UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT"

Transkript

1 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt md rapportn r å plukk og skriv ut slvavlsningskort. Drsom dt tas utskrift til fil, r dt n installasjonsparamtr i USAapplikasjonn som bstmmr om filn skal ha fast lngd på fltn llr om fltn skal vær atskilt md smikolon. Paramtrn htr fast_fltlngd_avlfil, og dn kan ha vrdi J llr N. Vrdi J btyr at fltn som kommr på fila, skal ha fast lngd. Vrdi N btyr at fltn i fila skal vær smikolonsparrt. Installasjonsparamtr slvavls_ink_vrk styrr om organisasjonsnummr (tidl. fortaks.) og nrgislskapsnavn kommr md på slvavlsningsfil, jf. flt 35 og 36 i fil. Paramtrn kan ha vrdi J drsom opplysningn skal md på filn, llrs stts dn lik N llr paramtrn oppgis ikk. Tlnor Link tilbyr n tjnst hvor kundn kan ring inn sin avlsningr. Dt skrivs n gn fil til Tlnor Link md samm filnavn som slvavlsningskortt, mn md.tel som xtntion. Dnn filn r smikolonsparrt md opplysningr om maalrid, sist målrstand, antall siffr, sist avlst dato (yyyymmdd), brgnt årsforbruk og id som skal bruks (kundidnt llr målridnt). Filformatt finns i n tabll mot sluttn av dnn rapportbskrivlsn. For nttir som vil bnytt dnn rutinn, må grunnlagsdata tas ut på vanlig måt fra IS Customr og avlsningn lggs inn i IS Customr vd hjlp av rapport MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER, som bnyttr filformat på GS2 1.0 format for standr, og GS2 1.2 format for tidssrir. Forbrukskontroll kan bstills vd rapportkjøring. Opplggt r basrt på at kundn skal ring inn avlsningn, nøkkln (s undr paramtrbskrivlsn Tlnor Link) må vær numrisk md kontrollkod, dnn nøkkln må finns på slvavlsningskortt. Nøkkl r ntn kund-id (ldnd nullr må ikk tasts) llr målr-id. Hr forutstts dt at nrgislskapt har ntydig numrisk målr-id-r (bokstavkodr r oft brukt i målr-id). Rapportn produsrr avlsningsmatrill i hnhold til oppgitt matrilltyp på anlggt, vntult på salgsordrnivå. Matrillkod på salgsordrn ovrstyrr matrillkod på anlggt drsom kjørdato på rapportn r innnfor fra-/tildato på ovrstyringn. Drsom gjldnd kod r S - slvavlsningskort/blank (bhandls som S), produsrs printfil md slvavlsningskort og vt. fil til printlvrandør drsom J r valgt i paramtrn "Utskrift til fil". Drsom tkstkod r rgistrrt på anlggt llr salgsordrn, kommr også dtt md på filn. Avlsningskodn SMS, EPOS og PAA har gn bhandling i MR02 - UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT og MR03 - UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT, mns d hr bhandls som vanlig slvavlsningskort, typ S.

2 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 2 / 12 Drsom kodn K- Effktanlgg md mkanisk målr, P - PC, F - Trminal utn kommunikasjon llr T - Toviskomunikasjon vlgs, skrivs dt ut avlsningskort md gt utsnd for diss kodn. Drsom anlggt har mr nn to tllvrk, skrivs ikk sistnvnt avlsningskort ut. Vd arbidsordr tilknyttt salgsordr md årsaktyp L-lvrandørbytt, produsrs avlsningsmatrill automatisk drsom dnn rapportn kjørs og avl_matr_v_lvbytt r satt til A. En kan bruk bstillingsparamtrn Min- og maks ant dagr til lvrandørbytt for å bar få arbidsordr md årsaktyp Lvrandørbytt som ønsks utført i n spsifkk priod. En kan også opprtt n fiktiv fakturringsgrupp for å bar skriv ut d arbidsordr som angår lvrandørbyttr. Drsom byttdato fallr på samm dag som avlsningsdato for annt avlsningsmatrill, kommr bar avlsningsmatrill for lvrandørbytt md på filn. Diss forkomstn får tkstkod for lvrandørbytt md llr utn lvringsplikt. Enrgislskap som praktisrr prliminær avlsning (prl) må mrk sg at dn sist avlsningn blir hoppt ovr hvis dt r n prl. Da får du årsforbrukt på tllvrkn/salgsordrn frm i stdt for forbrukt på prln. Dt r alltid, og bar, distribusjons-salgsordrn som får avlsningsmatrill. Forhåndsbtinglsr Installasjonsparamtrn avl_matr_v_lvbytt har btydning for hva som skrivs ut i forbindls md lvrandørbyttr vd kjøring av dnn rapportn: N - avl_matrill/arb_ordr skrivs ikk ut automatisk vd lvrandørbytt. O - arb_ordr skrivs automatisk ut vd lvrandørbytt (tilsvarr dagns løsning md kjøring av WR01 - UTSKRIFT AV ARBEIDSORDRE - BATCH). A - avl_matrill skrivs automatisk ut vd lvrandørbytt - btingr at gjldnd rapport kjørs jvnlig. Prosssmanualn innholdr følgnd prosss-skjma md hnvisning hit: Prosssn Rapportbstilling. Prosssn Utskrift av avlsningskort. Prosssn Ovrstyring av avlsningsmatrill. Rapportparamtr For å rturnr kortt. Frist Dnn daton kommr ut på avlsningskortt som innsndingsfrist. <dd.mm.åååå> Valgfri sortring. Sortringskod Kod for hvordan sortring skal vær, s Sortringskodr i IS Customr. <nnn> Trsifrt tallkod for sortring.

3 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 3 / 12 Fakturringsgrupp Tariff Gografisk områd Målrkod Avlst ttr dato Stdsangivls En l kommasparrt. All vd blank. Drsom fakturringsgrupp oppgis, vil slvavlsningskort kun skrivs ut for salgsordr i dnn gruppn. <nnnn> Idnfitisrr gruppa md salgsordr. Lngd opptil 100 tgn. En l kommasparrt. All vd blank. Drsom tariff oppgis, vil slvavlsningskort kun skrivs ut for salgsordr som har dnn tariffn. <nnnn> Idntifisrr salgsordrns tariff. Lngd opptil 100 tgn. All når ingn r oppgitt. Drsom gografisk områd oppgis, vil slvavlsningskort kun skrivs ut for salgsordr md anlgg i dtt områdt. <nnnn> Kod md inntil 4 tgn som btgnr gografisk områd. En l kommasparrt. All vd blank. Drsom målrkod oppgis, vil slvavlsningskort kun skrivs ut for salgsordr som har målr md dnn målrkodn. <nn> Kod md inntil 2 tgn som btgnr målrkod. Får ikk avlsningskort. Salgsordr som har avlsning ttr angitt dato, får ikk avlsningskort. <dd.mm.åååå> Dato som avgrnsr utplukk for slvavlsningskort. J/N/I/B. Vd å stt n av vrdin undr i dtt fltt, vil dt bli trykkt varirnd stdsangivls på slvavlsningskortt. J (= Ja) Målrplasskod (Målpunkt) trykks på slvavlsningskortt. N B (Standardvrdi) (= Ni Bskrivls) Ikk målrplasskod, mn bskrivls av knutpunkt (Knutpunkt (KNP)) trykks på slvavlsningskortt. I (= Idntifikator) Knutpunktid (Adrssdata) trykks på slvavlsningskortt.

4 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 4 / 12 Utskrift til fil Rut Tlnor Link Kund id før løp Virksomhtsid J/N/B Ja gir ingn print. B=bgg dlr. I forbindls md kjøring av rapportn, kan dt bli opprttt n gn fil md data som man ksmplvis kan bhandl vidr i n MS Accss rapport llr i t rgnark. N (Standardvrdi) (= Ni) Rapportkjøringn rsultrr ikk i utskrift til fil. J (= Ja) Utskrift på papir rstatts md utskrift til fil. B (= Bgg dlr) Rapportn gnrrr utskrift til båd papir og fil. All når 0 r oppgitt. Md dnn paramtrn vil n kunn plukk ut kun d avlsningskortn som finns på dt oppgitt rutnummrt. Hvis dt ikk oppgis non vrdi (=0), får n all. <nnnn> Kod md inntil 4 tgn som btgnr rutnummr. K(U)/M(U)-Kund-/Målridnt. <blank> (Standardvrdi) Ingn fil til Tlnor Link. K (= Kundi-dntifikator) Fil lags til Tlnor Link md kund-idnt.: "salgsordr løp+kundid+mod10". KU (= Kund-idntifikator Utn kontrollsiffr) Samm rsultat som K, mn utn kontrollsiffr. M (= Målridntifikator) Fil lags til Tlnor Link md målridnt.: "numrisk dl av målrid+mod10". MU (= Målridntifikator Utn kontrollsiffr) Samm rsultat som M, mn utn kontrollsiffr. J=kundid+løp i kundidnt. J (= Ja) Gir kundid før salgsordr løpnummr i kundidntifikasjon hvis K[U] i Tlnor Link. <blank> N (Standardvrdi) (= Ni) Gir salgsordr løpnummr før kundid i kundidnt. All når ingn r oppgitt. <nnn> Kod md inntil tr tgn som btgnr virksomhtsidntifikasjon.

5 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 5 / 12 Avlsningsmatrill [Forbrukskod] [Min. antall dagr før lvrandørbytt] [Maksimalt ant. dagr før lvrandørbytt] En l kommasparrt. All vd blank. Kodr for avlsningsmatrill. <[kod1, kod2,...]> Kan oppgi flr kodr (md komma mllom). <blank> (Standardvrdi) All. EPOS (= E-POST) Slvavlsning og påminnls pr -post, (MR03). F Trminal utn kommunikasjon. K Effktanlgg m/mkanisk målr. P (= PC) PAA Slvavlsning og påminnlsskort (MR03). S (= Slvavlsningskort) SMS Slvavlsning og påminnls på SMS (MR03). T (= Toviskommunikasjon) I utgangspunktt r dnn rapportparamtrn skjult. En l kommasparrt. All vd blank. Utplukk basrt på forbrukskodr. Kan oppgi n llr flr (md komma mllom) llr <>. <blank> (Standardvrdi) All. Offisill kod for rapportring av bruksområdr for nrgi (SSB/NVE) Uforkortt: Minimum antall dagr før lvrandørbytt I utgangspunktt r dnn rapportparamtrn skjult. Vd 0 blir dt ikk gnrrt vd bytt Avlsningsmatrill produsrs drsom antall dagr til lvrandørbytt r størr nn antall dagr oppgitt i dnn paramtrn. <antall dagr> 0 (Standardvrdi) Avlsningsmatrill produsrs ikk. Uforkortt: Maksimalt antall dagr før lvrandørbytt I utgangspunktt r dnn rapportparamtrn skjult. Vd 0 blir all lv.byttr tatt md. Avlsningsmatrill produsrs drsom antall dagr til lvrandørbytt r mindr nn antall dagr oppgitt i dnn paramtrn. Avhngig av at [Min. antall dagr før lvrandørbytt] r utfylt. <antall dagr> 0 (Standardvrdi) All lvrandørbyttr produsrr avlsningsmatrill uanstt hvor langt frm i tid t lvrandørbytt skal fortas.

6 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 6 / 12 Målpunktsid md på filr Avlsningsmatrill for SMS Tkstkod SMS Script for bhandling av sms-fil 8=8 sist tgn, A= all tgn, blank ikk Drsom paramtrn r satt md vrdin 8 llr A, kommr d 8 sist llr hl målpunktsid'n i posisjon 6 i TEL-fil. Mrk: TlnorLink paramtrn må vær satt for at målpunktsid skal komm md på fila. 8 8 sist tgn md. A All tgn md. <blank> Ingn tgn md. J/N. Vd J kan dt bli lagt SMS fil J (= Ja) To filr produsrs; 1 fil md grunnlag for slvavlsningskort samt 1 fil md grunnlag for avlsningr vha Powr SMS. Salgsordr som skal ha SMS kommr ikk md i filn for slvalsningskort. Hvis dt r to llr flr tllvrk vil n ikk kunn bnytt SMS. Om dt r rgistrrt avlsningsmatrill md typ F,K,T,P på lvringspunktt llr salgsordrn, vil dt ikk gnrrs SMS. N (Standardvrdi) (= Ni) Én fil produsrs; filn vil innhold grunnlag for slvavlsningskort. Da vil all salgsordr som r rgistrrt md SMS i stdt få slvavlsningskort. Blank: ingn tkst, dmd ingn SMS fil Tkstkodn dfinrs i Dfinr rapporttkstkodr (DRTK) og dt r kodn som oppgis hr. Slv tkstn r dfinrt i Ajourhold rapportkodtkstr (RKT). Paramtrn gjldr kun d som har Slvavl.og påminnls på SMS (MR03) (rf. fltt Avlsningsmatrill i Ajourhold lvringspunkt). Dt r n forutstning at dt r rgistrrt kobling mllom salgsordr og t mobiltlfonnummr i tablln 'sms'. Rapportn lagr ikk slv SMS-mldingn, mn n fil som kan lss inn i t annt systm for å gnrr mldingn. Imidlrtid kan rapportn kjør t script som kan kall nødvndig programvar for å få sndt ut SMSmldingn (s paramtrn [Script for bhandling av sms-fil]). Drsom dt ikk r lagt inn tkst, gnrrs dt ikk SMS-fil. Blank: ingn bhandling Ban og navn til t script som rapportn kan kall ttr at SMS-fila r produsrt. Scriptt kalls md to paramtr, slik: script <SMS-fil> <rturkodfil>paramtrforklaring:<sms-fil> = fila som innholdr SMSmldingr<rturkodfil> = fil dr scriptt skal lgg t tall som angir om SMS-utsnding gikk bra llr ikk. Tallt 0 (null) r suksss-vrdi. All andr vrdir tolks som fiasko.rapportn finnr slv ut hva SMS-fila og rturkodfila skal ht. Drsom paramtr 'Script SMS' r oppgitt, vil rapportn først prøv å åpn scriptt for lsing for å sjkk at scriptt finns. Drsom paramtr 'Script SMS' r blank, hoppr rapportn gansk nklt ovr dt stgt som kjørr scriptt. Da har du fått produsrt n SMS-fil som manult må følgs opp for å få produsrt SMS-mldingr.

7 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 7 / 12 Avlsningmatrill for -post Tkstkod -post J/N/Bar Vd J/B kan dt bli -postfil. N (Standardvrdi) Dannr ikk -postfil. J (= Ja) Dannr -postfil B (= Blank) Dannr -postfil Blank: ingn tkst Tkstkodn dfinrs i Dfinr rapporttkstkodr (DRTK) og dt r kodn som oppgis hr. Slv tkstn r dfinrt i Ajourhold rapportkodtkstr (RKT). Paramtrn gjldr kun d som har avlsningsmatrill = EPOS (for post) (rf. fltt Avlsningsmatrill i Ajourhold lvringspunkt). Dt r n forutstning at dt r rgistrrt kobling mllom salgsordr og postadrss i tablln '-post'. Rapportn lagr ikk slv -post-mldingn, mn n fil som kan lss inn i t annt systm for å gnrr mldingn. Imidlrtid kan rapportn kjør t script som kan kall nødvndig programvar for å få sndt ut -postmldingn. Drsom dt ikk r lagt inn tkst, gnrrs dt ikk n smikolon fil som dt skal lags -postmlding av. Rutinr Drsom dt tas utskrift til fil, bstmmr installasjonsparamtr fast_fltlngd_avlfil i US-applikasjonn om kolonnn skal ha fast lngd llr vær smikolonsparrt. Drsom dt r valgt fast lngd på kolonnn, blir dt satt n * som markrr "nd of rcord" i filn. Illustrasjon på hvordan saksgangn sr ut vd bruk av Tlnor Link: Dag/Natt kjøring Filsituasjonr Importfil Rsultatfilr Natt. Ingn særskilt filsituasjonr. Ikk aktult for dnn rapportn. Rapportn gnrrr ikk andr filr nn d som v. står nvnt undr tittln Utskriftr. Utskriftr 1 Rjctlist for slvavl.kort Kommr alltid (=kvittringslist) 2 Slvavlsningskort, kommr ikk drsom dt bar skal skrivs til fil. 3 Avl.kort matrill kod K,P,F,T. Dtt r n typ avlsningskort for tknisk tariffr og r brgnt for at vrkt slv lsr av.

8 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 8 / 12 Om filformat vd fast fltlngd Tablln undr bskrivr tilfllt da fltn har fast lngd (installasjonsparamtr fast_fltlngd_avlfil = J). Lngd 1 kund_id 8 N abm_lop 4 N maalrid 12 S 4 installasjonsid 10 S 5 anlggsid 4 S 6 rut 4 N skvns_i_rut 5 N omraad_id 4 S 9 adkomst 150 S 10 navn (kundnavn) 30 S 11 abm_grupp 4 S 12 adrss_1 (fra kund) 30 S 13 adrss_2 (fra kund) 30 S 14 nasjon 30 S 15 poststd (post + poststd llr poststd utland) 16 anlggsadrss_1 (gat og hus) 17 anlggsadrss_2 (bskrivls llr lilight, tasj) 18 knutpunkt (innholdr målrplasskod llr knutpunkt llr knutpunkt-bskrivls, alt ttr bstillingsparamtr og datainnhold) 19 rturdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 20 tariff 4 S Dnn fylls ikk lngr ut, mn fil- formatt r ikk ndrt. 21 ovf_tariff 4 S

9 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 9 / 12 Lngd 22 avlsttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 23 konstant_1 11 N ZZZZZZ9, konstant_2 11 N ZZZZZZ9, forbruk_1 8 N ZZZZZZZ9 26 forbruk_2 8 N ZZZZZZZ9 27 ant_kryss_1 (brgnt utfra antall siffr og 7 flt på kortt) 1 N 9 28 ant_kryss_2 1 N 9 29 tkst_1 (ldtkst for tllvrk) 30 tkst_2 (ldtkst for tllvrk 2) 14 S 14 S 31 stand_1 8 N ZZZZZZZ9 32 stand_2 8 N ZZZZZZZ9 33 ant_siffr_1 1 N 9 34 ant_siffr_2 1 N 9 35 fortaks (vrk) 11 S 36 navn (vrk) 30 S 37 unikt målpunktid 35 S 23, 24: Vrdi i fltt bar drsom avrgningskonstant r ulik 1. 35, 36: Vrdi i fltt bar drsom installasjonsparamtrn slvavls_ink_vrk = J. Tablln undr bskrivr tilfllt da fltn i filn r smikolonsparrt (installasjonsparamtr fast_fltlngd_avlfil = N). Maks lngd 1 kund_id 8 N abm_lop 4 N maalrid 12 S 4 installasjonsid 10 S 5 anlggsid 4 S 6 rut 4 N skvns_i_rut 5 N 99999

10 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 10 / 12 Maks lngd 8 omraad_id 4 S 9 adkomst 150 S 10 navn (kundnavn) 72 S Drsom navn2 r fylt ut, blir navn og navn2 satt sammn til tt flt. 11 abm_grupp 4 S 12 adrss_1 (fra kund) 30 S 13 adrss_2 (fra kund) 30 S 14 nasjon 30 S 15 poststd (post + poststd llr poststd utland) 16 anlggsadrss_1 (gat og hus) 17 anlggsadrss_2 (bskrivls llr lilight, tasj) 18 knutpunkt (innholdr målrplasskod llr knutpunkt llr knutpunktbskrivls, alt ttr bstillingsparamtr og datainnhold) 19 rturdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 20 tariff Dnn blir ikk lngr fylt ut mn dt kommr t kstra ; for ikk å ndr filformatt. 21 ovf_tariff 48 S 22 avlsttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 23 konstant_1 11 N ZZZZZZ9, konstant_2 11 N ZZZZZZ9, forbruk_1 8 N ZZZZZZZ9 26 forbruk_2 8 N ZZZZZZZ9

11 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 11 / ant_kryss_1 (brgnt utfra antall siffr og 7 flt på kortt) Maks lngd 1 N 9 28 ant_kryss_2 1 N 9 29 tkst_1 (ldtkst for tllvrk) 14 S 30 tkst_2 (ldtkst for tllvrk 2) 14 S 31 stand_1 8 N ZZZZZZZ9 32 stand_2 8 N ZZZZZZZ9 33 ant_siffr_1 1 N 9 34 ant_siffr_2 1 N 9 35 fortaks (vrk) 11 S 36 navn (vrk) 30 S 37 unikt målpunktid 35 S 38 PIN-kod 4 S Prsonal Idntification Numbr. 4 posisjonr maskingnrrt vilkårlig tallkod. 39 Tkstkod 5 S Avlsningsmatrillts tkstkod. Kan rgistrrs på målpunktt md mulight for priodisk ovrstyring på salgsordrnivå. 23, 24: Vrdi i fltt bar drsom avrgningskonstant r ulik 1. 35, 36: Vrdi i fltt bar drsom installasjonsparamtrn slvavls_ink_vrk = J. Filformat for fil som skal snds til Tlnor Link: Maks lngd 1 maalrid 12 S 2 sist målrstand 8 N

12 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 12 / 12 3 antall siffr 1 N 4 sist avlst dato 10 dato 5 brgnt årsforbruk 9 N 6 K_avl_id llr M_avl_id llr MålpunktID Maks lngd 35 S Dtt fltt viss kun drsom paramtr Tlnor Link r satt til K/M(U). llr Drsom paramtr Tlnor Link r satt til K/M(U) og paramtr "Målpunktid md på avl.filr" stts til fks 8 llr A(for all), r dt MålpunktID som r md på fila og ikk K_avl_id llr M_avl_id. 7 Konstant 11 N ZZZZZZ9,999

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 MR02 Hensikt UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT Formålet med

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 R301 Hensikt UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2005. Måned: 12. Dag: 08. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

Detaljer

UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT

UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 1 / 14 MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT Hensikt

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport]

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] - Side 1 / 8 BU15S SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 10. SALGSORDREENDRING

Detaljer

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10 Sid 1 av 10 Korrosjon Innldning Rnt språklig btyr korrosjon å gnag bort. Gnrlt bruks ordt om uønskd raksjonr mllom matrialr og drs bruksmiljø. I dn vitnskaplig dfinisjonn bruks ordt korrosjon om all matrialr,

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Doknr/versjonsnr: 1.1 Opprettet dato: Endret dato:

Doknr/versjonsnr: 1.1 Opprettet dato: Endret dato: Dokumntir: Sksjon for dokumntasjons- Godkjnt av: Lars Eirik Vorland og informasjonsforvaltning Doknr/vrsjonsnr: 1.1 Opprttt dato: 07.10.2015 Endrt dato: 25.08.2017 Formål: Formålt md rutinn r å få n nhtlig

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Øvinger uke 42 løsninger

Øvinger uke 42 løsninger Øvingr u løsningr Oppgav Når n potnsr r gomtris finnr u summn og onvrgnsområt irt fra forml. Når ra i r gomtris lønnr t sg å ta utgangspunt i n nærliggn gomtris r og tn lvis rivasjon llr intgrasjon av

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6 GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Side 1 / 6 MR12 Hensikt Forhåndsbetingelser GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 09. GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern

Wavin Kabelvern Wavin Kabelvern Wavin Kablvrn Wavin Kablvrn Wavin - din kompltt kabl Dn tknologisk utviklingn i samfunnt stillr øknd krav til sikr og ffktiv produktr for frmføring og bskyttls av kablr. Norsk Wavin as r n ldnd produsnt

Detaljer