Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien Aurskog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog"

Transkript

1 O A Å rspla n.. fo r Aursmon Barnhag Rugdvin Aurskog kontor: Faks: rvgjng: Askladdn: Bukkn Brus: Vslfrikk:

2 Vl ko m m n t il a ursm o n ba r n ha g Styrnd for vårt arbid i barnhagn r Lov om barnhagr md Rammplann, vdtktr og andr kommunal planr. Høstn 06 kom rvidrt Rammplan og ny Lov om barnhagr. Dtt har ført til non viktig ndringr som r md på å prg dt daglig arbidt i barnhagn. 1. januar 2009 kom ndring i Lov om Barnhag. Endringn i forhold til dn forrig r ikk så stor når dt gjldr barnhagns daglig innhold. Mn to punktr r viktig å mrk sg. Formålsparagrafn r ndrt og sttr fokus på båd kristn og humanistisk vrdir. I tillgg sir dn hva barna skal få ta dl i og opplv i n barnhaghvrdag. En annn viktig ndring r rttn til barnhagplass for all barn som fyllr 1 år innn 1. sptmbr samm år. Dtt har fått btydning for barnhagopptakt i kommunn. Vi har oppnådd full barnhagdkning. Kvalitt avslorr sg i mot mllom mnnskr Vi har startt t systmatisk og forpliktnd samarbid i forhold til ovrgangn barnhag skol, Vi har gjnnomført forldrmøt for skolstartr også høstn 2013, og dtt opplvr vi som svært vllykkt. Gjnnom hl årt vil vi også invitr hnholdsvis mammar og pappar på bli-kjnt-trff for d som har barn i samm aldrsgrupp. Dtt r fmt årt, og vi håpr på positiv oppslutning og at dr vil ha gld av diss samlingn. Følg md i kalndrn når dt r samlingr for din aldrsgrupp. I tillgg skal vi jobb md å synliggjør Rammplan for barnhagn i dt faglig arbidt md barna, forsatts mdvirkning, samarbid md andr nhtr i fht barns oppvkstmiljø og å rkruttr og bhold pdagogr i barnhagn. Dt stills tydligr krav til barnhagns innhold og hva barn skal lær. Vår primær oppgav r pdagogisk arbid og omsorg. Barns primær aktivitt r lk. Til sammn gir dtt dt bst utgangspunkt for læring i førskolaldr, når dt gjørs målrttt og systmatisk. Rammplan stillr også andr krav til innholdt i Årsplanr for barnhagn. Dt r mang forhold som skal omtals i n årsplan, og vi håpr vi har ivartatt dt dr forldr trngr av informasjon om barnhagns form og innhold. Vi ønskr oss t nært og forpliktnd samarbid md dr som forldr, og håpr dr vil vær md på dtt arbidt i Vi skal gjør dt vi kan i forhold til å skap t godt samarbidsklima og gi barna t barnhagtilbud av god kvalitt! Kvalittsprosjktt bl avsluttt i dsmbr Dtt r t flls prosjkt for all barnhagn i kommunn, og har vart i tr år. Nå r vi ovr i vidrføringsfasn og skal ta md oss dt vi har jobbt spsilt md inni hvrdagn og ovrfør til arbidt på dn nklt avdling. Dtt kan dr ls mr om i plann. Hidi Gilj, Virksomhtsldr Lars Erik Hol, SU-ldr

3 a ursm o n ba r n ha g 2012 En god lattr r som solskinn i hust William Makpac Thackray Aursmon barnhag bl åpnt i august -73. I løpt av 39 år har dt skjdd non forandringr og utbyggingr. Pr i dag har vi tr avdlingr md 68 barn (76 plassr). Dt r n småbarnsavdling (0-2år), og to mllomstor avdlingr (2-5 år) og n gn avdling for skolstartrn. Aursmon barnhag liggr sntralt til på Aursmon. Vi har kort vi til f. ks butikkn i sntrum, Aur prstgård, Aurskoghalln og til Aursmon skol. Høstn 2010 startt all barnhagn i kommunn opp md kvalittsprosjkt md fokus på hvordan hv kvalittn i dn nklt barnhag. Hr i Aursmon har vi i dnn priodn jobbt my md hvordan vi som voksn skal fungr og bidra som god rollmodllr for positivt samspill og kommunikasjon. Vi har stt på hva vi mnr r viktig i voksnrolln, og hvordan vi vd hjlp av bvist valg og n bvisst værmåt, kan bidra til barnas positiv opplvlsr og utvikling av positiv sosial adfrd. Prosjktpriodn r slutt i dsmbr Nå når dt stor prosjktt avslutts vil vi fortstt å jobb md mindr prosjktr i barnhagn. Md tma og fokus md oss vidr inn i nytt år, ønskr vi å bryt nd dt vi har jobbt md til dn nklt daglig situasjon og fordyp oss mr i dtt. Dt vil vær litt ulikt forkus fra avdling til avdling lt ttr som hva d ønskr å fokusr på og jobb md hos sg. Som n dl av ny godkjnning i 2010, fikk barnhagn også økt bmanning. Når barnhagn r full btyr dt at vi skal vær 5 barnhaglærr, i tillgg til spsialpdagog og virksomhtsldr. Vi skal også ha 9,6 assistntr. Diss vil fordls på avdlingn no ulikt i forhold til bhov og sammnstting av barngruppn. Prsonalttthtn vil avhng no av hvor mang barn som r ovr og undr tr år. Barnhagn r praksisbarnhag for ulik utdanningr innnfor arbid md barn og ung. Dr vil i løpt av årt kunn møt studntr på ulik stdr i barnhaglærrutdanning, vrnplirutdanning og barnvrnspdagogr. Vi har avtal om praksis md Høyskoln i Oslo og Akrshus og Høyskoln i Hdmark. I tillgg samarbidr vi md fagopplæringn i forhold til lærlingr og lærkandidatr innnfor Barn- og ungdomsarbidrfagt. Dtt gir barnhagn stadig påfyll innnfor fagområdn vår, og holdr oss som ansatt oppdatrt og informrt om utviklingn som skjr innnfor vår fagflt. I tillgg samarbidr vi md NAV og md voksnopplæringn om ulik praksisordningr for voksn som trngr arbidspraksis. Studntr og praksislvr r n rssurs for barnhagn, og vi håpr dr vil hjlp oss å ta godt imot d som i priodr vil vær i barnhagn hos oss.

4 Ja n ua r TEMA: Vintr lk og ksprimntring md snø, is og vann Pappatrff for 2011-barna uk 5 uk 4 uk 3 uk 2 uk 1 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG nyttårsdag Planlggingsdag Karn nasjonaldag

5 Ba r n ha g ns o r ga n i sr i n g Aursmon barnhag r organisrt i fir avdlingr. August 2013 startt vi md n ny grupp, gn skolstartrgrupp hvr dag! Diss har kjøkknt som sin bas. Dt vil varir litt fra år til år hvordan barngruppn dls i forhold til aldr, avhnging av hvordan opptakt av ny barn slår ut, og fordling av barn på d ulik årskulln. Aursmon barnhag bl i august 2010, godkjnnt som flyktning barnhag. Dvs at vi har non få plassr som r ørmrkt barn av nyankomn flyktningr, som bostts hr i kommunn. Dtt gjørs i t nært samarbid md voksnopplæringn, som har ansvar for norskopplæring til forldrn, mns vi gir barna t tilbud hr i barnhagn. Vi sr at dt utvidr prspktivt på bgrpt kulturbarnhag. Vi ønskr å vær n barnhag som formidlr og blir kjnt md all d ulik kulturn som rprsntrs i barnhagn, og dtt gir oss n unik mulight til å bli kjnt md flr tradisjonr nn bar vår «vanlig» norsk. Barnhagn har ansatt spsialpdagog i 100 % stilling. Hun har ansvar for å følg opp og bidra til faglig utvikling i prsonalt og for å følg opp arbidt rundt barn som trngr litt kstra. Hun vil også ha ansvar for barn md vdtak om spsialpdagogisk hjlp i privat barnhagr, drsom dt r bhov for dt. Vi har fått n spnnnd utfordring ttr at dt bl full barnhag dkning. Vi har fått flr små barn i barnhagn. Dtt gir oss non ny utfordringr, ikk minst i forhold til å organisr aldrsdlt gruppr, og nok rom og voksn til d minst. Dtt btyr at d «størst småbarna» vil få komm tidligr, og oftr på bsøk på «stor» avdling, for å få non flr utfordringr og få lk utn at d må pass på d små hl tidn. Dt gir oss mulightn til å møt all barnas bhov, utn at dt går utovr d minsts bhov for ro og søvn til ulik tidr. Vlkommn til Aursmon barnhag! t r g n r t n g In. m smil sa my so ar h dn som.ikk no smil a gi n Dbra Jpps

6 FBruar TEMA: Vintr lk og ksprimntring md snø, is og vann uk 9 uk 8 uk 7 uk 6 uk 5 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Vintraktivittsdag Samisk nasjonaldag Karnval Burmas nasjonaldag

7 Sammn o m n g o d sta rt Kva l i t t sp r o s jkt vår kommun har vi jobbt md kvalittsprosjkt ut i barnhagn fordi vi vill kvalitts- I sikr barnhagn som læringsarna. Målt til Aursmon barnhags prosjkt har vært å vær god rollmodllr i forhold til samspillt og kommunikasjonn md barn og voksn. Hvorfor prosjkt? Jo vi sr at vi stadig står ovnfor ny utfordringr og føringr. Vi kan nvn full barnhagdkning og rgjringns vktlgging av kvalitt i barnhagn. Dt r ikk lngr slik at man tnkr om barnt skal lær no i barnhagn, mn hva barnt skal lær og hvordan? Aursmon barnhag valgt å jobb md voksnrolln md tank på kommunikasjon og holdningr. Prsonalgruppn valgt voksnrolln i fllsskap, som vårt prosjkt. Vi vt at voksnrolln r viktig i forhold til barns læring og at vi r rollmodllr for barna gjnnom hl dagn og ikk minst r vi dt også for hvrandr. Prosjktpriodn r nå avsluttt. I dn forbindlsn har vi brukt planlggingsdagn i novmbr 13 på å saml prsonalgruppn til n flls valuring av hvor vi står i dag, kontra hvor vi sto vd prosjktstart. Hva har skjdd? Hva sr vi av ndringr? Hva r vin vidr? Prosjktt vårt hadd som mål å løs kommunikasjons problmr, bdr holdningr og at vi skal vær md bvisst vår roll som modllr for barn og hvrandr. Dt vi opplvr r at prsonalt tar mr ansvar, d vntr ikk på at ting skal gjørs. D gjnnomførr opp gavr på gt initiativ. Dt blir tatt opp sakr md dn dt gjldr. Vi møtr hvrandr md t smil og vnnlight, fokus liggr mr på å ha dt bra i sammn nn praktisk ting. Prsonalt kommr md innspill/forslag til hva n vil gjør og trngr. D ansatt r md på å søk mot målt vårt. Vi sr at vi r god rollmodllr i forhold til hvordan vi møtr dt nklt barns bhov og barnts forutstningr. Samtidig sr vi at vi alltid kan bli bdr. Dt r god kommunikasjon mllom barn-voksn og voksn-voksn. Hr sr vi voksn som r tilstd i samtaln og bvisst voksn som har rspkt for dn som har ordt. Vi har størr takhøyd for å ta opp ulik sakr som r viktig for oss. Prsonalt trkkr frm viktig pong som at vi anrkjnnr hvrandr mr nå vd å ros og oppmuntrr hvrandr. Dtt r igjn md på å frmm samarbid mllom d ansatt. Vi opplvr n god ton på hust, prsonalt snakkr md hvrandr og sr hvrandr. Prosjktgruppa så tidlig i prosjktt at dt kunn vært hnsiktsmssig å finn n flls «plattform», dn skull ha som mål å si hva vi forvntr av dg som voksn. Hr brukt vi tid på å dfinr d ulik bgrpn, som f.ks. «voksnroll», hva lggr vi i dt? Hr fikk vi frm hva vi lggr i ordn og illustrr dt md n plansj på hvr avdling (d fir bobln). Plattformn vår fortllr my om hvordan vi skal vær og hva som forvnts av dg som voksn i Aursmon barnhag. Dt r godt og trygt for ny ansatt i barnhagn også og ikk minst for forldrn i barnhagn. Forldrn vt hva som forvnts av d ansatt i vår barnhag. Konklusjonn ttr prosjktpriodn r at dt r nødvndig å ha prosjktr i barnhagn. Dt å gå inn og rflktr ovr hva kan vi bli bdr på? Hva skal til for at vi kommr frm til målt? Hva må jg bidra md? Dt å ha flls mål, stillr krav til oss, vi må vær i utvikling hl tidn. Barnhagn må vær i utvikling, dt btyr at vi voksn må vær oppdatrt på tori innnfor barnhagfltt og stt krav til dn nklt for å kunn nå målt vårt. Dt r viktig å ha ha flls mål og jobb mot. Vi får påfyll av fagstoff og ikk minst har dt bidratt til at ny mtodr/vrktøy r tatt i bruk for å forbdr praksis. Vi har i prosjktpriodn bnyttt oss av ulik vrktøy for å innhnt informasjon om hvordan vi og dr opplvr tilbudt i Aursmon barnhag. Vi startt md prsonalgruppn og gjnnomført n ståstdanalys. Svarn fra analysn ga oss n indikasjon på hva vi skull ta tak i. Dt bl satt fokus på: All ansatt møtr dt nklt barnt md tillit og rspkt. Barn md ulik bhov opplvr støtt og utfordringr. Barna blir involvrt båd i planlgging og gjnnomføring av aktivittr. Tilrttlgging for barns læring. Allsidig lk og aktivittr. Ttt samarbid md ulik instansr. Lokalmiljøt opplvr barnhagn som n viktig dl av nærmiljøt. Ut til forldrn har vi brukt ståstdanalys, svarn vi har jobbt vidr md i prsonalgruppn r: D voksn skal vær bvisst på sin gn vrdir og holdningr i møtt md forldrn. Informasjon og synlight om prosjktt ut til forldrn. Samarbid md hjmmt, og dltagls i planlgging og vurdring av barnhagn. I forhold til barna har vi gjnnomført intrvju og barnsamtalr. Dtt har gitt oss nyttig informasjon om hvordan barna har dt i barnhagn. Intrvjuskjmat hadd prsonalt lagt frdig md spørsmål og symbolr/ansiktr. Ansiktn var lagt md t smilfjs, surt fjs, gråtfjs, sint fjs og t som vrkn smilt llr var sur. Dtt skull vær til hjlp for barnt, slik at d kunn pk på dt fjst som stmt bst md hvordan d har dt. Vi valgt å gjnnomfør intrvjun md all barna 1-6 år. Barna sa at d trivds godt og at d syns d har dt godt i barnhagn. D vil til barnhagn for å lk md vnnn sin. Non svart at dt også var godt å vær hjmm. Barna svart at d får hjlp om d trngr dt og at d voksn finnr plastr og trøstr. Vin vidr i Aursmon barnhag r at vi fra 2014 skal fortstt å jobb prosjktbasrt. Hvr avdling har fått i oppgav å ta md sg diss 3 årn og dt vi har jobbt md vidr inn i t gt prosjkt på sin avdling. D skal vlg sg ut t områd d vil utvikl til no bdr. D skal bruk hvrandr på hust og søk vildning og støtt for å kunn nå sitt mål. Prsonalt har allrd tatt fatt på oppgavn og r i diss dagr i gang md å dfinr prosjktplan og frmdrift på hvr avdling.

8 MarS Du gir mg blomstr TEMA: Vår Uk 39: Pappatrff for 2009-barna mn ditt smil varr lngr nn blomstn Barnhagart 09. uk 14 uk 13 uk 12 uk 11 uk 10 uk 9 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Irakisk nasjonaldag

9 RAMMEPLAN fo r ba r n ha g n 7 7 fa g o m råa d r Kropp, bvgls og hls Gjnnom varirt fysisk aktivitt inn og ut skal barnhagn bidra til at barna får økt motorisk utvikling og kroppsbhrskls. Arbidt skal også bidra til at barna: får n positiv slvoppfatning gjnnom kroppslig mstring får god opplvlsr md friluftsliv og utliv til ulik årstidr utviklr forståls og rspkt for kroppn, og at all r forskjllig får god matvanr og sunt kosthold Etikk, rligion og filosofi Barnhagns innhold Alt arbid i barnhagn tar utgangspunkt i lov om barnhagr og rammplan for barnhagr. Diss byggr bgg på t hlhtlig læringssyn, hvor omsorg, lk og læring r dt sntral, i tillgg til sosial og språklig komptans. Mn i rammplann omtals også sju fagområdr som all har hvr sin mål for å frmm barns utvikling. Gjnnom arbidt md d sju fagområdn skal barnhagn støtt barnas nysgjrright, krativitt og vitbgjær. Samtidig skal barna få utfordringr ut fra gn intrssr, aldr og barngruppns sammnstning. Dt r formulrt mål innnfor all områdn. Dtt btyr ikk at all barn skal oppnå all diss måln i løpt av tt år, mn som n progrsjon tilpasst barnas aldr og utvikling. Plan for progrsjon finnr du på nst sid. Kommunikasjon, språk og tkst Tidlig og god språkstimulring gjnnom samtalr og muntlig/skriftlig frmføring av posi, dikt, rim, rglr og sangr skal bidra til at barna bl.a: kan lytt vil bruk språkt til å uttrykk sg får rfaringr i å uttrykk sg kan lytt til lydr og rytm i språkt får rfaringr md symbolr, tallsiffr og bokstavr blir kjnt md bøkr, sangr, bildr, mdia m.m Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og krativitt Barnhagn skal gi barn mulightr til å opplv kunst og kultur, og til slv å uttrykk sg sttisk. Gjnnom dtt arbidt vil barna få t mangfold av mulightr for sansing, opplvlsr, ksprimntring og skapnd virksomht, som igjn gjør at d tar i bruk fantasi, krativ tnkning og skaprgld. Fagområdt omfattr uttrykksformr som: billdkunst og kunsthåndvrk littratur og film musikk, dans og drama arkitktur og dsign Vd å fokusr på nærmiljø og samfunn, skal barnhagn bl.a bidra til at barna møtr vrdn utnfor familin md tillit og nysgjrright. Dt skal bidra til at barna: får tillit til gn dltagls og påvirkning av fllsskapt rfarr at all inngår i barnhagns fllsskap, uanstt kjønn, aldr llr forutstningr blir godt kjnt md, og gjør sg rfaringr og opplvlsr i nærmiljøt opplvr likstilling blir kjnt md historisk ndringr i lokalmiljøt utviklr forståls for ulik tradisjonr og lvstt får t innblikk i samns kultur og tradisjon Gjnnom arbidt md dtt fagområdt skal barnhagn bl.a bidra til at barna: får anldning til å undr, tnk og samtal om grunnlggnd spørsmål tilgnr sg samfunnts normr og vrdir utviklr tolrans og intrss for hvrandrs bakgrunn får innsikt i kristn grunnvrdir, høytidr og tradisjonr få kjnnskap til tradisjonr og høytidr som r knyttt til rligionr og livssyn som r rprsntrt i barnhagn Antall, rom og form Gjnnom arbidt md dtt fagområdt skal barnhagn bl.a, gjnnom lk og hvrdagsaktivittr, bidra til at barna: opplvr gld vd å utforsk tall og formr tilgnr sg matmatisk bgrpr får rfaringr md form, størrls og mål, sortring og sammnligning rfarr plassring og orintring og drmd utviklr sin vnr til orintring Natur, miljø og tknikk Gjnnom arbid md dtt fagområdt skal barnhagn bl.a bidra til at barna blir kjnt md og får forståls for plantr og dyr, landskap, årstidr og vær. Barna skal få: opplv og undr sg ovr naturns mangfoldight rfaringr i å undr sg, ksprimntr, systmatisr og samtal om dn fysisk vrdnn rfar hvordan tknikk kan bruks i lkn og hvrdagslivt

10 april TEMA: Vår og påsk Forldrtrff for 2008-barna i lavvon uk 18 uk 17 uk 16 uk 15 uk 14 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG påskdag Planlggingsdag, barnhagn r stngt Barnhagn stngr kl Påskkaff Palmsøndag Skjærtorsdag Langfrdag 1. påskdag

11 FAGoMRåaÅD EN E p r o g r s jo nsp la n Fagområd 1-2 åringn 3-4 åringn 5-6 åringn Kommunikasjon, språk og tkst Enkl bøkr, språkposr, sang, musikk, tgning rim og rglr Rim, rglr, sangr, lydbøkr, lydlotto, barnbøkr, vntyr, måndns vntyr, samtalr rundt bordt, lytt til andr, snakkpakka. Bøkr md mr tkst, vitsr og gåtr, rim og rglr, snakkpakkn, måndns vntyr, IKT, FROST, Lytt til lydr og rytm i språkt, Lkskriving, Navn Kropp, bvgls og hls Motorikk, riktig kost (MERbarnhag), fysisk aktivitt, hygin, vær ut hl årt Dans til musikk, minirøris, hindrløypr inn og ut. Vintraktivittsdag, allidrtt i halln, MER-barnhag Rvtur til lavvon, turr i nærmiljøt, kunnskap om mnnskkroppn, kosthold og hygin, bruk av halln, hindrløyp. Kunst, krativitt og kultur, mal, tgn, prl, pusl, mdllir, dans, musikk, rolllk og instrumntr. Sanglkr, dramatisring, sang, musikk og bvgls. Klipp og lim. Formingsaktivittr, skaprgld, lk md vann og såp utndørs. Kulturbarnhag, rfaring md ulik formingsmatrialr, fantasi og krativitt, sanglkr Natur, miljø og tknikk Utaktivittr, turr, gjør ksprimntr md naturn, dyr. Ta bildr, bruk av pc. Oppdag årstidn. Plukk bær, s på sopp, dyrspor, hnt inn og ta var på rumptroll. Dyr blomstr, småkryp. Eksprimntr md is, snø og vann. Lavvon, miljøstasjonn, naturfnomnr, IKT, forsøk og ksprimntring, årstidn, dyr. Etikk, rligion og filosofi Vær i kirkn, vi undrr oss, vær snill mot hvrandr, jul, påsk, tradisjonr og konfliktløsing. Ukas barn, øv på å si fin ting til hvrandr, slvfølls og slvhvdls. Jul- og påsktradisjonr, mrkdagr/ nasjonaldagr. Sosial komptans, gn og andrs føllsr, gn og andrs grnsr. Undr oss sammn, FORUT-prosjktt Konfliktr, føllsr, undring og filosofi i hvrdagn, tolrans og intrss for hvrandr, jul, påsk og nasjonaldagr. Nærmiljø og samfunn Kulturgruoor, bruk og bli kjnt i nærmiljøt, familihus. Barnhagns nærmiljø, turr til slaktr, sykhjm, miljøstasjonn, bibliotkt, kirkbsøk. Turr til lkplassr i områdt, halln og lavvon. Bli kjnt md nærmiljøt, FORUT, opplvls av dmokrati, skoln, trafikk, sykhjmmt, Antall, rom og form Tll, stor og litn, bruk prposisjonn, fargr, sortr, bygg lgo og puslspill. Mattpakka, tll, sammnlign, sortr, ordn, formr, mønstr. Spillgruppr, puslspill, fargr. Matt på tvrs, spill md rglr, matmatisk bgrpr, tall, formr og mønstr/fargr, sortring, dato.

12 mai TEMA: vår og 17.-mai uk 22 uk 21 uk 20 uk 19 uk 18 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Off. høytidsdag Polns nasjonaldag Grunnlovsdag Kristi Himmlfartsdag

13 Sa ma r b i d l o k S G O g a h Ba r n «Å styrk sammnhngn mllom barnhag og skol r å lgg tilrtt for t hlhtlig opplæringsløp som ivartar nkltbarnts bhov. God sammnhng skal ivarta barnts bhov for trygght i ovrgangn og bidra til at opplæringn tilpasss nkltbarnt allrd fra først skoldag.» (Kunnskapsdpartmntts vildr «Fra ldst til yngst») Rammplann rådr barnhag og skol til å gjnsidig informr hvrandr om sin virksomhtr, og påpkr barnhagns ansvar for å lgg tilrtt for at barna kan ta avskjd md barnhagn på n god måt og gld sg til å bgynn på skoln. Aursmon barnhag har non tradisjonr/rutinr for hvordan vi samarbidr md skoln i vårt distrikt: Prsonalt har informasjonssamtalr md lærr på skoln. Skolstartrn har vært på «bsøksdagr» på skoln sin. I nklt tilfllr har barnhagn, md samtykk fra forldr, gitt skoln skriftlig informasjon om nkltbarn og drs utfordringr og styrkr. Dr Pdagogisk-psykologisk tjnst, hlsstasjonn llr Barnvrnt r inn i bildt har vi gn rutinr på ovrgang og ovrføring av informasjon til skoln. Barnhagn har n grupp ansatt som arbidr spsifikt md skolstartrn. Hr jobbr vi spsifikt md dt vi rgnr som viktig for dnn gruppa gjnnom barnhagårt og vd ovrgangn til skol. Eksmplr på tiltak som vidrførs r flr uoffisill bsøk på skoln for å bli kjnt md områdt rnt fysisk. Dnn gruppa dltar også i arbidt md «Matt på Tvrs» som r t samarbid md skoln om praktisk matt i barnhag og skol. Skolstartrn i barnhagn har flr dagr sammn md 3.-klass på Aursmon skol, og vi arrangrr flls forldrmøt for all forldr til skolstartrr båd i privat og kommunal barnhagr i vårt områd.

14 Juni TEMA: Sommr uk 27 uk 26 uk 25 uk 24 uk 23 uk 22 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Portugals nasjonaldag Sommrfst Svrigs nasjonaldag

15 FO RELDRE n k s n n m IKTIGSTE V d i t BA RNS LIV Hva sir lovn? Barnhagn skal gi barn undr opplæringspliktig aldr god utviklings- og aktivittsmulightr i nær forståls og samarbid md barnas hjm. (Barnhaglovn 1 Formål) Barnhagn skal bistå hjmmn i drs omsorgs- og oppdragroppgavr, og på dn måtn skap t godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv dltakls i t dmokratisk samfunn. (Barnhaglovn 2 Innhold) Vi gjør hva vi kan for å tilrttlgg for t positivt forldr samarbid og tar gjrn imot tilbakmldingr fra forldr. Aurskog-Høland modlln - n flls og forpliktnd arbidsmåt md hnsyn til barn og ung. Aurskog-Høland-modlln bl politisk vdtatt vårn Modlln bskrivr hvordan ansatt i vår kommun skal møt «barn vi lurr på». Modlln byggr på n forståls av at forldr/forsatt r d viktigst mnnskn i t barns liv, og at løsningn for at t barn skal få dt bdr oftst liggr i hjmmt llr nærmiljøt. For å sikr samarbidt md barnas hjm, skal hvr barnhag ha t forldrråd og t samarbidsutvalg. (Barnhaglovn 4 Forldrråd og samarbidsutvalg) Måln r følgnd: Arbidt skal bidra til å gi barna n trygg oppvkst. Arbidt skal bidra til at barn og forldr/forsatt har n positiv opplvls i møtr md kommunn. Md bakgrunn i diss tr sntral sitat fra barnhaglovn vil vi kort prsisr non viktig punktr når dt gjldr forldrsamarbid: Vi har rglmssig kontakt prgt av gjnsidig åpnht og tillit. Vi sr og rspktrr hvrt nklt barn. Barnhagn og hjmmt har gjnsidig rspkt og anrkjnnls for hvrandrs ansvar og oppgavr md hnsyn til barnt. Vi invitrr forldr til mdvirkning. Non stikkord for dt konkrt innholdt: Ansatt på hlsstasjonn, i barnhagn og i skoln skal raskt ta initiativ i forhold til «barn d lurr på». Forldr/forsatt informrs og trkks inn umiddlbart. Dt gjørs avtalr md forldrn/d forsatt om oppfølging. Barnvrn, PPT, hlstjnstn llr andr trkks inn drsom barnt ovr tid ikk får dt bdr. Slik kan vi samarbid godt om omsorgs- og oppdragroppgavn, slik lovn sir at vi skal gjør. Vi har uformll kontakt vd: tilvnning, bringing og hnting, forldrsamtalr, forldrmøtr. Vi har formll kontakt vd forldrråd og samarbidsutvalg.

16 JuLi TEMA: Sommr Vi samarbidr md Flatbyjordt barnhag om friavvikling uk 31 uk 30 uk 29 uk 28 uk 27 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

17 KULTUR ba r n ha g For Aursmon barnhag btyr dt at: Barna r stolt av å gå i Aursmon barnhag. Barna utviklr idntitt og trygght. Hvm r jg og hvor hørr jg til? Barna lærr om og dltar i ulik uttrykksformr innnfor musikk, forming, drama, dans og fysisk aktivitt. Barna r aktiv brukr av nærmiljø og natur. Barna blir gjort kjnt md tradisjonr båd i norsk kultur og andr kulturr rprsntrt i barnhagn. Vi markrr d ulik nasjonaldagn som r rprsntrt i barnhagn, vi lærr «hi» og «had» på ulik språk. Kultur gjnspils i hvrdagn til barna, mn vktlggs særlig i aldrsinndlt kulturgruppr. For vintr og vår r dtt hvr onsdag. Aldrsinndling r på tvrs av avdlingr, og gruppn har fast navn: D yngst 0-1 år r lfantr, 2-åringn r Myggr, 3-åringn r Marihønr, 4-åringn r Ekorn, og d ldst, 5-åringn, r Rvr (rvgjng). Barna opplvr aldrstilhøright, og får oppgavr, opplvlsr, turr m. m. tilpasst sin aldr. Prsonalt dltar og samarbidr på tvrs av avdlingr for å skap flls tilhøright i barnhagn og trygght for barna. Nytt i år r samarbid md AFSK og fast aktivitt i halln hvr uk. Vi ønskr å bidra til at barna opplvr gld vd fysisk aktivitt og mulight til å introdusr dm for ulik formr for idrtt gjnnom lk og gld, samt kjnnskap til t positivt knutpunkt i lokalmiljøt. n it l s r o f r n Nar no i g, il m s t g til a gi d dm t av din Liz No av dt vi i Aursmon barnhag ønskr at barna skal vær n dl av, uavhngig av aldr r: Foto og uttrykk, av og md barna, fra barnhaghvrdag, tradisjonr, kulturgruppr og turr hngs opp i barnhagn. Ny og gaml sanglkr / sangr bruks. Arbidsplassr og områdr i nærmiljøt bsøks og bruks. Vi samarbidr md ulik aktørr i nærområdt, som Aur prstgård, musikk-/ og kulturskoln, bibliotkt og AFSK om bruk av Aurskoghalln. Ukas barn: Et barn i ukn r i fokus. Fortllr om sg og sin famili, familihust viss frm, barnt dlr ut frukt og lignnd (gjldr Bukkn Brus og Askladdn). Vi ivartar barnhagns gn tradisjonr slik som karnval, sommrfst, brannvrnuk, og julforbrdlsr som nissmarsj og Lucia. Vi lærr om barn og kulturr i andr land gjnnom FORUT-prosjktt som hvrt år avholds i forbindls md FN-dagn. Vi markrr nasjonaldagn til d nasjonalittn som r rprsntrt i barnhagn.

18 August TEMA: Bli kjnt tilvnning uk 35 uk 34 uk 33 uk 32 uk 31 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planlggingsdag, barnhagn r stngt

19 PEDA G O GISK p lat fo r m God mnnskmøtr: Positiv og glad barn i t godt oppvkstmiljø. Positivt mnnsksyn all r unik og har ulik rssursr og bhov. Vårt flls fokus r barn og forldrs ønskr og bhov. Hvrdagn prgs av trygght, omsorg, tydlig grnsr, ærlight, gld og humor. Tydlig, rflktrt og løsningsorintrt voksn. Samspill mllom barn og voksn som r prgt av aktiv lytting, ngasjmnt, tilstdværls og rspkt. Barnhagn r n læringsarna. Læring skjr i samspill md andr; lk og hvrdagsaktivittr, gjnnom ulik opplvlsr, rfaringr og god omsorg. Fokus på sosial komptans og språkgld. Kultur r viktig for å skap styrk og idntitt, slvfølls og tilhøright. Dt btyr at du i Aursmon barnhag skal finn: Barn og voksn som har lyst til og syns dt r godt å komm i barnhagn. God voksnmodllr, tydlig grnsr, fast rutinr og mass positiv opplvlsr. Båd barn, forldr og ansatt som sr hvrandr, ytr srvic, og har n god ton når vi kommunisrr md hvrandr. Voksn som lyttr og forsøkr å oppfyll ønskr/bhov så langt dt r mulig. Gir barna mulight til mdvirkning, og gir god forklaringr når ting ikk lar sg gjnnomfør. Voksn som hilsr på båd voksn og barn. Vi visr høflight og r tilstd på barnas nivå. Voksn som r trygg i jobbn sin. Vi r ansatt som har tid, trivs, bryr oss om barna og jobbn vår, og har n positiv innstilling til dt daglig arbidt.

20 SptmBr TEMA: Nærmiljø og høst Brannvrnuk og forldrmøt i uk 39 uk 40 uk 39 uk 38 uk 37 uk MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

21 SKO GGRUPPE- m t o d n Vi jobbr ttr dnn mtodn md skolstartrn i barnhagn n dag i uka fra kl til ca Mtodn har som hovdmål å: gi barnt autntisk opplvlsr gi nærkontakt- barn/voksn og barn/barn gi n fast ramm og struktur som byggr på n trdling (s sist avsnitt) gi barnt utfordringr dt r modnt for vær n mtod hvor ny læring kan ss i sammnhng md og ovrførs til barnas hvrdag forbygg ls- og skrivvanskr Mtodn byggr på torir (fra bl.a. Piagt og Vygotski) om at barn lærr gjnnom samhandling md andr, samt vd å vær aktiv. Jo flr sansr som påvirks, dsto bdr blir utviklingn. Barna skal få dlta i mningsfull aktivittr som stimulrr til handling og utforsking. Vår pdagogisk tilnærming r rssurs- og mstringsorintrt. Vi vktlggr barnts mulightr for utvikling og læring, og fokusrr ikk på dt barnt ikk klarr. Mtodn byggr på at god struktur og klar ovrsiktlig rammr r nødvndig for t godt læringsrsultat. Barnt r aktivt på gn prmissr. Aursmon barnhag brukr skoggruppmtodn når Rvgjngn har turdag fordi vi mnr at dtt gir mulightr for: god kontakt barn/barn og barn/voksn god konsntrasjon kommunikasjon språktrning god obsrvasjonsmulightr god mulightr for d voksn til å følg barnas intrss/vær mdundrnd Vi dlr dagn i tr dlr vd å start md å planlgg turn, hva vi skal ha på oss, og pakk skkn. Vi gjnnomførr turn, drttr gjnkallr vi vd å prat om og tgn hva vi har opplvd. Dnn strukturn gir barna dn trygght som r basis for all læring, og dn gir barnt n motivasjon vd at d slv får dlta i hl prosssn. Vi tror at vd å bruk dnn mtodn kan barnhagn vær md på å forbygg mang vanskr, båd språklig, motorisk og sosial.

22 OktObr TEMA: Kroppn vår, FN og FORUT Pappatrff for 2012-barna, UKE 40: Vi høstr grønnsakr og lagr høstsupp. uk 44 uk 43 uk 42 uk 41 uk 40 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Tysklands nasjonaldag FORUT-basar

23 KO ST H O L D i ba rnha g n Lattr r livts univrsal, gldsfylt, viggronn plant Abraham Lincoln Barnhagn har gjnnom d sist årn hatt særlig fokus på sunt kosthold. Dtt btyr at vi srvrr to mllommåltidr og t hovdmåltid hvr dag. D barna som ikk spisr frokost hjmm, kan ta md matpakk og spis i barnhagn frm til Da srvrs dt r fruktmåltid. Lunsj bstår i hovdsak av brødmat og pålgg, og dt skal vær grønnsakr tilgjnglig hvr dag. En dag pr uk srvrs varm mat, også hr skal dt vær frukt llr grønt vd sidn av, avhngig av hva som srvrs. Barnhagn bl i 2009 blitt MER-ambassadør. MER-prosjktt har nå byttt navn til Fm-om-dagn, mn innholdt og kravn som ambassadør r d samm som tidligr. Dtt innbærr t økt fokus på god matvanr, og barnhagn som rollmodll i forhold til dtt. Kritrin som ambassadør r at dt skal srvrs frukt og grønt hvr dag, at all ansatt har fått opplæring i godt kosthold og at vi finnr andr altrnativr til kakr og sukkrholdig mat vd markring av bursdagr. Vi ønskr fokusr på barnt og ikk mat vd bursdagsfiring. Dr skal drfor ikk ha md no å sps til firing i barnhagn. Som Fm-om-dagn-ambassadør må barnhagn oppfyll følgnd nkl kritrir: Srvr oppkuttt frukt og grønt som n dl av måltidn hvr dag. Praktisr fruktfst når dt r barnbursdag, s (Dr tar md frukt l. annt i stdt for kak og lignnd) Informr ansatt og forldrn om MER-satsingn. Kosthold som tma på forldrmøt. Rapportr til MER på gn mdlmssidr på Intrntt. E-læringskurs for all ansatt gjnnomførs i fllsskap llr nkltvis. 75 % av barn i Norg undr sks år tilbringr mstpartn av dn tidn d r våkn i barnhagn. Om lag barnhagr husr nærmr barn. Drfor r barnhagn n mgt viktig arna for forbyggnd hlsarbid. Matvanr tablrs tidlig, og innholdt i måltidn som srvrs r av stor btydning. God vanr har man md sg hl livt! Mat og måltidr r n sntral dl av dn daglig virksomhtn i barnhagn, og måltidn i barnhagn utgjør n btydlig dl av barnts total kosthold. En kartlgging fra Sosial- og hlsdirktoratt (SHdir) i 2005 visr at dt srvrs my bra, mn at dt også r t forbdringspotnsial. (hntt fra frukt.no)

24 NovmbR TEMA: Spor i naturn Pappatrff for 2010-barna uk 48 uk 47 uk 46 uk 45 uk 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planlggingsdag, barnhagn r stngt Rvn hntr jultr Planlggingsdag, barnhagn r stngt

25 D O KUMENTA S JO N VURDERING Hva sir lovn? Hva sir lovn? Vitn om prsonalts arbid og barns virksomht i barnhagn r viktig som grunnlag for barnhagns utvikling. (Rammplann, s.49) Informasjon og dokumntasjon skal gi grunnlag for rflksjon og diskusjonr i prsonalgruppn og md barn og forldr. (Rammplann, s.50) Vi dokumntrr arbidt vårt i barnhagn for at vi skal rflktr ovr praksis og alltid vær i læring og utvikling. Når vi i hvrdagn skrivr på tavla og kort informrr, kanskj visr bildr av hva vi har gjort og fortllr hvordan dagn har vært på avdlingn, r dtt dokumntasjon til forldr om dagn i dag. Årsplann r n dl av dokumntasjonn på arbidt som r planlagt, og hvordan vi tnkr å ivarta d ulik områdn i lovn og i rammplann. Mr dtaljrt planr lggs for dn nklt månd, tilpasst avdlingn, og diss får dr utdlt gjnnom årt. I tillgg har vi planr for ulik arrangmntr og gruppr, for å sikr barns mdvirkning, valuring av arbidt og at vi ivartar d fagområdn vi har satt oss som mål å ha md i d ulik aktivittn. Dokumntasjon knyttt til nkltbarn r undrlagt taushtsplikt. Barnhagns arbid skal vurdrs, dt vil si bskrivs, analysrs og fortolks i forhold til kritrir gitt i barnhaglovn, rammplann, og vntull lokal rtningslinjr og planr. Kvalittn i dt daglig samspillt mllom mnnskr i barnhagn r n av d viktigst forutstningn for barns utvikling og læring. (Rammplann, s.50) Barnhagns viktigst rssurs r mnnskn som arbidr hr. For å lgg grunnlagt for vidr kvalittsutvikling, læring og fornyls vil vi spsilt vær opptatt av å vurdr nkltbarns og barngruppas trivsl og utvikling. Vi vil s barns trivsl og utvikling i sammnhng md kvalittn på samspill mllom mnnskn. Virksomhtsldr og pdagogisk ldr har t ovrordnt ansvar for systmatisk vurdringsarbid. Vurdring skal forgå i forståls md forldrn og prsonalgruppa. Barns rfaringr og synspunktr skal inngå i vurdringsgrunnlagt. Vi har systmatisrt barnintrvjur og brukr vido for å dokumntr og vurdr dtt arbidt. Vi sr at dt r t godt vrktøy for å få md barnas rflksjonr og tilbakmldingr, og diss r viktig for oss når vi skal lgg ny planr, llr ndr organisring. Forldr har også innflytls gjnnom forldrråd og samarbidsutvalg. Vi sr ttr ny og bdr måtr å få forldrvaluring og tilbakmldingr satt i systm og tar gjrn imot innspill på dtt.

26 dsmbr TEMA: Advnt og julforbrdlsr INFO: Barnhaggudstjnst n av d sist dagn før jul. uk 1 uk52 uk 51 uk 50 uk 49 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Barnas julbord Julaftn 1. juldag 2. juldag Barnhagn r stngt Nyttårsaftn 1. nyttårsdag Barnhagn r stngt Nissmarsj Lucia-frokost

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018

Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018 Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018 En/ ta Rligiøst angfold Kristndo Jøddo Hinduis Buddhis Isla Tids - bruk 34-38 Dtt sir L-06 Mål for opplæringn r at lvn skal kunn Forklar særprgt vd kristndo og kristn tro

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

TORP HØYMYR BARNEHAGE

TORP HØYMYR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 TORP HØYMYR BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Vår Virksomhtsplan 2011 2015 r utarbidt ttr Lov om barnhagr og Rammplan for barnhagn, samt Askr kommuns kvalittsmål. Hovdlinjn

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer