli my lavr, og korrosjonn vil art sg som groptæringr llr andr formr for lokalisrt korrosjon, s snr kapittl. Galvanisk korrosjon Drsom ulik mtallr kommr i kontakt md hvrandr når d r nddykkt i vann, vil potnsialt innta n vrdi mllom d to mtallns fri korrosjonspotnsialr. Korrosjonn vil avta på dt mtallt som var mst positivt (og får snkt potnsialt) og øk på dt som var mst ngativt. Samtidig vil dt samld katodaralt øk. Dnn korrosjonsformn kalls galvanisk korrosjon. Dt r viktig å unngå slik sammnkobling av mtallr. Når f.ks. n stålbåt skal ha ovrbygning av aluminium, må dt bruks lktrosk isolrnd pakningr. Ellrs vil dt oppstå galvanisk korrosjon når sammnføyningn ovrtrkks av vannfilm (sjøsprøyt, ndbør). Som hjlp til å vurdr farn for galvanisk korrosjon, bruks dt tabllr som visr mtallns fri korrosjonspotnsial, også kalt mtallns galvanisk spnningsrkk. Dn vanligst, som man finnr i tabllr og i lærboka, gjldr for mtallr i sjøvann. Dt r viktig å mrk sg at dnn tablln kun gjldr for mtalln i sjøvann! Katodisk bskyttls Galvanisk korrosjon kan nyttiggjørs vd offrandodprinsippt. Stål og anodr, bgg nddykkt i lktrolytt, kobls sammn slik at dt r lktrisk kontakt. Offranodr bstår av sink llr aktivisrt aluminium. Stålts potnsial snks (hlt llr dlvis til immunt) vd at sinkanodn lvrr lktronr, idt d løss opp. Dtt kalls katodisk bskyttls, for stål utgjør katodn. Katodisk bskyttls kan også gjørs md påtrykt strøm. Md påtrykt strøm bnytts n kraftig, nøy rgulrt transformator md likrtting. Dn ngativ poln kobls til stålt som skal bskytts, mns dn positiv poln kobls til passiv anodr (av grafitt llr titan).

7 Sid 7 av 10 Katodisk bskyttls virkr kun på d dln som r nddykkt i lktrolytt. Marin konstruksjonr md katodisk bskyttls (skip, plattformr, ståldlr i kair) har alltid størst problmr i plasksonn. Oppgavr: 1) Btrakt titans plassring i standardnormal potnsialrkka og i dn galvanisk spnningsrkka for sjøvann. Kommntr dtt. Kommntr likhtr og ulikhtr i mtallns rkkfølg. 2) Forslå nødløsning drsom man må kobl sammn vannførnd rør av rustfritt stål og karbonstål. Rørn har flnsr. 3) Tgn n figur som visr ladningstransport og raksjonr for stål md offranod. Bnytt samm illustrasjonsmtod som Figur 3. 4) Dt har vært forøkt solgt offranodr til bilr. Kommntr dtt. Korrosjonsproduktr Vd korrosjon av jrn (stål) danns dt alltid først 2vrdig ionr, F = F + 2. D tovrdig jrnionn vil i oksygnrikt vann dlvis oksidrs vidr til 3vrdig jrn, F = F Dn katodisk raksjonn r fortsatt oksygnomstning: O 2 + 2H 2 O + 4 = 4OH. Oppslag i løslightstabll visr at jrhydroksid, F(OH) 3 r tungtløslig. Dtt flls ut allrd vd ph ovr 7, og r brunfargt. Da OH danns vd dn katodisk raksjonn, vil dt alltid (unntatt i gansk surt vann) flls ut no F(OH) 3. Sammn md F ionn danns dt ovr tid blandingsoksid md krystallvann og litt varirnd sammnstning, F 2 O 3 FO nh 2 O, som r dt vi kallr rust. I lufta r dt karbondioksid, CO 2. I my naturlig vann r dt mrkbar mngdr karbonat, CO 3 2. Dt vil drfor som oftst også flls ut no FCO 3, som inngår i rustn. Sink dannr også korrosjonsblgg. Først danns sinkhydroksid, Zn(OH) 2, som r hvitt og kan vær gansk voluminøst ( hvitrust ). Dtt r mst markrt på galvanisrt produktr som får kondns. Ettr n tid ragrr dtt md CO 2 i lufta og gir t grått blgg av sinkkarbonat, ZnCO 3, som gir rimlig god bskyttls mot vidr korrosjon forutsatt at miljøt ikk r alt for korrosivt. Korrosjonsformr Jvn korrosjon I dt forgånd har vi omtalt jvn korrosjon i Figur 3 og dn tilhørnd tkstn. Vd jvn korrosjon, avvirks mtallt nonlund jvnt. Jvn korrosjon forutsttr at dt ikk danns vsntlig blgg.

8 Sid 8 av 10 Oksygnkonsntrasjonscllr O 2 OH luft F vanndråp OH K A K stål Figur 4. Korrosjon undr n vanndråp O 2 Korrosjon kan oppstå som følg av oksygnkonsntrasjonsforskjllr. Områdr md høy oksygnkonsntrasjon vil vær katodisk (ha høyt potnsial). Tilfllt kan også obsrvrs undr n vanndråp, s Figur 4. Fordi dt r mst oksygn vd dråpns yttrkantr, vil dtt bli katodisk områdr. Dt anodisk områdt, dr hvor korrosjonsangrpt startr, vil drfor bli midt i dråpn. Dt samm fnomnt kan obsrvrs vd tildkningskorrosjon og vd vannlinjkorrosjon. Spaltkorrosjon og groptæring. Diss korrosjonsformn oppstår primært på mtallr som har passivhinn, så som rustfritt stål og aluminium, når diss ksponrs for oksygn og kloridholdig vann. Spalt korrosjon oppstår i trang spaltr, dr oksygnt kan bruks opp. Forklaringn kan formulrs som følgr for rustfritt stål: 1) En langsom omstning av oksygn vil bruk opp oksygnt i spaltn. Dtt fornys i litn grad pga. vansklig tilkomst. 2) Dt blir gansk langsomt n anrikning av F ionr i spaltn, som ttr hvrt blir anodisk fordi oksygnt r brukt opp. 3) Oksygnomstningn går vidr på rørvggn. Elktronn skaffs fra dt anodisk områdt i spaltn. 4) Ovrskuddt av positiv ladningr i spaltn vil tiltrkk sg ngativ ionr. OH og Cl ionr vil vandr inn mot spaltn, samtidig som F ionr søkr ut. Nå visr dt sg at Cl ionn r langt d raskst, og nøytralisrr ladningn til F ionn, så d ikk søkr ut. 5) Konsntrasjonn av F ionr økr i spaltn. Når dnn blir høy, hydratisrs d: F + 6H 2 O = F(H 2 O) 6 6) Jrnhksahydratt r n syr + + F(H2O) 6! F(H2O) 5OH +H 7) D nst ngativ ionn i spaltn r kloridionr. I spaltn r dt altså båd H + og Cl, dvs. saltsyr. I trang spaltr kan phvrdin komm undr 1. Undr diss forholdn r dt ingn passivhinn på dt rustfri stålt, som korrodrr kraftig, og utn blggdannls. Prosssn r slvforstrknd fordi oksygnomstningn går vidr på t stort aral på rørvggn og forbrukr lktronr fra jrnoppløsningn i spaltn. Flnsn blir undrminrt og mistr sin ttting. Skadn oppdags kun vd å åpn flnskoblingn llr vd at dt blir lkkasj.

9 Sid 9 av 10 O 2 rør OH flnsr spalt OH Cl F Cl + H F(H O) OH 2 5 F(H2O) 6 + Cl F O 2 OH Figur 5. Spaltkorrosjon Dt frmgår av forklaringn at spaltkorrosjon tar litt tid for å utvikl sg. Mn når dn først r i gang, går dn vidr utviklingn mgt raskt. S Figur 6. Figur 6. Spaltkorrosjon på flns av rustfritt stål Groptæring (pitting) r n tilsvarnd korrosjonsform, som oppstår i gropr md trang åpning. Slik gropr oppstår spontant i viss miljø på rustfritt stål og aluminium når tmpraturn ovrstigr n kritisk vrdi. Groptæringr r vlkjnt fra aluminiumsgrytr. Tildkningr på ovrflatn vil frmm groptæringr. Spnningskorrosjon Mkanisk strkkspnningr kan i viss miljø forårsak ndrd lktrokjmisk forhold. Pga. kornstrukturn blir dt alltid små spnningskonsntrasjonr i mtallr. Hvis dtt gir galvanisk ffktr, vil dnn ffktn forstrk sg i n sprkk som voksr ut fra startstdt.

10 Sid 10 av 10 Dt r to prinsipilt forskjllig typr spnningskorrosjon. Figur 7. Klorid spnningskorrosjon I dn n blir sprkkspissn katodisk md hydrognutvikling som følg. Dnn spnningskorrosjonsformn finnr man på stål av n viss fastht i våt miljør når phvrdin r undr 7 8. Hydrogn førr til at stål md n viss fastht blir sprøtt. Bruddt kan komm nok så plutslig. Stoffr som H 2 S kan øk problmt btydlig (f.ks. i oljutvinning). I dn andr formn for spnningskorrosjon blir sprkkspissn anodisk, og mtallt løss opp i sprkkspissn. Dnn spnningskorrosjonsformn utviklr sg langsomt, mn ubønnhørlig. Vi finnr korrosjonsformn f.ks. på kobbrmatrialr i ammoniakkholdig miljø. Vidr r dn vlkjnt på austnittisk rustfritt stål i kloridholdig miljø når tmpraturn ovrstigr 5060 C. S Figur 7.

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er -

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er - I I høgskln i sl EKSAMESPPGAVE Emn: Fysikalsk kjmi Grupp(r): 2KA Eksamnsppgavn bstår av: Antall sidr (inkl frsidn): 4+1 Emnkd: L040IK Dat: 08.06.04 Antall ppgavr: 5 Faglig vildr Ingrid Gigstad Eksamnstid

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2007 TFY4250 Atom- og molekylfysikk

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2007 TFY4250 Atom- og molekylfysikk Eksmn TFY45 8 ugust 7 - løsningsforslg Oppgv Løsningsforslg Eksmn 8 ugust 7 TFY45 Atom- og molkylfysikk I grnsn V r potnsilt V x t nklt bokspotnsil md vidd, V V for < x < og undlig llrs Dn normrt grunntilstndn

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Tirsdag 19. desember 2006 Tid: kl. 09:00-13:00

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Tirsdag 19. desember 2006 Tid: kl. 09:00-13:00 Sid a 7 NORGES EKNISK-NAURVIENSKAPELIGE UNIVERSIE (NNU) - RONDHEIM INSIU FOR ENERGI OG PROSESSEKNIKK LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN EP 40 ERMODYNAMIKK irsdag 9. dsmbr 006 id: kl. 09:00 - :00 OPPGAVE (0%) a) rmodynamikkns.

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris SOMMERKAMPANJE Juni 2015 NYHET! Custom Flx 5999,- Ls mr på innsidn! 184,5 7999,- LFL67804 AutoSns: tilpassr tid, vann og nrgiforbruk til tøymngdn Invrtrmotor: 10 års sikkrht Ekstra stor døråpning Aqua

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Lærings strategier/ Lese strategier. Fra biblio tek plan. Annet lære stoff. Yggdras il 7 s 6-20 Filmer om nordlys. Faktabøker

Lærings strategier/ Lese strategier. Fra biblio tek plan. Annet lære stoff. Yggdras il 7 s 6-20 Filmer om nordlys. Faktabøker Lokal lærplan Sokndal skol Fag: Naturfag Trinn: 7 Lærbok: il 7 Ant. 3 Tma Foskrspirn Kp.mål (dirkt lærplann) - formulr naturfaglig spørsmål no lvn lurr på, forslå mulig forklaringr, lag n plan gjnnfør

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder.

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder. Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 8-1 Postnr Murrarbid Rhab av fasadr Tkst 8 PUSS- OG REPARASJONSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV BETONG 8.0 Orintring. Prosjktksmpl. Tilstandsvurdring. Skadomfang. Utbdringsmtodr. 8.0.1

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer