«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold."

Transkript

1

2 «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt i lg og hjort i d tr fylkn. Hnsikt: bdr kunnskap om hjortn, lgn og lgjaktn. Utmarksavdlingn har i lngr tid arbidt md lg- og hjortrssursn. Hr nvns no av vårt ngasjmnt: Vi har i n årrkk utviklt bstandsplanr og driftsplanr Vi har ansvar for all statistikkbhandling av lg i Oslo og Akrshus Vi analysrr aldr av lg Vi fortar og administrrr bittakstr Vi r faglig skrtær i mang lgrgionr Tma som vil bli brørt r: Nyhtr fra offntlig og forskningn Analysr av lg og hjort på fylkt, rgionr llr vald Spørsmål om riktig bstandsnivå ut fra ulik samfunnshnsyn Forvaltningsspørsmål og avskytning Kjøttbhandling Jakttknisk spørsmål Lokal nyhtr/tips fra vald, lglag og nkltprsonr vil få god plass Rovviltspørsmål vil gis plass mn ikk hovdfokus Hjortn som ny art vil også få sin forholdsmssig plass Andr tma som r aktull Abonnmntt innholdr: 3 utgivlsr pr år snds pr post o Hvr utgav vil ha n lngd på ca 10 sidr md kort og praktisk rtta artiklr Tilbud om minst t tmamøt årlig Spsill nyhtr som hastr snds på -post Tilbud om rlvant kurs (gnbtaling) Pris: 2014: kr.300,- Vdlagt følgr informasjon om btaling. I forbindls md tilbudt om abonnmnt i 2014 følgr t nklt prøvksmplar. Md vnnlig hilsn Øystin Tovrud Pål Sindr Sva Jørn Daltorp Turid Rikhim

3 Nyhtr høst/vintr 2013 Enmannsjakt på lg Statskog vil gjør lgjakt mr lik småviltjakt. Drfor kan nå hvm som hlst rgistrrt og godkjnt jgr kjøp jaktrttight på lg utn å vær md i t jaktlag. Er dtt no som kan utvikls også andr stdr? Statusoppdatring ulv Rovdata har pr 15.novmbr rgistrrt ulvr md hlnorsk tilhold og 3-7 ulv md usikkr gografisk tilhold i forhold til riksgrnsn. I Akrshus, Oslo og Østfold r dt kun Østmarkaulvn som r rgistrrt. I følg statusrapportn r dt fm llr sks ulvr i Østmarka, hvorav tr llr fir av diss r valpr. Dt må lggs til at rapportn kun innholdr ulv som r rgistrrt vintrn til og md 15. novmbr, og r drfor kun n forløpig status. Bstandsvurdring Østfold 2012 Faun Naturforvaltning har utarbidt n rapport md grunnlag i stt lg data og skutt lg data i Østfold til og md jakta Dnn rapportn vil vi ta for oss mr dtaljrt i nst Elgnytt. Bittaksring i Østfold Faun Naturforvaltning gjnnomført vårn 2013 lgbittaksring (ovrvåkingstakst ttr «Solbraamtodn») på 98 bstand i Østfold. Også dnn rapportn blir omhandlt i nst utgivls. Bittaksringr vårn 2014 Utmarksavdlingn har fått tilsagn på bittaksringr i Vorma/Storsjøn og Nord Odal kommun for Takstn vil gjnnomførs så fort snøforholdn tillatr dt. Elgvurdring Akrshus og Oslo Som tidligr år, skal Utmarksavdlingn gjnnomfør dn årlig vurdringn av lgstammn i Akrshus og Oslo. Dnn vurdringn vil bli prsntrt i Elgnytt. Aldrsanalysr 2013 Tnnr som r samlt inn undr jakta i 2013 skal aldrsbstmms i løpt av vintrn. Utmarksavdlingn skal blant annt analysr tnnr fra Østmarka, Vorma/Storsjøn, Romriksltta Øst Elgrgion og Ns kommun. Fltkontrollør av hjortvilt Tidligr kunn dn godkjnt fltkontrollørn kontrollr kjøtt lokalt, mn dtt har dt kommt ndringr på. Nå kan fltkontrollørn kun kontrollr og godkjnn kjøtt i gt jaktlag. Dtt for å sikr at fltkontrollørn har hatt ovrsikt ovr viltt som kontrollrs hlt fra viltt bl skutt til dt r flådd. Dt btyr at thvrt jaktlag som skal slg viltkjøtt til lokal dtaljist (rstaurant llr butikk) llr planmssig omsatt til sluttforbrukr skal ha n godkjnt fltkontrollør som kontrollrr kjøttt. Fltkontrollørkursn arrangrs av Skogkurs, Norsk Hjortsntr og Matvant på Mær.

4 Kort prsntasjon av non av lgrgionn i vår områdr I Akrshus, Oslo og Østfold har man gjnnom d sist 15 årn hatt t øknd fokus på tablringn av lgrgionr for lttr å kunn oppnå flls mål innn lgforvaltningn. Man har stt viktightn av tilstrkklig områdr for å kunn forvalt lgbstandn på t bstandsnivå. I tillgg blir man t svært tydlig talrør for lgforvaltningn i områdt som oft har langt størr gjnnomslag nn t nklt grunnirlag llr vald. Samtidig får man t mgt godt datagrunnlag for sitt arbid og man blir oppfattt som n sriøs og viktig aktør ikk bar lokalt, mn også rgionalt. På bakgrunn av dtt, ønskr vi i Utmarksavdlingn å gi n kort prsntasjon av non av d lgrgionn som i dag r tablrt innnfor vår områdr: Øvr Romrik Elgrgion Øvr Romrik Elgrgion (ØRE) r n intrssorganisasjon for grunnir som drivr md forvaltning av dn lgstammn som i hovdsak har Romriksåsn og tilgrnsnd områdr som sitt lvområd. ØRE har samlt t forvaltningsområd på 1 million dkar skog i 8 kommunr og to fylkr. Rgionn dkkr områdn vst for E6/Mjøsa og øst for RV4 Nittdal/Lygnastr i kommunn Nittdal, Gjrdrum, Nannstad, Eidsvoll, Hurdal, Lunnr og Gran. Rgionns formål r flls stammvis lgforvaltning for å opprtthold n lgbstand md optimal produksjon og avkastning i forhold til lvområdns bærvn, skadr på skog og innmark, samt trafikal forhold. ØRE bl tablrt i 1999 på bakgrunn av bhovt for flls forvaltning av lgbstandn som har flls vintrbitområdr. Har gjnnomført 4 lgbittaksringr, sist vårn 2013 hvor rapportn nå snart r frdigstilt. Dagns ldr r Pr Almquist, Lunnr Allmnning Vorma/Storsjøn Elgrgion Rgionn bl tablrt sommrn 2009 på bakgrunn av samarbidt man inngikk vd gjnnomføring av lgbittaksring samm vår. Rgionn dkkr områdn øst for Vorma og Nord for Glomma i Akrshus og dt mst av områdn vst for Storsjøn i Sør- Odal og Nord Odal kommun. Samlt r Rgionn i ovrkant av dkar. Jns Magn Mømb fra Ns r ldr. Romrikssltta øst Elgrgion Etablrt i 2009 og dkkr i grov trkk områdn mllom E6 og Glomma/Vorma innnfor kommunn Skdsmo, Ft, Sørum, Ns og Ullnsakr. Samlt dkkr rgionn ca dkar. Rgionn gjnnomført n lgbittaksring vårn 2012 som vist n god bitsituasjon. Rgionn har rlativt små sammnhngnd skogaralr og t typisk kulturlandskapsområd. Sammn md ØRE har rgionn t svært høyt prss på utbygging. Nåværnd ldr r Paal Brg, Ns.

5 Østmarka Elgrgion Østmarka lgrgion bl tablrt i 2005 i forbindls md gjnnomføringn av lgrgionns først lgbittaksringr, sidn har d gjnnomført 2 lgbittaksringr til i 2008 og Rgionns aral r ca dkar og dkkr områdn tilhørnd Østmarka sør og øst for Oslo og nord for RV 120 Enbakk Oslo. Elgrgionn lds av Thor Egil Holth, Rælingn. Elgrgionråd øst Rgionn dkkr t samlt aral i ovrkant av dkar, fordlt på 7 kommunr i 2 fylkr. Rgionn dkkr områdn øst og sør for Glomma i Akrshus og Hdmark md aralr i kommunn Ft, Sørum, Ns, Aurskog Høland, Sør Odal, Kongsvingr og Eidskog. Rgionn bl formlt tablrt 2001, ttr at man hadd hatt flls møtr og samarbid i områdt bla for å øk andln stor oksr hlt sidn Oppgavr Elgrgionråd Øst har i dag r kontakt og informasjon til og mllom lgvaldn md avskyting og forvalting, produksjon, utsnding og analys av stt-lg skjmar og kontaktorgan for flr prosjktr tilknyttt bla. annt Vtrinærinstituttt og NINA. Kontaktprson r Lars Ol Jørgnsn, skrtær. Ytr Østfold vst Elgrgion Ytr Østfold lgrgion vst bl tablrt i 2009 for å kunn jobb mot flls mål i områdt mllom E6, Glomma og sjøn vd utbyggingn av E6 gjnnom Østfold i kommunn Frdrikstad, Råd og Rygg. Rgionns samld aral r ca dkar. Man har gjnnom flls møtr tatt grp for å nå ønskt målstting og for å kunn bvar n god lgstamm i områdt, no man mnr å ha oppnådd. Follo Elgrgion Arbidt md tablring av Rgionn r godt i gang og man sr t klart bhov for n flls forvaltning innnfor områdt båd på bakgrunn av lgstammns kvalitt og i forhold til t stadig øknd utbyggingsprss og fragmntring av landskapt og skogområdn. Utmarksavdlingn dltar som faglig rådgivr innnfor dtt arbidt. Innmarkslg fra Elgrgionråd Øst, nærmr bstmt Aurskog-Høland.

6 Kalvvktr på lg? Vktn på kalv har my å si for sinr vktutvikling av lgn. Hvilk faktorr påvirkr vktn på lgkalvn? Kan vi påvirk vktn av lgkalvn? Kvalitt på fød? Dtt r dn faktorn som btyr mst for kalvns vkt. Kur som har tilgang til god kvalitt på bitplantn og bitområdn får tyngr kalvr. Forfattrn av boka «Elg i Norg», Ridar Andrsn og Brnt-Erik Sæthr, har stt på faktorr som påvirkr lgkalvns vkt. I Troms bl dt blant annt funnt ksmplr på lgkalvr som bl født i sluttn av juni, kunn oppnå stor vkt allrd dn først høstn, så frmt mora stod i t godt sommrbitområd. Dt konkludrs md at god tilgang til sommrbitplantr av høy kvalitt r av avgjørnd btydning for at kalvn skal bli stor. Klima Gjnnomsnittstmpraturn i april, mai og juni r viktig for vktn på kalv. En forklaring kan vær at n varmr vår gir tidligr start på vkstn av lgns sommrbit og n tilsvarnd tidligr rduksjon i bitvrdin på d samm plantn utovr sommrn. Kalv som ikk går ovr på fast fød før på snsommrn påvirks drfor spsilt strkt av rduksjon i plantns fòrkvalitt. Konklusjon: En kald vår/forsommr kan gi høy kalvvktr. Kalvtidspunkt Tidspunktt for når kua får kalvn om vårn r viktig. Jo tidligr jo bdr. En tidlig født kalv får flr vkstdøgn og dt visr sg at dn også voksr raskr. Kalvtidspunkt påvirks igjn av når kua parrs. Dtt kan ha no md antall oksr og aldr på oksn i bstandn. Dt r svært viktig at kua parrs i først brunstpriod. Må dn gå om igjn vil dt si automatisk 3 ukr sinr fødsl. Dt visr sg at ldr oksr får kua i parringsmodus tidligr på høstn nn n ung oks. D tyngst oksn vil også parr flr kur. (Hjljord 2008). Dtt r n av årsakn til at vi bør ta var på n dl ldr oksr i bstand. Kua r i utgangspunktt stabil. Mn mangl på riktig oks kan før til kua vandrr rundt for å finn dn «rtt» oksn. Kondisjon på kua Stor kur i god kondisjon produsrr ikk bar mr avkom mn også kalvr md god kondisjon. Blant annt fordi førstgangsfødn kur oft blir sinr brunstig og kalvr sinr nn ldr kur. Dt vil si at i n ung kubstand har kalvn færr vkstdøgn dn først sommrn og blir sannsynligvis mindr. Dårlig vintrbit gir forsinkt kalving? I boka «Elg i Norg» r dt pkt på at lgkyrn i Gausdal Vstfjll har ca 14 dagr sinr kalvingstidspunkt nn llrs i landt. Forfattrn antar at dt dårlig bitt om vintrn r årsakn.

7 Slaktvkt (kg) Forstyrrls og barrir kan påvirk kalvvktn. Dnn lastbiln har dog forstyrrt sg frdig for lng sidn. Har tvillingkalv lavr vkt n singl kalv? I n undrsøkls i Troms fant man at tvillingkalvr var i gjnnomsnitt 20 kg lttr nn nslig kalvr. Årsakn dt pks på r konkurrans om mlkn dn først tidn. Hva r vår kalvvktr? Undr viss ksmpl på forskjll i kalvvktr mllom kjønnn, for Akrshus fylk samlt Okskalv og kukalv Okskalvn r i gjnnomsnitt tyngr n kukalvn. Når tvillingkalvr følgr kua vil okskalvn oft gå lngst bak og r drfor mst utsatt for å bli skutt Okskalv Kukalv Forstyrrls og barrirr I Akrshus og Østfold kan bbyggls, vir m.m. bty t fragmntrt tilbud av bit for lgn. Vd først øykast sr bitforholdn god ut, mn dt kan samtidig vær slik at lgn ikk har ltt tilgang til diss bitn pga infrastruktur. Kildr: Årstall Hjljord, O Viltt - biologi og forvaltning, ISBN: , Tun forlag AS 2008 Andrsn, R & Sæthr, B.-E. Elgn i Norg Biologi, atfrd og forvaltning, ISBN: , N.W. Dam & Søn AS, Tknologisk Forlag.

8 Kondisjon i lgbstandn Knyttt til lgforvaltning og vår lgbstandr bnyttr man kondisjon som t samlbgrp for bskrivls av bstandns tilstand og produktivitt. Gjnnom dagns datagrunnlag fra stt lg og vd rgistrringr av slaktvktr r dt fir paramtr man i hovdsak bnyttr til vurdring av bstandns kondisjon. - Andln kalv pr ku - Kalv pr kalvku(tvillingratn) - Slaktvktr for kalv - Slaktvktr for ungdyr Dfinisjon Kalvratn visr gjnnomsnittlig antall kalvr pr ku, og gis som t forhold i kommatall. 0,6 btyr at kun har gjnnomsnittlig 0,6 kalvr hvr, llr 60 % av kun har kalv. Kubstandn i dnn sammnhngn inkludrr også kvigr, da dt ikk skills på aldr på hodyr utn kalv. Tvillingratn r hvor stor andl av kalvførnd ku som har to kalvr. Også hr r tallt t forholdstall. 1,30 btyr at 30 % av kalvførnd ku har to kalvr. Kubstandn som liggr bak tvillingratn inkludrr naturlig nok ikk kvigr. Stor andl kalv pr ku og høy tvillingrat sammn md høy gjnnomsnittsvktr for kalv og ungdyr visr at man har n bstand md god kondisjon. Slik gir kondisjonsfaktorn t godt bild på hvordan bittilstandn og aldrssammnstningn i lgbstandn r. Som bskrvt i artikkln om kalvvkt har kua stor btydning for kalvns vkt, og kalvns vkt har stor btydning for hvordan dns vidr utvikling blir. I forhold til tilstand på bit sr man drfor gjrn litt kstra på ungdyrvktn da dtt r lgns først år aln, altså utn kua. Ungdyrn må klar sg slv og finn d optimal bitplassn utn følg for først gang. Innnfor vår områdr har man t stort spnn i produksjon og vktr. For kalvvktr har man i gjnnomsnitt fra 55 kg 75 kg når man tar t utvalg av 4 ulik kommunr. I figurn til slutt i artikkln r dt data fra t utvalg av kommunr og fylkr i vår områdr for å kunn vis forskjlln mllom ulik områdr. Hr sr man at Hurdal skillr sg ut md klart lavr slaktvktr gjnnom hl priodn , mn utviklingn til kurvn r my lik for d ulik områdn. Hurdal har hatt n ndgang i vkt gjnnom priodn, mns d øvrig områdn har hatt n stabil utvikling. Utviklingn i ungdyrvktn visr sammnhngn som r bskrvt mllom kalvvkt og ungdyrvkt. Innnfor vår områdr varir ungdyrvktn my, fra kg i gjnnomsnitt vktr for

9 bgg kjønn. Normalt vil man vis fordling av hann og hunn kjønn pga vktforskjlln, mn for å kunn vis sammnligningn mllom 4 områdr har vi valgt å bnytt gjnnomsnittsvktr. Dt r viktig å husk at i mang områdr r datagrunnlag lit og man får stor tilfldig utslag, no som også gjldr for dnn figurn. Hurdal liggr klart lavr i ungdyrvktr nn d øvrig kommunn i figurn, mn man sr også at man fllr få ungdyr i Hurdal sammnlignt md d øvrig kommunn. For Rakkstad og Ullnsakr r kurvn i vktutvikling for ungdyr my lik, mns Hurdal avvikr no. Hr kan n dl av forskjlln skylds tilfldightr. Ungdyrn o Hurdal hatt n stabil utvikling frm til 2010 og så n strk ndgang, mns Ullnsakr har hatt n svak økning i ungdyrvkt gjnnom priodn. Produksjonn i bstandn fordlt på d ulik områdn visr at dt r rlativt stor årlig svingningr også i talln som gjldr hl fylkn. Andln kalv pr ku i Østfold har sunkt klart sidn midt på 1990 tallt, mn dn r fortsatt bra. I Akrshus har man hatt n rlativt stabil utvikling gjnnom priodn. Hurdal har lavst produksjon av d som r vist i figur 3, mns Ullnsakr og Rakkstad har rlativt lik produksjon. Dt r allikvl intrssant å s at svingningn til kurvn båd på kommunalt og fylksnivå i grov trkk r rlativt lik. Forskjlln mllom kurvn i diagrammn visr at dt r stor forskjllr på rlativ små avstandr, og btydningn av d naturgitt forholdn og konkurrans virkr tydlig. Hvis man sttr sammn dagns datagrunnlag innnfor lgforvaltningn og sammnlignr dtt ovr tid r dt sannsynlig at man i d allr flst områdr kan øk kondisjonn i lgbstandn fra dagns nivå. Dtt i hovdsak på bakgrunn av data fra d først årn md stt lg rgistrringr og slaktvktr. Utviklingn i lgbstandn har i mang områdr vært naturlig da man i d flst områdn i dag har gjnnomført n rduksjon av bstandn ovr non år for slik å kunn snk bitprss, farn for trafikk ulykkr og som tilpasningr av n stadig øknd utbygging av infrastruktur og sålds n innskrnkning av årslvområdn for mang lgbstandr. Vi tror at n dl områdr vil kunn nå sin mål om n bdrt kondisjon ovr tid, mn at man fortsatt må hold fokus på all faktorn som påvirkr bstandns kondisjon og ta d grpn som r nødvndig for å opprtthold n sunn lgstamm ovr tid. I kommnd Elgnytt vil dtt bli t stadig tilbakvndnd tma som dt allrd har vært i lgforvaltningn i mang år.

10 Gjnnomsnittsvkt ungdyr 160 Akrshus n 452 Rakkstad n 49 Hurdal n 12 Ullnsakr n Gjnnomsnittsvkt kalv 85 Akrshus n 436 Rakkstad n 36 Hurdal n 39 Ullnsakr n Kalv pr ku Østfold Akrshus Hurdal 1 Ullnsakr Rakkstad 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

11 Kan vi bnytt andr målingr for ndring av lgbstandn? Kalv pr ku og kalv pr kalvku visr godt produksjonn i bstandn, mn kan supplrs md andr obsrvasjonstall for å utfyll datan. D sist årn har Utmarksavdlingn stt på altrnativ måtr å vurdr lgbstandn på, spsilt i områdr md ulvrvir. antall kur og antall kalvr umiddlbart, mns kalvratn og tvillingratn ikk økt lik raskt og tydlig. For å få md sg rask ndringr i lgbstandn kan man drfor også s på andr målingr nn kun d tradisjonll. Kalvratn og tvillingratn kan få kunstig lav ndgang vd økt dødlight på kvig, som man oft får vd tablring av ulvrvir. Ulvns prdasjon drir sg hovdsaklig om kalv, mn også n dl ungdyr blir tatt. Vd også å s på antall obsrvrt kur og kalvr fordlt på jgrdagsvrk, kan ndringn komm bdr frm. I Vstfjlla i Armark/Haldn/Rakkstad gikk totalt antall kur obsrvrt pr jgrdagsvrk kraftig nd vd tablring av ulvrvir, dt samm gjord kalvn. Antall stt singl ku (ku utn kalv llr kvig) pr jgrdagsvrk gikk drimot ikk nd. Vd at kubstandn bl rdusrt, bl ndgangn i kalvrat og tvillingratn undrstimrt. Dt var n klar ndgang i bgg ratn, mn vd å s på dn total kubstandn, singl ku og antall kalvr bl dt obsrvrt n kraftigr ndgang nn hvis ikk d lmntn hadd blitt tatt md. Enslig hodyr, mn ikk kvig! Stor ku som gikk utn kalvr. I Vstfjlla var dt tydlig at n dl kvigr bl tatt av ulv, i tillgg til kalvr. Dt ført til at n stor andl av dn produktiv kubstandn gikk utn kalv, og vill kommt frm i statistikkn som kvigr. Vd oppløsning av rvirt økt

12 Hvordan skill ku og kvig For å ha n fornuftig og målbvisst avskytning av lg må jaktlagn følg tildlt kvot undr lgjakta. Dt skjr drimot til tidr at dt flls fil dyr. En av d vanligst filfllingn r at voksn ku (2,5 år og ldr) skyts istdnfor kvig (1,5 års hodyr). Dtt r n filflling som lar sg rtt opp d flst stdr, da dt gjrn r flrårig planr, mn uanstt r dt uhldig når fil må rtts opp årt ttr. Å skill voksn ku og kvig r svært vansklig for d allr flst. En ting r å skill d på bildr llr når d liggr skutt. Vd vurdring av tannutvikling kan dt rlativt nklt bstmms om dt r i ldr ku llr i kvig som r skutt. Utfordringn kommr når jgrn sittr på post, dt kommr lg og pulsn og strssnivåt økr. Hva skal jgrn s ttr i slik situasjonr? Størrls: Kviga r mindr nn kua. Logisk, mn dt r ikk så ltt å skill størrlsn når dt kommr t dyr alin. Gnrlt utsnd: Kvign sr rtt og sltt yngr ut. Kroppsform: Kviga sr kortr og mr butt ut nn lgkua. Voksn lgku virkr også btydlig lngr nn kviga nn dn faktisk r, og har lngr bin. Hodform: Kviga har t kortr hod og nakk nn voksn ku. Eldr kur har utprgt langt snutparti. Mankn: Kviga har gjrn mr utprgt bustt og stri mank. Dn bst måtn å bli bdr på å skill kvig og voksn ku r rtt og sltt å s mr lg. Erfaring r n viktig bit av dtt. Bruk tid i skogn også utnom jakta, slik at du kan s lg i ulik positurr og ikk minst sammnlign md andr lgr. Slv md my rfaring r dt ikk ltt i å skill kvig fra ku. Dt r t faktum at d allr flst oftst ikk klarr å skill kvig og ku undr jakt. Dt oppfordrs drfor å hold igjn skuddt om man r usikkr, og ikk har ku på kvota. I ulvrvir r dt spsilt viktig å ikk skyt kur, da ulvn oft har tatt kalvn. Da r mulightn stor for at dt skyts høyproduktiv kur som man tror r kvigr når skuddt går, og dt r uhldig. Dt sis at hvis man r usikkr på om dt r kvig llr voksn ku, så r dt i voksn ku. Ku llr kvig? Usikkr? La dn gå vidr..

13 Bittaksring Østmarka 2013 Utmarksavdlingn gjnnomført n bittaksring i Østmarka, på oppdrag fra Østmarka Elgrgion. Dtt var dn trdj takstn i rkkn, da dt også r utført takstr i 2005 og Elgbittaksringn i 2013 visr at situasjonn r forvrrt fra forrig takst i Dt r t kraftig ovrbit i Østmarka, samt at bittilgangn r mindr nn tidligr. Dt r spsilt ovrbit på rogn, osp og slj, samt furu i Østmarka. Likvl obsrvrs dt ikk n ndgang i slaktvktn. Rsultatn fra bittaksringn indikrr at lgbstandn i Østmarka bør rdusrs, mn sidn dt r ynglnd ulv i områdt bør dt ikk utførs tiltak for å rdusr lgbstandn før vt ffktr av ulvrvirt obsrvrs og rgistrrs. Et ulvrvir tar lg årlig, no som vil ha strk påvirkning på lgbstandn i Østmarka. I 2012 bl dt skutt 105 dyr i Østmarka, slik at ffktn i t svært lit rvir som Østmarka (trolig ca 300 km 2 ) vil vær kraftig for lgbstandn. Osp som har båd gammlt bit og bit fra sist vintr. Dt bl anbfalt å vurdr lgbstandn i løpt av og ttr jaktn for å s på tiltak undrvis. Tiltak bl gjnnomført d flst stdr. I skrivnd stund r ikk data fra årts lgjakt kommt inn, slik at dt r vansklig å s d ksakt påvirkningn i lgstammn.

14 Hjort i Østfold 2013 Utmarksavdlingn skal, i samarbid md Østfold Fylkskommun og lokal grunnir, vurdr hjortbstandn i Østfold. Prosjktt r todlt, vd at vi skal analysr stt-hjort fra lgjakta og vurdr antall hjort på innmark. Stt hjort fra lgjakta gir oss t bild av hvor dt r hjort, hvor my som blir stt og aldr/kjønnsfordling i bstandn. Dl to bstår i å rgistrr hjort på innmark i form av tllingr planlagt utført av frivillig. dt, r dt ønsklig at du tar kontakt md Pål Sindr Sva i Utmarksavdlingn på -post llr tlf Bakgrunnn for bstandsvurdringn r at bstandstørrlsn av hjort r svært usikkr. Dt r åpnt for hjortjakt i Hobøl, og dt har vært ønsklig fra flr kommunr å åpn. For og vntult åpn for jakt må dt forligg informasjon om bstandstørrlsn. I dnn sammnhngn trngr vi hjlp fra lgjaktlaga. Vi trngr informasjon om hvor dt ss hjort, båd rlativt fast og sporadisk. Dt r spsilt intrssant md lokalittr hvor hjortn kan rlativt nklt tlls fra f ks bil. Hvis dt r rådyrforingr llr lignnd som hjortn bsøkr, ønskr vi å komm i kontakt md dn som står for foringn. Samtidig ønskr vi å komm i kontakt md prsonr som ønskr å hjlp til md rgistrringn av hjort på innmark. Rgistrringn vil utførs ntn md bil llr av folk som bor dr hjortn ss rglmssig. Hvis du har informasjon om hvor dt ss hjort, llr kjnnr til prsonr som gjør Hvor my hjort har vi? Og dukkr dn opp på lgpostn slik at dn blir rgistrrt? Prosjktts rsultatr vil viss i n rapport md stimat av bstandsstørrls, bstandsstruktur og kart ovr forkomstn. Samtidig md Utmarksavdlingns arbid skal Faun Naturforvaltning mrk 10 hjort md GPS-halsbånd i Østfold. Dtt for å kartlgg områdbrukn til hjortn. Vår tllingr og rgistrringr vil bli satt i systm md Fauns data undrvis.

15 Øns k rduåabonn r på El gny,kandu b t al 300krt i lkont onr , i nn n Vit r ng rnavn,adr s s,j akt l ag/ val dog kommun. El gny s nd sutipapi r f or m. Øns k rduåf åf akt ur at i l s ndt,t akont akt m døys t i npå oys t i n. t ov r s. s kog. no, l l rt l f Påf or håndt akk!

16 Nst Elgnytt Jaktrglr forslag til jaktlag Hvorfor bhold storoksn? Elgvurdring Oslo og Akrshus + my mr.. Kommr fbruar Utmarksavdlingn ønskr dg n god jul og t godt nyttår!

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10 Sid 1 av 10 Korrosjon Innldning Rnt språklig btyr korrosjon å gnag bort. Gnrlt bruks ordt om uønskd raksjonr mllom matrialr og drs bruksmiljø. I dn vitnskaplig dfinisjonn bruks ordt korrosjon om all matrialr,

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer