utpostens dobbelttime

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utpostens dobbelttime"

Transkript

1 utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn. Md kjøkknbnkn som arbidsplass, tastr d manuskriptr på skrivmaskin og klippr og klistrr tkst og tgningr til t layoutoppstt som skal snds trykkrit. Harald Sim, Pr Wium og Tor Rud lagr t nytt kontaktblad for lgr i primærhlstjnstn. Imidlrtid skal Utpostn som prosjkt vis sg å bli mr skjllsttnd nn som så. Et blikk gjnnom t av d først numrn gir t frmpk på hva man kan vnt sg av Utpostn. Md skjmt og alvor skrivr distriktslg Pr Wium i Midsund t innlgg md tittln Praktisk rfaringr i samarbid md Hlsdirktoratt: I tt år har jg vært distriktslg på n øy på Mørkystn. I tt år har jg samarbidt md Hlsdirktoratt. Dtt årt har Hlsdirktoratt ikk samarbidt md mg. Byråkrati og bastionr Wium stillr Oslobyråkratit til vggs md konkrt ksmplr dr han bskrivr kritikkvrdig bolig-, arbids- og kontorforhold i distriktt han slv btjnr. Han sttr pkfingrn på dt mang opplvr som n arrogant unnfallnht, i dt minst n sndrktight, i hovdstadsmiljøts rspons ovrfor distriktn. Og dt kommr han til å gjør mang gangr i d nst fm årn. I n rdaksjonll anmrkning i samm blad, kan vi ls: 2 utpostn 5 Md sin offnsiv og humoristisk formidlingsform åpnr d ung og urdd rdaktørn t nytt kapittl i norsk primærmdisin. Utpostn tar rolln som pådrivr for å styrk primær- og distriktshlstjnstn. Vill bli hørt Førti år snr sittr to av d tr pionrn, Sim og Wium, sammn md to fra dagns rdaksjon. Samtaln omhandlr Utpostn, fortid og nåtid, skiftnd trndr og bladts lgitimitt. Møtstdt r ironisk nok topptasjn i Hlsdirktoratt, Harald Sims nåværnd arbidsstd og bastionn som d to så oft rgrt sg ovr llr gikk til angrp på i Utpostns spaltr i 1970-årn. Riktig nok hadd Dirktoratt dn gang t annrlds mandat som båd distriktslgns arbidsgivr og HlsNorgs fagtat, mn symbolffktn som hlsbyråkratits høyborg holds fortsatt i hvd. Utpostn hadd ingn partipolitisk agnda, bdyrr Harald Sim mns Wium smilnd blar gjnnom n bunk bladr fra d først årn. Vårt motiv var først og frmst å skap t kontaktblad for distriktslgr, utnom Lgforningns og Dirktoratts kanalr. Drnst vill vi skap forståls for vår arbidsbtinglsr og hva vi oppfattt som viktig hlsproblmr. På dn tidn var dt stor irritasjon blant oss «ordntlig doktorr» ovrfor sykhuslgn som hadd makt og privilgir. D skull ta i hvrt fall på dagtid all d intrssant mdisinsk problmstillingn, mns vi i primærhlstjnstn satt igjn md nattvaktr, snørr og tårr. Som distriktslgr og allmnnlgr ønskt vi å ha ansvar for n mr hlhtlig mdisin. For å bli hørt, var vi bvisst smårampt d først fm årn. Vi mått provosr så vl som å opplys, konstatrr Sim. Dn nrgisk 71-åringn har n omfattnd CV. I dag r han ansatt vd Dirktoratts avdling for global hls. Han har d sist årn konsntrrt sg om spørsmål knyttt til migrasjon og tilgang til hlstjnstr. Ettr årn som distriktslg på Aukra, arbidt Sim vd Institutt for allmnnmdisin i Oslo, vd Oslo hlsråd, i NHO og i ti år drv han Pr Wium (t.v.) og Harald Sim har mang lvnd minnr fra Utpostns fm først lvår. Hr visr d frm julnummrt fra md intrnasjonalt hlsarbid i WHO-systmt i Gnèv. Pr Wium bl bydlslg i Oslo ttr tidn som distriktslg på Mørkystn. Snr hadd han stillingr vd Sykhusrådmannns kontor, i Norsk Pasintforning, NHO, Statns hlstilsyn og Hlsdirktoratt. Han var hlssjf og kommunovrlg i Lørnskog i sks år, før han i 2009 vndt tilbak til pasintarbid som dlpnsjonrt sykhjmslg. Flls ståstd flls sak Harald Sim avbrytr samtaln md n «nødvndig digrsjon», t sitat fra dn tysk filosofn Immanul Kant: Opplysning r mnnskts utgang fra sin slvforskyldt umyndight. Og, fortsttr Sim å sitr: Umyndight r dn manglnd vn til å bruk sin forstand utn andrs ldls. Slvforskyldt r dnn umyndight når dns årsakr ikk liggr i mangl på forstand, mn i mangl på bslutning og mot til å bruk forstandn utn andrs ldls. Sapr aud! Ha mot til å bruk din gn forstand!1 Pongt r at dt ikk r hvilkn som hlst forstand mnnskt skal ta i bruk, mn sin gn og dt utn andrs ldls! Tidligr så man på opplysning som n form for blæring: å blær folk om drs gt bst og gi dm 1 Sitrt ttr Hlg Jordhim, Morgnbladt utpostn 5 3 All r vl klar ovr at distriktslgn slåss mot byråkratit. Ingn nklt i Hlsdirktoratt kan vl gntlig trkks til ansvar for dtt, mn vi vill stt pris på t svar fra n rprsntant for Dirktoratt om hvorfor dt r blitt slik. Man spør sg slv i samm vnding om dt gntlig ikk alltid har vært på dnn måtn. Dt vill vær intrssant å få ldr kollgrs syn på dtt: Blir dt stadig flr instansr sakn skal gjnnom, og r dt stadig flr forskriftr man må føy sg ttr for å gjnnomfør tiltak som i grunnn all vill vær nig om?

2 nødvndig innsikt i ulik sakr. Bar slik var dt mulig å myndiggjør dm som borgr. Mn Kant sr annrlds på dt. Båd Harald og Pr studrt mdisin i Svits; Harald i Basl og Pr i Fribourg, snr Oslo. Harald var frdig i 1967, Pr i Harald bl i Svits og skrv n doktorgradsoppgav om nrvus fibularis-pars, mns Pr tok avsluttnd ksamn i Oslo. D to møtts som turnuslgr vd Namsos sykhus og fant tonn. Harald dro vidr til Aukra, og Pr kunn tnk sg å komm ttr som turnuslg. Imidlrtid sto ikk Aukra på listn ovr turnusplassr. Da Harald bl distriktslg, tok han affær og ringt dirkt til hlsdirktør Karl Evang, og sørgt drmd for å få Pr som turnuslg til Aukra. Samtidig var dt opprttt n ny distriktslgstilling i Midsund, mn dt var krangl i kommunn om hvor lgbolign skull lokalisrs. I 1971 falt valgt på Midsund tttstd. Pr Wium fikk stillingn. Da Tor Rud ( ) bl distriktslg på Sandøy, fant d tr lgn tonn og dannt t muntrt trkløvr. Frustrrt distriktslgr En viktig motivasjon for å tablr Utpostn, var å gi distriktsmdisinn n tydlig røst. D tr gründrn hadd t uttalt mål om «å stt opprustningn av hlstjnstn i distriktn inn som n viktig dl av n hlt nødvndig opprusting av primærhlstjnstn i hl landt». UTPOSTEN: Hva var dt i tidn som gjord dtt målt så viktig? Dtt var lik ttr 1968-bølgn, dt vi kan kall n antiautorittstid som ført til t stmningsskift. Mang utlandsstudntr vndt hjm og tok md sg impulsr utnfra, som oss. Vi manglt hldigvis, får jg vl si rspktn for dt tablrt som synts å prg mang kollgr som hadd studrt hr hjmm. Non oppfattt oss som politisk aktivistr på vnstrsidn, mn sakn r at vi hadd hvrt vårt politisk ståstd. Imidlrtid var vi på linj i fag- og hlspolitikkn og dt hadd alt å si, konstatrr Harald Sim. Pr Wium pkr på drs flls bakgrunn fra ANSA (Association of Norwgian Studnts Abroad), som var n kraftfull studntorganisasjon. Erfaringn fra ANSA tok d md sg «i bagasjn» hjm. D vill gjør no, vær «ordntlig doktr» og bidra til å gi norsk primærmdisin t løft: Vi vill vær md på å bygg opp hlstjnstn til t kvalitativt nivå som samsvart md vår ambisjonr. Vi var irritrt ovr alt som bl bstmt ovr hodt på lgr ut i distriktn. Pr utdypr: I mang distriktr hadd lgn ansvar for to til tr kommunr md flr tusn mnnskr, døgnt rundt. Man mått søk fylkslgn om tillatls til å vær bort i mr nn 24 timr. Lgns arbidsbtinglsr var uholdbar. Ettr hvrt bl dtt t sntralt tma, båd i Dirktoratt og Lgforningn. Non år snr, i 1977, gjnnomført Pr Wium n stor undrsøkls for Lgforningn om lønn og arbidsbtinglsr blant distriktslgn. Svarprosntn var 88. Distriktslgn oppga n gjnnomsnittlig ukntlig arbidstid på 45 timr. I tillgg hadd d ovr 40 timr ubtalt brdskapstid. Da undrsøklsn bl gjntatt i 1982, hadd vaktblastningn gått no nd. Lgforningn synts talln var «for pn» og vill ikk publisr dm. D var rdd for ikk å få gjnnomslag i forhandlingn om normaltariffn, fortllr Pr tallt var frustrasjonns tiår. Ettr hvrt kom dt flr lgr til distriktn. På 70-tallt bl dt n vkst. Fagt bl vårt gt da vi fikk allmnnpraktikr til å undrvis i univrsittsfag som øysykdommr og ørns-hals på drs prmissr, i drs kontkst. Mn fortsatt var primærhlstjnstn forsømt. Dt var dtt vi satt på dagsordn i Utpostns spaltr. Vi startt Utpostn for å få t flls kommunikasjonsmdium for distriktslgn i Norg. Vi vill fortll hvor fint og viktig dt var å arbid i distriktn. Og vi var nøy md at intt skull gå ut ovr pasintn slv om vi tidvis var frustrrt, sir 69-åringn. Motkultur Idn om å lag Utpostn bl unnfangt på «Kurs for offntlig lgr», også kjnt som Bygdøykurst. Dt var t tr måndr langt kurs i offntlig hlsarbid, i rgi av Hlsdirktoratt. På dn tidn var kurst t viktig samlingsstd for offntlig lgr. Harald minns at dt var 16 kursdltakr i 1971, årt han var md. Aktull lovr bl prsntrt og drøftt, for ksmpl rglvrkt rundt «strilisringskontort»: All som skull strilisrs, mått søk kontort om tillatls. I og md at samtlig søknadr bl innvilgt, var dt flr av lgn på kurst som stilt sg kritisk og undrnd til formålt md t slikt rglvrk. Ettr dt bl kontort avviklt. Forutn å ls lovvrk, var dt mang dltakr på Bygdøykurst som brttt om lglivt ut på bygda. Ettr å ha hørt på stmmn fra bygda, skjønt Harald at dt offntlig ansvart for hlstjnstn utnfor sykhus mått styrks. Hvis ikk, vill dt «aldri bli no gri på dt». Dt var da han bgynt å så tankn om å tablr t organ utnom Lgforningns tidsskrift som kunn skap mr kontakt mllom distriktslgn. Vi hadd invitrt Lgforningns gnralskrtær Odd Bjrck til dt kurst. Han rdigrt forningssidn i Tidsskriftt, og vill gjrn at vi skull skriv mr. Mn han var kjnt for å skriv fotnotr til artikln, dr han kommntrt innholdt: «Dtt har vi skrvt om før», var n gjngangr i dt han skrv. Undrforstått: Hadd Sim lst hva vi skrv for fm til ti år sidn, hadd han ikk sndt inn innlggt. Dt var jo ikk akkurat motivrnd, minns Harald Sim. Da han kom hjm til Aukra ttr Bygdøykurst, drøftt han plann om t nytt tidsskrift som skull målbær distriktns intrssr sammn md Pr Wium og Tor Rud. Da d tr bstmt sg for å gå i gang md Utpostn, var tankn å ris n motkultur til dn nrådnd sykhusmdisinn. D følt sg isolrt i sin distriktr, nærmst som t «oppsop»i lgmiljøt. Drs nst rll møtplass var Bygdøykurst. Og dt vill d gjør no md. 4 Fra idé til trykksvrt Sim, Wium og Rud hadd t nklt og tydlig budskap: Dt r spnnnd å jobb i distrikt. Nå trngt d bar n kanal; dt skull vær t altrnativ til «makta» som i praksis btød dirktorat og lgforning. D hadd fått mang signalr fra kollgr i distriktn om bhovt for t kontaktforum, t blad. D gikk i gang, og satt sg til rtt vd kjøkknbnkn hjmm hos dr. Sim på Aukra md assistans fra n journalist i Romsdal folkblad. Hvr av d tr spyttt 1500 kronr i rdaksjonskassa, nok pngr til å dkk to til tr utgivlsr. D tastt, klippt og limt alt forgikk manult dn gangn. Snr kjøpt d inn n IBM-skrivmaskin md kulhod og rtttast. Prs kon Stin og Haralds konutpostn 5

3 torskrtær Ridun Solm hjalp til md inntastingn spalt for spalt. Haralds kon Danis sto for adrssringn. Dn først utgavn kom ut vårn 1972 mn dt skjdd ikk smrtfritt. Krisn var t faktum da dn opprinnlig manuslvransn forsvant sporløst i postn, på vi til trykkrit. Rdaktørn hadd imidlrtid n «back up»: Dt mst av innholdt lå på blåpapirkopir, mn alt arbidt mått gjørs om igjn. Omsidr kunn d snus inn trykksvrtn fra t ryknd frskt førstnummr. Dt bl sndt ut gratis til all distriktslgr. Snr bl abonnmntsprisn satt til 50 kronr pr år. Studntr btalt halvpartn. Rdaktørn satt som prinsipp å bgrns rklamfinansiringn til t minimum, to sidr. For øvrig skull bladt ha 16 sidr og t format som kunn «lss på do». Kirurgn Ansgar Aasn, UTPOSTEN: Hvorfor fikk bladt navnt Utpostn? Tja, hvorfor ikk? Vi smakt på flr titlr, mn md rammn rundt dt vi gjord, ga dt sg slv. Utpostn samsvart godt md distriktsprofiln. frm kollgan og mdrdaktørn Tor Rud, som død altfor tidlig: Han var usdvanlig krativ og kunnskapsrik, n drivkraft og inspirasjonskild. Og Kari, kona hans, gjord my for Utpostn. Vi har my å takk hnn for. som på dn tidn var turnuslg hos Harald Sim, bidro til å spr Utpostn. Han satt i gang n vrvkampanj blant mdisinstudntr og skafft flr titalls abonnntr. Nykomlingn bl godt mottatt, og i løpt av dt først årt rkruttrt Utpostn ca. 400 abonnntr. UTPOSTEN: Hvor langsiktig tnkt dr i startfasn? Vi håpt slvsagt at vårt ny tidsskrift vill få n viss lvtid, mn hadd non sagt at dt vill ovrlv 40 år, vill dt vært vansklig å forstill sg. Vi hadd ingn storstilt planr. Vi mnt dt var t bhov for t nytt fagblad md distriktslgr og allmnnpraktikr som målgrupp. UTPOSTEN: Hvordan forgikk d først rdaksjonsmøtn? Vi hadd ikk tid til møtr før hvrt nst nummr. Når vi hadd kstra dårlig tid, møtts vi på sjøn i hvr vår båt og snakkt sammn ovr ripa. Mn når vi først kom sammn hjmm hos hvrandr, var dt alltid god stmning. Og my god mat! lr Pr Wium. God støttspillr Tankn md Utpostn var å bøt på bhovt for fllsskap samtidig som fagt skull skrivs. Trskln for å skriv skull vær lav. Så mang som mulig skull bidra md innlgg og artiklr. Blant dm var dt rssursprsonr som Ptr F. Hjort, Hans Ånstad, Pr Fuglli og Frdrik Mllby mn bladt var også n viktig kanal for røstn fra d «gntlig utpostn». Innad i rdaksjonn var dt godt samhold. D tr utfylt hvrandr på flr områdr. All artiklr bl lst gjnnom før publisring. En dl bl rttt og sndt tilbak til forfattrn. I prinsippt bl ingn artiklr rfusrt. Lgns ktfllr var viktig støttspillr, båd i drs praksisr og i arbidt md Utpostn. D bl nær vnnr, liklds bl barna godt kjnt. Når vi sr tilbak, kan vi bgg si at dt på mang måtr var vntyrlig å vær distriktslg i dt som var n vksttid for norsk primærmdisin, sir Pr og Harald. D trkkr Utpostns lgitimitt Dt var aldri mningn at Utpostn skull vær t dlt llr «slvoppofrnd» prosjkt. Vår agnda var å få kollgr til å utfordr sg slv på n størr arna n faglig og hlspolitisk arna. Ingn skull styr skribntn, og dt var lov å harslr md dt tablrt hlsvsn, påpkr Harald Sim når samtaln pnsr inn på Utpostns agnda og lgitimitt. I Utpostn var dt gjrn Pr Wium som stod for spissformulringn, og d bl ldsagt av tgningr av Kår Bjørn Hus fra Midsund. Md humor og vidd skrv Pr sin «distriktsniss-btraktningr» som slo godt an. Kort og lang innlgg kom trykk. Utpostns spaltr hadd rom for fag, hlspolitikk, komikk, ironi og alvor. Vi var nok litt ustyrlig slik at folk ikk hlt visst hvor nst skritt skull gå, humrr Pr. UTPOSTEN: Inntok dr n roll som oppviglr? Ni, dt ønskt vi ikk, mn kanskj bl vi oppfattt som oppviglr. Vi var jo frittalnd på vgn av distriktslgn som ikk hadd dn samm statusn som sykhuslgn. Lønnn var lav. I Nord-Norg fikk man riktig nok t såkalt brnslstilskudd for tort og svi, t slags stimulringstiltak. Mn i vår strøk på Nord-Vstlandt var dt ikk fullt så kaldt, så d pngn så ikk vi no til, sir Harald md utilslørt ironi. utpostn 5 5

4 Vi fant n form og n stil som traff lsrn. Og dt skull vær n lav trskl for å slipp til i Utpostns spaltr, sir Pr Wium. UTPOSTEN: Hvilk bastionr vill dr angrip? Dn gangn var Lgforningn på sykhuslgns sid, mns distriktslgn nærmst var kakpynt. Hlsdirktoratt tok ttr hvrt mr ansvar som arbidsgivr for oss. Allmnnpraksis gikk grit, mn når dt gjaldt hlsrådsarbidt, følt vi at vi bl kastt ut i no vi ikk kunn no om. Vi fikk ikk hjlpn vi trngt fra byråkratit i Oslo, og i praksis hadd vi ingn arbidsgivr på dt fltt. Lgforningns manglnd ngasjmnt for distriktslgn bl gjnspilt i n økonomiutrdning som kom i Dn var n katastrof. En løsning på distriktslgproblmt kunn vær at statn opprttt stillingr årlig i non år, mn dt var rammr på hvor mang stillingr statn kunn opprtt så dt bl umulig. Normaltariffn kunn også bruks som styringsrdskap, mn dt hadd Lgforningn hllr ikk sans for. Lgforningn vill ha samm takst for samm prosdyr, ntn n drv korridorpraksis på sykhus llr dkkt opp for fullvrdig praksis og vakt i kommunn. Ettr d først numrn, kom dt mang positiv tilbakmldingr. Hlsdirktør Karl Evang uttalt at Utpostn var no av dt bst som hadd skjdd i norsk primærmdisin. No snr utga Hlsdirktoratt t tidsskrift md navnt «Synaps». Intnsjonn var at dt skull fungr som t bindldd mllom myndightsbyråkratit og lgn, t slags offntlig altrnativ til Utpostn. Dt bl bar md tt nummr. Bladt fikk aldri appll. «Synkop», spøkt Harald på dt følgnd årlig møtt for distriktslgn. Da var Thorbjørn Mork blitt hlsdirktør. Blst om bladt Hvilk strk minnr har Sim og Wium fra årn i Utpostn, undrs vi? Pr huskr godt årt 1973, da han var «utsndt korrspondnt» til Lgforningns landsstyrmøt i Kristiansand. Md sg hadd han t kstraopplag av Utpostn, dr forsidn avbildt n munnknblt mann md undrtittln «Forbrdls til dbattn på Lgforningns landsmøt». Han la ut bladr på all stn. På møtt skull økonomiutrdningn diskutrs. Utpostn innholdt strk utfall mot dn og dt bl my rabaldr. 6 utpostn 5

5 Harald minns n gang da d slt md å rkk tidsfristn for lvring til trykkrit. Han bstilt lik godt sjøfly og fikk lvrt stofft til Orkla trykk akkurat i tid. Blant fagpolitisk sakr, nvnr han utviklingn i OLL (Offntlig Lgrs Landsforning) i 1970-årn. Fra «å ligg nd» i bgynnlsn av tiårt, rist forningn sg til å bli n samfunnsmdisinsk aktør. Stmningn kulminrt på fllsmøtt for OLL og Aplf (Almnt praktisrnd lægrs forning) i Trondhim i 1979, da d to forningn bl nig om å arbid for å opprtt to primærmdisinsk «tvillingspsialittr», n i allmnnmdisin og n i samfunnsmdisin. På dn tidn var Harald Sim ut av Utpostns rdaksjon, han var blitt ldr i OLL. I priodr var dt my blst rundt Utpostn, for ksmpl da rdaksjonn slapp til n turnuslg som bskrv «krativ pulstaking på kvinnr». Dtt ført til massiv kritikk fra kvinnlig kollgr og rdaktørn fikk passt sitt påskrvt. Vi fant n form på Utpostn som gjord at dn bl lst, og dt kom mang artig tilbakmldingr. Lgr som ikk hadd kommt til ord i andr fora brukt Utpostn. Vi hadd dbattr om ulik sakr, for ksmpl om LEON-prinsippt (lavst ffktiv omsorgsnivå), allmnnmdisinns KOPF-prinsipp (kontinurlig, omfattnd, prsonlig og forpliktnd) og ukritisk scrningundrsøklsr, som Harald i 1979 gikk strkt ut mot da han skrv rapportn «Massundrsøklsr og hlskontrollr», utgitt av forskningsrådts grupp for hlstjnstforskning, sir Pr. mot primærhlstjnst og distriktn, sir Harald og Pr, og d lggr til: Å stol på gn krftr var vår grunntank. Hvr ny rdaksjon snr har prgt bladt på sin måt, og dt har mdvirkt til at Utpostn ikk bar har ovrlvd, mn blomstrt. Dt har vært særdls hygglig å s. En rdaktør r n talsmann for sin tid. Vi brukt Utpostn til å jobb for distriktslgns arbidsbtinglsr, bdr lgdkning og mindr vaktblastning. Vidr- og ttrutdanningn var også viktig. Sr vil tilbak, r dt ingn tvil om at statusn til allmnnpraktikr og kommunlgr r blitt høyr, sir Harald. Pr supplrr: Dt r synd at distriktslgn r bort, mn vi r glad for fastlgordningn og dns «portvoktrroll» som vi skrv om allrd i 1970-årn. Kommunn har tatt størr ansvar, mn Kommunns Sntralforbund har dssvrr aldri kommt på bann. I stdt har d i kulissn oft motarbidt stimulringstiltak for lg-rkruttring. Dtt r n gamml strid vi ikk skal gå inn på hr. Alt i alt har dt vært n positiv utvikling for primærhlshlstjnstn og n bvissthtsndring i bfolkningn. Dagns fastlgr nytr stor tillit, dt har d fortjnt. UTPOSTEN: Hva har Utpostn btydd for norsk primærmdisin? Utpostn r n skrivstu for primærlgr og bladt gjnspilr sin tid. I vår priod bl Utpostn raskt kjnt og my lst. Kollgr har fortalt at dt var n trygght å ha Utpostn. D kjnt igjn sin gn arbidshvrdag i artikln og slik r dt fortsatt. Ptr F. Hjort sa dt slik: Bfolkningn må ha trygght for at vi kan vår ting og trygght for at vi r dr når folk trngr oss. At Utpostn har bidratt til lgns faglig trygght, r dt ingn tvil om, sir Harald. I viss priodr har Utpostn ført n konfrontasjonslinj, og non kampr har vært nødvndig. Dt har gjort bladt rikr. At Utpostn hadd n ovrlvlssstratgi i sg, var vi ikk i tvil om. Mn at dt skull var i mr nn 40 år var nok litt i ovrkant av hva vi kunn forstill oss, sir Pr. Dn dag i dag r d to og drs familir god vnnr. Fortsatt firr Pr og Harald flls bryllupsdag før jul. Dt r godt å ha n vnn dr all kantn r avslipt, sir Harald md t gløtt bort på Pr, som nikkr lunt. Harald var stratgn. Pr var spissformulringns mstr og humoristn. Tor var n inspirator. Vi skapt ikk tidn, sir Harald, vi var barn av tidn. kildr Wium P. Distriktslg Tidsskr Nor Lægforn 1978; 98: Allmnnmdisin som akadmisk fag t aktørsminar. Michal 2009, nr. 1. Fra utpost til utland. Michal 2011, nr. 2. Utpostn: ulik numr fra tidlig årgangr. Barn av tidn I 1977, ttr fm år i rdaktørstoln og md godt ovr 1000 abonnntr på listn, fant d tr rdaktørn at tidn var modn for å ovrlat tastaturr og pngkass til n ny rdaksjon. Trondhimslgn Aag Bjrtnæs og Martin Holt sa sg villig til å ovrta. D nst btinglsn Rud, Sim og Wium satt, var livsvarig abonnmnt for grunnlggrn, og ovrføring til ny rdaktørr hvrt fmt år. Å lag tidsskrift r krvnd og fornyls trngs. Martin og Aag var idologisk på linj md oss, d tilført Utpostn n ny faglig dimnsjon. Slv om d arbidt i n storby, var vi trygg på at fokust fortsatt vill vær rttt For å bli hørt d først årn, mått vi vær smårampt, vdgår Harald Sim. utpostn 5 7

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid Litt om mg Oppdragt: Oppdragt - Bakgrunn - 58 år, bgynt i -81, rfaring fra tknologi, prosjkt, konsulntroll, ldls, innovasjon, nytnking. 16 år i utlandt. It md mang navn: Databhandling, IT, Informatikk,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport 01 2015 Hovdkvartrt Vggr i Hobøl Skolvandring langs 1814-vin Tablå på kjrkgål'n Forord Vi, vann ban n ris i Norgshistorin 4 Langs vi på ban. Frdsl frdslsårr gjnnom Romsdaln t historisk tilbakblikk 2 3

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

SNO. Inger Cccilic Stridsldev ll,"lvundvcicn 125 3715 Skien. Norwegian «front fighters» 1940-45, 50 ycal"s latcr

SNO. Inger Cccilic Stridsldev ll,lvundvcicn 125 3715 Skien. Norwegian «front fighters» 1940-45, 50 ycals latcr 109029 Norsl{ frontkjmpr 1941-45 50 år snr Erfaringcr, blastningcr, hclscnlcssig og sosial forhold Dtt r n undrsilkis av ]S] norsk frontkjmprs blastningr og sykhistorir. For å sikr at dn undrsold grupp

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet! hudøy r nok vrdns bst std! man får ny vnnr og minnr for livt! Sitat fra n av Jntn på Har du h ørt om.. Dau jærligh mannsbukta, S ydspis tssti Dr gjør n FANTASTIS jobb - og vi fikk hjm t barn som hadd vokst

Detaljer

Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark.

Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark. Prosjktrapport Prosjkt ambulant tam 01.09.13 31.12.16 Utvikling av palliativ tjnstr i samhandling md kommunn i Tlmark. Et samhandlingsprosjkt mllom Palliativ nht, Sykhust Tlmark og kommunn i Tlmark. Skin,

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet Nysgjrrigpr 2/2012. 19. årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer