Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden"

Transkript

1 Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r gjort i Vannrgion Nordland for først planpriod ( ) jamfør dn norsk vannforskriftn 1.0 Formll mdvirkning og dltakls Dltakls fra og involvring av d ulik sktorr og vann- og miljøintrssgruppr har vært ivartatt i vannrgionutvalgt (VRU) for vannrgion Nordland, vannområd gruppn for Vannområd Ranfjordn (VOG) og dn tilknyttd rfransgruppa (RG). Dltakr i diss fora finns i vdlgg I. Tabll 1.0 gir n ovrsikt ovr møtr i vannrgionutvalgt (VRU), Vannområdgruppn (VOG) og rfransgruppa (RG) for Vannrgion Nordland. Grupp Møtdtaljr (hovdsakr) Møtdato Rgional tatr Informasjons- og samarbidsmøt om EUs vanndirktiv. VRU Drøftingsmøt om først vannområd i Nordland Mulig mdlmmr i RG, Åpningskonfrans VRU og all kommunr VRU, VOG, RG Konstituringsmøt for VRU, VOG og RG VOG Arbidsmøt om karaktrisring VOG Arbidsmøt for tiltaksanalysn VRU, VOG, RG Gjnnomgang av vsntlig spørsmål, ovrvåking i dlområd Sørfjordn og prsntasjon av arbidt md forvaltningsplan VRU og VOG Prsntasjon av forløpig utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram. Gjnstånd arbid og sktormyndightns og kommunns ansvar for å bidra hr bl tatt opp. Åpnt møt Høringskonfrans. Prsntasjon av arbidt som r gjort så langt, tilstandn på vann, forvaltningsplann og tiltaksprogram. Tma mdvrikning bl også tatt opp. VRU og VOG Gjnnomgang av høringsuttallsr til forvaltningsplan og ndringr som følg diss. VRU ga sin ndlig tilsutning til forvaltningsplan før ovrsndls til politisk bhandling

2 Tabll.1.1 Gir n ovrsikt ovr møt i Vannområd Ranfjordn i rgi av prosjktkoordinator i kommunn. Målgrupp Møtdtaljr (hovsakr) Møtdato Jakob Olsn/adm, Nsna Info/tilbud om fordrag for kommun formannskap/politikr/almnnht Trond Møllrsn og andr, Info/tilbud om fordrag for Hmns kommun formannskap/politikr/almnnht Trj Evrtsn, Lirfjord Info/tilbud om fordrag for kommun formannskap/politikr/almnnht Rana kommun: tksnisk sjf og plansjf Lagt stratgi for administrativ bhandling av forvaltningsplann Administrasjonsmøt md sntral aktørr i Rana kommun. Mdlmsmøt laksfiskforningr i Korgn i Rana kommun Info om høringsutkastt og tiltaksplann. Innspill til dbatt om framdriftsplan for dn kommunal håndtringn av plann. Fordrag/diskusjonsmøt md Røssåga laksfiskforning, Rana laksfiskforning og Vfsn laksfiskforning Åpnt møt Mo i Rana Åpnt møt Korgn Lirfjord kommun Informasjonsmøt/fordrag i kulturhust Lirfjord for formannskapt Åpnt møt Lirfjord Åpnt møt Utskarpn Miljøvandring miljøvrnts dag Landbruksdag Utskarpn Fokus forvaltningsplann og d dln som r mst aktull for Lirfjord. I samarbid md Utskarpn Oppvkst og Nærmiljøutvalg avholdt informasjonsmøt md fokus forvaltningsplann og spsill utfordringr i dt aktull gografisk områdt Dltakls på arrangmnt i rgi av Rana Vnstr; vandring i strandsonn på Mo md fordrag om forvaltningsplann. Spsilt fokus på utfordringr i indr Ranfjord. Arrangmnt i rgi av landbrukskontort i Rana md invitasjon om å hold fordrag om forvaltningsplann for distriktts landbruksorganisasjonr

3 2.0 Vdtak og konsultasjonr Dtt avsnittt gir n ovrsikt ovr høringr og vdtak for a. Planprogram b. Vsntlig spørsmål c. Forvaltningsplanr Tabll 2.a gir n ovrsikt ovr høring og vdtak av planprogrammt Planprogrammt utarbidt av Forslag bhandlt av Høringspriod Høring bhandlt av Fylksmannn i Fylksrådt Fylksmannn i Nordland Nordland og Fylksrådt Endlig vdtak dato Tabll 2.b. gir n ovrsikt ovr høring og vdtak av dokumntt Vsntlig spørsmål Vsntlig spørsmål utarbidt av Fylksmannn i Nordland Forslag bhandlt av Høringspriod Fylksrådt Høring bhandlt av Fylksmannn i Nordland og Fylksrådt Endlig vdtak dato Tabll 2.c. gir n ovrsikt ovr høring og vdtak av forvaltningsplann Forvaltningsplann utarbidt av Fylksmannn i Nordland Forslag Høringspriod bhandlt av Fylksrådt Høring bhandlt av Fylksmannn i Nordland, Fylksrådt og Fylkstingt Endlig vdtak dato Mtodr for tilgjngliggjøring av informasjon høring og annonsring Dt r nødvndig å forsikr sg om at intrssgruppr og allmnnhtn gnrlt har tilgang på all nødvndig informasjon for å forstå og kunn kommntr utviklingn av forvaltningsplann for vannrgionn. All nasjonal informasjon som også gjldr rgionn har vært gjort tilgjnglig på All rgional informasjon har blant annt vært tilgjnglig på

4 Tabll 3.0 Tilgjnglight av informasjon Mtod Bskrivls Dato Høring av Rana Blad, Hlgland Arbidrblad og Hlglands Forvaltningsplann Blad annons Vannportaln.no/nordland nyht Post Informasjonsmatrial og brosjyrr Vannportaln.no/nordland nyht om vrsjon Rana Blad Oppslag om vanndirktivt Bhandling i fylksrådt Planprogram, dokumntt vsntlig spørsmål og Forvaltningsplann r sndt md post ttr ttrspørsl Faktaark om forvaltningsplan og tiltaksprogrammt r gjort tilgjnglig i rspsjonn hos Fylksmannn, på rlvant møtr og sminarr samt på nttsidn Hl priodn Et faktaark om r gjort tilgjnglig i rspsjonn hos Fylksmannn, på rlvant møtr og sminarr samt på nttsidn Offntlig arrangmntr Arrangmnt i rgi av koordinator i kommunn Andr språk Gjnnomføring av nasjonal høringskonfrans, Sundvolln Åpnt høringsmøt på Rådhust til Rana kommun S tabll 1.1. Plann r ikk ovrsatt til andr språk, mn sndt til rlvant Vannrgionmyndight i Svrig 4.0 Endringr av vsntlig btydning Forskriftn sir følgnd om høringn, mdvirkning og forvaltningsplann: Vdlgg VII punkt 9: Forvaltningsplann skal innhold Et sammndrag av offntlig informasjons-og høringstiltak som r trufft, rsultatn av dm og ndringr i plann som følg av dm Andr dlhøring ( ) Tabll 4.0 visr hvm som har gitt innspill i først dl av høringn av forvaltningsplan og tiltaksprogrammt, og kort hva uttallsn innholdr. D uttallsn som r mrkt md flls r høringsuttallsr som r flls for forvaltningsplann for all 9 vannrgionr. Organisasjon, prson Norsk vann (flls) Uttallsn går ut på Norsk vann sin hovdinnvnding r knyttt til manglnd samfunnsøkonomisk vurdringr og kost/ffkt-analysr, samt manglnd tvrrsktorill ansvarsfordling. D forutsttr at prioritringn av tiltak i først planpriod lggr til grunn at nødvndig virkmidlr vil komm på plass og at d mst

5 Statns vgvsn Allkog (flls) Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) (flls) Yara Norg AS (flls) kostnadsffktiv tiltakn skal gjnnomførs. Statns vgvsn rgion nord tar forvaltningsplann og tiltaksprogrammt til ttrrtning. Allskog mnr dt r viktig at bgrpn god kjmisk tilstand, god økologisk tilstand og godt økologisk potnsial som bskrivr måln for vannforvaltningn ikk blir stånd som akadmisk bgrpr utn at dt praktisk innholdt kommr fram. Allskog undrstrkr viktightn av å øk rammn for SMIL. LVK r tilfrds md at dt sr ut tik å vær nokså høy bvisstht om rvisjonn av konssjonsvilkår hos vannrgionmyndightn. LVK r drimot forundrt ovr at vannrgionmyndightn bar forslår tiltak for d vassdrag hvor dt r rvisjonsadgang i hnhold til vassdragsrgulringslovn. LVK vil påpk at dt også forliggr altrnativ rttsgrunnlag for å gjør nødvndig ndringr i konssjonn, dr strk miljøhnsyn tilsir dt. Yara ønskr at all tiltak i Forvaltningsplann som omhandlr minralgjødsl byggr på prinsippt om balansgjødsling. Yara forslår at hnsynt til matproduksjonn innarbids i forvaltningsplann som t bærnd prinsipp. Enrgibdriftns landsforning (flls) Hmns kommun Mnr at kost/nytt vurdringn r vansklig å ttrprøv og at diss burd vært gjort på nasjonalt nivå. EBL mnr plandokumntn r av svært varirnd kvalitt og omfang, og at non av forvaltningsplann og tiltaksprogrammn går langt utovr dt rttslig grunnlagt for planarbidt. Dtt gjldr blant annt i hvilkn grad vannrgionmyndightn har holdt sg innnfor sin komptans, og d forutstningr som liggr i vannforvaltningsforskriftn, i forhold til sktormyndightns komptans og ansvarsområdr. Vidr gjldr dt i hvilkn grad, og på hvilkn måt, rvisjon bnytts som virkmiddl/tiltak i plandokumntn. Endlig gjldr dt nødvndightn av å hnsynta bhovt for økt produksjon av fornybar nrgi i Norg vd faststtls av miljømål og forslag til ovrordnd tiltak. Vidr mnr d at n rkk av plann og tiltaksprogrammn svært manglfull hva gjldr grundig og tilstrkklig analysr, hrundr kost- /nyttvurdringr av forslått tiltak. Mnr også at dt r variasjon og forvirring i plann vdrørnd dfinisjonr og bgrpsbruk. EBL syns at kritrin for faststtlsn av miljømål for SMVF, godt økologisk potnsial, ikk r avklart., og at dt r svært uhldig at dt nå kan dann sg n variabl og til dls fil oppfatning og praksis i håndtring av SMVF. EBL vil dssutn avslutningsvis påpk at dt r god grunnr for å utstt faststtlsn av miljømålt godt økologisk potnsial så lng dt ikk ksistrr klar kritrir for hvordan dtt skal gjørs. Hmns kommun mnr at miljømåln bør framgå av forvaltningsplann og vær rimlig ntydig.

6 Norgs bondlag (flls) D har kommntarr til miljømål for nklt vannforkomstr. Norgs Bondlag forutsttr at tiltak som forslås i d rgional vannforvaltningsplann vis opp mot d nasjonal måln om økt gnproduksjon av mat. Mnr vannts baktriologisk kvalitt r så viktig at dt må komm md i forvaltningsplann. Norgs Bondlag forutsttr at hvr sktor tar ansvar for sitt bidrag til forurnsing av vassdragn. Norgs Bondlag r svært kritisk til dn dtaljrt spsifisringn av tiltak og virkmidlr innn landbrukssktorn som liggr i forvaltningsplann og til fylkstingts komptans til å vdta tiltak som d slv vrkn r ansvarlig for å finansir llr å gjnnomfør. Nordland Fylks Fiskarlag Md bakgrunn i dtt mnr Norgs Bondlag at forvaltningsplann skal bgrns sg til å idntifisr landbrukts påvirkning til vannforkomstn og faststt mål for hvilk vrdir diss skal rdusrs til i løpt av planpriodn.. Og at dt r uaksptablt at vrkn kostnadn llr konskvnsn for landbrukt r blyst på n hlhtlig måt i d rgional vannforvaltningsplann. Nordland Fylks Fiskarlag påpkr at dt r viktig å få rdusrt og stanst utslipp til sjø fra industrin innrst i fjordn. Og at ffktn av utslipp av stor mngdr frskvann fra kraftvrk på marint liv bør undrsøks. Påpkr også at utslipp av organisk matrial fra oppdrttsanlgg kan forårsak ovrgjødsling og at dtt bør undrsøks nærmr. Er ikk nig i at biologisk påvirkningsfaktorr skal holds utnfor kystsonn. Statkraft Tror ikk ballastvannforskriftn tjnr hnsiktn tilstrkklig.. Statkraft mnr forvaltningsplan gir n god og ovrsiktlig framstilling av prosss, aktørr og rollr. D mnr utsttlsn må gjld all SMVF og ikk bar nklt slik dt frmgår av planns vdlgg 6. Vidr at tiltak i rgulrt lvr og innsjør må bhandls i n vntull vilkårsrvisjon. Dt gjldr båd minstvannføringr, tapp- og fyllingsrstriksjonr i magasinr og ikk minst rfugir i rgulringsmagasin. Påpkr at flr av drs kraftvrk kjørr md varirnd vannføring gjnnom døgnt, blant annt Røssåga, utn at dt r ffktkjøring slik dt omtals i forvaltningsplann.

7 Fiskridirktoratt Rgion Nordland Norsk grottforbund HlglandsKraft Vil prsisr at dt r ingn automatikk i at all konssjonr skal åpns for rvisjon av vilkårn. Drsom dt åpns for rvisjon kan dn vær t virkmiddl. Vil prsisr at rvisjonn r mnt å gi adgang til å bøt på skadr og ulmpr av miljømssig karaktr som ikk var vurdrt på konssjonstidspunktt. Fiskridirktoratt Rgion Nordland r godt tilfrds md prosssn som har ldt fram til høringsdokumntn. Norsk Grottforbund ønskr å gjør oppmrksom på at grottr i Rana r vrnt gjnnom 2 konglig rsolusjonr av hhv. 23. oktobr 1931 og 6. januar Norsk Grottforbund br om at frdningsvdtakn i rsolusjonn tas md og/llr nvns. HlglandsKraft rgistrrr at dt i forvaltningsplann md tiltaksplan gjntatt gangr påpks at vdtatt plan vil vær rtningsgivnd for sktormyndightn i forbindls md for ksmpl rvisjon av konssjon for vannkraftvrk. Slik uttallsr mnr d går langt utovr dt rttslig grunnlagt for planarbidt. Påpkr at adgangn til å ndr konssjonsvilkår i hnhold til rvisjonsrgln r undrt. Påpkr forholdt til intrnasjonal og nasjonal miljømål samt vrdiskapningn fra vannkraftproduksjon i Nordland. Rana kommun Påpkr mangl på kost/nyttvurdring. Rana kommun tar til ttrrtning d forslagn til prioritrt tiltak som liggr i oppfølgingsdokumntt Miljøpåvirkningr og vsntlig utfordringr i vannområd Ranfjordn. Undrstrkr at dt r vsntlig å kunn gjnris Ranfjordn som n frisk og produktiv fjord for bfolkningn i Rana. Ranfjordn og Ranavassdragt r klassifisrt som nasjonal laksfjord og nasjonalt laksvassdrag. Dt pks i dn sammnhng på problmr rlatrt til d stor vannføringsvariasjonn som følg av ffktkjøring i kraftvrkn. Som følg av plann om å gjnris dn naturlig laksstammn, må dt også stills strng krav til oppdrttsanlgg i sjø. Indr Ranfjordn har fortsatt kostholdsråd pga. forhøyd konsntrasjonr av miljøgiftr i skjll. Mnr dt må vær n prioritrt oppgav å hindr ny utslipp av miljøgiftr og få kostholdsrådt fjrnt Jrnbanvrkt Rana kommun forslår at dt i plann lggs inn rapportringspunktr undrvis for å kvalittssikr dt pågånd arbidt. JBV går ut i fra at dt r Statskraft aln som har ansvar for rstaurring av lakstrappn.

8 Norgs vassdrags- og nrgidirktorat (NVE) Brgvsnt FHL nordnorsk havbrukslag JBV bskrivr hva d oppfattr som sitt ansvar. NVE mnr at vannrgionns sammnstning kunn md fordl vært opplistt dirkt i forvaltingsplann. Gir n bskrivls av NVE sin roll for vannforvaltningn. Ettrlysr n bdr ovrsikt ovr vannforkomstr md ansvarlig myndight, tiltakshavr, kostnadr og vntull ffktr av tiltakn i dnn sammnhng. Mnr at MD/DN bør komm md nærmr prsisring om hvordan utsttls av GØP skal håndtrs i først planpriod. Påpkr at dt bør tilstrbs å stt miljømål ut i fra dagns rammr og tilgjnglig virkmidlr. Miljømål bør ikk innbær n forskuttring av sktorbhandling ttr vassdragslovgivningn Vil gjør oppmrksom på at GØP r lik dagns tilstand og d tiltak som r mulig utfra dagns virkmidlr. Følglig bør dt vurdrs nærmr hvorvidt GØP forløpig kan vær oppnådd for diss vassdragn. Brgvsnt forklarr hvm som har myndight og ansvar for tiltak i gruvr hvor dt r tiltakshavr og gruvr hvor dt ikk lngr r tiltakshavr. Påpkr at forslått tiltak i Kisbkkn vil vært kostnadskrvnd og at ffktn r usikkr. Tiltakt vil også ødlgg alpinområdt. Forslår drmd at tiltakt tas ut. FHL nordnorsk havbrukslag sir at dt at drsom dt vd karaktrisring av vassdrag avdkks at til ks. rømt oppdrttsfisk fra oppdrttsanlgg i kystsonn r t problm, så skal dtt hnviss til sktorvis bhandling ttr rlvant sktorlov, og ikk inngå i tiltaksanalysn, tiltaksprogrammt llr som dl av forvaltningsplann ttr vanndirktivt. Mnr at biologisk påvirkningsfaktorr utnom kystsonn som trur miljø llr artsmangfold, hrundr bskatning bør rlatrs til plann. Norsk Landbruksrådgivning Nord NIVA Påpkr at dt i plann ikk r konskvnt om lakslus og rømt oppdrttsfisk anss som t problm. Forslår at tiltak vdrørnd tiltak i kystsonn tas ut av tabll 9. Norsk Landbruksrådgivning Nord har kommntarr til tiltak. Flr av tiltakn gjnnomførs i dag, mn at dt bør vær mr fokus på kontroll og oppfølging for å føl dtt opp. Forslår t nytt tiltak md kartlgging av tilstand i ndslagsflt. NIVA påpkr at dt til nå har vært vansklig å tallfst miljømålt, mn at dtt kan bli lttr md dt ny klassifisringssytmt D savnr n ovrsikt ovr omfangt av forurnsningstilførslr og

9 fysisk inngrp i ulik dlr av vannområdt. Savnr også informasjon om hvordan avlastningsbhovt r brgnt og hvordan tiltakn r mnt å dkk dtt bhovt. DN/SFT (flls) Anbfalr at ffktn av klimandringr rlatrs mr dirkt til d andr blastningn på vannforkomstn (utrofiring, fysisk inngrp, miljøgiftr tc.), og utvids til å inkludr forslag til konkrt tilpasningstiltak, ksmplvis i forhold til økt rosjon og sannsynlig økt algvkst. DN/SFT har gitt tilbakmlding på innholdt i forvaltningsplan og tiltaksprogrammt. Hrundr oppbygging, manglr, dtaljnivå, tilføyingr osv. Tabll 4.1. D viktigst utfall/ndringr i forvaltningsplann gjort på bakgrunn av dn andr dlhøringn av forvaltningsplann. Visr også ndringr som r gjnnomført for å forbdr og fornkl tkstn i dokumntn. Kapittl Sammndrag Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Hva r ndrt Sammndragt r blitt n bdr oppsummring av innholdt i forvaltningsplann. Blant annt r dt tatt md tabll md ovrsikt ovr antall tiltak fordlt på hvr sktor. Ny ovrskrift r Informasjon om Vannrgion Nordland. Nytt undrkapittl (2.1 Vannrgion Nordland) md informasjon om Vannrgion Nordland r tatt md. Tkstn om karaktrisring og klassifisring r no ndrt. Nytt undrkapittl (3.1 Rsultat fra karaktrisring i Vannområd Ranfjordn) md rsultat fra karaktrisringn r tatt md. Rsultatn r prsntrt i form av kart, tabllr og kakdiagram. Dt r tatt md søyldiagram (fra vann-ntt) som visr hvor my hvr påvirkningsfaktor btyr. Bskrivlsn av d ulik vrntypn r tatt ut. Tabll og kart md ovrsikt ovr bskytta områdr r satt inn i dokumntt. I tablln r dt skilt mllom d ulik typn bskytta områdr i hnhold til forskriftn. Bskrivls av ovrvåking og hnsiktn r no ndrt. Dt r tilføyd non kapittl: 6.2 Ovrvåkingsstasjonr i Vannområd Ranfjordn Visr ovrvåkingsstasjonr for pågånd ovrvåking og ovrvåking gjnnomført som følg av tildlt midlr til ovrvåking. 6.3 Ovrvåkingsrsultat Kort om rsultat fra diss ovrvåkingn 6.4 Ovrvåkingskostnadr Sir kun gnrlt om stimatt på landsbasis og dn ovrvåking som r gjnnomført som følg av tildlt midlr. 6.5 Ovrvåking og sktoransvar Ovrsikt ovr hvm som r ansvarlig for pågånd ovrvåking og for forslått ovrvåking. Ovrsiktn r i hovdsak hntt fra

10 Kap 7 Kap. 8 Kap. 9 ovrvåkingsprogram for vannområd Ranfjordn. Bskrivlsn av d ulik typn miljømål r no ndrt. Tabll md ovrsikt ovr hvilk miljømål som trngr utsttls r tatt inn i dokumntt (hr r all vannforkomstr som ikk trngr utsttls tatt ut). Vannforkomstr som har miljømålt: Optimal produksjonsforhold for laks og/llr sjøørrt og andr vannlvnd organismr, og krvr friskmlding fra Gyro og åpning av vassdragt for å oppnå dtt målt får utsttls. Dtt fordi dt vil ta tid fra friskmlding til vassdragt har n optimal produksjon. I 2015 må tilstandn likvl vær optimal i forhold til antall år ttr friskmlding. Non av miljømåln for SMVF var for ambisiøs og diss r omformulrt litt. I tillgg så r miljømåln blitt mr standardisrt slik at d r mr konskvnt. Dt r satt t hovdmål for Vannområd Ranfjordn: Hovdmålt for arbidt md Vannområd Ranfjordn r å forbdr miljøtilstandn i vassdrag som r påvirkt av vannkraft, friskmlding fra Gyrodactylus Salaris og rdusrt forurnsning fra industri og gruvdrift, spsilt md fokus på opphør av kostholdsråd. Tatt md n stning om dn viktigst formn for vannbruk i Vannområd Ranfjordn. Tkst r no kortt nd. Dt r tilføyd tt undrkapittl (9.1 Eksistrnd og miljøopprttholdnd tiltak) som r n oppsummring av d ksistrnd tiltak fra kap. 4.1 i tiltaksprogrammt. Tiltak for ivartakls av drikkvann og tiltak mot biologisk påvirkningsfaktorr kommr inn hr. Dt r satt inn ny tabllr md oppsummring fra tiltaksprogrammt. Diss visr: Typ tiltak Miljømål tiltakt r rttt mot Antall vannforkomstr hvor dtt tiltakt r forslått Kost (i n grad fra 1 til 3) Effkt (i n grad fra 1 til 3) Myndight (Dn sktorn som r tilsynsmyndight, dn som kan pålgg tiltak og dn som tar dn ndlig bslutningn om gjnnomføring av tiltak) Ansvar (dn som har ansvart for å gjnnomfør tiltakt). Tiltak undr kapittl om biologisk påvirkningsfaktorr r nå kun vidrføring av dagns tiltak. Tiltak som tidligr var omtalt hr r nå satt undr kap. 9.1 (Eksistrnd og miljøopprttholdnd tiltak) da dt ikk r forslått non ny tiltak utovr dagns tiltak. Dt samm gjldr for bskyttls av drikkvann. Kap Tkst om at ffkt av tiltak i Kisbkkn ikk vil stå i forhold til kostnadn slik situasjonn r nå. Kommunn r satt som ansvarlig i tillgg til Brgvsnt. Brgvsnt r tatt ut som ansvarlig for d to først tiltakn i tabll 21. Dt r tatt md tiltak for grunnvann (kap ) og manglnd kunnskap (kap. 9.8). Kap : Oppsummring av kostnadr i kapittl 5 i tiltaksprogrammt r oppsummrt.

11 Kap. 10 Kap. 12 (tidl. Kap. 10) Kap 13 (tidl. 12) Kap 14. (tidl. 13) Hl dokumntt Undr kap r dt satt inn tkst om hva som må vær på plass for å åpn n rvisjon av konssjon. I tillgg står dt litt om forholdt mllom rvisjon av konssjon og vanndirktivt. Hrundr r dt tatt md at man må vurdr rdusrt nrgiproduksjon opp mot miljøgvinst. Nytt kapittl om grnskryssnd vannområdr. Omtalr grnskryssnd vannforkomstr, tilstandn hr og påvirkningsfaktorr. I tillgg r dt informasjon om hvordan samarbidt md Svrig har vært. Ovrordnd planr r tatt ut og mr dtaljrt planr for avgrnsd dlområdr, sktorr, saksområdr osv. r tatt md. Ovrsiktn r nå satt inn i n tabll. Ovrsikt ovr antall høringsuttallsr og ndringr som følg av sist dl av høringn r satt inn. Ovrsikt ovr først dlhøring r ndrt slik at dn vis ndring oppsummrt på hvrt kapittl. Dt r tilføyd non dokumnt. Link til dokumnt llr prosjkt r oppdatrt slik at d linkr dirkt. Satt inn tkstboksr som gir dfinisjonr, forklaringr, mål osv. Fra kap. 9 og ut r rkkfølgn på kapitln ndrt. Linkr r oppdatrt slik at d linkr dirkt til omtalt dokumnt llr tma. S gn tabll for ndringr i tiltaksprogrammt Vdlgg 1 (tidl. 4) Vdlgg 2 Tas ut da ovrsiktn nå r i kapittl 5. Vdlgg 5 Tas ut da ovrsiktn nå r i kapittl 5. Vdlgg 6 Tas ut da ovrsiktn nå r i kapittl 5. Vdlgg 4 (tidl. 7) Vdlgg om myndightrs ansvarsområd r oppdatrt på NVE (Norgs vassdrags- og nrgidirktorat) og JBV (Jrnbanvrkt) sin ansvarsområdr Tabll 4.2. D viktigst utfall/ndringr i tiltaksprogrammt gjort på bakgrunn av dn offntlig høringn av forvaltningsplann. Visr også ndringr som r gjnnomført for å forbdr og fornkl tkstn i dokumntn. Kapittl Hva r ndrt Sammndrag Rdigrt tkst slik at dt r n bdr oppsummring av innholdt i tiltaksprogrammt. Kap.2 Kortt nd kapittlt og gjort dt litt mr konkrt om miljømåln for vannområdt. Satt inn dfinisjon av SMVF. Kap.4 Kap. 4.1 Omtal av tiltak mot biologisk påvirkningsfaktorr r tatt md. I tillgg r tiltak for å ivarta drikkvannskvalittn tatt md hr. Diss tiltakn r ikk knyttt til vannforkomstr. På bakgrunn av n bfaring r dt avklart at dagns tilstand i Langvatnt ( ) r GØP. Tabll 6.1 ndrs i hnhold til dtt. Tabll 6.2 og kap. 4.3 Tiltak i Kisbkkn r satt md lav prioritt (1). Tkstn i Kap 4.3 visr at dtt tiltakt ikk vil bli prioritrt. Kommunn r også satt som ansvarlig. På bakgrunn av n bfaring r dt avklart at dt r bhov for tiltakt rstaurring/miljøtilpasning av trsklr i vannforkomstn Dalslva ( ). Tabll 6.6 ndrs i hnhold til dtt.

12 Tabll 6.13 og kap. 4.3: Ut i fra forløpig rapport fra NIVA så tydr dt på at Røssån ikk r ovrgjødslt. Miljømål og tiltak rttt mot jordbruk r drmd tatt ut. Rapportn visr at dt r n PAH- forbindls hr og n kildkartlgging vil fortsatt stå som tiltak. Tabll Standardisrt miljømål og tiltak slik at d r mr konskvnt. Miljøbasrt vannføring og minstvannspåslipp r slått sammn til miljøbasrt vannføring Non av miljømåln for SMVF var for ambisiøs og diss r omformulrt litt. Kolonn md kostnad. Dr vi ikk har kostnad r dt satt i n skala fra 1 til 3 (dtt r t standard stimat for dnn typ tiltak). Kolonn md ffkt r tatt md (dtt r t standard stimat for dnn typ tiltak) i n skala fra 1 til 3. Kolonnn Effkt/kostnad htr nå prioritt md n skala fra 1 til 3. Dt r hr gjort n vurdring av kostnad i forhold til ffktn, og viktightn, størrlsn, bliggnhtn. Dt r skilt mllom hvm som har myndight og hvm som har ansvart for tiltakt. Radr md tiltakt fortstt ksistrnd tiltak r tatt ut. Fortstt ksistrnd tiltak vil gjld for all vannforkomstr hvor dt i dag gjnnomførs tiltak. Tabll All vannforkomstr md kun n miljøambisjon om ndrt vannføring tilføys at dagns tilstand r GØP. Miljøambisjonn skal fortsatt stå. Kap Litt ndring i tkst om rvisjon av konssjonr. Har prsisrt hva som må vær på plass for n rvisjon av konssjon skal åpns. I tillgg står dt litt om forholdt mllom rvisjon av konssjon og vanndirktivt. Hrundr r dt tatt md at man må vurdr rdusrt nrgiproduksjon opp mot miljøgvinst. Først dlhøring ( ) Tabll 4.3 visr hvm som har gitt innspill i først dl av høringn av forvaltningsplan og tiltaksprogrammt, og kort hva uttallsn innholdr Høringsuttalls Organisasjon, prson Uttallsn går ut på Nr 1 Vgvsnt Forslag om ndring av tiltak og kostnadr på 3 vannforkomstr 2 Hmns kommun Mrknadr til fil i dokumntt, tkstmssig forbdring og non kommntarr 3 Fiskridirktoratt Kommr md forslag til tkst som bdr forklarr unightn mllom Fiskridirktoratt og Fylksmannn angånd biologisk påvirkningsfaktorr i kystsonn. Tilføyls av tkst om tiltaksplan for

13 oppdrttsfisk - sttfiskanlgg. 4 Mattilsynt Tilføyls av 4 vannvrk og drikkvannskildr. Forslag til tkstndring undr kap om drikkvann. Tabll 4.1 visr vsntlig utfall/ndringr i planr gjort på bakgrunn av først dl av høringn av forvaltningsplann og tiltaksprogramt. Kapittl og sidtall hnvisr til vrsjon som bl lagt ut på andr dlhøring. Kapittl Hva r ndrt Kap. 5 Tabllr md ovrsikt ovr bskytta områdr som tidligr lå undr dtt kapittlt r nå flyttt til vdlgg 5. Nytt vdlgg md ovrsikt ovr ulik myndightrs ansvarsområd for gjnnomføring av tiltak. Kap. 7 Tabll md ovrsikt ovr miljømål og utsttls r nå flyttt til vdlgg 6. Kap. 9 Kap. 10 Kap.12 Vdlgg 5 All kapittl Kap : Dt r satt inn tkst om mulig tiltak mot gruvforurnsning I kap nvns dt at fiskridirktoratt har utviklt n tiltaksplan for oppdrttsfisk sttfiskanlgg. Følgnd tkst r lagt til: I forbindls md dtt r dt dannt n arbidsgrupp som har gjnnomført n brd kartlgging og drøfting av risikopunktr for rømming av sttfiskanlgg. Vidr r dt forslått ndring i rglvrkt og forbdring av anlgg og rutinr for å rdusr farn for rømming. Hrundr r dt forskriftfstt (2008) krav om dobbl sikring for å forhindr at fisk rømmr gjnnom avløpt llr på annn måt. Dtt r i hnhold til høringsinnspill. I kap r tkst i 1 og 2 avsnitt r ndrt litt i hnhold til høringsinnspill fra mattilsynt. Flomsikring r tatt md undr planr og program Endringr som følg av først dl av høringn r tatt md (dnn tablln) Følgnd vannvrk md vannkild r tilført: Sørsjona vannvrk Røssvoll kommunal vannvrk Husby vannvrk Vikholmn vannvrk Dtt r i hnhold til høringsinnspill. All kap hvor dt rfrrs til unightn mllom Fiskridirktoratt og Fylksmannn angånd biologisk påvirkningsfaktorr. Bdr formulring av Fiskridirktoratts forståls av nasjonal føringr i hnhold tilinnspill undr høringn. Ny tkst: Fiskridirktoratt rgion Nordland har forstått d nasjonal føringn slik at biologisk påvirkningsfaktorr i kystsonn skal holds utnfor vanndirktivt. Dt btyr at drsom dt vd karaktrisring av vassdrag avdkks at til ks. rømt oppdrttsfisk fra oppdrttsanlgg i kystsonn r t problm, så skal dtt hnviss til sktorvis bhandling ttr rlvant sktorlov, og ikk inngå i tiltaksanalysn, tiltaksprogrammt llr som dl av forvaltningsplann ttr vanndirktivt. Fylksmannn har forstått dt slik at d biologisk påvirkningsfaktorr i kyst skal omtals dr d påvirkr miljøtilstandn i frskvann. Dt r av dnn grunn også forslått tiltak i kystvannsforkomstn for å forbdr tilstandn i d aktull

14 frskvannsforkomstn. Vi håpr på avklaring av hva som r dn riktig forstålsn innn høringspriodn. Non av ndringn fra høringn av dokumntt miljøpåvirkningr og vsntlig utfordringr i vannområd Ranfjordn var ikk kommt md i diss dokumntn. Dtt r nå rttt opp. No tkstmssig forbdring vd blant annt: fornkling av tkst tilføylsr for bdr forklaring korrkturlsing. Dtt har ikk ført til vsntlig ndringr.

15 Planprogram på høring Endlig planprogram Vsntlig spm på høring vsntlig spm ndlig Forvaltningsplan på høring Dltar i Vannrgionutvalgt Dltar i Vannområdgrupp Dltar i Rfransgruppa Vdlgg I Dltakr i ulik fora og adrssatr som har fått tilsndt ulik dokumntr Navn på organisasjon og vntult kontaktprson () = Sndt som -post (p) = som brv/vanlig post (h) = ovrlvrt i håndn på møt llr lignnd Nordland fylkskommun? Ja Fylksmannn i Nordland, landbruksavdlinga? Ja Fylksmannn i Nordland, hlsavdlinga? Ja Fiskridirktoratt Rgion Nordland? Ja Ja Kystvrkt Nordland? Ja Ja Mattilsynt Rgion Nordland? (p) Ja Ja NVE rgion Nord? (p) Ja Ja Statns Vgvsn rgion Nord Kommunns sntralforbund Nordland?? (p) Ja (p) Ja Ja Rindriftsforvaltningn Nordland? (p) Ja Samtingt? (p) Ja Riksantikvarn? Ja Statns kartvrk? Ja Brgvsnt? (p) Ja Jrnbanvrkt? Ja Landsdlskommando Nord- Norg? (p) Ja Hattfjlldal kommun? (p) Ja Hmns kommun? Ja Lirfjord kommun? (p) Ja Nsna kommun? (p) Ja Rana kommun? Ja Vfsn kommun? (p) Ja Nordland Bondlag? (p) Ja Nordland Bond- og Småbrukarlag? (p) Ja Nordland Sau- og Gitalslag? (p) Ja Allskog BA? Ja Statskog SF? (p) Ja Norskog? (p) Ja Forsøksringn i Nordland Prosjkt Utmark?? (p) (p) Ja Ja Røssåga Elvirlag? Ja Næringslivts Hovdorganisasjon? (p) Ja Landsorganisasjonn i Nordland? (p) Ja Norsk Industri? (p) Ja Norsk Havnforbund? (p) Ja Mo i Rana Havn? (p) Ja Norgs Rdriforbund? (p) Ja Enrgibdriftns Landsforning? (p) Ja Avinor AS Rana Utviklingsslskap?? (p) (p) Ja Ja Forninga for norsk småkraftvrk BA? (p) Ja Statntt Rgion Nord-Norg Statkraft Rgion Nord-Norg?? (p) (p) Ja Ja Hlglandskraft AS? (p) Ja

16 Mo Industripark AS? (p) Ja Nordland Fylks Fiskarlag? Ja Norgs Kystfiskarlag? (p) Ja FHL Havbruk? (p) Ja Nordland Risliv AS? (p) Ja Rislivsbdriftns Landsforning? (p) Ja Dstinasjon Hlgland AS? (p) Ja Polarsirkln risliv? (p) Ja Naturvrnforbundt i Nordland? (p) Ja Natur og Ungdom? Ja Samarbidsrådt for naturvrnsakr i Nordland? (p) Ja Vrdns Naturfond? (p) Ja Grnpac Norg? (p) Ja Miljøstiftlsn Bllona? (p) Ja Norgs Miljøvrnforbund Rgion Nord? (p) Ja Grønn Hvrdag? (p) Ja Fortidsminnforningn Nordland avdling? (p) Ja Norgs kulturvrnforbund? (p) Ja Norgs Jgr- og Fiskrforbund Nordland? (p) Ja Rana Turistforning? (p) Ja Forum for Natur- og Friluftsliv Nordland? (p) Ja Nordland Idrttskrts? (p) Ja Nordland 4H? (p) Ja Norsk Grottforbund? Ja Norgs Padlforbund? (p) Ja SABIMA? (p) Ja Norsk Botanisk Forning? (p) Ja Saltn naturlag? (p) Ja Norsk Ornitologisk Forning? Ja Norsk Zoologisk Forning Avd. Nordland? Ja Norsk limnologforning? (p) Ja Norsk Biologforning? (p) Ja Norsk Havforskrs Forning? (p) Ja Norsk Vannforning? (p) Ja Vannbvglsn? (p) Ja Norsk Rindriftssamrs Landsforbund? (p) Ja Nordland Rindriftssamrs Fylkslag? (p) Ja Norsk Samrs Riksforbund? (p) Ja Samns landsforbund? (p) Ja Samisk kultursntr i Hattfjlldal? (p) Ja Vattnmyndightn för Bottnvikn (p) Länsstyrlsn i Norrbottns län Vattnmyndightn för Bottnhavt (p) Länsstyrlsn i Västrnorrlands län Norgs gologisk undrsøkls (NGU) (p) (p): mottokk bskjd om nytt utkast pr post i tillgg til -post. Kommntar: Dt r non få som tidlig har vært dltakr i rfransgruppn og mottatt dokumntr, mn som har mldt sg ut i ttrtid.

17 Vdlgg II - Mdlmmr av Vannrgionutvalgt, Arbidsgruppr og Rfransgruppn VANNREGIONMYNDIGHET (VRM), SEKRETARIAT: Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Fylksmannn i Nordland, ldr for Molovin Bodø Ola Bjrkaas vannrgionmyndightn/assistrnd fylksmann Fylksmannn i Nordland, vara som ldr for Molovin Bodø Roar Høgsæt vannrgionmyndightn/fylksmiljøvrnsjf Nordland Fylkskommun, skrtariat Fylkshust 8048 Bodø Hans-Christian Engum Fylksmannn i Nordland, Molovin Bodø Kristin Brkk skrtariat/prosjktldr Klausn Fylksmannn i Nordland, samordnr for Molovin Bodø Lars Sætr frskvann Fylksmannn i Nordland, samordnr for kystvann Molovin Bodø Torgir Fahl VANNREGIONUTVALG (VRU): Sktormyndightr/rgional myndightr i Nordland Navn Adrss Poststd Kontaktprson (r) Tlfon -postadrss Fiskridirktoratt Rgion Nordland Pb. 185 sntrum (mrk hnvndls md rgion/avdling) 5804 Brgn Arnt Olsn Gyda W. Lorås Kystvrkt Nordland Pb. 23/ Kablvåg Annikn N. Aasjord Pb Brumunddal Karl Erik Birkland Mattilsynt Rgion Nordland, Flls postmottak NVE Rgion Nord Pb Narvik Aag Josfsn Statns Vgvsn Rgion Nord Dryfushammarn Bodø Ingrid Hjll

18 Kommunns Sntralforbund Nordland Postboks Tromsø Øystin Sivrtsn Nordland fylkskommun, Enht for plan og Fylkshust 8048 Bodø Dag Bastholm miljø Fylksmannn i Nordland, Molovin Bodø Toril Austvik Landbruksavdlinga Rindriftsforvaltningn Nordland Sjøgt Fausk Yngv Granum Stang Samtingt Pb Karasjok Riksantikvarn Pb Dp., 0034 Oslo Statns kartvrk 3507 Hønfoss Andrs Wstlund Brgvsnt Pb Lad 7441 Trondhim Pr Zakkn Brkk Jrnbanvrkt Pb Hamar Kristin Jssn Astrid Busngdal Landsdlskommando Nord Norg Ritan 8002 Bodø Stig Skarvik VANNOMRÅDEGRUPPE (VOG) FOR FØRSTE VANNOMRÅDE (RANFJORDEN): Sktormyndightr/rgional myndightr i Nordland Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Fiskridirktoratt Rgion Nordland Pb Bodø Arnt Olsn Gyda W. Lorås Marit Olsn Øyvind Olsn Kystvrkt Nordland Pb. 23/ Kablvåg Annikn N. Aasjord Mattilsynt Distriktskontort for Nord- Pb Brumunddal Lin Kristin Hlgland Flls postmottak Lillrødvann NVE Rgion Nord Pb Narvik Gunnar Kristiansn Mortn Killand Statns Vgvsn Rgion Nord Mathias Brunsgt Mosjøn Gir Risvik

19 Kommunr i vannområd Ranfjordn Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Hattfjlldal kommun O. T. Olsnsvi 3A 8690 Hattfjlldal Bjarn Haugn Hmns kommun Sntrumsvin Korgn Trond Møllrsn Lirfjord kommun 8890 Lirfjord Trj Evrtsn Nsna kommun Movn Nsna Rana kommun Pb Mo i Rana Torhild Jakobsn Svrr Slfors Vfsn kommun Postboks Mosjøn Svrr Stokka Harald Hol Hammr REFERANSEGRUPPE (RG): Landbruksorganisasjonr/ Grunnirorganisasjonr Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Nordland Bondlag Vik 8250 ROGNAN Ingvar Ramsvik Nordland Bond- og Småbrukarlag Ljøns 8100 MISVÆR Nordland Sau- og Gitalslag Krokan Gård 8260 INNHAVET Ragnhild Johansn Allskog BA Ingvald Ystgaardsv TRONDHEIM Ingr Grth Hansn 13A Statskog SF Srvicboks NAMSOS Ivar Asbjørn Lrvåg Wnch Hjlmsth Norskog Pb OSLO Forsøksringn i Nordland Kliva 8410 SORTLAND Ragnhild Rnna Prosjkt Utmark Pb BODØ Gir Run Raust Røssåga Elvirlag Bakklandt 8646 KORGEN Frod Solbakkn Næringsliv/ Industri Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Næringslivts Hovdorganisasjon Pb BODØ Paul Lillstøl

20 Landsorganisasjonn i Nordland Nyholmsgt BODØ Norsk Industri Pb Majorstua 0306 OSLO Norsk Havnforbund Pb. 1022, Sntrum 0104 OSLO Mo i Rana Havn Pb Mo i Rana Pr Andrs Nygaard Norgs Rdriforbund Pb. 1452, Vika 0116 OSLO Enrgibdriftns Landsforning Pb. 7184, Majorstun 0307 OSLO Avinor AS Pb Gardrmon Rana Utviklingsslskap Pb Mo i Rana Stinar Høgås Vannkraftrgulantr Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Forninga for norsk småkraftvrk BA Pb. 123, Lillakr 0216 OSLO Bjørn Lauritzn Statntt Rgion Nord-Norg Raipas 9509 ALTA Statkraft Rgion Nord-Norg 8512 NARVIK Bjørn Gran Arv Tvd Hlglandskraft AS Pb MOSJØEN Ottar Olsn Mo Industripark AS Pb MO I RANA Eilif Nrmark Fiskri- og oppdrttsorganisasjonr Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Nordland Fylks Fiskarlag Pb BODØ Stinar Jonassn Norgs Kystfiskarlag Pb RAMBERG Turid Ringstad FHL Havbruk Pb BODØ Marit Bærø Risliv/ Turism Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Nordland Risliv AS Pb BODØ Rislivsbdriftns Landsforning Pb Majorstua 0305 OSLO Dstinasjon Hlgland AS Pb Tov Nordaas

21 BRØNNØYSUND Polarsirkln risliv Pb Mo i Rana Birgitt Bjørkmo Miljø- og kulturvrnorganisasjonr Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Naturvrnforbundt i Nordland Pb MO I RANA Erling Solvang Natur og Ungdom Pb Sofinbrg 0506 OSLO Samarbidsrådt for naturvrnsakr i Nordland Rnsåsvn BODØ Trj Øysvoll Vrdns Naturfond Pb St. Olavspl OSLO Grnpac Norg Pb St. Olavs gt OSLO 11 Miljøstiftlsn Bllona Pb Grünrløkka 0505 OSLO Norgs Miljøvrnforbund Rgion Nord Pb TROMSØ Grønn Hvrdag Grnsn 9B 0159 OSLO Fortidsminnforningn Nordland avdling Pb BODØ Trygv Brivik Norgs kulturvrnforbund Stortingsgt OSLO Friluftslivsorganisasjonr Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Norgs Jgr- og Fiskrforbund Nordland Pb FAUSKE Trygv Næss Rana Turistforning Pb MO I RANA Forum for Natur- og Friluftsliv Nordland Storgt FAUSKE Eirik Bjørkhaug Nordland Idrttskrts Aspmyra Stadion 8039 BODØ Nordland 4H Molovin BODØ Norsk Grottforbund Postboks MO I RANA Andrs Wstlund Norgs Padlforbund Srvic boks 1, Ullv. stadion 0840 OSLO Naturvitnskaplig forningr Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss SABIMA Pb St. Olavsplass 0130 OSLO

22 Norsk Botanisk Forning Trondhimsvin 23 B 0560 OSLO Saltn naturlag Pb BODØ Norsk Ornitologisk Forning Sandgata 30 B 7012 Hlg Totland TRONDHEIM Norsk Zoologisk Forning Avd. Nordland Pb Sntrum 8601 MO I RANA Pr Ol Syvrtsn Norsk limnologforning Pb. 86 Blindrn 0314 OSLO Norsk Biologforning Pb Blindrn 0316 OSLO Norsk Havforskrs Forning Biologisk Institutt NTNU TRONDHEIM Norsk Vannforning Pb Solli 0201 OSLO Vannbvglsn Burstranda SANDEFJORD Trud M. Thomassn Samisk organisasjonr. Navn Adrss Poststd Kontaktprson Tlfon -postadrss Norsk Rindriftssamrs Landsforbund Pb TROMSØ Nordland Rindriftssamrs Fylkslag 8683 MAJAVATN Btty Kappfjll Norsk Samrs Riksforbund Pb KAUTOKEINO Samns landsforbund Kirkmo 9826 SIRMA Samisk kultursntr i Hattfjlldal Svanv HATTFJELLDAL

23 Vdlgg III List ovr hørings- og annonsringsdator Aktivitt Std Dato Annonsring av høring av Forvaltningsplann Rana Blad Hlgnland Arbidrblad Hlglands Blad vannportaln.no/nordland Annonsring av høringskonfrans Rana Blad Hlgnland Arbidrblad Hlglands Blad Vannportaln.no/nordland

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 ***

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** *** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** ========================================================== ====== Frkvnstabll for spørsmål 6 Hvor d r du md gt yrksvalg? d d Mindr d

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

OPPRETTET AV. Hanna Bjørgaas

OPPRETTET AV. Hanna Bjørgaas OPPDRAG Litrvt - rgulringsplan OPPDRAGSNUMMER 13451 OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV Hanna Bjørgaas DATO..16 TIL KOPI TIL Ntat - Rødlistt lavflra Litrgt Bakgrunn Dt skal utarbids ny rgulringsplan fr Litrgt i

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer