brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer"

Transkript

1 brostin Bymisjonsmagasint 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn r han minst lik kjnt som moromann og Dr. Solbrg. Politimannn har alltid likt å kl sg ut og gjør ablgøyr, og karrirn startt som julniss. SIDE 6-7 Naturlig å dl min rfaringr Rubn Klippr (26) har nylig utgitt bokn Et annrlds liv, dr han fortllr hvordan dt har vært å voks opp md diagnosn AD/HD og Tourtts. Han bsøkt Drammn i oktobr, dr han foran n størr forsamling fortalt om hvordan dt har vært å lv md diss to diagnosn. SIDE 9 GATEPRESTEN Nærvær SIDE 11 Gratiskonsrt i Bragrns kirk kl 19 I forbindls md dn intrnasjonal HIV/AIDS-dagn SIDE 10

2 Ldr Å vær sammn på n god måt som skal gjørs i dsmbr. Advntskalndrn, gavn som på hvrandr på n måt som gir n følls av å vær hvr- skal kjøps og hvor juln skal firs. Dt r hygglig og kjnt, andr nær. Kanskj kan du som jg gjør non nkl grp på mn også litt strssnd. Som daglig ldr i Kirkns Bymisjon firingn i år som gir plass til d god samtaln, til d lat Drammn/Kongsbrg får jg også innblikk i hvor forskjllig morgnn og lang kvldn. Foto: Mtt Thilmann at vi har klart å s hvrandr, snakk md hvrandr og hør Mørkt bak maskn av suksss og status Jg sr mr goism, mr nsomht og mr slvopptattht i samfunnt. Nå kan du til og md btal dg ut av dugnadn. Hva blir dt nst? Eks fotballproff Stig Ing Bjørnby vkkt 100 mnnskr md lav stmm og tungt innhold da han nylig holdt fordrag på frokostsminar i Drammn. Dt r snt i novmbr, morgnn r kald og mørkt har allrd falt på når vi kommr hjm om kvldn. Vi sr mindr til nabon for hvr dag som går vintrdvaln r i frd md å trkk oss inn foran pisn. Mn midt i dnn mørk årstidn firr vi lyst, fllsskapt og t budskap om håp og frd. Jg r sikkrt ikk dn nst som har bgynt å tnk på alt Stig Ing Bjørnby om gt liv: mnnskr har dt og dsmbr r ikk no unntak. Hva r dt gntlig vi trngr for å føl nærvær? Først og Mang strvr hvrt år md å spar sammn pngr til gavr. frmst tid, ro og trygght. Kanskj r dt også non som r Julfiringn har n li tndns til å tydliggjør ulikhtr litt utnfor dn nærmst famili og vnnkrts som du vt frmfor å bidra til fllskap. Mang opplvr også julukn vill satt pris på ditt fllsskap. som dn mst nsomm ukn i årt. Mn Kirkns Bymisjon Mitt størst ønsk for advntstidn og julfiringn i år r allikvl ikk flr gavr llr bdr mat og drikk mn nærvær. Jg ønskr at vi vd årsskiftt skal sitt igjn md n Jon-Ivar Windstad følls av at vi har brukt tidn sammn på n god måt. At Daglig ldr i Kirkns Bymisjon Drammn Vi trngr ny frivillig til vår avdlingr. Klikk dg inn på llr ring vi har ryddt bort så my av alt dt som gir mntalt fravær Dtt r Stiftlsn Kirkns Bymisjon i Drammn: Møtstdt Drammn Nyby n aktivittskafé Lavtrskltilbud Kafé Trningsbolig for dm som Vaktmstr-tjnstn Pilotlilightr trngr t måltid Kurs/skol Arbidstrning mat, varm, klær Aktivittr Nttvrk llr n samtal i Pdaln sykklvrkstd Vildning t vansklig liv Gjnbrukt Prosjkt FRI KB utvikling Attføringsbdrift Fritidstiltak for Oasn Tilbud for ungdom (fra md 25 APS-plassr barn som trngr 7. klass) som trngr Kafé- og litt kstra litt kstra srvicavdling Friminuttt Håndvrksavdling Møtstdt Kongsbrg Camp Killingn Møtstdt Haspa Fltsykplin Drammnsrgionn i Jobb1 samarbid md Mandagsklubbn næringslivt Brostin - bymisjonsmagasint i Drammn Stiftlsn Kirkns Bymisjon Drammn PB 1000 Bragrns / Engn DRAMMEN Tlf: fordrag på frokostsminar md Kirkns Bymisjon og Drammn Næringslivsforning i Drammn. vottr som dls ut til forskjllig mnnskr. Dt varmr. Lønn som fortjnt ksfotballproff Stig Ing Bjørnby. Dt vill nok varmt kstra! i tidn før jul. Avdlingn fylls av strikklur, skjrf og Stig Ing Bjørnby snakkt til n stor og lydhør forsamling da han nylig holdt Dt var Kirkns Bymisjon og Drammn Næringslivsforning grid, fortalt Stig Ing Bjørnby. For mns fansn jublt og Bjørnby skrv d mørk tankn av sg. Nå holdr han som hadd invitrt Bjørnby til å snakk om livt som stjrn sponsorn vill ha mr, lå dn ung nordmannn i fostrstill- glødnd fordrag dr han tar oppgjør md status, matrial- og forbild. I Bragrns-saln på Rica Park valgt Bjørnby ing på gulvt i pnthouslilightn i Livrpool og opplvd ism og dt ytr. også å snakk om samfunnsutvikling, mn mst om sg slv mørkt. og gt liv, md utgangspunkt i hans gn bok Løsrivls. Jg fant ikk dn rød trådn mllom formu, inntkt, skatt Han bgynt md lykklig gutt på Elvrum som driblt Ettr hvrt utviklt han sosial angst. Sponsormiddagn, og lykk. Er vi på jakt ttr tt llr annt llr på flukt fra trærn i hagn og ustanslig dunkt fotballn mot vggn, no? fortsatt md tilsynlatnd lykklig og suksssrik fotballproff Tankn på å vær t salgsobjkt gjord ham syk. I priodr i England, og var innom rolln som A-kjndis md strk opplvd han også slvforakt og grid ikk vær md på at Bjørnby stilt spørsmålt. Tilhørrn fikk no å rflktr bismak. kjndisr solt sg i glansn av hvrandr. ovr. Og før hvr og n av dm gikk ut i arbidsdagn, ga Foto: Mtt Thilmann får hldigvis mang hnvndlsr fra mnnskr som vil dl Daglig ldr i Kirkns Bymisjon i Drammn, Jon-Ivar Windstad (t.v.) sammn md fordragsholdr og prsst fra omgivlsn, råskapn og kynsimn bl for my. Stig Ing fra Elvrum bl fotballproff i Livrpool som 22-åring. Fasadn var blitt t svind skall som Bjørnbys indr hatt. drømmr om, svarr mang fotball-proff. Når jg spør hvorfor, Og stjrn på all banr. Undrvis i karrirn kom t grynd Han kjnt på løgnn, fluktn og slvforaktn. Jg hadd drir dt sg alltid om status og pngr. Ikk én av dm sir: ubhag ttr hvrt som kjndisstatusn tiltok. At omgivlsn alt, aboslutt alt, mn grid ikk ngang å finn n drss som Fordi jg lskr spillt! ndrt sg i forhold til ham, bl n sann plag. Omgivlsn passt til anldningn. Jg kjøpt ny! Bjørnby dm mr å tnk på: Når jg spør ung hva d gldt sg mr ovr suksssn min som fotballproff nn jg Gld n som grur sg til jul Alt du gir vil bli brukt i Drammn! Vår gavkonto r Tilbud for barn i Frikoloni, sjøcamp m.m. Stiftlsn Kirkns Bymisjon Drammn bl tablrt i Har i dag 38 ansatt og ca. 150 frivillig i Drammn og Kongsbrg. Opplag Ansvarlig rdaktør: Jon-Ivar Windstad Lagt av Kirkns Bymisjon Drammn i samarbid md Godt Sagt Gi 10 julmiddagr kr ilir Gi 3 fam ul j n bdr 0.kr 3.00 Gi n julgav til t barn kr 300.-

3 Trond hadd stor ls og skrivvanskr allrd tidlig i skolårn, mn dt var først i voksn aldr han fikk bskjd om at han hadd dyslksi. Han falt mr llr mindr hlt ut av skoln i trdj klass, og bl da sndt på spsialskoln Skarru vd Fiskumvannt. Dr gikk han i tr år, utn å lær no annt nn nda flr pøblstrkr. Dt var n tung og trist opplvls å s tilbak på dn tidn, sir Trond som nå har søkt rstatning for tapt skolgang. Ingn i skoln tok tak i mg, slv om d så at jg hadd dt vansklig. D sndt mg bar vkk. Trond bgynt så på Galtrud ungdomsskol, mn ttr non måndr bl han kastt ut igjn. Drfra gikk vin vidr til n ny spsialskol, Baldr i Hokksund. Ettr t par priodr dr glapp skoln hlt, og Trond bgynt t flakknd liv på gata. Kriminalitt og rus bl dt som kom til å prg hans hvrdag d påfølgnd årn. Ettr 14 dommr, inn og ut av fngsl og 13 år som tung rusmisbrukr fikk Trond hør om dn ny kafén i Konnrudgata som Kirkns Bymisjon hadd startt, Nyby n aktivittskafé. Trond hadd i mang år hatt tilhold på Bymisjonns kafé i Engn, Møtstdt, så han var godt kjnt md dt arbidt som Kirkns Bymisjon i Drammn drv md. Vin tilbak Trond bgynt i Nyby n i 2005, og fikk god hjlp og oppfølging av prsonalt dr. Han gikk gjnnom n størr utrdning dr dt bl konstatrt at han hadd dyslksi og lærvanskr. På dt tidspunktt kunn Trond så vidt skriv stningr, mn fikk dn hjlpn han trngt. Nyby n aktivittskafé bl min rdning, sir han. Han fullført flr kurs og bgynt på dn vansklig vin ut av rusn og kriminalittn. Dt var ikk så vansklig å slutt md rusn, mn dt som var utfordringn var at jg mått ndr hl min adfrd totalt. Jg mått lær å tnk annrlds, jg mått lær å snakk annrlds, kl mg annrlds, ja rtt og sltt lær å bgynn å Vil jobb md mnnskr Da jg var frdig md å son dn sist dommn bgynt jg å jobb på t sykhjm i Drammn, og forstod da at dt var mnnskr jg ønskt å jobb md vidr. Jg fikk tilbud om å bli vildr og miljøarbidr i prosjktt FRI som Kirkns Bymisjon drivr, og i 2009 var jg også frdig md utdannlsn som hlsfagarbidr. Hvm skull tro dt for fm år sidn! Da kunn jg knapt ls og skriv, hadd blodpropp i bgg bina og hjrtsvikt pga rusmisbruk. Jg hadd rust mg mr llr mindr sidn jg var 12 år, sir Trond stolt. Nå jobbr Trond som miljøarbidr innnfor rus/psykiatri i ulik omsorgsboligr. Livt r dilig å lv, mn dt kan slvsagt også vær strssnd. Mn jg har lært mg ulik måtr å takl d tung stundn på, og kanskj dt viktigst r at jg har lært å kommunisr md folk, båd når jg har dt bra og når ting buttr litt i mot. Jg har også dltatt aktivt i slvhjlpsgruppr, no jg også gjør i dag. Dt har vært viktig for mg. Viktig md riktig fokus Jg har to ksamnr til før jg kan kall mg frdig utdannt hlsfagarbidr, og ttr dt r målt å vidrutdann mg, kanskj som psykiatrisk sykplir. Dagn i dag r også hlt spsill fordi jg akkurat fikk vit at jg har fått innvilgt startlån gjnnom Husbankn og Drammn kommun. Nå skal jg kjøp mg lilight på Fjll, og jg følr at ringn r sluttt, tilbak på Fjll dr dt hl bgynt for 41 år sidn. Jg følr på mang måtr at jg har alt jg trngr i livt, mn jg må hl tidn ha fokus på d rtt valgn for dt r fort gjort å mist alt jg har bygd opp d sist årn. Dt har jg stt mang andr gjør, sir Trond i dt han hastr ut døra. Han r på vi til t nytt kvlds- og nattskift på n av Drammns institusjonr. lv på nytt. Jg gikk non år på subutx, mn da jg skull bli far i 2007 kuttt jg også ut dt. Og dt har gått hlt fint. Klart dt har vært mang tøff tak og utfordringr, mn md god hjlp og støtt fra non viktig prsonr i Kirkns Bymisjon som fulgt mg ttt, har dt gått bra. Fikk hjlp til n ny start Trond Riis (41) r født og oppvokst på Fjll. I ungdomsårn var han n sntral skikkls i dt folk i Drammn kalt for Fjllgjngn. Stalln på Bragrns torg Julaftn for all Midt i julstria r vi igjn tilstd md Stalln på Bragrns torg. I Stalln r dt dyr og no varmt å drikk og ro. Kom innom oss for å slå av n prat og få litt varm fra bålt. Stalln r åpn dsmbr fra 11:00 til 18:00 (fra 12:00 på søndag). Danvik-Fjll Frivilligsntral arrangrr også i år fst for all som ønskr t std å vær julaftn. I kaftrian til Fjll bo-og srvicsntr blir dt allsang og pianospill, hygg og høytid. Vi srvrr båd pinnkjøtt og julmiddag du vlgr! Ønskr du å dlta, ta kontakt md Monica Bock på tlfon innn 16. dsmbr. Arrangmntt r gratis.

4 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn r han minst lik kjnt som moromann og Dr. Solbrg. Politimannn har alltid likt å kl sg ut og gjør ablgøyr, og karrirn startt som julniss. Dt bor nok n litn niss i oss all, og dt r fint å la han Dt fortlls at også bstfarn min var niss og moromann, kommr inn md skkn, dlr ut gavr og lagr litt spillop- slipp ut vd jultidr. Nissn sprr barnlig gld til all mn- så jg fikk nok nissn inn md morsmlka, sir han. pr, kommr smil og tårr i d mang hardbarkd ansiktn, nskr, båd stor og små, sir Torbjørn Pttrsn (61). fortllr Torbjørn. Slv har Torbjørn arrangrt mang jultrfstr på politista- Torbjørn pnsjonrt sg fra jobbn som politimann for to år sjonn. Sidn dt var så moro å vær niss, arrangrt han Mn nissn har blitt så modrn nå, og på julkvldn r sidn, og nylig bl han valgt inn i bystyrt. Han r for mang også n jultrfst på politistasjonn midt på sommrn da dt stort stt bar nissr som r ut og kjørr bil. Da jg var også kjnt som humorist md figurr som Dr. Solbrg, Malvin for voksn. ung var dt rinsdyr nissn kjørt rundt md, sir moroman- Yksn og Hjortmund R. nn Torbjørn Andras Pttrsn. Når nissn kommr, blir dt n barnslig gld ovr all Torbjørn var 36 år i politit, mn har nda flr år bak sg som mnnskr. D som ikk har dt så bra glmmr dt dr og Torbjørn har opprttholdt familitradisjonn, og gjnnom niss. Hans nisskarrir startt hjmm i Sundgata før han da, og som niss har jg fått lov til å opplv mang gldss- årn r dt mang familir som har hatt bsøk av «nissn» fylt ti år. tundr. Spsilt fint syns jg dt r å dlta på avdling FRI utn at ungn klart å finn ut hvm han var. Dn dag i dag Farn min død da jg var ni år gamml, og drmd ovrtok sin årlig julfst i Nyby n aktivittskaf. Dr samls dt ca. kjørr Torbjørn rundt som niss på julaftn til gld for jg hans julniss-roll på julaftn, fortllr Torbjørn. Farn prsonr som all har sont i fngsl, og jg møtr flr stor som små rundt i Drammnsdistriktt. arrangrt i mang år jultrfst for barn i Vlfrdsaln på av dm jg én gang har vært md å stt bak lås og slå som Sundland. politimann. Flr av d mst omtalt kriminll i landt r å s Så får du bsøk av nissn i år kan dt godt vær at dt r hr, som nå har funnt sg t nytt nttvrk gjnnom Kirkns Torbjørn fra Tangn som dlr ut gldn. Bymisjon sitt tilbud FRI. Når nissfar og nissmor Slv katta i familin r niss. En hlt vanlig jul Hvordan kan du søk Kirkns Bymisjon ønskr i samarbid md Gjnsidigstiftlsns julaksjon å hjlp familir md barn i Drammn og Kongsbrg md n hlt vanlig jul. Vi kan bidra md gavkort, julgavr, aktivittr, bsøks- og risutgiftr m.m. Dt stills som krav for tildlingn at barn blir dirkt brørt, får opplv fllsskap, at dtt gir n følls av mstringsgld og omsorg og at dt går til no ut ovr dt vanlig. Søknadsskjma kan fås vd Kirkns Bymisjons administrasjon i Engn 16, vd n av vår avdlingr llr skrivs ut fra vår nttsid (s Søknadsfrist r 12. dsmbr. Utdling i Drammn vil skj i priodn dsmbr klokkn 13:00-15:00 i t lokal i Drammn sntrum. Utdling i Kongsbrg vil skj i samm priod på Møtstdt Haspa.

5 Utdrag fra boka Ingn r bar dt du sr - Aldri så galt at dt ikk r godt for no Dt bkrftr bokn til Rubn Klippr Dt r én ting jg ikk kan: Dt r å gå. Dt r én ting jg ikk skal: Dt r å drikk. Dt r tusnvis av ting jg kan gjør. Hvorfor i all vrdn skal jg fokusr på dt nst jg ikk kan llr skal? Pr Fagrhøi, OL-dltagr for Norg Jg r prinsss jg. Dt var i all fall dt pappa kalt mg Du vinnr hvis du vil Sigrid Bat Edvardsn, ovrgrpsoffr som drpt farn sin Stinar Mundal, sukssstrnr md motbakk-rfaring Rubn Klippr (26) har nylig utgitt bokn Et annrlds liv, dr han fortllr hvordan dt har vært å voks opp md diagnosn AD/HD og Tourtts. Han bsøkt Drammn i oktobr og fortalt foran n størr forsamling om hvordan dt har vært å lv md diss to diagnosn. Jg vill bar drikk. Drikk for å glmm. Drikk for å få frd Jon-Ivar Windstad, daglig ldr Bymisjonn Når du tar dg tid til å møt dm, finnr du vrdifull gnskapr som ovrskyggr rusmisbrukt Randi Brda-Ruud, frivillig på Møtstdt Vil du ls mr om d forskjllig prsonn så kan du kjøp bokn i bokhandln llr på nttsidn hos Z-forlag. Bokn kan også fås kjøpt hos Kirkns Bymisjon i Engn 16, 2. tg. Mang av tilhørrn hadd rfaring md AD/HD, ntn slv I barnårn var dt kjipt når non hadd sin gn mningr Boka r n bkrftls på at aldri så galt at dt ikk r godt llr hos nær famili. Rubn satt ord på mang av d utfor- om hvordan hodt mitt funkt, og jg synts dt var vondt og for no, sir han. dringn som kommr i kjølvannt av AD/HD. Brostin tok urttfrdig å bli mobbt fordi jg r født md Tourtts Syn- n prat md Rubn for å hør litt om boka og livt hans nå. drom og AD/HD, som jg ikk r hrr ovr. Mn hldigvis r jg blitt bdr til å kontrollr mg. Da jg skrv boka følt jg Nå r jg midt i tjuårn og r kommt gansk langt Jg tør påstå at jg vt my om dt jg skrivr om. Jg har at jg fikk ruska opp i my som skjdd i livt og kanskj satt i forhold til å lv md min sykdommr llr min to kjnt på hl rgistrt av føllsr, og r på linj md andr som t punktum for livt fram til jg var rundt 25. All livsrfaringr diagnosr llr tilstandr, r kanskj bdr å si. Nå vnr jg følr sg aln llr utstøtt av samfunnt. Jg kan ikk kall r md mg når jg i dag kan si jg lvr t godt, trygt liv og å s alt litt utnfra, og sr ttr hvrt ting så klart at jg har mg spsialist på dtt områdt, mn jg har t slags fagbrv har dt fint! lyst å dl dt md andr. Jg håpr at fortllingn om min i dt å vær rammt. Dt har gitt mg utfordringr og motgang bakgrunn og min rfaringr kan vær md på å gjør n i bøttr og spann, og gjort at jg nå følr dt hlt naturlig og bittlitn forskjll for non, sir Rubn. fint å dl diss rfaringn md andr mnnskr.

6 Hovdsamarbidspartnr Foto: Bjart Htland Støtt md mning... Dt handlr om at din bdrift kan bidra til Kirkns Bymisjons arbid i Drammn- Samarbidspartnr sområdt. I dag samarbidr vi md flr bdriftr og all vår samarbidspartnr bidrar HydroBaltic a.s. på dn måtn til å gi Drammn t var- 1 2 mr hjrt. Dt r vi svært takknmlig for. Ta kontakt md oss om din bdrift også vil bli vår samarbidspartnr. Støttpartnr Gratiskonsrt i Bragrns kirk 1. dsmbr kl dørn åpns for publikum kl Kirkns Bymisjon Drammn ønskr å gi n gav til Drammn by og dns bfolkning og invitrr til gratiskonsrt i forbindls md dn intrnasjonal HIV/AIDS-dagn. Program Frod Alnæs Øivind Elgns 1 Cap, kor m/orkstr 3 Claudia Scott Nærvær 2 4 Dn størst gavn jg kan tnk mg å få fra mnnskr Lystnning r at d sr mg, hørr mg, forstår mg og tar på mg. Dn størst gavn jg kan gi r at jg sr, hørr, forstår Vi ønskr all vlkommn! og tar på t annt mnnsk. Når dtt har skjdd følr jg vi har skapt kontakt. Virgina Satir Nærvær handlr om mr nn å vær i samm rom. Du kan vær i samm rom md mnnskr i årvis utn å komm nær hvrandr. Dt bgynnr md å bli stt. Å s dn andr krvr oppmrksomht, du må vis kt intrss utn å fordømm, md t omsorgsfullt sinnlag. Mang har fått hjlp gjnnom dn nkl stningn: Du har to ørr og én munn, du bør lytt mr nn du pratr slv. Hør hva dn andr gntlig sir. Da bgynnr vi å snakk om nærvær. Non minuttrs nærht kan åpn for dn god samtaln og vrdifull opplvls for bgg partr. Kirkns Bymisjon ønskr å vær tilstd for mnnskr å ta dl i drs liv på d arnar som livn lvs. Drfor r nærvær én av d fir sntral vrdir som skapr livskvalitt. Jsus lært oss å bry oss om d som ingn andr vill ha md å gjør. Dn blind tiggrn som satt i sin nsomht midt i dn STØTTET AV HydroBaltic a.s. Foto: Bnt Rné Synnvåg 3 4 t a g n t s r p stor folkmngdn da Jsus gikk ut fra Jriko. Han var dyttt til sid, mang irritrt sg sikkrt ovr dn tiggrn slik som mang irritrr sg ovr tiggr idag, og han fikk bskjd om å hold kjftn sin igjn da han ropt på Jsus. Jsus tok tid til å møt ham, og lot ham komm md sin ønskr (Markus 10:46-52) Mang bl forargt ovr at Jsus brydd sg om tiggrn, for i mangs øyn var han n syndr. D hørr sammn all 4 vrdin til bymisjonn. Jsus vist tiggrn rspkt. Han møtt han i dn livssituasjonn han var, uanstt bakgrunn, sosial status m.mr. Han vist tiggrn nstkjærlight vd å ta dl i livt hans, slv om livn hans var prgt av nsomht og hat fra d flst rundt ham. Nærvær gjør no md oss. Om dn blind tiggrn og Jsus bl nær vnnr vt jg ikk, mn dt står at tiggrn fulgt han på vin ttrpå. Jsu nærvær skapt tro og håp for tiggrn. Kirkns Bymisjons vrdir r md på å skap ny mulightr for all.

7 Årts julgav Bokn Ingn r bar dt du sr r allrd solgt i t stort opplag og r md dt Drammns mst populær bok. Dtt r dn prfkt julgavn til dn som har alt, mn som ønskr sg no av btydning. All inntktn av bokn går til Kirkns Bymisjons arbid i Drammn og Kongsbrg. Bokn kan kjøps i bokhandln llr på nttsidn til Z-forlag. Bokn kan også fås kjøpt hos Kirkns Bymisjon i Engn 16, 2. tg. s L m r om n b ok s på i 8 d

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer