Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv"

Transkript

1 nr. 7 august Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur til så vl nybygg som til rhabilitring, og vi lvrr skrddrsydd løsningr til d flst bhov. Vårt varmrk r kt sprossr og innkittt glass. Vi bnyttr førstklasss råmatrialr til vår produktr Brandval, Tlf: , Faks: , fi informasjon Kongsvingrguidn

2 Måndns Uno Til næringslivsldr Byn Vår ønskr å li ut dnn mannn utdannt bankmann kan prat md folk r systmatisk r fotballintrssrt stor motivator jobbr når DU vil har ldrgnskapr r alltid blid kan EDB kan arrangr r økonomisk r undr 50 r krativ har stort nttvrk kan kok vann har stor arbidskapasitt r n kløppr i nglsk Dt r mang måtr å møt n utfordring på. Byn Vår trngr å øk inntktn for hold på aktivittsnivåt og opprtthold dagns drift. Vår nyst satsning for å øk inntktn r li ut vår daglig ldr Uno på dltid. Byn Vår vd Uno blir n slags n-mannsvikar/kstrarssurs som byns bdriftr kan bnytt sg av. På dnn måtn skjrms d ansatt og vi klarr å hold hjuln i gang. Dt optimal r slvsagt 1-2 dagr i uka ovr n lngr tid, mn vi r åpn for andr god løsningr til dt bst for båd dr og Byn Vår! Så bdriftr, bnytt mulightn - ta kontakt md oss vd Uno på Kun sriøs hnvndlsr. Lønn ttr avtal. Oppstart snarst. Evntult snd n -post dirkt til Grasrotandln Vrvkampanjn fortsttr Torsdagslunsj 30. august Vi har passrt 800 privatmdlmmr. Klarr vi 1000? Støtt Byn Vår bli mdlm. Kr 150,- til konto Vlkommn til n ny høst md Torsdagslunsj for næringslivt. Et samarbid mllom K+ og Byn Vår. Dnn gang kommr Hnning Olsn fra Mtro md t fordrag om viktightn av mrkvarbygging. Bdriftsmdlmmr i Byn Vår. Vi har i d sist utgavn prsntrt all vår bdriftsmdlmmr. Vår vrvkampanj d sist måndn har ført til flr ny mdlmmr. Vi r takknmlig for rsponsn og stolt av at ny mdlmmr i priodn 10. juni til 10. juli r: Advokat Jørn Mjdll Jakobsn Arnashop AS Aparo Enrgi AS BAMA Kongsvingr Bunnpris Rasta Mat Espns Hrrfrisør Flissntrt AS Glåmdal Bil AS Guri Malla AS Kiwi Gjmslund Oppfølgingsnhtn Frisk AS Pntacon AS PULS Kongsvingr Rma 1000 Langland Rsultat Rgnskap Rtura Glåma AS Solør EDB AS Tannlgns Kontorfllskap Byn Vår Storgata 1, 2212 Kongsvingr Tlf E-post: Mtro Branding r t rndyrkt mrkvarbyrå som hjlpr virksomhtr til å s vrdikjdn i t hlhtlig mrkvarprspktiv. Mtro har spisskomptans på mrkvarstratgi, visull idntitt og rdaksjonll kommunikasjon. D arrangrr også gratis-sminarr innnfor tmat. Du kan støtt Byn Vår vd å gi Norsk Tipping vårt fortaksnummr % av dt du tippr for vil gå til Byn Vår. Dtt bidragt vil vær md på å styrk arrangmntn vår. Takk til all som støttr oss via Grasrotandln. Dtt r n fin måt å bidra på og btyr my for Byn Vår. Vi har fristngt fram til 6. august. Fortsatt god sommr! Vår hovdsamarbidspartnr: Kongsvingr Kommun Åpningstid hvrdagr kl Ansvarlig utgivr: Byn Vår Kongsvingr. Rdaksjon: Uno Arnsn og Gunn Løvtjrnt. Markdsrådgivr: Torill O. Luijbrgts. Kongsvingrguidn blir distriburt til all husstandr og virksomhtr i Kongsvingr. Opplag: Layout: Gandalf. Trykk: Glåmdal Trykkri AS.

3 Dt uropisk matmarkdt! 3

4 LiTT Av HVRT Krmmrtorg lørdag 11. august Odal Sparbank btalr standn din Høstns først Krmmrtorg plir å vær årts størst. Da ryddr vi ut ttr sommrn, sola skinnr kanskj og Odalsbankn sørgr for at du kan slg varn din hlt gratis. I august i fjor satt vi ny rkord i antall utstillr. Vi håpr på liknnd intrss og stmning i år. Først kurv gratis vd tgning av abonnmnt! Byfst 12 Matmarkd Ularm Kulturbyn Kongsvingr kjørr vidr md sin arrangmntr. Hl uk 33 r fullspkkt md aktivittr. Ularm har workshops hl ukn og konsrtr båd på Scn U og Rådhusplassn. S arrangmntskalndrn på midtsidn og følg md på program. Husk å mld på podn i god tid dt kan bli fullt på nklt av aktivittn. Matmarkd, typ intrnasjonalt for først gang i Kongsvingr. Hr vil torghandlr fra blant annt Holland, Frankrik, Italia og Spania tilby sin produktr. I tillgg til ostr og skinkr, blir dt sylttøy, kjks, sjokolad og karamllr av ksotisk variantr. JOBBFRUKT Et sunt altrnativ til din ansatt Byfst 12 står i år Yohanna, Lidolido og Bo Kasprs Orkstr for. Kom og opplv n varm torsdagskvld md god vnnr og folkliv hlt gratis! Bo Kasprs kommr md sin tind plat til høstn og d r tt av Svrigs bstslgnd band. Du kan vlg mllom 4, 5 llr 7 kilo fritt lvrt på dørn! Ta kontakt for prisr og mr informasjon! Tlf llr Bo Kasprs Orkstr 4

5 n å p s d n a Bli m konkurr» t n n n l a t sc l i t vil n u d. s i r vor 18 å «r 3 h 1 s g p ho 2o 6 1 r ks r o w s s m; å a u p l k i d k l B o t pu g. n n ær m i a l v r å o å r f tst tr f u p også p g o o i å f r! r B a r o r t g k æ o du l 20. o kor, g t a s d n ku lør w o gg h scn B s i l r n n fina i t v r n o st d. t t r s å l i k lir ury t j n dt B : md r lding st s m å s p a g kl n -po ngr o lysni nd s p r p o l l 407 rmr gust. for næ ill på nnn 15. au or oi ring t byn-var.n til tori i samarbid md: Sponsorr: 5

6 Tr y k k r i Norvald Strands vg 43, 2212 Kongsvingr Tlf E-post: ØMERKE J L I T M

7 LiTT Av HVRT Amrikansk bilkulturdag i Haug-kvartalt lørdag 25. august kl Bilutstilling Konsrtr Dpot dragracing Grilling og srvring Stands Dragrac-tamt på Goldn Goal Dnn lørdagn blir dt my å s på i sntrum. Showbilr, typ stor motor og n full kvipasj fra dragracing. Run Lahaug i Dragrac-tamt Twin 69 sttr opp t fullvrdig dpot og d vil forta oppstartr hvr tim gjnnom ttrmiddagn, først gang kl Tamt kommr md biln som Goldn Goal gutta kjørt i TV-programmt, og 2 stk. Chvrolt Camaro md 1000 hk. Dt blir musikk utndørs md Th Nailhads fra scnn på ttrmiddagn, md utsrvring og grilling i bakgårdn. Dt vil også vær stands fra ulik butikkr og lvrandørr. Hl arrangmntt forgår i Haugkvartalt, altså i Schøyn-bakgårdn mllom no-9 pub og KOBBL, md tilhørnd utaralr. Alt r gratis for publikum. Arrangmntt gjnnomførs av no-9 pub og bar, i samarbid md SBMK Odal og Byn Vår. På kvldn spillr dt kjnt, svnsk rockabillybandt Wild Roostr på no-9 pub og bar. 7

8 TMA næringsliv Ringn R sluttt MøbLRingn HAR kommt TiL kongsvingr! Brødrn Jan og Tom Skyrud Dt har ikk vært ltt å få tak i d to nrgisk karn som løpr opp og nd trappr, inn på lagrt, md tlfonn på ørt og samtidig snakkr md kundr. Brødrn Skyrud r dt vi snakkr om, Jan og Tom. D har ovr n lang priod vært opptatt av å vidrfør d gntisk idér om fortsatt å vær dn ldnd virksomhtn innn møblr i distriktt. Nå r nok ringn sluttt i ordts bst forstand. Møblringn har fått innpass i Kongsvingr takkt vær Jan og Tom Skyrud. dt VAR n gang Slik bgynnr all vntyr. Og møblvntyrt bgynt n dag i Dt var brødrn Mntz og Ol Skyrud som startt opp møblsnkkrvrkstd i Storgata. Mntz var bstfarn til Jan og Tom. Hr jobbt Mntz og Ol hlt aln til d ansatt flr folk ttr hvrt. Firmat bl kalt Brødrn Skyrud. På dn tidn var dt nok ikk så mang som hadd råd til å kjøp sg ny møblr, så dt å rparr var nok dt bst man kunn få til dn gang, mnr Jan. Mn bstfar skjønt nok hva som var bst, dt å kunn hjlp andr md fortsatt å ha no å sitt på, lggr Tom til. Bstfar og Ol klart også å opprtthold sin gn lvkår slv om dt ikk var all vrdns inntjning. I 1934 bl bdriftn utvidt, dt bl påbygg, og møblfabrikkn så dagns lys. Jan Skyrud og Maria Sæthrbrg 8

9 TTR krign Dt r mang som fortsatt har krign som t tidsskill i sin liv. Vi kan vl også si at dn ny møblpokn dukkt opp ttr krign. I diss årn var dt mang forrtningsidér som summt rundt i landt vårt. Brødrn Skyrud fortsatt trofast md sitt møblvrkstd samtidig som d lagt grobunn for n av landts først møblfabrikkr, på lik linj md blant annt Talgø, Hødnbø og Aarsland. D hadd nok sin drømmr da d bgynt md vrkstdt i 1924 så man kan vl si at dtt var årt da møblvntyrt startt. i storgata I 1957 tok Brødrn Skyrud virksomhtn nda t hakk vidr vd å tablr møblforrtning md Rolf Skyrud som daglig ldr. Butikkn gikk så dt sust, og på sluttn av skstitallt bl butikkn utvidt nda mr i Storgata. All kalt dt for Skyrudbyggt. Dt var stor, dlikat vindur ut mot gata som vi all drømmnd kikkt igjnnom. Og nå kom farn til Jan og Tom mr og mr inn i bildt. Rolf Skyrud var n nrgisk slgr, og folk kom og kjøpt stort og smått. FoRTsATT brødrn skyrud Jan og Tom Skyrud har vidrført hl møblkonsptt. Skidar har i mang år vært rprsntrt på Kongsvingr. I dag r dt Møblringn som har fått innpass. Dt har vært n hktisk tid for å få all brikkn på plass. Nå har vi hl sortimntt hr og kan ønsk gaml og ny kundr vlkommn til Møblringn, invitrr Jan og Tom. Ja, vi r trdj gnrasjon Skyrud, og snart r fjrd på vg inn. Dt gjldr å hold rort i Skyrudskuta, humrr brødrn. Dn offisill åpningn av Møblringn r i august. Ls mr i sptmbrutgavn av guidn om dtt flott møblvntyrt. Britt Holsætr Skyrud Torun Ingvaldsn fra Skottrud prøvr n lkkr strsslss fra Ekorns. 9

10 TMA næringsliv ARnAsHop kongsvingr kongsvingrs FoTbALLsnTR I t rødt hus i Digrudvgn ovnfor dn stor parkringsplassn for Gågata, bugnr dt av artiklr som r rlatrt til fotball. Hr holdr Arnashop til. Hr kan fotballfans kjøp sin trøyr. Særlig nglsk Prmir Lagu ngasjrr mang. Fotballtrøyr r viktig å ha på sg - ntn du drar til Old Trafford, Anfild llr du bar sittr foran TV n hjmm i stua. you LL nvr WALk ALon Er du Livrpool-fan kan du føl dg som n i mngdn vd å ta på dg Livrpool-drakt. Mn dt finns utvalg fra andr lag i Prmir Lagu også. Daglig ldr, Run Lundgrn, kan informr om at Arnashop har konsntrrt sg om d sks størst nglsk lagn. Dt r mang som kjøpr trøyr fra favorittlagt. I og md at dtt r såpass populært, r dt ingn som går aln md n drakt fra t topplag. Mang møts også på pubn for sammn å kunn følg lagn på storskjrm. dt norsk LAndsLAgT På stativ inn i butikkn finns også trøyr fra dt norsk landslagt. Klart vi støttr opp om vårt gt landslag også, sir Run. Mang drar til Ullvål for å s på gutta til Drillo i aksjon. Vi mrkr d gangn landslagt har n storkamp. Da går dt unna. FoTbALLARTikLR FoR barn og Voksn Vi har artiklr til barn fra 5-6-årsaldrn. Løkkfotball r bra rkruttring. God fotballsko r viktig. Adidas og Nik r d mrkn vi førr, føyr Run til. Slvsagt førr vi fotballsko for all aktiv. Når kundn kommr hit, hjlpr vi md å finn dn skon som passr bst. gt MRk En ung, ntusiastisk fyr r inn i butikkn. Han htr Jan Martin Knashaug og r blant annt kprtrnr på Eidskog fotball A-lag snior. Han har bgynt å forhandl supr kprhanskr. Stort utvalg på Arnashop 10

11 Jan Martin Knashaug Hr kan du få s, sir Jan Martin, og visr fram non tøff hanskr. Inni r dt latx som r fordlt i fingr og rstn av hanskn på n måt som gir n supr gripvn. Dt r kjmpfint å ha produktt hr i Arnashop. Dt var mang innom da vi var hos Arnashop. Diskusjonn gikk høyt om hvilk lag som r bst. Run Lundgrn skytr inn at Arnashop også forhandlr artiklr rlatrt til dn spansk liga. Hr r dt my å boltr sg i. Ta n tur og finn ut slv. Åpningstidn r mandag 14 17, torsdag og lørdag Gå også inn på og ls mr om all d artikln du kan kjøp. Arnashop r på Facbook også. klubbavtalr -Vi r utstyrslvrandør til mang klubbr i hl rgionn. Dtt gjldr alt innn fotball og andr idrttr. Vi fokusrr my på å få til avtalr som klubbn kan lv md. Økonomi r n viktig bit i n hvr klubb. Klubbldr lggr fram for oss hvilkt budsjtt d har, så prøvr vi å tilpass avtaln ttr dtt, sir Run. Hvis din klubb trngr n profsjonll lvrandør, ikk nøl md å ring Run Lundgrn på tlfon Run Lundgrn 11

12 TMA næringsliv puls kongsvingr godt Voksn TRngR Fysisk AkTiViTT Dt r sant, sir Roar Brgrud, instruktør hos PULS i spinning og bodywork. Vi har flr og flr godt voksn som vil vær aktiv. Mang av d har vært aktiv også i yngr dagr. Mn du vrdn så fint dt r å s at dt r nda flr som vil vær md på trndn. Dn trningsformn vi drivr md, passr all. Roar har sjøl vært aktiv i all år. Blant annt har han vært trnr for divrs lagidrttr; fotball og håndball for barn og ung. idrtts psykologi. I dag praktisrr han sin utdanning som faglærr innn kroppsøving og idrttsfag. Jg har my rfaring fra trning, sir Harald. Sykling, løping, ski, styrktrning pluss lagspill har vært min intrss i mang år. TsT dg slv Jg vil invitr all som ønskr å finn ut hva slags form d r i, til å ta n tst. På Puls brukr vi båd trdmøll og sykkl til Max VO2-tst, sir Harald og visr oss tstrommt. Slvsagt r dtt fint for d som bgynnr å trn. Da kan vi tst fra dag 1 og drttr rglmssig om mdlmmn ønskr dt. I tillgg r dt mgt motivrnd. Og s hr, pkr Harald, hr har vi TANITA-vkt. Dn bør også nvns. Md dnn har man mulight til å få n full kroppsanalys så man sr musklmass, fttprosnt, væskbalans osv. All kan ha nytt av n analys før og ttr n trningspriod for å s om muskl massn har økt, om fttprosntn har gått nd tc. Grt Gjrmshus kommr innom. Hun nvnr flr ny sakr som kommr hos PULS og avsluttr slik: Godt Kongsvingrguidn kommr ut hvr månd, så man får plass til no av dt man ønskr å fortll om Puls. Roar Brgrud nybgynnr R VLkoMn Spinning (sykkl) og bodywork r n god kombinasjon som passr all, forklarr Roar. Som sagt, nybgynnr tar vi i mot md åpn armr. Hr r dt plass til all. Non lurr vl på hva bodywork btyr. Fritt ovrsatt; kroppsarbid. Dt vil si at man jobbr md kroppn! Styrktrning for små og stor musklgruppr kan gjnnomførs jvnlig for å forbygg for ksmpl ryggproblmr. Måndns tilbud: Mld dg inn i august og få n GRATIS Tanitatst (kropps analys) Mdlmmr får tstn for kr 99,- dnn måndn (vanlig pris 350,-) Grt Rod startr nytt kurs i sluttn av august. Ta kontakt md PULS! d ung bgynnr TidLig Mang ungdommr i dag r svært opptatt av trning, dt visr sg vd at flr og flr også søkr sg inn på skolr som r rlatrt til idrtt. Hos PULS traff vi Harald Skulstad fra Gru som r nyansatt vd Puls Kongsvingr. Han r spiss på Grus fotballag. Han r utdannt fra Idrttshøyskoln md mastr i idrttsvitnskap og fordypning innn coaching og Harald Skulstad 12

13 Thor Nylændr nylændr MAskin kongsvingr FRA statlig TjnsT TiL gn ViRksoMHT Thor Nylændr har vært n ihuga statstjnstmann i all år, først 12 år i Forsvart og snr i Sivilforsvart. Mn Thor har hatt i tankn at han vill skap no sjøl. I 2000 kjøpt han sin først gravmaskin for å kunn jobb md no mr praktisk arbid nn tidligr. Hjmm på gårdn hadd han sin gn traktor fra før. ViL skap no Jg har alltid vært krativ, fortllr Thor. Dtt md å skap no har liggt mg vldig nært. Eindommn dr jg bor, har jg hatt som t byggprosjkt i all år. Hr har jg gravd og grøftt, byggt om gammlt til nytt og til slutt fått dt slik jg ønskt. Alt har jg gjnnomført på gnhånd. Dtt md å jobb krativt r god mdisin for kropp og sjl også. Vi gravr LiTT i Musikkns HisToRi Hos Thor står t stort trommstt inn i stua. Dt får oss til å snakk om hans tid også innn band. Thor var md som trommslagr i Candls på tallt og Gullivr på 80-tallt. Shamrocks har han også vært innom. Dt var tidr, dt, sir Thor og lr godt. Nå har Gullivr tnkt n runion. I løpt av høstn llr vintrn prøvr vi å få samlt oss igjn. Thor lvr i nut. Han r opptatt av at alt skal vær godt gjnnomført, ntn han gravr, spillr trommr llr har andr ting på agndan. Humørt r dt ingnting å si på. Trngr du hjlp til graving? Kontakt Nylændr Maskin på tlf TAbLRT As FRA 2012 Jg har tablrt t AS md mg sjøl som styrldr og daglig ldr. Nå skal dt gravs nda mr, sir Thor. Jungltlgrafn har gått gansk grit, for jg har fått vldig mang oppdrag allrd. Nå har jg n stor og n litn gravmaskin. Vidr har jg også n stor traktor md tilhngr og n dumpr. ViL Voks LokALT Oppdrag r dt ok av. Jg har forspørslr fra hl distriktt. Dtt r utrolig spnnnd, og jg må nok også s mg om ttr kstra mannskap. Når jg får inn flr folk som kan vær md på skuta, da har jg nådd mitt mål, sir Thor, og lggr til at å voks lokalt r drivkraftn. Maskinparkn 13

14 Dt skjr i Kongsvingr august 2012 Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Gudstjnst Frlssarmn Kl Høymss Vingr kirk SØNDAG 5. Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Åpn dag Brandval husflidslag Bygdtunt Skinb Husflidsutsalg, loppmarkd, loddsalg, konkurransr for stor og små, srvring av motti og flsk, kaff og kakr Kl Kongsvingr Maraton Sætr skiarna Starttidr: Kl maraton. Kl barnmaraton. Kl halvmaraton. Kl minimaraton Kl Lundrsætrdagn Kl påmlding fiskkonk. på Langåsn, kl fisk. Kl bodn åpnr vd Samf.hust, salg av rømmgrøt, motti/ flsk, kaff, vaflr. Kakbasar, utstillingr, loppmarkd. Kl påmlding «Hardhausn» på Langåsn, svømming/sykling/ løping, start kl Kl Buskyting på fotballbana, naturstil, hstskokasting. Kl Fotballkamp, sri, Lundrstr IL Braskridfoss. Kl Pub i tltt m/ lvnd musikk. Kl Dans til Sogns LØRDAG 4. FREDAG 3. Kl Kontaktn Williams kaffbar TORSDAG 2. Kl Møt Kongsvingr AA-grupp Mtodistkirkn Kl Høymss Brandval kirk Kl O-karusll 16 Haldisnst, Burin Langdistans «Stinan-på-nanløpt». Arr.: BKOK Kl Kongsvingrkaruslln, 7. løp Galtrud Furumo-rundn 4,5 km m barnløp. Flksistart kl , m/ tidtaking puljvis fra kl , barnløp kl og Arr.: Bdriftsidrttn H/O Kl Hørslsprat md likmnn Brukrkontort, Sykhust Salg av battrir, kaffprat om hørsl m.m. Arr.: HLF Kongsvingr og Omgn Hørslsforning Kl Ularm Workshop Kl Nærmiljøkafén Kongsvingr bdhus Kl Frokost Frlssarmn TIRSDAG 14. Kl Ularm Scn U Kafékonsrt Kl Kongsvingr pnsjonistforning Kongsvingr bdhus Mdlmsmøt. Tma : «Samhandlingsrformn i vår kommun» v/ldr i komité for hls og omsorg Haavard Nor. Undrholdning v/ gruppa «Mæst for moro» fra Romdal Kl Ularm Workshop MANDAG 13. Kl Adccoligan Gjmslund Kamp Kongsvingr Hødd Kl Stand, utstilling, sopptur og soppkontroll Klokkrtunt Bsøksgård Lær barna om skogns soppr. Arr.: Kongsvingr soppforning Kl Åpn gård Klokkrtunt Bsøksgård, Brandval. Mang aktivittr for små og stor, hils på all dyra, hopp i høyt, gråtass, snickrbo, sandkass m.m. Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Utflukt til Bæriasntrt Kongsvingr bdhus S Mnightsbladt nr. 3 Kl Friluftsgudstjnst Bæria SØNDAG 12. ONSDAG 1. Tlf: E-post: Kl Møt Kongsvingr AA-grupp Mtodistkirkn Kl Onsdag på Fstningn Arsnalt «Blmann i tkst og tonr» v/ Øivind Roos, Thomas Mo og Silj Mari Andrassn. Arr.: Kongsvingr Fstnings Vnnr Kl O-karusll 19 Bæria NM-løypr. Arr.: BKOK Kl Sopptur til Duåsbrgt Oppmøt Kongsvingr Gjstgård Soppkyndig fra forningn blir md. Kontroll ttr turn. Arr.: Kongsvingr soppforning ONSDAG 22. Kl Sjakk for all Vnnrsbrg grndhus Arr.: Kongsvingr sjakklubb Kl Tmakvld om sopp Mattilsynt, Rasta Oppfriskningskurs og gjnnomgang av vanlig soppr i distriktt, ta v. md sopp du vil vit mr om. Arr.: Kongsvingr soppforning Kl Nærmiljøkafén Kongsvingr bdhus Kl Frokost Frlssarmn TIRSDAG 21. MANDAG 20. Kl Friluftsgudstjnst Bukkholmn Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Busstur Granli Historilag Tur m/ nyrstaurrt vtranbuss, info tlf Kl Konfirmasjonsgudstjnst Vingr kirk Kl Grndvandring Brandval Historilag Oppmøt Kirktorgt. Mr info tlf SØNDAG 19. Kl Ungdomsklubbn Omga 3.16 Kongsvingr bdhus Kl Kontaktn Williams kaffbar Kl Torsdagslunsj for næringslivt Auditorit, Sntrum vgs Arr.: K+ og Byn Vår TORSDAG 30. Kl Møt Kongsvingr AA-grupp Mtodistkirkn Kl Normisjonsmøt Kongsvingr bdhus Talr: Ragnfrid Granrud Kl Onsdag på Fstningn Bakrit «Milorg og dt frivillig vaktkompani på Kongsvingr fstning 1945» v/pr Erik Rastad. Arr.: Kongsvingr Fstnings Vnnr Kl O-karusll 20 Rafjllt Sprint. Arr.: BKOK ONSDAG 29. Kl Sjakk for barn/ungdom, kl Sjakk for all Vnnrsbrg grndhus Arr.: Kongsvingr sjakklubb Kl Kongsvingrkaruslln, 8. løp Rasta Rastarundn. 3 km + 6 km m barnløp. Flksistart kl , m/ tidtaking puljvis fra kl , barnløp kl og Arr.: Bdriftsidrttn H/O Kl Hørslsprat md likmnn Brukrkontort, Sykhust Salg av battrir, kaffprat om hørsl m.m. Arr.: HLF Kongsvingr og Omgn Hørslsforning Kl Tirsdagsklubbn Bygdtunt Skinb Arr.: Brandval Historilag Kl Nærmiljøkafén Kongsvingr bdhus Kl Frokost Frlssarmn TIRSDAG 28. Kl Sykklkarusll Klokkrtunt Påmlding kl Arr.: Brandval IL MANDAG 27. Min notatr: Kvinnmust Rolighd/Café Dagny: Tirsdag-søndag kl Sommrutstilling og fast utstillingr. Fstningsmust: All dagr kl Fast utstillingr Hvrdagr kl /lørdagr kl , fra 20. august hvrdagr kl /lørdagr kl Informasjon, kunstutstillingr, salg av lokalt håndvrk. Sommrutstilling Jan Erik Syvrsn t.o.m Turistinformasjonn, Glommngata 33: Divrs info: Dt tas forbhold om ndringr og vt. fil i ovrsiktn. Arrangmnt i sptmbr mlds innn 10. august til Byn Vår. 14

15 Kl Fotball 1. div damr Gjmslund Kamp KIL Åsan Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Austmarka-markn Bygdtunt. Arr.: Austmarka Historilag m.fl. Kl Krmmrtorg Rådhusplassn. Arr.: Byn Vår Kl Granlimarkdt Granli Bygdhus Arr.: Lir Vl LØRDAG 11. Kl Granlimarkdt Granli Bygdhus Arr.: Lir Vl FREDAG 10. Kl Kontaktn Williams kaffbar TORSDAG 9. Kl Møt Kongsvingr AA-grupp Mtodistkirkn Kl Onsdag på Fstningn Bakrit «Mart n som arna for tuskhandl og kultursprdning» v/trond Nordby. Arr.: Kongsvingr Fstnings Vnnr Kl Musikk i sommrkvldn Vingr kirk Mdv. Bjørn O. Hansn, orgl og Øivind Sørli, sang (kollkt) Kl O-karusll 17 Nordbyåsn Mllomdistans. Arr.: BKOK ONSDAG 8. Kl Nærmiljøkafén Kongsvingr bdhus Kl Frokost Frlssarmn TIRSDAG 7. MANDAG 6. Kl Konsrt Varaldskog skol Roy Lønhøidn, Elin Mon Rustn og Danil Vidarson Gullin Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» 15 Kl Ularm Rådhusplassn Avslutningskonsrt m/bl.a. Casa Murilo Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Europisk Markt Rådhusplassn LØRDAG 18. Kl Ularm Rådhusplassn Konsrtr Kl Ularm Rådhuskjllrn Tusltatr Kl Ularm Workshop Kl Europisk Markt Rådhusplassn FREDAG 17. Kl Kontaktn Williams kaffbar Kl Byfst 12 Skolplassn Sntrum vgs Konsrt m/bo Kasprs Orkstr, LidoLido, Yohanna Kl Ularm Workshop Kl Europisk Markt Rådhusplassn ONSDAG 15. TORSDAG 16. Kl Møt Kongsvingr AA-grupp Mtodistkirkn Kl Ularm Scn U Kafékonsrt Kl Onsdag på Fstningn Bakrit «Hraldikk som offntlig og privat tradisjonsbærr» v/obrst Jan Eid. Arr.: Kongsvingr Fstnings Vnnr Kl Onsdagsvandring Frammøt Finnskogvgn, rv 200 dr blåmrkt sti kryssr vd Lauvhøgda Ca. 5 km tur/rtur Åranstorpt md omvisning. Arr.: Finnskogn turistforning Kl O-karusll 18 Rovrudsbrgt Mllomdistans «Risnbrgt opp». Arr.: BKOK Kl Brandval Historilag Bygdtunt Skinb «Bli kjnt i arkivt i Nistun» Kl Ularm Workshop ONSDAG 15. Kl Musikk i sommrkvldn Vingr kirk Mdv. Michal Børrsn, klarintt og Waltr Brggrn, orgl og piano (kr 150) Kl Ularm Scn U Kafékonsrt Kl Sjakk for all Vnnrsbrg grndhus Arr.: Kongsvingr sjakklubb Galtrud Furumo-rundn 4,5 km m barnløp. Flksistart kl , m/ tidtaking puljvis fra kl , barnløp kl og Arr.: Bdriftsidrttn H/O Kl Adccoligan Gjmslund Kamp Kongsvingr Mjøndaln Kl Smstrstart Kongsvingr bdhus For all tilknyttt Bdhust. Talr: Kjll Ivrsn Kl Gaml matrttr Lundrsætr Samfunnshus Flsk og dupp, rabarbrasupp, kaff. Pøls m/mos, is til barna Kl Lokalkjøring Kongsvingr Travsntr Ponniløp, DNT s pokalløp, Trond Bråthns minnløp, Ragnvald Humborstads ærsløp, m.m. Arr.: Brandval og Kongsvingr Travlag Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Græsbrgsmarsjn Græsbrgt grndhus Fllsstart marsj Kl Konfirmantprsntasjon Lundrsætr kirk Kl Gudstjnst Frlssarmn Kl Gudstjnst Fstningn Kl Gudstjnst Austmarka kirk SØNDAG 26. Kl Fotball 1. div damr Gjmslund Kamp KIL Sola Kl Amrikansk bilkulturdag Haugkvartalt Bilutstilling, konsrtr m.m. S sid 7 Kl Utstilling Varaldskog skol Gunnar Johnsn, foto «Portrttr av i bygd» / Karin Johnsn, malrir «Finnskogn og Jsus» Kl Fotokurs, vidrgånd, Mona Nordøy, Lørdag/søndag. Info tlf LØRDAG 25. Kl Frdagsforum Kongsvingr bdhus Tma: Sigrid Undst v/odd Gorg Murud FREDAG 24. Kl Ungdomsklubbn Omga 3.16 Kongsvingr bdhus Kl Kontaktn Williams kaffbar TORSDAG 23. Kl Møt Kongsvingr AA-grupp Mtodistkirkn konto MR-maskin til sykhust Norsnga, tlf Halv pris på alt av blomstrpottr, kurvr og kassr. B om tilbud på grssklippr og grsstrimmr. Tlf Vi ønskr all n god sommr man-fr kl (bad til kl ) lør-søn kl (bad til kl ) fra 20. vanlig åpningstidr Åpningstidr august 2012 Kl Samspill Auditorit, Sntrum vgs. Fordrag, bokbad, minikonsrt Collgium Vocal. Arr.: Sabona Kl Sangkafé Kongsvingr bdhus «Glad guttr fra Hadland» dltar FREDAG 31. Kl Ungdomsklubbn Omga 3.16 Kongsvingr bdhus Kl Kontaktn Williams kaffbar

16 LiTT Av HVRT SAMSPILL Torgdagr for KREATIVITET OG SKAPERGLEDE Sntrum Vidrgånd skol Auditorit, Kongsvingr Frdag 31. august, fra FOREDRAG md vrdns først frdsforskr, Johan Galtung BOKBAD Mann og far v/galtung og forfattr/fotograf Ås Mari Faldaln. S hnns utstilling i Kvinnmust! COLLEGIUM VOCALE - ksklusiv mini-konsrt! Har vunnt flr prisr intrnasjonalt, kjnt fra flr TV-opptrdnr Lørdag 1. sptmbr, fra SABONA rlasjonskomptans hva og hvorfor? SABONA i skoln, barnhagn, på arbidsplassn, kanskj på hlsstasjonn og på aldrshjmmt? SABONA-pionrn PUTTARA FUS BARNEHAGE og SANDER SKOLE prsntrr rfaringr fra arbid md Sabona. Passr for all som jobbr md barn, småbarnsforldr og andr intrssrt. DIALOGADVOKATENE v/advokat PAUL RYNNING dialog m/galtung om - Erstatningsrtt - ansvarsgruppr og konkrt rdskap - Skatt - dypkultur, frykt, makt og arrogans. Utstrakt "dialognkt" - Rttsmkling - løsningr som bvgr sg vkk fra jussn SABONA btyr Jg sr dg. SABONA r også navnt på t praktisk rlasjonsvrktøy barn og voksn kan gjør bruk av i all fasr av livt. Bidrar til å hindr voldlig skalring av konfliktr, finn god løsningr som gagnr all partr. Vær i stand til å snk skuldrn i møt md provokasjonr. Stimulrr til slvinnsikt og rlasjonskomptans. Pårørndskol Studio G s hjrtknusr i august Kongsvingr- og Gru dmnsforning, Kongsvingr kommun og Gru kommun, i samarbid md Sykhust innlandt HF, arrangrr pårørndskol nå til høstn vd Skyrud dmnssntr. Dt r t undrvisningstilbud til dg som r pårørnd til prsonr md kognitiv svikt/dmnssykdom. Dt startr 12. sptmbr og går ovr 5 onsdagskvldr i løpt av 6 ukr og avslutts md n oppfølgingskvld i fbruar Påmlding skjr til Nasjonalforningn for folkhlsn på Hamar. Tlf Påmldingsfrist r 31. august og dt kostr kr 500,- pr dltagr. HVoRFoR pårørndskol? Mang undrsøklsr visr at pårørnd til prsonr md dmns har t stort bhov for kunnskap, hjlp og støtt i forhold til å vær pårørnd. Kurst vil gi my informasjon og mulight til å dl rfaringr md andr pårørnd, sir ldr Paal Øirn i Kongsvingr dmnsforning. Har du spørsmål, kan du kontakt Paal på mobil Hjrtknusr: Isak Skyrudsmon Forldr: Ln Mari Larsn og Carl Erik Skyrudsmon Bostd: Arnbrg Nok n gang må vi kjmp for at sykhust vårt skal bhold sin akuttfunksjonr og n fullvrdig fødavdling. Og vi har dt nst sykhust i innlandt utn MR-maskin. Støtt md valgfritt bløp til kontonummr og vær md å slå ring rundt Kongsvingr sykhus. 16

17 voksr Ny Oslofjord 17

18 TMA næringsliv spnst kongsvingr Yvonn Pdrsn gir prsonlig rådgivning Spnst har skjønt bhovt for prsonlig trning. Dt r mang som gjrn vil bgynn, mn som kanskj kvir sg litt for å start opp sammn md mang til std. dn ultimat ViLdning Dtt har vi gjort no md, fortllr Yvonn Pdrsn. Hun r srtifisrt prsonlig trnr fra Norgs Idrttshøyskol og bl utksaminrt i måndsskiftt mai/juni i år. -Vi r nå to srtifisrt prsonlig trnr hr. Spnst har fått mang hnvndlsr på nttopp dtt md å kunn trn sammn md n instruktør før man blir md i gruppr, og kundmassn økr innn dtt sgmntt. HVA R n prsonlig TRnR? Dt liggr i ordt. Bgrpt prsonlig trnr vil si at n prson trnr sammn md kundn. D som gjrn vil bnytt sg av n prsonlig trnr, har ulik bhov, sir Yvonn. Dt kan vær n som vil «prs» i Birkn, gå nd i vkt llr styrk for ksmpl mag og rygg. Da skrddrsyr vi t opplgg som passr vdkommnd. Når man har n prsonlig trnr, klarr man å yt dt lill kstra man ikk vil klar llrs. Dt r i tillgg mgt motivrnd i og md at man har md sg n fagansvarlig hl tidn. Rsultatn vil også syns my bdr nn om man skull få t vanlig trningsopplgg. psykologi R VikTig Vi har n lang prat md kundn hlt til å bgynn md. Hva r målt? I mang av tilflln r dt nttopp dtt md å gå nd i vkt. Da kommr kosthold også inn i bildt. Vi kan vild Kund får prsonlig vildning kundn på n måt som gjør at vdkommnd sjøl grit kan følg d rådn vi gir innn kosthold, sir Yvonn. Motivasjonn r dt viktigst. Hr følgr vi opp kundn hl tidn. Vi tstr hlt fra bgynnlsn av og tar fortløpnd tsting undrvis. Kondisjonstst, kroppssammnstning (fttprosnt) og/llr styrktst. Kundn får også oppgavr som må gjnnomførs hjmm. Egninnsats r viktig. Og du vrdn hvor gøy dt r å s all d fornøyd kundn når d har nådd målt, avsluttr Yvonn. 18

Kongsvingerguiden Nr. 7 august 2012. Årgang 12

Kongsvingerguiden Nr. 7 august 2012. Årgang 12 Kongsvingerguiden Nr. 7 august 2012. Årgang 12 INFORMASJON Kremmertorg Matmarked Næringsliv. Fra Liv i Leiren i juni. Max Ivan bød på smaksprøver og solgte Eidskog-produkter Vinduer produsert i gammel

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2012. Årgang 12

Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2012. Årgang 12 Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2012. Årgang 12 INFORMASJON Glommashowet TV-aksjonen HalloVenn Næringsliv Dag Skedsmos skulptur ved Flerbrukshuset, Liermoen Poteter og grønnsaker for vinterlagring. Utsalget

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2012. Årgang 12. Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj Næringsliv. Vi er her for deg! Velkommen til oss!

Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2012. Årgang 12. Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj Næringsliv. Vi er her for deg! Velkommen til oss! Kongsvingerguiden Nr. 9 september 2012. Årgang 12 INFORMASJON Kremmertorg Høstmarken Torsdagslunsj Næringsliv. Vi er her for deg! Velkommen til oss! Månedens Uno Til næringslivsledere Byen Vår ønsker å

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer