Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby"

Transkript

1 ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank?

2 14 20 Innhold fokus på ovrskudd 08 morosjon hvilkn trningstyp r du? 11 En modrn arbidsgivr må kunn tilby mr nn høy lønn 12 vrdns mst fantastisk hobby mtr lang rkk md kollgr på sykkl dt hadd vært no dt 16 DU BLIR HVA DU SPISER 20 SMOOTHIE 12 Dsign og layout: Scanpartnr AS Utgivr: Fokus Bank Trykk: Opplag: KOM DEG UT 24 HJÆÆÆLP, JEG SKAL VÆRE MED PÅ YOGA 26 iform MED XTREM HI-TECH LILLEHJERNEN ER DEN STORE SJEFEN 30 GLED DIN NESTE 32 Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 36 BARE GÅ DU, JEG POWERWALKER 38 TIL LANDS, TIL VANNS OG TIL FJEllS 40 GODER I FOKUS BANK

3 Enhvr ansvarlig arbidsgivr bør vær opptatt av d ansatts hls og vlvær fokus på ovrskudd All forskning visr at fysisk aktiv mnnskr gnrlt har høyr livskvalitt nn d notorisk sofaslitrn. D orkr mr i hvrdagn, lvr lngr og r mindr utsatt for livsstilssykdommr. Og bst av alt bar litt mosjon hjlpr vldig my. Tkst: Bnt Ødgaard Bildr: Jan Christian Sørli Vi håpr å kunn bidra md motivasjon og tilrttlgging Dt r n ngasjrt prsonaldirktør som ndlig kan prsntr prosjktt han har arbidt md og brnt for dt sist halvårt: Fokus på ovrskudd dt lønnr sg. Md n fortid som toppidrttsutøvr og håndballtrnr kan da også Odd Larsn uttal sg md n viss pondus om tmat; og han har slv alltid vært opptatt av å hold sg i god form. Fokus på hl mnnskt Mn Larsn, r dtt md folks fysisk form gntlig no n arbidsgivr bør bry sg md? Er dt ikk nok at bankn får hodn vår ått timr i døgnt og vl så dt? Jg sr dn. Mn dtt handlr altså ikk om å lgg sg borti, mn om å lgg til rtt for at folk skal kunn ta bdr valg. Drfor brukr vi allrd flr millionr kronr på gratis frukt. Vi sponsr dn sunn matn i kantinn litt kstra. Bankn har også n nasjonal avtal md SATS hlsstudio som gir ansatt mdlmskap til lavpris. Egn golfturnringr og profilrt trningsklær til ansatt som vil sykl Birkbinrrittt, har vi også. Bar for å nvn no. Et annt std i dtt magasint finnr du for øvrig mr om flr av d godn vi allrd tilbyr og hr og nå kan jg lov at flr godr i samm gat skal dt bli! For øvrig mnr jg at nhvr ansvarlig arbidsgivr bør vær opptatt av d ansatts hls og vlvær. 4 5

4 Forskjlln på litt mosjon og ingn mosjon r my størr nn d flst r klar ovr Fjrnkontroll til gld og joggsko til bsvær? Odd Larsn r tidligr landslagsspillr i håndball og likr å hold sg i form. Mn hva md all oss som har t lndig utgangspunkt. Vi som hatr trappr, lskr ft burgr, r bstvnn md fjrnkontrolln og ikk ngang ir t par joggsko? Bankns ambisjon r ikk å gjør all ansatt til trningsfrikr og hlsfanatikr. Jg tror imidlrtid mang som lvr usunt, gntlig godt kan tnk sg å gjør no md akkurat dt; mn d får dt ikk til. For dm håpr vi å kunn bidra md motivasjon og tilrttlgging. Drfor satsr vi på mang frontr samtidig, i tillgg til at vi r åpn for idr og forslag som ikk finns på agndan i dag. Og som jg allrd har sagt, dt r så undlig lit mosjon som skal til for å oppnå n hlsgvinst. Fokus på bvisstgjøring Dt r populært å snakk om dn såkalt tidsklmma som årsak til at my av dt vi gntlig vt vi bør gjør, ikk blir gjort. Som trning og tilbrdning av sunn mat. Er dtt også no bankn kan og vil hjlp oss md? Avisr og bladr flommr ovr av artiklr om hvordan mosjon, trning og sunn mat kan forbygg diabts 2, høyt blodtrykk, ovrvkt og hjrtsykdom. Likvl blir vi stadig fitr og i stadig dårligr form. Å skyld på tidsklmma syns jg prsonlig ikk holdr, slv om dt sikkrt r riktig for non i d mst intns priodn i livt. Årsakn til folks valg r mang og sammnsatt, og som krvnd arbidsgivr r sikkrt også bankn md på å gjør dt vanskligr for d ansatt å finn tid og ovrskudd til blant annt trning. Vi kan ikk hjlp folk md valgn drs på fritidn, mn vi båd kan og vil lgg forholdn til rtt båd på og rundt jobbn. Og så kan vi håp at flr blir litt mr bvisst og tar md sg d god vann hjm. Trningsgld og motivasjon på nttt På sid 8-9 i dtt magasint prsntrs t opplgg fra TotalConsult som vd først øykast sr ut til å ha strkt fokus på konkurrans. Btyr dt at dtt først og frmst r for d md vlutviklt vinnrinstinkt, llr r dt plass for all? At opplggt har n touch av konkurrans, btyr absolutt ikk at non trngr kvi sg for å bli md. All dltar på t lag sammn md kollgr, og «konkurranspong» tildls individult på bakgrunn av hvr nklts nivå. Blodamatørn har størr sjans til å scor maks pong nn trningsfrikn. Du rapportrr inn din aktivitt på nttt. Dr kan du også følg md på hvordan lagt ditt liggr an. Hva og hvor my du gjør ut av opplggt, r opp til dg. Vi tror imidlrtid at konkurransinstinktt r såpass utviklt hos d flst at dtt vil motivr flr til å yt litt kstra. Og hnsiktn hlligr middlt, ikk sant? Fokus på lønnsomht Hlt til slutt, Larsn; bankn gjør vl ikk dtt utlukknd for å ta var på hvr nklt. Ellr for å si dt på n annn måt: What s in it for Fokus? Å invstr i ansatts hls r antaklig dn mst lønnsomm invstringn nhvr arbidsgivr kan gjør. En arbidsplass som r kjnt for å ta godt var på d ansatt, vil vær mr attraktiv for d dyktigst mnnskn. Mindr sykfravær, størr trivsl og bdr humør på arbidsplassn r andr positiv ffktr. Mn dt blir hlt fil å si at bankn utlukknd gjør dtt fordi dt lønnr sg. Som arbidsgivr har vi ansvar for at folk trivs og har dt bra på jobbn. Og som kollgr tar vi ansvar for hvrandr. Dt skull da gntlig bar mangl. Å invstr i ansatts hls r antaklig dn mst lønnsomm invstringn nhvr arbidsgivr kan gjør Fokus Portrttt Navn: Bjarn Osland Aldr: 36 Arbidsstd: PM Brgn Tittl: Finansrådgivr Er du mosjonist, ntusiast llr birkbinr? Jg r vl ntusiast minus. Prøvr å trn på dt jvn. Størst fysisk prstasjon? Jg fullført sykklrittt Brgn-Voss aln. Hva r dn størst idrttsprstasjonn du drømmr/har planr om å gjnnomfør? Plann r å sykl Brgn-Voss n gang til. Hvor mang gangr trnr du pr uk? Dt blir som rgl 2-3 gangr i ukn. Hva gjør du for å hold dg i form? Dt blir mst gntrning, jg joggr og trnr md vktr, og så syklr jg. Har du tnkt å trapp opp trningn? Ja, prøvr å øk antall gangr i ukn til 4. Hvilk vlfrdsgodr i Fokus Bank bnyttr du dg av? Ingn. Er du opptatt av kosthold? Ja, jg r vldig glad i mat og prøvr å lag god og sunn mat. Hva r ditt forhold til ulik typr mat? Er vl n litn gourmt slv, likr drfor ikk halvfabrikat og frdigmat. Junk food spisr jg av og til, dt r no gt md n stor, fit hamburgr :-) Hva likr du vd arbidsstdt ditt? Hygglig kollgr. 6 7

5 F okus på ov rskudd dt lønnr sg Trnrtamt Trond Nymark Aktiv kappgjngr i vrdnsklass Atl Kvålssvoll Prsonlig trnr for Thor Hushovd og tidligr proffsyklist Erik Røst Tidligr landslagstrnr i langrnn Frod Estil Tidligr landslagsløpr på ski, kjnt for sin taktisk løp Mads Kaggstad Tidligr proffsyklist for Crédit Agricol Otto Ulsth Journalist, fotballtrnr og forfattr Gunn-Rita Dahl Flsjå Vrdns frmst kvinnlig trrngsyklist Thomas Hafstad Tidligr fotballspillr for TIL MOROSJON n intrnkonkurrans i Fokus Bank Fokus Bank skal konkurrr sg i bdr fysisk form md t mosjons- og trningsopplgg fra TotalConsult. Målsttingn r å få all i bdr fysisk form gjnnom økt aktivitt llr riktigr trning. Å trn llr ikk trn, dt r spørsmålt Tkst: Gir Gangstad Bildr: Øystin Eugn Hrmstad Trningskonkurransn har fått navnt «Morosjon» t ord som r kokt sammn av hovdingrdinsn i trningsopplggt moro og mosjon. TotalConsult har fokus på at trningsopplggt skal vær t lavtrskltilbud md folklig profil. Mosjonist, ntusiast llr birkbinr? Md bakgrunn i spørsmåln fra n såkalt «fysisk slvangivls», plassrs all ansatt i tr ulik katgorir: mosjonist, ntusiast llr birkbinr. Dt skills også mllom tr ulik aldrsklassr: undr 35, og ovr 50. Når dt gjldr trning r dt alltid fornuftig å bgynn i dt små, for å ikk mist motivasjonn dn lystbtont trningn r nmlig mdisin for båd kropp og sjl. D som ikk har mstrt å mosjonr tidligr, vil kanskj la sg motivr av prmiring, konkurransr, humør, samhold, holdningr og ttt oppfølging. Uavhngig av nivå og aldrsklass r dt mulig å oppnå 1000 pong pr månd. Man scorr pong vd å trn og drttr rapportr innsatsn på n gn nttsid. TotalConsult har t vktingssystm som gjør dt mulig for n mosjonist å utkonkurrr n birkbinr. Storlag md kjnt hovdtrnr Ettr arbidsstd fordls all ansatt på 9 storlag Nord, Nord-Trøndlag, SørTrøndlag, Trondhim, Nord-Vst, Vst, Sør-Vst, Sør-Øst og Oslo/Østlandt. Diss r igjn inndlt i ulik smålag, og i tillgg konkurrrs dt på individult plan. Hvrt storlag har n gn hovdtrnr. Dt r flr kjnt navn blant trnrn: Trond Nymark, Atl Kvålsvoll, Erik Røst, Frod Estil, Mads Kaggstad, Otto Ulsth, Gunn-Rita Dahl Flsjå og Thomas Hafstad. 8 Digital trningsdagbok Hvr brukr kan følg opp sin gn og sitt lags frmgang gjnnom n digital trningsdagbok på intrntt: Kanskj r dt nødvndig md n kstra gninnsats før måndsslutt, llr må n lagkamrat motivrs til å stå på litt mr? På nttsidn kan brukrn få ulik formr for rapportr, oppdatr trningsdagboka, s grafisk frmstillingr av trningsmngd for storlag, smålag llr individult, og slvsagt sammnlign sg md konkurrrnd lag i triumf llr fortvills. 9

6 Hvilkn trningstyp r du? Tkst: Gir Gangstad Illustrasjonr: Mart Ritan Mosjonistn Mosjonistn r oft sportsintrssrt og likr godt å følg md på idrttsarrangmntr fra sofan llr godstoln. Ambisjonn om å komm i gang md trning r til std, mn rsultatn utblir. En modrn arbidsgivr må kunn tilby mr nn høy lønn Når man snakkr om CR llr Corporat Rsponsibility (tidligr Corporat Social Rsponsibility, CSR), tnkr d flst først og frmst på bdriftrs samfunnsog miljøansvar. Mn CR handlr i lik stor grad om hvordan man tar var på sin kundr og ansatt, i følg Harald Lynum som r ansvarlig for CR i Fokus Bank. Og hr kommr, i følg Lynum, i høyst grad inspirasjon til mosjon gjnnom prosjktt «Fokus på ovrskudd» inn i bildt. Tkst: Bnt Ødgaard Bildr: Fokus Bank Han/hun vt at trning r riktig og viktig, mn har n stor samling god unnskyldningr og lar sg ltt ovrlist av gn argumntasjon. Stayrvn r t frmmdord for mosjonistn. Dt skylds at han/hun r utålmodig ttr å s rsultatr av trningn og brukr badvktn som nst indikator på forbdrt fysisk form. Birkbinrn Birkbinrn løpr llr syklr fra nabokommunn for å komm på jobb. En birkbinr trnr my, mn ikk nødvndigvis riktig, og har n tndns til å ovrtrn. Trningsnarkomann forskjønnr gjrn kontorlandskapt md n svak, mn frisk svttlukt kombinrt md nypåført dodorant. Birkbinrn kan vær kstrm og utgjør n far for sg slv og andr. Du sr dm som syklistr som fktr ttr bilførr og følr sg forulmpt i trafikkn. Non brukr sykklhjlm, mn langt fra all brukr hodt. Entusiastn Entusiastn trnr sunt og r irritrnd korrkt som kollgr. Du skal lt md lup for å finn n rip i lakkn. Entusiastn sir aldri ni og lskr trning, mn har også t liv vd sidn av i motstning til birkbinrn. Han/hun r i urovkknd god form og påførr automatisk andr dårlig trningssamvittight, mn vir opp for dtt gjnnom å motivr kollgr md sin ntusiasm. Non mistnkr dt ovrdrvn ngasjmntt for å vær n ikk-diagnostisrt sykdom llr t slvbdragrsk skuspill for å motivr sg slv til å trn. Harald Lynum, CR-ansvarlig i Fokus Bank Å ta godt var på mdarbidr og kundr r gntlig to sidr av samm sak Dt hl mnnskt Å snakk om bankns ansvar for «hl mnnskt» hørs kanskj litt kunstig ut, sir Harald Lynum. Mn stt fra n modrn arbidsgivrs sid r dt å ha n ansattpolitikk som handlr om mr nn lønn og individull frynsgodr, viktigr nn nonsinn. Ikk minst gjldr dt i kampn om d allr dyktigst; d som kan vlg og vrak, og som uanstt får konkurransdyktig lønnsbtinglsr. Dn hårfin balansn mllom arbid og fritid Dt r tøft å jobb i bank. Og i Dansk Banks CSR-rapport for 2007 stts dt fokus på forholdt mllom arbid og fritid, og i dn forbindls strss, motivasjon og arbidsrlatrt sykdom stt i sammnhng md ulik fasr i karrir og privatliv. I prosjktt «Fokus på ovrskudd» r nttopp forbygging av sykdom gjnnom bvisstgjøring omkring kosthold og mosjon t av måln, i følg Lynum. Omdømm r t bgrp næringslivt har hatt my fokus på d sist årn, og md jvn mllomrom rfrrs dt til omdømmmålingr i mdia. Arbidsmiljø, inkludrt hvordan man tar var på d ansatts hls, r n av flr paramtr som måls. Drsom Fokus Bank r «bst i bransjn» på arbidsmiljø, vil dtt båd gjnspils i omdømmmålingr, og forhåpntligvis i søkrlistn når vi jaktr på ny, dyktig mdarbidr, sir Lynum, som slvsagt har tnkt nøy igjnnom hva dn ny «givn» i bankn vil bty for hans livsstil. Og blir salatn i kantina nda billigr, kan dt godt vær jg vlgr dt litt oftr. I tillgg til at jg vil fortstt å gå trappn i stdt for å ta hisn, smilr han

7 F okus på ov rskudd dt lønnr sg Vrdns mst fantastisk h bby! Tkst: Bnt Ødgaard Bildr: Øystin Eugn Hrmstad Mns golf tidligr var n ksklusiv aktivitt for d få, r dt i dag i frd md å bli n folksport. Og takk for dt, for makn til fantastisk hobby skal du lt lng ttr. Ikk bar kan all spill golf nærmst uavhngig av aldr og fysisk forutstningr. Mn på grunn av handikapsystmt kan du faktisk også slå dm som r atskillig bdr nn dg. Så kast skpsisn på båtn, og bstm dg hr og nå for at nst år r du md når golfssongn og turnringn i Fokus-rgi blåss i gang. Nybgynnrkurs og støtt til å ta spillsrtifikat (i golf kalt Grønt kort) får du gjnnom Fokus Aktivum Golf. Vi har også god avtalr som gir vår ansatt rabatt på utstyr, golfsimulator tc. Golf i Fokus fokus på golf Stadig flr Fokus-ansatt oppdagr golf, og båd i Oslo og Trondhim finns dt gn «golfgnralr», som blant annt sørgr for jvnlig oppdatring av golfsidn på intranttt. Hr finnr du informasjon om golf i Fokus Bank, aktull aktivittr, bildr og rsultatr fra turnringn og annt golfstoff. Samt n gn list ovr andr golfr som gjrn vil spill, slik at båd nybgynnr og spillkåt vtranr ltt kan finn non å gå n rund sammn md. I Trondhim arrangrs dt også inntrningr og simulatorturnringr gjnnom vintrssongn; t godt tilbud som mang bnyttr sg av. 12 Mosjon md nttvrksbygging Golf r kanskj ikk vldig krvnd fysisk, mn dt r utvilsomt god mosjon. Samtidig r dt n sosial sport, og 18 hull md forrtningsforbindlsr kan gi bdr rsultat nn flr timr lang møtr. Dn sosial nttvrksbyggingn intrnt i bankn skal man hllr ikk kims av. På bann kan du trff og bli kjnt md mnnskr du llrs bar sr flyktig, og som dt kan vær nyttig å kjnn også i andr sammnhngr. Hr r all likmnn, uavhngig av avdlingsnummr og tittl. Storrutt buksr, Pondus og andr morsomhtr Mang slår vitsr på golfn og golfspillrs bkostning. Mannfolk i storrutt buksr og hvit sko. Køllr som bøys i frustrasjon, og ballr som sparks ut fra høyt grss når ingn sr. All vrdns dårlig unnskyldningr og hvit løgnr srvrs for å komm sg unna jobb llr privat avtalr, slik at man får spilt n kstra rund. All morsomhtn r imidlrtid mst sannsynlig utslag av vitsmakrns gn kjærlight til sportn. Pondus-tgnr Frod Øvrli, som jvnlig hngr ut golfspillr båd i Pondus og Ruttid, r for ksmpl n hlfrlst golfspillr. Må ha dt bar må ha dt Om golfn har n ngativ sid, r dt at man faktisk blir så frlst at nstn alt annt blir mindr vsntlig. Når ssongn r i gang, lar man sg ikk stopp vrkn av dårlig vær llr andr uvsntlightr. Og slv om man ttr n dårlig rund har mst lyst til å kast kølln på sjøn, tar dt ikk mang timn før håpt blir lysgrønt igjn og man knapt kan vnt til nst anldning byr sg. Og dt gjør dn sikkrt som bankn! På bann kan du trff og bli kjnt md mnnskr du llrs bar sr flyktig, og som dt kan vær nyttig å kjnn også i andr sammnhngr Fokus på golf i Aktivum Fokus Aktivum drivs av ansatt for ansatt og organisrr n rkk ulik aktivittr også golf. I Fokus Aktivum Golf, Trondhim, r dt i løpt av 2008 gjnnomført vintrtrning fast n gang i ukn vd Trondhim Golfsntr. Vidr r dt avholdt to turnringr: KSC Opn 26. juni vd Stjørdal Golfklubb og ssongns høydpunkt, RalGolfrs Invitational 2008 vd Bynst Golfklubb 18. august. På Stjørdal dltok 20 golfr i strålnd sol; dt hl bl avrundt md grillmat og prmiutdling. Vinnr bl Kjtil R. Øin. Også da RalGolfrs Invitational 2008 gikk av stabln 18. August, var vært md oss. 19 kvinnlig og mannlig golfr konkurrrt om å bli RalGolfr 2008, og vinnrn bl Hg Kvamstad Dahl og Axl Trøn. Fokus Aktiv Golf på Østlandt har avtal md SpinnOff AS og r md i n størr bdriftspool, som gir oss tilgang til flr banr. Dt r totalt 38 taggr fordlt på 6 banr: Drøbak, Bærum, Askr, Aasgaard, Haugr og Ns. Mdlmmr av bdriftspooln har sjldn problmr md å få bstilt starttid på ønskt ban til ønskt tid, mn man kan slvsagt opplv at dt r fullbookt på ønskt ban, så no smidight må pårgns. 13

8 300 mtr lang rkk md kollgr på sykkl dt hadd vært no, dt! Fokus i Birkn Hvr trdj birkbinr tjnr ovr kr , og 10 % tjnr mr nn kr i årt. Dt finns md andr ord flr grunnr nn mosjon til at Fokus Bank bør profilr sg i Birkn. I tillgg vt man at omlag 20 % av dltakrn drivr md fond og aksjr rglmssig, syv av ti har utdanning fra univrsitt llr høgskol og 55 % r mllom 30 og 55 år. En oppsiktsvkknd stor andl av d som syklr, løpr llr går på ski ovr fjllt, samsvarr md andr ord svært godt md bankns kjrnmålgrupp, så hr r dt bar for flr å mld sin intrss. Sponsing av profilringsutstyr bør i all fall ikk vær no problm, og kanskj kan vi gjør mr nn som så? Stin Bugg r ntusiast. Hlst sr han at all rundt ham blir dt også, for hvrdagn r så my morsommr når du holdr på md no som motivrr og gir dg ovrskudd. Tkst: Pia Lis Bårdsn og Bnt Ødgaard Bildr: Øystin Eugn Hrmstad Dt r gldn vd sykling han håpr at flr skal oppdag. Sykl til jobb r nå én ting, mn han kunn tnkt sg flr kollgr på to hjul ovr non fjll i sluttn av august. Nærmr bstmt strkningn ovr fjllt mllom Rna og Lillhammr, også kalt Birkbinrrittt! Vi lurr på om dt ikk r vl ambisiøst, mn Bugg har allrd syklt Birkn sammn kollgr fra Fokus, snst i august 2008, og han mnr dtt r t fantastisk mål å trn mot. Enda morsommr hadd dt vært om vi var flr. Vi har trnt sammn i Trondhim, og dt gir n hlt annn motivasjon nn å hold på på gn hånd. I startn var dt fir av oss som trnt md Birkn som mål, og vi slo oss sammn. Et sånt ritt gir my flls å snakk om båd før, undr og ttr, så dt r utrolig sosialt. Ettrsom vi har n stor arbidsgivr i ryggn, spurt vi lik godt om litt støtt. Dt vist sg at Dansk Bank allrd hadd produsrt sykklklær, så vi bl godt profilrt undr fjorårts ritt. Når non startr, kommr flr ttr Sykklntusiasmn smittt gansk fort ovr på kollgn, også på d som aldri kunn tnk sg å sykl t langt ritt. Til og md d som gntlig ikk r intrssrt i organisrt trning, lot sg lokk. Ettr rittt mått vi jo fortstt å sykl for å hold formn vd lik. Vi hadd 3T trningssntr i nabobyggt, og d stilt md instruktør til spinningtimr (sykling i sal). Vi gjord n avtal om trning før jobb n gang i uka, og dt bl populært. Rundt 30 stykkr dltok hvr gang, båd trnt og utrnt, og på tvrs av avdlingn. Vi btalt litt slv, og Fokus sponst litt. Bugg r opptatt av at flr skal vær md. Han tror at initiativt må komm fra d ansatt, mn sr gjrn at bankn støttr opp. Ettr hvrt som formn kommr, håpr jg flr har lyst til å prøv sg på Birkn. Vi r ansatt. Tnk om bar hvr tind av oss bl md. Dt vill bli n lang rkk på mang hundr mtr md sprk, Fokus-profilrt mnnskr! Jg vt at stor bdriftr som ICA og Norgsgruppn prøvr å få flst mulig påmldt til Birkn, og d hjlpr også til md no av dt praktisk. Mn trningn må vl d ansatt stå for slv! Bakgrunnn for Birkbinrrittt Vintrn 1204 var dt borgrkrig i Norg; birkbinr mot baglr. Baglrn var ut ttr dn to år gaml kongssønnn, Haakon Haakonsøn. For å brg livt til guttn mått to birkbinr ta ham md ovr fjllt på ski, n strabasiøs frd som idn til Birkbinrrittt r hntt fra. Birkbinr anno 2008 Dagns frd r på 54 km hvis du vlgr skirnnt i mars, og på 91 km om du vil sykl rittt på høstn. Uanstt må du bær md dg n skk på minimum 3,5 kilo som symbolisrr kongssønnn. Bgg går fra Rna til Lillhammr. Rittt har blitt vldig populært, og vd sist påmlding fikk d dltakr i løpt av 90 skundr, pluss på vntlist! Rsulatt bl n kstra rittdag Frdagsbirkn som har n mr sosial og bdriftsvnnlig profil, mn frmdls md tidtaking og samm løyp og lngd. Rnnt har ca dltakr. Hvm kan gjnnomfør Birkn? Du må rgn md å bruk t std mllom 3 og 9 timr på turn ovr fjllt, avhngig av tknikk og fysisk form. D raskst startr først, mns mosjonistn plassrs i d sist puljn. Undrvis r dt båd mat, drikk, frivillig og tilskur som hjlpr dg. Vldig mang dltagr r godt trnt og har ambisjonr om ny rkordr. Samtidig r arrangmntn godt tilrttlagt for d mindr ambisiøs, mn du bør trn jvnt non måndr på forhånd. En undrsøkls blant rnndltakrn vist at 2/3 av dm trnt 4-7 timr i ukn. En dl trnr nda mr, mns 17 % klarr sg md mindr. Uanstt fysikk hjlpr dt å tål litt smrt. Dn sist dln av n 7 timr lang ski- llr sykkltur kjnns nmlig båd hr og dr! 14 15

9 Råd for t sunt kosthold: Vrdns hlsorganisasjon (WHO) pkr på usunt kosthold som n av d absolutt viktigst årsakn til syklightn og dødlightn i vrdn. WHO mnr dtt r så viktig at d har lagt n gn «Global stratgi for kosthold, fysisk aktivitt og hls». I Norg r dnn fulgt opp av myndightn som blant annt samlt sammn landts frmst forskr innn rnæring og ba dm komm md råd for t godt kosthold. Du blir hva du spisr gjør t bdr valg! Tkst: Schjærvn PR Bildr: Øystin Eugn Hrmstad Drsom dt ikk finns sunn mat i hust, sir dt sg slv at sjansn for å spis sunt r litn Å spis sunn mat r kanskj dt viktigst du kan gjør for hlsn. Vd å spis sunt rdusrr du risikon for å få flr livsstilssykdommr, blant annt krft, hjrtog karsykdommr og diabts typ 2. Dssvrr r d flst dittn som lovr oss t sunnr liv, ikk akkurat nkl å følg. Oft krvr d også at vi må spis forskjllig spsialproduktr slv om man faktisk ikk kan bvis at d har non virkning. Hldigvis r dt slik at du vrkn trngr å følg strng dittr llr slutt å spis god mat for å få t sunnr liv. Vår ldnd rnæringsksprtr r nig i at t varirt og balansrt kosthold gir oss dt vi trngr av næringsstoffr. Problmt kommr når vi spisr nsformig og får for my ftt, sukkr og salt. Dssvrr r dt nttopp d nkl og mst tilgjnglig matvarn som har for my av dtt. Hvordan kan vi lgg opp til bdr matvanr? Tnk «tilgjnglight»! Tilgjnglight r kanskj dn viktigst faktorn for å få til god matvanr. D flst vt hva som r sunn mat, mn når vi skal kjøp inn og lag mat, r dt oft at d mindr sunn matvarn vlgs. Drsom dt ikk finns sunn mat i hust, sir dt sg slv at sjansn for å spis sunt r litn. Dt viktigst stdt å vær strk r drfor i butikkn og andr stdr du kjøpr mat. Når du først har kommt dg hjm utn å ha md dg dårlig mat og godtri, drar du nytt av vår alls ibond latht. Dt r nklr å motstå fristlsr om du må dra ut av hust for å kjøp dm, nn om du kun trngr å gå til matskapt. Pongt r å minsk tilgjnglightn på usunn mat og øk tilgjnglightn på sunn mat. Dtt gjldr til d fast måltidn og mllommåltidn. Dt viktigst r all d små valgn du gjør i dt daglig

10 Økt inntak av grønnsakr og frukt bskyttr mot flr typr krft, høyt blodtrykk, hjrt- og karsykdommr og diabts typ 2. Fokus Portrttt Frukt og grønnsakr ditt bst våpn for t sunnr kosthold Slv om vi klarr å la vær å kjøp dårlig mat, vt vi all at bhovt for no å tygg på vil mld sg også utnom d fast måltidn. Dt r ikk galt å spis mllom måltidn, mn hva du spisr r viktig, og da gjldr dt ikk å ha kjøpt inn godtri. Dt spillr ingn roll om godtrit «var mnt å spiss på lørdagn». Når bhovt mldr sg, kommr unnskyldningn for å spis «bar litt» som prlr på n snor. Vi trngr t sunt altrnativ. Frukt og grønnsakr r d bst mllommåltidn. Slv d søtst fruktr r ikk i nærhtn av å vær så nrgittt som skolbollr, sjokolad og andr typisk usunn mllommåltidr vi dyttr i oss. I tillgg visr all nyr forskning at økt inntak av grønnsakr og frukt bskyttr mot flr typr krft, høyt blodtrykk, hjrt- og karsykdommr og diabts typ 2. Navn: Lif Samund Nordang Aldr: 58 Arbidsstd: Rgion Sør/Øst, Skin Tittl: Adm. sjf Er du mosjonist, ntusiast llr birkbinr? Jg trnr jvnt og trutt, kan vl si at jg r n mosjonist+. Størst fysisk prstasjon? Har dltatt i Mai-løpt og sprungt halvmaraton. Hva r dn størst idrttsprstasjonn du drømmr/har planr om å gjnnomfør? Md aldrn har dt blitt avtagnd ambisjonr. Jg prøvr å dlta i mindr turritt på sykkl og llrs hold mg i form. Kildr: WHO (Global stratgi for kosthold og fysisk aktivitt) og Hlsdirktoratt (www.shdir.no) Hvor mang gangr trnr du pr uk? Jg trnr som rgl 2 gangr i uka. Hva gjør du for å hold dg i form? Dt blir no landvisykling, spasrturr llr n tur i marka. Har du tnkt å trapp opp trningn i tidn som kommr? Jg har vl gntlig trappt nd! Målt r å hold aktivittn vd lik. Slik kan du få i dg «fm om dagn»: (En porsjon tilsvarr ca. 150 gram) Et glass juic vd sidn av frokostn En gulrot vd sidn av lunsjn Et pl, n banan llr n skiv kålrot når sultn gnagr utpå ttrmiddagn Pottr og grønnsakr som n dl av middagn Eksprtns kostholdsråd: (Kild: Hlsdirktoratt) spis minst tr porsjonr grønnsakr og to porsjonr frukt daglig vlg kokt llr bakt pottr frmfor chips/pomms frits spis grov korn- og brødvarr spis mr fisk båd som pålgg og middag vlg magr kjøtt- og miriproduktr vlg myk vgtabilsk margarin llr olj frmfor hard margarin llr smør kutt nd på inntakt av sukkr, særlig i form av brus og godtri vær varsom md salt vann r dn bst tørstdrikkn Ikk vær «lttlurt»! Stadig flr matvarr markdsførs som «ltt», «light», llr «magrr». Mn dt btyr ikk nødvndigvis at d innholdr lit ftt llr sukkr! Rgln sir at n matvar bar kan mrks slik når dt total nrgiinnholdt r rdusrt md minst 30 % fra dt opprinnlig produktt. Dtt btyr f.ks. at lttmajons innholdr 30 % mindr ftt nn vanlig majons, mn dt r frmdls mr ftt i lttmajonsn nn i strrømm for ksmpl. Drfor r dt smart å ls innholdsdklarasjonn for å finn ut om produktt virklig har lit ftt og sukkr, llrs kan du fort bli «lttlurt»! Hvilk vlfrdsgodr i Fokus Bank bnyttr du dg av? Jg har vært non turr på fjllt og brukt hyttn. Er du opptatt av kosthold? Jg r ingn fanatikr, mn r opptatt av å spis sunt og varirt. Jg likr godt å ski ut, mn alt md måt. Hva r ditt forhold til ulik typr mat? Alt til sin tid, mn jg unngår junk food. Gourmtmat spisr jg bar i riktig slskap. Hva likr du vd arbidsstdt ditt? Kollgn, miljøt, jobbn og arbidsoppgavn, samt fin ny lokalr

11 Smoothi Hlskost som smakr mr nn dn kostr Tkst: Gir Gangstad Grønn Ingrdinsr 2 applsinr ½ vaniljstang ½ ts rvt frisk ingfær 4 dl Biola/yoghurt naturll 2 kiwir 2 pasjonsfruktr Tilbrdning Snitt vaniljstangn på langs og skrap frøn nd i blndrn. Kjør d øvrig ingrdinsn i blndrn sammn md non isbitr. Rosa sky Ingrdinsr 3 dl Biola md bringbær 1 dl yoghurt md litchi 2 dl frosn bringbær Tilbrdning Ingrdinsn kjørs i blndrn. Hvis du brukr frisk bringbær, tilsttr du bar non isbitr i blndrn. Hlsmyndightn anbfalr 5 x 150 gram av frukt, bær og grønnsakr hvr dag. Drikkr du t glass smoothi, tilsvarr dtt 2 nhtr. Bruk gjrn ulik fruktr og bær, så får du i dg flst mulig næringsstoffr. Smoothi i vi! FOR MYE SMOOTHIE? Frys dn nd i ispinnformr sunnr is får du ikk. FOR TYKK SMOOTHIE? Bnytt litt juic, mlk, vann llr isbitr. Ordt «smoothy» går tilbak til bgynnlsn av 1900-tallt, mn var opprinnlig ikk knyttt til fruktdrikk. Først på midtn av 60-tallt bl jus og fruktdrikkr populær i USA, som n følg av fokus på sunn mat og vgtarianism. Inspirasjonn til drikkn bl hntt fra tropisk områdr i Sør-Amrika. Dn gang bstod n smoothi av frukt, jus og is. Å tilstt mlk og yoghurt bl vanlig på bgynnlsn av 70-tallt, og drikkn bl også omtalt som n «fruit shak». FOR TYNN SMOOTHIE? Bland i yoghurt, Biola llr banan for å få dn mr krmt. MYE MODEN FRUKT? Dl fruktn i bitr og frys dn nd til du skal lag smoothi. Drmd slippr du å kast frukt i søpla. KIWI? Kiwi bør ikk kjørs for lng i blndr. Knust frø smakr som pppr. BANAN ELLER EPLE? Har du banan llr pl i n smoothi, må du husk litt sitron llr lim, llrs blir fruktkjøttt brunt. Frsking Ingrdinsr 1 frossn banan 2 frsknr 2 nktarinr 8 ss yoghurt naturll 6 dl pljus litt sitron/lim Tilbrdning Ingrdinsn kjørs i blndrn. Tilstt isbitr drsom du ikk brukr frossn banan. Mangod Ingrdinsr 2 mangor 2 frosn bananr 6 dl lttmlk 2 ggplommr 4 ss cottag chs litt sitron/lim Tilbrdning Ingrdinsn kjørs i blndrn. Tilstt isbitr drsom du ikk brukr frosn bananr. Kokos Ingrdinsr ca. 4 dl kokosyoghurt ¼ frossn banan 2 dl ananasbitr 2 dl ananasjus Tilbrdning Ingrdinsn kjørs i blndrn. Tilstt isbitr drsom du ikk brukr n frossn banan

12 F okus på ov rskudd dt lønnr sg Kom dg ut! Fokus Portrttt Tkst: Gir Gangstad Til fots Forskjlln på inaktivitt og litt aktivitt r n btydlig hlsgvinst. Dn nklst øvlsn du kan gjør utn å invstr i dyrt trningsutstyr, r å gå. Hvilkn måt du går på, r ikk viktig. Du kan rusl, marsjr, slntr, spankulr, trask, trav, vandr llr labb. Hovdsakn r å komm sg ut av sofan og døra. Navn: Ingr Lis Storvik Aldr: 49 år Arbidsstd: Btalingssrvic Tittl: Snior rådgivr Er du mosjonist, ntusiast llr birkbinr? Jg må vl kall mg mosjonist. Prøvr så godt jg kan, md non skipprtak. Ambisjonn vil varir. Iblant r målt bar å komm sg ut for å luft hjrnn/hundn llr å gå n tur i marka. For størr naturopplvlsr og økt trningsutbytt, r n topptur llr n flr dagrs fjlltur fra hytt til hytt å anbfal. Størst fysisk prstasjon? Min størst fysisk prstasjon r å puss opp n hl lilight på n månd i tillgg til full jobb. Og så har jg n 1. plass i hopp, dt r ikk vrst. Utstyrsbhovt økr md lngdn på turn. For kortr spasrturr r dt bar å ta på sg god sko og tråkk ovr dørstokkn. For lngr turr r dt nyttig md tur-/fjllsko, tknisk sokkr og gnd turklær. Skal du lgg ut på langtur, trngr du i tillgg n skk md utstyr. Hva r dn størst idrttsprstasjonn du drømmr/har planr om å gjnnomfør? Jg har ikk no ønsk om å gjnnomfør no spsilt. Hvor mang gangr trnr du pr uk? Dt blir 3-4 gangr i uka. Fordln md å rør på sg r mang. Å gå r lit blastnd, du får frisk luft, og dt r avstrssnd å vær ut i dt fri. Sosialisringsgradn bstmmr du slv. Ta turn md n llr flr vnnr, famili llr gå hlt aln. Hva gjør du for å hold dg i form? Jg r mdlm i SATS, mn må innrømm at jg r mst støttmdlm. Jg syklr llr går på jobb non dagr i uka. Å gå r lit blastnd, du får frisk luft, og dt r avstrssnd å vær ut i dt fri Danica og Dn Norsk Turistforningn Danica har valgt å vær hovdsponsor for Dn Norsk Turistforning. Dt forpliktr, og dt åpnr for mulightr. Sponsoratt gir blant annt Danica n unik sjans til å posisjonr sg i forhold til konkurrntn. Gjnnom prmiring av sunn livsstil kan slskapt frmstå md t hlt gt særprg på n tydlig og synlig måt. Lvr du sunt, får du billigr forsikring Danica har bgynt å utvikl produktr som støttr opp undr sponsoratt, og dr prmiring av sunn livsstil r vsntlig. Slskapt har tro på at mdlmmn i Turistforningn lvr forholdsvis sunt. Er du mdlm dr, tydr dt på at du likr å rør på kroppn, likr å bvg dg utndørs. Drfor gis dt nå rabatt til mdlmmr vd kjøp av n rkk forsikringr. Dt mst av markdsføringn skjr gjnnom magasint «Fjll og vidd» som distriburs til Turistforningns mdlmmr 7 gangr i årt. I tillgg bruks nttstdt aktivt. som spillr på om du fortrkkr n passiv livsstil i sofakrokn, llr om nrgisk aktivittr gir dg mr. D ansatt fikk hvr sin håndduk og drikkflask md samm budskap som kampanjn for øvrig. Til lansringn av dt ny konsptt r dt lagt annonsr og nttbannr md n uhøytidlig konkurrans. Kraftfull utndørsbildr følgs av to rkkr md ord «Vi prmirr sunn livsstil» r slagordt i kampanjn, og dt åpnr også for aktivittr intrnt, båd faglig og mr sosial. Har du tnkt å trapp opp trningn? Ingn stor planr om dt i dn nærmst frmtid. Hvilk vlfrdsgodr i Fokus Bank bnyttr du dg av? Mdlmskapt i SATS til fordlaktig pris. Er du opptatt av kosthold? Jg følgr md på hva jg puttr i mg, mn jg unnr mg også å ski ut innimllom. Hva r ditt forhold til ulik typr mat? Jg nytr gjrn t godt måltid md t glass vin, om dt r ut på rstaurant llr hjmm dt r koslig. Jg spisr sjldn frdigmat llr junk food. Hva likr du vd arbidsstdt ditt? Jg stortrivs i jobbn. Mang god kollgr r vl dt jg sttr mst pris på. 23

13 Vi sto i hundposisjonr og krigrstillingr, vi balansrt og pustt. Hjææælp, jg skal vær md på yoga! Jg r skptisk til Nw Ag-grir og hatr å prøv ny ting sammn md frmmd mnnskr. Mn n kollga hadd vondt i ryggn, og i t svakt øyblikk sa jg ja til n yogatim. Jg dro på mg «løs, ldig klær», sjkkt at fingrtuppn frmdls nådd nd til gulvt, og lot som jg gldt mg. Tkst: Anonym yogadltakr Illustrasjon: Mart Ritan En yndig utstillingsdukk md Barbi-midj og Jnnifr Aniston-hår ba oss ta av sokkn og still oss på yogamattn. Ikk s på d andr, sa hun. Lukk øynn og pust rolig. Jg glodd. Vi var 20 stykkr; 16 damr og 4 mnn. Tykk, tynn, ung, gaml, kul, tradd. Ovrrasknd stor forskjllr, faktisk. Jg hadd valgt å still mg mllom n ldr mann og n smålubbn fjortis som så ut til å vær i dårlig form. «Saman r in mindr alin». Dt først kvartrt gikk tållig grit. Litt for grit, kanskj. Vi strakk på oss, strammt litt hr og dr og bl bhaglig varm. Jg likt dt md gn matt. Mitt lill, privat områd, liksom. Barbi forklart og dmonstrrt, og rstn av oss lkt hrmgåsa. Bøy vnstr kn. Litt dypr. Pust rolig. Vri ovrkroppn mot vnstr. En hånd nd, dn andr opp mot takt. Jg flyttt på kroppsdlr i takt md instruksjonn, mn på t llr annt tidspunkt må høyr ha blitt til vnstr. Spilbildt mitt var oppnd og i utakt md d andr, og hjrnn nktt å forstå hva som var fil. En forsiktig hånd tok tak i to kroppsdlr og byttt på dm, så var jg md igjn. Vi sto i hundposisjonr og krigrstillingr, vi balansrt og pustt. Jg glmt d andr, jg glmt rstn av vrdn. Jg var strk, jg var smidig, jg pustt dyp yogapust og var ualminnlig konsntrrt. Plutslig dryppt n stor dråp nd på matta mi. Jg var svtt. Vldig svtt. Skull ikk dtt vær avspnning? Armmuskln tok slutt. Krampn tok tak i bina. Gamlingn var på vi nd i spagatn, og vd sidn av mg sto lubbnfrøkna i bro. Jg lurt på å gjør dt samm, mn instruktrisn stoppt mg. Vi prøvr dn modifisrt vrsjonn først. Yoga skal gjørs i ditt gt tmpo, smilt hun taktfullt. Slik byggr vi opp styrk og smidight på n skånsom måt. Endlig fikk vi lgg oss nd på ryggn. Dtt var n posisjon jg kunn lik! Kroppn kjnts bhaglig avslappt ut, og jg var godt fornøyd md gninnsatsn. Og ttrpå? Vl dt var ikk så Nw-Ag som jg trodd. Dt var mr god trning. Og nå som jg kjnnr to av d frmmd mnnskn, r dt lttr å møt til nst tim. Dssutn har jg også lyst til å stå i bro! Altrnativ trningsformr bgynnr å bli så vanlig at d knapt kan kalls altrnativ lngr. Yoga Yoga r n flr tusn år gamml trningsform som gir styrk, smidight, balans og avspnning. I løpt av n yogatim lds du gjnnom n rkk øvlsr som har ulik påvirkning på kroppn. Øvlsn åpnr for nrgistrømmr i kroppn som igjn påvirkr hlstilstandn. Trningsformn r skånsom, mn kan likvl vær hard, særlig om du vlgr powryoga. Ellr trningssntryoga, som nklt kallr dt. Qigong Qi btyr lærn om livsnrgi og nrgi, mns Gong står for kstra hardt arbid. Dtt r nkl øvlsr som r myk og ikk slitr på kroppn. Idn r å stt i gang nrgiflytn og få i gang blodsirkulasjonn. Qigong skal ro nd tankvirksomhtn, gi mr nrgi og bdr immunforsvart. Trningn har n mditativ virkning som gir avspnning og indr ro, utn at du blir vldig svtt. Pilats Pilats fokusrr på kjrnmuskulaturn i kroppn. Øvlsn i pilats r utviklt for å ta tak i nttopp dnn kjrnmuskulaturn. En kombinasjon av bvgls, pust og bvisstht prgr trningn, og dt r viktig å gjør øvlsn riktig så du r sikkr på at du strammr d områdn du skal. Rsultatt r lang, flksibl musklr og bdr holdning. Dtt r ypprlig styrktrning som du kan driv md i tillgg til kondisjonstrning

14 iform md Xtrm Hi-Tch Når du kommr i gang md trning, skal du ikk studr badvkta for å mål forbdrt fysisk form md økt musklmass kan piln fort pk oppovr d først måndn. For pålitlig og god dokumntasjon og hjlp til å trn riktigr, bør du rtt blikkt mot ny tknologisk løsningr. Tkst: Gir Gangstad Bildr: Øystin Eugn Hrmstad, Roy Storvik Trn foran skjrmn For dg som ikk vil nd opp som støttmdlm på t trningssntr llr ønskr å komm i form vd hjlp av hjmmtrning, r Wii Fit løsningn. Wii Fit r tilbhør til spillmaskinn Nintndo Wii. Gjnnom t trådløst balansbrtt md ulik snsorr kan du lær din gn kropp å kjnn, øv opp balansn og hold dg i form foran skjrmn. Md Wii Fit får du n rkk balansøvlsr, ulik formr for arobic (jogging, stp, rytmboksing m.m.), samt mang styrkog yogaøvlsr. Pris: Nintndo Wii ca. kr / Wii Fit ca. kr. 900 En prsonlig trnr på ørt micoach r t avansrt intraktivt trningssystm som bstår av n Samsung mobiltlfon, pulsmålr, skosnsor for Adidas løpsko og t prsonlig nttstd. Via display og talmldingr får du bskjd om hva du skal gjør i forhold til trningsprogrammt du llr micoach har lagt opp. Dn r lagt for utøvr på all nivår, utviklt for å inspirr dg til å nå din prsonlig mål. Gjnnom micoach-nttsidn har du trningsdagbok, statistikk og analysr av frmgang m.m. Pris: Fra kr Hold dg orintrt! Md n trnings-gps kan du planlgg turn på forhånd. Undrvis vil din digital trningspartnr fortll dg om du hngr md. Altrnativt kan du ta dn samm løypa om og om igjn for å s om tidn og pulsn forbdrr sg md din stignd formkurv. Dt finns mang ulik modllr, mn d flst har kaloriforbruk, pulsmålr, logging av rundtidr, gjnnomsnittsfart, toppfart m.m. D mst ksklusiv modlln kan ovrfør data til intrntt og din prsonlig trningsdagbok. Drsom du har GPS-mottakr til mobiln, finns dt gratis programvar på nttt som kan hjlp dg md trningn. D mst kjnt trningsprogrammn for mobil r Nokias Sports Trackr og Wayfindr Activ. Pris: Fra ca. kr til kr Fokus Portrttt Navn: Ronny H. Knag Aldr: 47 år Arbidsstd: BM Stavangr Tittl: Ass. Banksjf Er du mosjonist, ntusiast llr birkbinr? Jg r vl mosjonist når dt gjldr hard fysisk trning, mn r mgt aktiv som golfspillr. Størst fysisk prstasjon? Dn størst sportslig prstasjonn var å spill hvit t på Sola Golfklubb på 73 slag, tt ovr par. Hva r dn størst idrttsprstasjonn du drømmr/har planr om å gjnnomfør? Målt r å spill undr par på n god golfban. I tillgg skal jg sykl fra Lysbotn til Sirdaln snr i år. Kjnnr «blodsmakn» allrd ;-) Hvor mang gangr trnr du pr uk? 1-2 gangr i ukn i tillgg til å spill golf. Hva gjør du for å hold dg i form? Dt blir båd gntrning og organisrt trning, prøvr å få md mg tirsdagstrningn md Fokus Bank. Kunstn å gå omvir En skrittllr indikrr hvor fysisk aktiv du r i løpt av n dag. Mllom og skritt hvr dag r nødvndig for voksn som ønskr å komm i bdr form. Apparatt rgistrrr bvglsr ntn du går, joggr, løpr llr hoppr. Lur skritt: Gå til jobbn llr gå av bussn tidligr Ta trappa istdnfor hisn Bruk t toaltt som liggr lngr unna Skriv ut dokumntn i n annn avdling Snakk md arbidskollgr istdnfor å bruk mobil/-post Gå n kvldstur før du lggr dg Gå ut og spis lunsj Pris: fra ca. kr. 50 til kr. 800 En prsonlig trnr for håndn Optimal trning forgår i riktig tmpo llr md riktig intnsitt. En pulsklokk gir dg bskjd om hvordan du trnr og gjør trningn mr ffktiv. En pulsklokk kan motivr mosjonistr, da dn raskt kan indikr frmgang. Du kan still inn din prsonlig trningssonr basrt på formn du r i, og hva du vil oppnå. Klokkn fortllr om tmpot r for høyt llr om du må øk innsatsn. Varirt trning md ulik intnsitt gir bdr rsultatr, og du unngår ovrtrning. Pris: Fra ca. kr. 800 til kr iform md ipod Nik og Appl har samarbidt om t trningssystm som bstår av n ipod nano md gn mottakr og n skosnsor for Nik+ løpsko. Du synkronisrr båd musikk og trningsdagbok via ituns. På intrntt har du trningsdagbok md analysr og statistikk. Lag gn spilllistr for trningsøktn og øk innsatsn vd å spill gn powrsongs. Via display og talmldingr får du bskjd om innsats, rkordr og tidsbruk. Pris: Nik+ ipod Sport Kit kr. 249 ipod nano fra kr / Nik+ sko: fra kr Har du tnkt å trapp opp trningn? Målt r å gå fra passiv til aktiv mdlm på Elixia, samt trapp opp sykkltrningn md Fokus Bank. Hvilk vlfrdsgodr i Fokus Bank bnyttr du dg av? Elixiatrning, tirsdagstrningr, golftrningr, sportsmassasj og hyttli. God vlfrdstilbud! Er du opptatt av kosthold? Dlvis, mn ikk fanatisk. Nå har vi også n god kantin i Fokus Bank md varirt og god mat. Hva r ditt forhold til ulik typr mat? Dt blir oft halvfabrikat og frdigmat når tidn r mgt knapp. Hva likr du vd arbidsstdt ditt? Mgt god kollgr, god ton og godt humør. Spnnnd bdriftskundr og allsidig arbidsoppgavr. Dt viktigst dt r kjkt ;-) 26 27

15 lillhjrnn r dn stor sjfn Bgynn i dag! Dt finns ikk no prfkt starttidspunkt, mn du må vær motivrt llr fornmm trimmlyst. Bgynn md n aktivitt du mstrr. Gå n tur, dans llr løp, mn ikk ta dg hlt ut. Stt dg ralistisk og kortsiktig mål, f.ks. to trningsøktr à 30 minuttr pr uk llr minimum skritt hvr dag Blønn dg slv! God ordn på klær og utstyr r viktig. La dt vær ltt tilgjnglig. Ikk fokusr på hvor hardt du syklr llr hvor fort du løpr bruk hllr tid på trningn. Hvr gang du trnr, lggr du kronr i n pott. Jo mr trning, dsto størr blønning i kronr og formstigning. Trning r n vrdiskapnd aktivitt. Har du nylig bgynt å trn llr mosjonr, r lillhjrnn sntral md tank på å tablr n ny van. Dn først joggturn llr prøvtimn på trningssntrt r sjldn n utfordring. Suksss llr fiasko avhngr av d to til tr først utslagsgivnd måndn. Ambisjonr skaps på t øyblikk n van danns ovr tid. Tkst: Gir Gangstad Lær sportn din! Snakk md ksprtr, skaff dg n prsonlig trnr, ta timr, ls om sportn din llr bli mdlm av n klubb. Lær å trn på ulik måtr og ls om hvordan du forbyggr og unngår skadr. Pptalk Ta n prat md n komptnt prsonlig trnr llr n aktiv og ngasjrt vnn/vnninn. En pptalk r inspirrnd og gir ny trningslyst. Gjør trning til n dl av livt ditt! Fortll kollgr og vnnr at du har bgynt å mosjonr, og lv opp til drs forvntningr. Trn md andr, og la trningn bli n dl av ditt sosial liv. Du kan også hjlp andr md å komm i gang dt r hjlp til slvhjlp. Vær avbalansrt! Kroppn skal hvil ttr trningn. Å ovranstrng sg undr llr ttr trning gjør at lystn til å trn nst gang r forsvinnnd litn. Tilbakblikk Hva motivrt dg til å bgynn å trn først gang? Gjldr dn opprinnlig motivasjonn frmdls? Spør dg slv hvilkn følls du vil lv md dårlig samvittight llr føllsn av å vær i bdr form. Drsom rsultatn lar vnt på sg, kan du vurdr n pulsklokk dn gir raskt bskjd om din frmgang. Hold dg i gang! En ønskt van danns vd å tving sg slv i startn. Listn ovr unnskyldningr for ikk å trn r lang. Hvis du mistr trning n dag, kom strkr tilbak nst dag

16 Fokus Portrttt Gld din nst! Humor på arbidsplassn r alfa og omga for trivsl, strss og sykfravær. Ny forskning på alvorlig syk visr at sans for humor r livsviktig. Tkst: Gir Gangstad Bildr: Fokus Bank Svn Svbak, profssor i mdisin og psykologi I antikkn mnt man at mnnskts hls bl bstmt av balansn mllom d fir kardinalvæskn; blod, slim, gul gall og svart gall, kalt humors på latin. Vd likvkt mllom diss fir væskn r kroppn frisk. For my sort gall gav tungsinn, og for my blod gjord dg livlig og sorgløs. D som hadd ubalans i kroppsvæskn, bl kalt humoristr folk lo av dm. I dag lr vi også av humoristn, mn av hlt andr årsakr. Språklig stt hadd grkrn rtt «humor» r av avgjørnd btydning for hlsa. Livsviktig Svn Svbak, profssor i mdisin og psykologi, dltok i forskrtamt som publisrt forskningsrapportn md historins først bvis for at humoristisk sans økr sannsynlightn for å ovrlv vd alvorlig sykdom. Pasintr md kronisk nyrsvikt bl intrvjut om bl.a. utdanning, livskvalitt og sans for humor. Drsom pasintn scort høyt på sans for humor, var dt ovr trtti prosnt rdusrt risiko for å vær død to år snr. Sans for humor r md andr ord livsviktig. Støtdmprffkt Å ha sans for humor har n «støtdmprffkt», mnr Svbak. Når livts landvi blir humpt llr kronglt, du støtr på problmr på jobbn, sykdom llr krisr i livt, kan din humoristisk sans dmp plagn. I mang situasjonr kan n bfrind humoristisk kommntar stt ting i riktig prspktiv. Slik stt r sans for humor n slags «krisminimring». Dt motsatt r å krismaksimr uvsntlightr, hvrdagn blir trist og tung, og konskvnsn r n skrantnd hls. Tankns kraft Mnnskr som r rammt av sykdom, blir stadig påminnt hvor viktig tankns kraft r. Effktn og viktightn av å tnk positivt r vlkjnt, mn ingn kan påtvings t tankstt. Når pasintn ikk mstrr dtt aln, må dt gjørs i fllsskap md mnnskr som har humoristisk sans og positiv innstilling. Dtt gjldr ikk bar vd sykdom, mn i livt gnrlt. Kanskj du skull bli mr bvisst hvm du omgås i dt daglig? Vnnlig humor D flst tilbringr n stor dl av hvrdagn på jobb. Uanstt arbidsforhold vil dt oppstå provokasjonr, rivalisring, konfliktr og problmr. I følg humorksprt Svbak bør all arbidsldr som arbidr md mnnskr, ha kunnskap om hvordan humor virkr på arbidsmiljøt. Mønstrt r nmlig tydlig, dn god ldls har sans for humor. Humorn må vær vnnlig og mpatisk, dtt vil fungr sammnsplisnd, oppmuntrnd og strssrdusrnd. En ondsinnt form for humor skapr kun konfliktr. Forlngr livt I arbids- og privatliv bør du forsøk å s dt humoristisk i all situasjonr, llr snakk md non som du vt har n god kommntar på lagr. Uttrykkt «n god lattr forlngr livt» r bar dlvis riktig, dt r mang ulik årsakr til at vi lr, og humor r bar n av dm. Sans for humor r viktig i all livts fasr. Dt r sansn for humor som forlngr livt. D mang gaml grinbitrn, i motstning til humoristn, må ha trimmt sg til t langt liv. Svn Svbak «Forlngr n god lattr livt?», Fagbokforlagt, Humorn må vær vnnlig og mpatisk, dtt vil fungr sammnsplisnd, oppmuntrnd og strssrdusrnd Navn: Jørgn Malvik Aldr: 47 Arbidsstd: Fokus Kundsntr Tittl: Dirktør Fokus Kundsntr Er du mosjonist, ntusiast llr birkbinr? Jg r mosjonist, mn no variabl i prstasjonn. Priodvis kan jg trn my og andr priodr lit. Størst fysisk prstasjon? Jg har ingn stor fysisk prstasjonr å vis til. Hva r dn størst idrttsprstasjonn du drømmr/har planr om å gjnnomfør? Klarr jg å gjnnomfør i skikklig trningsøkt to gangr i uka, r jg fornøyd. Hvor mang gangr trnr du pr uk? I snitt trnr jg ca. 2 dagr i uka. Hva gjør du for å hold dg i form? For t år sidn dro kona mg md på spinning. Dt syns jg r n utmrkt trningsform. Har du tnkt å trapp opp trningn? Målt blir nok mr å hold samm trningsmngd frmovr som i dag. Hvilk vlfrdsgodr i Fokus Bank bnyttr du dg av? Jg spisr frukt fra kantina, og jg bnyttr mg av hlssjkkn hos bdriftshlstjnstn når d r på bsøk. Er du opptatt av kosthold? Ikk vldig, mn prøvr å innta n dos md frukt og grønnsakr hvr dag. Hva r ditt forhold til ulik typr mat? Jg må vl innrømm at n stor dl av middagn r basrt på halvfabrikat. Frdigmat og junk food spisr jg nstn aldri. Hva likr du vd arbidsstdt ditt? Flott lokalr, kjmptrivlig kollgr. Egntlig alt

17 Mang opplvr at søvnn blir bdr, og ltt trning kan forbygg og ha positiv påvirkning på dprsjon og tung tankr Hlsgvinstn for å bar vær litt i aktivitt r stor i forhold til å vær hlt inaktiv. Dt r god nyhtr for d av oss som fortrkkr hjmmliv og sofa frmfor trningsstudior og turr i skog og mark. Tkst: Schjærvn PR Bildr: Shuttrstock Fra sofagris til hvrdagsmosjonist Kun 30 minuttr md fysisk aktivitt hvr dag, som gjrn kan dls opp i mindr bolkr, har positiv hlsffktr (s nst sid). Mang opplvr at søvnn blir bdr, og ltt trning kan forbygg og ha positiv påvirkning på dprsjon og tung tankr. Fordøylsn fungrr bdr og vntull spnningssmrtr i kroppn, for ksmpl fra stillsittnd arbid, kan rdusrs llr forsvinn hlt. Ltt mosjon r også bra for å forbygg llr rdusr ovrvkt. Gnrlt r mosjon viktig for å forbygg sykdommr

18 Hvorfor 30 minuttr? Kurvn til høyr visr at du får n btydlig hlsgvinst hvis du økr ditt fysisk aktivittsnivå fra lavt til modrat. Voksn og ldr anbfals å vær fysisk aktiv i minst 30 minuttr hvr dag md modrat intnsitt, tilsvarnd rask gang. Aktivittn kan dls opp i mindr bolkr, for ksmpl 3x10 minuttr. Barn og ung anbfals å vær i allsidig fysisk aktivitt minst 60 minuttr hvr dag. Aktivittn bør inkludr båd modrat og høy intnsitt og kan dls inn i kortr priodr i løpt av dagn. Rglmssig fysisk aktivitt rdusrr risikon for tidlig død og forbyggr n rkk livsstilssykdommr, ksmplvis hjrt- og karsykdommr, diabts typ 2 og viss typr krft. Trskln for å bgynn å trn llr vær mr fysisk aktiv, kan oft vær høy. Mn du trngr ikk kjøp dt nyst trningstøyt llr mld dg inn i t dyrt trningssntr, i hllr trngr du å trn til maraton for å få n hlsmssig gvinst. Hvrdagsaktivittr som å gå n kvldstur llr sykl til og fra jobb r billig og nkl måtr å få opp pulsn på. Lk md ungn, bruk trappn mr, bli md i t idrttslag llr n gågrupp. Kanskj kan du avtal å gå tur i lunsjn md non kollgr? Dt r viktig å finn aktivittr som du kan motivrs av ovr lngr priodr. Hlsgvinst 30 minuttr daglig modrat aktivitt. Lavt Modrat Høyt Fysisk aktivittsnivå Fra mosjonist til trimfantom Mang av oss r gansk aktiv på fritidn og brukr kroppn n god dl i hvrdagn og gjnnom fritidsaktivittr. Hlsgvinstn for å øk mngdn fysisk aktivitt r ikk så drastisk for dg som for d som går fra lit til modrat mngd aktivitt, mn lik fullt kan økt mngd gi god hlsmssig uttlling. Viktigst r å hold motivasjonn opp. Dt kan gjørs på mang måtr. For dt først kan dt vær lurt å stt sg mål. Vil du dlta i t løp? Gå Birkbinrn? Bli strkr nn nabon? Så lng måln r nonlund ralistisk, blir trningn båd mr morsom og utfordrnd nn å mosjonr utn mål og mning. Vidr r variasjon viktig, båd for å opprtthold motivasjon og for å unngå slitasjskadr. Kombinr styrktrning md utholdnhtstrning, og prøv årstidsavhngig aktivittr. Jogging, padling, sykling og svømming r suprt om sommrn, mns vintrstid r ski, skøytr og gåturr godt gnt. Som mosjonist r dt viktig at du drikkr nok vann før, undr og ttr trning, samt å spis varirt og sunt for å tilfør kroppn nok minralr, protinr og vitaminr. Husk også å start all aktivittr md oppvarming slik at du unngår skadr. Kild: Statns råd for rnæring og fysisk aktivitt, 2000 Ls mr om hlsgvinstn du får vd å vær i rglmssig fysisk aktivitt på: 4 X 4 minuttr r nok! NTNU har forskt my på hva slags trning som gir bst ffkt båd for mosjonistr og toppidrttsutøvr. Konklusjonn r at 4x4 intrvallr r dt bst altrnativt. To gangr i uka r nok til å hold oksygnopptak og blodårfunksjon på t rimlig høyt nivå. Bgg dlr r avgjørnd for hls og livslngd. I praksis btyr 4x4 intrvallr at du har fir innsatspriodr md fir minuttrs varight og n intnsitt på % av makspuls. Mllom innsatspriodn kjørr du tr minuttr md lavr intnsitt. En økt tar mllom 35 og 45 minuttr, inkludrt oppvarming og ndkjøring. Joggform på fir ukr Slv på kun fir ukr kan du komm i markant bdr form. Stt av tr ttrmiddagr i ukn ovr n månd, og du vil garantrt mrk rsultatr. Dn først ukn startr du ltt md n halvtims til tims rask gåtur. Lgg gjrn inn rask partir. I uk to vkslr du mllom å gå i raskt tmpo og jogg ltt. Start md tt minuttrs joggpartir, og øk til fm i løpt av ukn. Uk tr liknr på uk to, mn forlng joggpartin til ti minuttr, mns gåpartin rdusrs til 3-5 minuttr. I dn sist ukn startr du all øktn md ltt jogging, før du løpr raskr i minuttr, før du avsluttr md rolig gang. Ettr fir ukr vil du mrk at formn r mrkbart bdr, og du kan start md lngr løpøktr, llr kanskj løp raskr. Husk godt skotøy om du joggr rglmssig; hlst bør skon bytts ut omtrnt n gang i årt. Kvinnr bør invstr i n god sports-bh. For god nttsidr om å komm bdr i form, sjkk: nrk.no/puls, loplabbt.no, kondis.no, adidas.com/running og no Trim for livt ta kontroll ovr d fysisk lovn Stadig flr r fysisk inaktiv i hvrdagn, og hlsmyndightn advarr mot n fdmpidmi. La ikk dn moralsk pkfingrn rtts mot dg! Ta kontrolln ovr gt liv og kjmp mot d fysisk lovn og tross gravitasjonn. Mosjonns btydning for båd fysisk og psykisk hls r solid vitnskaplig dokumntrt. Lar du dg ikk påvirk av statlig holdningskampanjr og moral, bør du uanstt rflktr rundt forskningns kald fakta i listn ndnfor. Fysisk aktivitt og virkning på hlsn Styrkr hjrt og lungr Snkr blodtrykkt Rdusrr risikon for hjrt- og karsykdom Rdusrr risikon for diabts typ 2 Rdusrr risikon for fdm Forbyggr nklt krftsykdommr Styrkr oppbygging av binmass hos barn og ung Rdusrr risikon for brudd Gir bdr musklstyrk, balans og motorikk, som bl.a forbyggr ryggplagr og motvirkr fall i ldr år Stimulrr tarmfunksjonn Bdrr dn psykisk hlsn, bl.a. vd å gi bdr søvn, mr ovrskudd, bdr vn til å mstr strss, motvirk aldring og dprsjon Kild: Sosial- og hlsdirktoratt Typ I llr typ II? Skjlttmuskulaturn r, gntisk stt, svært ulik fra prson til prson. All r født md viss mngd typ I og typ II musklfibr. Typ I kan utvikl lit kraft og r langsomm og utholdnd. Typ II r strk og hurtig og lit utholdnd. I ksplosiv idrttsgrnr har utøvrn opptil 90 % typ II musklfibr,mns utholdnhtsidrttsutøvr har tilsvarnd skjvfordling av typ I. Din gntisk kombinasjon får konskvnsr for hvilk aktivittr som passr for dg, slv om trning kan gjør all båd størr, strkr, hurtigr og mr utholdnd. Finn ut hvilk aktivittr som passr for din muskulatur! Dt r lttr å komm i bdr form vd å driv md aktivittr som r tilpasst dg ikk all må driv md jogging. Fokus Portrttt Navn: Elln Lorntzn Stn Aldr: 38 Arbidsstd: Markts Support Tittl: Tamldr Oslo, NK Markts Support Er du mosjonist, ntusiast llr birkbinr? Jg kan vl kall mg ntusiast. Størst fysisk prstasjon? Hr må jg svar rundvask av hust! Hva r dn størst idrttsprstasjonn du drømmr/har planr om å gjnnomfør? Ingn. Jg r ikk så kstrmt opptatt av prstasjonr innn idrtt. Hvor mang gangr trnr du pr uk? Jg trnr fast n dag i uka, mn har hund og går tur minst 2 gangr pr dag langs vi og i skog og mark. Hva gjør du for å hold dg i form? Jg drivr md gntrning og turorintring. I tillgg prøvr jg å trn opp hundn til å bli godkjnt som rdningshund. Har du tnkt å trapp opp trningn? Ni, følr at jg holdr mg så pass i aktivitt at jg ikk har planr om dt. Hvilk vlfrdsgodr i Fokus Bank bnyttr du dg av? Dt nst jg kan skryt av r å ha vært n gang på hytta i Trysil. Er du opptatt av kosthold? Ja, jg syns dt r grit å vær bvist på hva man spisr, mn r langt fra fanatisk. Hva r ditt forhold til ulik typr mat? Halvfabrikat kan vær grit når man har dårlig tid, og man kan gansk oft supplr md råvarr. Junk food r godt av og til. Univrsittsgata 2 Pb 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Tlfon: Hva likr du vd arbidsstdt ditt? Flott kollgr, godt arbidsmiljø, mass humor, daglig utfordringr og ikk n dag r lik! 34 35

19 Bar gå du, jg powrwalkr! All som mislikr organisrt trning og innndørs aktivittr, kan gjrn ta bna fatt i stdt. Mn skal du få skikklig uttlling for dt rnt fysisk, bør du stt opp fartn. Og skal du hvd dg blant trningsfrikn, må du si at du drivr md powrwalking. Tkst: Pia Lis Bårdsn Bildr: Øystin Eugn Hrmstad En stor fordl i forhold til jogging r at du hl tidn har én fot på bakkn. Drmd skåns knærn Fordlr md powrwalking Litn blastning på kroppn Formr og styrkr muskln Hjlpr dg å hold vkta Styrkr immunsystmt Kostr nstn ingnting Nd to hav: God sko Vind- og vannttt klær Nic to hav: Vannflask Skrittllr Rumptask Supr- llr ullundrtøy Sydvst Fotoapparat Xtra nic to hav: MP3-spillr Pulsklokk Trnings-GPS Ting du IKKE skal gjør: Bruk for stor armbvglsr Fst blikkt på bakkn Dra skuldrn opp mot ørn Bruk vktr rundt anklr og håndldd Dt r intnsittn som r forskjlln Du kjnnr dt godt på kroppn allrd når du tippr fra rolig gåtur til litt mr aktiv, og powrwalking r nda t hakk mr nrgisk. Fartn liggr gjrn rundt 7-9 km i timn, og dt r naturlig at svttn brytr frm. Mn hvorfor? Dt fysisk utbyttt av rask gåturr r faktisk vldig stort. Dt gir bdr kondisjon, forbrnnr ftt og virkr forbyggnd på n lang rkk sykdommr. Samtidig r aktivittn lit blastnd og gir sjldn slitasjskadr. En stor fordl i forhold til jogging r at du hl tidn har én fot på bakkn. Drmd skåns knærn. Båd for trnt og utrnt Gåing i rolig tmpo på flat mark ovr lang tid gir også trningsffkt. Dt r n supr mtod for å bgynn å trn, og ttr hvrt vil kroppn tål størr blastningr hvis du ønskr å bli mr aktiv. Er du allrd godt trnt, kan du vlg rask turr i bratt og ulndt trrng. Da r dt ikk no problm å nå makspuls gjnnom «bar» å gå. Tips for bdr trningsutbytt Gå såpass fort at du mrkr at du må pust båd dypr og hurtigr. Hold hodt høyt, brystt frm og skuldrn lavt. Armn skal ha litt mindr nn 90 gradrs vinkl, og du skal bruk dm aktivt. Øk hastightn på armn, så kommr føttn ttr! Lat som om du går langs n lang, rtt linj, og bruk små, hurtig skritt. Kobl på muskln i «korsttt» rundt mag og rygg, og vipp bkknt ltt frmovr. HELE kroppn skal bruks. Dt gir vlformd musklr båd rundt hoftr, midj, mag og st! Stt dg mål, og bruk no som motivrr To gangr i uka, llr fm? Ti kilomtr llr førti? All dagr md «r» i? Har du først satt t konkrt mål, r dt lttr å gjnnomfør. I hvrt fall hvis målt r ralistisk! Og bstm dg lik godt først som sist vært skal aldri stopp dg! Trningsdagbok r ikk bar for litutøvr, også hvrdagsgår har stort utbytt av dt. Notr i hvrt fall lngd og tid for hvr tur, så kan du s innsatsn svart på hvitt ttr hvrt. Dt r vldig motivrnd når du sr tilbak på trningsmngdn llr avslørnd når du droppr non rundr. Å tll kalorir r gria for non, og dr bfinnr powrwalking sg midt mllom å gå og å løp. Musikk på MP3-spillr får mang til å gå båd kjappr og lngr, andr svrgr til lydbøkr. Brukr du GPS, vt du på mtrn hvor langt du går og hvor fort

20 F okus på ov rskudd dt lønnr sg Til lands, til vanns og til fjlls Non gangr r dn n Båt, og non gangr r dn snarr n Ulykk. Dt kommr an på. Ol Brumm Tkst: Gir Gangstad Bildr: Øystin Eugn Hrmstad Ikk all r fornøyd md n tur i fjllt. D søkr opplvlsr og trning tttr innpå naturn. Non vil bstig fjllt fra dn brattst sidn. Andr vil sykl lngr nn langt llr i usdvanlig ulndt trrng. Attr andr vil padl svvnd på still vann llr foss ndovr i buldrnd stryk. Hr r tr trndy idrttr md t brdt spktr av utøvlssmulightr. Klatring stintøft! Flr og flr har bgynt md innndørsklatring, mn historisk stt har klatring alltid forgått utndørs. Fjllklatring stillr høyr krav til rfaring og kunnskap, så bgynn gjrn innndørs md lånt llr lid utstyr. For klatring i naturn, bør du kjøp n førr for områdt du skal klatr i og vntult snakk md mr rfarn klatrr llr lokalkjnt. Når dt gjldr bkldning, r dt smart md lang buksr og ldig klær for bvglssfriht. Ta også md n varm jakk. I klatrvggn bhøvr du klatrsko, sl, kalkpos og taubrms. For utndørs klatring trngr du i tillgg t 60 mtr langt hltau, kortslyngr (antall avhngr av rutlngd), kstra karabinr, n 60/120 cm slyng og n skrukarabinr til topptaufst. Sist, mn allr mst, trngr du n hjlm. Mn hnsigtn, spør folkt, mningn, maalt? Dr r ingn hnsigt, dr r intt maal. Tindsportn r mningsløs som slv livt drfor kan dns troldom aldrig dø. Kajakk n smal sak? Dt finns t hav av forskjllig kajakktypr. Skal du kjøp gn kajakk, bløpr dt sg til drøy kronr. Er du bar nysgjrrig, r dt t billigr altrnativ å li hos n klubb, mn dt krvs oft mdlmskap. I n kajakk får du båd mosjon og naturopplvlsr i frisk luft fortrinnsvis på vann. Nybgynnr må lær sg iland- og ombordstigning fra brygg og strand, tømming av kajakk, padltknikk, støtttak, slvrdning og kamratrdning. Dt kan mao. lønn sg å ta t nybgynnrkurs. Til padlturn trngr du n vannttt pos som innholdr to stt md skift og nødproviant. For din gn sikkrht r årpos, vst, spruttrkk, lnsutstyr og årtau anbfalt. Sykkl lykkns hjul Sykling r for dg som likr å s dg rundt. Fra sykklstt kan du bli kjnt md byr, skog og fjll, ja sågar hl land! Undrlagt bstmmr du slv; gjørmt stir, grus llr asfalt. Du kan sykl nstn ovralt. Du kan sykl i dt du står og går i, mn skal du lgg ut på langtur llr trn, bør du vurdr å invstr i klær og utstyr. Skal du i tillgg sykl fort, r tttsittnd klær n nødvndight. Klsplagg du har bruk for: sykklskjortr (langog kortrmt), sykklshorts, sykklbuks, rgnog vindjakk og hanskr. Gt a bicycl. You will not rgrt it, if you liv. Mark Twain Når dt gjldr utstyr, r hjlm obligatorisk. Et par brillr bskyttr øynn mot insktr og rusk. Fastpdalr md tilhørnd sko, vil gi syklingn n ny dimnsjon dt rund tråkkt. Husk å ta md drikk og t par bananr til langturn. Ptr Wssl Zapff 38 39

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

NYTT. Alt går mye lettere! Kari og Anne-Mari ned 18 og 24 kilo. Ring 63 97 79 60

NYTT. Alt går mye lettere! Kari og Anne-Mari ned 18 og 24 kilo. Ring 63 97 79 60 3 2012 Utgave 22 Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy22 til 2030. NYTT Varig vektreduksjon og livsstilsendring Kari og Anne-Mari ned 18 og 24 kilo Alt går mye lettere! Anne-Mari

Detaljer

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny:

Pusset opp formen ned 30 kilo. Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: GRATIS AVIS 3 2013 UTGAVE 13 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Nye kurs starter nå! Ring for å sikre deg plass eller send easy13 til 2030. Amcar-interesserte Johnny: Pusset opp formen ned 30 kilo

Detaljer

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn Din vei til et sunnere og lettere liv Alt om Go123 slik u d r ø j g t de Kom i gang nå med Go123 rå gode råd For resultater KoStholdSPlAn 2 10 16 18 22 innhold 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20

Detaljer

Trening før og etter fødsel

Trening før og etter fødsel Trening før og etter fødsel Vi hører ekstremhistorier om hun som trener den dagen hun føder, og om hun som løper konkurranse to dager etter fødselen. Men hva med «alle» andre? Hvordan bør kvinner forholde

Detaljer

Nr. 2 2008 Årgang 5. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner. med Bekkenløsningsplager. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner

Nr. 2 2008 Årgang 5. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner. med Bekkenløsningsplager. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner BEKKEN I FOKUS Nr. 1/2011 - Årgang 8 BEKKEN I F KUS Nr. 2 2008 Årgang 5 Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen - 20-års jubileum Veien tilbake til arbeidslivet - Superkvinnens liv - Senioritakveld

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1 Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015 Feit 1 Om forfatteren. Dette er et notat jeg har skrevet basert på personlige erfaringer og diverse

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

nyeting Legg merke til Det endret livet hennes Fra virkeligheten: Positivitet og et hjerte for andre

nyeting Legg merke til Det endret livet hennes Fra virkeligheten: Positivitet og et hjerte for andre Føl deg vel, se bra ut. LIFEVår 2015 www.amoena.no Det endret livet hennes Fra virkeligheten: Positivitet og et hjerte for andre Spahemmeligheter Praktiske tips til hvordan du kan finne velværebehandlingen

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer