AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR SOMMERBLADET. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11."

Transkript

1 UTGAVE NR SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid Vil ha flr kunstgrssbanr Sid Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf Skann QR-kodn for mr informasjon Hovdsponsorr:

2 SIDE 2 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 3 Oppgård IL t attraktivt sponsorobjkt Rdaktørns spalt Oppgård IL har i løpt av vårn inngått sponsoravtal for d nst 3 årn md n vrdi på ca 2,5 millionr kronr. Dtt r mgt viktig bidrag til driftn vår og dt gir oss friht til å jobb vidr md profsjonalisringn av idrttslagt. Vd sidn av vår nabo i nord r dt ltt å tnk på OI som t lit idrttslag, mn faktum r at vi i landsmålstokk plassrr oss langt opp på listn ovr idrttslag båd i størrls og ikk minst på aktivitt. Og dt r tross alt aktivitt som r dt vi vil og skal skap. Vi r stolt av lagt vårt og vi kan vis til t brdt ngasjmnt som favnr båd barn, ung og voksn. At vi også har t aktivt sniormiljø gjnnom Laugt, Elitn og Klubbhusts vnnr talr til vår fordl og visr sponsorn at folk blir i OI og støttr opp om lokalmiljøt lng ttr at båd n slv og barna har sluttt som aktiv. Oppgård IL fyllr n roll i lokalmiljøt som går ut ovr dt «bar» å vær t idrttslag, og dtt sr sponsorn. Drfor har Askim Sparbank nå fornyt samarbidt md oss for 3 ny år som hovdsponsor på draktr slik vi har lært dm å kjnn i 10 år! Hlt ny hovdsponsor r Jrnia som holdr til på Sofimyr. D vlgr å samarbid md OI fordi mang av drs ansatt bor i vårt ndslagsflt og d har t ønsk om å støtt opp om positiv aktivitt i nærmiljøt. Du vil snart opplv Jrnia som vår størst sponsor md tilstdværls båd på draktr, på stadionrklam, som sponsor for arrangmnt, f.ks Jrnia Idrtsskol, gjnnom profilring og i lktronisk kanalr. Mny r n viktig samarbidspartnr for oss. D sponsr ikk i tradisjonll forstand, mn d gir oss varr og tjnstr til hygglig prisr. I tillgg lansrr vi snart OI Daln sammn. Dn bstår i at utvalgt varr mrks md OI Daln dkal og n viss dl av På bildt sr du fra vnstr ldr i OI Arv Paulsn, Banksjf i Askim Sparbank Ol Andras Kvilsjø, Adm. dir i Jrniagruppn Knut Thjømø og nstldr i OI Knut Oppgaard. omstningn går dirkt til OI. Hvor stor andln r, vil stå på oppslag vd produktt. Slik kan DU vær md på å støtt OI samtidig som du nytr sunn, god og spnnnd rttr! Mr om dtt på annt std i avisn. DNB bvgr sg fra sponsing av toppidrtt i rtning brdd og dtt kommr også OI til god. DNB vil vær til std md stadionrklam og md bidrag til Idrttsskoln i først omgang Coca-Cola fortsttr samarbidt og utvidr til også varm drikkr G-sport og Adidas r md oss som lvrandørr av draktr og utstyr. Husk av du får 20% rabatt hos G-spor som mdlm i OI når du handlr utstyr til gn idrtt og at du har 10% på andr kjøp. Husk mdlmskort! Stabburt og flr andr aktørr bidrar md varr og tjnstr vd vår arrangmnt I oktobr arrangrs Bilia Cup i fotball for 6. gang. Ingn r i tvil om hvm som r hovdsponsor for dtt arrangmntt. Vi håpr Bilia fornyr avtaln og fortsttr suksssn md oss vidr! Til slutt vil jg nvn Sparbankstiftlsn som gir til friidrttn til innkjøp av utstyr og til myldrpark i rgi av hovdlagt utn krav om andr motytlsr nn at prosjktn gjnnomførs. Sponsorn bidrar til aktivitt i vår anlgg og til ralisring av vår drømmr og planr om ny arrangmnt og anlgg. Vi jobbr for nda størr ngasjmnt og synlight. Slv om dt r hygglig md bidrag fra næringslivt, skal vi ikk glmm at dt r mdlmmn som r kjrnn og som r grunnn til at vi ksistrr. Du trngr ikk vær aktiv i idrtt for å støtt OI. Mld dg gjrn inn som støttmdlm llr gi n skjrv gjnnom Grasrotandln drsom du tippr. Hovdsponsorr: Dugnad for idrttsgld Jg vil bnytt anldningn til å takk Oldrmannslaugt og Elitn som igjn har brukt my tid til dugnadsarbid. I vår var d i full sving md dugnad for Volvo maskin no som ført til at idrttslagt fikk kronr. Dt r flott å s at dugnadsåndn lvr i bst vlgånd. Oldrmannslaugt har også hatt sin årlig dugnad på Laugshytta og dr kan ls mr om drs dugnadr på sid 7 og 19. Når jg r inn på dugnadsånd r dt igjn på sin plass å minn all dr som r md på å hold liv i idrttslagt hvor viktig drs innsats r. Utn dr som står på i all slags vær, ntn dt r på trningsfltt, i kioskn llr hlt andr ting r dr md på å gjør idrttn i kommunn bdr. Husk at drs dugnad for Oppgård Idrttslag skapr gld for barn og ung idrttsgld! Dt har vært my innsndt sakr fra gruppn dnn vårn og dt r vldig gldlig. Dssvrr har ikk alt fått plass, mn dt r my lsstoff som jg tror dr vil finn intrssant. Tilslutt vil jg ønsk Arv Paulsn vlkommn som ny styrldr i idrttslagt og ønskr han lykk til md arbidt for OI. Espn Mdlmsfordlr G-sport Kolbotn og Vintrbro 15 % rabatt på utstyr til gn idrtt. 10 % rabatt på ordinær varr. Multisportssntrt ABOX Grvrud fjllhall OIs mdlmmr får 10% rabatt på årskort for styrk/arobic og drop-in på banli (gjldr ikk lørdag/søndag) Mdlmmr på styrk/arobic får yttrligr 15% rabatt på drop-in banli, totalt 25%. Fargrikt Kolbotn All kjøp gjort av OIs mdlmmr gnrrr 3 % bonus tilbak til idrttslagt. Husk å oppgi at dr r mdlmmr i Oppgård Idrttslag! Oppgård Idrttslags mdlmsblad OI-Avisn Kommr ut fir gangr pr. år. Utdls gratis til all husstandr på Myrvoll, Grvrud og Oppgård Opplag: 3300 OI-avisns rdaktør: Espn Haugn Mobil: Elgfart 14, 1415 Oppgård E-post: Prisr på annonsr i OI-Avisn Pr. rubrikkannons 200,- 1/8 500,- 1/4 1000,- 1/2 1200,- 1/1 1750,- 1/1 (Fargr) 2500,- Vd å tgn sg som annonsør for fir nummr gis 10 % rabatt Innlvringsfristr 2012 Annonsr Bildr & artiklr 15. fbruar 28. fbruar 15. mai 31. mai 15. august 31. august 1. novmbr 15. novmbr

3 SIDE 4 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 5 Ldrn har ordt Et år lngr? Hva vill skj om vi fikk all idrttsungdommn og barna i Oppgård IL til å hold på md idrtt t år lngr før d gir sg? Dt r flr positiv ffktr av dt: Mr fornøyd barn og ungdommr md størr mstringsfølls Mr aktiv barn og ungdommr, og t gdignt bidrag til bdr folkhls Størr trningsgruppr og bdr trningsmiljø Bdr økonomi for gruppn og klubbn Dt r dfinitivt ikk nklt å få dt til. Dt r mang årsakr til at ungdommr gir sg md idrtt. Kan vi likvl klar dt? Handlr dt om anlgg? Handlr dt om kultur? Handlr dt om å bring inn ny idrttsaktivittr? Vi har t vldig godt utgangspunkt ttrsom OI skal vær n klubb «dr all har gld av å vær». Dssutn har vi mang dyktig trnr og innsatsvillig forldr som brukr timsvis av fritidn sin på idrtt. Vi har kunstgrss, kunstsnø, skatramp, lysløyp, kastring og snart n splittr ny hall for å nvn no. En så flott klubb som Oppgård IL kunn kanskj gri dt. Har du idr om hvordan, så snd mg n post. Kan vi gjør no md dtt, så gjør vi mr for folkhlsa i Oppgård nn non kan forstill sg. Arv Paulsn Ldr, OI Oppgård Idrttslags klubbkontor Østr Grvrud Idrttshus Bsøksadrss: Kongvin 289, 1415 Oppgård Postadrss: Postboks 100, 1416 Oppgård Hjmmsid: Kontortid: mandag-frdag kl Tlfon: E-post: Daglig ldr: Hnritt Brl Christiansn E-post: Mobil: Rgnskapsførr: Elisabth Bøvold E-post: Sportslig koordinator fotball: Snorr Jnsn E-post: Liprisr på idrttshust (all prisr pr. døgn); * Pris for utli av Hlgstua for mdlmmr av OI og NGV: Mandag - torsdag kr. 800,- frdag - søndag kr ,- * Andr litakr: Mandag - torsdag 1.000,- frdag - søndag kr ,- *Vask kostr kr. 650,- i hlgn og 200,- vd li i ukn. Stratgisk satsingsområdr: Sponsorkultur, profil, hall og anlgg Hovdstyrt i OI har valgt fir områdr hvor klubbn skal sats kstra i Dtt r stratgisk satsingr som skal løft klubbn yttrligr, sir Arv Paulsn, OIs ny hovdstyrldr. D fir stratgisk satsingsområdn r sponsorkultur, profil, halln og Østr Grvrud idrttspark. Satsingn skal gjør dt nda bdr for klubbn og gruppn å ha fokus på å skap god idrttsopplvlsr. Å utvikl n god sponsorkultur innbærr å utvikl t tilbud som r ttrtraktt på sponsormarkdt, og gjør oss slv bvisst på hvordan vi skal lvr høyr nn sponsorns forvntning og hvordan vi skal ivarta kontaktn md sponsorn. Dtt går på alt fra draktrklam, arnarklam, god idrttsarrangmntr og aktivittr vi invitrr sponsorn til å vær md på. Profilring handlr my om hvordan vi frmstår som klubb på wbsidr, trykksakr, sosial mdir, bildr og vido. Et ksmpl r dt ny dsignt på OI-avisn. Vidr skal vi s på hvordan vi har kontakt md mdia og ikk minst på kontaktn md mdlmmn hvor d nklt gruppn kan lær bort my til hvrandr. Dn ny halln kommr til å påvirk klubbn, spørsmålt r hvordan vi ønskr at dn skal påvirk oss. Dn gir oss fantastisk mulightr til å skap ny aktivitt. Skal vi ha t hlt nytt kaftilbud dr? Dt r opp til oss å vær aktiv og s ttr Vi støttr Oppgård Idrttslag Kolbotn Gull og Sølv Skivn. 57, 1410 Kolbotn - Tlfon Fordi... vi kan rparr, gravr, forsølv, taksr, tr om prlkjdt ditt, llr... Enkl parkring Din nærmst fagbutikk mulightr for å utvikl mdlmmn, gruppn og klubbn når vi får n ny hall nær klubbhust. Dt sist punktt gjldr utviklingn av hl Østr Grvrud idrttspark. Områdt r bgrnst, mn dt r likvl stor mulightr på dt områdt som r tilgjnglig. - Diss sakn skal prg hovds-tyrts agnda. Vi skal skap rsultatr som løftr klubbn yttrligr, sir Arv Paulsn.

4 SIDE 6 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 7 Daglig ldr informrr Jg vil ønsk Arv Paulsn vlkommn som ny styrldr, vi har hatt flr møtr og dt jobbs vldig godt md utvikling av Oppgård il. Jg vil takk Gard Olsn for dn innsatsn han har gjort som styrldr. Jrnia og Askim Sparbank Vi har jobbt for å finn ny sponsorr til idrttslagt og kan md gld fortll at Jrnia har valgt å bli n av vår hovdsponsorr. Vi gldr oss til å samarbid md dm og r vldig glad for at n lokal stor bdrift vlgr å gå inn som hovdsponsor. Vi har fornyt avtaln md Askim Sparbank og vi r glad for at d fortsatt ønskr å vær n av hovdsponsorn vårs! Frivillig Dt r my arbid som lggs nd av frivillig i Oppgård il, dt r bar å ta sg n tur nd i Grvrudhalln llr til idrttsparkn n ttrmiddag llr lørdag formiddag, dt yrr av liv! Dt skapr god folkhls, god rlasjonr mllom mnnskr i all aldr og gir barn og voksn t godt tilholdsstd! I tillgg tar idrttn god initiativ til å vidrutvikl idrttsparkn, dt r t stort ngasjmnt i OI! Vi har hatt n stor dugnad for Volvo Maskin as på Vi&Anlgg hvor oldrmannslaugt v/kjll Hagbrg ordnt alt i forbindls md kiosk på mssn! D fikk god hjlp fra Elitn. Dt var n stor jobb og jg vil takk all som dltok! Dt r kjærkomn pngr som kommr idrttn til god! Vi handlt hos Mny Grvrud og kassalappn var båd lang og stor! Takk til dm for kstra innsats md bla winrbrød stking fra om morningn. Idrttsskoln OI arrangrr Jrnia Idrttsskol for barn i Follo, hr jobbr gruppn i OI sammn for å gi barna t allsidig tilbud. Vi samarbidr også md Oppgård Golfklubb. Sist uk før skolstart r dt Proffpartnr fotballskol. Grasrotandl Husk å b om at 5% av din spillinnsats går til Oppgård il, vi har org. nr. : , på dn måtn kan du støtt Oppgård il utn at dt kostr dg no! og dt gir klubbn mr pngr til aktivitt. Ha n fin sommr all sammn og kos dr, vi ss til høstn! Hnritt HOBBYMESSEN Årts hobbymss blir arrangrt novmbr Kl. 11:00-16:00 bgg dagr Ønskr du å ha stand undr Hobbymssn? Ta kontakt md Hnritt Brl Christiansn: Idrttshalln holdr tidsskjma Nå bgynnr halln å ta skikklig form, vggr og tak r på plass samt d innvndig tribunn. Dtt btyr at vi kan få rundt 200 tilskur på tribunn undr arrangmnt i frmtidn. D nst ukn skal grunnarbidt rundt halln, isolring av gulv og d utvndig tribunn prioritrs. Hrlsth Entrpnør r på tidsskjma som btyr at frdigstillls r 14. dsmbr For at halln skal samsvar md klubbhust har vi valgt liggnd brun trpanl, mns mur og utvndig karmr blir i gul-orang. Undr byggprosssn r dt viktig at all rspktrr adgang forbudt innnfor gjrdt og at all tar hnysn til at parkringsmulightn r no bgrnst. Dt øvrst bildt visr flatn dr håndballbann skal ligg, mns dt ndrst visr dn innvndig tribunn Vårdugnad Hvrt år har Oldrmannslaugt vårdugnad opp på Laugskolln, og når dt r bhov for dt, arrangrs dt også høstdugnad. Årts vårdugnad var brammt til lørdag 19. april. I år var dt spsilt bising av hytta som sto på dagsordn sidn dt r gått 12 år sidn sist dn bl bist. Fargn r dn samm som før, ingn grunn til å forandr dn. Vd nst korsvi skal også badstua få t strøk. For øvrig bl dt ryddt rundt omkring, dt bl rakt furunålr og konglr i stor mngdr og 3 størr furur bl flt og kappt opp, vi r slvforsynt md vd Inn i hytta bl skap og skuffr på kjøkknt vaskt og gjort rn. Dugnadn samlt hl 21 laugslmmr md hyttkomitèns formann og dugnadr nr. 1, Kjll Hagbrg i spissn. Et par dagr forut for dnn dugnadn havarrt vann-pumpa og vi mått gå til anskaffls av ny. I dnn forbindls bl dt også n dugnad, mn nå kan vi gå sommrn i møt md god samvittight i vissht om at hytta på Laugskolln, vårt kostlig smykk, r i skjønnst ordn.

5 SIDE 8 SOMMERBLADET Hafslund drømmtrff SOMMERBLADET SIDE 9 Mny Grvrud Baconbiff Gild/Prior grillpølsr 600 g 3 2 for Vi spandrr dn billigst! Amrikansk hamburgr av mørbradfilt ca 150 g, fra kjøttdiskn 39 Ca 200 g, rå naturll/spicy, fra kjøttdiskn (99,50/kg) pr stk 90 pr stk Vi tar forbhold om trykkfil og vntull prisjustringr. Tilbud 1,5l minralvann Plukk & miks 10 stk. Forbrukr-kjøp (6,67/l). Maks 20 flaskr pr kund 10 for DRØMMETREFF: Fotballglad Oppgård-barn fikk bsøk av Vålrnga-stjrnr på Østr Grvrud. Torsdag 24.mai fikk OI-fotball storfint bsøk fra Vålrnga fotball. Som n dl av Hafslund drømmtrff risr VIF rundt til klubbr som r md i prosjktt, dnn gangn sto OI for tur. Vålrnga satt t tak på 150 dltakr, mn vi stilt lik godt md 200 og dt gikk hlt grit. I tillgg til at barna bl trnt av kjnt profilr som Mortn Brr, Kristofr Hæstad, Lars Hirschflt og Harmt Singh, fikk også omtrnt 40 OI-trnr faglig påfyll på dt påfølgnd trnrforumt. Trnrforumt bl ldt av toppspillrutviklr Andr Brgdølmo og Andrs Frdriksn. Mohammd Fllah s stor høydpunkt dnn dagn må ha vært da 200 barn sang hurra for dg til bursdagsbarnt. VIF har allrd tatt initiativ til å komm tilbak md spillrutviklr til klubb for å trn trnrn. Dtt kommr kanskj av dn god lunsjn d fikk srvrt fra Tårnhust pant Bringbær/blåbær/ bjørnbær og rips 3 2 for Vi spandrr dn billigst! GREVERUD 9-22 (20) tlf Mohammd Fllah (t.v) og Bojan Zajic kost sg på Østr Grvrud. Din lokal lvrandør av utstyr til sport og fritid Andr Brgdølmo hadd md sg my fotballrutin. Lars Hirschfld lært bort non tips til frmtidns målvaktsstjrnr i Oppgård. G-Sport Vintrbro G-Sport Kolbotn Tlf Tlf

6 SIDE 10 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 11 Jrnia Idrttsskol 2012 Gnrll informasjon Oppgård Idrttslag sammn md Oppgård golfklubb invitrr til JERNIA IDRETTSSKOLE. All aktivittn organisrs av d rspktiv gruppn i idrttslagt og av Oppgård golfklubb. Dltagrn dls inn i 5 gruppr ttr aldr. Gruppn rullrr mllom aktivittn hvr dag. - Bordtnnis i Grvrudhalln - Friidrtt på Sofimyr stadion - Skiaktivitt i områdt rundt klubbhust - Håndball i Sofimyrhalln - Golf på golfbann - Fotball på Østr Grvrud kunstgrss Typisk dag på idrttsskoln vil vær: 0830 tar imot barna 0900 aktivitt startr 1145 lunsj 1215 aktivitt startr 1500 aktivitt frdig 1530 barna må vær hntt Dtaljrt informasjon om gruppsammnstning og oppmøtstd d ulik dagn vil bli formidlt i forkant av arrangmntt. Gruppn dls inn ttr aldr. Undr kan du ls mr om d planlagt aktivittn. Bordtnnis Gjnnom uka får du får god instruksjon fra Oppgård ILs profsjonll bordtnnistrnr Rikard Johansson og 3 rfarn ungdomsstrnr. Dt blir fokus på å lær sg bordtnnis gjnnom bordtnnislk. Gjnnom koordinasjonlkr forbrds bvglssmønstr som n brukr også i andr racktidrttr. Vi vil få bsøk av non av klubbns spillr, samt vt. fra Oppgårds norgsmstr. Fotball Dt blir lk og moro md fokus på individull ballbhandling og spill på små fotballbanr. Vi lggr opp til aktivitt som gir god mstringsfølls og n positiv opplvls md fotball i trygg omgivlsr. Utfordringn tilpasss også d ulik aldrsgruppn. Friidrtt Friidrttn vil ha fokus på lk og moro md løp, hopp og kast. Dt vil bli flr gnrll aktivittr som oppvarmingslkr, stafttr, hindrløypr, tknikk, koordinasjonsøvlsr og gnrll løpstknikk i tillgg til litt om stafttvkslingr. Dt vil bli instruksjon i lngdhopp, høydhopp, hkkløp, spydkast, kulstøt, slngball, sprintstart. For d ldst år så vil dt også vær n litn dl md ksmplr på styrk og spnsttrning. Golf Barna dls i tr gruppr og får prøv all dlr av golfspillt og aktivittn organisrs av rfarn golfinstruktørr som allrd har ansvart for knøttgolfn i golfklubbn. Rang: sving - s balln fly (1 tim) Putting: grunnlggnd tknikk, klink og puttban (1 tim) Nærspill: opp på nærspillsområdt md pitch, chip. Slå innn for sirkl og vt bunkr. (1 tim) +++ innlagt konkurransr tc. Håndball Hvis du r mllom 7 og 13 år og skal vær hjmm i førstukn i sommrfrin, har vi n kjmpgod id på hva DU kan bruk frin til. Du kan nmlig få lær dg vrdns morsomst ballspill - håndball! Vi stillr md rfarn instruktærr og har to håndballbanr til disposisjon. Hr blir dt lk md ball, kast, mottak og mulight for å spill kampr. Skigruppa Skigruppa lggr opp til følgnd aktivittr: barmarkstrning, kondisjon og styrktrning tilpasst aldrsgruppn. Idrttskolns samarbidspartnr: Vangsns bl tildlt fortjnstmrkt I år var dt Stig A. Vangsns som mottok Fortjnstmrkt ttr mang år md fantastisk innsats for idrttslagt og friidrttsgruppa. Bgrunnlsn bl lst opp av Ordnskollgit på årsmøt 27.mars 2012: Ldr i friidrttsgruppa fra (går inn i sitt 11 år). Har fungrt som trnr, oppmann, matrialforvaltr, vært dugnadsansvarlig og ført statistikk ovr all utøvr i mang år. Han har vært utrolig og påtatt sg d flst oppgavr n kan ha i n friidrttsgrupp. Tok dommrkurs i Har også holdt dommrkurs for forldr. Har sittt i wb-komitn (2004) Vært rodbærr for OI-avisn. Han tok initiativ for å få til kastringn på Ø.Grvrud og skal ha all ær for dn. Han har slv vært n aktiv løpr for OI. I 2002 løp Stig maraton ( ), halvmaraton ( ), m (tid ) og 5000m ( ) Har også dltatt i NM-duathlon (bl nr. 6 i år, tid ) Stig r n mann md mang jrn i ildn. Har sittt i styr i Kondis, har vært styrmdlm i Akrshus friidrttskrts hvor han fra 2011 r blitt nstldr i krtsstyr. Årts OIr for administrativ innsats bl Jørn Wib, for sin innsats i fotball gruppa. Årts OIr for sportslig innsats Ibn Rygh Bø for sin innsats på håndballbann.

7 SIDE 12 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 13 Kunstgrssbanr i Oppgård - En vinn-vinn-løsning for kommunn og idrttslagn. Tkst og foto: Espn Haugn Tirsdag 15. mai var rprsntantr fra d ulik politisk partin i kommunn invitrt til klubbhust på Østr Grvrud. Dr la talsmnn fra båd Oppgård- og Kolbotn idrttslag frm utfordringn kommunn har md trykkt på kunstgrssbann. Idrttslagns utfordringr Svært mang aktiv fotballspillr i all aldrsklassr gir blastning på d to kunstgrssbann. Oppgård kommun har rundt fotballspillr i aldrn 6-19 år, dt vil si rundt 900 barn og ung fordlt på d to bann. I dag r kunstgrssbann stort stt opptatt på grunn av organisrt trning og dt førr til at dn spontan aktivittn md å kunn driv aktivitt på diss araln r minimal. Dtt vil idrttslagn få til I fllsskap ønskr Oppgård IL og Kolbotn IL å få gjort om grusbann i kommunn til kunstgrssbanr. Idrttslagn vill få frm for politikrn at kunstgrssbann ikk bar bl brukt til organisrt trning, mn også for spontan aktivitt. Ønskt var å bgynn md kunstgrssbann i idrttsparkn for å saml dtt, fordi idrttslagn vil saml aktivittn, mn Bak f.v.: Arv Paulsn (styrldr OI), Nina Vøllstad (nstldr, Idrttsrådt), Trond Ingbrigtsn (ldr fotballgruppa OI), Erik Eg (nstldr Kolbotn kvinnfotball). Foran f.v.: Mrt Bllingmo (AP), Ragnhild Ziglr (SV), Harald Vaadal (gruppldr i Høyr), Ida Lindtvit (KRF), Torgrim Bilstad (Kolbotn IL). dt allr viktigst r at dt faktisk kommr ny kunstgrssbanr i kommunn, ikk hvor. Politikrn var positiv til forslagt som bl lagt frm og skal s nærmr på forslagt før budsjttn stts. NFF r positiv til kunstgrss Ov Halvorsn, som til daglig r hltidsansatt innn anlggsutvikling hos Norgs Fotballforbund, var også md på møtt. Han var klar på at fotballforbundt r positiv til kunstgrssbanr, my fordi dt snkr frafallt av barn i ung aldr. -Vi ønskr flr kunstgrssflatr for barn og ungdom. Frafallt r størr blant ungdom i områdr dr dt ikk r kunstgrssbanr. Når d sluttr md fotball i 15-års aldrn gir d sg også md fysisk aktivitt. Dt r få som startr opp md n ny idrtt når d gir sg md fotball i dn aldrn, fortalt Halvorsn. POSITIV: Ov Halvorsn, NFF. FORKLARTE: Sportslig koordinator i fotballgruppa, Snorr Jnsn, var md på å lgg frm idrttslagns forslag for politikrn. MANGE IDEER: Ldr i Oppgård Idrttslag, Arv Paulsn, var også md på å lgg frm mulightn som vi har i kommunn.

8 SIDE 14 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 15 KM-brons til Oppgård Ssongavslutning for skigruppa LAUGSHYTTA: Stor og små var samlt til ssongavslutning på Laugshytta i mai. Søndag 13. mai var dt ssongavslutning / ssongstart for skigruppa. Ettr n god trningsøkt møtts all gruppn til pølsfst og sosial aktivittr som rbusløp på Laugshytta. Skigruppa har vokst voldsomt d sist årn no man kan s ut ifra mdlmsmassn. Dt bl også satt ny dltakrrkord på karusllrnnn. Til høstn r dt klart for innrykk av barn i 2004-kullt. PÅ PALLEN: Ingr-An, Ccili og An gikk inn til KM-bronsj i langrnn. KM i staftt for Akrshus skikrtsgikk av stabln på Nordåsn Skisntr søndag. Oppgård stilt md 5. lag og jntn i klassn 13 og 14 år gikk sg hlt opp på palln. Dt bl n strålnd 3. plass ttr fantastisk flott tappr av all tr. Ccili Mogn, An Grann Kval og Ingr-An Schft lvrt solid løp og var til slutt bar ått skundr bak vinnr Fossum og tr skundr bak andrplassn til Nordr Eidsvoll. Mang lang trningstimr og n lang skissong bl kront md KMmdalj. Guttn i klassn 11 og 12 år vill ikk vær dårligr nn jntn og kopirt bragdn. Også d gikk sg inn til n fin 3. plass. For dnn klassn r dt ikk KM-status, mn prstasjonn til Kristoffr Kolstad, Isak Kipp og Sondr Hanbrg r lik stor i konkurrans md 28 andr Akrshus-lag. Også hr var dt ttt i toppn og Oppgård-gutta var bar 15 skundr bak vinnr Øvrvoll Hosl. I dnn klassn stilt Oppgård også md t lag til. Sandr Hognstad, Sbastian Brg og Trygv Aarstad gikk sg inn til n flott 14. plass. Også i klassn for guttr 15 og 16 år stilt Oppgård md to lag. Lagn var jvnt satt sammn, no som rsultrt i n 7. plass og n 9. plass. På førstlagt gikk David Blich, Frdrik Tvtr og Erlnd Hokholt, mns Viktor Martinsn, Vgard Hanbrg og Victor Nordmannsth gikk på andrlagt. En lang ssong r nå ovr for skiløprn til Oppgard. Nå vntr n paus på båd dm og trnrn, før forbrdlsn til nst ssong startr i mai. Kritrir for prisn: Utøvr fra Oppgård kommun llr tilsluttt t idrttslag i kommunn. Utøvrn vlgs ut på n kombinasjon av sportslig rsultatr, trningsinnsats, sosial innstilling og n god ambassadør for idrttn. Stipndt bl i år tildlt Tonj Grann Kval (bild), som r n svært vrdig kandidat i forhold til kritrin for tildlingn. Prisn bl dlt ut av Ldr for SkiforningnSørmarka, Karl Olaf Løknhagn. Tonj har d sist årn vært trnr i skigruppa og skapt langrnnsgld hos båd barn og ung. Tidligr har også Thomas Gifstad (2009), Prbn Langdal (2010) og Espn Haugn (2011) mottatt prisn. Tonj Grann Kval bl tildlt Willy Eriksns Minnpris 2012

9 SIDE 16 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 17 Baldus Cup - avslutning og sir Sist hlgn i april rist godt og vl 450 ivrig spillr, forldr og søskn fra Oppgård IL Håndball til Lillhammr for å spill Baldus Cup. Baldus Cup r håndballgruppns sosial vnt og n fin avslutning på ssongn. Vi bor samlt på Birkbinrn Hotl & Apartmnts, og lørdag kvld har vi flls bspisning og sosialt samvær. I år stilt vi md hl 20 lag, fra Jntr og Guttr 02 til Jntr 18 lagt vårt. Dt r flott å s hvordan dt spirr og gror i vårt håndballmiljø og opplv all d positiv barna og forldrn. Ettr mang dagr md rgn tittt også soln frm og gjord at hl cupn fikk n fin ramm. All lagn vist stor håndballgld og samlt stt rist vi hjm md mang flott opplvlsr og fin Guttr 98 til topps rsultatr. Vi kan gratulrr guttr 98 md 1. plass, J 99/98 og 97 md fin 3. plassr og all d andr lagn md stor sportlig prstasjonr. Ettr n lang håndballsri md fin sportslig utvikling, gikk gutta ndlig hlt til topps i Baldus cup. Vi har hatt n flott ssong hvor vi vant B1 sluttspillt i srin, og vi sr god rsultatr av trningn vi har lagt nd, sir trnr Gir Ptrsn. I dt uoffisill norgsmstrskapt Ptr Wssl cup, kom lagt til 1/8 finaln, no vi likr å omtal som at vi r blandt norgs 16 bst lag. Målsttingn vår md Baldus cup var drfor å hvd oss blandt d bst, no vi også vist vldig klart at vi var. Finalrsultatt bl 14-4, no som nærmst må sis å vær utklassring sir n fornøyd trnr. G98 gutta har klart å hold på n stamm på ovr 20 spillr hlt sidn håndballskoln, no som har SEIER: G98 vant Baldus-cup vist sg å vær sjldn var for gutthåndballn. Trivsl, samhold, riktig sportslig utfordring og n ntusiastisk forldrgrupp oppsummrr Gir r oppskriftn på å lykks md å hold t lag lngst mulig. Oppgård Håndball gratulrr md 1. plassn.

10 SIDE 18 SOMMERBLADET i r g a d n g n r l m l r a o f a g i d l n o r h T å å l i P t r i v m å m p o t k g n u a d l u m d O r, r m som TRINE HATTESTAD DAGLIG LEDER PÅ TRENINGA SOMMERBLADET Full rull på Hllrudsltta årts stor dugnad I likht md for 3 år sidn fikk OI også i år n hnvndls fra Volvo Maskin md spørsmål om vi kunn bistå md srvringn undr årts mss, VEI OG ANLEGG i tidsrommt mai. Av: Johan Nysvn, Crmonimstr i Oldrmannslaugt For Hnritt var dt da bar å stt sg i forbindls md Oldrmannslaugt for å hør om dtt lot sg gjør. Laugts dugnadr nr. 1, Kjll Hagbrg tok utfordringn på strak arm slik han gjord dt for 3 år sidn, satt sg nd vd tlfonn, tok ca. 100 tlfonr og fikk satt opp i vaktlist md 9 vaktr ovr 5 dagr og md totalt 33 dltagr, bar dtt var n prstasjon. 18 mdlmmr fra Oldrmannslaugt, 9 fra Elitn og 6 OImd-lmmr for øvrig, gjord n formidabl innsats, nklt møtt opp båd to, tr og hl fir gangr, slikt står dt rspkt av. Så var dn dln av oppgavn løst. Stort topp utstyrt hlsstudio Samba Fitnss Pilats Arobic All nivår på Spinning Solstudio PT Hjlp til opptrning ttr skad Massasj Stor gymsal for ballspill Kom på bsøk i Trollåsvin 4 llr ring for tim. Åpningstidr: Mandag - Torsdag til Frdag til Lørdag til Søndag til SIDE 19 I ARBEID: Kjll har tatt oppstilling vd kafftraktrn. n utfordring, mn vi bsto prøvn, vi sto han av som nordlndingn sir. Som n kuriositt og for riktig å undrstrk hvilkn oppgav vi bl satt ovnfor kan nvns at vi lvrt ovr disk 3960 flaskr brus, 2704 winrbrød, pølsr m/lomp, mllom 18- og koppr kaff, og t ukjnt antall vaflr (søndag hadd vi ikk winrbrød, mn stkt vaflr). Undrtgnd satt i 5 timr og 20 minuttr md 2 dobl vaffljrn og stkt utn avbrudd 40 litr md vafflrør. Hnritt takkr samtlig for n hroisk innsats som ga idrttslagt hl ,- kronr i kassa og som forhåpntligvis vil komm godt md i dn vidr drift. Mn nå var dt bar for dugnadsldrn å ta fatt på logistikkn. Hr skull skaffs tilvi alt som skull fortærs, mn ikk bar dt; gassbluss, kok- plat, vaffljrn (4 stk. dobl), trmokannr, kjlr, pølsklypr, kaffkrus, ja jg vt ikk hva som ikk var md på lasst. Til og md n støvsugr var å s blant dt mdbrakt. Pågangn av gjstr var formidabl, ryktt om gratis srvring gikk som ild i tørt grss og flr gangr gikk køn hlt tilbak til inngangsdørn til srvringstltt. For oss i OI bl dtt DUGNAD: Turid og Johan vd vafflprssa.

11 SIDE 20 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 21 Brddn i bordtnnisgruppa - n akti vitt for all Dt startt høstn 2007 md to bordtnnisbord som bl plassrt i gangn på Flåtstad ungdomsskol i Oppgård. Non av ungdommn som ikk drv md annn idrtt bl hktt. D spilt i hvrt friminutt og gikk ikk hjm fra skoln, mn fortsatt å spill utovr ttrmiddagn. Flr av diss ønskt å spill utovr kvldn og ønskt å lær mr. I og md at dt ikk fants n bordtnnisklubb i kommunn, tok ungdommn sammn md n av forldrn initiativ til å stift n bordtnnisklubb. Nå har klubbn ukntlig ca 70 barn, ung og voksn som dltar på bordtnnistrningr. Tkst: Kristin Ørmn All foto: Finn Sund Klubbn har fm trnr: Klubbns ildsjl Thorfinnur Gudmundsson, Karim Rahimi Aqdam, Oscar Rogstad, Tom Cato Kobbns og hovdtrnr Rikard Johansson. Han r 30 år og kom til klubbn i sptmbr 2011 ttr å ha blitt hadhuntt av Thorfinnur. Han har tidligr spilt og vært trnr for Partill Pingisklubb i Gøtborg. Dt r n størr klubb nn Oppgård, md aktiv spillr, og Rikard r vant til å trn barn og ungdom i forskjllig aldr. I Svrig r bordtnnis n my størr idrtt nn i Norg. Rikard bgynt å trn da han var 8 år og har vært trnr sidn han var 17 år. Han har gått all fir nivån for trnr i Svrig og har studrt idrttsvitnskap på univrsittt, så klubbn r vldig glad for å ha fått ham som trnr. Dt r mulightr for å trn tirsdag, onsdag, torsdag og frdag, og man kan trn alt fra n til fir gangr pr uk. I sommrfrin skal Rikard også vær bordtnnistrnr på n idrttsskol i rgi av Oppgård IL. Hr kan barna prøv forskjllig idrttr hvr dag. Han skal også vær trnr på bordtnnislir i Danmark dr dt blant annt kommr 80 spillr fra Svrig, 15 trnr fra Kina og dt dansk ungdomslandslagt. Kanskj vil non av Oppgårds spillr dlta dr nst år? Rikards mål r at Oppgård bordtnnisklubb skal bli n av Norgs bst ungdomsklubbr. Nst år skal klubbn arrangr NM for yngr, og da skal klubbn ha md mang god spillr! Dn ldst spillrn i klubbn r Frank, som gntlig htr Kan Fai Chan. Han r 64 år, r fra Hong Kong, mn bor nå på Grvrud. Frank kom til Norg for først gang i 1979 og bodd hr i to og t halvt år. På bgynnlsn av 80-tallt rist han til Taiwan og kom tilbak til Norg i Da Frank gikk på barnskoln i Hong Kong, spilt han bordtnnis. Mn bordtnnis var ikk så populært, så han sluttt og spilt ikk på vldig mang år, før han bgynt igjn i Oppgård bordtnnisklubb for tt år sidn. Han r n av d ivrigst md fir trningr pr uk. Frank syns dt r gøy md bordtnnis fordi man må vær rask og så r dt god mntal trning. Han syns han lærr no hl tidn, blant annt lærr han litt av Jspr Schwartz, n annn spillr, om pnhold, n spsill måt å hold racktn på som r vanlig i Kina. Frank syns dt r vldig godt spillrmiljø i klubbn. Oscar Rogstad r 15 år og klubbns yngst trnr. Han har spilt bordtnnis i 4 år, og nå r han, i tillgg til å trn fir gangr i uka slv, trnr for d yngr spillrn to gangr i ukn. Til sommrn skal han ta n uks trnrkurs i Skin. Dt r ingn andr fra Oppgård dr, mn ttr mang år md cupr og samlingr, kjnnr han nok mang andr som skal dit. Oscar syns no av dt morsomst md å spill bordtnnis r å spill kampr og å bli bdr. Slv om dt r morsomt å trn andr og s at d blir bdr, syns han dt r nda morsommr å trn slv. D plassringn Oscar r mst fornøyd md hittil i karrirn, r da lagt tok førstplass i guttsrin for G15 for to år sidn (da var han 13 år) og individull førstplass i Follo-mstrskapt i fjor i G13. Oscar syns også dt r godt miljø i klubbn, og han syns klubbn har gjort stor frmskritt d sist årn. Rikard, Thorfinnur og Karim r god trnr md forskjllig gnskapr. Oscar frmhvr at Thorfinnur r vldig god på mntal trning, Karim r morsom å spill md og Rikard r gnrlt n vldig bra trnr. Axl Ørmn og Jspr Schwartz r 12 og 11 år og har spilt bordtnnis i ca 2 år. D trnr 3 4 gangr i uka. Dt morsomst md bordtnnis syns d r å vær md på turnringr, få rankingpong, bli bdr og gjør frmskritt. Dt r også kult at dt r n individull idrtt. D r vldig fornøyd md Rikard, som d syns r kjmpflink, snill og kul. Han kan d forskjllig grpn og spillrstiln, no som r bra for dm sidn Jspr brukr pnhold, som nvnt ovnfor, og Axl spillr md t spsilt blgg på racktn som htr nubbr. Axl og Jspr syns Thorfinnur alltid r glad og positiv og gansk god, og dssutn r han farn til Bndik som r vldig god (Norgsmstr)! På spørsmål om hvilkn plassring d r mst fornøyd md, svarr Axl andrplass G11 i rgioncup 3 og fmtplass i NM G11 singl, og Jspr trdjplass i doubl G11 i NM. I mai var gutta md på forbundssamling på Larkolln md d bst spillrn i aldrsklassn 13 år og yngr i rgion sør og øst - dt var hard trning og vldig morsomt! For n stund sidn fikk Oppgård bordtnnisklubb flr ny jntr i aldrn 9 11 år, og d r nå n gjng som trnr sammn 2-3 gangr i uka: bl.a. Sala Hording, Todora Jankovic, Tha Schultz, Katrin Jacklin og Johanna Kobbns. Sala syns dt bst md å spill bordtnnis r å vær sammn md vnnr, mns Tha frmhvr dt god miljøt. D blir aldri sur på hvrandr! Jntn syns Rikard r vldig snill, god til å lær bort og til å spill slv, og så r dt gøy at han r svnsk. Thorfinnur r også vldig snill, og han r fra Island! Dt r morsomt å vær md på cupr, for da får man pokalr og blir kjnt md andr. Johanna anbfalr andr å bgynn å spill bordtnnis fordi dt r vldig morsomt, og dssutn blir man god ttr hvrt. På spørsmål om d tror d spillr bordtnnis om 10 år, r jntn litt usikr, mn om 2 år spillr d i hvrt fall fortsatt! Kan Fai Chan (Frank), 64 år, r n av Oppgårds viktigst spillr. Kommr opprinnlig fra Hong Kong. Frank spillr 4 gangr i uka og r dn prfkt sparringn for båd d yngr spillrn og d mr rfarn. Fra høstn 2011 har svært mang jntr trnt bordtnnis i Oppgård. Hr sr vi non av d: Sala Hording, Todora Jankoviz, Johanna Kobbns, Katrin Nilsn Jacklin.

12 SIDE 22 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 23 OPPEGÅRD IL TURN dr all har gldn av å vær! Vi takkr all små og stor turnr for t fantastisk år og ønskr all lykk til vidr! Barna r full av liv, ngasjmnt og fantrir, no som gjør dt til n stor gld å vær trnr! Vi kunn ikk tnkt oss n morsommr jobb. Konkurranspartit har dtt årt vist flott prstasjonr i Bra-BdrBst konkurransn. Oppgård har ndlig blitt intgrrt i turnmiljøt igjn og dt har blitt lagt mrk til av d andr klubbn! Til sammn har d dltatt på fir konkurransr, og all har vist rsultatr d kan vær stolt av! På dt ndrst bildt sr vi sks av d ti konkurransjntn, som dltok i Srikonkurransn i Haslhalln, lørdag 14. april. Bak fra vnstr: Victoria Granquist, Emma Granquist. Foran fra vnstr: Tuva M. Sundt, Emili Glømmn, Hann Røvik og Tuva Nrgård Dtt årt har vi vært så hldig å ha Jann Trondsn (18), Ccili Flischr (18) og Carolin Flischr (15), som trnr. Til høstn vil dn ngasjrt og livlig jnta, Carolin Flischr, ta ovr som hovdtrnr for turnpartin! Til stor gld for båd stor og små, har vi i tillgg vært så hldig at n av d ldst konkurransturnrn, Victoria Granquist, ønskr å ta ovr som hjlptrnr for partit 6-9 år. Vi kan drfor på nytt lov t spnnnd og innholdsrikt nytt turnår! Ønskr du å mld dg på turn til høstn? Snd n -post til

13 SIDE 24 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 25 Bilia Cup 2012 spsilt FORNØYDE: Hr mottok t av Oppgårds mang lag sin prmir ttr god innsats undr Bilia Cup Sidn oppstartn av Bilia Cup i 2007 har arrangmntt vokst sg størr og størr for hvrt år. I 2011 dltok totalt 290 lag, og nå sr Bilia Cup ut til å ha funnt sin riktig form og størrls. I oktobr brakr dt løs igjn, dnn gang også md n gn klass for utviklingshmmd. Av: Jørn Wib Md n størrls på nstn spillr fordlt på 290 lag r Bilia Cup n av rgionns allr størst cupr, og t arrangmnt Oppgård IL Fotball har all grunn til å vær stolt av. I tillgg til å vær vllykkt rnt sportslig r arrangmntt også økonomisk viktig for driftn av fotballgruppa. Bilia Cup r utvilsomt n av hjørnstinn i Oppgård IL Fotball, båd sportslig og økonomisk. Som vanlig gjnnomførs Bilia Cup i løpt av to hlgr i sist halvdl av oktobr. Planlggingn av årts cup startt allrd i mars månd, og invitasjonr r sndt ut til tidligr påmldt lag. Hovdansvarlig for gjnnomføringn av Bilia Cup 2012 r forldr fra årgangn 2000, godt assistrt av forldr fra årgangn Som d flst andr aktivittr i OI Fotball r Bilia Cup forldrdrvt, no som innbærr at all forldr md barn i d aktull årgangn må still til vakt diss to hlgn. Dtt r t stort løft md svært mang mnnskr involvrt, og dt krvr stor rssursr båd å planlgg og å gjnnomfør arrangmntt. Mang lag kommr tilbak år ttr år, no som bkrftr at kvalittn på arrangmntt har vært bra ovr tid. Mn, dt r alltid rom for forbdringr, og hvrt år gjnnomførs dt n valuring dr båd dltagr og funksjonærr blir spurt. Dtt r nyttig informasjon, og ldr av årts cupstyr, Ås Mrt Trnå, har tt punkt på blokka før Bilia Cup En av d viktigst tilbakmldingn vi mottok ttr Bilia Cup 2011 var at n dl lag opplvd litt for lang vnttid mllom hvr kamp. Dtt r n av d tingn vi ønskr å gjør no md i år, og målt r drfor at vnttidn mllom hvr kamp skal rdusrs, sir Trnå. Fjorårts nyht, Bilia Cup Snior, gjntas også i år. Dnn dln r åpn for all voksn. Som i fjor spills kampn som 5 r-lag på kvldstid lørdag 20. oktobr ttr at barncupn r frdig for dagn. Vi håpr at mang voksn finnr vin til Østr Grvrud kunstgrss dnn kvldn, ntn som spillr llr tilskur. I tillgg til kampn på bann lggs dt også planr for t gt mr sosialt arrangmnt ttr cupn. OI Fotball har t godt samarbid md båd lokal og rgional sponsorr. Dtt samarbidt r md på å gi Bilia Cup båd god kvalitt og økonomi. Drsom du rprsntrr llr kjnnr til virksomhtr som kan ha intrss av å bidra til arrangmntt spsilt llr OI Fotball gnrlt, vnnligst ta kontakt md Snorr Jnsn på Ls mr om Bilia Cup 2012 på Arrangmntskjma Bilia Cup for 7 r-lag oktobr Jntr og guttr født Østr Grvrud kunstgrss og Sofimyr kunstgrss Bilia Cup for 5 r-lag oktobr Jntr og guttr født Østr Grvrud kunstgrss Bilia Cup Unifid 13.oktobr Klass for utviklingshmmd Østr Grvrud kunstgrss Bilia Cup Snior 20.oktobr Old Boys & Old Girls Østr Grvrud kunstgrss Årts nyht - Bilia Cup Unifid I tråd md Oppgård IL s målstning om å vær t std dr all skal ha gldn av å vær, ønskr Bilia Cup å ha t inkludrnd tilbud for utviklingshmmd. Dt stts drfor opp n gn klass i unifid/tilrttlagt fotball. OI Fotball tablrt i 2011 t gt lag i dnn klassn, som slvfølglig stillr på Bilia Cup 2012! Hr blir dt my lattr, humør og fotballgld. Klassn avvikls som 7 r-fotball lørdag 13.oktobr.

14 SIDE 26 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 27 Klar, frdig, skyt Puttskoln 2012 Mns dbattn om utviklingn av ung spillr pågår for fullt blant ksprtn, har Oppgård IL Fotball innlmmt nok n gnrasjon av ung spillr på sin sdvanlig måt! Md Puttskoln har fotballgruppa tablrt t aktivittstilbud svært mang bnyttr sg av og har gld av. Av: Jørn Wib Torsdag 10.mai var Puttskoln anno 2012 i gang! Årts utgav startt opp md 27 jntr og 43 guttr født i 2006, md andr ord barn som bgynnr på skoln i august. Oppstartn av årts puttskol var prgt av grått og vått vær, utn at dt så ut til å lgg non dmpr på idrttsgldn dnn ttrmiddagn på Sofimyr kunstgrss. Oppgård IL Fotball har arrangrt Puttskoln llr tilsvarnd aktivitt for d minst i n årrkk, og sr ut til å bli bdr organisrt for hvrt år som går. Til tross for non utfordringr md å nå ut md informasjon om tiltakt til all potnsill dltagr, r ansvarlig for årts puttskol, Karstn Nygård, svært godt fornøyd md oppslutningn. Tatt i btraktning at vi ikk kan kommunisr tiltakt gjnnom barnhagn dr d flst barna bfinnr sg, sr vi dt som svært positivt at vi når ut til såpass mang. En stor takk rtts hrvd til all jungltlgrafistr dr ut som har vært md på å spr budskapt, sir Nygård. Puttskoln skal først og frmst vær t sosialt tiltak og basrt på lk md balln i fokus. Basrt på rfaringr fra tidligr års puttskolr og fotballgruppas gnrll rtningslinjr for barnfotball unngår man gruppringr basrt på hvor barna bor llr hvilkn skol d skal MYE MORO: Høstns skolbarn fikk prøv sg på fotballbann. bgynn på til høstn. Målsttingn r at så mang som mulig skal kunn bli kjnt md hvrandr og få flst mulig vnnr og lagkamratr, uavhngig av skol og nabolag. Ivrn og ngasjmntt r stort slv om organisrt trning åpnbart r n utfordring for n litn tass llr tull på 6 år. Ni Markus, nå skal vi ikk skyt balln.., Markus, Markuuus, ropr n trnr som tydligvis også syns dt r litt vansklig md organisrt trning. Han htr ikk Markus, han htr jo Marius bmrkr n annn litn tass md balln undr armn Dt skal ikk vær så nklt. Puttskolns trnr og støttapparat for øvrig rkruttrs fra dn aktull forldrgruppn, og tilbudt r hlt avhngig av dn flott innsatsn som lggs nd av uttalig forldr årt rundt. Blant årts trnr så vi båd rfarn, kjnt fotballspillr, non gaml travr som dltar for andr llr trdj gang, og forldr som stillr opp for først gang! Dt vi vt så langt r at trnrtamn har tatt i bruk trningsvrktøyt S2S, og at d planlggr trningn godt., fortllr Karstn Nygård. Hva rstn av årt bringr for Puttskoln utovr d fast ukntlig trningn r opp til forldrgruppns gt initiativ. D dltar ikk på organisrt srispill dt først årt, mn non cupr har åpnt for dltagls også for dnn yngst årgangn. Blant diss cupn r vår gn Bilia Cup i oktobr, samt dn intrn cupn Finn Havid Cup i sptmbr. Vi gldr oss til å følg spirn når d for først gang får trkk på sg dn gul draktn md nummr på ryggn for først gang. Ryktt om Puttskoln fortsttr tydligvis å gå i kommunns mang barnhagr, og ttrkant av oppstartn har dt kommt til flr barn som ønskr å spill fotball. I skrivnd stund dltar mr nn 75 barn, mn slv om vi allrd r mang dt r plass til flr! All barn født i 2006 r hjrtlig vlkomn til lkn md lærkula. Ta kontakt md oss på no så får du mr informasjon. Oppgård-jubl i Danmark Bakr rkk: Bat Naglstad, Slma Byom-Nilssn, Marn Tfrum, Hannah Brgh Arntzn, Clin Hind, Susann Guslund og Silj Maya Andrassn Først rkk: Solvig Grøntoft, Hln Riis Ronglan, Sara Ashuri, Sofi Run Brgrsn, Runa Fløtr Øfsti, Emma Granholt og Mart Lindsth. Liggnd: Ragnhild B Alns Oppgård J97 bl først norsk lag nonsinn, som gikk sirnd ut av Copnhagn Intrnational Cup. I pinsn bl Copnhagn Intrnational Cup arrangrt og Oppgård IL var rprsntrt md lag fra G96, J96, J97og J98. Dnn turnringn r n av Danmarks størst turnringr og bl arrangrt i t strålnd vær og på tt fantastisk anlgg vd Ballrup lik utnfor Købnhavn. Cupn har aldri tidligr hatt n norsk vinnr i non av klassn. All lagn fra Oppgård IL gjord sin sakr mgt godt. Spsillt god var innsatsn i J15 klassn dr OI hadd to lag, J98 og J97. Bgg lagn kvalifisrt sg for smifinal i A-sluttspillt ttr suprspill i innldnd kampr. For først gang i cupn histori bl smifinaln hlnorsk. Oppgård J98 møtt Høybråtn/Stovnr og Oppgård J97 møtt Skjttn. Ettr to svært spnnd smifinalr var Oppgård J97 og Høybråtn/Stovnr klar for final. Oppgård J98 møtt t godt Skjttn lag i bronsfinaln, som dsvrr bl for strk for Oppgård jntn. Final J15 Oppgård J97 styrt kampn fra start til mål og virkt bdr trnt og mr tnt nn Høybråtn/Stovnr. Halvis ut i først omgang bl Sara Ashuri spilt igjnnom og aln md kpr gjord hun ingn fil. Samm spillr gjord n fantastisk prstasjon da hun vant balln fra n forsvarspillr og hlt nd fra sidlinjn slo tt frdigskårt innlgg til n umarkrt Sofi Run Brgrsn. Hlt mot sluttn av kampn rdusrt Høybåtn/ Stovnr mn til ingn nytt. Jntn og tilrisnd forldr kunn jubl uhmmt. Clin Hind bl kårt til finalns bst spillr, mn hun undrstrkr slv at ALLE jntn bidro md god innstats og spill båd i finaln og på vin dit. Vin vidr Oppgård J97 spillr i 1. divisjon i Oslo fotballkrts og har ambisjonr om slåss hlt i toppn båd i srispill og i OBOS Cup. Dt r n vldig lærvillig grupp og dt blir svært spnnnd og følg diss jntn utovr i ssongn, sir trnr Jann Andrassn. Alt i alt god innstats av all lagn fra Oppgård IL.

15 SIDE 28 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 29 Oppgård Jntr 03 Vd oppstart ssongn 2011/2012, så dt litt dårlig ut md antall 2003 jntr påmldt til årts håndballssong, mn ttr ivrig rkruttring, har vi nå blitt n gjng md 20 hrlig jntr, 4 trnr, 1 lagldr, 1 forldrkontakt og 1 wbansvarlig. Målt for ssongns srispill var å vinn lik mang kampr som vi tapt og dt har vi klart! Stort stt all fortsttr til nst ssong, mn vi har plass til mang flr! 28 Januar 2012 åpnt «ny» Valntinos. Vi r lokal folloguttr som har tatt ovr driftn og vi kan nå tilby 3 ny konsptr i vår nyrnovrt og oppussd lokalr i flåtstadvin 3, Grvrud sntr. Caf: Vår kaffbar og caf åpnr kl all ukdagr og kl i hlgn. Hr tilbyr vi dilig sprssodrikkr, bagttr og bakvrk. Vi har også n gn lunsjmny md fristnd smårttr fra kl hvr dag. Rutr billttr får du også kjøpt hr. På klubbns intrncup 23.mars, vant jntn prmin for bst utkldning og orginal konspt md sin sort og gul BIE dratktr og gt BIE hiarop. Stort ngasjmnt fra båd voksn og barn lovr godt for håndballframtidn til diss jntn. Vi gldr oss all til fortsttlsn. På bildt: Bak: Trnr Hg K. Brgsløkkn (dronning-bin) og trnr Paal Ry-Holmbo (slav 1). f.v: Prnill, Anna, Nora, Slma, Kin, Martin, Mabl Christin, Hln og Astrid. Sittnd fv: Nora Irn, Mia, Una, Prnill og Kaja. Italinsk rstaurant: Vår ny Italinsk rstaurant srvrr gnuin Italinsk mat. Pasta, pizza og a la cart mny. Dn har fått strålnd rspons fra gjstn og har allrd blitt svært populær. Hr får du mat, drikk og srvic av svært høy kvalitt, mn til t folklig prisnivå. Rstaurantn r åpn all dagr fra til På godværsdagr åpnr vi utsrvringn kl Sportsrstaurant: I vår britisk sportsrstaurant vil du finn sport i all variantr hvr nst dag. Hr kan du få forrttr, hovdrttr og dssrtr md vkt på britisk pubmat. Prøv n hjmmlagt burgr, llr n av vår mang andr fristnd rttr. Åpnt hvr dag fra til midnatt. ( Kjøkkn til 22.00). I hlgr holdr vi opp til og vi åpnr slvsagt tidligr vd fotballkampr llr andr stor sportsbgivnhtr. Grssklippr Rotak 37 LI 2999,- Utkjøringsavdlingn har også fått n splittr ny mny og mass ny spnnnd mat. S for mnyr. 30 DAGERS FORNØYD-GARANTI Prøv grssklipprn rotak 37 LI i 30 dagr r du ikk fornøyd, kan du hv kjøpt! Ring oss på for matbstillingr, catring llr bordrsrvasjonr. Hilsn Alxandr og Gaut. Vd kjøp av Rotak 37 LI får du kjøpt kstra battri til 499,- Finn din Jrnia-butikk på vår nttsidr jrnia.no. Rgistrr dg på for å motta vårt nyhtsbrv md mr informasjon, flr tips og god tilbud. Kampanjn gjldr t.o.m. 30. juni Dt tas forbhold om trykkfil, utsolgt og ikk lvrt varr. 148,5 x 210 Oppgård IL.indd 1 Skikklig varr. Bra folk :16:05

16 SIDE 30 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 31 G96 i Copnhagn Intrnational Cup Ettr 7 timrs kjøring i innlid minibuss, ankom Tam 96 Købnhavn og Gnrator Hostl midt i sntrum av Købnhavn. Hr bl vi møtt av J96 som hadd ankommt dagn før og hatt n hygglig dag i byn. Dt lill som var igjn av kvldn bl brukt på hostlt md J96. Våknt lørdag md sol og pass fotball tmpratur, så alt lå til rtt for n fin fotball dag. Vi hadd 4 kampr i løpt av lørdagn. Vi møtt 2 dansk og 2 tysk lag. Vi bgynt dagn bra, mn bl litt slitn ttr hvrt, tross ihrdig påfylling av mat, frukt og drikk. Rsultatt for lørdagns kampr, bl 1 sir, 1 uavgjort og 2 tap. Gansk fornøyd, da vi spilt i U17 klassn. Vi fikk også md oss non av kampn til J96, samt J97 og J98 som også dltok i samm cup. Søndag hadd vi kun én kamp, så vi fikk også md oss non av d andr Oppgårdlagn sin kampr. Vi møtt nok t tysk lag, som raskt tok ldlsn båd 1-0, og 2-0. Vi klart å komm tilbak og ta ldlsn 3-2, mn innn dommrn blåst av kampn, klart d å rdusr til 3-3. Straffkonkurrans! Vi var uhldig og fikk t stangskudd på først forsøk, så vil lå «litt bakpå», inntil Kristoffr rddt motstandrns 2 sist straffr. Sirn var t faktum, og dt har vl aldri blitt jublt mr for n 7 plass J. Viktig å avslutt cupn md n positiv opplvls. Kvldn bl avsluttt md middag og aktivittr på Tivoli. Mandagn var dt rydding før 7 timr busstur hjm. Oppgård md i Holmnkollstafttn Vi hadd t utrolig ungt lag i år, mn nst år r diss utøvrn nda strkr i tillgg til at n dl skadd/syk utøvr r tilbak så potnsialt r stort. Sniorlagt (øvrst bildt) bl nr 22 av 35 lag i Klass 2. Sluttidn bl Kun tt min bak tidn fra i fjor. Suprvtranlagt (ndrst bildt) bl nr 6 av 7 lag. Sluttidn bl Også kun tt min bak tidn i fjor. Flott innsats av all til tross for n dl kjdlig forfall og sykdom. Etapptidr og rsultatr finnr dr på Holmnkollstafttns gn hjmmsidr. Jntr 98 til smifinal i Copnhagn Intrnational Cup I pinsn rist Oppgårds jntr 98 på fotballcup i Købnhavn. Dtt var lagts dbut i utlandt, og spnningn var stor foran møtt md tt år ldr jntr fra Tyskland, Svrig og Norg. Tkst og foto: Lin M. Alfhim Md n tropp på bar 12 spillr var hovdmålt for cupn at jntn først og frmst skull ha dt gøy sammn. Sportslig stt var målt å få skikklig matchtrning mot ldr jntr. Oppgård vant sin to først gruppkampr mot hnholdsvis tysk TuS Hunnbrock (1-0) og svnsk Dala- Järna IK (8-0), før d gikk på t tap mot dt norsk topplagt Skjttn (1-6). Smifinal Md andrplass i pulja var dt klart for A-sluttspill og smifinal mot Høybråtn-Stovnr. Hr kom dt to kjapp mål i mot d først fm minuttn. Mn jntn løftt spillt sitt, og rstn av kampn bl svært jvn og md flr målsjansr. Mn rsultatt bl til slutt 2-0 til Høybråtn-Stovnr. Da var dt klart for bronsfinal. Og igjn var dt Skjttn på motsatt banhalvdl. Dnn gangn hadd Oppgård fullt lag. Ettr t taktisk grp fra trnrapparatt bl Skjttns landslagsspillr nøytralisrt, og dt bl n tøff, jvn og vlspilt kamp. Skjttn var likvl giftig når d kom til målsjansr, og slo oss 2-0. Kort oppsummrt bl dt n kjmpbra tur til Købnhavn. En strk fjrdplass i cupn var ovr forvntt sportslig rsultat. Båd jntn og støttapparatt hadd n flott tur md hrlig vær, god mat, disco på lørdag og tur på tivoli på søndag. Dt var rtt og sltt dilig å vær norsk i Danmark! Håndballskol I uk 36 startr vi opp Håndballskol i Grvrudhalln. Er du født i 2006, 2005 llr 2004 så møt opp. Trning 1 gang pr uk, turnringr og lk utovr høst og vintrn. Pris kr. 850,- All dltakr får gn drakt, ball, drikkflask og bag. Følg md i nst OI avis og på hjmmsidnn til OI for nærmr oppstart dato og tidspunkt. Ldr for Håndballskoln r Ivar Kristiansn, mobil : VI STØTTER OPPEGÅRD IDRETTSLAG

17 SIDE 32 SOMMERBLADET SOMMERBLADET SIDE 33 Vårssongn i gang i friidrttsgruppa Ettr n lang vintrssong md trning innndørs r friidrttsgruppa i Oppgård IL i gang md utssongn. I år har vi fått mang ny mdlmmr og fir ny dommr. Friidrttsgruppas utøvr dltar på n rkk stvnr og arrangrr slv flr stvnr. Tkst: Liss M. Andrassn Om friidrttsgruppa I vintr har friidrttsgruppa hatt trning på Østli skol, d ldst har også hatt mulight til trning innndørs i dt flott trningsanlggt undr Bisltt stadion i Oslo. Ettr påsk startt uttrningn på Sofimyr stadion. Gruppa trnr som vanlig tirsdagr og torsdagr. I løpt av vintrn og vårn har mang ny kommt til og friidrttn i Oppgård IL r i vkst. Friidrttsgruppa favnr all fra 7 år og oppovr og r inndlt i trningsgruppr rkrutt (7-9 år), friidrttskoln (10-12 år) og ungdom (13-16 år). Svin Tor Hnriksn r hovdtrnr for barn og ungdom. I tillgg har friidrttsgruppa n grupp for tilrttlagt utøvr som trnr tirsdagr samt støttmdlmmr og junior/snior/vtranr som dltar for klubbn. Styrt i Oppgård friidrtt bl utvidt fra og md årts ssong. I tillgg til Stig Vangsns (ldr), Marit Hlghim (kassrr), Stål Run Jnsn (ldr for tilrttlagtgruppa) og Lillian Flkk r styrt nå utvidt md Lass Billington, Vigdis Skråning (trningskoordinator), Aina Engn og Liss M. Andrassn. Flr trnr og hjlptrnr har dltatt på aktivittsldrkurs for å kunn gi t godt tilbud til d yngr utøvrn. I tillgg har vi i år fått utdannt fir ny dommr: Lillian Flkk, Vigdis Skråning, Ank Flischr og Aina Engn. Flr dommr kommr godt md når gn stvnr skal arrangrs. Mang arrangmntr Friidrttsgruppa arrangrr gn stvnr på Sofimyr stadion, og utøvrn dltar på n rkk stvnr, hovdsaklig i Akrshus. Trrngkaruslln på Østr Grvrud arrangrs av friidrttsgruppa i rgi av Thomas Knworthy og mang barn og ung dltar på diss populær løpn. I mai har friidrttsgruppa også hatt ansvar for to størr arrangmnt på Sofimyr stadion: Tinstafttn og lagsristvn for Follo. Tin-stafttn r n årlig skolstaftt for klass. I år var dt ny rkord md hl 52 lag påmldt. Ovr 400 barn og ung fra distriktt dltok på Sofimyr stadion dn 12. mai. Flr skolr fordlt sirn sg i mllom: Tårnåsn skol vant 6. klass, 7. klass bl vunnt av Vassbonn skol, 8. klass vunnt av Ingiråsn skol og 9. klass av Sofimyrtoppn skol. Lagsrin r n stvnsri hvor klubbn i Akrshus Friidrttskrts konkurrrr mot hvrandr. Dt blir dlt ut pong ttr plassring i hvr øvls. Dn klubbn som samlr flst pong vinnr stvnt. Konkurransn r for utøvr i aldrsgruppn år. Torsdag 26. mai konkurrrt klubbn i Follo: Ås, Ski, Nsoddn og Oppgård i spyd, lngd (kun jntr), høyd (kun guttr) og 600 m på Sofimyr stadion. Oppgård IL sankt nst mst pong ttr Nsoddn og la t godt grunnlag for å kvalifisr sg til finaln i Akrshus i sptmbr. Dt bl mang god rsultatr, sir i flr klassr og n rkk prsonlig rkordr for troppn fra Oppgård IL. Vibk Engn vant lngd for jntr 10 år md 3,73 m. Snøfrid Tllsbø (4,54 m) vant hårfint ovr tvillingsøstr Sunniva (4,52 m) i lngd for jntr 14 år. Sunniva Tllsbø, Elin Widmr og Vibk Engn vant 600 m klassn for hhv jntr 14, 11 og 10 år. Axl Andrassn vant 600 m for guttr 13 år. I spyd bl dt sir i J10 til Vibk Engn md 28,29 m. Nytt utstyr Md n rkk ny utøvr og n dl utstyr som sårt trngr fornyls r dt svært gldlig at friidrttsgruppa i vår har fått tildlt kr fra DNB Sparbanksstiftlsn. Dnn summn skal bruks til innkjøp av nytt utstyr til gld for utøvrn i båd dnn og kommnd ssongr. Lagsristvn 26. mai. Stig Vangsns i friidrttsgruppa forbrdr fltt i guttklassn til start på 600 m. Friidrttsgruppa r på jakt ttr flr trnr Friidrttsgruppa r i vkst og ønskr å knytt til sg flr trnr llr forldr som kan bidra på trning. Dt gis mulight til kursing, for ksmpl aktivittsldrkurs i rgi av krtsn. Intrssrt? Kontakt trningskoordinator Vigdis Utøvr fra Oppgård friidrtt i lagsristvn på Sofimyr stadion 26. mai. Dltagr fra vnstr, øvrst: Elin Widmr, Karolin Wærstad, Sunniva Tllsbø, Lass Oppgaard, Snøfrid Tllsbø og Mortn Hansn. Fra vnstr ndrst: Vibk Engn, Josfin Flischr, Bnjamin Billington, Axl Andrassn, Sigurd Holmsn, Trym Brodal og Joakim Flkk. William Schiøtz, Andras Mælqvist og Tha Nss var ikk til std da bildt bl tatt. Foto: Svin Tor Hnriksn Oppgård IL Friidrtt invitrr til Oppgårdlkn 2012 søndag 26. august på Sofimyr stadion (slgg og diskos i Østr Grvrud Idrttspark) Kaf dltagrprmi prmiring Øvlsr: 7-9 år: lngd, 60m og litn ball år: lngd, høyd, 60 m, 200m, 600m/800 m, spyd, kul mm S fullstndig innbydls og mr informasjon på friidrttgruppas intrnttsidr: Påmldingsfrist: Søndag 19. august. Øvlsr utn påmldt dltagr vil bli strøkt fra programmt. Mulight for ttranmldls mot tillgg.

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet! hudøy r nok vrdns bst std! man får ny vnnr og minnr for livt! Sitat fra n av Jntn på Har du h ørt om.. Dau jærligh mannsbukta, S ydspis tssti Dr gjør n FANTASTIS jobb - og vi fikk hjm t barn som hadd vokst

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

www.roterud.no Vi ønsker alle en riktig god jul! HAR DU? REGISTRERT ROTERUD SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMASJON OM IDRETTSLAGET DESEMBER 2010

www.roterud.no Vi ønsker alle en riktig god jul! HAR DU? REGISTRERT ROTERUD SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMASJON OM IDRETTSLAGET DESEMBER 2010 DESEMBER 2010 Klubbavs for Rotrud Idrttslag V ønskr all n rktg god jul! IDRETTSKOLEN SIDE 6 FOTBALL SIDE 7 ROTERUD- TRIPPELEN SIDE 5 NÅ HAR 305 REGISTRERT ROTERUD HAR DU? SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMJON

Detaljer

Nykronen. Proffene. Rett fra hjertet

Nykronen. Proffene. Rett fra hjertet Nr. 1 Januar 2013 18. årgang Nykronn Proffn Rtt fra hjrtt In o nh ld in L n a i Portrtt: Krist Rdisignkurs Kjær lsr! Godt nyttår! Håpr du har hatt n fin jul. Dt først nummrt av Infopostn i 2013 har mass

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

HELT RÅ PÅ hamburgere

HELT RÅ PÅ hamburgere HELT RÅ PÅ hamburgre FERSKE HAMBURGERE -30% Stort utvalg hamburgr av laks, storf og svin fra frskvardiskn 64% 49 1,00/ 46% 40% 9 74,/ 54% 41,/ 21,/ Frsk ørrt Sommrkotlttr Kjøttdig Pringls hl, fra fiskdiskn

Detaljer

Festivalsommar i Finnøy

Festivalsommar i Finnøy Opningstidr: Mandag: 09.00-18.30 (kassn stngr kl 17.00) Tirsdag - frdag: 09.00-15.30 Nr 27 Frdag 5. juli 2013 Årgang 44 Lokalavis for Finnøy kommun kr 17 Ls også: Fstivalsommar i Finnøy Ikkj nøgd md gravinga

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg) norsk høst 69 pr kg Frsk ørrt hl, (i skivr 89,00/kg) 52% ord.pris 41,50/pk 54% 26-32% 24 ord.pris 43,/stk ord.pris 33,36,/pos Winrpølsr Pizza Ristorant Evrgood kaff kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

Detaljer