NERAURAN PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 NERAURAN PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: :

2

3 Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6

4

5 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold Slvir Bliggnht Eindommn liggr stratgisk til lik vd E6 Kort vi til Rognan sntrum

6

7 LAGERHALLEN ER 197 M2 Innhold Eindommn innholdr t lagrbygg, som i dag r bnyttt til sandlagr BTA: 197 m2 BRA: 160 m2 Aralr oppmålt av takstmann, ikk kontrollmålt av mglr Brakk, containr og øvrig løsør/matrill på tomtn is av litakr

8

9 E6 RETT VED LAGERHALLEN Byggmåt S vdlagt takst Aralr md mr All tall fra vdlagt takst av Jan Eirik Olsn, datrt Bta 197 m² Bra 160 m² Byggår: Sandlagr: 1998 Lagr antatt oppført på aktull indom i 1998 Aldr på bygning/konstruksjon r ukjnt

10

11 TOMT PÅ CA m² Tomt Gnr 9, Bnr 26, gnr 10, bnr 191 og 192 i Saltdal kommun Tomtaralr r hntt fra kart saltn, og kan vær usikr Evntull aralavvik aksptrs av kjøpr Tomtn r flat og bstår av grust parkringsplass, grust lagrområd og naturtomt Elktrisk port/bom til indommn md kamraovrvåkning, samt utvndig vggmontrt og frittstånd blysning Bom/kamra is av litakr Når litakr flyttr ut av indommn kan litakr fritt vlg å ta md sg utstyrt Tomtaral: m² Tomttyp: Eirtomt

12

13 SANDLAGER Standard Byggt holdr normal standard Oppgradringr må likvl pårgns S vdlagt takst Tilbhør/innbo: Slgr kan ta md sg hva han slv ønskr av innbo/tilbhør fra indommn forut for ovrtagls Alt slgr ikk har fjrnt fra indommn på ovrtaglsstidspunktt tilfallr kjøpr Dtt gjldr imidlrtid ikk innbo/ tilbhør som tilhørr litakr

14 Oppdrag /SW Eir Msta Eindom AS Tinglyst forpliktlsr/rttightr Srvituttr i grunn: JORDSKIFTE Sak nr 9/1980 GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Liavtalr: RETTIGHET Rttightshavr: EVJENTH ADV Rttightshavr: WEMBERG BORDEWICH Ovrført fra: 1840 / 10 / 1 / / LEIEAVTALE RETT TIL Å UTVINNE MARMOR OG LIGNENDE STENARTER GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE RETTIGHET Rttightshavr: ROGNAN VANNANLEGG AL Ovrført fra: 1840 / 10 / 1 / / LEIEAVTALE GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** NYE VILKÅR I LEIE Rttightshavr NSB S forøvrig vdlagt grunnbok datrt Tilliggnd rttightr Ingn kjnt Bsiktigls Ikk bsiktigt av mglr Adkomst Avkjøring fra E6 Vann- og kloakkforhold Litakr har for gn rgning tablrt løsning for vann og lukkt sptiktank Slgr r ikk kjnt md hvorvidt løsningn r offntlig godkjnt og fraskrivr sg thvrt ansvar tilknyttt dtt

15 Liavtal Eindommn md bygg r pr i dag lid ut til Msta AS Liinntktr pr år r kr 74250,- Fllskost a-konto: kr 3000,- pr år Liavtaln varr til dn S forøvrig vdlagt liavtal Liavtaln følgr md salgt og r uoppsiglig Kommunal avgiftr Kontakt Saltdal kommun for informasjon om kommunal avgfitr og indomskatt Eindommns ligningsvrdi For 2013 kr 5 185,- Parkring God oppstillingsplass på gn grunn Ovrtagls Ettr avtal Ansvarlig mglr Eindomsmglr Stian Wikstrøm Enrgimrkning EIndommn r ikk nrgimrkt Undrsøklssplikt Kjøpr oppfordrs til å stt sg inn i vdlagt dokumntr/rapportr samt undrsøk indommn nøy før avtal inngås Offntlig planr/ Rgulringsbst EIndommn liggr i LNF-områd For n ærmr informasjon bs intrssntr kontakt Saltdal kommun Forbhold fra slgr Eindommn slgs som angitt i kjøpkontrakt som r vdlagt Md mindr budgivr tar spsifikk forbhold tilknyttt kontraktn anss budt gitt på grunnlag av kontraktsvilkårn Spsill/ uvanlig avtalforhold Ingn

16 Rydding/rngjøring Eindommn vil ikk bli yttrligr ryddt/rngjort nn slik dn frmstår Divrs I hnhold til lov om hvitvasking av , hvor formålt md lovn r å forbygg og bkjmp hvitvasking av ut-bytt fra straffbar handlingr Dt innbærr at indomsmglr og andr rapportringspliktig har fått t vrktøy som bidrar til å øk oppdaglssrisikon for hvit-vaskingshandlingr og samtidig kan forhindr at man slv blir utnyttt i n slik prosss Omkostningr for kjøpr Dokumntavgift til Statn, 2,5 % av salgsum Rgistrring av irskift kr 525- Gbyr for grunnboksutskrift kr 172,- (gjldr for hvrt gnr og bnr) Rgistrring av pantdokumnt kr 525,- Byggtknisk spsifikasjon og aralbskrivls Dt gjørs oppmrksom på at byggtknisk spsifikasjon og aralbskrivls r basrt på vdlagt takst i ht Norsk Standard (3940), og r ikk kontrollrt av mglr NS 3940 dfinrr bruksaral som nttoaralt og aralt av bruksnhtns innvndig vggr (NS pkt 33) Aral av primærrom (P-ROM) r primærrommns nttoaral og aralt av innvndig vggr mllom diss I NS 3940 r nttoaral dfinrt som aral mllom omsluttnd bygningsdlr (NS pkt 35) Primær rom kan for ksmpl vær oppholdsrom, sovrom, kjøkkn, ntr, bad og rom for kommunikasjon mllom diss Ufullstndig prospkt Dt gjørs oppmrksom på at dtt ikk r t fullstndig prospkt Kompltt prospkt md takst, gnrklæring og vntull vdlgg liggr bakrst i salgsoppgavn OBS: Dtt r n dl av slgrs opplysningsplikt og kjøpr pliktr å gjør sg kjnt md dnn før budgivning Vdlgg Takst datrt Grunnboksutskrift, Likontraktr, FDVU rapport, Utkast til kjøpkontrakt,l-kontroll 2013, forsikringsdtaljr, miljørapport, Budskjma Viktig informasjon Vi anbfalr all å ta md sg n sakkyndig prson på n vntull visning Når dt gjldr øvrig tknisk spsifikasjonr vdrørnd bolign og indommn llrs, vnnligst studr vdlagt takst og/llr tilstandsrapport nøy Kjøpr oppfordrs til å gjnnomfør vnt tknisk-/miljøundrsøklsr i dn grad Kjøpr mnr dt r nødvndig Slgr fraskrivr sg ansvar for vnt fil/manglr som snr skull bli frmlagt av Kjøpr som mangl og som Kjøpr vil gjør gjldnd Risikon for vntull fil, hrundr risikon for vntull forurnsing, rgulringsmssig problmstillingr mv, tilliggr ttr dtt i sin hlht Kjøpr Skull Kjøpr frmstt krav mot Slgr, har Slgr, dr krav om rstatning llr prisavslag som ovrstigr 10% av

17 Kjøpsummn, n ubtingt rtt til å hv kontraktn md Kjøpr Vd slik hving r Slgr forpliktt til å tilbakfør Kjøpsummn, mot tilsvarnd tilbakføring av skjøt på Eindommn Utovr tilbakføring av Kjøpsum og skjøt kan ingn av partn gjør non krav gjldnd mot hvrandr Slgr kan i stdt for å hv kontraktn vlg ntn å btal llr å avvis t krav om høyr rstatning llr prisavslag Slgrs valg må gjørs innn rimlig tid ttr at t spsifisrt krav r mottatt fra Kjøpr Slgrs vntull valg om ikk å hv kontraktn innbærr ingn rkjnnls av Kjøprs krav om rstatning llr prisavslag Tilbudt r utn forbindtlight Vårt kontor r utn ansvar for mulig fil i dnn salgsoppgavn Slgr har ovrlatt alt salgsarbidt til oss All forhandlingr må førs md vårt kontor Drsom D ønskr å gi bud på indommn br vi Dm bnytt vdlagt budskjma All bud vil bli lagt frm for slgrn til avgjørls Vi kan bistå md utfylling av budskjma Avtalbtinglsr/Solgt som dn r Oppdragt rgulrs i hnhold til Lov om indomsmgling av nr 73 Fraviklightn som framgår av lovns 1-3 og forskriftns 1-2 r anvndt for dtt oppdragt Informasjonn i dtt prospktt md vdlgg r mottatt fra slgr / takstmann og forutstts gjnnomgått i dtalj før bindnd bud inngis Eindommn forutstts bsiktigt, og dt anbfals at kjøpr slv kontrollrr indommns tknisk tilstand vd bruk av gn fagfolk, samt at man gjnnomgår likontraktr og annn rlvant informasjon om indommn Eindommn og dns tilbhør ovrtas som dn/dt r, jfr avhndingslovn 3-9 Avhndingslovn 3-9 fraviks slik at dt kun skal kunn gjørs gjldnd at dt forliggr mangl i følgnd tilfll: drsom slgr har forsømt sin opplysningsplikt, jfr rgulringn i avhndingslovn 3-7 llr drsom slgr har gitt uriktig informasjon om indommn, jfr rgulringn i avhndingslovn 3-8 Risikon for vntull skjult fil, tilliggr ttr dtt kjøpr Avhndingslovn 4-19 (2) fraviks også, slik at dn ndlig rklamasjonsfristn stts til 2 år ttr ovrtakls Eindommn og dns tilbhør ovrtas som dn/dt r Avhndingslovn 3-9 fraviks slik at indommn ikk skal kunn ha mangl Kjøpr ovrtar blant annt dt full ansvar for skjult fil Hllr ikk forhold som angitt i avhndingslovn 3-7 og 3-8 skal utgjør mangl md mindr slgr har opptrådt svikaktig Nvnt forhold r hnsyntatt vd faststtls av prisantydning Avhndingslovn 4-19 (2) fraviks også slik at rklamasjon (dvs drsom kjøpr hvdr at slgr har opptrådt svikaktig) snst kan finn std 2 år ttr ovrtakls Ut ovr vdlagt miljørapport, r ikk slgr kjnt md at dt r forurnsing i tomtngrunnn mv Kjøpr skal, drsom forurnsing i ttrtid skull bli oppdagt, bær dt full ansvar for all forurnsing som ksistrr på indommn Kjøpr r følglig ansvarlig for vntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som følg av forurnsning i grunnn Evntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som Kjøpr r ansvarlig for, mn som rtts mot Slgr, kan Slgr vidrfør dirkt og uavkortt til Kjøpr Avhndingslovn 4-19 (2) fraviks også, slik at dn ndlig rklamasjonsfristn stts til 6 måndr fra ovrtaklssdato

18 Budgivning

19 Eindommn slgs som angitt i kjøpkontrakt som r vdlagt Md mindr budgivr tar spsifikk forbhold tilknytttkontraktn anss budt gitt på grunnlag av kontraktsvilkårn Viktig avtalrttslig forhold 1 Dt ksistrr ingn angrrtt vd salg/kjøp av fast indom 2 Når t bud r innsndt til mglr og han har formidlt innholdt i budt til slgr (slik at slgr har fått kunnskap om budt), kan budt ikk kalls tilbak Budt r da bindnd for budgivr frm til aksptfristns utløp, md mindr budt før dnn tid avslås av slgr llr budgivr får mlding om at indommn r solgt til n annn (man bør drfor ikk gi bud på flr indommr samtidig drsom man ikk ønskr å kjøp flr nn n indom) 3 Slgr står fritt til å forkast llr aksptr thvrt bud, og r for ksmpl ikk forpliktt til å aksptr høyst bud 4 Når n akspt av t bud har kommt frm til budgivr innn aksptfristns utløp r dt inngått n bindnd avtal 5 Husk at også t vntult bud fra slgr til kjøpr (såkalt motbud ), avtalrttslig r t bindnd tilbud som mdførr at dt forliggr n avtal om salg av indommn drsom budt i rtt tid aksptrs av kjøpr

20 Forbrukrinfo Frmgangsmåt vd budgivningn og budgivrs rttightr og pliktr

21 Gjnnomføring av budgivning 1 På forspørsl vil mglr opplys om aktull bud på indommn, hrundr om rlvant forbhold 2 All bud skal inngis skriftlig til mglr, som formidlr diss vidr til oppdragsgivr Kravt til skriftlight gjldr også budforhøylsr og motbud, akspt llr avslag fra slgr Før formidling av bud til oppdragsgivr skal mglr innhnt gyldig lgitimasjon og signatur fra budgivr Md skriftlig bud mns også lktronisk mldingr som -post og SMS når informasjonn i diss r tilgjnglig også for ttrtidn 3 Et bud bør innhold indommns adrss (vntult gnr/bnr), kjøpsum, budgivrs kontaktinformasjon, finansiringsplan, aksptfrist, ovrtaklssdato og vntull forbhold som for ksmpl usikkr finansiring, salg av nåværnd bolig ol Normalt vil ikk t bud md forbhold bli aksptrt før forbholdt r avklart Konfrr gjrn md mglr før bud avgis 4 Mglr skal lgg til rtt for n forsvarlig avvikling av budrundn I forbrukrforhold (dvs dr oppdragsgivr r forbrukr) skal mglrn ikk formidl bud md kortr aksptfrist nn kl 1200 først virkdag ttr sist annonsrt visning Ettr dnn fristn bør budgivr ikk stt n kortr aksptfrist nn at mglr har mulight til, så langt dt r nødvndig, å orintr oppdragsgivr, budgivr og øvrig intrssntr om bud og forbhold Dt bør ikk gis bud som diskriminrr llr utlukkr andr budgivr Drsom bud inngis md n frist som åpnbart r for kort til at mglrn kan avvikl budrundn på n forsvarlig måt som sikrr oppdragsgivr og intrssntr t tilstrkklig grunnlag for sin handlingsvalg, vil mglr fraråd budgivr å still slik frist 5 Mglrn vil uoppfordrt gi sin vurdring av dt nklt bud ovrfor oppdragsgivrn, når budt r gitt innnfor fristn i punkt 4 6 Mglrn skal så langt dt r nødvndig og mulig hold budgivrn skriftlig orintrt om ny og høyr bud og vntull forbhold Mglr skal så snart som mulig bkrft skriftlig ovrfor budgivr at budn drs r mottatt 7 Ettr at handl har kommt i stand, llr drsom n budrund avslutts utn at handl r kommt i stand, kan n budgivr krv kopi av budjournaln i anonymisrt form 8 Kopi av budjournal skal gis til kjøpr og slgr utn ugrunnt opphold ttr at handl r kommt i stand Drsom dt r viktig for budgivr å bvar sin anonymitt, bør budt frmms gjnnom fullmktig Budskjmat fås som vdlgg til salgsoppgavn llr kan lasts nd på wwwaindomno Eindomsmglr Stian Wikstrøm Fagansvarlig

22 Aindom advokatbasrt indomsmgling wwwaindomno Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: : Tlf:

23 VEDLEGG

24 RAPPORTANSVARLIG: FauskTakst AS Jan Eirik Olsn Vnst, 8214 FAUSKE Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Nrauran, 8250 ROGNAN Matrikklnr Gnr 9, 10 Bnr 26, 191, 192 Kommun Saltdal Hjmmlshavr() MESTA EIENDOM AS Dato for bfaring Markdsvrdi: kr Anbfalt lånvrdi: kr Ønskr du å sjkk rapportns gyldight? Skann QR-kodn md din mobiltlfon, llr bsøk

25 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eindomsbtgnls, hjmmlshavr mm Adrss Nrauran Gnr 9, 10 Bnr 26, 191, 192 Snr Postnr Poststd Kommun Områd/bydl 8250 ROGNAN Saltdal Sundby Rkvirnt Msta Eindom AS Hjmmlshavr() MESTA EIENDOM AS Tilstd / opplysningr gitt av Bsiktiglssdato Litakr Dokumntr frmlagt vd bsiktiglsn Likontrakt, El-kontroll fra 2013, FDVD, miljørapport og dokumnt ovr forsikring Sammndrag Fnr Næringsbyggt r t sandlagr som r oppsatt i 1998 Byggt har stort stt opprinnlig ovrflatr og tknisk utstyr Har tidvis har hatt no vdlikhold båd utvndig og innvndig Eindommn og bygningsmassn r tilpasst dagns bruk Brakk r ikk mdtatt i markdsvurdingn, da dnn is av litakr Prmissr - Gnrll opplysningr Bfaringn r utført som n visull bsiktigls, no opplysningr fra litakr, kommun og framlagt dokumntr tilsndt fra hjmmlshavr/a-eindom Byggsaksmapp i kommunns arkivr r ikk undrsøkt Dt gjørs oppmrksom på at n vrdi- og låntakst ikk r n tilstandsrapport All bygningsdlr r undr vdvarnd aldring Non har kort lvtid, andr kan ha tilnærmt ubgrnst lvtid Jo ldr bygningn r, dsto størr tiltak må pårgns En brukt bygning har oft svakhtr og gnskapr som n ny bygning ikk har Jo ldr bygningn r, dsto flr slik forhold må n kjøpr forvnt Skjult fil og manglr i konstruksjonn kan ikk avdkks utn bygningsmssig inngrp Dt r ikk opplyst om spsill forhold utovr dt som frmkommr i dnn rapportn Områdbskrivls - Bliggnht - Miljø Eindommn liggr sør for Rognan sntrum i Saltdal kommun, md dirkt adkomst fra E6 Forholdsvis kort vi til stdts fasilittr Eindommn har god lys- og solforhold Pårgnlig md tidvis no trafikkstøy, da indommn liggr rtt vd E6 Rgulringsmssig forhold Nrauran 8250ROGNAN Gnr:9Bnr:26 Sid1av FauskTakstAS JanEirikOlsn

26 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Eindommns tomt Tomtaral (m²) Typ tomt Fstt Eit Fsttidns utløpsår Årlig fstavgift Kommntarr vdrørnd fstkontrakt Tomtns bskaffnht Tomtaralr r hntt fra infoland og r ikk kontrollrt opp mot kommunal kart Tomtn r flat og bstår av grust parkringsplass, grust lagrområd og naturtomt md bplantning av buskr/trær Elktrisk port/bom til indommn md kamraovrvåkning, samt utvndig vggmontrt og frittstånd blysning Offntlig adkomstvg r asfaltrt Eindommns bygningr Typ bygg A Næringsindom Likningstakst 51 85,- (2 013 ) Forsikringsslskap If Skadforsikring Byggår 1998 Kjøpsår --- Polisnummr LP Bygningsmssig bskrivls; Bygg A - Næringsindom Rhab - ombygd år Kjøpsum / kostpris --- Typ forsikring Fullvrdi Bskrivls Støpt fundamnt og plat på oppfylt massr Støpt ringmur md høyd på ca 2 m But ovrliggnd stålkonstruksjon til tak/vggr og 48x148 bærnd skrulktr som r kldd md profilrt stålplatr Motorstyrt lddport (4 m brdd og ca 5 m høyd) Innlagt strøm md gt sikringsskap Byggt virkr å vær oppført på stabil grunn Ingn vsntlig avvik rgistrrt på synlig ovrflatr Gnrll kommntarr Bygningns standard pr dato Vdlikhold, vdlikholdskontraktr ol Bygningsmassn frmstår md normal slitasj på ovrflatr og tknisk utstyr Dt må på gnrlt grunnlag pårgns jvnlig vdlikhold av bygningsmassn Dsto ldr bygningsmassn r jo størr vil dtt bhovt vær Dt r ikk frmlagt vdlikholdskontraktr llr vdlikholdsrutinr Eindommns potnsial Eindommn r tilpasst dagns bruk Nrauran 8250ROGNAN Gnr:9Bnr:26 Sid2av FauskTakstAS JanEirikOlsn

27 Bygningns araldisponring VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Araln i dnn rapportn måls ttr gjldn rglr i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målvrdight En dl r målvrdig først når dn har gulv Dog r trappåpningr, hissjaktr, vrtikal sjaktr og konstruksjonr målvrdig slv om d ikk har gulv Størr åpningr nn diss rgns ikk md, mn hvis trapp inngår i åpningn, rgns trappns horisontalprojksjon md i araln Bruksnht Bruttoaral av n bruksnht bgrnss av bruksnhtns omsluttnd vggr Dr omsluttnd vggr vndr mot andr bruksnhtr, llr mot fllsaralr, måls til midt i vgg Dr omsluttnd vggr r n dl av yttrvgg, måls til yttrvggns utsid Bruksaral av n bruksnht måls til innsidn av bruksnhtns omsluttnd vggr Bygg Et plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoaral, BRA = Bruksaral) Sandlagr Sandlagr Dlsum bygg Sandlagr SUM Kommntarr til planløsningn Aral og lir Bygg Et plan Utlid (m²) Liinntkt / år Ldig (m²) BTA Egt bruk (m²) BTA BTA (m²) Markdsli kr/m² Sum markdsli Sandlagr SUM Andr liinntktr Andr liinntktr A Sum liinntktr B Sum normal markdsli Spsifisr vt andr liinntktr Li av tomtaralr Kommntarr til likontrakt(r) Dt r framlagt n likontraktr mllom Msta Eindom AS og Msta AS, som har utløp , hvorttr liforholdt opphørr utn oppsigls Liforholdt kan ikk sis opp i lipriodn Fristn for å snd flyttoppfordring ttr liforholdts opphør, r sks måndr Lin kan indksrgulrs hvrt år, ttr SSB`s konsumprisindks Kommntar til ldig utliaralr Alt av aralr r utlid Spsill forhold Konssjonsplikt Ja Ni Forkjøpsrtt Evt kommntarr Ikk opplyst om spsill forhold utovr dt som frmkommr i dnn takstn Kommntarr til Grunnboksbladt Ja Ni Ingn hftlsr llr srvituttr som har btydning for dnn vrditakst Nrauran 8250ROGNAN Gnr:9Bnr:26 Sid3av FauskTakstAS JanEirikOlsn

28 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Tknisk vrdibrgning; bygningr og tomt Brgnd byggkostnadr, Hovdbygg A Vrdirduksjon - Hovdbygg A Brgnd byggkostnadr ttr fradrag = Samlt sum brgnd byggkostnadr = Tomtvrdi, justrt for vrdifaktor Sum brgnt tknisk vrdi; bygningr og tomt = Kommntar til tknisk vrdibrgning Tknisk vrdibrgning r basrt på tilgjnglig statistikk for oppføringskostnadr for tilsvarnd bygningr Vdrørnd vrdirduksjon r dt hnsyntatt at tilgjnglig statistikk for oppføringskostnadr i stor grad gjldr for dagns nyoppført og modrn bygningr Vrdirduksjonn r drfor vktlagt dtt, samt at bygningsmassn har bhov for kontinurlig vdlikhold, oppgradring, modrnisring mm Tomtvrdi r brgnt ut fra dagns kostnadr md tillgg for opparbidls Vrdianalys Kostnadr A Faktisk li B Markdsli Offntlig avgiftr Eindomsskatt 0 0 Forsikringr Vdlikhold / adm Inntktsfradrag Normal liinntkt A Normal liinntkt B Tap vd ldight 5 -Tap vd ldight 5 NETTO LEIE NETTO LEIE Bgrunnls for valg av kapitalisringsrntn / ntto avkastningskrav For brgning av kapitalisringsfaktor r dt bnyttt dagn ralrnt md tillgg av risikornt Kapitalisrt vrdi A ut fra 10 % avkastn B ut fra 10 % avkastn Kommntar angånd inntktr, kostnadr og ldight For administrasjon og vdlikhold r dt bnyttt kostnadr iht frmlagt dokumnt ovr vdlikhold Offntlig avgiftr og forsikring r stipulrt Tap vd ldight r satt til ca 5 % av liinntktr Markdsanalys - Kommntar til vrdikonklusjon Næringsindom md landlig bliggnht i Saltdal kommun Dnn indommn har hatt stabil liinntktr ovr flr år Likontrakt utgår i august 2015 Dtt har innvirkning på brgnt markdsvrdi Eindommn anss som kurant og omsttlig Markdsvurdringn r n hlhtlig vurdring av bliggnht, opparbidlsskostnadr og attraktivitt Md bakgrunn i dtt stts n markdsvrdi som angitt Nrauran 8250ROGNAN Gnr:9Bnr:26 Sid4av FauskTakstAS JanEirikOlsn

29 VERDI-OGLÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Vrdikonklusjon Oppdragsgivr må kontrollr dtt dokumnt for vntull fil og manglr før dt bnytts Ut fra visull bfaring og innhntd opplysningr stts: Markdsvrdi: kr Anbfalt lånvrdi: kr Undrskriftr Std og dato Takstingniør Jan Eirik Olsn Dokumntkontroll Likontrakt, El-kontroll fra 2013, FDVD, miljørapport og dokumnt ovr forsikring Nrauran 8250ROGNAN Gnr:9Bnr:26 Sid5av FauskTakstAS JanEirikOlsn

30 01 KJØPEKONTRAKT Mllom: Msta Eindom AS onr Adrss: Postboks 256 Tlf: Lysakr hrttr kalt Slgr, og [ ] onr [ ] Adrss: [ ] Tlf: (m:) [ ] (a:) [ ] hrttr kalt Kjøpr, r i dag inngått følgnd kjøpkontrakt («Kjøpkontraktn»): 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Slgr forpliktr sg hrvd til å ovrdra til Kjøpr sin indom: gnr [] bnr [] md påstånd bygningr og anlgg i [] kommun ( Eindommn ) for n kjøpsum stor: [ ] hrttr kalt Kjøpsummn som gjørs opp på følgnd måt: 11 Forskudd pr kr [ ],- 12 Kontant vd ovrtakls kr [ ],- Til sammn kr [ ],- 2 OMKOSTNINGER I tillgg til Kjøpsummn skal Kjøpr btal dokumntavgift og tinglysingsgbyr for skjøtt og vntull pantrttsdokumntr Kostnadn utgjør: Dokumntavgift: kr [ ] Tinglysningsgbyr kr [ ] I tillgg kommr tinglysningsgbyr og attstgbyr for hvrt pantdokumnt kjøprn må la tinglys på Eindommn i forbindls md tablring av lån Sid 1 av 5 slgr kjøpr

31 Dt tas forbhold om ndringr i offntlig gbyrr/avgiftr Omkostningr skal btals uoppfordrt sammn md Kjøpsummn 3 OPPGJØR Oppgjørt mllom partn fortas av mglr All innbtalingr forbundt md dnn Kjøpkontraktn skal skj til mglrs klintkonto [xxxxxxxxxxx] innn avtalt ovrtaglsstidspunkt, jf punkt 8 Bløpt stts på rntbærnd konto Oppgjør til mglr fratar Kjøpr rådight ovr Kjøpsummn md omkostningr Mglr har ugjnkalllig fullmakt til å forstå oppgjørt Kjøpr har ansvar for at Kjøpsummn og omkostningr r btalt på mglrs konto llr r bokført på klintkonto innn avtalt ovrtaklsstidspunkt, også for finansinstitusjonrs btalingsmåt/forsinkls For dn dl av Kjøpsummn som ikk mått vær btalt til mglr i rtt tid, svarr Kjøpr dn til nhvr tid lovbstmt forsinklssrnt til Slgr Dnn bstmmls gir ikk kjøpr rtt til å forlng btalingsfristn utovr d fristr som r avtalt i punkt 1 og 8 Slgr har rtt til å hv Kjøpkontraktn og dkk sitt tap av Kjøpsummn drsom Kjøpr vsntlig misligholdr btalingsbtinglsn llr øvrig forpliktlsr ttr dnn Partn fortar slv avrgning av kommunal avgiftr, fllskostnadr samt vntull fst-/liinntktr og lignnd i forbindls md oppgjørt Mglr fortar ingn pro & contra pr ovrtaglssdato 4 HEFTELSER MV Kjøpr har fått sg forlagt utskrift av grunnbokn for Eindommn, jfr vdlgg 1 Eindommn ovrdras fri for pnghftlsr Evntull ksistrnd pnghftlsr skal sltts for Slgrs rgning Slgr garantrr at dt ikk ksistrr pnghftlsr av non art, hrundr utlggsforrtningr, utovr dt som grunnbokn visr Slgr forpliktr sg til umiddlbart å undrrtt Kjøpr drsom slik forrtningr blir avholdt innn ovrtagls/tinglysing av skjøtt Kjøpr r gjort kjnt md, og aksptrr, øvrig tinglyst hftlsr på Eindommn Kjøpr r vidr gjort kjnt md, og aksptrr, ksistrnd liavtalr på Eindommn Evntull fil og manglr påbropt av litakr ovrfor Slgr, kan ikk dann krav fra Kjøpr mot Slgr Dtt gjldr også fil og manglr Slgr har påtatt sg å utbdr ovrfor litakr, mn som ikk r utbdrt vd ovrtaglsn Kjøpr r sålds ansvarlig for dtt Slgr forpliktr sg til å btal all avgiftr og lignnd som vdrørr Eindommn og som r forfalt før ovrtagls Slgr gir hrvd mglr ugjnkalllig fullmakt til å innfri, vntult midlrtidig innfri for ovrføring til annt pantobjkt, d lån som frmgår av bkrftt grunnbokkopi/ oppgjørsskjma og som dt ikk r avtalt at Kjøpr skal ovrta 5 TINGLYSING/SIKKERHET Slgr utstdr skjøt til Kjøpr samtidig md dnn Kjøpkontraktns undrskrift Skjøtt skal oppbvars hos Mglr, som fortar tinglysing når Kjøpr har innbtalt Kjøpsummn md omkostningr jf pkt 1 og 2 Sid 2 av 5 slgr kjøpr

32 6 EIENDOMMENS TILSTAND - FORBEHOLD Kjøpr har forut for kjøpt undrsøkt og gjort sg kjnt md Eindommn, og r innforstått md Eindommns gnrll tilstand Eindommn og dns tilbhør ovrtas as is Vd n vntull manglsvurdring fraviks avhndingslovn 3-9, slik at aln manglnd opplysningr om Eindommn ttr avhndingslovn 3-7 og fil opplysningr om Eindommn ttr Avhndingslovn 3-8 kan utgjør n kjøpsrttslig mangl Risikon for vntull skjult fil og manglr som angitt i avhndingslovn 3-9 sist punktum, tilliggr ttr dtt Kjøpr Evntull uriktig angivlsr av Eindommns aralr (innvndig llr utvndig) skal ikk undr non omstndight utgjør n mangl llr t garantibrudd For vntull rapportr fra trdjmnn som gjldr Eindommn (tknisk rapportr, grunnanalysr, takstr tc), og som r vdlagt dnn Kjøpkontraktn og/llr frmlagt av Slgr i forbindls md transaksjonn, r Slgr ikk r kjnt md ufullstndightr llr fil i dokumntn Skull dokumntn likvl vis sg å vær ufullstndig llr innhold fil fraviks avhndingslovn 3-7 og 3-8 Opplysningr gitt i nvnt rapportr kan ttr dtt undr ingn omstndight dann grunnlag for manglsansvar Tilsvarnd gjldr også for vntull opplysningr gitt muntlig av mglr llr andr på vgn av Slgr i forbindls md transaksjonn Hllr ikk slik opplysningr kan undr non omstndight dann grunnlag for manglsansvar Risikon for vntull fil, hrundr risikon for rgulringsmssig problmstillingr, offntligrttslig krav mv, tilliggr ttr dtt i sin hlht Kjøpr Dtt r hnsyntatt vd brgning av Kjøpsummn Risikon for vntull forurnsning i grunnn tilliggr Kjøpr Kjøpr r følglig ansvarlig for vntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som følg av forurnsning i grunnn Evntull krav fra offntlig myndight llr annn trdjpart som Kjøpr r ansvarlig for, mn som rtts mot Slgr, kan Slgr vidrfør dirkt og uavkortt til Kjøpr Dtt r hnsyntatt vd brgning av Kjøpsummn Slgr tar md sg hva Slgr slv ønskr av innbo/tilbhør fra Eindommn forut for ovrtagls Alt Slgr ikk har fjrnt fra Eindommn på ovrtaglsstidspunktt tilfallr Kjøpr utn yttrligr rttightr llr forpliktlsr fra non av partn Dtt gjldr ikk utstyr/løsør som is av vntull litakr på Eindommn Skull Kjøpr frmstt krav mot Slgr, har Slgr, dr krav om rstatning llr prisavslag ovrstigr 10 % av Kjøpsummn, n ubtingt rtt til å hv Kjøpkontraktn md Kjøpr Vd slik hving r Slgr forpliktt til å tilbakfør Kjøpsummn, mot tilsvarnd tilbakføring av skjøt på Eindommn Utovr tilbakføring av Kjøpsummn og skjøt kan ingn av partn gjør non krav gjldnd mot hvrandr Slgr kan i stdt for å hv Kjøpkontraktn vlg ntn å btal llr å avvis t krav om høyr rstatning llr prisavslag Slgrs valg må gjørs innn rimlig tid ttr at t spsifisrt krav r mottatt fra Kjøpr Slgrs vntull valg om ikk å hv Kjøpkontraktn innbærr ingn rkjnnls av Kjøprs krav om rstatning llr prisavslag 7 FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN For så vidt ikk annt følgr av bstmmlsn i dnn kontrakt md bilag, kommr lov om avhnding av fast igdom til anvndls, dog slik at dn absolutt rklamasjonsfristn ttr lovns 4-19 bgrnss til 6 måndr fra ovrtaklssdato Sid 3 av 5 slgr kjøpr

33 Vd forbrukrkjøp, jf avhndingslovn 1-2, skal lovns ufraviklig bstmmlsr gå foran Kjøpkontraktns bstmmlsr vd vntull motstrid 8 OVERTAGELSE Eindommn ovrtas av Kjøpr dn [ ], forutsatt at Kjøpr har oppfylt sin forpliktlsr, hrundr btalt Kjøpsummn md omkostningr Kjøpr har følglig ikk rtt til å ta Eindommn i bsittls før fullt oppgjør r rgistrrt på mglrs klintkonto Når ovrtagls r gjnnomført skal ovrtaglssprotokoll signrs av bgg partr på ovrtaglssdato og snds mglr Vd ovrtaglsn skal hl Eindommn stills til Kjøprs disposisjon Nødvndig rydding og rngjøring fortas av Kjøpr for gn rgning Kjøpr svarr fra ovrtaglsn for all Eindommns utgiftr og mottar vntull inntktr Risikon går ovr på Kjøpr når han har ovrtatt brukn av indommn Ovrtar ikk Kjøpr til fastsatt tid, og årsakn liggr hos han, har han risikon fra dt tidspunktt da han tidligst kunn ha fått ovrta brukn av indommn Når risikon for Eindommn r gått ovr på Kjøpr, fallr ikk hans plikt til å btal Kjøpsummn md omkostningr bort vd at Eindommn blir ødlagt llr skadt som følg av n hndls som Slgr ikk svarr for 9 FORSIKRING Eindommn r fullvrdiforsikrt, og Slgr r forpliktt til å opprtthold forsikringn frm til ovrtaglsn jf pkt 8 10 KONSESJON Kjøpr r slv ansvarlig/bærr risikon for vntull konssjon, hrundr utfrdigls av konssjonssøknad 11 MEDDELELSER Enhvr mddlls i forbindls md dnn kontrakt skal vær skriftlig Slik mddlls skal anss mottatt når dn r ovrlvrt dirkt til dn annn part, llr vd alminnlig post llr tlfaks til dn annn parts oppgitt adrss Kjøpr har fått sg forlagt følgnd dokumntr: Vdlgg 1: Grunnboksutskrift Vdlgg 2: Målbrv Vdlgg 3: Firmaattst Slgr [Vdlgg x: Takst] [Vdlgg x: Firmaattst Kjøpr] [Vdlgg x: Oppgjørsinstruks] 12 BILAG Dnn kontrakt r utfrdigt i 2 - to - liklydnd ksmplar hvorav partn får hvrt sitt ksmplar Sid 4 av 5 slgr kjøpr

34 [ ],, Som Slgr: Som Kjøpr: Msta Eindom AS [ ] Sid 5 av 5 slgr kjøpr

35 Du har søkt på: Knr: 1840 Gnr: 9 Bnr: 26 Fnr: Snr: Rgistrringsnht: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjmmlshavr: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpsum: 0 Omstningstyp: Annt MESTA EIENDOM AS ORGNR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingn hftlsr rgistrrt FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Srvituttr i grunn: JORDSKIFTE Sak nr 9/1980 GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Dnn matrikklnht utskilt fra: 1840 / 9 / 1 / / EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA BNR 1,2,3,6,7 OG MÅLEBREV Fradlt gnr 81/1 EV6 Pothus-Somannsvik GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

36 Du har søkt på: Knr: 1840 Gnr: 10 Bnr: 192 Fnr: Snr: Rgistrringsnht: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjmmlshavr: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpsum: Omstningstyp: Fritt salg MESTA EIENDOM AS ORGNR: PENGEHEFTELSER Liavtalr: RETTIGHET Rttightshavr: EVJENTH ADV Rttightshavr: WEMBERG BORDEWICH Ovrført fra: 1840 / 10 / 1 / / LEIEAVTALE RETT TIL Å UTVINNE MARMOR OG LIGNENDE STENARTER GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE RETTIGHET Rttightshavr: ROGNAN VANNANLEGG AL Ovrført fra: 1840 / 10 / 1 / / LEIEAVTALE GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** NYE VILKÅR I LEIE Rttightshavr NSB SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Ingn srvituttr rgistrrt REGISTRERING AV GRUNN Dnn matrikklnht utskilt fra: 1840 / 10 / 1 / /

37 Du har søkt på: Knr: 1840 Gnr: 10 Bnr: 191 Fnr: Snr: Rgistrringsnht: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjmmlshavr: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpsum: Omstningstyp: Fritt salg MESTA EIENDOM AS ORGNR: PENGEHEFTELSER Liavtalr: RETTIGHET Rttightshavr: EVJENTH ADV Rttightshavr: WEMBERG BORDEWICH Ovrført fra: 1840 / 10 / 2 / / LEIEAVTALE RETT TIL Å UTVINNE MARMOR OG LIGNENDE STENARTER GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Ingn srvituttr rgistrrt REGISTRERING AV GRUNN Dnn matrikklnht utskilt fra: 1840 / 10 / 2 / /

38 1 M s t a E i n d o m a s R g i o n n o r d F o l l a v i n F A U S K E A t t : J a n - E g i l H a r a l d s v i k Alta, Rapportnummr: 3893 Anlgg: N r a u r n R o g n a n s a n d l a g r Anlggsadrss: S a l t d a l Kontaktprson: J a n - E g i l H a r a l d s v i k Tlfon: Tlfaks: E-post: Drs bstilling av: A v t a l a v Ordrtyp: Installasjonskontroll Drs rfrans: Kjll Yngv Eriksn ( ) Vår rfrans: J a n A r n J o h a n s n Utført dato: 5 sptmbr 2013 Utført av: Jan Arn Johansn Undrskrift: Mrknadr: Kontrolln r utført i hnhold til FEB 91 og FEL Vår kontroll r din sikkrht mot

39 2 10 Sandlagr 6 2 Kontorbrakk 7 3 TOMT 7 Husklist for Msta-bygg 1 Ta bild av byggt, ls inn tkst, sjkk md rfrans på byggovrsikt 2 Ta bild av sikringsskap, målr og ls inn Mnr og målrstand og avlst dato 3 Husk å notr, ls inn målrtrafor Inntakssikringr, kortslutningsvrn og kabldimnsjon (dr dtt r tilgjnglig) 4 Sjkk sikringsskap om kursfortgnlsn stmmr, sikringsstørrlsr, kablkvadrat, mrking av komponntr 5 Isolasjonststing av anlggt (husk utstyr ovr kontaktor) få md vrdir 6 Kontinuittsmålingr: Bruk kabl md rfrans fra hovdjording 7 Sjkk om dt r hovdjording for byggt 8 Sjkk utjvning mot vannrør (om brdr går ovr plugg, ta ut pluggn og mål mot vannrør 9 Bruk Euro-tst til å sjkk utløstid/strøm på jordfilbrytr 10 Sjkk installasjonn i samtlig rom (filr og manglr lss inn) 11 Sjkk røykmldr 12 Kontrollr pulvrapparat visult og vd å snu dm opp/nd og lytt om pulvrt r porøst 13 S ttr om dt r andr filr (vannskadr, knust vindur) Vår kontroll r din sikkrht mot

40 3 Informasjon Rapportn innholdr: - Bskrivls av filkatgorir - Informasjon om inspktør - Oppsummring og tillggskommntarr - Ovrsikt ovr kontrollrt områdr - Bildr og tilhørnd tkst for all rgistrrt avvik Ovrsikt ovr d filkatgorir som r brukt i rapportr: Katgori 0 = Kl0 ingn avvik, kun for informasjon Katgori 1 = Kl1 Lit avvik Katgori 2 = Kl2 Avvik, bør utbdrs Katgori 3 = Kl3 Alvorlig avvik Må utbdrs snarst Katgorisring r gjort ttr n faglig vurdring på stdt og r n anbfaling fra inspktørn Vrkn inspktørn llr NNEK as har ansvar for fil bgått i forbindls md utførlsn av oppdrag, som ikk skylds forstt llr grov uaktsomht fra inspktørns sid Inspktørn llr NNEK as har hllr intt ansvar for indirkt tap Dt r ir/brukr av anlggt som, til nhvr tid, r ansvarlig for at anlgg og utstyr tilfrdsstillr all krav i forskriftn (FEL 9) Inspktør Navn: Tittl: Jan Arn Johansn/Olivr Utsi El sikkrhtskonsulnt Srtifikatnr: og og T Tlfon: E-post: Vår kontroll r din sikkrht mot

41 4 Hovdfordling Strømmålr1 Sandlagr Målr Målrstand Målrtrafo Dato Inntak/kablr: Kabl Ovrbvrn Kurs Lkkstrøm Sandlagr PFSP Spctra NS 250 Q1 11 ma x150 AL 160A Målingr: Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-tst Sandlagr ,3kA >1,25Mohm Ovrsikt ovr kontrollrt/målt områdr Rom Kontinuitt Kortsl strøm Jordfilbrytr R Isolasjon Anmrkn Ω Amp ms ma MΩ Hovdtavl <1 1,3 11mA Målt på inntak Stikk v/skap <1 867 <30 18 Jordfilvarsling OK Brakk S-boks ovr vindu Stikk for brdr < >500 Stikk for brdr/pump Stikk v/bod <1 340 >500 Stikkontakt laddr Vår kontroll r din sikkrht mot

42 5 Andr opplysningr Dt bl utført stikkprøvkontroll på dt lktrisk anlggt (s rapportr) Kontrolln vist ikk mang avvik Visull kontroll Dt bl gjnnomført visull kontroll rundt om på byggt Dt bl ikk rgistrrt non alvorlig avvik Inspksjonn var spsilt rttt mot brann og prsonsikkrht Dt bl også stt ttr hvordan brukn av skjøtldningr og gummikablr var NB Dt var my gummikablr til containr Brakka var også tilkoblt ovr gummikabl Målingr: Dt bl utført kontinuittsmålingr på antatt utsatt kursr bla kjøkkn, gardrob og vrkstd Samtlig målingr var < 1 ohm Dt bl bnyttt rfrans mot hovdjording Dt bl utført kortslutningsmålingr (impdans) på antatt utsatt kursr Dt bl ikk rgistrrt non målingr som var undr krav for utløsstrøm Jordfilbrytr bl også tstt Dt var jordfilbrytr i brakkriggn som bl tstt Dt bl utført spnningsmålingr mllom fasr og mot jord på flr stdr rundt om på anlggt Målingn vist litn variasjon på spnningn Dt bl også utført lkkasjstrømmålingr på stigr og antatt utsatt kursr Dt bl utført visull kontroll av mrking, sikringsstørrlsr kabldimnsjon samt lastmålingr på kursr som var hardt blastt Dt bl ikk rgistrrt non alvorlig avvik Vår kontroll r din sikkrht mot

43 6 10 Sandlagr Std Avvik Sikringsskap Ingn mrknadr Katgori Kl0 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Std Avvik Katgori Stikkontakt v/skap Dt var n gummikabl utnfor strkkavlastningn, i tillgg gikk dn ut til containr Dt r ikk lov å gå md bvglig kabl fra t rom og ut Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Std Avvik Katgori V/skap Disltank Dt var n tmmlig tvilsom skjøt på gummikabln til disltankn Jordingn var ikk tilkoblt Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Vår kontroll r din sikkrht mot

44 7 2 Kontorbrakk Std Avvik Katgori Brakkrigg Dt var bnyttt horn som fordlingskontakt til brdr og vannpump Dt anbfals å montr n dobbl stikkontakt Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Std Avvik Katgori Tilførsl til brakk Dt var n gummikabl md skjøtkontakt som tilførsl til brakkn Må kobls mr prmannt Kl2 Utbdrt Dato/Sign Kommntar 3 TOMT Std Avvik Tomt Ingn mrknadr Katgori Kl0 Utbdrt Dato/Sign Kommntar Vår kontroll r din sikkrht mot

45 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 1 av 3 Oppgav Fasilitt: 3093 Rognan (Nrauran) Status: Avsluttt Rgion: Nord Oppgav Utvndig maling (stålplatr - grunning) Kontroll brannslukkr Skift ut 2 lysflt i tak, skadt ttr storm Utskift av dårlig takplatr Utskifting av port Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Srvic garasjportr, 1 stk Bstilt (pr år) Utbtalt (pr år) Bygning Mrknad Lvrandør Utført Sandlagr Sandlagr Sandlagr , Sandlagr Sandlagr Sandlagr Sandlagr Sandlagr Sandlagr Sandlagr Sandlagr Sandlagr Tiltak planlagt: 2005 kr kr 2007 kr 2008 kr Snr kr 2012; fakt art 4391 SH Salg & Srvic as Ett lysflt r forsvunnt ttr Narv, samt at nabolysflt har hullr og r tydlig svkkt, må skifts samtidig Mass hull i glassfibrplatr Sandlagr som står på btongringmur, murhøyd ca 2,1 mtr høy Støpt armrt plat Skyvport i stål md stålplatr som kldning 2010; faktura /crawford 2012; faktura art : fakt art 4391 Sandlagr som står på btongringmur, murhøyd ca 2,1 mtr høy Støpt armrt plat Skyvport i stål md stålplatr som kldning 2010; faktura /crawford 2012; faktura art 4391 Sandlagr som står på btongringmur, murhøyd ca 2,1 mtr høy Støpt armrt plat Skyvport i stål md stålplatr som kldning Sandlagr som står på btongringmur, murhøyd ca 2,1 mtr høy Støpt armrt plat Skyvport i stål md stålplatr som kldning Sandlagr som står på btongringmur, murhøyd ca 2,1 mtr høy Støpt armrt plat Skyvport i stål md stålplatr som kldning Sandlagr som står på btongringmur, murhøyd ca 2,1 mtr høy Støpt armrt plat Skyvport i stål md stålplatr som kldning 2010; faktura /crawford Sandlagr som står på btongringmur, murhøyd ca ASSA Abloy Entranc Systms Norway AS ASSA Abloy Entranc Systms Norway AS Cardo Entranc Solutions Norway AS

46 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 2 av 3 Oppgav Srvic garasjportr, 1 stk Srvic på motorisrt vgbom Srvic på motorisrt vgbom Srvic på motorisrt vgbom Srvic på motorisrt vgbom Srvic på motorisrt vgbom Kontroll brannslukkr Utskifting av lstripovnr i tak, jordfil Jordfil på lanlgg Bstilt (pr år) Utbtalt (pr år) Tomt Bygning Mrknad Lvrandør Utført Tomt Tomt Tomt Tomt Sandlagr Sandlagr Sandlagr IK-Elktro Sandlagr IK-Elktro Sandlagr IK-Elktro Tomt IK-Elktro 1 142, , Tomt Utbdring ttr jordfil , , Sandlagr 2,1 mtr høy Støpt armrt plat Skyvport i stål md stålplatr som kldning 2010; faktura /crawford 2010; faktura /crawford 2010; faktura /crawford 2010; faktura /crawford 2010; faktura /crawford 2012; faktura art : faktura art ; faktura /crawford 2010; faktura /crawford 2012; faktura art 4391 Cardo Entranc Solutions Norway AS ASSA Abloy Entranc Systms Norway AS ASSA Abloy Entranc Systms Norway AS ; faktura /crawford ; fakt art : fakt art 4391 Rf rapport 5209 fra Dragfossn Enrgi Bstilt Os Installasjon Faktura 1647 Ingn fil funnt Anticimx AS Os Installasjon AS ; faktura 3463 NordNorsk Elktrokontroll AS Tiltak planlagt: kr 2006 kr kr kr750 Snr kr 2011; faktura 3463 NordNorsk Elktrokontroll AS Tiltak planlagt: kr 2006 kr kr kr500 Snr kr Faktura (filsøking - YIT avd Fausk faktura for ny dl og montring av dnn kommr snr) Tilbud montring ovrspnningsvrn: kr 5950,- (50% av tilbud datrt 7/5 fra YIT - Rstrnd 50% vidrfakturrs Drift Fausk - avklart md Johan Christian 7/5) Faktura kr 11900,- 50% vidrfakturrs Msta AS v/johan Christian Eriksn ttr avtal

47 Facilit FDVU utskriftsvnnlig Sid 3 av Oppgav Bstilt Utbtalt Bygning Mrknad Lvrandør Utført (pr år) (pr år) Total Utskrift fra fdvunt hos Facility Managmnt AS, tirsdag dn kl 10:46

48 2nd Octobr SUMMARY REPORT Scrning Environmntal Du Dilignc Rviw of Sits ownd by Msta Submittd to: Msta Eindom AS Postboks Lysakr Projct Numbr

49 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 1 BACKGROUND On August 22, 2014, Goldr Associats AS ( Goldr ) was commissiond by Msta Eindom AS (hraftr rfrrd to as th Clint or Msta ), to prform a scrning Environmntal Du Dilignc (EDD) rviw It is Goldr s undrstanding that th Clint is considring to sll its shars of th portfolio on Norwgian proprtis Th total numbr of Sits is 163, hraftr jointly rfrrd to as th Msta portfolio or th Sits In summary, th scrning EDD has consistd of a rviw of information and documnts providd to Goldr by th Clint mainly rgarding tanks, oil/watr sparators, potntial or confirmd contamination, lasholdrs, building us and hazardous building matrials, as wll as information obtaind by Goldr from public databass on surroundings and rgistrd contamination In addition, 14 Sits hav bn subjct to Sit visits, whr information has bn providd to Goldr from intrviws with Sit rprsntativs and from obsrvations Subsquntly, a rlativ nvironmntal risk classification followd by nvironmntal liability cost stimation has bn compltd For furthr information rgarding th mthodology applid, plas s chaptr 2 on mthodology Th purpos of this Scrning Environmntal Du Dilignc (EDD) rviw has bn to assist th Clint in assssing th nvironmntal risk associatd with th Sits Using th mthodology dscribd in brif abov, th main objctivs hav bn to: Idntify nvironmntal issus which may giv ris to or rlat to liability (structural, cultural history or hritag issus has not bn considrd), spcifically, nvironmntal issus associatd with idntifid contamination, oil/watr sparators, tank parks, chmicals storag or othr nvironmntal issus; Idntify aras rlating to nvironmntal complianc with applicabl nvironmntal rgulations; Idntify issus rlating to potntial or confirmd contamination issus; and, Basd on statistics gaind from th Clint mak a cost stimat on rmoval/rplacmnt of old tanks and/or oil sparators also including assumd contaminatd soil whr applicabl Rviw data on mappd asbstos in buildings and masurs don by th Clint prior to this assignmnt This summary rport has bn prpard for th xclusiv us of th Clint and is intndd to supplmnt th Portfolio Summary Tabl prsntd in Appndix 3 with gnral framwork information and portfolio aggrgat statistics of potntial issus of concrn idntifid during th cours of this Scrning EDD rviw 2 nd Octobr 2014 Projct No

50 SUMMARY REPORT - MESTA EDD 2 METHODOLOGY 21 Gnral Mthodology Th gnral mthodology usd by Goldr in carrying out th Scrning EDD rviw has bn as follows: Collction of basic information: g information on location, ag, typs, numbrs and volums of storag tanks and oil sparators Rportd incidnts and authority inspctions tc has bn rviwd whr availabl S full list of rfrncs providd in Appndix 1 Through rviw of publicly availabl information (s Appndix 1) sit snsitivity has also bn assssd Rviw of slctd documnts: of nvironmntal rlvanc, providd by th Clint upon rqust of Goldr Documnts includd ar tank and oil sparator information (ag, matrial tc), inspction rports, nvironmntal inspction/rmdiation rports and gnrally rports of nvironmntal rlvanc which wr rviwd in ordr to assss any confirmd or potntial prsnc of subsurfac contamination Information collctd from national rgistrs: on risk classification, any invstigations and rmdiation conductd was obtaind for th majority of th Sits Information rlvant for assssmnt of nvironmntal complianc issus g inspctions prformd rcntly by th local nvironmntal dpartmnt has also bn rviwd whn availabl Rlativ nvironmntal risk classification: basd on th information collctd, all Sits wr classifid according to a rlativ nvironmntal risk classification systm Th risk classification is basd on a classification systm dvlopd for th portfolio with critrias st up by Goldr Th rlativ risk classs applid ar: high risk, mdium risk and low risk For furthr information on risk rating, s Sction 6 Rlativ Environmntal Risk Classification Environmntal costing: Th nvironmntal costs hav bn calculatd manually by assigning ach Sit to a probabl, bst and worst cost, rspctivly Th prsntd costing in this rport solly rprsnts costs associatd with invstigation and rmdiation activitis rgarding tanks, oil/watr sparators Th costing mthodology applid in this Scrning EDD rviw is prsntd in furthr dtail in Chaptr 7 of this rport Data documntation: Data for ach sit has bn documntd in a wb basd sharpoint databas dvlopd by Goldr Each sit is documntd in trms of gnral information (g sit id, sit nam, location tc), dscription of th sit and th surrounding ara, currnt sit activitis (numbr and typ of storag tanks and oil/watr sparators, prmits, tank inspctions and authority dmands), contamination issus (g known impacts, invstigations and rmdiation), and th Goldr rlativ nvironmntal risk classification Rporting: This Summary Rport was prpard togthr with Appndix 3 containing th portfolio summary tabl for th Sits Th summary tabl prsnts th information collctd and nvironmntal issus of potntial concrn idntifid togthr with th rlativ nvironmntal risk classification on a sit spcific basis Th rsults of th cost calculations ar prsntd in Tabl 2 in Chaptr 73 of this rport 2 nd Octobr 2014 Projct No

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Hattfjelldal garasje

Hattfjelldal garasje Hattfjelldal garasje Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hattfjelldal Garasje Kort sagt - Verksted/garasje, Sandlager og Rubbhall - Rett ved Hattfjelldal sentrum - Romslig tomt - Sandlager

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger)

Jfe^. BRUKERMANUAL. Skruklyper for stål (for løft i alle retninger) BRUKERMANUAL Skruklypr for stål (for løft i all rtningr) Modllr SBE, SBBE, SBbE og SBCE Jf^. Ls dnn brukrmanualn før skruklypn anvnds. Sørg for at nhvr prson som skal bruk skruklypn får n kopi av dnn manualn.

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav.

10.2 FAGVERK. Bjelke-fagverk Dette er konstruksjoner som er aktuelle for store spennvidder eller spesielle funksjonskrav. 220 C10 RAMMER OG FAGVERK 10.2 FAGVERK Bjlk-fagvrk Dtt r konstruksjonr som r aktull for stor spnnviddr llr spsill funksjonskrav. a) akbjlk b) I-bjlk c) Etasjfagvrk Figur C 10.4.a r n typisk takkonstruksjon,

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer