UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT"

Transkript

1 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 1 / 14 MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT Hensikt MR03 er en utvidelse av rapport MR02 - UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT, og vil i tillegg til å kunne skrive ut selvavlesningskort også kunne skrive ut påminnelseskort for de kundene som bruker tele-/internettavlesning. Ved å benytte de aktuelle rapportparameterne til MR03, kan denne rapporten fullt ut erstatte MR02 - UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT. Kunder som har en avlesning med en av avlesningskodene spesifisert i parameterne "Avlesningskoder" og "Måneder tilbake" vil få tilsendt påminnelse om avlesning. Resten vil få tilsendt avlesningskort. Dette gjelder også nye kunder. Dersom det er lagt inn avlesingsmateriell SMS (for sms avlesning) eller EPOS (for epostavlesning) på målepunktet til kunden, vil vedkommende få tilsendt dette dersom parametrene nedenfor (om mobilnr eller epostadresse) også blir tilfredstilt. Dersom det er lagt inn avlesningsmateriell PAA (for påminnelseskort) vil det bli sendt ut påminnelseskort uten å kontrollere parameterne "Avlesningskoder" og "Måneder tilbake" for det målepunktet. Rapporten kan generere e-post til kunder som er registrert med e-postadresse og avlesningsmateriell = EPOS (for epost). Det blir laget en fil som kan leses inn i et annet system for å generere e-post. For salgsordre som skal ha e-post, blir det ikke laget selvavlesnings- eller påminnelseskort. I forbindelse med PowerSMS-løsningen kan rapporten generere SMS-meldinger til kunder som har avlesningsmateriell = SMS og har mobiltelefonnummer i en tabell som heter 'sms' (denne tabellen inneholder en kobling mellom salgsordre nummer og mobiltelefonnummer. Denne koblingen oppstår når kunden registerer sin mobiltelefon for SMS-avlesning. Da settes også avlesningsmateriell = SMS for det aktuelle målepunktet.). Det blir laget en fil som kan leses inn i et annet system for å generere SMS-meldinger. For salgsordre som skal ha SMSmeldinger, blir det ikke laget selvavlesnings- eller påminnelseskort. Se for øvrig egne rutiner for SMS lenger nede i denne beskrivelsen. Tekst på kortet vil bli definert i en egen rapporttekstkode som everket er ansvarlig for å vedlikeholde. Når man definerer rapportteksten for påminnelseskortene, kan man legge $KID$, $KID6$, $KID7$, $KID8$, $ABM1$, $ABM2$, $ABM3$, $ABM4$, $MLR$, $MKPT$ (hvis en ønsker å skrive ut hele målepunktsid'en), $MPKT8$ (skriver ut de siste 8 sifrene av målepunktsid'en) inn i teksten for å spesifisere hvor man vil ha kundeid (uten løpenr), salgsordre løpenummer, målerid og målepunktsid. Man velger selv hvilke data man vil ha. Det vil si man kan velge å ha med kundeid og målernummer og sløyfe salgsordre løpenummer. $KIDX$ (der X er en av 6-8) gir kundeid på X antall siffer med ledende nuller. $KID$ gir kundeid uten ledende nuller. $ABMX$ (der X er en av 1-4) viser til hvor mange siffer/ledende nuller man vil ha i løpenummeret. Dersom man har løpenummer 11, vil $ABM1$ og $ABM2$

2 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 2 / 14 gi 11, mens $ABM3$ og $ABM4$ vil gi henholdsvis 011 og Ønsker man ingen ledende nuller, bruker man $ABM1$. Rapporten tar hensyn til om det er en egen kontaktperson som er mottaker av avlesningsmateriell. Rapporten behandler ikke timesmålte avlesninger, eller målepunkt med mer enn et aktivt telleverk. Dersom en velger utskrift til fil, blir det en fil for selvavlesningskort og en fil for påminnelse om selvavlesning. Fil for selvavlesningskort får extention.mlr. Påminnelseskortfilen får navn som selvavlesningskortfilen, men med extention.paa Dersom man i bestillingen av rapporten bestiller uten avlesningskode og med B (eller blank) i korttype, avsluttes rapporten da dette ikke gir mening (vil ha både avlesningskort og påminnelseskort, men har ikke gitt noe kriterium for å skille disse). Dersom en ønsker å ta med målepunktsid kommer det med til slutt i *.TEL, *.MLR og *.PAA -filene, i *.EPO-filen kommer dette etter adressen men før evt tekst som styres av tekstkoden. Rapporten skriver ut OCR selvavlesningskort på A4-format beregnet for scanning. Løsningen kan benyttes for kunder der kun totalforbruk måles (ett telleverk). Løsningen baseres på et fortrykt formular tilpasset scanning og hvor IS Customer skriver ut resterende tekst. Denne teksten plasseres på kortet og skrives ut med gitt teksttype i henhold til verdier gitt i device tabell OCR_KORT. Dette gir mulighet for å flytte tekst hvor som helst på kortet (X, Y koordinat) og endre teksttype ved å endre verdier i device tabell for gitt colorkode. IS Customer skriver ut følgende felt med default verdier i OCR_KORT: X Y Color Kundenavn 2 3,4 21 Adresse1 2 3,8 22 Adresse2 2 4,2 23 Postnr Poststed 2 4,6 24 Land Innleveringsfrist 11,5 5,4 28 Anleggsadresse 5, Anleggsbeskrivelse 11, Rapporttekst - 1 linje 6,6 31

3 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 3 / 14 X Y Color Tekst -horisontal plassering 2 (gir 7) 33 Siste avlesning 7,7 12,8 34 Siste avlesningsdato 11,5 12,8 35 Målernr 17,5 22, Kryss for ikke brukte siffer 12,5 23,3 37 Videre kryss - horisontal forskyvning 0,9 38 Kundenr 2,2 24,5 39 Abm.gruppe 5,9 24,5 40 Salgstariff 7,1 24,5 41 Nettariff 8,1 24,5 42 Kundenavn 2, Adresse1 2,2 25,5 44 Adresse2 2, Postnr Poststed 2,2 26,5 47 Anleggsnr 2,2 27,4 48 Utskriftsrekkefølge er gitt av tabell over, og ved endring av teksttype må det ta hensyn til dette og om feltet skrives ut. Målernr/Kryss skrives med teksttype OCR-B-10 som legges inn på color-kode 25. Ny teksttype settes da av Kundenr (color-kode 39). Kode for color blir bare iverksatt dersom feltet har verdi. Plassering og teksttype vil være avhengig av printer. En må derfor endre i OCR_KORT for tilpasning til printer. Ved hjelp av bestillingsparameter kan en velge hvilken rapporttekst en ønsker å få skrevet ut på kortet. Det må da være definert rapporttekst i IS Customer med gitt kode for rapport MR03. Hvis bestillingsparameter er tom vil det ikke blir skrevet ut rapporttekst. Ved hjelp av bestillingsparameter kan en også velge om verdier for siste avlesning skal skrives ut på kortet. Data hentes ut på samme måte som til MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT. I tillegg til kortet kan også rapporten lage de filene som lages i MR01.

4 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 4 / 14 Dersom det tas utskrift til fil, er det som for MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT en installasjonsparameter i USAapplikasjonen som bestemmer om filen skal ha fast lengde på feltene eller om feltene skal være atskilt med semikolon. Parameteren heter som for MR01 fast_feltlengde_avlfil, og den kan ha verdi J eller N. Verdi J betyr at feltene som kommer på fila, skal ha fast lengde. Verdi N betyr at feltene i fila skal være semikolonseparert. Se under "Rutiner" for nærmere beskrivelse av felter i fila. Installasjonsparameter selvavl_ink_everk styrer om organisasjonsnummer (tidl. foretaksnr.) og everksnavn kommer med på selvavlesningsfil, jf. felt 34 og 35 i fil. Parameteren kan ha verdi J dersom opplysningene skal med på filen, ellers settes den lik N eller parameteren oppgis ikke. Telenor Link tilbyr en tjeneste hvor kundene kan ringe inn sine avlesninger. Det skrives en egen fil til Telenor Link med samme filnavn som selvavlesningskortet, men med.tel som extention. Denne filen er semikolonseparert, filformatet finnes i en tabell mot slutten av denne rapportbeskrivelsen. For netteiere som vil benytte denne rutinen, må grunnlagsdata tas ut på vanlig måte fra IS Customer og avlesningene legges inn i Customer ved hjelp av rapport MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER, som benytter filformat på GS2 1.0 format for stander, og GS2 1.2 format for tidsserier og stander. Forbrukskontroll er inkludert i rapporten. Opplegget er basert på at kundene skal ringe inn avlesningene, nøkkelen (se under parameterbeskrivelsen Telenor Link) må være numerisk med kontrollkode, denne nøkkelen må finnes på selvavlesningskortet. Nøkkel er enten kundeident (ledende nuller må ikke tastes) eller målerident, her forutsettes det at everket har entydige numeriske måler_id (bokstavkoder er ofte brukt i måler_id). Disse nøklene legges ut i feltet K_avl_id eller M_avl_id i *.TEL-filen. Forhåndsbetingelser Ingen særskilte forhåndsbetingelser. Prosessmanualen inneholder følgende prosess-skjema med henvisning hit: Prosessen Rapportbestilling. Rapportparametere For å returnere kortet. Frist Denne datoen kommer ut på avlesningskortet som innsendingsfrist. <dd.mm.åååå> (= ) Valgfri sortering. Sorteringskode Kode for hvordan sortering skal være, se Sorteringskoder i IS Customer. <nnn> (= ) Tresifret tallkode for sortering.

5 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 5 / 14 Faktureringsgruppe Tariff Geografisk område Avlesningsmateriell Avlest etter dato En el kommaseparert. Alle ved blank. Dersom faktureringsgruppe oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre i denne gruppen. <nnn> (= ) Identifiserer salgsordrens tariff. Lengde opptil 100 tegn En el kommaseparert. Alle ved blank. Dersom tariff oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre som har denne tariffen. <nnnn> (= ) Identifiserer salgsordrens tariff. Lengde opptil 100 tegn. Alle når ingen er oppgitt. Dersom geografisk område oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre med anlegg i dette området. <nnnn> (= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner geografisk område. En el kommaseparert. Alle ved blank. Koder for avlesningsmateriell. Kan oppgi en eller flere (med komma mellom) eller blank. Blank gir alle. EPOS Selvavl. og påminnelse pr e-post,0 (MR03) F Terminal uten kommunikasjon K Effektanlegg m/mekaniske målere P PAA Selvavl. og påminnelsekort (MR03) S (= Selvavlesningskort) Selvavlesningskort SMS T (= Toveiskommunikasjon) Toveiskommunikasjon Får ikke avl-påminnkort. Salgsordre som har avlesning etter angitt dato, får ikke avlesningskort eller påminnelseskort. <dd.mm.åååå> Dato som avgrenser utplukk for selvavlesningskort.

6 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 6 / 14 Stedsangivelse Utskrift til fil Rutenr Telenor Link Tekstkode avlkort J/N/I/B. Ved å sette en av verdiene under i dette feltet, vil det bli trykket varierende stedsangivelse på selvavlesningskortet. J (= Ja) Målerplasskode (Målepunkt ()) trykkes på selvavlesningskortet. N (Standardverdi) (= Nei) Ikke målerplasskode, men beskrivelse av knutepunkt (Knutepunkt ()) trykkes på selvavlesningskortet. B (= Beskrivelse) Samme resultat som N. I (= Identifikator) Knutepunktid (Adressedata ()) trykkes på selvavlesningskortet. J/N. I forbindelse med kjøring av rapporten, kan det bli opprettet en egen fil med data som man eksempelvis kan behandle videre i en MS-Access rapport eller i et regneark. N (Standardverdi) (= Nei) Rapportkjøringen resulterer ikke i utskrift til fil. J (= Ja) Ved å velge denne verdien erstattes utskrift på papir med utskrift til fil. Alle når 0 er oppgitt. Med denne parameteren vil en kunne plukke ut kun de avlesningskortene som finnes på det oppgitte rutenummeret. Hvis det ikke oppgis noen verdi (=0), får en alle. <nnnn> (= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner rutenummer. K(U)/M(U)-Kunde-/Målerident. <blank> (= ) Ingen fil til Telenor Link. K (= Kundeidentfikasjon) Fil lages til Telenor Link med kundeident.: "salgsordre løpenr+kundeid+mod10". KU (= Kunde-identifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som K, men uten kontrollsiffer M (= Måleridentifikator) Fil lages til Telenor Link med måler-ident.: "numerisk del av målerid+mod10". MU (= Måleridentifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som M, men uten kontrollsiffer. Blank gir ingen tekst. Rapporttekstkode for rapporttekst som skal stå på selvavlesningskortene. Blank gir ingen rapporttekst på kortene. Parameteren gjelder kun for selvavlesningskort. <nnnnn> (= ) Kode på inntil fem tegn som betegner rapporttekstkode, finnes i Definer rapporttekstkoder (). MR03.

7 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 7 / 14 Forrige avl. på kort Kundeid før løpenr Avlesningskoder Måneder tilbake Tekstkode påminnelse J/N. Parameteren gjelder kun for selvavlesningskort. J (Standardverdi) (= Ja) Utskrift av data om forrige avlesning på kortet. N (= Nei) Ingen utskrift av data om forrige avlesning på kortet. Kan da legge inn mer rapporttekst. J=kundeid+løpenr i kundeident. J (= Ja) Gir kundeid før salgsordre løpenummer i kundeidentifikasjon hvis K[U] i Telenor Link N (= Nei) Gir salgsordre løpenummer før kundeid i kundeident. <blank> (= ) Samme resultat som N. Får påminnelseskort. Parameteren brukes for å sile ut de kundene som skal ha påminnelseskort. Måten disse spesifiseres på er for eksempel: 1,4,10 eller 1-4,20 eller 20 eller 2-6. Spesifiser helst uten mellomrom. Det er nok at en av de spesifiserte kodene er med. Det er ikke nødvendig at kunden har hatt avlesning med alle kodene. "-" mellom to tall betyr at alle koder i intervallet tas med (inkludert de oppgitte tallene). Se rapportparameter Korttype for beskrivelse av hva som skjer dersom du ikke spesifiserer noen avlesningskoder Leteperiode for avl-kode. Tidsrommet der du leter etter avlesninger med de spesifiserte avlesningskodene. Dersom kunden har en avlesning med en av kodene i dette tidsrommet, vil kunden få påminnelseskort. Du bør ikke spesifisere blank (0) i dette feltet med mindre du også spesifiserer blank i parameteren Avlesningskoder. Har du blank i begge, betyr det at du ikke legger inn noen begrensning på avlesningskoder eller tidsrom for avlesning. Spesifiserer du kun blank i Måneder tilbake, vil ingen kunder få påminnelseskort. <nn> (= ) Antall måneder tilbake i tid, inntil to siffer. 6 (Standardverdi) (= 6mnd) Systemets verdiforslag, dvs. 6 måneder tilbake i tid. Blank: ingen tekst. Rapporttekstkode for tekst som skal stå på påminnelseskortene. Legg merke til at MR03 skal ha spesifisert to (ulike) rapporttekstkoder, en for selvavlesningskort og en for påminnelseskort. Rapporttekstkode for selvavlesningskort settes med parameteren Tekstkode avl-kort.

8 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 8 / 14 Korttype Tekstkode e-post Tekstkode SMS B/A/P. B (Standardverdi) (= ) Kundene som har en avlesning med en av de spesifiserte avlesningskodene den siste tiden (spesifisert i parameteren Måneder tilbake), vil få påminnelseskort. De andre vil få selvavlesningskort. I dette tilfellet er det ikke lov å ha blank i parameteren Avlesningskoder. A (= ) Det produseres kun selvavlesningskort. Kundene som har avlesning med spesifisert avlesningskode i gitt tidsintervall,vil få tilsendt selvavlesningskort. Teksten som kommer på kortene spesifiseres i parameteren Tekstkode avl-kort. Har du blank i parametrene Avlesningskoder og Måneder tilbake, vil MR03 fungere som MR02. P (= ) Du vil kun gi påminnelse og ingen selvavlesningskort. Blank i parameteren Avlesningskoder betyr at alle får påminnelseskort, ellers virker avgrensningen i parameteren Avlesningskoder som spesifisert tidligere. Blank: ingen tekst. Rapporttekstkode for tekst som skal stå i e-posten. Parameteren gjelder kun de som har avlesningsmateriell = EPOS. Det er en forutsetning at det er registrert e-postadresse for salgsordren. Rapporten lager ikke selve e- posten, men en fil som kan leses inn i et annet system for å generere e- posten. Blank: ingen tekst. Rapporttekstkode for tekst som skal stå i SMS-meldingen (finnes i Definer rapporttekstkoder). Parameteren gjelder kun de som har avlesningsmateriell = SMS. Det er en forutsetning at det er registrert kobling mellom salgsordren og et mobiltelefonnummer i tabellen 'sms'. Rapporten lager ikke selve SMS-meldingen, men en fil som kan leses inn i et annet system for å generere meldingen. Imidlertid kan rapporten kjøre et script som kan kalle nødvendig programvare for å få sendt ut SMSmeldingene (se parameteren Script for behandling av sms-fil).

9 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 9 / 14 Script for behandling av sms-fil Virksomhetsid. Målerkode Målepunktid med på avl.filer Forbrukskode Blank: ingen behandling. Bane og navn til et script som rapporten kan kalle etter at SMS-filen er produsert. Scriptet kalles med to parametere, slik: script <SMS-fil> <returkodefil>. Parameterforklaring: <SMS-fil> = fila som inneholder SMS-meldinger. <returkodefil> = fil der scriptet skal legge et tall som angir om SMSutsending gikk bra eller ikke. Tallet 0 (null) er suksess-verdi. Alle andre verdier tolkes som fiasko. Rapporten finner selv ut hva SMS-fila og returkodefila skal hete. Dersom parameter 'Script SMS' er oppgitt, vil rapporten først prøve å åpne scriptet for lesing for å sjekke at scriptet finnes. Dersom parameter 'Script SMS' er blank, hopper rapporten ganske enkelt over det steget som kjører scriptet. Da har du fått produsert en SMS-fil som manuelt må følges opp for å få produsert SMS-meldinger. En forutsetning for at skal kunne kjøre scriptet er at "CorporateSMS" er installert. Alle når ingen er oppgitt. <nnn> (= ) Kode med inntil tre tegn som betegner virksomhetsidentifikasjon. Vanligvis blank. Dersom målerkode oppgis, vil selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre som har måler med denne målerkoden. <nn> (= ) Kode med inntil 2 tegn som betegner målerkode. Uforkortet: Målepunktsid med på avlesningsfiler 8=8 siste tegn, A= alle tegn, blank ikke Dersom parameteren er satt med verdien 8 eller A, kommer de 8 siste eller hele målepunktsid'en i posisjon 6 i TEL-fil. For denne rapporten kommer det også bakerst i MLR-fila og bakerst i PAA-fila. Merk: TelenorLink parameteren må være satt for at målepunktsid skal komme med på fila. 8 8 siste tegn med. A Alle tegn med. <blank> Ingen tegn med. En el kommaseparert. Alle ved blank Legg inn en eller flere forbrukskoder, skill med semikolon dersom du ønsker mer enn en. Ønskes alle, la feltet stå blankt. Rutiner Rutiner for SMS-fil - se senere i dette avsnittet.

10 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 10 / 14 Dersom det tas utskrift til fil, bestemmer installasjonsparameter fast_lengde_avlfil i USA-applikasjonen om kolonnene skal ha fast lengde eller være semikolonseparert. Er det valgt fast lengde på kolonnene, blir det satt en * som markerer "end of record" i fila. Tabellen under beskriver tilfellet da feltene har fast lengde (installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = J). Felt nr Feltnavn / beskrivelse Lengde Type Format 1 kunde_id 8 N abm_lopenr 4 N Maalerid 12 S 4 installasjonsid 10 S 5 anleggsid 4 S 6 rutenr 4 N sekvens_i_rute 5 N omraade_id 4 S 9 adkomst 150 S 10 navn (kundenavn) 30 S 11 abm_gruppe 4 S 12 adresse_1 (fra kunde) 30 S 13 adresse_2 (fra kunde) 30 S 14 nasjon 30 S 15 poststed (postnr + poststed eller poststed utland) 16 anleggsadresse_1 (gate og husnr) 17 anleggsadresse_2 (beskrivelse eller leilighet, etasje) 18 knutepunkt (inneholder målerplasskode eller knutepunkt eller knutepunktbeskrivelse, alt etter bestillingsparameter og datainnhold) 40 S 40 S 40 S 40 S 19 returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ Å 20 tariff 4 S 21 ovf_tariff 4 S

11 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 11 / 14 Felt nr Feltnavn / beskrivelse Lengde Type Format 22 avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ Å 23 konstant_1 11 N ZZZZZZ9, konstant_2 11 N ZZZZZZ9, forbruk_1 8 N ZZZZZZZ9 26 forbruk_2 8 N ZZZZZZZ9 27 ant_kryss_1 (beregnet utfra antall siffer og 7 felt på kortet) 1 N 9 28 ant_kryss_2 1 N 9 29 tekst_1 (ledetekst for telleverk) 30 tekst_2 (ledetekst for telleverk 2) 14 S 14 S 31 stand_1 8 N ZZZZZZZ9 32 stand_2 8 N ZZZZZZZ9 33 ant_siffer_1 1 N 9 34 ant_siffer_2 1 N 9 35 Foretaksnr (everk) 11 S 36 Navn 30 S 37 K_avl_id eller M_avl_id 13 S 38 Telefonnr 25 N 39 MålepunktID 35 S Tas kun med dersom dette er oppgitt i parameterbestillingen Installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = N gir fil med semikolonseparerte felt. Utskriften blir som beskrevet for fast feltlengde, men kolonnen Lengde i tabellen over vil i stedet angi maks lengde. Filformat for fil som skal sendes til Telenor Link: Felt nr Feltnavn / beskrivelse Maks Lengde Typ e Format 1 maalerid 12 S 2 siste målerstand 8 N 3 antall siffer 1 N

12 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 12 / 14 Felt nr 4 Feltnavn / beskrivelse Maks Lengde sist avlest dato 10 dat o 5 beregnet årsforbruk 9 N Typ e Format Dette feltet vises kun dersom parameter Telenor Link er satt til K/M(U). eller 6 K_avl_id eller M_avl_id eller MålepunktID 35 S Dersom parameter Telenor Link er satt til K/M(U) og parameter "Målepunktid med på avl.filer" settes til feks 8 eller A(for alle), er det MålepunktID som er med på fila og ikke K_avl_id eller M_avl_id. 7 Konstant 11 N ZZZZZZ9,999 Spesielle rutiner for SMS-meldinger: Dersom rapporten kjøres med mulighet for å ta ut SMS-meldinger, gjelder følgende: Filnavnet oppgis på kvitteringslista. SMS-fila har spesielt format. Antall salgsordre som skal ha SMS-melding oppgis på kvitteringslista. Antall SMS-meldinger i fila oppgis også på kvitteringslista. Kvitteringslista inneholder informasjon om det er bestilt et script som skal kjøres på SMS-fila. Dersom script er bestilt, inneholder kvitteringslista også informasjon om hvordan kjøring av scriptet gikk. Siden en SMS-melding har en begrensning på 160 tegn, testes hver eneste melding mot denne lengden. Dersom en melding er for lang, vil den ikke bli skrevet til SMS-fila. I slike tilfeller vil de to antallene som oppgis på kvitteringslista bli forskjellige. Man må derfor være forsiktige når rapportteksten defineres for SMS-meldingen. Det er to hovedmuligheter for å få for lang meldingstekst: 1. Rapportteksten i seg selv er for lang, slik at meldingen blir for lang for samtlige salgsordre.

13 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 13 / Rapportteksten i seg selv er på kanten, og inneholder makroer som ekspanderes til f.eks. kundenummer, salgsordre nummer eller målernummer. Da kan man risikere at noen meldinger blir for lange (og dermed utelates fra SMS-fila), mens andre meldinger er OK. I begge tilfellene må man korte ned på rapporttekstene. I tillegg vil tom rapporttekst føre til at rapporten avbrytes. Årsaken til at meldinger fjernes fra SMS-fila dersom de er for lange, er at en uforståelig tekst lett kan oppfattes som telefonsjikane. Noe av den samme tanken ligger bak avgjørelsen om å avbryte rapporten dersom rapportteksten er tom: det kan oppleves som skremmende for enkelte å få en tom melding (altså oppleves som telefonsjikane). Formatet på SMS-fila skiller seg fra de andre filformatene som rapporten opererer med. SMS-fila genereres i ett av to format: Format 1: <mobilnummer 1-8 til 15 tegn><mellomrom><melding 1 -- opp til 160 tegn> <mobilnummer 2-8 til 15 tegn><mellomrom><melding 2 -- opp til 160 tegn> <etc.> Eksempel på format 1: Denne meldingen sendes til i Norge Denne meldingen sendes til i Storbritannia. Format 2: <mobilnummer 1-8 til 15 tegn><mellomrom><melding 1 -- opp til 160 tegn> <mobilnummer 2-8 til 15 tegn> <mobilnummer 3-8 til 15 tegn> <etc.> Eksempel på format 2: Denne meldingen går til alle mobiltlf, fra denne linja og ned Rapporten finner selv ut om den bør bruke format 1 eller 2. Dersom makroer er oppgitt i rapportteksten, vil format 1 bli brukt, etter som meldingene da vil inneholde data (f.eks. målernummer) som er forskjellig for hver abonnent. Dersom makroer ikke er brukt, vil format 2 bli benyttet. Fila vil dermed bli mindre, og antakelig enklere å overføre til andre systemer som foretar utsendelse av SMS-meldingene. Maks 10 rapporttekstlinjer vil bli skrevet ut. Merk at mobiltelefonnummeret må inneholde landskode dersom CorporateSMS fra Viva Technologies benyttes til utsending av SMS-meldinger. Dersom det er flere mobilnummer registrert på salgsordren, vil kun det første brukes. Dag/Natt kjøring Feilsituasjoner Importfil Resultatfiler Natt. Ingen særskilte feilsituasjoner. Ikke aktuelt for denne rapporten. Rapporten genererer ikke andre filer enn de som ev. står nevnt under tittelen Utskrifter. Utskrifter 1 Kvitteringsliste Kommer alltid.

14 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 14 / 14 2 Selvavlesningskort Valgfri 3 Påminnelseskort Valgfri

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 MR02 Hensikt UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT Formålet med

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Side 1 / 10 R301 Hensikt UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Beskrivelse sist revidert: År: 2005. Måned: 12. Dag: 08. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE - Side 1 / 6 GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Side 1 / 6 MR12 Hensikt Forhåndsbetingelser GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING AV KILE Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 09. GRUNNLAGSDATA FOR BEREGNING

Detaljer

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport]

SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] - Side 1 / 8 BU15S SALGSORDREENDRING - BASERT PÅ INPUTFIL [Spesialrapport] Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 09. Dag: 10. SALGSORDREENDRING

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5 AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5 SR04 Hensikt Forhåndsbetingelser Rapportparametere Virksomhet Sjekk lev.punkt Sjekk salgsordre AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE Beskrivelse sist revidert: År:

Detaljer

FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport]

FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] - Side 1 / 11 MR13S FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] Beskrivelse sist revidert: År: 2004. Måned: 11. Dag: 16. FILEKSPORT TIL ELSA [Spesialrapport] Dette er en spesialrapport

Detaljer

FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport]

FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] Si 1 / Bilr GR3S FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] Beskrivelse sist revirt: År: 004 Måned: 11 Dag: 11 FIL TIL FJERNVARME [Spesialrapport] Dette er en spesialrapport

Detaljer

Søk kunde-informasjon

Søk kunde-informasjon IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Søk kunde-informasjon - Side 1 / 5 al8es140 Søk kunde-informasjon Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 06. Dag: 01. Søk

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK - Side 1 / 5 OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK - Side 1 / 5 MU11 Hensikt Forhåndsbetingelser OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK Beskrivelse sist revidert: År: 2006. Måned: 06. Dag: 14. OMSTIPULERING AV ÅRSFORBRUK Beregner nytt

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 4 Strekkoder

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP

D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Statens vegvesen D2-IC0842a - 1 D2-IC0842a Automatisk oppsamling av vinterdriftstdata i ELRAPP Innhold 1 DAU-formatet... 2 2 Rapportering av mengdeinformasjon... 2 3 Tekniske krav... 5 4 Begrensninger...

Detaljer

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy

Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Versjon: 1.1 Dato: 24.04.13 evry.com Tjenestebeskrivelse Vask av kjøretøy og eiere mot registeret infotorgkjøretøy Revisjonshistorie Versjon Revisjonsnr. Revisjonsdato Endringer Revidert av 1.0 0 25.02.2013

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde

Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde Front Gateway Produktbeskrivelse for tilkobling mellom SMS gateway og kunde Gjelder for: SMS Gateway Standard SMS Gateway Proff SMS Gateway PSK Utviklingsmanual v.2.20 05.09.2016 Side 1 av 9 Produktbeskrivelse

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING Versjon 1.0, 2003-05-09 Systor Trondheim as 643-109-2003/ KOB / 6/27/2003 2:38 PM Page 1 of 9 Innholdsfortegnelse 1 BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING... 3 1.1

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

Section III-A G98.1 Delivering system:

Section III-A G98.1 Delivering system: Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

IS Customer Rapportmanual

IS Customer Rapportmanual IS Customer Rapportmanual Se også Oversikt over IS Customer brukermanualer Se også Innhold Rapportmanual IS Customer Rapportmanual Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

SMS-påminning. Bakgrunn SMS-påminnelse er et tiltak for å øke fremmøteprosenten for planlagte konsultasjoner.

SMS-påminning. Bakgrunn SMS-påminnelse er et tiltak for å øke fremmøteprosenten for planlagte konsultasjoner. Kategori: Pasientforløp og samhandling Gyldig fra: 16.11.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Brukerveiledning Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Rose Mari Eikås Bakgrunn SMS-påminnelse

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer p. 1-7 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET...

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

INF100 INNLEVERING 3 HØSTEN 2004

INF100 INNLEVERING 3 HØSTEN 2004 INF100 INNLEVERING 3 HØSTEN 2004 Krav til innlevering For at innleveringen skal godkjennes må følgende leveres: Oversikt Et dokument som inneholder en oversikt over innleveringen. Den skal inneholde en

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.3, mars 2012 NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.3, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Krav for tilknytning og

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

Dataøvelse 3 Histogram og normalplott

Dataøvelse 3 Histogram og normalplott Matematisk institutt STAT200 Anvendt statistikk Universitetet i Bergen 18. februar 2004 Dataøvelse 3 Histogram og normalplott A. Formål med øvelsen Denne øvelsen skal vise hvordan man med SAS-systemet

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser 10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Fredag 4. desember 2015 Tid for eksamen: 14.30 (4 timer)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Filoverføring Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Side 2 Filoverføring - versjon 9.93.0 Spesifikasjon av filformater Innholdsfortegnelse Filoverføring... 3 Import av filer fra eksternt

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) 2018-02 Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 5

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer

Programmeringsspråket C Del 2

Programmeringsspråket C Del 2 Programmeringsspråket C Del 2 Kjell Åge Bringsrud E-mail: kjellb@ifi.uio.no 30.08.2005 inf1060 H05 1 Et eksempel Dette er lite eksempel som ber om et tall, leser det og så teller fra det ned til 0. 30.08.2005

Detaljer

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour.

Leveringsguiden. tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter. Versjonshistorikk: nummer 30.mars 2006 1.0 à jour. Leveringsguiden tjeneste for henting av informasjon om Postens transportprodukter Versjonshistorikk: Dato Versjons Status nummer 30.mars 2006 1.0 à jour Endring Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer