AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin hlht utn ndringr md mindr dt på hånd innhnts skriftlig tillatls fra 3M, og (2) vrkn kopin originaln vidrslgs på annn måt distriburs md dn hnsikt å profittr på dtt. Dokumntnr.: Vrsjonsnr.: 3.07 Utgitt: 03/03/2016 Erstattr: 10/08/2015 Vrsjonsnr. transport: 1.00 (14/06/2011) Dtt sikkrhtsdatabladt r utarbidt i ovrnsstmmls md kravn i REACH ordning (1907/2006) og dns ndringr. AVSNITT 1: Idntifikasjon av stofft/stoffblandingn og slskapt/takt 1.1. Produktidntifikator 3M SprayMount Montasjspraylim Produktidntifikasjonsnumr YP Idntifisrt rlvant bruksområdr stofft stoffblandingn og bruk som dt advars mot Idntifisrt bruksområdr Lim på sprayboks Nærmr opplysningr om lvrandørn av sikkrhtsdatabladt Adrss: 3M Norg AS, Hvamvin 6, Postboks 100, 2026 Skjttn. Tlf: E-post: Nttsid: Nødtlfonnummr Giftinmasjonssntraln: Dklarasjonsnummr, Produktrgistrt: PRN: AVSNITT 2: Faridntifikasjon 2.1. Klassifisring av stofft stoffblandingn CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisring: Arosol, Katgori 1 - Arosol 1; H222, H229 Alvorlig øyskad/øyirritasjon, katgori 2 - Ey Irrit. 2; H319 Etsnd/irritrnd hudn, katgori 2 - Skin Irrit. 2; H315 Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring, katgori 3 - STOT SE 3; H336 Farlig vannmiljøt, kronisk katgori 3 - Aquatic Chronic 3; H412 Sid: 1 av 19

2 For fullstndig tkst på H-stningr, s avsnitt Mrkingslmntr CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE. Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Utropstgn) Farpiktogram Innholdsstoffr: Bstanddlr CAS-nr Vkt% Acton Farstningr: H222 H229 H319 H315 H336 H412 Sikkrhtsstningr Gnrll: P102 Forbyggnd: P210A P211 P251 Lagring: P410 + P412 Ekstrmt brannfarlig arosol. Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Gir alvorlig øyirritasjon. Irritrr hudn. Kan årsak døsight. Skadlig, md langtidsvirkning, liv i vann. Oppbvars u barn. Holds vkk fra varm, varm ovrflatr, gnistr, åpn ild og andr antnnlsskildr. Røyking budt. Ikk spray mot åpn flamm annn tnnkild. Må ikk punktrs brnns, slv ikk ttr bruk. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts tmpraturr høyr nn 50 C /122 F. Avfall: P501 Innhold/bholdr lvrs i hnhold til gjldnd lokal/rgional/nasjonal/intrnasjonal rglvrk. Innholdr 22% av ingrdinsr md ukjnt far vannmiljøt. Øvrig opplysningr om mrktikttn: H304 r ikk nødvndig på tikttn sidn produktt r n arosol Andr farr Sid: 2 av 19

3 Ingn kjnt AVSNITT 3: Sammnstning/opplysningr om bstanddlr Bstanddlr CAS-nr EC-nr. Vkt% Klassifisring Acton Flam. Liq. 2, H225; Ey Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 (CLP) Propan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad U (CLP) Butan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad C,U (CLP) Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Ikk-flyktig komponntr Trad Scrt 5-10 Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n- hksan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411 (Lvrandør) 5-10 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336 (Lvrandør) Isobutan Flam. Gas 1, H220; Prss.Gas, H280 - Mrknad C,U (CLP) Ikk-flyktig komponntr Trad Scrt 1-5 Pntan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; EUH066; Aquatic Chronic 2, H411 - Mrknad C (CLP) Isopntan ,5-2 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; EUH066; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) n-hksan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Rpr. 2, H361f; STOT SE 3, H336; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) Cyklohksan ,5 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acut 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (CLP) S avsnitt 16 fullstndig tkst på vntull H-stningr listt i dtt avsnittt For inmasjon om bstanddlns grnsvrdi PBT vpvb status, s avsnitt 8 og 12 i dtt sikkrhtsdatabladt. AVSNITT 4: Førsthjlpstiltak 4.1. Bskrivls av førsthjlpstiltak Innånding: Bring vdkommnd til frisk luft. Kontakt lg. Hudkontakt: Sid: 3 av 19

4 Vask umiddlbart md såp og vann. Tilsølt klær må fjrns og vasks før d bruks på nytt. Drsom tgn/symptomr utvikls må lg kontakts. Øykontakt: Skyll umiddlbart md stor mngdr vann. Fjrn vntull kontaktlinsr drsom dtt nklt lar sg gjør. Fortstt skyllingn. Søk lghjlp. Svlging: Frmkall ikk brkningr. Kontakt lg umiddlbart D viktigst symptomn og virkningn, båd akutt og sinkd S avsnitt 11.1 Inmasjon om toksikologisk virkningr 4.3. Angivls av om umiddlbar lghjlp og spsialbhandling r nødvndig Eksponring som følg av sttlig misbruk kan årsak økt myokardisk ovrfølsomht. Unngå brukn av sympatomimtisk prparatr md mindr dtt r hlt nødvndig. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidlr Vlg t brannslukkingsmiddl som r gnt omkringliggnd brann Særlig farr knyttt til stofft stoffblandingn Varm fra brann kan årsak at lukkd bholdr ksplodrr grunnt økt trykk. Farlig ndbrytnings- biproduktr Stoff Aldhydr Hydrokarbonr Karbonmonoksid Karbondioksid Btingls Undr brnning Undr brnning Undr brnning Undr brnning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikk slukk brann ffktivt, mn bør imidlrtid bruks til ndkjøling av brannksponrt bholdr og ovrflatr og til å avvrg ksplosiv lkkasj. AVSNITT 6: Tiltak vd utilsiktd utslipp 6.1. Prsonlig siktightsrglr, prsonlig vrnutstyr og nødrutinr Evakur områdt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking budt. Bruk bar vrktøy som ikk avgir gnistr. Vntilr områdt md frisk luft. For stor utslipp, søl i avgrnsd områdr, sørg mkanisk vntilasjon å spr sug ut dampn i tråd md god yrkshyginisk praksis. Advarsl! En motor kan vær n antnnlsskild og kan årsak at lttantnnlig støv i områdt antnns ksplodrr. S øvrig avsnitt i databladt vdrørnd inmasjon om hlsrisiko, ånddrttsvrn, vntilasjon og prsonlig vrnutstyr Forsiktightsrglr md hnsyn til miljø Unngå utslipp til miljøt. For størr spill, dkk avløp og lag dikr å unngå adgang til kloakk-systmr vannrsrvr Mtodr og matrialr oppsamling og rnsing Forsgl boksn hvis mulig. Plassr boksn som lkkr i t god vntilrt områd, trinnsvis i t avtrkksskap om nødvndig utndørs på n ugjnnomtrnglig ovrflat inntil man får skafft til vi n passnd bholdr boksn innholdt. Dkk til spillområdt md t brannslokkingsmiddl. Et vannholdig filmdannnd skum anbfals. Barbid sølt fra yttrkantn og innad, dkk til md bntonitt, vrmikulitt kommrsilt uorganisk absorbrnd matrial. Bland inn tilstrkklig absorbnt til dt virkr tørt. Husk, å tilstt absorbrnd matrialr vil ikk fjrn fysisk farr, hls- Sid: 4 av 19

5 miljøfarr Saml så my som mulig av sølt matrial vd bruk av ikk-gnistdannnd rdskap. Plassr i n gnt mtallbholdr godkjnt transport av ansvarlig myndightr. Fjrn rstn md t passnd løsmiddl utvalgt av n kvalifisrt og bmyndigt prson. Vntilr områdt md frisk luft. Ls og følg holdsrgln på løsmiddltikttn og i dt tilhørnd sikkrhtsdatablad. Lukk bholdrn. Avhnd dt oppsamld matrialt så raskt som mulig Hnvisning til andr avsnitt Rfr to Sction 8 and Sction 13 mor inmation AVSNITT 7: Håndtring og lagring 7.1. Forsiktightsrglr sikkr håndtring Må ikk bruks i mgt små rom i områdr md litn ingn bvgls i luftn. Oppbvars u barn. Skal ikk håndtrs før all advarslr r lst og oppfattt. Holds vkk fra varm/gnistr/åpn flamm/varm ovrflatr. Røyking budt. Ikk spray mot åpn flamm annn tnnkild. Må ikk punktrs brnns, slv ikk ttr bruk. Ikk innånd støv/røyk/gass/tåk/damp/arosolr. Må ikk komm i kontakt md øyn, hudn klær. Ikk spis, drikk røyk vd bruk av produktt. Vask grundig ttr bruk. Unngå utslipp til miljøt. Unngå kontakt md oksidasjonsmidlr (f.ks klor, kromsyr tc.) Bruk påkrvd prsonlig vrnutstyr (f.ks hanskr, ånddrttsvrn..) 7.2. Vilkår sikkr lagring, hrundr vntull unlightr Oppbvars på t godt vntilrt std. Bskytts mot sollys. Må ikk utstts tmpraturr ovr 50 C/ 122 F. Må ikk lagrs varmt. Lagrs ikk sammn md syrr. Oppbvars adskilt fra oksidasjonsmidlr Særlig() sluttanvndls(r) S inmasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 anbfalingr om håndtring og lagring. S avsnitt 8 ksponringskontroll og anbfalingr om prsonlig vrnutstyr. AVSNITT 8: Eksponringskontroll/prsonlig bskyttls 8.1. Kontrollparamtr Grnsvrdir Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndn, r grnsvrdi ikk bstanddln. Bstanddlr CAS-nr Dtaljr Grns Anmrkningr Butan Norsk skrift Gj.sn (8 timr): 600 mg/m3(250 ppm) Pntan Norsk skrift Gj.sn (8 timr): 750 mg/m3(250 ppm) n-hksan Norsk skrift Gj.sn (8 timr): 72 mg/m3(20 ppm) Cyklohksan Norsk skrift Gj.sn (8 timr): 525 mg/m3(150 ppm) Acton Norsk skrift Gj.sn (8 timr): 295 mg/m3 (125 ppm) Propan Norsk skrift Gj.sn (8 timr): 900 mg/m3(500 ppm) Isopntan Norsk skrift Gj.sn (8 timr): 750 mg/m3(250 ppm) Norsk skrift : Tiltaksvrdir og grnsvrdir urnsningr i arbidsatmosfærn Gj.sn: gjnnomsnittskonsntrasjon ovr n 8-timrspriod S: Kortidsvrdi T: Takvrdi 8.2. Eksponringskontroll Rproduksjonsskadlig (R) Hnsiktsmssig tknisk kontrollr Ikk bli værnd i områdr hvor dt kan vær manglfull tilgang på oksygn. Bruk vanlig tynningsvntilasjon og/ Sid: 5 av 19

6 spsialvntilasjon f.ks. punktavsug å kontrollr at luftbårn ksponring holds undr tiltaksvrdir og grnsvrdir og/ kontrollr tåk, damp spray. Hvis vntilasjonn ikk r tilfrdsstillnd, bruk gnt ånddrttsvrn Prsonlig vrnutstyr Vrn av øyn/ansikt For å unngå kontakt md øyn / ansikt, vlg og bruk øy/ansiksbskyttls basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Følgnd vrnutstyr bør bnytts aln i kombinasjon ttr bhov å hindr kontakt md øynn /ansikt: Vrnbrillr md vntilr Hud- og håndvrn For å unngå hudkontakt, vlg og bruk hanskr og/ vrnklær basrt på hva som frmkommr gjnnom n ksponringsvurdring. Valgt bør vær basrt på bruksfaktorr slik som ksponringsnivår, konsntrasjon av stoff stoffblanding, hyppight, varight, fysisk utdringr slik som kstrm tmpraturr andr hold. Konfrr md din lvrandør av hanskr og/ vrnklær valg av gnd matrialr. Mrk: Nitrilhanskr kan bruks ovr laminathanskr å bdr bvglightn. Hanskr av følgnd matrial(r) anbfals: Stoff Tykkls (mm) Gjnnomtrngningstid Butylgummi Ingn data Ingn data Polymrlaminat Ingn data Ingn data Ånddrttsvrn Vlg og bruk ånddrttsvrn basrt på n ksponringsvurdring. Basrt på konsntrasjonn av lufturnsningr i arbidsatmosfærn vlgs n av følgnd typ(r) godkjnt ånddrttsvrn: Halv- hlmask md filtr mot organisk dampr og partiklr. Europisk standardr (CEN): EN405:2001 EN140/EN141/EN143 EN136/EN141/EN143. Halv- hlmask md trykklufttilførsl. Europisk standardr (CEN): EN :2005/ EN :2005. Filtr mot organisk dampr kan ha kort brukstid. For vildning om valg av gnt ånddrttsvrn, vnnligst s kontakt vrnavdlingn vd 3M Norg AS tlf.: AVSNITT 9: Fysisk og kjmisk gnskapr 9.1. Opplysningr om grunnlggnd fysisk og kjmisk gnskapr Fysisk tilstand Væsk Spsifikk fysisk m: Sprayboks Utsnd/Lukt Strk ktonlukt. Transparnt. Hvit væsk i arosol. Dtksjonsgrns lukt Ingn inmasjon ph Ikk aktult Kokpunkt/kokområd Ikk aktult Smltpunkt Ikk aktult Antnnlight (fast stoff, gass) Ikk aktult Eksplosjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Oksidasjonsgnskapr: Ikk klassifisrt Flammpunkt -46 ºC [Tstmtod:Closd Cup] Slvantnnlsstmpratur Ingn inmasjon Ndr ksplosjonsgrns (LEL) Ingn inmasjon Øvr ksplosjonsgrns (UEL) Ingn inmasjon Damptrykk Ingn inmasjon Rlativ tttht 0,706 [Std. rf.:vann = 1] Sid: 6 av 19

7 Vannløslight Løslight ikk-vann Fordlingskoffisint: n-oktanol/vann Fordamping: Damptttht Ndbrytningstmpratur Viskositt Tttht 9.2. Andr opplysningr Andl flyktig Ubtydlig Ingn inmasjon Ingn inmasjon Ingn inmasjon Ikk aktult Ingn inmasjon Ikk aktult 0,706 g/ml 88,5 vkt% AVSNITT 10: Stabilitt og raktivitt Raktivitt Produktt kan vær raktivt md viss bindlsr undr viss hold, s inmasjon gitt undr andr ovrskriftr i dtt avsnittt Kjmisk stabilitt Stabil Mulight farlig raksjonr Farlig polymrisasjon vil ikk komm Forhold som skal unngås Varm Gnistr og/ flammr Unlig matrial Ingn kjnt Farlig ndbrytningsproduktr Stoff Ingn kjnt. Btingls S avsnitt 5.2 farlig ndbrytningsproduktr undr brnning. AVSNITT 11: Toksikologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk inmasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/ avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 11 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Opplysningr om toksikologisk virkningr Tgn og symptomr på ksponring Basrt på tstdata og/ inmasjon om bstanddlr, kan dtt produktt gi følgnd hlsffktr: Innånding: Forsttlig misbruk og innånding kan vær skadlig livstrund. Kvlning: tgn/symptomr kan innbfatt rask puls og hurtig ånddrtt, sløvht, hodpin, svkkt koordinasjonsvn og dømmkraft, utn kvalm, brkningr, alvorlig sløvht, krampr, koma og til slutt død. Luftvisirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt host, nysing, rnnnd ns, hodpin, Sid: 7 av 19

8 hsht, og smrtr i ns og svlg. Kan gi ffktr på målorgant ttr innånding. Hudkontakt: Hudirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt rødht på ksponringsstdt, hvls, klø, tørrht, sprkkdannls, svi og smrt. Avftting av hudn: Tgn/ symptomr kan innbfatt rødht, klø, tørr og sprukkt hud. Øykontakt: Alvorlig øyirritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt btydlig rødht, hvls, smrtr, tårr, dfkt lysgjnnomtrngning i hornhinnn (hornhinndunkling) og ndsatt synsvn. Svlging: Kjmisk (aspirasjons-) lungbtnnls: tgn/symptomr kan innbfatt hosting, gisping, kvlning, svi i munnn, pustvanskr, blålig hudfarg (cyanos) og mulig død. Mag/tarm irritasjon: tgn/symptomr kan innbfatt smrtr i bukn, magsyk, kvalm, oppkast og diarè. Kan gi øvrig hlsffktr (s undr). Øvrig hlsffktr: Enkltksponring kan før til ffktr på målorganr: Påvirkning av t: tgn/symptomr kan innbfatt hodpin, ørht, søvnight, mangl på koordinasjon, kvalm, ndsatt raksjonsvn, slørt tal, og bvisstløsht. En nklt ksponring ovr grnsvrdir, kan årsak: Effktr på hjrtt: Tgn / symptomr kan innbfatt urglmssig hjrtrytm (arytmi), bsvimls, brystsmrtr, og kan vær dødlig. Rproduksjon/utviklingstoksisitt: Innholdr t kjmikali kjmikalir som kan mdfør fostrskadr hmmt plantningsvn. Toksikologisk data Hvis n bstanddl r oppført i avsnitt 3 mn ikk viss i tablln ndn, r dt ntn ingn data dt r ikk tilstrkklig data. Akutt giftight Navn Eksponrin Art Vrdi gsvi Produkt Drmal Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Produkt Svlging Ingn data ; brgnt ATE >5 000 mg/kg Acton Drmal Kanin LD50 > mg/kg Acton Innånding - Rott LC50 76 damp (4 timr) Acton Svlging Rott LD mg/kg Propan Innåndinggass Rott LC50 > ppm (4 timr) Butan Innåndinggass Rott LC ppm (4 timr) Isobutan Innåndinggass Rott LC ppm (4 timr) Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Innånding - Ikk LC50 > 20 damp (4 timr) tilgjngl ig Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Drmal Kanin LD50 > mg/kg Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Svlging Rott LD50 > mg/kg Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan Drmal LD50 > mg/kg Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan Innånding - damp (4 timr) Rott LC50 > 20 Sid: 8 av 19

9 Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan Svlging Rott LD50 > mg/kg Pntan Drmal Kanin LD mg/kg Pntan Innånding - Rott LC50 > 18 damp (4 timr) Pntan Svlging Rott LD50 > mg/kg Ikk-flyktig komponntr Drmal LD50 brgnt til > mg/kg Ikk-flyktig komponntr Svlging LD50 anslått til å vær mg/kg Ikk-flyktig komponntr Drmal LD50 brgnt til > mg/kg Ikk-flyktig komponntr Svlging Rott LD50 > mg/kg Isopntan Drmal Kanin LD mg/kg Isopntan Innånding - Rott LC50 > 18 damp (4 timr) Isopntan Svlging Rott LD50 > mg/kg n-hksan Drmal Kanin LD50 > mg/kg n-hksan Innånding - Rott LC damp (4 timr) n-hksan Svlging Rott LD50 > mg/kg Cyklohksan Drmal Rott LD50 > mg/kg Cyklohksan Innånding - Rott LC50 > 32,9 damp (4 timr) Cyklohksan Svlging Rott LD mg/kg ATE = stimrt akutt giftight (acut toxicity stimat) Etsnd irritrnd hudn Navn Art Vrdi Acton Mus Minimalt irritrnd Propan Kanin Minimalt irritrnd Butan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Isobutan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Faglig Irritrnd vurdring Pntan Kanin Minimalt irritrnd Ikk-flyktig komponntr Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Isopntan Kanin Minimalt irritrnd n-hksan Svakt irritrnd og dyr Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Alvorlig øyskad øyirritasjon Navn Art Vrdi Acton Kanin Strkt irritrnd Propan Kanin Svakt irritrnd Butan Kanin Ingn vsntlig irritasjon Isobutan Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Faglig Ingn vsntlig irritasjon vurdring Pntan Kanin Svakt irritrnd Isopntan Kanin Svakt irritrnd n-hksan Kanin Svakt irritrnd Cyklohksan Kanin Svakt irritrnd Snsibilisrnd vd hudkontakt Navn Art Vrdi Sid: 9 av 19

10 Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Ikk Ikk snsibilisrnd tilgjngli g Pntan Marsvin Ikk snsibilisrnd Ikk-flyktig komponntr Faglig Ikk snsibilisrnd vurdring Isopntan Marsvin Ikk snsibilisrnd n-hksan Ikk snsibilisrnd Snsibilisrnd vd innånding For bstanddln() r dt ntn ingn data dt r ikk tilstrkklig data. Kjønnscllmutagnitt Navn Eksponr ingsvi Acton In vivo Ikk mutagnt Acton In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig Propan In vitro Ikk mutagnt Butan In vitro Ikk mutagnt Isobutan In vitro Ikk mutagnt Pntan In vivo Ikk mutagnt Pntan In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig Isopntan In vivo Ikk mutagnt Isopntan In vitro Non positiv data, mn ikk tilstrkklig n-hksan In vitro Ikk mutagnt n-hksan In vivo Ikk mutagnt Cyklohksan In vitro Ikk mutagnt Cyklohksan In vivo Non positiv data, mn ikk tilstrkklig Krftfrmkallnd gnskapr Navn Eksponr Art Vrdi ingsvi Acton Ikk Flr Ikk krftfrmkallnd spsifisrt dyrartr n-hksan Drmal Mus Ikk krftfrmkallnd n-hksan Innånding Mus Non positiv data, mn ikk tilstrkklig Rproduksjonstoksisitt Effktr på rproduksjon og/ utvikling Navn Eksponr ingsvi Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Acton Svlging Non positiv data mannlig Rott NOAEL 13 ukr rproduksjon, mn ikk tilstrkklig Acton Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk. Rott NOAEL 5,2 vd organogns Pntan Svlging Ikk giftig utvikling Rott NOAEL vd organogns Pntan Innånding Ikk giftig utvikling Rott NOAEL 30 vd organogns Isopntan Svlging Ikk giftig utvikling Rott NOAEL Isopntan Innånding Ikk giftig utvikling Rott NOAEL 30 n-hksan Svlging Ikk giftig utvikling Mus NOAEL vd Vrdi vd organogns vd organogns Sid: 10 av 19

11 2 200 n-hksan Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk Rott NOAEL 0,7. n-hksan Svlging Giftig mannlig rproduksjon Rott NOAEL n-hksan Innånding Giftig mannlig rproduksjon Rott LOAEL 3,52 Cyklohksan Innånding Ikk giftig kvinnlig rproduksjon Rott NOAEL 24 Cyklohksan Innånding Ikk giftig mannlig rproduksjon Rott NOAEL 24 Cyklohksan Innånding Non positiv utviklingsdata, mn ikk Rott NOAEL 6,9. organogns vd svangrskap 90 dagr 28 dagr 2 gnrasjon 2 gnrasjon 2 gnrasjon Målorgan(r) Spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponrings tid Acton Innånding påvirkr Kan årsak døsight Acton Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk Acton Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk NOAEL 1,19 6 timr Acton Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Marsvin Acton Svlging påvirkr Kan årsak døsight giftning og/ misbruk Propan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Propan Innånding påvirkr Kan årsak døsight Propan Innånding irritasjon av All data r ngativ Butan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Butan Innånding påvirkr Kan årsak døsight og dyr Butan Innånding hjrt Non positiv data, mn ikk Hund NOAEL 25 minuttr ppm Butan Innånding irritasjon av All data r ngativ Kanin Isobutan Innånding ffktr på hjrtt Forårsakr organskadr Flr dyrartr Isobutan Innånding påvirkr Kan årsak døsight og dyr Isobutan Innånding irritasjon av All data r ngativ Mus Hydrokarbonr, C7, n- alkanr, isoalkanr, syklisk Hydrokarbonr, C7, n- alkanr, isoalkanr, syklisk Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan Innånding Svlging påvirkr påvirkr Kan årsak døsight Kan årsak døsight Faglig vurdrin g Faglig vurdrin g Innånding påvirkr Kan årsak døsight Pntan Innånding påvirkr Kan årsak døsight Flr dyrartr ikk Pntan Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk Ikk tilgjngl ikk ig Pntan Innånding ffktr på hjrtt Non positiv data, mn ikk Hund ikk Sid: 11 av 19

12 Pntan Svlging påvirkr Isopntan Innånding påvirkr Isopntan Innånding irritasjon av Kan årsak døsight Faglig ikk vurdrin g Kan årsak døsight Flr ikk dyrartr Non positiv data, mn ikk Isopntan Innånding ffktr på hjrtt Non positiv data, mn ikk Isopntan Svlging påvirkr Kan årsak døsight n-hksan Innånding påvirkr Kan årsak døsight n-hksan Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk n-hksan Innånding Non positiv data, mn ikk Cyklohksan Innånding påvirkr Kan årsak døsight Cyklohksan Innånding irritasjon av Non positiv data, mn ikk Cyklohksan Svlging påvirkr Kan årsak døsight Ikk tilgjngl ig Hund Faglig vurdrin g Kanin Rott NOAEL 24,6 og dyr og dyr Faglig vurdrin g ikk ikk ikk ikk 8 timr Spsifikk målorgantoksisitt - gjntatt ksponring Navn Eksponr ingsvi Målorgan(r) Vrdi Art Tstrsultat Eksponring stid Acton Drmal øyn Non positiv data, mn ikk Marsvin 3 ukr Acton Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk NOAEL 3 6 ukr systm Acton Innånding immunsystm Non positiv data, mn ikk NOAEL 1,19 6 dagr Acton Innånding nyr og/ blær Non positiv data, mn ikk Marsvin NOAEL 119 ikk Acton Innånding hjrt lvr All data r ngativ Rott NOAEL 45 8 ukr Acton Svlging nyr og/ blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL ukr Acton Svlging hjrt Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 13 ukr Acton Svlging hmatopoitisk systm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL ukr Acton Svlging lvr Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL Acton Svlging øyn All data r ngativ Rott NOAEL Acton Svlging All data r ngativ Rott NOAEL Acton Svlging musklr All data r ngativ Rott NOAEL mg/kg Acton Svlging hud bin, tnnr, nglr og/ hår Butan Innånding nyr og/ blær Non positiv data, mn ikk All data r ngativ Mus NOAEL Rott NOAEL ppm 8 timr 14 dagr 13 ukr 13 ukr 13 ukr 13 ukr 90 dagr Butan Innånding blod All data r ngativ Rott NOAEL 90 dagr ppm Isobutan Innånding nyr og/ blær Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 13 ukr Sid: 12 av 19

13 4 500 ppm Pntan Innånding prifr nrvsystm Non positiv data, mn ikk Pntan Innånding hjrt hud All data r ngativ Rott NOAEL 20 hormonsystm bin, tnnr, nglr og/ hår hmatopoitisk systm lvr immunsystm musklr nrvsystm øyn nyr og/ blær Pntan Svlging nyr og/ blær All data r ngativ Rott NOAEL Isopntan Innånding prifr Non positiv data, mn ikk nrvsystm Isopntan Innånding hjrt hud hormonsystm bin, tnnr, nglr og/ hår hmatopoitisk systm lvr immunsystm musklr nrvsystm øyn nyr og/ blær All data r ngativ Rott NOAEL 20 Isopntan Svlging nyr og/ blær All data r ngativ Rott NOAEL n-hksan Innånding prifr nrvsystm Forårsakr organskadr vd langvarig gjntatt ksponring. n-hksan Innånding Non positiv data, mn ikk n-hksan Innånding lvr Non positiv data, mn ikk n-hksan Innånding nyr og/ blær Non positiv data, mn ikk n-hksan Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk systm n-hksan Innånding hørslsystm Non positiv data, mn ikk immunsystm øyn n-hksan Innånding hjrt hud hormonsystm n-hksan Svlging prifr nrvsystm n-hksan Svlging hormonsystm hmatopoitisk systm lvr immunsystm nyr og/ blær Mus LOAEL 1,76 Rott Rott LOAEL 1,76 Mus NOAEL 35,2 All data r ngativ Rott NOAEL 1,76 Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL Non positiv data, mn ikk Rott Cyklohksan Innånding lvr Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 24 Cyklohksan Innånding hørslsystm Non positiv data, mn ikk Rott NOAEL 1,7 Cyklohksan Innånding nyr og/ blær Non positiv data, mn ikk Kanin NOAEL 2,7 Cyklohksan Innånding hmatopoitisk Non positiv data, mn ikk Mus NOAEL 24 systm Cyklohksan Innånding prifr All data r ngativ Rott NOAEL 8,6 nrvsystm yrkskspon ring 13 ukr 28 dagr yrkskspon ring 13 ukr 28 dagr yrkskspon ring 13 ukr 6 måndr 6 måndr 13 ukr yrkskspon ring 6 måndr 90 dagr 13 ukr 90 dagr 90 dagr 10 ukr 14 ukr 30 ukr Sid: 13 av 19

14 Aspirasjonsfar Navn Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan Pntan Isopntan n-hksan Cyklohksan Vrdi Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Aspirasjonsfar Bruk kontaktinmasjonn på først sid av dtt sikkrhtsdatabladt yttrligr toksikologisk inmasjon om produktt og/ bstanddln. AVSNITT 12: Økologisk opplysningr Drsom n særskilt av n bstanddl r fastsatt av utøvnd myndight, samsvarr muligns ikk inmasjonn undr md kjmikalits angitt i avsnitt 2 og/ avsnitt 3. I tillgg r utsagn og data prsntrt i avsnitt 12 basrt på FNs GHS brgningsrglr og r utldt fra 3Ms vurdringr Giftight Ingn tstdata produkt Stoff CAS-nr Organism Typ Eksponring Tst sluttpunkt Hydrokarbonr, Data ikk C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Ikk-flyktig komponntr Trad Scrt Data ikk Tstrsultat Propan Data ikk Isopntan Data ikk Cyklohksan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 0,9 Cyklohksan Fathad Eksprimnt 96 timr LC50 4,53 Minnow Cyklohksan Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 3,4 n-hksan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 >3,9 n-hksan Fathad Eksprimnt 96 timr LC50 2,5 Minnow Acton Daphnia Eksprimnt 21 dagr NOEC Sid: 14 av 19

15 Acton Algr - andr Eksprimnt 96 timr EC Acton Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC Acton Daphnia Eksprimnt 48 timr EC Pntan Grønnalg Eksprimnt 72 timr NOEC 2,04 Pntan Grønnalg Eksprimnt 72 timr EC50 7,51 Pntan Daphnia Eksprimnt 48 timr EC50 2,7 Pntan Rgnbuørrt Eksprimnt 96 timr LC50 4,26 Isobutan Data ikk Butan Data ikk Ikk-flyktig komponntr Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan Trad Scrt Data ikk Data ikk Prsistns og ndbrytbarht Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Acton Estimrt Fotolys Fotolytisk halvringstid (i 80 dagr (t 1/2) Andr mtodr Acton Eksprimnt Fotolys Butan Eksprimnt Fotolys Cyklohksan Eksprimnt Fotolys n-hksan Eksprimnt Fotolys Isobutan Eksprimnt Fotolys Isopntan Eksprimnt Fotolys luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i 147 dagr (t 1/2) 12.3 dagr (t 1/2) 4.14 dagr (t 1/2) 5.4 dagr (t 1/2) 13.4 dagr (t 1/2) 8.11 dagr (t 1/2) Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr Andr mtodr Sid: 15 av 19

16 Pntan Eksprimnt Fotolys Propan Eksprimnt Fotolys Ikk-flyktig komponntr Trad Scrt Data ikk luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) Fotolytisk halvringstid (i luft) 8.07 dagr (t 1/2) 27.5 dagr (t 1/2) I/A I/A I/A I/A Andr mtodr Andr mtodr Isopntan Eksprimnt 20 dagr Prosnt 100 vkt% Andr mtodr Biodgradring dgradrt Ikk-flyktig Trad Scrt Eksprimnt 28 dagr Biologisk 0 vkt% OECD 301C - MITI (I) komponntr Biodgradring oksygnbruk Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan I/A I/A I/A I/A Data ikk n-hksan Eksprimnt Biokonsntrasj on Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Data ikk 28 dagr Biologisk 100 vkt% OECD 301C - MITI (I) oksygnbruk I/A I/A I/A I/A Pntan Eksprimnt 28 dagr Biologisk 96 vkt% OECD 301C - MITI (I) Biodgradring oksygnbruk Acton Eksprimnt Biodgradring 28 dagr Biologisk oksygnbruk 78 vkt% OECD 301D - Closd Bottl Tst Cyklohksan Eksprimnt Biodgradring 28 dagr Biologisk oksygnbruk 77 vkt% OECD 301F - Manomtric Rspiro Bioakkumulringsvn Stoff CAS-nr Typ tst Varight Typ studi Tstrsultat Protokoll Ikk-flyktig komponntr Trad Scrt Data ikk I/A I/A I/A I/A Hydrokarbonr, C7, n-alkanr, isoalkanr, syklisk Data ikk I/A I/A I/A I/A Ikk-flyktig Trad Scrt Estimrt BCF- 70 dagr Bioakkumulasj Andr mtodr Sid: 16 av 19

17 komponntr Karp onsfaktor Isopntan Estimrt Biokonsntrasj on Propan Eksprimnt Biokonsntrasj on Hydrokarbonr, C6, isoalkanr, <5% n-hksan Data ikk n-hksan Modt Biokonsntrasj on Butan Eksprimnt Biokonsntrasj on Isobutan Eksprimnt Biokonsntrasj on Pntan Estimrt Biokonsntrasj on Acton Eksprimnt BCF - Andr Cyklohksan Eksprimnt BCF-Karp Mobilitt i jord Kontakt 3M mr inmasjon Rsultatr av PBT- og vpvb-vurdring Bioakkumulasj onsfaktor 65 Est: Bioakkumulringsfakto r log Pow 2.36 Andr mtodr I/A I/A I/A I/A Bioakkumulasj onsfaktor 138 Andr mtodr log Pow 2.89 Andr mtodr log Pow 2.76 Andr mtodr Bioakkumulasj onsfaktor 26 Est: Bioakkumulringsfakto r 0.65 Andr mtodr Bioakkumulasj onsfaktor 56 dagr Bioakkumulasj <129 Andr mtodr onsfaktor Ingn inmasjon på nåværnd tidspunkt. Kontakt 3M mr inmasjon Andr skadlig virkningr Stoff CAS-nr Potnsial ndbryting av ozonlagt Acton Potnsial global oppvarming AVSNITT 13: Disponring 13.1 Avfallsbhandlingsmtodr S avsnitt 11.1 Inmasjon om toksikologisk virkningr Brnns i t godkjnt brnningsanlgg. Anlggt må kunn bhandl sprayboksr. Altrnativ fjrning av avfall: Lvr avfall til t godkjnt avfallssanlgg. Tomm bholdr/ fat som bruks til transport og håndtring av farlig kjmikalir (kjmisk stoffr/ blandingr/ prparatr klassifisrt som farlig i hnhold til gjldnd skriftr) skal vurdrs, lagrs, bhandls og avhnds som farlig avfall md mindr annt r bskrvt i gjldnd avfallsskrift. Rådfør md rspktiv myndightr å bstmm bhandlings- og disponringsfasilittr. Sid: 17 av 19

18 Anbfalt avfallsgruppr basrs på hvordan produktt anvnds. Ettrsom dtt r utn 3Ms kontroll, anbfals ingn avfallskod(r) produktr ttr bruk. Vnnligst rfrr til avfallsskriftn (FOR nr 930: Forskrift om gjnvinning og bhandling av avfall) å tildl riktig avfallsgrupp til ditt avfall. Sørg at nasjonal og/ rgional rgulringr ovrholds, og bruk alltid offntlig godkjnt innsamlr, mottaks- bhandlingsanlgg farlig avfall vd avhnding. EAL-kod (som solgt produkt): * avfall av klbmidlr og ttningsmass som innholdr organisk løsmidlr andr farlig stoffr * Gass i trykkbholdr (hrundr halonr) som innholdr farlig stoffr EAL-kod (produktmballasj ttr bruk) mballasj av mtall Avfallsstoffnummr 7055 Sprayboks AVSNITT 14: Transportopplysningr YP ADR/RID UN1950, AEROSOLBEHOLDERE, unntatt mngd, 2.1, (E), ADR-klass 5F. IMDG-kod: UN1950, AEROSOLS, 2.1, IMDG-Cod sgrgation cod: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1. AVSNITT 15: Opplysningr om bstmmlsr Særlig bstmmlsr/særskilt lovgivning om sikkrht, hls og miljø stofft stoffblandingn Global invntory status Kontakt 3M yttrligr inmasjon Vurdring av kjmikalisikkrht Ikk aktult AVSNITT 16: Andr opplysningr List ovr rlvant H-stningr EUH066 H220 H222 H224 H225 H229 H280 H304 H315 H319 H336 H361f H373 H400 H410 Gjntatt ksponring kan gi tørr sprukkt hud. Ekstrmt brannfarlig gass. Ekstrmt brannfarlig arosol. Ekstrmt brannfarlig væsk og damp. Mgt brannfarlig væsk og damp. Bholdr undr trykk: Kan ksplodr vd oppvarming. Innholdr gass undr trykk; kan ksplodr vd oppvarming. Kan vær dødlig vd svlging om dt kommr nd i. Irritrr hudn. Gir alvorlig øyirritasjon. Kan årsak døsight. Mistnks å kunn skad plantningsvnn. Kan årsak organskadr vd langvarig gjntatt ksponring. Mgt giftig liv i vann. Mgt giftig, md langtidsvirkning, liv i vann. Sid: 18 av 19

19 H411 H412 Giftig, md langtidsvirkning, liv i vann. Skadlig, md langtidsvirkning, liv i vann. Inmasjon om ndringr: Avsnitt 3: Tabll - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 3: Rfrans til avsnitt 15 inmasjon om mrknad - inmasjon bl slttt. Avsnitt 4: Inmasjon - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 6: Inmasjon - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 8: Tabll grnsvrdir - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 9: Inmasjon - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 9: Inmasjon - inmasjon bl tilføyd. Avsnitt 9: Inmasjon - inmasjon bl slttt. Avsnitt 11: Tabll akutt giftight - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll aspirasjonsfar - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll krftfrmkallnd gnskapr - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll kjønnscllmutagnitt - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Inmasjon om svlging - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Inmasjon om hudkontakt - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll alvorlig øyskad øyirritasjon - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll tsnd irritrnd hudn - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll snsibilisring vd hudkontakt - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 11: Tabll spsifikk målorgantoksisitt - nkltksponring - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Inmasjon om bstanddls økotoksisitt - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 12: Inmasjon - inmasjon bl slttt. Avsnitt 12: Inmasjon - inmasjon bl ndrt. Avsnitt 15: Etikttkommntarr og EU dtrgnt - inmasjon bl slttt. Enhvr bfatning md dtt produktt r bundt md risiko slik dt r bskrvt i dtt sikkrhtsdatabladt og på vår nttsidr md vntull hnvisningr/linkr (hrttr samlt bnvnt som "tilhørnd inmasjon"). Brukrn pliktr å stt sg inn i dn tilhørnd inmasjonn som r gitt om produktt, hrundr om holdsrglr og om risiko vd bfatning, bruk, håndtring, lagring m.v. Dn tilhørnd inmasjonn r utarbidt på grunnlag av kjnt opplysningr om produktt og dts innhold på omstningstidspunktt, samt vår oppfatning om bruk og håndtring av produktt undr normal hold. Vi skal ikk holds ansvarlig a) nhvr bfatning md og bruk av produktt som ikk r i samsvar md anbfalingr gitt i dn tilhørnd inmasjonn, b) nhvr skad som kan rlatrs til som skylds risiko/omstndightr som r bskrvt i dn tilhørnd inmasjonn, og c) nhvr skad som skylds at produktt r brukt til annt mål nn som t sluttprodukt, hrundr at produktt r brukt i kombinasjon md andr produktr prosssr. S 3M Norg AS sin sikkrhtsdatabladr. Sid: 19 av 19

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD ifølg Forordning CE nr. 1907/2006 (REACH) SDS SAFETY DATA SHEET HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SSS 100 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml Hvit SSS 200 Finixa sprøytbar karossri ttting - 290ml

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2015, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2013, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Srhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Adper Prompt L-Pop Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta / Impregum Penta L Duosoft/ Impregum Soft LB Plus Adhesive Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2017, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ ndlasting av dnn inmasjonn md dn hnsikt å sørg riktig bruk av 3M produktr r tillatt utsatt at: (1) inmasjonn kopirs i sin

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft Quick Refill 31768 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger 1 Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger TID: 28. JANUAR KL. 0930-1500 STED: MILJØDIREKTORATET I GRENSESVINGEN 7 PÅ HELSFYR I OSLO Oppgaver Oppgave Tema 1 Helsefare 1.1 Klassifisering

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE RelyX Ultimate Trial kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Putty Quick Refill Pack 36841 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer