VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr Dato for befaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015"

Transkript

1 VEDLEGG

2 RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: E-pos: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun FAUSKE Hjmmlshavr() HANSSEN STEINAR TORLEIG GUTTORM Dao for bfaring Bruksaral: 158 m 2 Bruksaral primærdl (P-ROM): 127 m 2 Tomaral: m 2 Normal markdsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Ønskr du å sjkk rapporns gyldigh? Skann QR-kodn md din mobillfon, llr bsøk hp://aksvrifisringniono

3 Eindomsbgnls, hjmmlshavr mm Adrss Follavin 76 Posnr Possd 8208 FAUSKE Rkvirn Sinar Torlig Guorm Hansn Hjmmlshavr() HANSSEN STEINAR TORLEIG GUTTORM Tilsd/opplysningr gi av Sinar T G Hansn og Sian Wiksrøm VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Gnr 103 Kommun FAUSKE Prmissr - Gnrll opplysningr Bnr 683 Fsnr Sksjnr Bolignummr Områd/bydl Bsikiglssdao Forusningr for dnn vrdivurdringn r visull bsikls og oppmålingr ufør på bsiklssdag, sam irs opplysningr og framlag dokumnr Vrdiaksn r ufør i hh NITO Taks`s rglr, NS 3940 og aksbransjns rningslinjr for aralmålingr av boligr fra 2014 Sandardn r formulr slik a araln måls un hnsynagnd il lovr og/ llr byggforskrifr vd brgning av aralr Bolign r bsikig md d bgrnsningr som følgr a ak og omn var snøblag på bfaringsdagn Vd salg av indommn anbfals d ufør n Boligsalgsrappor/ Tilsandsanalys, sam nrgimrking Kundn/rkvirnn plikr å ls gjnnom dokumn før bruk og gi ilbakmlding drsom dokumn innholdr fakafil Taksingniørn r ikk ansvarlig for manglnd opplysningr som innvirkr på aksn Hvis aksn r ldr nn 6 mnd bør aksmannn konaks for ny bfaring og oppdaring Taksn r av undrgnnd ufør r bs skjønn Sammndrag Bolign r oppfør i 1963 og ilbyggr ovr plan i 1986 Nøkrn sandard md hnsyn il marialvalg, usyr og uførls No varirnd vdlikhold på innvndig og uvndig ovrflar Eindommn har god ilknyning il nærområd md rimlig kor vi il skolr, buikkr og snrumsområd Tomn r god opparbid Områdbskrivls - Bliggnh - Miljø Eindommn liggr i Follavin ca 2 km nord for Fausk Snrum og har dirk adkoms fra E6 Områd rund r bbygg md boligr og næringsindommr Forholdsvis kor vi il barnhag, skolr, idrsanlgg, offnlig konorr og buikkr Eindommn har usik sørvslig rning, md god sol og lysforhold Liggr nær E6 og vil idvis ha n dl raffikksøy Rgulringsmssig forhold Områd r i kommunns aralplan rgulr il boligformål Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid1av FauskTaksAS JanEirikOlsn

4 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Eindommns om Tomaral (m 2 ) Typ om Fsidns uløpsår Årlig fsavgif Borfsrs navn Tomns bskaffnh (også vann, vi, kloakk mm) Opplysningr om omforhold r hn fra Marikkl og ikk konrollr opp mo kommunal kar I marikkl r d oppfør 100 m2, slik a oppgi aralr må ans som omrnlig aralr Vd avhndig bør omaralr konrollrs Tomn r fla og r god opparbid Adkoms il indommn fra E6 il flls grus innkjørsl og gn parkringsplass Trrapp opp il innrk inngangspari og vggmonr ulys Trappn r monr oppå gamml bongrapp Ovrbygg vranda på sørvs sid Lufbalkong ovr inngangspari D opplyss a d har vær lkkasj fra balkong nd il undrliggnd rom D bør undrsøks Tilkobl kommunal vann- og avløpsldningr Trrngforhold Fla rrng Bdr fall fra grunnmur kan md fordl ablrs Gnrl anbfals d allid å jusr rrng md fall fra grunnmur og for å før vkk ovrflavann For my ovrvann kan før il fukvandring i grunnmur og ovrblasning av drnring Eindommns bygningr Typ bygg Byggår Rhab-/ombygd år A Enbolig 1963 Likningsvrdi (år) Ikk oppgi Kjøpsår 1962 Kjøpsum / Kospris 0 Forsikringsslskap Gjnsidig Polisnummr Ikk oppgi Typ forsikring Fullvrdi Bygningsmssig bskrivls Fundamnring, grunnmur og kjllrgulv Søp sålfundamn på fas grunn Grunnmur av plassøp bong md innvndig puss rsoni og uvndig puss Søp kjllrgulv Innvndig kjllrmur md fuk på vgg og gulv, md saluslag og puss-og malingsavskalling Tilbygg su r fundamnr md pilarr Kryprom D opplyss a d har komm inn vann i kjllr, vd par anldningr, vd sor ndbørsmngdr/ snøsmling D bør konrollrs/ ubdrs Konsruksjonsmod ovr grunnmur og uvndig fasadr Easjskillr og yrvggr i radisjonll rkonsruksjon fra daidns byggmå som r uvndig kldd md rniplar og bordkldning av r Sdvis non skadr på vggplar, sam no ørksprkkr på rkldning Dørr og vindur Vindur md rkarm og 2 lags isolrglass Opprinnlig koblingsvindu i kjllr En dl vindur bl skif i 2000 Innvndig finèrdørr, spildørr i kjllr Finr yrdør md glass Trpanl balkongdørr md glassfl Dør 2 g skif i 2007 Enkl dørr rngr jusring Fukflkkr undr vindu på sovrom i 2 g Bør undrsøks Takkonsruksjon md yrak Salak md aksprrr og akro som r kk md dcra akplar og pappshingl på ilbygg Sdvis non fukskjoldr på akro rund pip Isolr kaldlof Mall og plas akrnnr og ndløp Takkk på hovdhus bl skif i 2000 Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid2av FauskTaksAS JanEirikOlsn

5 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Pipr, ildsdr og oppvarming Mur glpip som r puss og mal, md hldkknd bslag ovr ak Vdovn monr i su Undrliggnd brannavskjrming r ikk ablr Forøvrig lkrisk oppvarming md panlovnr Varmkablr i gulv på bad Bad og vaskrom Bad md oal, badkar md forhng, nkl srvan, spil og lysarmaur Søp gulvdkk md innlag varmkabl Vaskkjllr md opplgg for vaskmaskin, 200l varmvansbrdr og skyllkar Vggmonr El- klsørk/ ovn Kjøkkn Kjøkkninnrdning md nyr laminr fronr md profil, dobbl oppvaskkumm md hlbslag, laminr bnkpla og vnilaor md kanal u i pip Blgg mllom bnkpla og ovrskap Innvndig ovrflar Gulv md vinylblgg, park, ppgulv og puss bong Vggr md ap/malrsri, panl, mal pla og puss Himling md slmal plar/papp, finrplar og panl D fls ovrflar md normal brukssliasj ihh aldr Sdivs non sprkkr i park i su Tppgulv på sovrom r n dl skad Elkrisk anlgg Fordlingsskapi gang 2 g md 50A hovdsikring og 7 kursr md skrusikringr VVS-insallasjonr Saniærusyr r bskrv i d rom d r monr i Kobbr vannrør og soil/ plas avløpsldning 200l varmvannsbrdr i kjllr Ann Sovrommn og gang r innrd md plassbygd skap/ ko Srikobl røykvaslr sam brannslukningsappara monr Aralr mm AREALBEREGNING Aralmålingn i dnn rapporn måls r bransjsandardn "Taksbransjns rningslinjr vd aralmåling av boligr" Rningslinjn har NS 3940:2012 som ugangspunk, mn innholdr prsisringr for aralbgrpr og dfinisjonr i forbindls md aralmåling vd omsning og/llr vrdising av bonhr Vd mosrid mllom NS 3940:2012 og "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" llr annn olkningsvil r d spsill rgln for aralmåling av boligr i Taksbransjns rningslinjr lag il grunn "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" ugis av Informasjonsslskap Vrdi og r også ilgjnglig på wwwnioaksno og wwwnfno D vikigs prsisringn r: - Aral oppgis i hl kvadramr i rapporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fan sd - Bruoaral (BTA) r vd aksring dfinr som aral som bgrnss av omslund yrvgg i gulvhøyd og /llr il mid i skillvggn il annn bruksnh og/llr fllsaral - Bruksaral (BRA) r bruoaral (BTA) minus aral som oppas av yrvggr Målvrdig AREALER Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i asjskillr for rapp, hisr, sjakr og lignnd, rgns ikk md i asjns aral Hvis rapp inngår i åpningn, rgns rappns horisonalprojksjon md i asjns aral Rom skal ha akoms og gangbar gulv Rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig MARKEDSFØRING Vd markdsføring av boligr skal BRA og P-ROM oppgis Dnn rapporn visr hvilk rom som inngår i kagorin P-ROM og S-ROM Fordlingn r basr på rningslinjn og aksmannns g skjønn En bruksndring av rom kan ha bydning for hvilkn kagori romm ilhørr For brgning av bygningsaralr i forbindls md omrs unyls gjldr gn målrglr Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid3av FauskTaksAS JanEirikOlsn

6 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Bygg A: Enbolig - aralr Easj Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Kjllr Hovdplan Lof Sum bygning Bygg A: Enbolig - romfordling Easj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) Kjllr Gang og vaskkjllr 3 kjllrom Hovdplan Su, kjøkkn, bad, gang og vf Lof 3 sovrom og 2 gangr Sum all bygg Sum all bygningr Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Kommnarr il aralbrgningn Aralr r oppmål md lasr på bfaringsdagn Aral på lof r sørr n angi i araloppgavn, d pga gjldnd målrglr Kommnarr il planløsningn Planløsningn gjnspilr daidns byggskikk Araln r god uny, mn r ikk hl idmssig md hnsyn il innrdning og romfordling Su md nivåforskjllr Kommnarr il Grunnboksblad mm Hflsr: Grunnbok r ikk konrollr Vd vnul salg/kjøp oppfordrs konroll av grunnbokn for vnull hflsr på gnrl grunnlag Srviur: Grunnbok r ikk konrollr Vd vnul salg/kjøp oppfordrs konroll av grunnbokn for vnull srviur på gnrl grunnlag Tknisk vrdibrgning Brgnd byggkosnadr, Hovdbygg A kr Vrdirduksjon -Hovdbygg 37 % kr Brgnd byggkosnadr r fradrag = kr Saml sum brgnd byggkosnadr = kr Tomvrdi inkl opparbidls + kr Sum brgn knisk vrdi = kr Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid4av FauskTaksAS JanEirikOlsn

7 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Markdsanalys Enbolign liggr ca 2 km nord for Fausk snrum Bolign har n dl ldr ovrflar, slik a no påkosningr kan pårgns Eindommn anss som kuran og l omslig Markdsvurdringn r n hlhlig vurdring av bliggnh, opparbidlsskosnadr og arakivi Md bakgrunn i d ss n markdsvrdi som angi Vrdikonklusjon Oppdragsgivr må konrollr d dokumn for vnull fil og manglr før d bnys! Eindommn r ikk konrollr for skjul fil og manglr U i fra visull bsikigls og innhnd opplysningr ss: Dagns normal salgsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Undrskrifr Sd og dao Taksingniør Fausk, Dokumnkonroll Jan Eirik Olsn Frmlag: Skjø, målrbrv og gningr Vdlag: Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid5av FauskTaksAS JanEirikOlsn

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Adrss Follavin 76 Posnr 8208 Sd Andls- /lilighsnr FAUSKE / Gnr 103 Bnr 683 Sksjonsnr Fsnr Bygn nr Bolignr Mrknr A Dao Eir Innmld av Priva Sian Wiksrøm Enrgiasn r bkrf og offisill Bygningns irforhold r ikk bkrf fra Marikkln Enrgimrk angir boligns nrgisandard Enrgimrk bsår av n nrgikarakr og n oppvarmingskarakr, s i figurn Enrgimrk symbolisrs md hus, hvor fargn visr oppvarmingskarakr, og boksavn visr nrgikarakr Enrgikarakrn angir hvor nrgiffkiv bolign r, inkludr oppvarmingsanlgg Enrgikarakrn r brgn u fra dn ypisk nrgibrukn for boligypn Brgningn r gjor u fra normal bruk vd gjnnomsnilig klima D r boligns nrgimssig sandard og ikk brukn som bsmmr nrgikarakrn A byr a bolign r nrgiffkiv, mns G byr a bolign r li nrgiffkiv En bolig bygg r byggforskrifn vda i 2010 vil normal få C Oppvarmingskarakrn forllr hvor sor andl av oppvarmingsbhov (romoppvarming og varmvann) som dkks av lkrisi, olj llr gass Grønn farg byr lav andl l, olj og gass, mns rød farg byr høy andl l, olj og gass Oppvarmingskarakrn skal simulr il øk bruk av varmpumpr, solnrgi, biobrnsl og fjrnvarm Om bakgrunnn for brgningn, s wwwnrgimrkingno Mål nrgibruk Brukrn har valg å ikk oppgi mål nrgibruk

42 Hvordan bolign bnys har bydning for nrgibhov Enrgibhov påvirks av hvordan man bnyr bolign, og kan forklar avvik mllom brgn og mål nrgibruk God nrgivanr bidrar il a nrgibhov rdusrs Enrgibhov kan også bli lavr nn normal drsom: dlr av bolign ikk r i bruk, færr prsonr nn d som rgns som normal brukr bolign, llr dn ikk bruks hl år God nrgivanr Vd å følg nkl ips kan du rdusr di nrgibhov, mn d vil ikk påvirk boligns nrgimrk Enrgimrkingn kan kun ndrs gjnnom fysisk ndringr på bolign Tips 1: Tips 2: Tips 3: Tips 4: Følg md på nrgibrukn i bolign Luf kor og ffkiv Rdusér innmpraurn Bruk varmvann fornufig Mulig forbdringr for boligns nrgisandard U fra opplysningn som r oppgi om bolign, anbfals følgnd nrgiffkivisrnd ilak D r ilak som kan gi bygningn bdr nrgimrk Non av ilakn kan i illgg vær svær lønnsomm Tilakn bør spsil vurdrs vd modrnisring av bygningn llr uskifing av knisk usyr Tilakslis (For full bskrivls av ilakn, s Tilakslis - vdlgg 1) - Monr ningslisr - Erisolring av yrak / lof - Randsonisolring av asjskillr - Isolr lofsluk - Trmografring og hsprøving - Tmpraur- og idssyring av panlovnr - Insallr ny rnbrnnnd vdovn / pisinnsas, alrnaiv pllskamin - Ting av luflkkasjr - Isolring av gulv mo kald kjllr / kryprom - Erisolring av yrvgg - Uskifing av vindu - Isolr varmvannsrør - Insallr luf/luf-varmpump D as forbhold om a ilakn r forslå u fra d opplysningr som r gi om bolign Fagfolk bør drfor konaks for å vurdr ilakn nærmr Evnull gjnnomføring av ilak må skj i samsvar md gjldnd lovvrk, og d må as hnsyn il krav il god innklima og forbygging av fukskadr og andr byggskadr

43 Boligdaa som r grunnlag for nrgimrk Dr opplysningr ikk r oppgi, bruks ypisk san- dardvrdir for dn akull bygningsypn For mr informasjon om brgningr, s wwwnrgimrkingno/brgningr Enrgimrk og andr daa i dnn asn r brgn u fra opplysningr som r gi av boligir da asn bl rgisrr Ndnfor r n ovrsik ovr oppgi opplysningr, som boligir r ansvarlig for Bygningskagori: Småhus Bygningsyp: Enbolig Byggår: 1963 Bygningsmarial: Tr BRA: 158 An g md oppv BRA: 2 Daljr vggr: Ni Daljr vindu: Ni Tknisk insallasjon Oppvarming: Vnilasjon: Daljring varmsysm: Elkrisi Vd V ikk Elkrisk ovnr og/llr varmkablr Lukk pis llr ovn

44 Om grunnlag for nrgiasn Oppgi opplysningr om bolign kan finns vd å gå inn på wwwnrgimrkingno, og logg inn via MinID/Alinn D forusr a du r rgisrr som ir av dnn bolign i marikkln, llr har få dlgr illals il å gå inn på nrgiasn For å s daljr må du vlg "Gjnbruk" av akull as undr Offisill nrgiasr i skjrmbild "Adrss" Boligir r ansvarlig for a d blir bruk rikig opplysningr Evnull gal opplysningr må drfor as opp md slgr llr ulir da d kan ha bydning for prisfasslsn Eir kan når som hls lag n ny nrgias Om nrgimrkordningn Norgs vassdrags- og nrgidirkora r ansvarlig for asn, nrgimrkordningn llr gjnnomføring nrgimrkordningn Enrgimrk brgns av nrgiffkivisring og ilskuddsordningr kan på grunnlag av oppgi opplysningr om bolign rs il Enova svarr på lf , llr For informasjon som ikk r oppgi, bruks ypisk sandardvrdir for dn akull bygningsypn fra idspriodn dn bl bygd i Brgningsmodn Plikn il nrgimrking r bskrv i nrgimrkfor nrgikarakrn basrr sg på NS 3031 forskrifn, vda dsmbr 2009, og sis ndr i (wwwnrgimrkingno/ns3031) januar 2012 NVE samarbidr md Enova om rådgivning kny il nrgimrkordningn Spørsmål om nrgi- Nærmr opplysningr om nrgimrkordningn kan du finn på wwwnrgimrkingno For yrligr råd og vildning om ffkiv nrgibruk, vnnligs s llr ring Enova svarr på lf wwwnovano/hjmm

45 Tilakslis: Vdlgg il nrgiasn Asn gjldr for følgnd indom (Vdlgg 1) Adrss: Follavin 76 Gnr: 103 Posnr/Sd: 8208 FAUSKE Bnr: 683 Lilighsnummr: Sksjonsnr: Bolignr: Fsnr: Dao: :26:05 Bygnnr: Enrgimrknummr: A Ansvarlig for nrgiasn: Priva Enrgimrking r ufør av: Sian Wiksrøm Bygningsmssig ilak Tilak 1: Monr ningslisr Luflkkasjr mllom karm og ramm på vindur og mllom karm og dørblad kan rdusrs vd monring av ningslisr Lisr i silikon- llr EPDM-gummi gir bs rsula Tilak 2: Ting av luflkkasjr D kan vær uhr i ilsluning mllom bygningsdlr, rund vindur/dørr og vd gjnnomføringr som bør s Akull marialr r fks bunnfyllingslis md fugmass, fugskum llr srimlr av vindsprr Uhr vd ilsluningr mllom bygningsdlr kan vær komplisr å, og må of uførs i sammhng md risolringsilak Tilak 3: Erisolring av yrak / lof Ev kald lof kan risolrs md isolasjonsmar llr løsblås isolasjon Erisolring krvr dampsprr på varm sid av isolasjonn Ting av lofsluk må allid gjnnomførs samidig for a d ikk skal oppr kondns i ak ovr lofsluka For risolring av yrak avhngr uførls/mod av dagns ilsand Tilak 4: Isolring av gulv mo kald kjllr / kryprom D fins flr løsningr for risolring av gulv mo kald kjllr llr kryprom Uførls/mod avhngr av dagns løsning Vindsprr ablrs på kald sid Tilak 5: Randsonisolring av asjskillr Kald rkk i randsonn av rbjlklag kan ubdrs vd å isolr bjlklag i randsonn Uvndig kan man forsøk å vindsprra ndrs på usidn av vggn Tilak 6: Erisolring av yrvgg Yrvgg risolrs Mod avhngr av dagns løsning For å sjkk vinding av yrvgg anbfals rmografring og hsprøving Tilak 7: Isolr lofsluk Lofslukn isolrs og s vd bruk av lisr for å rdusr varmap og dirk luflkkasjr Tilak 8: Uskifing av vindu Gamml vindu som isolrr dårlig skifs u md ny vindu D anbfals n U-vrdi på 1,2 W/m2K llr lavr (mdrgn karm og ramm)

46 Tilak 9: Trmografring og hsprøving Bygningns lufh kan måls vd hjlp av mod for hsmåling av hl llr dlr av bygg Trmografring kan også bnys for å karlgg varmap og lkkasjpunkr Modn krvr spsialusyr og spsialkompans og må uførs av fagfolk Tilak på saniæranlgg Tilak 10: Isolr varmvannsrør Uisolr varmvannsrør isolrs for å rdusr varmap Tilak på lkrisk anlgg Tilak 11: Tmpraur- og idssyring av panlovnr Ev ldr lkrisk varmovnr un rmosa skifs u md ny rmosargulr ovnr md idssyring, llr d rmonrs rmosa / sparplugg på ksisrnd ovn Drsom mang ovnr skifs u bør d vurdrs sysm hvor mpraur og idsinnsillingr i ulik rom i bolign syrs fra n snral nh Tilak på varmanlgg Tilak 12: Insallr luf/luf-varmpump D kan vurdrs å insallr n luf/luf-varmpump (også kal komforvarmpump) Dn hnr "grais" varm fra ulufn som ilførs innlufn, og rdusrr drmd nrgiugifn il oppvarming i bolign Bs unyls fås vd n åpn romløsning For hvr kilowaim varmpumpn brukr i srøm, gir dn gjnnomsnilig ovr fyringsssongn 2-3 kilowaimr i varmuby Tilak 13: Insallr ny rnbrnnnd vdovn / pisinnsas, alrnaiv pllskamin I gaml vdovnr / pisr md dør unys kun % av nrgiinnhold i vdn, mns md ny rnbrnnnd vdovnr /pisinnsasr (som kom på markd i 1988) r virkningsgradn på % Alrnaiv kan dn gaml vdovnn / pisn skifs u md n pllskamin Ny vdovnr, pisinnsasr og pllskaminr unyr nrgin mr ffkiv sam a røykgassforurnsning og uslippn rdusrs md innil 90 % sammnlign md gamml vdovn D fls pllskaminr syrs av n romrmosa, slik a man kan sill inn ønsk mpraur Kaminn kan sar og slokk av sg slv, og mang kaminr kan også programmr inn ukprogram, md fks nasnkning Brukrilak Tips 1: Følg md på nrgibrukn i bolign Gjør d il n van å følg md nrgiforbruk Ls av målrn måndlig llr ofr for å vær bviss nrgibrukn Ca halvparn av boligns nrgibruk går il oppvarming Tips 2: Luf kor og ffkiv Ikk la vindur så på glø ovr lngr id Luf hllr kor og ffkiv, da får du rask skifa lufa i romm og du unngår ndkjøling av gulv, ak og vggr

47 Tips 3: Rdusér innmpraurn Ha n modra innmpraur, for hvr grad mpraursnkning rdusrs oppvarmingsbhov md 5 % Mnnskr r også varmkildr; jo flr gjsr dso sørr grunn il å dmp varmn Ha lavr mpraur i rom som bruks sjldn llr bar dlr av døgn Monér ningslisr rund rkkfull vindur og dørr (kan sjkks vd bruk av myggspiral/røyk llr sarinlys) S ikk møblr foran varmovnr, d hindrr varmn i å sirkulr Trkk for gardinr og prsinnr om kvldn, d rdusrr varmap gjnnom vindun Tips 4: Bruk varmvann fornufig By il spardusj hvis du ikk har For å finn u om du bør by il spardusj llr allrd har spardusj kan du a idn på fylling av i vaskbø; ny spardusjr har forbruk på kun 9 lir pr minu Ta dusj i sd for karbad Skif pakning på dryppnd kranr Drsom varmvannsbrdrn har nok kapasi kan mpraurn i brdrn rdusrs il 70gr Tips 5: Slå av lys og bruk sparpærr Slå av lys i rom som ikk r i bruk Uny dagslys Bruk sparpærr, spsil il ulys og rom som r kald llr bar dlvis oppvarm Tips 6: Vask md full maskinr Fyll opp vask- og oppvaskmaskinn før bruk D fls maskinr brukr lik my nrgi nn d r full llr ikk Tips 7: Slå lapparar hl av Elkrisk apparar som har sand-by modus rkkr srøm slv når d ikk r i bruk, og må drfor slås hl av Tips 8: Spar srøm på kjøkkn Ikk la vann rnn når du vaskr opp llr skyllr Bruk kjlr md plan bunn som passr il plan, bruk lokk, kok ikk opp mr vann nn nødvndig og slå nd varmn når d har bgyn å kok Slå av kjøkknvnilaorn når d ikk lngr r bhov Bruk av microbølgovn il mindr mngdr ma r lang mr nrgisparnd nn komfyrn Tin frossnma i kjølskap Kjøl- og frys skal avrims vd bhov for å hindr unødvndig nrgibruk og for høy mpraur inn i skap/boksn (ny kjølkap har of auomaisk avriming) Fjrn søv på kjølribbr og komprssor på baksidn Slå av kaffrakr når kaffn r frdig rak og bruk rmos Oppvaskmaskinn har innbygd varmlmnr for oppvarming av vann og skal kobls il kaldvann, kobls dn il varmvann økr nrgibrukn md % samidig som nkl vask- og skyllprosssr forgår i fil mpraur Tips 9: Vlg hvivarr md lav forbruk Når du skal kjøp ny hvivarr så vlg produk md lav srømforbruk Produkn dls inn i nrgiklassr fra A il G, hvor A r d mins nrgikrvnd Mang produsnr ilbyr nå varr som går ksra lang i å vær nrgiffkiv A+ og d nda bdr A++ r mrkingr som har komm for å skill d god fra d ksra god produkn Tips 10: Fyr rikig md vd Bruk ørr vd, god rkk, og lgg ikk i for my av gangn Fyring i åpn pis r ms for kosns skyld Hold spjld lukk når pisn ikk r i bruk

48

49

50 BUDSKJ EMA E i ndommnsa dr s s : Gnr : Bnr : E v n ul a ndl s / a k s j / s k s j ons nummr : Und r gn db k r f rm dd åhal s s al gs oppgav nm d i l hør ndv dl ggs om nn spåwww a i ndom no Bud rav gi i h dav al b i ng l s rs omf r mgåravs al gs oppgav n, ak s s amv dl gg Und r gn d rk j n m df or br uk r i nf or mas j onom budgi v ni ng Buds k j ma k anpr i n su ogl v r s l l rs nd spr l f ax i l m gl r k on or Buds k j ma k anogs ås c ann sogs nd s di r k pr pos i l m gl r, m ndumås am i di gr i ngm gl rogf or s i k r d gombud rmo a Kj øps um: +omk os ni ngri hnhol d i l s a l gs oppga v Budrbi ndndf r m i l ogmdda o: Kl ok k s l : Øns k ov r a k l s s da o: E v n ul l f or bhol d: F i na ns i r i ng: BUDGI VE R1 BUDGI VE R2 Na v n: Na v n: Adr s s : Adr s s : F øds l s nr( 11s i ffr ) : F øds l s nr( 11s i ffr ) : T l f : T l f : S d/ da o S d/ da o S I GNAT UR S I GNAT UR BUDAKS E PT E RT Ai ndom, Pos bok s151, 8201F a us k T l f , F a x www a i ndom no

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Trovn Borlag Orgnr 954060896 Trovn 8 A 8207 FAUSKE Markklnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Sjåha Vr Borlag Orgnr 853389102 Granvn 44 C 8209 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07. VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Mon, 8211 FAUSKE Markklnr Gnr 85 Bnr 22 md flr, d 2 for kompl l Kommun

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Srandbun 6 B, 8206 FAUSKE Markklnr Gnr 104 Bnr 810 Kommun FAUSKE Hjmmlhavr()

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauTa AS Jan Er On Vn, 8214 FAUSKE Tf: 97726314 E-po: po@fauano VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Branvn 1, 8220 RØSVIK Marnr Gnr 66 Bnr 142 Kommun SØRFOLD Hjmmhavr() LARSEN

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ålesundgata 3A Postnr 0470 Sted Oslo Leilighetsnr. 421 Gnr. 222 Bnr. 3 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. 421 Merkenr. Dato Ansvarlig Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Frekhaugskogen 13 Postnr 5918 Sted Andels- /leilighetsnr. FREKHAUG / Gnr. 23 Bnr. 171 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 175999434 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-637441 Dato 18.02.2016 Eier Innmeldt

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse VASSBU Postnr 7120 Sted Andels- /leilighetsnr. LEKSVIK / Gnr. 84 Bnr. 11 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 185535215 Bolignr. Merkenr. A2015-580613 Dato 27.07.2015 Eier Innmeldt av Øyvind Stegavik

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN BYGG OG EIENDOM KF OG LEIETAKER SAMARBEIDSAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN BYGG OG EIENDOM KF OG LEIETAKER SAMARBEIDSAVTALE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN BYGG OG EIENDOM KF OG LEIETAKER SAMARBEIDSAVTALE OVERSIKT OVER INVENTAR OG UTSTYR SOM ER LEIETAKERS ANSVAR Brgn Bygg og Eindom KF 03.03.2005 Sid 1 av 9 1. Utomhusanlgg: Adkomst

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Rye Strand Postnr 4990 Sted Søndeled Leilighetsnr. Gnr. 27 Bnr. 164 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-215700 Dato 03.06.2012 Eier Innmeldt av Rye Strand as Thore Olav Strand

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

19 MARS 2012. Kvinnherad kommune. Saksnr. Saksb bj. Kopi t. k.w4_171

19 MARS 2012. Kvinnherad kommune. Saksnr. Saksb bj. Kopi t. k.w4_171 Adresse ØLVESVEGEN 1413 Postnr 5637 Sted ØLVE Leilighetsnr. Gnr. 156 Energieffektiv Kvinnherad kommune 19 MARS 2012 Bnr. 72 Seksjonsnr. Festenr... Energikarakter Saksnr Saksb bj. Kopi t Bygn. nr. 18227479

Detaljer