Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto"

Transkript

1 Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har i varirnd grad fil og manglr, i båd opps og innhold. D r drfor vikig å ls kommnarn il bsvarlsn. Bsvarlsn vil også kun vis n av flr mulig frmgangsmår. OBS!! Dnn bsvarlsn innholdr flr sidr scann ks. D byr a diss sidn vil a lang id å prin u. Fakor akkr - all som har ilbud sin bsvarlsr - all som har lag arbid nd i å få d gi u - Ragnar Torvik for kommnarr il bsvarlssn Innhold: Oppgav Bsvarls Kommnar

2 Oppgav 1: Ana a vi brakr n åpn økonomi md gi prisnivå. Diskur virkningn av finanspoliikk pngpoliikk undr flynd valuakurs og undr fas valuakurs. I dnn oppgavn vil jg drøf virkningn av finanspoliikk og pngpoliikk på n økonomi md fas valuakurs og n økonomi md flynd valuakurs. Til oppgavn vil jg bruk n IS/LM-modll, bygg u for åpn økonomi. Forusningr: Åpn økonomi. Snralbankn konrollrr pngmngd. rspørslsbsm produksjon. Ldig produksjonskapasi. Rlasjonr: Y = C + I + G + NX C = C(Y + T) I = I(Y, r) NX = X(Y*, ε) - εim(y, ε) Drminring: ndogn variablr: Y, C, I, NX. ksogn variablr: T, r, ε. Y = produksjon C = konsum I = Invsringr r = ralrn X = kspor ε = ralrnkurs IM = impor Y* = unlandsk produksjon ( variablr mrk md *, gjldr allid unlandsk nivå.) T = ska G = offnlig kjøp av varr og jnsr. Rlasjon (1) forllr oss a oal produksjon i økonomin r lik rspørsl. Rlasjon (2) forllr a priva konsum r rsula av privadisponibl innk. Dn disponibl innkn r lik produksjon (og innk), minus skanivå. Jo høyr innk/produksjon r, jo høyr vil priva konsum vær. Jo høyr skan r, jo lavr r dn disponibl innkn, og lavr vil konsum vær. C Y>0, C Y<0. Rlasjon (3) forllr oss a invsrningn avhngr av produksjon (og innk oal produksjon r lik oal innk), sam ralrna. Ralrna urykkr kosnadn vd å a opp lån dn forllr oss hvor my man må bal ilbak. Invsringn avhngr posiiv av produksjon/innk, mns høyr ralrn gir høyr kosnadr på lån, og vil drfor før il lavr invsringsnivå. I Y>0, I r<0

3 Rlasjon (4) forllr oss a nokspor r lik kspor minus impor. kspor r n øknd funksjon av unlandsk rspørsl. Når unlandsk produksjon, og drmd rspørsl, går opp, vil d før il øk kspor, fordi no av rspørsln vil dlvis havn på unlandsk varr. Når valuakursn går opp, vil ksporn også gå opp. Impor r øknd md Y (sørr produksjon gir sørr rspørsl innnlands, no av rspørsln havnr på unlandsk varr.) Marshall-Lrnr-binglsn: Marshall-Lrnr-binglsn sir oss no om hvordan n dprsiring påvirkr handlsbalansn, alså nokspor ( nokspor = kspor impor ). Dprsiring r nydig md høyr ε, ralvaluakurs. Vd å s på rlasjonn for nokspor kan vi forklar hva som skjr vd dprsiring: NX = X(Y*,ε) - εim(y, ε) Vi sr hr a ralvaluakurs inngår r sdr, følglig vil n dprsiring ha r ffkr på handlsbalansn. n dprsiring øk valuakurs inngår i rlasjonn for kspor, X = (Y*, ε ). Dprsiring r synonym md a vår valua blir billigr å kjøp i forhold il unlandsk valuar. D førr dirk il a norsk varr i uland blir rlaiv billigr på d unlandsk markd i forhold il unlandsprodusr varr. D førr il a n dl av rspørsln vris bor fra d som for unlandsk konsumnr r hjmmprodusr varr, grunn a vår varr har bli rlaiv billigr. Alså vil ksporn gå opp. D førr il forbdring av handlsbalansn, isolr s, gjnnom virkningn på kspor, il n forbdring av handlsbalansn. Ralvaluakursn ε inngår også inn i rlasjonn for impor, IM = εim(y, ε ). Virkningn ε har på impormngdn sr vi nå på: Dprsiring gjør a vi nå må bal mr for unlandsk varr nn før. D gjør a rspørsln innlands vris mo innlandsprodusr varr (som nå r rlaiv billigr), bor fra unlandsprodusr varr som nå r rlaiv dyrr. Isolr s sr vi a dprsiring gir forbdr handlsbalans fordi d førr il a impormngdn går nd. Dn rdj og sis ffkn dprsiring har på handlsbalansn r gjnnom valuakursns innvirkning på imporrgningn. Slv om punk ovnfor vis a imporn går nd, r d ikk slik a all impor forsvinnr. Vi vil forsa imporr varr og prisn på diss har gå opp vi må bal flr norsk kronr for unlandsk varr. Når imporrgningn økr vd dprsiring, førr d il, isolr s, n forvrring i handlsbalansn. n raldprsiring førr alså il: o posiiv ffkr på handlsbalansn, X, IM og n ngaiv virkning, εim - prisn går opp. D Marshall-Lrnr-binglsn sir r a d o posiiv ffkn vil il sammn vær srkr nn dn rdj, slik a dprsiring i virklighn førr il forbdring av handlsbalansn, NX. Vi anar a Marshall-Lrnr-binglsn gjør sg gjldnd i dnn oppgavn, slik a dprsiring vil gi forbdr handlsbalans. Udkk rnpari

4 Rlasjonn for udkk rnpari forllr oss om rnforhold mllom land. Rlasjonn sir a rnnivå i o ulik land må vær ilnærm lik hvrandr, så lng man rgnr md forvn dprsiring av valuakursn. Rlasjonn hvilr på forusningn om prfk???????. Vidr anar vi a akørn i obligasjonsmarkd r profimaksimrnd. D nkr på profi når d vlgr plassringsland. Valg mllom pngr og obligasjonr innnlandsk og unlandsk. Man holdr pngr for å gjnnomfør ransaksjonr. Obligasjonr holdr man for d gir avkasning rnr. Drfor r rnr alrnaivkosnadr vd å hold konanr/pngr. Anar a akørn holdr sin pngr i innnlandsk valua fordi d r nkls md ank på ransaksjonr. Når d kommr il obligasjonr r valg drimo ikk lik nkl. Hvis rnnivå i unlandsk obligasjonr r my høyr nn rnnivå på innlandsk obligasjonr vil d jo ilsynland gi my mr igjn om man plassrr pngn i obligasjonr i uland. Udkk rnpari ulds på følgnd må: * + 1 (A) 1+ i = ( 1+ i ) 1 + * + 1 (B) 1+ i = ( 1+ i ) 1 + * + 1 (C) 1+ i = ( 1+ i ) 1 + * + 1 (D) i i + (D) gir oss urykk ilnærm: innnlandsk rn vil vær (ilnærm) lik unlandsk rn pluss forvn dprsiring av valuakursn. D har srk implikasjonr for valg av obligasjonr d vil gi (ilnærm) samm avkasning, slv om d r høyr rn i land * + 1 nn i ann. Vil fra nå av bruk urykk som likh: i i + Før jg omskrivr bgrp vidr, vil jg påpk non ing som vil gjld for rsn av oppgavn: Prisnivå innnlands og unlands r gi og fas. D har implikasjonr for ralvaluakursn. P * Ralvaluakursn r gi vd: ε =, alså nominll valuakurs gang md unlandsk P prisnivå, dl på innnlandsk prisnivå. Undr forusningn om gi prisnivå vil rlasjonn forhold sg il ε =. Alså, når d o prisnivån r gi (fas), r ndringn i nominll valuakurs lik ndringn i ralvaluakursn. Anar vidr a frmidig valuakurs, + 1, r fas, slik a rlasjonn for udkk rnpari blir: (*): * i= i +, sam a vi da må dropp idsindksn. Vil nå a ugangspunk i (*) og uld forhold mllom valuakurs og rnnivå. i i* = +

5 * i = i i i* = = ( ) ( 1 + i i* ) Vi har uld sammnhngn mllom valuakurs og rnnivå. D vi får u r n klar, ngaiv sammnhng mllom rnnivå og valuakurs. Jo høyr rnnivå, jo lavr valuakurs. Jo lavr rnnivå, jo høyr ralvaluakurs. Kan gn inn dnn rlasjonn i n modll for rnparisrlasjonn: Målr rnn på loddr aks og valuakurs på vannr aks. I a r i* =, og ingn dprsiring r forvn. Bvglsr mo vnsr (høyr rn) gir apprsiring, bvglsr mo høyr gir dprsiring. D smmr ovrns md inuisjonn. Prisnivå og rnr: Da prisnivån i oppgavn r gi, vil d md n gang ndr invsringsrlasjonn, I(Y,r). Ralrnn r gi vd nominll rn minus inflasjon. Vd gi prisnivå r prisn konsan og når prisn r konsan r d ingn inflasjon. r = i π, π = 0 r = i Uldning av IS-rlasjonn: Vi skrivr om (4) il NX = NX(Y,Y*,ε). Vidr må vi s inn d ny urykk for ε uld i (*). I illgg må vi omskriv invsringsrlasjonn il å gjld nominll rnr. Vd å s all rlasjonn inn i (Y), ndr vi opp md følgnd urykk: Y = C( Y T) + I( Y, i) + G+ NX( Y, Y*, ) (1 + i+ i *) Rlasjonn gir oss likvk i varmarkd dn gir oss IS-rlasjonn for n åpn økonomi. Y r dn ndogn variabln: Rlasjonn bsmmr hvor høy produksjonn r. Vil nå gå ovr il n grafisk uldning av IS-kurvn.

6 Scnario: Øk produksjon øk rnr, som igjn forvrrr handlsbalansn. Hvis dn øk produksjonn i hjmland kom fra f.ks. øk offnlig ugifr, sr vi a ΔG>0 vil gi forvrr handlsbalans. IS-kurvn r fallnd fordi: Jo lavr rnnivå r, jo høyr vil produksjonn vær. Jo lavr rn, jo flr invsringr. Jo flr invsringr, jo høyr produksjon ( gjnnom muliplikaor virkningn ), jo høyr innk, jo høyr konsum, jo høyr rspørsl osv. Ny handlsundrskudd: Impor ovrgår kspor. ΔNX<0. NX=0 (handlsbalansn r i balans, diffransn mllom kspor og impor r lik null.) Har nå uld n fallnd IS-kurv, hvor lavr rn vil gi øk produksjon og høyr rn vil gi lavr produksjon. Øk rnr vil gi forvrr handlsbalans, grunn apprsiring, da Marshall-Lrnr-binglsn forsa gjldr. Sidn dprsiring gir forbdr handlsbalans, v vi a apprsiring vil gi forvrr handlsbalans. D sr vi i figurn, da handlsbalansn går fra å vær lik 0, il å bli ngaiv. LM-rlasjonn: LM-rlasjonn forllr oss hvordan pngmarkd fungrr. LM-rlasjonn gir oss likvk i pngmarkd. Likvk i pngmarkd r gi vd rlasjonn. M = Y L () i, ndogn variabl: i. P Rlasjonn forllr oss a ralpngmngdn må vær lik ralrspørsl r pngr. M - pngmngdn dl på prisnivå kan olks som M/1, sidn prisn r fas. Sidn P snralbankn konrollrr pngmngdn, vil d vær slik a gi fas prisr, så konrollrr d hl ralpngmngdn. Fornkl kan vi si a gi fas prisr r ralpngmngdn lik pngmngdn alså bsmmr snralbankn (ral)pngmngdn, og drmd vnsr sid av rlasjonn:

7 Y L() i urykkr folks rspørsl r pngr. Folks rspørsl r pngr avhngr av o fakorr: - innk (produksjon) - n L-funksjon av Y. Hvordan virkr diss på rspørsln r pngr? Md øk innk økr konsum. Før konsum går opp må vi ha no å konsumr MD pngr. Vd øk innk, økr folks konsum, som igjn byr a md øk produksjon og innk, så økr rspørsln r pngr. L(i) fangr opp ffkn rnnivå har på folks rspørsl r pngr. Vd høy rn vil d gi god avkasning å plassr pngr i obligasjonr dvs. ikk i pngr. I slik illfll vil alrnaivkosnadn vd å hold pngr (d man kunn jn om man sa dm i rnbærnd obligasjonr) vær høy. D (høy rn) gjør a folk vlgr å ha n dl av sin pngr i obligasjonr. D førr il lavr rspørsl r pngr, mns vd lav rnr r d li å hn på obligasjonr, slik a man vlgr d ms lvin å hold pngr. I slik ilfll vil pngrspørsln vær høy. Vi anar vidr a rspørsln r pngr ikk ndrr sg, slv om vi sr på n åpn økonomi. Drmd vil rlasjonn ikk rng ndringr. D ns sg mo n kompl modll r uldning av LM-kurvn på grafisk form. LM-rlasjonn urykkr likvk i pngmarkd. D byr a rspørsln r pngr s d må vær lik ilbud av pngr. Noasjon: M = M - monysupply = monydmand. Inuisjon: s d Vi holdr pngilbud fas, M. Vd M r pngrspørsln lik ilbud i punk a md d ilhørnd rnnivå. Sr for oss a M - pngrspørsln økr, mns pngilbud i 0 s liggr fas vd M. Vi sr da a rnn vil sig il i 1, da likvk blir å finn i punk b. Når pngrspørsln økr, må rna gå opp for å hold likvk i pngmarkd. Gjør vi d for all forskjllig??????, vil vi nd opp md LM-kurvn. LM-kurvn forllr oss a jo høyr produksjon, jo høyr vil rna må vær for å bhold likvkn i pngmarkd. Har nå uld IS-rlasjonn og IS-kurvn, sam LM-rlasjonn og LM-kurvn. Kan nå s dm sammn il n modll. Hjlpmodll vil vær rnparirlasjon- modlln.

8 Dn ndlig modlln sr slik u. I punk a r båd varmarkd og pngmarkd i likvk. Tilhørnd rn r i*, og b r punk på rnparirlasjonn md ilhørnd vrdir (rn og n valuakurs som ikk forvns å dprsir). Modlln r uld, og jg vil nå bny dn i min analys av virkningn av png- og finanspoliikk på åpn økonomir. Førs n md flynd valuakurs, så n økonomi md fas valuakurs. A) Åpn økonomi md flynd valuakurs: 1) Finanspoliikk: - vlgr å s på kspansiv finanspoliikk, ΔG>0 Inuisjon: Sarr u i a: iniial likvk md ilhørnd rnnivå i 0 og *. Gjnnomførr så n kspansiv finanspoliikk vi økr offnlig ugifr G. G inngår som vi v i IS-rlasjonn, og påvirkr produksjonn (Y) posiiv. Vi sr av skif a produksjonn økr fra Y1 il Y2. Når produksjonn går opp, gi LM r fas, økr rspørsln r pngr. Sidn d ikk svars md kspansiv pngpoliikk, må rnn øk il for å hold likvk i pngmarkd. Rna går opp il i 1. Rnøkningn vil i n åpn økonomi ha o ffkr på økonomin: - n dirk rnffk. i 1

9 - n indirk rnffk gjnnom Marshall-Lrnr-binglsn og rnparirlasjonn Dn dirk rnkanaln r gjnnom invsringn. Øk rn gir lavr invsringr, som igjn gir lavr produksjon, som igjn gir lavr konsum osv. Gjnnom dn dirk rnkanaln gir øk rn n dmping av finanspoliikkns ffk på produksjonn. Øk rn gir uifra M-L-binglsn og rnparirlasjonn følgnd rsula: Øk rn gir apprsiring. Apprsiring gjør norsk varr dyrr i uland, alså vil vi ksporr mindr. D dmpr også produksjonsoppgangn. Øk rn gir som sag apprsiring, og d gir sg ydlig ubrudd i handlsbalansn: dn forvrrs som rsula av øk offnlig ugifr og øk rn, jf. punk 1, 2 og 3 i M-L-binglsn. Invsringn r d ikk mulig å si no sikkr om, da d avhngr posiiv av produksjon og ngaiv av rna (som også går opp). Virkningn av ΔG>0 r usikr. Y: (pr. dfinisjon) I:? (i I, Y I ) C: (Y C ) NX: (jf. M-L-binglsn om apprsiring og forvrr handlsbalansn.) i: d s ( M går opp, M liggr hr fas, rnn økr for å opprhold likvk i pngmarkd). 2) Pngpoliikk: - sr på virkningn av kspansiv finanspoliikk undr flynd kurs. D innbærr a snralbankn økr pngmngdn. Inuisjon: Iniill likvk i punk a, md ilhørnd rnnivå i0, produksjonn Y1, og ingn forvn dprsiring av valuan. Økr så pngilbud slik a LM skifr uovr i figurn (posiiv). Gjnnom lavr rn får vi øk produksjon av o grunnr: Invsringn går opp, og gir gjnnom muliplikaorvirkningn øk produksjon Y. Samidig dprsirr valuan som rsula av rnndgangn, og vår varr blir billigr i uland, som gir sørr produksjon s s (grunn høyr kspor). Rnnivå går nd pr. dfinisjon ( M > M ). Virkningn på handlsbalansn r nydig: dprsiring gir jf. M-L-binglsn n forbdr handlsbalans.

10 Y: Y (i Y, X Y ) I: I (i I, Y I ) B) Åpn økonomi md fas valuakurs: 1) Pngpoliikk: For å hold n valuakurs fas, følgr d a land må ha samm rn som land d følgr. Anar a land følgr n fas kurs, og a d r rovrdig. Sr på dannlsn av valuakurs: * i= i + i = i* Undr fas valuakurs vil d ikk vær non forvn dprsiring. Rnnivå var gi vd unlands rnnivå pluss forvn dprsiring. Vd fas kurs r forvn dprsiring lik 0. Rlasjonn sir da i = i*. Av d forsår vi a rnnivå må vær lik land vi følgr si rnnivå. D har srk implikasjonr for pngpoliikkn: Pngpoliikkn må bruks koninurlig d for å hold rna (og drmd kursn) fas. nhvr ndring i M må kompnsrs for i form s av M. La oss sammnlign LM-rlasjonn undr fas og flynd kurs. M Flynd kurs: = Y L () i : Hr r rnnivå ndogn for snralbankn. D kan ndr P rnnivå for å gjnnomfør poliikk, vær d konrakiv llr kspansiv pngpoliikk. M Fas kurs: = Y L (*) i : Undr fas kurs r rnnivå ksogn. Snralbankn kan ikk P jusr hva rnnivå skal vær. Hvis vi skal følg n fas kurs, må vi ha samm rn som land vi følgr og rnnivå blir ksogn. Vi sr a vd fas kurs r rnnivå bsm av land vi følgr sin kurs. rgo bruks pngpoliikkn opp på d: Pngpoliikkn holdr kursn fas, og kan ikk bruks il no ann. Pngpoliikkn r drfor n umuligh gi a man følgr n fas kurs. 2) Finanspoliikk: Sr på ffkn av kspansiv finanspoliikk undr fas valuakurs. Økr G:

11 Inuisjon: Økr G, og opp går Y som rsula av øk rspørsl. Rnnivå r i* (mrk! Rnnivå r gi ksogn, vi må sørg for å opprhold i*). Rnn økr iniill, mn blir md n gang mø md øk pngmngd for å hold rna lik i* (og kursn fas). Hr sr vi a pngpoliikkn kommr il syn: når rna normal vil gå opp i rspons (f.ks. på øk produksjon), må pngpoliikkn md n gang bruks for å hold rnnivå fas. I ilfll hr sr vi a d blir før n kspansiv pngpoliikk for å bsørg i = i* r a Y har øk (og d drmd M har øk). Vi sr alså a finanspoliikk undr fas kurs r mr ffkiv, grunn a produksjonsøkning ikk førr il øk rnnivå. Drmd vil produksjon øk vidr uovr hva dn gjør undr flynd kurs. Samm poliikk vill ha før n økonomi md flynd kurs il produksjonsnivå Y 2 (sam høyr rn), mns hr økr produksjonn hl il Y 3, un rnøkning. Toalffkr: Y: Y (i konsan, G Y, undr) I: I (grunn Y fra Y 1 Y 3, un rnøkning.) i: i undr, dvs. i = i* Vi sr alså a kspansiv finanspoliikk r mr ffkiv undr fas kurs nn undr flynd kurs, fordi produksjonsøkningn ikk rfølgs av n rnøkning (som virkr dmpnd på produksjonsøkningn. Konklusjon: Vi har s a finanspoliikk r mr ffkiv i land md fas valuakurs nn i land md flynd valuakurs. Til gjngjld må land md fas kurs gi opp pngpoliikkn som poliisk insrumn pngpoliikkn må ddikrs il opprholdls av dn fas kursn (gi vd fas rnnivå). Fas kurs: - Virkningsfull finanspoliikk. - Misr pngpoliikkn som poliisk insrumn. Flynd kurs: - Mindr virkningsfull finanspoliikk. - Pngpoliikkn r vikig poliisk insrumn.

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer