MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG!

2 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør Vågan lokallag Rar skapningr i havts dyp Oppslagstavla Miniagntn Dyrvnn: Gullfisk Natur og Ungdom: La fjordn lv! Løsningr og vinnr 13 REDAKTØR: Ann Blikli GRAFISK UTFORMING: Ingvild Wollstad BIDRAGSYTERE: Ann Blikli, Alvin Lindø, Tor Bjarn Christnsn, An Mart Rognskog, Magnus Rød Hstvik, Lin Lønning, Ol Christian, Cajtan, W A Isharika Sandamali, An Bndikt Haughom, Jonathan Lo Klrck Gryttn, Mina Knutsn og Lokallagt på Vågan. FORSIDEFOTO: Lokallagt i Vågan KORREKTUR: Marth Burgss OPPLAG: Miljøagntn Grnsn 9B, 0159 Oslo Miljøagntn innstår ikk for miljøvnnlightn til d bdriftr som annonsrr i Miljøagntrapportn Miljøagntn, barnas miljøvrnorganisasjon, jobbr for å gi barna tron på sg slv, framtidn, og at dt nyttr å gjør no. Pris pr. år: Mdlmskap: kr. 100 Søsknmdlmskap: kr. 100 Gruppmdlmskap: kr. 545 (skolr/barnhagr) Abonnmnt på Miljøagntrapportn: kr. 245 (bibliotk og andr) Familimdlmskap i Naturvrnforbundt: kr. 300 (inkludrr t barns mdlmskap hos Miljøagntn) 02

3 KJÆRE MILJØAGENT! HEI! Hurra, dt r vår! Vårn r n kjmpfin tid å driv miljøarbid på. Kanskj har du allrd funnt frm sykkln din og tatt vårrngjøringn av dn? Så kan man ndlig bgynn å sykl til skoln og trning og vnnr. Dt r fint. Mang har vårrngjøring i kjllr, hagr og garasjr. Da r dt viktig at alt avfallt som kommr frm blir kastt og rsirkulrt på riktig måt. Kanskj du skal minn forldrn din på at d må husk å kildsortr og lvr spsialavfall på miljøstasjonr også når d har vårrngjøring i garasjn? Dtt bladt har tmat undr vann. Kanskj du lærr litt om hvilk dyr og plantr som finns dr, hva som trur dm og hva vi som miljøagntr kan gjør for å bkjmp dtt. Vårhilsn fra Hovdkvartrt Hi all miljøagntr! YRAGENTNAVN: Alvin KE: Miljøagnt md rtt til å si ifra! ALDER: 13 år FORSIDEFOTO: Bildt r tatt undr prøvfilming til n film som miljøagntn i Vågan har lagt. Ls mr om dtt i bladt! Min størst miljøbragd: Jg har oft vrt ut og samlt boss på naturrsrvat. Skriv blogg! Alvin har skrvt t blogginnlgg om urskog på miljoagntn.no. Kanskj du vil skriv t blogginnlgg du også? Min størst miljøtabb: Dt blir dssvr my bilkjøring i sommrfrin. Drfor r miljøvrn viktig: Fordi jorda nda bør ha non milionr grønn år foran sg. Miljøvnnlig hilsn fra miljøagnt Alvin 03

4 MILJØNYTT Hva r nytt? Hr får du vit hva som skjr på miljøfrontn, i Norg og llrs i vrdn. Mystisk uglr på ny stdr TEKST: Tor Bjarn Christnsn / FOTO: rusm/istockphoto Hvis du r hldig, kan du få t glimt av dn sjldn lappugla i vintr. Vanligvis har vi bar hatt lappuglr i Finnmark, mn nå har d mystisk ugln dukkt opp på stdr hvor d ikk r stt på hundr år. I 2010 og 2011 bl dt klkkt ut mang lappuglr i Hdmark. D r nå på vintrfri på kystn mllom Østfold og Agdr, hvor d jaktr på smågnagr. Vrdnsmstr i plast TEKST: Tor Bjarn Christnsn / FOTO: Grønt punkt Nordmnn gjnvinnr plast som aldri før. Stor haugr md posr, flaskr og boksr av plast kan nå bruks til å lag ny ting. D tr sist årn har mngdn plast vi lvrr økt md 60 prosnt. I tillgg har folk blitt så flink til å vask plastn at nstn alt kan bruks igjn. Dt gjør oss til vrdnsmstr i plastgjnvinning. Finnr mindr gift TEKST: Tor Bjarn Christnsn / FOTO: Harald Anholt/Scanstockphoto Bøndr som ikk drivr økologisk, dusjr grønnsakn md midlr som bskyttr mot skadlig insktr og sopp. Dt kalls plantvrnmidlr. Hvis my av dm havnr i naturn, kan d skad plantr og dyr. Drfor ovrvåkr forskr dtt. Hldigvis har d funnt mindr av slik stoffr d sist årn. Dt r bra for gulrøttn, ørrtn i bkkn og dg og mg! 04

5 Isbrn i Himalaya TEKST: Tor Bjarn Christnsn / FOTO: isoft/istockphoto Smlting av isbrr i Himalaya har skapt stor bkymring i Kina og India. Isbrn forsynr nmlig folk md rnt drikkvann i sommrhalvårt. Hvis d smltr bort, vil mang hundr millionr mnnskr mangl vann. Nå visr dt sg at dt bar r brn som liggr lavst som smltr. Isbrn lngr opp i fjllkjdn blir faktisk størr. Dt kan sikr indr og kinsr rnt vann også i frmtidn. 39 gaupr rddt TEKST: Tor Bjarn Christnsn / FOTO: WGXC/Istockphoto Hvrt år r dt jakt på ulvr, bjørnr, gaupr og jrvr. Akkurat nå r dt gaupjakt. Non miljøorganisasjonr mnr at dt skyts for mang rovdyr. Drfor har d klagt, og i år har Miljøvrndpartmntt hørt på dm. I stdt for å kunn skyt 157 gaupr, får jgrn bar fll 118 dyr. Dt r god nyhtr for 39 gaupr. Spis mindr rgnskog! TEKST: Tor Bjarn Christnsn / FOTO: Sara Wintr/Istockphoto Hvrt år blir rgnskog hogd for å gjør plass til palmr som dt lags matolj av. Dnn oljn kalls palmolj og ndr faktisk opp hos dg og mg fordi dn bruks i blant annt nudlr, chips, kjks, sjokoladpålgg og taco. Nå har miljøorganisasjonn Rgnskogfondt og Grønn Hvrdag lagt n list som hjlpr dg å vlg mat utn palmolj fra rgnskog. Hvis ingn kjøpr dnn matn, sluttr d kanskj å ødlgg livsviktig rgnskog. Sjkk ut hvilk varr som innholdr olj fra rgnskogn i palmoljguidn og ls mr hr: www. rgnskog.no 05

6 TEMA: UNDER VANN Stinbitr blir vldig glad når hjmmt drs ikk blir forurnst! Hva trur livt i havt? Havt r viktig for all, også for oss mnnskr. Likvl forurnsr vi så my at vi ødlggr og trur livt i havt. Hva kan vi miljøagntr gjør for å hindr dtt? TEKST: An Mart Rognskog, lokallagsagnt Oljboring og klimandringr I ovr 40 år har vi mnnskr hntt opp olj fra havbunnn for å bruk dn som drivstoff. Non gangr skjr dt oljulykkr og dt blir my oljsøl. Da kan sjøfuglr og andr plantr og dyr i områdt bli skada llr dø av oljsølt. Når vi brnnr oljn, gjør dt at vi slippr ut CO2 til atmosfærn, som igjn førr til klimandringr. Dtt vil vi jo ikk at skal skj, så dt gjldr å slipp ut minst mulig klimagassr, slik at vi får minst mulig ndringr i klimat. Ovrfisk Man kan på mang måtr si at havt r vårt matfat. Gjnnom tusnr av år har vi mnnskr fangt og spist fisk og andr dyr fra havt. Som vi vt r fisk kjmpsunt, du spisr sikkrt også fisk innimllom? Ellr tar tran? I dag r dt dssvrr sånn at vi mnnskr hntr opp for my fisk fra havt. Vi fiskr og fiskr, og havt r i frd md å tømms for fisk. Dtt btyr ikk at du skal slutt å spis fisk og andr ting fra havt, mn pass på at du ikk spisr fisk som r utrydningstrua. MA 06 / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TE

7 Giftutslipp Stor dlr av Norskkystn r forurnst av miljøskadlig giftstoffr. Non stdr r dt så forurnst at vi mnnskr blir råda til ikk å spis fisk som vi har fiska slv, sidn d r så forurnst. Dtt r fordi vi mnnskr i mang år har sluppt ut miljøskadlig stoffr fra fabrikkr, båtr og andr ting som forurnsr. Dt som r bra, r at d som bstmmr i Norg har sagt at d må rydd opp dnn forurnsingn, særlig i norsk fjordr og havnr. Hldigvis har dtt arbidt kommt i gang. Introdusrt artr Oft r dt stor skip som fraktr forskjllig varr fra vrdnsdl til vrdnsdl. Når d fraktr tingn, så r skipn tung på grunn av varn. Når d skal tilbak fyllr d oft skipt md sjøvann for at dt skal vær stabilt og tungt nok på vin tilbak. Da hndr dt at dt blir md forskjllig sjødyr i båtn, som d da slippr ut igjn t hlt annt std. Dtt btyr at sjødyr som ikk hørr hjmm dr bgynnr å lv dr. Non gangr kan dtt før til at d tar ovr lvområdn til d sjødyrn som var dr fra før av, i vrst fall kan dyr bli utrydda. Hva kan du gjør? Si fra at nok r nok! D må ikk pump opp all oljn d finnr, og skal vi absolutt hnt opp oljn må vi sørg for at vi gjør dt på n så sikkr måt som mulig og ikk i sårbar naturområdr. Hvor kommr fiskn på middagsbordt fra? All fisk (båd frsk og frossn) skal vær mrkt md båd når og hvor dn r fiskt, og om dt r pakkt t annt std, for ksmpl i Kina. Hvor kommr fiskn i butikkn fra? Sjkk din lokal butikk, s ttr ja-fisk som r miljømrkt llr økologisk og ni-fisk som r trut av ovrfisk. Sjkk WWF sin sjømatguid på wwf.no for å finn ut hvilk fisk som r bra å spis. FOTO: Miljøagntr ovr hl landt gjør n kjmpjobb når dr ryddr strndr for søppl. Tusn takk, dr r non hltr! MA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / 07TE

8 Miljøagntn lagr ny t-skjortr! Undr sr du non forslag og vi lurr rtt og sltt på hvilk av diss forslagn du likr bst og om du kunn tnk dg å gå md non av diss t-skjortn. Snd mail til så blir du md i trkningn av n av d ny t-skjortn! 08 Tgnkonkurrans! Bl du innspirrt av all t-skjortn? Kanskj du kom på n god idé? Tgn og bskriv ditt forslag til ny miljøagnt t-skjort. Kanskj vi bstmmr oss for å lag t-skjort av din idé llr tgning? Husk å lgg vd fullt navn og adrss, så vi vt hvm du r. Fm hldig vinnr får t fint tgnstt som d kan tgn nda flr flott tgningr md. Snd tgningn din til oss i postn llr på mail:

9 UT I NATUREN: GØY MED BÅL! AKTIV! DU TRENGER: Et fint utområd Tørr vd og fyrstikkr SLIK GJØR DU: En voksn No godt å lag på bålt OPP-NED-BÅL: Lgg fir litt lang kubbr i n laftt firkant i bunnn, drttr t nytt lag og så t til til du har n tr/fir/ fm lag alt ttrsom hvor stort bål du ønskr. Oppi dtt bålt som nå r n firkantt pyramidform lagr du t lit bål av tørr småkvist of bjørknvr. Tnn på. Dtt r t godt bål som gir lit røyk og my varm. Dt trngr også lit mating undrvis, no som r n fordl hvis dt bar r to hndr til matlagingn. PYRAMIDEBÅL: Dtt r dt klassisk pølsbålt som vi kan lag av dt vi finnr ut, og som ikk krvr allvrdns torikunnskap. Stabl bålt opp i n pyramid og tnn på fra undrsidn, bruk tørr tynn kvistr til å bgynn md og lgg på størr vd ttr hvrt. ÅRSTID: HVA: Når dt r lov å tnn bål Forskjllig båltypr HVORFOR: Fordi bål r morsomt og dt r viktig å kunn lag og bruk på n trygg og god måt. Og fordi ingnting smakr bdr n no du har lagt på t slvlagt bål ut i naturn. ELLERS: Finn god oppskriftr på turmat på bål på Miljøagntns sidr. Husk å skjkk fyringsforskriftn dr du bor. Vis rspkt, mn la ungn få lær å lag bål bålt r friluftslivts hjrt. KOMFYRBÅL: Et suprt bål til matlaging. Lgg to stor stinr nstn inntil hvrandr og lag t lit pyramidbål mllom diss. Nå kan du stt kjln llr stkpanna på stinn og mat bålt md tørrkvist mns du stkr llr kokr. Stin holdr på varmn og holdr gryta varm når dr spisr. STJERNEBÅL: Stjrnbålt r også t godt mat-bål særlig hvis man ikk har så my vd. Lgg 6-7 stor kubbr i stjrnformasjon og lag t lit pyramidbål i midtn. Ettr hvrt som kubbn brnnr skyvr man dm innovr mot midtn. Finn flr aktivittsark på 09

10 Dt farlig avfallt Familin til Ravn sittr vd frokostbordt n av d først dagn ttr påskfrin. «Skal du ikk på jobbn i dag, pappa?» sir Erl som lurr på hvorfor farn frmdls går i morgnkåp. «Jg skal jobb, MILJØAGENT RAVN Miljøagntn Ravn r vldig glad i naturn og opptatt av miljøt. Han sir alltid ifra når han sr at andr gjør ting som r forurnsnd og skadlig for jordklodn vår. Dt r viktig å pass på at d voksn gjør som d skal! Dt får Ravn mrk dnn gangn. TEKST: Ann Blikli mn jg skal ha hjmmkontor.» «Så fint», sir mamma, «da kan du jo lvr d gaml malingsrstn og dt andr farlig avfallt. Jg så at dt skull vær n innsamling av dtt bort vd rturpunktt mllom kl 11 og 14 i dag.» Pappa r mst opptatt av å ls avisn, mn mumlr at dt skal han gjør. Ravn og Erl går for å hnt sykln sin i garasjn; nå r ndlig vårn hr og d kan sykl til skoln igjn. «Ravn! Jg finnr ikk sykkllåsn min, kan du hjlp mg å lt ttr dn?» spør Erl. Ravn sr ikk låsn no std mn finnr dn til slutt i garasjn mllom farns pungtrt sykkl og kassn md malingsrstr og farlig avfall. Når Ravn kommr hjm fra skoln, står søpplbiln og tømmr rstavfallt utnfor hust. Han parkrr sykkln og trillr dn tomm rstavfallsdunkn tilbak på plass. Han kommr på malingsrstn og lurr på om pappa huskt å lvr dm. Inn sittr pappa og jobbr. «Pappa, lvrt du dt farlig avfallt i dag?» spør Ravn. Pappa sr opp fra laptoppn, «Hæ? Åh, ja...h jg rakk akkurat å sykl bort før d stngt». Ravn sr strngt på pappa. «Mn pappa, da. Nå r jg ikk sikkr på om du snakkr sant.» Hvorfor tror Ravn at farn lyvr? Snd inn løsningn til så r du md i trkningn av n økologisk t-skjort fra Miljøagntn. Svarfrist 5. mai. 10

11 Hvo r my va nn b ruk r du? Mål hvor my mn vann s du du b p uss fullt ruk r. Bru kan d r når k u du p t b litrm bøtt ytt uss dt m. Når ål so r tn m du du d nn å s t tom r hl s, om hvor t t t t f du la r l i m i r t d vask y va rmål ig å p trpå r van n fo nn d o u dr d g nt r s s h r u ha å l t nn l u skr m nnr r bru innh ål v hl ur av o m k a l t. Sk d n å n l tidn vann t Du t r t. Bli i dt riv d du o t m rng r f p ø l t itrm p alt t n rst ns d r: vann litrm ålt d på u pu t i li t pa ålt o ssr to k t p vld o v r i r. Sa mål g ba r i r m mm r sk t og n n b d t nlign i bøt rur d øtt annp t a m t f p or d da å når uss gn Hvor du tr tdan ng gikk Snd r dt. o pnn www n rapp ppdrag og p t? ort t.milj apir il oag to li t ntn arto rmål (.no iljoa ngr vt to g /opp ) drag ntn. tom no m m, så llr får d lk lv u t kr rap nytt port kult n mr k p på å Mi n sid. M E H ag G I L ME oppd r 11

12 YBART TTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER TIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER KØPRISING LJEBORING PÅ NORSK SOKKEL UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER AV KOLA ATOMKRAFTVERK UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER AV KOLA ATOMKRAFTVERK UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER REV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK DFØRER LLREVENE I NORDNORGE ER TRUET VANNET STIGER VAN ENERGI FLERE VIL HA KØPRISING I STORE REKORDMANGE I SKILØYPA PELPLASS VIL HA KØPRISING I STORE BYER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER VIL HA KØPRISING I STORE BYER Jg har sammn NEI md TIL min EU mamma UVETTIG KJØRING PÅ ISETE samlt VEIER BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE NORSKE inn n stor pos full md plast fra strandn i ERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB naturvrnområdt på Malmøya i Oslo. Vi fant EV STENGING dn blå AV ikaposn KOLA ATOMKRAFTVERK og fyllt dn hlt VIL GJØRE INFORMA UVETTIG opp KJØRING md PÅ ISETE VEIER TTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER MENER HOLDNINGE TTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER NEKTER Å INNGÅ FO E TANKER ovr ti lightr, flr kannr, mang OM posr, ENERGI MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE og til og md tt par skistøvlr. Hvis all som SATS PÅ FORNYBARTGO MMER VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE søppl vill NYTT strandn snart s litt finr ut og STORT OLJE HA MER dyrn VINDKRAFT kunn slipp å bli drpt av n plastsnor I VENTE rundt ERE VINTRE halsn. STERÅLEN OG SENJA M ORDFØRER Vil du skriv ALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET REKORDMANGE I SKILØYPA PPELPLASS VIL HA KØPRISING I STORE BYER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER VIL HA KØPRISING I STORE BYER NEI TIL EU UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER BEDRE for TILBUD FOR miljøt? BARN OG UNGE SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON JERNBANEOVERGANGENE STENGES SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON INGEN OLJE I NORD UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON TILGANGEN PÅ INFORMASJON NYTT STORT OLJEFUNN VARMERE VIN FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNG FLERE VIL HA KØPRISING I STORE NORSKE ERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB AMTIDA MILJØJOURNALISTEN Søppl på strandn Gjør n innsats for dyrn i havt! Av Cajtan 6 år, Miljøagnt ting som r farlig for dyrn i havt. Vi fant KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK går n tur på strandn kunn pukk opp litt NYTT STO AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOM UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER PRESSE UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER Hr skrivr miljøjournalistr fra hl OFOTEN landt om sakr d r opptatt av, llr d rapportrr llr fortllr om no d har vært md på. Vil du også vær miljøjournalist? Snd n mail til Bybann i Brgn! så får du t nytt oppdrag før hvr utgav av Miløjagntrapportn. Hva hadd skjdd utn Bybann? NORSKE Av VENSTRESIDA Ol Christian 10 DEN år, NORSKE Miljøagnt VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA OLITIKKNY MENINGSMÅLINGVIL HINDRE Utn bybann i Brgn hadd dt blitt Vil du ha tips til hvordan man HER KOMMER VINTEREN TILBAKE my mr forurnsing. På grunn av at dt blir n god miljøjournalist? UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIERVÅREN ER I ANM GGING hadd vært flr VINDKRAFT bilr. Hvr byban tar 220 Gå inn på: mnnskr og bybann tar ovr 2600 mn- NYTTIG INFORM miljoagntn.no/journalist. nskr i timn. YTT STORT OLJEFUN 12

13 RT OLJEFUNN KRAFTVERK Isharika lkr i vannt som rnnr gjnnom landsbyn NET STIGER hun bor i. NORD / SØR Hva gjør miljøagntn i andr dlr av vrdn? Ls om dt hr! W S N E BYER BYER SJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG NE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE RLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE Rnt vann! TEKST: W.A. Isharika Sandamali 13 år, Miljøagnt fra Sri Lanka FUNN I hl vrdn finns vann på forskjllig måtr, for ksmpl is, rnnnd vann og tåk. Vann r vldig viktig for oss. Dt r n gav vi har fått fra naturn. Drfor kan vi TRE si at vann I VENTE r n skatt. B DOM TIL På Sri 200Lanka, som blir kalt n prl i Indiahavt, r vann vldig viktig for å forbdr dt BYER naturlig miljøt. I mang gnrasjonr har mnnskn hr hatt t nært forhold til vann. Mn BYER d sist årn har folk brukt vann hovdsaklig til jordbruksformål og til prsonlig bruk. Folk i fortidn lvd t sunt liv md rnt vann som d hntt fra lvr, dammr og brønnr. Mnnskn i dag brukr ny mtodr, og utviklingn i vrdn gjør at man gravr og borrr stor brønnr, mn vnnt r ikk alltid så rnt. Drfor r dt trist at vi nå må bruk rnsanlgg for å få rnt vann. At vi ikk lngr får rnt vann som n gav fra naturn. VEIUTBYGGING I Sri Lanka har vi t nært forhold vann og kultur. ARSJRnt vann bruks i kulturll og rligiøs aktivittr og srmonir som pirith-srmonir, skikkr for å hindr sykdommr, for vlsignlsr ASJON STORT OLJEFUNN og ulik bønnr md ulik funksjonr. N Brønn man kan hnt vann fra. I vår lill landsby var dt mang tilfllr dr vannt bgynt å bli urnt fordi man brukt kjmisk sprøytmiddlr i landbrukt. Landsbyborn, ung og gaml, har tatt utfordringn og gått sammn for å få folk til å slutt å bruk giftig stoffr når d dyrkr, bvar plantr nær vannkildr, og forbdr lokal forurnsing i hjmmn, og drmd bidra til at vannt blir rnr. Ingn kan lv utn vann. I dag blir vann som r n vrdifull gav ødlagt. Miljøagntn på Sri Lanka skal fortstt å jobb for å sikr og bvar kvalittn på vannt og ikk la dn ny gnrasjonn stå utn rnt vann. Hilsn W.A. Isharika Sandamali 13 år, Miljøagnt fra Sri Lanka Landsbyborn går sammn for å ta var på vannt. 13

14 LOKALLAGET Miljøagntn høstn 2011, prøvfilming. VÅGAN Vågan Lokallagt i Vågan har lagt båd film og malriutstilling! TEKST / FOTO: Lokallagt i Vågan LOKALLAGS NYTT Møtt ordførr Miljøagntn på Kråkrøy har møtt ordførrn i Frdrikstad. D har i dt sist hatt n spørrundrsøkls om folks miljøvanr, så fikk d fortll ordførrn om dtt. Slv kunn han innrømm at han ikk r så flink til å trkk ut ladrn av kontaktn. Snowboard-VM Miljøagntn i Oslo og Akrshus har vært på snowboard-vm og fikk møt miljøvrnministr Erik Solhim og snowboardstjrna Trj Håkonsn. D fikk stilt dm mang spørsmål om miljø, og kom også på Suprnytt. 14

15 Varmluftsballongr for t oljfritt Lofotn, Vstråln og Snja! Lokallagt i Vågan bl startt i fbruar Vi dannt t styr av fm syvndklassingr, md n voksnkontakt. D flst mdlmmn r fra Kablvåg og Svolvær i Lofotn. Vi har møtr nstn hvr torsdag og jobbr md hmmlig oppdrag fra hovdkvartrt og gn aktivittr, f.ks malriutstilling md trud dyr (som vi hadd lagd), samarbidt md kommunns miljøplanlggr, hatt aksjon for trygg trafikksituasjon vd barnskoln, plantfargt garn som bl skjrf til kssjfsagnt Trond. Film I 2011 lagd vi film, først brukt vi lang tid på å komm i gang, vi skrv manus og øvd på rplikkr og fordlt rollr. Vi prøvfilmt n god dl, mn dn dagn filmopptakn skull gjørs, hadd vi ikk filmkamra. Drmd filmt vi md t fotoapparat og vi filmt n annn vrsjon av manust. I forhold til at dt bl n såpass improvisrt film, r vi godt fornøyd md rsultatt. Vi hadd dt i hvrt fall morsomt! Aksjon utnfor barnskoln i Kablvåg, samarbid md FAU i fbruar Ldr i lokallagt Mina på stand undr julmarkdt i dsmbr. Årsmøt i Flkkfjord Miljøagntn i Flkkfjord har hatt årsmøt md pizza og brus. På møtt valgt d n ny ldr for lokallagt. Nytt lokallag Vi har fått nytt lokallag i Klæbu, og dt kom hl llv prsonr som vill vær md i lokallagt! På dn først aktivittn drs spist d pizza og gikk ut på tomgangsaksjon utnfor lokalbutikkn. Har ditt lokallag gjort no spnnnd i dt sist? Snd n mail til og fortll om dt! Snd gjrn også md t bild. 15

16 Rirskjll på korallkoloni md risngrynkorall. RARE SKAPNINGER I HAVETS DYP Du har sikkrt stt bildr fra tropisk hav, md fiskr og korallr i all fargr. Mn visst du at dt r fullt av spnnnd korallrv langs kystn av Norg også? TEKST: Tor Bjarn Christnsn, Natur & Miljø / FOTO: MAREANO/Havforskningsinstituttt Ur på korallrv. Har du tnkt på at dt finns n vrdn undr vann, som skjulr så rar og undrlig skapningr at du npp har fantasi til å tgn dm. Dypt nd i havt utnfor kystn av Norg lvr for ksmpl dn mrklig sjøgrisn, md armr og bin som stikkr ut til all kantr. Dr finns også grisørr, spøklsskrps og svømmnd sjøliljr. Rarst av dm all r kanskj slangstjrnn, som har munn og romp på samm std. Bar tnk på dt! Stor skogr undr vann For slangstjrnn og mang hundr andr artr r koralln kjmpviktig. Korallr r n typ sjøplantr som blir stinhard når d dør. I løpt av non tusn år byggr d stor korallrv, md hulrom, kvistr og grinr. Korallrvn r som stor skogr på havbunnn, md t myldr av skapningr. Hr finnr småfisk fin 16

17 Sjøtrær og blomkålkorall. Rk som sittr på risngrynkorall. gjmmstdr hvor d kan skjul sg for skuml rovfiskr. Drfor r korallrvn livsviktig for mang fiskslag. Blomkål og brokkoli Koralln r lik rar som d som bor hos dm. Dt finns korallr som lignr på brokkoli, blomkål, tygggummi og sopp, mn d flst sr ut som trær llr buskr. Dtt r korallr som trivs i kaldt vann, drfor kalls d kaldtvannskorallr. Og vi har god grunn til å vær stolt av dm. D flst kaldtvannskorallrvn r faktisk i Norg. Røstrvt utnfor Lofotn r vrdns størst Sjøtr i Andfjordn. kaldtvannskorallrv. Dt r 3 kilomtr brdt og 35 kilomtr langt, llr lik stort som fotballbanr. Vakkr glasskorall prosnt ødlagt Dssvrr r nstn halvpartn av korallrvn vår skadt llr ødlagt. Tråling md fiskrdskapr som slps langs bunnn har my av skyldn. Nå r slikt fisk forbudt vd kjnt korallrv. I alt ni rv har blitt vrnt, og dt jobbs nå for å vrn flr. Dt r god nyhtr for slangstjrnn og all småfiskn som lkr gjmsl blant blomkål, brokkoli og tygggummi på havts bunn. 17

18 OPPSLAGSTAVLA Rødlista: ÅL Miljøtips: Skru nd tmpraturn om natta! Få hjlp av n voksn til å s på hvordan dr skrur nd varmn på sovrommt ditt. Når vi r hjmm på dagn trngr vi å ha dt varmt rundt oss. Mllom 20 og 22 gradr r sundt, særlig for barn. Mn om natta r dt faktisk bdr å ha dt litt kaldt. Vi sovr bst hvis tmpraturn r mllom 15 og 20 gradr. Da sparr vi også n fjrddl av strømmn som går til oppvarming. Du sparr nda mr drsom du vntr md å skru opp varmn til du har kommt hjm fra skoln. Da r dt jo ingn som brukr rommt uanstt. Foto: Wikipdia Commons TEKST: An Bndikt Haughom Åln r t slanglignnd dyr. Dn bor hlst på bunnn av t hav llr n innsjø. Hr lvr dn av smådyr, muslingr, dyrplankton, og andr ting dn finnr om natta. Dt r nmlig om natta åln r våkn. En ål kan vær båd gul, sølvfargt og andr lignnd fargr. Faktisk, så skiftr dn farg flr gangr i løpt av livt. D sist 30 årn har dt bar blitt færr og færr ål i Norg, så drfor kom ål på rødlista i Tr år snr bl dt forbudt å fisk ål i landt vårt. Nasjonal rødlist: Nasjonal rødlist r n list ovr dyr og plantr som r trua av utryddls llr r vldig sjldn. Vi prsntrr t nytt trua dyr i hvrt nummr av Miljøagntrapportn. HOT or NOT? VÅR! Endlig r vårn hr! Dssvrr kommr også my søppl fram når snøn forsvinnr. Kanskj du skal ta md dg non vnnr og ta n litn opprydning? Forurnsa fjordr Oljutslipp Hundbæsj HOT NOT Påskfri Kildsortring Sykklvær Dårlig sykklvir: I mang byr r dt vansklig å komm sg frm md sykkl, på grunn av dårlig sykklvir. Miljøagntn syns dt bør gjørs no for å bdr sykklvin! 18

19 Vinnr av forrig tgnkonkurrans: Ann Elzr 11 år fra Førd har tgnt dnn flott rgnskogn! BOKOMTALE Hvordan hadd vrdn stt ut, drsom dt ikk fants bilr? Tnk om dt ikk fants bilr. Hvordan vill vrdn stt ut da? Hva kunn vi bruk all biltingn til? Sånn som fartsdumpr, tunllr og parkringsplassr? Hild Hodnfjll har lagt n fin og morsom bildbok som handlr om alt dt man kunn gjort drsom dt ikk fants bilr. Lktips: HAIEN KOMMER! «Hain kommr» passr bst hvis dr r mang som lkr. En prson skal vær hai, og stå i midtn. D andr står i lag på 3-4 i hvrt sitt hjørn av bann. Dt r basn drs. Tgn opp bann på grus llr bruk kritt om du lkr på asfalt. En runding i midtn til hain og n ring i hvrt hjørn av bann til d andr. Lagn bstmmr sg for hvilkt vsn i havt d vil vær. Når hain som står i midtn, md øynn lukkt, ropr opp d forskjllig gruppn må d ut å løp i ring rundt hain. Plutslig ropr dn: hain kommr! Da r dt om å gjør for hain å fang så mang som mulig før d kommr sg til basn sin. D som blir fangt blir hair og r md på hain sitt lag i nst rund. Dn som klarr sg lngst utn å bli tatt har vunnt. Ann Elzr, 11 år, Førd Litt vansklig: Hvis ditt lag vil gjør dt nda vanskligr kan dr vlg å vær krabb llr rk. Krabbn må nmlig alltid løp sidlngs, mns rka svømmr baklngs. 19

20 Miniagntn På diss sidn finnr du sakr og oppgavr for d minst miljøagntn. Er du n miniagnt slv? Da kan du kanskj få hjlp av n voksn til å skriv litt om hva du plir å gjør når du r miljøagnt og snd dt inn til oss, så kanskj du kommr i nst nummr av Miljøagntrapportn? Snd gjrn inn t kult bild av dg slv også! BLEKKSPRUTER (CEPHALOPODA) Hva vt du om blkksprutr? Visst du at d har blått blod og at d kan ha ti armr? Minijournalist Jonathan Lo Klrck Gryttn r 6 år og har skrvt n fin sak om blkksprutr du kan ls hr! TEKST: Jonathan Lo Klrck Gryttn Jg var på sommrfri i Ronc-ls-Bains i Frankrik i Dr så jg n kt blkksprut! Dn var hvit. Vi kjøpt dn. Jg spist dn til middag. Dn smakt som tyggis. Jg likt dn. Ettrpå tnkt jg på dn. Jg fikk lyst til å lær mr om blkksprutr! Kroppn til blkksprutn Hvordan sr blkksprutr ut? Dt finns mang forskjllig blkksprutr. Dn jg vil fortll dg om, hadd t tjukt hod. Dn hadd to rar øyn. Og dn hadd n munn som dn tyggt krabbr md. Ja, blkksprutr har tnnr! Rundt munnn vokst dt ti armr. Dn brukt dm til å svømm md. Dn var my flinkr nn dg og mg til å svømm. Dn fangt mat md dm også. Krabbr, snglr, sjøstjrnr og småfisk. Blkksprutn kunn krabb 20 på stranda md d ti armn sin. Mn jg så ikk at dn gjord dt. Dt finns jntr og guttr blant blkksprutn. D parr sg vd hjlp av all armn. Blkksprutn var kjmpstrk. Dn hadd n vldig komplisrt organism. Dn hadd hud ovr hl kroppn. Dn kunn skift farg på t blunk! Dt var rart! Dt kan jo ikk jg. Dn hadd blått blod. Jg så dt slv da dn bl skårt opp før middag. Jg fikk s inni magn på dn: Dn hadd hjrt. Blodårr. Nyrr. Lvr. Til og md hjrn md t avansrt nrvsystm! Hvor bor dn hn? Blkksprutr r bløtdyr. D bor i all hav. Mn d tålr ikk frskvann. Da dør d. D lvr på havdypt. D r ksotisk vsnr. D har kjærstr som oss. Hunnn lggr gg. Non syns dt r godt å spis ggn. Mn jg likr kjøttt bst. Dt kan koks llr stks. Dt r vldig godt i palla. Dt burd du også smak! Dt finns blkksprutr i Norg. Mn jg har aldri stt non. Nst sommr skal jg tilbak til fisklandsbyn Ronc-ls-Bains vd Atlantrhavt. Da sr jg kanskj n annn typ blkksprut!

21 Farglgg sjøhstn! Finn torskn! Hvor mang torskr som dnn finnr du i bladt? Tll md dnn også! Snd oss svart på mail, llr snd inn skjma på s

22 DYREVENN Dyr likr også å ha vnnr. Mn hvordan blir vi vnn md t dyr? Dt r viktig å lær sg hva dyrn likr og ikk likr. D flst dyr r som dg. D likr å bstmm mst mulig slv. Non gangr må man ta sg god tid drsom man ønskr å bli n god dyrvnn. Foto: HUSK! All dyr r forskjllig, akkurat som mnnskr. Non r sjnrt, non r vldig lkn, mns andr kanskj likr bst å kos. Non dyr lskr nstn all, mns andr dyr kan vær vldig krsn. Foto: GULLFISK TEKST: Ann Blikli / KILDE: Dyrvrn UNG Gullfiskn lignr på karpfiskn, som lvr t aktivt liv i lvr. D først gullfiskn bodd i kina. D konglig samlt diss fiskn i gn innsjør fordi d hadd så fin fargr. Dt bst gullfiskn vt r å ha t gjmmstd dr dn kan slapp av. Dn likr å vær sammn md andr gullfiskr og svømm omkring og lt ttr mat. Du kan vær n god gullfiskvnn vd å strø bittlitt fiskmat på vannovrflatn, sånn at fiskn spisr opp alt sammn. Ikk rop llr bråk rtt vd sidn av akvarit, for dt mrkr gullfiskn, og da kan dn bli strsst. Kanskj du kan lag n fin lkplass til dn? Lgg stinr og røttr i bunnn i akvarit, og plant vannplantr sånn at gullfiskn får t fint std å lk. Visst du at gullfiskr kan... lær sg å rgulr tmpraturn slv md n tmpraturspak? Lær sg å hør forskjll på klassisk musikk og blus? Lær sg synkronsvømming? Bli ovr 40 år gaml om d trivs? Mn pass på! Gullfiskn syns dt r gørrkjdlig å vær aln i n gullfiskboll. Og hvis du gir dn for my mat blir vannt skittnt og utrivlig. Kjnnr du t dyr? Skriv litt om dyrt ditt og snd oss t bild av dg og dyrt til så kanskj kommr dr i Miljøagntrapportn! 22 Foto:

23 Visst du at... Dt var n gang n nordmann og n svnsk som skull på isfisk. Nordmannn halt opp fisk ttr fisk, mn svnskn fikk ingting. Da sndt svnskn ut n spion. Mn da spionn kom tilbak sa han: «Dom har borat hål i isn». Morn: Jg r så stolt av sønnn min. Han r bar tr år og kan si navnt på t flyslskap baklngs. Vnninnn: Hvilkt flyslskap r dt da? Morn: SAS...havt dkkr ca 71 % av jordovrflatn?...vann fra springn oft innholdr mindr baktrir nn flaskvann? Svar: Et håndkl. Hva blir våtr og våtr jo mr dt tørkr? Hvilkn bart kan vi tørk bort? Svar:Mlkbart....blkksprutr kan skift farg og har tr gangr så mang hjrncllr som oss mnnskr?...åln lvr båd i frskvann og i saltvann?...dt vannt du drikkr i dag har ksistrt på jorda i millionr av år og drmd har blitt drukkt vldig mang gangr? vi mr nn t halvt kilo.?...hagl kan bli så stor som 15 cm og Klnrn: - Skal D ha gul llr brun ost på rundstykkn? Gjstn: - Spillr ingn roll, Jg r fargblind. 23

24 NATUR OG UNGDOM Nærmr du dg 13 år? Da kan du snart mld dg inn i Natur og Ungdom! Ls mr om hva d drivr md hr! LA FJORDEN LEVE! Natur og Ungdom jobbr for at Førdfjordn skal slipp å vær søpplplass for giftig avfall. TEKST / FOTO: Lin Lønning Førdfjordn i Sogn og Fjordan r n nasjonal laksfjord hvor dt finns my vrdifull natur. Et slskap som htr Nordic Mining vil driv gruvdrift i Engbøfjllt, t fjll som liggr rtt vd sidn av fjordn. Gruvdrift førr md sg giftig avfall som r farlig for naturn. Nordic Mining har bdt om lov til å dump t lastbillass md dtt avfallt i fjordn annthvrt minutt hl døgnt i hl 50 år! Dt r utrolig my farlig avfall og dt vil ødlgg for alt og all som bor i havt. Man kan risikr at alt liv i fjordn dør ut. Dtt må vi stopp! Natur og Ungdom jobbr for at Miljøvrndpartmntt ikk skal gi gruvslskapt lov til å dump dt farlig avfallt i fjordn. I d allr flst andr land r dt nmlig ulovlig å dump giftig avfall i havt. Dtt mnr vi må bli forbudt i Norg også. Natur og Ungdom kommr til å aksjonr og kanskj til og md bruk sivil ulydight om Nordic Mining får gjør som d vil. Så viktig r havt, så viktig r Førdfjordn. La fjordn lv! 24

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet Nysgjrrigpr 2/2012. 19. årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden

Nysgjerrigper 2/2011. 18. årgang. Sylskarpe sanser. Romstasjon i fjorden Nysgjrrigpr /0.. årgang Sylskarp sansr Romstasjon i fjordn Avslørt på ganglagt Ein dansk forskar har utvikla mobiltlfonn sitt svar på Shrlock Holms: Eit program som ltt avslørr om han har hamna i fil bukslomm.

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Et stort utvalg Coop kaffe. tor-lør. Alle. Produkt skalldyr. Detaljer Pr kgfiskedisken

Et stort utvalg Coop kaffe. tor-lør. Alle. Produkt skalldyr. Detaljer Pr kgfiskedisken o a H llw n! Stor i g & sa ft 79 Lutfisk Av Lofotskri. Pr kg Kakmix Toro/Fria/Rgal 140-1105 g Prior gg 18 pk 1155 g. M/L. Pr pk Pr kg 34,55-40% Coop Mgas kylling Nygrillt. Hl. Pr stk -4ku0pp%! Coop kaff

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport 01 2015 Hovdkvartrt Vggr i Hobøl Skolvandring langs 1814-vin Tablå på kjrkgål'n Forord Vi, vann ban n ris i Norgshistorin 4 Langs vi på ban. Frdsl frdslsårr gjnnom Romsdaln t historisk tilbakblikk 2 3

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer