BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: :

2

3 Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

4

5 GARASJE MED 3 PORTER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold Slvir Innhold Garasjbygg innholdr: 2 port garasj, 1 port garasj, vrktøyrom og tkniskrom BTA: 170 kvm, BRA 165 kvm Stålhall innholdr: Sandlagr BTA: 130 kvm, BRA 125 kvm Aralr oppmålt av takstmann, og ikk kontrollmålt av mglr

6

7 SANDLAGER Bliggnht Eindommn liggr i naturskjønn omgivlsr Stratgisk plassrt lik vd E6 Dt r ca 65 km til Kirkns og ca 30 km til Finskgrnsn

8

9 GOD OG ROMSLIG TOMT Byggmåt S vdlagt takst Aralr md mr All tall fra vdlagt takst av Swco Norg AS, datrt Bta 300 m² Bra 290 m² Bra Garasj 165 m² Bra Sandlagr 125 m² Byggår: ca 1950 for Garasj ca 1980 for Sandlagr

10

11 GARASJEN FREMSTÅR VELHOLDT Tomt Gnr 2, Bnr 64, i Sør-Varangr kommun Tomtn r stor og har god parkringsmulightrtomtn sltt og bstår av sand og morn Tomtaral: 10648m² Tomttyp: Eirtomt (aral hntt fra indomsbas og kan ha avvik Dtt aksptrs av kjøpr)

12

13 SANDLAGER Standard Bygningn holdr normalt god standard Non oppgradringr må pårgns S forøvrig vdlagt takst Tilbhør/innbo: Slgr kan ta md sg hva han slv ønskr av innbo/tilbhør fra indommn forut for ovrtagls Alt slgr ikk har fjrnt fra indommn på ovrtaglsstidspunktt tilfallr kjøpr Dtt gjldr imidlrtid ikk innbo/ tilbhør som tilhørr litakr

14 Oppdrag /215015/SW Eir Msta Eindom AS Tinglyst forpliktlsr/rttightr PENGEHEFTELSER URÅDIGHET INSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Srvituttr i grunn: BESTEMMELSE IFLG SKJØTE Bstmmls i forbindls md salg av statns umatrikulrt grunn i Finnmark fylk Ovrført fra gnr 2 bnr BESTEMMELSE IFLG SKJØTE Bstmmls i forbindls md salg av statns umatrikulrt grunn i Finnmark fylk Tilliggnd rttightr Ingn kjnt Bsiktigls Ikk bsiktigt av mglr Adkomst Avkjøring fra E6 Vann- og kloakkforhold Kommunal vannldning i bygdn Avløp r privat antatt md sptiktank og infiltrasjonssystm Liavtal Litakr: Vidkk Industri AS Liinntktr pr år r kr ,- Akonto fllskostandr på kr 9 000,- pr år Liavtaln varr til dn S forøvrig vdlagt liavtal Liavtaln følgr md salgt

15 Kommunal avgiftr Ca Kr 23024,- for 2014 Årlig rnovasjon kommr i tillgg Eindommns ligningsvrdi For 2013 kr ,- Parkring God oppstillingsplass på gn grunn Ovrtagls Ettr avtal Ansvarlig mglr Eindomsmglr Stian Wikstrøm Enrgimrkning Enrgimrk F og oppvarmingskaraktr RØD Undrsøklssplikt Kjøpr oppfordrs til å stt sg inn i vdlagt dokumntr/rapportr samt undrsøk indommn nøy før avtal inngås Offntlig planr/ Rgulringsbst Områd r ikk rgulrt Forbhold fra slgr Eindommn slgs som angitt i kjøpkontrakt som r vdlagt Md mindr budgivr tar spsifikk forbhold tilknyttt kontraktn anss budt gitt på grunnlag av kontraktsvilkårn Spsill/ uvanlig avtalforhold Ingn kjnt Rydding/rngjøring Eindommn vil ikk bli yttrligr ryddt/rngjort nn slik dn frmstår Divrs I hnhold til lov om hvitvasking av , hvor formålt md lovn r å forbygg og bkjmp hvitvasking av

16 ut-bytt fra straffbar handlingr Dt innbærr at indomsmglr og andr rapportringspliktig har fått t vrktøy som bidrar til å øk oppdaglssrisikon for hvit-vaskingshandlingr og samtidig kan forhindr at man slv blir utnyttt i n slik prosss Omkostningr for kjøpr Dokumntavgift til Statn, 2,5 % av salgsum Rgistrring av irskift kr 525- Gbyr for grunnboksutskrift kr 172,- (gjldr for hvrt gnr og bnr) Rgistrring av pantdokumnt kr 525,- Byggtknisk spsifikasjon og aralbskrivls Dt gjørs oppmrksom på at byggtknisk spsifikasjon og aralbskrivls r basrt på vdlagt takst i ht Norsk Standard (3940), og r ikk kontrollrt av mglr NS 3940 dfinrr bruksaral som nttoaralt og aralt av bruksnhtns innvndig vggr (NS pkt 33) Aral av primærrom (P-ROM) r primærrommns nttoaral og aralt av innvndig vggr mllom diss I NS 3940 r nttoaral dfinrt som aral mllom omsluttnd bygningsdlr (NS pkt 35) Primær rom kan for ksmpl vær oppholdsrom, sovrom, kjøkkn, ntr, bad og rom for kommunikasjon mllom diss Ufullstndig prospkt Dt gjørs oppmrksom på at dtt ikk r t fullstndig prospkt Kompltt prospkt md takst, gnrklæring og vntull vdlgg liggr bakrst i salgsoppgavn OBS: Dtt r n dl av slgrs opplysningsplikt og kjøpr pliktr å gjør sg kjnt md dnn før budgivning Vdlgg Takst datrt , Grunnboksutskrift, Likontraktr, garanti, FDVU rapport, Utkast til kjøpkontrakt, miljørap-port, PCB-rapport, asbstundrsøkls 2014, Enrgimrking, Budskjma Viktig informasjon Vi anbfalr all å ta md sg n sakkyndig prson på n vntull visning Når dt gjldr øvrig tknisk spsifikasjonr vdrørnd bolign og indommn llrs, vnnligst studr vdlagt takst og/llr tilstandsrapport nøy Kjøpr oppfordrs til å gjnnomfør vnt tknisk-/miljøundrsøklsr i dn grad Kjøpr mnr dt r nødvndig Slgr fraskrivr sg ansvar for vnt fil/manglr som snr skull bli frmlagt av Kjøpr som mangl og som Kjøpr vil gjør gjldnd Risikon for vntull fil, hrundr risikon for vntull forurnsing, rgulringsmssig problmstillingr mv, tilliggr ttr dtt i sin hlht Kjøpr Skull Kjøpr frmstt krav mot Slgr, har Slgr, dr krav om rstatning llr prisavslag som ovrstigr 10% av Kjøpsummn, n ubtingt rtt til å hv kontraktn md Kjøpr Vd slik hving r Slgr forpliktt til å tilbakfør Kjøpsummn, mot tilsvarnd tilbakføring av skjøt på Eindommn Utovr tilbakføring av Kjøpsum og skjøt kan ingn av partn gjør non krav gjldnd mot hvrandr

17 Slgr kan i stdt for å hv kontraktn vlg ntn å btal llr å avvis t krav om høyr rstatning llr prisavslag Slgrs valg må gjørs innn rimlig tid ttr at t spsifisrt krav r mottatt fra Kjøpr Slgrs vntull valg om ikk å hv kontraktn innbærr ingn rkjnnls av Kjøprs krav om rstatning llr prisavslag Tilbudt r utn forbindtlight Vårt kontor r utn ansvar for mulig fil i dnn salgsoppgavn Slgr har ovrlatt alt salgsarbidt til oss All forhandlingr må førs md vårt kontor Drsom D ønskr å gi bud på indommn br vi Dm bnytt vdlagt budskjma All bud vil bli lagt frm for slgrn til avgjørls Vi kan bistå md utfylling av budskjma Avtalbtinglsr/Solgt som dn r Oppdragt rgulrs i hnhold til Lov om indomsmgling av nr 73 Fraviklightn som framgår av lovns 1-3 og forskriftns 1-2 r anvndt for dtt oppdragt Informasjonn i dtt prospktt md vdlgg r mottatt fra slgr / takstmann og forutstts gjnnomgått i dtalj før bindnd bud inngis Eindommn forutstts bsiktigt, og dt anbfals at kjøpr slv kontrollrr indommns tknisk tilstand vd bruk av gn fagfolk, samt at man gjnnomgår likontraktr og annn rlvant informasjon om indommn Eindommn og dns tilbhør ovrtas som dn/dt r, jfr avhndingslovn 3-9 Avhndingslovn 3-9 fraviks slik at dt kun skal kunn gjørs gjldnd at dt forliggr mangl i følgnd tilfll: drsom slgr har forsømt sin opplysningsplikt, jfr rgulringn i avhndingslovn 3-7 llr drsom slgr har gitt uriktig informasjon om indommn, jfr rgulringn i avhndingslovn 3-8 Risikon for vntull skjult fil, tilliggr ttr dtt kjøpr Avhndingslovn 4-19 (2) fraviks også, slik at dn ndlig rklamasjonsfristn stts til 2 år ttr ovrtakls Eindommn og dns tilbhør ovrtas som dn/dt r Avhndingslovn 3-9 fraviks slik at indommn ikk skal kunn ha mangl Kjøpr ovrtar blant annt dt full ansvar for skjult fil Hllr ikk forhold som angitt i avhndingslovn 3-7 og 3-8 skal utgjør mangl md mindr slgr har opptrådt svikaktig Nvnt forhold r hnsyntatt vd faststtls av prisantydning Avhndingslovn 4-19 (2) fraviks også slik at rklamasjon (dvs drsom kjøpr hvdr at slgr har opptrådt svikaktig) snst kan finn std 2 år ttr ovrtakls Slgr kjnnr ikk til at dt r forurnsing i tomtgrunnn mv Kjøpr skal, drsom forurnsing i ttrtid skull bli oppdagt, bær dt full ansvar for all forurnsing som ksistrr på indommn, md unntak av forurnsing forårsakt av slgr Avhndingslovn 4-19 (2) fraviks også, slik at dn ndlig rklamasjonsfristn stts til 6 måndr fra ovrtaklssdato Eindommn slgs som angitt i kjøpkontrakt som r vdlagt Md mindr budgivr tar spsifikk forbhold tilknytttkontraktn anss budt gitt på grunnlag av kontraktsvilkårn

18 Budgivning

19 Viktig avtalrttslig forhold 1 Dt ksistrr ingn angrrtt vd salg/kjøp av fast indom 2 Når t bud r innsndt til mglr og han har formidlt innholdt i budt til slgr (slik at slgr har fått kunnskap om budt), kan budt ikk kalls tilbak Budt r da bindnd for budgivr frm til aksptfristns utløp, md mindr budt før dnn tid avslås av slgr llr budgivr får mlding om at indommn r solgt til n annn (man bør drfor ikk gi bud på flr indommr samtidig drsom man ikk ønskr å kjøp flr nn n indom) 3 Slgr står fritt til å forkast llr aksptr thvrt bud, og r for ksmpl ikk forpliktt til å aksptr høyst bud 4 Når n akspt av t bud har kommt frm til budgivr innn aksptfristns utløp r dt inngått n bindnd avtal 5 Husk at også t vntult bud fra slgr til kjøpr (såkalt motbud ), avtalrttslig r t bindnd tilbud som mdførr at dt forliggr n avtal om salg av indommn drsom budt i rtt tid aksptrs av kjøpr

20 Forbrukrinfo Frmgangsmåt vd budgivningn og budgivrs rttightr og pliktr

21 Gjnnomføring av budgivning 1 På forspørsl vil mglr opplys om aktull bud på indommn, hrundr om rlvant forbhold 2 All bud skal inngis skriftlig til mglr, som formidlr diss vidr til oppdragsgivr Kravt til skriftlight gjldr også budforhøylsr og motbud, akspt llr avslag fra slgr Før formidling av bud til oppdragsgivr skal mglr innhnt gyldig lgitimasjon og signatur fra budgivr Md skriftlig bud mns også lktronisk mldingr som -post og SMS når informasjonn i diss r tilgjnglig også for ttrtidn 3 Et bud bør innhold indommns adrss (vntult gnr/bnr), kjøpsum, budgivrs kontaktinformasjon, finansiringsplan, aksptfrist, ovrtaklssdato og vntull forbhold som for ksmpl usikkr finansiring, salg av nåværnd bolig ol Normalt vil ikk t bud md forbhold bli aksptrt før forbholdt r avklart Konfrr gjrn md mglr før bud avgis 4 Mglr skal lgg til rtt for n forsvarlig avvikling av budrundn I forbrukrforhold (dvs dr oppdragsgivr r forbrukr) skal mglrn ikk formidl bud md kortr aksptfrist nn kl 1200 først virkdag ttr sist annonsrt visning Ettr dnn fristn bør budgivr ikk stt n kortr aksptfrist nn at mglr har mulight til, så langt dt r nødvndig, å orintr oppdragsgivr, budgivr og øvrig intrssntr om bud og forbhold Dt bør ikk gis bud som diskriminrr llr utlukkr andr budgivr Drsom bud inngis md n frist som åpnbart r for kort til at mglrn kan avvikl budrundn på n forsvarlig måt som sikrr oppdragsgivr og intrssntr t tilstrkklig grunnlag for sin handlingsvalg, vil mglr fraråd budgivr å still slik frist 5 Mglrn vil uoppfordrt gi sin vurdring av dt nklt bud ovrfor oppdragsgivrn, når budt r gitt innnfor fristn i punkt 4 6 Mglrn skal så langt dt r nødvndig og mulig hold budgivrn skriftlig orintrt om ny og høyr bud og vntull forbhold Mglr skal så snart som mulig bkrft skriftlig ovrfor budgivr at budn drs r mottatt 7 Ettr at handl har kommt i stand, llr drsom n budrund avslutts utn at handl r kommt i stand, kan n budgivr krv kopi av budjournaln i anonymisrt form 8 Kopi av budjournal skal gis til kjøpr og slgr utn ugrunnt opphold ttr at handl r kommt i stand Drsom dt r viktig for budgivr å bvar sin anonymitt, bør budt frmms gjnnom fullmktig Budskjmat fås som vdlgg til salgsoppgavn llr kan lasts nd på wwwaindomno Advokat Sigurd A Rfvik Fagansvarlig

22 Aindom advokatbasrt indomsmgling wwwaindomno Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: : Tlf:

23 VEDLEGG

24 RAPPORTANSVARLIG: SWECO Norg AS Lif Vonka Karpdaln, 9900 KIRKENES Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Bugøyfjord, 9930 NEIDEN Matrikklnr Gnr 2 Bnr 64 Kommun SØR-VARANGER Hjmmlshavr() MESTA EIENDOM AS Dato for bfaring Markdsvrdi: kr Anbfalt lånvrdi: kr Ønskr du å sjkk rapportns gyldight? Skann QR-kodn md din mobiltlfon, llr bsøk

25 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eindomsbtgnls, hjmmlshavr mm Adrss Bugøyfjord Gnr 2 Bnr 64 Postnr Poststd Kommun 9930 NEIDEN SØR-VARANGER Rkvirnt Msta Eindom AS Hjmmlshavr() MESTA EIENDOM AS Tilstd / opplysningr gitt av Opplysningr fra Pr Erik Olsn og Olav A Abrahamsn Lif Vonka Dokumntr frmlagt vd bsiktiglsn Sammndrag Snr Områd/bydl Bugøyfjord Bsiktiglssdato Fnr Prmissr - Gnrll opplysningr Eindomsopplysningr hntt inn av takstmann Takstn r utført ttr visull bsiktigls og utvndig kontroll r fortatt fra bakkn Områdbskrivls - Bliggnht - Miljø Eindommn står på n flat sandmo på nordsidn av E6 md lun bliggnht og sntralt i bygda Litn tttbbyggls ikk langt unna Ca 65 km til Kirkns via E6, ca 50 Km til Kirkns lufthavn og ca 30 km til finsk grnsn md divrs butikkr Sprdt bbyggls for øvrig i områdt bstånd av boligr og fritidsbbyggls samt no landbruk og tidligr småbruk hvor driftn r ndlagt Butikk liggr 30 km unna og ca 20 Km til skol og barnhag Dn kjnt naturprln Nidn, Gallok og Bugøyfjordn liggr lik vd md dn tiltrkningskraft som dtt mdførr, da dtt r n av Norgs og da Europas mst kjnt lakslvr Kort vi til fiskvann, jakttrrng, lysløyp og scootrløypr md tilknytning sør ovr mot Nidn og mot grnsovrgangn til Finland i Nidn Bugøyfjord r t yndt utgangspunktfor turr i utmark, fks til Gallok og andr jakt og fisk områdr og båtturr på fjordn For øvrig barnvnnlig områd Rgulringsmssig forhold Områdt r LNF områd i hht kommunplanns aralplan og fritidsbbyggls som nærmst nabo No økt turism til områdt og dr md nnda t forbdrt potnsial for indommn Eindommns tomt Tomtaral (m²) Typ tomt Fsttidns utløpsår Årlig fstavgift Fstt Eit Kommntarr vdrørnd fstkontrakt Tomtns bskaffnht Tomtn liggr på t sltt sand og mornplatå Tomtn r nok så slvdrnrnd, og dt r ltt å ld bort ovrflatvann Kommunal vannldning i bygda Avløp r privat antatt md sptikank og infiltrasjonssystm Eindommn liggr langs E6 og dt r anlagt snøscootrvi rtt i nærhtn Bugøyfjord 9930NEIDEN Gnr:2Bnr:64 Sid1av SWECONorgAS LifVonka

26 Eindommns bygningr VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Typ bygg A Næringsindom Byggår 1950 B Stålhall 1980 Likningstakst Kjøpsår Rhab - ombygd år 80 tallt Kjøpsum / kostpris --- Forsikringsslskap Polisnummr Typ forsikring Bygningsmssig bskrivls; Bygg A - Næringsindom Bygningsmssig bskrivls; Bygg B - Stålhall Bskrivls Stålhall md stor port Har vært flyttt på 80 tallt Gnrll kommntarr Bygningns standard pr dato Vdlikhold, vdlikholdskontraktr ol Bygningn r solid byggt, har n god standard for sitt formål md nklt vdlikhold, da dt mst av flatr r btong llr gips Bygningn r lit oppdlt og kan drfor trygt sis å vær mgt flksibl Eindommns potnsial Bygningns araldisponring Araln i dnn rapportn måls ttr gjldn rglr i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målvrdight En dl r målvrdig først når dn har gulv Dog r trappåpningr, hissjaktr, vrtikal sjaktr og konstruksjonr målvrdig slv om d ikk har gulv Størr åpningr nn diss rgns ikk md, mn hvis trapp inngår i åpningn, rgns trappns horisontalprojksjon md i araln Bruksnht Bruttoaral av n bruksnht bgrnss av bruksnhtns omsluttnd vggr Dr omsluttnd vggr vndr mot andr bruksnhtr, llr mot fllsaralr, måls til midt i vgg Dr omsluttnd vggr r n dl av yttrvgg, måls til yttrvggns utsid Bruksaral av n bruksnht måls til innsidn av bruksnhtns omsluttnd vggr Bygg Et plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoaral, BRA = Bruksaral) Garasjbygg port garasj, 1 port garasj, vrtøyrom og tknisk rom Dlsum bygg Garasjbygg Stålhall sandlagr Dlsum bygg Stålhall SUM Kommntarr til planløsningn Mgt god planløsning md stor åpn flatr som ltt lar sg dl opp md lttvggr vd omdisponring av lokaln Takhøyd r ca 5 m i lagrlokaln og høy portr for inn og uttransport Bugøyfjord 9930NEIDEN Gnr:2Bnr:64 Sid2av SWECONorgAS LifVonka

27 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Aral og lir Bygg Et plan Utlid (m²) Liinntkt / år Ldig (m²) BTA Egt bruk (m²) BTA BTA (m²) Markdsli kr/m² Sum markdsli SUM Andr liinntktr 0 Andr liinntktr 0 A Sum liinntktr B Sum normal markdsli Spsifisr vt andr liinntktr Alt r utlid, 5 års liavtal md opsjon på 5 år til Utli inntktr r omtrntlig og basrt på lirs opplysningr Kommntarr til likontrakt(r) m² pris virkr vd først omgang no lavt, mn gjldr kun ut 2012 og dt kan vær n ldr liavtal Spsill forhold Konssjonsplikt Ja Ni Forkjøpsrtt Evt kommntarr Liinntktr r faktisk Salgsvrdi r r drfor vurdrt ut fra liinntkt og tknisk vrdi Kommntarr til Grunnboksbladt Grunnboksbladt r ikk undrsøkt av undrtgnd og bør undrsøks av n vntull kjøpr og långivr Dt antas at dt ikk påhvilr srvituttr på indommn som påvirkr salgsvrdin Tknisk vrdibrgning; bygningr og tomt Brgnd byggkostnadr, Hovdbygg A Vrdirduksjon - Hovdbygg A Brgnd byggkostnadr ttr fradrag = Samlt sum brgnd byggkostnadr = Tomtvrdi, justrt for vrdifaktor Sum brgnt tknisk vrdi; bygningr og tomt = Ja Ni Bugøyfjord 9930NEIDEN Gnr:2Bnr:64 Sid3av SWECONorgAS LifVonka

28 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Vrdianalys Kostnadr A Faktisk li B Markdsli Offntlig avgiftr Eindomsskatt 0 0 Forsikringr Vdlikhold / adm Inntktsfradrag Normal liinntkt A Normal liinntkt B Tap vd ldight 0 -Tap vd ldight 0 NETTO LEIE NETTO LEIE Bgrunnls for valg av kapitalisringsrntn / ntto avkastningskrav Kapitalisrt vrdi A ut fra 70 % avkastn B ut fra 70 % avkastn Kommntar angånd inntktr, kostnadr og ldight Markdsanalys - Kommntar til vrdikonklusjon Eindommn r unik mht plassring og n fin tomt Kommunikasjonsmssig liggr dn mgt godt til vd E6 og md ca 50 Km til Kirkns lufthavn langs E6 Dn burd drfor vær ltt omsttlig og t kurant pantobjkt Ndnstånd vrdi r dt som dt antas at markdt r villig til å btal for indommn, standard og bliggnht tatt i btraktning Vrdikonklusjon Oppdragsgivr må kontrollr dtt dokumnt for vntull fil og manglr før dt bnytts Ut fra visull bfaring og innhntd opplysningr stts: Markdsvrdi: kr Anbfalt lånvrdi: kr Undrskriftr Std og dato Takstingniør Kirkns 20januar 2015 Dokumntkontroll Lif Vonka Bugøyfjord 9930NEIDEN Gnr:2Bnr:64 Sid4av SWECONorgAS LifVonka

29 Adrss Bugøyfjord Postnr 9934 Std Bugøyfjord Lilightsnr Gnr 2 Bnr 64 Sksjonsnr Fstnr Bygn nr Bolignr Mrknr A Dato Eir Innmldt av MESTA EIENDOM AS CATHERINE CHANTAL GRINI Enrgiattstn r bkrftt og offisill Bygningns idntitt og irforhold r ikk bkrftt fra Matrikkln Enrgikaraktrn angir hvor nrgiffktiv bolign r, inkludrt oppvarmingsanlggt Enrgikaraktrn r brgnt ut fra dn typisk nrgibrukn for boligtypn Brgningn r gjort ut fra normal bruk vd t gjnnom- snittlig klima Dt r boligns nrgimssig standard og ikk brukn som bstmmr nrgikaraktrn A btyr at bolign r nrgiffktiv, mns G btyr at bolign r lit nrgiffktiv En bolig byggt ttr byggforskriftn vdtatt i 2007 vil normalt få C Enrgimrkt angir boligns nrgistandard Enrgimrkt bstår av n nrgikaraktr og n opp- varmingskaraktr, s figurn Enrgimrkt symbolisrs md t hus, hvor fargn visr oppvarmingskaraktr, og bokstavn visr nrgikaraktr Oppvarmingskaraktrn fortllr hvor stor andl av oppvarmingsbhovt (romoppvarming og varmtvann) som dkks av lktrisitt, olj llr gass Grønn farg btyr lav andl l, olj og gass, mns rød farg btyr høy andl l, olj og gass Oppvarmingskaraktrn skal stimulr til økt bruk av varmpumpr, solnrgi, biobrnsl og fjrnvarm Om bakgrunnn for brgningn, s wwwnrgimrkingno Målt nrgibruk: Ikk oppgitt Dt r ikk oppgitt hvor my nrgi som r brukt i bolign

30 Hvordan bolign bnytts har btydning for nrgibhovt Enrgibhovt påvirks av hvordan man bnyttr bolign, og kan forklar avvik mllom brgnt og målt nrgibruk God nrgivanr bidrar til at nrgibhovt rdusrs Enrgibhovt kan også bli lavr nn normalt drsom: dlr av bolign ikk r i bruk, færr prsonr nn dt som rgns som normalt brukr bolign, llr dn ikk bruks hl årt God nrgivanr Vd å følg nkl tips kan du rdusr ditt nrgibhov, mn dtt vil ikk påvirk boligns nrgimrk Enrgimrkt kan kun ndrs gjnnom fysisk ndringr på bolign Mulig forbdringr for bygningns nrgistandard Ut fra opplysningn som r oppgitt om bolign, og bst skjønn fra dn som har utført nrgimrkingn, anbfals følgnd nrgiffktivisrnd tiltak Dtt r tiltak som kan gi bolign t bdr nrgi- mrk Non av tiltakn kan i tillgg vær svært lønnsomm Tiltakn bør spsilt vurdrs vd modrnisring av bolign llr utskifting av tknisk utstyr Tiltakslist: S vdlgg 1 til nrgiattstn Dt tas forbhold om at tiltakn r forslått ut fra d opplysningr som r gitt om bolign Fagfolk bør drfor kontakts for å vurdr tiltakn nærmr Evntull gjnnomføring av tiltak må skj i samsvar md gjldnd lovvrk, og dt må tas hnsyn til krav til godt innklima og forbygging av fuktskadr og andr byggskadr

31 Boligdata som r grunnlag for nrgimrkt Enrgimrkt og andr data i dnn attstn r brgnt ut fra opplysningr som r gitt av boligir da attstn bl rgistrrt Ndnfor r n ovrsikt ovr oppgitt opplysningr, som boligir r ansvarlig for Dr opplysningr ikk r oppgitt, bruks typisk standardvrdir for dn aktull bygningstypn For mr informasjon om brgningr, s wwwnrgimrkingno/brgningr Bygningskatgori: Småhus Bygningstyp: Annt småhus Byggår: 1977 Bygningsmatrial: Tr BRA: 109 Etasjr ovr bakkn: 1 Tknisk installasjon Oppvarming: Vntilasjon: Dtaljring varmsystm: Elktrisitt Priodisk avtrkksvntilasjon Elktrisk ovnr og varmkablr For å s utfyllnd data som r brukt i brgningn kan n gå inn på wwwnrgimrkingno, logg sg inn og ls dn rgistrrt nrgiattstn (Dtt forutsttr at n r ir llr har fått dlgrt tilgang)

32 Om grunnlagt for nrgiattstn Oppgitt opplysningr om bolign kan finns vd å gå inn på wwwnrgimrkingno, og logg inn via MinID/Altinn Dtt forutsttr at du r rgistrrt som ir av dnn bolign i matrikkln, llr har fått dlgrt tillatls til å gå inn på nrgiattstn For å s dtaljr må du vlg "Gjnbruk" av aktull attst undr Offisill nrgiattstr i skjrmbildt "Adrss" Boligir r ansvarlig for at dt blir brukt riktig opplysningr Evntull gal opplysningr må drfor tas opp md slgr llr utlir da dtt kan ha btydning for prisfaststtlsn Eir kan når som hlst lag n ny nrgiattst Om nrgimrkordningn Norgs vassdrags- og nrgidirktorat r ansvarlig for attstn, nrgimrkordningn llr gjnnomføring nrgimrkordningn Enrgimrkt brgns av nrgiffktivisring og tilskuddsordningr kan på grunnlag av oppgitt opplysningr om bolign rtts til Enova svarr på tlf , llr For informasjon som ikk r oppgitt, bruks typisk standardvrdir for dn aktull bygningstypn fra tidspriodn dn bl bygd i Brgningsmtodn Pliktn til nrgimrking r bskrvt i for nrgikaraktrn basrr sg på NS 3031 nrgimrkforskriftn, vdtatt dsmbr 2009 (wwwnrgimrkingno/ns3031) og ndrt i juni 2010 NVE samarbidr md Enova om rådgivning knyttt til nrgimrkordningn Spørsmål om nrgi- Nærmr opplysningr om nrgimrkordningn kan du finn på wwwnrgimrkingno For yttrligr råd og vildning om ffktiv nrgibruk, vnnligst s llr ring Enova svarr på tlf wwwnovano/hjmm

33 Tiltakslist: Vdlgg til nrgiattstn Attstn gjldr for følgnd indom (Vdlgg 1) Adrss: Bugøyfjord Gnr: 2 Postnr/Std: 9934 Bugøyfjord Bnr: 64 Lilightsnummr: Sksjonsnr: Bolignr: Fstnr: Dato: :23:06 Bygnnr: Enrgimrknummr: A Ansvarlig for nrgiattstn: MESTA EIENDOM AS Enrgimrking r utført av: CATHERINE CHANTAL GRINI Bygningsmssig tiltak Tiltak 1: Ettrisolring av yttrtak / loft Isolring av yttrtak bør vurdrs Tiltak 2: Ettrisolring av yttrvgg Isolring av yttrvgg bør vurdrs Tiltak 3: Utskifting av vindu Gammlt vindu som isolrr dårlig skifts ut md nytt vindu Dt anbfals n U-vrdi på 1,2 W/m2K llr lavr (mdrgnt karm og ramm) Tiltak på luftbhandlingsanlgg Tiltak 4: Installr vntilasjonsanlgg md varmgjnvinnr til rstatning for mkanisk vntilasjon Bolign har mkanisk vntilasjon, dvs at luftutskiftning (mdfølgnd varmtap) skjr utn varmgjnvinning Dt kan vurdrs å installr t balansrt vntilasjonsanlgg, som gir varmgjnvinning fra avkastluftn Tiltak på lktrisk anlgg Tiltak 5: Skift til lavnrgipærr Vanlig glødpærr rstatts md sparpærr Tiltak 6: Tmpratur- og tidsstyring av panlovnr Evt ldr lktrisk varmovnr utn trmostat skifts ut md ny trmostatrgulrt ovnr md tidsstyring, llr dt ttrmontrs trmostat / sparplugg på ksistrnd ovn Gnrll informasjon Dn rll nrgibrukn r ikk innrapportrt fordi dn ikk var tilgjnglig

34 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 1 av Oppgav Oppgav Rngjøring ttr ndsoting Fasilitt: 3023 Flatbo (Bugøyfjord vggarasj) Status: Avsluttt Rgion: Nord Budsjtt (pr år) Utbtalt (pr år) Bygning Mrknad Utført Vasking og rngjøring ttr soting fra Garasj dislvarmr (Dstia) Rgning Rgning kr 1500,- Art Privat utlgg Edvin Nilsn - kr 3932,- Art 6601 Rydding ttr Dstia Tomt Rparasjon port Sandlagr Rundvask brakkrigg Innkvartring Utbdr mllomrom port/btongkant gulv Bising/ maling av vggr/ vindur Utskifting PCB-holdig lysarmaturr Garasj Innkvartring Garasj Maling av hl byggt Garasj Dl 1: rgning (kr 1500,-) Dl 2: rgning (kr 3500,-) Rgning Svnssn i Dstia opplyst dtt, d utførr og fakturrr oss Rgning dato kr 22820,- (samlt post som også omfattr andr mindr tiltak på indommn) Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr kr 2008 kr Snr kr Tiltak planlagt: 2005 kr 2006 kr kr 2008 kr Snr kr Farg vggr: Storm NCS-kod: S 6502-B RAL-kod: Matt 58 Farg vindur og vindski: Egghvit NCS 0502-Y Tilbud fra Bugøyfjord hytt og grndlag: kr 33500,- ks maling (pr -post ) Brannslukkutstyr Garasj Ny vindski + mosfjrning Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Utskifting garasjportr (3 stk) Garasj Garasj 0 400, Sandlagr Garasj Sandlagr Sandlagr Garasj Faktura 213 Fakt FBS - nytt utstyr Utskifting ttr påvisning vd maling Faktura ; faktura /Crawford ; faktura /Crawford 2013: faktura art 4391 Oppdrag tildlt Hørmann ttr tilbudskonk nov 2009CA Bstilling 104/2009 Faktura nr , inkl kr 1800,- i bankgaranti Tiltak planlagt: 2005 kr

35 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 2 av 4 Oppgav Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr, 3 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 4 stk Srvic garasjportr, 4 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 3 stk Årlig kontroll brannslokkutstyr Årlig kontroll brannslokkutstyr Årlig vdlikhold brannslokkmatrill Årlig kontroll brannslokkutstyr Budsjtt (pr år) Utbtalt (pr år) , Garasj Garasj Sandlagr Garasj Garasj Sandlagr Sandlagr Garasj Sandlagr Bygning Mrknad Utført Garasj Innkvartring Sandlagr Div brannslokkutstyr Innkvartring Årlig kontroll brannslokkutstyr Årlig kontroll brannslokkutstyr Årlig kontroll brannslokkutstyr Årlig vdlikhold brannslokkmatrill Årlig kontroll brannslokkutstyr Sandlagr Garasj Garasj Innkvartring Garasj Div brannslokkutstyr Garasj Div brannslokkutstyr Sandlagr 2006 kr 2007 kr 2008 kr Snr kr ; faktura /Crawford ; faktura /Crawford ; faktura /Crawford ; faktura /Crawford 2013: faktura art : Faktura 2682/Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2011: Faktura /Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2011; faktura : Fakt FBS - kr 2307,- - art : Fakt art : Faktura /Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2012: Fakt FBS - kr art : Fakt art : Faktura 2683/Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2011: Faktura /Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2011: Faktura /Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2012: Fakt FBS- art 4391 (utstyr art kr 815,- s gt tiltak) 2010: Faktura 2684/Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2011; faktura : Fakt FBS - kr 2307,- - art : Faktura /Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2012: Fakt FBS- art 4391 (utstyr art kr 815,-) 2013; Fakt art : Faktura 2684/Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2010: Faktura 2682/Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391)

36 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 3 av 4 Oppgav Årlig kontroll brannslokkutstyr Årlig vdlikhold brannslokkmatrill Årlig vdlikhold brannslokkmatrill Årlig kontroll brannslokkutstyr Undrsøkls hvilkn tank som liggr ndgravd Budsjtt (pr år) Utbtalt (pr år) Bygning Mrknad Utført Sandlagr Innkvartring Innkvartring Innkvartring Tomt IK-Elktro Sandlagr IK-Elktro Garasj IK-Elktro Innkvartring Utbdringr ttr påvist jordfil 4 427, , Garasj IK-Elktro Sandlagr IK-Elktro 1 862, , Garasj IK-Elktro Tomt IK-Elktro Innkvartring IK-Elktro Tomt IK-Elktro Sandlagr IK-Elktro Tomt Rfusjon ttr utbdring IK EL Innkvartring IK-Elktro Innkvartring 2011: Faktura /Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) 2012: Fakt FBS - kr art ; faktura ; faktura : Fakt FBS - kr 2307,- - art : Fakt art : Faktura 2683/Finnmark Brannsrvic AS Brannslokkutstyr (art 6601), kontroll (art 4391) Faktura Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Flyttt fra 2009 til , CA Faktura 3099/NNEK 2012: Faktura art 6601 Flyttt fra 2009 til , CA Faktura 3099/NNEK Fakt konto 6600 Rapport snt l-tilsynt dn Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Flyttt fra 2009 til , CA Faktura 3099/NNEK Flyttt fra 2009 til , CA Faktura 3099/NNEK Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Flyttt fra 2009 til , CA Faktura 3099/NNEK 2012: Faktura art 6601 Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Faktura 10093/Kirkns Elktro No vidrfakturrt litakr Dstia (okt) Flyttt fra 2009 til , CA Faktura 3099/NNEK 2012: Faktura art

37 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 4 av Oppgav Budsjtt Utbtalt Bygning Mrknad Utført (pr år) (pr år) IK-Elktro 914,5 914, Flyttt fra 2009 til , Sandlagr CA Faktura 3099/NNEK IK-Elktro Innkvartring Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Utskifting av bunnr i sikringsholdr 2 348, , Innkvartring IK-Elktro Tomt IK-Elktro Garasj IK-Elktro Garasj Utbdring ttr IK EL Innkvartring Utbdring ttr IK EL Garasj Utbdring dfkt dislpump (ndgravd tank) Tomt Dfkt/brnt sikringskursr Flyttt fra 2009 til , CA Faktura 3099/NNEK 2012: Faktura art 6601 Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr kr Snr kr Ettr rapport fra NNEK/2010 Bstilt utført av Kirkns Elktro Faktura No vidrfakturrt litakr Dstia (okt) Ettr rapport fra NNEK/2010 Bstilt utført av Kirkns Elktro Faktura No vidrfakturrt litakr Dstia (okt) Bstilt utbdrt av Stin Johnsn AS, Tromsø Oppgitt Juho Sirjola på tl som kontaktprson Faktura Total Utskrift fra fdvunt hos Facility Managmnt AS, torsdag dn kl 14:30

38 Utskriftsdato: :43:25 Brukrnavn: RFV003 EIENDOMSREGISTERET Kild og bhandlingsansvarlig: Ambita AS UBEKR UTSKRIFT - SKJERM Ubkrftt utskrift - skjrm Enht: MESTA EIENDOM AS Typ opplysningr: Rgistrrt opplysningr: Dato for rgistr: Organisasjonsnummr Navn MESTA EIENDOM AS Forrtningsadrss Strandvin LYSAKER BÆRUM Postadrss Postboks LYSAKER BÆRUM Organisasjonsform Aksjslskap (AS) Du har søkt på: Knr: 2030 Gnr: 2 Bnr: 64 Fnr: Snr: Rgistrringsnht: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjmmlshavr: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpsum: 0 Omstningstyp: Annt Navn: MESTA EIENDOM AS ORGNR: Eirs adrss: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Urådightr DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG URÅDIGHET INSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER URÅDIGHET INSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER Utskrift fra infotorgno EVRY Sid 1 av 2

39 HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Srvituttr i grunn: BESTEMMELSE IFLG SKJØTE Bstmmls i forbindls md salg av statns umatrikulrt grunn i Finnmark fylk Ovrført fra gnr 2 bnr BESTEMMELSE IFLG SKJØTE Bstmmls i forbindls md salg av statns umatrikulrt grunn i Finnmark fylk GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Dnn matrikklnht utskilt fra: 2030/2/28// SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET: gnr2 bnr65 og REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra dnn matrikklnht: 2030/2/100// Utskrift fra infotorgno EVRY Sid 2 av 2

40 MOTTATT 3OJAN 2013 Dokurnntsntrt LEIEAVTALE MELLOM Msta Eindom AS Ufi Vidkk Industri AS vdrørnd Bugøyfjord -

41 i UTLEIER Msta Eindom AS Kontaktprsonr: Likontrakt: Vdlikhold: Orgnr: Roar Bratland Erichsn Tlf E-post: Jan-Egil Haraldsvik Tlf E-post: jan-gil mstano 2 LEIETAKER Vidkk Industri AS Kontaktprson: Orgnr: Odd Ivar Lindsth Tlf E-post: Daglig drift: Pr Erik Olsn - Tlf E-post: prrikolsnvidkkno Fakturaadrss: Fakturan mrks: Vidkk Industri AS cio Visma Srvics Norg AS Postboks Trondhim Sør Varangr anl Nr EIENDOMMEN Adrss: Bugøyfjord Gnr: 2/ bnr: 64 i Sør-Varangr kommun 4 LEIEOBJEKT Litakr disponrr d bygningn som frmgår av punkt 8 Totalt utgjør dtt t aral på ca 331 kvm BTA Tomtaral og byggns plassring frmgår av vdlgg 3 42 All aralr oppgitt ttr NS 3940 Evntull fil i aralangivlsn gir ikk litakr rtt til å krv lin justrt, og mdførr hllr ikk non ndring av dnn liavtals øvrig bstmmlsr 43 Litakr disponrr følgnd utaral: Aral som frmgår av vdlgg 3 P~" ~, RI m Sid 2 av 14

42 LEIETAKERS VIRKSOMHET 51 Liobjktt må kun bnytts til sandlagr/lagr og for all tilfllr i hht gjldnd rgulringsbstmmlsr Skift av bransj llr forandring av virksomhtn i lokaln, hrundr drift av annn bslktt virksomht, r ikk tillatt utn utlirs forutgånd skriftlig samtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Som saklig grunn skal alltid rgns at dn ndrd bruk vil mdfør ndrt avgiftsmssig blastning for utlir Skift av bransj mv utn samtykk fra utlir skal anss som vsntlig mislighold av liavtaln Tilsvarnd gjldr for salg/ksponring tc i fllsaralr 52 Litakr bærr slv risikon for at lokaln kan bruks til dt formål litakr ttr nærværnd avtal skal bruk lokaln til 6 OVERTAKELSE / MELDING OM MANGLER 61 Liobjktt ovrtas i dn stand dt var vd litakrs bsiktigls Ettr litakrs ovrtakls av lokaln skal utlir utfør vntull arbidr/ndringr i liobjktt som angitt i vdlgg 4 62 I forbindls md ovrtakls av liobjktt skal dt fortas ovrtaklssbfaring Fra bfaringn førs protokoll som undrtgns på stdt av bgg partr 63 Evntull klag ovr liobjktts stand vd ovrtakls må frmstts skriftlig ovrfor utlir innn 14 dagr ttr ovrtakls Dt som krvs rttt må angis i klagn Drsom klag ikk r frmsatt i hnhold til dt foranstånd, anss liobjktts stand aksptrt Forhold som litakr kjnt llr burd kjnn til vd ovrtaklsn, kan ikk snr gjørs gjldnd som mangl Litakr må for øvrig gi skriftlig mlding om mulig skadr og manglr mv innn rimlig tid ttr at han burd ha oppdagt dm 7 LEIETID 71 Liforholdt løpr fra til , hvorttr liforholdt opphørr utn oppsigls Liforholdt kan ikk sis opp i lipriodn 72 Fristn for å snd flyttoppfordring ttr liforholdts opphør stts til sks måndr, jfr huslilovns 9-2 trdj ldd 8 LEIESUM Bygg (matnrfnavn) Antall m2 Li pr m 2 Li pr år ksmva Garasj 195 m Sand lagr 136 m Tomt Ca m Sum li A-konto fllskostnadr Sum li og å-konto fllskostnadr All prisr i NOK ks mva ~~c - Sid 3 av

43 Lin utgjør NOK ,- pr år (ksklusiv mrvrdiavgift) 82 Lin og vntull fllsutgiftr forfallr til btaling forskuddsvis hvrt kvartal ttr påkrav fra utlir 83 Li og andr ytlsr skal btals til utlirs konto ttr nærmr angivls 84 Btaling anss ikk skjdd før bløpt r mottatt på utlirs konto 85 I tillgg til lin btalr litakr n forholdsmssig andl av indommns fllskostnadr i form av t stipulrt å konto bløp sammn md huslin Fordlingn av fllskostnadr basrs på dn fordlingsnøkkl som utlir faststtr til nhvr tid Utlir har anldning til å forta justringr i å konto-bløpt i løpt av årt Fllskostnadn skal avrgns i forhold til faktisk påløpt fllskostnadr og dt skal fortas vntult rstoppgjør innn 30 juni årt ttr utgiftsårt Andl for mulig ldig liobjktr i indommn dkks av utlir, forutsatt at ldightn går ut ovr dt som r naturlig ldight vd skift av litakr og ldightn ikk gir sg uttrykk i rdusrt kostnadr Eksmplr på postr som inngår i fllskostnadr frmgår av vdlagt ovrsikt, jf vdlgg 2 Drsom utlir ovrlatr driftn til andr, kan utlir krv at litakr inngår avtal om drift/fllskostnadr md dt rttsubjkt som forstår driftn av indommn 86 Dirkt og for gn rgning btalr litakr: Enrgi til gt liobjkt, ttr gn målr, brøyting/strøing, rngjøring av gt liobjkt, innvndig vask av vindur og vaktmstrtjnstr for gn bruk Dt viss for øvrig til vdlgg 1 87 Drsom litakr krvr vann til annt nn toalttbruk, vanlig rnhold, kantin ol, må utlirs samtykk innhnts Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Litakr må dkk utgiftn i forbindls md tiltakt, hrundr utgiftr til gn vannmålr samt vannforbrukt 88 I dn grad irskap til/utli av indom blir blagt md særlig skattr og/llr avgiftr, skal litakr btal sin forholdsmssig dl ttr li som nvnt i dtt punkt 81 i forhold til total li for indommn Forutgånd stning gjldr også indomsskatt, slik at indomsskatt som r llr mått bli innført for indommn, llr ndringr i dnn, dkks forholdsmssig av litakr 89 Vd forsinkt btaling av li og/llr andl fllsutgiftr, svars forsinklssrnt i hnhold til lov av 17 dsmbr 1976 nr 100 llr lov som trr i stdt for dnn Utlir har rtt til å krv gbyr vd purring 810 Litakr kan ikk forta motrgning i lin md krav litakr mnr å ha mot utlir, md mindr motkravt r skriftlig rkjnt av utlir llr avgjort vd rttskraftig dom Vidr kan ikk litakr i no tilfll hold tilbak llr dponr li llr øvrig ytlsr 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 91 Litakr skal i liobjktt driv virksomht som pr i dag r avgiftspliktig/kompnsasjonsbrttigt slik avkrysningn visr: Sid 4 av 14

44 FXI A Hlt (100 %) n B Dlvis kvm av totalt kvm C Ikk (0 %) Md kompnsasjonsbrttigt mns i dnn sammnhng virksomht som r omfattt av rgln om kompnsasjon for mrvrdiavgift til kommunr, fylkskommunr mv, og som kan omfatts av n frivillig rgistrring av utlivirksomht i mrvrdiavgiftsmanntallt 92 Drsom utlir r frivillig rgistrrt i mrvrdiavgiftsmanntallt for d aralr, llr dlr av aralr, liforholdt omfattr, llr vlgr å søk om slik rgistrring, llr slik rgistrring blir pålagt vd lov, skal li og vntull andr kostnadr knyttt til dn rgistrrt dl av liforholdt tillggs mrvrdiavgift md dn til nhvr tid gjldnd sats 93 Utlir står fritt til på thvrt tidspunkt i lipriodn å forta llr ndr frivillig rgistrring av liobjktt i mrvrdiavgiftsrgistrt Slik rgistrring llr ndring skal ikk kunn påbrops av litakr som grunnlag for krav mot utlir 94 Litakr skal før avtalinngålsn frmlgg dokumntasjon for sin virksomhts status md hnsyn til mrvrdiavgift, og skal straks gi utlir undrrtning om vntull ndringr i dtt i løpt av lipriodn Litakr r klar ovr at dn faktisk disponring av liobjktt r avgjørnd for utlirs fradragsrtt for inngånd mrvrdiavgift Endrt bruk av liobjktt, i form av ntn ndrt faktisk bruk llr frmli, må ikk finn std utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Endrt avgiftsmssig blastning for utlir som følg av litakrs ndrd bruk, skal anss som slik saklig grunn 95 Drsom utlir pliktr å tilbakfør/justr mrvrdiavgift ttr mrvrdiavgiftslovns rglr som følg av rglvrksndringr, litakrs bruksndring, frmli, slskapsmssig/organisatorisk ndringr, formll manglr llr forsømmlsr og lignnd, skal litakr fullt ut rstatt tilbakførings-/justringsbløpt samt vntull rntkrav, tillggsavgift og øvrig utgiftr forbundt md tilbakforingn/justringn Dt samm gjldr drsom tilbakføringskravt/justringn skjr på grunn av formll manglr llr forsømmlsr, for ksmpl manglnd ovrsikt ovr litakrs/frmlitakrs bruk llr manglnd bkrftls på at litakr i frmlitilfllt r frivillig rgistrrt Tilsvarnd r litakr i tilfllr som nvnt i dtt punkt 95 rstatningsansvarlig ovrfor utlir for vntult tap som følg av at utlir får rdusrt sin fradragsrtt md frmtidig virkning 96 Drsom litakr ønskr å frmli liobjktt og utlir har samtykkt til dtt, pliktr litakr snst innn utgangn av dn avgiftstrmin frmliforholdt trr i kraft å søk om frivillig rgistrring for lipriodn Evntull tap for utlir i form av rdusrt fradragsrtt/justring av inngånd avgift som følg av frmlin llr frmlitakrs disposisjonr, plikts rstattt av litakr Evntull utgiftr forbundt md litakrs søknad om frivillig rgistrring vd frmli bærs av litakr Litakr r dssutn ansvarlig for at dn ndlig frmli skjr til virksomht som gir rtt til frivillig rgistrring og fradrag for mrvrdiavgift 97 På bakgrunn av avgiftsmyndightns dokumntasjonskrav pliktr litakr å gi utlir n skriftlig, årlig rdgjørls innn 31 dsmbr ovr sin bruk av liobjktt gjnnom årt, og vd vntull frmli også n bkrftls på at han r frivillig ffl Sid 5 av 14

45 rgistrrt for frmlin Rdgjørlsn skal også innhold n oppstilling ovr total aktivringspliktig påkostningr som litakr har fortatt på liobjktt i løpt av rgnskapsårt, hrundr totalt påløpt mrvrdiavgift Litakr skal også innhnt tilsvarnd dokumntasjon fra (all) vntull frmlitakr Rdgjørlsn skal vidr innhold opplysningr om hvorvidt litakr/frmlir har justringsplikt llr justringsrtt for inngånd mrvrdiavgift i hnhold til mrvrdiavgiftslovgivningn, samt opplysningr om omfang og varight av slik justringsforpliktls og/llr justringsrtt Dokumntasjonn skal tilfrdsstill d krav som til nhvr tid mått følg av gjldnd rglr, og dn skal gis på t tidspunkt som gjør at utlir kan ovrhold gn fristr mv i hnhold til mrvrdiavgiftslovgivningn Utlir kan gi nærmr instruks om utforming av dokumntasjonn og til hvilkt tidspunkt dn snst skal vær inngitt 98 Vd opphør av likontraktn skal litakr skriftlig gi utlir fullstndig opplysningr om litakrs justringspliktr og justringsrttr, knyttt til liobjktt Md mindr partn skriftlig har avtalt no annt, skal litakr innn likontraktns opphør sørg for at all justringsforpliktlsr som litakr/frmlir har i tilknytning til liobjktt r btalt / innfridd ovrfor avgiftsmyndightn Drsom dt r avtalt ovrføring av justringsforpliktlsr til utlir, pliktr litakr å gi utlir all opplysningr/dokumntasjon som r nødvndig for å oppfyll mrvrdiavgiftslovgivningns dokumntasjonskrav, slik dnn lovgivningn mått vær på tidspunkt for ovrføring av justringsforpliktlsr Dt samm gjldr drsom litakr har justringsrttr i tilknytning til liobjktt 99 Litakrs rstatningsplikt ttr avsnitt (5) ovnfor gjldr tilsvarnd vd brudd på litakrs forpliktlsr ttr avsnitt (6) - (8) Evntull rstatningskrav som følg av mislighold av bstmmlsn i dtt punkt 9, forfallr til btaling vd påkrav Liavtalns btalingsbstmmlsr samt misligholdsbstm mlsn i punkt 19 gjldr tilsvarnd 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 101 Litakr pliktr å bhandl så vl liobjktt som indommn for øvrig md tilbørlig aktsomht 102 Litakr pliktr å stt sg inn i og følg d offntlig forskriftr, vdtktr, instruksr, ordnsrglr ol som r llr mått bli innført og som kommr til anvndls på liforholdt Litakr r ansvarlig ovrfor all offntlig myndightr for at hans bnyttls av liobjktt tilfrdsstillr d til nhvr tid gjldnd offntligrttslig krav All offntligrttslig krav, hrundr krav fra arbidstilsyn, hlsråd, sivilforsvar, industrivrn, brannvrn llr annn offntlig myndight, foranldigt av litakrs særlig bruksformål llr dn bransj litakr drivr i liobjktt, r dt litakrs ansvar å oppfyll pr ovrtakls og for øvrig i lipriodn Dtt mdførr at dt r litakrs ansvar å oppfyll off ntligrttslig krav til liobjktts tknisk standard som rlatrr sg til litakrs drift Offntligrttslig krav knyttt til univrsll utforming skal bsørgs og bkosts av litakr, når kravt i hovdsak kan tilbakførs til litakrs særlig bruksformål llr dn bransj litakr drivr i liobjktt Offntligrttslig krav knyttt til univrsll utforming, som vill ha blitt pålagt uavhngig av d altrnativ bruksformål som liobjkt i hnhold til punkt 5 ovnfor lovlig kan bnytts til, skal bsørgs og bkosts av utlir som bskrvt i punkt 12 (3) Dnn ansvarsfordlingn gjldr Sid 6 av 14

46 uavhngig av om litakr llr utlir r adrssat for dt offntligrttslig kravt Litakr pliktr på utlirs forspørsl å dokumntr at dt forliggr t intrnkontrollsystm som oppfyllr d til nhvr tid gjldnd krav 103 Liobjktt må ikk bnytts på n måt som forringr indommns omdømm llr utsnd llr vd støv, støy, lukt, rystls llr på annn måt sjnrr andr, hrundr litakr llr nabor Rom md vann- og/llr avløpsrør må holds så oppvarmt at frysing unngås Kostnadn vd utbdring og vntull rstatning i forbindls md diss forhold, r litakrs ansvar 104 Avfall r litakrs ansvar og må dponrs i gn avfalls/søpplkassr for vidr dponring/fjrning Avfall av kstraordinært omfang llr karaktr må litakr slv bsørg fjrnt for gn rgning I motsatt fall kan utlir la avfallt fjrn for litakrs rgning 105 For utli av liobjktr i 1 tasj til bnyttls for virksomht rttt mot publikum (for ksmpl forrtning llr srvring) gjldr at litakr bsørgr og bkostr alt utvndig rnhold, snmåking og strøing mv i hnhold til gjldnd politivdtktr 11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 111 Litakr pliktr å gi utlir adgang til liobjktt i kontor-/forrtningstid all dagr, for ttrsyn, rparasjon, vdlikhold, inspksjon, taksring, forandringsarbid tc Litakr skal varsls md rimlig frist I all tilfllr dr dt anss nødvndig for å forbygg llr bgrns skad på indommn, har utlir rtt til å skaff sg adgang til liobjktt utn slikt varsl 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTNINGSPLIKT 121 Dt påhvilr utlir å bsørg og bkost alt utvndig bygningsmssig vdlikhold Liklds påhvilr dt utlir å skift ut tknisk innrtningr anbrakt av utlir, slik som hisr, vntilasjonsanlgg, branntknisk anlgg, fyringsanlgg tc, når diss ikk lngr lar sg vdlikhold på rgningssvarnd måt 122 Dt påhvilr utlir å bsørg at bygningn md tknisk innrtningr holds i tilsvarnd stand som vd kontraktsinngålsn, llr bdr, dog slik at alminnlig slitasj må aksptrs av litakr Utlir pliktr å sørg for alminnlig godt vdlikhold Kostnadr ttr dtt avsnitt skal dkks som fllskostnadr i hnhold til punkt 85, vntult av litakr i hnhold til punkt Utlir skal sørg for at liobjktt r i samsvar md d for indommn/liobjktt gjldnd offntligrttslig krav, md mindr annt r avtalt ttr dnn liavtals punkt 10, dtt punkt 12 llr punkt Avbrudd som ikk r vsntlig, hrundr mn ikk bgrnst til forsyningr av vann, strøm, luft tc, pliktr litakr å tål utn rstatning llr avslag i lin 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 131 Dt påhvilr litakr å bkost vdlikhold av liobjktt i hnhold til avtalr som inngås av utlir Litakr r klar ovr at nklt mindr vdlikholdspostr, som nkl utskiftning av slitasjdlr (pakningr, filtr mv) ikk nødvndigvis r omfattt Sid 7 av 14

47 av utlirs avtalr, og at slikt vdlikhold i så tilfll skal bsørgs og bkosts dirkt av litakr Eksmplr på hvilk kostnadspostr litakr skal bkost frmkommr av vdlgg 1 Vdlikhold som r utført i hnhold til avtalr inngått av utlir pliktr litakr å btal ttr rgning md 14 dagrs forfall Vd fakturring r utlir brttigt til inntil 5 % av opprinnlig fakturabløp i administrasjonshonorar grunnt nødvndig oppfølgning av avtalr som utlir inngår tilknyttt litakrs vdlikholdsplikt 132 Litakrs vdlikholdsplikt omfattr også skadr ttr innbrudd og/llr hærvrk i liobjktt, hrundr skadr på vindur, karmr, gn inngangsdør og portr Knust rutr i thvrt rom som omfatts av liforholdt, må straks rstatts md ny 133 Litakr pliktr å sørg for rparasjon og vdlikhold av d skilt tc som utlir har gitt tillatls til å stt opp, s punkt Drsom dlr av litakrs vdlikholdsplikt ikk omfatts av d avtalr utlir inngår, og litakr ikk oppfyllr sin vdlikholdsplikt, r utlir brttigt til, ttr skriftlig varsl md 14 dagrs oppfylllssf rist, å utfør vdlikholdsarbidn for litakrs rgning 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET I EIENDOMMEN 141 Utlir r brttigt til å forta all arbidr som mått vær nødvndig til indommns forsvarlig vdlikhold llr fornyls, og til i samm utstrkning å forta thvrt forandringsarbid (hrundr tilbygg, påbygg mv) så vl i som utnfor liobjktt Litakr pliktr å mdvirk til at ldningr, kanalr og rør tc til andr dlr av indommn, kan førs gjnnom liobjktt utn hindr av litakrs innrdning tc 142 Litakr pliktr å finn sg i slik arbidr utn rstatning llr avslag i lin, md mindr ulmpn for ham r vsntlig Utlir skal pås at arbidn blir til minst mulig sjnans for litakr Litakr skal varsls md rimlig frist 143 Utgiftr i forbindls md offntlig krav om forhøyt tknisk standard som mått pålggs utlir i lipriodn, kan utlir krv dkkt hos litakr i dn utstrkning tiltakt kommr litakr til god, hrundr hnsyntatt tiltakts lvtid og gjnværnd litid 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 151 Litakr kan ikk forta innrdning, ominnrdning llr annn forandring i llr av liobjktt utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk, som også krvs om litakr ønskr å bruk mr strøm, vann, luft, avløp mv nn hva liobjktt vd kontraktstidspunktt var utstyrt md Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn 152 Virksomhtsskilt har litakr, md utlirs skriftlig forhåndssamtykk, rtt til å stt opp som sdvanlig ttr virksomhtns og indommns art og karaktr Litakr må slv bkost sitt firmanavn påsatt flls anvisningsskilt ttr nærmr avtal md utlir Solavskjrming må ikk stts opp utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Sid 8 av 14

48 av utsnd og plassring Samtykk ttr dtt avsnitt (152) kan ikk nkts utn saklig grunn 153 Radio- og TV-anlgg mv, uthngsskap, automatr 01 må ikk stts opp utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan nkts på fritt grunnlag 154 Endringsarbidr bskrvt i dtt punkt 15 tilfallr utlir ttr ndt lipriod, md mindr utlir forlangr liobjktt satt tilbak i sin opprinnlig stand 155 Litakr r ansvarlig for å innhnt d nødvndig offntlig tillatlsr og for øvrig oppfyll all offntlig krav for vntull arbidr som utførs i hnhold til dtt punkt FORSIKRING 161 Hvr av partn holdr sin intrssr forsikrt 162 Utlir forsikrr indommn/bygningn 163 Litakr forsikrr gn bygningsmssig innrdning, fast og løst invntar, løsør, maskinr, data, varr, driftstap/avbrudd og gt ansvar på kombinrt bdriftsforsikring I tillgg til gn intrssr skal litakr dkk forsikring av dørr og vindur i liobjktt Forsikringn skal også dkk skadr som følg av innbrudd/ hærvrk på/i liobjktt Skad påført litakrs mdkontrahntr som følg av avbrudd, forsinklsr llr oppgjør i hnhold til bstmmlsn i dtt punkt 16, r litakrs ansvar Vd skad på liobjktt skal litakrs forsikring bnytts så langt dn dkkr, inkludrt mulig gnandl, før utlirs forsikring bnytts 164 Mdførr litakrs virksomht forhøyls av indommns forsikringsprmir llr fast avgiftr, llr pålgg fra utlirs forsikringsslskap om invstringr, pliktr litakr å dkk kostnadn Litakr pliktr å mld til utlir thvrt forhold og/llr ndring i forhold vd virksomhtn, som kan få følgr for indommns forsikringsprmi Utlir har ikk ansvar for skadr llr tap som mått oppstå vd innbrudd, brann, vannskad mv, ut ovr dt som omfatts av d forsikringr utlir har som husir Dtt gjldr likvl ikk skadr som skylds utlirs mislighold 165 Partn kan krv at dn annn part lggr frm forsikringsbvis md vilkår og kvittring for btalt forsikring Partns rttslig posisjon skal ikk påvirks av om forsikringsbvis/kvittring r frmlagt llr ikk 17 BRANNIDESTRUKSJON 171 Blir hl llr vsntlig dlr av liobjktt ødlagt vd brann llr annn hndlig bgivnht i litidn, kan utlir rklær sg fri fra all rttightr og forpliktlsr undr liavtaln 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 181 Litakr kan krv avslag i lin i hnhold til huslilovn 2-11 som følg av forsinkls llr mangl, forutsatt at forsinklsn/mangln r vsntlig Dnn bstmmls gjldr båd forsinkls/manglr pr ovrtakls og manglr i litidn Sid 9avl4

49 Litakr har ikk rtt til å hold tilbak llr dponr li til sikkrht for d krav litakr har llr mått få mot utlir som følg av mangl llr forsinkls 182 Litakr kan krv rstatning for dirkt tap som følg av forsinkls llr mangl i hnhold til huslilovn 2-13, forutsatt at forsinklsn/mangln r vsntlig Indirkt tap dkks ikk Erstatningns størrls bgrnss uanstt til tt kvartals li, md mindr utlir har handlt svikaktig llr grovt uaktsomt Dnn bstmmls gjldr båd forsinkls/manglr pr ovrtakls og manglr i litidn 183 Drsom litakr ønskr å påbrop vdvarnd llr gjntatt mislighold fra utlirs sid som grunnlag for hving, s for øvrig kravn i huslilovn 2-12, krvr dtt skriftlig forhåndsvarsling md minimum 30 dagrs frist om at avtaln kan bli hvt om misligholdt ikk opphørr 19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD I UTKASTELSE 191 Litakr blir rstatningsansvarlig for all skad llr manglr som skylds ham slv llr folk i hans tjnst, fast llr tilfldig, samt frmlitakr, kundr, lvrandørr og/llr andr prsonr som han har gitt adgang til indommn Erstatningspliktn omfattr også utgift som mått følg av utrydding av utøy 192 Litakr vdtar at tvangsfravikls kan krvs hvis lin llr avtalt tillggsytlsr ikk blir btalt, jf ldd (a) i tvangsfullbyrdlsslovn Litakr vdtar at tvangsfravikls kan krvs når litidn r løpt ut, jf ldd (b) i tvangsfullbyrdlsslovn 193 Gjør litakr sg skyldig i vsntlig mislighold av liavtaln kan utlir hv dnn, og litakr pliktr da straks å fraflytt liobjktt Forsinkt libtaling md mr nn 14 dagr ttr avtalt forfall skal alltid anss som vsntlig mislighold Dt skal også anss som vsntlig mislighold drsom litakr blir insolvnt, innldr gjldsforhandling llr antas å komm i n slik økonomisk situasjon innn kort tid Vidr anss brudd på sikkrhtsforskriftr/bstmmlsr som vsntlig mislighold 194 En litakr som blir kastt ut llr flyttr ttr krav fra utlir pga mislighold llr fravikr liobjktt som følg av konkurs, pliktr å btal li og andr forpliktlsr i hnhold til liavtaln for dn tid som mått vær igjn av litidn Btalingspliktn suspndrs for dn priod utlir får lid ut liobjktt på ny, til samm llr høyr pris Litakr må også btal d omkostningr som utkastls, søksmål og rydding/rngjøring av liobjktt førr md sg, samt utgiftr til ny utli I tilfll av fraflytting på grunn av mislighold, får punkt 20 tilsvarnd anvndls 20 FRAFLYTTING 201 Vd fraflytting, dvs på dt avtalt opphorstidspunkt for liforholdt, skal utlir umiddlbart gis adgang til liobjktt Litakr kan ikk gjør gjldnd at dt r inngått muntlig avtalr om ndrt fraflyttingstidspunkt 202 Litakr skal vd fraflytting tilbaklvr liobjktt ryddiggjort, rngjort, md hl vindusrutr og for øvrig i kontrakts- og håndvrksmssig godt vdlikholdt stand, og md samtlig nøklr/nøkklkort i slik ordn at nøklr/kort r nklt idntifisrbar Drsom vdlikholdspliktn ttr punkt 13 r oppfylt md alminnlig intrvallr i lipriodn, aksptrr utlir normal slit og ld frm til fraflytting Hvor annt ikk Sid 10av 14

50 r avtalt i forbindls md litakrs ndringsarbidr (s punkt 15) skal fast invntar, dlvggr, ldningr 01 ikk fjrns vd fraflytting, mn tilfall utlir utn godtgjørls Utlir kan krv at litakr vd fraflytting fjrnr hlt llr dlvis litakrs ndringsarbidr, hrundr innrdning og innrtningr, ldningr oa han har montrt i liobjktt, og at skadr og mrkr som følg av dtt utbdrs Oppfylls ikk diss pliktr, kan utlir utfør arbidt for litakrs rgning 203 Manglr som litakr ikk har utbdrt, kan utlir la utbdr for litakrs rgning 204 I god tid før liforholdts opphør skal dt avholds n flls bfaring mllom litakr og utlir for å fastlgg vntult nødvndig arbidr for å bring liobjktt i dn stand dt skal vær vd tilbaklvring 205 I d sist 5 måndr før fraflytting har utlir rtt til å stt opp skilt på fasadn, md informasjon om at liobjktt blir ldig I samm priod pliktr litakr, ttr forhåndsvarsl, å gi lisøknd adgang til liobjktt 2 dagr pr uk i kontor/forrtningstid 206 Snst sist dag av liforholdt skal litakr på gn bkostning fjrn sin indlr Eindlr som ikk fjrns skal anss ttrlatt, og tilfallr utlir ttr 14 dagr Søppl og indlr som utlir ikk ønskr å ovrta kan utlir kast llr fjrn for litakrs rgning 207 Litakr r gjort kjnt md at drsom liobjktt ikk tilbaklvrs på avtalt opphørstidspunkt, vil utlir ha krav på li og øvrig ytlsr (hrundr fllskostnadr) inntil dt r praktisk mulig for utlir å gjnnomfør tilbaklvring, dog r litakr i t slikt tilfll forpliktt til å btal vdrlag tilsvarnd minimum 14 dagrs li inklusiv fllskostnadr og andr ytlsr Vidr r litakr vd forsinkt tilbaklvring forpliktt til å dkk utlirs mrkostnadr som følg av forsinklsn, hrundr utlirs riskostnadr 21 TINGLYSING / PANTSETTELSE 211 Liavtaln kan ikk tinglyss utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Samtykkr utlir, skal litakr dkk omkostningr forbundt md tinglysingn Vidr skal liavtaln, drsom samtykk til tinglysing gis, ikk ha opptrinnsrtt, og dn skal vik prioritt for ny pnghftlsr som mått bli tinglyst på indommn Litakr skal mdvirk til at slik priorittsvikls gjnnomførs Litakr gir utlir ugjnkalllig fullmakt til å bsørg dn tinglyst liavtaln slttt på dt tidspunkt liforholdt opphørr Kostnadr forbundt md slttingn dkks av litakr 212 Liavtaln kan ikk pantstts utn utlirs skriftlig samtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Utlir kan still vilkår for pantsttlsn Litakr gir utlir ugjnkalllig fullmakt til å bsørg pantsttlsn slttt på dt tidspunkt liforholdt opphørr 22 LEIEREGULERING 221 Lin rgulrs hvr 1 januar, først gang 1 januar i kalndrårt umiddlbart ttr kalndrårt for liforholdts start Lin skal rgulrs fullt ut i forhold til vntull økningr i Statistisk Sntralbyrås konsumprisindks, llr, hvis dnn blir opphvt, Q~~ Sid 11 av 14

51 annn tilsvarnd offntlig indks Først gangs rgulring av lin skjr basrt på vntull økning i konsumprisindksn fra dn 15 i dn månd liforholdt har oppstart (basisindks) til 15 oktobr samm år Drttr skal lirgulringn basrs på økningn i KPI fra basisindksn og frm til 15 oktobr årt før rgulringstidspunktt Libløpt skal ikk kunn ndrgulrs 223 Litakr r md dtt gitt varsl om at årlig lirgulring vil finn std 224 Vd offntlig inngrp (prisstopp 01) som bgrnsr dn li utlir llrs kunn tatt ttr dnn kontrakt, skal kontraktns rgulrt li løp fra dt tidspunkt og i dn utstrkning dt mått vær lovlig adgang til dt 23 BANKGARANTI 231 Litakr stillr slvskyldnrgaranti fra finansinstitusjon som drivr virksomht i Norg ttr konssjon gitt av norsk myndightr, llr annn av utlir godkjnt garanti, for riktig og rttidig oppfyllls av litakrs forpliktlsr av nhvr art i samsvar md norsk lov og ttr dnn liavtaln, hrundr rttidig btaling Garantin skal tilsvar 6 måndrs li inklusiv andl fllskostnadr og mva i dn grad dtt følgr av punkt 9, dvs 80625,- kr I forbindls md lirgulring kan utlir krv garantin rgulrt forholdsmssig Garantin skal vær gyldig, og uoppsiglig fra litakrs og garantists sid, i lipriodn samt tr måndr ttr fraflytting Når liforholdt opphørr, kan skyldig li (inkludrt tillgg som nvnt ovr) krvs dkkt av garantin uavhngig av litakrs samtykk Mot utbtaling av andr krav undr garantin kan garantistn gjør gjldnd litakrs mulig innsiglsr 232 Garanti må forligg snst én månd ttr signring av liavtaln og for all tilfllr innn ovrtakls Garanti anss ikk tablrt før utlir har godkjnt garantins ordlyd 233 Mislighold av bstmmlsn i dtt punkt 23 anss som vsntlig mislighold som gir utlir hvingsrtt 24 FREMLEIE 241 Frmli av liobjktt, hlt llr dlvis, må ikk finn std utn utlirs skriftlig forhåndssamtykk Samtykk kan ikk nkts utn saklig grunn Som saklig grunn rgns også at frmlitakr drivr virksomht som mdførr ndrt avgiftsmssig blastning for utlir 242 Manglnd svar på søknad om samtykk ttr bstmmlsn i dtt punkt 24 anss ikk som samtykk 25 OVERDRAGELSE I SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 251 Ovrdragls av liavtaln, hlt llr dlvis må ikk finn std utn utlirs skriftlig foråndssamtykk Utlir kan på fritt grunnlag nkt ovrdragls 252 Ovrdragls av minst 50 % av aksjn, slskapsandln llr irintrssn hos Sid 12 av 14

52 litakr anss som ovrdragls av liavtaln Dt samm gjldr litakrs skift av slskapsform Som ovrdragls rgns også avhndls av dt mindr antall aksjr llr andlr som i sg slv utgjør bstmmnd innflytls (alminnlig flrtall) i slskapt Utlir skal på forspørsl gis opplysningr bkrftt av litakrs rvisor, drsom han ønskr å kontrollr om slik ovrdragls har funnt std Bstmmlsn i dtt avsnitt gjldr ikk børsnotrt slskapr 253 Slskapsmssig ndringr, ksmplvis fisjonr, som kan forring litakrs økonomisk stilling ovrfor utlir, krvr utlirs skriftlig samtykk Bstmmlsn i dtt avsnitt gjldr ikk børsnotrt slskapr 254 Manglnd svar på søknad om samtykk ttr bstmmlsn i dtt punkt anss ikk som samtykk 26 SÆRLIGE BESTEMMELSER Ingn 27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgnd bstmmlsr i huslilovn gjldr ikk: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 først ldd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annt ldd og 10-5 For øvrig r dt dnn liavtaln som gjldr i d tilfllr dr dn har andr bstmmlsr nn hva som følgr av huslilovns fraviklig rglr 28 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 281 Litakr r slv ansvarlig for oppfyllls av intrnkontrollforskriftn og dokumntasjon av hls, miljø og sikkrhtstiltak i gn lokalr Hrundr kontroll av nødlys, rømningsvir, slukkutstyr, lktroinstallasjonr md mr Litakr r slv ansvarlig for organisring av brannvrn i gn lokalr 282 Utlir r ansvarlig for dokumntasjon av hls, miljø og sikkrhtstiltak for drift og vdlikhold av indommns fllsinstallasionr og fllsaralr 283 Litakr skal utpk n brannvrnansvarlig og n HMS-koordinator 284 Litakr pliktr å informr utlir om vntull ndringr av kontaktprsonr umiddlbart ~i Sid 13 av 14

53 SIGNATUR 291 Snst vd undrskrift av llavtaln skal litakr frmlgg gyldig firmaattst som bkrftr litakrs signatur 292 Dnn kontraktr utfrdigt i 2 - to - liklydnd ksmplarr Hvr av partn får hvrt sitt ksmplar VEDLEGG TIL KONTRAKTEN Vdlgg 1: Rtningslinjr for ansvars- og kostnadsfordling mllom utlir og litakr Vdlgg 2: Eksmplr på postr som inngår i fllskostnadr og vntull fordling pr bygg Vdlgg 3: Tomtdisponringsplan Vdlgg 4: Status vd inngåls av liavtal Std dato: [ Std/ dato* Litakr r nil Msta Eindom A Signatur iht fuiimakt4q st Orgl) Li Vidkk Industri Signatur iht firmaa Sid 14 av 14

54 Ookumntddato: 3okt 2007 Rv Dato: 03nov 2011 Vdlgg 1; Rtningslinjr for Ansvars- og kostnadsdling mllom ir og l ita kr a v bygg Eir Utførs av ir, Lltakrs Pkt Inndling Aktivittrl kostnadsartr kostnad og dkks av kostnad og ansvar litakr ansvar - I Pakdktrssøi btnmk1i n Mstas b råignnass og b t1adsk stattasrsa, trnirdr tå kff~ - intmkattrt av katakars aral Dtt for å hindr torftavmstss bgrhçataan 2 Adnldotrpåon utøvr dt ss at brgnt sn norsk sittsj sans å din at bygningstknisk X T kndnkasslar L~ puttror avfyn*ans1n, bs1rav5sfastrk X 4- Ads* avasggtodktkurdtr I takhutako nord inrsa,drtg avstatusls,t sann x - Dagigi satst rnojrbig av hiiktt, hrwnlr bor- og utsasfig satt vdndr, 5-1outtbor*avgut' ltr bdv Rngrhrgl cptdcfttg I bygg og utæral ttr avsluttt lltottrld Errt kostrdr vd 6 Admln~ gjaroritiørttg ttr stflyttg fskturrs Mtakr tal 4I lp ti toskjkt r nitalt og l ordn 7 Adnitlstrasjon Usa rttmtvlalmorrortsjonrtdgsdirpåsasbtts8nlalxnd#ft X - lgsrgttørbg avtyrntgg sn faç av bhov tor Iliggsnrnor ir I t9rytr*tg t 8 Mititlstrasjatt Sttdrkr vuatkatti lktrisk katt (d d lndonrr aldr r bytiåo( tvtirstta floak for sin bygrdognridarutao nn frostskadr p8 røranlgg, bygningr osv to adotta'avrotardaorttr 'abuk avsatt, rornsflt svavtoponora r fast d, «flør for ntostaots X rwndç ldtkuttokt (Eksnptos gts, vggr, ufrtuar, listr, brukrutstyr, il Vdikfrkt qlaktrtsk Lddyrtastnsatrt r tst) UIsklfb*r av bygntngsdlr ogtlatisk bnssaliaslonr satt trr katr lakki sa 12 Vdikhoki sats byggsrkt (E uttitt ksistrnd shtdr std ldsravsanror knotrol og X standard, I dtt bygr snk odrhtg avbygrdngsrstartator I knattsbgrgt( 13 Vt-Jlklrbi 14 Vdikfokt 15 VdOColOki 16 Vdiklki Il Vilklrki tas-og utvrvsg vdikttoki av dørr, htur, og gsrasgartr I dtt liggr også lcrdr, bsnnmr att staosatr it Itt få lndart Plardudi vdlirohold og uto(dtting av ovrflatr på sattr, plssr, parttartngsarot og ndr ~ tg Rnørhtg av takrønnr/ rtdl tftrtdq dlr for ndløp Hrsstdr også sant tatohikor vd lista ttt datt IlOsk tar mirrg ovrs på tak fm stor smnsrgdr sn kan mdfør at akttatstnå* skads llr tattiar Sin prstr ognatrll ni ros (for irsargl anto) Is tak og utsttdrarni dtaljr på bygnhtgst Dtt dldr avnprrtrig av farlig rråd og fjrning svart og Is - knitstt 1100k tar å sitt kaolan og bygg sal plutslig ytr påkmbigar, hrundr 18 Vritktki ld-/stonrorbdr im4aiorivsa x Vdjtr5t 'tyrs*tqsiorsskt skadr sn Odn *~ Iltaksnn/ brukos'o todroldlarsar 0 20 VdIkhota 'ldr ttr krtrudd r tatrsanit, hartofr byig*anddr/iass tc X 21 Vdiktkt Vdtttkokt vgrrrtang5 plnr, htdsr og buskr Fjrning av unnskat vgstaa)sn rtt 2 ldr tr oftannng r ltr drdr 22 BygglArdgg trmrsnndog utvrstdapatsinnr, gsrdisbrtvgsrdtrsrgcipå, sitt- og x x X x x x x 0 23 Bygg/k(gg 24 BY9/k(O9 Vdtkakoki avlousystnorr, sytadar og låogtnr Gjkiar sltasjaskdr, ny btav for rddt t sairt oppgnadrhtg av åssyutsn sn følg av tltltr bhov Ikdaing av nøklr ksksffds avtoridætstp, hngtsr, også særlig strk x 0 Ellaro - alakirlk Intmkrttrdf vduikttold av tavl, Iondsthgs,tt, lst cçptagg nord tassrorntrr 'ntr- 25 ardggtrygrdngsktall(onr og og psab'aorr, vomortablr, armaturr, brytr og kstfatttrtttak som krvr gocjt(st X gsatstr autorisrt prsonll Vd påført skadr på Itpådt stalin ovrførs nssrti tltakr - Etktrs'lktrisk Itdmkntrott vdlikhold avkatkto noruttånr, utstyr, ostartt og hrvnotar, trrttdr 26 rdgg10ypngshatltusjatar og gskontrautok kun ~ør brutt vtdattt prnonl _asrnk Elktro lktrisk Sdfttrtg vilotagr, tmra ogærsr og tysnør, hntrolr også I taiaarslltlo -11sk rs 27 ardggttygr*rgshrstarasjonrog bygning - sansr Elktro - lktrisk 29 ardsabygrdngafrtstattsjonrog Rytittar lktrisk tnrorowtr og-niftr, ttyttbr gass-, pttotorrs- og Istatyntortr - ornatr Ellttro- lktrisk Utsktttktg av t" tordingsnott, tast opplgg nord tastrratttta vsrrrrs- og pnlsvnorr, 29 adg rottosjatt X og vorirslablr, arrraturar, brytr og katdktr når dtt trin lngr tur sg dikfrokta afflaratr Branntknisk og orgortistonisk Krav ti at frornnc*tjktat r byggt, utstyrt ogvdlklrottltl oaouvsr md ahirnj - krav (Jfr FOBTOT) lovr og torstotftr arr lrkrdiro avisns (rtarisk Iktarsil Bratnrtaisrlska og orgorshotortska Anskaffls svtransllssmoslg manult s(oldcutstyr tl(tasst brarordajktt og 31 - krav (Jfr FOB1OI) rttanlinando sandn av utstyrt Mg karttni avnornudt olotculstyv lvrt nord byggt, stnt salt slstdnutotyr sttr Bronttrisk og orgstisatorlska 32 traasat bror-rokjaldat (ttrtsrrt (Vd nsnmorantslar bik dlt ptrrktt ndrt ti krav (Jfr FOBTOI) "Jifrsavhdddnsvtsutsrl 2-2 Kravtflvhkrt/brutrslkatbrmfldr løft kon opputåog sik utdfrrbtgstfttak Brornrtalnrtsks og orgrisstsrtuk og olahigshsrrtrrlsgsr uhitr sum forutstt Dan i dt dt Idraskal utfrs spsill 33 krav (Jfr FOBTOT) tt4ss)atr9nr at allbrgstttak stts ut avdrttt utn t karigrtsarnd tltah rdarto lis at bygrdngstlnrtsk brnnranrltk og øvrig sinhtgstok ikk tsrrhtgs og BrrortlsnIots og orgsrtisatonlsko 34 kohokt avbtynirdrig (ssfk) tar tsanntsldrartrtat, hanindr tr rutbrr tor krv (Jfr F08101) føls nord tl Isormalnrstttrlmn av dn nist nssrk ditt Brorsttlarislt og organloturlstr 2-4 Eflsnsyrr og vdttold avirstatasjatr, utstyr, bygnkrgndtsr, Iyntngsucdagg 5W 0 - knsv (Jfr FOB1O1) 36 Ettrsyn og prvttg avtlo-åslar solnhtgsttsk sn drsnl hi~ vindur std bnnnrtlndsk Brnrantvlthit og ortlsatortska frottopåt, ruyfrvsrsbr- og bncstarnonrlg5 systrsnr lr rssa* stssjaosrn 0 krav (Jfr FOBIOl) tskk*ntfho(arssr t*swissicut x x X X X Sid 1 av3sidr

55 Vdlgg I; Rtningslinjr for Ansvars- og kostnadsdling ml lom ir og litakr 7 IFr,,i Dokumntddato: 3okt 2007 Rv Dato: 03nov2011 Eir Utførs av ir, Litakrs Pkt Inndling Aktivittr/kostnadsartr kostnad og dkks av kostnad og snvr lltkr ansvar BldObåSka 09 m9raa(ortslæ 31 - krav (Jfr FOB 1Ofl NontårItavbatt1r l rø*,zrslr, battrfr og tynrør/ pærr i ccåysamtwr x 26 Kravanaftt'ard ttorrørof anf&]r ( sin htt't?gjng((or BrorortofodsiS f utstyrt og hrrottt sstr at dt kan (is på tltrdsstilnd måt og nd X krav (Jfr P08101) attartå Litakr oraravari tr ødtrnt tr iforrroari Branntknisk Og øgavto 3-1 bmda, dt ora bamcrtitmdot#fsi 39 - krv (Jfr P08101) dkurrntrt Branntknisk og orgilstortsko Utorbohio dclanntas(cr på tknisk brarrram og arnarxtn drs nd bsornro&pårtsts 40 - krav (Jfr F0B101) ltåomntaolco, på oroskatorisk &grvron Brrtokakt og osgoniator(sko tltarbkt dtåumntpåm 41 på orgonlotorlsk brnrnrvm (opptrh øvh, kratrular, ~Jfr FOB1OT) Dbm vakt rtslro( Brwo,tolo*ko og organloatorts( 42 - k'vv(jfr FORlOT) 3-2 Krav om brrmrnlodor utpkt av brukr som koordrr dt tcrobgnd rrormvsmorbktot Brarvitsiorloka og organfoatortal 43 - ho (Jfr F0B101) 33 KOVII à omonlør frosnranmppdærhrg og bra-orrhor av gt prsnl X 44 Branntknisk og orgontsatortok riuloratlrv brukr skal sørg tur cgpiærhrg avtrrornrorrdodr krav (Jfr FORlOT) )( Bra-ort(artsko og ragadsotorlsl K,ovutorbldots og ionlmttorgsvoidnsrogtr og tusrnrkur som rgrirr - brov (Jfr P08101) 'varadudsri on -bktnmnd t3ak tr omr virkanstrt Brrartkikag orgntatorlot 36 Kravan raldordrtg på atfrrgsstod san står I tortrdd fl tiføn I 46 - brv (Jfr P08101) 'omt4ifø 36 Krav ran gsvuriorhrg vkotraordnr tittak vd drltts' og brulødortrokt som Brorrtlartsog orgoritastoriuka 47 kan far ti mrkt olarkrg tor for rdrnofr lba brarnrpodtrft P ks brv (Jfr P08101) lobånratil nød rami orbkt på stdr dr ~li~ har saolg ttt 119TtronøoWaorrkraodtr Brwnrtldsfra og Oonktsrfalra Krvaarttrtko tak Isærskfto brama&r1dr rrtr pruarsidrdød - krav (Jfr FOB 1O1) X OkfllSk og orsatortotr 49 - Inav(Jfr FOS 1OI) 4-2 Krav an stas(onært sloldrantogg (oærsldfta &avrbrr ntgr rrratrllsåddrt X Brrratturtokog orgarrtsatortst Krav omtording vs(oldcacr bmntor gt ~d smi t atfrhrg av - I-rav(Jtr P08101) 'ttr$dtq rtt brarmfrjnarr (ttr ttsvarrardo( 51 Rprsntant fra brukr skat dtt på tts'n dtt gjldr båd oormrdnt ir rrittvis 0t0 otfttp tihyrr Horrirdr r fbayrr, arbktoteoyn og brrodisyrr Eir avor trykk tilsyn krav (Jfr P08101) som slutt war ranmsrtrt vrt tr X X Branntknisk og orgnitotortska 52 - krav (Jfr FORlOT) or5 an brorørfarig vara ivarta torniolfl d v*dtng X Brarrtlortot og orgdstorisk Forsiatft an Iråndtorbrg av ksplra]arsiartg stoff ivttrt torolatt ad nølldnbrg, 53 x krav (Jfr P08101) hustor opl knlrrithg vopstt fagrtrgstlllatafrr tar torksop( gossflskr ol - Vditirokt vsrvaotor, mr, ktasttr, tappoiaanrg nrrturr oj (ofuttutotyr) 54 VadAviplSrltær Md vodftrirakt gjldr pa(drbdr og pakningr og brukarritort vdiktrobi basrt på X Uls(dftbrg avhovad og fordkn nd varr-, og kbaktqxarrgrr, nrrgdaråbrr, 56 VwodAnføplSrdlær vrtir, vanrtvarrrrubrdor, oarvantr, dtrajr Idosttr, tpçrlaanr og arnoturr oj X (tritututyr) rår dtt trir r trsars å vadtlktrukta - 0(trts)dlro og opliotankr ksvar tr konstruksjon av slv brutataajarnn md okjis 56 VarodAvlplSordtær x r0rsyrtr i 'WAvføplSdlær nrrr*ød bit kartrol cc ndl)hokl avitntdtlra X 57b 'rodavtoplsnitær oirtrt*' kontroll oo vrttkirokt avoplb*tar*r X Tnoring og rongjrtg av brnnr/gn vmaiorin, rorsystrrr, bit 588 VordAdplSntiær mvoqrtsi 58b VandAvtplftær X M vdrørnd prirktavsug tar rrotrik utstyr, rosktir (ksantrms: ksacalrldç 59 VvattsjaYrrbrfrr(i- og trysrom avtrid( fra vaskroskbtr, fpnlår, ildrrbrgsbokar, ntqøskaa varrrskap nd X nr), og ndb prktantrkk tr iltokr prornaor annn dl vnstdnr og vrktøy 00 Vrrttoajarrifdrrø/kji- og trysran 8rriraritrtv koatnadr vdrørnd drift avvanr4 anrtiajarsnkgg, hrundr litr x 6f Vrltuajuvldrr/kjobr og trynrrn Kostrrodr vdrørnd svis avvanr'/vrfltao(crrsr(gg, hrundr rlmrog x 62 - OSifrOhfil» VdtkstrøCi utstdftlng av fst rrontrt (kfstarir/ nr tårtrsk pipr og kikr X 9rnvam-, artrotvarn-, Ndgravdotavkr nd litrrnd rrsystornog slt srordrdngr ni ovnrfytkrg, - jhaion og andr Ildstdr llutarvlskartrot og tfttsrvhrq 64 F(rnvarrr mrtratvarn-, kllsnatid cc andr idutodr Fling Fdrrgtt 65 rrtarifsvakstrand(i og IT Airskalfko, drift og vdtkhokl vbrtn,trrrrør Strorai/nvakstrornif og (T San~svakstrnVtl og rr Utdots avkslmrand brnbrnddoirnr ~ lt ppigg og utstyr X Vødtkstrobr og prlodtk korrtrotr prøvkrg av tankr, rør- og vmrtityutrr, hrundr 68 Tokurigg også kontroll av lldrtuk anlgg, (arttflgssystnr og katodfsk bslryttis, ttr rkhrt X btrov fra arrurrdrvrrd, og tråd nd utført stb&krgr ttr ksntri tc - Tank~ Aft (tndæwdlalbrdtr avpinrnordgg X dsvarstavri for stgtg badt drift 89 booro brornfartkt var, lrnanjnr arrovar for 70 Trdrarlgg ajourtmld av itsnrsrtas(on på gjnodødg vgnkontra( og prfodisk korrtrot X fryli$vkht uttyr oantllrorr byggt trarrdar ksrrprssorr nd rsystam og lt Tryldduflntgg saur Utskifting av ksnrgauatr, hnrndr korrl00050rhn rt&rbrgr 500* X X X X JL 1)ytrbl?rtldogg kforsilg kmrtrotavtryktgrå*tt utstyr Sid 2 av 3 sidr

56 Dokumniddato: 3okt 2007 Rv Dato: 03nov2011 Vdlgg 1; Rtningslinjr for Ansvars- og kostnadsdling mllom ir og lita kr Eir Utførs av ir, Litakrs Pkt Inndling Aktivittr/ kostnadsartr kostnad og dkks av kostnad og snvr litak r ansvar - TrlåpåskkM ttr, hrundr kogaonsorr md rarsysttnog mrlilr 04g 13 Tduftanlgg rttraldd, kontroll an itanytt - ltralk ollgs - løft - og kig kantrofi av kronr og talr 5511 utstaftkrg avttasldolr l toibbidts land don 74 sa onlhlrtrilngnr, dmg og krstrolln _itttdtw Prbælltårig oatdsoiig kostrotog prøvn av all tpr tastnandd lftlrtrrtnbrgr Tlartaka anlgg- talt- og md krarconr, bjlkr og tast oogbærg tt 13ftltmrtnb1 Hrundr kairrr også 75 tronsposthsrtntngr, ooghsrg og katgurln gutamutrt kronr bætadsr også tattorarsyt / kustningor nr klogrrt X tattotstr dl av bygg sand otsldftkrg avstflrgr og llrs bvgotig dlr I dtt liggr også utstftbg av slllasjdlr l toçtbrdls nd don årlig kontrolln - 76 lortaka anlgg- talt- og trn srrtrdngr, og All byn irnaporlsbl tafthsrtolrrgrog all tatlatdstyr (dvs rrttain krok og lst), hrundr prkrdttrk akkysdgj kontroll og pravta Ttartako anlgg- talt- og Vadlkotmt, kartmt og otsldltkrgr av t typr tattbord, brrrruprouro, btlttt, 77 trnsportbnrrtnlrsgr, ophong og høytryldrsspy/r/ utstyr I onskmr, jldær, trr spribånd, dlrsskr, dralbæ*or X - k,ttntstr 'ru Itarnd tia15lr utstyr 78 Tolortaka onlgg talt- og Utvidt porkidisk kostt (UPK) av kronr og to(r Utskfftlrg ovnomrul otltodolor auto kodbmrtutngr, oplrtrg og bmomoklonsonlko'lgor tootn ttlggs nrunart brolsoolåusj x Tknisk anlgg - talt- og Utoldftlng bærnd kostlulalavrsorrl stor og dyr hoavtkrpnuntr som tr 79 trnsporftrortsdngr, oyphærg og korrpl hmrrskkrd og lignnd tns UN Dtt gjldr otsidtttrr9 51 grurs, av tang X - h,tlsrtslyr tids mnrlbruk Tlstak anlgg - talt- og RsørliftsørN ttr at krtsn har vært parkrt og gjldnd orlflkot har utløpt Gjldr 80 trarortborrlrringor ophng og lld drør krtør har ørd bruk Inrlraktsprtdm - løttutstr x stal tlitak anlgg- kronrlar- sstolnrdnèrg/ bræntar kttlrt tar trn brukr hrundr kartln4 blldrnulsiyr, sponlalhardingr - md rom astrldroskap t Purskalfak/ narrtrlr/ ftttttrg av i typr krvntar, hrundr Spstat talsitak anlgg - tmtkor (Irlttståri) spnlakmrdrrlsgr -,, skap,sangr, rotar, tankr, hyllr og radar slv omdiss r ldt III vgg/gulv md X an hnts, n tostrrrsritart rrfranta x x x Sid 3 av 3 sidr

57 -- l Drsom dt ikk r avtalt fast fllskostnadsbløp btals fllskostnadr a-konto Innbtalt a-kontobløp avrgns mot påløpt fllskostnadr vd årsoppgjør/fllskostfordling På mindr indommr llr i mindr liforhold hvor dt ikk påløpr størr driftsutgiftr fakturrs driftskostnadr fortløpnd llr samlt vd årsoppgjør Eksmplr på postr som inngår i fllskostnadr: Elktrisitt Fyringsolj Kommunal avgiftr Srvic/vdlikhold portr (skadr/rparasjonr fakturrs fortløpnd) Srvic/vdlikhold brannslokkr Srvic og slitdlr fyringsanlgg Srvic og slitdlr vntilasjonsanlgg SD - anlgg EOS - systm Tømming/ kontroll av oljutskillr Kontroll av kranr og løftutstyr (ikk billøftbukkr) Administrasjonspåslag på inntil 5 % av fllskostnadr Listn r ikk uttømmnd

58 - GIS/LINE ~Innsyn - Kartutskrift 4 Sid I av i s 4' '4 I - \----, 4 - â P '1( (1 Vidkk Industri AS IOII1UIUhIV Il ybikk r (orotot) MIrt'kk :18 Endringr i aral/plassring kan forkomm i lipriodn ( (rt>ppiv;i 1flJ ST1 - - 'i-t ( Ç-c1Q-r1' r ::i i(ftkq hc( ktrnnunr - ikk kommin Iinvrkq - - hitn/wbhotl2iis1inno/zis1invcbirnsvn svkadvanccd l'rintcompoint/print I?ormas _

59 Vdlgg 4 til likontrakt mllom Vidkk Industri AS og Msta Eindom AS Følgnd avvik r rgistrrt før oppstart av liavtal og utbdrs av utlir Vintrvgskart Skad på innvndig platr i stort sand lagr Skad på port stort sand lagr Btongstolp til bom i innkjøringn til indommn har dårlig fundamnt Haug md trvirk på sidn/bak lit sandlagr s pallr/kassr md asfaltmass står lagrt vd dt minst sandlagrt Bugøyfjord Dfkt stikkontakt på yttrvgg av garasj En dl dfkt lysrør i garasj Dt manglr strøm i sandlagr Åpning undr portr i garasj Haug md oljgrus mllom garasj og brakkrigg Port i sandlagr fungrr ikk optimalt Grønalund Strammfunksjon på midtr sksjon av bakvgg i plasthall r dfkt Mtallrør stikkr ut av takkonstruksjon bak på plasthalln Rgistrrt skad i karm på yttrdør (skiltiagr) En dl dfkt lysrør i skiltlagr *Oljgrus vd plasthalf Volvo 440/460, brakk på hjul og lafta-brakk foran skiltlagr må fjrns Fjrning av oljgrus på Grønalund og asfaltmassr på Vintrvgskart (bgg mrkt * og r avbildt ndnfor) avtals mllom utlir og litakr 2 _ v - - Ut ovr punktr som r nvnt ovnfor samt i innflyttingsprotokoll har Vidkk Industri AS ovrtatt rstrnd matrill/ttrlatnskapr ttr forrig litakr Dtt gjldr blant annt brøytstikkr, alt skiltmatrill og strøsand Fausk Roar Bratland Erichsn Msta Eindom AS

60 MOTTATT 12 FEB 2013 DokumfltSflt't GARANTI 18/2013 SELVSKYLDNERGARANTI FOR LEIEAVTALE BUGØYFJORD Vidkk ASA ( ) Postboks 505 Skøyn, 0214 Oslo, stillr hrvd slvskyldnrgaranti for Vidkk Industri AS ( ) ovrfor Msta Eindom AS ( ) for t bløp tilsvarnd 6 måndrs li inklusiv andl fllskostnadr og mva, som sikkrht for oppfyllls av inngått forpliktlsr i hnhold til husliavtal datrt 17 januar Liavtaln gjldr aralr i Gnr 2, bnr 64 i Sør-Varangr kommun, i hnhold til likontrakt md vdlgg 4 Garantin gjldr all lirs forpliktlsr av nhvr art i samsvar md norsk lov og ttr husliavtaln, hrundr - mn ikk bgrnst til - rttidig btaling av husli 5 Krav undr garantin forfallr til btaling 30 dagr ttr at garantistn har mottatt skriftlig krav undr garantin til dn kontaktadrss som r oppgitt i punkt i i dnn garanti Krav på husli og mulig avtalt tillgg kan frmms når lirs btalingsfrist r ovrsittt md 10 dagr Andr krav må utlir dokumntr å ha frmmt skriftlig ovrfor lir, md hnvisning til d(n) aktull bstmmls(r) i husliavtaln llr huslilovn som hjmlr kravt før krav frmms undr dnn garantin Lir skal gis n btalingsfrist på ikk mindr nn to ukr, og dnn fristn må vær utløpt før kravt kan frmms ovrfor garantistn Er liforholdt opphørt, og d lid lokaln r i dårligr stand nn hva som r avtalt, må utlir først frmstt sin krav ovrfor lir innn rimlig tid ttr at utlir burd ha oppdagt forholdt Er ikk dtt gjort, bortfallr kravt så vl ovrfor lir som ovrfor garantist 6 Dnn garanti løpr i hl litidn md tillgg av tr måndr og kan ikk ikk sis opp llr ovrdras Drsom t konkrt krav ikk r frmsatt innn utløpt av garantitidn, anss garantistns ansvar ttr garantin som bortfalt Vd forlngls av liforholdt, forlngs garantin tilsvarnd 7 Vd salg llr annn ovrdragls av indommn llr liobjktt skal garantistn varsls til dn kontaktadrss som r oppgitt i punkt i i dnn garanti, og garantin gjldr ovrfor dn ny utlir for så vidt angår krav oppstått ttr ovrdraglsn 8 I tilfll tvist mllom partn md hnsyn til liavtaln, vil n vntull btaling undr dnn garanti bar finn std ttr n minnlig ovrnskomst llr n

61 rttskraftig dom Eindommns vrnting vdtas i all tvistr som gjldr dnn garanti ASA/ Ji%n G Michlt Finsdirktør

62 Dato: 10 dsmbr 2014 Vidkk Industri AS Kontraktsobjkt Årsbløp BTA-I Kontrakt StartDato SluttDato Transaksjontyp Eindomobjkt Li garasj mva pliktig Li garasj mva pliktig Garasj Li strømiddllagr mva pliktig Li strømiddllagr mva pliktig Sandlagr Li tomt mva pliktig Li tomt mva pliktig Tomt Fllskost a konto mva pliktig , Fllskost a konto mva pliktig Tomt

63 01 KJØPEKONTRAKT Mllom: Msta Eindom AS onr Adrss: Postboks 256 Tlf: Lysakr hrttr kalt Slgr, og [ ] onr [ ] Adrss: [ ] Tlf: (m:) [ ] (a:) [ ] hrttr kalt Kjøpr, r i dag inngått følgnd kjøpkontrakt («Kjøpkontraktn»): 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Slgr forpliktr sg hrvd til å ovrdra til Kjøpr sin indom: gnr [] bnr [] md påstånd bygningr og anlgg i [] kommun ( Eindommn ) for n kjøpsum stor: [ ] hrttr kalt Kjøpsummn som gjørs opp på følgnd måt: 11 Forskudd pr kr [ ],- 12 Kontant vd ovrtakls kr [ ],- Til sammn kr [ ],- 2 OMKOSTNINGER I tillgg til Kjøpsummn skal Kjøpr btal dokumntavgift og tinglysingsgbyr for skjøtt og vntull pantrttsdokumntr Kostnadn utgjør: Dokumntavgift: kr [ ] Tinglysningsgbyr kr [ ] I tillgg kommr tinglysningsgbyr og attstgbyr for hvrt pantdokumnt kjøprn må la tinglys på Eindommn i forbindls md tablring av lån Sid 1 av 5 slgr kjøpr

64 Dt tas forbhold om ndringr i offntlig gbyrr/avgiftr Omkostningr skal btals uoppfordrt sammn md Kjøpsummn 3 OPPGJØR Oppgjørt mllom partn fortas av mglr All innbtalingr forbundt md dnn Kjøpkontraktn skal skj til mglrs klintkonto [xxxxxxxxxxx] innn avtalt ovrtaglsstidspunkt, jf punkt 8 Bløpt stts på rntbærnd konto Oppgjør til mglr fratar Kjøpr rådight ovr Kjøpsummn md omkostningr Mglr har ugjnkalllig fullmakt til å forstå oppgjørt Kjøpr har ansvar for at Kjøpsummn og omkostningr r btalt på mglrs konto llr r bokført på klintkonto innn avtalt ovrtaklsstidspunkt, også for finansinstitusjonrs btalingsmåt/forsinkls For dn dl av Kjøpsummn som ikk mått vær btalt til mglr i rtt tid, svarr Kjøpr dn til nhvr tid lovbstmt forsinklssrnt til Slgr Dnn bstmmls gir ikk kjøpr rtt til å forlng btalingsfristn utovr d fristr som r avtalt i punkt 1 og 8 Slgr har rtt til å hv Kjøpkontraktn og dkk sitt tap av Kjøpsummn drsom Kjøpr vsntlig misligholdr btalingsbtinglsn llr øvrig forpliktlsr ttr dnn Partn fortar slv avrgning av kommunal avgiftr, fllskostnadr samt vntull fst-/liinntktr og lignnd i forbindls md oppgjørt Mglr fortar ingn pro & contra pr ovrtaglssdato 4 HEFTELSER MV Kjøpr har fått sg forlagt utskrift av grunnbokn for Eindommn, jfr vdlgg 1 Eindommn ovrdras fri for pnghftlsr Evntull ksistrnd pnghftlsr skal sltts for Slgrs rgning Slgr garantrr at dt ikk ksistrr pnghftlsr av non art, hrundr utlggsforrtningr, utovr dt som grunnbokn visr Slgr forpliktr sg til umiddlbart å undrrtt Kjøpr drsom slik forrtningr blir avholdt innn ovrtagls/tinglysing av skjøtt Kjøpr r gjort kjnt md, og aksptrr, øvrig tinglyst hftlsr på Eindommn Kjøpr r vidr gjort kjnt md, og aksptrr, ksistrnd liavtalr på Eindommn Evntull fil og manglr påbropt av litakr ovrfor Slgr, kan ikk dann krav fra Kjøpr mot Slgr Dtt gjldr også fil og manglr Slgr har påtatt sg å utbdr ovrfor litakr, mn som ikk r utbdrt vd ovrtaglsn Kjøpr r sålds ansvarlig for dtt Slgr forpliktr sg til å btal all avgiftr og lignnd som vdrørr Eindommn og som r forfalt før ovrtagls Slgr gir hrvd mglr ugjnkalllig fullmakt til å innfri, vntult midlrtidig innfri for ovrføring til annt pantobjkt, d lån som frmgår av bkrftt grunnbokkopi/ oppgjørsskjma og som dt ikk r avtalt at Kjøpr skal ovrta 5 TINGLYSING/SIKKERHET Slgr utstdr skjøt til Kjøpr samtidig md dnn Kjøpkontraktns undrskrift Skjøtt skal oppbvars hos Mglr, som fortar tinglysing når Kjøpr har innbtalt Kjøpsummn md omkostningr jf pkt 1 og 2 Sid 2 av 5 slgr kjøpr

65 6 EIENDOMMENS TILSTAND - FORBEHOLD Kjøpr har forut for kjøpt undrsøkt og gjort sg kjnt md Eindommn, og r innforstått md Eindommns gnrll tilstand Eindommn og dns tilbhør ovrtas as is Vd n vntull manglsvurdring fraviks avhndingslovn 3-9, slik at aln manglnd opplysningr om Eindommn ttr avhndingslovn 3-7 og fil opplysningr om Eindommn ttr Avhndingslovn 3-8 kan utgjør n kjøpsrttslig mangl Risikon for vntull skjult fil og manglr som angitt i avhndingslovn 3-9 sist punktum, tilliggr ttr dtt Kjøpr Evntull uriktig angivlsr av Eindommns aralr (innvndig llr utvndig) skal ikk undr non omstndight utgjør n mangl llr t garantibrudd For vntull rapportr fra trdjmnn som gjldr Eindommn (tknisk rapportr, grunnanalysr, takstr tc), og som r vdlagt dnn Kjøpkontraktn og/llr frmlagt av Slgr i forbindls md transaksjonn, r Slgr ikk r kjnt md ufullstndightr llr fil i dokumntn Skull dokumntn likvl vis sg å vær ufullstndig llr innhold fil fraviks avhndingslovn 3-7 og 3-8 Opplysningr gitt i nvnt rapportr kan ttr dtt undr ingn omstndight dann grunnlag for manglsansvar Tilsvarnd gjldr også for vntull opplysningr gitt muntlig av mglr llr andr på vgn av Slgr i forbindls md transaksjonn Hllr ikk slik opplysningr kan undr non omstndight dann grunnlag for manglsansvar Risikon for vntull fil, hrundr risikon for rgulringsmssig problmstillingr, offntligrttslig krav mv, tilliggr ttr dtt i sin hlht Kjøpr Dtt r hnsyntatt vd brgning av Kjøpsummn Risikon for vntull forurnsning i grunnn tilliggr Kjøpr Kjøpr r følglig ansvarlig for vntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som følg av forurnsning i grunnn Evntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som Kjøpr r ansvarlig for, mn som rtts mot Slgr, kan Slgr vidrfør dirkt og uavkortt til Kjøpr Dtt r hnsyntatt vd brgning av Kjøpsummn Slgr tar md sg hva Slgr slv ønskr av innbo/tilbhør fra Eindommn forut for ovrtagls Alt Slgr ikk har fjrnt fra Eindommn på ovrtaglsstidspunktt tilfallr Kjøpr utn yttrligr rttightr llr forpliktlsr fra non av partn Dtt gjldr ikk utstyr/løsør som is av vntull litakr på Eindommn Skull Kjøpr frmstt krav mot Slgr, har Slgr, dr krav om rstatning llr prisavslag ovrstigr 10 % av Kjøpsummn, n ubtingt rtt til å hv Kjøpkontraktn md Kjøpr Vd slik hving r Slgr forpliktt til å tilbakfør Kjøpsummn, mot tilsvarnd tilbakføring av skjøt på Eindommn Utovr tilbakføring av Kjøpsummn og skjøt kan ingn av partn gjør non krav gjldnd mot hvrandr Slgr kan i stdt for å hv Kjøpkontraktn vlg ntn å btal llr å avvis t krav om høyr rstatning llr prisavslag Slgrs valg må gjørs innn rimlig tid ttr at t spsifisrt krav r mottatt fra Kjøpr Slgrs vntull valg om ikk å hv Kjøpkontraktn innbærr ingn rkjnnls av Kjøprs krav om rstatning llr prisavslag 7 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN For så vidt ikk annt følgr av bstmmlsn i dnn kontrakt md bilag, kommr lov om avhnding av fast igdom til anvndls, dog slik at dn absolutt rklamasjonsfristn ttr lovns 4-19 bgrnss til 6 måndr fra ovrtaklssdato Sid 3 av 5 slgr kjøpr

66 Vd forbrukrkjøp, jf avhndingslovn 1-2, skal lovns ufraviklig bstmmlsr gå foran Kjøpkontraktns bstmmlsr vd vntull motstrid 8 OVERTAGELSE Eindommn ovrtas av Kjøpr dn [ ], forutsatt at Kjøpr har oppfylt sin forpliktlsr, hrundr btalt Kjøpsummn md omkostningr Kjøpr har følglig ikk rtt til å ta Eindommn i bsittls før fullt oppgjør r rgistrrt på mglrs klintkonto Når ovrtagls r gjnnomført skal ovrtaglssprotokoll signrs av bgg partr på ovrtaglssdato og snds mglr Vd ovrtaglsn skal hl Eindommn stills til Kjøprs disposisjon Nødvndig rydding og rngjøring fortas av Kjøpr for gn rgning Kjøpr svarr fra ovrtaglsn for all Eindommns utgiftr og mottar vntull inntktr Risikon går ovr på Kjøpr når han har ovrtatt brukn av indommn Ovrtar ikk Kjøpr til fastsatt tid, og årsakn liggr hos han, har han risikon fra dt tidspunktt da han tidligst kunn ha fått ovrta brukn av indommn Når risikon for Eindommn r gått ovr på Kjøpr, fallr ikk hans plikt til å btal Kjøpsummn md omkostningr bort vd at Eindommn blir ødlagt llr skadt som følg av n hndls som Slgr ikk svarr for 9 FORSIKRING Eindommn r fullvrdiforsikrt, og Slgr r forpliktt til å opprtthold forsikringn frm til ovrtaglsn jf pkt 8 10 KONSESJON Kjøpr r slv ansvarlig/bærr risikon for vntull konssjon, hrundr utfrdigls av konssjonssøknad 11 MEDDELELSER Enhvr mddlls i forbindls md dnn kontrakt skal vær skriftlig Slik mddlls skal anss mottatt når dn r ovrlvrt dirkt til dn annn part, llr vd alminnlig post llr tlfaks til dn annn parts oppgitt adrss Kjøpr har fått sg forlagt følgnd dokumntr: Vdlgg 1: Grunnboksutskrift Vdlgg 2: Målbrv Vdlgg 3: Firmaattst Slgr [Vdlgg x: Takst] [Vdlgg x: Firmaattst Kjøpr] [Vdlgg x: Oppgjørsinstruks] 12 BILAG Dnn kontrakt r utfrdigt i 2 - to - liklydnd ksmplar hvorav partn får hvrt sitt ksmplar Sid 4 av 5 slgr kjøpr

67 [ ],, Som Slgr: Som Kjøpr: Msta Eindom AS [ ] Sid 5 av 5 slgr kjøpr

68 Øvrig opplysningr Bugøyfjord Forsikring Forsikringsslskap IF Skadforsikring NUF NB Msta Eindom AS har portføljforsikring md høy gnandl Slgrs forsikringsprmi vil drfor sannsynligvis vær lavr nn hva kjøpr må rgn md, md mindr kjøpr har lik forutstningr som slgr Vrdi angitt i tabll ovnfor må ikk vktlggs i salgssammnhng Ligningsvrdi 2013 NOK ,-

69 Matrillnr indom Eindomsna vn Fylk Kommun Gnr/ bnr Postadrss Fstt tomt Matrillnr Bygningsna (F) Aral tomt Eindom bygg vn BTA Flatbo (Bugøyfjord vggarasj) Garasj Flatbo (Bugøyfjord Finnmark vggarasj) Sør-Varangr 2/ Bugøyfjord Flatbo (Bugøyfjord vggarasj) Sandlagr 136 Flatbo (Bugøyfjord vggarasj) Innkvartring 99 Solgt/rvt Ikk aktult OK Funn

70 2nd Octobr SUMMARY REPORT Scrning Environmntal Du Dilignc Rviw of Sits ownd by Msta Submittd to: Msta Eindom AS Postboks Lysakr Projct Numbr

71 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 1 BACKGROUND On August 22, 2014, Goldr Associats AS ( Goldr ) was commissiond by Msta Eindom AS (hraftr rfrrd to as th Clint or Msta ), to prform a scrning Environmntal Du Dilignc (EDD) rviw It is Goldr s undrstanding that th Clint is considring to sll its shars of th portfolio on Norwgian proprtis Th total numbr of Sits is 163, hraftr jointly rfrrd to as th Msta portfolio or th Sits In summary, th scrning EDD has consistd of a rviw of information and documnts providd to Goldr by th Clint mainly rgarding tanks, oil/watr sparators, potntial or confirmd contamination, lasholdrs, building us and hazardous building matrials, as wll as information obtaind by Goldr from public databass on surroundings and rgistrd contamination In addition, 14 Sits hav bn subjct to Sit visits, whr information has bn providd to Goldr from intrviws with Sit rprsntativs and from obsrvations Subsquntly, a rlativ nvironmntal risk classification followd by nvironmntal liability cost stimation has bn compltd For furthr information rgarding th mthodology applid, plas s chaptr 2 on mthodology Th purpos of this Scrning Environmntal Du Dilignc (EDD) rviw has bn to assist th Clint in assssing th nvironmntal risk associatd with th Sits Using th mthodology dscribd in brif abov, th main objctivs hav bn to: Idntify nvironmntal issus which may giv ris to or rlat to liability (structural, cultural history or hritag issus has not bn considrd), spcifically, nvironmntal issus associatd with idntifid contamination, oil/watr sparators, tank parks, chmicals storag or othr nvironmntal issus; Idntify aras rlating to nvironmntal complianc with applicabl nvironmntal rgulations; Idntify issus rlating to potntial or confirmd contamination issus; and, Basd on statistics gaind from th Clint mak a cost stimat on rmoval/rplacmnt of old tanks and/or oil sparators also including assumd contaminatd soil whr applicabl Rviw data on mappd asbstos in buildings and masurs don by th Clint prior to this assignmnt This summary rport has bn prpard for th xclusiv us of th Clint and is intndd to supplmnt th Portfolio Summary Tabl prsntd in Appndix 3 with gnral framwork information and portfolio aggrgat statistics of potntial issus of concrn idntifid during th cours of this Scrning EDD rviw 2 nd Octobr 2014 Projct No

72 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 2 METHODOLOGY 21 Gnral Mthodology Th gnral mthodology usd by Goldr in carrying out th Scrning EDD rviw has bn as follows: Collction of basic information: g information on location, ag, typs, numbrs and volums of storag tanks and oil sparators Rportd incidnts and authority inspctions tc has bn rviwd whr availabl S full list of rfrncs providd in Appndix 1 Through rviw of publicly availabl information (s Appndix 1) sit snsitivity has also bn assssd Rviw of slctd documnts: of nvironmntal rlvanc, providd by th Clint upon rqust of Goldr Documnts includd ar tank and oil sparator information (ag, matrial tc), inspction rports, nvironmntal inspction/rmdiation rports and gnrally rports of nvironmntal rlvanc which wr rviwd in ordr to assss any confirmd or potntial prsnc of subsurfac contamination Information collctd from national rgistrs: on risk classification, any invstigations and rmdiation conductd was obtaind for th majority of th Sits Information rlvant for assssmnt of nvironmntal complianc issus g inspctions prformd rcntly by th local nvironmntal dpartmnt has also bn rviwd whn availabl Rlativ nvironmntal risk classification: basd on th information collctd, all Sits wr classifid according to a rlativ nvironmntal risk classification systm Th risk classification is basd on a classification systm dvlopd for th portfolio with critrias st up by Goldr Th rlativ risk classs applid ar: high risk, mdium risk and low risk For furthr information on risk rating, s Sction 6 Rlativ Environmntal Risk Classification Environmntal costing: Th nvironmntal costs hav bn calculatd manually by assigning ach Sit to a probabl, bst and worst cost, rspctivly Th prsntd costing in this rport solly rprsnts costs associatd with invstigation and rmdiation activitis rgarding tanks, oil/watr sparators Th costing mthodology applid in this Scrning EDD rviw is prsntd in furthr dtail in Chaptr 7 of this rport Data documntation: Data for ach sit has bn documntd in a wb basd sharpoint databas dvlopd by Goldr Each sit is documntd in trms of gnral information (g sit id, sit nam, location tc), dscription of th sit and th surrounding ara, currnt sit activitis (numbr and typ of storag tanks and oil/watr sparators, prmits, tank inspctions and authority dmands), contamination issus (g known impacts, invstigations and rmdiation), and th Goldr rlativ nvironmntal risk classification Rporting: This Summary Rport was prpard togthr with Appndix 3 containing th portfolio summary tabl for th Sits Th summary tabl prsnts th information collctd and nvironmntal issus of potntial concrn idntifid togthr with th rlativ nvironmntal risk classification on a sit spcific basis Th rsults of th cost calculations ar prsntd in Tabl 2 in Chaptr 73 of this rport 2 nd Octobr 2014 Projct No

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Hattfjelldal garasje

Hattfjelldal garasje Hattfjelldal garasje Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hattfjelldal Garasje Kort sagt - Verksted/garasje, Sandlager og Rubbhall - Rett ved Hattfjelldal sentrum - Romslig tomt - Sandlager

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata

Produktspesifikasjon S100 Kartdata, versjon oktober 2015. Produktspesifikasjon: S100 Kartdata Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon: S100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon oktobr 2015 Produktspsifikasjon S100 Kartdata, vrsjon oktobr 2015 Norsk Polarinstitutt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE 1 IHOLDFORTEGELE Md hjrt for Mandal... id Lilihtn... id Kjøpsinformasjon fra mlr... id 16 Utomhusplan... id 23 Etasjplanr... id 24 alstninr... id 2 Lvransbskrivls...

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 790.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 790.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 790000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Bugøyfjord garasje Kort sagt - Garasje ogsandlager - Ca 65 km fra Kirkenes - Romslig tomt på ca 10 mål - Gode leieinntekter

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder.

8.0 Orientering. Prosjekteksempel. Tilstandsvurdering. Skadeomfang. Utbedringsmetoder. Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 8-1 Postnr Murrarbid Rhab av fasadr Tkst 8 PUSS- OG REPARASJONSARBEIDER PÅ UNDERLAG AV BETONG 8.0 Orintring. Prosjktksmpl. Tilstandsvurdring. Skadomfang. Utbdringsmtodr. 8.0.1

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

Deres referanse: egil malm

Deres referanse: egil malm Norsk Eiendomsinformasjon as Postboks 1542 Vika 0017 OSLO Deres referanse: egil malm Dato: Ubekreftet utskrift fra Grunnboken Utskrift fra Statens kartverk Kommunenr: 1850 TYSFJORD H J E M M E L S O P

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer