Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd. Ida Stubrg ordførr Solbjørg Kirkns skrtær

2 Saklist Utvalgssaksnr PS 1/13 PS 2/13 Innhold Sakr til bhandling Indrøy oppvkst- og kultursntr - rom og funksjonsprogram Rgulringsplan for Nssjordt, vdtak ttr mkling på småbåthavn og utfylling. Untatt off. PS 3/13 Indrøy skipark - sluttrapport dl 1 PS 4/13 PS 5/13 PS 6/13 PS 7/13 PS 8/13 PS 9/13 PS 10/13 PS 11/13 PS 12/13 PS 13/13 Indrøy skipark - vidr utbygging IKA Trøndlag - opptak av ny irkommunr Nytt orgl i Sakshaug kirk Prisr og stipnd innnfor kulturområdt - rtningslinjr Samkartlgging MIS - Naturtypr. Kommunal dlfinansiring Sandvollan samfunnshus - forslag til ny avtal Eirmlding kommunal slskapr Økonomisk rttightr - ordførr Valg av sttvaraordførr Rvidring av kommunns rtningslinjr for fri skolskyss PS 14/13 Høringsuttalls vdrørnd omorganisring av 110- sntraln. PS 15/13 PS 16/13 PS 17/13 RS 1/13 Årsmlding 2012 for Eldrs Råd Årsmlding Rådt for likstilling av funksjonshmmd Rfratsakr Långaranti Flyndra A/S

3 Sakrtilbhandling

4 Sakrtilbhandling

5 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbhandlr: Arnfinn Tangstad Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Folk 13/ Formannskapt 17/ Kommunstyrt 1/ Indrøy oppvkst- og kultursntr - rom og funksjonsprogram. Vidr stratgi. Rådmannns forslag til vdtak: Rdgjørlsn tas til orintring. Dn bskrvn stratgin for utbygging av Indrøy oppvkst og kultursntr kan lggs til grunn for dn vidr utrdning og konkurrans. Dt framlagt rom- og funksjonsprogram kan lggs til grunn for dimnsjonring av prosjktt. Dt forutstts fortsatt vsntlig fokus på mulig aral- og kostnadsbsparlsr. Arbidt md å få på plass nødvndig avtalr om finansiring og drift må intnsivrs. Bhandling i Hovdutvalg Folk : Saksordførr: Trond Bjørkn AP v/trond Bjørkn forslo slikt tillgg til forslagt til vdtak: Bygningsmassn bør organisrs slik at dt blir mulig å bruk byggt for barn og ung samt til lag og forningr. AP v/harald Nss forslo slikt tillgg til forslag til vdtak: Hovdutvalg Folk vil undrstrk dtt prosjktts btydning for dt 13. årig skolløpt i Indrøy og mulightr i forhold til oppvkstprogrammt.

6 Votring: Trond Bjørkn sitt forslag: Enstmmig. Harald Nss sitt forslag: Enstmmig. Avstmming: Rådmannns forslag, samt forslag frmmt i møtt, nstmmig. Uttalls i Hovdutvalg Folk Rdgjørlsn tas til orintring. Dn bskrvn stratgin for utbygging av Indrøy oppvkst og kultursntr kan lggs til grunn for dn vidr utrdning og konkurrans. Dt framlagt rom- og funksjonsprogram kan lggs til grunn for dimnsjonring av prosjktt. Dt forutstts fortsatt vsntlig fokus på mulig aral- og kostnadsbsparlsr. Arbidt md å få på plass nødvndig avtalr om finansiring og drift må intnsivrs. Bygningsmassn bør organisrs slik at dt blir mulig å bruk byggt for barn og ung samt til lag og forningr. Hovdutvalg Folk vil undrstrk dtt prosjktts btydning for dt 13-årig skolløpt i Indrøy og mulightr i forhold til oppvkstprogrammt. Bhandling i Formannskapt Saksordførr: Trond Bjørkn Avstmming: Hovdutvalg Folk sitt forslag nstmmig. Innstilling i Formannskapt Rdgjørlsn tas til orintring. Dn bskrvn stratgin for utbygging av Indrøy oppvkst og kultursntr kan lggs til grunn for dn vidr utrdning og konkurrans. Dt framlagt rom- og funksjonsprogram kan lggs til grunn for dimnsjonring av prosjktt. Dt forutstts fortsatt vsntlig fokus på mulig aral- og kostnadsbsparlsr. Arbidt md å få på plass nødvndig avtalr om finansiring og drift må intnsivrs. Bygningsmassn bør organisrs slik at dt blir mulig å bruk byggt for barn og ung samt til lag og forningr.

7 Indrøy kommun vil undrstrk dtt prosjktts btydning for dt 13-årig skolløpt i Indrøy og mulightr i forhold til oppvkstprogrammt. Vdlgg 1 Styringsgruppmøt 1 Indrøy oppvkst og kultursntr 2 Rom og funksjonsprogram - rvidrt Bakgrunn S tidligr bhandlingr i Indrøy kommunstyr og orintringr i formannskapt. Indrøy oppvkst- og kultursntr r undr planlgging og prosjktgruppn har gjnnomført andr dialogrund mot d tr prkvalifisrt lvrandørn. Styringsgruppn for prosjktt har hatt to møtr, og (vdlgg 1). Formannskapt r holdt orintrt om prosssn gjnnom to undrvisrapportr i møtn og Prosssn styrs administrativt av prosjktldlsn, sntral brukrgrupp og brukrkoordinator. Sntral brukrgrupp bstår av 5 ldr av brukrgruppn Indrøy ungdomsskol, Indrøy vidrgånd skol, Sakshaug skol, Indrøy kulturhus og andr brukr (bibliotk, kulturskol, idrtt og samfunnshust). Sntral brukrgrupp har arbidt intnsivt md å komm fram til t omfornt rom og funksjonsprogram (vdlgg 2). Rom- og funksjonsprogrammt r «bstillingn» til lvrandørn, og dt r på dtt grunnlagt lvrandørn ttr trdj dialogrund skal gi forpliktnd forslag til løsning og pris for hl prosjktt. Dt r drfor ønsklig å få n politisk rtningsangivls på prosjktt stt fra kommunns sid. Når dt rfrrs til prosjktldls i dnn sakn gjldr dt dn administrativ prosjktldlsn. Styringsgruppn for prosjktt har pr. dato ikk bhandlt rom og funksjonsprogram. Styringsgruppn har møt frdag 01. Vurdring Indrøy kommun har ikk n gn standard/aralnorm for sin skolr. Rom- og funksjonsprogrammt r drfor utformt på grunnlag i innmldt bhov fra brukrgruppn, samt rfaringstall fra vidrgånd skolr og nylig bygd skolr i Trondhimsområdt (Trondhimsmodlln). Araln r oppgitt i ntto aralr dt må pårgns n økning på % for å få brutto aralr som omfattr gangaralr/sosial rom tc.. Utfordringn i utarbidls av rom- og funksjonsprogrammt har vært følgnd: 1. Ovrordnd stratgisk valg Styringsgruppn for prosjktt har i tillgg til politisk vdtak i Indrøy kommun, gitt følgnd føring til prosjktldlsn: Dt skal stts stor fokus på sambruk av aralr og aralffktivisring (rduksjon av aralr). Dtt vil vær t pilotprosjkt for samarbid i sntrt til flls bst for samfunnt.

8 Indrøy ungdomsskol bstår i dag av 5 bygningr (Anda, Katta, Flyndra, Elgn og Ekornt) md t brutto aral på ca m2. Indrøy vidrgånd skol bstår av 3 bygningr på ca m2. I tillgg har vi Indrøy kulturhus md idrttshall og kultursal på ca m2, Indrøy samfunnshus på 3500 m2 og Sakshaug skol md ca m2. Tilstandsrapportr på flr av byggn på Indrøy ungdomsskol, Indrøy vidrgånd skol og samfunnshust, tilsir vsntlig kostnadr for oppgradring i hnhold til dagns tknisk krav. Prosjktldlsn har valgt n stratgi md sikt på å tablr t «kraftfullt» oppvkst- og kultursntr, hvor flst mulig funksjonr blir samlt undr samm tak. Aralmssig tilrttlgging for sambruk og samhandling vil bidra til at dtt kan bli t pilotprosjkt, og samtidig lgg grunnlagt for oppfyllls av oppvkstprogrammts intnsjonr. Dt stratgisk valgt innbærr: Indrøy ungdomsskol, Indrøy vidrgånd skol, Indrøy kulturhus md hall og samfunnshusfunksjonr, kulturskol, bibliotk og MINT lggs undr samm tak. (Indrøy oppvkst- og kultursntr llr Indrøy Arna??) Sakshaug skol flytts til hovdbygningn på dagns ungdomsskol (Elgn) og at Elgn sammn md t påbygg dkkr aralbhovt for basisfunksjonn til barnskol og SFO. (ny Sakshaug skol) 4 bygningr på dagns ungdomsskol sanrs og Sakshaug skol sin lokalr fristills for annt bruk 2 bygningr på vidrgånd skol sanrs Indrøy samfunnshus sanrs Dtt vil mdfør at størr omfang av nybygging (og sanring av bygningr), og drmd også økt invstringskostnadr i forhold mulightsstudits anslag. Samtidig vil stratgin rdusr aral for drift og vdlikhold btydlig, anslagsvis 5000 m2 i kommunal bygningr. (inkludrt Samfunnshust) I tillgg vil tknisk krav til anlgg og bygningsmass gi lavr nrgikostnadr, samt at samlokalisring muliggjør ffktiv utnyttls av prsonalrssursr. 2. Dimnsjonring av framtidig lvgrunnlag på barn- og ungdomsskoln Elvtallsutviklingn (basrt på født fram til 2011) visr n markrt ndgang båd for barnskoln og ungdomsskoln i Elvtallsutvikling Indrøy ungd.skol Sakshaug Sandvollan Røra Utøy Mosvik Lyngstad Sum barnskol Sum grunnskol Statistisk sntralbyrå sin sist prognosr for bfolkningsutviklingn visr også n ndgang i antall prsonr i grunnskolaldr ttr 2017.

9 Framskrivning folktall SSB år år år Sum grunnskol år år år år år Sum ovr 67 år SSB - Middls vkst Forslag til Kommunplanns samfunnsdl som nå r ut på høring, har n hovdmålstting om at Indrøy kommun skal vær n «livskraftig og attraktiv kommun i hjrtt av Trøndlag.» En dlmålstting r å øk innbyggrtallt til 7200 innn Sntral brukrgrupp har også n optimistisk tilnærming til utvikling i lvmassn. Prosjktldlsn har valgt å dimnsjonr Indrøy ungdomsskol for 300 lvr og Sakshaug skol for 200 lvr. Dtt btyr 3 klassr på hvrt trinn på ungdomsskoln og to klassr på hvrt trinn på barnskoln. Dt må prsisrs at dnn dimnsjonringn har vsntlig btydning for aralbhovt i nytt sntr. 3. Hvr skol sin gn bas All skoln har ønskt t fysisk områd som skal vær drs «gt» og som skal vær oppmøtstd hvr morgn. Dtt r ønskt blant annt for å skap trygght og idntitt til gn skol. Idntittn til gn skol kan ha btydning i forhold til samhøright i hvrdagn, mn også i forhold til opplvlsn av no nytt i forhold til ovrgangn fra for ksmpl ungdomsskol til vidrgånd skol. Torirommn for hvr skol blir basn, mns spsialrommn bruks av all. Torirommn blir drmd stånd tomm når lvn r på ksmplvis naturfag, kunst og håndvrk, mat og hls tc.. Dt har vært diskutrt å la klassr ha oppmøt på naturfagrom tc., mn plassringn av diss rommn brytr for strkt md bastnkingn. Prosjktldlsn har valgt å utform rom- og funksjonsprogrammt ut fra bastnkingn, no som også har vsntlig btydning for aralbhovt. 4. Ny funksjonr og aralndringr i forhold til mulightsstudit Prosjktldlsn har tidligr signalisrt at n litn flrbrukshall (16x24m) tas inn i prosjktt i stdt for stor hallflat som var kommunstyrts bstilling. Flrbrukshalln planlggs md båd innvndig og utvndig gardrobr og skal vær spillmiddlbrttigt. Flrbrukshalln vil sammn md dagns hall dkk skolns bhov for undrvisning i gymnastikk. Samlt hallflat md oppgradring av ksistrnd hall i forhold til lys- og lydforhold, vil i stor grad imøtkomm idrttns bhov. Nødvndig lokalr for kulturskol, båd kontorlokalr og øvingsrom, r tatt inn i prosjktt i hnhold til formannskapts vdtak av : «Bhovt for undrvisnings-/øvingsrom må tas inn i arbidt md prosjktringn av Indrøy oppvkst - og kultursntr.» For kulturskoln planlggs dnn også ut fra bastnkingn i tillgg til n så sntral plassring i byggt som mulig. Indrøy bibliotk r t kombinasjonsbibliotk dvs. folkbibliotk for 6700 innbyggr og skolbibliotk for tr skolr samt lokalhistorisk samling. Bibliotkt skal romm bok- og mdisamlingn for all d fir ulik bibliotkn. Bibliotkt skal bl.a ovrta lærboksamlingn for barnskoln og ungdomsskoln og aralt r totalt stt no økt i forhold til dagns aral. Aralnormn for publikums-

10 og bok/mdiaral for t folkbibliotk r på om lag 500 m2. Bibliotkt og kaf/kantin blir «hjrtt» i sntrt og skal srv 730 lvr og Indrøy sin bfolkning. Musikkskoln i Nord-Trøndlag (MINT) har i dag båd administrasjon og øvingsrom i kulturhust. Øvingsrommn til MINT oppfatts i dag ikk å vær fullt utnyttt, og araln r tatt inn i prosjktt for om mulig få til størr sambruk av araln. Prosjktldlsn mnr aralbhovn for kulturskoln, bibliotk og MINT r ivartatt, og liggr på t nøktrnt nivå. 5. Sambruk av lokalr Prosjktldlsn og sntral brukrgrupp har lagt my nrgi i å bli nig om sambruk av lokalr. I romog funksjonsprogrammt undr fllsaralr (s ) r dt listt opp aral som kan sambruks. Eksmplvis r dt night om flls prsonalrom for hl sntrt inkl. barnskoln. Utfordringn liggr nå i først omgang hos lvrandørn/arkitktn om å planlgg t bygg hvor avstandn til fllsaralr r aksptabl for d flst. Drsom sntrt blir bygd, liggr utfordringn i å organisr bruk av spsialrom gjnnom timplanlgging, samt i praksis bnytt fllsaralr som for ksmpl prsonalrom. Prosjktldlsn mnr sambruk av aralr r godt ivartatt i rom- og funksjonsprogrammt, gitt at bastnkingn lggs til grunn, jf. pkt Forvaltning, drift og vdlikhold (FDV) For å få n mst mulig ffktiv driftssituasjon for nytt oppvkst og kultursntr, forslås at n driftsorganisasjon har ansvar for FDV for hl oppvkst- og kultursntrt. I dtt liggr også at tknisk installasjonr ikk forbrds for nøyaktig utgiftsfordling, mn at for ksmpl d samld nrgikostnadr fordls ttr omfornt aralbruk. Prosjktldlsn forslår i tråd md mulightsstudit, at FDV ivartas av Indrøy kulturhus. Dtt bgrunns md at my av aktivittn i sntrt vil forgå på kvldstid og at Indrøy kulturhus har størr rfaring md sambruk av rssursr på kvldstid nn n kommunaltknisk virksomht. Dtt kan ha følgr for ansatt innnfor kommunaltknikk i Indrøy kommun. Driftsansvar for lokaln for Sakshaug skol ttr forslagt ivartas av Indrøy kommun. Rådmannn mrkr sg diss synspunktn, mn ansr at dtt kan avklars på t tidspunkt ttrsom valgt ikk r avgjørnd for dn bygningsmssig frmdrift. 7. Kostnadr og framdrift Kostnadsrammn i mulightsstudin var på 165 millionr kronr hvorav utområdt var stipulrt til 10 millionr kronr. Kommunns andl av hovdprosjktt - inkludrt fllsaralr kommun/fylkskommun - r i budsjtt og økonomiplan satt til 141 millionr kronr. Flytting/omgjøring for Sakshaug skol utgjør 15 mill. kronr i tilgg. Nttobvilgningsramm (lånbhovt) r anslått til ca 86 mill. kronr undr forutstning av t fylkskommunalt bidrag (rstatning vg) på 37 mill. kronr og annn gnfinansiring 2 mill. kronr.

11 D stratgisk valg som r gjort så langt samt ny funksjonr, tilsir at hovdprosjktt ttr all sannsynlight ikk kan løss innnfor kostnadsrammn. Dt r vansklig å foruts hva anbudsprisn vil bli, mn n ovrskridls på 5-10 % kan ikk utlukks. (inntil 14 mill. kronr) Sammndrag oppdatrt kostnadsbild grov anslag - Indrøy kommun: Prosjkt Vdtatt budsjtt/økonomiplan Nytt kostnadsanslag mill. kr. Oppvkst- og kultursntr Litn flrbrukshall 0 15(ntto 10) Sakshaug skol Litn flrbrukshall r anslått til ca. 15 mill. kr. hvorav ca. 5 mill.kr. kan forvnts i spillmidlr. Halln liggr ikk inn i mulightsstudit llr budsjttt for Indrøy kommun. Dt r i budsjttt avsatt 15 mill.kr. til utbygging av ny Sakshaug skol. Dt r også knyttt usikkrht til dtt anslagt og spsilt til omfangt av ombygging av ksistrnd bygning Elgn. På dtt stadit sr dt ut til at kostnadsanslagt vil bli liggnd i ovrkant av 20.mill. kr.. Økt kostnadr vil i sin hlht mått dkks av kommunn. Dt må lggs til at tomt/bygningr hvor Sakshaug skol i dag har tilhold, blir frigjort md mulightr for inntktr gjnnom salg. Mulig kostnadsøkning på hovdprosjktt og kostnadr til hall (samlt stipulrt til mill. kr.), vil i stor grad vær sambruksaralr hvor kommunn vil vær utbyggr, mn li ut dlr av araln til fylkskommun og Indrøy kulturhus. D samld utbyggingskostnadr vil mått gjnspils i liprisn og sålds dls på flr partr. Rduksjon i framtidig aralr til forvaltning, drift og vdlikhold (5000m2 inkludrt samfunnshus), bsparlsr i nrgikostnadr og mulightr for ffktiv drift vil gi spart framtidig kostnadr. Normrt FDV-kostnadr iht. Holt Kalkulasjonsnøkkl for skolbygg r på 1000 kr./m2 og skull tilsi n bsparls på 5 mill. kr. årlig i FDV-kostnadr. Dtt r sannsynligvis no høyt som grunnlag for å anslå bsparlsr i årlig spart FDV-kostnadr på marginn. Et rvidrt anslag for mrkostnadr drift og kapital sammnholdt md anslag i budsjtt og økonomiplan: Økonomiplann. Anslag ntto mrkostnadr kapital og drift ks storhall: Antatt tilgg nttoinvstringr 25 mill kronr: Grovt oppdatrt stimat for mrkostnadr drift og kapital: 3,5 mill. kronr 2,0 mill. kronr 5,5 mill. kronr I økonomiplann r grovstimatt t tilgg på ntto økning i kapital og driftskostnadr (utovr dagns nivå) på ca 3,5 mill. kronr ksklusiv storhall. Md d ndringr som r bskrvt - og inkludrt n antatt tilggskostnad drift av n mindr hall r anslagt 5,5 mill. kronr. (Antatt gjnnomgånd 40 års avskrivning og 3 % rnt.) Usikkrhtn anslås grovt til +/- 1 mill. kronr. Rntanslagt kan vær satt no lavt. Løpnd rntr r p.t. 1,9 %. Tiårsrnt r p.t. 3 %. (rntbytt fastrntavtalr i undrkant av 4 %.) Dt faktisk sluttrsultat når dt gjldr mrkostnadr drift og kapital vil vær avhngig av 1)anbudsrsultat for anskafflsn 2)avtalr md fylkskommunn om fordling av likostnadr 3)avtal md fylkskommunn om tilskudd til skol og kulturcampus til rstatning for vginvstringr

12 4)drifts- og vdlikholdsløsningr og 4) rduksjon i administrativ kostnadr og vt. undrvisningskostnadr som følg av ny organisring. Prosjktldlsn har startt arbidt md utforming av prinsippr for liavtalr, og diss vil bli bhandlt snst samtidig md at prosjktt Indrøy oppvkst- og kultursntr skal politisk bhandls. Justrt framdriftsplan forutsttr nå trdj dialogrund før påsk md tilbakmldingr til lvrandørn 2.april. Drttr skal lvrandørn gjør d sist ndringr og lvr ndlig løsningsforslag og bindnd kostnadstall innn 13.mai. Prosjktldlsn vil drttr, sammn md kstrn bistand, forta utvlgls av lvrandør basrt på tildlingskritrin i tilbudsgrunnlagt. Politisk sluttbhandling r i utgangspunktt planlagt i kommunstyrts møt 17.juni. Konklusjon S innstilling.

13 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Til: Møtdltakr og Vgard Ivrsn Møttyp: Styringsgruppmøt nr 1 Prosjktnr: Navn: Indrøy oppvkst- og kultursntr Indrøy kommun/nord-trøndlag fylkskommun Tid: Frdag 14. dsmbr 2012 kl Std: Rorbua Fylkts Hus Rfrnt: Karl Arn Jnsn Møtdltakr Navn Ann Marit Mvassvik (AMM) Ida Stubrg (IS) Jon Arv Hollkim (JOH) Run Gjrmo (RG) Arnfinn Tangstad (AT) Karl Arn Jnsn (KAJ) Firma Fylksråd Nord-Trøndlag fylkskommun Ordførr Indrøy kommun Rådmann Indrøy kommun Konst. indomsldr Nord-Trøndlag fylkskommun Ass. prosjktldr Indrøy kommun Prosjktldr (PL) Nord-Trøndlag fylkskommun Forfall: Vgard Ivrsn (VI) Fylksopplæringssjf Nord-Trøndlag fylkskommun NESTE MØTE SAK 1.00 Agnda 1.01 Konstituring 30. januar 2013 kl Std: Fylkts Hus 1. Konstituring valg av ldr 2. Orintring om prosjktt og dialogfasn 3. Rollavklaring styringsgrupp/prosjktldls a. Hvilk sakr som skal bhandls i styringsgruppa b. Møthyppight 4. Mulig konkrt sakr/avklaringr Konstituring valg av ldr: Ordførr Ida Stubrg bl forslått av AMM. Vdtak: Ordførr Ida Stubrg nstmmig valgt ANSVAR

14 1.02 Orintring 1.03 Rollavklaring: Prosjktldls - styringsgrupp PL orintrt om prosjktt, status og framdrift. S vdlagt prsntasjon. Oppvkstprogrammt og Ny tids skol r implmntrt i prosjktt og vil vær n dl av prosjktt. Egn koordinator for oppvkstprogrammt og innhold r ngasjrt. Forslag til rollavklaring: Prosjktldlsn håndtrr prosjktt innnfor o vdtatt politisk og o vdtatt økonomisk rammr o styrr brukrmdvirkning o rapportrr til styringsgrupp Styringsgruppa vdtar/ r prmissgivr for: o Økonomisk rammr o Omfang og innhold prosjktt og o Prioritringr innnfor rammn o Grnssnitt mllom fylkt og kommunn 1.04 Avklaringr Møthyppight: Ettr hvr dialogfas og før ndlig valg av løsning og tilbud. Vd kstraordinært bhov. Vdtak: i nst møt Følgnd avklaringr til nst møt: Hvilk av samfunnshusts funksjonr skal inngå? Skal kostnadr til sanring av samfunnshust inngå? Skal kulturadministrasjon i Indrøy kommun flytts til dt ny sntrt? Skal MINT sin administrasjon flytts ut av kulturhust? (Svar fra Ragnhild Kvalø:Ja) Skal ny litn flrbrukshall inngå md 100 % i tilbudt og vær innnfor vdtatt økonomisk rammr? Skal flytting av barnskoln til dagns ungdomsskol md all kostnadr til flytting/ombygging/nybygg/sanring inngå og vær innnfor vdtatt økonomisk rammr? Skal vdtatt rgulringsplan slavisk følgs? (avkjøring fra FV for vartransport, inntgnt rundkjøring og gangvgr) Før bygging/kontrahring av ntrprnør må dt til n avklaring mht. liforhold samt drift av fllsaralr. Ansvar? All 1.05 Forutstningr/prmissr i prosjktt Dt skal stts stor fokus på sambruk av aralr og aralffktivisring (rduksjon av aralr). Dtt vil vær t pilotprosjkt for samarbid av sntrt for flls bst for samfunnt.

15 Rom og funksjonsprogram Indrøyoppvkst- og kultursntr Stinkjr/Indrøy Sid1 av41

16 Innhold Funksjonsprogram ovrordnt Nærhtsanalys A Fllsaral B Driftsavdling C Administrasjon og ldls Lokalisring D Bibliotk E Flrbrukshall Sambruk Oppvkstprogrammt Indrøy vidrgånd skol Indrøy kulturhus MINT Musikk i Nord-Trøndlag Indrøy ungdomsskol Sakshaug skol Fllsaralr Utndørs kaldlagr/garasj Sid2 av41

17 Funksjonsprogram ovrordnt Nærhtsanalys I prinsippt skal publikumsrttd funksjonr lggs samlt rundt t torg mns d mr typisk skolaktivittr lggs til n glassgat / hovdkommunikasjonsaral. A Fllsaral Fllsaraln i prosjktt r forslått på bakgrunn av signalr fra brukr. Araln utgjørs av: Kafé/ kantin md kjøkkn Vrimlaral/vstibyl/torg Publikumstoalttr Prsonalgard Kantin/ kjøkkntjnstn Informasjon/rspsjon Lokalisring Araln må lokalisrs nær hovdinngang og sntralt i forhold til bibliotk, hall og kultursal. Funksjonsbskrivls Hovdfunksjonn r kafé/ kantin md kjøkkn som drifts av kulturhusts driftsorganisasjon. Dnn kan bnytts av all bsøknd, lvr og ansatt. Ansatt vd sntrt har i tillgg gt prsonalrom md tkjøkkn. Varlvring til kantinkjøkkn må skj til gt varmottak. Atkomst som kryssr prsontrafikk må unngås. Dt skal også tablrs n sntral informasjonsfunksjon for hl sntrt. B Driftsavdling Lokalisring Avdlingn må ha ltt kjøratkomst fra hovdvir. Varmottak, lagr og vrkstd r avhngig av dirkt kjøratkomst. Funksjonn bør ligg sntralt i anlggt og nær d størr halln og intrn hovdkommunikasjon (glassgat/ torg) Funksjonsbskrivls: Driftsavdlingn innholdr vaktmstroppgavr og rnholdsoppgavr. Rombhovt r dfinrt i programmt. C Administrasjon og ldls Lokalisring Administrasjonns hovdinngang må ligg md dirkt atkomst fra intrn hovdkommunikasjon («torg»/ «gat»). Dssutn sntral bliggnht i forhold til ansatt, lvr og bsøknd utnfra. Dt skal gis ovrsikt til dlr av skolns utaralr. Sid3 av41

18 Funksjonsbskrivls Dt daglig arbid vil vær administrasjonsarbid i forhold til prsonal, lvr og kontaktr utnfra. D Bibliotk Lokalisring Bibliotkt lokalisrs nært hovdinngang og md dirkt og synlig atkomst fra hovdkommunikasjon (glassgat/torg). Nærht til sambruksaralr og skoln r ønsklig. Bibliotkt skal vær kvldsåpnt samt lørdagsåpnt og åpnt i skolns frir. Atkomst bør drfor vær fra «nøytral» dl av hovdkommunikasjonsaralt. Funksjonsbskrivls Dn organisatorisk plassring av bibliotkt vil ha konskvnsr for araldisponringn. Dt r hr lagt til grunn at kombinasjonsbibliotkt skal vær én administrativ nht md én administrativ ldr og tt prsonal. Bibliotkts funksjon kan bskrivs som ulik arnar: Kunnskapsarna - arna for kunnskapsinnhnting og kunnskapsbarbiding. Arna for littratur, kunst og kultur - opplvls og formidling Sosial arna - møtplassn i lokalsamfunnt Utviklingn i kunnskapssamfunnt btingr at dt gis rom for kunnskapsbarbiding i bibliotkt: 1. Utdanningsrformns krav til prosjktarbid, grupparbid, rom for diskusjon og rfaringsutvksling. Hrundr også dn øknd andl av fjrnstudntr og folk i ttrutdanning. 2. IKT-rvolusjonn. Dn ksplosiv utviklingn førr til at informasjon finnr ny publisringskanalr som igjn gir stort bhov for å arbid/ studr i nær kontakt md d lktronisk kildn. E Flrbrukshall Lokalisring Ny flrbrukshall md hallflat 16 x 24 m plassrs i dirkt tilknytning til ksistrnd hall. Tilhørnd gardrobstt md lagr i tilknytning til halln. Bør lokalisrs mot barnskol, også md gn inngang fra dn sidn. Funksjonsbskrivls Halln skal kunn bruks til flr aktivittr i tillgg til vanlig idrttsaktivittr, f.ks. utstillingr, kulturaktivittr, samfunnshusaktivittr bl.a. Gardrobr til ksistrnd hall 1 nytt stt gardrobr i tilknytning til ksistrnd hallflat. 1 nytt stt gardrobr brgnt for utndørs aktivittr plassrs mot idrttsanlgg md dirkt atkomst utnfra (skittn son). Sid4 av41

19 Sambruk Bibliotk Indrøy bibliotk r t kombinasjonsbibliotk som Indrøy kommuns innbyggr bnyttr i tillgg til Indrøy ungdomsskol, Indrøy vidrgånd skol, Sakshaug skol, kulturskoln og barnhagn. Idrttshall /kroppsøving Indrøy kulturhus sin idrttshall md tillgg av ny flrbrukshall vil dkk bhovt og bli bnyttt som kroppsøvingslokalr for all skolr og barnhagr i nærhtn. I tillgg til lag og forningrs bhov, hovdsaklig på kvldstid. Konsrtsal og scn All virksomhtrs bhov for konsrtsal og scn vil vær dkkt md Kulturhusts konsrtsal i tillgg til n ny biscn/blackboks Kaf og kantin md tilhørnd kjøkkn Kulturhusts kaf og kantin vil dkk hvr nklt virksomhts bhov for kantin og spisplass i tillgg til å vær n møtplass for stdts innbyggr. Informasjon/rspsjon En flls informasjon/rspsjon sntralt plassrt nært hovdinngang vil dkk hvr nklt virksomhtrs bhov. Bibliotkts skrank llr kulturhusts organisasjon kan vær d som utførr oppgavn Vstibyl, vrimlaral, hovdinngang Flls hovdinngang og atkomst til virksomhtn. I tillgg gn lvinngangr. Innvndig atkomst til virksomhtn må kunn stngs på kvldstid. Admini strasjon Ldlsn for hvr virksomht vil vær samlt (gn kontorr llr kontorlandskap i gn sonr avhngig av virksomht) for å ivarta gn funksjonr, sntrts fllsfunksjonr, oppvkstprogrammt, samarbid og planlgging av aralbruk på tvrs av virksomhtn. Viktig md samtalrom/små grupprom og møtrom i umiddlbar nærht. Møtrom Møtrom skal kunn bnytts av all og plassrs slik at diss r ltt tilgjnglig. Non kan vær ddikrt hvr nklt. Timplanlggs. Kopirom Ett sntralt plassrt kopirom i administrasjon vil kunn dkk hovdmngdn av kopiring som forgår på virksomhtn. I tillgg vil mindr kopiringsrom vær plassrt ut i sntrt. Prsonalrom Et nytt prsonalrom sntralt bliggnd vil dkk hvr virksomhts bhov for prsonalrom. Dtt btingr n viss oppdling av spistid for hvr nklt virksomht. Tillitsvalgt/vrnombud Ldig grupprom/møtrom bnytts. UNDERVISNINGROM Sambruk vil krv at rommn timplanlggs og all virksomhtr kan lgg inn bhov på samm timplan Undrvisningsrom På hl anlggt vil dt til nhvr tid vær ldig undrvisningsrom. Diss må timplanlggs og bør vær tilgjnglig for flst mulig. Grupprom Grupprom skal kunn bnytts av flst mulig og plassrs slik at diss r ltt tilgjnglig. Non grupprom kan vær ddikrt hvr nklts virksomht. Kantin, bibliotk og møtplassr i trafikkaralr kan også fungr som grupprom. Auditorium Auditorit skal kunn bnytts for all og plassrs slik at dtt r ltt tilgjnglig (i tillgg bnytts også sal A i vidrgånd skol som auditorium). Sid5 av41

20 Musikkrom, øvingsrom, bandrom, studio md tilhørnd lagr Diss sambruks av all virksomhtn. Timplanlggs. Naturfagrom/ralfagavdling md forbrdlssro m Naturfagrom/ralfagsrom for barnskol, ungdomsskol og vidrgånd skol. Dramasal, blackboks, danssalr Eksistrnd salr bnytts av kulturskoln, kulturhust, vidrgånd skol og ungdomsskol. Biscn (Blackboks) Dnn vil vær disponibl for all. Nært hovdscn og/llr sntralt plassrt Kunst og håndvrk, Tknologi og dsign (tkstil, tgning, trarbid, kramikk) Rommn sambruks fortrinnsvis av kulturskol, barnskol og ungdomsskol. Er tilgjnglig for kulturhus og vidrgånd skol vd bhov. Mat og hls Rommn sambruks fortrinnsvis av barnskol og ungdomsskol. Kan ligg i nærhtn av kantinkjøkkn og kantinsal. Flls varinntak og avfallshåndtring som kantinkjøkkn. ELEVTJENESTER Hlstjnstr, PPT, rådgivrtjnstr flls for ungdomsskol og vidrgånd skol. Skjrmt atkomst og vntrom. Elvrådskontor/FAU Ldig møtrom/grupprom bnytts, mn md gn lagr/skap tilgjnglig. Særskilt bhov, spsialtilpasst avdling Egn flls avdling for lvr md ndsatt funksjonsvn som ikk kan vær md i ordinær undrvisning. DRIFT Drift, vaktmstr og rnhold Kulturhusts driftsorganisasjon vil ivarta hl sntrts bhov for drift, vdlikhold samt rnholdstjnstr. Flls rnholdssntral lggs sntralt i sntrt. Vrkstdr i sambruk md skolns, mn md gt lagr. Sakshaug skol vil ha gn kommunal rssursr som ivartar funksjonn. IKT Srvic og vrkstdtjnstr IKT for all virksomhtr md flls srvrrom (ikk hlt avklart). Utomhus Følgnd sambruk av aral: Sykkl- og mopdparkring Bilparkring Parkring for bvglsshmmt Lagr Garasjplass Avfall/miljøtorg Utomhusaralr, lkområdr, rkrasjonsområdr osv. Sid6 av41

21 Indrøyoppvkst- og kultursntr Oppvkstprogrammt Oppvkstprogrammtvil liggtil grunnfor planlggingog utviklingnavindrøyoppvkstog kultursntr. Framulightsstudit: Sid7 av41

22 Indrøy vidrgånd skol GENERELT Innldning Dnn funksjonsbskrivlsn r utarbidt md dt formål å avdkk skolns bhov for modrn og hnsiktsmssig lokalr for hl virksomhtn. Dt r tatt utgangspunkt i lvtall 2012/2013. Hlht, nærht og tilhøright Dt r viktig å lgg til rtt, også fysisk, for å motvirk skillr i lvmiljøt mllom musikk, dans og drama, studispsialisring og hls- og oppvkstfag. Dt gjldr båd læringsarna og arbidsplassr for lærr. Skolns gn idntitt og lvns tilhøright ønsks ivartatt gjnnom dn fysisk utformingn. Administrasjon, kontor og lærrarbidsplassr Brukrfunksjonr Avdlingn omfattr skolns administrasjon og støtttjnstr, samt arbids- og oppholdsrom for administrativt og pdagogisk prsonal. Administrasjon og ldls Skolns administrasjon og ldls liggr i dag i 1.tasj i bygg A. Dn ønsks flyttt mot d sntral funksjonn i sntrt og md størst mulig kontakt md skolns ansatt og lvr. Arbidsrom for lærr Lærr ansatt i ovr 50 % stilling har krav på gn arbidsplass. Mindr stillingsprosnt dlr arbidsplassn. Dimnsjonrnd antall lærr som skal ha arbidsrom r oppgitt undr hvrt nklt program. Arbidsrommn skal organisrs md 6m² pr lærr i fllskontor for maks 6-8 lærr. 6 m² pr lærr r inkludrt fllsaral, arkiv, kopi-/skrivrrom og samtal/rttrom. Kontorn skal ha n høy grad av flksibilitt, slik at inndlingn kan ndrs ovr tid. Lærrarbidsplassr skal vær samlt. Prsonalrom Pausrommt for prsonalt liggr i dag i 2.tasj i bygg A. Funksjonn flytts til flls prsonalrom sntralt i sntrt. Rommt skal utstyrs som ksistrnd rom md kjøkknkrok. Prsonalgardrobr Ansatt skal ha tilgang til gardrobr iht. Arbidsmiljølovns bstmmlsr. Toalttr spsilt for ansatt i nær tilknytning til prsonalrom og administrasjon og ldls. Kopi og arkiv Rom for skrivr og kopimaskinr, låsbar arkivskap, brosjyrarkiv, div rkvisita. Kontorr Kontor for rådgivr og sosialarbidr. D innrds som cllkontor md plass for bsøknd / samtalr. Kontorn skal ha glassvgg til fllsaral i nhtn. Glassfltn skal ha skjrming md lamllgardinr llr tilsvarnd vd bhov. Møtrom Antall prsonr 8-10 Møtrom for gruppsamtalr, lvsamtalr og lignnd. Sambruk. Elvråd Elvråd skal bnytt ldig grupprom/møtrom som r nært fllsaralt. Egt lagr. Sid8 av41

23 STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM: Studiforbrdnd utdanningsprogram vd skoln omfattr: Studispsialisring md programområdr for ralfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Utdanningsprogram for studispsialisring: ralfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi Studispsialisring har i dag tilhold i bygg A, paviljongn, Ormn Lang og dlvis bibliotkbyggt og kulturhust. NIVÅ PROGRAMOMRÅDER ELEVER Antall klassr VG1 Studispsialisring 16 1,0 VG2 Språk, samfunnsfag og økonomi 13 0,5 VG2 Ralfag 9 0,5 VG3 Språk, samfunnsfag og økonomi 20 1,0 VG3 Ralfag 6 0,5 SUM 64 4,5 Brukrfunksjonr Primærfunksjonr Elvn har sin plass i klassrom og grupprom. Grupprom kan også vær i fllsaralr. Tortisk fag Klassrom Grupprom (sambruk), kantin, bibliotk og fllsaralr lggs til rtt for grupp-/prosjktarbid Auditorium auditorium md plass for 60 lvr plassrt i fllsaralr Rommn skal bruks til tortisk arbid, individult og i gruppr, til informasjon og diskusjon. Rombhov i fm tmaundrvisning, flrfaglig prosjktarbid og lttr praktisk arbidr skal dkks i nhtn. Dt skal lggs til rtt for individult tilpasst opplæring. Flksibl læringsaralr md mulightr for å varir innrdning. Torirom skal i størst mulig grad vær samlokalisrt Klassrom Antall lvr i klassromoppstilling llr i konfransoppstilling Rommn skal bnytts til formidling, individult arbid og grupparbid. Grupprom (sambruk) Antall lvr 6-8 Rom for grupparbid, individult arbid, samtalr og møtr, inngang fra arbidsrommt. Auditori um Plassrs i fllsaraln. I tillgg bnytts sal 1 også som auditorium. Lagr Hvr nht skal ha t nærlagr for virksomhtn. Lærrarbidsplassr Skal plassrs samlt Elvgardrobr Elvn skal ha låsbar skap i tilknytning til fllsaralr/trafikkaralr. Nødvndig lvtoalttr Sid9 av41

24 Utdanningsprogram for musikk, dans, drama MD Elvr Klassr VG1 MDD 53 2 VG2 Dans 12 0,5 VG3 Dans 10 0,5 VG2 Drama 13 0,5 VG3 Drama 17 1 VG2 Musikk 26 1 VG3 Musikk 24 1 Totalt 155 6,5 MD holdr til i bygg A og til dls i Indrøy kulturhus Brukrfunksjonr Innnfor utdanningsprogrammt r dt utøvnd aspktt sntralt. Elvn vil arbid i rom for tortisk rttt aktivittr og i områdr som rommr spsialrom for blant annt dans, tatr, instrumntalopplæring, musikktknologi og samspillaktivittr. Kommunikasjon mllom d ulik araln/funksjonn må fungr ffktivt. Lærrarbidsplassn for MD r plassrt sammn md d andr lærrarbidsplassn. Nødvndig akustisk krav intrnt i rom og mllom rom må ivartas iht. gjldnd rglvrk. Konsrtsal og øvingslokalr liggr i Indrøy kulturhus. Tortisk fag Klassrom Grupprom Auditorium md plass til 60 lvr plassrt i fllsaralr. Rommn skal bruks til tortisk arbid, individult og i gruppr, til informasjon og diskusjon. Rombhov i fm tmaundrvisning, flrfaglig prosjktarbid og lttr praktisk arbidr kan vær også i andr områdr i sntrt Dt skal lggs til rtt for individult tilpasst opplæring. Klass rom Rommn skal bnytts til formidling, individult arbid og grupparbid. Høg utnyttlssgrad av rommn r viktig. Grupprom Antall lvr 8-10 Rom for grupparbid, individult arbid, samtalr, møtr o.l. Non rom kan vær i sambruk md andr og må da vær mr sntralt i sntrt Spsialrom Eksistrnd danssalr skal bnytts. Øvingsrom i sambruk md d andr. S fllsaralr. Musikk -, dans- og dramasal Eksistrnd sal md mobilt amfi bnytts Danssal lærr Rom for oppvarming, utforms som danssaln md parktt på gulv, spilvgg og barrr. Saln bør ligg i nærhtn av ksistrnd danssalr. Biscn/blackboks llr annt rom bnytts. Gardrobr Båd lærr og lvr skal ha tilgang på gardrobr. Diss skal bnytts båd for danssalr og blackboks. Gardrobr md dusj og toaltt for 30 lvr. Dt skal tilrttlggs for 2 gardrobr md n fordling på 2/3 og 1/3. Lærrgardrobr md dusj og toaltt for 4 lærr fordlt på 2 nhtr. Elvgardrobr Elvn skal ha låsbar skap i tilknytning til fllsaralr/trafikkaralr. Nødvndig lvtoalttr. Lærrarbidsplassr Lærrarbidsplassn liggr sntralt plassrt. Sid10 av 41

25 Utdanningsprogram for hls - og oppvkstfag, HO HO holdr i dag til i Vnna NIVÅ PROGRAMOMRÅDER ELEVER Antall klassr VG1 Hls og oppvkstfag 14 1 Brukrfunksjonr Flls programfag omfattr: Hlsfrmmnd arbid Kommunikasjon og samhandling Yrksutøving All opplæring skal vær praksisnær og tvrrfaglig, tori og praksis skal knytts sammn. VG1 Flls programfag skal gi lvn kunnskap om hlsfrmmnd arbid, livsstilsykdommr og arbidsmiljø. Opplæringa skal mdvirk til flrkulturll forståls på oppvkst-, hls- og sosialfltt. Praksisopplæring r bl a matlaging, hygin, førsthjlp, fysisk aktivitt, krativ og skapnd aktivittr, lk, musikk, dans og drama. Tortisk fag Plassrs i samm områd som for studispsialisring ST Spsialrom Torirom md spsialutstyr bruks i stdt for gn rom md bhov for fri golvflat m². Praksis skjr ut i samarbid md kstrn virksomhtr. Kjøkkn Sambruk md ungdomsskolns skolkjøkkn Lagr Lagrrom Elvgardrobr / toalttr / dusj All lvn skal ha gn gardrobskap. Lærrgardrobr Skiftgardrob for lærr hvis bhov Lærrarbidsplassr Lærrns arbidsplassr plassrs sntralt. Sid11 av41

26 Rom- og funksjonsbhov Indrøy vidrgånd skol p ty m o R v o h b l a r A lt ta o T Indrøy oppvkst - og kultursntr m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P l a r a to n m u S m ro d n r t is s k E Indrøy vidrgånd skol A1 Torirom SAMBRUK Klassrom rom ksistrnd i A Klassrom Fllsaral Ja Ja Plassrs mot fllsaralt Grupprom Grupprom størr rom ksist, B Spsialrom 38 0 Dans og dramasal B 1 Ja Ja Ja Eksistrnd Danssal A 1 Ja Ja Ja Eksistrnd Kan også bruks til auditorium Dramasal C 1 Ja Ja Ja Eksistrnd Gardrob 2 Eksistrnd Lærrgardrob Lydstudio Fllsaral Forbrdlssrom dans Kan vær biscn, litn hall, mn sportsgolv/matt Lagr for lvr/gn instrum Egt C Rom ansatt Lærrarbidsplassr Inkl./stillrom, møt og gard, kopi Mrkantilt prsonll/info Info sntralt. Dls Kontor DKS Ldls Møtrom ldls Gardrob/toaltt ansatt Kopirom Arkiv og lagr E1 Tknisk drift 16 6 Rnholdsrom Dlvis ksistrnd v ra k ts rh æ N l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k rs ltu u k y rø d In s u rh ltu u k y rø d In T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M For skoln og sntrt må dt utarbids n avfallsplan. Dnn lggs til grunn for plassring av innvndig miljøstasjonr og utvndig miljøtorg. I tillgg kommr utndørs lagr og garasjplass. Sid12 av 41

27 Indrøy kulturhus Funksjonr Indrøy kulturhus har i dag følgnd funksjonr i sitt anlgg: Driftsansvar Flrbrukshall md 2 stt gardrobr Konsrtsal md B scn Kaftria md tilhørnd kjøkkn som også fungrr som kantin for vidrgånd skol og ungdomsskol Indrøy kulturskol Undrvisningslokalr torirom og øvingslokalr for flr virksomhtr MINT Bibliotk i gt tilstøtnd bygg Forutn ansvar for sin gn drift (driftsprsonll, rnhold og kantin), har kulturhusts driftsorganisasjon ansvar for følgnd: Ansvarlig for dn allmnn kulturformidlingsdln, konsrtr, produksjonr, forstillingr og ulik arrangmntr og programmringn av diss. Rnhold for all husts virksomhtr Rnhold all bygg Indrøy vidrgånd skol Drift- og vdlikholdsansvar for all husts virksomhtr Drift- og vdlikholdsansvar all bygg Indrøy vidrgånd skol Lyd- og lysansvar for oppsttingr tatr, forstillingr og konsrtr. Åpningstid Kulturhust har åpn hvrdagr mllom kl 0700 og I hlgn r åpningstidn iht. aktivitt. I løpt av tt år r hust åpnt rundt 35 hlgr. I tillgg har kulturhust åpn vd all arrangmnt utnfor vanlig åpningstid. Administrasjon, kontor Brukrfunksjonr Omfattr kulturhusts administrasjon og støtttjnstr, samt arbids- og oppholdsrom for kulturhusts prsonal. Ansatt D forskjllig ansatt har ulik krav til arbidsplassn ttr hvilkn funksjon som skal utførs. Administrasjon og ldls Administrasjon og ldls liggr i dag i 1.tasj i kulturhust. Dn ønsks flyttt sntralt sammn md kulturskol og bibliotk og i gn son i forhold til skoln. Informasjon Flls informasjon for all virksomhtr på oppvkst og kultursntrt Prso nalrom Pausrommt for prsonalt liggr i dag sammn md vaktrom for flrbrukshall/konsrtsal utn utkontakt. Funksjonn flytts til flls prsonalrom sntralt i sntrt. Rommt skal utstyrs som ksistrnd rom md kjøkknkrok. Gardrobr ansatt / toalttr / dusj All ansatt skal ha gn gardrobskap md tilgang til gn toalttr (kan vær sambruk md andr ansatt) og dusj. Foajé /vstibyl /torg Intnsjonn r at vstibyln skal vær n dl av d araln som bindr hl anlggt sammn. Kantin/ Kafé Kantinn skal ligg i dirkt tilknytning til vstibyln Dn skal vær stor nok til å dkk kantinbhovt for virksomhtn. Kantinkjøkknt skal tilpasss for å dkk bhov på produksjonssidn og srvringssidn. Kantinkjøkknt skal ha n viss åpnht og kontakt mot kantinsaln. Sid13 av 41

28 Kjøkknt skal kunn stngs av, og løsningn totalt stt må vær slik at ansatt ikk bhøvr å bruk my tid på å rydd fram/bort varr. Utformingn skal dtaljrs i samarbid md utstyrslvrandør / kjøkknkonsulnt. Spissal Eksistrnd spissal/kaftria r ikk gnt, nytt aral r oppført i romskjma. Spissaln må innrds mht. sambruk, lydkrav og lys som kan rgulrs (miljøblysning og gnrll blysning). Kantinsaln og vstibyln vil også fungr som foaj i pausr vd forstillingr i hust. Kantinkjøkkn/produksjonskjøkkn /kaftriakjøkkn Sntrt skal ha t produksjonskjøkkn for tilbrdning av båd varm og kald mat. Kjøkknt skal ha godt md bnkplass for smøring og tilbrdning av produkt, kombidampr, induksjonsstkplat, plass for vaffljrn og annt nødvndig utstyr. Dt må vær godt md avlastningsbnk for varr og gn grovkjøkknson. Oppvask Oppvask skal vær gt rom, mn md åpning mot kantina for sortring / innlvring av brtt (slvrydding). Dt r viktig at dt vd utforming og plassring tas hnsyn til mulig kødannlsr i priodr md stor blastning. Oppvaskn skal ha dør båd til kjøkknt og til kantinsaln for ivartakls av krav til rn / urn son. Rommt skal utforms fortrinnsvis for tunnloppvaskmaskin og skrubbvaskmaskin. Skrubb Aral for skrubb av grytr og kjøkknutstyr. Bhov for rommt r avhngig av løsning av oppvask. Kassaområd/srvringsområd (Fr Flow) Dt skal vær 2 kasspunkt, tt i fm srvringsdisk til kjøkkn, tt frittstånd i srvringsområdt. Srvringsdiskr varm mat (hlst også påsmurt som skal ttrfylls) skal ligg inn mot kjøkknt. Dt skal tilrttlggs for slvbtjning i salatbar, frukt, kaff- og vannautomat. Kjølt drikk skal hnts i skap llr som fylls på fra kjøkknsidn. Lagr Lagr skal ha god forbindls båd til varmottak og produksjonskjøkkn. Tørrvarlagr Rommt skal ha hyllr på all vggr og gulvplass for trall. Kjølrom/sval Dt skal vær atskilt kjølrom for mlk / gg, grønnsakr, fisk og kjøtt. Rommn skal ha hyllr på all vggr. Frysrom Rom md plass for hyllr, gulvplass for Europall. Kiosklagr Rom md hyllr for kioskvarr som slgs vd d frittstånd kassn. Lagr for utstyr, srvic tc. Varmottak Kjøkknt skal ha varmottak md gulv som tålr palljkk. Dt åpns for mulight for tablring av flls varmottak md skolkjøkkn for ungdomsskoln. Varmottakt skal ha gulvplass for 2 Europallr, mirivarr, ut/innlvring av 10 minralvannkassr samt tomgods for all varn. Aralt skal ha plass for papp- og papiravfall. Kontor Kantinldr skal ha gt kontor. For god kontakt md kundr, slgr oa., r dt ønsklig md tilgang fra kantinsaln i tillgg til fra kjøkknsidn. Gardrob/dusj/toaltt Kantinansatt skal ha gn gardrob md gardrobskap for arbidstøy og gt tøy i sparat skap, dusj og toaltt. Inngang til gardrob fra fllsaral. Prsonalrom Pausrom r flls for all virksomhtr. Avfalls rom Rommt skal ha n tmpratur på 0-4 gradr. Dt skal ha plass for kildsortring. Rommt kan vær flls md RM. Rnovatør skal hnt søppl utnfra. Sid14 av 41

29 Rnholdsrom for kjøkkn Rom for vaskmaskin, utslagsvask og hyllr til plass rnholdsmidlr og utstyr tc. I dag har kantinprsonalt ansvar for rnhold av kantinkjøkkn. Rnholdssntral Dt vil vær bhov for n ny rnholdssntral md sntral bliggnht for btjning av hl sntrt. Rnholdssntraln md tilhørnd matriallagr skal ha n størrls på minst m² og skal plassrs sntralt og ligg i nær tilknytning til his Rommt skal ha følgnd: plass til maskinlt utstyr (rnholdsmaskinr) plass til rnholdsvognr som ikk har plass llrs i byggt moppvaskmaskin og lokassr lading av battridrvn maskinr tørktromml vaskkum md svingbart blandbattri (lang tut) håndvask md brøringsfri battri kjølskap for oppbvaring av fuktig moppr (maks 4 C). mdisinskap md førsthjlpsutstyr nøkklsaf md kod for oppbvaring av nøklr og nøkklkort låsbart rom til rngjøringsutstyr md 1 m² hyllaral pr 750 m² gulvaral dt skal btjn sluk og avløpsrist/-rnn i golvt av størrls 1,5 m x 0,8 m og slik plassrt at rnholdsmaskinr kan rngjørs ovr dn. Vaskmaskinr skal plassrs slik at dt ltt kan utførs vdlikhold på diss. Eksistrnd brukbart utstyr bnytts så langt som dt r mulig. Flrbrukshall Eksistrnd flrbrukshall r også undrvisningsrom og må rnovrs mht akustikk og md nytt lysanlgg md programmrbar lysstyring. I tillgg skal halln kunn dls i tr vha. ny dobl lydskillvggr/-duk som går hlt opp til tak. Gardrobr og dusj (dim 15 lvr) Ett stt (2 stk) md gardrobr for innndørs aktivittr til ksistrnd flrbrukshall Ett stt (2 stk) md gardrobr for utndørs aktivittr md inngang gjnnom urn son. Dirkt innsyn til dusjavdling unngås fra omkldningsområdt i gardrobn. Unngå innsyn også fra korridor. Dusjn skal ha dusjskillvggr utn innsyn fra andr dusjr llr omkldningsområdt HC WC i tilkn ytning til hvr gard rob Instruktørgardrob md dusj Dnn skal utførs iht. rglr for univrsll utforming Lagr/matrialrom Lagr og matrialrom for driftsavdlingn. Lagr Lagr for bord og stolr til konsrtsal/fstsal. Vrkstd Lit vrkstd for kulissr osv. nært scn/litn sal. Ss i sammnhng md skolns bhov for slik aralr Utlagr og garasj Utvndig lagr og garasj for utstyr, kjørtøy og snøryddingsutstyr. Ss i sammnhng md d andr virksomhtrs bhov. Sid15 av 41

30 Rom - og funksjonsbhov p ty m o R v o h b l a r A Indrøy kulturhus Indrøy oppvkst - og kultursntr m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P l a r a to n m u S m ro d n r t is s k E v ra k ts rh æ N Indrøy kulturhus Administrasjon/prsonal 56 25,8 SAMBRUK ldls kulturskol, Kontorlandskap ,1 bibliotk. Gardrob, WC for ansatt ,7 Ja Kantin ,2 Kantinsal/kaftria Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kontor ldr ,1 Kjølrom ,9 Drikkvarrkjøl/miriprod Frysrom Tørrvarlagr ,4 Rkvisita Oppvask Kjøkkn kaldmat ,8 Kjøkkn varmmat (nkl) Varmottak (kjøl) ,1 Avfall (kjølt) ,9 Ja Ja Srvringsaral Kulturhus/Drift ,2 VIP gardrob Ja Ja Ja Ja Ja Vrkstdaralr Ja Ja Ja Ja Ja Driftslagr l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k rs ltu u k y rø d In s u rh ltu u k y rø d In T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M Sammn md bibliotk og kulturskol Rnholdssntral ,2 Barnskol gn sntral Stollagr *) Scnlagr *) Hall Eksistrnd aralr Eksistrnd aralr Gardrobstt innv. aktivitt Ja Ja Ja Ja Ja 2 gard, 2 dusj, instr., WC Gardrobstt utndørs akt Ja Ja Ja Ja Ja 2 gard, 2 dusj, instr., WC I tillggkommrutndørslagrog garasjplass *) NB!Hvisdagnsstollagrog scnlagrfjrns,mådtt rstattsmd nylagrmd tilsvarnd størrls. Sid16 av 41

31 NY Flrbrukshall Ny mindr flrbrukshall md hall flat 16 x 24 m som skal byggs slik at dn kan bli spillmiddlgodkjnt. Gardrobr og dusj (dim 15 lvr) Gardrobr flrbrukshall Dirkt innsyn til dusjavdling unngås fra omkldningsområdt i gardrobn. Unngå innsyn også fra korridor. Dusjn skal ha dusjskillvggr utn innsyn fra andr dusjr llr omkldningsområdt HC WC i tilkn ytning til hvr gard rob Instruktørgardrob md dusj Dnn skal utførs iht. rglr for univrsll utforming Lagr/matrialrom Lagr og matrialrom for halln. p ty m o R v o h b l a r A Indrøy oppvkst - og kultursntr. Ny flrbrukshall m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P Hall l a r a to n m u S m ro d n r t is s k E Flrbrukshall 16 x 24 Ca Ja Ja Ja Ja Ja Md lagr Gardrobstt til hall Ca Ja Ja Ja Ja Ja 2 gard, 2 dusj, instr., WC Ca v ra k ts rh æ N l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k rs ltu u k y rø d In s u rh ltu u k y rø d In T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M Sid17 av 41

32 Indrøy bibliotk Bibliotkt r t kombinasjonsbibliotk; folkbibliotk for innbyggr og skolbibliotk for 750 lvr vd skoln. Plassringn skal gjnspil dtt, og dt skal plassrs sntralt i anlggt md atkomst fra fllsaral. Nært hovdinngang til kulturhust. Indrøy bibliotk r dltakr i Prosjktt Littraturhus i Nord -Trønd lag, som handlr om at ni folkbibliotk har gått sammn md fylksbibliotkt for å gi innbyggrn t rikt program for opplvlsr, læring og dltakls gjnnom å utvikl bibliotkn som lokal littraturhus. Bibliotkt skal framstå som åpnt og tilgjnglig, - glassvggr mot fllsaral. Likvl god skjrming mot lyd. Bibliotkt skal vær t pdagogisk srvicsntr, mn også t std for inspirasjon og rkrasjon. Dt bør kunn vær t fristd i n travl skolhvrdag, samtidig som folkbibliotkbrukrn ivartas på n god måt. Bibliotkt skal fortrinnsvis løss ovr tt plan, på bakknivå. Dt skal utforms md tilgjnglight for rullstolbrukr og ha his i nærhtn drsom dt går ovr flr plan. S også: Totalt har bibliotkt t bhov for ca hyllmtr for gn samling. I tillgg kommr skoln bhov for plassring av dlsamlingr i bibliotkt (klassstt, lærbøkr mv.). NB! 1 hyllmtr = 0,9 m rolbrdd. Boksamling/ Utlånsaral Dt må tas hnsyn til at publikumsaralt til nhvr tid skal romm my folk i ulik aldr; småbarn, ungdom, voksn og ldr, og fungr godt på dagtid, kvld og lørdag (til sammn 42 timr/uk). Aralt skal vær imøtkommnd, md utstillingsaral, sittgruppr og arbidsplassr i tillgg til bok- og mdisamlingn. Områd for prsntasjon av faglittratur, skjønnlittratur og AV-mdir md samlingr i rolr. Samlingn dls opp i barnavdling, ungdomsavdling og voksnavdling, lokalsamling, tidsskriftavdling, AVmdir, vntult også n avdling for flls pdagogisk samling for skoln. Voksnavdlinga ca. 400 hyllmtr Barnavdlinga ca.150 hyllmtr Ungdomsavdlinga ca. 70 hyllmtr, inkl. tgnsrisamlinga, 15 hyllmtr, som md fordl kan plassrs i ungdomsavdlinga. AV-mdisamlingn utgjør ca DVD, lydbøkr og ca CD-platr (musikk). Dtt utgjør ca. 160 hyllmtr. Klassstt skoln ca. 45 hyllmtr. Barnavdlingn bør vær godt tilrttlagt barn mht. utforming, invntar, rolhøyd mv. Bibliotkt har totalt ca bind (bøkr/mdir). I tillgg kommr samlingr skoln ønskr skal rgistrrs og plassrs i bibliotkt (klassstt mv). Tilvkstn i samlingn i bibliotkt r årlig på ca mdir md fradrag for årlig kassasjon som varirr vldig fra år til år. Lokalhistorisk avdling Plassrs i gt rom, gjrn md glassvggr inn mot bibliotkts fllsaral. Bruks i ttt samarbid md Indrøy musums- og historilag til møtr, kurs mm. Ca. 35 hyllmtr. Skal romm møtbordt til 16 prsonr, n dl ldr bøkr og møblr, mikrofilm- og lsapparatr, arkivskap og utstillingsmontr. Utstillingsaral I nærhtn av bibliotkts inngang skal dt vær plass for utstillingr md prsntasjon av tjnstr og dlr av samlingn, for ks ny bøkr, vandrutstillingr ulik tma, kunstutstillingr mv. Tidsskriftr/avisr Tidsskriftr og avisr skal plassrs i rolr. 25 hyllmtr avisr /tidsskriftr. Bibliotkt som sosialt rom og møtplass skal også ivartas vd dnn funksjonn, md god stolr og sofagrupp. Bør vær tilgjnglig for publikum utnfor bibliotkts åpningstidr. Forgang til bibliotkt? Ellr to inngangr? Studiplassr/ arbidsplassr I bibliotkt r dt bhov for ulik typr studiplassr i bibliotksaralt og i gn rom. Bruks av all Individull arbidsplassr grupprom for 4-6 prsonr Datatrminalr fast og arbidsplassr for bruk av bærbart datautstyr. Lyttplassr for avspilling av CD som ikk r til utlån Still lsrom for 10 prsonr (grupprom kan bnytts) Funksjonr som løss i gn rom, skal ha glassvggr mot bibliotkt, - innsyn skal sikrs. AV-rom/ grupprom (grupprom kan bnytts) Rom for filmfrmvisning, musikk, opplæring tc. md plass for 15 lvr. Innsyn i rommt r nødvndig. Sid18 av 41

33 Skrank områdt Inngangs- og skrankområdt skal utforms slik at brukrn følr sg vlkommn. Plassring av utlånskrank skal vær godt synlig, og fortll brukrn at bibliotkt r btjnt. Kontorn for bibliotkarn bør vær i tilknytning til bibliotksaralt. Bibliotkt trngr 4 små kontorr, hvorav dt n også skal ha plass til plast- og bokplibord mv. Samtlig bør ha gulvplass for n boktrall og no oppstillingsplass for bøkr/mdir som skal katalogisrs. Hr vil dt mst av dtt matrialt uanstt mått plassrs i t nærlagr. Slvbtjningsautomatn må plassrs i nærhtn til skrankområdt. Brukrn skal dssutn kunn gjør gn søk i sntralt plassrt søktrminalr. Bsøkstllr plassrs vd inngang(r), bibliotklokalt kan ikk vær gjnnomgangsaral. Nærlagr/kopirom Et mindr nærlagr i tilknytning til slv bibliotklokalt for bøkr/mdir som skal katalogisrs, til nhvr tid ca. ca stk., dtt utgjør ca hyllmtr. Samtidig rom for kopimaskin/printr. Dt må avstts plass for papirlagr/rkvisita. Magasin Ca. 100 hyllmtr. Folkbibliotkt sittr md t magasin md samlingr som ikk nødvndigvis trngr å stå i utlånsdln av bibliotkt, mn som må vær ltt tilgjnglig. Gjldr n god dl bokutgivlsr i priodn , dublttr, n dl lokalhistorisk arkivmatrial mv. Lærbokrom Dt r bhov for lagr/magasinplass for Lærrvidor skoln 40 hyllmtr Bøkr/dublttr skoln tc. 25 hyllmtr Tidsskriftsårgangr skoln 25 hyllmtr Lærbokordning for Indrøy, ca bøkr. Om bibliotkt også skal ovrta lærbokansvart for Indrøy u.skol og Sakshaug skol vil vi komm opp i ca bøkr, dtt utgjør ca. 250 hyllmtr. Lærbokrommt plassrs fortrinnsvis nært bibliotkt, da rommt r i daglig bruk. Om dt plassrs i kjllr må dt vær tilgjnglig md his om dt r på t annt plan (boktrallr). Dt kan også vurdrs om magasin og lærbokrom kan slås sammn til tt rom. Compactrolr kan rdusr aralbhovt. Gardrob/toaltt Ansatt kan ha gn gardrob og toaltt, llr sammn md for ksmpl kulturskoln llr kulturhust. Prsonalrom Pausrom r flls md kulturhus, kulturskol, v.også andr Auditorium Nærht til t auditorium for klassr, forfattrbsøk, arrangmntr, littraturformidling. Dimnsjonrt for 60 prsonr (2 klassr). Sambruk md skoln og d andr kulturutøvrn. Rom - og funksjonsbhov p ty m o R Administrasjon/prsonal l a r a lt ta o T v o h b Indrøy bibliotk m ro l ta n A - n o rs P g in tn s la b to l n a r m a u S d n r t is s k E m ro v ra k ts rh æ N g u a h l s o k k a s S y l rø o k d ṣ In u..g v y rø d In y l o rø k s d In l o k rs ltu u k SAMBRUK Kontor 4 prsonr ,1 Vstibyl Flls info. md andr Skrank/informasjon Vstibyl/kaf Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Mot fllsaral Gardrob, WC for ansatt ,5 Grupprom/AV rom Grupprom/aud. Grupprom Ja Ja Ja Ja Avhng. av planløsning Lsplassr Grupprom bnytts Lagr/magasin/kopiringsrom ,7 Fjrnlagr ,4 Lærbokrom ,7 Utstillingsaral/utlånsaral ,5 Vstibyl/kaf Lokalhistorisk avdling , y rø d In s u rh ltu u k T IN M y rø d In k t lio ib b Sid19 av 41 r d a n rk M

34 Indrøy kulturskol Indrøy kulturskol har i dag ca. 340 lvr fordlt på musikk, dans, drama og visull kunstfag. Kulturskoln samarbidr md Indrøy vidrgånd skol, Indrøy kulturhus og Nils Aas kunstvrkstd om rom. Til sammn r dt 21 tilsatt. Bhovt for t samlt tilholdsstd og bdr fasilittr r påkrvd for å møt morgndagns krav til n ffktiv og attraktiv kulturskol md mr kulturskolundrvisning på dagtid og å møt samfunnts forvntning om kulturskoln som t kommunalt rssurssntr (Kulturløftt). Til dtt liggr også n fornyls av ksistrnd tilbud og utvikling av ny kunstuttrykk (f.ks. film og nysirkus). I tillgg sr n at dt n rivnd tknologisk utvikling innn kunstfagn, spsilt i musikkopplæringn, komponring og opptak. Kulturskoln vil framstå som n skol md gn idntitt og vær t rssurssntr (lim og grunnmur) i nært samarbid md andr kulturaktørr, barnhagr og skolr. Tilby komptans og utstyr. Kulturskoln vil vær n sntral aktør vd lvrandør av produksjonr og undrvisningsopplgg til DKS, DKSS m.m. Srvicområd En vntarna for forsatt, lvr og publikum. Bibliotksaralt kan v. bruks. Administrasjon/ldls. Kontorplass for rktor og kulturmdarbidr. Tilgang til møtlokalr Lærrarbidsplassr Arbidsrom for lærr md plass til ca. 8 lærr. Sambruk vurdrs Lagr og kopirom Sambruk md andr gt lagrskap. Prsonalrom Sambruk prsonalrom md d andr virksomhtr. Gardrob /toaltt Ansatt skal ha gn gardrob og toaltt. Sambruk md andr ansatt avhngig av plassring. Møtrom Bhov for møtrom for opptil prsonr. Sambruk md andr møtrom/auditorium. Undrvisningsrom Undrvisningsrom for sang (1-2), piano (2) og strykr (1). Skal vær gn rom. Slagvrksrom, pianorom, strykrom, gitarrom og dramarom i sambruk md andr virksomhtr. Rom for visull kunstfag i sambruk md ungdomsskoln. Dans, drama, blackboks i samarbid md kulturhust, ungdomsskoln og vidrgånd skol. Øvingsrom Øvingsrom md plass for 1 2 lvr. Band -/nsmblrom 3 rom kun for kulturskoln, 2 rom i sambruk md andr. Bandbingkonspt i tillgg. Sansrom Sambruk hls, sps.pd, barnskol, barnhagr, aktivittr for baby og forldr (musikk fra livts bgynnls osv) Disiplinn sirkus I kulturhusts idrttshall llr andr rom tilrttlagt for fysisk aktivitt. Produksjonsrom Et størr rom md god takhøyd i fm. produksjonr DKS, DKSS og annt, korografi. Sambruk md andr. Studio/musikktknologi I sambruk md vidrgånd skol og kulturhus. Vrkstd /Visull kunstfag Produksjon av kostymr, scnografi m.m. Sambruk md andr virksomhtr. Rom for visull kunstfag. Lagr Egn lagr for instrumntr, kostymr og rkvisittr for gt bruk. Nært undrvisningsrom Sid20 av 41

35 Blackboks /biscn Sambruk md andr virksomhtr Gallri/utstillingsplass I fllsaral, vstibyl, msanin llr andr tilgjnglig fllsaral. Indrøy kulturskol har i dag ca lvr fordlt på musikk, dans, drama og visull kunstfag. Kulturskoln samarbidr md Indrøy vidrgånd skol, Indrøy kulturhus og Nils Aas kunstvrkstd om rom. Til sammn r dt 21 tilsatt. Bhovt for t samlt tilholdsstd og bdr fasilittr r påkrvd for å møt morgndagns krav til n ffktiv og attraktiv kulturskol md mr kulturskolundrvisning på dagtid. I tillgg sr n at dt n rivnd tknologisk utvikling innn kunstfagn, spsilt i musikkopplæringn, komponring og opptak. Kulturskoln vil framstå som n skol md gn idntitt og vær t rssurssntr (lim og grunnmur) i nært samarbid md andr kulturaktørr, barnhagr og skolr. Kulturskoln vil vær n sntral aktør/lvrandør vd produksjonr og undrvisningsopplgg til DKS, DKSS m.m. Rom - og funksjonsbhov Indrøy kulturskol Indrøy oppvkst - og kultursntr Indrøy kulturskol p ty m o R v o h b l a r A m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P l a r a to n m u S m ro d n r t is s k E v ra k ts rh æ N l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k rs ltu u k y rø d In s u rh ltu u k y rø d In T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M Kontorlandskap admin Ja Samplassring md andr Gardrob, WC for ansatt Flls md andr Lærrarbidsplassr Kopirom Ja Øvingsrom (undrvisning) Egn rom Band/nsmblrom ,8 Egn rom Lagr , Sid21 av 41

36 MINT Musikk i Nord -Trøndlag Musikk i Nord-Trøndlag r fylkts profsjonll musikrordning. 8 fast musikr i tillgg til n rkk frilansmusikr gir konsrtr, sminarr og kurs til skollvr, allmnt publikum, fritidsmusikklivt, fstivalr m.m. Vår musikr gjør gn produksjonr og samarbidsproduksjonr md andr, samt oppdragsspilling for mang ulik arrangmnt sprdd rundt i fylkt. I samarbid md Rikskonsrtn når Musikk i Nord-Trøndlag t samlt publikumstall på omlag i årt. Flstpartn av diss r barn og ung. Musikk i Nord-Trøndlag har fagansvar for musikktilbudt i Dn kulturll skolskkn. Tjnstn r lokalisrt til Indrøy kulturhus. Administrasjon/ldls Kontorplass for ldr og administrativ mdarbidr skal flytts til Fylkts Hus, Stinkjr Et størr rom md 4-5 m takhøyd i fm. produksjonr DKS, DKSS og annt, korografi. Sambruk md andr. Øvingsrom Øvingsrom md plass for 1 2 prsonr, piano og skrivbord Prsonalrom Sambruk prsonalrom md d andr virksomhtr Gardrob /toaltt Ansatt skal ha gn gardrob og toaltt. Sambruk md andr ansatt avhngig av plassring. Rom - og funksjonsbhov MINT Indrøy oppvkst - og kultursntr MINT p ty m o R v o h b l a r a lt ta o T m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P l a r a to n m u S m ro d n r t is s k E v ra k ts rh æ N l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k s u rh ltu rs ltu u u k k y y rø rø d d In In SAMBRUK T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M Gardrob, WC for ansatt Ja Kontor 85,3 Prsonalrom 21,7 Kopirom 7,7 Øvingsrom 4 50 Må vær Sambruk Lagr ,1 Produksjonslokal ,2 Ja Ja Ja Ja Sid22 av 41

37 Indrøy ungdoms skol Gnrll mål Skolanlggts lvtid r btydlig lngr nn lærplanns. Bygningsmssig gnralitt og flksibilitt r drfor vsntlig. Undrvisningsaraln skal kunn tilpasss skolns organisring, som vil vær i ndring ovr tid. Dt vil drfor vær viktig å lgg til rtt for følgnd forhold vd tablring av nytt skolanlgg i Indrøy: Et tidsmssig skolanlgg - til å løs utfordringn i lærplann ovr tid. Aral for varirt organisasjonsformr, undrvisningsopplgg og arbidsmåtr. Intgrrt undrvisning for lvr md ulik bhov som dl av dn ordinær undrvisningn. En skol som dl av t kultursntrum for lvr, ansatt og kommunn. Et ovrsiktlig, trygt og inspirrnd miljø. D ytr rammr standardisrs for flksibl innrdning. Dagslys, utsyn og logistikk skal ivartas på n god måt vd ulik rominndling. Intrn lttvggr skal kunn fjrns llr ndrs utn at dtt mdførr omfattnd ombygging. Vntilasjon og øvrig tknisk anlgg ønsks flksibl, slik at d intrn vggn kan ndrs uavhngig av dtt. Som n ovrordnt føring vktlggs løsningr som gir god innsyn og utsyn. Et transparnt bygg md bruk av glass intrnt i byggt vil vær miljøskapnd. Dt vil gi god mulight til ovrsiktlight og virk dmpnd på ngativ atfrd. Å synliggjør d ulik aktivittn i n skol vil også kunn frmm fagns likvrd og gi n opplvls av å vær n dl av t aktivt og varirt læringsmiljø. Skoln skal gjnnom univrsll utforming tilrttlggs for all og at barn md særskilt bhov skal ha n rll mulight for inkludring. Rtningslinjr For gnrll utforming av skolbygg på ungdomstrinnt gjldr følgnd rtningslinjr: All trinn skal ha sitt primærområd, t hjmmområd som innholdr gardrobr, gnrll og varirt arbidsplassr for lvr og lærr samt tilhørnd bifunksjonr. All spsialutstyrt aral skal vær ltt tilgjnglig i dn gnrll undrvisningn. IKT srvicfunksjonr vil vær flls for sntrt; tablrs ikk som spsialutstyrt aral mn inkludrs i undrvisningsaraln. Forutsttr da at andr stor rom kan møblrs md datautstyr til bruk vd tntamn og ksamn. Administrasjonn skal vær ltt tilgjnglig for bsøknd, ansatt og lvr. Skoln skal tilby varirt arnar for sosialisring, flls undrvisning og opplvls. All rom skal ha n mst mulig gnrll og flksibl bruk for lvr, ansatt og kstrn brukr. God tilgjnglight og funksjonalitt skal sikrs for all brukr (univrsll utforming). Skolns utområd inkludrs som undrvisningsaral og nærmiljøarna. Gnrll ramm faktorr og krav Dn fysisk utformingn av skolanlgg skal ha løsningr som gjør dt lttr å oppfyll lærplanns krav om: Tilpasst opplæring Kontaktlærrns oppfølging av lvgruppr Variasjon i arbidsmåtr i forhold til vnr og anlgg Flr mulightr for diffrnsiring Størr tilgjnglight på lærmidlr Utforsknd og ksprimntll læring lær vd å gjør Flls aktivittsområdr og vrkstdr Aldrsblandt læring God inkludring av bibliotk og IKT i undrvisningn Samarbid mllom lærr- og lvgruppr God utnytting av kultur- og oppvkstsntrts rssursr Aktivitt og utfoldls Allmnn læringsaral Hjmmområdt r dr lvn oppholdr sg mst og har sin primær tilhøright. Dt bstår av gnrll rom av ulik størrls og for ulik situasjonr; undrvisningsaral, grupprom, lærrarbidsplassr, toaltt og gardrobr. Hvrt trinn skal ha dfinrt hjmmområdr. En slik undrdling av hjmmområdt på hvrt trinn r nødvndig for å skap trygght og ro, særlig i forbindls md atkomst- og gardrobsituasjonn. Hjmmområd gir lvn n størr rfransgrupp nn bar n klass på Lærrn får bdr mulightr til å arbid i tam, organisr undrvisningn sammn, trkk på hvrandrs ulik komptans og lær av hvrandr. All lvr skal få tilpasst opplæring. Sid23 av 41

38 Ulik læringsmtodr og drmd varirt læringsarnar skal kunn bnytts. Hjmmområdt skal ha rom for formidling og samtalr og aralr for slvstudium, gnaktivitt og fllsaktivittr. Araln skal gi mulightr for formidling, samtalr og vildning samt fordypning og rflksjon. Hjmmområdts utforming skal gi mulightr for n undrdling i lvgruppr av forskjllig størrls. For å ivarta årskullvariasjonr skal dt vær mulight for kapasittsmssig gnralitt i og mllom hjmmområdn. I hjmmområdt skal lvn kunn møt sin kontaktlærr og øvrig lærr til vildning og oppfølging båd individult og i gruppr. Hjmmområdt for 100 lvr skal vær flksiblt og robust vd at dt md nkl grp kan tilpasss ulik organisringsformr og gruppstørrlsr. Hjmmområdt skal innhold vlgnd rom båd for lvgruppr på 15, 30 og 60, så vl som lvgruppr på 5, 10 og 20 lvr. Auditorium vil vær tilgjnglig i fllsaralt for å kunn oppfyll funksjonn som undrvisningsrom for to klassr (max 60). Hjmmområdn skal kunn dls inn i fir fast undrvisningsrom md plass til inntil 30 lvr. Undrvisningsrommn dimnsjonrs for varirt møblring, oppbvaring og hyllløsningr. Grupprom lggs mllom undrvisningsrom md god kommunikasjon (dør og innvndig glass) mot fllsaral. Dt r ønsklig md 3 stor grupprom. Diss grupprommn vurdrs å kunn åpns mot hvrandr md flksibl vgg og samlt nytts av gruppr på inntil 20 lvr (min. 1 rom pr. trinn). Øvrig mindr grupprom for inntil 6 lvr plassrs sntralt i hjmmområdt. Diss skal også kunn nytts som møtrom for lærr. (Min. 12 rom, 1. pr. klass). Dt r dagslyskrav til non av diss grupprommn. Trafikkaral aktivisrs som uformll møtplassr, mn holds atskilt fra undrvisningsaral for å hindr støy og forstyrrnd aktivitt i undrvisningn. Som sntral møtplass, pausaral og uformlt undrvisningsaral prioritrs t åpnt torg som dt nklt hjmmområd sitt trffpunkt, da korridorr gir aralbgrnsningr for dtt. Dt tablrs bokskap for lvr tilhørnd hjmmområdts torg. Vask, vanndispnsr samt gnt sittplassr for sosialisring tilpasss vd utforming av møtplassr. Lyddmping og sosial kontroll vktlggs gnrlt i åpn fllsaral og kommunikasjonsaral. Tilstrkklig nærlagr, kopirom og plass for tknisk hjlpmidlr skal intgrrs i hjmmområdt. Arbidsplassr/pultr llr auditoriplassr r ikk ørmrkt nkltlvr mn skal bnytts flksiblt. Dn nklt lv har primært tilhøright til hjmmområdt og til t klassrom, mn araln r sambruksaral på dn måtn at all lvn vd skoln kan bnytt diss. Hjmmområdn vil også kunn bnytts av kstrn brukr vd bhov. Lærrarbidsplassn Ny lærplanr og arbidsformr sttr krav til t nært samarbid blant d ansatt, mllom d ansatt og lvn, samt mllom skoln og hjmmn. Skoln skal organisr undrvisningn i gruppr ttr bhov og på n slik måt at tilpasst opplæring ivartas på n bst mulig måt. Dtt mdførr at ansatt sammn har ansvart for n størr lvgrupp. Nært samarbid om planlgging og gjnnomføring av undrvisningn krvs. Arbidstidsavtaln for lærrn lggr opp til størr grad av tilstdværlssplikt for d ansatt. Dt r viktig å lgg til rtt for n attraktiv arbidsplass dr dt gis anldning til individult arbid som krvr konsntrasjon samt god møtplassr og områdr for flls matrill. Dt avstts 6 m² pr. lærrarbidsplass. Ca. 4 m² til individull kontorplass, ca. 2 m² til samarbidsrom, rttrom og for formll og uformll møtr Yttrligr møtrom kombinrs md mindr grupprom for lvn. Arbidsplassbhov for lærrn: sntralt plassrt individull arbidsplass til for- og ttrarbid i forbindls md undrvisning tilgang til t størr arbidsbord skjrmt aral for konfidnsill samtalr og møtr arna for faglig diskusjonr oppbvaring av gt og flls undrvisningsmatrill Vd lærrns arbidsplassr skal dt vær individull låsbar skap for vskr og konfidnsill dokumntr. Dt skal avstts vggplass for skohyllr og krokr for yttrtøy vd lærrarbidsplassn, da dt forvnts at lærrn i mindr grad vil bnytt sntral fllsgardrob som primærgardrob. Sid24 av 41

39 Elvgardrobr Elvgardrobn plassrs i n åpn gjnnomgangsson for sosial kontroll. Dtt for å hindr mobbing, tyvri og hærvrk. Elvgardrobn utforms slik at ikk trngsl, uro og strss i gardrobsituasjonn skaps. Dt tablrs gardrobr pr. trinn, da mang lvr på ungdomstrinnt fortsatt vil ha bhov for n mr avgrnst situasjon, tilsvarnd barntrinnt. Elvn skal kunn hng av sg yttrtøy og skift til innsko, slik at ikk skitt dras inn i byggt. Elvn skal ha låsbar skap som plassrs i gardrobn. Toalttr Toalttr skal vær dsntralisrt i hl skolanlggt, mn hovdsaklig lagt til hjmmområdn. Dt skal tilrttlggs for at ansatt båd skal ha gn toalttr og kunn bnytt samm toalttr som lvn, for sosial kontroll og forbygging av mobbing. Aral for lvr md særskilt bhov Tr rom av ulik størrls md gn gardrobinngang tilsvarnd t mindr hjmmområd, planlggs for lvgruppr md særlig bhov, llr som gnrlt rsrvaral. Aralt lggs i ovrgangn mllom spsialutstyrt aral og t hjmmområd. Vd bhov for yttrligr kapasittsøkning tnks dtt aralt også bnyttt som buffraral for å ivarta flksibilitt. Altrnativ opplæringsarna Non lvr har bhov for n altrnativ opplæringsarna hvor dt spsilt r tilrttlagt for praktisk læring. Dtt kan for ksmpl vær vdproduksjon, snkkraktivittr, matlaging, stll av vrktøy og kjørtøyr m.m. Et aral til dtt må ligg nært kunst- og handvrksavdlingn, og nær utgang mot lagr/garasj for kjørtøy. Aralt må bl.a. innhold n grovgardrob for kjldrssr, støvlr osv. Flls læringsaral Fllsaral og publikumsaral plassrs sntralt i anlggt vd hovdinngang. Diss araln r båd sntral som flls læringsaral, mn også for kommunn og nærmiljøt forøvrig. Elvn skal imidlrtid ikk bnytt diss araln som atkomst til sin hjmmområdr. Administrasjon og ldls Administrasjon, ldls og andr ansatt Skolns administrasjon og ldls skal ligg sntralt i anlggt og vær tilgjnglig for så vl intrn brukr som for gjstr. Dt r viktig at all som hnvndr sg ltt finnr fram og at dt kan yts dn srvic som r nødvndig. En informasjonsskrank mot hovdinngang. Flls for d andr virksomhtn i sntrt. Dt skal lggs til rtt for t hygglig std å vnt og orintr sg i aktull informasjon fra skoln for bsøknd. Dt r viktig at informasjon når fram i tid til dm dt gjldr intrnt i skoln. Dt skal drfor avstts t områd til informasjonstavlr, posthyllr og vt. monitorr for formidling av bskjdr og annn informasjon. Administrasjonn skal ha tilgang til tlfon, skrivr, kopimaskin mm. Dt vil vær nødvndig md gn rom til støynd maskinr, arkiv og matrill. Dt vil vær aktult å kunn ta imot og hold oppsyn md lvr og ansatt som r syk llr har skadt sg. Et møtrom i nær tilknytning til mrkantilt prsonll bnytts til dtt. D ansatt i administrasjonn har bhov for tilrttlagt kontorplassr og møtrom. Arbidt vil prgs av kombinasjonn av individult arbid, samarbid mllom d ansatt og møtr /samtalr md intrn og kstrn. Kontorr kan organisrs som åpn kontorlandskap md tilgang til lukkt samtalrom Kontor for rktor avstts sntralt og lggs til rtt for samarbid også md andr ldr i sntrt. Prsonalrom Prsonalrommt skal sambruks md andr virksomhtr. Tillitsvalgt, vrnombud Tillitsvalgt for organisasjonn og vrntjnstn vil tidvis ha bhov for t skjrmt aral for konfidnsill samtalr og matrill. Dt bnytts t gnt grupprom til dtt. Sid25 av 41

40 Støttaral /biaral Prsonalgardrobr To gardrobanlgg (kvinnr og mnn) md dusj og toaltt tablrs sntralt. Drift Skolns dl av oppvkst og kultursntrt drifts også av kulturhusts driftsorganisasjon. Skoln skal ha nødvndig rom og innrdning for t rasjonlt rnhold av byggt på all plan. Lagr Undrvisningsaralr og spsialutstyrt aralr skal utstyrs md nødvndig nærlagr. En forutstning for at skoln skal kunn tnk langsiktig økonomisk r at dt også r lagrplass sntralt for størr varkjøp. I tillgg r dt bhov for fjrnlagr til undrvisningsmatrill, lvpultr mm. Avfall Plass for kildsortring plassrs lokalt. Egn avfallsplan for sntrt skal utarbids Utomhus Skolgårdn og skolhagn r læringsarnar, båd formlt og uformlt. D hnsynn som skal ivartas inn, skal drfor også vurdrs vd planlgging av utområdn. Skolns utaral skal dkk tr hovdfunksjonr: aral for idrtt og aktivitt sosial kontakt og rkrasjon Læringsarna som supplmnt til ordinær undrvisningsaral Møtstd for nærmiljøt Skolgårdn skal vær ovrsiktlig, mn også ha avskjrmd områdr og sittplassr dr man kan vær sammn i mindr gruppr. Tak, lvggr og vgtasjon kan bnytts. Fstplass hvor hl skoln skal kunn samls, intgrrs. Utaralt skal kunn bnytts i undrvisningn i ulik faglig sammnhngr. Vgtasjon og vann kan vær n dl av n økologisk profil. Dt skal tilrttlggs for ulik formr for fysisk aktivitt. Utvikling av frdight i ulik aktivittr bør stimulrs. Tilstøtnd grønn områdr skal om mulig kunn bnytts til opphold og undrvisning. Skolns utaral r t av d viktigst møtstdr for barn også ttr skoltid. Utområdt utforms drfor slik at barn, voksn og ldr aktivt kan bruk dtt aralt utnom skolns åpningstid. Parkring ss i sammnhng md parkringsbhov for kommunns administrasjonsbygg, folkbibliotk, vidrgånd skol og flrbrukshall og tilpasss vd Vnnalivgn. Dt skal hr også stts av plassr til sykkl-, og mopdparkring. Trafikkaralr skills fra oppholdsaralr og gang- og sykklvi lggs atskilt fra varkjøring og varmottak. Dt skal vær plassr tilrttlagt for bvglsshmmd vd hovdinngang. Sykklparkring lggs primært ttt vd lvinngangr. Avfallscontainr/miljøtorg skjrms som dl av hlhtlig opparbidls av skoln og dns utoppholdsaral. Kontor til lvrådt. Ldig grupprom bnytts. Egt skap/lagr for lvråd. Dt skal tilrttlggs hlhtlig for ungdomshlsstasjon i forbindls md skoln. Skolhlstjnstn vil gnrlt vær i aktivt og nært samarbid md øvrig prsonal vd skoln. Skolhlstjnstn skal inngå i t rssurssntr, dr båd sosiallærr, rådgivr og andr vildnings- og hjlptjnstr inngår. Skoln vil ha bhov for aral til andr funksjonr som rådgivr fra PPT, logopd, prst llr lignnd i priodr. Dt lggs da opp til sambruk av gnd kontorr og grupp-/møtrom md skolns administrasjon gnrlt og skolhlstjnstn forøvrig. Dt skal tilrttlgg for skjrmt atkomst til skolhlstjnstn, slik at lvr som oppsøkr dnn ikk må gå via skolns administrasjon llr andr aktiv lvaral. Sid26 av 41

41 Lokalt skal ha gt skjrmt vntaral, hvilrom og toaltt univrslt utformt. Voksnopplæring Voksnopplæring samlokalisrs md lvtjnstn. Dt må vær kontor til ldr, og bhandlings- /undrvisningsrom nært dtt. Rom - og funksjonsprogram Indrøy ungdomsskol p ty m o R Indrøy oppvkst - og kultursntr v o h b l a r A m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P l a r a to n m u S Indrøy ungdomsskol I tillgg kommr bhov for: utndørs lagr for idrttsutstyr, garasj for drift og skolns kjørtøy. Voksnopplæring AL avdling: grovgardrob for 16 lvr, vrkstdfunksjon utvndig inngang (ifm vrkstdr) m ro d n r t is s k E v ra k ts rh æ N l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k rs ltu u k y rø d In A1 Torirom SAMBRUK Klassrom Ny giv/matt Lskursrom Grupprom C Rom ansatt Lærrarbidsplassr m/stillrom, møt og gard Mrkantilt prsonll/info ?????? Ut mot trafikkaral Ldls/rktor Inspktør Møtrom Tamldr Gardrob/toaltt ansatt Kopirom/skrivr rktor, inspktør Arkiv og lagr Fjrnlagr/nærlagr D Elvrom/lvtjnstr Toalttr (stt) Torg, gardrobskap VO ldr VO undrvisning Lagr mat og hls Lagr skolmlk og frukt E1 Tknisk drift 12 0 s u rh ltu u k y rø d In T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M Vd undrvisningsrom, stor nok skap Rnholdsrom Hvr tasj pr 500 m² Sid27 av 41

42 Sakshaug skol GENERELLE LÆRINGSAREALER KLASSEROM OG GRUPPEROM - Skol md 7 årstrinn md 1-2 parallllr på hvrt trinn - Hvrt trinn må ha mulight for å vær samla hl trinnt i tt klassrom, mn må også kunn vær dlt i to gruppr/klassr (t stort og t mindr klassrom på hvrt trinn llr tt stort som kan dls av) - Grupprom i til knytning til klassrommt, gjrn md visull kontakt (glass) mot klassrommt for flksibilitt i undrvisningsmtodr og gruppstørrlsr, for å kunn gi bdr tilpassa opplæring, for at lvr md spsill individull bhov kan ha størst mulig tilhøright til klassn. To grupprom pr. årstrinn altså. I læringsaraln skal dt tilrttlggs for t mangfold av læringssituasjonr. Dt r viktig at dt tas tilstrkklig hnsyn vd utformingn av araln, slik at all lvr kan gis tilpasst opplæring og få tilfrdsstilt sin bhov for varirt læringsmtodr og varirt læringsarnar. Læringsaraln skal ha lukkd rom for formidling og samtalr, og kan vær åpnr aralr for slvstudium, gnaktivitt og fllsaktivittr for t størr antall lvr. Araln skal gi mulightr for formidling, avskjrming av kurs og diskusjonr i mindr gruppr, samtalr og vildning samt fordypning og rflksjon. Læringsaralns utforming skal gi mulightr for n undrdling i lvgruppr av forskjllig størrls. For å ivarta årskullsvariasjonr skal dt vær mulight for kapasittsmssig flksibilitt i klassrommn. Dt skal gnrlt vktlggs stor grad av bygningsmssig flksibilitt, slik at sambruk, ominnrdning og flytting av vggr intrnt, ikk hindrs av d tknisk løsningn. Elvn skal ha mulight for å arbid i stor gruppr/klassr, individult og i gruppr. Læringsaraln skal vær flksibl og robust vd at dt md nkl grp kan tilpasss ulik organisringsformr og gruppstørrlsr. Dt skal fortas grundig vurdring av mulig støysprdning i hjmmområdt. Trafikk gjnnom rom til formidling/skjrmt aktivitt bør unngås. Visull skillr utn akustisk skillr bør unngås. Dt gis rom for lk og bvgls og for musisk aktivittr. Dt bør drfor lggs til rtt for at tillggsfunksjonr som lagr og tknisk hjlpmidlr liggr i klassrommns nærht. I d flst tilfllr vil klassrommt også vær dt stdt dr lvn spisr til vanlig. For trinn bør hjmmområdt lggs md tilgang til utaraln. Araln vil i tillgg bnytts som sambruksaralr md SFO, og må ha tilgang til gardrobn sin også fra SFO-basn. HJEMMEOMRÅDER FOR ELEVER MED SÆRSKILTE BEHOV All skolr skal gjnnom univrsll utforming tilrttlggs for at barn md særskilt bhov skal ha n rll mulight for inkludring. Elvr md autism, multifunksjonshmmd og psykisk utviklingshmmd lvr r prioritrt gruppr. Opplæringn r i vsntlig grad i små gruppr llr individull. Avdlingn skal lokalisrs md nkl kommunikasjon til d funksjonr som vil bnytts ut ovr gt aral. Dt skal lggs vkt på ovrsiktlig løsningr som gir lvn forutsigbarht og ordn. Elvr som har bhov særskilt trningsopplgg, ADL og sansmotorisk trning f.ks., bør ha tilgang til t områd spsilt tilrttlagt for dtt, gjrn i sambruk md tank på dt 13-årig skolløpt og v. voksnopplæring i ttrkant. FELLES LÆRINGSAREAL/SPESIALU TSTYRTE AREALER Fllsaralns plassring og utforming skal ss i sammnhng md dt øvrig aralt. Md n gjnnomtnkt modll for ovrlapp av funksjonr og sambruk av diss araln liggr dt mulightr til å få til t vlfungrnd, mn samtidig aralffktivt bygg. Spsialutstyrt aralr btgnr aralr som krvr kstra installasjonr som r forbundt md støy, gift llr far. Dtt gjldr særlig aralr til aktivittr knyttt til naturfagn, kunst og håndvrk, mat og hls, musikk og kroppsøving. Utformingn skal frmm fagns gnart. Dt r hnsiktsmssig at d spsialutstyrt araln lggs ltt tilgjnglig for dt aldrstrinnt som bnyttr diss mst. D skal bnytts som sambruksaralr og trafikkn til og fra skal organisrs på n slik måt at dn ikk virkr forstyrrnd på arbidt llrs i anlggt. Dt skal gis god innsyn til araln, slik at aktivittn r md på å skap t miljø som bærr prg av mangfold og likvrd. Kunst og håndvrk Aktivittr knyttt til kunst- og håndvrksfagn kan gjnnomførs dlvis i lvns klassrom og dlvis i spsilt tilrttlagt aralr sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Vrkstd trarbid : Sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Sid28 av 41

43 Maskinrom: Sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Matriallagr: Sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Vrkstd for arbid md lir/maling: Sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Vrkstd for tknologi, dsign, tkstil/tgning: Sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Naturfag trinn har opplæring i naturfag i klassrommn og utndørs trinn har bruk for spsialtilpassa rom til gjnnomføring av ksprimntr og forsøk sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Rom for tknologi og dsign krvs aral sambruk md ungdomsskoln og kulturskoln. Musikk På all skoln skal dt tilrttlggs for at musikk kan inngå som n intgrrt dl av arbidt, mn også som n mr spsialisrt dl av undrvisningn. Spsialrom kan sambruks md ungdomsskoln, vidrgånd og kulturskoln. Dt avstts aral til lagr for oppbvaring av musikkinstrumntr og matrill også til bruk på skoln, gjrn i tilknytning til allrom/vstibyl.l. Kroppsøving Kroppsøving sttr krav til aralt båd ut og inn. Fagt har fått styrkt plass i grunnskoln og r svært viktig for stor lvgruppr. Aralt skal ha n utforming som gir mulight til allsidig og varirt bruk som utfordrr hl mnnskt. Dt skal ivarta ulik formr for lk, idrtt, dans og annn fysisk aktivitt. Aralt skal tilrttlggs for flrbruk. Sambruk md ungdomsskoln, vidrgånd og kulturhus. For 1-7-skolr og 1-10-skolr skal dt i tillgg til kroppsøvingssalr avstts aral til t trningsrom. I tillgg til å gi økt kapasitt skal dtt gi bdr mulightr for tilpasst opplæring. Mat og hls Dt skal avstts aral for tablring av kjøkkn for undrvisning i fagt mat og hls sambruk md ungdomsskoln. Spsilt tilrttlagt undrvisning i lita grupp, kan sambruk SFO-kjøkkn. Skolbibliotkt Sambruk av bibliotk! Ei lita boksamling i form av oppslagsbøkr bør vær tilgjnglig på skoln, i i hyll f.ks. Fagbibliotk for lærrn inngår i lærrns arbidsaral. Til bibliotkt lggs også flr møtrom for lærr. Allrom Vd planlgging av skolanlggt skal dt ligg n intnsjon om at dt skal vær mulig å saml n størr grupp av skolns lvr og ansatt til samlingsstund, prsntasjon llr kulturarrangmnt. Viktig formål md allrommt r gjnnomføring av forldrmøtr, samlingr av størr lvgruppr og aktivittr knyttt til prsntasjonr av faglig innhold i d ulik fag og fagområdr. Aral til allrommt skal i hovdsak frmkomm vd at funksjonr i anlggt samlokalisrs. Innlmms imidlrtid diss araln gjnnom bruk av skyvdørr, ovrlapp, llr amfiarrangmntr tc. kan vstibyln utvikls til å bli skolns sntral møtstd. Sntralt i allrommt r t trappamfi, kunnskapstrappn, som vil gi sittplassr til mang. Vstibyln kan bruks som t utgangspunkt for samlingssal/allrom intrnt i nhtn, llr samhandling på tvrs Vstibyln r ansiktt utad, n introduksjon til skoln, og skal skap ovrsikt vil f.ks. vær tilgjnglig aral for d andr skoln i kommunn. Dn skal romm tilsynsvakt og samtidig vis vi til skolns ldls, spsialutstyrt aralr og hjmmområdr. Vstibyln liggr sntralt i skolanlggt, kan vær innndørs lkområd for SFO. Elvrådt bør få aral og mulight til å profilr sg i vstibylaralt. Vstibyln r også t gnt std til informasjon og utstillingr. Lit aral stts av til rnt paus-, vriml- og trafikkaral. Dn nåværnd ungdomsskoln har i inngangspartit t musikkrom, som kan åpns til å bli n størr vstibyl. Hvis d vlgs å bhold dtt rommt, sr vi n rkk aktull bruksområdr som vil styrk aktivitt på skoln, og styrk skolns plass i IOKS. Dt vill vær t sambruksaral, tilgjnglig for all andr aktørr i IOKS, og d andr barnskoln i kommunn. Md t musikkutstyrslagr tilknytta rommt kunn dt dkk my av bhovt for musikkrom for Sakshaug skol, dt vill styrk skolns kulturprofil, dt kunn bruks til formidling av Sid29 av 41

44 bibliotkt, kulturskoln kunn bruk dt til undrvisning, vgs kunn øv mindr framføringr for barnskolpublikum, d andr barnskoln i kommunn kunn book rommt og ha n tilhøright vd sntrt, SFO kunn bruk dt til innndørs lkaral på ttrmiddag, i tillgg til at dt vill vær t naturlig møtstd for bsøknd, forldrmøtr o.l. NB: Rommt r ikk md i tablln for romprogrammt. Auditorium Sambruk båd av auditorium i nybygg, og v. allrom i gammlt u.sk.bygg (ny barnskol). SFO SFOs virksomht skal i størst mulig grad basr sg på sambruk md skolns øvrig aral, mn må ha sin gn bas som utgangspunkt. SFO skal ha tilgjnglig t oppvarmingskjøkkn md nærht til gnt spisaral for n størr grupp lvr. Dt må også kunn lags mat sammn md i mindr grupp lvr (4-6 prs.) i særskilt tilrttlagt opplgg, llr som fritidsaktivitt på SFO. Dt skal vær gnt arbidsplass i kontorfllsskap til individult arbid for SFO-ldr. Møtromsfunksjon ivartas vd sambruk md øvrig virksomht på skoln. Aktivittsskoln skal ha no særaral til lagr av matrill. PERSONALET Skolanlggt skal i sin utforming bidra til t godt arbidsmiljø. Aralt skal gi all ansatt god mulightr for å utfør sitt arbid til bst for lvns læring og gn utvikling og trivsl. Prsonalaraln skal ss i sammnhng Administrasjon, ldls og andr ansatt Skolns administrasjon og ldls skal ligg sntralt i anlggt og vær tilgjnglig for så vl intrn brukr som for gjstr. Dt r viktig at all som hnvndr sg, lvr, ansatt og andr, ltt finnr fram og kan yts dn srvic som r nødvndig. Dt skal drfor lggs til rtt for t hygglig std å vnt og t std å orintr sg i viktig informasjon. D ansatt i administrasjonn har bhov for tilrttlagt kontorplassr og møtrom. Arbidt vil prgs av kombinasjonn av individult arbid, samarbid mllom d ansatt og møtr/samtalr md intrn og kstrn, også konfidnsill. Arbidsplassn kan organisrs i åpn landskap, lukkd kontorr llr i n kombinasjon. Dt r viktig at dt avstts tilstrkklig plass til møtr, slikt aral skal fristills fra vntull lukkd kontorr. Dt vil vær aktult å kunn ta imot og hold oppsyn md lvr og ansatt som r syk llr har skadt sg. Dt skal drfor sørgs for at dt finns t aral for hvil og ro i nær tilknytning til kontorprsonalt. Dt kan vær sambruk md t skjrma (møt-)rom som r tilgjnglig for hlssøstr, PPT, lv-og forldrsamtalr osv. Til administrasjonn vil dt vær nødvndig md aral til arkiv og matrill. Støynd maskinr som skrivr og kopimaskin stts i gn rom for dtt. Dr administrasjonn ikk liggr i tilknytning til øvrig prsonalaral skal dt lggs til rtt for t minikjøkkn for tilrttlgging av nkl srvring kaff/t vd møtr og lignnd. IKT Md øknd bruk av IKT-utstyr i skoln vil bhovt for vdlikhold og oppgradring øk. Flls IKTsrvicavdling for all plassrs i sntrt. Driftsprsonll, vaktmstr og rnholdr For å kunn sikr at skolanlggt blir tatt godt var på, vil dt vær hnsiktsmssig at rnholdr og vaktmstr kan organisrs som t tam, og ha t nært samarbid. Drs aralr skal tilrttlggs slik at n unngår unødvndig blastningr og kunn sikr t godt samarbid om oppgavn. Prsonalrom D ansatt skal ha t områd for bspisning, sambruk md d andr samhandlingspartnr. Dt r likvl bhov for t paus-aral på skoln for kortr matpausr og for prsonal som har tilsyn md lvr. Lærrarbidsplassr Ny lærplanr og arbidsformr sttr krav til t nært samarbid blant d ansatt, mllom d ansatt og lvn og mllom d ansatt og hjmmn. Skoln skal organisr undrvisningn i gruppr ttr bhov og på n slik måt at tilpasst opplæring ivartas på n bst mulig måt. Dtt mdførr at d voksn som sammn har ansvart for n lvgrupp, vil vær i nært samarbid om planlgging og gjnnomføring av undrvisningn. Arbidstidsavtaln for lærrn har vært og r i ndring. Ny avtalr lggr opp til størr grad av tilstdværlssplikt for d ansatt. En lærrs for- og ttrarbid bstår båd av arbid aln og i gruppr/tam og av arbid av tortisk og praktisk art. Dt r viktig å lgg til rtt for Sid30 av 41

45 n attraktiv arbidsplass dr dt gis anldning til individult arbid som krvr konsntrasjon, god møtplassr og områdr for flls matrill. Dt r viktig at aralt for lærrarbidsplassn ss undr tt. Dt avstts 6 m² pr lærrarbidsplass. 3,5-5 m² pr prson til individull kontorplass 1-2,5 m² til samarbidsrom for formll og uformll møtr (tammøtr, tvrrfaglig møtr, vildningsmøtr), tlfonrom og stillrom/studicll for kstra konsntrasjonskrvnd arbid. Arbidsbnkr skal vær cm brd. Totalt 6 m² pr prson til utforming av all funksjonr, hnsyntatt samtidight og sambruk. I hvrt nklt byggprosjkt skal fordling av arbidsplassaral mllom individull kontorplass og samarbidsrom, stillrom, samtalrom tc. bgrunns dls md bskrivls av dn arbidskultur man ønskr å bygg opp undr, og dls md hnvisningr til hvrt nklt av følgnd punktr: 1. Lærr trngr n individull arbidsplass til for- og ttrarbid til undrvisning. 2. Lærr trngr tilgang til t størr arbidsbord. 3. Lærr trngr tilgang til skjrming for konfidnsill tlfonsamtalr. 4. Lærr trngr tilgang til skjrming for konfidnsill møtr/ lvsamtalr. 5. Lærr trngr tilgang til arna for faglig diskusjonr. 6. Lærr trngr plass for oppbvaring av gt og flls undrvisningsmatrill, samt flls faglittratur. 7. Lærr trngr å vær tilgjnglig for lvr. Lærrn samarbidr i 3 tam: trinn, trinn og trinn. Lærrarbidsplassn bør samls, dt r ikk ønsklig md for stor rom, f.ks.: 2 rom á 8 plassr og 2rom á 6 plassr. Grupprom og klassrom kan bruks til tam- og trinnmøtr. Skolhlstjnstn/lvtjnstr Hvr skol har bhov for skolhlstjnst, rådgivr fra PPT, institusjonr, logopdr, prstr m.fl. Dt r rttt mot forbyggnd hlsarbid. Flls tjnst som plassrs i sntrt. Organisasjonn - mdvirkning Skoln r i dag slvstyrt, no som sttr krav til samarbid md arbidstakrns organisasjonr. Oppgavr som tidligr har vært løst sntralt, vil md dagns ordning løss lokalt. Tillitsvalgt for organisasjonn og vrntjnstn vil tidvis ha bhov for t skjrmt aral for konfidnsill samtalr og t aral for oppbvaring av matrill; sambruk md andr funksjonr, tilgang til låsbart skap. Informasjon Dt r viktig at informasjon når fram i tid til dm dt gjldr. Dt skal drfor avstts t områd til informasjonstavlr, posthyllr og vt. monitorr for formidling av bskjdr og annn informasjon. I tillgg skal d ansatt ha tilgang til tlfon, skrivr, kopimaskin m.m. STØTTEAREAL Prsonalgardrobr (Sambruk md kulturhust) Prsonalgardrobn skal vær tilpasst rullstolbrukr. Dt skal vær låsbar skap. Dr dt r langt til fllsgardrob bør dt supplrs md dsntralisrt gardrobløsningr til varmdrssr/utsko tc. Dtt gjldr lærr på trinn. Elvgardrobr Elvn skal kunn hng av sg yttrtøy og skift til innsko. D yngst lvn bør ha gardrobr i ovrgangn mllom ut og inn, og dt skills mllom våt son, skittn son og rn son. Dt skal vær mulig å spyl og tørk tøy. Gardrobaralt utforms md tank for at trngsl ikk skapr uro og strss i gardrobsituasjonn. Gardrobn bør plassrs slik at ikk skitt dras langt inn i byggt. Gardrobn bør plassrs i n åpn son/tilrttlagt for sosial kontroll for å forhindr mobbing, tyvri og hærvrk. I tillgg skal bhovt for kstra toalttr og gardrob vurdrs i skolr som skal bruks til kulturhus, har bibliotk og vd utli av spsialutstyrt aralr og fllsaral. Toalttr Toalttr skal vær dsntralisrt i skolanlggt. I tillgg til d dsntralisrt toalttn skal dt vær toalttr sntralt i byggt. Diss skal båd ivarta bhov for toalttr ltt tilgjnglig fra utaraln, toalttr tilgjnglig vd utlån/utli av lokalr utnom skoltidn og toalttr rsrvrt d ansatt, sistnvnt lagt til prsonalgardrobr. Sid31 av 41

46 Lagr Undrvisningsaralr og spsialutstyrt aralr skal utstyrs md nødvndig nærlagr. En forutstning for at skoln skal kunn tnk langsiktig økonomisk r at dt r lagrplass for størr varkjøp. I tillgg r dt bhov for fjrnlagr til undrvisningsmatrill, lvpultr tc. Dt bør avstts no lagrkapasitt til lag/forningr. Dt bør vær utbod til lagring av matrill til utaktivittr og utskol. Drift Ldr for drift plassrs ltt tilgjnglig og sntral i anlggt. I tillgg r dt bhov for t vrkstdsaral. Dt bør ligg i forbindls md varmottak llr sammn md kunst og håndvrksaralr. Drift skal ha gn utbod for rdskapr og maskinr. Avfallsrom Avfallsrom md plass for kildsortring plassrs fortrinnsvis i gt bygg og i forhold til sikkr hnting md bil. Rngjøringssntral og rnholdsrom Skoln skal ha d nødvndig rom og innrdning for t rasjonlt rnhold av byggt. Egn bygningsmass krvr gn rnholdssntral. Dtt skal samsvar md bhov iht. rnholdsplan. Tknisk rom Dt skal stts av nødvndig plass til tknisk rom. UTEANLEGGET Skolgårdn og skolhagn r læringsarnar, båd formlt og uformlt. D hnsyn som skal ivartas inn, skal drfor også vurdrs vd planlggingn av utområdn. Dr utaraln r knapp og utsatt for høy slitasj skal dt vær særlig høy kvalitt i matrialvalg og dtaljring. Utanlggt md møblring og utstyr skal vær tilgjnglig for all. Skolns utaral skal dkk tr hovdfunksjonr: pausaral for lk, sosial kontakt og rkrasjon læringsarna som ldd i dn ordinær undrvisningn møtstd i nærmiljøt For d lavr trinn bør dt i stor grad lggs til rtt for fri lk. Lkn skal kunn forgå på tvrs av aldr og kjønn og inkludr barn på ulikt frdightsnivå. Barn skal kunn lk aln llr sammn i størr gruppr. Stdr og anlgg bør vær funksjonsåpn. Md dt mns aralr lagt til rtt for ulik typr aktivittr og hvor flr aktivittr kan forgå samtidig. Dt gir bdr vilkår for fantasi- og rolllk. Natur gir gratis byggmatrialr til konstruksjonslk gjnnom bruk av sand, vann, stin, grnr og røttr. Trær og kratt gir mulight for å trkk sg tilbak i lk mllom non få. Dt skal vær god møtstdr også i utanlggt. Skolgårdn skal vær ovrsiktlig, mn bør også innhold avskjrmd områdr og sittplassr dr man kan vær sammn i mindr gruppr, i tillgg til plassr dr størr lvgruppr og hl skoln kan samls. Diss bør skjrms md ovrdkning, lvggr og vgtasjon. Utaralt kan bruks i undrvisningn stt fra ulik faglig ståstdr. Vann kan vær n dl av n økologisk skolprofil og md n lokal ovrvannshåndtring og dammr kan dt tilrttlggs for å gi barna forståls for natur og miljø. Elvn skal få prøv mang ulik formr for fysisk aktivittr. På høyr årstrinn bør d gis mulight til å utvikl sin frdight i d aktivittr som spsilt intrssrr dm, og d bør stimulrs til å planlgg sin gn fysisk trning. Når dt liggr til rtt for dt, bør friaralr omkring skolns områd utnytts. I t samfunn dr barns fysisk hls, mangl på fysisk aktivitt, ovrvkt tc. får stadig mr oppmrksomht, skal skolns utanlgg vær utformt slik at dt kan bidra positivt for å løs diss utfordringn. Attraktiv utmiljør vil kunn bidra til å rdusr båd mobbing og hærvrk. En vktlgging av utforming av skolns utaral kan btgns som situasjonll forbygging, som stimulrr til positiv aktivitt. Skolns utaral r t av d viktigst møtstdr for barn også ttr skoltid. En attraktiv utforming kan øk dns btydning for hl nærmiljøt. Utområdt bør drfor utforms slik at barn, voksn og ldr, md og utn funksjonshmmingr, aktivt kan bruk dm. Dt skal vær parkringsplassr tilrttlagt for bvglsshmmd. Dt skal også stts av plass til sykkl og mopdparkring. Trafikkaralr skills fra oppholdsaralr og gang- og sykklvi bør lggs atskilt fra varkjøring og varmottak. Diss funksjonn bør ligg på skyggsidn hvis mulig. Avfallscontainr skjrms. Sid32 av 41

47 Rom og funksjonsprogram Sakshaug skol p ty m o R Indrøy oppvkst - og kultursntr v o h b l a r A m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P l a r a to n m u S m ro d n r t is s k E Sakshaug skol A1 Torirom/bas SAMBRUK Klassrom Klassrom Klassrom Grupprom Klassrom Grupprom Grupprom Klassrom v ra k ts rh æ N l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k rs ltu u k y rø d In s u rh ltu u k y rø d In T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M Skal kunn dls md flyttbar vgg Lagr Gardrobr m/toaltt Også SFO Tørkrom Tørrgardrob m/toaltt Gardrobr tørr A2 Torirom md spsialinnrdning Lagr skolmlk og frukt 6 1 6? SFO Bas Kjøkkn Rom for rolllik Bygg og kunstruksjonslik Lagr Lagr for rullstolr/vogn Bas, kjøkkn, lk, lagr, grupprom Sambruk 1. og 2. klass Sambruk 1. og 2. klass Likutstyr 0 Utvndig bod Kopimaskin Kontor m/lagr/kopi for SFO C Rom ansatt Lærrarbidsplassr Mrkantilt prsonll/info Ja Ldls Pausrom Gardrob/toaltt ansatt Kopirom Arkiv og lagr Møtrom Ja E1 Tknisk drift 30 0 m/stillrom, møt og gard Rnholdsrom, rnholdssntral 30 Hvr tasj pr 500 m² I tillgg kommr bhov for utndørs lagr for lkutstyr Sid33 av 41

48 Sakshaug skol - utområd Bhov: Organisring, v. sambruk: Hvorfor? Hvordan skal vil bruk dt? Utområdt - Egt områd for trinn - Aktivittsområd for trinn md ballbing, banr til div. ballspill, sykklban, v. skatramp. Kan v. også disponrs av ungdomsskol - Skjrming, avgrnsa områd tilrttlagt for d yngst: Sandkassr, dissr, klatrstativ Ha mulight til å bruk utområdt hl dagn. - Stimulr til fysisk aktivitt og samspill Forutsttr t godt samarbid om organisring: Ulik uttid, samm rglmnt Prsisring sammnfatting av uttallsr fra lærrtamn, lvrådt og FAU om hva dt r viktig at utområdt har: - Ballbingr, n kan som kan islggs på vintrn - Asfaltrt ballplass skjrma fra vg og bygningr - Basktballstativ, Vollyballban/kanonball - Smashballstativ - Ballvgg - Sandkass (stor) - Huskstativ, stor diss (sånn som flr kan vær oppi) - Likapparat (har t umontrt klatrstativ liggnd i kjllrn ) - Nivåforskjllr - Trær, bplantning, gjrn bærbuskr og frukttrær - Avskjrma «rom» - Utamfi - Sittplassr md og utn tak - Bålplass - Hindrløyp, klatrvgg - Sykklban, skatramp (btong) - Sykklparkringsskur - Utstyrsrom i nærhtn til utområdt - Områdt bør vnd sg mot utmarka bak, ltt tilgang til akbakk (Prstlia) - Ltt adgang til kunstgrssbann/idrttsbann Sid34 av 41

49 Flls aralr Sambruk av aralr. Forskjllig virksomhtr vil vær dn dominrnd brukr av dlr av sambruksaralr, mn araln skal allikvl vær tilgjnglig for hvr nklts virksomht i sntrt. Timplanlggs. Torirom Grupprom/møtrom Non grupprom/møtrom kan md fordl plassrs i dtt områdt og kan bruks av all virksomhtr, v. utlis til lag og forningr. Klassrom Et mindr klassrom for 15 lvr plassrs sntralt og nært bibliotk/biscn /naturfagrom. Auditorium For å saml n størr grupp lvr tablrs auditorium md fast sittplassr for inntil 60 lvr. Auditorit innrds md fast skrått gulv, auditoristolr md fast skrivplatr, unntatt på først rad, dr dt skal vær løs bord, og dt skal avstts plassr for rullstolbrukr. Auditorit skal utstyrs md audiovisull hjlpmidlr for dmonstrasjonr og fordrag. Auditorin skal utforms slik at forlsrn har god kontakt md all tilhørrn (lngd- brddforhold i rommt). Auditorit skal ha god takhøyd, mn ikk tablrs ovr to plan. Spsialutstyrt aral Spsialutstyrt aralr krvr kstra installasjonr som r forbundt md støy, gift llr far. Dtt gjldr særlig aralr til aktivittr knyttt til natur- og miljøfag, kunst og håndvrk, mat og hls samt musikk. Utformingn skal frmm fagns gnart. Dlr av undrvisningn i diss fagn skal også kunn gjnnomførs i lvns hjmmområd. Sammnhngn mllom tori og praktisk arbid muliggjørs i størr grad dr dt r tatt hnsyn til ttt kobling mllom hjmmområdn og spsialutstyrt aral. Ovrlapp av funksjonr og sambruk av aral r aralffktivt og lggr til rtt for høyr bruksintnsitt. For mat og hls samt musikk vil sambruk mot øvrig sntral fllsaral vær særlig viktig. Spsialrom Bhov for spsialrom: fysikk, kjmi og biologi/naturfag r brgnt i sambruk md ungdomsskol og barnskol Naturfagrom Naturfagrommn skal framstå som n avdling md gn spsialrom for hvrt nkltfag, forbrdlssrom og andr birom. D skal ha n sntral plassring, da d skal bruks av all lvn. Dt r ønsklig md synliggjøring av fagt i fllsaraln, og dt skal avstts plass for glassmontr l lign for dtt. All undrvisning krvr tilgang på spsialutstyr, undrvisningn bstår i tavlundrvisning md simulringr, dmonstrasjonsforsøk. Elvn skal arbid md lvforsøk, grupparbid og prosjktarbid. All skal kunn arbid md gn PC. Laboratorin skal innrds for flksibl bruk, og skal ikk ha fastmontrt utstyr/pultr, md unntak av tknologidln i fysikk. Fast innrdning skal vær plassrt langs vggr. All laboratorin skal ha avtrkkskap langs vgg, godt md bnkplass og låsbar oppbvaringsskap md glassdørr. Rommn skal ha stor tavl på vgg. All rom skal ha vaskrnnr, srvantr og nødvndig sikkrhtsutstyr iht. forskriftr. Dt r ønsklig md n viss åpnht mllom rommn, for ks md glass i vggn. Avdlingn har bhov for tilgang til auditorium for filmframvisning og gjstforlsningr. A) Naturfag -/Fysikklaboratorium (bskrivls vidrgånd skol ) Rommn skal ha tt avtrkkskap / rom. Rommn skal ha dirkt atkomst til forbrdlssrom og grupprom. En dl av rommt skal md fast laboratoripultr for 30 lvr for undrvisning i tknologi, rstn av rommt innrds for flksibl undrvisning som øvrig laboratorir. Rommt skal ha dirkt atkomst til forbrdlssrom. B) Natur - og miljøfag (bskrivls ungdomsskol) Aral til gjnnomføring av ksprimntr og forsøk har særlig krav til avtrkk og bhandling av giftstoffr mm. Utformingn skal ta hnsyn til bhovt for ovrsiktlight, dmonstrasjonr og lvaktivitt. Båd inn og ut vil dyrking av vkstr kunn gi positiv bidrag til fagt. Å arbid båd praktisk og tortisk i laboratorit og i naturn md ulik problmstillingr r nødvndig for å få rfaring md utvikling av kunnskap om naturvitnskapns mtodr og tnkmåtr. Araln ønsks på bakkplan for god tilgang til områdts utaral. Sid35 av 41

50 I tillgg til to undrvisningsrom for inntil 30 lvr skal dt vær t forbrdlssrom for to lærr og lagrplass mllom undrvisningsrommn. Dt r nødvndig md t undrvisningsrom til 15 lvr i umiddlbar nærht til naturfagrommn. Kjmi -/Biologi laboratorium Rom for biologiundrvisning dimnsjonrt for 30 lvr Rommt skal ha dirkt atkomst til forbrdlssrom. Ovr lvbordn skal dt vær punktavsug md flksibl arm. Rommt skal ha 6 avtrkkskap, lvn arbidr i gruppr på 3 vd avtrkkskapn i fm oppgavr. Skapn plassrs md høyskap md plass til glassutstyr mllom avtrkkskapn. Rommt skal ha dirkt atkomst til forbrdlssrom. Klassrom for 15 lvr nært laboratorit. Forbrdlssrom All spsialrom skal ha dirkt tilgang til forbrdlssrom, flls forbrdlssrom kan vurdrs. Rommn skal kun vær tilgjnglig for naturfagslærrn. Forbrdlssrommn skal ha lab. pultr, vanlig låsbar skap i tillgg til brannsikkrt skap, gnistsikkrt kjølskap og spsialskap for oppbvaring av gass. Rommn skal ha godt md bnkplass, vaskrnnr og avtrkkskap. Forbrdlssrom for kjmi skal ha vaskmaskin og tørkplass for glassrør, kolbr tc. Drsom løsningn tillatr dt, kan dt vær tt stort forbrdlssrom. Kjmikali skap (llr gt rom) Oppbvaring av kjmikalir som bruks i fagn naturfag, biologi og kjmi oppbvars i gt skap md konstant avtrkk. Kun faglærr skal ha tilgang til skapt. Stoffkartotk skal vær tilgjnglig. Skapt skal plassrs vd/i forbrdlssrommt for kjmi. Kunst og håndvrk D spsialutstyrt araln skal frmm motivasjon og skaprgld. Varirt matrialr og hjlpmidlr gjørs ltt tilgjnglig. Aralt vil også kunn vær gnt som utliaral. Dt skal skills mllom støynd og mindr støynd aktivittr og ta hnsyn til lydkrav og bhandling av skitt, støv og annn forurnsning. Gulv og vggr skal vær ltt å rngjør og tilstrkklig md vaskr og sluk tablrs. Aktivittn krvr kstra takhøyd og god tilgang på lagrplass. Dt skal gnrlt i skoln tilrttlggs for utstillingr båd av lvarbidr og andr inspirasjonskildr knyttt til kunst og håndvrksfagt. Vrkstd for trarbid og lir: Arbidsplassr som r tilrttlagt for lir- trarbid sondlt. Plass til maskinr som båndsag, sirklsag, høvl, dribnk mm samt nødvndig avtrkk (avløp) til diss. Egt maskinrom avstts for sag i forhold til HMS krav. Plass til skap for oppbvaring av vrktøy og utstyr. Lagraral md plass til oppbvaring av lvarbidr. Vrkstd for tknologi, dsign, tkstil og tgning: Arbidsplassr som r tilrttlagt for tgning og maling. Digital tavl til bruk i undrvisningn. Tilrttlagt for arbid md digital vrktøy. Plass til skap og rolr for lvarbid og utstyr. Aralt bør kunn sambruks md naturfag. Lagr og biaral: Dt skal vær nkl tilgang for matriallvransr på bakkplan. Kramikkovn skal plassrs i t gt rom vd vrkstdt. Musikk Musikkrommt skal ha godt md gulvplass og gnt gulvblgg til bvgls og dans for inntil 20 lvr (maks 30 lvr for roligr aktivitt /toriundrvisning). Ekstra takhøyd, god lydgjngivls og dansgulv tablrs. Dt skal tablrs n spilvgg i rommt for dansaktivittn. Musikkrommt md grupprom /øvingsrom plassrs vd fllsaral /stor auditorium og kultursal for mst mulig sambruk. Dt skal lggs til rtt for to grupprom/øvingsrom/bandrom som kan bnytts til lytting, øving og produksjon, båd individult og i grupp. Et lit lydstudio lggs i tilknytning til diss. God lydisolring må sikrs mllom musikkrommn og mot øvrig undrvisningsaral. Sid36 av 41

51 Dt avstts aral til flr lagr for oppbvaring av musikkinstrumntr og matrill i tilknytning musikkundrvisningn samt kstrn brukr som musikkskoln og korps /band. Musikkrommt md tillggsrom lggs til ungdomsskolns hjmmområd og disponrs primært av ungdomsskoln. Musikkaktivittn vil i tillgg til n omfattnd instrumntalopplæring vær, fagområdr som hørlær, satslær, arrangring/komponring, nsmbl musikkformidling og nsmblldls. Konsrtsal Bhov for konsrtsal dkks opp i kulturhusts konsrtsal. Instrumntalundrvisning Rom for ulik typ instrumntalundrvisning md plass for lærr og lv. Øvingsrom Øvingsrom md plass for 1 2 lvr. Slagvrkrom Rom for slagvrksøving md plass for 1-2 kompltt stt. Kan vær dl av band-/nsmblrom Bandrom /nsmblrom Rom for band- og llr nsmbløving, - plass for fullt forstrkrutstyr og bandoppstt for 6-7 prsonr. Instrumntlagr Lagrrom for div instrumntr, - oppbvaring i hyllr og opphng på vgg, vt. stativ. Dt skal tas hnsyn til oppbvaring av strykinstrumntr (luftfuktight). Forbrdlssrom musikk /musikkbibliotk Rom for forbrdls. Ldig øvingsrom kan bruks Lydstudio Lydstudio for innspilling og md mikspult. Må ha kontakt md t bandrom, f.ks. via kamra llr dirkt innsyn. Mat og hls Dt tablrs kjøkkn for undrvisning i mat- og hlsfagt som arbidsson. I t kjøkkn undrviss inntil 20 lvr samtidig. 5 gruppr på inntil 4 lvr dlr n arbidsnht /kjøkknøy. En kjøkknøy lggs godt plassrt for undrvisning /dmonstrasjon. Elvns spisson lggs som sparat aral fra d to kjøkknaraln og skal kunn åpns mot flls kantinaral (bnytts som utvidt kantinaral). Lagr til tørrvarr, kjøl- og frysrom samt t vask- og strykrom inkludrs. Lagr for skolmlk og frukt inkludrs. Kantin /kafè All skolns lvr og lærr skal kunn møts daglig i flls kantin /kafé. Aralt skal også kunn bnytts til forldrmøtr og øvrig kulturarrangmnt. Utaralt inkludrs som utvidt oppholdsaral. Kombinasjonn av flls kantin /kafé og vstibyl/hovdatkomst gir høy bruksintnsitt. Stor auditorium /kultursal, bibliotk, flrbrukshall, mat og hls, og musikk knytts ttt opp mot kombinrt kantin /kafé og hovdatkomst. Aralt vil vær skolns ansikt utad, som introduksjon til skolns øvrig funksjonr. Skolns lvr skal kunn samls trinnvis i flls samlingssal. Aralt skal også kunn bnytts til forldrmøtr, og til øvrig kulturarrangmntr. Kulturhusts konsrtsal skal bnytts til dtt. Skolbibliotk /Folkb ibliotk Bibliotkt står sntralt båd som læringsvrktøy og som sosial møtplass. Kombinasjonn av skolbibliotk og folkbibliotk i Indrøy md n forvntning om synrgiffkt mllom diss. I bibliotkt skal båd lvr og lærr hnt inspirasjon og kunnskap gjnnom littratur og oppslagsvrk, audiovisull og lktronisk mdir. Hr skal lvn kunn søk ttr kildr til fagarbid llr lsstoff til fritidslsing og få hjlp og vildning undrvis. Bibliotkt skal tilrttlggs for slvstudir, grupparbid og prosjktarbid. Araln skal kunn innrds flksiblt for varirt arbidssituasjonr. Bibliotkt skal vær n rssurs for innbyggrn i Indrøy. Forutn utlån av bøkr skal dt kunn bnytts til lsing av avisr og tidsskriftr og til å kunn lytt til lydbøkr og musikk. Dt skal vær t åpnt tilbud, knyttt opp mot kantin /kafé. Bibliotkt skal kunn hus kstrn fordragsholdr til for ksmpl arrangring av fortllrstundr. Skolns øvrig aral skal da også kunn bnytts flksiblt. God akustisk forhold r viktig og bibliotkt sondls. Aktivittr som gir og tålr t høyr lydnivå plassrs nærmst inngang llr i åpn forbindls md skolns øvrig fllsaralr. Aktivittr som krvr mr ro og fordypning lggs til indr son. Dt skal vær varirt grupprom i tilknytning til bibliotkt (audiovisull bruk Sid37 av 41

52 mm) og låsbart bokmagasin til spsill littratur og audiovisult matrill og utstyr. Dt skal tilrttlggs for at bibliotkt kan vær bmannt også utovr ordinær skoltid. Blackboks/ biscn Biscn/blackboks ønsks i forbindls md ksistrnd scn. Dt bør vær t mindr gardrobaral som kan btjn biscn og VIP-funksjonr. Golvnivå hlst md ksistrnd scn pga. intrn transport av flygl og kulissr/utstyr. Kan v. løss md ksistrnd løftbord llr annt. Størrls 12X12 mtr. Takhøyd min. 5 mtr. Bnytts til undrvisning i drama/tatr på dagtid og vær avlastningssal for mang ulik aktivittr på ttrmiddag/kvldstid. Innholdr: fast lys/lydanlgg Multikablingssystm for kjøring av lys og lyd God allmnnblysning Ndsnkbar scnrigg md minimum 4 scntrkk Scntppr Utn vindusflatr Nærht til rom for rkvisittr, kostymr gardrobr og ksistrnd sal Mobilt tlskopamfi md plass for 100 prsonr Adgang fra publikumsaralr/kaf Rommt skal kunn bruks til forstillingr, og publikum skal ha atkomst fra fllsaraln. Publikum skal kunn sitt på løs stolr som oppbvars i t inntil liggnd lagr. Arbidsmåtn i tatrproduksjonsfagt tilsir at dt r n fordl md nærht til grupprom. Blackboksn kan lggs i tilknytning til ksistrnd scn, v. auditorium md foldvggr mot blackboks. Vrkstd for scnografi og kostymr Rom for arbid md scnografi, kostymr tc. Rommt utstyrs som t formingsvrkstd. Dt skal lggs til rtt for nkl inntransport av matrialr. Spsialrom/vrkstdr tilhørnd ungdomsskoln bør kunn bnytts til dtt. Påkldning / smink Backstag-rom for blackboks i tillgg til øvingsrom for smink. Rommt må ha plass for klsstativ, gulvplass for påklding / kostymskift. Dt skal vær plass for sminkbord md spil langs n av vggn Lagr for dans, drama, musikk og kulissr Dt r bhov for godt md lagrplass for kostymr, rkvisita og kulissr samt stolr og scnutstyr. Lagrt skal ha nærht til blackboks/biscn, kultursal og vrkstd. Dørr og vt. his må dimnsjonrs til formålt. Flyglgarasj utførs md tank på at rommt skal kunn bruks til individull undrvisning. Informasjon /rspsjon Mottak for hnvndlsr og avtalinngålsr. Flls informasjon/rspsjon for all virksomhtr i oppvkst og kultursntrt. Vurdrs sammn md flls informasjon/rspsjon/bibliotkskrank. Prsonalrom Rommt skal utstyrs md kjøkknkrok. IKT srvic Md øknd bruk av IKT-utstyr i skolns gnrll undrvisning, vil bhovt for tilrttlgging, vdlikhold og oppgradring øk. Dt avstts sntralt IKT srvic aral for båd lvr og ansatt. Elvtjnstr (ETJ) Elvtjnstn bstår av Rådgivr Sosialarbidr (miljøarbidr) Oppfølgingstjnst (OT) Pdagogisk, psykologisk tjnst (PPT) Hlstjnst (hlsrom) Sid38 av 41

53 ETJ skal vær t lavtrskltilbud. Dt skal framstå som n samlt nht bliggnd sntralt i forhold til fllsaraln for lvn (kantin og bibliotk). All kontorr skal vnd inn mot nhtns fllsrom som innrds md sittgrupp, møtplass, brosjyrhyllr og lignnd. Enhtn skal ha skjrmt vntaral. Flls lvtjnstr md ungdomsskoln. Elvtjnst ungdomsskol Dt skal avstts aral til miljøtraput, sosiallærr og rådgivrtjnst, slik at diss kan vær ltt tilgjnglig for båd ansatt, lvr og bsøknd. Diss skal kunn disponr rom til konfidnsill samtalr md nkltprsonr llr gruppr. D vil ha my kommunikasjon md forsatt, barnvrn og andr kstrn tjnstr. Araln for sosiallærr og rådgivrtjnst lggs nær skolhlstjnstn. Hlstjnstr Hlstjnstn ss i sammnhng for all virksomhtr. PPT og hlssøstr r lokalisrt i rådhust og diss funksjonn trngr rom på skoln vd kontortid på skoln. Dt r bhov for: Hlssøstr- og lgkontor Flls kontor for hlssøstr og lg. Rommt innrds md kontorpult, gjststol og undrsøklssbnk, dt skal ha srvant. Kontor/lab Rom for kontorarbid og samtal. Rommt innrds md lab.bnk, kjølskap og srvant. Atkomst til rommt via hlssøstrkontor. Hvilrom Hvilrom for lvr. Atkomst fra hlssøstrkontort. Rommt innrds md liggbnk. Dt skal ha srvant og ha kort avstand til toaltt. Toaltt HC-toaltt vd hlssøstrkontor, kort avstand til hvilrom. Rommt skal vær tilgjnglig for bsøknd til rådgivrn. Indrøy oppvkst - og kultursntr Fllsaralr p ty m o R v o h b l a r A m ro l ta n A g in tn s la b n o rs P l a r a to n m u S m ro d n r t is s k E v ra k ts rh æ N l o k s g u a h s k a S l o k ṣ u y rø d In l o k s..g v y rø d In l o k rs ltu u k y rø d In s u rh ltu u k y rø d In T IN M k t lio ib b y rø d In r d a n rk M A1 Torirom SAMBRUK A2 Auditorium Bibliotk, sntralt X X X X X X X Undrvisningsrom Naturfagrom X X X X X X Grupprom, møtrom X X X X X X X Torirom md spsialinnrdning Fysikkrom, naturfagrom X X X Kjmirom/biologi X X X Forbrdlssrom/lagr X X X B Spsialrom Flyglgarasj og øvingsrom X X X X X Biscn/blackboks X X X X Øvingsrom musikk øvingsrom nært musikkrom X X X X X X Bør åpns n sid md publikum, tlskopamfi Eksist. i kulturhus- må rnovrs v nybyggs Lagr drama X X X X Sambruk m/ kulturskol /u.skol (gn rolr) Lagr musikk X X X X Sambruk m/kulturskol/ u.skol Sid39 av 41

54 Ensmbl-/bandrom X X X X X X Lydstudio Musikkrom X X X X X X Kulisslagr X X X X Vrkstd tr inkl. maskin X X X X X (gn rolr) Eksist. i kulturhus- må rnovrs v nybyggs Lagr for tr X X X X X Sambruk, mn gn rolr Kramikkvrkstd md kr.ovn X X X X X Sambruk m /tr? Vrkstd tkstil. og tgn X X X X X Sambruk m/kr.? Lagr for tkstil/tgning X X X X X Musikkrom øvingsrom X X X X X X Mat og hls X X X X X Bspisningsaral Mat og hls X X X X X Vask- /strykrom X X X X X Lagr mat og hls X X X X X B Særskilt bhov (STO) Bas X X C Rom ansatt Ldls 0 Prsonalrom X X X X X X X Informasjon/rspsjon X X X X X X X Kopirom X X X X X X X Møtrom X X X X X X X D Elvrom/lvtjnstr Toalttr (stt) X X X X X Gard, toaltt, hvilrom, kjøk, sansrom, arb. PPT/sos.pd X X X X X Hlssøstr/logopd/psykol og X X X X X Toaltt inkludrt Rådgivr X X X X X Miljørom X X X Vntrom X X X X X Lagr X X X X X Hvilrom X X X X X Torg, vstibyl X X X X X Vd undrvisningsrom E1 Tknisk drift 32 IKT X X X X X X X Srvic og lagr Drift, rnhold og vdlikh. 0 X X X X X X X Kulturhust Rnholdsrom Hvrt bygg, Hvr tasj pr 500 m² Sid40 av 41

55 Utndørs kaldlagr/garasj Dforskjlligvirksomhtrhar bhovfor utndørskaldlagr/garasj. 1. Sakshaugskolsbhovinkl. SFO: - Egtlagrfor lkutstyr,trhjulssyklr,sandkassutstyrosv. Plassrsnært skolns utområd. antatt samltbhov15-20 m² 2. Indrøyungdomsskolsbhov: - Garasjfor 2minibuss - Garasjfor 2 prsonbilr - Garasjplassfor ATV,2 bilhngr,n tømmrhngr,fliskuttr, vdmaskinm.m. Tilsvarr2 garasjr - Lagr/ Bodr for idrtt og turutstyr: 18 syklr,8 kajakkr,2 kanor, lirskolutstyrog kroppsøvingsutstyrtilsvarr2 garasjr - Grovgardroboppvarmtmd tørkmulightr15 m² Plassrsi fllsgarasj- /lagrbygg Antatt samltbhov200 m² 3. Indrøyvidrgåndskolsbhov: - Garasjfor stor bil - Garasjfor brøyttraktormd snøryddingsutstyr;maskinltog manult - Kulisslagr Antatt samltbhov100m² 4. Indrøykulturhus sitt bhov: - Garasjfor bil og hngr - Utstyrslagr/stollagr/kulisslagr - Driftslagr Antatt samltbhov120 m² 5. Indrøykulturskol/Indrøybibliotk/MINT sitt bhov: - /. 6. Miljøtorg utvndig - Torgtskalivartaall virksomhtrsbhovfor avfallog sortringsamtcontainr Antatt bhov: iht. rnovasjonsslskapnskrav Utførls: Lagrfor barnskoln o md støpt golv,tak og vggruisolrt.brdsoliddør/port. Fllslagr o Støptgolv,tak og vggruisolrt(mdunntakav tt oppvarmtrom), allåpningr vil værlddport halvisolrtmdmotor. Porthøyd3 m. Miljøt org o Støptgolv.Ovrbygdtak. Lvggr Sid41 av 41

56 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbhandlr: Kristin Voldn Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Natur 8/ Kommunstyrt 2/ Rgulringsplan for Nssjordt. Vdtak ttr mkling på småbåthavn og utfylling. Rådmannns forslag til vdtak: Ikk planlagt områd i rgulringsplann for Nss vdtas ttr plan og bygningslovns og lagt inn md formål småbåthavn og badområd. Indrøy kommun aksptrr følgnd forutstningr for dnn rgulring, jfr. rsultat av mklingsmøt md fylksmannns miljøvrnavdling: 1. I dn grad dt r lovlig hjmml i plan og bygningslovn, vil kommunn rgulr båttrafikkn i Straumn i forbindls md rvidringn av kommundlplann. 2. Kommunn vil oppfordr d som har båtr på svai om å bruk småbåthavna. 3. Dt lags n rapport ttr non år, antaglig av NINA, som klarlggr virkningn på ærfugln av båttrafikkn gjnnom Straumn. Kart og bstmmlsr vdtatt dn , blir ndrt i tråd md dtt vdtakt. Bhandling i Hovdutvalg Natur Saksordførr: Stinar Klv Avstmming Enstmmig

57 Innstilling i Hovdutvalg Natur Ikk planlagt områd i rgulringsplann for Nss vdtas ttr plan og bygningslovns og lagt inn md formål småbåthavn og badområd. Indrøy kommun aksptrr følgnd forutstningr for dnn rgulring, jfr. rsultat av mklingsmøt md fylksmannns miljøvrnavdling: 4. I dn grad dt r lovlig hjmml i plan og bygningslovn, vil kommunn rgulr båttrafikkn i Straumn i forbindls md rvidringn av kommundlplann. 5. Kommunn vil oppfordr d som har båtr på svai om å bruk småbåthavna. 6. Dt lags n rapport ttr non år, antaglig av NINA, som klarlggr virkningn på ærfugln av båttrafikkn gjnnom Straumn. Kart og bstmmlsr vdtatt dn , blir ndrt i tråd md dtt vdtakt. Hnvisning: Kommunstyrmøt dn , vdtak av rgulringsplann for Nssjordt. NINA Minirapport 383, båtplassr og utfylling- konskvnsutrdning for ærfugl i Straumn, Indrøy kommun, utsndt til hovdutvalgsmøt dn Fylksmannn i Nord- Trøndlag. Rfrat fra mklingsmøtt dn vdrørnd rgulringsplan Nssjordt i Indrøy kommun. Fylksmannn i Nord- Trøndlag vd miljøvrnavdlinga. Uttallsn datrt dn til rgulringsplann for Straumn og Nssjordt i Indrøy kommun. Vdlgg 1 Rfrat 2 Uttalls til rgulringsplan for Straumn og Nssjordt Bakgrunn: Kommunstyrt vdtok rgulringsplann for Nssjordt dn Områdt md båthavn og utfylling i sjø bl tatt ut av plann md følgnd vdtak: «Fylksmannns innsigls vdrørnd utfylling i friområd og økning av antall båtplassr i marinan tas til følg undr følgnd forutstningr. Dt gjnnomførs konskvnsanalysr av utfylling av friområd i sjøn og økning av antall båtplassr i marinan, jfr. Forskrift om konskvnsanalys, 1. md hnblikk på mulig ngativ følgr for tidvannsstrømmn i Børgin, spsilt i forhold til utskiftning av vannt i fjordbassngt. 2. mulig ngativ ffktr på fugllivt, spsilt ærfuglbstandn i og rundt Straumsundt. Hvis dt kan dokumntrs ingn llr marginal ffktr, inngås mgling md Fylksmannn md sikt på å finn n løsning.» NINA fikk oppdragt md å lag n bgrnst rapport ovr konskvnsn n utviding av båthavn og utfylling vill få spsilt for ærfuglbstandn. Dt bl særlig analysrt konskvnsr av antatt mr båttrafikk ovnfor ærfugl og andr vann/våtmarksfuglr, og ndringr i strandlinj og strømningsforhold. Rapportn konkludrr md at omfangt av konskvnsr vil vær små for all inngrps- og påvirkningslmntr, og samlt for bgg plann md ubtydlig konskvnsr. En god utforming av bgg anlggn kan vær gunstig for ærfugln i Straumn og Børgin. Rapportn bl forlagt Hovdutvalg Natur i møt dn , dr følgnd bl vdtatt:

58 «Fylksmannns innsigls vdrørnd utfylling i sjø, og utvidls av antall båtplassr tas ikk til følg. Kommunn br om mkling md fylksmannns miljøvrn avdling før vidr bhandling av plann. «Vurdring Dt bl gjnnomført mkling md fylksmannns miljøvrnavdling dn Til std var også fylkskommunn som har t planfaglig ansvar. Kommunn frmhvt at dt r viktig md båtplassr for å øk innbyggrn i Straumn og tilrttlgg badmulightr i nærområdt. Ettr at innsiglsn kom, innhntt kommunn konskvnsutrdning av d formåln innsiglsn gikk på. Rapportn konkludrr at dt ikk vil ha ngativ btydning for ærfugln i områdt. Plassring av slv småbåthavnn r tidligr avklart i mkling i forbindls md kommundlplan Straumn og r ikk tma vd dnn mklingn. Miljøvrnavdlingn vist til tidligr vilkår om å aksptr småbåthavn md å stt t tall på 57 båtplassr som nå blir ovrskrdt. D vist lls til strandsonn som fllsgod og Børgin /Straumn som t hlhtlig økosystm md far for økt trafikk og far for forurnsings. Kommunn burd lagt t før-var prinsipp til grunn og lagt båthavna t annt std. Fylkskommunn vist til utrdningr i samband md kommundlplan Straumn som vist at dt ikk r non andr rll stdr å lgg n båthavn i Straumn. Vist til Straumn sitt kystmiljø, og småbåthavna som n dl av tttstdt. Tiltakn r tilrttlgging for allmnnhtn i strandsonn og talr for at kommunn får innvilgt sin formål i plann. Fylksmannn mnt at n skal utvikl d araln som allrd r bbygd. Han mnt at tiltakn var i tråd md tilrttlgging for allmnnhtn og ikk privatisring av områdt. Fylksmannn tilrådd at Miljøvrnavdlingn trakk innsiglsn mot plann undr forutstning av at kommunn oppfyllr følgnd krav: 1. I dn grad dt r lovlig hjmml i plan og bygningslovn, vil kommunn rgulr båttrafikkn i Straumn i forbindls md rvidringn av kommunplann. 2. Kommunn vil oppfordr d som har båtr på svai om å bruk småbåthavna. 3. Dt lags n rapport ttr non år, antaglig av NINA som klarlggr virkningn på ærfugln av båttrafikkn gjnnom Straumn. Miljøvrnavdlingn trakk innsiglsn i samsvar md fylksmannns anbfalingr. Konklusjon Rådmannn tilrår at kommunn aksptrr d btinglsr som r satt, jfr. mklingsrsultatt.

59 Rfrat fra mklingsmøt dn 14. dsmbr 2012 vdrørnd rgulrir Nssjordt i Indrøy kommun III II I forbindls md innsigls fra Fylksmannns miljøvrnavdling mot dlr av rgulringsplann for Nssjordt i Indrøy kommun bl dt holdt mklingsmøt i Statns Hus, Stinkjr dn 14. dsmbr Til std var: Fra kommunn: Fra Fylkskommunn: Stubrg, Gautplass og Voldn Cgla Fra Fylksmannns miljøvrnavd.: Wisth og Haugn Fra fylksmannn: Ryan og Slapgård Fylksmannn orintrt om mklingsordningn, og at dt r t klart ønsk om å løs sakn lokalt. Kommunn orintrt om at dt arbids md utviklingsplanr for dn ny kommunn. Dt r t klart bhov for å øk bfolkningn i kommunn da dt har vært n mr ngativ utvikling av folktallt nn forvntt. Å utvikl Straumn som t attraktivt sntrum r tt av tiltakn for øk antallt innbyggr i kommunn. Dt r tablrt t partnrskap mllom kommunn, fylkskommunn, næringsdrivnd i sntrum og lag og organisasjonr for å utvikl sntrum. Firmat Fuglsang og Dahl byggr lilightr vd sjøn, og Grand r i gang md næringsbygg og boligr på Nssjordt. Kommunn har forholdt sg til Fylksmannns landbruksavdlings krav til høy utnyttls av frigitt aralr. Miljøvrnavdlingn har frmmt innsigls mot forslagt om å øk antallt båtplassr i småbåthavna samt mot utfyllingn i Børgin for tablring av bad/friområd for allmnnhtn. Utvidls av antallt båtr i småbåthavna til 85 r t ønsk fra båtforningn. Bølgbrytrn i småbåthavna har mdført at dt r mulig å lgg flr båtr på ksistrnd anlgg. Kommunn ansr dt som viktig md båtplass for å øk antallt innbyggr i Straumn. Dt r viktig at sjøtilknytningn blir gjnopprttt og utviklt i Straumn, og tilrttlgging av badmulightr r n dl av dtt. Da Miljøvrnavdlingn frmmt innsigls mot planforslagt i 2010, bstmt kommunn sg for å innhnt n KU for å klargjør virkningn av d tiltakn dt r frmmt innsigls mot. Undrsøklsn, som bl fortatt av NINA, rsultrt i n rapport som forlå sommrn Dnn rapportn visr at økningn av antallt båtplassr i småbåthavna og utfyllingn i sjø for å tablr badplass ikk vil få non ngativ btydning for ærfugln i områdt. Dtt var bakgrunnn for at kommunn ikk tok innsiglsn fra Miljøvrnavdlingn til følg, mn i stdt ba om mklingsmøt.

60 Kommunn vist vidr til at dtt r t tttbygd sntrum hvor strandsonn tradisjonlt har blitt my brukt. Altrnativt std for plassring av småbåthavn i Straumnområdt bl vurdrt i i forbindls md kommundlplann for Straumn, mn dt bl ikk funnt no brukbart std. Miljøvrnavdlingn vist til at småbåthavna i Straumn har n lang histori, og at man i forbindls md kommundlplann for Straumn kom fra til n ordning hvor Fylksmannn aksptrt småbåthavna, mn undr klar vilkår. Ett av vilkårn var at dt ikk skull anlggs mr nn 57 båtplassr. Avdlingn forstår imidlrtid ønskt om å øk antall plassr, og ga ros til kommunns planlggr for godt planarbid. Miljøvrnavdlingn vist til at strandsonn r t fllsgod, og vrdin i strandsonn r friluftsliv, biologisk mangfold, landskap og kulturminnr. Folk søkr til strandsonn, og sonn r undr prss for ndbygging ntn via plan llr via dispnsasjonr. Dt har vært byggforbud i 100- mtrsbltt fra 1965, og dtt bl vidrført i plan- og bygningslovns av 1985 og i plan- og bygningslovn av Til tross for byggforbudt byggs dt for my i strandsonn, no som klart går fram av rapport fra Riksrvisjonn. D statlig rtningslinjn for diffrnsirt forvaltning av strandsonn utfyllr plan- og bygningslovn, og innholdr prioritring av flr intrssr dr fritidsbbyggls kommr sist. Ny Indrøy kommun r dlt i to ulik sonr i d statlig rtningslinjn, da gaml Indrøy kommun r plassrt i strng son, mns Mosvik r plassrt i mindr strng son. Miljøvrnavdlingn anført at aralr på land bbyggs hardt md boligr, og at friområdr drfor må tablrs vd utfylling i sjø. Børgin og Straumn r t hlhtlig økosystm, og n småbåthavn md mang båtr innbærr far for forurnsnd utslipp. Småbåthavna mdførr trafikk tur/rtur Straumn, og båtn må hold forholdsvis stor fart for å komm opp Straumn da strømmn r så strk. Fartsbgrnsningn som r satt i Straumn får drfor ingn virkning. Dtt btyr at ærfugln blir forstyrrt, og slv om NINA-rapportn konkludrr md at båttrafikkn ikk har ngativ virkning på ærfugln, r dt n ralitt at ærfuglbstandn har gått nd. Dn stor byggaktivittn i Straumn vil før til økt aktivitt i strandsonn, og virkningn av dtt burd kommunn ha forbyggt vd å finn løsningr for småbåthavn andr stdr i stdt for å gå inn for økning av antall båtplassr på havna i Børgin. Kommunn burd lagt før- var-prinsippt til grunn i dnn sammnhngn. Fylkskommunn vist til at d utrdningr som bl fortatt i forbindls md kommundlplann for Straumn i 2003/2005 konkludrt md at dt ikk r non rll altrnativ stdr å lgg n småbåthavn i Straumnområdt. Straumn r t kystmiljø, og småbåthavna r n dl av tttstdt. Dn forslått utfyllinga i sjø trngr ikk å bli landskapsmssig dårlig, dt avhngr av hvordan dt blir utført. Byggforbudt i 100- mtrsbltt gjldr også i by og tttstdr, mn bhovt for utvikling slik stdr skal vktlggs. Tilrttlgging for allmnnhtn kan forsvar bruk av strandsonn, og i dnn sakn mnr Fylkskommunn at dt ikk r strk intrssr som talr mot bruk av strandsonn. Fylksmannn anført at hans gnrll holdning r at vi skal utvikl d araln som allrd r bbygd. Dn forliggnd plann r i samsvar md dtt, og n bør få maksimalt ut av at

61 Nssjordt r frigitt til bbyggls. Å lgg til rtt for at d som bor i Straumn kan komm sg ut på sjøn, må vær positivt. Ettr hans oppfatning r dtt ikk privatisring av strandsonn, mn n tilrttlgging for allmnnhtn. Han har vært skptisk til kommunns planr av hnsyn til ngativ virkning for ærfugln, mn rapportn fra NINA visr at dtt ikk r problmatisk. Han mnt drfor dt burd vær mulig å komm fram til night, og utfordrt Miljøvrnavdlingn på dtt. Miljøvrnavdlingn mnt at folk flyttr til Straumn uavhngig av om d får ha båt i småbåthavn. Dt r dssutn n god dl småbåthavnr i områdt. D vill vit om kommunn har non formning om når nok vill vær nok i Børgin. D mnt trafikkn i dag sprngr ærfuglkulln og mdførr økt prdasjon. Kommunn anført at d har n hlhtlig plan for utfyllingn, og dn kommr ikk som n følg av at andr områdr blir hardt utnyttt. Når nok r nok, r vansklig å svar på. Mn dt som r aktult nå, r å utnytt dt anlggt som allrd liggr dr. Ettrsom NINA r så klar i sin rapport, anført kommunn at Miljøvrnavdlingn burd trkk sin innsigls. Kommunn vist vidr til at dt ikk r så stor trafikk i Børgin nå, mn at dt nok vil bli n økning på grunn av boligbyggingn i områdt. Folk tar imidlrtid var på ærfugln, og d utøvr sjøljustis på fartn i Straumn. Båtforninga arbidr aktivt for at fartsbgrnsningn i Straumn skal følgs, og dt går bra slv om dt av og til r non som r ustyrlig. Når dt gjldr utfyllingn i sjø, mnr kommunn at dnn kan før til bdr forhold for ærfugln, dt avhngr av hvordan dt blir utført. Fylksmannn ba Miljøvrnavdlingn vurdr sin innsigls da Indrøy kommun har n god sak. Kommunn må få utvikl sitt sntrum, og rapportn fra NINA visr at kommunns plan ikk mdførr problmr for ærfugln. Miljøvrnavdlingn anført at d ikk var trygg på virkningn av flr båtr i småbåthavna og utfylling i Børgin, og mnt at n manglr kunnskap. Ettr n paus prsisrt kommunn at dt ikk skal vær no bakland i forbindls md småbåthavna. Opplag av båtr og spyling av dm skal skj andr stdr. Vidr mnt kommunn at dt ikk var far for forsøpling i områdt, bolign liggr nært og dt vil bli utvist sjøljustis. Friområdt på dt utfylt aralt vil vær kommunalt, og drmd kommunns ansvar. Kommunn tar var på Børgin, og dt r mr ærfugl dr nå nn for non år sidn. I arbidt md kommunplanns araldl vil strandsonn i Trondhimsfjordn av hnsyn til biologisk mangfold og kulturlandskap, holds fri for hyttbygging. Hyttbygginga i kommunn skal forgå i områdn langs Bitstadfjordn. Miljøvrnavdlingn anført at virkningn av plann på ærfugln r usikkr, og at d har n dårlig magfølls når dt gjldr å aksptr plann. En bør finn fram til hvordan n kan styr frdsln gjnnom Straumn for å sikr at dlr av områdt holds fri for trafikk. D stilt spørsmål vd om man f.ks. vil vit mr sikkrt om 5 år, og vil man ha mr kunnskap når dt kommr spørsmål om ny utvidls. Dt r også klart at ingn har myndight til å styr at båtr liggr på svai, mn stilt spørsmål vd hva som kan gjørs for å få løsbåtn til småbåthavna.

62 Kommunn var villig til følgnd: I dn grad dt r lovlig hjmml i plan- og bygningslovn, vil kommunn rgulr båttrafikkn i Straumn i forbindls md rvidringn av kommundlplann. Kommunn vil oppfordr d som har båtr på svai om å bruk småbåthavna. Dt lags n rapport ttr non år, antaklig av NINA, som klarlggr virkningn på ærfugln av båttrafikkn gjnnom Straumn. Fylksmannn tilrådd at Miljøvrnavdlingn trakk innsiglsn mot plann undr forutstning av at kommunn oppfyllr dt som r nvnt foran undr pkt. 1, 2 og 3. Miljøvrnavdlingn var villig til dtt. Konklusjon: Miljøvrnavdlingn trkkr sin innsigls mot rgulringsplann for Nssjordt undr forutstning av at kommunn oppfyllr d foran nvnt pkt. 1, 2 og 3. Stinkjr, 20. dsmbr ~12) Sissl E. Slapgåt4 Rf.

63 Fylksmannn i Nord-Trøndlag Saksbhandlr: John Haugn Drs rf.: Tlf. dirkt: E-post: Vår rf.: 2010/578 Arkivnr: IIII II Indrøy kommun Vnnalivgn Indrøy Uttalls til rgulringsplan kommun for Straumn og Nssjordt i Indrøy Fylksmannns miljøvrnavdling visr til mkling dn og mklingsrsultat datrt Mklingn ga følgnd rsultat (utdrag fra rfratt): Kommunn var villig til følgnd: I dn grad dt r lovlig hjmml i plan- og bygningslovn, vil kommunn rgulr båttrafikkn i Straumn iforbindls md rvidringn av kommundlplann. Kommunn vil oppfordr d som har båtr på svai om å bruk småbåthavna. Dt lags n rapport ttr non år, antaklig av NINA, som klarlggr virkningn på ærfugln av båttrafikkn gjnnom Straumn. Fylksmannn tilrådd at Miljøvrnavdlingn trakk innsiglsn mot plann undr forutstning av at kommunn oppftllr dt som r nvnt foran undr pkt. 1, 2 og 3. Miljøvrnavdlingn var villig til dtt. Konklusjon: Miljøvrnavdlingn trkkr sin innsigls mot rgulringsplann for Nssjordt undr forutstning av at kommunn oppfi'llr d foran nvnt pkt. 1, 2 og 3. Vi vil knytt non kommntarr til punktn: Miljøvrnavdlingn vil gjrn dlta i dialog md kommunn angånd vurdringr av plangrp i forbindls md frmtidig rvisjon av kommundlplan for Straumn. Dt r positivt at kommunn tar initiativ til å kanalisr ksistrnd båtr på svai til småbåthavna. Et sntralt punkt i mklingn var kravt til kunnskap om hvilkn virkning småbåttrafikk har for ærfugl i Straumn. En slik kartlgging og kunnskapsinnhnting bør gi svar på hvilkn ffkt båttrafikkn har på ærfugln, spsilt i dn priodn av årt hvor ungn r mst sårbar for prdasjon. Dtt gjldr priodn f.o.m mai t.o.m. juli (Fra ungn klkks. En dl ærfugl far også ungr rundt St. Hans Kalt St. Hans.). Viktig kunnskap r for ksmpl: Antall båtr som på n dag går opp og nd Straumn i priodn. Antall hunnr md antall ungr i Straumn i priodn. Hvordan r prdasjonn? Hva skjr og fra hvilk artr? Hvilkn ffkt har båttrafikkn på prdasjonsprsst? Hvordan r påvirkningn fra frdsln langs land? Postadrss: Bsøksadrss: Tlfon: Postboks 2600 Statns hus Tlfax: Stinkjr Strandvin 38 Org.nr.: post: Intrntt:

64 Sid 2 av 2 Hvordan kan planløsningr og llr andr praktisk løsningr vær for å ta tilstrkklig hnsyn til ærfugl? Rapportring ovr n undrsøklsspriod på non år Kjnnskap til virkningn av mnnsklig tiltak r nødvndig i n kunnskapsbasrt forvaltning. Fylksmannns miljøvrnavdling r i likht md kommunn opptatt av ærfugln og dns v og vl i Straumn og dn btydning fugln har som karaktrart for Indrøy kommun. Md bakgrunn i mklingsrsultatt og forvntningr til frmtidig kunnskapsinnhnting frafallr vi hrvd innsiglsn til rgulringsplan for Straumn og Nssjordt. Vi imøtsr n dialog omkring vidr oppfølging. Md hilsn Bjørnar Wisth (.f.) Miljøvrndirktør John Haugn Rådgivr Miljøvrnavdlingn Dtt dokumntt r lktronisk godkjnt og har drfor ingn undrskrift Kopi til: Nord-Trøndlag fylkskommun Postboks STEINKJER

65 Arkivsak. Nr.: 2013/227-1 Saksbhandlr: Kår Bjrkan Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Folk 10/ Formannskapt 13/ Kommunstyrt 3/ Indrøy skipark - sluttrapport dl 1 Rådmannns forslag til vdtak: Indrøy skipark sluttrapport dl 1 - tas til ttrrtning. Rgnskapt visr så langt t ovrforbruk på kr ,-. Dt r Indrøy Idrttslag som r ansvarlig for ovrforbrukt. Rådmannn gis fullmakt til vntult å forhandl fram n avtal om ndbtaling. Bhandling i Hovdutvalg Folk : Saksordførr: Siv Furuns Avstmming: Rådmannns forslag nstmmig. Uttalls i Hovdutvalg Folk Indrøy skipark sluttrapport dl 1 - tas til ttrrtning. Rgnskapt visr så langt t ovrforbruk på kr ,-.

66 Dt r Indrøy Idrttslag som r ansvarlig for ovrforbrukt. Rådmannn gis fullmakt til vntult å forhandl fram n avtal om ndbtaling. Bhandling i Formannskapt : Saksordførr: Pttr Vstrås Avstmming: Hovdutvalg Folk sitt forslag nstmmig. Innstilling i Formannskapt Indrøy skipark sluttrapport dl 1 - tas til ttrrtning. Rgnskapt visr så langt t ovrforbruk på kr ,-. Dt r Indrøy Idrttslag som r ansvarlig for ovrforbrukt. Rådmannn gis fullmakt til vntult å forhandl fram n avtal om ndbtaling. Bakgrunn Ettr initiativ fra Indrøy Idrttslag gjord Indrøy kommunstyrt følgnd vdtak i sak 0054/2006: Indrøy kommun sr positivt på Indrøy Idrttslag sin planr om ralisring av Indrøy skipark md skiskyttranlgg, lysanlgg, ny tras og klubbhus. 1. Idrttsanlggn på Indrøy må i all hovdsak is og drivs av idrttslagn. Indrøy skipark r dfinrt som sntralanlgg for ski i kommunn. Kommunn ansr dt som formålstjnlig å ovrta irskapt til anlggt. 2. Rådmannn gis fullmakt til å inngå avtalr md Indrøy Idrttslag om ovrtakls, utbygging, drift og vdlikhold. Indrøy Idrttslag ivartar ansvart for utbygging, drift og vdlikhold utn kostnadr og økonomisk risiko for kommunn. 3. Invstringsbudsjtt ndrs som følgr: Konto Nybygg øks fra kr 0.- til kr Konto Rfusjon øks fra kr 0.- til kr Konto Rfusjon øks fra kr 0.- til kr Konto Komp Moms Invstring øks md kr Kommunn har snr i invstringsbudsjttt bvilgt kr i forbindls md budsjtt 2010 og kr i forbindls md budsjtt for 2011 til lysløyp Gran. Dt r i 2013 satt av kr ks. mva til finansiring av klubbhus skianlgg Gran. D opprinnlig plann omfattt følgnd dlanlgg som dt r søkt om spillmidlr til: 1. Skiskyttranlgg 2. Lysanlgg skitras 3. Ny skitras 4. Klubbhus D tr først anlggn r gjnnomført. Plann for klubbhus r ndrt da dt r t ønsk å s på dtt på nytt md flytting av stadionområdt md skiskyttranlgg til områdt Malihaugn jfr. gn sak.

67 På grunn av kstrmt snøfall bl dt stor skadr på skiskyttranlggt i Dtt bl bygd opp på nytt md økt standard i Økonomi for dtt r også md i dnn ovrsiktn. Økonomi. Skiskyttranlgg opprinnlig Økonomin for dtt anlggt r frdigstilt tidligr. Indrøy kommun har i dnn sammnhngn n fordring til Indrøy IL på kr ,07. Lysløyp og tras samt skiskyttranlgg(gjnoppbygging) I ovrsiktn r dt kun tatt md kontantutgiftr. En viktig dl av gjnnomføringn r dugnad/rabattr. Kostnad lysløyp og tras kr ,- Kostnad skiskyttranlgg gjnoppbygging og standardhving kr ,- Sum kostnad kr ,- Finansiring: Spillmidlr kr ,- Indrøy kommun, mva.komp kr ,- Indrøy kommun bvilgt ntto(brutto kr ) kr ,- Forsikringsoppgjør* (forløpig) kr ,- Utstånd Indrøy IL kr ,- Sum finansiring kr ,- Indrøy kommun har i 2010 og 2011 samlt bvilgt kr ,- til prosjktt skiløyp Gran. (ntto kr ,-) En vsntlig årsak til forklaringn på ovrforbrukt r mrkostnadr knyttt til gjnoppbygging av skiskyttranlgg. Dirkt utgiftr bløpr sg til i ovrkant av kr ,- og forsikringsoppgjørt r fortsatt til bhandling ttr at vi har påklagt først takst. Bløpt oppført i finansiringsovrsiktn r sålds t minimumsbløp. Bmrk at rntr ikk inngår i kostnads og finansiringsoppsttt. Dt innbærr at Indrøy kommun tar rntkostnadn i vntpriodn på spillmidlr. Dtt vil kunn utgjør t indirkt tilskudd på mllom kr ,- og kr ,- i prosjktr av dnn størrlsordn. Vurdring Gjnnom avtal md Indrøy Idrttslag r prosjktn gjnnomført. Oppgradringn av løypntt og blysning har gitt n tidsmssig og god tras for båd aktiv og trimmr. I ttrtid kan n s at dt ikk var gjort tilstrkklig avklaringr i forhold til plassring skiskyttranlgg og stadion. Indrøy Idrttslag ønskr å ndr plann for anlggt gjnnom utvidls av tras og nytt stadionanlgg (s gn sak). D mnr å kunn gjnnomfør dtt innnfor gitt bvilgning til klubbhus. Dt forutstts samtidig at kommunn dkkr ovrforbrukt knyttt til Indrøy skipark dl 1.

68 Dt r diss sakn opprinnlig tablrt avtalr mllom kommun og Idrttslag og hvor kommunn tar irskapt, og dlfinansirr gjnnom dirkt tilskudd, dkning av rntkostnadr i vntpriodn for utbtaling av spillmidlr og mva-rfusjon undr dn klar forutstning at Idrttslag tar dt full og hl ansvar for utbygging, drift og økonomisk risiko. Rådmannn ansr at dt på dnn bakgrunn prinsippilt no problmatisk også av hnsyn til bhandlingn av tilsvarnd prosjktr for ttrtidn å ttrkomm anmodningn om å dkk ovrforbruk. Konklusjon S innstilling.

69 Arkivsak. Nr.: 2013/298-3 Saksbhandlr: Kår Bjrkan Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Folk 11/ Formannskapt 14/ Kommunstyrt 4/ Indrøy skipark - vidr utbygging Rådmannns forslag til vdtak: 1. Indrøy kommun støttr d ny plann for vidr utbygging av Indrøy skipark md sprintløyp, 5 km tilførsløyp, lysanlgg, skiskyttranlgg, skilikanlgg, flraktivittsanlgg, klubbhus/spakrbu, garasj, sanitæranlgg og lagrplass. 2. Rådmannn gis fullmakt til å inngå ny avtal md Indrøy Idrttslag om utbygging og drift av anlggt. 3. Prosjktt gjnnomførs md n kostnads og finansiringsplan slik: Dugnad kr Spillmidlr kr Indrøy IL- tilskudd kr Indrøy kommun kr Indrøy kommun (komp) kr SUM kr Dt tas opp midlrtidig lån md inntil kr av totalt kr til forskottring av spillmidlr slik som forutsatt i finansiringsplann. Dt tas opp lån md i alt kr ,- til finansiring av kommunns tilskudd. Tidligr tilsagn tilskudd til Klubbhus Skianlgg Gran, jfr. tidligr bhandlingr og budsjtt og økonomiplan bortfallr. 5. Dt lggs til grunn tilfrdsstillnd avtal om oppgjør for mrforbruk knyttt til tidligr invstringr i skianlggt, s gn sak.

70 Bhandling i Hovdutvalg Folk : Saksordførr: Harald Nss Harald Nss forslo slikt nytt pkt. 6: Dt forutstts at rglmnt for offntlig anskafflsr blir fulgt. Votring: Nytt pkt. 6: Enstmmig. Avstmming: Rådmannns forslag, samt Harald Nss sitt forslag, nstmmig. Uttalls i Hovdutvalg Folk Indrøy kommun støttr d ny plann for vidr utbygging av Indrøy skipark md sprintløyp, 5 km tilførslløyp, lysanlgg, skiskyttranlgg, skilikanlgg, flraktivittsanlgg, klubbhus/spakrbu, garasj, sanitæranlgg og lagrplass. 7. Rådmannn gis fullmakt til å inngå ny avtal md Indrøy Idrttslag om utbygging og drift av anlggt. 8. Prosjktt gjnnomførs md n kostnads og finansiringsplan slik: Dugnad kr Spillmidlr kr Indrøy IL- tilskudd kr Indrøy kommun kr Indrøy kommun (komp) kr SUM kr Dt tas opp midlrtidig lån md inntil kr av totalt kr til forskottring av spillmidlr slik som forutsatt i finansiringsplann. Dt tas opp lån md i alt kr ,- til finansiring av kommunns tilskudd. Tidligr tilsagn tilskudd til Klubbhus Skianlgg Gran, jfr. tidligr bhandlingr og budsjtt og økonomiplan bortfallr. 10. Dt lggs til grunn tilfrdsstillnd avtal om oppgjør for mrforbruk knyttt til tidligr invstringr i skianlggt, s gn sak. 11. Dt forutstts at rglmnt for offntlig anskafflsr blir fulgt.

71 Bhandling i Formannskapt : Saksordførr: Pttr Vstrås Pttr Vstrås forslo Rådmannns forslag til vdtak. Avstmming: Pttr Vstrås sitt forslag nstmmig. Innstilling i Formannskapt Indrøy kommun støttr d ny plann for vidr utbygging av Indrøy skipark md sprintløyp, 5 km tilførslløyp, lysanlgg, skiskyttranlgg, skilikanlgg, flraktivittsanlgg, klubbhus/spakrbu, garasj, sanitæranlgg og lagrplass. 13. Rådmannn gis fullmakt til å inngå ny avtal md Indrøy Idrttslag om utbygging og drift av anlggt. 14. Prosjktt gjnnomførs md n kostnads og finansiringsplan slik: Dugnad kr Spillmidlr kr Indrøy IL- tilskudd kr Indrøy kommun kr Indrøy kommun (komp) kr SUM kr Dt tas opp midlrtidig lån md inntil kr av totalt kr til forskottring av spillmidlr slik som forutsatt i finansiringsplann. Dt tas opp lån md i alt kr ,- til finansiring av kommunns tilskudd. Tidligr tilsagn tilskudd til Klubbhus Skianlgg Gran, jfr. tidligr bhandlingr og budsjtt og økonomiplan bortfallr. 16. Dt lggs til grunn tilfrdsstillnd avtal om oppgjør for mrforbruk knyttt til tidligr invstringr i skianlggt, s gn sak. Vdlgg 1 Planskiss - Indrøy skipark 2 Forslag til kostnadsovrslag og finansiring 3 Avtal mllom Indrøy kommun og Indrøy Idrttslag om utbygging og drift av Indrøy skipark Bakgrunn Indrøy kommun inngikk avtal md Indrøy Idrttslag om ovrtakls, utbygging og drift av Indrøy Skipark 19. fbruar Plann bstod av skiskyttranlgg, løyptras md lys og klubbhus. I forbindls md avslutning av anlggt har Indrøy Idrttslag kommt til at d ønskr å rvidr plann. Årsakn til dtt r først og frmst bgrnsningr i brukn ttr at indommn «Granaunt» bl bbodd. Dt vil bty at skistadion og skiskyttranlgg flytts fra Gran til Indgjrdsmyra og at

72 anlggt får tilknytning til Malihaugn grndhus. Dt vil vær bhov for å utvid dagns løypntt. D vidr plann for Indrøy Skipark bstår av 8 tilskuddsbrttig(spillmidlr) anlggslmnt: - Sprintløyp - 5 km tilførsløyp til dagns anlgg og til Malihaugn - Lysanlgg - Skiskyttranlgg - Skilikanlgg - Flraktivittsanlgg - Klubbhus/spakrbu - Garasj, sanitæranlgg og lagrplass D total kostnadn r brgnt til kr Dt forutstts slik finansiring: Dugnad kr Spillmidlr kr Indrøy IL- tilskudd kr Indrøy kommun kr Indrøy kommun (komp) kr SUM kr Indrøy Idrttslag ønskr at kommunn går inn for plann og omdisponrr avsatt bløp til klubbhus (kr ) i invstringsbudsjttt til d rvidrt plann. I tillgg vil dt vær bhov for mllomfinansiring av spillmidlr(kr ). Som n garanti for usikkrht knytt til spillmidlr har idrttslagt ttr avtal md ntrprnør garantrt for 0,5 mill av tilskuddsbløpt. Først mulig tilskudd fra spillmidln vil vær vårn 2014 og dt må pårgns at dt tar flr år før hl tilskuddt r utbtalt til Indrøy kommun. Dt forliggr avtal md grunnir om fri bruk av nødvndig aralr for løypntt. Vurdring D rvidrt plann for Indrøy skipark r utarbidt av skigruppa i Indrøy IL. Gruppn har innnfor gn rkkr båd faglig komptans og ntusiasm i rikt monn. D frmlagt plann r vurdrt som mgt god stt fra t idrttsfaglig synspunkt. Hovdutvalg Natur har godkjnt plann i forhold til aralbruk. D først plann for skianlggt hadd ikk tatt nødvndig høyd for bruk av gårdsvg som kryssr skiløpa. D rvidrt plann løysr problmn md vg samtidig som dt totalt stt vil bli t størr og bdr anlgg. Dt r drfor å anbfal ut fra dagns situasjon. Indrøy Idrttslags innsats for å oppgradr og utvid skianlggt r imponrnd. Dt r n bmrklssvrdig frivillig innsats som hr lggs nd til bst for Indrøysamfunnt. Risiko Dt skal anførs at prosjktplanlggingn har hatt høyt tmpo og at dt i slik tilfllr alltid vil vær størr risiko nn llrs for manglr vd planlggingn. Ettr flr møtr md Idrttslagts

73 rprsntantr r rådmannn rimlig trygg på at planr og kalkylr r tilstrkklig gjnnomarbidd til at bslutning kan tas. Ettrsom invstringn formlt skjr i kommunns rgi/i, og ovr kommunns rgnskapr, vil anskafflssrgln komm til anvndls slv om dt r idrttslagt som forstår utbyggingn. Idrttslagt har forhandlt fram n avtal md ntrpnør og inngått avtal (md forbhold for finansiring). Dt lggs at anskafflsn har skjdd på n måt som tilfrdsstillr anskafflssrglvrkts krav dvs har skjdd på n måt som gir dt mst gunstig rsultat. Rådmannn vil prsisr at dt alltid vil vær n viss risiko for at non kan bstrid n anskafflssprosss også Kofa på gt initiativ. Konklusjon S innstilling til vdtak.

74 Anton LtnsAS Utøyvgn 7670Indrøy Tifi fl Indrøy skipark Målstokk 1:4000(A3) 1:2000(A1)

75 -- 0 EL PzQ /... ; -- ; i / / /,---...,-/ 0 t,---; Anton Ltns AS Di 1~1, it~ G.d TB 1:1000 (A3) RvidrtforslagStadion Indrøy Skipark

76 Finansiring av Indrøy skipark vd Malihaugn II III II Indrøy IL vil sammn md Indrøy kommun bygg ut t nytt flrbruksanlgg for ski vd Malihaugn. Anlggt vil bli t offntlig flrbruksanlgg som r mnt for barn og voksn. Dt vil bli t viktig bidrag til folkhlsa og vil vær åpnt for all som ønskr å lk, gå turr llr trn på ski. I tillgg vil dt kunn bidra til at Indrøy kan arrangr ski- og skiskyttrrnn. Indrøy IL vil gjør avtal md og bnytt grndhust Malihaugn i std for å bygg gt klubbhus. Bakgrunn for flytting av skistadion r følgnd: Dagns stadion liggr på dyrka jord på Gran. Hvrt år forårsakr brukn av anlggt skadr på dyrka jord. Dt førr til følg at jorda må pløys hvrt år, som igjn rsultrr i avlingstap. Indrøy IL btalr hvrt år avlingsskad til grunnirn. Vin til Granaunt går rtt igjnnom skiløypn. Vin bl tidligr kun brukt av traktorr for landbruksformål. Vin blir nå brøytt og strødd hl vintrn. Dt førr til at dt r mgt tidkrvnd og nstn umulig å opprtthold n skiløyp ovr vin. Aralt til stadion på Gran r mgt bgrnst og arrangørmssig for trang. Dt r ikk flr utvidlssmulightr. På Gran r dt ikk offntlig toaltt. Dt r drfor mang gangr blitt lånt privat toaltt. Parkringa har også n bgrnsning. Vd skikarusll og undr krtsrnn har n brukt privat vgr og gårdsplassr, i tillgg til dn ordinær parkringn. Undr KM sist vintr bl dt så mang bilr at dt også bl parkrt på Vudduvgn. Vd parkring på privat vgr og gårdsplassr, må barn og voksn kryss Vudduvgn. I forbindls md arrangmnt r dt mgt stor trafikk og dt skapr drfor trafikkfarlig situasjonr. Skiskyttranlggt på Gran har plass til 14 skivr. Dt r ikk mulightr for utvidls av antall skivr, pga at n da må ta i bruk dyrka jord llr sprng bort my brg. Skiskyttrkrtsn ønskr at antall skivr øks slik at n kan arrangr skiskyttrrnn. Skiskyttrkrtsn har i dag bar 5 klubbr som kan arrangr skiskyttrrnn i Nord Trøndlag og dt r drfor bhov for flr arrangørr. Indrøy ILski ønskr å vær n framtidig arrangør. Dt r i dag flr bolighus rundt anlggt, md ulmpn for båd boligir og utøvrn. Skilikbakkn liggr også inntil skytbann. Dtt r hllr ingn hldig løsning. Sist årt bl Granaunt solgt til boligformål. Tidligr var dtt n fritidsbolig som var lit brukt på vintrs

77 tid. Granaunt liggr ovnfor skivn på skiskyttranlggt. Skiskyttranlggt r godkjnt av Indrøy Lnsmannskontor. Granaunt liggr langt utnfor sikkrhtssonn for slik anlgg. Dt må imidlrtid føls ubhaglig for ir av Granaunt og for ski- og skiskyttrgruppa å ha anlggt slik dt r nå. Bskrivls av ny skistadion. Indgjrdsmyra r n størr myr som skiløypa " Vrstadrundn" går ovr. ("Vrstadrundn" r i dag dn ldst dln av lysløypa og dn trngr rnovring.) På Indgjrdsmyra vil n kunn bygg ny stadion utn bruk av dyrka jord. Myra har lav bonitt og gnr sg ikk som dyrkningsland, p. g. a. at dn r mgt dyp (ovr 5 mtr). Dn gnr sg mgt godt som skistadion. Adkomstn vil vær fra Malihaugn, via Hstvitvgn og ny vg inn mot myra. (ca 100 m ny vg). Anlgg av ny parkringsplass for bilr på skogsområd md lav bonitt. Skilikanlgg md mulight for hoppbakk og skitrkk. Nytt skiskyttranlgg for 30 skivr, dr n ikk har bolighus og annn aktvitt i nærhtn. I tilknytning til vi, parkring og standplass, vil dt bli anlagt t flataktivittsanlgg for rullski og rullskøtr. Spakrhus, garasj for løypmaskin. Åpn WC i tilknytning til ski anlggt. Ny lysløypr som knyttr sammn stadion md tidligr lysløypr. ( Granrundn) Ny sprintløyp opp til snior nivå og ny barnløyp som innbfattr Indgjrdsmyra. Tilførslsløyp mllom Malihaugn og stadion. Bnytt ksistrnd grndhus på Malihaugn som nytt klubbhus, dr n på sikt får gardrobforhold. Stadion vil ta hnsyn til d problmn vi har på Gran. Trafikksituasjonn md parkring, skiskyttranlgg og løypr r ikk til hindr for andr. Bhovt Dt r i dag n mgt aktiv ski- og skiskyttrmiljø i Indrøy kommun. Antall dltagr på karusllrnn har vært opp mot 200. D kommr fra hl kommunn. Langrnn r n mgt populær idrtt og dt r mang aktiv. På barmarkstrning har dt vært opp mot 100 aktiv barn, ungdommr og voksn i Prstlia. Dt har vært opp mot 40 barn undr 10 år på skilik. Flr av vår løpr prstrr i dag på t mgt høyt nivå. 2

78 Skiskytingn r i stor vkst md ca 20 aktiv dltagr pr dato. Dt r flr løpr som har nådd t mgt høyt nivå. Dt r opp til 10 ny rkruttr som bgynnr på skiskyttrskol hvrt år. Dt r drfor bhov for t my størr anlgg. Dt visr sg ttr bygging av først dl av lysløypa, bl dt vldig mang skiintrssrt, stor og små. Dt har til tidr vært trangt om plassn i dnn dln av lysløypa. Skigruppa syns dt r mgt positivt at dt r så mang ski intrssrt som bnyttr sg av ski anlggt. Dn ldst dln av lysløypa, kalt Vrstadrundn, var tidligr n populær rund. Dn r nå imidlrtid for smal, har for bratt utforkjøringr og for lang motbakkr. Lysn r hllr ikk godkjnt. I tillgg manglr vi sprintløypr, klubbhus og asfaltrt rullskiløyp. Idrttslig funksjonr og gografisk dkningsområd Dn ny ski stadion vil ha følgnd funksjonr: Lysløyp i hnhold til dagns krav for båd langrnn og skiskyting. Sprintløyp i hnhold til dagns krav. Ski likområd, md plass til båd d allr minst og størr barn. Skiskyttranlgg md 30 skivr Klubbhus, bruk av ksistrnd grndhus Malihaugn Spakr bu md toalttforhold vd stadion. Sommr og vintrparkring Garasj til tråkkmaskin På sikt snøproduksjon, hoppbakk og skitrkk. Asfaltrt likområd, inkl asfaltrt standplass i tilknytning til vin og parkringn. Adkomstløyp fra Malihaugn til stadion. Løypnttt bindr sammn ny og ldr lysløyp. Dt vil vær n naturlig dl av turløypnttt og vil drfor vær t naturlig oppmøtstd for turgår og trimmr. Lysløypa vil vd Gran, vær knyttt sammn md løypa til Bøl. Dr passrr også dagns løyp mllom Sandvollan og Kjrknsvågn. Anlggt vil vær hovdanlggt i Indrøy kommun og vil sammn md andr lokal løypr dkk bhovt for hl Indrøy kommun. 3

79 Samarbid md andr idrttr På sommrn kan anlggt bruks blant annt til arna til orintring. Km i orintring blir i 2013 anlagt på nytt o kart ovr Malihaugn Gran - Bøl områdt. Anlggt kan vidr bruks til løpstrning og samlingr for langrnn, skiskyting, orintring og v andr lignnd idrttr. Topografi og klima Indrøy liggr i t marginalt områd for snø og dt r drfor n utfordring å finn t områd som gir n rimlig trygght for snø. Dn ny stadion og løypnttt vil ligg på dn dln av Vuddubygda som r mst snøsikkrt. My av løypn vil vær Nordvnt og sol og vind vil ikk tær lik my på dm som i løypr som liggr sørvndt. Trasèn vil bli opparbidt slik at dn har n jvn ovrflat, som gjør at dn kan prparrs og bruks, slv md lit snø. Adkomst og parkring Lysløypa vil primært bruks om vintrn. Dt r da bhov for størst mulig vintrparkring. Om sommrn vil slv skiskyttranlggt bruks jvnlig. Dt r drfor t bhov for sommrparkring. I tillgg vil dt bli asfaltrt områd for ski lik, som skal bruks om sommrn. Parkringn vil anslagsvis vær opp mot 3000 m2, alt avhngig av hva som r mulig. Dt vil si at dt r plass til bilr på vintrn. I tillgg r dt parkring på Malihaugn som nklt kan bnytts. Avkjøringa r tnkt nord for Malihaugn, nd Hstvitvgn. Innkjøring fra Hstvitvgn og inn på parkringa. Snøproduksjon I Trøndlag har vi nklt vintr som gir stor utfordringr md hnsyn til snø. Dt vil hlt klart vær n stor fordl å kunn produsr kunstsnø. I nåværnd planr r ikk snøproduksjon tatt md. 4

80 Funksjonshmmds bruk av anlggt Dt r t krav at anlggt skal vær tilpasst funksjonshmmd, båd som utøvr og tilskur. Dtt gjldr blant annt tilgang til toalttforhold og anbfalt maksimalt stigning og lngd på d nklt stigningn. Prosjktt sin intnsjon r at diss kravn skal inkludrs i plann. Blant annt vil sprintløypa kunn tilfrdsstill funksjonshmmd. Avtal md grunnir Dt r inngått avtal md all grunnirn. Frmdriftsplan Dt tas sikt på å fullfør anlggt i løpt av oktobr Finansiring av Indrøy Skipark Indrøy kommun vil vær ir av Indrøy Skipark. Indrøy IL vil vær dn står for utbyggingn og som driftr anlggt. Indrøy kommun gnkapital * kr ,- Indrøy kommun mllomfinansiring av spillmidlr kr ,- Indrøy IL tilskudd kr ,- Sum kr ,- *Tilskudd kr bvilgt i budsjtt til klubbhus omdisponrs til gnkapital skipark. Mva rfusjon vil inngå i dn kommunal driftn. 5

81 Kostnadsbuclsjtt: Kostnad utn mva Mva Sum Sprintløyp , , ,00 5 km tilførslsløyp og tilførslsløyp Malighaugn , , ,00 Lysanlgg , , ,00 Skiskyttranlgg , , ,00 Skilikanlgg , , ,00 Flataktivittsanlgg , , ,00 Klubbhus/spakrbu , , ,00 Garasj, sanitæranlgg og lagrplass , , ,00 Sum , , ,00 Finansiring Spillmidlr Dugnad Andr tilskudd Sum Sprintløyp , , , ,00 5 km tilførslsløyp og tilførslsløyp Malighaugn , , , ,00 Lysanlgg , , , ,00 Skiskyttranlgg , , , ,00 Skilikanlgg , , , ,00 Flataktivittsanlgg , , , ,00 Idrttshus, spakr, tidtaking,skrtariat og sanitæranlgg , , , ,00 Garasj og lagr , , , ,00 Sum , , , ,00 Andr tilskudd : Indrøy kommun ,00 Indrøy IL ,00 Indrøy kommun, tilskudd md garanti ,00 Sum ,00

82 AVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE OG INDERØY IDRETTSLAG OM VIDERE UTBYGGING OG DRIFT AV INDERØY SKIPARK 1. Indrøy kommun r ir av Indrøy skipark fra 1/ og r ansvarlig for utbygging. Fstavtal for grunn inngås mllom kommunn og grunnirn. 2. Basrt på bhovt og ønsk om tilbud til allmnnhtn byggs anlgg for lik, ski og skiskyting. Indrøy kommun r søkr av spillmidlr. 3. Når anlggt r ndskrvt, og btinglsn for øvrig r til std, pliktr idrttslagt å ovrta anlggt på kommunns anmodning. Ovrdraglsn skjr vdrlagsfritt. Ovrdragls forutsttr godkjnnls av Kultur- og kirkdpartmntt. Idrttslagt skal automatisk tr inn i kommunns fstavtalr md grunnirn på ovrdraglsstidspunktt. 4. Indrøy Idrttslag ivartar på vgn av kommunn dtaljplanlgging og gjnnomføring av utbyggingsprosjktt innnfor rammn av lov og rtningslinjr. Indrøy kommun r ansvarlig for forskuttring av spillmidlr. Indrøy Idrttslag r ansvarlig for vntull rduksjon av spillmidlr i forhold til kostnadsovrslag. Rgningr attstrs av idrttslagts prosjktansvarlig og snds til Indrøy kommun som r rgnskapsansvarlig. Sluttfaktura på kr snds kommunn når tilskuddssum fra spillmidln r ndlig. 5. Idrttslagt r ansvarlig for å frmskaff all dokumntasjon som grunnlag for søknadr om finansiring, hrav søknad om spillmidlr og rapportring på bruk av midlr. 6. Indrøy kommun som ir av Indrøy Skipark har t ovrordnt ansvar i forhold til drift og vdlikhold. Indrøy Idrttslag, på vgn av Indrøy kommun, ivartar daglig forvaltning, drift og vdlikhold av hl anlggt og slik at anlggt i sin hlht kommr allmnnhtn til god. Indrøy Idrttslag gjnnomførr dtt arbidt utn vdrlag fra Indrøy kommun. 7. Idrttslagt skal utarbid forslag til driftsrutinr og budsjtt for å sikr t forsvarlig driftsopplgg og n langsiktig og forsvarlig bruk av invstringn som r gjort i anlggt. Budsjtt og driftsopplgg skal forlggs anlggsir/indrøy kommun til godkjnning. 8. Indrøy kommun tgnr nødvndig ansvarforsikring mns idrttslagt vntult forsikrr gt ansvarlig prsonll. 9. Dnn avtaln r gjnsidig oppsiglig md 1 års varsl fra 1/ dog md d bgrnsningr som følgr av btinglsr for finansiring av anlggt. Sakshaug dn 18. mars 2013 Mrth Røvik Ldr Indrøy IL Jon Arv Hollkim Rådmann Dnn avtaln rstattr tidligr avtal datrt 19. fbruar 2007

83 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbhandlr: Jon Arv Hollkim Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Formannskapt 3/ Kommunstyrt 5/ IKA Trøndlag - opptak av ny irkommunr. Rådmannns forslag til vdtak Framlagt forslag til slskapsavtal for IKA Trøndlag IKS godkjnns. Bhandling i Formannskapt Saksordførr: Edl Brøndbo Avstmming: Rådmannns forslag nstmmig. Innstilling i Formannskapt Framlagt forslag til slskapsavtal for IKA Trøndlag IKS godkjnns. Vdlgg 1 Slskapsavtal IKA Trøndlag Bakgrunn Slskapsavtaln r t dokumnt som rgulrr drift, irforhold og økonomin i forholdt mllom dn intrkommunal arkivtjnstn og dns irkommunr. IKA Trøndlag (opprinnlig Rgionalt arkiv for Indrøy, Stinkjr, Stjørdal og Lvangr) bl opprttt i 1987 som n intrkommunal samarbidsordning jfr. Kommunlovns 27. Som dt frmgår av navnt var dt dn gang 4 mdlmmr i slskapt. Institusjonn bl omorganisrt til t IKS md 10

84 irkommunr. Vd rprsntantskapsmøtt i 2001 var antall irkommunr 24. Pr har slskapt 40 ir. På styrmøtt 5. sptmbr 2012 vdtok styrt i IKA Trøndlag (IKA) følgnd: «Agdns og Frøya kommunr opptas som mdir i IKA Trøndlag fra 1. januar Sak for rprsntantskapsmøtt i april 2013.» Opptak av ny kommunr og ndring av slskapsavtaln må vdtas av samtlig dltakr. Kommunstyrt/fylkstingt må slv vdta avtaln. Slskapsavtaln som følgr vdlagt r oppdatrt i tråd md styrts vdtak. Eirandln som frmkommr r t rsultat av dt årlig driftstilskuddt til IKA. For dagns ir vil utvidlsn md ny ir bty at irandln i slskapt vil minsk no. Utvidlsn vil ikk ha non praktisk btydning for dt årlig irtilskuddt/driftstilskuddt llr irns stmm i rprsntantskapt, jfr. slskapsavtalns 9, sist ldd. Konklusjon Framlagt forslag til slskapsavtal for IKA Trøndlag IKS godkjnns.

85 IIIIIII Slskapsavtal for 1 Intrkommunalt arkiv Trøndlag IKS Navn Intrkommunalt arkiv Trøndlag Iks r n intrkommunal virksomht som r opprttt md hjmml i lov om intrkommunal slskapr av 29. januar Fylkskommunn og kommunr i Nord- og Sør-Trøndlag og intrkommunal slskap og fortak kan vær dltakr i slskapt. Slskapts firma r "IKA Trøndlag Iks". Slskapt har følgnd ir: Agdns kommun Bjugn kommun Frosta kommun Frøya kommun Grong kommun Hmn kommun Hitra kommun Holtåln kommun Høylandt kommun Indrøy kommun Klæbu kommun Lksvik kommun Lvangr kommun Lirn kommun Malvik kommun Mldal kommun Mlhus kommun Mråkr kommun Midtr Gauldal kommun Namsskogan kommun Oppdal kommun Orkdal kommun Os kommun Osn kommun Rnnbu kommun Rissa kommun Roan kommun Røros kommun Røyrvik kommun Slbu kommun Skaun kommun Snillfjord kommun Snåsa kommun Stinkjr kommun Stjørdal kommun Trondhim kommun Tydal kommun Vrdal kommun Ørland kommun Afjord kommun Nord-Trøndlag fylkskommun Sør-Trøndlag fylkskommun 2 Rttslig status Virksomhtn r t gt rttssubjkt, og arbidsgivransvart tilliggr styrt. Virksomhtn skal rgistrrs i Fortaksrgistrt. 3 Hovdkontor Slskapt har sitt hovdkontor i Trondhim kommun. 4 Formål og ansvarsområd Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

86 2 Formålt md slskapt r å lgg forholdn til rtt for irns rasjonll, funksjonsdyktig og ffktiv gjnnomføring av arkivlovns intnsjonr og bstmmlsr. Slskapt skal kunn fungr som arkivdpot for irns papirbasrt og lktronisk arkivr og sørg for at matrialt blir gjort tilgjnglig for offntlig bruk, forskning og andr administrativ og kulturll formål. Slskapt skal kunn fungr som fylksarkiv for dltaknd fylkskommunr. Slskapt r koordinator for privatarkivr i Sør- og Nord-Trøndlag fylkr og skal også kunn motta, oppbvar og tilgjngliggjør privatarkivr fra irkommunn. Slskapt kan ttr nærmr vdtak av styrt pris viss tjnstr og sålds ha gn inntktr. Tjnstn som kan priss skal i hovdsak vær slik som ikk vil bli gitt til all irn, llr som irn vil ha ulik ttrspørsl ttr, llr tjnstr som fallr utnfor arkivts hovdformål. Til gjnnomføring av spsill prosjkt utnom arkivts ordinær arbidsoppgavr, blir dt søkt finansiring mllom irn llr andr som spsilt ønskr prosjktt gjnnomført. Slskapt har anldning til å ta på sg konsulntoppdrag for andr, når oppdragsgivr btalr for tjnstn og dt ikk går ut ovr arkivts hovdoppgavr 5 Innskuddsplikt og irandl Dltakrn btalr årlig inn midlr til driftn av slskapt i samsvar md vdtak i rprsntantskapt. Grunnlagt for brgning av driftstilskuddt skal vær folktallt vd sist årsskift og n fordlingsnøkkl som blir fastlagt av rprsntantskapt. For ny dltakr og ksistrnd som ikk kan lgg folktallt til grunn, for ksmpl Iks, faststts årlig innskudd av rprsntantskapt. Oppgavr ovr kostnadr og fordling av diss på dn nklt dltakr skal ligg vd slskapsavtaln, og må vdtas særskilt av hvr nklt dltakr. Eirandln r utrknt i prosnt og gir slik fordling: Dltakr/irandl 1. Agdns kommun 1, Os kommun 1,31 2. Bjugn kommun 1, Osn kommun 1,12 3. Frosta kommun 1, Rnnbu kommun 1,41 4. Frøya kommun 1, Rissa kommun 1,92 5. Grong kommun 1, Roan kommun 1,11 6. Flmn kommun 1, Røros kommun 1,83 7. Hitra kommun 1, Røyrvik kommun 1,02 8. Holtåln kommun 1, Slbu kommun 1,67 9. Høylandt kommun 1, Skaun kommun 1, Indrø kommun 1, Snillfjord kommun 1, Klæbu kommun 1, Snåsa kommun 1, Lksvik kommun 1, Stinkjr kommun 2, Lvan r kommun 2, Stjørdal kommun 2, Lirn kommun 1, Trondhim kommun Malvik kommun 2, T dal kommun Mldal kommun 1, Vrdal kommun Mlhus kommun 2, Ørland kommun Mråkr kommun 1, Afjord kommun Midtr Gauldal kommun 1, Nord-Trøndlag fylkskommun Namssko an kommun 1, Sør-TrøndlaIkskommun dal kommun 1, Orkdal kommun 2,34 100,00 Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

87 3 Eirandl blir justrt hvrt 4. år ut i fra innbtaling, basrt på folktall og oppgavr, først gang i Tilskudd pr. innbyggr justrs årlig i tråd md brgnt lønns- og prisstigning i innværnd års statsbudsjtt. Eirandln skal likns justrs vd inn- og utmlding. 6 Ansvarsfordling D nklt dltakm hftr md hl sin formu for sin aktull andl av slskapts samld forpliktlsr, jf Slskapts organ Slskapt skal ha følgnd tr organ: - Rprsntantskapt Styrt Daglig ldr 8 Rprsntantskapt Dt øvrst organ for virksomhtn r rprsntantskapt, dr dltakrn oppnvnr sin rspktiv rprsntantr. Hvr dltakr skal ha 1 n rprsntant. Valgt gjldr for dn kommunal valgpriodn. Rprsntantskapt konstiturr sg slv og vlgr slv sin ldr og nstldr. Dltakm har instruksjonsmyndight ovrfor sin rprsntantr i rprsntantskapt, mns rprsntantskapt har instruksjons- og omgjøringsmyndight ovrfor styrt. 9 Rprsntantskapts møtr Rprsntantskapts ldr innkallr til rprsntantskapsmøt innn utgangn av april månd. Innkalling til ordinært rprsntantskapsmøt skal skj skriftlig md minst fir ukrs varsl, og skal innhold n sakslist. Md tilsvarnd frist skal også dltakrn varsls. Ordinært rprsntantskapsmøt bhandlr: Årsmlding og rgnskap Valg til styrt Ovrordnd mål og rtningslinjr for driftn Budsjttforutstningr og -rammr Rammr for lånopptak og tilskudd fra dltakrn Andr sakr som r forbrdt vd innkallingn Rprsntantskapts ldr kallr inn rprsntantskapt. Ldrn skal sørg for at dt førs protokoll fra møtn. Protokolln skal normalt lss opp og undrtgns av rprsntantskapts mdlmmr vd møtts avslutning. Ekstraordinært rprsntantskapsmøt til bhandling av særskilt angitt spørsmål skal innkalls md to ukrs varsl når to styrmdlmmr llr tt/fir rprsntantskapsmdlm(mr) br om dt llr om rprsntantskapts ldr finnr bhov for dtt. Daglig ldr og styrts ldr har møtplikt i rprsntantskapt, og all styrmdlmmn og daglig ldr har møt- og talrtt. Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

88 4 Rprsntantskapt r vdtaksfør når minst halvdln av mdlmmn r tilstd, og diss rprsntrr minst to trdjdlr av stmmn. Vd votring har hvrt mdlm n stmm hvr. 10 Budsjttbhandlingn Rprsntantskapt vdtar budsjttforutstningr og budsjttrammr for dt påfølgnd kalndrår. Styrt forbrdr rprsntantskapts bhandling av budsjttforutstningr og budsjttrammr. Drsom styrts forslag går ut ovr tidligr forutstning llr bærr i sg konskvnsr som går ut ovr rammn i dltakrns økonomiplan, skal rprsntantskapt og dltakrn gjørs oppmrksom på dtt. Dt samm gjldr om styrt må frmm forslag til ndringr i vdtatt budsjtt for virksomhtn. Styrt vdtar dtaljrt budsjtt innnfor budsjttforutstningr og budsjttrammr gitt av rprsntantskapt. Frdigbhandlt budsjtt skal ovrsnds dltakrn innn 1. mars. Styrt sørgr også for utarbidls av økonomiplan som visr utvikling av kostnadr og konskvnsr for driftn i n fir årspriod. Dnn skal godkjnns av rprsntantskapt og ovrsnds dltakrn som grunnlag for dltakms økonomiplanr. Budsjtt som forutsttr tilskudd fra dltakrn, r ikk ndlig før dltakrns budsjtt r bhandlt ttr kommunlovns 45, for så vidt gjldr tilskuddt. Styrt skal utarbid slik rapportr som rprsntantskapt bsluttr. 11 Styrt Styrt vlgs av rprsntantskapt. Rprsntantskapt vlgr n valgnmnd på 3 prsonr som forbrdr valgt. Styrt skal ha 5 mdlmmr. Styrts ldr, nstldr, mdlmmr og varamdlmmr skal vlgs av rprsntantskapt for fir år. Halvpartn av styrt v1gs annthvrt år. D ansatt skal vær rprsntrt i styrt. Styrmdlmmr for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara. En rprsntant for Statsarkivt skal ha møt- og talrtt i styrt. Daglig ldr llr rprsntantskapsmdlmmr kan ikk vær mdlmmr av styrt. Spørsmål om fritak av styrmdlm bhandls av rprsntantskapt. Ansatts rprsntant trr ut av styrt vd ansttlssforholdts opphør. Vd ndlig uttrdn llr varig forfall, ivrkstts supplringsvalg for gjnværnd dl av funksjonstidn. Styrts oppgavr r å ralisr d forvntningn, bdriftsfilosofin og hovdmåln som im vd rprsntantskapt har anvist. Styrt skal stt opp dlmål, lgg opp stratgir, frmskaff dt nødvndig matrial for rprsntantskapt og utøv styring gjnnom dt nklt driftsår. Styrt skal før løpnd tilsyn md virksomhtn og har ansvar for at pålagt oppgavr utførs i hnhold til lov, forskriftr og vntull pålgg. Styrt sørgr for at sakr som skal bhandls i ordinært rprsntantskapsmøt r tilstrkklig forbrdt. Styrt ivrksttr Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

89 5 rprsntantskapts vdtak, mn kan kun ta opp lån llr påfør dltakrn forpliktlsr i dn utstrkning dt forliggr særlig vdtak om dtt i rprsntantskapt. Styrt tilsttr prsonalt. Styrt ansttr daglig ldr, og kan bstmm at vdkommnd tilstts på årmål. Styrt kan dlgr til daglig ldr å anstt vikarr, kstrahjlp og prosjktmdarbidr for inntil 1 år. Styrt har instruksjons- og omgjøringsmyndight ovrfor daglig ldr. Styrt rprsntrr slskapt utad og tgnr dts firma. Styrt kan gi styrldr llr daglig ldr rtt til å tgn slskapts firma og kan faststt at d som har slik rtt, må utøv dn i fllsskap. 12 Styrts møtr Styrmøtn lds av styrts ldr. Styrt fattr vdtak md alminnlig flrtall. Vd votring i styrt skal hvr stmm tll likt. Vd stmmlikht tllr møtldrs stmm dobblt. Styrt r bslutningsdyktig når minst halvpartn av mdlmmn r til std, inkludrt møtnd varamdlmmr. Styrts ldr sørgr for at dt blir ført protokoll fra styrmøtn. Protokolln skal normalt lss opp og undrtgns vd styrmøtts avslutning. Kommunlovns rglr i 40 nr 3 om habilitt skal gjld vd bhandling av sakr i styrt og i rprsntantskapt. D ansatts rprsntant har ikk stmmrtt i sakr som gjldr forholdt mllom styrt som arbidsgivr og d ansatt. Vdkommnd har hllr ikk rtt til å dlta i bhandlingn av sakr som gjldr arbidsgivrs forbrdls til forhandlingr md arbidstakm, arbidskonfliktr, rttstvistr md arbidsgivrorganisasjonr llr oppsigls av tariffavtalr. 13 Daglig ldr Daglig ldr administrrr virksomhtn og har ansvart for at nhvr arbidsoppgav utførs i ovrnsstmmls md gjldnd bstmmlsr og i hnhold til d vdtak som r fattt av styrt. Daglig ldr r styrts skrtær og saksbhandlr. Vdkommnd har tal- og forslagsrtt i styrts møtr, drsom ikk styrt i nkltsakr vdtar at vdkommnd ikk skal kunn møt. 14 Organisring av tilsynsfunksjonr Daglig ldr skal til nhvr tid hold styrt orintrt om all forhold av btydning for virksomhtn og om økonomi og prsonalforhold. Vdkommnd skal rapportr til styrt på n slik måt og så oft som situasjonn tilsir dt og styrt for øvrig mått bstmm. Styrt skal sørg for at rprsntantskapt til nhvr tid har nødvndig ovrsikt og i tid kan forbrd nødvndig disposisjonr. Rprsntantskapts møtbøkr skal fortløpnd snds til dltakrn. 15 Prsonvrn og bruk av forvaltningslovn/offntlightslovn Dt intrkommunal slskap skal følg slik rutinr og saksbhandlingsrglr som r vanlig til ivartakls av prsonvrnt til privatprsonr. Rgln i forvaltningslovn skal gjld for slskapt på samm måt som for organr opprttt i mdhold av kommunlovn. Rgln i kommunlovns 31 om åpn llr lukkd møtr skal gjld for møtn i rprsntantskapt. Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

90 6 16 Økonomiforvaltning Rgnskap skal førs ttr kommunal rgnskapsprinsippr og budsjtt skal følg budsjttforskriftr for kommunal og fylkskommunal budsjtt; jf slskapsavtaln 24. Virksomhtn skal følg t økonomirglmnt vdtatt av rprsntantskapt. 17 Lånopptak og garantistillls Slskapt kan ta opp lån innnfor n ramm på kr for slskapts samld lånopptak. Slskapt kan bar ta opp lån til kapitalformål og til konvrtring av ldr gjld. Dt kan og tas opp lån til likvidittsformål, mn slik lån må gjørs opp før rgnskapsavslutningn. Rprsntantskapt vdtar nærmr rammr for virksomhtns lånopptak innnfor totalrammn vdtatt i slskapsavtaln. Lånopptak skal godkjnns av dpartmntt; jf kommunlovn 50 nr. 1. Virksomhtn kan ikk still garanti llr pantstt sin indlr til sikkrht for andrs økonomisk forpliktlsr. Virksomhtn kan ikk slv lån ut pngr. Drsom dt blir krvd at dltakrn stillr garanti for lånopptak til virksomhtn, må vdtak om dtt gjørs av d rspktiv kommunstyrr/- fylkstingt. Dn nklt dltakr garantrr for sin andl av lånt som tilsvarr irdln. Dt r n forutstning at vntult garantitilsagn skjr i samsvar md rgln i kommunlovns 51 nr Arbidsgivrtilknytting Virksomhtn kan vær mdlm av Kommunns Sntralforbund. 19 Arbidsgivransvar Styrt har dt formll arbidsgivransvart. 20 Prsonalrglmnt Rprsntantskapt kan vdta t gt prsonalrglmnt for virksomhtns ansatt. 21 Lokal lønnsforhandlingr Styrts ldr llr daglig ldr ivartar slskapts intrssr undr lokal forhandlingr. Styrt vdtar forhandlingsrsultatt. 22 Møtgodtgjørls Godtgjørls for møtr m.v. til ldr og mdlmmr av styrt bli utbtalt ttr rglmnt fastsatt av rprsntantskapt. Mdlmmn har rtt til rfusjon for tap i inntkt og utgiftsdkning tilsvarnd rgln i kommunlovns Klag Klag på forhold som gjldr kommunal driftsoppgavr, ytlsr llr tjnstr som r utført av dt intrkommunal slskapt, skal rtts til slskapts styr. Finnr n av dltakrn grunnlag for å forfølg sakn, skal slskapt gis anldning til å avgi uttalls og vntult rtt dt påklagd forhold. Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

91 7 Klag som gjldr vdtak i prsonalsak, bhandls av rprsntantskapt drsom vdtakt r fattt av styrt, llr av styrt om vdtakt r fattt av daglig ldr. 24 Rgnskap og rvisjon Styrt har plikt til å ttrs at dt førs lovmssig rgnskap og at dt fortas rvisjon av slskapt. Rgnskap skal førs ttr kommunal rgnskapsprinsippr og faststts av rprsntantskapt. Rvisor vlgs også av rprsntantskapt. 25 Endring av slskapsavtaln Slskapsavtaln må vdtas av samtlig dltakr. Kommunstyrt/fylkstingt må slv vdta avtaln. For dltakr som r intrkommunal slskap må vdtakt gjørs av rprsntantskapt. Endring i slskapsavtaln som gjldr punktn som lov om intrkommunal slskap 4 sttr som minimumsinnhold i n slskapsavtal, kan bar skj vd at dltakrn gjør t liklydnd vdtak om dtt. Andr ndringr kan vdtas av rprsntantskapt md tilslutning fra minst to trdjdlr av d avgitt stmmn. Forslag til ndringr av slskapsavtaln kan frmms av styrt, rprsntantskapt llr n/flr av dltakrn. Styrt skal i all tilfll få anldning til å uttal sg om forslag til ndring av slskapsavtaln før diss frmms for bhandling hos dltakrn. Ny mdlmmr tas opp ttr nærmr bstmmlsr i rprsntantskapt. Søknad må forligg innn 1.juli. 26 Utlukking, uttrdn og oppløsning Drsom n dltakr vsntlig misligholdr sin pliktr i slskapsforholdt, kan d øvrig dltakrn nstmmig vdta at vdkommnd dltakr skal utlukks fra slskapt ttr rgln i lov om intrkommunal slskapr 31. Dn nklt dltakr kan md minimum 1 1/2års skriftlig varsl nsidig si opp sin dltakls ttr rgln i lov om intrkommunal slskap 30. Oppsiglsn må vær styrt i hnd snst 1.juli. Forslag til oppløsning av samarbidt må vdtas nstmmig av rprsntantskapt. Vdtak om oppløsning må godkjnns av samtlig dltakr og av dpartmntt. Fordling av aktiva og passiva vd vntull uttrdn llr oppløsning skal skj ttr rgln i lov om intrkommunal slskapr 30. Gjnnomføring og avvikling skal skj ttr rgln i lov om intrkommunal slskapr og vntull forskriftr fra dpartmntt. Styrt pliktr å mld fra om avviklingn til Fortaksrgistrt. Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

92 8 27 Voldgift Evntull tvist om forstålsn av slskapsavtaln og om fordling av utgiftr llr i forbindls md dt økonomisk oppgjørt ttr oppløsning, avgjørs ndlig av n voldgiftsnmnd på tr mdlmmr som oppnvns av fylksmannn, om ikk annn ordning følgr av lov llr forskrift. Tvistn skal først forsøks løst gjnnom forhandlingr mllom partn. 28 Andr rglr For områd som ikk r dirkt rgulrt gjnnom stiftlssavtaln, gjldr dn til nhvr tid gjldnd lov om intrkommunal slskapr. 29 Ikrafttrdls Dnn slskapsavtaln trr i kraft fra dt tidspunkt dn r vdtatt og undrskrvt av samtlig dltakr Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

93 Eir/dltakr Dato Undrskrift Agdns kommun Bjugn kommun Frosta kommun Frøya kommun Grong kommun Hmn kommun Hitra kommun Holtåln kommun Høylandt kommun Indrøy kommun Klæbu kommun Lksvik kommun Lvangr kommun Lirn kommun Malvik kommun Mldal kommun Mlhus kommun Mråkr kommun Midtr Gauldal kommun Namsskogan kommun Oppdal kommun Orkdal kommun Os kommun Osn kommun Rnnbu kommun Rissa kommun Roan kommun Røros kommun Røyrvik kommun Slbu kommun Skaun kommun Snillfjord kommun Snåsa kommun Stinkjr kommun Stjørdal kommun Trondhim kommun Tydal kommun Vrdal kommun Ørland kommun Åfjord kommun Nord-Trøndlag fylkskommun Sør-Trøndlag fylkskommun Slskapsavtal IKA Trøndlag 2013

94 Arkivsak. Nr.: 2013/128-1 Saksbhandlr: Jon Arv Hollkim Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Folk 15/ Formannskapt 18/ Kommunstyrt 6/ Nytt orgl i Sakshaug kirk Rådmannns forslag til vdtak 1. Dt yts t invstringstilskudd til Kirklig Fllsråd på i alt 7,5 mill. kronr til bygging av nytt orgl i Sakshaug kirk. 2. Dt yts i tillgg t lån til Kirklig Fllsråd på i alt 1,3 mill. kronr til fullfinansiring av nytt orgl. Lånt ndbtals på gunstigst vilkår. Rådmannn gis fullmakt til å inngå nærmr avtal. 3. Tilskudd og lån finansirs vd lånopptak. Dt søks Husbankns rntkompnsasjonsordning for Kirkr og kirkinvntar. 4. Rådmannn kan bslutt mindr justringr av lånramm, jfr. punkt 2, ttr at anbud og ndlig kostnadsstimatr forliggr. Bhandling i Hovdutvalg Folk : Saksordførr: Gir Tor Strand Avstmming: Rådmannns forslag nstmmig.

95 Uttalls i Hovdutvalg Folk : 5. Dt yts t invstringstilskudd til Kirklig Fllsråd på i alt 7,5 mill. kronr til bygging av nytt orgl i Sakshaug kirk. 6. Dt yts i tillgg t lån til Kirklig Fllsråd på i alt 1,3 mill. kronr til fullfinansiring av nytt orgl. Lånt ndbtals på gunstigst vilkår. Rådmannn gis fullmakt til å inngå nærmr avtal. 7. Tilskudd og lån finansirs vd lånopptak. Dt søks Husbankns rntkompnsasjonsordning for Kirkr og kirkinvntar. 8. Rådmannn kan bslutt mindr justringr av lånramm, jfr. punkt 2, ttr at anbud og ndlig kostnadsstimatr forliggr. Bhandling i Formannskapt Saksordførr: Christina Wolan Rådmannn forslo å stryk punkt 4 i forslagt til vdtak. Avstmming: Hovdutvalg Folk sitt forslag, md rådmannns ndringsforslag, nstmmig. Innstilling i Formannskapt Dt yts t invstringstilskudd til Kirklig Fllsråd på i alt 7,5 mill. kronr til bygging av nytt orgl i Sakshaug kirk. 10. Dt yts i tillgg t lån til Kirklig Fllsråd på i alt 1,3 mill. kronr til fullfinansiring av nytt orgl. Lånt ndbtals på gunstigst vilkår. Rådmannn gis fullmakt til å inngå nærmr avtal. 11. Tilskudd og lån finansirs vd lånopptak. Dt søks Husbankns rntkompnsasjonsordning for Kirkr og kirkinvntar. Vdlgg 1 1. Rvidrt finansiringssøknad - nytt orgl i Sakshaug kirk 2 2. Supplrnd notat til rvidrt finansiringssøknad - nytt orgl Sakshaug kirk

96 Bakgrunn Dt har ovr lang tid vært arbidt md plann om nytt orgl i Sakshaug Kirk. Indrøy kommun har tidligr tatt prinsippstandpunkt om å bidra til finansiringn og har på t tidspunkt bidratt til planlggingskostnadr. Prosjktt har ovr tid vært forsinkt i påvnt av Riksantikvarns vurdring. Dnn forliggr nå og åpnr for at dt nåværnd orglt kan skifts ut i sin hlht. S rdgjørls i vdlgg. Av vdlgg frmgår at dt søks om t tilskudd på 8,8 mill. kronr i 2013 prisr. I budsjtt og økonomiplan 2013 til 2016 r avsatt 6,6 mill. kronr. Økningn kan kort forklars md: - Prisøkning fra 2010 til 2013 ca 1,0 mkr. (lavt anslag jfr. SSBs byggkostindks) - Bhov bygningsmss tilpasningr: ca 0,2 mkr - Oppdatrt stimat gnfinansiring: ca 1,0 mkr Vurdring Rådmannn vil prsisr at dt kan vær n mulig misforståls i bskrivlsn av kostnadsbildt i dt opprinnlig saksgrunnlagt tilbak i 2010, dvs. at anslagt på 10,6 mill. r oppfattt som t nttoanslag. (kostnadr ks mva) Rådmannn ansr at dt oppdatrt prospktt r rimlig godt dokumntrt. Erfaringr fra andr orglbyggingsprosjktr tilsir t sannsynlig kostnadsnivå slik som anslått av Kirklig Fllsråd. Dt gjnstår å s hva anbudsprosssn vil gi av sluttrsultat. Ettr rådmannns skjønn r dt uproblmatisk å tilrå at tilskuddsrammn øks til ca 7,5 mill. kronr for å kompnsr for n gjnnomsnittlig forvntt lønns- og prisstigning. Om n sttr rammn på 7,5 mill. kronr vil kravt til gnfinansiring øk til 4,3 mill. kronr. Dtt vil i ralittn bty n forskyving av prosjktt på ubstmt tid. Dtt kan ikk vær hnsiktsmssig. Rådmannn vil tilrå at tilskuddsrammn stts til 7,5 mill. kronr. Utovr dtt yts t lån på inntil 1,3 mill. kronr til Kirklig fllsråd som btals tilbak på gunstigst btinglsr. Dt søks om rntkompnsasjon fra Husbankn ttr gjldnd rglr for Kirkbygg. Dt r usikkrt hvor stor dl av finansiringn som kan oppnå støtt. Konklusjon S innstilling

97 010 H DEN NORSKE KIRKE INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD Indrøy kommun 7670 Indrøy Att.: rådmann Jon Arv Hollkim REVIDERT FINANSIERINGSSØKNAD - NYTT ORGEL I SAKSHAUG KIRKE Historikk Indrøy kirklig fllsråd søkt i oktobr 2010 Indrøy kommun om finansiring av nytt orgl i Sakshaug kirk. Totalt kostnadsovrslag var kr 10,6 mill, ks mva., md n gnfinansiring på kr 2,65 mill. Indrøy kommun stilt sg positiv til søknadn, og avsatt i sin konsolidrt økonomiplan 6,4 mill. fordlt ovr årn Hovdfinansiringa var drmd på plass, og orglkomitn kunn intnsivr sitt arbid md orglprosjktt. Stor var drfor frustrasjonn da Riksantikvarn, som Biskopns faginstans i orglspørsmål, signalisrt skpsis mot å dmontr dt gaml orglt grunnt dts kulturhistorisk vrdi. Biskopn, som bslutningstakr, var drimot klar på at instrumntts manglnd funksjonalitt mått vktlggs langt strkr nn dn kulturhistorisk vrdin. Ny bfaringr og målingr bkrftt da også at dt gaml orglt ikk vill fungrt som t tilfrdsstillnd instrumnt, slv md stor ombyggings- og rnovringsarbidr. Dtt r imidlrtid bakgrunnn for at prosssn har vært så tidkrvnd ttr vår søknad i oktobr Status Indrøy kirklig fllsråd vil stå som bygghrr av dt ny orglt. Fllsrådt r mva-rgistrrt, og vil drfor få rfundrt mva i prosjktt. Tidligr ngasjrt orglkonsulnt, Hans Jakob Tronshaug, vil følg prosjktt vidr. Prosjktt lgg ut på doffin og dt forta n prkvalifisringsrund før tr produsntr kontakts for innhnting av anbud. Dtt r vanlig prosdyr i orglsakr. Vidr r bygg-tknisk komptans ngasjrt for å vurdr bhovt for bygningsmssig tilpasningr av gallrit. Dt ny orglt r 15 tonn, mns dt gaml r 7 tonn. Drsom dt krvs forstrkningr i form av bærbjlkr og bærvggr undr gallrit, vil dt vær nærliggnd å vurdr tablring av bl. a handicaptoaltt i dtt aralt, no som båd r påkrvt og ttrspurt. Frmdrift Drsom dt forliggr t Igangsttingsvdtak fra Indrøy kommun i løpt av 1 2 mnd., vil anbudsdokumntr kunn vær klar for utsnding umiddlbart, md anbudsfrist juni Byggtid for orglt vil vær avhngig av kapasittn til dn valgt orglbyggrn, og kan varir fra 1 til 2 år. Dt samm vil gjld dato for igangstting byggarbidn. Orglkomitn r kjnt md at n av d 2 orglbyggrn i Norg nå oprrr md 2 3 år før bygging kan start. Økonomi Indrøy kirkkontor Tlf Adrss: Vangsvn. 108 Fax Indrøy. Organisasjonsnr.:

98 Priskalkyln for nytt orgl var 10,6 mill. ks mva. i Indrøy kirklig fllsråd vil vær bygghrr. Fllsrådt r mva-rgistrrt og vil få rfundrt mva. Når dt gjldr mva., vil dt drfor kun vær bhov for n mllom-finansiring av mva i prosjktt. Pris-stigningn vil følg Stormbulls prisindks, og forvnts å ligg på samm nivå som tidligr, altså i størrlssordn 3 % pr år. Pris-stigningn vil påløp i hl byggpriodn. Finansiringsplan Nytt orgl, prisrvidrt fra 2010 til 2013 ks mva kr Bygningsmssig tilpasningr gallri ks mva kr Totalpris på 2013-nivå ks mva kr Hovdfinansiring Indrøy kommun kr Dlfinansiring Indrøy kirklig fllsråd - innsamld midlr kr Totalt kr Når dt gjldr mva., vil modll for fakturring, og drmd modll for mllomfinansiring av mva, vær avhngig av hvilkn orglbyggr som bnytts, og hvordan kontraktn utforms. Uanstt hvilkn orglbyggr som vlgs, vil instrumntt vær av ypprst kvalitt og vil vær hlmkanisk, hvilkt vil si at all ovrføringr skjr manult. Orglr bygd på samm måt bnytts daglig i mang kirkr i Europa, til tross for at d r flr hundr år gaml. Dt ny orglt i Sakshaug kirk vil også stå i gnrasjonr. Tidsprspktivt må drfor tas hnsyn til når invstringn i nytt orgl vurdrs. Orglkomitn håpr på n rask bhandling av dn rvidrt finansirings-søknadn, og n vidr positiv dialog omkring t prosjkt som: vil hv dn musikalsk kvalittn vd kirklig handlingr i vsntlig grad. vil forstrk og undrbygg Indrøys strk posisjon som musikk- og kulturkommun. vil gi Indrøys bfolkning unik konsrtopplvlsr i årn som kommr. Indrøy ri / "-,7"."--, /// Siv Antt Lorntzn Kjll Wstrdahl kantor. kirkvrg

99 DEN NORSKE KIRKE INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD 2013 IIIII11 II Indrøy kommun 7670 Indrøy Att.: rådmann Jon Arv Hollkim SUPPLERENDE NOTAT TIL REVIDERT FINANSIERINGSSOKNAD - NYTT ORGEL I SAKSHAUG KIRKE. Dt viss til mail fra rådmannn datrt Kvalittssikring av kostnadsovrslag: Bgrunnt prisstigning i byggpriodn. Vår orglkonsulnt har fulgt opp kontaktn md Statistisk Sntralbyrå, som bkrftr at orglbygging følgr indksn for nboligr i tr, og som vidr bkrftr at 3% årlig prisstigning vil vær t riktig stimat å bnytt i prosjktt. Rntr i byggpriodn Rntblastningn i byggpriodn vil vær avhngig av : rntsats byggpriodns varight kontraktsforhold fakturringsmodll. Rntinntktr i byggpriodn: innsamld midlr, pt ca 1,8 mill kronr, r plassrt på høyrntkonto bvilgd midlr fra kommunn vil gi Fllsrådt rntinntktr, forutsatt at midln ovrførs Fllsrådt i hnhold til kommunns vdtak, og ikk i takt md kontraktns fakturringsmodll. Md bakgrunn i ovnstånd btraktningr, og dn gnrll usikkrhtn knyttt til rntutviklingn i t såpass langsiktig prspktiv, vil dt vær vansklig å tallfst rntkostnadn i byggpriodn. 2. Rdgjør for vntull usikkrhtr i anslagt. Kostnadsovrslag av 2010 basrs på t orgl tilpasst kirkrommt i Sakshaug kirk. Inkludrt i ovrslagt r kostnadr til konsulnt og til nødvndig lktrisk tilpasningr og installasjonr. Når n sr bort fra prisstigning, rnt-kostnadr og kostnadr til forstrkning av gallri, som bskrivs spsifikt i notatt, skal dt drfor ikk vær andr usikkrhtr i prosjktt. 3. Rdgjør for vntull usikkrhtr knyttt til forstrkning av gallri. Bfaring av gallri og bærnd konstruksjonr r gjnnomført. Bærnd søylr r i god forfatning og står solid fundamntrt på stinhllr på mornryggn undr kirka. Vidr r søyln plassrt så ttt at bjlklagt på gallri utn problmr kan forstrks vd å montr bjlkr mllom d ksistrnd bjlkn. Prisanslag på kr for dtt arbidt r kvalittssikrt av så vl orglkonsulnt som byggtknisk komptans. Indrøy kirkkontor Tlf Adrss: Vangsvn. 108 Fax Indrøy. Organisasjonsnr.:

100 Orglkomitn har vært samlt for å vurdr mulig ny og krativ tiltak for innsamling av midlr. Så langt har innsamlt midlr kun kommt i form av gavr fra privatprsonr. Ettr prssdkningn for n tid tilbak, vil n lttr kunn komm i dialog md størr, aktull bidragsytr. Dt r bsluttt å gjnnomfør n kampanj rttt mot næringslivt, båd lokalt og rgionalt. Forarbid til dnn kampanjn r allrd i gang. Totalt r dt pt samlt inn ca. 1,8 mill. I vår rvidrt søknad oprrs dt md 3 mill i gnfinansiring, og dt vil vær uralistisk å ha forhåpningr om å saml inn mr nn dtt bløpt. Dt syns drfor vansklig å øk gradn av gnfinansiring. Indrøy Siv Antt kantor Lorntzn Wstrdahl kirkvrg

101 Arkivsak. Nr.: 2013/269-1 Saksbhandlr: Kår Bjrkan Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Folk 14/ Kommunstyrt 7/ Prisr og stipnd innnfor kulturområdt - rtningslinjr Rådmannns forslag til vdtak 1. Indrøy kommun har gn kulturpris og kulturstipnd for ungdom i kommunn. 2. Indrøy kommun ønskr å vidrfør samarbidt md Sparbank1 Indrøy om kulturminnpris. 3. Vdlagt rtningslinjr for kulturpris, kulturstipnd og kulturminnpris vdtas. Bhandling i Hovdutvalg Folk : Saksordførr: Ragnhild Kjsbu SP v/ragnar Nossum forslo slikt forslag til ny paragraf 1; Formål: Indrøy kommuns kulturpris r n ærsbvisning som gis for spsill frdightr innnfor dt utvidd kulturbgrp llr for særskilt og frmragnd innsats for kulturlivt i Indrøy. AP v/harald Nss forslo slik ndring: Forslag til ny paragraf 2 på kulturprisn og ungdommns kulturpris: Kulturprisn r t pngbløp og utdls sammn md diplom og blomstr samt t skriv md bgrunnls for tildling. Bløpts størrls avklars i kommunstyrts budsjttmøt. Votring: SP v/ragnar Nossum: Enstmmig. AP v/harald Nss: Enstmmig.

102 Avstmming: Rådmannns forslag md ndringsforslag frmkommt i møtt nstmmig. Innstilling i Hovdutvalg Folk Indrøy kommun har gn kulturpris og kulturstipnd for ungdom i kommunn. 2. Indrøy kommun ønskr å vidrfør samarbidt md Sparbank1 Indrøy om kulturminnpris. 3. Vdlagt rtningslinjr for kulturpris, kulturstipnd og kulturminnpris vdtas md d ndringr vdtatt i møtt, slik: Ny paragraf 1; Formål: Indrøy kommuns kulturpris r n ærsbvisning som gis for spsill frdightr innnfor dt utvidd kulturbgrp llr for særskilt og frmragnd innsats for kulturlivt i Indrøy. Ny paragraf 2 på kulturprisn og ungdommns kulturpris: Kulturprisn r t pngbløp og utdls sammn md diplom og blomstr samt t skriv md bgrunnls for tildling. Bløpts størrls avklars i kommunstyrts budsjttmøt. Vdlgg 1 Indrøy kommuns kulturpris - rtningslinjr 2 Indrøy kommuns kulturstipnd for ungdom rtningslinjr 3 Kulturminnprisn i Indrøy kommun rtningslinjr Bakgrunn I forbindls md kommunsammnslåingn r dt ikk tatt stilling til hvilk prisr som skal dls ut i dn ny kommunn. Mosvik kommun hadd gn kulturpris(annt hvrt år) og kulturstipnd som bl dlt ut årlig. Indrøy kommun (1729) har hatt gn kulturpris samt kulturminnpris i samarbid SparBank 1 Midt-Norg. Bgg diss prisn har vært dlt ut annthvrt år. Stipndordning har også vært t tma i Indrøy kommun utn at dt har vært satt i systm. Prisr og stipnd r n fin måt å gi fortjnt anrkjnnls til viktig kulturaktørr samtidig som dt bidrar til å synliggjør viktig kultur. Vurdring Rådmannn mnr dt bør avklars hvilk «prisr» dn ny kommunn skal ha slik at dt kan stimulr og honorr kulturinnsats. Erfaringn fra d to tidligr kommunn r positiv. Båd Indrøy og Mosvik hadd kulturpris annthvrt år. Erfaringn visr at dt r mang god kandidatr og at dt ikk vil vær no problm å dl ut prisn hvrt år. Mosvik har dlt ut kulturstipnd til ungdom. Dtt bør vidrførs og forspørslr til kommunn angånd sponsorstøtt og tilskudd til kurs/utdanning tc kan kanalisrs til dnn ordningn. Indrøy kommun har tidligr samarbidt md sparbank1 Indrøy om kulturminnpris. Dtt samarbidt må fortstt. Rådmannn har vurdrt mn ikk forslått om dt også bør opprtts n gn frivillightspris i kommunn. Frivillig Norg har n gn pris dr kommunn og andr blir oppfordrt til å frmm forslag til kandidatr.

103 En kommunal pris kunn samtidig vær n nominasjon til kandidat for fylk og nasjonal kåring. Konklusjon S innstilling.

104 INDERØY KOMMUNES KULTURPRIS RETNINGSLINJER 1 FORMÅL Indrøy kommuns kulturpris r n ærsbvisning for særskilt og frmragnd innsats for kulturlivt i Indrøy. 2 PRISEN Kulturprisn r på kr og utdls sammn md diplom og blomstr samt t skriv md bgrunnls for tildling. 3 TILDELING Prisn kan tildls n llr flr prsonr, n grupp llr n organisasjon i Indrøy kommun. Hovdutvalg Folk gjør bgrunnt vdtak om tildling. Kulturprisn tildls hvrt år. 4 UTLYSING OG FORSLAG Prisn kunngjørs på kommunns hjmmsidr og i andr mdia. Forslag til kandidatr kan frmms fra nkltprsonr og organisasjonr. Tildlr kan slv også forslå kandidatr. Forslagsfrist r 1. mai. All forslag r hmmlig. 5 OVERREKKELSE Ovrrkkls vd ordførrn skjr i forbindls md IndrøyFst llr vd n annn høvlig anldning.

105 INDERØY KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM RETNINGSLINJER 1 FORMÅL Indrøy kommuns kulturstipnd for ungdom skal tildls ungdom som har markrt sg md spsill frdightr llr fordypning på t områd innnfor dt utvidd kulturbgrpt. Stipndt skal stimulr til vidr innsats og utvikling på dtt områdt. 2 STIPENDIET Kulturstipndit r på kr og utdls sammn md diplom og blomstr samt t skriv md bgrunnls for tildling. 3 TILDELING Stipndit skal tildls n llr flr ungdommr, n grupp llr n organisasjon bstånd av ungdom som har tilknytning til Indrøy kommun. Hovdutvalg Folk gjør bgrunnt vdtak om tildling. Dt kan tildls inntil to kulturstipnd hvrt år. 4 UTLYSING Stipndit kunngjørs på kommunns hjmmsidr og i andr mdia. Forslag kan frmms fra nkltprsonr og organisasjonr. Prsonr og organisasjonr kan også slv søk om stipndit. Tildlr kan slv også forslå kandidatr. Forslagsfrist r 1. oktobr. All forslag r hmmlig. 5 OVERREKKELSE Ovrrkkls vd ordførrn skjr i forbindls md Ungdommns kulturmønstring llr vd n annn høvlig anldning.

106 KULTURMINNEPRISEN I INDERØY KOMMUNE RETNINGSLINJER Indrøy kommun i samarbid md Sparbank1 opprttt prisn i Prisn dls ut annt hvrt år (år md oddtall). 1 FORMÅL Indrøy kommuns kulturpris r n ærsbvisning for særskilt og frmragnd innsats for arbid md kulturminnr i Indrøy kommun. Kulturminnprisn skal stimulr til økt forståls og intrss for kulturminnr som: - ivartakls for ldr byggskikk og bvaring av vrnvrdig kulturmiljø. ivartakls, bruk og lvndgjøring av immatrill kulturminnr. 2 PRISEN Kulturminnprisn r t pngbløp og utdls sammn md diplom og blomstr samt t skriv md bgrunnls for tildling. 3 TILDELING Prisn kan tildls n llr flr prsonr, firmar, institusjonr, organisasjonr og forningr i Indrøy kommun. Hovdutvalg Folk gjør bgrunnt vdtak om tildling ttr innstilling fra t særskilt innstillingsutvalg bstånd av: Ldr i Komit Folk, rprsntant for nht for kultur og fritid, rprsntant for nht for plan, byggsak og oppmåling og rprsntant for SparBank 1 Midt- Norg. Kulturminnprisn tildls annt hvrt år. 4 UTLYSING OG FORSLAG Prisn kunngjørs på kommunns hjmmsidr og i andr mdia. Forslag til kandidatr kan frmms fra nkltprsonr og organisasjonr. Tildlr kan slv også forslå kandidatr. Forslagsfrist r 1. mai. All forslag r hmmlig. 5 OVERREKKELSE Ovrrkkls vd ordførrn skjr i forbindls md IndrøyFst llr vd n annn høvlig anldning.

107

108 Arkivsak. Nr.: 2013/121-2 Saksbhandlr: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Natur 4/ Formannskapt 4/ Kommunstyrt 8/ Samkartlgging MIS - Naturtypr. Kommunal dlfinansiring Rådmannns forslag til vdtak Indrøy kommun gjnnomførr i samsvar md tidligr planr n Samkartlgging MIS Naturtypr. Kostnadsrammn r kr som finansirs slik: Kr ,- avsatt budsjtt Ansvar 130 Næring og plan Kr ,- dkks ovr Disposisjonsfond - gnrlt Bhandling i Hovdutvalg Natur Saksordførr: Bjarn Kvistad Avstmming Enstmmig Innstilling i Hovdutvalg Natur Indrøy kommun gjnnomførr i samsvar md tidligr planr n Samkartlgging MIS Naturtypr. Kostnadsrammn r kr som finansirs slik: Kr ,- avsatt budsjtt Ansvar 130 Næring og plan Kr ,- dkks ovr Disposisjonsfond - gnrlt

109 Bhandling i Formannskapt Saksordførr: Christina Wolan Avstmming: Hovdutvalg Natur sin innstilling nstmmig. Innstilling i Formannskapt Indrøy kommun gjnnomførr i samsvar md tidligr planr n Samkartlgging MIS Naturtypr. Kostnadsrammn r kr som finansirs slik: Kr ,- avsatt budsjtt Ansvar 130 Næring og plan Kr ,- dkks ovr Disposisjonsfond - gnrlt Bakgrunn Ettr at kommunn Indrøy og Mosvik bl slått sammn i 2012, har dt oppstått t bhov for t nhtlig og oppdatrt kartgrunnlag for miljøvrdir i skog (MIS) og rgistrrt naturtypr for hl nykommunn. Bhovt skylds i først rkk at dt ikk r fortatt MIS-rgistrringr i Mosvik, drnst at naturtypkartlggingn som r gjort i Mosvik r ufullstndig og faglig stt lit tilfrdsstillnd. Naturtypkartlggingn r i stor grad undrkjnt av fylksmannn og ikk lagt inn i naturbas. Når dt gjldr MIS-rgistrringr, så gjørs diss vanligvis sammn md skogbruksplanlgging. Dt r 2imidlrtid ikk planlagt skogbruksplanlgging i Mosvik på mang år nnå. Dtt gjør at n må s på andr løsningr for å få gjnnomført MIS-rgistrringr som tilfrdsstillr d srtifisringskrav som stills til skogbrukt. Blant annt r miljørgistrringr i skog t krav for å kunn lvr tømmr fra og md Når dt gjldr gaml Indrøy kommun, så r MIS-rgistrringn fra 2006 av god kvalitt og dannr t godt grunnlag for n mr fullstndig naturtypkartlgging. Naturtypkartlggingn som r utført r fra 2004, dn r av god kvalitt, mn dkkr kun t bgrnst aral. Særlig manglr dt rgistrringr i skog. Fylksmannn har t ønsk om å gjnnomfør t prosjkt md samkartlgging av MIS og Naturtypr. Indrøy kommun r gnt som områd for t slikt pilotprosjkt Mtod MIS rgistrrs i hnhold til Håndbok i rgistrring av livsmiljør i Norg (Skog og landskap) og naturtypr kartlggs i hnhold til DN håndbok 13. Data skal lvrs i hnhold til gjldnd rtningslinjr for slik lvrans. Skog og landskap og DN bistår i bskrivls av mtodikk og bskrivls bør utførs. Samkartlgging av hvordan oppdragt md MIS (miljørgistrring i skog) og naturtypkartlgging r utrdt i Skog og landskap rapport: Bruk av MIS-data vd naturtypkartlgging (2004). Mtodn som bskrivs r ikk utprøvd i Nord-Trøndlag tidligr. Dn r lit utprøvd llrs i landt også.

110 Prosjktt md samkartlgging av MIS og naturtypr i Indrøy kommun r n utprøving av dnn mtodn md non tilpasningr og prsisringr: - Kartlggingn gjørs uavhngig av skogbruksplanlgging - Kartlggingn skal utførs av kartlggr md rfaring og kunnskap innnfor bgg mtodn. (Dtt btyr at kartlggingn ikk nødvndigvis utførs av n takstinstitusjon, slik dt skissrs i rapportn. ) - MIS-figurn som skal konvrtrs til naturtypr skal bfars i flt. - Prosjktt skal utrd hvordan punktt om skjøtsl og hnsyn bst kan formulrs i områdbskrivlsn for naturtypn. I områdbskrivlsn for naturtypr skal dt inngå t punkt om skjøtsl og hnsyn. Skjøtslsråd blir også utformt i bskrivlsn av MIS-figurn. Dt r bhov for å samkjør diss slik at brukn av bskrivlsn blir nkl for skogir og andr. Prosjkt Dlr av prosjktt r dfinrt som utviklingsarbid for å komm fram til praktisk arbidsmtodikk som r kostnadsffktiv og faglig god. For at rfaringn fra prosjktt skal kunn bruks i ny prosjktr snr r dt viktig at mtodr og tidsforbruk dokumntrs i n rapport. Dlprosjktr 1. Samkartlgging MIS/naturtypr i Mosvik. - Produktiv skog ( daa) i Mosvik kartlggs ttr MIS- og naturtypmtodikk samtidig. - Bskriv rfaringn fra arbidt og lag n arbidsbskrivls for dn arbidsmtodn som visr sg å vær mst kostnadsffktiv og samtidig gir bst faglig utbytt. Valgt mtod skal bgrunns og tidsforbruk skal oppgis. - Samkjør bskrivlsn av råd om skjøtsl og hnsyn i d to mtodn. Lag t oppstt på hvordan dtt punktt bst bør stts opp for å kunn fungr i båd MIS og naturtypbskrivlsn. Dt skal komm tydlig fram hva som r hnsiktn md vntull skjøtslstiltak. Rådn skal ikk kunn forvksls md dn forvaltningsmssig konskvnsn. Dt skal lggs vkt på å lag bskrivlsr som r ltt å forstå for skogir. Bskrivlsn skal vær tydlig på hva som krvs og hva som kun r ønsklig. Skjøtsl og hnsyn skal bgrunns på n måt som r forstålig for skogir. 2. Naturtypkartlgging i skogn i Indrøy md utgangspunkt i dn ksistrnd MISkartlggingn (bruttolistn). - Arbidt r bgrnst til n fast sum. A-områdr og drttr B-områdr skal prioritrs. - Områdn skal bfars i flt. Utviklingsarbid: - Bskriv rfaringn fra arbidt og lag n arbidsbskrivls for dn arbidsmtodn som r mst kostnadsffktiv og gir bst faglig utbytt. Valgt mtod skal bgrunns og tidsforbruk skal oppgis. 3. Naturtypkartlgging av annt aral i hl Indrøy kommun. - Inkludrr for ksmpl aral md åpn myrområdr, ikk produktiv skog og kulturlandskap. - Organisrs på n ffktiv måt i forhold til pkt. 1 og 2 i prosjktt. - Bgrnst til n fast sum. - Kommunn prioritrr områdr dr dt r kstra stor bhov for grunnkunnskap om naturtypr. Kostnadsovrslag

111 Dlprosjkt Mngd Brgningsgrunnlag Kostnad 1. Samkartlgging MIS/Naturtypr i Mosvik Produktiv skog: daa MIS: 4 kr/daa* Kr ,- Naturtypr: (0,7 naturtyplok/1000 daa)( 3000 kr/ naturtyplokalitt*) 105 naturtyplokalittr Kr ,- Utviklingsarbid: kr , ,- 2. Naturtypkartlgging i Indrøy (utn Mosvik) md utgangspunkt i MIS 3. Naturtypkartlgging av annt aral i hl Indrøy kommun En fast sum og prioritr A drttr B- områdn. 405 MIS-figurr rgistrrt totalt ( daa produktiv skog) daa (totalt aral produktiv skog og fulldyrkt aral) 3000 kr/naturtyplokalitt* Ellr 0,7 naturtyp lok/1000 daa + utviklingsarbid Gir ca 150 lokalittr ,- 4 kr/daa ,- Totalt ,- *Satsn r hntt fra: Gaardr, G., Larsn, B. H. & Mlby, M. W Rssursbhov vd kvalittssikring og nykartlgging av naturtypr. Miljøfaglig Utrdning, rapport 2007:15. ISBN Prosjktirn må i tillgg brgn no gninnsats i form av tidsforbruk til møtr og prosjktkoordinring. Finansiring Kartlggingn finansirs som t splislag. Statn bør dkk utviklingskostnadn md prosjktt. Prosjktt kan finansirs ovr to år (2013 og 2014). Prosjktir Sum Indrøy kommun ,- Tilskuddsmidlr MIS (skogir) ,- Fylksmannn i Nord-Trøndlag/Dirktoratt for ,- naturforvaltning/skog og landskap/faggrunnlag kalkskog Totalt ,- Framdrift Høst 2012:

112 Forslag til prosjktbskrivls utarbids, snds rundt for gjnnomlsing (Gry og Run) - utført Vintr 2013: Oppgav Ansvarlig Frdig dato Frdigstill prosjktbskrivls md finansiringsplan Digitalisr områdr dr Bjørn har spsill kunnskap (skog Mosvik) og prioritrt områdr for naturtypkartlgging (hl Indrøy) Gry og Run (snds på rund til prosjktgruppa for gjnnomlsing). Bjørn og Gry 25. januar 29. januar (møts Statns hus kl ) Finansiring avklart Gisl/Run, Bjørn, Gry/Eldar 15. fbruar Møt for å diskutr mtodr og Gisl avklarr dato md Skog og 19, 25 l. 26 fbruar opplgg for prosjktt. Skog og landskap, DN, faggrunnlag for kalkskog og prosjktgruppa. landskap. Gry avklarr dato md DN. Eldar avklarr dato md rtt prson fra faggrunnlag kalkskog. Start anbudskonkurrans Prosjktgruppa 1. mars Prosjktstart: 1. april 2013 Prosjktslutt: 2014 Vurdring Dt viss til bskrivls. Konklusjon S innstilling

113 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbhandlr: Jon Arv Hollkim Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Hovdutvalg Folk 16/ Formannskapt 19/ Kommunstyrt 9/ Sandvollan samfunnshus - forslag til ny avtal Rådmannns forslag til vdtak Vdlagt avtal mllom Indrøy kommun og Sandvollan Samfunnshus S/A godkjnns. Karn Elis Wiik Langfjæran tiltrådt møtt igjn. Bhandling i Hovdutvalg Folk : Saksordførr: Arn Bragstad Rannm Avstmming: Rådmannns forslag nstmmig. Uttalls i Hovdutvalg Folk : Vdlagt avtal mllom Indrøy kommun og Sandvollan Samfunnshus S/A godkjnns. Bhandling i Formannskapt Saksordførr: Harald Nss

114 Avstmming: Hovdutvalg Folk sitt forslag nstmmig. Innstilling i Formannskapt Vdlagt avtal mllom Indrøy kommun og Sandvollan Samfunnshus S/A godkjnns. Vdlgg 1 Undrskrvt avtal mllom Sandvollan samfunnshus SA og kommunn 2 Avtal mllom A/L Sandvollan samfunnshus og Kommunn, om irforhold, bruk og drift 3 Avtal om rising og drift av Samfunnshus/ skol, Sandvollan, godkjnt av kommunstyrt dn Bakgrunn Indrøy kommun r ir av samfunnshust, som fysisk r tilknyttt Sandvollan skol, og bygd på gn tomt, gnr. 205, bnr. 13. Samfunnshust SA lir og forstår administrasjon av samfunnshust. Sandvollan skol og barnhag har førstrtt til bruk av lokaln i samfunnshust i skoltidn, samt til møtr og andr arrangmntr på kvldstid. Kommunn har 200 av 520 andlr i Samvirklagt. Dt har ovr lang tid pågått drøftingr mllom Indrøy kommun og Sandvollans Samfunnshus omkring ny avtal for drift og økonomi knyttt til Sandvollan Samfunnshus. Vurdring Bakgrunnn r i ralittn n viss unight om hva som r dn gntlig avtaln mllom Indrøy kommun og Sandvollan Samfunnshus jfr. gaml avtalr tilbak til byggtida. Brukn av vaktmstrrssurs og omfangt av dt har vært n viss kild til uklarhtr og til dls unight. Rådmannn ansr at dt avtalutkastt som liggr kan vær aksptablt og r i all fall n avtal som mr prsist klargjør gjnsidig forpliktlsr. Vi får avklart at vaktmstrrssursn stts i rlasjon til faktisk budsjttrt vaktmstrrssurs. Avtaln gjldr for ti år og hvor dt lggs til grunn mulig rom for rforhandling. Dtt kan tolks som n ndring fra nåværnd antatt uoppsiglig avtal. Dt økonomisk bidragt fra kommunn (indirkt og dirkt støtt implisitt i avtaln) bør vær aksptablt ( i praksis på nivå md nåværnd bidrag når n hnsyntar viss ndjustringr av tilgjnglig vaktmstrrssurs) Sandvollan samfunnshus S/A r n aktiv frivillig forning md høy aktivitt, viktig for lokalmiljøt og n viktig samarbidspartnr for kommunn.

115 Slv om ikk all kommunns mål md diss forhandlingn kan anss nådd som all avtalr r også dnn avtaln t rsultat av kompromissr så vil rådmannn tilrå avtaln godkjnt. Dt skal samtidig ikk undrslås at d historisk avtaln md Sandvollan, Røra og Lyngstad rprsntrr n «særordning» og som vansklig kan dann mal for støtt til annn samfunnshusaktivitt. Konklusjon S innstilling

116 AVTALE MELLOM IIIII III Sandvollan samfunnshus SA (hrttr kalt Samfunnshust SA) og Indrøy kommun (hrttr kalt kommunn) om irforhold, bruk og drift av Sandvollan samfunnshus. Indrøy kommun r ir av samfunnshust, som fysisk r knyttt til Sandvollan skol og bygd på flls tomt md g.nr. 205, br.nr. 13. Samfunnshust SA lir og forstår administrasjon av samfunnshust. Sandvollan skol og barnhag har førstrttn til bruk av lokaln i samfunnshust på dagtid, og rtt til bruk på ttrmiddag og kvld ttr nærmr avtal md Samfunnshust SA. Samfunnshust SA blasts ikk husli. Kommunn dkkr utgiftr til lys, oppvarming og kommunal avgiftr ttr rgning. Kommunn bsørgr og bkostr løpnd (daglig) drift og vdlikhold som følg av skolns og barnhagns bruk av lokaln. Dtt omfattr også ansvar for srvic og vdlikhold av hisn i samfunnshust, i hnhold til srvic og vdlikholdsavtalr kommunn har inngått for gn hisr. Bhov for kstra driftsrssursr, hrundr vaktmstr og rnhold, som følg av inntktsgivnd arrangmnt i rgi av Samfunnshust SA, bsørgs og bkosts av Samfunnshust SA. Samfunnshust SA får disponr 30 % av dn til nhvr tid tildlt vaktmstrrssurs for skol, barnhag og samfunnshus samlt. Vaktmstrn r administrativt undrlagt tknisk drift i kommunn, mn Samfunnshust SA har instruksjonsmyndight for arbid i samfunnshusts lokalr. Størr vdlikhold, som størr takrparasjonr, utskifting av dørr, vindur 0.1., bsørgs, påkosts og finansirs av Samfunnshust SA gjnnom dugnad, gn midlr llr lånopptak. Kommunn kan ttr vurdring av dt nklt prosjkt still garanti for lånopptak. Kommunn btalr Samfunnshust SA t årlig driftstilskudd på kr ,-. Samfunnshust SA førr rgnskap for driftn av samfunnshust. Rvidrt rgnskap godkjnt av gnralforsamlingn, skal snarst mulig snds kommunn ttr rgnskapsårts slutt. Dnn avtaln rstattr all tidligr avtalr. Avtaln gjldr for 10 år, og skal avløss av ny avtal når avtalpriodn r utløpt. Avtaln r btingt av formannskapts godkjnnls Sbndvollarl Sam unnshus SA

117 AVTALE III III mllom A/L Sandvollan samfunnshus (andlslagt) og Indrøy kommun (kommunn) om irforhold, bruk og drift av Sandvollan samfunnshus. Andlslagt r ir av sarnfunnshust, som fysisk r tilknyttt Sandvollan skol, og bygd på gn tomt, Gnr., Bnr. ><-. Andlslagt forstår administrasjon av samfunnshust og samarbid md skolns rktor og barnhagns styrr om skolns og barnhagns bruk av samfunnshust. Sandvollan skol og barnhag skal ha førstrtt til bruk av lokaln i samfunnshust i skoltidn, samt til møtr og andr arrangmnt på kvldstid. Kommunn btalr ikk li for dtt, mn utgiftn til vaktmstr, lys, kraft og 75 % av vann-, avløps- og rnovasjonsavgift på Sandvollan samfunnshus, btals av kommunn. Andlslagt sørgr slv for d rstrnd 25 % av vann-, avløps- og rnovasjonsavgiftn. Dt tablrs flls vaktmstrtjnst for Sandvollan skol / barnhag og andlslagt. Andlslagts andl av vaktmstrstillingn på dagtid stts til 20 % av n hlstilling. Kommunn sørgr for dt løpnd (daglig), alminnlig vdlikholdt. Vaktmstrn r administrativt undrlagt indomsavdlingn, mn styr for andlslagt har dirkt instruksjonsmyndight for arbidt i samfunnshusts lokalr. Kommunn opprttr n 100 % turnusstilling på kvlds- og hlgtid som vil bli blastt kulturbudsjttt. Hovdområd blir Sakshaug- og Sandvollan samfunnshus. Røra- og Lyngstad samfunnshus kan fa hjlp vd bhov, hvis dt r praktisk mulig. Dt r bhovt til Sakshaug- og Sandvollan samfunnshus som faststtr fordlingn mllom diss to samfunnshusn og fordlingn vil frmgå i kulturbudsjttt. Størr vdlikhold, så som størr takrprasjonr, utskifting av dørr og vindu o.1.,bsørgs og påkosts av andlslagt. Kommunn dkkr vntult rgnskapsundrskudd for andlslagt på grunnlag av långjld ttr opptak av nødvndig lån for å gjnnomfør byggtrinn II, bgrnst til kr ,-, md midlr fra kulturbudsjttt.

118 Andlslagt skal dkk utgiftn til dnn långjldn før vntull ny långjld btjns. For at kommunn skal dkk vntult undrskudd på grunnlg av økt långjld ut ovr dtt, må dt godkjnns av Indrøy kommunstyr. Andlslagt skal før rgnskap for samfunnshust. Rvidrt rgnskap, godkjnt av gnralforsamlingn, skal snarst mulig ttr rgnskapsårts slutt snds kommunns kulturkontor sammn md andlslagt budsjtt for påfølgnd år. Avtaln kan ikk sis opp av n av partn, mn kan avløss av ny avtal. Forslag til avtal bhandls av partn på vanlig måt. Sakshaug dn Sandvollan dn Kommunn v/ordførrn Sandvollan samfunnshus A/L

119 , IIIII II Framlgg til: Avtal om risin drift av Samfunnshus skol Sandvollan. 1, 2, byggstg av Sandvollan skål/samfunnshus skal byggjast av Indrøy kommun og A/L Sandvollan samfunnshus i samarbid md dtto førmål a å skaffa Sandvollan skol gymnastikksal, øvingsrom og møtrom b 3 å skaffa folkt i soknt it sntrum for samvær, lagsliv og kulturliv lls. Byggt skal risast på kommunn si tomt ;... 2, Byggt skal stjast opp ttr dn ndlg godkjnd byggplan utarbidd av arkitkt Arn Aursand, Namsos, som forutstt in byggkostnad på kr,,5437-~i--8. 3?r,..:, l;, yggkostnadn skal dlast slik mllom di to partan: Indrøy kommun / fib- ra kr, G-,- /.5-,-, r), - A/L Sandvollan samf.hus It 48)-4:4~,-, øt6).5"?70 - Mo gl g innsparing llr mirkostnad blir å dla rdllom partan i samsvar md dlinga av byggkostnadn som nmnt ovafor, Kommunn sokjr fylkstilskot/statstilskot og samfunnshust søkjr tippmidlar til dkning av sin andlar av byggkostnadn. Så snart dnn dln av finanslringa r i ordn, blir dt valt in byggkommit på 4mdlmr, 2 vald av kommunn og 2 vald av samfunnshust. Kommunn blir igar av byggt, mn samfunnshust skal ha rtt til å bruka og liga ut hust i samsvar md sin vdtktr, når roma ikkj r i bruk til ordinrt skolbruk. Skolon har også rtt til å bruka hust til øvingar, møt og fstar utan- ^m vanlg skolotid, mn da ttr samråd md styrt for samfunnshust, 11 bruk av hust utanom vanlg skoltid må varslast i god tid slik at dt ikkj kjm 1 vgn for utlig som alt r bstmt. Vd bruk og utlig av hust btalr samfunnshust for driftsutgiftr som lys, varm, vdlikhald, rinhald, assurans o.l. ttr satsar som kommunn og samfunnshust til kvar tid blir samd om. Vd brukn av hust skal dt førast tilsyn md at dt ikkj blir nytt alkohol i hust og at politivdtktn og vdtktn for A/L Sandvollan samfunnshus blir haldn, For alt rinhald i hust jld rinhaldsførsgnn for skolar, Evntullo skadr som mått oppstå undor bruk av hust, skal orsta,,st - av doi som ligar hust. Dtto gjld likvl ikkjo brannskad, 8 For samfunnshust skal dot vra it styr på 5 mdlmr, 4vald av lottlagt og I vald av skolstyrot,

120 9. Båd skolstyrt og styrt for samfunnshust har rtt til når som hlst å krvja sammøt mllom partan til drofting av sakr av flls intrss kva gjld drifta og v._alikhaldt av hust. Evntull tvistmål som ikkj kan loysast på slik sammot, skal avgjrast vd voldgift, Voldgiftsnmnda skal vra samanstt av 3 mdlmr, 1 mdlm vald av A/L Sandvollan samfunnshus, 1 mdlm vald av Indroy formannskap og formannn vald av Sornskrivarn i Indroy. 10, Blir førstnadn for og/llr vilkåra i avtaln broton av samfunnshust, kan kommunn llr fylksskolstyrt sia opp avtaln md 1 -itt- års varsl. I dtt hovt har kommunn rtt til å loysa ut samfunnshust på på dss vilkår: Kommunn btalr A/L Sandvollan samfunnshus dt som lottlagt har invstrt i form av kontantar og naturalia, Når dt gjld tippmidlar som r stt inn i byggt, vrt dtt sporsmålt avgjort av Kyrkj- og Undr-,. å.sningsdpartmntt, Drsom avtaln blir sagt opp av fylksskolstyrt Åtan at kommunn loysr ut A/L Sandvollan samfunnshus, kan fylkstilskott krovjast tilbak. Endringar i vdtktn som ikkj blir godkjnd av skoldirktorn og fylksskolstyrt blir å rkna som brot på avtaln. I tilfll opploysing av A/L Sandvollan samfunnshus har kommunn rtt til å ovrta igdomn ttr di vilkår som r nmnd i dtt punktt. På dn andr sida har samfunnshust rtt til å sia opp avtaln og krvja sg loyst ut drsom skoln lgg så stort bslag på hust at samfunnshust sin intrssr ikkj blir tilgodstt, llr forstnadn for og/llr vilkåra i avtaln blir brotn av dn andr partn, Blir dt tvist om rttn til å sia opp avtaln llr vilkåra for utloysing, skal i voldgiftsnmnd vald i samsvar md pkt, 9 i dnn avtaln doma i tvistn.

121 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbhandlr: Solbjørg Kirkns Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Formannskapt 16/ Kommunstyrt 10/ Eirmlding kommunal slskapr Rådmannns forslag til vdtak: Eirmlding kommunal slskapr tas til orintring. Bhandling i Formannskapt : Saksordførr: Lif Hjulstad Avstmming: Rådmannns forslag nstmmig. Innstilling i Formannskapt Eirmlding kommunal slskapr tas til orintring. Vdlgg 1 Eirmlding 2 Ovrsikt ovr aksjr og andlr 3 Intrkommunalt samarbid - ovrsikt

122 Bakgrunn Kommunn har t mangfoldig irskap. Et aktivt irskap forutsttr n løpnd politisk vurdring av hvordan irskapt skal utøvs. En årlig samlt irmlding kan vær n måt å bidra til aktivisring av n slik politisk dbatt. I irmldingn r dt valgt å ikk bar omtal hl- og dlid kommunal aksjslskap, mn også intrkommunal slskap og andr virksomhtr som forningr, andlslag m.v. Dtt for å gi n mst mulig samla ovrsikt ovr virksomhtr som Indrøy kommun på n llr annn måt har n rlasjon til. Dt r gitt n kort omtal av hvrt slskap. I alt r 32 virksomhtr omtalt i irmldingn. Dt r i utgangspunktt ordførrn som rprsntrr kommunn på gnralforsamlingr, rprsntantskapsmøtr, årsmøtr m.v. I andr tilfllr har varaordførrn llr andr fra kommunn dltatt. I non tilfllr har kommunstyrt valgt rprsntantr til å rprsntr kommunn. Vurdring Md n omfattnd kommunal slskapsorganisring, hvor n dl slskap også har ansvart for viktig dlr av dn kommunal tjnstytingn, r dt nødvndig å sikr god sammnhng mllom slskapns virksomht og d folkvalgt organ. Eirmldingn har som formål å gi ovrordnd politisk organr n samlt ovrsikt ovr kommunns irposisjonr. Dt bmrks at tallgrunnlagt r fra 2011-rgnskapn. Dt r lit sannsynlig at oppdatring til 2012 tall vil ndr ralittsbildt av btydning. Nst irmlding forslås lagt fram sommrn 2014 og md grunnlag i oppdatrt tall for rgnskap i Konklusjon Eirmlding kommunal slskapr tas til orintring.

123 EIERMELDING Hlid aksjslskap Dlid aksjslskap Intrkommunal slskap Andr virksomhtr 1

124 Innhold 1. Hlid aksjslskap... 3 Flyndra AS Dlid aksjslskap... 4 Nabor AB Hoff Norsk Pottindustrir... 4 Innhrrd Produktr AS Sundsøya Eindom AS... 6 Bibliotksntraln AL Innhrrd HMS BA Intrkommunal slskap....8 Inn-Trøndlag Brannvsn IKS KomSk Trøndlag IKS... 9 KomRv Trøndlag IKS Innhrrd intrkommunal lgvakt IKS Intrkommunalt arkiv Trøndlag IKS IKA PPT Indrøy og Lksvik IKS Inn-Trøndlag Skattoppkrvrkontor Distriktsmdisinsk sntr Inn-Trøndlag (DMS) Andr virksomhtr Kommunal Landspnsjonskass KLP Røra samfunnshus A/L Sandvollan samfunnshus A/L Lyngstad samfunnshus A/L Indrøy samfunnshus A/L Mosvang kulturhus A/L Indrøyhalln A/L Trygg Trafikk Indr Trondhimsfjord Havnvsn Opplæringskontort for fag i kommunal sktor Nord-Trøndlag Oi. Trøndrsk mat og drikk A/S Trøndlag Risliv AS Fosnvgn AS

125 1. Hlid aksjslskap Flyndra AS. Kort om slskapt: Slskapts virksomht r å skap varig tilrttlagt arbidsplassr til yrkshmmd, til nhvr tid i samsvar md rtningslinjr fastsatt av statlig myndight. Dt skal vær n daglig ldr. Slskapt har ikk til formål å skaff aksjonær økonomisk utbytt. Evntult ovrskudd skal forbli i bdriftn og utnyttt til forhold som kan bdr arbidssituasjonn for d yrkshmmd. Vd n vntull oppløsning av slskapt tilfallr formun Indrøy kommun. Slskapts aksjkapital r på kr ,- fordlt på 1255 aksjr pålydnd kr 1.000,00. Indrøy kommun ir 100 %. Slskapts styr skal ha fra 3 til 7 styrmdlmmr md prsonlig varamdlm valgt av gnralforsamlingn. Styrt vlgs for 2 år. Økonomisk nøkkltall. Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- 3

126 2. Dlid aksjslskap. Nabor AB. Kort om slskapt: Slskapt r t utviklingsslskap, stiftt i 1995, md offntlig ir i Jämtland ln og Nord- og Sør- Trøndlag fylkr. Slskapt skal driv grnsovrskridnd virksomht dr dn ovrordnd målsttingn r å stimulr utviklingn ovr landgrnsn, samt å skap flls mrvrdir for aksjirn innn områdr som kultur, turism og idrtt, mn også annn næringsvirksomht. Dtt skjr fortrinnsvis gjnnom; å vær n grnsløs nttvrksbdrift md god rlasjonr til organisasjonr, myndightr, næringsliv og nkltprsonr, å pli, utvikl, forstrk og blys d kulturhistorisk bånd mllom Jämtland og Trøndlag, og gjnnom å fordl og markdsfør produktr som for ksmpl St. Olavsldn og Armfldts Karolinr. Økonomisk nøkkltall: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Hoff Norsk Pottindustrir. Kort om slskapt: HOFF har vært ngasjrt i pottfordling sidn midtn av 1800-tallt. Lovndringr i 1848 gjord slutt på fri brnning. Sprit- og brnnvinsproduksjon i industrill skala kom drmd i gang, og Brnnrins Forning bl opprttt i Brnnrin bl dn først sktorn innn norsk landbruk som bl organisrt som samvirk, d først allrd i 1840-årn. Pottml bl t industriprodukt på sluttn av 1800-tallt, og Pottmlfabrikkns Salgskontor bl konstiturt i I 1982 slo dnn organisasjonn sg sammn md Brnnrins Forning og dannt Norsk Pottindustrir. Non år snr, i 1994, slo d lokal brnnrir og pottmlfabrikkr sg sammn md sin fllsorganisasjon, og dannt dt som i dag r HOFF SA. Tidlig på 1960-tallt bl produksjonn av tørkt pottmos satt i gang, mns pomms frits-produksjonn bl startt opp rundt Totalt har virksomhtn nå rundt 100 produktr og variantr i sortimntsportføljn. Hoff SA is av 560 andlsir. Indrøy kommun har andlr a kr 1,- og 1 aksj à kr ,-. Årsmøtt bstår av rprsntantr valgt av irn i tr rgionr, styrt, samt d ansatts valgt rprsntantr. Styrt bstår av 10 rprsntantr, hvorav 6 r valgt fra irn og 4 fra d ansatt. I hvr av d tr rgionr r dt t rgionutvalg. Rgionutvalgt vlgs blant rgionns utsndingr til årsmøtt. I tillgg oppnvns dt n rprsntant fra styrt. 4

127 Økonomisk nøkkltall Ovrskudd 2011: kr ,- Innhrrd Produktr AS. Kort om slskapt: Innhrrd Produktr AS bl startt i 1970 som t aksjslskap md formål å driv yrksmssig attføring i Nord-Trøndlag gjnnom arbidstrning og kvalifisring i t ralistisk bdriftsmiljø md var- og annn tjnstproduksjon. Innhrrdskommunn, fylkskommunn, rprsntantr for størr lokal bdriftr, bankr og arbidstakrorganisasjonr gikk inn som aksjonærr. I dag r d størst aksjonærr Nord-Trøndlag Fylkskommun (50,5 %), Lvangr Kommun (26,2 %) og Vrdal Kommun (12,4 %). Eirn kan ikk ta ut utbytt fra slskapt. Bdriftn dkkr flr samfunnsbhov Hjlpr arbidssøkr md særlig bhov for å få n inngang i, og til å bli i arbidslivt Lvrandør av andr varr og tjnstr. Hovdmåln for Innhrrd Produktr AS: Vi r førstvalgt for utvalgt kundr og målgruppr. Vi byggr bro mllom prson, samfunn og arbidsliv. Vi bidrar til hl folkt i arbid. Vår kundr r trygg på vår komptans, at vi lvrr som forvntt, pluss dt lill kstra. Vi kombinrr utvikling, produksjon og srvic for vrdiskapning i næringslivt. Vår mdarbidr r vår viktigst rssurs, som tilpassr og utviklr rtt komptans. Innhrrd Produktr AS står for IPAS vrdin: I for Individ P for Profsjonll A for Aktiv S for Samfunn Indrøy kommun har 9 aksjr a kr 1.000,-. Økonomisk nøkkltall Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- 5

128 Sundsøya Eindom AS Kort om slskapt: Sundsøya Eindom AS bl stiftt dn Formål: Forvaltning og utvikling av indommn Lillsund og alt som naturlig hngr sammn md dtt. Indrøy kommun har 34 aksjr à kr Trj Dyrstad og Lornts Olav Johnsn ir 33 % hvr. Aksjkapital kr ,- Bibliotksntraln AL. Kort om andlslagt: Bibliotksntraln (BS) skal vær t srvicorgan for all typr offntlig bibliotk. BS har til oppgav å vær hovdlvrandør av produktr og tjnstr til bibliotkr og liknnd institusjonr. I tillgg kan BS dlta i/tablr virksomht md dt formål å btjn dt total bok-, informasjons- og kunnskapsmarkdt. BS skal drivs ttr vanlig bdriftsøkonomisk prinsippr, slik at dt skaps økonomisk trygght og utviklingsmulightr og slik at andlsirns intrssr ivartas på bst måt. BS har ikk økonomisk fortjnst i sg slv som formål for virksomhtn hrundr hllr ikk for mdlmmn. Bibliotksntraln bl tablrt i 1952, og is av 422 kommunr, 14 fylkskommunr, KS og Norsk Bibliotkforning. BS r dn ldnd lvrandørn til norsk bibliotkr. Slskapts visjon r å bidra til utvikling av bdr bibliotk samt gi bibliotkn n bdr hvrdag. Slskapt tilbyr bøkr og andr mdir, bibliografisk informasjon, sikkrhts- og slvbtjningsløsningr, publikasjonr, kurs og rådgivning til bibliotkmarkdt. Gjnnom tilknyttd slskapr tilbys dataløsningr (Bibliotkns IT-sntr AS 50%), matrill og innrdningsløsningr (BS Eurobib AS 50 %) og skolbøkr (BS Norli Skol AS 34 %). Dn samld virksomhtn markdsførs undr mrknavnt Bibliotkns Hus. Indrøy kommun har 5 aksjr a kr 900,-. Økonomisk nøkkltall Slskapts rgnskap visr i 2011 t driftsovrskudd på kr ,- Innhrrd HMS BA Kort om andlslagt: Innhrrd HMS bistår bdriftr innnfor områdt HMS (hls, miljø og sikkrht) og arbidsmiljø. D tilpassr tjnstr og kurs til kundns bhov. IHMS lvrr tjnstr til ca. 330 virksomhtr i Nord-Trøndlag md til sammn ca ansatt. D lvrr tjnstr i Stjørdal, Frosta, Lvangr, Vrdal, Indrøy, Stinkjr, Vrran, Namdalsid, Namsos, Indr Namdal og Ytr Namdal. 6

129 Innhrrd HMS r t andlslag hvor Indrøy kommun har 1 andl. Totalt antall andlr varirr ttr inn- og utmldt bdriftr. Økonomisk nøkkltall: Omstning: kr ,- Rsultat: - kr ,- Egnkapital: kr ,- 7

130 3. Intrkommunal slskap. Innhrrd Rnovasjon IKS. Kort om slskapt: Innhrrd Rnovasjon IKS r t intrkommunalt rnovasjonsslskap som is av kommunn Slbu, Malvik, Mråkr, Stjørdal, Frosta, Lvangr, Vrdal, Indrøy, Mosvik og Lksvik. Eirandl av slskapt rgns ut ifra kommunns antall innbyggr. Indrøy kommuns irandl r på 7,1 %. Innhrrd Rnovasjon IKS r t konsrn som bstår av morslskapt Innhrrd Rnovasjon, d to hlid dattrslskapn Rtura IR A/S og Bruktbo Rnovasjonssrvic A/S. Dattrslskapn r ansvarlig for avfallsbhandling knyttt til næringslivt. Innhrrd Rnovasjon IKS som morslskap, har inngått avtalr md d hlid dattrslskapn Rtura IR A/S og Bruktbo Rnovasjonssrvic A/S, i tråd md gjldnd rglvrk, på d brøringspunktr som r flls. I tillgg r Innhrrd Rnovasjon IKS dlir i flr slskap, hvorav slskapn Ecopro A/S, W Rcycling A/S og Trøndlag Gjnvinning A/S, r såkalt tilknyttd slskap. Dt vil si slskap hvor irandln r på 20 % llr høyr. I konsrnrgnskapt inkludrs båd hlid dattrslskap og tilknyttd slskap. Morslskapt Innhrrd Rnovasjon IKS forvaltr mdlmskommunns ansvar vdrørnd husholdningsrnovasjon/forbrukravfall. I dtt liggr t ansvar for å gi innbyggrn i kommunn n bst mulig rnovasjonsordning. Slskapt kjøpr i all hovdsak d tjnstr som r nødvndig og dt innbærr gjnnomføring av anbudsrundr og oppfølging av avtalr knyttt til diss tjnstn. Innhrrd Rnovasjon står også for innkrving av rnovasjonsgbyrt på vgn av irkommunn og krvs inn 2 gangr om årt, midt i hvrt halvår. Økonomisk nøkkltall. Årsrsultat 2011: Ovrskudd: kr ,- Inn-Trøndlag Brannvsn IKS. Kort om slskapt: Slskapt bl tablrt 1, januar 2006, og har sitt hovdkontor i Stinkjr. Kommunn Indrøy, Vrran, Snåsa, Mosvik og Stinkjr r dltakr i slskapt. Indrøy kommuns irandl r 16,5 %. Dt r totalt 93 ansatt, hvorav 26 r på hltid, rstrnd 0,62 % i fast stillingr. Slskapts formål r å dkk kommunns bhov, pliktr og oppgavr slik d r gitt i Lov av nr. 20 om vrn mot brann, ksplosjon og ulykkr md farlig stoff og om brannvsnts rdningsoppgavr (brann- og ksplosjonsvrnlovn), md tilhørnd forskriftr. Slskapt kan i tillgg ivarta andr oppgavr på vgn av dltakrkommunn, primært innn sikkrht og rdning. Økonomisk nøkkltall. Rgnskapsmssig ovrskudd kr ,- til avstningsfond. Udisponrt ovrskudd kr ,- 8

131 KomSk Trøndlag IKS. Kort om slskapt: Slskapt bl konstiturt i rprsntantskapsmøt i juni 2004, og kom i drift fra påfølgnd årsskift. Slskapt har hovdkontor på Stinkjr og avdlingskontor Namdaln. Slskapt is av 21 kommunr i Nord-Trøndlag samt Nord-Trøndlag fylkskommun. Hovdformål for slskapt r å utfør dn lovpålagt skrtariatsfunksjonn for dltakrns kontrollutvalg. KomSk kan utfør andr skrtariatsoppdrag og rådgivning for dltakrn, og kan utfør skrtariatsoppdrag og rådgivning for andr slskapr, kommunr mv. Indrøy kommuns irandl r 5,2 %. Egnkapitalinnskudd kr ,-. Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: - kr ,- Egnkapital: kr ,- KomRv Trøndlag IKS. Kort om slskapt: Slskapt r t intrkommunalt rvisjonsslskap for 21 nordtrøndrsk kommunr, 5 kommunr på Hlgland samt Nord-Trøndlag fylkskommun. Slskapt bl stiftt i juni Vd tablringn bl dt lagt vkt på at slskapt skal ha n dsntralisrt struktur som skal gi rvisor nærht til dltakrkommunn. Slskapt har drfor avdlingskontor i Grong, Lvangr, Namsos og Sør- Hlgland (Brønnøysund) i tillgg til hovdkontort på Stinkjr. Slskapts formål r å utfør d lovpålagt rvisjonsoppgavr for dltakrn. Slskapt kan utfør andr rvisjonsoppdrag og rådgivning for dltakrn, og kan utfør rvisjonsoppdrag og rådgivning for andr slskapr, kommunr mv. Indrøy kommuns irandl r 3,93 %. Egnkapitalinnskudd kr ,-. Økonomisk nøkkltall 2011: Driftsrsultat - kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Innhrrd intrkommunal lgvakt IKS. Kort om slskapt: Vdtatt på stiftlssmøt Innhrrd Intrkommunal lgvakt IKS r t intrkommunalt slskap, opprttt md hjmml i lov om intrkommunal slskapr (IKS). Slskapsavtaln gjldr i tillgg til lovn. Dltakrkommunn r Lvangr, Frosta, Vrdal, Indrøy. Slskapt har sitt tilhold vd Hlsfortakt Midt Norg, Sykhust Lvangr. 9

132 Innskuddsplikt og irandl. Dltakrn ytr årlig midlr til slskapts drift. Bløpts størrls og grunnlagt for utrgningn av driftstilskuddt basrs på følgnd fordling: Samlt fllskostnadr fordls på 40 % fast andl md lik fordling mllom kommunn + 60 % ttr antall innbyggr. Dltakrns irandl r brgnt på grunnlag av innbyggrtall, brgnt dltakrtilskudd omrgnt i prosnt. Indrøy kommuns irandl r 18,4 %. For ny dltakr, skal innskuddt faststts av rprsntantskapt i forbindls md bhandlingn av slskapts årsbudsjtt. Eirandln blir justrt hvrt fjrd år på bakgrunn av ndringr i folktallt, først gang fir, 4, år ttr avtalns ikrafttrdls. Eirandln ndrs også vd inn- og uttrdn. Vd ndring i irandl må slskapsavtaln ndrs. Økonomisk nøkkltall 2011: Rgnskapsmssig rsultat: kr ,- Egnkapital: kr 2.400,- Intrkommunalt arkiv Trøndlag IKS IKA. Kort om slskapt: Intrkommunalt arkiv Trøndlag Iks r n intrkommunal virksomht som r opprttt md hjmml i lov om intrkommunal slskapr av 29. januar Fylkskommunn og kommunr i Nord- og Sør-Trøndlag og intrkommunal slskap og fortak kan vær dltakr i slskapt. Slskapts firma r IKA Trøndlag IKS. IKA Trøndlag bl opprttt som gt organ i Institusjonns nåværnd navn, IKA Trøndlag, bl først tatt i bruk i 2000 da institusjonn bl t intrkommunalt slskap, opprttt md hjmml i lov om intrkommunal slskapr av 29. januar IKA Trøndlag drivs på grunnlag av slskapsavtal vdtatt av mdlmskommunn. Virksomhtn r t gt rttssubjkt og arbidsgivransvart liggr hos styrt. Avtaln omhandlr formål og ansvarsområd, finansiring, styrnd organr, administrasjon m.m. Virksomhtns øvrst organ r rprsntantskapt. Formålt md slskapt r å lgg forholdn til rtt for irns rasjonll, funksjonsdyktig og ffktiv gjnnomføring av arkivlovns intnsjonr og bstmmlsr. Slskapt skal kunn fungr som arkivdpot for irns papirbasrt og lktronisk arkivr og sørg for at matrialt blir gjort tilgjnglig for offntlig bruk, forskning og andr administrativ og kulturll formål. Slskapt skal kunn fungr som fylksarkiv for dltaknd fylkskommunr. Slskapt r koordinator for privatarkivr i Sør-Trøndlag fylk og skal også kunn motta, oppbvar og tilgjngliggjør privatarkivr fra irkommunn. Innskuddsplikt og irandl Dltakrn btalr årlig inn midlr til driftn av slskapt i samsvar md vdtak i rprsntantskapt. Grunnlagt for brgning av driftstilskuddt skal vær folktallt vd sist årsskift og n fordlingsnøkkl som blir fastlagt av rprsntantskapt. For ny dltakr og ksistrnd som ikk kan lgg folktallt til grunn, for ksmpl Iks, faststts årlig innskudd av rprsntantskapt. Oppgavr ovr kostnadr og fordling av diss på dn nklt dltakr skal ligg vd slskapsavtaln, og må vdtas særskilt av hvr nklt dltakr. Eirandln r utrknt i prosnt og for Indrøy kommun r dn 1,95. 10

133 Økonomisk nøkkltall 2011: Årsrsultat r kr 0,- ttr bruk av disposisjonsfond. Kr ,- r avsatt til bundn fond for ordning av arkiv, forskuddsinnbtalt av irn. Disposisjonsfond: kr ,-. Bundn driftsfond: kr ,- PPT Indrøy og Lksvik IKS Kort om slskapt: Dtt r t intrkommunalt slskap som is av kommunn Indrøy og Lksvik, md 50 % hvr. PPT har som ovrordnt målstning, i samarbid md andr instansr, å bidra til god utviklingsoppvkst- og læringsmulightr for barn og ung i rgionn. Tjnstn har også som mål å gi bistand til voksn md krav om tjnstr ttr Opplæringslovn. Økonomisk nøkkltall 2011: Driftsrsultat: kr 8.900,- Rgnskapsmssig rsultat: kr 0,- Egnkapital: kr ,- Inn-Trøndlag Skattoppkrvrkontor Kort om slskapt: Inn-Trøndlag Skattoppkrvrkontor r t intrkommunalt samarbid mllom kommunn Indrøy, Vrran, Stinkjr og Snåsa, md Vrran kommun som vrtskommun og kontorstd for samarbidsordningn. Skattkontort har faglig ansvar og instruksjonsmyndight ovrfor skattoppkrvrn i sakr som vdrørr skattoppkrvrfunksjonn, og pliktr å yt vildning og bistand i faglig spørsmål. Skattkontort søkr gjnnom mål- og rsultatstyrim2 å lgg til rtt for bst mulig rsultatr for skattoppkrvrfunksjonn. Grunnlagt for skattkontorts kontroll av skattoppkrvrfunksjonn r "Instruks for skattkontorns kontroll av skalloppkrvrn'' av 1. fbruar Skattkontort har ansvart for å avklar at skattoppkrvrfunksjonn utøvs tilfrdsstillnd i hnhold til gjldnd rglvrk på følgnd områdr: Intrnkontroll Rgnskapsføring, rapportring og avlggls av skattrgnskapt Skatt- og avgiftsinnkrving Arbidsgivrkontroll Indrøy kommuns irandl r 24,5 %. Rgnskapt for Indrøy kommun visr pr 31. dsmbr 2011 n skatt- og avgiftsinngang2 til fordling mllom skattkrditorn (ttr fradrag for avstning til margin) på kr og utstånd rstansr på kr hrav brostilt krav på kr Skattrgnskapt r avgitt 11

134 av kommunns skattoppkrvr Distriktsmdisinsk sntr Inn-Trøndlag (DMS) Kort om slskapt: Distriktsmdisinsk sntr Inn-Trøndlag bstår av kommunn Indrøy, Vrran, Snåsa og Stinkjr. Kommunstyrt i Indrøy vdtok tablring av DMS i møt dn , og sntrt kom i drift i Formålt md å tablr DMS Inn-Trøndlag gjnnom inngåls av nærværnd avtal og vntult snr utvidlsr av samarbidt r; DMS Inn-Trøndlag skal bidra til at kommunn har høy faglig komptans, kostnadsffktiv utførls av lovpålagt oppgavr, n åpn og tilgjnglig tjnst for brukrn, rask saksbhandling, habilitt og rttssikkrht i saksbhandlingn, og t godt samarbid md andr offntlig instansr. Utform n hlhtlig tiltakskjd til pasintns bst. Skap n faglig god samhandlingsarna for bdr informasjonsflyt og gjnsidig komptansovrføring mllom primær- og spsialisthlstjnstn. Oppnå n bdr kostnadsffktivitt for spsialisthlstjnstn, kommunn og samfunnt for øvrig. Stinkjr kommun r vrtskommunn. Dt r opprttt n flls folkvalgt nmnd (nmnda) i vrtskommunn. Nmnda har følgnd sammnstning: Indrøy kommun 3 rprsntantr Vrran kommun 2 rprsntantr Stinkjr kommun 4 rprsntantr Snåsa kommun 2 rprsntantr Mdlmmn vlgs for fir år md n funksjonstid som følg av valgpriodn. Nmnda vlgr slv ldr og nstldr. Ldrvrvt skal gå på omgang mllom dltakrn. Vrtskommunns rådmann r skrtær for nmnda og har møt- og talrtt i nmnda. Nmnda skal godkjnn ansttls av ldr for intrmdiær avdling, samt faststt instruks for stillingn. Nmnda dlgrr myndight og oppgavr, hrundr dn løpnd driftn av avdlingn, til vrtskommunns administrasjon. Indrøy kommuns kostnad i 2011 r ttr fordling kr ,-. 12

135 4. Andr virksomhtr. Kommunal Landspnsjonskass KLP. Kort om slskapt: Kommunal Landspnsjonskass r t gjnsidig slskap, og har ikk ir i tradisjonll forstand, mn slskapsmdlmmr. Slskapsmdlmmn i KLP r all kundr som har offntlig tjnstpnsjonsordning i slskapt. KLP r Indrøy kommuns pnsjonslvrandør, og kommunn r følglig mdlm. Slskapts styr r valgt av t rprsntantskap sammnsatt av utsndingr fra irn, som bstår av kommunr og fylkskommunr, hlsfortak og bdriftr. Arbidstakrorganisasjonn i offntlig sktor r rprsntrt i d styrnd organ i slskapt. Egnkapitalinnskudd (Indrøy kommun) kr ,- Økonomisk nøkkltall 2011: Rsultat før skatt: kr ,- Egnkapital: kr ,- Røra samfunnshus A/L. Kort om andlslagt: Andlslagt r ir av samfunnshust, som fysisk r tilknyttt Røra skol, og bygd på gn tomt, Gnr. 172, Bnr. 12. Andlslagt forstår administrasjon av samfunnshust i samarbid md skolns rktor. Kommunn har førstrtt til bruk av lokaln i samfunnshust i skoltidn. Kommunn btalr ikk li for dtt da dtt r n kompnsasjon for kommunns undrskuddsgaranti. Kommunn har førstrtt på li av bibliotkts aral mot husli. Samfunnshust btalr 30 % av fyringsutgiftr og vaktmstrtjnstr for Røra skol. Indrøy kommun har 70 andlr. Økonomisk nøkkltall 2011: Undrskudd kr ,- Sandvollan samfunnshus A/L. Kort om andlslagt: Andlslagt r ir av samfunnshust, som fysisk r tilknyttt Sandvollan skol, og bygd på gn tomt, Gnr. 205, Bnr. 13. Andlslagt forstår administrasjon av samfunnshust i samarbid md skolns rktor og barnhagns styrr om skolns og barnhagns bruk av 13

136 samfunnshust. Sandvollan skol og barnhag skal ha førstrtt til bruk av lokaln i samfunnshust i skoltidn, samt til møtr og andr arrangmnt på kvldstid. Indrøy kommun har 200 andlr. Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Lyngstad samfunnshus A/L. Kort om andlslagt: Andlslagt r ir av samfunnshust, som fysisk r n dl av anlggt Lyngstad skol, mn bygd på gn tomt, gnr. 67, bnr. 16. Andlslagt forstår administrasjon av samfunnshust og samarbidr md skolns rktor og barnhagns styrr om skolns og barnhagns bruk av samfunnshust. Kommunn skal ha førstrtt til bruk av lokaln i samfunnshust i skoltidn, samt fritt til møtr og andr arrangmnt som kommunn har på kvldstid (ikk førstrtt). Kommunn btalr ikk li for dtt, mn utgiftn til vaktmstr, lys, kraft og 75 % av vann-, avløps- og rnovasjonsavgift på Lyngstad samfunnshus, btals av kommunn. Samfunnshust sørgr slv for d rstrnd 25 % av vann-, avløps- og rnovasjonsavgift. Indrøy kommun har 350 andlr a kr 100,-. Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Indrøy samfunnshus A/L. Kort om andlslagt: Kommunn r ir av byggt, mn samfunnshust har rtt til å bruk og li ut hust i hnhold til sin vdtktr, når rommn ikk bruks til ordinært skolbruk. Skoln har også rtt til å bruk hust til øvingr, møtr og fstr utnom vanlig skoltid, mn da ttr samråd md samfunnshusts styr. All bruk av hust utnom vanlig skoltid varsls i god tid slik at dt ikk kommr i vin for utli som r bstmt. Indrøy kommun har 135 andlr a kr 300,-. 14

137 Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Mosvang kulturhus A/L Kort om andlslagt: Hust, som liggr i Mosvik sntrum, lis ut til lag, forningr og privatprsonr. 50 aksjr a kr 100,- Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Indrøyhalln A/L. Kort om andlslagt: Indrøyhalln A/L r t andlslag md vkslnd kapital og bgrnst ansvar. Andlshavr kan vær stat, kommun, organisasjonr, institusjonr og nkltprsonr. Formålt md andlslagt r å ris og driv t kulturhus for Indrøy kommun, plassrt i Sakshaug skolkrts. Andlslagt har ikk rvrv som formål, og har hllr ikk som formål å skaff andlsirn økonomisk utbytt. Kulturhust disponrs slik andlslagts styr og gnralforsamling finnr dt formålstjnlig i sammnhng md sosial og kulturll formål og husts økonomi. Lag og organisasjonr i Indrøy som har 20 andlr llr mr, kan gis fortrinnsrtt når dt gjldr li av lokalr. Tvist om brukt av hust avgjørs av styrt. Andlskapitaln r fordlt på andlr a kr 500,-. Lag og organisasjonr i Indrøy og/llr Indrøy kommun skal i flrtallt av andln i andlslagt. Indrøy kommun har 490 andlr. Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Trygg Trafikk. Kort om organisasjonn: 15

138 Trygg Trafikk r n idll organisasjon som arbidr for bdr trafikksikkrht for all trafikantgruppr. Organisasjonn r landsomfattnd og fungrr som t bindldd mllom frivillig aktørr og offntlig myndightr. Trygg Trafikk har t særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkrht, og r n aktiv pådrivr ovrfor myndightr og næringsliv. Trygg Trafikk bl opprttt i Organisasjonr, bdriftr, kommunr og trafikksikkrhtsutvalg i fylkr r mdlmmr av Trygg Trafikk. Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Indr Trondhimsfjord Havnvsn. Kort om slskapt: Indr Trondhimsfjord Havnvsn r t intrkommunalt havnfllsskap opprttt av kommunn Frosta, Indrøy, Lksvik, Lvangr, Mosvik. Stinkjr, Vrdal og Vrran i hnhold til kommunlovns bstmmlsr 27 (om tablring av n bstmt typ samarbidsordning). ITH har sitt hovdkontor i Vrdal. I følg formålsparagrafn har ITH som formål å samordn all kommunal havnvirksomht innnfor samarbidsområdt. I tilknytning til dtt skal ITH på vgn av dltakrkommunn ivarta all forvaltningsmssig og administrativ oppgavr som ttr havn- og farvannslovn påliggr kommunn, samt håndhv d bstmmlsr som ttr havn- og farvannslovn md forskriftr gjldr innnfor dltakrkommunns flls havndistrikt. Målsttingn for ITHs virksomht r at d samld havnrssursr til n hvr tid skal utgjør t konkurransdyktig havntilbud for brukrn. For at havnn skal kunn opprtthold og vidrutvikl trafikkgrunnlagt, skal ITH kunn ngasjr sg i all formr for havntilknyttt virksomht, hrundr samfrdslsspørsmål og næringsutvikling som innnfor samarbidsområdt finns hnsiktsmssig og økonomisk fordlaktig for havnfllsskapt og dt næringsliv havnn skal btjn. Økonomisk nøkkltall 2010: Driftskostnad: kr 9.416,- Egnkapital: kr ,- Rsultat: kr ,- Opplæringskontort for fag i kommunal sktor Nord-Trøndlag. Kort om kontort: Opplæringskontort (OKS) r t samarbidsorgan (andlslag BA) som på vgn av mdlmsbdriftn skal koordinr og organisr bdriftns opplæringsvirksomht innn kommunal fag innnfor rammn av Opplæringslova. OKS bl stiftt i Indrøy kommun r n av mdlmsbdriftn. Ansvarsforholdt mllom mdlmsbdriftn og OKS rgulrs av gn avtalr. OKS skal søk godkjnning som lærbdrift i aktull fag innn kommunal sktor. OKS skal i hnhold til lærlingordningn forgå i nært samarbid md yrksopplæringsnmnda, skolvrkt og lærlingn, og sikr god ffktivitt og faglig kvalitt på opplæringn. Opplæringn skal skj ttr fastsatt lærplan for d rspktiv fag i samsvar md Opplæringslova og bstmmlsr 16

139 for øvrig. OKS skal kartlgg bhov og mulightr for opplæring i tillgg til å bistå mdlmsbdriftn md organisring av faglig rlvant kurs for lærlingr og øvrig arbidstakr. Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Oi. Trøndrsk mat og drikk A/S Kort om slskapt: Slskapt skal gjnnomfør drift, og md utgangspunkt i trøndrsk råvarr, bidra til økt vrdiskapning. Indrøy kommun har 1 aksj a kr 5.000,-, dvs. 0,22 % irandl. Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: - kr ,- Egnkapital: kr ,- Kommunkraft AS. Kort om slskapt: Kommunkraft AS bl stiftt i 1993 md formål å formidl tilgjnglig konssjonskraft på vgn av dltaknd kommunr og fylkskommunr på bst btinglsr. Eirandl 1 aksj a kr 1.000,- Økonomisk nøkkltall 2011: Omstning: kr ,- Rsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Trøndlag Risliv AS Kort om slskapt: Slskapt bl tablrt i Formålt r å vidrfør og forstrk markdsføringn av Trøndlag Rislivs tilbud innn fri og fritid. Indrøy kommun har 3 aksjr a kr 3.000,- Økonomisk nøkkltall: Årsrsultat: kr ,- Egnkapital: kr ,- Fosnvgn AS 50 aksjr a kr 1.000,- 17

140 Lksvik industrill vkst Holding AS 150 aksjr a kr 1.000,- Økonomisk nøkkltall 2011: Rsultat - kr ,- Egnkapital kr ,- Norsk Skogindustrir ASA Eirandl; 111 aksjr a kr 10,- 18

141 Not 5 Ovrsiktovr aksjrogandlrsomr ført somanlggsmidlr 11 1 Kto Tkst Antall EirandlBalansvrdi EGENKAP.INNSKUDD KLP , EGENKAPJNNSKUDD KOMREV 3,93 % , EGENKAP.INNSKUDD KOM.SEK 5,20 % , NORSKEPOTETIND. BA A A KR, , NORSKESKOG A KR , BIBLIOTEKSENTRALENA/L, 5 1,00 *) TRØNDELAG REISELIVA/S 3 000, INDERØYHALLEN A/L A KR , A/L RØRA SAMFUNNSHUS 70 AKSJER 70 1, INDERØY SAMF.HUS A/L 135 A 135 1, A/I MOSVANG KULTURHUS 5 000, A/L SANDVOLLAN SAMF.HUS 200A 200 1, INNHERRRED PRODUKTER A , LIV A/S (LEKSVIK IND.VEKST HOLDING) , ANDELER KALDALSTUA 1 000, FOSENVEGENEAS , A/L LYNGSTAD SAMF.HUS 350 A 350 1,00 Andlslag KROA PRODUKTER AS , KOMMUNEKRAFT AL 1 000, NO.REVYF.SENTER,3A.A KR , SUNDSØY EIENDOM AS, A KR % ,00 ndskrvt INNHERRED HMS BA 1 AND 1 100,00 **) FLYNDRAAS,10 AKSJERA KR % ,00 ***) Ol! 1 ANDEL A KR ,25 % 5 000,00 iv) FLYNDRAAS, A KR % , INDERØYFEST,A KR , , FLYNDRAAS,A KR ,00 Sum bokført vrdi ,00 *) Eis av 419 kommunr, Fylkskommunn og KS. Kommunns irandl r 87% **) Andlslag, hvor Indrøy kommun har 1 andl. Totalt antall andlr varirr ttr inn- og utmldt bdriftr. *** Er 100% hlid slskap iv) Totalt 428 aksjr a kr. 5000,- /1

142 II II i III IIII NOTE 8 Intrkommunalt samarbid, Kommunn har følgnd samarbid som r organisrt ttr 27, IKS-samarbid. PP- Tjnstn i Indrøy og Lksvik. Ntto utgiftr fordls ttr gj.snittlig lvtall pr. 1.oktobr d 3 forgånd år. Avtaln rgulrs annt hvrt år, og %- andl for Indrøy kommun utgjord i ,8%. Eirandl 50%.Eirtilskudd Kr ,- i Langsiktig pnsjonsforpliktls r kr ,-,-.Ntto pnsjonsforpliktls ttr fradrag av pnsjonsmidlr r kr ,- KomRv Trøndlag. Kommunn har irandl på 3,93%. Slskapt har n langsiktig gjld på pnsjonsforpliktlsr inkl. arbidsgivravgift på kr Ettr fradrag av pnsjonsmidlr på kr ,- utgjør ntto pnsjonsforpliktls pr kr ,- Slskapt har ikk udkkt undrskudd pr Eirtilskudd kr ,- i KomSk Trøndlag. Kommunn har irandl på 5,2%. Slskapts langsiktig gjld på pnsjonsforpliktlsr inkl. arb.g.avgift r på kr ,-.Ettr fradrag av pnsjonsmidlr på kr ,- r ntto pnsjonsforpliktls kr ,- Slskapt har ikk udkkt undrskudd pr Eirtilskudd kr ,- i Inntrøndlag Brannvsn. Kommunns irandl r på 16,5% Slskapts langsiktig gjld på pnsjonsforpliktlsr inkl. arb.givravgift r på kr ,-,-. Ettr fradrag av pnsjonsmidlr på kr ,- r ntto pnsjonsforpliktls kr ,- Eirtilskudd r på kr ,-i 2012 Innhrrd lgvakt. Kommunns irandl r 18,4% Eirtilskudd 2012 på kr Ika Trøndlag. Kommunns irandl r 3,6%. Eirtilskudd 2012 på kr ,- Indr Tr.himsfjord havnvsn. Eirandl 0,01% Innhrrd rnovasjon IKS. Eirandl 7,20%. Slskapt har n ntto pnsjonsforpliktls inkl. arbidsg.avgift på kr ,- /

143 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbhandlr: Rogr Nilsn Sæthr Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Formannskapt 149/ Kommunstyrt 11/ Økonomisk rttightr - ordførr Rådmannns forslag til vdtak I sakr knyttt til ordførrs økonomisk rttightr i forbindls md sykdom, fødsl og omsorg bnytts samm rttightr som ansatt / ldr i Indrøy kommun har. Drsom dt oppstår bhov for godkjnning av fravær/ prmisjonr, gjørs dtt av formannskapt. For bruk av privattlfon i forbindls md gjnnomføringn av ordførrvrvt, tilstås n årlig godtgjøring på kr 3 200,- Ordningn gis virkning fra 1/ Bhandling i Formannskapt Saksordførr: Jostin Gjrmstad Ordførrn tok opp spørsmål om sin habilitt. Ordførrn bl rklært habil for bhandling av sakn. Ott Vatn forslo slik tlfongodtgjøring (sist avsnitt):.årlig godtgjøring på kr 6.000,-. Avstmming: Rådmannns forslag md Ott Vatn sitt ndringsforslag nstmmig.

144 Innstilling i Formannskapt I sakr knyttt til ordførrs økonomisk rttightr i forbindls md sykdom, fødsl og omsorg bnytts samm rttightr som ansatt/ldr i Indrøy kommun har. Drsom dt oppstår bhov for godkjnning av fravær/ prmisjonr, gjørs dtt av formannskapt. For bruk av privattlfon i forbindls md gjnnomføringn av ordførrvrvt, tilstås n årlig godtgjøring på kr 6.000,-. Ordningn gis virkning fra 1/ Bakgrunn Ordførrns organisatorisk og arbidsrttslig stilling r prinsipilt n dl annrlds nn for ordinært tilsatt i n kommunorganisasjon. Dtt mdførr at n dl av d ordinær rammdokumntr som styrr n mdarbidrs rttightr og pliktr ikk utn vidr kan bruks for ordførr. Når dt gjldr forhold som brørr ordførrns btinglsr for sitt ordførrvrv, står ordførrn i prinsippt kun ansvarlig ovnfor kommunstyr/formannskap jf. kommunlovns 9. Av og til oppstår dt imidlrtid av driftsmssig og praktisk hnsyn, bhov for å tablr praksis som fornklr og klargjør ordførrs rttightr i forbindls md gjnnomføring av ordførrvrvt. I dnn sammnhngn r dt ttrspurt rtningslinjr for økonomisk rttightr vd sykdom, fødsl og omsorg. I tillgg innholdr sakn forslag til tlfongodtgjøring for ordførr. Vurdring Indrøy kommuns ksistrnd rglvrk innholdr ikk avklaringr som kan bruks i dnn sammnhngn. KS r drfor konsultrt i sakn, og d anbfalr at ordførr kan gis samm rttightr som n ansatt/ ldr har i kommunn. Dtt r også tilfllt for stortingsrprsntantr. Drsom fravær / og llr prmisjonr anss å krv approbasjon bør dtt lggs til formannskap. Ad tlfon. Ordførr har p.t ingn tlfonordning, mn brukr slvsagt tlfonn i sitt vrv og daglig gjrning. Rådmannn har nttopp utformt nytt tlfonrglmnt for organisasjonn og arbidr mot at dtt blir implmntrt fra 1/ Dtt rglvrkt innholdr flr satsr og inndlingr, mn rådmannn ansr at ordførrn bør tilgodss md dn satsn som r brgnt for ldr md størst forbruk. Dnn summn r satt til kr 3 200,- pr år. Rådmannn ansr at dt r hnsiktsmssig at godtgjøringn blir gjort gjldnd fra 1/

145

146 Arkivsak. Nr.: 2013/574-1 Saksbhandlr: Jon Arv Hollkim Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Kommunstyrt 12/ Valg av sttvaraordførr Rådmannns forslag til vdtak: Kommunstyrt oppnvnr som sttvaraordførr: Bakgrunn Ordførr Ida Stubrg har svangrskapsprmisjon for tidsrommt april-mai Som n følg av prmisjonn i april og mai vil varaordførr Trin Brg Fins fungr som ordførr i dtt tidsrommt. Dt r bhov for oppnvning av n sttvaraordførr. Konklusjon Kommunstyrt oppnvnr sttvaraordførr for dt aktull tidsrommt.

147 Arkivsak. Nr.: 2013/52-23 Saksbhandlr: Pål Gautplass Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Kommunstyrt 13/ Rvidring av kommunns rtningslinjr for fri skolskyss Rådmannns forslag til vdtak Dt vdtas følgnd ny rtningslinjr for btaling av skolskyss i grunnskoln: Kommunn btalr som hovdrgl ikk skolskyss for lvr i 1. kl. som har mindr nn 2 km skolvg og for lvr i kl. som har mindr nn 4 km skolvg. Kommunn dkkr likvl skolskyss til følgnd lvr som anss å ha særlig trafikkfarlig skolvg. 1. Elvr i klass som må frds langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor dt ikk r tilrttlagt md gang-/sykklvi. 2. Elvr i klass som må frds langs fv. 229 og fv. 221 hvor dt ikk r tilrttlagt md gang-/sykklvi. Ordningn gjørs gjldnd fra Mrkostnadn for innværnd år brgnt kr ,- - dkks ovr formannskapts post Rsrvrt tillggsbvilgningr. Rådmannn faststtr dtaljrt budsjtt. Vdlgg 1 Ovrsikt ovr aktull vgstrkningr 2 Ovrsiktskart - vdtatt innspill til Fylksvgplan 3 Søknadr på fri skolskyss Bakgrunn

148 Dagns gjldnd rtningslinjr r vdtatt av Hovdutvalg Folk i 1997, og var sist opp til vurdring i Komit Folk sitt vdtak : 1. Kommunn btalr som hovdrgl ikk for skolskyss for lvr i 1. kl. som har mindr nn 2 km skolvi og for lvr i kl. som har mindr nn 4 km skolvi. 2. Kommunn dkkr utgiftr til skolskyss for lvr i 1. kl. som har mindr nn 2 km skolvi og for lvr i kl. som har mindr nn 4 km skolvi og som kan bnytt tablrt skolskyssrutr ttr følgnd rtningslinjr: a. Elvn må frds langs E-6 dr dt ikk r gang-/sykklvi. b. Elvn må frds langs riksvi llr fylksvi 229 dr dt ikk r gang-/sykklvi. 3. Kommunn dkkr utgiftr til skolskyss for lvr i klass som har mindr nn 4 km skolvi, og som må frds langs E-6 dr dt ikk r gang-/sykklvi og som kan bnytt tablrt skolskyssrutr. Utovr standard avstandskrav om hnholdsvis 2 og 4 km avstand til skol, gir opplæringslovn d lvn md særlig farlig llr vansklig skolvg rtt på fri skolskyss. Hva som skal rgns som særlig farlig skolvg r i utgangspunktt opp til kommunn å vurdr. I hnhold til kommunns rtningslinjr fra 1997 gjldr dt all lvr som må frds langs E-6 og for klass langs fv. 761, 755 og 229. Ettr klag i nkltsakr har Fylksmannn innvilgt vintrskolskyss for 5. årstrinn på fv. 761 og 755. Fylksmannn har imidlrtid også gitt kommunn mdhold i avslag på fri skolskyss for høyr årstrinn på diss strkningn. Vurdringn av om n skolvg r særlig farlig gjørs av kommunn og dt skal lggs vkt på båd objktiv forhold rlatrt til vgstandard og trafikkforhold, og subjktiv forhold rlatrt til dn nklt lv, f. ks aldr. I følg utdanningsdirktoratt r dn risiko skollvn til vanlig utstts for når d frds i trafikkn ikk tilstrkklig til å innvilg skolskyss. Når kommunn innvilgr skolskyss for lvr md særlig trafikkfarlig skolvg, har kommunn slv dt økonomisk ansvart. Drsom dt fylkskommunal ruttilbudt kan dkk transportn, r kommunns økonomisk ansvar bgrnst til å btal gjldnd prsontakst. I tilfllr hvor fylkskommunns tilbud ikk kan bnytts, må kommunn dkk all kostnadr vd skyssn. Rådmannn antar at d allr flst aktull strkningr i Indrøy vil dkks av t fylkskommunalt tilbud. Kommunns gjnnomsnittskostnad for skolskyss til n lv r kr pr år. Vurdring Dt viss til vdlgg md ovrsikt ovr aktull strkningr. Ut fra forldrhnvndlsr r dt rv. 755 på Utøy og Rv. 761 til Vrdalsgrnda som har vært mst omdiskutrt. Dt r ingn tvil om at dt har vært n btydlig økning i trafikkmngd sidn dagns rtningslinjr først gang bl vdtatt i Sidn 2005 r dt f.ks. rgistrrt ndring i trafikkmngd på

149 Skarnsundbrua fra ca. 850 bilr i døgnt (ÅDT) til ca bilr i døgnt. En må anta at trafikkmngdn minst r doblt fra 1997 og fram til i dag. Dtt r spsilt mrkbart på Utøy, mn trafikkn fordlr sg også vidr på fv. 755 mot Lksvik og Røra samt nordovr på fv Rådmannn har stor forståls for mang forldrs bkymring for skolvgn, mn dt r n vansklig øvls å plukk ut vgstrkningr som skal vurdrs som «særlig farlig». En dl objktiv kritrir som trafikkmngd, fart og ovrsiktlight kan lggs til grunn mn sakn mdførr uanstt t btydlig skjønn for hvor lista skal lggs Dt at mang forldr slv vlgr å btal skolskyss for barna r kanskj t signal om at d som r nærmst til å føl problmt, vurdrr at skolvgn r farlig. På sammnlignbar vgr i vår nabokommunr har d følgnd rtningslinjr: Vrdal kommun: Hlårs skolskyss for klass for følgnd vgr: - Fv. 72 Vinn-Sandvika (ÅDT ca. 2600) - Fv. 757 Vrdalsøra Voldn (ÅDT ca. 1900) - Fv. 759 Stiklstad- Lksdal (ÅDT ca. 1100) - Fv. 173 Vrdalsøra Flskhus (ÅDT ca. 2500) Stinkjr kommun: Hlårs skolskyss for klass for følgnd vgr: - Rv. 17 Bitstad, bgg rtningr (ÅDT ca. 3800) - Fv. 759 Skarpns(Hnning), bgg rtningr (ÅDT ca. 1150) Vintrskolskyss for klass for følgnd vgr: - Fv. 763 Bind skol, bgg rtningr (ÅDT ca. 900/1700) - Fv. 762 Fagrhim skol, mot Ongdal (ÅDT ca. 1500) - Fv. 762 Røysing skol, bgg rtningr (ÅDT ca. 900) Budsjttmssig konskvnsr: Økonomi skal ikk vær t tma i vurdring av om n skolvg r særlig farlig llr ikk. Vurdrs skolvgn å vær særlig farlig r kommunn forpliktt til å dkk skolskyss. En ndring av rtningslinjn vil likvl ha budsjttmssig konskvnsr som må synliggjørs. Dt har ikk lykks å få tilbakmlding fra all skoln og få fram dt nøyaktig antall lvr problmstillingn gjldr pr i dag. Dt har kanskj også mindr btydning da antallt vil varirr btydlig fra år til år. Ndforstånd tabll r basrt på tllingr av antall husstandr som bl gjort i forbindls md prioritringr av gang-/sykklvgr til fylksvgplan (jfr. vdlgg 1), og ovrslag ovr gjnnomsnittlig antall lvr pr bonht. Md gjnnomsnittskostnad til skyss på 4560 kr. pr lv gir dt t grovt anslag av kostnadn. Trolig r d rll talln no lavr da n kan anta at lvttthtn r no lavr i sprdtbygd nn i tttbygd strøk. Vgstrkning Antall bonhtr/lvr innnfor 4km til nærmst Årlig kostnad skol som manglr gang-/sykklvg Fv boligr ~ 24 lvr på tr klasstrinn (5-7) 24 lvr * kr 4560 = kr Fv boligr ~ 6 lvr på tr klasstrinn (5-7) 6 lvr * kr 4560 = kr Fv boligr ~ 17 lvr på tr klasstrinn (5-7) 17 lvr * kr 4560 = kr

150 Fv boligr ~ 3 lvr på 3 klasstrinn (2-4) 3 lvr * kr 4560 = kr Konklusjon For å få t systm som r nklt å håndtr ønskr Rådmannn at hl vgstrkningr vurdrs undr tt, og at n hllr ikk dl opp ssongn i vintr- og sommrskyss. Dt anbfals at tilbudt om fri Skolskyss båd på fv. 761 og på fv. 755 oppgradrs til å gjld all lvr opp til og md 7. klass. På fv. 229 (Vågavgn/Nsstvgn) vurdrr rådmannn at trafikkmngdn ikk r stor nok til at dt r aktult å utvid tilbudt. Ettr all sannsynlightr vil også d flst lvn langs Vågavgn få gang-sykklvg i løpt at d nærmst 2 årn. På fv Flagvgn har dt også vært n dl hnvndlsr på ønsk om fri skolskyss. Trafikkmngdn r anslått til 450, mn rådmannn antar at trafikktallt mllom Sund og Straumn og gjnnom tttbbygglsn på Hylla r størr nn rstn av strkningn. Trafikkmngdn hr r ikk my lavr n på fv Båd trafikkmngd og gjnnomsnittsfart har sannsynligvis økt btydlig ttr at dnn vgn bl asfaltrt. Rådmannn forslår at dt dkks skolskyss for 1-4 klass på dnn vgstrkningn. Fv. 233 (Vudduvgn) har ÅDT på 350. Rådmannn anbfalr ikk at dnn dkks av ordningn md fri skolskyss. Rådmannn anbfalr ikk at skyssordningn utvids til ungdomstrinnt. Dt vil i så fall gjld ca. 10 lvr i årt fra Vrdalsgrnda og vst for Kvistadbakkan. Ut i fra rådmannns anbfalt forslag anslås årlig kostnad å bli ca kr pr år.

151 OVERSIKT OVER TRAFIKKERTE VEGSTREKNINGER I INDERØY KOMMUNE SOM MANGLER GANG- SYKKELVEG OG ER AKTUELL FOR VURDERING AV SKOLESKYSS. Oppdatrt Oppstillingn omfattr fylksvgr md trafikk ovr 400 bilr i døgnt. Strkningn r dlt opp vd vgkryss og andr naturlig skillr langs vgn. ÅDT = Årsdøgnstrafikk, gjnnomsnittlig antall bilr pr døgn gjnnom årt. Talln i tablln r basrt på tllingr fra Statns vgvsn i 2007 Antall bonhtr innnfor 4 km fra skol r n grov opptlling av antall bolighus som sognr til dn aktull vgstrkningn mindr nn 4 km fra skoln. Dt r rgnt md boligr langs tilstøtnd privat, kommunal og fylksvgr md lav trafikk. Dt r ikk tatt hnsyn til at nklthus kan ha flr bonhtr og at non bruks som fritidsbolig. Avstandn r grovmålt på kart langs vgn. Fri skolskyss fra 1-7 ttr dagns rglvrk rådmannn forslår å opprtthold ordningn. Fri skolskyss for 2-5 klass i dag rådmannns forslag å utvid til og md 7. klass. Fri skolskyss for 2-5 klass i dag rådmannns forslag å bhold ordningn undrt. Fri skolskyss for 1 klass i dag rådmannns forslag å utvid til å gjld for 2-4 klass SAKSHAUG SKOLEKRETS: Vg Strkning Avstand fra skol Lngd ÅDT (bilr pr. døgn) Ca antall bonhtr innnfor 4 km fra skol Kommntar Fv. 761 Sakshaug skol Vudduvgn m 400 m Prioritrt for bygging av gang-/ sykklvg i gjldnd fylksvgplan. Fv. 761 Vudduvgn Avkj. til Vrdal Ytr m (Vrdalsgrnda) Fv. 761 Gjnnom Vrdalsgrnda til m Hommldaln. Fv. 755 Kvistadbakkan Volan (sk.krtsgr.) Fv.755 Kryss mot fv.221 Langs Børgin Fv. 221 Sund fhs. kryss mot

152 RØRA SKOLEKRETS: Vg Strkning Avst. fra skol Lngd ÅDT Ca antall bonhtr innnfor 4 km fra skol E-6 Stasjonsvgn Kommungrns mot Vrdal E-6 Svian Kommungrns mot Stinkjr Sum 24 Fv.755 Klttavgn Loråsvgn Fv.755 Loråsvgn Grandmarka Fv.755 Grandmarka Langs Børgin Sum 41 Fv. 221 Hylla SANDVOLLAN SKOLEKRETS Vg Strkning Avst. fra skol Lngd ÅDT Ca antall bonhtr innnfor 4 km fra skol Fv. 761 Gangstadkorsn kommungrnsa m Kommntar Fv. 761 Sandv. Skol Hommldaln m Fv 229 Rossdaln avkj. til Stornsøra m 400 4

153 UTØY SKOLEKRETS Vg Strkning Avst. fra skol Lngd ÅDT Ca antall Kommntar bonhtr innnfor 4 km fra skol Fv. 755 Utøy skol Ulvinkorsn m Inkl. Rostadvgn innn 4 km fra skol (Rostadvgn) Fv. 755 Ulvinkorsn - Næssplassn m Fv. 755 Næssplassn avk. til Vangshylla m Fv. 755 Avk. til Vangshylla - Skarnsundbrua m Fv. 755 Øynhim Rostadvgn (øst) m Fv. 755 Rostadvgn (øst) m Tømt (Vågavgn) Fv. 755 Tømt Volan m Sum 98 LYNGSTAD SKOLEKRETS Vg Strkning Avst. fra skol Lngd ÅDT Ca antall Kommntar bonhtr innnfor 4 km fra skol Fv.229 Lyngstad skol - Trøakorsn m Prioritrt for bygging av gang-/ sykklvg i Fv.229 Trøakorsn Kjrknsvågn kai m gjldnd fylksvgplan. Fv.229 Trøakorsn - Skjmstadaunt m Fv.229 Lyngstadskol Hastadvgn m Fv.229 Hastadvgn Loavgn m Prioritrt for bygging av gang-/ sykklvg i Fv.229 Loavgn - Skolkrtsgrnsa m gjldnd fylksvgplan. Sum 160

154 MOSVIK SKOLEKRETS Vg Strkning Avst. fra skol Lngd ÅDT Ca antall bonhtr innnfor 4 km fra skol Fv.755 Grandkorsn Idrttsbann m Fv.755 Idrttsbann - Tvrråvgn m Fv. 755 Grandkorsn - Dalabukta m Fv. 755 Dalabukta Skarnsundt m Sum 68 Kommntar

155 PRIORITERINGSKART FYLKESVEGPLAN Målstokk 1:100000

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166 Arkivsak. Nr.: 2013/233-3 Saksbhandlr: Jon Arv Hollkim Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Kommunstyrt 14/ Høringsuttalls vdrørnd omorganisring av 110-sntraln. Rådmannns forslag til vdtak: Indrøy kommun br om at dn varsld prosssn md omorganisring av 110-sntraln, som mdførr n halvring av antall 110-sntralr i Norg og ndlggls av Nord-Trøndlag 110-sntraln i Namsos stopps. Dn utsndt dokumntasjon fra Dirktoratt for samfunnssikkrht og brdskap r, ttr Indrøy kommun sin oppfatning, ikk basrt på n hlhtstnking dr nasjonal og rgional ros-analysr, konskvnsanalysr, dfinrt kvalittsmål, brdskapshnsyn, økonomi for kommunn llr lovvrkts krav om samordning md d øvrig nødalarmsntralr for hls og politi liggr i grunn. Faglig bgrunnlsr og vurdringr av altrnativr manglr. Indrøy kommun ansr drfor ikk sakn som tilstrkklig opplyst. Indrøy kommun br om at sakn utrds hlhtlig i hnhold til forrig avsnitt dr også rapport fra dt rgjringsoppnvnt utvalgt som skal utrd framtidig organisring av dn norsk branntjnstn, samt nødmldtjnstn inngår, og at nødvndig samordning mllom all nødtatr r dokumntrt ivartatt. Vdlgg 1 Høring og varsl om vdtak for kommunn tilknyttt 110-sntraln i politidistriktn Sunnmør, Nord-Mør og Romsdal, Sør-Trøndlag og Nord-Trøndlag Bakgrunn

167 Dirktoratt for samfunnssikkrht og brdskap (Dsb) vil gjnnomfør n omorganisring av d ksistrnd alarmrgionn for 110-sntraln. Dsb vil i dnn omgang lgg 1. kommunn tilknyttt 110-sntraln i Sunnmør, Nordmør og Romsdal politidistriktr (i dag lokalisrt i Ålsund) til n alarmsntral i Sør-Trøndlag (Trondhim). 2. kommunn tilknyttt 110-sntraln i Nord-Trøndlag politidistrikt (i dag lokalisrt i Namsos) til n alarmsntral i Sør-Trøndlag (Trondhim). Dsb br om uttalls fra d brørt kommunn tilknyttt d tr 110-alarmsntraln. Høringsfristn r Vurdring Fra brvt: Bakgrunnn for omorganisringn r, i følg Dsb, t ønsk om færr og mr robust nhtr i brann- og rdningstjnstn på bakgrunn av 22. juli-kommisjonns rapport som blant flr funn slår fast at politits oprasjonssntralr r for små. Dsb skrivr at dtt har dirkt ovrføringsvrdi til 110- sntraln for brann. Justis- og brdskapsdpartmntt har gitt Dsb oppdrag om å gjør d nødvndig ndringr knyttt til organisring av 110-sntraln. Dsb knyttr omorganisringn opp mot innføringn Nødntt i Norg, og skrivr at nytt Nødntt stillr høyrr kvalittskrav til bmanningn av 110-sntraln. Dn no knapp høringsfristn i forliggnd sak r også bgrunnt i innføring av Nødntt. Rådmannns kommntar: Rådmannn r nig md Dsb at dt r viktig at vi har n robust nødmldtjnst md faglig god kvalitt. Rådmannn r imidlrtid ikk nig i at n rduksjon i antall 110-sntralr r dt nst svart på dtt. Dtt r imidlrtid ikk utrdt i dokumntt. Fra brvt: Dsb nvnr i sitt varsl om vdtak n rkk hnsyn som liggr til grunn for vdtakt. Dtt r brvts kapittl: 3.1 faglig hnsyn, hrundr brdskapsgrnsr, bfolkningsgrunnlag, risiko- og såbarhtsanalys, 3.2 nødntt 3.3 tlsikkrht 3.4 flls nødnummr 3.5 lokal mdvirkning Rådmannns kommntar: Dsb lggr opp til n prosss dr man ikk har tid til å vnt på konklusjonn til dt rgjringsutnvnt utvalgt som skal utrd frmtidig organisring og dimnsjonring av dn norsk brann- og rdningstjnstn, samt nødmldtjnstn. Rådmannn r ikk kjnt md at dt r gjnnomført hlhtlig risiko og sårbarhtsanalysr som grunnlag for d ny rgiongrnsn. Slik analysr skal dann grunnlagt for brdskapsplanlgging og r på andr områdr t nødvndig grunnlag før man fattr bslutningr.

168 Dt frmgår ikk av brvt hvordan, llr om, Dsb har vktlagt d ulik hnsyn i sin hlhtstnkning som liggr til grunn for varslt om vdtak for d ny rgiongrnsn llr lokalisring av 110-sntral. Dsb vil gjnnomfør omorganisringn i forkant av innføringn av Nødntt. Rådmannn stillr spørsmål vd at innføring av n ny tknisk løsning for samband og oppdragsstyring skal vær førnd for framdrift i n sak hvor dt r andr kritrir som før vktlggs tungt. Dt lggs opp til n tidsplan dr ndlig vdtak md vntull ank r gjnnomført innn juni Rådmannn savnr i varslt om vdtakt fra Dsb n vurdring om prosssrisiko vd å kjør omfattnd omorganisringsprosssr i nødmldtjnstn paralllt md innføringn av nødntt i d samm rgionn. Dt frmgår ikk av varslt om vdtak hvilkn organisring og bmanning ny størr sntralr skal h. Lggr man til grunn at hvr opratør skal håndtr flr hndlsr, så må dt bty at dt samlt stt i dn forslått rgionn skal vær færr på vakt nn i dagns situasjon. Lggr man til grunn at n sntral samlt stt bdr skal håndtr flr parallll hndlsr, no som vil forkomm oftr i n størr rgion, indikrr dtt samm llr størr bmanning nn dagns situasjon. Kommunn har md grunnlag i dn informasjon som framkommr i høringsbrvt ikk tilstrkklig grunnlag til å vurdr om dt varsld vdtakt vil mdfør n kostnadsbsparls i sin utgiftr til nødmldtjnstn. En målstting om bdr håndtring av stor komplks hndlsr og katastrofr kan ttr rådmannns syn ikk bruks unyansrt somargumnt i dnn prosssn. Små, middls og stor hndlsr håndtrs igjnnom samvirk mllom nødtatr og øvrig mdlmmr i rdningsldlsn. Sukssskritrin, særlig i små og middls hndlsr r flls situasjonsforståls, lokalkunnskap, totalovrsikt ovr rssursr og samordnt innsats. Vdtakt Dsb har varslt omhandlr nødalarmringstjnstn for brann- og rdningstjnstn. Dt viss i skrivt til 112-rapportn fra 2009 md følgnd sitat; «rgjringn har n ambisjon om å innfør t flls nødnummr». Slv om dtt virkr å ha blitt tatt til vurdring, finnr vi ingn tgn til samordning md hls og politi dt varsld vdtakt. Brann- og ksplosjonsvrnlovns 16 lggr også til grunn at «Etablring og drift skal samordns md øvrig nødalarmringssntralr for hls og politi». Dt stills spørsmål om dt r rtt å forskuttr n framtidig organisring av nødmldtjnstn for all nødtatn i Norg utn å involvr dirktoratn og dpartmntn for d øvrig tatr. Å fjrn 110- komptansn i stor dlr av landt før ndlig inndling av rgionr r dfinrt, og frmtidig plan for nødmldtjnstn i Norg r vdtatt, frmstår som forhastt. Varslt om vdtak bærr prg av hastvrk og gir i litn grad mulightr for å få fram d bst brdskapsmssig og samfunnsøkonomisk løsningn. Mangl på prosss, forskottring av dlr av dt t rgjringsoppnvnt utvalg skal vurdr og t høringsbrv som ikk innholdr vurdringr/dokumntasjon som r påkrvd for at kommunn kan vurdr hlhtn, r ttr rådmannns vurdring ikk godt nok for t vdtak om n omorganisring av d ksistrnd alarmrgionn for 110-sntraln. Konklusjon S forslag til vdtak.

169

170

171

172

173

174

175

176

177 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbhandlr: Solbjørg Kirkns Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Eldrs råd 1/ Kommunstyrt 15/ Årsmlding 2012 for Eldrs Råd Rådmannns forslag til vdtak: Årsmlding 2012 for Eldrs råd tas til ttrrtning. Bhandling i Eldrs råd : Omfornt forslag: Eldrrådt har også i årt vært på bsøk vd Indrøyhimn og Mosvik sykhim. Avstmming: Rådmannns forslag md tilføyls frmkommt i møtt, nstmmig. Uttalls i Eldrs råd Årsmlding 2012 for Eldrs råd tas til ttrrtning, md slikt tilføyls: Eldrrådt har også i årt vært på bsøk vd Indrøyhimn og Mosvik sykhim. Vdlgg

178 1 Årsmlding 2012 Bakgrunn I vdtktn for Eldrs råd, 6, andr avsnitt, står dt: Eldrrådt skal hvrt år utarbid årsbrtning som skal lggs fram for kommunstyrt til bhandling. Dt viss til vdlagt årsbrtning. Konklusjon Årsmlding 2012 for Eldrs råd tas til ttrrtning.

179 ÅRSMELDING 2012 FOR ELDRES RÅD For priodn r følgnd valgt: Mdlmmr: Erna Markhus Kjll Aasbø Ragnhild Lyngstad Svin Jørum Kristian Austad Ott Vatn Prsonlig varamdlmmr: Jorun Dahl Jan Erik Løkk Nils Undrsåkr Ella Møllgaard Asbjørg Aabakkn Trond Bjørkn Ldr: Nstldr: Svin Jørum Ragnhild Lyngstad Rådt har i 2012 avholdt 7 møtr og bhandlt 20 sakr. Båd ordførr og rådmann har dltatt på møtn og orintrt, så langt dt har vært mulig. D flst møtr r avholdt samm dag og samm tidspunkt som Rådt for funksjonshmmd. Da d to rådn oft har d samm sakr til bhandling, har dt i forkant blitt gitt n flls orintring om hvr nklt sak. Hr r no av dt som har blitt bhandlt: BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN UTTALELSE Eldrs råd, , uttalls: Eldrs råd sluttr sg til høringsutkast novmbr 2011 om Boligsosial Handlingsplan Indrøy kommun Planforslagt omhandlr nkltprsonr og familir i all livts fasr for at all skal kunn bo trykt og godt. Eldrs råd sr nødvndightn og utfordringr vdrørnd planarbidt og gjnnomføringa.

180 Når n vidr sr all utfordringr kommunn står ovnfor i nvnt tidspriod, så vil Eldrs råd pk på nødvndightn av samordning md andr kommunal planr, bl.a. kommunplan for hls og omsorg som omhandlr boligplan for dmnt og omsorgsboligr, og ørmrkr aral til slik formål. ÅRSMELDING 2011 FOR ELDRES RÅD: Eldrs råd, , uttalls: Årsmlding 2010 for Eldrs råd tas til ttrrtning. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE HELSE NORD-TRØNDELAG. SAMHANDLINGSREFORMEN. Eldrs råd, , uttalls: Eldrs Råd sluttr sg til vdlagt forslag til samarbidsavtal md tjnstavtalr mllom Indrøy kommun og Hls Nord-Trøndlag. PLANSTRATEGI PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG AREALDEL Eldrs råd, , uttalls: Eldrs råd r svært intrssrt i å få mulightn til å komm md innspill i båd dlplanr og ovrordnd planr. Eldrs råd forvntr at dt blir arrangrt tmamøtr i forbindls md all planr. KULTURPLAN PLANPROGRAM Eldrs råd, , uttalls: 1. Forslag til Planprogram, Kulturplan Indrøy kommun vdtas md følgnd ndring: Kapittl V, Tma. Aktull satsningsområdr Pkt. 8. Idrtt lggs til som nytt tma. 2. All innspill som r mottatt innn høringsfristn og innspill fra tmamøt i Indrøy kommunstyr dn tas inn som dl av plangrunnlagt og vurdrs i dt vidr planarbidt. GJENNOMFØRING AV INNBYGGERUNDERSØKELSE Eldrs råd, , uttalls: 1. Indrøy kommun gjnnomførr n innbyggrundrsøkls først halvår 2012, md frdigstillls av rapport innn 10.sptmbr Innbyggrundrsøklsn gjnnomførs i hnhold til KS sin standard innbyggrundrsøkls og kommunn dls gografisk inn i hnhold til gjldnd skolkrtsr. 3. Dt lggs opp til undrsøklsr hvrt 4. år. RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DELPLAN TIL KOMMUNEPLAN FOR HELSE OG OMSORG HØRING Eldrs råd, , uttalls: Eldrrådt har bhandlt forslag til Ruspolitisk handlingsplan dlplan til kommunplan for hls og omsorg. Ettr Eldrs Råd sin mning vil dt framlagt forslagt vær t grundig og ralistisk grunnlagsmatrial for framtidig arbid for forbygging og bkjmpls av rusmisbruk gjnnom hlsstasjonn, lgtjnstn, skoltatn og frivillig organisrt lagsarbid.

181 BESTILLINGSTRANSPORT: PRIORITERING AV TIDSPUNKT TILBRINGERTJENESTE TIL RØRA, FORVALTNING AV TT-ORDNINGEN OG SERVICETRANSPORT MOSVIK Eldrs råd, , uttalls: Tilbringrtransport til Røra prioritrs for d tidspunktr som framlagt i sakn mn md slik ndring: Mandag frdag, sist tidspunkt til Røra kl Eldrs råd r skptisk til for strk rduksjon av TT-kort. Srvictransport prioritrs vidr md basis i dn soninndling og d tidspunkt som framlagt i saksframlggt mn at srvictransport Kjrknsvågn/Sandvollan dls opp i to rutr. Kommunns gnrll tilbud til ldr lggs til diss tidspunkt som srvictransportn dkkr. Ordningn valurs ttr 1 år. Tilbudt må kunngjørs godt. BIBLIOTEKPLAN Eldrs råd, , uttalls: Eldrs råd sluttr sg til rådmannns forslag til Bibliotkplan md slik tilføyls: Eldrs råd br om at dt vurdrs å tablr n ordning md ambulrnd bokkass vd institusjonr, bofllsskap, butikkr m.v. BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Eldrs råd, , uttalls: Eldrs råd sluttr sg til rådmannns forslag til budsjtt 2013 og økonomiplan md slikt tillgg: Tilstandsrapport og vurdring av nybygg av ldrboligr på Vnna tas inn i økonomiplann. Dn 27. fbruar var dt folkvalgtopplæring for ldrråda og råda for likstilling av funksjonshmmd i INVEST-kommunn. Dtt bl arrangrt hr i Indrøy. Dn 30. og 31. mai bl dn årlig ldrrådskonfransn avholdt på Jægtvoldn Fjordhotll. Indrøy var vrtskommun og Eldrrådt i Nord-Trøndlag var tknisk arrangør av konfransn. Før møtt dn 20. sptmbr var rådt og Rådt for likstilling av funksjonshmmd på bsøk vd DMS Inn-Trøndlag (Distriktsmdisinsk sntr), Stinkjr. Dn 28. sptmbr bl dt arrangrt fstkvld for ldr i Indrøy Kulturhus, md stor oppslutning. Arrangmntt var n markring av dn intrnasjonal ldrdagn/dn kulturll spasrstokkn.

182 Arkivsak. Nr.: 2012/133-6 Saksbhandlr: Ås Granlund Solm Saksframlgg Utvalg Utvalgssak Møtdato Rådt for likstilling av funksjonshmmd 1/ Kommunstyrt 16/ Årsmlding Rådt for likstilling av funksjonshmmd Rådmannns forslag til vdtak: Årsmlding 2012 for Rådt for likstilling av funksjonshmmd tas til orintring. Bhandling i Rådt for likstilling av funksjonshmmd Omfornt forslag/tillgg: 2 av mdlmmn var på kurs på Stiklstad dn 13. og Avstmming. Enstmmig md tillgg frmkommt i møtt. Uttalls i Rådt for likstilling av funksjonshmmd Årsmlding 2012 for Rådt for likstilling av funksjonshmmd tas til orintring md slikt tillgg: 2 av mdlmmn var på kurs på Stiklstad dn 13. og Vdlgg 1 Årsmlding 2012 Bakgrunn I rglmntt for Rådt for likstilling av funksjonshmmd r dt ikk sagt no om utarbidls av årsmlding, mn i tråd md vanlig praksis lggs årsmlding fram for bhandling i rådt og i kommunstyrt.

183 Konklusjon S innstilling

184 ÅRSMELDING 2012 RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN BYGG OG EIENDOM KF OG LEIETAKER SAMARBEIDSAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN BYGG OG EIENDOM KF OG LEIETAKER SAMARBEIDSAVTALE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN BYGG OG EIENDOM KF OG LEIETAKER SAMARBEIDSAVTALE OVERSIKT OVER INVENTAR OG UTSTYR SOM ER LEIETAKERS ANSVAR Brgn Bygg og Eindom KF 03.03.2005 Sid 1 av 9 1. Utomhusanlgg: Adkomst

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole Sauhrad kommun Arkiv: FE - 614, FA - A20 Saksmapp: 16/552 -

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

Syntel Unified Communication

Syntel Unified Communication Syntl Unifid Communication Tnk om du hadd all informasjon om dn som ringr klar før du bsvarr samtaln. Ikk bar r dt god kundhåndtring, mn du vil opplv at du virklig r ffktiv og profsjonll! Dtt r vårt hovdfokus,

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer