Den riktige reiselederskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den riktige reiselederskole"

Transkript

1 Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls i Thilnd

2 l dg utfordr Mr nd t job n hlt ny livsstil bli guid md hl vrdn som din rbidsplss Når du tr bslutningn om å skift ut drssn din i Norg md n jobb i utlndt, bsluttr du dg også for ny opplvlsr, møt spnnnd kulturr og utfordringr i ny miljør. Å jobb som guid r nstånd, fordi dt gir dg n fordypning i dt lndt du rbidr i. Du r ikk br på fri llr gjnnomris, du lvr, bor og rbidr for n priod på t inspirrnd std. Jobbn blir ldri kjdlig. Hvis din drøm r å bli n v d mng millionr mnnskr som rbidr i rislivsbrnsjn på vrdnsbsis, så r n guid utdnnls t godt og sikkrt vlg. Som guid hr du lltid n størr virksomht bk dg. Du skl br gi gjstn dn bst srvic og llr nyt mulightn i ditt ny lnd. Fokus på dg Er du ovr 18 år og snkkr nglsk, så hr vi n plss til dg hos Srvic & co. Vi hr fokus på hvr nklt lv. All risn r forskjllig, drfor skl guidn hllr ikk vær lik. Hos oss r mngfoldight t pluss og i rislivsbrnsjn vil du opplv, t ulikhtn gjør oss strkr. Vi sr på din prsonlight og lyst til å utvikl lngt mr nn hv du hr gjort før. I løpt v utdnnlsn får du innsikt i hv jobbn som guid innbærr. Som dn nst guidskoln i Skndinvi r Srvic & Co sttskontrollrt i Dnmrk vi Roskild Hndlsskol. Dt r din grnti for t du blir undrvist i brnsjns høyst nivå. chris Krlsn Adm. dirktør i Srvic & Co. Vlkommn til rislivsbrnsjn. Du hr bstilt n ktlog fr Skndinvis størst guidskol og drmd blir du n v mng, som vi gjnnom d sist 13 årn hr utdnnt. Ovr guidr hr gjnnom tidn motttt diplom og størstdln v guidn du møtr ut på ll vrdns dstinsjonr r utdnnt hos Srvic & Co. D tok skrittt mot no nytt og nnrlds. I dg står d strkr i drs frmtidsbild fordi d dro på guidskoln. Jg håpr du får dn smm opplvlsn. jørgn sloth Dirktør for Roskild Hndlsskol Når lvn risr ut i vrdn i forbindls md drs utdnning får d utfordringr som vi ikk kn gi dm i t skndinvisk klssrom. D voksr fglig og prsonlig og i tillgg får d styrkt sitt språk, kunnskp og forståls v frmmd kultur. Dt gir dm modnht til f.ks. å gå i gng md vidrgånd utdnnls når d kommr hjm igjn. Roskild Hndlsskol sndr hvrt år lvr til utlndt for å studr og i smrbid md mr nn 20 ndr hndlsskolr i Dnmrk hr vtl md Srvic & Co.Dnn vtln innbærr bl.. t årlig guidkurs for HG-lvr. S2

3 hilsnr fr dn stor vrdn Sh f r M h llih O v, Mlt tr r idd r lt på Mlt f innr m r n s t id. Kor s f inns n r s t r f t, s ov r Joh d spn r lt i Vll t t om r iddr n b r på b nit s g t r nnd h r ys tt o is tor in g g js t f or å b n ls o v k r å hø til å v is r hr r dømm m hvor dn r id r ø dr n k t j for tll yn fr m til vå på øyn. H v r uk f å m p t his tor i r g js r j t n hr f or mng om ll d s r og jg blir ld g lov tor sl h un dr gn so r i li v å år sidn m f or g. ik k üss Tscohr f, Østrrik f r W s nd g v v isnin n r ø f n nø n hils n. S En lit ny g js t og d d t r gl n til bk k g g js tn ur t nå r d k o k s r r go d t r hø y t. A v i k n kr. m r o ø s hum n og go d s i s nø d ll pik nic t opp m måtr lt kk lig d t d på ll mu g i Nor g. r r hv d D t t jdlig k n fr Hilsr fr b åd sk ilpd mg. Dt r dn og fntstisk å r bid i t lnd som r så nnr ld s fr lt hv mn r vnt md hj mm. Dt r ny u tfor dringr hvr dg og jg tr or t l l som r bi dr i Afr ik vil si sg n ig it s tim for Afr ic. Jmbo jmbo fr Kny, Afrik S l m dilnd w S k t, T h fr Ph u. ig for c n r hll g og d t r t n f nin El s b folk undr ing. v r dn v vb t 5 / it 1 r om g m n m d v år id t ll s om s m hi nn om T n hilsn Hr r l fntn g j t tr I på g js tr s tisk ntur. n båt i t n p f b or d å lnds år v i om t r n siltur, g g d mid n og g buk t bdr jobb! Chlon n g nr in mn f in fr H Mrhb fr Alny, Tyrki Er for fullt i gng md brn klubb og hr mss ungr som står klr for skttjkt. Dnn ssongn hr vært hlt fntstisk morsom. Tnk t mn får lønn for å løp rundt i soln, bd md brn llr rrn gr ktivittr. Skttn r funnt, kkurt hr i Tyrki! ur g l i kum Egy pt d, og s I f r o n s l n d gå n s n r t 6 m r i t t hr d, hvor so ån d j g l lik, rb r ut Kong f luk tr t. Ingn d idt il g ør k n n s d l, d K i r o, L u r r xor, ili g n. D h t t r k v ld rf s oss s or g js t å mng r i m o n ns t m r bid mn og ulig f r id r h s å f or r. f r di g m g s k l j g P å m in d og s å g jør dykk mg E g y p r j g k l r s r t i f ik r f or tt t un d og r o v r f l u t f or s k t n. S3

4 nikolj kuch Projktldr Vi hr også jobb til dg! Hos oss får du jobbgrnti, og dt btyr t hvr nst kvlifisrt lv tilbys n nrkjnt jobb i utlndt i rislivsbrnsjn, lt fr rspsjonist til risldr. Dt r hundrvis v jobbmulightr som vntr på dg. Allrd på guidskoln kommr du til smtl hos n konsulnt fr vårt jobbsntr, så du kn komm i rbid dirkt ttr kursts slutt. Som nst guidskol kn Srvic & Co tilby d utdnnd guidn jobb i mr nn t firm. Dt r mulightr for å skift fr solguid til skiguid og omvndt. Vi r dssutn bhjlplig md ny jobbmulightr for guidr som llrd hr vært ut n ssong. jobbsntert Vi gir dg jobbgrnti og hjlpr dg ut i vrdn Vi hr kontktn Diplomt fr guidskoln og dn prsonlig smtln r nøkkln til mng guid og srvicjobbr som vår prtnr tilbyr. Som godkjnt lv fr skoln lovr vi dg n nrkjnt jobb i utlndt i trygg rmmr md god lønn og rbidsforhold. Størstdln v ll dnsk guidr utdnns i dg hos Srvic & Co. i tillgg rgns t stort ntll v svnskr, nordmnn, islndingr og dæringr. Alt ttr spsifikk ønskr og ttrspørsl v prsonl i brnsjn hr lvn n jobbkontrkt innn d tr først måndr ttr guidskolns slutt. d tjnr i dg mllom og kr ttr sktt, og som n slvfølg får ll guid btlt bolig, forsikring, trnsport, uniform smt n dl måltidr. Dssutn får god guidr konglig bhndling på dstinsjonn i form v invitsjonr til middgr, rbttr og ndr frynsgodr. gjnnomsnitt v nsttlssprosntn i risbrnsjn ttr ndt guidutdnnls Smtlig jobbsøknd lvr i % 83 % 88 % 92 % oktobr/ novmbr novmbr/ dsmbr pril/ mi Job vi JOBGARANTI Fndt slv job Stdig jobsøgnd Kvlifisrt til jobb Srvic & Co. grntrr nsttls til kvlifisrt lvr. Mr nn 80% v lvn r i dg kvlifisrt og får ttrfølgnd jobb. Du skl vis dt bst v dg slv i ll situsjonr. Srvic & Co s instruktørr og jobbvildr vgjør om lvn hr vist intrss og vært ktiv og dlttt på kurst. Dssutn vurdrs punktr som modnht, sosil, kulturll forståls m.m. smt rsulttn v d forskjllig guidprøvn. På jobb i soln S4

5 Få rfundrt hl guidskolprisn Arbidr du i smm firm i 12 måndr, får du hl kursprisn fr guidskoln hos stor stt v ll vår smrbidsprtnr! Ettr å h vært guid i Brvo Tours i mr nn 12 måndr hr jg nttopp fått rturnrt hl bløpt jg i min tid btlt for guidskoln hos Srvic & Co. Jg hr slv btlt når jg dltok på guidskoln mn fordi jg ttr min kvlifisring til jobb fikk rbid hos Brvo Tours og hr vært hos dm i ovr t år hr jg fktisk gått på guidskoln grtis. Guidlivt r flott og jg kn vrmt nbfl dtt til ll som vurdrr dt! Stffn Frnk, Brvo Tours Pngr på konton! Mng v vår smrbidsprtnr r md i rfundringsordning som sikrr dg n kstr bonus, når du hr rbidt i smm virksomht i minst t år llr t visst ntll ssongr. ikk no mn llr knskj Vår guid r mgt ttrktiv i brnsjn og d flst får jobb umiddlbrt ttr guidskoln. Vår lvr hr invstrt tid og pngr i n sriøs guidskol, drfor gir vi ikk br jobbgrnti vi kn også sikr dg t du får pngn tilbk ttr 12 måndr hos n smrbidsprtnr. Størstdln v vår smrbidsprtnr btlr hl prisn tilbk mns ndr får rfundrt mindr mn hr d ndr bonusordningr. Srvic & Co tilbkbtlr til dg, så lt går som vtlt. Ordningn gjldr kun for guidskoln i Spni. hvm vil du rbid for? hr får du jobb SERVICE & CO. utdnnr risldre og srvicprsonle til t STORT ntll risslskpr i Skndinvi og Turist byrår I utlndt. vårt nttvrk v smrbidsprtnr r omfttnd SAMARBEidSPARTNERE: Dnmrks dyktigst risldr En konstnt spring og dilog md Srvic & Co hr gitt oss d bst forutstningr for å nstt d dyktigst risldrn, som r Brvo Tours s vrmrk, som Dnmrks trdj størst slskp v chrtrrisr r n strk smrbidsprtnr omkring utdnnls og rkruttring nødvndig. Vi bsøkr nturligvis guidskoln i Spni og vi gldr oss til å trff dg. CARSTEN ANDERSEN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UTLANDSPERSONALET S5

6 Guidutdnnlsn Dt vr dn bst opplvlsn i mitt liv. Tkk til ll fr guidskoln. Dr r lskt og huskt. Cmill Driø Bræmr, Fcbook sitt. Lif is good :-) Gruoorbid i soln hotl hr r ditt ny hjm: Guitrt Cntrl Prk 5 ukrs opphold i Spni ttrktivt 3 stjrns hotll Når mn vil vær, rbid hrdt og utvikl sg r dt viktig å bo godt, spis god og sov godt. Midt i d flott omgivlsn v hv og byliv liggr Hotl Gultrt Cntrl Prk***, hvor du skl bo og konsntrr dg 100% om å bli guid. Guidskoln liggr i Cost Brv i Spni kun 80 km fr sntrum v Brclon. Hotllt liggr i dn øvrst dln v bdbyn Llort d Mr md kun få mtr til bdstrnd, butikkr, rsturntr og kfr. 4-stjrnrs fsilittr på Hotl Gultrt Cntrl Prk bor du i dobbltrom smmn md n nnn lv (nrom mulig mot tillgg). Hotllrommn hr blkong og r ll utstyrt md blnt nnt stllitt-tv, sikkrhts boks, klimnlgg og grtis trådløst intrntt. Du får nturligvis gt bd og toltt og dt r rngjøring flr gngr i ukn, smt rglmssig utskifting v håndklær og sngtøy. Vd hotllts imponrnd bssngområd kn du ls på guid-lksn mns du nytr soln og n kopp spnsk kff. Hr r dt blnt nnt oppvrmt innndørs svømmbssng, flr soltrrssr, nttklubb, brr og rsturntr. Dssutn r dt mulight for Fitnss, sp og msssj. Undrvisningn undr oppholdt forgår primært i hotllts konfrnsloklr og flls loklr. Srvic & Co stillr høy krv til fsilittn og Hotl Gultrt Cntrl Prk hr blnt nnt modrn AV utstyr til undrvisningn. My v tidn tr vi md oss undrvisningn ut fordi n dl ktivittr forgår vd bssngområdt, på strndn llr i områdt rundt hotllt. mmmmm..mat utn mt og drikk - dugr hltn ikk. drfor r dt viktig t du får god og solid måltidr, så du hr nrgi til å lær. Inkludrt i prisn r frokost og middg/kvldsmt md mng forskjllig kld og vrm rttr. Middg/kvldsmtn bstår v n dilig mny md lt fr d lokl ktlnsk rttr til spnsk nsjonlrttr smt rttr fr dt Intrnsjonl kjøkkn. Vlbkomm. Ls mr om hotllt på S6

7 Guidutdnnlsn billtt til prdis friområdt llort d mr Byn som ldri sovr vårt guidskolhotll liggr i dt vltblrt friområdt i Llort d Mr, som r bgrpt på n modrn friby. Hr r bylivt fylt md ksklusiv hotllr, fntstisk strndr og t spnnnd nttliv som tiltrkkr sg gjstr fr hl Europ. På opdgls i Llort d Mr Byns hovdttrksjon r dn vkr sndstrnd Fnls og dn lng, livlig promndn/hovdgtn. Dt r på hovdgtn mn finnr d flst v byns rsturntr, brr og diskotkr. Når guidkursn r i gng og i høyssongn lvs nttlivt fult ut i hlgn, kkurt som i Skndinvi. Llort d Mr hr n hygglig gmml bydl md sml gtr og lokl og billig rsturntr. Hr r dt lltid liv for dt r hr d lokl bor. Butikkn hr åpnt hl årt rundt og du kn få dt mst oftst for lvr prisn nn i Norg. D lokl innbyggrn r imøtkommnd så du kn fktisk øv på din spnsk glosr båd md hotllts prsonl og d lokl. Hvis du vil h litt mosjon kn du spill tnnis, sqush, bdminton, sykl llr t dg n løptur lngs dn lkr strnd vd Middlhvt. Rom md utsikt Nyt hvrt skund på skoln, for når dr kommr hjm igjn vil dr svn dt. Jg gldr mg til å h dr som kollgr når dr r frdig utdnnt. Dnni Hnsn, Fcbook sitt. Brclon og Ktloni: L Sgrd Fmili kirkn Gågtn Rmbln Cmp Nou Stdion* Gudis unik bygningsvrk Dt olympisk områdt Dlimust i Figurs C hmpions Lgu på Cmp Nou Cost Brv Nturopplvlsr i Pyrnn Miniputsttn Andorr *)FC Brclons hjmmbn, hvor ll Srvic & Co s lvr kn komm til n fotbllkmp og opplv stjrnn liv!

8 Guidutdnnlsn 250 timrs undrvisning lt dtt lærr du bli MED OG LÆR... ET KURS MED POWER DU ER KONSTANT I OVERHALINGSBANEN Ankomst til guidskoln Når du nkommr guidskoln får du utlvrt t skjm. Hl kurspriodn prsntrs, så du fr strtn kn h ovrsikt ovr hv som skl skj. skolns vrdigrunnlg Vi fokusrr på t du utviklr dg prsonlig og blir n mstr i å slg dg slv. D nyst torin om føllssmssig intlligns prgr hl skoloppholdt. Dt hndlr om å kjnnr sg slv, bhrsk forskjllig situsjonr og om å bli bdr til å tolk ndr mnnskrs signlr. Følg dn rød tråd Oppholdt r byggt som på t fristd md guidr og gjstr. Du lærr d vsntlig ting om risbrnsjn og d prktisk og individull oppgvr du ksts ut i, r dirkt rltrt til guidjobbn. Dt hl r tilrttlgt så du kn klr n guidjobb, når kurst r gjnnomført. En typisk dg på skoln Undrvisningn strtr oftst kl. 09:00 om morgnn og ttr formiddgs utfordringr blir dt n sist fr kl. 13:00-15:00, slik t du kn slikk litt sol vd bssngt llr t n kjølig dukkrt. Kvldsundrvisningn bruks til nnrlds undrvisning md dirkt rlsjon til virklightns rislivsbrnsj. Progrm mt r spnnnd og vkslr mllom forlsningr, grupprbid, individull oppgvr og cs rbid. Undr visningn forgår i t rsk tmpo md fokus på lrning by doing. Vd kursts vslutning ovrrkks t intrnsjonlt diplom til ll. Aktivitts- nimsjonslær Ansvr og bslutningr i prksis Cbrt og scntknikk Dkorsjon og img DiSC-prsjonlightsprofil Førsthjlpskurs Grnsbryting i prksis Guidjobbn i ll fsr Kommuniksjon og bildspråk Konstruktiv fdbck Krtivitt, flksibilitt og nytnkning Kroppsspråk Kulturlær og tilpsning i utlndt LIVE filmopptk v guidr på jobb Luftfrt Mmo-tknikk Mnnsk og prsonlight skp NLP (Nuro Linguistisk Progrmmring) Problmløsning Prsntsjonstknikk Risforsikring vd Europisk Slgstknikk Srvicsitusjon Srvictknikk Sikkrht, brdskpspln og krishåndtring Tmbuilding i prksis Tmwork Undrholdning Vilj, positivitt og vinnrmntlitt EKSEMPEL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Ankomst/vris i prksis Srvic og psykologi Kbrt og scntknikk Ankomst/vris i buss Mmo - Lær t husk Ankomst/vris i buss - ksmn 1/2 FRIDAG Hv r srvic? Sist NLP Srvictknikk Srvicsitusjonr Slgsholdning Kbrt og scntknikk Guidn som ktivittsvrt Ankomst/vris i buss Tmwork i ctionprkn Jobbt som guid Kultur og trivsl i utlndt Ankomst/vris i buss - ksmn Vlkomstmøt i prksis m/ kropsspråk 1/2 FRIDAG Rishistori NLP Spiling og rsonnns Slgsmodllr og slg i prksis Aktivittsguid i prksis Tmwork i ctionprkn Kultur og trivsl i utlndt Træning i vlkomstmød Risktlogr KVELDEN PÅ HOTELLET Elvrrngmnt FRI Showtim lvkbrt Sikkrhtsøvls i krissitusjon FRI Dn stor klssfstn Et ksotisk risfordrg S8

9 guidutdnnlsn møt vår dyktig instruktørr SERVICE & CO sin UNDERVISr R klre Til å Lær DG ALT OM REiSEBRANSjEN pll højsholt Stiftt v Srvic & Co. Fr bgynnlsn hr dt vært n dl v visjonn t ll skl kunn dlt, fordi ll kn bli guid og ll kn få jobbgrnti! Vi fokusrr på d mnnsklig kvlittn. I Srvic & Co tror vi t «guid gnt» som du også hr skl slipps fri. Min undrvisning tr utgngspunkt i din holdningr til dg slv og livt gnrlt. Din motivsjon og vilj r vgjørnd for din vn til å gjør n forskjll. Frshd Kholghi Dbttør, forfttr, skuspillr og fordrgsholdr Mitt fordrg hos Srvic & Co tr utgngspunkt i hvordn du kn ut vikl dg prsonlig. Jg brukr min gn opplvlsr fr møt md Dnmrk og kulturforskjll. Jg hr opplvd dt på godt og vondt. Hvordn trffr du d riktig vlgn og hvordn prioritrr du d positiv opplvlsr. Alt smmn r sgt md t smil om munnn og humørt på topp. Kim Elkjær Førsthjlpsinstruktør undr Dnsk Førsthjlpsråd Vitn kn rdd liv og n grundig førsthjlpsundrvisning bør vær obligtorisk, hvis mn skl rbid i fjrn lnd md frigjstr i ll ldr. Vi får innimllom tilbkmldingr om hvordn guidn hr vært md til å gjør n forskjll i n livstrund situsjon. Dt gjør min jobb på guidskoln kstr mningsfylt. michl juhl fddrs Mdir v Intm og Jobktpultn Guidutdnnlsn hndlr om my mr nn trdisjonll frdightr. Dn hndlr i lik høy grd om mnnsklig forståls og rlsjonr. I min undrvisning kommr jg undr hudn på lvn og inspirrr til størr bvisstht om d prsonlig rdskpr, hv t komptnt vrtskp krvr. Dn slgs komptns r vgjørnd for suksss i ll slgs situsjonr. Oddbjørn By Forfttr og norsk mstr i hukommls Som guid skl du husk n dl og lær ny ting fort. All kn lær å husk bdr, og jg kn gi dg non tknikkr som du kn bruk rstn v livt ditt, likgyldig hv du skl rbid md. Mmo htr systmt som jg rbidr md. Dt koblr din lngtidshukommls til d ny tingn som du skl husk. Dt r til og md nklt. Tobis Krlsson Hnrik Grov Olsn Sidsl Ndrby Kspr D Chon Prtnrkonsulnt i Privtsikring Når mn skl rbid som guid r dt nødvndig t mn forstår viktightn i t godt tmrbid. Jg r md for å lær dg hvilk mknismr som får t tm til å fungr optimlt og hvordn små forskjllr i din værmåt kn gjør t stort utslg i tmts trivsl og prstsjonr. Jg rbidr md tmrbid mn også din prsonlig måt å frmstå ovr for ndr og gi dg non vrktøy som du kn t md dg ut i jobbn. Dnsr og prformr Vi dnsn hr jg opplvd stor dlr v vrdn og jg hr opplvd hv dt vil si og bli kjnt nsikt til nsikt på godt og vondt. Dt finns mng prllllr md guidjobbn. Du skl vær frmpå, h mot til å still dg opp forn n størr forsmling og du skl yt mksimlt hvr gng. Alt dtt kn jg hjlp dg til å bli bdr på. Og j, vi skl slvfølglig også dns. Butikksjf i Tli Slg r n stor dl v guidns hvrdg. Min undrvisning går i dybdn md diss mknismr og gir gjstn lyst til å kjøp og smtidig gjør guidn i stnd til å håndtr slgt på n rspktfullt måt. Gjstn får n litn kstr opplvls på rismålt og forhåpntligvis r dt md å gjør drs fri hlt prfkt. I min undrvisning kommr du til å opplv slg på n ny og inspirrnd måt. Kvlittskontrollør og n dl v skolldlsn Dn utvikling jg sr lvn gjnnom går fr skolstrt til slutt r rtt og sltt imponrnd. For mng r guidutdnnlsr ikk kun n livsndring, mn bgynnlsn på n ny tilværls, hvor åpnht og nysgjrright r d ldnd prlllln. Md ydmykht og gld får jg lov til å gi min kunnskp vidr og drmd bli n dl v dn utviklingsprosssn, som du kommr til å gjnnomgå. Lrs Stgmn Olsn Mgnus Wilstrup Konsulnt og prsonl trnr hos Intm D gnskpr som mn tilgnr sg ut i vrdn kn mn ikk ls sg til. D skl lærs på dn hrd måtn og dt vt d prsonlnsvrlig hjmm i nordn. Drfor r guidutdnnlsn dn sikr vin til prsonlig utvikling. Jg sørgr for t du på guidskoln gjnnom din dfrd, får innblikk i gruppdynmikk og rollfordling. Dt rsultrr i suksss i tmrbidt. Stin Bruun Sngrinn, ntrtinr, konsptutviklr og trnr Jg hr ktivitts og prsntsjonstknikk smt undrholdning i fokus. Min bkgrunn gir d bst forutstningr for å lær dg diss frdightn som gjør dg dyktig til å ktivr og undrhold din gjstr på «d skrå brddr», så vl som i «hvrdgssitusjonr». På skoln utrttr dltgrn i løpt v få dgr mirklr og flyttr prsonlig grnsr også hr vi dt gøy! Jspr plm Lundorf Tidligr livvkt for konghust og konsulnt i bl.. sikkrht og krishåndtring I n konstnt turbulnt vrdn hvor dt r stort fokus på d uhldig opp lvlsn som skjr på ll vrdns rismål r dt vldig viktig t d kommnd guidr r ordntlig utdnnt til å kunn t hånd om drs gjstr, kollgr og ikk minst dm slv. Å kunn yt n viktig krishjlp smtidig vit hvordn mn kn skl tkl plutslig oppstått kritisk situsjonr kn gi stor sikkrht for nyutdnnd guidr. Skuspillr og CrossFit instruktør Dt r ikk nytt for non t mosjon og bvgls gir livsnrgi og positivitt i hvrdgn. Jg lærr dg non nkl øvlsr som du kn bruk ll stdr i vrdn og som kn vær md på å styrk kroppn din. CrossFit r for ll, ung og gml, tykk og tynn så dt r ingn unnskyldning for ikk å få pulsn opp. S9

10 Rundrisldrutdnnlsn NYHET! Bli rundrisldr målrttt risldrutdnnls til rundrisr i hl vrdn i smrbid md d skndinvisk risrrngørr Thilnd, Vitnm, Los og Kmbodsj - 4 lnd på 7 ukr! Hundrvis v opplvlsr, t målrttt utdnnlssprogrm som ikk finns i Skndinvi, t intrnsjonlt diplom og n unik jobbgrnti hos n v vår smrbidsprtnr i rislivsbrnsjn. - Og du kn ttrpå slv fortstt din oppdglssris md din ny kollgr i forlngls v utdnnlsn. Srvic & Co hr skpt n ny og nnrlds utdnnls for ung mnnskr som ønskr å lær no og som gjrn vil lngt ut i vrdn i slskp md ndr ung. Guidskoln i Thilnd r for dg som hr n drøm om å komm ut å rbid i som rundrisldr, fordi du lskr ksotisk lnd og hr intrss for fjrn kulturr. Utvikling fr strt til slutt Utdnnlsn på Srvic & Co. rundrisldrskol dskillr sg n dl fr guidskoloppholdt i Spni. Dt r t progrm md t bgrnst ntll dltgr som hr fokus på d individull oppgvr som n rundrisldr skl kunn håndtr. Utdnnlsns struktur gir dg mulight for å lær torin bk jobbn før du slv får lov til å prøv krftr md din gn rundris. Dt r gjort plss til t du skl opplv å utvikl dg fr strt til slutt, smtidig som du utforskr Østn og md d dyktigst og bst rundrisinstruktørn som din lærr. Utdnnlssprogrm Grunn utdnnls i Thilnd Rundris dl 1 i Thilnd, Los & Vitnm Din prsonlig spcilr on loction i Vitnm Rundris dl 2 i Vitnm, Kmbodsj & Thilnd Avslutning og vluring i Thilnd Jobbgrnti i rislivsbrnsjn Din ris vidr (Vlgfritt) 1. Thilnd 2. Los 3. Vitnm 4. Kmbodsj Smilnd Buddh S10

11 Rundrisldrutdnnlsn Hdd jg htt mulight til å dlt på n rundris utdnnls hdd jg hlt sikkrt gjort dt. Som rundrisguid står mn ovr for non hlt ndr utfordringr nn som chrtr guid. Så fntstisk t dt ndlig r kommt n utdnnls som gnr sg oss som gjrn vil rbid litt lngr bort og litt nærmr vår gjstr. Mln Jnsn, Phukt, Thilnd Nord, vst... Østn r bst Østn r rmmn om non v d størst vintrrismåln for skndinvisk gjstr. hr finns hl pkkn md kritthvit strndr, krystll blått vnn, n bfolkning som lltid møtr dg md t smil og som r hjlpsom. Hr r dt ksotisk mtrttr som duftr v n søt blnding v sitrongrss og krri i mng frgr, sjnrt munkr som lltid hr hndn smlt og bukkr dg vlkommn og gyln Buddhr som visr dg til t smfunn som ønskr n bdr vrdn. Hr finns dstinsjonr md stor ubrørt nsjonlprkr, hvor lfntr lvr sid om sid md tnisk minorittr og hvor d høy brg skpr kulissn i ditt livs vntyr. Historin r lng og drmtisk, mystisk og ovrtro r n dl v dgligdgn, storbyn r norm vrdnr for sg slv og kontrstn ovrlt forplntr sg dypt i n. Ikk undrlig t d flst rundrisr går til Østn og drfor kn vi hllr ikk finn t bdr std og plssr vår rundrisutdnnls. Guid på din gn rundris Ettr grunnutdnnlsn, hvor du lærr d lminnlig risldrkunnskpr, risr du vstd på dn først dl v rundrisn. Hr lærr du hvordn n rundris rrngrs og utførs i prksis. Du får vrktøy som du snr skl bruk når du på kursts ndr dl slv skl vær md å rrngr turr smmn md din kollgr. Dt r lrning by doing som r dt bst. I Vitnm får du mulight til å vlg mllom tr mnr, som ll hr rlsjon til rundrisldrjobbn. spsiln r nøy utvlgt, så du får gjnnom din gn intrssr oppnå dn kstr vitn, som skl komm dg til god når du slv skl ut og rbid md rundris gjstr t std i vrdn. D tr mnn som r md i utdnnlss pkkn r følgn Ntur og opplvls Kultur og histori Rligion og filosofi Hvrt mn hr n rkk dlfg og unik opplvlsr tilknyttt, og du skl undrviss v vår lokl i dr omgivlsr. dt vil ltså si, å dl v rligionsundrvisningn nvnt ovnfor kn forgå i dt lokl klostrt og t dt r fg i kulturmnt som gir mulight til å bo og lv md d lokl. Du kommr til å opplv uforglmmlig tmplr og pgodr og s hvordn d grønn rismrkr står i vnn, mns d lokl lndsmnnn plir høstn. Du får stt sjrmrnd byr mn også flott snd strndr hvor dt r mulig md snorkling llr yog undr plmn. mulightn r din Vi vsluttr rundrisn i Thilnd hvor dn sist ukn frm mot jobbn som rundrisldr og hvor vårt jobbsntr hjlpr d kvlifisrt lvn vidr. Din hjmris billtt r åpn. Dt btyr t du slv kn bstmm når du ønskr å ris hjm. Knskj vil du ut å rbid md dt smm. knskj vil du hjm til vnnr og fmili llr knskj hr du lyst å utforsk mr v Østn, Nw Zlnd llr Austrli nd mr. Dtt r hlt opp til dg. Fkt om rundris og rundrisldr En rundris r n utflukt ovr n lngr priod, opptil 2 ukr hvor gjstn sr n btydlig dl v t frmmd lnd og forvntr t rundrisldrn vt mr om rismålt nn d slv gjør i forvin. Rundrisldrn guidr gjstn rundt på ttrksjonn og visr dm d mst intrssnt stdn også d små og mindr kjnt områdn gjstn slv ikk vill h funnt frm til. Rundrisldrn skl slvstndig kunn ld sin grupp rundt. Slvfølglig md hjlp fr lokl guidr og dn lokl bfolkning. Dt krvr n strk prsonlight. Rundrisldrn hr gjstn ttt innpå sg hl tidn og dt r viktig og lv opp til gjstns forvntningr. Mn skl ldri vær sosil smtidig som mn nytr sitt gt slskp. Utovr dtt r dt n stor mngd mtril som skl vær formidlt på n god og ntusistisk måt. Runrisldrn skl vær nsvrsbvisst og h lyst til å t bslutningr. På n rundris oppstår dt innimllom situsjonr hvor mn r nødt til å finn n løsning rskt og hvor dt r nødvndig å kunn hndl md dt smm. Jungltxi! S11

12 lpinmodul bli ski- og snowbordguid Andorr dt r hr, snøn fllr! ALPIN KURSET ER ET TILBUD MED DIREKTE FORLENGELSE AV NOVEMBER/DESEMBER GUIDEKURSET Klr til løypundrvisning Offpist Vl Thorns Lit lnd - stor fjll Kurst forgår i Pyrnn i miniputtsttn Andorr, fir små timrs kjøring fr guidskoln på Cost Brv. Andorr hr Europs lvst tx-fr prisr og n skttprosnt nær null og lndt tilbyr nstånd nturopplvlsr md flott fjll og frisk luft. Sist, mn ovrhod ikk minst r dt god skiforhold md t kjmp br trrng for skiløpr på ll nivår. hnrik duus Instruktør, Srvic & Co. Syv dgr i løypn/bkkn Alpin-kurst bstår v syv hl dgr i bkkn, inklusivt hiskort smt profsjonll skiinstruktørr. Du bhøvr ikk my lommpngr for hr r tingn vldig billig. Dt r undrvisning ll dgn og målt r å gi dg nødvndig hjlp til kkurt ditt bstått guidkurs. Dt r nturligvis innlgt fritimr hvor ditt tlnt kn utfordrs på ski llr på snowbord. Skikurst r for ll. Båd d som r god skiløpr og d som ldri hr stått på ski før. Mn får n hl mss ut v kurst i Andorr. Undrvisningn r tilrttlgt så mn får n innblikk i hvordn n skiguid rbidr smtidig som mn får trnt på sin skifrdightr. S12

13 n guidutdnnls hos srvic & co. r n dokumntrt suksss RING ELLER SKRIV TIL EN TIDLIGERE ELEV ALLEREDE IDAG Ettr hvr som kurst pågår spør vi lvn om d hr fått full vlut for pngn. Spørrskjmt som utlvrs til hvr nklt lv i vslutningsfsn utfylls nonymt. spørsmåln bsvrs på n skl fr 1-5, hvor 5 r dn høyst krktr. Ettr dtt brbidr lvns svr sttistisk. Dn smld bdømmlsn v skolns instruktørr, slv undrvisningn smt kurst som hlht r topp scor hvr gng md gjnnom snittsrsultt på mr nn 4,5. få n vluring fr n tidligr lv Ring llr -mil slv til n tidligr lv og hør, hv du kn forvnt dg. Er dt no du vil h utdypt hr du n lng list md tlfonnummr og -mildrssr på tidligr lvr som står klr til å svr på din spørsmål. på vår Fcbooksid kn du også ls innlgg fr tidligr lvr og skriv md vdkommnd. nrkjnt kursbvis Dt vsluttt diplomt r nrkjnt v rislivsbrnsjn. Dt r ditt prsonlig bvis på t du hr gjnnomført kurst og r klr for d utfordringn som vntr på dg i dn virklig risbrnsjn. livsvrig mdlmskp På vår nttbsrt jobbdtbs for lvn og smrbidsprtnrn finnr du jobb nnonsr og non v d mst ttrktiv jobbn innnfor brnsjn. Dt r hr brnsjn finnr dg. Vi gir dg n strk mulight til å fortstt din krrir i rislivsbrnsjn. Ditt kjøp v kurst inkludrr t livsvrig mdlmskp hos Srvic & Co. ntt lufr HR konsulnt Båd undr og ttr din tid som guid i utlndt kn du få hjlp hos Srvic & Co. Undr hl din nsttls i utlndt fungrr vi som n fgforning md råd og prsonlig vildning. Elvns tilfrdsht md skolforløpt som hlht ,65 4,69 4,76 5: Særdls tilfrds 4: Mr nn tilfrds 3: Tilfrds 2: Mindr tilfrds 1: Ikk tilfrds oktobr/ novmbr novmbr/ dsmbr pril/ mi Drømmjobbn Ettr skolns slutt utfyllr ll lvn t spørrskjm. Hr sr du d sist rsulttn. Klr til å innt vrdn

14 Vil gjrn tkk Srvic & Co og min tidligr rbidsgivr Brvo Tours, utn dr hdd jg ikk ndt på univrsittt i Bngkok. Nicki Mølgrd Jnsn Dt bst tmt Sidn jg dltok på guidskoln Srvic & Co hr jg rbidt for Str Tour på Tnrif, Siciln og Bhi D Smn. Jg kom hjm til Dnmrk for c 1 år sidn og hr vndt tilbk til min jobb som ldr. Srvic & Co, Str Tour og hl guidlivt hr gitt mg n mss mnnskrfring, som jg kn bruk konstruktivt i min hvrdg som ldr. Tkk for kul opplvlsr! Michll Buch Aldri hr jg gjort så my på så kort tid. Aldri hr jg brnt så my for no og følt md i mitt ss som på guidskoln og i guidlivt. Sin Dmgrd Vår bst nbflningr Vår guidr risr ut på ksotisk Dstinsjonr ovr hl klodn. Hr r t utvlg v tilsndt tm bildr Trustpilot Gld lvr r d bst mbssdørn. Vi r stolt ovr å h ltt vår lvr bdømm oss og gjør n stor dl på Trustpilot, som r n uvhngig portl for kundnmldlsr. Når vi blir bdømt hr hr lvn bvrt drs kritisk sns og hr slv ttt stilling til, hvilkn informsjon d vil bring vidr. Vi kn ikk ndr llr tilføy no. Drfor mnr vi ikk t dt finns non mr rl form for mrkdsføring. Av ll risslskp i Dnmrk liggr Srvic & Co i skrivnd stund som nummr 1 i ktgorin risr på Trustpilot. Gå inn og ls nmldlsn på Jg vr ut for Viby i sommr og hdd n supr ssong i Goldn Snds. Akkurt nå r jg i Frnkrik på skisntrt Ls Dux Alps for Dnski og skl snrt ris til Alp d Huz frm til strt v mi, også for Dnski :) Id Mthild S14

15 På vi til toppn GUIDESKOLEN KORT FORTALT EN UNIK OpPLEVELSE MEN HVORFOR? Lønn for å ris og opplv Mr nn 60 firm og vlg mllom når du skl ut i jobb Du r ikk bundt v t bstmt risslskp mn hr n utdnnls, som r dgngsgivnd til ll guidjobbr Mulight for pngr tilbk ttr 12 måndr i rbid - på sikt n grtis utdnnls (gjldr grunnutdnnlsn i Spni) Du lærr v d bst. Topp profsjonll undrvisr blir fløyt nd for å undrvis dg i drs spsill mnr. Sriøst blåstmpl - undrvisningssmrbidr md Roskild Hndlsskol og drmd dn nst guidskol md givnd fg undr kontroll v Undrvisningsministrit. All undrvisning r btlt undr oppholdt. ingn kstr rgningr Ingnting r smått - vi snkr md stor bokstvr! for vi mnr hv vi sir og holdr hv vi lovr Du lærr dg slv bdr å kjnn og du møtr dg slv før du møtr vrdn Når du først r utdnnt guid, kn du til n hvr tid søk tilbk til brnsjn Du lærr å stå forn n stor forsmling som no v dt mst nturlig. Dt kn bruks til ksmn, tlr og jobbsmtlr. En ting r å ris og bsøk ndr lnd no gnsk nnrlds r å rbid dr. Mn kommr bk fsdn. Følg din intrssr. Risbrnsjn hr dt hl: ski, chtrt - ktivitts - cmping - rundris - brn - og krysstogguid. Prsonlig vildning før, undr og ttr ndt guidutdnnls Automtisk og grtis mdlmsskp v Dnmrks nst jobbsntr for guidr. Bst guidutdnnlsn på mrkdt md kompltt jobbgrnti Din CV sr br ut, t du rbidr i utlndt. Flr utdnnlsr og rbidsgivr krvr dt Nttvrk og kollgr fr hl vrdn Du strkkr din grnsr båd fysisk og mntlt Enst rundrisldrutdnnlsn på mrkdt Dn sriøs guidutdnnlsn - hrdt på dn god måt DiSC DiSC-prsonprofil blir brukt v lngt mr nn i Dnmrk og bruks i dg i mr nn 50 lnd. Profiln gir slvinstinkt og innsikt i ndrs dfrd og økr bvissthtn om gn og ndr motivsjonsfktorr. Dn bskrivr styrkr og svkhtr vd vår dfrd i forhold til ndr og i forhold til d oppgvr og utfordringr vi stills ovnfor. Dn gir råd til hvilk omgivlsr vi hr bruk for og hvilkn dfrd vi md fordl kn utvikl. Hos Srvic & Co brukr vi DiSC profiln som vrk tøy i forbindls md vår undrvisning i slg, ldls, tmbuilding, srvic og prsonlig utvikling. DiSC profiln r også nyttig når du ttr guidskoln skl søk jobb. D profiln bruks vrdn ovr vil d flst HR-vdlingr i risbrnsjn stts stor pris på t du kn frmvis din profil. DiSC-prsonligprofil r inkludrt i ditt guidopphold i Spni. S15

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om:

... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om: I denne utgåv v Leiknger kyrkjelydsbld kn du blnt nn lese om: Kyrkj er hekl inn i våre liv, seier Henning Rivedl Grunnlovsjubileum 2014 - Leiknger, Leiknger kyrkje og hendingne i 1814 Om å leve enklre

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene. ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg 882 982 Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Havkat 2003-2004

Sluttrapport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Havkat 2003-2004 Sluttrpport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Hvkt 2003-2004 Foto: Atle Foss Alert K. Imslnd, Akvpln-niv AS Rpport til NORA NORDISK ATLANTSAMARBEID Novemer 2004 En NORA-rpport side 1 1. Prosjektets kgrunn

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer