Den riktige reiselederskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den riktige reiselederskole"

Transkript

1 Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls i Thilnd

2 l dg utfordr Mr nd t job n hlt ny livsstil bli guid md hl vrdn som din rbidsplss Når du tr bslutningn om å skift ut drssn din i Norg md n jobb i utlndt, bsluttr du dg også for ny opplvlsr, møt spnnnd kulturr og utfordringr i ny miljør. Å jobb som guid r nstånd, fordi dt gir dg n fordypning i dt lndt du rbidr i. Du r ikk br på fri llr gjnnomris, du lvr, bor og rbidr for n priod på t inspirrnd std. Jobbn blir ldri kjdlig. Hvis din drøm r å bli n v d mng millionr mnnskr som rbidr i rislivsbrnsjn på vrdnsbsis, så r n guid utdnnls t godt og sikkrt vlg. Som guid hr du lltid n størr virksomht bk dg. Du skl br gi gjstn dn bst srvic og llr nyt mulightn i ditt ny lnd. Fokus på dg Er du ovr 18 år og snkkr nglsk, så hr vi n plss til dg hos Srvic & co. Vi hr fokus på hvr nklt lv. All risn r forskjllig, drfor skl guidn hllr ikk vær lik. Hos oss r mngfoldight t pluss og i rislivsbrnsjn vil du opplv, t ulikhtn gjør oss strkr. Vi sr på din prsonlight og lyst til å utvikl lngt mr nn hv du hr gjort før. I løpt v utdnnlsn får du innsikt i hv jobbn som guid innbærr. Som dn nst guidskoln i Skndinvi r Srvic & Co sttskontrollrt i Dnmrk vi Roskild Hndlsskol. Dt r din grnti for t du blir undrvist i brnsjns høyst nivå. chris Krlsn Adm. dirktør i Srvic & Co. Vlkommn til rislivsbrnsjn. Du hr bstilt n ktlog fr Skndinvis størst guidskol og drmd blir du n v mng, som vi gjnnom d sist 13 årn hr utdnnt. Ovr guidr hr gjnnom tidn motttt diplom og størstdln v guidn du møtr ut på ll vrdns dstinsjonr r utdnnt hos Srvic & Co. D tok skrittt mot no nytt og nnrlds. I dg står d strkr i drs frmtidsbild fordi d dro på guidskoln. Jg håpr du får dn smm opplvlsn. jørgn sloth Dirktør for Roskild Hndlsskol Når lvn risr ut i vrdn i forbindls md drs utdnning får d utfordringr som vi ikk kn gi dm i t skndinvisk klssrom. D voksr fglig og prsonlig og i tillgg får d styrkt sitt språk, kunnskp og forståls v frmmd kultur. Dt gir dm modnht til f.ks. å gå i gng md vidrgånd utdnnls når d kommr hjm igjn. Roskild Hndlsskol sndr hvrt år lvr til utlndt for å studr og i smrbid md mr nn 20 ndr hndlsskolr i Dnmrk hr vtl md Srvic & Co.Dnn vtln innbærr bl.. t årlig guidkurs for HG-lvr. S2

3 hilsnr fr dn stor vrdn Sh f r M h llih O v, Mlt tr r idd r lt på Mlt f innr m r n s t id. Kor s f inns n r s t r f t, s ov r Joh d spn r lt i Vll t t om r iddr n b r på b nit s g t r nnd h r ys tt o is tor in g g js t f or å b n ls o v k r å hø til å v is r hr r dømm m hvor dn r id r ø dr n k t j for tll yn fr m til vå på øyn. H v r uk f å m p t his tor i r g js r j t n hr f or mng om ll d s r og jg blir ld g lov tor sl h un dr gn so r i li v å år sidn m f or g. ik k üss Tscohr f, Østrrik f r W s nd g v v isnin n r ø f n nø n hils n. S En lit ny g js t og d d t r gl n til bk k g g js tn ur t nå r d k o k s r r go d t r hø y t. A v i k n kr. m r o ø s hum n og go d s i s nø d ll pik nic t opp m måtr lt kk lig d t d på ll mu g i Nor g. r r hv d D t t jdlig k n fr Hilsr fr b åd sk ilpd mg. Dt r dn og fntstisk å r bid i t lnd som r så nnr ld s fr lt hv mn r vnt md hj mm. Dt r ny u tfor dringr hvr dg og jg tr or t l l som r bi dr i Afr ik vil si sg n ig it s tim for Afr ic. Jmbo jmbo fr Kny, Afrik S l m dilnd w S k t, T h fr Ph u. ig for c n r hll g og d t r t n f nin El s b folk undr ing. v r dn v vb t 5 / it 1 r om g m n m d v år id t ll s om s m hi nn om T n hilsn Hr r l fntn g j t tr I på g js tr s tisk ntur. n båt i t n p f b or d å lnds år v i om t r n siltur, g g d mid n og g buk t bdr jobb! Chlon n g nr in mn f in fr H Mrhb fr Alny, Tyrki Er for fullt i gng md brn klubb og hr mss ungr som står klr for skttjkt. Dnn ssongn hr vært hlt fntstisk morsom. Tnk t mn får lønn for å løp rundt i soln, bd md brn llr rrn gr ktivittr. Skttn r funnt, kkurt hr i Tyrki! ur g l i kum Egy pt d, og s I f r o n s l n d gå n s n r t 6 m r i t t hr d, hvor so ån d j g l lik, rb r ut Kong f luk tr t. Ingn d idt il g ør k n n s d l, d K i r o, L u r r xor, ili g n. D h t t r k v ld rf s oss s or g js t å mng r i m o n ns t m r bid mn og ulig f r id r h s å f or r. f r di g m g s k l j g P å m in d og s å g jør dykk mg E g y p r j g k l r s r t i f ik r f or tt t un d og r o v r f l u t f or s k t n. S3

4 nikolj kuch Projktldr Vi hr også jobb til dg! Hos oss får du jobbgrnti, og dt btyr t hvr nst kvlifisrt lv tilbys n nrkjnt jobb i utlndt i rislivsbrnsjn, lt fr rspsjonist til risldr. Dt r hundrvis v jobbmulightr som vntr på dg. Allrd på guidskoln kommr du til smtl hos n konsulnt fr vårt jobbsntr, så du kn komm i rbid dirkt ttr kursts slutt. Som nst guidskol kn Srvic & Co tilby d utdnnd guidn jobb i mr nn t firm. Dt r mulightr for å skift fr solguid til skiguid og omvndt. Vi r dssutn bhjlplig md ny jobbmulightr for guidr som llrd hr vært ut n ssong. jobbsntert Vi gir dg jobbgrnti og hjlpr dg ut i vrdn Vi hr kontktn Diplomt fr guidskoln og dn prsonlig smtln r nøkkln til mng guid og srvicjobbr som vår prtnr tilbyr. Som godkjnt lv fr skoln lovr vi dg n nrkjnt jobb i utlndt i trygg rmmr md god lønn og rbidsforhold. Størstdln v ll dnsk guidr utdnns i dg hos Srvic & Co. i tillgg rgns t stort ntll v svnskr, nordmnn, islndingr og dæringr. Alt ttr spsifikk ønskr og ttrspørsl v prsonl i brnsjn hr lvn n jobbkontrkt innn d tr først måndr ttr guidskolns slutt. d tjnr i dg mllom og kr ttr sktt, og som n slvfølg får ll guid btlt bolig, forsikring, trnsport, uniform smt n dl måltidr. Dssutn får god guidr konglig bhndling på dstinsjonn i form v invitsjonr til middgr, rbttr og ndr frynsgodr. gjnnomsnitt v nsttlssprosntn i risbrnsjn ttr ndt guidutdnnls Smtlig jobbsøknd lvr i % 83 % 88 % 92 % oktobr/ novmbr novmbr/ dsmbr pril/ mi Job vi JOBGARANTI Fndt slv job Stdig jobsøgnd Kvlifisrt til jobb Srvic & Co. grntrr nsttls til kvlifisrt lvr. Mr nn 80% v lvn r i dg kvlifisrt og får ttrfølgnd jobb. Du skl vis dt bst v dg slv i ll situsjonr. Srvic & Co s instruktørr og jobbvildr vgjør om lvn hr vist intrss og vært ktiv og dlttt på kurst. Dssutn vurdrs punktr som modnht, sosil, kulturll forståls m.m. smt rsulttn v d forskjllig guidprøvn. På jobb i soln S4

5 Få rfundrt hl guidskolprisn Arbidr du i smm firm i 12 måndr, får du hl kursprisn fr guidskoln hos stor stt v ll vår smrbidsprtnr! Ettr å h vært guid i Brvo Tours i mr nn 12 måndr hr jg nttopp fått rturnrt hl bløpt jg i min tid btlt for guidskoln hos Srvic & Co. Jg hr slv btlt når jg dltok på guidskoln mn fordi jg ttr min kvlifisring til jobb fikk rbid hos Brvo Tours og hr vært hos dm i ovr t år hr jg fktisk gått på guidskoln grtis. Guidlivt r flott og jg kn vrmt nbfl dtt til ll som vurdrr dt! Stffn Frnk, Brvo Tours Pngr på konton! Mng v vår smrbidsprtnr r md i rfundringsordning som sikrr dg n kstr bonus, når du hr rbidt i smm virksomht i minst t år llr t visst ntll ssongr. ikk no mn llr knskj Vår guid r mgt ttrktiv i brnsjn og d flst får jobb umiddlbrt ttr guidskoln. Vår lvr hr invstrt tid og pngr i n sriøs guidskol, drfor gir vi ikk br jobbgrnti vi kn også sikr dg t du får pngn tilbk ttr 12 måndr hos n smrbidsprtnr. Størstdln v vår smrbidsprtnr btlr hl prisn tilbk mns ndr får rfundrt mindr mn hr d ndr bonusordningr. Srvic & Co tilbkbtlr til dg, så lt går som vtlt. Ordningn gjldr kun for guidskoln i Spni. hvm vil du rbid for? hr får du jobb SERVICE & CO. utdnnr risldre og srvicprsonle til t STORT ntll risslskpr i Skndinvi og Turist byrår I utlndt. vårt nttvrk v smrbidsprtnr r omfttnd SAMARBEidSPARTNERE: Dnmrks dyktigst risldr En konstnt spring og dilog md Srvic & Co hr gitt oss d bst forutstningr for å nstt d dyktigst risldrn, som r Brvo Tours s vrmrk, som Dnmrks trdj størst slskp v chrtrrisr r n strk smrbidsprtnr omkring utdnnls og rkruttring nødvndig. Vi bsøkr nturligvis guidskoln i Spni og vi gldr oss til å trff dg. CARSTEN ANDERSEN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UTLANDSPERSONALET S5

6 Guidutdnnlsn Dt vr dn bst opplvlsn i mitt liv. Tkk til ll fr guidskoln. Dr r lskt og huskt. Cmill Driø Bræmr, Fcbook sitt. Lif is good :-) Gruoorbid i soln hotl hr r ditt ny hjm: Guitrt Cntrl Prk 5 ukrs opphold i Spni ttrktivt 3 stjrns hotll Når mn vil vær, rbid hrdt og utvikl sg r dt viktig å bo godt, spis god og sov godt. Midt i d flott omgivlsn v hv og byliv liggr Hotl Gultrt Cntrl Prk***, hvor du skl bo og konsntrr dg 100% om å bli guid. Guidskoln liggr i Cost Brv i Spni kun 80 km fr sntrum v Brclon. Hotllt liggr i dn øvrst dln v bdbyn Llort d Mr md kun få mtr til bdstrnd, butikkr, rsturntr og kfr. 4-stjrnrs fsilittr på Hotl Gultrt Cntrl Prk bor du i dobbltrom smmn md n nnn lv (nrom mulig mot tillgg). Hotllrommn hr blkong og r ll utstyrt md blnt nnt stllitt-tv, sikkrhts boks, klimnlgg og grtis trådløst intrntt. Du får nturligvis gt bd og toltt og dt r rngjøring flr gngr i ukn, smt rglmssig utskifting v håndklær og sngtøy. Vd hotllts imponrnd bssngområd kn du ls på guid-lksn mns du nytr soln og n kopp spnsk kff. Hr r dt blnt nnt oppvrmt innndørs svømmbssng, flr soltrrssr, nttklubb, brr og rsturntr. Dssutn r dt mulight for Fitnss, sp og msssj. Undrvisningn undr oppholdt forgår primært i hotllts konfrnsloklr og flls loklr. Srvic & Co stillr høy krv til fsilittn og Hotl Gultrt Cntrl Prk hr blnt nnt modrn AV utstyr til undrvisningn. My v tidn tr vi md oss undrvisningn ut fordi n dl ktivittr forgår vd bssngområdt, på strndn llr i områdt rundt hotllt. mmmmm..mat utn mt og drikk - dugr hltn ikk. drfor r dt viktig t du får god og solid måltidr, så du hr nrgi til å lær. Inkludrt i prisn r frokost og middg/kvldsmt md mng forskjllig kld og vrm rttr. Middg/kvldsmtn bstår v n dilig mny md lt fr d lokl ktlnsk rttr til spnsk nsjonlrttr smt rttr fr dt Intrnsjonl kjøkkn. Vlbkomm. Ls mr om hotllt på S6

7 Guidutdnnlsn billtt til prdis friområdt llort d mr Byn som ldri sovr vårt guidskolhotll liggr i dt vltblrt friområdt i Llort d Mr, som r bgrpt på n modrn friby. Hr r bylivt fylt md ksklusiv hotllr, fntstisk strndr og t spnnnd nttliv som tiltrkkr sg gjstr fr hl Europ. På opdgls i Llort d Mr Byns hovdttrksjon r dn vkr sndstrnd Fnls og dn lng, livlig promndn/hovdgtn. Dt r på hovdgtn mn finnr d flst v byns rsturntr, brr og diskotkr. Når guidkursn r i gng og i høyssongn lvs nttlivt fult ut i hlgn, kkurt som i Skndinvi. Llort d Mr hr n hygglig gmml bydl md sml gtr og lokl og billig rsturntr. Hr r dt lltid liv for dt r hr d lokl bor. Butikkn hr åpnt hl årt rundt og du kn få dt mst oftst for lvr prisn nn i Norg. D lokl innbyggrn r imøtkommnd så du kn fktisk øv på din spnsk glosr båd md hotllts prsonl og d lokl. Hvis du vil h litt mosjon kn du spill tnnis, sqush, bdminton, sykl llr t dg n løptur lngs dn lkr strnd vd Middlhvt. Rom md utsikt Nyt hvrt skund på skoln, for når dr kommr hjm igjn vil dr svn dt. Jg gldr mg til å h dr som kollgr når dr r frdig utdnnt. Dnni Hnsn, Fcbook sitt. Brclon og Ktloni: L Sgrd Fmili kirkn Gågtn Rmbln Cmp Nou Stdion* Gudis unik bygningsvrk Dt olympisk områdt Dlimust i Figurs C hmpions Lgu på Cmp Nou Cost Brv Nturopplvlsr i Pyrnn Miniputsttn Andorr *)FC Brclons hjmmbn, hvor ll Srvic & Co s lvr kn komm til n fotbllkmp og opplv stjrnn liv!

8 Guidutdnnlsn 250 timrs undrvisning lt dtt lærr du bli MED OG LÆR... ET KURS MED POWER DU ER KONSTANT I OVERHALINGSBANEN Ankomst til guidskoln Når du nkommr guidskoln får du utlvrt t skjm. Hl kurspriodn prsntrs, så du fr strtn kn h ovrsikt ovr hv som skl skj. skolns vrdigrunnlg Vi fokusrr på t du utviklr dg prsonlig og blir n mstr i å slg dg slv. D nyst torin om føllssmssig intlligns prgr hl skoloppholdt. Dt hndlr om å kjnnr sg slv, bhrsk forskjllig situsjonr og om å bli bdr til å tolk ndr mnnskrs signlr. Følg dn rød tråd Oppholdt r byggt som på t fristd md guidr og gjstr. Du lærr d vsntlig ting om risbrnsjn og d prktisk og individull oppgvr du ksts ut i, r dirkt rltrt til guidjobbn. Dt hl r tilrttlgt så du kn klr n guidjobb, når kurst r gjnnomført. En typisk dg på skoln Undrvisningn strtr oftst kl. 09:00 om morgnn og ttr formiddgs utfordringr blir dt n sist fr kl. 13:00-15:00, slik t du kn slikk litt sol vd bssngt llr t n kjølig dukkrt. Kvldsundrvisningn bruks til nnrlds undrvisning md dirkt rlsjon til virklightns rislivsbrnsj. Progrm mt r spnnnd og vkslr mllom forlsningr, grupprbid, individull oppgvr og cs rbid. Undr visningn forgår i t rsk tmpo md fokus på lrning by doing. Vd kursts vslutning ovrrkks t intrnsjonlt diplom til ll. Aktivitts- nimsjonslær Ansvr og bslutningr i prksis Cbrt og scntknikk Dkorsjon og img DiSC-prsjonlightsprofil Førsthjlpskurs Grnsbryting i prksis Guidjobbn i ll fsr Kommuniksjon og bildspråk Konstruktiv fdbck Krtivitt, flksibilitt og nytnkning Kroppsspråk Kulturlær og tilpsning i utlndt LIVE filmopptk v guidr på jobb Luftfrt Mmo-tknikk Mnnsk og prsonlight skp NLP (Nuro Linguistisk Progrmmring) Problmløsning Prsntsjonstknikk Risforsikring vd Europisk Slgstknikk Srvicsitusjon Srvictknikk Sikkrht, brdskpspln og krishåndtring Tmbuilding i prksis Tmwork Undrholdning Vilj, positivitt og vinnrmntlitt EKSEMPEL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Ankomst/vris i prksis Srvic og psykologi Kbrt og scntknikk Ankomst/vris i buss Mmo - Lær t husk Ankomst/vris i buss - ksmn 1/2 FRIDAG Hv r srvic? Sist NLP Srvictknikk Srvicsitusjonr Slgsholdning Kbrt og scntknikk Guidn som ktivittsvrt Ankomst/vris i buss Tmwork i ctionprkn Jobbt som guid Kultur og trivsl i utlndt Ankomst/vris i buss - ksmn Vlkomstmøt i prksis m/ kropsspråk 1/2 FRIDAG Rishistori NLP Spiling og rsonnns Slgsmodllr og slg i prksis Aktivittsguid i prksis Tmwork i ctionprkn Kultur og trivsl i utlndt Træning i vlkomstmød Risktlogr KVELDEN PÅ HOTELLET Elvrrngmnt FRI Showtim lvkbrt Sikkrhtsøvls i krissitusjon FRI Dn stor klssfstn Et ksotisk risfordrg S8

9 guidutdnnlsn møt vår dyktig instruktørr SERVICE & CO sin UNDERVISr R klre Til å Lær DG ALT OM REiSEBRANSjEN pll højsholt Stiftt v Srvic & Co. Fr bgynnlsn hr dt vært n dl v visjonn t ll skl kunn dlt, fordi ll kn bli guid og ll kn få jobbgrnti! Vi fokusrr på d mnnsklig kvlittn. I Srvic & Co tror vi t «guid gnt» som du også hr skl slipps fri. Min undrvisning tr utgngspunkt i din holdningr til dg slv og livt gnrlt. Din motivsjon og vilj r vgjørnd for din vn til å gjør n forskjll. Frshd Kholghi Dbttør, forfttr, skuspillr og fordrgsholdr Mitt fordrg hos Srvic & Co tr utgngspunkt i hvordn du kn ut vikl dg prsonlig. Jg brukr min gn opplvlsr fr møt md Dnmrk og kulturforskjll. Jg hr opplvd dt på godt og vondt. Hvordn trffr du d riktig vlgn og hvordn prioritrr du d positiv opplvlsr. Alt smmn r sgt md t smil om munnn og humørt på topp. Kim Elkjær Førsthjlpsinstruktør undr Dnsk Førsthjlpsråd Vitn kn rdd liv og n grundig førsthjlpsundrvisning bør vær obligtorisk, hvis mn skl rbid i fjrn lnd md frigjstr i ll ldr. Vi får innimllom tilbkmldingr om hvordn guidn hr vært md til å gjør n forskjll i n livstrund situsjon. Dt gjør min jobb på guidskoln kstr mningsfylt. michl juhl fddrs Mdir v Intm og Jobktpultn Guidutdnnlsn hndlr om my mr nn trdisjonll frdightr. Dn hndlr i lik høy grd om mnnsklig forståls og rlsjonr. I min undrvisning kommr jg undr hudn på lvn og inspirrr til størr bvisstht om d prsonlig rdskpr, hv t komptnt vrtskp krvr. Dn slgs komptns r vgjørnd for suksss i ll slgs situsjonr. Oddbjørn By Forfttr og norsk mstr i hukommls Som guid skl du husk n dl og lær ny ting fort. All kn lær å husk bdr, og jg kn gi dg non tknikkr som du kn bruk rstn v livt ditt, likgyldig hv du skl rbid md. Mmo htr systmt som jg rbidr md. Dt koblr din lngtidshukommls til d ny tingn som du skl husk. Dt r til og md nklt. Tobis Krlsson Hnrik Grov Olsn Sidsl Ndrby Kspr D Chon Prtnrkonsulnt i Privtsikring Når mn skl rbid som guid r dt nødvndig t mn forstår viktightn i t godt tmrbid. Jg r md for å lær dg hvilk mknismr som får t tm til å fungr optimlt og hvordn små forskjllr i din værmåt kn gjør t stort utslg i tmts trivsl og prstsjonr. Jg rbidr md tmrbid mn også din prsonlig måt å frmstå ovr for ndr og gi dg non vrktøy som du kn t md dg ut i jobbn. Dnsr og prformr Vi dnsn hr jg opplvd stor dlr v vrdn og jg hr opplvd hv dt vil si og bli kjnt nsikt til nsikt på godt og vondt. Dt finns mng prllllr md guidjobbn. Du skl vær frmpå, h mot til å still dg opp forn n størr forsmling og du skl yt mksimlt hvr gng. Alt dtt kn jg hjlp dg til å bli bdr på. Og j, vi skl slvfølglig også dns. Butikksjf i Tli Slg r n stor dl v guidns hvrdg. Min undrvisning går i dybdn md diss mknismr og gir gjstn lyst til å kjøp og smtidig gjør guidn i stnd til å håndtr slgt på n rspktfullt måt. Gjstn får n litn kstr opplvls på rismålt og forhåpntligvis r dt md å gjør drs fri hlt prfkt. I min undrvisning kommr du til å opplv slg på n ny og inspirrnd måt. Kvlittskontrollør og n dl v skolldlsn Dn utvikling jg sr lvn gjnnom går fr skolstrt til slutt r rtt og sltt imponrnd. For mng r guidutdnnlsr ikk kun n livsndring, mn bgynnlsn på n ny tilværls, hvor åpnht og nysgjrright r d ldnd prlllln. Md ydmykht og gld får jg lov til å gi min kunnskp vidr og drmd bli n dl v dn utviklingsprosssn, som du kommr til å gjnnomgå. Lrs Stgmn Olsn Mgnus Wilstrup Konsulnt og prsonl trnr hos Intm D gnskpr som mn tilgnr sg ut i vrdn kn mn ikk ls sg til. D skl lærs på dn hrd måtn og dt vt d prsonlnsvrlig hjmm i nordn. Drfor r guidutdnnlsn dn sikr vin til prsonlig utvikling. Jg sørgr for t du på guidskoln gjnnom din dfrd, får innblikk i gruppdynmikk og rollfordling. Dt rsultrr i suksss i tmrbidt. Stin Bruun Sngrinn, ntrtinr, konsptutviklr og trnr Jg hr ktivitts og prsntsjonstknikk smt undrholdning i fokus. Min bkgrunn gir d bst forutstningr for å lær dg diss frdightn som gjør dg dyktig til å ktivr og undrhold din gjstr på «d skrå brddr», så vl som i «hvrdgssitusjonr». På skoln utrttr dltgrn i løpt v få dgr mirklr og flyttr prsonlig grnsr også hr vi dt gøy! Jspr plm Lundorf Tidligr livvkt for konghust og konsulnt i bl.. sikkrht og krishåndtring I n konstnt turbulnt vrdn hvor dt r stort fokus på d uhldig opp lvlsn som skjr på ll vrdns rismål r dt vldig viktig t d kommnd guidr r ordntlig utdnnt til å kunn t hånd om drs gjstr, kollgr og ikk minst dm slv. Å kunn yt n viktig krishjlp smtidig vit hvordn mn kn skl tkl plutslig oppstått kritisk situsjonr kn gi stor sikkrht for nyutdnnd guidr. Skuspillr og CrossFit instruktør Dt r ikk nytt for non t mosjon og bvgls gir livsnrgi og positivitt i hvrdgn. Jg lærr dg non nkl øvlsr som du kn bruk ll stdr i vrdn og som kn vær md på å styrk kroppn din. CrossFit r for ll, ung og gml, tykk og tynn så dt r ingn unnskyldning for ikk å få pulsn opp. S9

10 Rundrisldrutdnnlsn NYHET! Bli rundrisldr målrttt risldrutdnnls til rundrisr i hl vrdn i smrbid md d skndinvisk risrrngørr Thilnd, Vitnm, Los og Kmbodsj - 4 lnd på 7 ukr! Hundrvis v opplvlsr, t målrttt utdnnlssprogrm som ikk finns i Skndinvi, t intrnsjonlt diplom og n unik jobbgrnti hos n v vår smrbidsprtnr i rislivsbrnsjn. - Og du kn ttrpå slv fortstt din oppdglssris md din ny kollgr i forlngls v utdnnlsn. Srvic & Co hr skpt n ny og nnrlds utdnnls for ung mnnskr som ønskr å lær no og som gjrn vil lngt ut i vrdn i slskp md ndr ung. Guidskoln i Thilnd r for dg som hr n drøm om å komm ut å rbid i som rundrisldr, fordi du lskr ksotisk lnd og hr intrss for fjrn kulturr. Utvikling fr strt til slutt Utdnnlsn på Srvic & Co. rundrisldrskol dskillr sg n dl fr guidskoloppholdt i Spni. Dt r t progrm md t bgrnst ntll dltgr som hr fokus på d individull oppgvr som n rundrisldr skl kunn håndtr. Utdnnlsns struktur gir dg mulight for å lær torin bk jobbn før du slv får lov til å prøv krftr md din gn rundris. Dt r gjort plss til t du skl opplv å utvikl dg fr strt til slutt, smtidig som du utforskr Østn og md d dyktigst og bst rundrisinstruktørn som din lærr. Utdnnlssprogrm Grunn utdnnls i Thilnd Rundris dl 1 i Thilnd, Los & Vitnm Din prsonlig spcilr on loction i Vitnm Rundris dl 2 i Vitnm, Kmbodsj & Thilnd Avslutning og vluring i Thilnd Jobbgrnti i rislivsbrnsjn Din ris vidr (Vlgfritt) 1. Thilnd 2. Los 3. Vitnm 4. Kmbodsj Smilnd Buddh S10

11 Rundrisldrutdnnlsn Hdd jg htt mulight til å dlt på n rundris utdnnls hdd jg hlt sikkrt gjort dt. Som rundrisguid står mn ovr for non hlt ndr utfordringr nn som chrtr guid. Så fntstisk t dt ndlig r kommt n utdnnls som gnr sg oss som gjrn vil rbid litt lngr bort og litt nærmr vår gjstr. Mln Jnsn, Phukt, Thilnd Nord, vst... Østn r bst Østn r rmmn om non v d størst vintrrismåln for skndinvisk gjstr. hr finns hl pkkn md kritthvit strndr, krystll blått vnn, n bfolkning som lltid møtr dg md t smil og som r hjlpsom. Hr r dt ksotisk mtrttr som duftr v n søt blnding v sitrongrss og krri i mng frgr, sjnrt munkr som lltid hr hndn smlt og bukkr dg vlkommn og gyln Buddhr som visr dg til t smfunn som ønskr n bdr vrdn. Hr finns dstinsjonr md stor ubrørt nsjonlprkr, hvor lfntr lvr sid om sid md tnisk minorittr og hvor d høy brg skpr kulissn i ditt livs vntyr. Historin r lng og drmtisk, mystisk og ovrtro r n dl v dgligdgn, storbyn r norm vrdnr for sg slv og kontrstn ovrlt forplntr sg dypt i n. Ikk undrlig t d flst rundrisr går til Østn og drfor kn vi hllr ikk finn t bdr std og plssr vår rundrisutdnnls. Guid på din gn rundris Ettr grunnutdnnlsn, hvor du lærr d lminnlig risldrkunnskpr, risr du vstd på dn først dl v rundrisn. Hr lærr du hvordn n rundris rrngrs og utførs i prksis. Du får vrktøy som du snr skl bruk når du på kursts ndr dl slv skl vær md å rrngr turr smmn md din kollgr. Dt r lrning by doing som r dt bst. I Vitnm får du mulight til å vlg mllom tr mnr, som ll hr rlsjon til rundrisldrjobbn. spsiln r nøy utvlgt, så du får gjnnom din gn intrssr oppnå dn kstr vitn, som skl komm dg til god når du slv skl ut og rbid md rundris gjstr t std i vrdn. D tr mnn som r md i utdnnlss pkkn r følgn Ntur og opplvls Kultur og histori Rligion og filosofi Hvrt mn hr n rkk dlfg og unik opplvlsr tilknyttt, og du skl undrviss v vår lokl i dr omgivlsr. dt vil ltså si, å dl v rligionsundrvisningn nvnt ovnfor kn forgå i dt lokl klostrt og t dt r fg i kulturmnt som gir mulight til å bo og lv md d lokl. Du kommr til å opplv uforglmmlig tmplr og pgodr og s hvordn d grønn rismrkr står i vnn, mns d lokl lndsmnnn plir høstn. Du får stt sjrmrnd byr mn også flott snd strndr hvor dt r mulig md snorkling llr yog undr plmn. mulightn r din Vi vsluttr rundrisn i Thilnd hvor dn sist ukn frm mot jobbn som rundrisldr og hvor vårt jobbsntr hjlpr d kvlifisrt lvn vidr. Din hjmris billtt r åpn. Dt btyr t du slv kn bstmm når du ønskr å ris hjm. Knskj vil du ut å rbid md dt smm. knskj vil du hjm til vnnr og fmili llr knskj hr du lyst å utforsk mr v Østn, Nw Zlnd llr Austrli nd mr. Dtt r hlt opp til dg. Fkt om rundris og rundrisldr En rundris r n utflukt ovr n lngr priod, opptil 2 ukr hvor gjstn sr n btydlig dl v t frmmd lnd og forvntr t rundrisldrn vt mr om rismålt nn d slv gjør i forvin. Rundrisldrn guidr gjstn rundt på ttrksjonn og visr dm d mst intrssnt stdn også d små og mindr kjnt områdn gjstn slv ikk vill h funnt frm til. Rundrisldrn skl slvstndig kunn ld sin grupp rundt. Slvfølglig md hjlp fr lokl guidr og dn lokl bfolkning. Dt krvr n strk prsonlight. Rundrisldrn hr gjstn ttt innpå sg hl tidn og dt r viktig og lv opp til gjstns forvntningr. Mn skl ldri vær sosil smtidig som mn nytr sitt gt slskp. Utovr dtt r dt n stor mngd mtril som skl vær formidlt på n god og ntusistisk måt. Runrisldrn skl vær nsvrsbvisst og h lyst til å t bslutningr. På n rundris oppstår dt innimllom situsjonr hvor mn r nødt til å finn n løsning rskt og hvor dt r nødvndig å kunn hndl md dt smm. Jungltxi! S11

12 lpinmodul bli ski- og snowbordguid Andorr dt r hr, snøn fllr! ALPIN KURSET ER ET TILBUD MED DIREKTE FORLENGELSE AV NOVEMBER/DESEMBER GUIDEKURSET Klr til løypundrvisning Offpist Vl Thorns Lit lnd - stor fjll Kurst forgår i Pyrnn i miniputtsttn Andorr, fir små timrs kjøring fr guidskoln på Cost Brv. Andorr hr Europs lvst tx-fr prisr og n skttprosnt nær null og lndt tilbyr nstånd nturopplvlsr md flott fjll og frisk luft. Sist, mn ovrhod ikk minst r dt god skiforhold md t kjmp br trrng for skiløpr på ll nivår. hnrik duus Instruktør, Srvic & Co. Syv dgr i løypn/bkkn Alpin-kurst bstår v syv hl dgr i bkkn, inklusivt hiskort smt profsjonll skiinstruktørr. Du bhøvr ikk my lommpngr for hr r tingn vldig billig. Dt r undrvisning ll dgn og målt r å gi dg nødvndig hjlp til kkurt ditt bstått guidkurs. Dt r nturligvis innlgt fritimr hvor ditt tlnt kn utfordrs på ski llr på snowbord. Skikurst r for ll. Båd d som r god skiløpr og d som ldri hr stått på ski før. Mn får n hl mss ut v kurst i Andorr. Undrvisningn r tilrttlgt så mn får n innblikk i hvordn n skiguid rbidr smtidig som mn får trnt på sin skifrdightr. S12

13 n guidutdnnls hos srvic & co. r n dokumntrt suksss RING ELLER SKRIV TIL EN TIDLIGERE ELEV ALLEREDE IDAG Ettr hvr som kurst pågår spør vi lvn om d hr fått full vlut for pngn. Spørrskjmt som utlvrs til hvr nklt lv i vslutningsfsn utfylls nonymt. spørsmåln bsvrs på n skl fr 1-5, hvor 5 r dn høyst krktr. Ettr dtt brbidr lvns svr sttistisk. Dn smld bdømmlsn v skolns instruktørr, slv undrvisningn smt kurst som hlht r topp scor hvr gng md gjnnom snittsrsultt på mr nn 4,5. få n vluring fr n tidligr lv Ring llr -mil slv til n tidligr lv og hør, hv du kn forvnt dg. Er dt no du vil h utdypt hr du n lng list md tlfonnummr og -mildrssr på tidligr lvr som står klr til å svr på din spørsmål. på vår Fcbooksid kn du også ls innlgg fr tidligr lvr og skriv md vdkommnd. nrkjnt kursbvis Dt vsluttt diplomt r nrkjnt v rislivsbrnsjn. Dt r ditt prsonlig bvis på t du hr gjnnomført kurst og r klr for d utfordringn som vntr på dg i dn virklig risbrnsjn. livsvrig mdlmskp På vår nttbsrt jobbdtbs for lvn og smrbidsprtnrn finnr du jobb nnonsr og non v d mst ttrktiv jobbn innnfor brnsjn. Dt r hr brnsjn finnr dg. Vi gir dg n strk mulight til å fortstt din krrir i rislivsbrnsjn. Ditt kjøp v kurst inkludrr t livsvrig mdlmskp hos Srvic & Co. ntt lufr HR konsulnt Båd undr og ttr din tid som guid i utlndt kn du få hjlp hos Srvic & Co. Undr hl din nsttls i utlndt fungrr vi som n fgforning md råd og prsonlig vildning. Elvns tilfrdsht md skolforløpt som hlht ,65 4,69 4,76 5: Særdls tilfrds 4: Mr nn tilfrds 3: Tilfrds 2: Mindr tilfrds 1: Ikk tilfrds oktobr/ novmbr novmbr/ dsmbr pril/ mi Drømmjobbn Ettr skolns slutt utfyllr ll lvn t spørrskjm. Hr sr du d sist rsulttn. Klr til å innt vrdn

14 Vil gjrn tkk Srvic & Co og min tidligr rbidsgivr Brvo Tours, utn dr hdd jg ikk ndt på univrsittt i Bngkok. Nicki Mølgrd Jnsn Dt bst tmt Sidn jg dltok på guidskoln Srvic & Co hr jg rbidt for Str Tour på Tnrif, Siciln og Bhi D Smn. Jg kom hjm til Dnmrk for c 1 år sidn og hr vndt tilbk til min jobb som ldr. Srvic & Co, Str Tour og hl guidlivt hr gitt mg n mss mnnskrfring, som jg kn bruk konstruktivt i min hvrdg som ldr. Tkk for kul opplvlsr! Michll Buch Aldri hr jg gjort så my på så kort tid. Aldri hr jg brnt så my for no og følt md i mitt ss som på guidskoln og i guidlivt. Sin Dmgrd Vår bst nbflningr Vår guidr risr ut på ksotisk Dstinsjonr ovr hl klodn. Hr r t utvlg v tilsndt tm bildr Trustpilot Gld lvr r d bst mbssdørn. Vi r stolt ovr å h ltt vår lvr bdømm oss og gjør n stor dl på Trustpilot, som r n uvhngig portl for kundnmldlsr. Når vi blir bdømt hr hr lvn bvrt drs kritisk sns og hr slv ttt stilling til, hvilkn informsjon d vil bring vidr. Vi kn ikk ndr llr tilføy no. Drfor mnr vi ikk t dt finns non mr rl form for mrkdsføring. Av ll risslskp i Dnmrk liggr Srvic & Co i skrivnd stund som nummr 1 i ktgorin risr på Trustpilot. Gå inn og ls nmldlsn på Jg vr ut for Viby i sommr og hdd n supr ssong i Goldn Snds. Akkurt nå r jg i Frnkrik på skisntrt Ls Dux Alps for Dnski og skl snrt ris til Alp d Huz frm til strt v mi, også for Dnski :) Id Mthild S14

15 På vi til toppn GUIDESKOLEN KORT FORTALT EN UNIK OpPLEVELSE MEN HVORFOR? Lønn for å ris og opplv Mr nn 60 firm og vlg mllom når du skl ut i jobb Du r ikk bundt v t bstmt risslskp mn hr n utdnnls, som r dgngsgivnd til ll guidjobbr Mulight for pngr tilbk ttr 12 måndr i rbid - på sikt n grtis utdnnls (gjldr grunnutdnnlsn i Spni) Du lærr v d bst. Topp profsjonll undrvisr blir fløyt nd for å undrvis dg i drs spsill mnr. Sriøst blåstmpl - undrvisningssmrbidr md Roskild Hndlsskol og drmd dn nst guidskol md givnd fg undr kontroll v Undrvisningsministrit. All undrvisning r btlt undr oppholdt. ingn kstr rgningr Ingnting r smått - vi snkr md stor bokstvr! for vi mnr hv vi sir og holdr hv vi lovr Du lærr dg slv bdr å kjnn og du møtr dg slv før du møtr vrdn Når du først r utdnnt guid, kn du til n hvr tid søk tilbk til brnsjn Du lærr å stå forn n stor forsmling som no v dt mst nturlig. Dt kn bruks til ksmn, tlr og jobbsmtlr. En ting r å ris og bsøk ndr lnd no gnsk nnrlds r å rbid dr. Mn kommr bk fsdn. Følg din intrssr. Risbrnsjn hr dt hl: ski, chtrt - ktivitts - cmping - rundris - brn - og krysstogguid. Prsonlig vildning før, undr og ttr ndt guidutdnnls Automtisk og grtis mdlmsskp v Dnmrks nst jobbsntr for guidr. Bst guidutdnnlsn på mrkdt md kompltt jobbgrnti Din CV sr br ut, t du rbidr i utlndt. Flr utdnnlsr og rbidsgivr krvr dt Nttvrk og kollgr fr hl vrdn Du strkkr din grnsr båd fysisk og mntlt Enst rundrisldrutdnnlsn på mrkdt Dn sriøs guidutdnnlsn - hrdt på dn god måt DiSC DiSC-prsonprofil blir brukt v lngt mr nn i Dnmrk og bruks i dg i mr nn 50 lnd. Profiln gir slvinstinkt og innsikt i ndrs dfrd og økr bvissthtn om gn og ndr motivsjonsfktorr. Dn bskrivr styrkr og svkhtr vd vår dfrd i forhold til ndr og i forhold til d oppgvr og utfordringr vi stills ovnfor. Dn gir råd til hvilk omgivlsr vi hr bruk for og hvilkn dfrd vi md fordl kn utvikl. Hos Srvic & Co brukr vi DiSC profiln som vrk tøy i forbindls md vår undrvisning i slg, ldls, tmbuilding, srvic og prsonlig utvikling. DiSC profiln r også nyttig når du ttr guidskoln skl søk jobb. D profiln bruks vrdn ovr vil d flst HR-vdlingr i risbrnsjn stts stor pris på t du kn frmvis din profil. DiSC-prsonligprofil r inkludrt i ditt guidopphold i Spni. S15

16 nst lill stg kn bli dt størst du hr ttt S vrdn og få lønn for dt - MED JOBBGARANTI! Arbid t år og få pngn i rtur Hr du spørsmål? Vi håpr t dnn brosjyrn hr gitt dg svr på n rkk v din spørsmål. hr du flr, sittr vi klr vd tlfonn og -mil for å hjlp dg. Du kn også chtt md oss dirkt på hjmmsidn. Møt oss på Fcbook og ls ll d innlggn båd tidligr og kommnd lvr. Vår bst rklm r dt d tidligr lvn gir oss, så søk ttr Srvic & Co. bstill n grtis brosjyr Dn smld utdnnlssovrsiktn md prisr finnr du på dt sprt vdlggt, som r i dnn brosjyrn mn du, hvis du hr fått brosjyrn tilsndt. Hr du funnt brosjyrn på t utdnnlssstd, bibliotk llr lignnd finns informsjon på vår hjmmsid. llr ring oss, så sndr vi dn til dg. Vår prisr r totlprisr md utdnnlsspkk, som inkludrr ll undrvisning og undrvisningsmtrilr smt hotllopphold md frokost og middg/kvldmt. vil du vit mr? Bsøk oss på hvor du også kn mld dg på vårt nyhtsbrv, så du lltid r oppdtrt. BESTIL DIN GUIDEskol Vstrgd 48A 8000 Århus C dnmrk Tlf: Fx: Srvic & Co. A/S (CVR-nummr: ) r mdlm v risgrntifondt nr Srvic & Co. r tildlt AAA ttr soliditts krdittvurdringsskl. Srvic & Co r ttr min mning t gnilt tilbud til ll som vil prøv sg no som r mg tøft når mn r hjmm i «nddmmn». På guidskoln kn du strt på nytt og utfordr dg slv fr strt til slutt. og dt rykkr! Rmmn som båd r strmm og trygg gir mulight for å kst sg ut i no mn ldri hr trodd llr turt og så hr ll dt smtidig skikklig kult. Hvis Srvic & Co hdd ksistrt d jg vr ung, hdd jg nok drtt v std 2 gngr. Lott His Fordrgsholdr jsprsnc.dk

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel Skulstrsgudstnst Anit Instfjord: - Dt må vr rom for likn, klppslvn og smilt. Monic r ny trusopplærr Konfirmntn fortl Ovrsikt ovr tilstt, kontktdrssr og tlfonr: Administrsjon Likngr OG Sogndl kyrkjkontor

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Velkommen til Svolvær

Velkommen til Svolvær 38. årgng 2 2013 Vlkommn til Svolvær Folkbibliotkn kn gjør n forskjll BokBib Nyht! Nå kn du lån -bøkr fr bibliotkt md BokBib Md BokBib kn du finn, lån og ls -bøkr fr bibliotkt. BokBib r grtis og kn lsts

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet Nysgjrrigpr 2/2012. 19. årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

2 0 1 1 Media Publications

2 0 1 1 Media Publications Mdi Publictions 2011 Pubbliction: Dt: Fbrury 2011 itl: -FLEX (I INSULAION GROUP) -FLEX (I INSULAION GROUP) Dr Bruno R nd Amdo Spinlli, Prsidnt, I Insultion Group 2 At th Enviromx stnd At th Pkkns stnd

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer