ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011"

Transkript

1 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr

2 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør Sntralstyrt i Framfylkingn Opplag 900 Bladbunad Tor Baklund Trykk Nilz trykkri Frmsidfoto Kurt Frantzn Postadrss Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Youngsgat Oslo Tlfon Bsøksadrss Youngsgat 11 Folkts Hus Srvic og mdlmsinngang Kontort Kurt Frantzn Gnralskrtær Tlf: Nina Langslt Organisasjonsrådgivr Tlf: Mart Oraug Skogtrø Organisasjonsrådgivr Tlf: Kjær Frammr! Er du fornøyd md Framfylkingn? Er dt n organisasjonn du r stolt av å vær md i og som du følr at talr din sak? Ellr følr du at din stmm ikk blir hørt? Da r dt viktig at du ngasjrr dg! En av d viktigst kampsakn vi har i Framfylkingn r jo nttopp barn og ungs rtt til å vær md å bstmm ovr sin hvrdag og sakr som angår dm. Jg håpr jo dr syns at vi får til å vær n sånn organisasjon i all fall mstpartn av tida! Non gangr kan dt kanskj virk som dt r n stor avstand mllom dr ut i lokallagn og oss i ldlsn. Mn dt r viktig å husk på at dr r dr Frammr som har makta. Dt r dr som ER hl organisasjonn. I juni skal vi ha landsmøt. Dt r hr vi skal stak ut dn vidr kursn, vlg ny styrrprsntantr og bstmm hva Framfylkingn skal fokusr på i d to årn som kommr. Drfor r dt utrolig viktig at dr dltar! Landsmøtt r Framfylkingns høyst organ og dt r utn tvil dn bst mulightn dr har til å gjør Framfylkingn til akkurat dn organisasjonn dr vil vi skal vær! I Framfylkingn vktr all stmmr lik tungt, og all stmmr skal hørs. Mn husk at du må åpn munnn for å bli hørt. Vi ss på landsmøtt! Kristian Tangn, ldr i Framfylkingn. Hi all sammn! Vårn r hr og om ikk lng kommr sommrn luntnd ttr. Dt gldr jg mg til i all fall. No av dt jg kanskj gldr mg allr mst til dnn sommrn r Co-camp, som går av stabln i England i måndsskiftt juli August. Du kan ls mr om lirn litt lngr bak i dtt bladt. Dt r allrd n god gjng fra Framfylkingn som risr, mn vi har plass til non til. Så: dt r bar å mld sg på! Tnk dg dt rundt 3500 dltagr fra hl vrdn! Dt kommr jo til å bli hlt suprt. Dt r ikk fritt for at jg gldr mg til landsmøtt også. Båd fordi jg har vært på Ringsakr Folkhøyskol og stt hvor kult dt r dr, og fordi jg syns dt r spnnnd å vær tilstd på møtr som r såpass formnd for n organisasjon som t landsmøt faktisk r! Og ikk minst; jg gldr mg til å møt nda flr frammr. D jg har møtt til nå r nmlig vldig hygglig. Så jg håpr å s dr på t arrangmnt snart. All som n! Md ønsk om n flott vår og n supr påsk! Mart Skogtrø, rdaktør april Intgrationskursus Hlsingør, Danmark 26.april 5. mai Bridgstamt drar på tur Vstbrddn mai All togthr against climat chang Or-Ernschwick, Tyskland mai Stm1209-turn Norg juni Landsmøt Ringsakr folkhøyskol, Molv 30.juli-9. august Co-camp Storbritannia 12. sptmbr VALG All Norgs kommunr sptmbr Ungdomkurs og Miljøhlg Viubråtan For mr informasjon s

3 Co-camp i England sommrns vakrst vntyr Dt r ingn nasjonal lir i år, mn Framfylkingn skal dlta på Co-camp fra 30. juli til 9. august, og håpr du vil vær md på dt! Dn intrnasjonal lirn arrangrs av søstrorganisasjonn vår Woodcraft Folk. D forvntr rundt 3500 dltakr fra hl vrdn. Vi vil at du skal vær n av diss! Co-camp r n lir som vil bring sammn barn, ungdom og voksn fra hl vrdn for å lv, jobb og lk sammn i t minisamfunn tuftt på flls vrdir. Co-camp vil ngasjr barn og ung til å involvr sg i samfunnt og aktivittr som forgår rundt dm. Co-campn byggr på sks prinsippr: samarbid (collaborat), konsnsus (consnsus), samksistns (co-xist), bidra (contribut), konstrur (construct), bvar (consrv). I løpt av dn utvidd liruka skal vi bli kjnt md ny mnnskr, lær ny ting og s ny stdr. Syns du dt hørs gøy ut md drama og musikkworkshops? Likr du bdr politisk sminarr? Ellr r du kanskj typn til å lk lkr llr gå på utstilling? Uanstt hvilk aktivittr du fortrkkr finnr du no for din smak på Co-camp. Bidragn fra hvr nklt lirdltakr vil vær md å form dnn lirn. Framfylkingn skal blant annt bidra md n filmprmir på vår ryknd frsk dokumntarfilm om å vær ung i Palstina. Tid: lørdag 30. juli til tirsdag 9. august Hvor: Nottinghamshir i England Pris: 150 (ca 1500 kronr) pluss riskostnadr. Framfylkingn dkkr no av diss utgiftn, og oppfordrr også lokallagn til å bli md på splislagt. Jo tidligr vi mldr oss på og bstillr ris, jo billigr blir dt. Hvm: lirn r åpn for all, mn passr kanskj bst for ungdommr. Påmldingsfrist: nå! Påmlding og spørsmål rtts til Nina på llr tlfon Du kan ls mr om Co-camp på Framfylkingns hjmmsidr.

4 Bridgsprosjktt Bridgsprosjktt r t intrnasjonalt samarbidsprosjkt md to av vår søstrorganisasjonr i IFM-SEI; Indpndnt Youth Union fra Palstina og Woodcraft Folk fra Storbritannia. Målt for prosjktt r at Framfylkingns mdlmmr skal lær mr om konfliktn mllom Isral og Palstina, og å utvikl t ttt vnnskap og samarbid mllom d tr involvrt organisasjonn. Dtt skal vi gjør gjnnom grupputvkslingr, kontakt via intrntt og andr formr for samarbid. Prosjktt bstår av tr dlr: Sminarrkk om konfliktn og hvordan dn påvirkr barn og ungs situasjon i Palstina Produksjon av n dokumntarfilm om hvordan dt r å voks opp i Palstina Studitur til Palstina Dokumntarfilmn lags i samarbid md d to andr organisasjonn. Vi har også fått md oss Norgs Krativ Fagskol og filmn skal ha prmir på Co-Campn til Woodcraft Folk til sommrn. Filmn skal sidn bruks i undrvisningsopplggt til prosjktt. Prosjktt r allrd godt i gang: i januar bl dt arrangrt n hlgsamling på Haraldshim og nå i sluttn av fbruar bl filmtamt som risr til Palstina klart. Gruppn som risr ndovr bstår av Sagal Ali Salad, Frida von Sydow, Stin Sticklr Gundrsn, Emma Pdrsn, Arn Dahr og Martin Viggn. I tillgg risr Nina Langslt fra administrasjonn. Dn 25. april sttr d sg på flyt. - Dtt prosjktt har påvirkt mg my, sir Sagal Ali Salad. Hun r spnt på å s hvordan konfliktn mllom Isral og Palstina påvirkr ungdom og barn. Frida von Sydow tror dt kommr til å bli n hlt spsill opplvls å dra til Palstina for å lag dokumntarfilm. - Dt r utrolig viktig å spr forståls og kunnskap om ung i Palstina til ungdommr i Norg, mnr hun. Dt r Stin Sticklr Gundrsn og Emma Pdrsn, bgg studntr vd Norgs Krativ Fagskol som skal rgissr dokumntarn. Turn til Vstbrddn blir drs først. Vi gldr oss vldig til å lag dnn filmn, sir d to studntn ntusiastisk. Arn Dahr, dokumntarfilmskapr og lærr vd NKF r produsnt for filmn. Arn Dahr har tidligr lagt flr dokumntarr i inn- og utland. Følg md på Framfylkingns nttsidr for å hold dg oppdatrt på Bridgsprosjktt kanskj kommr dt snart non smakbitr fra dokumntarn? Skal lær om klimandringr og mdibruk Framfylkingn r md på IFM-SEIs ny prosjkt All togthr against climat chang. Ettr mottot Tnk globalt, handl lokalt skal ungdomsldr fra ni land dlta i prosjktt som handlr om klimandringr og mditrning. Målt md prosjktt r todlt. På dn n sidn skal dltakrn bli mr bvisst på hvordan mdia fungrr, hvordan mdir sttr agnda og hvordan man kan bruk mdia til å slg t budskap. Budskapt i dtt prosjktt r klimandringn. Dltakrn skal lær my om båd årsakn til og følgn av klimandringr. D skal også finn ut av hva vi kan gjør for å ndr utviklingn. D ngasjrt dltakrn fra Framfylkingn r Pål Ellingsn fra Østnsjø framlag og Adriana Grau Olivr fra Framfylkingn i Brgn. Sammn skal d dlta på trningskurs i Tyskland, vær md å organisr workshops på Co-camp i sommr og arrangr t lokalt klimaprosjkt i Framfylkingn. Hl prosjktt startr md n -larningskvns, dt vil si at dltakrn får oppgavr som d løsr på intrntt. Du kan følg md på prosjktts hjmmsid - Jg syns dt virkr som t vldig spnnnd opplgg, sir Pål Ellingsn. Han gldr sg stort til å komm i gang md dt ny prosjktt.

5 Småkultur I 2009 bl dt satt i gang t prosjkt i Framfylkingn som hadd som mål å lag n kulturbyggingshåndbok framlagn kunn ta i bruk for å øk aktivittn i sin lag. Dssvrr bl prosjktt lagt på is og bl aldri frdigstilt. Vi håpr å kunn gjør no md dtt i løpt av Prosjktt bl kalt Småkultur og invitrr all Framlag til å ta n kulturbølg og start opp nda flr stor og små kulturaktivittr for barn i all aldr. Hva r gntlig kultur og hvorfor r akkurat dt så viktig? Kulturbgrpt r mangfasttrt og komplisrt mn i dnn sammnhngn snakkr vi i all hovdsak om formidling av sttisk aktivittr samt formidling av holdningr og vrdir. Kultur r også t unikt vrktøy for å skap økt mangfold og inkludring. Sammn jobbr vi i Framfylkingn for å skap n mr mningsfull hvrdag for stor og små og lag t positivt avtrykk i mang lokalsamfunn. Framfylkingn har alltid, og skal alltid vær n kulturbærr dt fastslo vi allrd vd dannlsn i Dt r viktig å ivarta diss tradisjonn samtidig som vi stadig utviklr oss slik at vi fortsttr å vær n spnnnd og inkludrnd organisasjon. Vi håpr at Småkulturhftt kan vær n god hjlp på dn vin. Tankn og målt r at dt skal hjlp, inspirr og ngasjr dr til ta diss grpn. Vi håpr å kunn lansr t nytt og oppusst Småkulturhft i forbindls md landsmøtt i juni, og vil drfor gjrn ha tilbakmlding fra dr dr ut om hva dr ønskr hftt skal innhold. Alt fra tips om kulturtiltak dr har gjnnomført md suksss og kunn tnk dr å dl md andr lag, til mnr dr ønskr tips rundt. Så: kom md historir, tips og ønskr slik at vi i sommr kan stå klar md t produkt som vil bli brukt flittig i flr år frmovr. Hftt slik dt frmstår i dag kan du finn på hjmmsidn vår, llr du kan få dt tilsndt vd å ta kontakt md oss. Snd n mail til ring llr snd t brv til Youngsgat 11, 0181 Oslo!

6 Non gangr r dt styrmøt i framlagt og dt kan bli litt for stillsittnd for d yngst, så da r dt fint å kunn finn på no annt. Hr har vi Slma og Johan Martin fra Indr Østfold framlag som tar sg n tur i akbakkn mns forldrn planlggr ny og spnnnd aktivittr. Dt fin md å dra på bsøk til andr framkamratr r at man får lån andrs likr - og dtt brttt var jo gansk kult da smilr Slma. Indr Østfold framlag har ikk liggt på latsidn i vintr dt r hlt tydlig! D har holdt båd julvrkstd og jultrfst, og n tirsdag i vintr invitrt d sin mdlmmr til å lag sin gn fantasifigurr i lir. Vrkstdt bl holdt på Volln familigård i Spydbrg, og ntusiastisk barn og voksn dltok. Lirn vi brukt r av n typ som ikk trngr stking, bar tørking før dn mals fortllr Ingr Jakobsn. Ungn synts dtt var kjmpgøy og vi fant ut at dtt skal vi jammn gjør flr gangr fortsttr hun. I tillgg har d vært båd på aktur og isfisk. Akturn gikk til n av Rakkstads lngst bakkr til stor gld for båd stor og små akbrttkjørr! Vært var ikk dt bst, mn dt var ingn hindring. Alt i alt samlt akdagn om lag 30 dltagr i all aldr. Dagn dt var isfisk var imidlrtid vært på topp; strålnd sol og gansk kaldt og still. Vi har kjøpt inn isbor til å lag hull og ungn frydt sg virklig. Dt var Åsta Jarsv og Slma Bugg Frantzn som stod for fangstn. Åsta fikk fisk - mns dt r Slma som stolt visr dn fram på dtt bildt fortllr Ingr. og strand Land Mn dt r ikk ba arrangrt snt r hr på Østlandt dt skjr tin rum framlag - t tr ønsk fra ba g. Frdag 18. fbruar klatrkurs. Dt rn og ung i Br var t vllykkt g kurs md dyktig klatrklubb. Tils instruktørr fr n - t ammn møtt a Brgn dt opp 20 ga aldrn ml og ny md år lmmr klatrvggn m. Vi hadd non utfordrnd, ldr Sissl Eng mn givnd tim i v non timr i klat r i rvggn gikk tu ik og fortsttr md å fortll rn vidr til n at ttr slappt av i godt pizzarsturant hv lag. or dt bl i aktivitt g s t ld t ho har også om båd førjulsgrø g la m a fr s to s r ld Kurland n. Dt m n, kanfart og n. r t in v lovn gjnnom td på Viubråta niss og k d s å b rk v v a t l og ju bsøk t som bl s f tr l ju Også Fr a non bil mfylkingn i Os lo dr. H r fra Vin har sndt oss hadd p t å varirn Viubråtan i u rfrilirn d k 8. V d mn ært va kost s båd u r g n til solobs md aking, snø g og gaml bo rvatori t og gn rgbygging, tur rll hyg g.

7 Miljødugnad i framlaga Miljøhlga på Viubråtan, som dt bl frmmt t ønsk om allrd på landsmøtt i 2009, r i frd md å bli n ralitt. Hlgn sptmbr 2011 omdanns Viubråtan til t stort miljøvrkstd fortllr primus motor bak prosjktt Stanly Johannssn - ntusiastisk. Vi håpr mang vil ta turn - båd mdlmmr av Framfylkingn og andr intrssrt. I Framfylkingns organisasjonspolitisk handlingsplan kan man ls følgnd: Vi vil stt krftr inn på å ta var på naturn og dns mangfold. Formidling av kunnskap om miljø og naturarv r drfor viktig. Diss kunnskapn og holdningn vil vi skal gjnspils i organisasjonns virksomht. Å ta var på miljøt r viktig. Vi må ivarta jordklodn, slik at også frmtidig gnrasjonr kan dra nytt av mangfoldt i naturn. Framfylkingn vil gjør all barn og ung bvist på miljøvrn og viktightn av å ta var på jordn. Et ldd i å ralisr dtt r å arrangr nttopp Miljøhlga. Kontort og sntrallddt r nå i dialog md andr organisasjonr md tank på t samarbid, mn også intrnt trngr vi hjlp. Enn så lng r vi i tidlig i planlggingsfasn, og vi trngr mass hjlp båd til rstn av planlggingn og til gjnnomføringn av slv hlgn fortllr Stanly, som r ldr i Stovnr framlag. Dt r mang idr på blokka. Blant annt flls transport til Viubråtan md vtrantog, ulik miljøaktivittr for båd barn og voksn, salg av kortrist og økologisk mat samt kulturll innslag. Utovr vårn vil hovdjobbn bstå i å strukturr og form idn tydligr og mulightn for å påvirk innholdt r stor! For at dtt skal bli dt stor arrangmntt vi virklig ønskr, r vi avhngig av litt god gammldags dugnadsånd fra flr framlag hr r dt bar å mld sg på! Dtt r n glimrnd mulight for Framfylkingn til å vis sg frm som dn miljøorganisasjonn vi gntlig r all burd vær intrssrt i å bidra! smilr han. Så vi oppfordrr dr frammr dr ut til å ta i t tak! Er dtt no du kunn tnkt dg å bidra md kan du kontakt Stanly dirkt på Ellr du kan hnvnd dg til Mart på kontort på llr vd å ring

8 Landsmøtt juni holdr Framfylkingn sitt landsmøt på Ringsakr Folkhøyskol. Landsmøtt r Framfylkingns øvrst myndight. Hr rvidrs vdtktr og Framfylkingns organisasjonspolitisk handlingsplan utarbids. Dt r også på Landsmøtt at Sntralstyrt vlgs. All framlag som har sndt inn årsmlding har utsndingsrtt til landsmøtt. Årsmldingsskjma kan du finn vd å gå inn på vår hjmmsidr. Dr finnr du også dlagatnøkkln. På landsmøtt bhandlr vi følgnd sakr: 1. Brtning 2. Rgnskap md rvisormlding 3. Vdtktr 4. Innkomn forslag 5. Organisasjonspolitisk handlingsplan 6. Valg av sntralstyr Landsmøtt r organt hvor nkltmdlmmr og lag dirkt kan påvirk organisasjonns satsningsområdr og prioritringr. Dtt gjørs båd gjnnom å komm md ndringsforslag og vd å bidra til at dt vlgs t styr dr følr ivartar drs intrssr så mld på drs dlgatr så fort som mulig. Ringsakr Folkhøyskol liggr flott til lik vd Molv. Skoln r tilrttlagt for rullstolbrukr og kan still md 81 rom. Dn har også t toppmodrn auditori som vil fungr som landsmøtsal, samt flott rom for komitéarbid, sosialisring og diskusjonr. Folkhøyskoln har flott utaralr vi står fritt til å bruk. Vollyballban, kvldssol og kun 20 minuttr å gå til n flott strand r vl ikk å forakt? I tillgg kan dt stts opp n lavvo llr dlgatn kan slå opp gn tlt på plassn utnfor skoln hvis ovrnatting i dt fri r å fortrkk. Dt finns også musikkrom, gymsal og trningsrom som vi fritt kan bnytt. All avdlingn (sovrommn liggr i avdlingr) har n gn litn stu md n litn kjøkknkrok som også kan bnytts. Dt vil srvrs tr måltidr hvr dag og i tilknytning til kantina liggr n flott utplatting hvor man kan ny matn på hvis værr tillatr dt. Som dr skjønnr r dt t vlgnt std for å få gjnnomført t vllykkt landsmøt og ha dt koslig sammn md andr frammr. Vi håpr å s mang av dr dr. Dt r båd viktig og hygglig!

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012

DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012 DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012 Dharma-venner Godt nytt år 1. januar 2012 Søster Anjun ringer inn det nye året Nye sittematter til templet Søster Anjun, vår syerske Myånin og Såzen brukte noen

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd LØRDAG 21. NOVEMBER 2009 UKE 47 NR. 271 112. ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- www.budstikka.no enda nærmere Årets lokale nettsted Endeligislag i Aleksander kjørte rally med Petter Alexander (4) og Petter Solberg

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold Men søte, gamle deg, dette kommer du til å Ressurshefte NÅR for DU forstå lokallag BLIR i Press UNG Innhold 1. Introduksjon 2. Bakgrunn 3. Argumenter 4. Ungdomsmøte 5. Aksjonér mot lokalpolitikere 6. Andre

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

Heia ViTA-avisa. Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Utgave nr. 5. Redaktøren har ordet: Julegavetid! «Engler daler ned i skjul.

Heia ViTA-avisa. Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Utgave nr. 5. Redaktøren har ordet: Julegavetid! «Engler daler ned i skjul. ss N 4 Redaktøren har ordet: Julegavetid! Tilbud, julegavetips, reklame overalt, fulle postkasser, osv Det begynte tidlig i høst, og vi bare MÅ ha disse tingene, vi ØNSKER oss det meste, så veldig sterkt!!

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Nyhetsbrev. Hva? Veldedighetskonsert i Sandnes. Årgang 7, nummer 2. 5. juli 2013. I dette nummeret:

Nyhetsbrev. Hva? Veldedighetskonsert i Sandnes. Årgang 7, nummer 2. 5. juli 2013. I dette nummeret: Nyhetsbrev Hva? Nyhetsbrevet skal være en inspirasjonskilde for alle dere i Røde Kors Ungdom i Rogaland. Her kan dere lese om hva andre lokallag har gjort, stjele gode ideer og få informasjon om viktige

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia!

Follo Kretsnytt. Volleyballcupen. Camp Alpin. Isklatring og høye topper. Tøffe kamper. Snø og pølser til alle. Bli med til Utopia! Nr. 1 - mars 2009 - årgang 36 Follo Kretsnytt ACTIONFYLT ROVERTUR Isklatring og høye topper Volleyballcupen Tøffe kamper Camp Alpin Snø og pølser til alle Landsleir Bli med til Utopia! Mobil på tur? Er

Detaljer

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005 Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Etter 60 år i mørke skimter Edla i dag litt lys Det blåser friskt inn fra

Detaljer