brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer"

Transkript

1 brostin Bymisjonsmagasint 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn r han minst lik kjnt som moromann og Dr. Solbrg. Politimannn har alltid likt å kl sg ut og gjør ablgøyr, og karrirn startt som julniss. SIDE 6-7 Naturlig å dl min rfaringr Rubn Klippr (26) har nylig utgitt bokn Et annrlds liv, dr han fortllr hvordan dt har vært å voks opp md diagnosn AD/HD og Tourtts. Han bsøkt Drammn i oktobr, dr han foran n størr forsamling fortalt om hvordan dt har vært å lv md diss to diagnosn. SIDE 9 GATEPRESTEN Nærvær SIDE 11 Gratiskonsrt i Bragrns kirk kl 19 I forbindls md dn intrnasjonal HIV/AIDS-dagn SIDE 10

2 Ldr Å vær sammn på n god måt som skal gjørs i dsmbr. Advntskalndrn, gavn som på hvrandr på n måt som gir n følls av å vær hvr- skal kjøps og hvor juln skal firs. Dt r hygglig og kjnt, andr nær. Kanskj kan du som jg gjør non nkl grp på mn også litt strssnd. Som daglig ldr i Kirkns Bymisjon firingn i år som gir plass til d god samtaln, til d lat Drammn/Kongsbrg får jg også innblikk i hvor forskjllig morgnn og lang kvldn. Foto: Mtt Thilmann at vi har klart å s hvrandr, snakk md hvrandr og hør Mørkt bak maskn av suksss og status Jg sr mr goism, mr nsomht og mr slvopptattht i samfunnt. Nå kan du til og md btal dg ut av dugnadn. Hva blir dt nst? Eks fotballproff Stig Ing Bjørnby vkkt 100 mnnskr md lav stmm og tungt innhold da han nylig holdt fordrag på frokostsminar i Drammn. Dt r snt i novmbr, morgnn r kald og mørkt har allrd falt på når vi kommr hjm om kvldn. Vi sr mindr til nabon for hvr dag som går vintrdvaln r i frd md å trkk oss inn foran pisn. Mn midt i dnn mørk årstidn firr vi lyst, fllsskapt og t budskap om håp og frd. Jg r sikkrt ikk dn nst som har bgynt å tnk på alt Stig Ing Bjørnby om gt liv: mnnskr har dt og dsmbr r ikk no unntak. Hva r dt gntlig vi trngr for å føl nærvær? Først og Mang strvr hvrt år md å spar sammn pngr til gavr. frmst tid, ro og trygght. Kanskj r dt også non som r Julfiringn har n li tndns til å tydliggjør ulikhtr litt utnfor dn nærmst famili og vnnkrts som du vt frmfor å bidra til fllskap. Mang opplvr også julukn vill satt pris på ditt fllsskap. som dn mst nsomm ukn i årt. Mn Kirkns Bymisjon Mitt størst ønsk for advntstidn og julfiringn i år r allikvl ikk flr gavr llr bdr mat og drikk mn nærvær. Jg ønskr at vi vd årsskiftt skal sitt igjn md n Jon-Ivar Windstad følls av at vi har brukt tidn sammn på n god måt. At Daglig ldr i Kirkns Bymisjon Drammn Vi trngr ny frivillig til vår avdlingr. Klikk dg inn på llr ring vi har ryddt bort så my av alt dt som gir mntalt fravær Dtt r Stiftlsn Kirkns Bymisjon i Drammn: Møtstdt Drammn Nyby n aktivittskafé Lavtrskltilbud Kafé Trningsbolig for dm som Vaktmstr-tjnstn Pilotlilightr trngr t måltid Kurs/skol Arbidstrning mat, varm, klær Aktivittr Nttvrk llr n samtal i Pdaln sykklvrkstd Vildning t vansklig liv Gjnbrukt Prosjkt FRI KB utvikling Attføringsbdrift Fritidstiltak for Oasn Tilbud for ungdom (fra md 25 APS-plassr barn som trngr 7. klass) som trngr Kafé- og litt kstra litt kstra srvicavdling Friminuttt Håndvrksavdling Møtstdt Kongsbrg Camp Killingn Møtstdt Haspa Fltsykplin Drammnsrgionn i Jobb1 samarbid md Mandagsklubbn næringslivt Brostin - bymisjonsmagasint i Drammn Stiftlsn Kirkns Bymisjon Drammn PB 1000 Bragrns / Engn DRAMMEN Tlf: fordrag på frokostsminar md Kirkns Bymisjon og Drammn Næringslivsforning i Drammn. vottr som dls ut til forskjllig mnnskr. Dt varmr. Lønn som fortjnt ksfotballproff Stig Ing Bjørnby. Dt vill nok varmt kstra! i tidn før jul. Avdlingn fylls av strikklur, skjrf og Stig Ing Bjørnby snakkt til n stor og lydhør forsamling da han nylig holdt Dt var Kirkns Bymisjon og Drammn Næringslivsforning grid, fortalt Stig Ing Bjørnby. For mns fansn jublt og Bjørnby skrv d mørk tankn av sg. Nå holdr han som hadd invitrt Bjørnby til å snakk om livt som stjrn sponsorn vill ha mr, lå dn ung nordmannn i fostrstill- glødnd fordrag dr han tar oppgjør md status, matrial- og forbild. I Bragrns-saln på Rica Park valgt Bjørnby ing på gulvt i pnthouslilightn i Livrpool og opplvd ism og dt ytr. også å snakk om samfunnsutvikling, mn mst om sg slv mørkt. og gt liv, md utgangspunkt i hans gn bok Løsrivls. Jg fant ikk dn rød trådn mllom formu, inntkt, skatt Han bgynt md lykklig gutt på Elvrum som driblt Ettr hvrt utviklt han sosial angst. Sponsormiddagn, og lykk. Er vi på jakt ttr tt llr annt llr på flukt fra trærn i hagn og ustanslig dunkt fotballn mot vggn, no? fortsatt md tilsynlatnd lykklig og suksssrik fotballproff Tankn på å vær t salgsobjkt gjord ham syk. I priodr i England, og var innom rolln som A-kjndis md strk opplvd han også slvforakt og grid ikk vær md på at Bjørnby stilt spørsmålt. Tilhørrn fikk no å rflktr bismak. kjndisr solt sg i glansn av hvrandr. ovr. Og før hvr og n av dm gikk ut i arbidsdagn, ga Foto: Mtt Thilmann får hldigvis mang hnvndlsr fra mnnskr som vil dl Daglig ldr i Kirkns Bymisjon i Drammn, Jon-Ivar Windstad (t.v.) sammn md fordragsholdr og prsst fra omgivlsn, råskapn og kynsimn bl for my. Stig Ing fra Elvrum bl fotballproff i Livrpool som 22-åring. Fasadn var blitt t svind skall som Bjørnbys indr hatt. drømmr om, svarr mang fotball-proff. Når jg spør hvorfor, Og stjrn på all banr. Undrvis i karrirn kom t grynd Han kjnt på løgnn, fluktn og slvforaktn. Jg hadd drir dt sg alltid om status og pngr. Ikk én av dm sir: ubhag ttr hvrt som kjndisstatusn tiltok. At omgivlsn alt, aboslutt alt, mn grid ikk ngang å finn n drss som Fordi jg lskr spillt! ndrt sg i forhold til ham, bl n sann plag. Omgivlsn passt til anldningn. Jg kjøpt ny! Bjørnby dm mr å tnk på: Når jg spør ung hva d gldt sg mr ovr suksssn min som fotballproff nn jg Gld n som grur sg til jul Alt du gir vil bli brukt i Drammn! Vår gavkonto r Tilbud for barn i Frikoloni, sjøcamp m.m. Stiftlsn Kirkns Bymisjon Drammn bl tablrt i Har i dag 38 ansatt og ca. 150 frivillig i Drammn og Kongsbrg. Opplag Ansvarlig rdaktør: Jon-Ivar Windstad Lagt av Kirkns Bymisjon Drammn i samarbid md Godt Sagt Gi 10 julmiddagr kr ilir Gi 3 fam ul j n bdr 0.kr 3.00 Gi n julgav til t barn kr 300.-

3 Trond hadd stor ls og skrivvanskr allrd tidlig i skolårn, mn dt var først i voksn aldr han fikk bskjd om at han hadd dyslksi. Han falt mr llr mindr hlt ut av skoln i trdj klass, og bl da sndt på spsialskoln Skarru vd Fiskumvannt. Dr gikk han i tr år, utn å lær no annt nn nda flr pøblstrkr. Dt var n tung og trist opplvls å s tilbak på dn tidn, sir Trond som nå har søkt rstatning for tapt skolgang. Ingn i skoln tok tak i mg, slv om d så at jg hadd dt vansklig. D sndt mg bar vkk. Trond bgynt så på Galtrud ungdomsskol, mn ttr non måndr bl han kastt ut igjn. Drfra gikk vin vidr til n ny spsialskol, Baldr i Hokksund. Ettr t par priodr dr glapp skoln hlt, og Trond bgynt t flakknd liv på gata. Kriminalitt og rus bl dt som kom til å prg hans hvrdag d påfølgnd årn. Ettr 14 dommr, inn og ut av fngsl og 13 år som tung rusmisbrukr fikk Trond hør om dn ny kafén i Konnrudgata som Kirkns Bymisjon hadd startt, Nyby n aktivittskafé. Trond hadd i mang år hatt tilhold på Bymisjonns kafé i Engn, Møtstdt, så han var godt kjnt md dt arbidt som Kirkns Bymisjon i Drammn drv md. Vin tilbak Trond bgynt i Nyby n i 2005, og fikk god hjlp og oppfølging av prsonalt dr. Han gikk gjnnom n størr utrdning dr dt bl konstatrt at han hadd dyslksi og lærvanskr. På dt tidspunktt kunn Trond så vidt skriv stningr, mn fikk dn hjlpn han trngt. Nyby n aktivittskafé bl min rdning, sir han. Han fullført flr kurs og bgynt på dn vansklig vin ut av rusn og kriminalittn. Dt var ikk så vansklig å slutt md rusn, mn dt som var utfordringn var at jg mått ndr hl min adfrd totalt. Jg mått lær å tnk annrlds, jg mått lær å snakk annrlds, kl mg annrlds, ja rtt og sltt lær å bgynn å Vil jobb md mnnskr Da jg var frdig md å son dn sist dommn bgynt jg å jobb på t sykhjm i Drammn, og forstod da at dt var mnnskr jg ønskt å jobb md vidr. Jg fikk tilbud om å bli vildr og miljøarbidr i prosjktt FRI som Kirkns Bymisjon drivr, og i 2009 var jg også frdig md utdannlsn som hlsfagarbidr. Hvm skull tro dt for fm år sidn! Da kunn jg knapt ls og skriv, hadd blodpropp i bgg bina og hjrtsvikt pga rusmisbruk. Jg hadd rust mg mr llr mindr sidn jg var 12 år, sir Trond stolt. Nå jobbr Trond som miljøarbidr innnfor rus/psykiatri i ulik omsorgsboligr. Livt r dilig å lv, mn dt kan slvsagt også vær strssnd. Mn jg har lært mg ulik måtr å takl d tung stundn på, og kanskj dt viktigst r at jg har lært å kommunisr md folk, båd når jg har dt bra og når ting buttr litt i mot. Jg har også dltatt aktivt i slvhjlpsgruppr, no jg også gjør i dag. Dt har vært viktig for mg. Viktig md riktig fokus Jg har to ksamnr til før jg kan kall mg frdig utdannt hlsfagarbidr, og ttr dt r målt å vidrutdann mg, kanskj som psykiatrisk sykplir. Dagn i dag r også hlt spsill fordi jg akkurat fikk vit at jg har fått innvilgt startlån gjnnom Husbankn og Drammn kommun. Nå skal jg kjøp mg lilight på Fjll, og jg følr at ringn r sluttt, tilbak på Fjll dr dt hl bgynt for 41 år sidn. Jg følr på mang måtr at jg har alt jg trngr i livt, mn jg må hl tidn ha fokus på d rtt valgn for dt r fort gjort å mist alt jg har bygd opp d sist årn. Dt har jg stt mang andr gjør, sir Trond i dt han hastr ut døra. Han r på vi til t nytt kvlds- og nattskift på n av Drammns institusjonr. lv på nytt. Jg gikk non år på subutx, mn da jg skull bli far i 2007 kuttt jg også ut dt. Og dt har gått hlt fint. Klart dt har vært mang tøff tak og utfordringr, mn md god hjlp og støtt fra non viktig prsonr i Kirkns Bymisjon som fulgt mg ttt, har dt gått bra. Fikk hjlp til n ny start Trond Riis (41) r født og oppvokst på Fjll. I ungdomsårn var han n sntral skikkls i dt folk i Drammn kalt for Fjllgjngn. Stalln på Bragrns torg Julaftn for all Midt i julstria r vi igjn tilstd md Stalln på Bragrns torg. I Stalln r dt dyr og no varmt å drikk og ro. Kom innom oss for å slå av n prat og få litt varm fra bålt. Stalln r åpn dsmbr fra 11:00 til 18:00 (fra 12:00 på søndag). Danvik-Fjll Frivilligsntral arrangrr også i år fst for all som ønskr t std å vær julaftn. I kaftrian til Fjll bo-og srvicsntr blir dt allsang og pianospill, hygg og høytid. Vi srvrr båd pinnkjøtt og julmiddag du vlgr! Ønskr du å dlta, ta kontakt md Monica Bock på tlfon innn 16. dsmbr. Arrangmntt r gratis.

4 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn r han minst lik kjnt som moromann og Dr. Solbrg. Politimannn har alltid likt å kl sg ut og gjør ablgøyr, og karrirn startt som julniss. Dt bor nok n litn niss i oss all, og dt r fint å la han Dt fortlls at også bstfarn min var niss og moromann, kommr inn md skkn, dlr ut gavr og lagr litt spillop- slipp ut vd jultidr. Nissn sprr barnlig gld til all mn- så jg fikk nok nissn inn md morsmlka, sir han. pr, kommr smil og tårr i d mang hardbarkd ansiktn, nskr, båd stor og små, sir Torbjørn Pttrsn (61). fortllr Torbjørn. Slv har Torbjørn arrangrt mang jultrfstr på politista- Torbjørn pnsjonrt sg fra jobbn som politimann for to år sjonn. Sidn dt var så moro å vær niss, arrangrt han Mn nissn har blitt så modrn nå, og på julkvldn r sidn, og nylig bl han valgt inn i bystyrt. Han r for mang også n jultrfst på politistasjonn midt på sommrn da dt stort stt bar nissr som r ut og kjørr bil. Da jg var også kjnt som humorist md figurr som Dr. Solbrg, Malvin for voksn. ung var dt rinsdyr nissn kjørt rundt md, sir moroman- Yksn og Hjortmund R. nn Torbjørn Andras Pttrsn. Når nissn kommr, blir dt n barnslig gld ovr all Torbjørn var 36 år i politit, mn har nda flr år bak sg som mnnskr. D som ikk har dt så bra glmmr dt dr og Torbjørn har opprttholdt familitradisjonn, og gjnnom niss. Hans nisskarrir startt hjmm i Sundgata før han da, og som niss har jg fått lov til å opplv mang gldss- årn r dt mang familir som har hatt bsøk av «nissn» fylt ti år. tundr. Spsilt fint syns jg dt r å dlta på avdling FRI utn at ungn klart å finn ut hvm han var. Dn dag i dag Farn min død da jg var ni år gamml, og drmd ovrtok sin årlig julfst i Nyby n aktivittskaf. Dr samls dt ca. kjørr Torbjørn rundt som niss på julaftn til gld for jg hans julniss-roll på julaftn, fortllr Torbjørn. Farn prsonr som all har sont i fngsl, og jg møtr flr stor som små rundt i Drammnsdistriktt. arrangrt i mang år jultrfst for barn i Vlfrdsaln på av dm jg én gang har vært md å stt bak lås og slå som Sundland. politimann. Flr av d mst omtalt kriminll i landt r å s Så får du bsøk av nissn i år kan dt godt vær at dt r hr, som nå har funnt sg t nytt nttvrk gjnnom Kirkns Torbjørn fra Tangn som dlr ut gldn. Bymisjon sitt tilbud FRI. Når nissfar og nissmor Slv katta i familin r niss. En hlt vanlig jul Hvordan kan du søk Kirkns Bymisjon ønskr i samarbid md Gjnsidigstiftlsns julaksjon å hjlp familir md barn i Drammn og Kongsbrg md n hlt vanlig jul. Vi kan bidra md gavkort, julgavr, aktivittr, bsøks- og risutgiftr m.m. Dt stills som krav for tildlingn at barn blir dirkt brørt, får opplv fllsskap, at dtt gir n følls av mstringsgld og omsorg og at dt går til no ut ovr dt vanlig. Søknadsskjma kan fås vd Kirkns Bymisjons administrasjon i Engn 16, vd n av vår avdlingr llr skrivs ut fra vår nttsid (s Søknadsfrist r 12. dsmbr. Utdling i Drammn vil skj i priodn dsmbr klokkn 13:00-15:00 i t lokal i Drammn sntrum. Utdling i Kongsbrg vil skj i samm priod på Møtstdt Haspa.

5 Utdrag fra boka Ingn r bar dt du sr - Aldri så galt at dt ikk r godt for no Dt bkrftr bokn til Rubn Klippr Dt r én ting jg ikk kan: Dt r å gå. Dt r én ting jg ikk skal: Dt r å drikk. Dt r tusnvis av ting jg kan gjør. Hvorfor i all vrdn skal jg fokusr på dt nst jg ikk kan llr skal? Pr Fagrhøi, OL-dltagr for Norg Jg r prinsss jg. Dt var i all fall dt pappa kalt mg Du vinnr hvis du vil Sigrid Bat Edvardsn, ovrgrpsoffr som drpt farn sin Stinar Mundal, sukssstrnr md motbakk-rfaring Rubn Klippr (26) har nylig utgitt bokn Et annrlds liv, dr han fortllr hvordan dt har vært å voks opp md diagnosn AD/HD og Tourtts. Han bsøkt Drammn i oktobr og fortalt foran n størr forsamling om hvordan dt har vært å lv md diss to diagnosn. Jg vill bar drikk. Drikk for å glmm. Drikk for å få frd Jon-Ivar Windstad, daglig ldr Bymisjonn Når du tar dg tid til å møt dm, finnr du vrdifull gnskapr som ovrskyggr rusmisbrukt Randi Brda-Ruud, frivillig på Møtstdt Vil du ls mr om d forskjllig prsonn så kan du kjøp bokn i bokhandln llr på nttsidn hos Z-forlag. Bokn kan også fås kjøpt hos Kirkns Bymisjon i Engn 16, 2. tg. Mang av tilhørrn hadd rfaring md AD/HD, ntn slv I barnårn var dt kjipt når non hadd sin gn mningr Boka r n bkrftls på at aldri så galt at dt ikk r godt llr hos nær famili. Rubn satt ord på mang av d utfor- om hvordan hodt mitt funkt, og jg synts dt var vondt og for no, sir han. dringn som kommr i kjølvannt av AD/HD. Brostin tok urttfrdig å bli mobbt fordi jg r født md Tourtts Syn- n prat md Rubn for å hør litt om boka og livt hans nå. drom og AD/HD, som jg ikk r hrr ovr. Mn hldigvis r jg blitt bdr til å kontrollr mg. Da jg skrv boka følt jg Nå r jg midt i tjuårn og r kommt gansk langt Jg tør påstå at jg vt my om dt jg skrivr om. Jg har at jg fikk ruska opp i my som skjdd i livt og kanskj satt i forhold til å lv md min sykdommr llr min to kjnt på hl rgistrt av føllsr, og r på linj md andr som t punktum for livt fram til jg var rundt 25. All livsrfaringr diagnosr llr tilstandr, r kanskj bdr å si. Nå vnr jg følr sg aln llr utstøtt av samfunnt. Jg kan ikk kall r md mg når jg i dag kan si jg lvr t godt, trygt liv og å s alt litt utnfra, og sr ttr hvrt ting så klart at jg har mg spsialist på dtt områdt, mn jg har t slags fagbrv har dt fint! lyst å dl dt md andr. Jg håpr at fortllingn om min i dt å vær rammt. Dt har gitt mg utfordringr og motgang bakgrunn og min rfaringr kan vær md på å gjør n i bøttr og spann, og gjort at jg nå følr dt hlt naturlig og bittlitn forskjll for non, sir Rubn. fint å dl diss rfaringn md andr mnnskr.

6 Hovdsamarbidspartnr Foto: Bjart Htland Støtt md mning... Dt handlr om at din bdrift kan bidra til Kirkns Bymisjons arbid i Drammn- Samarbidspartnr sområdt. I dag samarbidr vi md flr bdriftr og all vår samarbidspartnr bidrar HydroBaltic a.s. på dn måtn til å gi Drammn t var- 1 2 mr hjrt. Dt r vi svært takknmlig for. Ta kontakt md oss om din bdrift også vil bli vår samarbidspartnr. Støttpartnr Gratiskonsrt i Bragrns kirk 1. dsmbr kl dørn åpns for publikum kl Kirkns Bymisjon Drammn ønskr å gi n gav til Drammn by og dns bfolkning og invitrr til gratiskonsrt i forbindls md dn intrnasjonal HIV/AIDS-dagn. Program Frod Alnæs Øivind Elgns 1 Cap, kor m/orkstr 3 Claudia Scott Nærvær 2 4 Dn størst gavn jg kan tnk mg å få fra mnnskr Lystnning r at d sr mg, hørr mg, forstår mg og tar på mg. Dn størst gavn jg kan gi r at jg sr, hørr, forstår Vi ønskr all vlkommn! og tar på t annt mnnsk. Når dtt har skjdd følr jg vi har skapt kontakt. Virgina Satir Nærvær handlr om mr nn å vær i samm rom. Du kan vær i samm rom md mnnskr i årvis utn å komm nær hvrandr. Dt bgynnr md å bli stt. Å s dn andr krvr oppmrksomht, du må vis kt intrss utn å fordømm, md t omsorgsfullt sinnlag. Mang har fått hjlp gjnnom dn nkl stningn: Du har to ørr og én munn, du bør lytt mr nn du pratr slv. Hør hva dn andr gntlig sir. Da bgynnr vi å snakk om nærvær. Non minuttrs nærht kan åpn for dn god samtaln og vrdifull opplvls for bgg partr. Kirkns Bymisjon ønskr å vær tilstd for mnnskr å ta dl i drs liv på d arnar som livn lvs. Drfor r nærvær én av d fir sntral vrdir som skapr livskvalitt. Jsus lært oss å bry oss om d som ingn andr vill ha md å gjør. Dn blind tiggrn som satt i sin nsomht midt i dn STØTTET AV HydroBaltic a.s. Foto: Bnt Rné Synnvåg 3 4 t a g n t s r p stor folkmngdn da Jsus gikk ut fra Jriko. Han var dyttt til sid, mang irritrt sg sikkrt ovr dn tiggrn slik som mang irritrr sg ovr tiggr idag, og han fikk bskjd om å hold kjftn sin igjn da han ropt på Jsus. Jsus tok tid til å møt ham, og lot ham komm md sin ønskr (Markus 10:46-52) Mang bl forargt ovr at Jsus brydd sg om tiggrn, for i mangs øyn var han n syndr. D hørr sammn all 4 vrdin til bymisjonn. Jsus vist tiggrn rspkt. Han møtt han i dn livssituasjonn han var, uanstt bakgrunn, sosial status m.mr. Han vist tiggrn nstkjærlight vd å ta dl i livt hans, slv om livn hans var prgt av nsomht og hat fra d flst rundt ham. Nærvær gjør no md oss. Om dn blind tiggrn og Jsus bl nær vnnr vt jg ikk, mn dt står at tiggrn fulgt han på vin ttrpå. Jsu nærvær skapt tro og håp for tiggrn. Kirkns Bymisjons vrdir r md på å skap ny mulightr for all.

7 Årts julgav Bokn Ingn r bar dt du sr r allrd solgt i t stort opplag og r md dt Drammns mst populær bok. Dtt r dn prfkt julgavn til dn som har alt, mn som ønskr sg no av btydning. All inntktn av bokn går til Kirkns Bymisjons arbid i Drammn og Kongsbrg. Bokn kan kjøps i bokhandln llr på nttsidn til Z-forlag. Bokn kan også fås kjøpt hos Kirkns Bymisjon i Engn 16, 2. tg. s L m r om n b ok s på i 8 d

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet! hudøy r nok vrdns bst std! man får ny vnnr og minnr for livt! Sitat fra n av Jntn på Har du h ørt om.. Dau jærligh mannsbukta, S ydspis tssti Dr gjør n FANTASTIS jobb - og vi fikk hjm t barn som hadd vokst

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

plutselig lander du på Ben Gurion flyplass ved Tel Aviv. Israel er bare 5 timer unna..!!! Si-ISRAEL, som vi kaller vår Israels-avdeling,

plutselig lander du på Ben Gurion flyplass ved Tel Aviv. Israel er bare 5 timer unna..!!! Si-ISRAEL, som vi kaller vår Israels-avdeling, Sommr og Høst 2014 Kjær turgjst SHALOM! Isral r vrdns mst spnnnd rismål! Biblns land. Dt Hllig land. Søndagsskol-landt. Landt dr dt skjdd. Kjært barn har mang navn. I 28 år har vi arrangrt turr i Jsu fotspor,

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet Nysgjrrigpr 2/2012. 19. årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport 01 2015 Hovdkvartrt Vggr i Hobøl Skolvandring langs 1814-vin Tablå på kjrkgål'n Forord Vi, vann ban n ris i Norgshistorin 4 Langs vi på ban. Frdsl frdslsårr gjnnom Romsdaln t historisk tilbakblikk 2 3

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

sommer- ferie! Endelig Sitat fra en av

sommer- ferie! Endelig Sitat fra en av hudøy r nok vrdn bt td! man får ny vnnr og minnr for livt! Sitat fra n av Jntn på Endlig Dr gjør n FANTASTISK jobb - og vi fikk hjm t barn om hadd vokt MASSE på 12 dagr - båd inni og utnpå. Han hadd til

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden Nysgjrrigpr /0.. årgang Sylskarp sansr Romstasjon i fjordn Avslørt på ganglagt Ein dansk forskar har utvikla mobiltlfonn sitt svar på Shrlock Holms: Eit program som ltt avslørr om han har hamna i fil bukslomm.

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer