ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak, mn bl byomfattnd i år 2000 og i dnn prosssn n dl av Stiftlsn Kirkns Bymisjon i Trondhim. 1. Hom-Start som organisasjon Hom-Start Familikontaktn (HSF) r t familistøttprogram som basrr sg på frivillig innsats. Hom-Start bl tablrt i England i 1973, og kom til Norg i I Norg bl dt opprttt t nasjonalt kontor og ansatt n nasjonal koordinator i Nasjonal koordinator ldr Hom-Start Familikontaktn Norg (HSFN) og har ansvart for oppfølging av d 29 avdlingn som allrd finns i Norg. I tillgg arbidr nasjonalt kontor kontinurlig for tablring av ny avdlingr og bistår diss i tablringsfasn. Hom-Start Intrnational (HSI) har sitt hovdkontor i London. D følgr opp d nasjonal koordinatorn, og sr til at all landn følgr opp d prinsippr og mtodr som HSI har utarbidt 2. Visjon og formål HSF r t familistøttnd program som gir hjlp gjnnom frivillig til familir md små barn. Målt r å forbygg krisr, bkrft forldr og gi d støtt og praktisk hjlp i hjmmt i n vansklig priod. HSF r ikk n rstatning for offntlig hjlp, mn kan vær i tillgg til. HSF ønskr å styrk familin og hjlp d til å finn god løsningr på gn hvrdag og utvid nttvrkt om dtt r ønsklig. HSF arbidr ttr prinsippt om mpowrmnt, slik at familins ønskr og bhov r dt sntral for dn hjlpn som gis. Dt r viktig å avklar forvntningr hos familin ovnfor dn frivillig, for at rlasjonn mllom dn frivillig og familin blir god. 3. Målgrupp Dt skal vær ltt å b om hjlp og få hjlp fra Hom-Start Familikontaktn. D nst kravn som stills til familin for å motta hjlp, r at d har t barn undr skolaldr og at d r bosatt i Trondhim kommun. Dt r også viktig at familin slv har t ønsk om hjlp fra n frivillig. 4. Organisring av avdlingn 4.1 Driftsansvarlig Avdlingn r n dl av Stiftlsn Kirkns Bymisjon i Trondhim (SKBT), og r organisrt undr sksjon Ung.

2 4.2 Prsonalsituasjonn Vd inngangn av dtt årt var dt 2,5 stilling i avdlingn fordlt på 3 prsonr. På grunn av n lngr sykmlding på vårn, kunn avdlingn supplrs md n hl stilling fra juni. Gjnnom høstn har dt da vært 3,5 stilling. En halv koordinatorstilling r prosjktansvarlig for Familir md kronisk syk barn og barn md ndsatt funksjonsvn. 4.3 Styrt/rssursgruppn/rfransgruppn Avdlingn har sitt styr gjnnom SKBT. I tillgg har avdlingn n rssursgrupp md n rprsntant fra Rådmannns fagstab, n rprsntant fra Fylksmannns kontor, n politikr, n ansatt i fylkskommunal tjnst og n frivillig fra HSFT. Gruppn møts to gangr i årt, og r llrs viktig støttspillr og rprsntantr for Hom- Start avdlingn. 5. Økonomi 5.1 Lønnsmidlr HSFT blir driftt md to hl stillingr fra Trondhim kommun. Barn- og likstillingsdpartmntt støttr HSFT md n halv stilling i prosjktt Familir md kronisk syk barn og barn md ndsatt funksjonsvn som blir fordlt gjnnom HSFN. 5.2 Driftsmidlr Driftsmidln utgjør 20% av dt total budsjttt. 5.3 Lgatmidlr o.a. HSFT har dtt årt mottatt mang gavr. Gjnnom hl årt r dt non som strikkr ullklær som barna får. En bdrift gav 25000,-, n stiftls støttt tiltakt md 20000,- og jubilumskonsrtn gav 22000,-. 6. Kurs, konfransr og samlingr 6.1 Kurs, konfransr og samlingr for koordinatorn I vår dltok koordinatorn på møt i nttvrkssamling nord, som bl holdt i Stinkjr. På høstn var dt koordinatorsamling i Oslo, dr tmat var flrkulturll kommunikasjon. To flott samlingr dr vi får mulight til å snakk md andr avdlingr og utvksl rfaringr. Dtt gir oss ny impulsr og idr til arbidt i vår avdling. 6.2 Kurs, konfransr og samlingr for familikontaktn Vi startt årt md n åpn dag md supp og hygglig prat. Mang familikontaktr var innom dnn dagn og gav oss n fin start på årt! I vår arrangrt vi n spasrtur langs Ladstin sammn md familikontaktn. Dtt bl n koslig samling md bollr og kaffsrvring vd fjordn. I forbindls md 15 års markringn bl dt gitt n jubilumskonsrt i gav til Hom-Start avdlingn. En grupp frivillig som kallr sg Entusiastisk konsrtarrangørr gav n flott forstilling på Byscnn. I forbindls md dnn konsrtn samlt vi familikontaktn til snittr og kak. Dt var mang hygglig hilsningr fra støttapparatt rundt. Dt var svært god tilbakmldingr fra familikontaktn ttr konsrtn! Arrangmntt hadd også t ovrskudd som

3 avdlingn fikk i gav! Nttvrkssamling for familikontaktn bl holdt i Stjørdal dtt årt, og 16 familikontaktr rist dit sammn md koordinatorn. Familikontaktn får llrs tilbud om å dlta på konsrtr og fstr i rgi av Bymisjonn. Vi sr at mang av vår familikontaktr bnyttr sg av diss tilbudn! 7. Arrangmntr for familir og familikontaktr Dt har blitt arrangrt middagr i Waisnhust i 9 av årts måndr. Middagn r godt bsøkt og vi tllr opp mot 40 dltagr hvr gang. Middagn r n hygglig sosial sammnkomst og n arna for nttvrksbygging. Forldrn sttr stor pris på å komm til dkkt bord, og ungn gldr sg ovr hvrandr. I juni var dt sommrfst i Munkgata md mat fra all vrdnshjørnr og ca 70 stor og små dltok. I dsmbr arrangrt vi julvrkstd md grøt og nissbsøk til ca. 65. Vi opplvr at diss sammnkomstn r viktig for båd familir og familikontaktr, og r n fin møtplass for dm utnfor husts fir vggr. Diss arrangmntn gjnnomførs sammn md middagsgjngn. D r n grupp familikontaktr som md ngasjmnt og godt humør lagr matn og skapr n god atmosfær for all som kommr! 8. Andr tilbud til familin Vi har søkt n stiftls og fått midlr til fritidsaktivittr. Dt har gitt oss mulightn til å gi ut billttr til svømmbassng for familin sammn md familikontaktn. Før jul var også 17 voksn og barn på Trøndlag tatrs julforstilling. 9. Aktivittn 9.1. Forbrdlsskurst frivillig på kurs vår frivillig på kurs høst ny familikontaktr i år 9.2 Familikontaktn Pnsjoni st Hjmm værnd Yrks aktiv Studn t Annt Aldr ovr 60 år Aldr år Aldr år aktiv famili kontakt r famili kontaktr som vntr på oppdrag 9.3 Familin

4 Gift sambo r Aln forsørg r Norsk Minoritt sspråklig Blandt ktskap Famili r totalt barn i familin Barn 0-2 år Barn 2-6 år Barn ovr 6 år 9.4 Hva slags familir r vi inn i - din vurdring (Hr kan samm famili rgns md flr stdr) Avlastning / slitn Forldrstøtt Manglnd / dårlig fungrnd nttvrk Psykisk blastningr Forldrs sykd. / funksjonsndsttls Barns sykd. / funksjonsndsttls totalt Funksjonsndsatt/kronisk syk barn som r i minorittsfamilir Funksjonsndsatt/kronisk syk barn som r i blandt ktskap 9.5 Hnvndlsn / hvm tar kontakt Familin Hls stasjon Barn hag Famili vrn Psykisk hlsvrn Barn vrn ppt Div. flyktninginstansr Andr 9.6 Varightn av kontaktn pr dtt årt: 0 6 mnd mnd. Ovr 12 mnd. Hvor mang bsøk hvor du ikk satt inn n familikontakt Hvor mang familir har du på vntlist pr dtt årt 9.7

5 Kontakt md dt offntlig (utnom hlsstasjonn) Har kontakt md hjlpapparatt Kontakt bl opprttt ttr at HSF kom inn Hvilkn instans 34 4 BFT, Familivrn,Nav, Fysio, Sykhus, Psykisk hlsvrn, avlastningstjnst Forklaringr til punkt 9.1 Ikk all avdlingr har kurs båd vår og høst Må ha gått mr nn halvgått kurs for å rgns md Ettr hvrt r dt mang avdlingr som arrangrr aktivittr som friturr m.m. knyttt til avdlingn. Aktivittr i tillgg til bsøk i hjmmt familikontaktr som dltar familir som dltar barn Hvor mang minorittsspråklig Middag Sommrfst ca 70 prsonr Julvrkstd ca 65 prsonr Hvor mang kronisk syk / ndsatt funk. vn 10. Samarbidsfora 10.1 Offntlig tatr / instansr og intrssorganisasjonr for funksjonshmmd. Avdlingn har t godt samarbid md hjlpapparatt. Mang av familin får informasjon om HSFT gjnnom hlsstasjon llr andr tiltaksnhtr i Barn- og familitjnstn. Familin som rkruttrs gjnnom nhtn har god nytt av tilbudt, og gjnnom dtt samarbidt opplvr vi at hjlpapparatt har n god forståls av HSFs tilbud. Dt r ingn fast samarbidsmøtr md hjlpapparatt, mn i d familin som trngr yttrlig tiltak r samarbidt godt. Dt r familin som bstmmr om vi skal dlta på møtn og vær n dl av samarbidsgruppn, og dt opplvr vi at d flst familin ønskr Andr organisasjonr

6 Vi samarbidr md organisasjonr som familin bnyttr sg av: Trofast r t nttvrksbyggnd tiltak som drivs av SKBT. Blå kors drivr Barnas Stasjon, t møtstd md god tilbud for familir som slitr md rus og psykisk hls. Dnn høstn har vi også jobbt sammn md BUF tat om t Godt samlivskurs for minorittsspråklig. 11. Tilbakmldingr fra hjlpapparatt Dt offntlig hjlpapparatt gir uttrykk for at dt r godt at vi finns. Kommunns tilbud for småbarnsfamilin r bgrnst og dt r ikk nok rssursr i kommunn til å dkk ttrspørsln for hjlp på dtt nivåt. Vi opplvr å ha t godt samarbid md hjlpapparatt rundt d familin som har tjnstr fra andr instansr samtidig som familikontaktn r i familin. 12. Sitatr fra familir Hun bsøkt mg når jg ikk hadd non andr, passt barnt mitt og bl md mg til hlsstasjonn. Før var jg aln og hva skull jg gjør da om no hndt mg llr oss. Mn om no skjr nå, kan jg ring Randi! Jg fikk ovrskudd i hvrdagn! I dont know which words I can say, but it was lik a bridg to whr I am now. 13. Rkruttringsarbid og mdikontakt I rkruttringsarbidt brukr vi i hovdsak annonsr og oppslag på butikkr. Vi stod på stand n dag på Univrsittt, dtt gav oss 5 ny familikontaktr! Dt har dssutn vært to avisartiklr om arbidt. Alt dtt gav oss 22 ny frivillig som fullført kurs dtt årt. Bymisjonn i Trondhim r samtidig godt profilrt og synlig i mdibildt. 14. Måloppnåls Dt har vært t år md høy aktivitt i avdlingn. Vi har fått gjnnomført d arrangmntr og kurs vi har planlagt for årt. På grunn av lav bmanning dnn vårn, hadd avdlingn mst fokus på å ta imot ny familir og tilby dm hjlp. Vi opplvd i dnn situasjonn at familikontaktn som har vært md oss non år, hadd rfaring og trygght i sin roll. Dtt ført til at d i dnn priodn bl svært slvstndig. Dtt r ikk hldig ovr lang tid, og md dn aktivittn av frivillig og familir avdlingn har i dag r vi avhngig av å ha økt prsonalrssursr i avdlingn for å ivarta kvalittssikring og oppfølgingn av arbidt. Dt r ndringr fra forrig årt i forhold til hvm som tar kontaktr md oss. I fjor tok mang familir slv kontakt, mns dt r hlsstasjonn som formidlr flst kontaktr dtt årt. Dt r mang familir md tvillingr som br om hjlp. På t tidspunkt talt avdlingn 9 slik familir og gjnnom årt har tallt vært høyr. Vi sr at nslig mødr som r i n bosttingsfas har god nytt av støttn fra n familikontakt. Diss familin trngr oft hjlp i n lngr priod, særlig fordi dt tar tid å bygg gt nttvrk. Mang familir manglr t godt støttnd nttvrk, som kan bidra som n kstra voksn i familin. Trondhim r n by md my tilflytning og mang studntr. Dtt gjør at mang bor langt bort fra

7 gn famili når d får barn. Vi opplvr at dt r n sannht i uttrykkt dt krvs n landsby for å oppdra t barn. Familikontaktn tilbyr n god støtt for diss familin slik at d lærr sg norsk, fullførr ksamnr og får n lttr hvrdag. Dt r familikontaktn som r kjrnn i HSF, og vi sr at mang av dm blir viktig støttspillr når dt oppstår krisr i familin. Vi får fantastisk historir om familikontaktr som ngasjrr sg og utgjør n stor forskjll i familins hvrdag. Dt r diss historin og møtn md d frivillig som gir inspirasjon til arbidt og n bkrftls på hvor sntral mdmnnsklight r for hvordan vi har dt. Vi vil arbid vidr md å lag n god ramm for å ivarta diss god hjlprn, slik at vi kan ha dm lng! Ds.10

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hentet fra England til Norge og baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter

Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter Avisa vår 4 utgave 2013 Jule messe på Karrestad Julemesse på Halden Sykehjem Julemesse på Solheim senter Presantasjon av stab Oppsummering av aktiviteter Mimrestua på sykehjemmet er flyttet Julemesse på

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer