Optimal pengepolitikk hva er det?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Optimal pengepolitikk hva er det?"

Transkript

1 Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB,

2 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk Norsk pngpolitikk har varirt, dlvis my, ovr tidn. Vi skal hr innldningsvis trkk linjn tilbak til Dt kan vær hnsiktsmssig å dl dnn priodn opp i tr undrpriodr: , og ttr Ettr annn vrdnskrign ført norsk myndightr lavrntpolitikk. Lav rnt skull sikr stor invstringslyst som var ønsklig for å få rask gjnrisning ttr krigns ødlgglsr av produksjonsapparatt, og som drttr vill bidra til økonomisk vkst. Lav rnt vill samtidig gi rlativt billig hus og modrat husli, som også var t viktig mål for rgjringn. På dn annn sid, ulmpn vd lav rnt r at invstringsttrspørsln og samlt ttrspørsl ltt kan bli størr nn vartilbudt slik at n får varknappht og (strk) prisstigning. Myndightn fant dt drfor nødvndig å rasjonr utlånn, og bankn fikk i d årlig nasjonalbudsjttr tildlt utlånskvotr. Størrlsn på tlånskvotn varirt md hvilkn konjunktursituasjon var i. Dt var dn nklt bank som skull bstmm hvm som skull få lån - og hvm som ikk skull få lån. På dn tidn hadd landt også mang statsbankr som fikk sin andl av krdittrammn, og gjnnom Husbankn, landbruksbankn Statns lånkass, Distriktns utbyggingsfond m.m. kunn myndightn i sin økonomisk politikk sikr sosial og politisk formål Lavrntpolitikkn fikk gradvis mindr btydning utovr 1970-årn, blant annt på grunn av at dt dannt sg t grått pngmarkd vd sidn av dt rgulrt markdt, nært av dn høy rntn non av d som bl nktt krditt var villig til å btal. På åttitallt bl krdittrasjonringn rstattt md t rntrgim hvor rntn skull bstmms av ttrspørsl og tilbud i pngmarkdt. D som nå skal få lån, var d som kunn btal markdsbstmt rnt. D som ikk kunn btal dnn rnt hadd ikk krdittvrdight. Dtt var tross alt t mr rttfrdig systm, mnt n, nn banksjfns subjktiv vurdring hvor trynfaktorn blant annt kunn vær var t momnt. Myndightn styrt fra nå av rntn gjnnom å rgulr pngmngdn i omløp. I priodr md tndnsr til arbidsldight, økt myndightn likvidittstilførsln for å få rntn nd og stimulr ttrspørsln. I priodn md full sysslstting og knappht på arbidskraft gjord n dt motsatt; n strammt til pngpolitikkn, dvs. likvidittstilførsln bl mindr, rntn stg og n brmst ttrspørsl som dt ikk var raløkonomisk grunnlag for. På sluttn av 1980-tallt hadd intrnasjonalisringn av dn nasjonal økonomin skapt t globalt kapitalmarkd og kapital kunn fritt flyt ovr landgrnsn. Tidligr hadd nasjonal lovgivning hindrt norsk kapital i å gå til utlandt. Dnn tidn var nå ovr og myndightn mått s hn til rntn i andr land når n fastsatt rntn. Dt som særlig var t viktig pong i dnn forbindls var at norsk myndightr var intrssrt i fast valutakursr. Fast valutakursr skapt stabil rammbtinglsr for intrnasjonal handl, og intrnasjonal handl vill bli størr nn hva som vill blitt rsultatt drsom importørr og ksportørr ikk visst hva som var valutakursn på btalingstidspunktt. Norsk intrssr var å få stor intrnasjonal handl og utnytt d komparativ fordlr. Dt var t flls standpunkt hos all

3 d stor og ldnd partir i Norg. For å få fast valutakursr - og stor intrnasjonal handl - mått ikk rntn i Norg avvik vsntlig fra rntn hos vår viktigst handlspartnr. På dnn tidn vdtok stortingt følgnd valutaforskrift som Norgs Bank skull lgg til grunn vd utøvls av sin pngpolitikk: Norgs Banks løpnd utøvls av pngpolitikkn skal stts inn mot å stabilisr kronns vrdi mot uropisk valutar md utgangsport i kurslit ttr at kronn bgynt å flyt dn10 dsmbr Vd vsntlig ndringr i kursn skal virkmidln innrtts md sikt på at valutakursn ttr hvrt brings tilbak til utgangslit. Dt gjldr ikk svingningsmarginr md tilhørnd plikt for Norgs Bank til å intrvnr i valutamarkdt. Ettr 2001 I 2001 fikk vi t nytt valutakursrgim i Norg. Landt skull ikk lngr ha fast valutakursr, mn valutakursn skull bstmms av ttrspørsl og tilbud i valutamarkdt. Allrd ttr Asiakrisn i 1997/98 hadd Norgs Bank slått inn på n slik praksis. Non av dr huskr kanskj da Asia-krisn skyllt ovr hl vrdn. I Norg prøvd Norgs Bank fbrilsk å stabilisr kronns vrdi mot ECU n, blant annt vd å ha n høy norsk rnt. Til slutt var styringsrnt blitt 8 % (og dagslånsrntn 10 prosnt). Dnn høy rntn ført til fullstndig tørk i norsk invstringsttrspørsl. Oljprisn var nd i 10 dollar pr fat. Norg fikk igjn undrskudd på handln md utlandt. Utlndingr - som innlndingr - rømt fra norsk kron. Støttkjøpn til Norgs Bank på 10-talls-milliardr kronr forsvant til ingn nytt. Norgs Bank trakk for gn dl dn konklusjon at dt ikk nyttt å forsvar norsk kron. Endlig i 21. mars 2001 bl Norgs Banks rkjnnls formalisrt av stortingt som vdtok n ny valutaforskrift. I hnhold til dn skull Norgs Banks oprativ gjnnomføring av pngpolitikkn, i samsvar md først ldd, stts inn mot lav og stabil inflasjon. Pngpolitikkn hadd nå fått t inflasjonsmål. Dt oprativ målt for pngpolitikkn skull vær n årsvkst i konsumpris som ovr tid r nær 2.5 %.: 2. Pngpolitikk - undr t inflasjonsmål Mr prsist har Norg ttr 2001 hatt t flksiblt inflasjonsmål. Dtt vil si at dt ikk bar r inflasjonsmålt som skal ivartas, mn også andr viktig samfunnsintrssr. Andr hnsyn som i følg valutfoskriftn skal vær viktig for Norgs Bank r konjunkturstabilisring, full sysslstting og god utnytting av landts rssursr. Valutakursn r også nvnt som t hnsyn. Valutakursn r imidlrtid først og frmst t virkmiddl for å oppnå full sysslstting og god konkurransvn md utlandt, og bør drfor ikk ha n gn plass i målfunksjonn til sntralbankn. I dt følgnd skal vi, i samsvar md dt som står i dn ny valutaforskriftn, ta utgangspunkt at Norgs Bank som mål for sin pngpolitikk ønskr å minimalisr L-funksjonn ndnfor. 1 ( *) 2 ( *) 2 L= π π + λ y 2 Y hvor L r n ulmpfunksjon π r aktull inflasjon π * ønskt inflasjon y r aktull produksjon (BNP) y* r potnsill produksjon (full sysslsttingspunkt)

4 λ r dn vkt som god sysslstting har i forhold til inflasjonsmålt Vi kan tolk L-funksjonn som n ulmpfunksjon som visr vlfrdstapt for landt vd å ha arbidsldight og n prisstigning som avvikr fra inflasjonsmålt. Norgs Bank har til oppgav å gjør dtt vlfrdstapt minst mulig. Dn optimal pngpolitikk finnr vi følglig vd å minimalisr L-funksjonn. Dt r t politisk vurdring å bstmm hvilkn vkt full sysslstting skal gis i forhold til inflasjonsmålt. I Norg har rgjringn ikk gitt til kjnn hvor stor Lambda-koffisintn skal vær. I praksis r dt drfor sntralbankn som implisitt avgjør dtt når n bstmmr rntn. Dt sntral virkmiddl sntralbankn har når dn skal ralisr t flksiblt inflasjonsmål r rntn. I dag praktisrr Norgs Bank dirkt rntstting. Dtt står i kontrast til tidligr pngpolitikk hvor sntralbankn bstmt rntn indirkt. Bgrunnls for dnn ndringn r at n ansr at dtt bdrr kommunikasjonn md d økonomisk aktørr, dvs. husholdningn, bdriftn og dt offntlig. I normal tidr kommr styrt i Norgs Bank sammn hvr 6 uk for å ta stilling til rntn, skal dn forbli undrt, llr skal dn ndrs, og hvor mang prosntpong skal dn vntult justrs? Dt r vsntlig at sntralbankn skal vær uavhngig av myndightn og dt politisk styringsvrk for at n skal kunn stt n rnt uavhngig av politisk prss. Grunnlagt for vdtakn r i) stor mngdr innsamld data, ii) barbidls og analysr av datan og iii) t vdtak som bst mulig oppfyllr målsttingn som liggr i flksiblt inflasjonsmål, dvs. inflasjon lik π * og n produksjon lik potnsill produksjon, dvs. R = R*. Lykks n md dtt blir ulmpfunksjonn lik null og dt samfunnsøkonomisk ovrskuddd størst mulig. Slik politikk kalls diskrsjonær politikk, som btyr at sntralbankn ikk får instruksjonr (annn nn d som liggr i pngpolitisk rtningslinj som sir at inflasjonsmålt skal vær 2.5 % og n skal ha i tankn produksjonn og sysslsttingn i landt). I dt følgnd fornklr vi og skillr ikk mllom foliorntn og D-lånsrntn. 3. Opimal pngpolitikk Rntn påvirkr makroøkonomin gjnnom flr kanalr. Ekstra komplks blir pngpolitikkn vd at dt tar tid før all virkningn har løpt ut. En hovdkanal r rntns virkning på ttrspørsln, særlig invstringsttrspørsln. En annn hovdkanal r valutakurskanaln. Vi vil i dnn artikkln først fornkl og s på t lukkt land og drmd nglisjr virkningn som kommr gjnnom valutakurskanaln. I avslutningkapitlt skal vi opphv dnn forutstningn og korrigr konklusjonn for påvirkningn via valutakurskanaln.

5 Vi antar i dt følgnd at samlt ttrspørsl kan bskrivs vd likning (1) ndnfor. Likningn visr at vd å stt dn nominll rnt (i) nd, vil dn samld ttrspørsl (y) øk. Hvis rntn i økr, blir dt omvndt - og y går nd. (1) y = y* - α (i - π r*) + v hvor y r samlt ttrspørsl ttr varr og tjnstr y* r potnsill produksjon i r nominll rnt π r inflasjonsrat r * r langtids likvktsralrnt v r sjokkvariabl α r konstant paramtr Vi vil tnk oss at samlt tilbud av varr og tjnstr i landt kan bskrivs md likningn (2) π = π* + ( y y*) + u hvor π r inflasjonsrat π * r inflasjonsmålt y* r potnsill produksjon u r sjokkvariabl r konstant paramtr Likning (2) visr at hvis y > y*, vil arbidsmarkdt bli stramt, lønningn vil øk og særlig i skjrmd næringr vil prisn stig. Vd arbidsldight, y < y*, vil prisprsst modrrs og i prinsippt vil inflasjonn gå nd. I n markdsøkonomi som vi har, skal dn samld ttrspørsl i t likvktspunkt vær lik samlt tilbud. i) Matmatisk løsning på hva som r optimal pngpolitikk Vi minimalisrr ulmpfunksjonn L ovnfor m.h.p. rntn (i) og får førstordnsbtinglsn dπ dy (3) ( π π*) + λ( y y*) = 0 di di Vi har fra likning (1) at dy di α = og likning (2) at d di π = αλ

6 Diss to drivrt sammnfattr transmisjonsmkanismn i pngpolitikkn, dvs. hvordan n rntndring påvirkr økonomin. En rntndring påvirkr ttrspørsln, som igjn påvirkr produksjonn og sysslstting, som igjn påvirkr prisn. Gjør vi bruk diss sammnhngr, kan vi omform førstordnsbtinglsn for at ulmpfunksjonn L skal bli minimalisrt til likning (4) λ (4) π π* = ( y y*) Likning (4) sir at pngpolitikkn r optimalt utformt drsom dt r t ngativt forhold mllom inflasjonsgapt og produksjonsgapt llr bgg gapn r null. Dt r ikk optimalt at bgg gapn r positiv - llr at bgg gapn r ngativ ttrsom n rntøkning hnholdsvis n rduksjon i dtt tilfll vill bidra til å lukk bgg gapn og drmd rdusrt tapt. Jg kommr tilbak til tolkningn av likning (4) snr. Likning (1), (2) og (4) rprsntrr 3 uavhngig likningr mllom d tr ukjnt variabln y, i og π og d ksognt gitt sjokkvariabln u og v, d ksognt gitt paramtrn λ og, samt målvariablnπ * og y*. Dt btyr at vi har t dtrminrt modll og kan finn ut hvordan d ukjnt avhngr av d ksognt gitt forhold / variablr i modlln. Spsilt intrssant vil vær å s på hvordan løsningn for rntn (i) vil avhng av sjokkvariabln u og v, som nttopp vil fortll hvilkn rntndringr sntralbankn skal ta sikt på i ulik situasjonr for å minimalisr ulmpfunksjonn L. Vi finnr at løsningn for optimal rnt i blir (for dtaljr jr. Appndix 1): 1 i r* v = + π + + u + ( π π*) α α λ α λ ( + ) ( + ) Dtt blir sntralbankns rsponslikning som visr at sntralbankn skal stt rntn ovr langtidsralrntn når dt oppstår positivt ttrspørslssjokk (v i ttrspørssfunksjonn r positiv) positivt inflasjonssjokk (u i tilbudskurvn r positiv) tillitsjokk (folk r usikr på at sntralbankn vil ralisr inflasjonsmålt) Omvndt skal sntralbankn stt rntn undr langtidsralrntn når dt r ngativt ttrspørslssjokk (v i ttrspørssfunksjonn r ngativ) ngativt inflasjonssjokk (u i tilbudskurvn r ngativ) mistillitssjokk (folk r blitt usikr på at sntralbankn vil ralisr inflasjonsmålt) i) Grafisk løsning Likning (4) r vist grafisk i figurn ndnfor. Vi skjønnr umiddlbart hvorfor kurvn for optimal pngpolitikk ikk går gjnnom kvadrant II og IV. I diss kvadrantn kan n jo

7 rdusr bgg gapn vd hnholdsvis å stt rntn opp (kvadrant III) og nd (kvadrant IV). Da kan man ikk vær i t optimalt punkt. Dt idll tilpassingspunktt vil vær A, hvor båd inflasjonsgapt og produksjonsgapt r null. Mn omstndigtn, for ksmpl p.g.a. sjokk i ttrspørslsfunksjonn llr tilbudsfunksjonn, kan før økonomin til andr punktr i grafn, jr. flr dtaljr lngr nd. Dt optimal vil imidlrtid alltid å søk til t punkt på PP-kurvn, og så nær punkt A som mulig.. π Kurvn for optimal pngpolitikk P I II π * IV A III Y* y* P y 4. Grafisk illustrasjon av pngpolitikk I figurn ndnfor har vi også lagt inn tilbudskurvn (T) som r n stignd kurv, som i tillgg går gjnnom punktt A når sjokkvariabl u r null. Vi går nå ut fra at vi bfinnr oss i punktt A, dvs. all sjokkvariabl r null. Dtt r n idll situasjon md ingn arbidsldight og samtidig r inflasjonn sammnfallnd md inflasjonsmålt. IS-kurvn (jr. Appndix 2), som visr sammnhngn mllom rntn og produksjonn når dt r likvkt i varmarkdt, fortllr at rntn nå r i*. Så oppstår dt t oljprissjokk og oljprisn stigr dramatisk. Dtt smittr ovr på tilbudskurvn vd at sjokkvariabln u blir positiv. Drmd får tilbudskurvn t positivt vrtikalt skift fra T til T. Vi sr at vd n undrt rnt på i* vil vi komm til punkt B og inflasjonn blir btydlig høyr nn inflasjonsmålt. Dtt kommr til uttrykk vd at vi nå r langt ovr punktt A, og vlfrdstapt kommr til uttrykk vd at vi nå r på n indiffrnskurv utnfor A, jr. Appndix 3. Sntralbankn kan rdusr dtt vlfrdstapt vd å øk rntn slik at vi kommr til kurvn punkt C på dn ny tilbudskurvn og på kurvn for optimal pngpolitikk. Indiffrnskurvn som vi nå r kommt på r

8 nærmr punkt A nn indiffrnskurvn som går gjnnom punkt B, og rprsntrr følglig n vlfrdsgvinst. Vi lggr mrk til at i dn ny situasjon r dt blitt n viss arbidsldight. Dt r fordi inflasjonsmålt r såpass viktig at n vil prøv å hold inflasjonn no i sjakk vd å tillat n viss økt arbidsldight. Inflasjon (π ) Kurvn for optimal pngpolitikk P T T Tilbudskurv I B II π * IV C A A III y* P y π IS-kurvn, som visr sammnhng mllom rnt og produksjon når dt r likvkt i varmarkdt i kurvn i y* y

9 Vi har hittil forutsatt n lukkt økonomi og ignorrt at d flst land i dag har import og ksport. I n åpn økonomi må vi, som også tidligr r antydt, også ta hnsyn til at rntn virkr gjnnom valutakurskanaln. Dtt btyr imidlrtid ingn stor ndringr i måtn å rsonnr på. Dn viktigst ndringn blir at tilbudskurvn T vil bli brattr samtidig som kurvn for optimal pngpolitikk blir flatr. Tilbudskurvn blir brattr fordi n rntndring, for ksmpl n rntrduksjon, vil svkk valutakursn og gjør at inflasjonn undr llrs lik forhold blir strkr. Kurvn for optimal pngpolitikk drimot vil bli flatr fordi inflasjonsstyring blir mr ffktiv i n åpn økonomi p.g.a. virkningn gjnnom valutakurskanaln og følglig kan hnsynt til inflasjonsmålt tillggs størr vkt. 5. Avsluttnd mrknadr En styrk vd modrn pngpolitikk og t flksiblt inflasjonsmål, r at dn fjrn my av grunnlagt for valutaspkulasjonn som bl t stort problm da vi hadd fast valutakursr og fikk t globalt kapitalmarkd. I årn var dt mang og stor finanskrisr som strkt rammt strkt dn økonomisk utvikling i Brasil, Argntina, Tyrkia, Russland, Sør-Øst-Asia og land i Vst-Europa. Dt r også n styrk at n i modrn pngpolitikk har lagt stor vkt på å få uavhngight i forhold til d politisk myndightr. Drmd kan n unngå dn dstabilisring av økonomin som skylds at partin og politikrn ønskr lav rnt når n nærmr sg t valg. Dt r jo konjunktursituasjonn som skal bstmm rntbanns utvikling, og ikk hvor lng dt r til nst valgt. Vi har i dtt innlggt først og frmst diskutrt dt som kalls diskrsjonær pngpolitikk. Dt vil si at sntralbankn fattr rasjonll og målrttd tiltak vd i) å saml inn stor mngdr innsamld data, ii) barbid og analysr datan og iii) fatt t rntvdtak som bst mulig oppfyllr målsttingn som liggr i flksiblt inflasjonsmål, dvs. få inflasjonn lik π * og n produksjon lik potnsill produksjon, dvs. R = R*. At dt r slik, kan n riktignok btvil. For diss tvilrn r dt t altrnativ å utform rglr for hvordan sntralbankn skal rspondr i sin rntstting, jr. Taylors rgl. Dagns pngpolitikk må også ta t ansvar for dn aktull finanskris og d boblr som blant annt bl skapt i boligmarkdt og bygg og anlggssktorn. Modrn pngpolitikk går jo ut på å bvg rntn opp og nd avhngig av d vkslnd konjunkturr. Så lng avvikn fra langtidslikvktsrntn r modrat og kortvarig skaps ingn btydlig stabilittsproblmr for økonomin. I n lavkonjunktur, som for ksmpl dn som ttrfulgt trroristangrpt 11 spt. 2001, skal pngpolitikkn isolrt stt gi lav rnt. Hvis prisstigningn samtidig r lav og undr inflasjonsmålt, slik tilfllt var i priodn , blir dt dobblt grunn til lav rnt. Hvis dn lav rntn av n llr annn grunn vdvarr ovr n litt lang priod og publikum får dt inntrykkt at boligprisn bar stigr og rntn bar r lav, vil dn lav rntn ltt før til kunstig stor intrss for blant annt boligmarkdt, dvs. at aktivittn blir kunstig oppsvulmt, nært av stor ttrspørsl, stignd prisr, stor fortjnst, og nda størr fortjnst vd spkulasjon basrt på fortsatt lav rnt og fortsatt stignd prisr.- I framtida må n vær mr oppmrksom på dnn farn vd modrn pngpolitikk, for å unngå at pngpolitikkn i stdt for å stabilisr, gjør situasjonn vrr.

10 APPENDIX 1: Optimal pngpolitikk Vi har 3 likningr (1) (2) og (4). Dt r tr ukjnt, y,π og i. Vi har n dtrminrt systm. Løsningn på rntn (i) r særlig intrssant når vi analysrr pngpolitikk. Fra likning (2) og (3) har vi at λ π* ( y y*) = π + ( y y*) løsr først mhp y og får λ λ y + y = π * + y* π* y* u λ λ + + y( ) = π * + π u π* π + u y = + y* + + λ λ Sttr uttrykkt for y inn i likning (1) og løsr mhp i, αi = y+ y* + απ + απ* + v π* π + u αi = y* + + y* + αr* + v + λ + λ π * ( π * + u) αi = + + v+ αr* + v + λ + λ 1 i = r* + π + + u+ ( π π*) α α( + λ α( + λ Sntralbankns rspons på d ytr (ksogn) variabl i modlln, sjokkvariabln v og u, samt målvariabln π * og y* og langtidsralrntn r* og forvntt inflasjon π vil altså bli: 1 i r* v = + π + + u + ( π π*) α α + λ α + λ ( ) ( )

11 Appndix 2: IS-kurvn Likvkt i varmarkdt finnr vi vd å stt ttrspørsln lik tilbudt. La oss drfor kombinr likning (1) in i likning (2), og så løs systmt md hnsyn på rntn (i). Vi sttr likning (2) inn i (1) og får: y = y* α i ( π* + ( y y*) r* + u + v Løsr mhp i og får αi = y+ α y+ y* α y* + απ * + αr* + v Dt gir IS-kurvn i = ( ) y+ ( ) y* + π * + r* + u+ v α α α

12 Appndix 3: Indiffrnskurvr Hvis vi gir V i likning (3) n bstmt vrdi, vil vi s at dt r mang kombinasjonr av inflasjonsgap og produksjonsgap som gir samm vlfrdstap. Kombinrr vi all d gap som gir somm vlfrdstap, finnr vi n såkalt indiffrnskurv. Formn på diss indiffrnskurvr vil avhng av lamda paramtrn- Er lamda-koffisint lik 1 og inflasjonsmålt og produksjonsmåkt r lik viktig, vil indiffrnskurvn bli sirkulær. Hvis inflasjonsmålt r mst viktig og lamnda-patamtrn mindr nn 1, r indiffrnskurvn flattrykkt på nordsidn og sørsidn. I motsatt fall, når full sysslsttingsmålt r viktigst, r indiffrnskurvn flattrykkt mot vst og øst.

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23 70 SOSIALOKONOMEN NOVEMBER Redaksjon: Anders Dedekam jr. Leif Asbjørn Nygaard B:ornuli Sandberg Age Sorsveen (ansvarlig) INNHOLD Redaksjonsutvalg: Arne Amundsen Erling S. Andersen Svenn G. Anderssen Knut

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Markedsdisiplin av bankene

Markedsdisiplin av bankene Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen Kenneth Sæterhagen Paulsen Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO 15/11-2010 II Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Overgangen til inflasjonsstyring, som for vår del skjedde i 21, fortonte seg kanskje der og da som overgang til et nytt og

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Analyse av utdanningstøtteordningene

Analyse av utdanningstøtteordningene R Analyse av utdanningstøtteordningene Rapport 2013-07 Proba-rapport nr. 2013-07, Prosjekt nr. 11061 ISSN: 1891-8093 AUG/SK, KAL, 20. Januar 2013 Offentlig Rapport 2013-07 Analyse av utdanningstøtteordningene

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no!

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen 1 Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen... 1 AD-kurven... 1 AS-kurven... 2 Tidsperspektiver for bruk av modellen... 2 Analyse

Detaljer