Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning ,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE"

Transkript

1 Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning ,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

2

3 Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig inngang i boligmarkd

4

5 GODT UTBYGD KJØKKEN Innhold Su, kjøkkn, bad, vaskrom, yrgang, gang og 3 sovrom og kjølrom Aral r oppmål av aksmann, og ikk konrolmål av mglr

6

7 TRIVELIG STUE Bliggnh Eindommn liggr fin il md kor vi il buikk, skolr, barnhagr mm God sol- og lysforhold Sill og barnvnnlig områd

8

9 BAD MED FLISER PÅ GULV OG VEGG Byggmå Søp sålfundamn og på fas grunn Grunnmur av plasssøp bong Krypkjllr Uvndig grunnmur md sprkkdannlsr på vslig sid Easjskillr av bjlklag md undrliggnd subblofsbord, sam yrvggr i radisjonll rkonsruksjon fra daidns byggmå som r uvndig kldd md bordkldning av r Sdvis råskad på yrkldning Vindur md rkarm og 2 og 3 lags glass Innvndig mal finèrdørr md dkorlis Tak yrdør md glass Trpanl vrandadørr md glassfl Salak md plassbygd W-aksolr, akro undrak og opplk A-akplar Isolr kaldlof Musavføring rgisrr på kaldlof Mall akrnnr og ndløp Sdvis no skjvhr på rnnr Snøfangr og aksig monr S vdlag aks for ufyllnd bskrivls

10

11 3 SOVEROM I BOLIGEN Tom Gnr 104, Bnr 317, i Fausk kommun Tomn r fla og opparbid md no pln Grus innkjørsl Tomn må pårgns oppgradring md ny pln Tomaral: 965m² Tomyp: Eirom Aral r opplys fra marikklrappor, og r oppgi fra kommunn som usikkr aral Evnull aralavvik vd snr oppmåling aksprs av kjøpr S forøvrig vdlag marikklrappor

12

13 ROMSLIG VASKEROM Sandard Bolign bærr prg av å vær god vdlikhold Oppgradringr må likvl pårgns, S forøvrig aks for nærmr bskrivls av sandard Hvivarr fas Insallasjon Ingn hvivarr følgr md i handln

14

15 TERRASSE MED OVERBYGG Aralr md mr All all fra vdlag aks av Jan Eirik Olsn dar Ba 112 m² Bra/P-rom 102/98 m² Byggår: 1967 Boligyp Enbolig Eirforhold Slvirbolig

16 Oppdrag /215052/SW Eir Kirsn E Sagfjord Tinglys forpliklsr/righr Fra indommns grunnbokblad dar Ingn hflsr rgisrr Tilliggnd righr Ingn kjn Bsikigls Bsikig av Sian Wiksrøm Adkoms Fra kommunal vi Bbyggls Områd r bbygd md friliggnd nbolig, lilighr og næringsbygg Vann- og kloakkforhold Eindommn r ilkny kommunal vann og avløp Adgang il uli Kun n bruksnh i bolign Frdigas/bruksillals Forliggr ikk frdigas for bolign ifølg Fausk Kommun Kommunal avgifr Kr 5914,- for 2015 Årsgbyr for rnovasjon kommr i illgg Pris ca kr 3000,- pr år Eindomsska pr 2015: kr 2648,-

17 Eindommns ligningsvrdi Kr ifølg ligningskalkulaor på hps://wwwskaanno/ Fyring Vdovn monr i su md undrliggnd flisr og bslag Filuk har ikk undrliggnd brannavskjrming Luf il luf varmpump monr Forøvrig lkrisk oppvarming md panlovnr Varmkablr i gulv på bad Parkring Parkring på gn grunn og i garasj Ovragls Ovragls r nærmr aval Ansvarlig mglr Eindomsmglr Sian Wiksrøm Enrgimrkning Bolign r ikk nrgimrk Eirskifforsikring D r gn irskifforsikring i Inr Hanowr formidl gjnnom Norwgian Brokr Offnlig planr/ Rgulringsbs Aralbrukn for indommn r fassa il bolig Forbhold fra slgr Ingn Spsill/ uvanlig avalforhold Ingn kjn Divrs I hnhold il lov om hvivasking av , hvor formål md lovn r å forbygg og bkjmp hvivasking av uby fra sraffbar handlingr D innbærr a indomsmglr og andr rapporringsplikig har få vrkøy som bidrar il å øk oppdaglssrisikon for hvivaskingshandlingr og samidig kan forhindr a man slv blir uny i n slik prosss Mglrs vdrlag r aval il fas pris kr ,-

18 Omkosningr for kjøpr Dokumnavgif il San, 2,5 % av salgsum Rgisrring av irskif kr 525- Gbyr for grunnboksuskrif kr 172,- (gjldr for hvr gnr og bnr) Rgisrring av pandokumn kr 525,- Byggknisk spsifikasjon og aralbskrivls D gjørs oppmrksom på a byggknisk spsifikasjon og aralbskrivls r basr på vdlag aks i h Norsk Sandard (3940), og r ikk konrollr av mglr NS 3940 dfinrr bruksaral som noaral og aral av bruksnhns innvndig vggr (NS pk 33) Aral av primærrom (P-ROM) r primærrommns noaral og aral av innvndig vggr mllom diss I NS 3940 r noaral dfinr som aral mllom omslund bygningsdlr (NS pk 35) Primær rom kan for ksmpl vær oppholdsrom, sovrom, kjøkkn, nr, bad og rom for kommunikasjon mllom diss Ufullsndig prospk D gjørs oppmrksom på a d ikk r fullsndig prospk Kompl prospk md aks, gnrklæring og vnull vdlgg liggr bakrs i salgsoppgavn OBS: D r n dl av slgrs opplysningsplik og kjøpr plikr å gjør sg kjn md dnn før budgivning Taks Typ aks: Vrdi- og lånaks Rapporansvarlig: Jan Eirik Olsn Normal markdsvrdi: ,- Taks dar: Vikig informasjon Vi anbfalr all å a md sg n sakkyndig prson på n vnull visning Når d gjldr øvrig knisk spsifikasjonr vdrørnd bolign og indommn llrs, vnnligs sudr vdlag aks og/llr ilsandsrappor nøy Tilbud r un forbindligh Vår konor r un ansvar for mulig fil i dnn salgsoppgavn Slgr har ovrla al salgsarbid il oss, også å fora visning All forhandlingr må førs md vår konor Drsom D ønskr å gi bud på indommn br vi Dm bny vdlag budskjma All bud vil bli lag frm for slgrn il avgjørls Vi kan biså md ufylling av budskjma Solg som dn r Eindommn slgs i dn forfaning dn r undr visning Salg følgr Avhndingslovn 3-9:

19 Endå igdomn r sl som han r llr md liknand allmn arhald, har igdomn likvl mangl dr d følgr av 3-7 llr 3-8 Eigdomn har også mangl drsom han r i vsnlig ringar sand nn kjøparn hadd grunn il å rkn md u i frå kjøpsummn og ilhøva llrs Kjøpr kan drfor ikk påbrop sg non andr bsmmlsr r avhl Kapil 3, nn d som følgr dirk av 3-9 D rdusrr slgrs ansvar r avhndingslovn og vil vær n dl av konraksvilkårn, drsom man ikk rsrvrr sg mo avhl 3-9 vd budgiving Oppgjør Full oppgjør før ovragls

20 Budgivning Frmgangsmå vd budgivningn og budgivrs righr og plikr

21 Fra 1 Januar 2014 r d vda ndringr i rglr om budgivning D innbærr blan ann krav il skrifligh og lgiimring For a d skal kunn gjnnomførs på n forsvarlig må vil mglr kun formidl bud, sam budforhøylsr md minimumsfris på 30 minur Orinr dg i god id md mglr for nærmr informasjon Dn vsnlig ndringn bsår i a budrundr skal dokumnrs, vd a kommunikasjonn undr budgivningn skal skj skriflig, og a budgivr må lgiimr sg Elkronisk mldingr, for ksmpl -pos og SMS, llr bruk av budgivningsplaformr, vil oppfyll krav il skrifligh Gnrll plikr vd budgivning Mglr skal lgg il r for n forsvarlig avvikling av budrundn Mglr skal syr budgivningn vd blan ann å avpass mpo slik a oppdragsgivr og akull inrssnr kan sikrs forsvarlig grunnlag for sin handlingsvalg Mglr skal llrs løpnd biså og gi råd il båd slgr og budgivr når d gjldr budgivningn Skriflig bud og aksp, signaur og konroll av budgivrs idni Vd oppdrag som r inngå r 1 januar 2014, kan mglr bar opplys slgr llr mulig kjøpr om bud som r gi skriflig D samm gjldr budforhøylsr og mobud, sam vnull aksp llr avslag fra slgr I illgg må budgivr ha lgiimr sg og avgi signaur ovrfor mglr før bud formidls Mglr plikr å skriflig opplys d involvr i budrundn om saus i budgivningn D skal opplyss om buds sørrls, vnull forbhold og akspfris il oppdragsgivr, budgivr og øvrig inrssnr, mn bar i dn grad d r nødvndig og mulig Vikig avalrslig forhold 1 D ksisrr ingn angrr vd salg/kjøp av fas indom 2 Når bud r innsnd il mglr og han har formidl innhold i bud il slgr (slik a slgr har få kunnskap om bud), kan bud ikk kalls ilbak Bud r da bindnd for budgivr frm il akspfrisns uløp, md mindr bud før dnn id avslås av slgr llr budgivr får mlding om a indommn r solg il n annn (man bør drfor ikk gi bud på flr indommr samidig drsom man ikk ønskr å kjøp flr nn n indom) 3 Slgr sår fri il å forkas llr akspr hvr bud, og r for ksmpl ikk forplik il å akspr høys bud 4 Når n aksp av bud har komm frm il budgivr innn akspfrisns uløp r d inngå n bindnd aval 5 Husk a også vnul bud fra slgr il kjøpr (såkal mobud ), avalrslig r bindnd ilbud som mdførr a d forliggr n aval om salg av indommn drsom bud i r id aksprs av kjøpr

22 Forbrukrinfo Frmgangsmå vd budgivningn og budgivrs righr og plikr

23 Gjnnomføring av budgivning 1 På forspørsl vil mglr opplys om akull bud på indommn, hrundr om rlvan forbhold 2 All bud skal inngis skriflig il mglr, som formidlr diss vidr il oppdragsgivr Krav il skrifligh gjldr også budforhøylsr og mobud, aksp llr avslag fra slgr Før formidling av bud il oppdragsgivr skal mglr innhn gyldig lgiimasjon og signaur fra budgivr Krav il lgiimasjon og signaur r oppfyl for budgivr som bnyr -signaur, ksmplvis BankID llr MinID Md skriflig bud mns også lkronisk mldingr som -pos og SMS når informasjonn i diss r ilgjnglig også for ridn 3 E bud bør innhold indommns adrss (vnul gnr/bnr), kjøpsum, budgivrs konakinformasjon, finansiringsplan, akspfris, ovraklssdao og vnull forbhold som for ksmpl usikkr finansiring, salg av nåværnd bolig ol Normal vil ikk bud md forbhold bli akspr før forbhold r avklar Konfrr gjrn md mglr før bud avgis 4 Mglr skal lgg il r for n forsvarlig avvikling av budrundn I forbrukrforhold (dvs dr oppdragsgivr r forbrukr) skal mglrn ikk formidl bud md korr akspfris nn kl 1200 førs virkdag r sis annonsr visning Er dnn frisn bør budgivr ikk s n korr akspfris nn a mglr har muligh il, så lang d r nødvndig, å orinr oppdragsgivr, budgivr og øvrig inrssnr om bud og forbhold D bør ikk gis bud som diskriminrr llr ulukkr andr budgivr Drsom bud inngis md n fris som åpnbar r for kor il a mglrn kan avvikl budrundn på n forsvarlig må som sikrr oppdragsgivr og inrssnr ilsrkklig grunnlag for sin handlingsvalg, vil mglr fraråd budgivr å sill slik fris 5 Mglrn vil uoppfordr gi sin vurdring av d nkl bud ovrfor oppdragsgivrn, når bud r gi innnfor frisn i punk 4 6 Mglrn skal så lang d r nødvndig og mulig hold budgivrn skriflig orinr om ny og høyr bud og vnull forbhold Mglr skal så snar som mulig bkrf skriflig ovrfor budgivr a budn drs r moa 7 Er a handl har komm i sand, llr drsom n budrund avslus un a handl r komm i sand, kan n budgivr krv kopi av budjournaln i anonymisr form 8 Kopi av budjournal skal gis il kjøpr og slgr un ugrunn opphold r a handl r komm i sand Drsom d r vikig for budgivr å bvar sin anonymi, bør bud frmms gjnnom fullmkig Budskjma fås som vdlgg il salgsoppgavn llr kan lass nd på wwwaindomno Drsom du har non spørsmål kan du konak mglr for nærmr informasjon Eindomsmglr Sian Wiksrøm Fagansvarlig

24 Aindom Advoka Sigurd A Rfvik indom AS Org nr wwwaindomno Konak Sian Wiksrøm m: : Tlf:

25 VEDLEGG

26 RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: E-pos: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Skjrsadvin 18, 8206 FAUSKE Marikklnr Gnr 104 Bnr 317 Kommun FAUSKE Hjmmlshavr() SAGFJORD KIRSTEN ELISABETH Dao for bfaring Bruksaral: 120 m 2 Bruksaral primærdl (P-ROM): 98 m 2 Tomaral: 965,7 m 2 Normal markdsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Ønskr du å sjkk rapporns gyldigh? Skann QR-kodn md din mobillfon, llr bsøk hp://aksvrifisringniono

27 Eindomsbgnls, hjmmlshavr mm Adrss Skjrsadvin 18 Posnr Possd 8206 FAUSKE Rkvirn Kirsn Elisabh Sagfjord Hjmmlshavr() SAGFJORD KIRSTEN ELISABETH Tilsd/opplysningr gi av Dar VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Gnr 104 Kommun FAUSKE Prmissr - Gnrll opplysningr Bnr 317 Fsnr Sksjnr Bolignummr Områd/bydl Eriksad Bsikiglssdao Forusningr for dnn vrdivurdringn r visull bsikls og oppmålingr ufør på bsiklssdag, sam irs opplysningr og framlag dokumnr Vrdiaksn r ufør i hh NITO Taks`s rglr, NS 3940 og aksbransjns rningslinjr for aralmålingr Sandardn r formulr slik a araln måls un hnsynagnd il lovr og/ llr byggforskrifr vd brgning av aralr Bolign r bsikig md d bgrnsningr som følgr a bolign var møblr på bfaringsdagn Vd salg av indommn anbfals d ufør n Boligsalgsrappor/ Tilsandsanalys, sam nrgimrking Kundn/rkvirnn plikr å ls gjnnom dokumn før bruk og gi ilbakmlding drsom dokumn innholdr fakafil Taksingniørn r ikk ansvarlig for manglnd opplysningr som innvirkr på aksn Hvis aksn r ldr nn 6 mnd bør aksmannn konaks for ny bfaring og oppdaring Taksn r av undrgnnd ufør r bs skjønn Sammndrag Bolign r oppfør i 1967 og r ovr plan Er snr no påkos md bla oppuss kjøkkn rund 1985, ny akkk sam ablr kjølrom, rund 1990 og oppuss bad i 2000 Vaskrom har no skad på gulv og krypkjllr r no fukblas, slik a n dl påkosningr må pårgns Ellrs har bolign n nøkrn sandard md hnsyn il marialvalg, usyr og uførls No varirnd vdlikhold på innvndig og uvndig ovrflar Eindommn har god ilknyning il nærområd md rimlig kor vi il skolr, buikkr og snrumsområd Områdbskrivls - Bliggnh - Miljø Eindommn liggr på Eriksad vs for Fausk snrum Har adkoms fra RV80 il Myrvin som igjn har avkjørsl il Skjrsadvin Områd rund r bbygg md nboligr, lilighsbygg og næringsbygg Gåavsand il mabuikk, barnskol, vg-skol og idrsanlgg som liggr på Vsmyraområd Offnlig konorr, andr buikkr og fasilir liggr i snrum av Fausk Eindommn har usik i sørlig rning md god sol og lysforhold, og liggr ilbakrukk fra raffikr vi og har bgrns md raffikksøy Rgulringsmssig forhold Områd r i kommunns aralplan rgulr il boligformål Skjrsadvin FAUSKE Gnr:104Bnr:317 Sid1av FauskTaksAS JanEirikOlsn

28 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Eindommns om Tomaral (m 2 ) 965,7 Typ om Ei Fsidns uløpsår Årlig fsavgif Borfsrs navn Tomns bskaffnh (også vann, vi, kloakk mm) Opplysningr om omforhold r hn fra Marikkl og ikk konrollr opp mo kommunal kar Tomn r fla og r no opparbid Adkoms il indommn fra offnlig vi il grus innkjørsl og parkringsplass Trrapp il ovrbygg inngang, som r bygg oppå ksisrnd bongrapp Sor rass Dlvis ovrbygg rrass på sør sid Garasj oppfør Tilkobl kommunal vann- og avløpsldningr Trrngforhold Fla rrng Bdr fall fra grunnmur kan md fordl ablrs Gnrl anbfals d allid å jusr rrng md fall fra grunnmur og for å før vkk ovrflavann For my ovrvann kan før il fukvandring i grunnmur og ovrblasning av drnring Eindommns bygningr Typ bygg Byggår Rhab-/ombygd år A Enbolig , 2000 B Garasj Likningsvrdi (år) Ikk opgi Kjøpsår 1990 Kjøpsum / Kospris 0 Forsikringsslskap Ikk oppgi Polisnummr Typ forsikring Bygningsmssig bskrivls Fundamnring, grunnmur og kjllrgulv Søp sålfundamn og på fas grunn Grunnmur av plasssøp bong Krypkjllr Uvndig grunnmur md sprkkdannlsr på vslig sid Krypkjllr md n dl fuk og vanndammr på rrng, sam n dl lagr marialr Bør fjrns fra krypkjllr I illgg bør d ablrs fuksprr på rrng Konsruksjonsmod ovr grunnmur og uvndig fasadr Easjskillr av bjlklag md undrliggnd subblofsbord, sam yrvggr i radisjonll rkonsruksjon fra daidns byggmå som r uvndig kldd md bordkldning av r Sdvis råskad på yrkldning Dørr og vindur Vindur md rkarm og 2 og 3 lags glass Innvndig mal finèrdørr md dkorlis Tak yrdør md glass Trpanl vrandadørr md glassfl Enkl dørr rngr jusring og nkl vindu r sli Takkonsruksjon md yrak Salak md plassbygd W-aksolr, akro undrak og opplk A-akplar Isolr kaldlof Musavføring rgisrr på kaldlof Mall akrnnr og ndløp Sdvis no skjvhr på rnnr Snøfangr og aksig monr Tak r uvndig bsikig fra bakknivå Pipr, ildsdr og oppvarming Mur glpip md hldkknd bslag ovr ak Sdvis no "sving" på pip på kaldlof Vdovn monr i su md undrliggnd flisr og bslag Filuk har ikk undrliggnd brannavskjrming Luf il luf varmpump monr Forøvrig lkrisk oppvarming md panlovnr Varmkablr i gulv på bad Skjrsadvin FAUSKE Gnr:104Bnr:317 Sid2av FauskTaksAS JanEirikOlsn

29 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Bad og vaskrom Flisblag bad md oal, dusjhjørn md glassvggr, srvan på undrskap md profilr fronr, sam vggskap, spil og lysarmaur Søp gulvdkk md innlag varmkabl Bryr il kablr i sikringsskap Vaskrom md opplgg for vaskmaskin og 200l varmvannsbrdr Vaskrom md misfarging på gulvblgg, svik i gulv og fil fall il sluk Rnovring anbfals Kjøkkn Kjøkkninnrdning md lys fronr md profil, dobbl oppvaskkumm ndfl i laminr bnkpla, opplgg for oppvaskmaskin og vnilaor Flisr mllom bnkpla og ovrskap Sdvis no skad/sliasj på skapdørr undr vask Innvndig ovrflar Gulv md vinylblgg, rgulv, pgulv og flisr Vggr md apr, panl, mal plar og flisr Himling md mal akplar og slmal papp/sri Knirk i gulv i nkl rom All ovrflar md normal brukssliasj ih byggår Elkrisk anlgg Fordlingsskap i skap i yrgang md 7 skru-kursr og 2 auomakursr Hovdsikring på kaldlof El-anlgg anbfals å bli konrollr av godkjn El-konrollør VVS-insallasjonr Saniærusyr r bskrv i d rom d r monr i Kobbr vannrør og plas avløpsldning og slukr 200l varmvannsbrdr på vaskrom Ann Kjølrom ablr irund 1990 Har ikk vær i bruk d sis årn Aggrga r dfk Sovrommn og yrgang r innrd md gardrobskap og plassbygd skap Røykvaslr og brannslukningsappara monr Gnrl om andr bygg Garasj md søp pla på oppfyl massr L bindingsvrk md uvndig rkldning Salak md plassbygd aksprrr som r kk md A-akplar Vipppor Garasj md n dl skjvhr i konsruksjonn Aralr mm AREALBEREGNING Aralmålingn i dnn rapporn måls r bransjsandardn "Taksbransjns rningslinjr vd aralmåling av boligr" Rningslinjn har NS 3940:2012 som ugangspunk, mn innholdr prsisringr for aralbgrpr og dfinisjonr i forbindls md aralmåling vd omsning og/llr vrdising av bonhr Vd mosrid mllom NS 3940:2012 og "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" llr annn olkningsvil r d spsill rgln for aralmåling av boligr i Taksbransjns rningslinjr lag il grunn "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" ugis av Informasjonsslskap Vrdi og r også ilgjnglig på wwwnioaksno og wwwnfno D vikigs prsisringn r: - Aral oppgis i hl kvadramr i rapporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fan sd - Bruoaral (BTA) r vd aksring dfinr som aral som bgrnss av omslund yrvgg i gulvhøyd og /llr il mid i skillvggn il annn bruksnh og/llr fllsaral - Bruksaral (BRA) r bruoaral (BTA) minus aral som oppas av yrvggr Målvrdig AREALER Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i asjskillr for rapp, hisr, sjakr og lignnd, rgns ikk md i asjns aral Hvis rapp inngår i åpningn, rgns rappns horisonalprojksjon md i asjns aral Rom skal ha akoms og gangbar gulv Rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig MARKEDSFØRING Vd markdsføring av boligr skal BRA og P-ROM oppgis Dnn rapporn visr hvilk rom som inngår i kagorin P-ROM og S-ROM Fordlingn r basr på rningslinjn og aksmannns g skjønn En bruksndring av rom kan ha bydning for hvilkn kagori romm ilhørr For brgning av bygningsaralr i forbindls md omrs unyls gjldr gn målrglr Skjrsadvin FAUSKE Gnr:104Bnr:317 Sid3av FauskTaksAS JanEirikOlsn

30 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Bygg A: Enbolig - aralr Easj Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Hovdplan Sum bygning Bygg A: Enbolig - romfordling Easj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) Hovdplan Su, kjøkkn, bad, vaskrom, yrgang, gang og 3 sovrom Kjølrom Bygg B: Garasj - aralr Easj Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM 1 g Sum bygning Bygg B: Garasj - romfordling Easj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) 1 g Garasj Sum all bygg Sum all bygningr Kommnarr il aralbrgningn Aralr r oppmål md lasr på bfaringsdagn Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Kommnarr il planløsningn Araln r god uny, mn r ikk hl idmssig md hnsyn il innrdning og romfordling Planløsningn gjnspilr daidns byggskikk Kommnarr il Grunnboksblad mm Hflsr: Ingn hflsr llr srviur som har bydning for dnn aksn Tknisk vrdibrgning Brgnd byggkosnadr, Hovdbygg A kr Vrdirduksjon -Hovdbygg 37 % kr Brgnd byggkosnadr r fradrag = kr Brgnd byggkosnadr, Bygg B kr Vrdirduksjon -Bygg B 40 % kr Brgnd byggkosnadr r fradrag = kr Saml sum brgnd byggkosnadr = kr Tomvrdi inkl opparbidls + kr Sum brgn knisk vrdi = kr Skjrsadvin FAUSKE Gnr:104Bnr:317 Sid4av FauskTaksAS JanEirikOlsn

31 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Markdsanalys Eindom md snral bliggnh i ablr boligområd vs for Fausk snrum Bolign r ovr plan, har no sliasj/skad på ovrflar, båd uvndig -og innvndig, slik a påkosningr må pårgns Eindommn anss som kuran og l omslig Markdsvurdringn r n hlhlig vurdring av bliggnh, opparbidlsskosnadr og arakivi Md bakgrunn i d, sam gjnnomsnisprisr fra indomsvrdi, ss n markdsvrdi som angi Vrdikonklusjon Oppdragsgivr må konrollr d dokumn for vnull fil og manglr før d bnys! Eindommn r ikk konrollr for skjul fil og manglr U i fra visull bsikigls og innhnd opplysningr ss: Dagns normal salgsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Undrskrifr Sd og dao Taksingniør Fausk, Dokumnkonroll Jan Eirik Olsn Frmlag: Skjø og gningr Vdlag: Uskrif av hjmml fra indomsrgisr Skjrsadvin FAUSKE Gnr:104Bnr:317 Sid5av FauskTaksAS JanEirikOlsn

32

33

34

35

36 PLANBESTEMMELSER FAUSKE KOMMUNE Aralplankar md ilhørnd bsmmlsr r juridisk bindnd dokumn, og hjml i Plan- og bygningslovn av i 20-4, 2ldd D vil si a d ikk r anldning il å a i bruk, dl og llr bbygg indom på annn må nn d som r fassa på plankar llr i bsmmlsn Planbsmmlsn i d dokumn r innramm Rningslinjn r kun av vildnd karakr og kan ikk bruks som hjmmlsgrunnlag for vdak r dnn plann Rningslinjn r mn å vær rningsgivnd, og skal ligg il grunn for kommunns saksbhandling i aralplansakr sam bygg- og fradlingssakr Rningslinjr følgr bsmmlsn og r angi i kursiv 1 RETTSVIRKNING 11 Virkning kommunplann a) Tidligr vda rgulringsplanr gjldr såfrm d ikk sridr mo dnn kommunplann Rgulringsplanr som godkjnns r a araldln r godkjn gjldr foran kommunplann 12 Kommunplanns dokumnr Kommunplanns araldl sjø og land gjldr frm il d vdas n ny kommunplan og bsår av: 1 Bsmmlsr og rningslinjr 2 Hovdkar for hl kommunn (planid ), i målsokk 1: Kommundlplan Fausk snrum, dl 1 (planid ), kar i målsokk 1: Kommundlplan Fausk snrum, dl 2 (planid ), kar i målsokk 1: Kommundlplan Langvan 1 (planid ), kar i målsokk 1: Kommundlplan Langvan 2 (planid ), kar i målsokk 1: Kommundlplan Daja/Jakobsbakkn (planid ), kar i målsokk 1: BYGGEOMRÅDER 21 Plankrav a) For følgnd områdr avsa il ubygging (Byggområdr), sam unfor områdr avsa il sprd bbyggls (LNF-B, C og E), skal arbid og ilak som nvn i Plan- og bygningslovns 81, 84, 86a, 86b og 93, sam fradling av indom il slik formål, ikk finn sd før araln inngår i rgulringsplan b) Plankrav kan fraviks for mindr byggprosjk hvis følgnd kririr r oppfyl: Prosjk r i råd md kommunplann Bruo gulvaral ikk ovrsigr 200 kvm Gjldr ilbygg, ikk ny bonhr Frisånd garasj på boligindom kan ikk innrds for varig opphold/bbols Skormyndighrs krav r oppfyl Avsand og forhold il naboindom ikk r konflikfyl c) Innnfor H-områdn dr bygging av friidsboligr bar kan skj r godkjn rgulringsplan må avkjørsls- og parkringsforhold vær avklar Friidsbolign kan oppførs i 1 asj md maks gsimshøyd 3,0 m og maks mønhøyd 5,5 m, dr høydn måls fra gjnnomsnilig planr rrngnivå Toal bbygd aral (T-BYA) på hybbyggls kan ikk ovrsig 120

37 m 2 Hrav illas oppfør uhus/annks på 30 m 2 D kan ikk rgulrs områdr sørr nn 1 daa il formål friidsbbyggls for dn nkl om Uhus kan ikk innrds md rom for varig opphold/ovrnaing I hyområd H1 (Nordvik-Kisrand) illas ikk yrligr ubygging av friidsboligr før rv80 r frdig ubdr i hnhold il rgulringsplan for Sandvika-Saglva (vda 2009) d) Innnfor N-områdn dr bygging av naus bar kan skj r godkjn rgulringsplan må avkjørsls- og parkringsforhold vær avklar Mønhøydn for naus skal vær maks 4,5 m vd sjø og 3,0 m vd frskvann, mål fra gjnnomsnilig planr rrngnivå Naus skal ha n akvinkl mllom 30 og 35 gradr For naus i ilknyning il sjø illas maks BYA=40 m² md maksimal brdd 5 m rgn il uvndig kldning For naus i ilknyning il frskvann illas maks BYA=20 m² md maksimal brdd 3,5 m rgn il uvndig kldning Bygningn skal ikk ha vindu, og skal ikk innrds md rom for varig opphold/ovrnaing Naus skal ilpasss rrng og mals i radisjonll nausfargr ) Innnfor T-områdn dr d r avsa områdr for campingbil/vogn skal dimnsjonn på ilbygg/spikrl vær maks 3,0 m brd, og ikk lngr llr høyr nn campingvogna Maks illa bbygd aral (BYA) r 15 m² Farg og marialvalg skal vær ms mulig lik campingvogna/omgivlsn 3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) 31 LNF-A a) Innnfor områdr mrk LNF-A illas ikk andr ilak nn d som r kny il sdbundn næring, jfr Plan-og bygningslovns 20-4, nr 2 32 LNF-B a) I områdr mrk LNF-B illas sprd boligbygging, jfr Plan-og bygningslovns 20-4, nr 2, boksav c b) I LNF-B9 kan d ikk byggs boligr i ubrdlssområd for flombølgr i ilknyning il vn dambrudd i dam Sngvan c) Innnfor planpriodn (8 år fra vdaksdao) kan d innnfor d nkl LNF-B områdn byggs d anall bolighus som vis ndnfor: LNF-områdr Anall boligr LNF-B1 11 LNF-B2 14 LNF-B3 1 LNF-B4 2 LNF-B5 1 LNF-B6 5 LNF-B7 9 LNF-B8 10 LNF-B9 4 LNF-B10 1 Toal LNF-C a) I områdr mrk LNF-C illas sprd friidsbbyggls, jfr Plan-og bygningslovns 20-4, nr 2, boksav c 2

38 b) Hyn kan oppførs i 1 asj md maks gsimshøyd 3,0 m og maks mønhøyd 5,5 m, dr høydn måls fra gjnnomsnilig planr rrngnivå Toal bbygd aral (T-BYA) på hybbyggls kan ikk ovrsig 120 m 2 Hrav illas oppfør uhus/annks på 30 m 2 c) Innnfor planpriodn (8 år fra vdaksdao) kan d innnfor d nkl LNF-C områdn byggs d anall friidshus som vis ndnfor: LNF-områdr Anall hyr LNF-C1 5 LNF-C2 3 LNF-C3 2 LNF-C4 3 LNF-C5 8 LNF-C6 2 LNF-C7 6 LNF-C8 2 LNF-C9 2 LNF-C10 3 LNF-C11 2 LNF-C12 2 LNF-C13 5 Toal LNF-E a) I områd mrk LNF-E illas rvrvsbbyggls 35 LNF-EC og LNF-BC a) For kombinasjonsområdn mrk LNF-EC og LNF-BC gjldr d samm bsmmlsr som angi for d rspkiv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E foran b) Innnfor planpriodn (8 år fra vdaksdao) kan d innnfor d nkl LNF-E-, LNF-EC-og LNF-BC områdn byggs d anall bolighus, friidshus og rvrvsbbyggls som vis ndnfor: LNF-områdr Anall boligr Anall hyr Anall rvrvsbygg LNF-E1 1 LNF-BC1 1 2 LNF-BC2 1 2 LNF-BC3 1 2 LNF-BC4 2 2 LNF-BC5 1 1 LNF-EC1 1 1 Toal SPREDT BEBYGGELSE a) For ny sprd bbyggls gjldr følgnd: Tomr skal ikk vær sørr nn maksimum 1 daa Sprd bbyggls skal ikk dann silu i rrng (kollr llr åsryggr) Kommunns skog-/jordbruksakkyndig skal konsulrs Tomr il friidsbbyggls skal ikk lggs u på skogsaral md så god produksjonsvn som middls og god skogboni Tomr skal ikk lggs u i skogplanfl Tomr skal ikk lggs u på ksisrnd skogsvgr (rakor llr skogsbilvgr) llr i akull/god skogsvgrasèr 3

39 Tomr må ikk lggs u slik a d blir n dårlig arrondring for landbruk Boligr/friidsbbyggls skal ha n avsand på min 15 m il dyrka mark Adkoms il sprd bbyggls skal ikk lggs ovr dyrka mark Sprd bbyggls må ikk komm i konflik md vikig rkklir/flylir for rindrif Uvidls (ilbygg) av ksisrnd boligr innnfor LNF-A og LNF-B illas, mn BYA må ikk ovrsig 25% av no omaral Frisånd garasj på boligindom kan ikk innrds for varig opphold/bbols b) Ugjør ny og ksisrnd sprd bbyggls n grupp på 4 nhr, krvs godkjn rgulringsplan c) Før fradling skal d innhns ualls fra kulurminnmyndighn (Saming og Nordland fylkskommun), jfr Kulurminnlovn 8 førs ldd d) Grad av unying i LNF-B områdr som r urgulr, ss maks BYA il 25% av no omaral D inkludrr også nødvndig parkringsaral Maks mønhøyd på å bolighus r 8,5 m fra gjnnomsnilig planr rrng Garasj kan ha n BYA på maks 50 m² Frisånd garasj på boligindom kan ikk innrds for varig opphold/bbols ) Vd ubygging i d rspkiv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E skal farn for skrd (snø/jordskrd) og flom/rosjon vurdrs 4 OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (grusak, sinbrudd) 41 Områdr for råsoffuvinning a) Ny og vsnlig uvidlsr av uak av minralsk råsoffr og uak av løsmassr på ovr 500 m 3, skal skj på grunnlag av vda rgulringsplan, jfr Plan- og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksav a 5 BÅNDLAGTE/VERNA OMRÅDER 51 Ndslagsfl a) Ndslagsfln for drikkvannskildn (NF) r vis som n opplysning på plankar I diss områdn kan ilak som kommr inn undr Plan-og bygningslovns 81, 84, 86a, 86b og 93, ikk illas hvis d mdførr ulmpr for bruk av vannkildn 52 Vrna områdr a) Følgnd områdr r vrn i mdhold av Naurvrnlovn og Kulurminnlovn, jfr Plan-og bygningslovn 20-4 punk 4: 1 NA1 Sjunkhan nasjonalpark r båndlag i og md varig vrn r Naurvrnlovn (kgl rs da ) D skal opparbids infrasrukur rund uvalg innfallsporr for å bdr adkoms og opplvlssmulighr i og rund nasjonalparkn I dnn sammnhng bør d vær særskil fokus på barn og ung, univrsll uforming/ilrlgging for all Samidig r d vikig a slik ilak ikk rdusrr områdns opplvlssvrdi og allmnnhns ilgang il frilufsområdr og nasjonalparkn 2 NA2 - Yr Klungs r båndlag i og md varig vrn r Naurvrnlovn (kgl rs da , vrnplan for rik løvskogr i Nordland) 4

40 3 NA3 - Fauskid naurrsrva r båndlag i og md varig vrn r Naurvrnlovn (kgl rs da ) 4 NA4 - Vn r båndlag i og md varig vrn r Naurvrnlovn (kglrs da , vrnplan for barskog i Nord-Norg) 5 K1 - Sjønså r båndlag i og md varig vrn r Kulurminnlovn Vda frd md hjmml i Kulurminnlovn, 15 og 19, jfr 27 6 NA5 - Junkrdal nasjonalpark r båndlag i og md varig vrn r Naurvrnlovn (kgl rs da ) D skal opparbids infrasrukur rund uvalg innfallsporr for å bdr adkoms og opplvlssmulighr i og rund nasjonalparkn Samidig r d vikig a slik ilak ikk rdusrr områdns opplvlssvrdi og allmnnhns ilgang il frilufsområdr og nasjonalparkn 6 OMRÅDER I SJØ OG VASSDRAG 61 FFFNA-områdr a) I FFFNA-områdr mllom land og unforliggnd A-områdr kan d, i forbindls md godkjnning av lokalir for akvakulur, anlggs kai/brygg, forøyningsanlgg og andr innrningr il bjning av akvakuluranlgg Diss skal ikk hindr dn fri frdsl for mindr bår langs land 62 A-områdr a) Aralbruk: Fausk kommun vil vd konssjonsbhandling for ny akvakuluranlgg hnvis lokalisringn av diss il A-områdn Konkr plassring av anlgg innnfor diss områdn vil d bli a silling il undr konssjonsbhandlingn Kommunn har ikk a silling il hvilkn yp oppdr som skal drivs innnfor A- områdn D vil bli vurdr undr konssjonsbhandlingn Innnfor godkjn lokali for akvakuluranlgg skal fsanordningr og kablsrkk for akvakuluranlgg ikk unødig hindr allmnnhns frdsl i sjøområdn og adkomsmulighn il land Akvakuluranlgg i sjøn uforms på n sisk forsvarlig må md hnsyn il marialbruk, form og farg Konssjonshavr har ansvar for å rydd områd for usyr, fsanordningr og avfall drsom drifn vd akvakuluranlgg ndlggs prmann llr for lngr priodr 63 A-25 områdr a) A-25 visr aralr som skal nys il forøyningr Ufra andr brukrinrssr r områdn dl md hnsyn il ovrfla og aral undr ovrflan; fra -25 mr il havbunnn Dvs forøyningr i A-25 områdn skal minimum ligg 25 mr undr havovrflan* Ovrflan r FFFN-områd Rningslinjr Valnsfjordvan, Ndrvan og Øvrvan, som i kyssonplann r disponr il FFFNområdr, r i rlasjon il moorfrdslslovns 2, 4ldd å brak som sjø, og områdn ramms drfor ikk av forbudsbsmmlsn i moorfrdslslovns 3 Sjøkablr for ovrføring av lsignal, lkrisk kraf og drikkvann bør lggs i områdr som i kyssonplann r disponr il FFFN-områd *Angir punks høyd undr/ovr gjnnomsnilig havnivå På kar angis anall mr undr 5

41 hav som ngaiv anall mr ovr hav Dvs a 25 m undr hav blir på kar -25 m ovr hav 7 VERNEDE VASSDRAG OG STØRRE VASSDRAG FOR ØVRIG 71 Inngrp vrna vassdrag a) D kan ikk foras inngrp i vassdrag/vannsrngn som kan skap rosjon og urasing av lvkann Kanvgasjon må bvars b) For hovdvassdrag/vannsrngn i Valnsfjordvassdrag, Sor Tvrråga og Villumslva vil d innnfor n son på 100 m mål i horisonalplan vd gjnnomsnilig flomvannsand vær krav om rgulringsplan før ilak som nvn i Plan-og bygningslovn 81, 84, 86a, 86b og 93 sam fradling il slik kan gjnnomførs, jfr Plan- og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksav a For øvrig vassdrag gjldr 91 a) 72 Vrna vassdrag a) Følgnd vrnd vassdrag r markr på plankar (vrn gjldr hl ndbørsfl og r i ugangspunk vrn mo ubygging il krafformål): 1 V1- Valnsfjordvassdrag, vrn i Vrnplan I (Soringsvdak av ) 2 V2, V3 Sor Tvrråga og Villumslva, vrn i Vrnplan II (Soringsvdak av ) Rningslinjr For vrna vassdrag gjldr rikspoliisk rningslinjr (RPR) for vrnd vassdrag av 10 nov 1994 Rningslinjn gjldr følgnd dlr av d nkl vrnobjk avgrns slik: vassdragsbl, dvs hovdlvr, sidlvr, sørr bkkr, sjør og jrn og områd på innil 100 mrs brdd langs sidn av diss andr dlr av ndbørsfl som d r faglig dokumnr har bydning for vassdrags vrnvrdi Valnsfjordvassdrag r vrn pga vassdrags bydning for frilufsliv, vrdir kny il vassdrag (bla ualminnlig rik flora) og vikig kulurll vrdir D r ivara vd a sørsdln av områd liggr som rn LNF-områd Øvrig aralbruksformål i områd vil gjnnom rningslinjr/bsmmlsr ivara innsjonn for vrn i vassdrag Kommunn kan ikk s a d uovr d r no bhov for å bruk diffrnsir forvalning av Valnsfjordvassdrag som vrkøy i oppfølgingn av RPR for vrna vassdrag Villumslva og Sor Tvrråga r vrn bla pga vassdragns urørh D r ivara vd aralbruksformål LNF-områd Farn for flom, rosjon, massavlagring, isgang r vurdr i d vrna vassdragn og n slik far vurdrs som minimal Vassdrag og bkkr som r vikig gy-og oppvksområdr for laks og innlandsfisk må forvals i råd md innsjonn i laks-og innlandsfisklovn I Fausk kommun r Lakslva i Valnsfjord (dl av Valnsfjordvassdrag som r vrn) og Sulijlmavassdrag (md Laksåga i Norddaln) d vikigs vassdragn md hnsyn på oppgang av anadrom laksfisk D viss i dnn sammnhng il Fylksmannns kagorisring av laks-, sjøaurog sjørøyvassdrag i Nordland av Vurdring av øvrig sørr vassdrag : Laksåga i Norddaln r rgulr og rgulann r Elkm AS, Siso krafvrk D r bygd 6 rsklr i Laksåga, sam 1 rskl r kulvr som Lil Tvrråga rnnr 6

42 gjnnom, r pålgg fra Miljøvrndparmn og Dirkora for Naurforvalning Elkm forusr a adkomsn il rskln ikk blokkrs vd vnull hybygging i LNF- C7 D vil ikk bli sørr vannføring i lva, nn d som var før Siso krafvrk bl bygg u Ufra d anss farn for flom, rosjon, massavlagring og isgang i d vassdrag som minimal, mn bør likvl vurdrs vd ablring av ny hybbyggls i LNF-C7 Sjønsålva (Sulijlmavassdrag), ndsrøms flomlukn på dammn i Dråvika og nd il Øvrvan r rgulr og rgulann r Saln Krafsamband AS (SKS) Flomsørrlsn i Sulijlmavassdrag gnrl r bli rdusr r krafubyggingn, og spsil ndsrøms dam Dråvika r a Sjønså krafvrk kom i drif i 1984 SKS frmlggr daa ovr idligr rgisrr sorflommr fra 1914 fram il i dag Sørs flomsiuasjon i dnn priodn var 13nov 1999 som mdfør a flomluka i Dråvika må åpns Ingn av diss rgisrr flommn har forårsak rosjonsskadr llr flomskadr av bydning i nvn vassdrag Ufra ovnsånd anss farn for flom, rosjon, massavlagring og isgang som minimal NVE har sa krav om a all damir i klass 1 og 2 skal gjnnomfør dambruddsbølgbrgningr for uarbidls av dambruddsbølgkar SKS har o dammr i klass 2 Diss r Balvannsdammn og dam Gikn (Sorlvvan) SKS har frmskaff slik marial for diss anlgg (2003) Dambruddsbølgbrgning for dam Sngvan bl ufør i Dambruddsbølgbrgning a) Uarbidd dambruddsbølgbrgningr skal bnys for vidr vurdring i unylsn av aral langs vassdrag Rningslinjr Uovr d nvn vassdrag har vrkn Fausk kommun llr NVE kjnnskap il spsill problmområdr i d områd aralplann dkkr Md grunnlag i kunnskap om vrna vassdrag, naurvrdir og infrasrukur kan d vurdrs småkrafvrk vd lvn Giknlva, Lomilva, Granhibkkn, Rupsilva og Callanaslva 8 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYTEMET 81 Avkjørslr a) Langs RV80 og EV6 håndhvs mg srng holdning il avkjørslr D skal vær svær få avkjørslr il diss vgn, og d krvs vda rgulringsplan drsom d skal byggs langs vgn Unnak kan gjørs for avkjørslr i forbindls md primærnæring 82 Bygggrns a) Langs øvrig riksvgr i kommunn prakisrs mindr srng holdning il avkjørslr, mn anall avkjørslr skal vær bgrns Uvid bruk av ksisrnd boligavkjørslr kan godkjnns r søknad Bygggrns skal gå i n avsand på 50 m fra mid riksvg/fylksvg og 15 m fra mid kommunal vg drsom ikk ann følgr av rgulringsplan b) Innnfor n son på 30 m fra nærms jrnbanspors midlinj r d forbud å oppfør bygning llr annn insallasjon, fora ugraving llr oppfylling, drsom ikk ann følgr av rgulringsplan 83 Kraflinjr a) Kraflinjr r vis på plankar som vikig ldd i kommunikasjonssysm (jfr Plan- og bygningslovns ldd nr6) 7

43 Bygggrns fra nærms fasldning r: 22 kv : 8 m 66 kv : 9 m 132 kv: 17 m 9 GENERELLE BESTEMMELSER 91 Gnrl a) Innnfor n son på 50 m fra sjø i områdn LNF-B4 og LNF-C13, Laksåga i Norddaln, Sjønsålva (Sulijlmavassdrag), og vann mål i horisonalplan vd gjnnomsnilig høyvann/flomvannsand illas ikk ilak som kommr inn undr Plan-og bygningslovns 81, 84, 86a, 86b og 93 sam fradling il ny bolig-, rvrvs-, llr friidsbbyggls md mindr ilak inngår i n rgulringsplan, jfr 71 b) og Plan- og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksav a Forbud gjldr ikk for naus llr ilak som r nødvndig for landbruk, rindrifn, fisk/havbruk, samfrdsl llr forsvar b) Søygrnsr fassa i Miljøvrndparmns (MD) rningslinj T-1442 gjldr innnfor hl planområd inklusiv aralplanns kommundlplanr For søyømfinlig bbyggls (boligr, friidsboligr, sykhus, pliinsiusjonr, skolr llr barnhagr) langs srk rafikkr vgr, krvs d søyfaglig rappor som dokumnrr a søykrav r oppfyl Hvilk vgr d omfar avklars i dn nkl rgulringsplan llr byggsak, mn vil i hovdsak gjld langs hovdvgr (EV6, RV80) og sørr gar i Fausk snrum Søysonkar gis følgnd rsvirkning: Rød son: I diss områdr illas ikk ny søyømfinlig bbyggls For ksisrnd boligr illas gjnoppbygging r brann og skad, om- og ilbygging un plankrav såfrm ingn ny bonhr ablrs Bruksndring som ablrr ny bonhr illas ikk Gul son: Diss områdr illas bbygd i hnhold il avsa aralbruksformål For søyømfinlig bbyggls gjldr: Dr d r plankrav, jfr pk1, skal d frmlggs søyfaglig rappor som visr a søykrav oppfylls Dr d ikk krvs rgulringsplan skal d vd rammsøknad frmlggs søyfaglig rappor som godgjør a søykravn oppfylls c) Før d fas rgulringsvdak llr gis bygg- llr dlingsillals skal d forligg n vurdring av aralplanns/ d omsøk ilaks innvirkning på risiko- og sårbarhsforhold Drsom n finnr a risiko- og sårbarhsforhold ikk r akul ma for akull plan/ akul ilak skal d gå fram av vdak NGI-rappor , kvikklirkarlgging karblad Fausk 2129IV, bruks i vurdringn d) Tilaksmldingn for bbygglsn i planområd skal innhold dokumnasjon på radonkonsnrasjonn fra grunnn Nødvndig innsrømningsdmpnd ilak mo radon skal vær gjnnomfør før bygningn as i bruk Rningslinj Vd all ny bbyggls skal d as hnsyn il landskap omkring, bbygglsn og lokal bygningsradisjonr (jfr Plan-og bygningslovns 74 nr 2) 92 Kjøpsnr a) Eablring av ny llr uvidls av ksisrnd kjøpsnr (daljhandl) md saml bruoaral ovr 3000 m² illas bar i områdr som på plankar r angi md særskil 8

44 grns som snrumsavgrnsning (vis i kommundlplan for Fausk snrum, dl 2) llr avlasningssnr Unnak gjldr for handl md plasskrvnd vargruppr (for ksmpl brun-/hvivarr, ngros, rlas, bil-/caravan, garnri) For forrningsområdr r d krav om min 1 parkringsplass pr 100 m² bruksaral forrningsbbyggls Min 5 % av parkringsplassn skal ha univrsll uforming 93 Kulurminnr a) Ny ilak må ikk brør auomaisk frd kulurminnr og kulurmiljør Drsom funn, gjnsandr llr konsruksjonr oppdags i forbindls md gravarbidr, skal arbidn sanss omgånd og kulurminnmyndighn undrrs, jfr lov om kulurminnr 8, 2 ldd Før d gis illals il bygging/ fradling innhns illals fra kulurminnmyndighn Nasjonal kulurminnbas på n ASKELADDEN skal bruks akiv i saksbhandlingn Av nyr ids kulurminnr skal SEFRAK rgisrringn (309 objkr ldr nn 100 år r rgisrr) bruks akiv i saksbhandlingn 94 Barn og ung a) Barn- og ungs inrssr skal synliggjørs i planlggingn D viss il rikspoliisk rningslinjr om barn og ungs inrssr Vd ubygging i boligområdr skal d as hnsyn il lk-og oppholdsmulighr for barn og ung, også funksjonshmmd I LNF-områdr dr d r adgang il sprd boligbygging kan d sills aral-og funksjonskrav il lkområdr og andr oppholdsaralr for barn og ungdom før byggillals gis Uområdr og boligr skal frdigsills samidig Rningslinjr Tilgjnglighskririn ndfl i Tknisk forskrif, Miljøvrndparmns rundskriv T- 5/99B og Vgnormaln gjørs gjldnd for all uområdr Følgnd forhold skal vklggs: uforming av lk- og oppholdsaralr uforming av rafikkaralr for fogjngr, hrundr forbindlsslinjr il kollkivrafikk, offnlig og priva jnsr Vd planlgging og ubygging skal all gruppr i bfolkningn, i så sor grad som mulig, sikrs god ilgjngligh innn byggområd Uomhusplanr skal uarbids Vd planlgging, ubygging/gjnnomføring av urvgr og andr anlgg for frilufsakivir skal god ilgjngligh sikrs for så sor dl av bfolkningn som mulig D ilgjnglig urvgr skal forsøks plassr slik i rrng a sørr signingr nn 1:20 v 1:15 ovr korr srkningr, unngås Aralrssursn skal forvals slik a bfolkningns hls frmms I forbindls md hlsvurdringr nks hls i vid forsand D vil si a d ikk bar fokusrs på risikofakorr som må fjrns for å unngå skadr, sykdom og lidlsr Lik vikig r d å s på fakorr som frmmr hls 10 DELPLANER 101 Dlplanr Sulijlma 1011 Rsvirkning a) Kommundlplanr for Sulijlma bsår av aralkar, bsmmlsr og rningslinjr og gjldr for dlplann Langvan 1, Langvan 2 og Daja/Jakobsbakkn 9

45 1012 Byggområdr a) Innn næringsområd mrk md T (urisbygg og anlgg) gjldr følgnd: Forl (spikrl) skal maksimal ha n brdd på 3,0 m, n lngd på 5,0 m og ikk vær høyr llr lngr nn campingvogna Farg og marialvalg skal vær ms mulig lik campingvogna Forl skal allid dmonrs og fjrns når campingvogna flys fra caravanoppsillingsplassn b) I byggområd avsa il naus (frmidig) illas d ikk a naus innrds il og byggs slik a d kan bnys il varig opphold Naus kan byggs innnfor d avsa områd og ovr øvrs vannsand md n maksimal sørrls på 30 m 2 Nausbbyggls skal ha n maksimal mønhøyd på 5,5 m ovr planr rrngs gjnnomsnisnivå og skal ligg så lav som mulig mo rrng Naus skal uforms og mals på n må som d r radisjon for llrs i kommunn Vd avvik fra bsmmlsn skal d uarbids rgulringsplan for hl områd som r avsa il nausbbyggls Hvis d ikk forliggr avvik fra bsmmlsn kan d illas a ilakn bhandls dirk un a d uarbids rgulringsplan Vd dirk bhandling, un rgulringsplan, kan kommunn krv a siuasjonsplan for hl områd uarbids Evnull flybryggr kan plassrs i samråd md kommunn c) På Glasuns skal d innnfor byggområd avsa il boligr lggs spsill vk på å ivara d åpn, opprinnlig urommn mllom husn og åpnhn mo Langvan og landskap rund Vd nybygging/ubygging skal ubyggr dokumnr a ndringn ikk innvirkr ngaiv på d Planuvalg kan krv a d frmlggs gn dokumnasjon som illusrrr forholdn 1013 Rkkfølgbsmmlsr a) Ny områdr avsa il friidsbbyggls i Daja skal ikk byggs u før arbidr md idrsanlgg og ny parkringsplassr og andr fllsfunksjonr mm r i gangsa på sd Rningslinjr Av hnsyn il gografi, hisori, ksisrnd bruk, aralponsial og naurlig adkomsmulighr båd il fos og md bil bør d opparbids n ny offnlig møplass vd Samfunnshus Plassn bør innhold klimaskjrming og uforms md bruk av naursin, siplassr og ny ublysning Eksisrnd naursinsmurr bør ikk illas rv llr ndr i forbindls md ny byggarbidr D bør ikk oppførs ny sørr garasjr dr d i vsnlig grad ødlggr rommn mllom husn llr dr forhold mllom hovdhuss målsokk og garasjns blir unaurlig (dvs garasjns volum blir for sor i forhold il hovdhus) En bør av miljøhnsyn (bygningsmiljø) oppmunr ir/fsr il å a var på ksisrnd fllsgarasjr D bør ikk foras ilsåing og rvgring/bplanning i områd: fra Loam via Rinhagn il smlhya, mo Balmilva og på grunnsollippn og dlr av områdn øs og vs for kissilon Vd akiv rvgring bør d uarbids vgasjonsplan for hl d områd som naurlig hørr md visul, funksjonl og biologisk Avgrnsning for n slik plan gjørs i samråd md kommunn Vd sikring av gruvinngangr bør d vlgs løsningr som gjør a inngangn frmsår som n åpning Gjnmuring bør rkks ilbak fra åpningn og vnull problmr kny il oppsamling av vann i åpningn bør løss gjnnom ny opparbid drnring Hull bør sikrs vd bruk av god mrkd vilgjrdr Krafig ning bør også vurdrs bny som horisonal sikring på oppn av vilgjrd ovr hull Rsr r vikig ldd i gruvdrifn bør ikk fjrns såfrm d ikk virkr forurnsnd vd a d kan sprs i landskap rund Jrnrsr, kablr og ann bør såfrm d ikk kan skad folk og dyr, få ligg i ro på sd Eg prosjk md uforming av daabas, vrn i Sulijlma, vidrførs Rgisrringr og 10

46 dokumnasjon samls sammn og knys il nummr påfør makar Tmakar og daabas bør ajourførs og ligg som vikig og ilgjnglig marial vd søknadr, mldingr for priva og for saksbhandling c All ksrn ndringr på bsånd hus som r rgisrr md nummr på makar vrn bør mlds/søks om Søknadn bør innhold fasadgningr og bskrivls All ndringr skal godkjnns før arbid kan igangss Som ndringr rgns ndring av fargr, fasadkldning, vindus/dørypr, plassring av vindur og dørr, daljr kny il ak, ovrgang ak/vgg, inngangsparir, akkking, rappr/inngangspari, pipløsningr og påbygg Som ndringr rgns også riving Vd all ny bbyggls bør d as hnsyn il landskap omkring, bbyggls og lokal bygningsradisjonr (jfr Plan og bygningslovns 74 nr 2) Ny ilak må ikk brør auomaisk frd kulurminnr og kulurmiljør Før d gis illals il bygging/fradling innhns illals fra kulurminnmyndighn Av nyr ids kulurminnr skal SEFRAK rgisrringn bruks akiv i saksbhandlingn Rningslinjr for saksbhandling Vd ilbygg, ubdringr/fasadndringr og vd søknad/mlding om nybygg i sd Sulijlma bør d allid konrollrs om bygningn og/llr nabobygningn r gi nummr på makar for vrn og om ilak kan vær i srid md ønsk om ilpasning og/llr bvaring D bør innhns dokumnasjon om hus (aldr, opprinnls, yp c) D bør i søknadn/mldingn lggs vd daa (g vdlgg) som visr a ilakshavr har sa sg inn i ilgjnglig dokumnasjon I forbindls md ndringr/oppussing av fasad (ldr nn 1960) bør d vlgs løsningr som r ilpass hus og ds silpriod D gjldr daljr, vindus /dørløsningr, farg, akkking, fasadkldning, inngangspari som rappr, ovrbygg c Saksbhandlr bør b om a dokumnasjonn innholdr gningr og foos av huss fasadr i dag og dr d r mulig, opprinnlig fasadr Vd påbygning og nybygg bør d vlgs ilpasningr i volum, i forhold il rrng og i forhold il rommn mllom husn Påbygning og nybygg bør i nkl ilfllr gjørs som konrasr il ldr bbyggls for å ydliggjør hva som r ny og gamml Valg av løsning bør båd dokumnrs og bgrunns som n dl av søknadn I vilsilfllr bør kuluravd vd fylkskommunn rådspørrs D bør sills krav il kvalifisr bisand i forbindls md all ndringr i fasadr, konsruksjonr og volumr dr bbygglsn r fra før 1960 Saksbhandlr bør også vær spsil oppmrksom på ilak som brørr andr (bla indusrill) kulurminnr D bør i hvr ilfll sjkks mo makar 102 Dlplan Fausk snrum, dl Byggområdr a) For områd B32 skal d dokumnrs ilsrkklig sikkrh mo skrd før rgulringsplan for d områd kan vdas b) F4 områd for bnsin- og srvicsasjonr 11

47 c) FK3-FK4 ubyggingsområd for forrning/risliv/urism/ landmrk Uvikls og ubyggs i råd md Sragisk næringsplan d) P/IA5 offnlig rasplass md srvicbygg for vgfarnd Parkmssig opparbid undørsanlgg, grill- og spispaviljongr, lkområd Rningslinjr Sørr forrningsablringr av sor lokal og rgional bydning kan lokalisrs il aral I2 D fordrr a ilak ikk vil gi vsnlig ngaiv konskvnsr for ablr forrningssrukur i øvrig dlr av Fausk, særskil Fausk snrum D skal avklars gjnnom rgulringsplan md ilhørnd konskvnsurdning 1022 LNF-områdn a) Innnfor områdr mrk LNF-B kan d illas sprd boligbbyggls og innnfor områdr mrk LNF-E kan d illas sprd rvrvsbbyggls, bgg r godkjn rgulringsplan, jfr plan- og bygningslovn 20-4, nr Byggforbud langs sjø og vassdrag a) Innnfor planområd r d ikk illa å ivrks ilak som nvn i plan- og bygningslovn 81, 84, 86a, 86b og 93 llr fradling il slik ilak i 30-mrsbl langs vassdrag, mål i horisonalplan vd gjnnomsnilig flomvannsand, jfr plan- og bygningslovn 20-4 ann ldd boksav f b) På Klungslira (NVS1) skal d ikk foras gravarbidr llr oppførs bygg llr anlgg D skal hllr ikk lggs akivir hi som kan vær il skad for fuglliv i områd 103 Dlplan Fausk snrum, dl Byggområdr a) I områdr il forrnings-/konorformål illas innslag av boligr i bbygglsn Vd ubygging i diss områdn skal d avss plass il offnlig ilgjnglig parkringsplassr i samsvar md d kommunal parkringsvdkn 12

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 BUDSKJ EMA E i ndommnsa dr s s : Gnr : Bnr : E v n ul a ndl s / a k s j / s k s j ons nummr : Und r gn db k r f rm dd åhal s s al gs oppgav nm d i l hør ndv dl ggs om nn spåwww a i ndom no Bud rav gi i h dav al b i ng l s rs omf r mgåravs al gs oppgav n, ak s s amv dl gg Und r gn d rk j n m df or br uk r i nf or mas j onom budgi v ni ng Buds k j ma k anpr i n su ogl v r s l l rs nd spr l f ax i l m gl r k on or Buds k j ma k anogs ås c ann sogs nd s di r k pr pos i l m gl r, m ndumås am i di gr i ngm gl rogf or s i k r d gombud rmo a Kj øps um: +omk os ni ngri hnhol d i l s a l gs oppga v Budrbi ndndf r m i l ogmdda o: Kl ok k s l : Øns k ov r a k l s s da o: E v n ul l f or bhol d: F i na ns i r i ng: BUDGI VE R1 BUDGI VE R2 Na v n: Na v n: Adr s s : Adr s s : F øds l s nr( 11s i ffr ) : F øds l s nr( 11s i ffr ) : T l f : T l f : S d/ da o S d/ da o S I GNAT UR S I GNAT UR BUDAKS E PT E RT Ai ndom, Pos bok s151, 8201F a us k T l f , F a x www a i ndom no

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Trovn Borlag Orgnr 954060896 Trovn 8 A 8207 FAUSKE Markklnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Sjåha Vr Borlag Orgnr 853389102 Granvn 44 C 8209 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07. VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Mon, 8211 FAUSKE Markklnr Gnr 85 Bnr 22 md flr, d 2 for kompl l Kommun

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Srandbun 6 B, 8206 FAUSKE Markklnr Gnr 104 Bnr 810 Kommun FAUSKE Hjmmlhavr()

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Nordfjord. Fritidseiendom med idyllisk beliggenhet like ved vannet. Prisantydning ,- Verditakst: ikke taksert

Nordfjord. Fritidseiendom med idyllisk beliggenhet like ved vannet. Prisantydning ,- Verditakst: ikke taksert Nordfjord Friidsindom md idyllisk bliggnh lik vd vann Prisanydning 390 000,- Vrdiaks: ikk aksr Augus 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Nordfjord - Naurskjøn områd md nærh il Rago nasjonalpark - Romslig om

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

Kosmovassveien. Enebolig med unik beliggeneht Prisantydning ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Kosmovassveien. Enebolig med unik beliggeneht Prisantydning ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kosmovassvin Enbolig md unik bliggnh Prisanydning 2 390 000,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kosmovassvin49 Enbolig i landlig omgivlsr og fin usik - Sor om - Usik - God og modrn sandard - Sill og rolig

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Skjerstadveien. Billigere enn å leie. Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Billigere enn å leie. Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Billigr nn å li Prisanydning 970 000,- Vrdiaks 900 000,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 15 E Bo god il n mg bhaglig pris i kor gangavsand fra snrum og skolr - Slvirliligh ( Ingn

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Stordalsveien. Hytte med sentral beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Stordalsveien. Hytte med sentral beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sordalsvin Hy md snral bliggnh Prisanydning 200 000,- Vrdiaks 200 000,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sordalsvin 9 - Usjnr og samidig snral Sulijlma Fjllandsby og Daja Camping liggr lik i nærhn og

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Røsslyngveien. Leilighet i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,-

Røsslyngveien. Leilighet i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- Røsslyngvin Liligh i borslag md bliggnh i barnvnnlig omgivlsr Prisanydning 850 000,- Fllsgjld 359 821,- Toalpris: 1 209 820,- Mai 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Røsslyngvin 13a Endliligh i populær områd

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Aspveien. Enebolig i et attraktivt område ca. 1,3 km gangavstand fra sentrum Prisantydning ,- Verditakst ,-

Aspveien. Enebolig i et attraktivt område ca. 1,3 km gangavstand fra sentrum Prisantydning ,- Verditakst ,- Aspvin Enbolig i arakiv områd ca 1,3 km gangavsand fra snrum Prisanydning 2 280 000,- Vrdiaks 2 280 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Aspvin 27 Enbolig i arakiv områd ca 1,3 km gangavsand fra snrum

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauTa AS Jan Er On Vn, 8214 FAUSKE Tf: 97726314 E-po: po@fauano VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Branvn 1, 8220 RØSVIK Marnr Gnr 66 Bnr 142 Kommun SØRFOLD Hjmmhavr() LARSEN

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Såki. Hytte med fin beliggenhet like ved vannet i Såki Prisantydning ,- Verditakst ,- August 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Såki. Hytte med fin beliggenhet like ved vannet i Såki Prisantydning ,- Verditakst ,- August 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Såki Hy md fin bliggnh lik vd vann i Såki Prisanydning 1 180 000,- Vrdiaks 1 180 000,- Augus 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Såki 21 - Innlag srøm - Enkl adkoms, ca 100 mr gangsi om sommr og muligh for

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Åsveien. Februar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Februar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsvin Friliggnd nbolig i borslag md bliggnh i barnvnnlig omgivlsr Prisanydning 980 000,- Fllsgjld 147 757,- Toalpris: 1 127 757,- Fbruar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsvin 9 Bolig md garasj og fin bliggnh

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Strandbuen. Nyere og nøkkelklar bolig fra Her kan du flytte rett inn. Prisantydning ,- Verditakst ,-

Strandbuen. Nyere og nøkkelklar bolig fra Her kan du flytte rett inn. Prisantydning ,- Verditakst ,- Srandbun Nyr og nøkklklar bolig fra 2008 Hr kan du fly r inn Prisanydning 2 980 000,- Vrdiaks 2 980 000,- Juni 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Srandbun 4a - Garasj (BRA 39m2) fra 2013 - Kjøkkn fra Sigdal

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

Sjåheiveien. Velkommen til en av Fauskes bedre beliggenheter Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjåheiveien. Velkommen til en av Fauskes bedre beliggenheter Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjåhivin Vlkommn il n av Fausks bdr bliggnhr Prisanydning 3 190 000,- Vrdiaks 3 450 000,- Mai 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjåhivin 33 Hr får du nærhn il snral områdr, usik og mg god solforhold - Sor

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Nermoveien. Innflyttingsklar enebolig med fin beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juli 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Nermoveien. Innflyttingsklar enebolig med fin beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juli 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Nrmovin Innflyingsklar nbolig md fin bliggnh Prisanydning 2 190 000,- Vrdiaks 2 480 000,- Juli 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Nrmovin 5, - Hjørnom - Gangavsand il skolr, barnhag, snrum mm - 4 sovrom, su

Detaljer

Tokdalveien. Nøkkelklar hytte i skjermede og naturskjønne omgivelser Prisantydning ,- Verditakst ,-

Tokdalveien. Nøkkelklar hytte i skjermede og naturskjønne omgivelser Prisantydning ,- Verditakst ,- Tokdalvin Nøkklklar hy i skjrmd og naurskjønn omgivlsr Prisanydning 1 530 000,- Vrdiaks 1 530 000,- Juli 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tokdalvin 4, Nøkklklar hy md usjnr bliggnh i naurskjønn omgivlsr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Kvitlyngveien. Innflyttingsklar bolig med alt på ett plan Prisantydning ,- Verditakst ,- September 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Kvitlyngveien. Innflyttingsklar bolig med alt på ett plan Prisantydning ,- Verditakst ,- September 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kvilyngvin Innflyingsklar bolig md al på plan Prisanydning 2 090 000,- Vrdiaks 2 100 000,- Spmbr 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Kvilyngvin 9a - 3 sovrom - 2 sur - Al på plan - Funksjonll planløsning -

Detaljer

Beregning av den horisontale skjærkraften τ er den opptredende skjærspenning i kontaktflaten, altså over bredden B16 SKJÆROVERFØRING

Beregning av den horisontale skjærkraften τ er den opptredende skjærspenning i kontaktflaten, altså over bredden B16 SKJÆROVERFØRING 84 B6 SKJÆROVERØRING 6.3 SKJÆROVERØRING MELLOM ELEMENTER OG PÅSTØP Påsøp har o ypisk bruksområdr: på dkklmnr, DT, hulldkkr og forskalingslmnr på brukonsruksonr (pla på blkr) orsklln visr sg førs og frms

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Marmorveien. Praktisk og fin leilighet Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- Januar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Marmorveien. Praktisk og fin leilighet Prisantydning ,- Fellesgjeld ,- Totalpris: ,- Januar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Marmorvin Prakisk og fin liligh Prisanydning 1 050 000,- Fllsgjld 304 092,- Toalpris: 1 354 092,- Januar 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Marmorvin 11 D Hr bor du god il n bhaglig pris - Al på plan - 2 sovrom

Detaljer

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 810 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 810 000,-

Erikksbakkveien. Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 810 000,- Fellesgjeld 0,- Totalpris: 810 000,- Erikksbakkvin Gunsig inngang i boligmarkd Hr bor du god il n bhaglig pris Prisanydning 810 000,- Fllsgjld 0,- Toalpris: 810 000,- N o v m b r 2015 STOR GATA 59, 8200 FAUS KE Eriksbakkvin 5b Hr bor du

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Holtanveien. Her bor du godt til en relativt billig penge. Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Holtanveien. Her bor du godt til en relativt billig penge. Prisantydning ,- Verditakst ,- Mai 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Holanvin Hr bor du god il n rlaiv billig png Prisanydning 1 580 000,- Vrdiaks 1 580 000,- Mai 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Holanvin 566 Enbolig md romslig om i landlig omgivlsr - Ca 5,5 km fra snrum

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Sommerfelts veg. For deg som vil flytte rett inn Prisantydning ,- Verditakst ,- November 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sommerfelts veg. For deg som vil flytte rett inn Prisantydning ,- Verditakst ,- November 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sommrfls vg For dg som vil fly r inn Prisanydning 3 190 000,- Vrdiaks 3 420 000,- Novmbr 2017 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sommrfls vg 13 - Ny bolig fra 2013 - Romslig garasj Tak på garasjn r bygd for å kunn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Seljeveien. Romslig oppussingsobjekt med god beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Seljeveien. Romslig oppussingsobjekt med god beliggenhet Prisantydning ,- Verditakst ,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sljvin Romslig oppussingsobjk md god bliggnh Prisanydning 1 490 000,- Vrdiaks 1 490 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sljvin 9 Unik muligh for dg som kan gjør li slv Hr kan du ralisr boligdrømmn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer