Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning ,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE"

Transkript

1 Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning ,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

2

3 Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard - Lys og rivlig - 2 Sovrom

4

5 LYST OG FINT KJØKKEN Innhold Sor gang, bad, 2 sovrom, su, kjøkkn, og bod/knisk rom Aral r oppmål av aksmann, og ikk konrolmål av mglr

6

7 STORT BAD Bliggnh Eindommn liggr i ablr og snral boligområd på Sraumn, i Sørfold kommun Forholdsvis kor avsand il barnhag, barnskol, idrsanlgg og div friidsakivir Offnlig konorr og non buikkr i nærområd

8

9 LYS OG FIN STUE Byggmå Hus r fundamnr på singrunn md sinfylling Bongsøp pla på mark Vggn r md bindingsvrk, god isolring, uvndig kldning, og innvndig md mdf - plar Vindur r md 3 - lags nrgiglass md løs unpåliggnd sprossr Yrdør i hvi uførls md glass Innvndig r d skyvdørr av mdf i hvi uførls Sprrak md w - aksolr Kaldlof md adkoms fra n sovrom Fornkl undrak, og akkk md Dcra/Powrch sålplar Takrnnr og ndløp i sål Elmnpip i su, un vdovn Varmkablr i gangn, bad, su, og kjøkkn Trmosar for hvr rom S vdlag aks for ufyllnd bskrivls

10

11 TO SOVEROM I BOLIGEN Tom Gnr 53, Bnr 450 i Sørfold kommun Tomn r opparbid md sor asfalr parkringplass Asfal langs hl øsr langsid av hus frm il inngangn Øvrig dlr av omn r md singl langs husvggn, og d gjnsår no opparbidls av uområdn Tomaral: 651m² Tomyp: Eirom Aral r opplys fra marikklrappor, og r oppgi fra kommunn som usikkr aral Evnull aralavvik vd snr oppmåling aksprs av kjøpr S forøvrig vdlag marikklrappor

12

13 HALLEN ER ROMSLIG Sandard Nyr nbolig md fin sandard Bolign r bygg r TEK-10 slik a d r god md isolring, og varmgjnvinning i hus Så hr kan man bo god S forøvrig aks for nærmr bskrivls av sandard Hvivarr fas Insallasjon Ingn hvivarr følgr md i handln

14

15 STOR TERRASSE Aralr md mr All all fra vdlag aks av Knnh Johansn dar Bra/P-rom 96/92 m² Byggår: 2012 Boligyp Enbolig Eirforhold Slvirbolig

16 Oppdrag /215056/SW Eir Oddvig Tvin Holh Tinglys forpliklsr/righr Fra indommns grunnbokblad dar ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: ELKEM AS ORGNR: TIL: SISO ENERGI AS ORGNR: ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: SISO ENERGI AS ORGNR: TIL: ELKEM AS ORGNR: ERKLÆRING/AVTALE Righshavr: ELKEM AS ORGNR: Ovrfør fra: 1845 / 53 / 49 / / Bsmmls om vannr Righn r gi gnr 100 bnr 1 GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: ELKEM AS ORGNR: TIL: SISO ENERGI AS ORGNR: ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: SISO ENERGI AS ORGNR: TIL: ELKEM AS ORGNR: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Righshavr: SØRFOLD KOMMUNE ORGNR: Forkjøpsr vd salg av ubbygd om Tilliggnd righr Ingn kjn

17 Bsikigls Bsikig av Sian Wiksrøm Adkoms Fra kommunal vi Bbyggls Områd r bbygd md friliggnd nbolig på romslig omr Vann- og kloakkforhold Eindommn r ilkny kommunal vann og avløp Adgang il uli Kun n bruksnh i bolign Frdigas/bruksillals Forliggr frdigas dar: Kommunal avgifr Kr 7143,- for 2015 Årsgbyr for rnovasjon kommr i illgg Pris ca kr 3000,- pr år Eindommns ligningsvrdi Kr ,- ifølg ligningskalkulaor på hps://wwwskaanno/ Fyring Varmkablr i gang, su og kjøkkn Muligh for vdovn i sun Parkring Parkring på gn grunn Ovragls Ovragls r nærmr aval

18 Ansvarlig mglr Eindomsmglr Sian Wiksrøm Enrgimrkning Bolign r ikk nrgimrk Eirskifforsikring D r ikk gn irskifforsikring Offnlig planr/ Rgulringsbs Aralbrukn for indommn r fassa il bolig Forbhold fra slgr Eindommn slgs for dødsbo Kjøpr kan drfor innha n svakr kjøpsrslig silling nn vd ordinær salg hvor slgr slv bbor indommn og avgir opplysningr om dnn Spsill/ uvanlig avalforhold Ingn kjn Divrs I hnhold il lov om hvivasking av , hvor formål md lovn r å forbygg og bkjmp hvivasking av uby fra sraffbar handlingr D innbærr a indomsmglr og andr rapporringsplikig har få vrkøy som bidrar il å øk oppdaglssrisikon for hvivaskingshandlingr og samidig kan forhindr a man slv blir uny i n slik prosss Mglrs vdrlag r aval il fas pris kr ,- Omkosningr for kjøpr Dokumnavgif il San, 2,5 % av salgsum Rgisrring av irskif kr 525- Gbyr for grunnboksuskrif kr 172,- (gjldr for hvr gnr og bnr) Rgisrring av pandokumn kr 525,- Byggknisk spsifikasjon og aralbskrivls D gjørs oppmrksom på a byggknisk spsifikasjon og aralbskrivls r basr på vdlag aks i h Norsk Sandard (3940), og r ikk konrollr av mglr NS 3940 dfinrr bruksaral som noaral og aral av bruksnhns innvndig vggr (NS pk 33) Aral av primærrom (P-ROM) r primærrommns noaral og aral av innvndig vggr mllom diss I NS 3940 r noaral dfinr som aral mllom omslund bygningsdlr (NS pk 35) Primær rom kan for ksmpl vær oppholdsrom,

19 sovrom, kjøkkn, nr, bad og rom for kommunikasjon mllom diss Ufullsndig prospk D gjørs oppmrksom på a d ikk r fullsndig prospk Kompl prospk md aks, gnrklæring og vnull vdlgg liggr bakrs i salgsoppgavn OBS: D r n dl av slgrs opplysningsplik og kjøpr plikr å gjør sg kjn md dnn før budgivning Taks Typ aks: Vrdi- og lånaks Rapporansvarlig: Knnh Johansn Normal markdsvrdi: ,- Taks dar: Vikig informasjon Vi anbfalr all å a md sg n sakkyndig prson på n vnull visning Når d gjldr øvrig knisk spsifikasjonr vdrørnd bolign og indommn llrs, vnnligs sudr vdlag aks og/llr ilsandsrappor nøy Tilbud r un forbindligh Vår konor r un ansvar for mulig fil i dnn salgsoppgavn Slgr har ovrla al salgsarbid il oss, også å fora visning All forhandlingr må førs md vår konor Drsom D ønskr å gi bud på indommn br vi Dm bny vdlag budskjma All bud vil bli lag frm for slgrn il avgjørls Vi kan biså md ufylling av budskjma Solg som dn r Eindommn slgs i dn forfaning dn r undr visning Salg følgr Avhndingslovn 3-9: Endå igdomn r sl som han r llr md liknand allmn arhald, har igdomn likvl mangl dr d følgr av 3-7 llr 3-8 Eigdomn har også mangl drsom han r i vsnlig ringar sand nn kjøparn hadd grunn il å rkn md u i frå kjøpsummn og ilhøva llrs Kjøpr kan drfor ikk påbrop sg non andr bsmmlsr r avhl Kapil 3, nn d som følgr dirk av 3-9 D rdusrr slgrs ansvar r avhndingslovn og vil vær n dl av konraksvilkårn, drsom man ikk rsrvrr sg mo avhl 3-9 vd budgiving Oppgjør Full oppgjør før ovragls

20 Budgivning Frmgangsmå vd budgivningn og budgivrs righr og plikr

21 Fra 1 Januar 2014 r d vda ndringr i rglr om budgivning D innbærr blan ann krav il skrifligh og lgiimring For a d skal kunn gjnnomførs på n forsvarlig må vil mglr kun formidl bud, sam budforhøylsr md minimumsfris på 30 minur Orinr dg i god id md mglr for nærmr informasjon Dn vsnlig ndringn bsår i a budrundr skal dokumnrs, vd a kommunikasjonn undr budgivningn skal skj skriflig, og a budgivr må lgiimr sg Elkronisk mldingr, for ksmpl -pos og SMS, llr bruk av budgivningsplaformr, vil oppfyll krav il skrifligh Gnrll plikr vd budgivning Mglr skal lgg il r for n forsvarlig avvikling av budrundn Mglr skal syr budgivningn vd blan ann å avpass mpo slik a oppdragsgivr og akull inrssnr kan sikrs forsvarlig grunnlag for sin handlingsvalg Mglr skal llrs løpnd biså og gi råd il båd slgr og budgivr når d gjldr budgivningn Skriflig bud og aksp, signaur og konroll av budgivrs idni Vd oppdrag som r inngå r 1 januar 2014, kan mglr bar opplys slgr llr mulig kjøpr om bud som r gi skriflig D samm gjldr budforhøylsr og mobud, sam vnull aksp llr avslag fra slgr I illgg må budgivr ha lgiimr sg og avgi signaur ovrfor mglr før bud formidls Mglr plikr å skriflig opplys d involvr i budrundn om saus i budgivningn D skal opplyss om buds sørrls, vnull forbhold og akspfris il oppdragsgivr, budgivr og øvrig inrssnr, mn bar i dn grad d r nødvndig og mulig Vikig avalrslig forhold 1 D ksisrr ingn angrr vd salg/kjøp av fas indom 2 Når bud r innsnd il mglr og han har formidl innhold i bud il slgr (slik a slgr har få kunnskap om bud), kan bud ikk kalls ilbak Bud r da bindnd for budgivr frm il akspfrisns uløp, md mindr bud før dnn id avslås av slgr llr budgivr får mlding om a indommn r solg il n annn (man bør drfor ikk gi bud på flr indommr samidig drsom man ikk ønskr å kjøp flr nn n indom) 3 Slgr sår fri il å forkas llr akspr hvr bud, og r for ksmpl ikk forplik il å akspr høys bud 4 Når n aksp av bud har komm frm il budgivr innn akspfrisns uløp r d inngå n bindnd aval 5 Husk a også vnul bud fra slgr il kjøpr (såkal mobud ), avalrslig r bindnd ilbud som mdførr a d forliggr n aval om salg av indommn drsom bud i r id aksprs av kjøpr

22 Forbrukrinfo Frmgangsmå vd budgivningn og budgivrs righr og plikr

23 Gjnnomføring av budgivning 1 På forspørsl vil mglr opplys om akull bud på indommn, hrundr om rlvan forbhold 2 All bud skal inngis skriflig il mglr, som formidlr diss vidr il oppdragsgivr Krav il skrifligh gjldr også budforhøylsr og mobud, aksp llr avslag fra slgr Før formidling av bud il oppdragsgivr skal mglr innhn gyldig lgiimasjon og signaur fra budgivr Krav il lgiimasjon og signaur r oppfyl for budgivr som bnyr -signaur, ksmplvis BankID llr MinID Md skriflig bud mns også lkronisk mldingr som -pos og SMS når informasjonn i diss r ilgjnglig også for ridn 3 E bud bør innhold indommns adrss (vnul gnr/bnr), kjøpsum, budgivrs konakinformasjon, finansiringsplan, akspfris, ovraklssdao og vnull forbhold som for ksmpl usikkr finansiring, salg av nåværnd bolig ol Normal vil ikk bud md forbhold bli akspr før forbhold r avklar Konfrr gjrn md mglr før bud avgis 4 Mglr skal lgg il r for n forsvarlig avvikling av budrundn I forbrukrforhold (dvs dr oppdragsgivr r forbrukr) skal mglrn ikk formidl bud md korr akspfris nn kl 1200 førs virkdag r sis annonsr visning Er dnn frisn bør budgivr ikk s n korr akspfris nn a mglr har muligh il, så lang d r nødvndig, å orinr oppdragsgivr, budgivr og øvrig inrssnr om bud og forbhold D bør ikk gis bud som diskriminrr llr ulukkr andr budgivr Drsom bud inngis md n fris som åpnbar r for kor il a mglrn kan avvikl budrundn på n forsvarlig må som sikrr oppdragsgivr og inrssnr ilsrkklig grunnlag for sin handlingsvalg, vil mglr fraråd budgivr å sill slik fris 5 Mglrn vil uoppfordr gi sin vurdring av d nkl bud ovrfor oppdragsgivrn, når bud r gi innnfor frisn i punk 4 6 Mglrn skal så lang d r nødvndig og mulig hold budgivrn skriflig orinr om ny og høyr bud og vnull forbhold Mglr skal så snar som mulig bkrf skriflig ovrfor budgivr a budn drs r moa 7 Er a handl har komm i sand, llr drsom n budrund avslus un a handl r komm i sand, kan n budgivr krv kopi av budjournaln i anonymisr form 8 Kopi av budjournal skal gis il kjøpr og slgr un ugrunn opphold r a handl r komm i sand Drsom d r vikig for budgivr å bvar sin anonymi, bør bud frmms gjnnom fullmkig Budskjma fås som vdlgg il salgsoppgavn llr kan lass nd på wwwaindomno Drsom du har non spørsmål kan du konak mglr for nærmr informasjon Eindomsmglr Sian Wiksrøm Fagansvarlig

24 Aindom Advoka Sigurd A Rfvik indom AS Org nr wwwaindomno Konak Sian Wiksrøm m: : Tlf:

25 VEDLEGG

26 RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: E-pos: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Brgvin 4, 8226 STRAUMEN Marikklnr Gnr 53 Bnr 450 Kommun Sørfold Hjmmlshavr() Pr Sørnsns bo Dao for bfaring Bruksaral: 96 m 2 Bruksaral primærdl (P-ROM): 92 m 2 Tomaral: 651 m 2 Normal markdsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Ønskr du å sjkk rapporns gyldigh? Skann QR-kodn md din mobillfon, llr bsøk hp://aksvrifisringniono

27 Eindomsbgnls, hjmmlshavr mm Adrss Brgvin 4 Posnr Possd 8226 STRAUMEN Rkvirn Pr Sørnsns bo Hjmmlshavr() Pr Sørnsns bo Tilsd/opplysningr gi av Knnh Johansn VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Gnr 53 Kommun Sørfold Prmissr - Gnrll opplysningr Bnr 450 Fsnr Sksjnr Bolignummr Områd/bydl Bsikiglssdao Bfaringn r ufør som n visull bsikigls un målingr llr inngrp i konsruksjonn Hus r rlaiv ny, og rklamasjonsrn ovrfor nrprnørr r forsa gjldnd, mn for å avdkk vnull skjul fil og manglr, må d as n ilsandsrappor Hus r md kaldlof md adkoms fra luk på d mins sovromm Lukn og kaldlof var ikk ilgjnglig for inspksjon undr bfaringn, og d oppfordrs il å konrollr d nærmr Sammndrag Kuran og flo nbolig md fin bliggnh for områd Asfalr uområdr langs inngangspari, og akovrbygd inngang md rinnløs adkoms Øvrig dlr av omn r no ufrdig Opparbidls må pårgns Hus har god knisk sandard No mrkr på vggn r hullaking, og opphng Skad på gulvlis i gangn På grunn av dårlig finish mllom vgg og laminagulv, bør d monrs vasklisr i sua Tilkobling av akndløp il ovrvannsldning i ndkan av akndløpn r ufrdig og r ikk ilkobl Rkkvrk på langsidn i forkan av balkongn r for dårlig avsiv Rkkvrk bulr uovr i n bu, og må rs opp og forsrks Områdbskrivls - Bliggnh - Miljø Eindommns bliggnh r ca 400 m nord for Sraumn snrum Til skol, barnhag, og idrsanlgg øs for snrum, r d ca m Nærområd bsår av annn småhusbbyggls Usik uovr nærområd, og god lys og solforhold Rgulringsmssig forhold Eindommn r rgulr il boligformål Eindommns om Tomaral (m 2 ) Typ om 651 Ei Fsidns uløpsår Årlig fsavgif Borfsrs navn Tomns bskaffnh (også vann, vi, kloakk mm) Tomn r opparbid md sor asfalr parkringplass Asfal langs hl øsr langsid av hus frm il inngangn Øvrig dlr av omn r md singl langs husvggn, og d gjnsår no opparbidls av uområdn Eindommn r ilkny kommunal vann og avløpssysm, og har adkoms dirk fra kommunal asfalr vi Trrngforhold Fla og l skrånnd rrng Brgvin4 8226STRAUMEN Gnr:53Bnr:450 Sid1av TaksmannKnnhJohansn KnnhJohansn

28 Eindommns bygningr VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Typ bygg Byggår Rhab-/ombygd år A Enbolig 2012 Likningsvrdi (år) Kjøpsår Kjøpsum / Kospris Forsikringsslskap Ikk oppgi Polisnummr Typ forsikring Ikk oppgi Bygningsmssig bskrivls Fundamnring, grunnmur og kjllrgulv Hus r fundamnr på singrunn md sinfylling Bongsøp pla på mark Konsruksjonsmod ovr grunnmur og uvndig fasadr Vggn r md bindingsvrk, god isolring, uvndig kldning, og innvndig md mdf - plar Dørr og vindur Vindur r md 3 - lags nrgiglass md løs unpåliggnd sprossr Yrdør i hvi uførls md glass Innvndig r d skyvdørr av mdf i hvi uførls Døra il knisk rom/bod, r vanlig hngsl dør Balkongdør md glass il balkongn Takkonsruksjon md yrak Sprrak md w - aksolr Kaldlof md adkoms fra n sovrom Kaldlof var ikk ilgjnglig undr bfaringn, og kno/krok for å åpn lukn manglr D oppfordrs il å konrollr kaldlof nærmr, og d a forbhold om vnull avvik Fornkl undrak, og akkk md Dcra/Powrch sålplar Takrnnr og ndløp i sål Takndløpn r ufrdig i uløp Prmann ilkobling il ovrvannsldning r ikk fullfør Pipr, ildsdr og oppvarming Elmnpip i su, un vdovn Varmkablr i gangn, bad, su, og kjøkkn Trmosar for hvr rom Bad og vaskrom Bad kombinr md vaskrom Våromsblgg på gulv, og våromsplar på vggn Dusjhjørn md dusj på vggn, md forhng Toal, og opplgg for vaskmaskin Badromsinnrdning i hvi uførls md srvan, langskap, o ovrskap, spil, og lys Mkanisk avrkk fra bad Kjøkkn Kjøkkninnrdning md hvi skrog, og hvi profilr mdf - fronr Bnkplar md lamina Vggplar ovr kjøkknbnkn Opplgg for oppvaskmaskin Mkanisk avrkksvif fra komfyrplass Innrdningn r md skrog md ovrskap md rom undr for oppvaskmaskin llr kjølskap, alrnaiv å monr vanlig dørfron 3 skapfronr ovr oppvaskkum Enkl oppvaskkum På andr vggn r d dobbl glasskap, og vanlig ovrskap To skuffsksjonr og hjørnskap Forlng bnkpla som gjør d mulig å monr flr skap Enkl sandard Innvndig ovrflar Gulvn r md klikklamina i all rom I sua i sørøsr hjørn r lamina avslu non mm unfor gulvlisn Mindr ujvnhr nkl plassr langs gulvlisn llrs Vasklis burd vær monr Badromsgulv r md vinylblgg, og bodn/knisk rom r også md vinyl våromsblgg Vggn r md mal mdf - plar Bad r md våromsplar på vggn Mal himlingsplar i akn No mrkr r hullakingr og opphng på vggn Mrkr/skad på gulvlis il vnsr i gangn når du kommr inn Enkl plassr r d li dårlig "finish" Ellrs md minimal brukssliasj Elkrisk anlgg Sikringsskap i bodn md auomasikringr 9 sk 16 - amprs, og 1 sk 20 - amprs kursr 50 - amprs hovdsikring Bra usyr md sømuak Anlgg r ikk nærmr konrollr VVS-insallasjonr Avløpsrør i pvc Vannrør i plas, rør i rør, md rørskap i bodn lirs varmvannsbrdr Flxi vnilasjonsaggrga i bodn md balansr vnilasjon for all rom Ann Ugang fra su il balkong på 27 m2 som r dlvis akovrbygd Rkkvrk på langsidn i forkan av balkongn r for dårlig avsiv D må rs opp og forsrks Snralsøvsugr r monr md uak i gangn Dnn r ikk funksjonss Brgvin4 8226STRAUMEN Gnr:53Bnr:450 Sid2av TaksmannKnnhJohansn KnnhJohansn

29 Aralr mm AREALBEREGNING Aralmålingn i dnn rapporn måls r bransjsandardn "Taksbransjns rningslinjr vd aralmåling av boligr" Rningslinjn har NS 3940:2012 som ugangspunk, mn innholdr prsisringr for aralbgrpr og dfinisjonr i forbindls md aralmåling vd omsning og/llr vrdising av bonhr Vd mosrid mllom NS 3940:2012 og "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" llr annn olkningsvil r d spsill rgln for aralmåling av boligr i Taksbransjns rningslinjr lag il grunn "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" ugis av Informasjonsslskap Vrdi og r også ilgjnglig på wwwnioaksno og wwwnfno D vikigs prsisringn r: - Aral oppgis i hl kvadramr i rapporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fan sd - Bruoaral (BTA) r vd aksring dfinr som aral som bgrnss av omslund yrvgg i gulvhøyd og /llr il mid i skillvggn il annn bruksnh og/llr fllsaral - Bruksaral (BRA) r bruoaral (BTA) minus aral som oppas av yrvggr Målvrdig AREALER Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i asjskillr for rapp, hisr, sjakr og lignnd, rgns ikk md i asjns aral Hvis rapp inngår i åpningn, rgns rappns horisonalprojksjon md i asjns aral Rom skal ha akoms og gangbar gulv Rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig MARKEDSFØRING Vd markdsføring av boligr skal BRA og P-ROM oppgis Dnn rapporn visr hvilk rom som inngår i kagorin P-ROM og S-ROM Fordlingn r basr på rningslinjn og aksmannns g skjønn En bruksndring av rom kan ha bydning for hvilkn kagori romm ilhørr For brgning av bygningsaralr i forbindls md omrs unyls gjldr gn målrglr Bygg A: Enbolig - aralr Easj Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg A: Enbolig - romfordling Easj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) 1 Sor gang, bad, 2 sovrom, su, og kjøkkn Bod/knisk rom Sum all bygg Sum all bygningr VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Kommnarr il aralbrgningn Araln måls r Taksbransjns rningslinjr vd aralmåling av boligr Dr d kan vær vil om hva som r primærrom og skundær rom, fasss d r skjønn Kommnarr il planløsningn Planløsningn r md livsløpssandard, og md rinnfri adkoms unfra Kommnarr il Grunnboksblad mm Hflsr: Eindommn r ikk konrollr for hflsr Brgvin4 8226STRAUMEN Gnr:53Bnr:450 Sid3av TaksmannKnnhJohansn KnnhJohansn

30 Tknisk vrdibrgning VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Brgnd byggkosnadr, Hovdbygg A kr Vrdirduksjon -Hovdbygg 3 % kr Brgnd byggkosnadr r fradrag = kr Saml sum brgnd byggkosnadr = kr Tomvrdi inkl opparbidls + kr Sum brgn knisk vrdi = kr Markdsanalys Erspørsln r boligr i Sraumn har vær markr øknd d sis par årn Rlaiv sor rspørsl Hus liggr fin il for områd, og md snrum innn kor gangavsand God byggknisk sandard Markdsvrdi r sa u fra n hlhlig vurdring av om, bliggnh, boligsandard, rspørsln, og markdssiuasjonn på aksdagn Vrdikonklusjon Oppdragsgivr må konrollr d dokumn for vnull fil og manglr før d bnys! Eindommn r ikk konrollr for skjul fil og manglr U i fra visull bsikigls og innhnd opplysningr ss: Dagns normal salgsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Undrskrifr Sd og dao Taksingniør Fausk, Dokumnkonroll Knnh Johansn Frmlag: Kar, gningr, og marikklbrv Vdlag: Plangning Brgvin4 8226STRAUMEN Gnr:53Bnr:450 Sid4av TaksmannKnnhJohansn KnnhJohansn

31 Sørfold kommun Tknisk/Næring AU Bygg AS Brgvin STRAUMEN A Ol Johan Ullvang Dlgr vdak Dlgr knisk/næring - nr 31/2012 Drs rf: Vår rf Saksbhandlr Dao 2012/783 Eirik Sndal, Frdigas for nbolig gnr 53/450 Vi visr il søknad om frdigas for nbolig moa Kommunn gir hrvd frdigas for ovnnvn ilak, jf plan- og bygningslovn Frdigasn gis r søknad når d forliggr nødvndig sludokumnasjon og rklæring om frdigsillls, jf byggsaksforskrifn 8-1 Frdigasn r ikk n bkrfls på byggs knisk kvali, mn n bkrfls på bygningsmyndighns avsluning av sakn Bygningn llr dlr av dn må ikk as i bruk il ann formål nn d som r fassa i d illalsr som r gi Drsom du har non spørsmål, a konak md undrgnd Klagadgang Vdak kan påklags Klagfrisn r 3 ukr rgn fra dn dagn da brv kom fram il påfør adrssa D r ilsrkklig a klagn r poslag innn frisns uløp Klagn skal snds skriflig il Sørfold kommun, angi vdak d klags ovr, dn llr d ndringr som ønsks, og d grunnr du vil anfør for klagn Drsom du klagr så sn a d kan vær uklar for oss om du har klag i r id, bs du også oppgi når dnn mlding kommr frm Md viss bgrnsningr har du r il innsyn i sakns dokumnr Fylksmannn i Nordland r klaginsans i sakn Md hilsn Eirik Sndal Avdlingsingniør Posadrss Tlfon Tlfaks Bank Orgnr Sørfold Kommun, Rådhus, 8226 Sraumn E-pos: wwwsorfoldkommunno

32 Kopi il: Pr Sørnsn Sraumvassvin 1K 8226 STRAUMEN Sid 2 av 2

33

34 SORFOLD KOMMUNE Eiandonifflyggsd Konwul Grr Gow Adras Sorfold Brgvin 8226 SIRAUMEN Bigurrarr Brulw 1111 Kisi - k«bd WC Tikward admor TOrwori Wdor rsl lords EWgdw rpnr Norm nr Oal- w Fair ialw d alr nr jonwr kialdcn 1 1 Bnvin

35 kontrakts TEGN/NGER C TH -1,8 M PA TAKOVERBYGG/TERRASSE + 0, 6 M + 20 CM PA SOV 105 B TH 1 M INNERDØRER/UTVBOD FJERNET/SNUSIRKEL 1,6 M A TH +1,2 M PA LENGDEN/ +1,2 M PA LENGDEN INNGANG/UTVBOD PLATTING M/TAKOVERBYGG V/STUE HUSTYPE BERIT DATA DMIGN SYSTEM rgi Whaia INS Til v : Ovrhalla Indusrir AS Ovrhalla Indusnr AS 7863 Ovrhalla Fax Epos posoovrhanahus no nr: r: :1 : TH RIT 2 Fasadr C Dnn n kon frk bn s un sa kk fro Onrhalla Ind AS

36 Uskrif hp://wwwsindomno/srucurs/prinprparhm Sid 1 av

37 Marikklrappor MAT0001 Saml rappor for marikklnh For marikklnh: Kommun: SØRFOLD Gårdsnummr: Bruksnummr: Uskrifsdao/klokksl: kl 14:09 Produsr av: Grd Pdrsn Sid 1 av 7

38 Marikklnh Marikklnhsyp: Grunnindom Bruksnavn: Eablringsdao: Skyld: 0 Er inglys: Ja Har fsgrunnr: Ni Er sksjonr: Ni Aralrappor Tks Aral (m2) Kommnar Brgna aral for 53 / Eirforhold Tinglys irforhold Roll Saus Fødsd/orgnr Navn Bruksnh Adrss Hjmmlshavr Død Andl 1 / 1 Forrningr Forrningsyp Årsak il filring Tinglysingssaus Tinglysingssausdao Forrningsdao Marikklføringsdao Signaur Oppmålingsforrning Tinglys mym Roll Marikklnh Aralndring Avgivr / Moakr / Oppmålingsforrning Tinglys mym Roll Marikklnh Aralndring Avgivr / ,4 Moakr / , Sid 2 av 7

39 Adrssr Adrssyp Adrssnavn Adrssillggsnavn Adrsskod Adrssnr Krsr Vgadrss Grunnkrs: 0204 Valgkrs: 6 Kirksogn: Posnrområd: 8226 Tsd: 7702 Bygning og bygningsndring Bygningsnr: Løpnr: Bygningsndringskod: Bygningsyp: Garasjuhus annks il bolig Næringsgrupp: Bygningssaus: Ta i bruk Enrgikildr: Easj Easj Anall bonhr BRA bolig BRA ann BRA oal H Bbygd aral: Bruksaral bolig: BRA ann: Bruksaral oal: Alrnaiv aral: Alrnaiv aral 2: 0 Oppvarming: 0 0 An boligr: An asjr: Vannforsyning: 0 1 Daor: Rammillals: Igangsingsillals: Avløp: Ta i bruk: Har his: Ni Midl bruksillals: Frdigas: Bruksnhr Adrss Bruksnhsnummr Bruksnhsyp Bruksaral An rom Kjøkknilgang Bad WC Marikklnh Unummrr bruksnh /450 Bygningsnr: Løpnr: Bygningsndringskod: Bygningsyp: Enbolig Næringsgrupp: Bygningssaus: Enrgikildr: Bolig Frdigas Easj Easj Anall bonhr BRA bolig BRA ann BRA oal H Bruksnhr Bbygd aral: Bruksaral bolig: BRA ann: Bruksaral oal: Alrnaiv aral: ,7 0 95,7 0 Alrnaiv aral 2: 0 Oppvarming: An boligr: An asjr: Vannforsyning: 1 1 Daor: Rammillals: Igangsingsillals: Tilkn off vannvrk Avløp: Offnlig kloakk Ta i bruk: Har his: Ni Midl bruksillals: Frdigas: Sid 3 av 7

40 Adrss Bruksnhsnummr Bruksnhsyp Bruksaral An rom Kjøkknilgang Bad WC Marikklnh H0101 Bolig 95,7 2 Kjøkkn /450 Konakprsonr Roll Fødsdao/orgnr Navn Bruksnh Adrss Tilakshavr 8226 STRAUMEN Sid 4 av 7

41 N Ovrsikskar for 53 / 450 Målsokk 1:1 000 EUREF89 UTM Son 33 Sid 5 av 7

42 N Tig 1 (Hovdig) 53 / 450 Målsokk 1:250 EUREF89 UTM Son 33 Sid 6 av 7

43 Aral og koordinar Aral: 651 Aralmrknad: Rprsnasjonspunk: Koordinasysm: EUREF89 UTM Son 33 Nord: Øs: Grnspunk / Grnslinj Yr avgrnsing Grnsmrk ndsa i / Lngd Grnspunkyp / Hjlplinjyp Målmod Radius Løpnr Nord Øs Nøyakigh 96 GPS kinmaisk (Ral im kinmaic) , ,74 Jord 1, , ,55 Fjll 25, , ,90 Jord 9, , ,96 Jord 18, , ,61 Jord 15, , ,18 Jord 4, , ,11 Fjll 3, , ,82 Ikk spsifisr 15, , ,11 Jord 9,64 Offnlig godkjn grnsmrk Ikk hjlplinj Offnlig godkjn grnsmrk Ikk hjlplinj Ann grnsmrk Ikk hjlplinj Offnlig godkjn grnsmrk Ikk hjlplinj Offnlig godkjn grnsmrk Ikk hjlplinj Offnlig godkjn grnsmrk Ikk hjlplinj Offnlig godkjn grnsmrk Ikk hjlplinj Umrk Ikk hjlplinj Offnlig godkjn grnsmrk Ikk hjlplinj 96 GPS kinmaisk (Ral im kinmaic) Trrngmål Trrngmål Trrngmål Trrngmål GPS kinmaisk (Ral im kinmaic) GPS kinmaisk (Ral im kinmaic) GPS kinmaisk (Ral im kinmaic) Sid 7 av 7

44 KONTRA KTS TEGNINGER x16 F 5x16 F 11x16 F x12 L 5x12 L,G 105, m2 SOVERO4A ', 118 rn2 SOVERO --> - - -> J :4: STUE/KJØKKEN 445 m i021 10x21 1 ' N ' - / X 103 VBAD/VASK, s 71 rn2 G ' o (r) - - 8,, 101 GANG, 147 m2 102 N >c BOD ' ` 40 m2 SNITT A-A 24 11x12 L 11x12 L PLAN Aralbrgningr i hh NS g plan SUM : BYA : Bruksaral BRA i M2 Uvndig Pr 9asj5 3 bod/garasj ourt1 BRA C TH - 1,8 MTAKOVERBYGG/TERRASSE + 0,6 M + 20 CM PA SOV 105 B TH 1 M INNERDØRER/UTVBOD FJERNET/SNUSIRKEL 1,6 M HUSTYPE BERIT A TH +12 M PA LENGDEN/ +12 M PA LENGDEN INNGANG/UTVBOD PLATTING M/TAKOVERBYGG V/STUE DATA DESIGN SYSTEM rfil i9/hala//1/5 T Ovrhalla Indusrir AS h v r: I : Ovrhalla Indusnr AS mm n : 7863 Ovrhalla Tlf Fax Epos posqovrhailahus no r: Planr o sni N I: 1 : 100 : TH Pr : BERIT r 1 0 Dnn nin kon kkbn ns un sa kk f ra Ovrbollo Ind AS

45 Du har søk på: Knr: 1845 Gnr: 53 Bnr: 450 Fnr: Snr: Rgisrringsnh: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr: HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjmmlshavr: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpsum: Omsningsyp: Fri salg SØRENSEN PER KJELL FNR: PENGEHEFTELSER ERKLÆRING/AVTALE Righshavr: ELKEM AS ORGNR: Ovrfør fra: 1845 / 53 / 49 / / Bsmmls om vannr Righn r gi gnr 100 bnr 1 Md flr bsmmlsr GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: ELKEM AS ORGNR: TIL: SISO ENERGI AS ORGNR: ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: SISO ENERGI AS ORGNR: TIL: ELKEM AS ORGNR: ERKLÆRING/AVTALE Righshavr: ELKEM AS ORGNR: Ovrfør fra: 1845 / 53 / 49 / / Bsmmls om vannr Righn r gi gnr 100 bnr 1 GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: ELKEM AS ORGNR: TIL: SISO ENERGI AS ORGNR: ** TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER FRA: SISO ENERGI AS ORGNR: TIL: ELKEM AS ORGNR: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Righshavr: SØRFOLD KOMMUNE ORGNR: Forkjøpsr vd salg av ubbygd om PANTEDOKUMENT Bløp: NOK Panhavr: DNB BANK ASA ORGNR: SERVITUTTER GRUNNDATA FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN Ingn srviur rgisrr REGISTRERING AV GRUNN Dnn marikklnh uskil fra: 1845 / 53 / 49 / /

46

47

48 BUDSKJ EMA E i ndommnsa dr s s : Gnr : Bnr : E v n ul a ndl s / a k s j / s k s j ons nummr : Und r gn db k r f rm dd åhal s s al gs oppgav nm d i l hør ndv dl ggs om nn spåwww a i ndom no Bud rav gi i h dav al b i ng l s rs omf r mgåravs al gs oppgav n, ak s s amv dl gg Und r gn d rk j n m df or br uk r i nf or mas j onom budgi v ni ng Buds k j ma k anpr i n su ogl v r s l l rs nd spr l f ax i l m gl r k on or Buds k j ma k anogs ås c ann sogs nd s di r k pr pos i l m gl r, m ndumås am i di gr i ngm gl rogf or s i k r d gombud rmo a Kj øps um: +omk os ni ngri hnhol d i l s a l gs oppga v Budrbi ndndf r m i l ogmdda o: Kl ok k s l : Øns k ov r a k l s s da o: E v n ul l f or bhol d: F i na ns i r i ng: BUDGI VE R1 BUDGI VE R2 Na v n: Na v n: Adr s s : Adr s s : F øds l s nr( 11s i ffr ) : F øds l s nr( 11s i ffr ) : T l f : T l f : S d/ da o S d/ da o S I GNAT UR S I GNAT UR BUDAKS E PT E RT Ai ndom, Pos bok s151, 8201F a us k T l f , F a x www a i ndom no

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Trovn Borlag Orgnr 954060896 Trovn 8 A 8207 FAUSKE Markklnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Sjåha Vr Borlag Orgnr 853389102 Granvn 44 C 8209 FAUSKE

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Srandbun 6 B, 8206 FAUSKE Markklnr Gnr 104 Bnr 810 Kommun FAUSKE Hjmmlhavr()

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07. VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Mon, 8211 FAUSKE Markklnr Gnr 85 Bnr 22 md flr, d 2 for kompl l Kommun

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Kosmovassveien. Enebolig med unik beliggeneht Prisantydning ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Kosmovassveien. Enebolig med unik beliggeneht Prisantydning ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kosmovassvin Enbolig md unik bliggnh Prisanydning 2 390 000,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kosmovassvin49 Enbolig i landlig omgivlsr og fin usik - Sor om - Usik - God og modrn sandard - Sill og rolig

Detaljer

Nordfjord. Fritidseiendom med idyllisk beliggenhet like ved vannet. Prisantydning ,- Verditakst: ikke taksert

Nordfjord. Fritidseiendom med idyllisk beliggenhet like ved vannet. Prisantydning ,- Verditakst: ikke taksert Nordfjord Friidsindom md idyllisk bliggnh lik vd vann Prisanydning 390 000,- Vrdiaks: ikk aksr Augus 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Nordfjord - Naurskjøn områd md nærh il Rago nasjonalpark - Romslig om

Detaljer

Røsslyngveien. Leilighet i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,-

Røsslyngveien. Leilighet i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- Røsslyngvin Liligh i borslag md bliggnh i barnvnnlig omgivlsr Prisanydning 850 000,- Fllsgjld 359 821,- Toalpris: 1 209 820,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Røsslyngvin 13a Endliligh i populær områd

Detaljer

Skjerstadveien. Billigere enn å leie. Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Billigere enn å leie. Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Billigr nn å li Prisanydning 970 000,- Vrdiaks 900 000,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 15 E Bo god il n mg bhaglig pris i kor gangavsand fra snrum og skolr - Slvirliligh ( Ingn

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

Stordalsveien. Hytte med sentral beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Stordalsveien. Hytte med sentral beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sordalsvin Hy md snral bliggnh Prisanydning 200 000,- Vrdiaks 200 000,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sordalsvin 9 - Usjnr og samidig snral Sulijlma Fjllandsby og Daja Camping liggr lik i nærhn og

Detaljer

Marmorveien. Praktisk og fin leilighet Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- Januar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Marmorveien. Praktisk og fin leilighet Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- Januar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Marmorvin Prakisk og fin liligh Prisanydning 1 050 000,- Fllsgjld 304 092,- Toalpris: 1 354 092,- Januar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Marmorvin 11 D Hr bor du god il n bhaglig pris - Al på plan - 2 sovrom

Detaljer

Strandbuen. Nyere og nøkkelklar bolig fra Her kan du flytte rett inn. Prisantydning ,- Verditakst ,-

Strandbuen. Nyere og nøkkelklar bolig fra Her kan du flytte rett inn. Prisantydning ,- Verditakst ,- Srandbun Nyr og nøkklklar bolig fra 2008 Hr kan du fly r inn Prisanydning 2 980 000,- Vrdiaks 2 980 000,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Srandbun 4a - Garasj (BRA 39m2) fra 2013 - Kjøkkn fra Sigdal

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Åsveien. Februar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Februar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsvin Friliggnd nbolig i borslag md bliggnh i barnvnnlig omgivlsr Prisanydning 980 000,- Fllsgjld 147 757,- Toalpris: 1 127 757,- Fbruar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsvin 9 Bolig md garasj og fin bliggnh

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Kvitlyngveien. Innflyttingsklar bolig med alt på ett plan Prisantydning ,- Verditakst ,- September 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Kvitlyngveien. Innflyttingsklar bolig med alt på ett plan Prisantydning ,- Verditakst ,- September 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kvilyngvin Innflyingsklar bolig md al på plan Prisanydning 2 090 000,- Vrdiaks 2 100 000,- Spmbr 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kvilyngvin 9a - 3 sovrom - 2 sur - Al på plan - Funksjonll planløsning -

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 12:53:28 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 810 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 810 000,-

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 810 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 810 000,- Erikksbakkvin Gunsig inngang i boligmarkd Hr bor du god il n bhaglig pris Prisanydning 810 000,- Fllsgjld 0,- Toalpris: 810 000,- N o v m b r 2015 STOR GATA 59, 8200 FAUS KE Eriksbakkvin 5b Hr bor du

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Sommerfelts veg. For deg som vil flytte rett inn Prisantydning ,- Verditakst ,- November 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sommerfelts veg. For deg som vil flytte rett inn Prisantydning ,- Verditakst ,- November 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sommrfls vg For dg som vil fly r inn Prisanydning 3 190 000,- Vrdiaks 3 420 000,- Novmbr 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sommrfls vg 13 - Ny bolig fra 2013 - Romslig garasj Tak på garasjn r bygd for å kunn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955

Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato MOE ELIAS ROGER 56 M Bosatt 12.02.1955 Utskriftsdato: 11.10.2011 15:01:34 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EDB ErgoGroup AS OVERSIKT FAST EIENDOM Du har søkt på: Id.: 892329052 Type.: S Kommunenr.: 1520 Antall:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauTa AS Jan Er On Vn, 8214 FAUSKE Tf: 97726314 E-po: po@fauano VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Branvn 1, 8220 RØSVIK Marnr Gnr 66 Bnr 142 Kommun SØRFOLD Hjmmhavr() LARSEN

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Nordbakkveien. Renovert enebolig med romslig tomt ca 1 km fra sentrum Prisantydning ,- Verditakst ,-

Nordbakkveien. Renovert enebolig med romslig tomt ca 1 km fra sentrum Prisantydning ,- Verditakst ,- Nordbakkvin Rnovr nbolig md romslig om ca 1 km fra snrum Prisanydning 2 390 000,- Vrdiaks 2 480 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Nordbakkvin 6 Rnovr nbolig md romslig om ca 1 km fra snrum - Gangavsand

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Asalveien. Velholdt og oppgradert enebolig i et etablert område Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Asalveien. Velholdt og oppgradert enebolig i et etablert område Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Asalvin Vlhold og oppgradr nbolig i ablr områd Prisanydning 2 350 000,- Vrdiaks 2 350 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Asalvin 9 Vlhold og oppgradr nbolig i ablr områd - Ny ak i 2008 - Ny bad

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Sjønståveien. Sentrumsnær leilighet Prisantydning 890 000,- Fellesgjeld 277 389,- Totalpris: 1.167.389,- Andel fellesformue:

Sjønståveien. Sentrumsnær leilighet Prisantydning 890 000,- Fellesgjeld 277 389,- Totalpris: 1.167.389,- Andel fellesformue: Sjønsåvin Snrumsnær liligh Prisanydning 890 000,- Fllsgjld 277 389,- Toalpris: 1167389,- Andl fllsformu: 3 937,- Mars 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønsåvin 6 B Muligh for god kjøp Liligh md al på plan

Detaljer

JUNKERDAL. Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

JUNKERDAL. Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE JUNKERDAL Hytte med alle fasiliteter Prisantydning 1 990 000,- Verditakst 2 080 000,- Januar 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Junkerdal Hytte med fin standard i populært område. - 4 soverom - Dusj og opplegg

Detaljer

Seljeveien. Romslig oppussingsobjekt med god beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Seljeveien. Romslig oppussingsobjekt med god beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sljvin Romslig oppussingsobjk md god bliggnh Prisanydning 1 490 000,- Vrdiaks 1 490 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sljvin 9 Unik muligh for dg som kan gjør li slv Hr kan du ralisr boligdrømmn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Nermoveien. Innflyttingsklar enebolig med fin beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juli 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Nermoveien. Innflyttingsklar enebolig med fin beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juli 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Nrmovin Innflyingsklar nbolig md fin bliggnh Prisanydning 2 190 000,- Vrdiaks 2 480 000,- Juli 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Nrmovin 5, - Hjørnom - Gangavsand il skolr, barnhag, snrum mm - 4 sovrom, su

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Furnes. Enebolig i landlige omgivelser Prisantydning 390 000,- Verditakst 390 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Furnes. Enebolig i landlige omgivelser Prisantydning 390 000,- Verditakst 390 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Furnes Enebolig i landlige omgivelser Prisantydning 390 000,- Verditakst 390 000,- Oktober 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Furnes, Røsvik Nedlagt småbruk i et naturskjønt område til en meget gunstig pris.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Storgata 23. Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,-

Storgata 23. Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,- Storgata 23 Romslig og renovert enebolig et steinkast fra sentrum Prisantydning 2 350 000,- Verditakst 2 350 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Storgata - Her kan du gå til alt du trenger -

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer