Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto"

Transkript

1 Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har i varirnd grad fil og manglr, i båd opps og innhold. D r drfor vikig å ls kommnarn il bsvarlsn. Bsvarlsn vil også kun vis n av flr mulig frmgangsmår. OBS!! Dnn bsvarlsn innholdr flr sidr scann ks. D byr a diss sidn vil a lang id å prin u. Fakor akkr - all som har ilbud sin bsvarlsr - all som har lag arbid nd i å få d gi u - Ragnar Torvik for kommnarr il bsvarlssn Innhold: Oppgav Bsvarls Kommnar

2 Oppgav 1: Ana a vi brakr n åpn økonomi md gi prisnivå. Diskur virkningn av finanspoliikk pngpoliikk undr flynd valuakurs og undr fas valuakurs. I dnn oppgavn vil jg drøf virkningn av finanspoliikk og pngpoliikk på n økonomi md fas valuakurs og n økonomi md flynd valuakurs. Til oppgavn vil jg bruk n IS/LM-modll, bygg u for åpn økonomi. Forusningr: Åpn økonomi. Snralbankn konrollrr pngmngd. rspørslsbsm produksjon. Ldig produksjonskapasi. Rlasjonr: Y = C + I + G + NX C = C(Y + T) I = I(Y, r) NX = X(Y*, ε) - εim(y, ε) Drminring: ndogn variablr: Y, C, I, NX. ksogn variablr: T, r, ε. Y = produksjon C = konsum I = Invsringr r = ralrn X = kspor ε = ralrnkurs IM = impor Y* = unlandsk produksjon ( variablr mrk md *, gjldr allid unlandsk nivå.) T = ska G = offnlig kjøp av varr og jnsr. Rlasjon (1) forllr oss a oal produksjon i økonomin r lik rspørsl. Rlasjon (2) forllr a priva konsum r rsula av privadisponibl innk. Dn disponibl innkn r lik produksjon (og innk), minus skanivå. Jo høyr innk/produksjon r, jo høyr vil priva konsum vær. Jo høyr skan r, jo lavr r dn disponibl innkn, og lavr vil konsum vær. C Y>0, C Y<0. Rlasjon (3) forllr oss a invsrningn avhngr av produksjon (og innk oal produksjon r lik oal innk), sam ralrna. Ralrna urykkr kosnadn vd å a opp lån dn forllr oss hvor my man må bal ilbak. Invsringn avhngr posiiv av produksjon/innk, mns høyr ralrn gir høyr kosnadr på lån, og vil drfor før il lavr invsringsnivå. I Y>0, I r<0

3 Rlasjon (4) forllr oss a nokspor r lik kspor minus impor. kspor r n øknd funksjon av unlandsk rspørsl. Når unlandsk produksjon, og drmd rspørsl, går opp, vil d før il øk kspor, fordi no av rspørsln vil dlvis havn på unlandsk varr. Når valuakursn går opp, vil ksporn også gå opp. Impor r øknd md Y (sørr produksjon gir sørr rspørsl innnlands, no av rspørsln havnr på unlandsk varr.) Marshall-Lrnr-binglsn: Marshall-Lrnr-binglsn sir oss no om hvordan n dprsiring påvirkr handlsbalansn, alså nokspor ( nokspor = kspor impor ). Dprsiring r nydig md høyr ε, ralvaluakurs. Vd å s på rlasjonn for nokspor kan vi forklar hva som skjr vd dprsiring: NX = X(Y*,ε) - εim(y, ε) Vi sr hr a ralvaluakurs inngår r sdr, følglig vil n dprsiring ha r ffkr på handlsbalansn. n dprsiring øk valuakurs inngår i rlasjonn for kspor, X = (Y*, ε ). Dprsiring r synonym md a vår valua blir billigr å kjøp i forhold il unlandsk valuar. D førr dirk il a norsk varr i uland blir rlaiv billigr på d unlandsk markd i forhold il unlandsprodusr varr. D førr il a n dl av rspørsln vris bor fra d som for unlandsk konsumnr r hjmmprodusr varr, grunn a vår varr har bli rlaiv billigr. Alså vil ksporn gå opp. D førr il forbdring av handlsbalansn, isolr s, gjnnom virkningn på kspor, il n forbdring av handlsbalansn. Ralvaluakursn ε inngår også inn i rlasjonn for impor, IM = εim(y, ε ). Virkningn ε har på impormngdn sr vi nå på: Dprsiring gjør a vi nå må bal mr for unlandsk varr nn før. D gjør a rspørsln innlands vris mo innlandsprodusr varr (som nå r rlaiv billigr), bor fra unlandsprodusr varr som nå r rlaiv dyrr. Isolr s sr vi a dprsiring gir forbdr handlsbalans fordi d førr il a impormngdn går nd. Dn rdj og sis ffkn dprsiring har på handlsbalansn r gjnnom valuakursns innvirkning på imporrgningn. Slv om punk ovnfor vis a imporn går nd, r d ikk slik a all impor forsvinnr. Vi vil forsa imporr varr og prisn på diss har gå opp vi må bal flr norsk kronr for unlandsk varr. Når imporrgningn økr vd dprsiring, førr d il, isolr s, n forvrring i handlsbalansn. n raldprsiring førr alså il: o posiiv ffkr på handlsbalansn, X, IM og n ngaiv virkning, εim - prisn går opp. D Marshall-Lrnr-binglsn sir r a d o posiiv ffkn vil il sammn vær srkr nn dn rdj, slik a dprsiring i virklighn førr il forbdring av handlsbalansn, NX. Vi anar a Marshall-Lrnr-binglsn gjør sg gjldnd i dnn oppgavn, slik a dprsiring vil gi forbdr handlsbalans. Udkk rnpari

4 Rlasjonn for udkk rnpari forllr oss om rnforhold mllom land. Rlasjonn sir a rnnivå i o ulik land må vær ilnærm lik hvrandr, så lng man rgnr md forvn dprsiring av valuakursn. Rlasjonn hvilr på forusningn om prfk???????. Vidr anar vi a akørn i obligasjonsmarkd r profimaksimrnd. D nkr på profi når d vlgr plassringsland. Valg mllom pngr og obligasjonr innnlandsk og unlandsk. Man holdr pngr for å gjnnomfør ransaksjonr. Obligasjonr holdr man for d gir avkasning rnr. Drfor r rnr alrnaivkosnadr vd å hold konanr/pngr. Anar a akørn holdr sin pngr i innnlandsk valua fordi d r nkls md ank på ransaksjonr. Når d kommr il obligasjonr r valg drimo ikk lik nkl. Hvis rnnivå i unlandsk obligasjonr r my høyr nn rnnivå på innlandsk obligasjonr vil d jo ilsynland gi my mr igjn om man plassrr pngn i obligasjonr i uland. Udkk rnpari ulds på følgnd må: * + 1 (A) 1+ i = ( 1+ i ) 1 + * + 1 (B) 1+ i = ( 1+ i ) 1 + * + 1 (C) 1+ i = ( 1+ i ) 1 + * + 1 (D) i i + (D) gir oss urykk ilnærm: innnlandsk rn vil vær (ilnærm) lik unlandsk rn pluss forvn dprsiring av valuakursn. D har srk implikasjonr for valg av obligasjonr d vil gi (ilnærm) samm avkasning, slv om d r høyr rn i land * + 1 nn i ann. Vil fra nå av bruk urykk som likh: i i + Før jg omskrivr bgrp vidr, vil jg påpk non ing som vil gjld for rsn av oppgavn: Prisnivå innnlands og unlands r gi og fas. D har implikasjonr for ralvaluakursn. P * Ralvaluakursn r gi vd: ε =, alså nominll valuakurs gang md unlandsk P prisnivå, dl på innnlandsk prisnivå. Undr forusningn om gi prisnivå vil rlasjonn forhold sg il ε =. Alså, når d o prisnivån r gi (fas), r ndringn i nominll valuakurs lik ndringn i ralvaluakursn. Anar vidr a frmidig valuakurs, + 1, r fas, slik a rlasjonn for udkk rnpari blir: (*): * i= i +, sam a vi da må dropp idsindksn. Vil nå a ugangspunk i (*) og uld forhold mllom valuakurs og rnnivå. i i* = +

5 * i = i i i* = = ( ) ( 1 + i i* ) Vi har uld sammnhngn mllom valuakurs og rnnivå. D vi får u r n klar, ngaiv sammnhng mllom rnnivå og valuakurs. Jo høyr rnnivå, jo lavr valuakurs. Jo lavr rnnivå, jo høyr ralvaluakurs. Kan gn inn dnn rlasjonn i n modll for rnparisrlasjonn: Målr rnn på loddr aks og valuakurs på vannr aks. I a r i* =, og ingn dprsiring r forvn. Bvglsr mo vnsr (høyr rn) gir apprsiring, bvglsr mo høyr gir dprsiring. D smmr ovrns md inuisjonn. Prisnivå og rnr: Da prisnivån i oppgavn r gi, vil d md n gang ndr invsringsrlasjonn, I(Y,r). Ralrnn r gi vd nominll rn minus inflasjon. Vd gi prisnivå r prisn konsan og når prisn r konsan r d ingn inflasjon. r = i π, π = 0 r = i Uldning av IS-rlasjonn: Vi skrivr om (4) il NX = NX(Y,Y*,ε). Vidr må vi s inn d ny urykk for ε uld i (*). I illgg må vi omskriv invsringsrlasjonn il å gjld nominll rnr. Vd å s all rlasjonn inn i (Y), ndr vi opp md følgnd urykk: Y = C( Y T) + I( Y, i) + G+ NX( Y, Y*, ) (1 + i+ i *) Rlasjonn gir oss likvk i varmarkd dn gir oss IS-rlasjonn for n åpn økonomi. Y r dn ndogn variabln: Rlasjonn bsmmr hvor høy produksjonn r. Vil nå gå ovr il n grafisk uldning av IS-kurvn.

6 Scnario: Øk produksjon øk rnr, som igjn forvrrr handlsbalansn. Hvis dn øk produksjonn i hjmland kom fra f.ks. øk offnlig ugifr, sr vi a ΔG>0 vil gi forvrr handlsbalans. IS-kurvn r fallnd fordi: Jo lavr rnnivå r, jo høyr vil produksjonn vær. Jo lavr rn, jo flr invsringr. Jo flr invsringr, jo høyr produksjon ( gjnnom muliplikaor virkningn ), jo høyr innk, jo høyr konsum, jo høyr rspørsl osv. Ny handlsundrskudd: Impor ovrgår kspor. ΔNX<0. NX=0 (handlsbalansn r i balans, diffransn mllom kspor og impor r lik null.) Har nå uld n fallnd IS-kurv, hvor lavr rn vil gi øk produksjon og høyr rn vil gi lavr produksjon. Øk rnr vil gi forvrr handlsbalans, grunn apprsiring, da Marshall-Lrnr-binglsn forsa gjldr. Sidn dprsiring gir forbdr handlsbalans, v vi a apprsiring vil gi forvrr handlsbalans. D sr vi i figurn, da handlsbalansn går fra å vær lik 0, il å bli ngaiv. LM-rlasjonn: LM-rlasjonn forllr oss hvordan pngmarkd fungrr. LM-rlasjonn gir oss likvk i pngmarkd. Likvk i pngmarkd r gi vd rlasjonn. M = Y L () i, ndogn variabl: i. P Rlasjonn forllr oss a ralpngmngdn må vær lik ralrspørsl r pngr. M - pngmngdn dl på prisnivå kan olks som M/1, sidn prisn r fas. Sidn P snralbankn konrollrr pngmngdn, vil d vær slik a gi fas prisr, så konrollrr d hl ralpngmngdn. Fornkl kan vi si a gi fas prisr r ralpngmngdn lik pngmngdn alså bsmmr snralbankn (ral)pngmngdn, og drmd vnsr sid av rlasjonn:

7 Y L() i urykkr folks rspørsl r pngr. Folks rspørsl r pngr avhngr av o fakorr: - innk (produksjon) - n L-funksjon av Y. Hvordan virkr diss på rspørsln r pngr? Md øk innk økr konsum. Før konsum går opp må vi ha no å konsumr MD pngr. Vd øk innk, økr folks konsum, som igjn byr a md øk produksjon og innk, så økr rspørsln r pngr. L(i) fangr opp ffkn rnnivå har på folks rspørsl r pngr. Vd høy rn vil d gi god avkasning å plassr pngr i obligasjonr dvs. ikk i pngr. I slik illfll vil alrnaivkosnadn vd å hold pngr (d man kunn jn om man sa dm i rnbærnd obligasjonr) vær høy. D (høy rn) gjør a folk vlgr å ha n dl av sin pngr i obligasjonr. D førr il lavr rspørsl r pngr, mns vd lav rnr r d li å hn på obligasjonr, slik a man vlgr d ms lvin å hold pngr. I slik ilfll vil pngrspørsln vær høy. Vi anar vidr a rspørsln r pngr ikk ndrr sg, slv om vi sr på n åpn økonomi. Drmd vil rlasjonn ikk rng ndringr. D ns sg mo n kompl modll r uldning av LM-kurvn på grafisk form. LM-rlasjonn urykkr likvk i pngmarkd. D byr a rspørsln r pngr s d må vær lik ilbud av pngr. Noasjon: M = M - monysupply = monydmand. Inuisjon: s d Vi holdr pngilbud fas, M. Vd M r pngrspørsln lik ilbud i punk a md d ilhørnd rnnivå. Sr for oss a M - pngrspørsln økr, mns pngilbud i 0 s liggr fas vd M. Vi sr da a rnn vil sig il i 1, da likvk blir å finn i punk b. Når pngrspørsln økr, må rna gå opp for å hold likvk i pngmarkd. Gjør vi d for all forskjllig??????, vil vi nd opp md LM-kurvn. LM-kurvn forllr oss a jo høyr produksjon, jo høyr vil rna må vær for å bhold likvkn i pngmarkd. Har nå uld IS-rlasjonn og IS-kurvn, sam LM-rlasjonn og LM-kurvn. Kan nå s dm sammn il n modll. Hjlpmodll vil vær rnparirlasjon- modlln.

8 Dn ndlig modlln sr slik u. I punk a r båd varmarkd og pngmarkd i likvk. Tilhørnd rn r i*, og b r punk på rnparirlasjonn md ilhørnd vrdir (rn og n valuakurs som ikk forvns å dprsir). Modlln r uld, og jg vil nå bny dn i min analys av virkningn av png- og finanspoliikk på åpn økonomir. Førs n md flynd valuakurs, så n økonomi md fas valuakurs. A) Åpn økonomi md flynd valuakurs: 1) Finanspoliikk: - vlgr å s på kspansiv finanspoliikk, ΔG>0 Inuisjon: Sarr u i a: iniial likvk md ilhørnd rnnivå i 0 og *. Gjnnomførr så n kspansiv finanspoliikk vi økr offnlig ugifr G. G inngår som vi v i IS-rlasjonn, og påvirkr produksjonn (Y) posiiv. Vi sr av skif a produksjonn økr fra Y1 il Y2. Når produksjonn går opp, gi LM r fas, økr rspørsln r pngr. Sidn d ikk svars md kspansiv pngpoliikk, må rnn øk il for å hold likvk i pngmarkd. Rna går opp il i 1. Rnøkningn vil i n åpn økonomi ha o ffkr på økonomin: - n dirk rnffk. i 1

9 - n indirk rnffk gjnnom Marshall-Lrnr-binglsn og rnparirlasjonn Dn dirk rnkanaln r gjnnom invsringn. Øk rn gir lavr invsringr, som igjn gir lavr produksjon, som igjn gir lavr konsum osv. Gjnnom dn dirk rnkanaln gir øk rn n dmping av finanspoliikkns ffk på produksjonn. Øk rn gir uifra M-L-binglsn og rnparirlasjonn følgnd rsula: Øk rn gir apprsiring. Apprsiring gjør norsk varr dyrr i uland, alså vil vi ksporr mindr. D dmpr også produksjonsoppgangn. Øk rn gir som sag apprsiring, og d gir sg ydlig ubrudd i handlsbalansn: dn forvrrs som rsula av øk offnlig ugifr og øk rn, jf. punk 1, 2 og 3 i M-L-binglsn. Invsringn r d ikk mulig å si no sikkr om, da d avhngr posiiv av produksjon og ngaiv av rna (som også går opp). Virkningn av ΔG>0 r usikr. Y: (pr. dfinisjon) I:? (i I, Y I ) C: (Y C ) NX: (jf. M-L-binglsn om apprsiring og forvrr handlsbalansn.) i: d s ( M går opp, M liggr hr fas, rnn økr for å opprhold likvk i pngmarkd). 2) Pngpoliikk: - sr på virkningn av kspansiv finanspoliikk undr flynd kurs. D innbærr a snralbankn økr pngmngdn. Inuisjon: Iniill likvk i punk a, md ilhørnd rnnivå i0, produksjonn Y1, og ingn forvn dprsiring av valuan. Økr så pngilbud slik a LM skifr uovr i figurn (posiiv). Gjnnom lavr rn får vi øk produksjon av o grunnr: Invsringn går opp, og gir gjnnom muliplikaorvirkningn øk produksjon Y. Samidig dprsirr valuan som rsula av rnndgangn, og vår varr blir billigr i uland, som gir sørr produksjon s s (grunn høyr kspor). Rnnivå går nd pr. dfinisjon ( M > M ). Virkningn på handlsbalansn r nydig: dprsiring gir jf. M-L-binglsn n forbdr handlsbalans.

10 Y: Y (i Y, X Y ) I: I (i I, Y I ) B) Åpn økonomi md fas valuakurs: 1) Pngpoliikk: For å hold n valuakurs fas, følgr d a land må ha samm rn som land d følgr. Anar a land følgr n fas kurs, og a d r rovrdig. Sr på dannlsn av valuakurs: * i= i + i = i* Undr fas valuakurs vil d ikk vær non forvn dprsiring. Rnnivå var gi vd unlands rnnivå pluss forvn dprsiring. Vd fas kurs r forvn dprsiring lik 0. Rlasjonn sir da i = i*. Av d forsår vi a rnnivå må vær lik land vi følgr si rnnivå. D har srk implikasjonr for pngpoliikkn: Pngpoliikkn må bruks koninurlig d for å hold rna (og drmd kursn) fas. nhvr ndring i M må kompnsrs for i form s av M. La oss sammnlign LM-rlasjonn undr fas og flynd kurs. M Flynd kurs: = Y L () i : Hr r rnnivå ndogn for snralbankn. D kan ndr P rnnivå for å gjnnomfør poliikk, vær d konrakiv llr kspansiv pngpoliikk. M Fas kurs: = Y L (*) i : Undr fas kurs r rnnivå ksogn. Snralbankn kan ikk P jusr hva rnnivå skal vær. Hvis vi skal følg n fas kurs, må vi ha samm rn som land vi følgr og rnnivå blir ksogn. Vi sr a vd fas kurs r rnnivå bsm av land vi følgr sin kurs. rgo bruks pngpoliikkn opp på d: Pngpoliikkn holdr kursn fas, og kan ikk bruks il no ann. Pngpoliikkn r drfor n umuligh gi a man følgr n fas kurs. 2) Finanspoliikk: Sr på ffkn av kspansiv finanspoliikk undr fas valuakurs. Økr G:

11 Inuisjon: Økr G, og opp går Y som rsula av øk rspørsl. Rnnivå r i* (mrk! Rnnivå r gi ksogn, vi må sørg for å opprhold i*). Rnn økr iniill, mn blir md n gang mø md øk pngmngd for å hold rna lik i* (og kursn fas). Hr sr vi a pngpoliikkn kommr il syn: når rna normal vil gå opp i rspons (f.ks. på øk produksjon), må pngpoliikkn md n gang bruks for å hold rnnivå fas. I ilfll hr sr vi a d blir før n kspansiv pngpoliikk for å bsørg i = i* r a Y har øk (og d drmd M har øk). Vi sr alså a finanspoliikk undr fas kurs r mr ffkiv, grunn a produksjonsøkning ikk førr il øk rnnivå. Drmd vil produksjon øk vidr uovr hva dn gjør undr flynd kurs. Samm poliikk vill ha før n økonomi md flynd kurs il produksjonsnivå Y 2 (sam høyr rn), mns hr økr produksjonn hl il Y 3, un rnøkning. Toalffkr: Y: Y (i konsan, G Y, undr) I: I (grunn Y fra Y 1 Y 3, un rnøkning.) i: i undr, dvs. i = i* Vi sr alså a kspansiv finanspoliikk r mr ffkiv undr fas kurs nn undr flynd kurs, fordi produksjonsøkningn ikk rfølgs av n rnøkning (som virkr dmpnd på produksjonsøkningn. Konklusjon: Vi har s a finanspoliikk r mr ffkiv i land md fas valuakurs nn i land md flynd valuakurs. Til gjngjld må land md fas kurs gi opp pngpoliikkn som poliisk insrumn pngpoliikkn må ddikrs il opprholdls av dn fas kursn (gi vd fas rnnivå). Fas kurs: - Virkningsfull finanspoliikk. - Misr pngpoliikkn som poliisk insrumn. Flynd kurs: - Mindr virkningsfull finanspoliikk. - Pngpoliikkn r vikig poliisk insrumn.

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Muntlig eksamensøvelse. På en muntlig eksamen hjelper det ikke å kunne tenke svaret. Det må sies.

Muntlig eksamensøvelse. På en muntlig eksamen hjelper det ikke å kunne tenke svaret. Det må sies. FYS3 9 Uk 39 Oppgvr md løsningsforslg 39. Lplc spørsmål om polr LR og LRC... 39. Lplc rnsformson * sin... 39.3 LP-filr Konsrukson og nlys. s ksir md n dl puls... 5 39.6 Fourirrnsformson v rmp puls... 9

Detaljer

Løsning til seminar 2

Løsning til seminar 2 Løsning il sminar 2 Gnrl risn ss av dn nkl bdrifsir, og kan ikk påvirks dirk av vrkn arbidsakr llr arbidsgivrns gn organisasjonr. D r drfor arbidsakrn har sikkrh om prisn i ns priod, og drfor d r nød il

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Løsning til seminar 11

Løsning til seminar 11 Løsning til sminar Oppgav ) Strukturlt undrskudd Strukturlt, oljkorrigrt udsjttundrskudd gir t mål for dn undrliggnd utviklingn i dt oljkorrigrt udsjttundrskuddt. Utviklingn i dt oljkorrigrt undrskuddt

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014 Obligaorisk oppgave EON 30 høsen 204 Ved sensuren vil oppgave elle 20 prosen, oppgave 2 elle 50 prosen, og oppgave 3 elle 30 prosen. For å få godkjen må besvarelsen i hver fall: gi mins re nesen rikige

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI.

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI. MSK0 Masiosrusjo ØSNINGSOSG TI ØVINGSOPPGV Kap. Oppgav.5.8 ØVING : DIMNSJONING MT KNKKING Oppgav.5 a) Uldig av ulr ilfll III iv: Momliv om pu C (vsr dl av figur ()): M +x - y 0 M y - x Vi v fra fashslær

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Eksamensoppgave høsen 2 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å beså eksamen, må besvarelsen i hver fall: gi mins re rikige svar

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

for deg! Vi løser middagen -30% FOR HveRDaGen er bedre med MENY Svinekoteletter med rotmos på under 20 minutter Ferske Svinekoteletter

for deg! Vi løser middagen -30% FOR HveRDaGen er bedre med MENY Svinekoteletter med rotmos på under 20 minutter Ferske Svinekoteletter Vi løsr middagn for dg! 39 90 50% ord.pris 79,90/kg Frsk Svinkolr Svinkolr md romos på undr 20 minur Ny brødslag hvr 28% 3990 1990 30% 28% 2500 pr sk ord.pris 55,90/pk orsdag! prprsk sk Sinbi Avokado Annibrød

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Andre ordens system og vibrasjoner

Andre ordens system og vibrasjoner Andr ordns sysm og vibrasonr Hvordan mål Hvordan s opp n modll Sidspor vibrasonr Transfrfunkson Elkrisk Mkanisk Rsonrnd snsorr Scion 3.4: Dynamic Modls (Fradn Scion 8: Vlociy and accllraion (Fradn Scion

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Andre ordens system og vibrasjoner

Andre ordens system og vibrasjoner Andr ordns sysm og vibrasonr Hvordan mål Hvordan s opp n modll Sidspor vibrasonr Transfrfunkson Elkrisk Mkanisk Rsonrnd snsorr Scion 3.4: Dynamic Modls (Fradn Scion 8: Vlociy and accllraion (Fradn Paynr:

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer