UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT"

Transkript

1 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 1 / 14 MR03 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/ PÅMINNELSESKORT Beskrivelse sist revidert: År: Måned: 08. Dag: 28. UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT Hensikt MR03 er en utvidelse av rapport MR02 - UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT, og vil i tillegg til å kunne skrive ut selvavlesningskort også kunne skrive ut påminnelseskort for de kundene som bruker tele-/internettavlesning. Ved å benytte de aktuelle rapportparameterne til MR03, kan denne rapporten fullt ut erstatte MR02 - UTSKRIFT AV OCR SELVAVLESNINGSKORT. Kunder som har en avlesning med en av avlesningskodene spesifisert i parameterne "Avlesningskoder" og "Måneder tilbake" vil få tilsendt påminnelse om avlesning. Resten vil få tilsendt avlesningskort. Dette gjelder også nye kunder. Dersom det er lagt inn avlesingsmateriell SMS (for sms avlesning) eller EPOS (for epostavlesning) på målepunktet til kunden, vil vedkommende få tilsendt dette dersom parametrene nedenfor (om mobilnr eller epostadresse) også blir tilfredstilt. Dersom det er lagt inn avlesningsmateriell PAA (for påminnelseskort) vil det bli sendt ut påminnelseskort uten å kontrollere parameterne "Avlesningskoder" og "Måneder tilbake" for det målepunktet. Rapporten kan generere e-post til kunder som er registrert med e-postadresse og avlesningsmateriell = EPOS (for epost). Det blir laget en fil som kan leses inn i et annet system for å generere e-post. For salgsordre som skal ha e-post, blir det ikke laget selvavlesnings- eller påminnelseskort. I forbindelse med PowerSMS-løsningen kan rapporten generere SMS-meldinger til kunder som har avlesningsmateriell = SMS og har mobiltelefonnummer i en tabell som heter 'sms' (denne tabellen inneholder en kobling mellom salgsordre nummer og mobiltelefonnummer. Denne koblingen oppstår når kunden registerer sin mobiltelefon for SMS-avlesning. Da settes også avlesningsmateriell = SMS for det aktuelle målepunktet.). Det blir laget en fil som kan leses inn i et annet system for å generere SMS-meldinger. For salgsordre som skal ha SMSmeldinger, blir det ikke laget selvavlesnings- eller påminnelseskort. Se for øvrig egne rutiner for SMS lenger nede i denne beskrivelsen. Tekst på kortet vil bli definert i en egen rapporttekstkode som everket er ansvarlig for å vedlikeholde. Når man definerer rapportteksten for påminnelseskortene, kan man legge $KID$, $KID6$, $KID7$, $KID8$, $ABM1$, $ABM2$, $ABM3$, $ABM4$, $MLR$, $MKPT$ (hvis en ønsker å skrive ut hele målepunktsid'en), $MPKT8$ (skriver ut de siste 8 sifrene av målepunktsid'en) inn i teksten for å spesifisere hvor man vil ha kundeid (uten løpenr), salgsordre løpenummer, målerid og målepunktsid. Man velger selv hvilke data man vil ha. Det vil si man kan velge å ha med kundeid og målernummer og sløyfe salgsordre løpenummer. $KIDX$ (der X er en av 6-8) gir kundeid på X antall siffer med ledende nuller. $KID$ gir kundeid uten ledende nuller. $ABMX$ (der X er en av 1-4) viser til hvor mange siffer/ledende nuller man vil ha i løpenummeret. Dersom man har løpenummer 11, vil $ABM1$ og $ABM2$

2 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 2 / 14 gi 11, mens $ABM3$ og $ABM4$ vil gi henholdsvis 011 og Ønsker man ingen ledende nuller, bruker man $ABM1$. Rapporten tar hensyn til om det er en egen kontaktperson som er mottaker av avlesningsmateriell. Rapporten behandler ikke timesmålte avlesninger, eller målepunkt med mer enn et aktivt telleverk. Dersom en velger utskrift til fil, blir det en fil for selvavlesningskort og en fil for påminnelse om selvavlesning. Fil for selvavlesningskort får extention.mlr. Påminnelseskortfilen får navn som selvavlesningskortfilen, men med extention.paa Dersom man i bestillingen av rapporten bestiller uten avlesningskode og med B (eller blank) i korttype, avsluttes rapporten da dette ikke gir mening (vil ha både avlesningskort og påminnelseskort, men har ikke gitt noe kriterium for å skille disse). Dersom en ønsker å ta med målepunktsid kommer det med til slutt i *.TEL, *.MLR og *.PAA -filene, i *.EPO-filen kommer dette etter adressen men før evt tekst som styres av tekstkoden. Rapporten skriver ut OCR selvavlesningskort på A4-format beregnet for scanning. Løsningen kan benyttes for kunder der kun totalforbruk måles (ett telleverk). Løsningen baseres på et fortrykt formular tilpasset scanning og hvor IS Customer skriver ut resterende tekst. Denne teksten plasseres på kortet og skrives ut med gitt teksttype i henhold til verdier gitt i device tabell OCR_KORT. Dette gir mulighet for å flytte tekst hvor som helst på kortet (X, Y koordinat) og endre teksttype ved å endre verdier i device tabell for gitt colorkode. IS Customer skriver ut følgende felt med default verdier i OCR_KORT: X Y Color Kundenavn 2 3,4 21 Adresse1 2 3,8 22 Adresse2 2 4,2 23 Postnr Poststed 2 4,6 24 Land Innleveringsfrist 11,5 5,4 28 Anleggsadresse 5, Anleggsbeskrivelse 11, Rapporttekst - 1 linje 6,6 31

3 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 3 / 14 X Y Color Tekst -horisontal plassering 2 (gir 7) 33 Siste avlesning 7,7 12,8 34 Siste avlesningsdato 11,5 12,8 35 Målernr 17,5 22, Kryss for ikke brukte siffer 12,5 23,3 37 Videre kryss - horisontal forskyvning 0,9 38 Kundenr 2,2 24,5 39 Abm.gruppe 5,9 24,5 40 Salgstariff 7,1 24,5 41 Nettariff 8,1 24,5 42 Kundenavn 2, Adresse1 2,2 25,5 44 Adresse2 2, Postnr Poststed 2,2 26,5 47 Anleggsnr 2,2 27,4 48 Utskriftsrekkefølge er gitt av tabell over, og ved endring av teksttype må det ta hensyn til dette og om feltet skrives ut. Målernr/Kryss skrives med teksttype OCR-B-10 som legges inn på color-kode 25. Ny teksttype settes da av Kundenr (color-kode 39). Kode for color blir bare iverksatt dersom feltet har verdi. Plassering og teksttype vil være avhengig av printer. En må derfor endre i OCR_KORT for tilpasning til printer. Ved hjelp av bestillingsparameter kan en velge hvilken rapporttekst en ønsker å få skrevet ut på kortet. Det må da være definert rapporttekst i IS Customer med gitt kode for rapport MR03. Hvis bestillingsparameter er tom vil det ikke blir skrevet ut rapporttekst. Ved hjelp av bestillingsparameter kan en også velge om verdier for siste avlesning skal skrives ut på kortet. Data hentes ut på samme måte som til MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT. I tillegg til kortet kan også rapporten lage de filene som lages i MR01.

4 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 4 / 14 Dersom det tas utskrift til fil, er det som for MR01 - UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT en installasjonsparameter i USAapplikasjonen som bestemmer om filen skal ha fast lengde på feltene eller om feltene skal være atskilt med semikolon. Parameteren heter som for MR01 fast_feltlengde_avlfil, og den kan ha verdi J eller N. Verdi J betyr at feltene som kommer på fila, skal ha fast lengde. Verdi N betyr at feltene i fila skal være semikolonseparert. Se under "Rutiner" for nærmere beskrivelse av felter i fila. Installasjonsparameter selvavl_ink_everk styrer om organisasjonsnummer (tidl. foretaksnr.) og everksnavn kommer med på selvavlesningsfil, jf. felt 34 og 35 i fil. Parameteren kan ha verdi J dersom opplysningene skal med på filen, ellers settes den lik N eller parameteren oppgis ikke. Telenor Link tilbyr en tjeneste hvor kundene kan ringe inn sine avlesninger. Det skrives en egen fil til Telenor Link med samme filnavn som selvavlesningskortet, men med.tel som extention. Denne filen er semikolonseparert, filformatet finnes i en tabell mot slutten av denne rapportbeskrivelsen. For netteiere som vil benytte denne rutinen, må grunnlagsdata tas ut på vanlig måte fra IS Customer og avlesningene legges inn i Customer ved hjelp av rapport MU04 - IMPORT AV FJERNAVLESNINGER, som benytter filformat på GS2 1.0 format for stander, og GS2 1.2 format for tidsserier og stander. Forbrukskontroll er inkludert i rapporten. Opplegget er basert på at kundene skal ringe inn avlesningene, nøkkelen (se under parameterbeskrivelsen Telenor Link) må være numerisk med kontrollkode, denne nøkkelen må finnes på selvavlesningskortet. Nøkkel er enten kundeident (ledende nuller må ikke tastes) eller målerident, her forutsettes det at everket har entydige numeriske måler_id (bokstavkoder er ofte brukt i måler_id). Disse nøklene legges ut i feltet K_avl_id eller M_avl_id i *.TEL-filen. Forhåndsbetingelser Ingen særskilte forhåndsbetingelser. Prosessmanualen inneholder følgende prosess-skjema med henvisning hit: Prosessen Rapportbestilling. Rapportparametere For å returnere kortet. Frist Denne datoen kommer ut på avlesningskortet som innsendingsfrist. <dd.mm.åååå> (= ) Valgfri sortering. Sorteringskode Kode for hvordan sortering skal være, se Sorteringskoder i IS Customer. <nnn> (= ) Tresifret tallkode for sortering.

5 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 5 / 14 Faktureringsgruppe Tariff Geografisk område Avlesningsmateriell Avlest etter dato En el kommaseparert. Alle ved blank. Dersom faktureringsgruppe oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre i denne gruppen. <nnn> (= ) Identifiserer salgsordrens tariff. Lengde opptil 100 tegn En el kommaseparert. Alle ved blank. Dersom tariff oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre som har denne tariffen. <nnnn> (= ) Identifiserer salgsordrens tariff. Lengde opptil 100 tegn. Alle når ingen er oppgitt. Dersom geografisk område oppgis, vil OCR selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre med anlegg i dette området. <nnnn> (= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner geografisk område. En el kommaseparert. Alle ved blank. Koder for avlesningsmateriell. Kan oppgi en eller flere (med komma mellom) eller blank. Blank gir alle. EPOS Selvavl. og påminnelse pr e-post,0 (MR03) F Terminal uten kommunikasjon K Effektanlegg m/mekaniske målere P PAA Selvavl. og påminnelsekort (MR03) S (= Selvavlesningskort) Selvavlesningskort SMS T (= Toveiskommunikasjon) Toveiskommunikasjon Får ikke avl-påminnkort. Salgsordre som har avlesning etter angitt dato, får ikke avlesningskort eller påminnelseskort. <dd.mm.åååå> Dato som avgrenser utplukk for selvavlesningskort.

6 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 6 / 14 Stedsangivelse Utskrift til fil Rutenr Telenor Link Tekstkode avlkort J/N/I/B. Ved å sette en av verdiene under i dette feltet, vil det bli trykket varierende stedsangivelse på selvavlesningskortet. J (= Ja) Målerplasskode (Målepunkt ()) trykkes på selvavlesningskortet. N (Standardverdi) (= Nei) Ikke målerplasskode, men beskrivelse av knutepunkt (Knutepunkt ()) trykkes på selvavlesningskortet. B (= Beskrivelse) Samme resultat som N. I (= Identifikator) Knutepunktid (Adressedata ()) trykkes på selvavlesningskortet. J/N. I forbindelse med kjøring av rapporten, kan det bli opprettet en egen fil med data som man eksempelvis kan behandle videre i en MS-Access rapport eller i et regneark. N (Standardverdi) (= Nei) Rapportkjøringen resulterer ikke i utskrift til fil. J (= Ja) Ved å velge denne verdien erstattes utskrift på papir med utskrift til fil. Alle når 0 er oppgitt. Med denne parameteren vil en kunne plukke ut kun de avlesningskortene som finnes på det oppgitte rutenummeret. Hvis det ikke oppgis noen verdi (=0), får en alle. <nnnn> (= ) Kode med inntil 4 tegn som betegner rutenummer. K(U)/M(U)-Kunde-/Målerident. <blank> (= ) Ingen fil til Telenor Link. K (= Kundeidentfikasjon) Fil lages til Telenor Link med kundeident.: "salgsordre løpenr+kundeid+mod10". KU (= Kunde-identifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som K, men uten kontrollsiffer M (= Måleridentifikator) Fil lages til Telenor Link med måler-ident.: "numerisk del av målerid+mod10". MU (= Måleridentifikator Uten kontrollsiffer) Samme resultat som M, men uten kontrollsiffer. Blank gir ingen tekst. Rapporttekstkode for rapporttekst som skal stå på selvavlesningskortene. Blank gir ingen rapporttekst på kortene. Parameteren gjelder kun for selvavlesningskort. <nnnnn> (= ) Kode på inntil fem tegn som betegner rapporttekstkode, finnes i Definer rapporttekstkoder (). MR03.

7 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 7 / 14 Forrige avl. på kort Kundeid før løpenr Avlesningskoder Måneder tilbake Tekstkode påminnelse J/N. Parameteren gjelder kun for selvavlesningskort. J (Standardverdi) (= Ja) Utskrift av data om forrige avlesning på kortet. N (= Nei) Ingen utskrift av data om forrige avlesning på kortet. Kan da legge inn mer rapporttekst. J=kundeid+løpenr i kundeident. J (= Ja) Gir kundeid før salgsordre løpenummer i kundeidentifikasjon hvis K[U] i Telenor Link N (= Nei) Gir salgsordre løpenummer før kundeid i kundeident. <blank> (= ) Samme resultat som N. Får påminnelseskort. Parameteren brukes for å sile ut de kundene som skal ha påminnelseskort. Måten disse spesifiseres på er for eksempel: 1,4,10 eller 1-4,20 eller 20 eller 2-6. Spesifiser helst uten mellomrom. Det er nok at en av de spesifiserte kodene er med. Det er ikke nødvendig at kunden har hatt avlesning med alle kodene. "-" mellom to tall betyr at alle koder i intervallet tas med (inkludert de oppgitte tallene). Se rapportparameter Korttype for beskrivelse av hva som skjer dersom du ikke spesifiserer noen avlesningskoder Leteperiode for avl-kode. Tidsrommet der du leter etter avlesninger med de spesifiserte avlesningskodene. Dersom kunden har en avlesning med en av kodene i dette tidsrommet, vil kunden få påminnelseskort. Du bør ikke spesifisere blank (0) i dette feltet med mindre du også spesifiserer blank i parameteren Avlesningskoder. Har du blank i begge, betyr det at du ikke legger inn noen begrensning på avlesningskoder eller tidsrom for avlesning. Spesifiserer du kun blank i Måneder tilbake, vil ingen kunder få påminnelseskort. <nn> (= ) Antall måneder tilbake i tid, inntil to siffer. 6 (Standardverdi) (= 6mnd) Systemets verdiforslag, dvs. 6 måneder tilbake i tid. Blank: ingen tekst. Rapporttekstkode for tekst som skal stå på påminnelseskortene. Legg merke til at MR03 skal ha spesifisert to (ulike) rapporttekstkoder, en for selvavlesningskort og en for påminnelseskort. Rapporttekstkode for selvavlesningskort settes med parameteren Tekstkode avl-kort.

8 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 8 / 14 Korttype Tekstkode e-post Tekstkode SMS B/A/P. B (Standardverdi) (= ) Kundene som har en avlesning med en av de spesifiserte avlesningskodene den siste tiden (spesifisert i parameteren Måneder tilbake), vil få påminnelseskort. De andre vil få selvavlesningskort. I dette tilfellet er det ikke lov å ha blank i parameteren Avlesningskoder. A (= ) Det produseres kun selvavlesningskort. Kundene som har avlesning med spesifisert avlesningskode i gitt tidsintervall,vil få tilsendt selvavlesningskort. Teksten som kommer på kortene spesifiseres i parameteren Tekstkode avl-kort. Har du blank i parametrene Avlesningskoder og Måneder tilbake, vil MR03 fungere som MR02. P (= ) Du vil kun gi påminnelse og ingen selvavlesningskort. Blank i parameteren Avlesningskoder betyr at alle får påminnelseskort, ellers virker avgrensningen i parameteren Avlesningskoder som spesifisert tidligere. Blank: ingen tekst. Rapporttekstkode for tekst som skal stå i e-posten. Parameteren gjelder kun de som har avlesningsmateriell = EPOS. Det er en forutsetning at det er registrert e-postadresse for salgsordren. Rapporten lager ikke selve e- posten, men en fil som kan leses inn i et annet system for å generere e- posten. Blank: ingen tekst. Rapporttekstkode for tekst som skal stå i SMS-meldingen (finnes i Definer rapporttekstkoder). Parameteren gjelder kun de som har avlesningsmateriell = SMS. Det er en forutsetning at det er registrert kobling mellom salgsordren og et mobiltelefonnummer i tabellen 'sms'. Rapporten lager ikke selve SMS-meldingen, men en fil som kan leses inn i et annet system for å generere meldingen. Imidlertid kan rapporten kjøre et script som kan kalle nødvendig programvare for å få sendt ut SMSmeldingene (se parameteren Script for behandling av sms-fil).

9 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 9 / 14 Script for behandling av sms-fil Virksomhetsid. Målerkode Målepunktid med på avl.filer Forbrukskode Blank: ingen behandling. Bane og navn til et script som rapporten kan kalle etter at SMS-filen er produsert. Scriptet kalles med to parametere, slik: script <SMS-fil> <returkodefil>. Parameterforklaring: <SMS-fil> = fila som inneholder SMS-meldinger. <returkodefil> = fil der scriptet skal legge et tall som angir om SMSutsending gikk bra eller ikke. Tallet 0 (null) er suksess-verdi. Alle andre verdier tolkes som fiasko. Rapporten finner selv ut hva SMS-fila og returkodefila skal hete. Dersom parameter 'Script SMS' er oppgitt, vil rapporten først prøve å åpne scriptet for lesing for å sjekke at scriptet finnes. Dersom parameter 'Script SMS' er blank, hopper rapporten ganske enkelt over det steget som kjører scriptet. Da har du fått produsert en SMS-fil som manuelt må følges opp for å få produsert SMS-meldinger. En forutsetning for at skal kunne kjøre scriptet er at "CorporateSMS" er installert. Alle når ingen er oppgitt. <nnn> (= ) Kode med inntil tre tegn som betegner virksomhetsidentifikasjon. Vanligvis blank. Dersom målerkode oppgis, vil selvavlesningskort kun skrives ut for salgsordre som har måler med denne målerkoden. <nn> (= ) Kode med inntil 2 tegn som betegner målerkode. Uforkortet: Målepunktsid med på avlesningsfiler 8=8 siste tegn, A= alle tegn, blank ikke Dersom parameteren er satt med verdien 8 eller A, kommer de 8 siste eller hele målepunktsid'en i posisjon 6 i TEL-fil. For denne rapporten kommer det også bakerst i MLR-fila og bakerst i PAA-fila. Merk: TelenorLink parameteren må være satt for at målepunktsid skal komme med på fila. 8 8 siste tegn med. A Alle tegn med. <blank> Ingen tegn med. En el kommaseparert. Alle ved blank Legg inn en eller flere forbrukskoder, skill med semikolon dersom du ønsker mer enn en. Ønskes alle, la feltet stå blankt. Rutiner Rutiner for SMS-fil - se senere i dette avsnittet.

10 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 10 / 14 Dersom det tas utskrift til fil, bestemmer installasjonsparameter fast_lengde_avlfil i USA-applikasjonen om kolonnene skal ha fast lengde eller være semikolonseparert. Er det valgt fast lengde på kolonnene, blir det satt en * som markerer "end of record" i fila. Tabellen under beskriver tilfellet da feltene har fast lengde (installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = J). Felt nr Feltnavn / beskrivelse Lengde Type Format 1 kunde_id 8 N abm_lopenr 4 N Maalerid 12 S 4 installasjonsid 10 S 5 anleggsid 4 S 6 rutenr 4 N sekvens_i_rute 5 N omraade_id 4 S 9 adkomst 150 S 10 navn (kundenavn) 30 S 11 abm_gruppe 4 S 12 adresse_1 (fra kunde) 30 S 13 adresse_2 (fra kunde) 30 S 14 nasjon 30 S 15 poststed (postnr + poststed eller poststed utland) 16 anleggsadresse_1 (gate og husnr) 17 anleggsadresse_2 (beskrivelse eller leilighet, etasje) 18 knutepunkt (inneholder målerplasskode eller knutepunkt eller knutepunktbeskrivelse, alt etter bestillingsparameter og datainnhold) 40 S 40 S 40 S 40 S 19 returdato 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ Å 20 tariff 4 S 21 ovf_tariff 4 S

11 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 11 / 14 Felt nr Feltnavn / beskrivelse Lengde Type Format 22 avlesttidspunkt 10 Dato DD.MM.ÅÅÅ Å 23 konstant_1 11 N ZZZZZZ9, konstant_2 11 N ZZZZZZ9, forbruk_1 8 N ZZZZZZZ9 26 forbruk_2 8 N ZZZZZZZ9 27 ant_kryss_1 (beregnet utfra antall siffer og 7 felt på kortet) 1 N 9 28 ant_kryss_2 1 N 9 29 tekst_1 (ledetekst for telleverk) 30 tekst_2 (ledetekst for telleverk 2) 14 S 14 S 31 stand_1 8 N ZZZZZZZ9 32 stand_2 8 N ZZZZZZZ9 33 ant_siffer_1 1 N 9 34 ant_siffer_2 1 N 9 35 Foretaksnr (everk) 11 S 36 Navn 30 S 37 K_avl_id eller M_avl_id 13 S 38 Telefonnr 25 N 39 MålepunktID 35 S Tas kun med dersom dette er oppgitt i parameterbestillingen Installasjonsparameter fast_lengde_avlfil = N gir fil med semikolonseparerte felt. Utskriften blir som beskrevet for fast feltlengde, men kolonnen Lengde i tabellen over vil i stedet angi maks lengde. Filformat for fil som skal sendes til Telenor Link: Felt nr Feltnavn / beskrivelse Maks Lengde Typ e Format 1 maalerid 12 S 2 siste målerstand 8 N 3 antall siffer 1 N

12 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 12 / 14 Felt nr 4 Feltnavn / beskrivelse Maks Lengde sist avlest dato 10 dat o 5 beregnet årsforbruk 9 N Typ e Format Dette feltet vises kun dersom parameter Telenor Link er satt til K/M(U). eller 6 K_avl_id eller M_avl_id eller MålepunktID 35 S Dersom parameter Telenor Link er satt til K/M(U) og parameter "Målepunktid med på avl.filer" settes til feks 8 eller A(for alle), er det MålepunktID som er med på fila og ikke K_avl_id eller M_avl_id. 7 Konstant 11 N ZZZZZZ9,999 Spesielle rutiner for SMS-meldinger: Dersom rapporten kjøres med mulighet for å ta ut SMS-meldinger, gjelder følgende: Filnavnet oppgis på kvitteringslista. SMS-fila har spesielt format. Antall salgsordre som skal ha SMS-melding oppgis på kvitteringslista. Antall SMS-meldinger i fila oppgis også på kvitteringslista. Kvitteringslista inneholder informasjon om det er bestilt et script som skal kjøres på SMS-fila. Dersom script er bestilt, inneholder kvitteringslista også informasjon om hvordan kjøring av scriptet gikk. Siden en SMS-melding har en begrensning på 160 tegn, testes hver eneste melding mot denne lengden. Dersom en melding er for lang, vil den ikke bli skrevet til SMS-fila. I slike tilfeller vil de to antallene som oppgis på kvitteringslista bli forskjellige. Man må derfor være forsiktige når rapportteksten defineres for SMS-meldingen. Det er to hovedmuligheter for å få for lang meldingstekst: 1. Rapportteksten i seg selv er for lang, slik at meldingen blir for lang for samtlige salgsordre.

13 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 13 / Rapportteksten i seg selv er på kanten, og inneholder makroer som ekspanderes til f.eks. kundenummer, salgsordre nummer eller målernummer. Da kan man risikere at noen meldinger blir for lange (og dermed utelates fra SMS-fila), mens andre meldinger er OK. I begge tilfellene må man korte ned på rapporttekstene. I tillegg vil tom rapporttekst føre til at rapporten avbrytes. Årsaken til at meldinger fjernes fra SMS-fila dersom de er for lange, er at en uforståelig tekst lett kan oppfattes som telefonsjikane. Noe av den samme tanken ligger bak avgjørelsen om å avbryte rapporten dersom rapportteksten er tom: det kan oppleves som skremmende for enkelte å få en tom melding (altså oppleves som telefonsjikane). Formatet på SMS-fila skiller seg fra de andre filformatene som rapporten opererer med. SMS-fila genereres i ett av to format: Format 1: <mobilnummer 1-8 til 15 tegn><mellomrom><melding 1 -- opp til 160 tegn> <mobilnummer 2-8 til 15 tegn><mellomrom><melding 2 -- opp til 160 tegn> <etc.> Eksempel på format 1: Denne meldingen sendes til i Norge Denne meldingen sendes til i Storbritannia. Format 2: <mobilnummer 1-8 til 15 tegn><mellomrom><melding 1 -- opp til 160 tegn> <mobilnummer 2-8 til 15 tegn> <mobilnummer 3-8 til 15 tegn> <etc.> Eksempel på format 2: Denne meldingen går til alle mobiltlf, fra denne linja og ned Rapporten finner selv ut om den bør bruke format 1 eller 2. Dersom makroer er oppgitt i rapportteksten, vil format 1 bli brukt, etter som meldingene da vil inneholde data (f.eks. målernummer) som er forskjellig for hver abonnent. Dersom makroer ikke er brukt, vil format 2 bli benyttet. Fila vil dermed bli mindre, og antakelig enklere å overføre til andre systemer som foretar utsendelse av SMS-meldingene. Maks 10 rapporttekstlinjer vil bli skrevet ut. Merk at mobiltelefonnummeret må inneholde landskode dersom CorporateSMS fra Viva Technologies benyttes til utsending av SMS-meldinger. Dersom det er flere mobilnummer registrert på salgsordren, vil kun det første brukes. Dag/Natt kjøring Feilsituasjoner Importfil Resultatfiler Natt. Ingen særskilte feilsituasjoner. Ikke aktuelt for denne rapporten. Rapporten genererer ikke andre filer enn de som ev. står nevnt under tittelen Utskrifter. Utskrifter 1 Kvitteringsliste Kommer alltid.

14 UTSKRIFT AV AVLESNINGS-/PÅMINNELSESKORT - Side 14 / 14 2 Selvavlesningskort Valgfri 3 Påminnelseskort Valgfri