VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr Dato for befaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015"

Transkript

1 VEDLEGG

2 RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: E-pos: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun FAUSKE Hjmmlshavr() HANSSEN STEINAR TORLEIG GUTTORM Dao for bfaring Bruksaral: 158 m 2 Bruksaral primærdl (P-ROM): 127 m 2 Tomaral: m 2 Normal markdsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Ønskr du å sjkk rapporns gyldigh? Skann QR-kodn md din mobillfon, llr bsøk hp://aksvrifisringniono

3 Eindomsbgnls, hjmmlshavr mm Adrss Follavin 76 Posnr Possd 8208 FAUSKE Rkvirn Sinar Torlig Guorm Hansn Hjmmlshavr() HANSSEN STEINAR TORLEIG GUTTORM Tilsd/opplysningr gi av Sinar T G Hansn og Sian Wiksrøm VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Gnr 103 Kommun FAUSKE Prmissr - Gnrll opplysningr Bnr 683 Fsnr Sksjnr Bolignummr Områd/bydl Bsikiglssdao Forusningr for dnn vrdivurdringn r visull bsikls og oppmålingr ufør på bsiklssdag, sam irs opplysningr og framlag dokumnr Vrdiaksn r ufør i hh NITO Taks`s rglr, NS 3940 og aksbransjns rningslinjr for aralmålingr av boligr fra 2014 Sandardn r formulr slik a araln måls un hnsynagnd il lovr og/ llr byggforskrifr vd brgning av aralr Bolign r bsikig md d bgrnsningr som følgr a ak og omn var snøblag på bfaringsdagn Vd salg av indommn anbfals d ufør n Boligsalgsrappor/ Tilsandsanalys, sam nrgimrking Kundn/rkvirnn plikr å ls gjnnom dokumn før bruk og gi ilbakmlding drsom dokumn innholdr fakafil Taksingniørn r ikk ansvarlig for manglnd opplysningr som innvirkr på aksn Hvis aksn r ldr nn 6 mnd bør aksmannn konaks for ny bfaring og oppdaring Taksn r av undrgnnd ufør r bs skjønn Sammndrag Bolign r oppfør i 1963 og ilbyggr ovr plan i 1986 Nøkrn sandard md hnsyn il marialvalg, usyr og uførls No varirnd vdlikhold på innvndig og uvndig ovrflar Eindommn har god ilknyning il nærområd md rimlig kor vi il skolr, buikkr og snrumsområd Tomn r god opparbid Områdbskrivls - Bliggnh - Miljø Eindommn liggr i Follavin ca 2 km nord for Fausk Snrum og har dirk adkoms fra E6 Områd rund r bbygg md boligr og næringsindommr Forholdsvis kor vi il barnhag, skolr, idrsanlgg, offnlig konorr og buikkr Eindommn har usik sørvslig rning, md god sol og lysforhold Liggr nær E6 og vil idvis ha n dl raffikksøy Rgulringsmssig forhold Områd r i kommunns aralplan rgulr il boligformål Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid1av FauskTaksAS JanEirikOlsn

4 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Eindommns om Tomaral (m 2 ) Typ om Fsidns uløpsår Årlig fsavgif Borfsrs navn Tomns bskaffnh (også vann, vi, kloakk mm) Opplysningr om omforhold r hn fra Marikkl og ikk konrollr opp mo kommunal kar I marikkl r d oppfør 100 m2, slik a oppgi aralr må ans som omrnlig aralr Vd avhndig bør omaralr konrollrs Tomn r fla og r god opparbid Adkoms il indommn fra E6 il flls grus innkjørsl og gn parkringsplass Trrapp opp il innrk inngangspari og vggmonr ulys Trappn r monr oppå gamml bongrapp Ovrbygg vranda på sørvs sid Lufbalkong ovr inngangspari D opplyss a d har vær lkkasj fra balkong nd il undrliggnd rom D bør undrsøks Tilkobl kommunal vann- og avløpsldningr Trrngforhold Fla rrng Bdr fall fra grunnmur kan md fordl ablrs Gnrl anbfals d allid å jusr rrng md fall fra grunnmur og for å før vkk ovrflavann For my ovrvann kan før il fukvandring i grunnmur og ovrblasning av drnring Eindommns bygningr Typ bygg Byggår Rhab-/ombygd år A Enbolig 1963 Likningsvrdi (år) Ikk oppgi Kjøpsår 1962 Kjøpsum / Kospris 0 Forsikringsslskap Gjnsidig Polisnummr Ikk oppgi Typ forsikring Fullvrdi Bygningsmssig bskrivls Fundamnring, grunnmur og kjllrgulv Søp sålfundamn på fas grunn Grunnmur av plassøp bong md innvndig puss rsoni og uvndig puss Søp kjllrgulv Innvndig kjllrmur md fuk på vgg og gulv, md saluslag og puss-og malingsavskalling Tilbygg su r fundamnr md pilarr Kryprom D opplyss a d har komm inn vann i kjllr, vd par anldningr, vd sor ndbørsmngdr/ snøsmling D bør konrollrs/ ubdrs Konsruksjonsmod ovr grunnmur og uvndig fasadr Easjskillr og yrvggr i radisjonll rkonsruksjon fra daidns byggmå som r uvndig kldd md rniplar og bordkldning av r Sdvis non skadr på vggplar, sam no ørksprkkr på rkldning Dørr og vindur Vindur md rkarm og 2 lags isolrglass Opprinnlig koblingsvindu i kjllr En dl vindur bl skif i 2000 Innvndig finèrdørr, spildørr i kjllr Finr yrdør md glass Trpanl balkongdørr md glassfl Dør 2 g skif i 2007 Enkl dørr rngr jusring Fukflkkr undr vindu på sovrom i 2 g Bør undrsøks Takkonsruksjon md yrak Salak md aksprrr og akro som r kk md dcra akplar og pappshingl på ilbygg Sdvis non fukskjoldr på akro rund pip Isolr kaldlof Mall og plas akrnnr og ndløp Takkk på hovdhus bl skif i 2000 Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid2av FauskTaksAS JanEirikOlsn

5 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Pipr, ildsdr og oppvarming Mur glpip som r puss og mal, md hldkknd bslag ovr ak Vdovn monr i su Undrliggnd brannavskjrming r ikk ablr Forøvrig lkrisk oppvarming md panlovnr Varmkablr i gulv på bad Bad og vaskrom Bad md oal, badkar md forhng, nkl srvan, spil og lysarmaur Søp gulvdkk md innlag varmkabl Vaskkjllr md opplgg for vaskmaskin, 200l varmvansbrdr og skyllkar Vggmonr El- klsørk/ ovn Kjøkkn Kjøkkninnrdning md nyr laminr fronr md profil, dobbl oppvaskkumm md hlbslag, laminr bnkpla og vnilaor md kanal u i pip Blgg mllom bnkpla og ovrskap Innvndig ovrflar Gulv md vinylblgg, park, ppgulv og puss bong Vggr md ap/malrsri, panl, mal pla og puss Himling md slmal plar/papp, finrplar og panl D fls ovrflar md normal brukssliasj ihh aldr Sdivs non sprkkr i park i su Tppgulv på sovrom r n dl skad Elkrisk anlgg Fordlingsskapi gang 2 g md 50A hovdsikring og 7 kursr md skrusikringr VVS-insallasjonr Saniærusyr r bskrv i d rom d r monr i Kobbr vannrør og soil/ plas avløpsldning 200l varmvannsbrdr i kjllr Ann Sovrommn og gang r innrd md plassbygd skap/ ko Srikobl røykvaslr sam brannslukningsappara monr Aralr mm AREALBEREGNING Aralmålingn i dnn rapporn måls r bransjsandardn "Taksbransjns rningslinjr vd aralmåling av boligr" Rningslinjn har NS 3940:2012 som ugangspunk, mn innholdr prsisringr for aralbgrpr og dfinisjonr i forbindls md aralmåling vd omsning og/llr vrdising av bonhr Vd mosrid mllom NS 3940:2012 og "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" llr annn olkningsvil r d spsill rgln for aralmåling av boligr i Taksbransjns rningslinjr lag il grunn "Taksbransjns rningslinjr for aralmåling av boligr" ugis av Informasjonsslskap Vrdi og r også ilgjnglig på wwwnioaksno og wwwnfno D vikigs prsisringn r: - Aral oppgis i hl kvadramr i rapporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fan sd - Bruoaral (BTA) r vd aksring dfinr som aral som bgrnss av omslund yrvgg i gulvhøyd og /llr il mid i skillvggn il annn bruksnh og/llr fllsaral - Bruksaral (BRA) r bruoaral (BTA) minus aral som oppas av yrvggr Målvrdig AREALER Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i asjskillr for rapp, hisr, sjakr og lignnd, rgns ikk md i asjns aral Hvis rapp inngår i åpningn, rgns rappns horisonalprojksjon md i asjns aral Rom skal ha akoms og gangbar gulv Rommns bruk kan vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig MARKEDSFØRING Vd markdsføring av boligr skal BRA og P-ROM oppgis Dnn rapporn visr hvilk rom som inngår i kagorin P-ROM og S-ROM Fordlingn r basr på rningslinjn og aksmannns g skjønn En bruksndring av rom kan ha bydning for hvilkn kagori romm ilhørr For brgning av bygningsaralr i forbindls md omrs unyls gjldr gn målrglr Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid3av FauskTaksAS JanEirikOlsn

6 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Bygg A: Enbolig - aralr Easj Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Kjllr Hovdplan Lof Sum bygning Bygg A: Enbolig - romfordling Easj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) Kjllr Gang og vaskkjllr 3 kjllrom Hovdplan Su, kjøkkn, bad, gang og vf Lof 3 sovrom og 2 gangr Sum all bygg Sum all bygningr Bruoaral (BTA) m 2 Bruksaral (BRA) m 2 Toal P-ROM S-ROM Kommnarr il aralbrgningn Aralr r oppmål md lasr på bfaringsdagn Aral på lof r sørr n angi i araloppgavn, d pga gjldnd målrglr Kommnarr il planløsningn Planløsningn gjnspilr daidns byggskikk Araln r god uny, mn r ikk hl idmssig md hnsyn il innrdning og romfordling Su md nivåforskjllr Kommnarr il Grunnboksblad mm Hflsr: Grunnbok r ikk konrollr Vd vnul salg/kjøp oppfordrs konroll av grunnbokn for vnull hflsr på gnrl grunnlag Srviur: Grunnbok r ikk konrollr Vd vnul salg/kjøp oppfordrs konroll av grunnbokn for vnull srviur på gnrl grunnlag Tknisk vrdibrgning Brgnd byggkosnadr, Hovdbygg A kr Vrdirduksjon -Hovdbygg 37 % kr Brgnd byggkosnadr r fradrag = kr Saml sum brgnd byggkosnadr = kr Tomvrdi inkl opparbidls + kr Sum brgn knisk vrdi = kr Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid4av FauskTaksAS JanEirikOlsn

7 VERDI-OGLÅNETAKST Fasindom Markdsanalys Enbolign liggr ca 2 km nord for Fausk snrum Bolign har n dl ldr ovrflar, slik a no påkosningr kan pårgns Eindommn anss som kuran og l omslig Markdsvurdringn r n hlhlig vurdring av bliggnh, opparbidlsskosnadr og arakivi Md bakgrunn i d ss n markdsvrdi som angi Vrdikonklusjon Oppdragsgivr må konrollr d dokumn for vnull fil og manglr før d bnys! Eindommn r ikk konrollr for skjul fil og manglr U i fra visull bsikigls og innhnd opplysningr ss: Dagns normal salgsvrdi: kr Anbfal lånvrdi: kr Undrskrifr Sd og dao Taksingniør Fausk, Dokumnkonroll Jan Eirik Olsn Frmlag: Skjø, målrbrv og gningr Vdlag: Follavin FAUSKE Gnr:103Bnr:683 Sid5av FauskTaksAS JanEirikOlsn

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Adrss Follavin 76 Posnr 8208 Sd Andls- /lilighsnr FAUSKE / Gnr 103 Bnr 683 Sksjonsnr Fsnr Bygn nr Bolignr Mrknr A Dao Eir Innmld av Priva Sian Wiksrøm Enrgiasn r bkrf og offisill Bygningns irforhold r ikk bkrf fra Marikkln Enrgimrk angir boligns nrgisandard Enrgimrk bsår av n nrgikarakr og n oppvarmingskarakr, s i figurn Enrgimrk symbolisrs md hus, hvor fargn visr oppvarmingskarakr, og boksavn visr nrgikarakr Enrgikarakrn angir hvor nrgiffkiv bolign r, inkludr oppvarmingsanlgg Enrgikarakrn r brgn u fra dn ypisk nrgibrukn for boligypn Brgningn r gjor u fra normal bruk vd gjnnomsnilig klima D r boligns nrgimssig sandard og ikk brukn som bsmmr nrgikarakrn A byr a bolign r nrgiffkiv, mns G byr a bolign r li nrgiffkiv En bolig bygg r byggforskrifn vda i 2010 vil normal få C Oppvarmingskarakrn forllr hvor sor andl av oppvarmingsbhov (romoppvarming og varmvann) som dkks av lkrisi, olj llr gass Grønn farg byr lav andl l, olj og gass, mns rød farg byr høy andl l, olj og gass Oppvarmingskarakrn skal simulr il øk bruk av varmpumpr, solnrgi, biobrnsl og fjrnvarm Om bakgrunnn for brgningn, s wwwnrgimrkingno Mål nrgibruk Brukrn har valg å ikk oppgi mål nrgibruk

42 Hvordan bolign bnys har bydning for nrgibhov Enrgibhov påvirks av hvordan man bnyr bolign, og kan forklar avvik mllom brgn og mål nrgibruk God nrgivanr bidrar il a nrgibhov rdusrs Enrgibhov kan også bli lavr nn normal drsom: dlr av bolign ikk r i bruk, færr prsonr nn d som rgns som normal brukr bolign, llr dn ikk bruks hl år God nrgivanr Vd å følg nkl ips kan du rdusr di nrgibhov, mn d vil ikk påvirk boligns nrgimrk Enrgimrkingn kan kun ndrs gjnnom fysisk ndringr på bolign Tips 1: Tips 2: Tips 3: Tips 4: Følg md på nrgibrukn i bolign Luf kor og ffkiv Rdusér innmpraurn Bruk varmvann fornufig Mulig forbdringr for boligns nrgisandard U fra opplysningn som r oppgi om bolign, anbfals følgnd nrgiffkivisrnd ilak D r ilak som kan gi bygningn bdr nrgimrk Non av ilakn kan i illgg vær svær lønnsomm Tilakn bør spsil vurdrs vd modrnisring av bygningn llr uskifing av knisk usyr Tilakslis (For full bskrivls av ilakn, s Tilakslis - vdlgg 1) - Monr ningslisr - Erisolring av yrak / lof - Randsonisolring av asjskillr - Isolr lofsluk - Trmografring og hsprøving - Tmpraur- og idssyring av panlovnr - Insallr ny rnbrnnnd vdovn / pisinnsas, alrnaiv pllskamin - Ting av luflkkasjr - Isolring av gulv mo kald kjllr / kryprom - Erisolring av yrvgg - Uskifing av vindu - Isolr varmvannsrør - Insallr luf/luf-varmpump D as forbhold om a ilakn r forslå u fra d opplysningr som r gi om bolign Fagfolk bør drfor konaks for å vurdr ilakn nærmr Evnull gjnnomføring av ilak må skj i samsvar md gjldnd lovvrk, og d må as hnsyn il krav il god innklima og forbygging av fukskadr og andr byggskadr

43 Boligdaa som r grunnlag for nrgimrk Dr opplysningr ikk r oppgi, bruks ypisk san- dardvrdir for dn akull bygningsypn For mr informasjon om brgningr, s wwwnrgimrkingno/brgningr Enrgimrk og andr daa i dnn asn r brgn u fra opplysningr som r gi av boligir da asn bl rgisrr Ndnfor r n ovrsik ovr oppgi opplysningr, som boligir r ansvarlig for Bygningskagori: Småhus Bygningsyp: Enbolig Byggår: 1963 Bygningsmarial: Tr BRA: 158 An g md oppv BRA: 2 Daljr vggr: Ni Daljr vindu: Ni Tknisk insallasjon Oppvarming: Vnilasjon: Daljring varmsysm: Elkrisi Vd V ikk Elkrisk ovnr og/llr varmkablr Lukk pis llr ovn

44 Om grunnlag for nrgiasn Oppgi opplysningr om bolign kan finns vd å gå inn på wwwnrgimrkingno, og logg inn via MinID/Alinn D forusr a du r rgisrr som ir av dnn bolign i marikkln, llr har få dlgr illals il å gå inn på nrgiasn For å s daljr må du vlg "Gjnbruk" av akull as undr Offisill nrgiasr i skjrmbild "Adrss" Boligir r ansvarlig for a d blir bruk rikig opplysningr Evnull gal opplysningr må drfor as opp md slgr llr ulir da d kan ha bydning for prisfasslsn Eir kan når som hls lag n ny nrgias Om nrgimrkordningn Norgs vassdrags- og nrgidirkora r ansvarlig for asn, nrgimrkordningn llr gjnnomføring nrgimrkordningn Enrgimrk brgns av nrgiffkivisring og ilskuddsordningr kan på grunnlag av oppgi opplysningr om bolign rs il Enova svarr på lf , llr For informasjon som ikk r oppgi, bruks ypisk sandardvrdir for dn akull bygningsypn fra idspriodn dn bl bygd i Brgningsmodn Plikn il nrgimrking r bskrv i nrgimrkfor nrgikarakrn basrr sg på NS 3031 forskrifn, vda dsmbr 2009, og sis ndr i (wwwnrgimrkingno/ns3031) januar 2012 NVE samarbidr md Enova om rådgivning kny il nrgimrkordningn Spørsmål om nrgi- Nærmr opplysningr om nrgimrkordningn kan du finn på wwwnrgimrkingno For yrligr råd og vildning om ffkiv nrgibruk, vnnligs s llr ring Enova svarr på lf wwwnovano/hjmm

45 Tilakslis: Vdlgg il nrgiasn Asn gjldr for følgnd indom (Vdlgg 1) Adrss: Follavin 76 Gnr: 103 Posnr/Sd: 8208 FAUSKE Bnr: 683 Lilighsnummr: Sksjonsnr: Bolignr: Fsnr: Dao: :26:05 Bygnnr: Enrgimrknummr: A Ansvarlig for nrgiasn: Priva Enrgimrking r ufør av: Sian Wiksrøm Bygningsmssig ilak Tilak 1: Monr ningslisr Luflkkasjr mllom karm og ramm på vindur og mllom karm og dørblad kan rdusrs vd monring av ningslisr Lisr i silikon- llr EPDM-gummi gir bs rsula Tilak 2: Ting av luflkkasjr D kan vær uhr i ilsluning mllom bygningsdlr, rund vindur/dørr og vd gjnnomføringr som bør s Akull marialr r fks bunnfyllingslis md fugmass, fugskum llr srimlr av vindsprr Uhr vd ilsluningr mllom bygningsdlr kan vær komplisr å, og må of uførs i sammhng md risolringsilak Tilak 3: Erisolring av yrak / lof Ev kald lof kan risolrs md isolasjonsmar llr løsblås isolasjon Erisolring krvr dampsprr på varm sid av isolasjonn Ting av lofsluk må allid gjnnomførs samidig for a d ikk skal oppr kondns i ak ovr lofsluka For risolring av yrak avhngr uførls/mod av dagns ilsand Tilak 4: Isolring av gulv mo kald kjllr / kryprom D fins flr løsningr for risolring av gulv mo kald kjllr llr kryprom Uførls/mod avhngr av dagns løsning Vindsprr ablrs på kald sid Tilak 5: Randsonisolring av asjskillr Kald rkk i randsonn av rbjlklag kan ubdrs vd å isolr bjlklag i randsonn Uvndig kan man forsøk å vindsprra ndrs på usidn av vggn Tilak 6: Erisolring av yrvgg Yrvgg risolrs Mod avhngr av dagns løsning For å sjkk vinding av yrvgg anbfals rmografring og hsprøving Tilak 7: Isolr lofsluk Lofslukn isolrs og s vd bruk av lisr for å rdusr varmap og dirk luflkkasjr Tilak 8: Uskifing av vindu Gamml vindu som isolrr dårlig skifs u md ny vindu D anbfals n U-vrdi på 1,2 W/m2K llr lavr (mdrgn karm og ramm)

46 Tilak 9: Trmografring og hsprøving Bygningns lufh kan måls vd hjlp av mod for hsmåling av hl llr dlr av bygg Trmografring kan også bnys for å karlgg varmap og lkkasjpunkr Modn krvr spsialusyr og spsialkompans og må uførs av fagfolk Tilak på saniæranlgg Tilak 10: Isolr varmvannsrør Uisolr varmvannsrør isolrs for å rdusr varmap Tilak på lkrisk anlgg Tilak 11: Tmpraur- og idssyring av panlovnr Ev ldr lkrisk varmovnr un rmosa skifs u md ny rmosargulr ovnr md idssyring, llr d rmonrs rmosa / sparplugg på ksisrnd ovn Drsom mang ovnr skifs u bør d vurdrs sysm hvor mpraur og idsinnsillingr i ulik rom i bolign syrs fra n snral nh Tilak på varmanlgg Tilak 12: Insallr luf/luf-varmpump D kan vurdrs å insallr n luf/luf-varmpump (også kal komforvarmpump) Dn hnr "grais" varm fra ulufn som ilførs innlufn, og rdusrr drmd nrgiugifn il oppvarming i bolign Bs unyls fås vd n åpn romløsning For hvr kilowaim varmpumpn brukr i srøm, gir dn gjnnomsnilig ovr fyringsssongn 2-3 kilowaimr i varmuby Tilak 13: Insallr ny rnbrnnnd vdovn / pisinnsas, alrnaiv pllskamin I gaml vdovnr / pisr md dør unys kun % av nrgiinnhold i vdn, mns md ny rnbrnnnd vdovnr /pisinnsasr (som kom på markd i 1988) r virkningsgradn på % Alrnaiv kan dn gaml vdovnn / pisn skifs u md n pllskamin Ny vdovnr, pisinnsasr og pllskaminr unyr nrgin mr ffkiv sam a røykgassforurnsning og uslippn rdusrs md innil 90 % sammnlign md gamml vdovn D fls pllskaminr syrs av n romrmosa, slik a man kan sill inn ønsk mpraur Kaminn kan sar og slokk av sg slv, og mang kaminr kan også programmr inn ukprogram, md fks nasnkning Brukrilak Tips 1: Følg md på nrgibrukn i bolign Gjør d il n van å følg md nrgiforbruk Ls av målrn måndlig llr ofr for å vær bviss nrgibrukn Ca halvparn av boligns nrgibruk går il oppvarming Tips 2: Luf kor og ffkiv Ikk la vindur så på glø ovr lngr id Luf hllr kor og ffkiv, da får du rask skifa lufa i romm og du unngår ndkjøling av gulv, ak og vggr

47 Tips 3: Rdusér innmpraurn Ha n modra innmpraur, for hvr grad mpraursnkning rdusrs oppvarmingsbhov md 5 % Mnnskr r også varmkildr; jo flr gjsr dso sørr grunn il å dmp varmn Ha lavr mpraur i rom som bruks sjldn llr bar dlr av døgn Monér ningslisr rund rkkfull vindur og dørr (kan sjkks vd bruk av myggspiral/røyk llr sarinlys) S ikk møblr foran varmovnr, d hindrr varmn i å sirkulr Trkk for gardinr og prsinnr om kvldn, d rdusrr varmap gjnnom vindun Tips 4: Bruk varmvann fornufig By il spardusj hvis du ikk har For å finn u om du bør by il spardusj llr allrd har spardusj kan du a idn på fylling av i vaskbø; ny spardusjr har forbruk på kun 9 lir pr minu Ta dusj i sd for karbad Skif pakning på dryppnd kranr Drsom varmvannsbrdrn har nok kapasi kan mpraurn i brdrn rdusrs il 70gr Tips 5: Slå av lys og bruk sparpærr Slå av lys i rom som ikk r i bruk Uny dagslys Bruk sparpærr, spsil il ulys og rom som r kald llr bar dlvis oppvarm Tips 6: Vask md full maskinr Fyll opp vask- og oppvaskmaskinn før bruk D fls maskinr brukr lik my nrgi nn d r full llr ikk Tips 7: Slå lapparar hl av Elkrisk apparar som har sand-by modus rkkr srøm slv når d ikk r i bruk, og må drfor slås hl av Tips 8: Spar srøm på kjøkkn Ikk la vann rnn når du vaskr opp llr skyllr Bruk kjlr md plan bunn som passr il plan, bruk lokk, kok ikk opp mr vann nn nødvndig og slå nd varmn når d har bgyn å kok Slå av kjøkknvnilaorn når d ikk lngr r bhov Bruk av microbølgovn il mindr mngdr ma r lang mr nrgisparnd nn komfyrn Tin frossnma i kjølskap Kjøl- og frys skal avrims vd bhov for å hindr unødvndig nrgibruk og for høy mpraur inn i skap/boksn (ny kjølkap har of auomaisk avriming) Fjrn søv på kjølribbr og komprssor på baksidn Slå av kaffrakr når kaffn r frdig rak og bruk rmos Oppvaskmaskinn har innbygd varmlmnr for oppvarming av vann og skal kobls il kaldvann, kobls dn il varmvann økr nrgibrukn md % samidig som nkl vask- og skyllprosssr forgår i fil mpraur Tips 9: Vlg hvivarr md lav forbruk Når du skal kjøp ny hvivarr så vlg produk md lav srømforbruk Produkn dls inn i nrgiklassr fra A il G, hvor A r d mins nrgikrvnd Mang produsnr ilbyr nå varr som går ksra lang i å vær nrgiffkiv A+ og d nda bdr A++ r mrkingr som har komm for å skill d god fra d ksra god produkn Tips 10: Fyr rikig md vd Bruk ørr vd, god rkk, og lgg ikk i for my av gangn Fyring i åpn pis r ms for kosns skyld Hold spjld lukk når pisn ikk r i bruk

48

49

50 BUDSKJ EMA E i ndommnsa dr s s : Gnr : Bnr : E v n ul a ndl s / a k s j / s k s j ons nummr : Und r gn db k r f rm dd åhal s s al gs oppgav nm d i l hør ndv dl ggs om nn spåwww a i ndom no Bud rav gi i h dav al b i ng l s rs omf r mgåravs al gs oppgav n, ak s s amv dl gg Und r gn d rk j n m df or br uk r i nf or mas j onom budgi v ni ng Buds k j ma k anpr i n su ogl v r s l l rs nd spr l f ax i l m gl r k on or Buds k j ma k anogs ås c ann sogs nd s di r k pr pos i l m gl r, m ndumås am i di gr i ngm gl rogf or s i k r d gombud rmo a Kj øps um: +omk os ni ngri hnhol d i l s a l gs oppga v Budrbi ndndf r m i l ogmdda o: Kl ok k s l : Øns k ov r a k l s s da o: E v n ul l f or bhol d: F i na ns i r i ng: BUDGI VE R1 BUDGI VE R2 Na v n: Na v n: Adr s s : Adr s s : F øds l s nr( 11s i ffr ) : F øds l s nr( 11s i ffr ) : T l f : T l f : S d/ da o S d/ da o S I GNAT UR S I GNAT UR BUDAKS E PT E RT Ai ndom, Pos bok s151, 8201F a us k T l f , F a x www a i ndom no

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

NORDSETER. 2 roms leilighet med liten hage, oppussingsobjekt ADRESSE:

NORDSETER. 2 roms leilighet med liten hage, oppussingsobjekt ADRESSE: NORDSETER 2 roms leilighet med liten hage, oppussingsobjekt ADRESSE: Jordbærveien 3, 1161 Oslo Andel 11 i Nordseter Borettslag, org.nr:947965018 BTA/ PRIMÆR ROM: 54/48 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: 1.900.000,00/Lt

Detaljer

ENGESLAND HYTTE MED FLOTT HAGE OG MYE SOL. Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm og mange soveplasser. Vassvatn hyttefelt

ENGESLAND HYTTE MED FLOTT HAGE OG MYE SOL. Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm og mange soveplasser. Vassvatn hyttefelt HYTTE MED FLOTT HAGE OG MYE SOL ENGESLAND Prisantydning: Kr. 655 000,- + omk. Velholdt hytte med solrik og usjenert hage. Innlagt strøm og mange soveplasser. Vassvatn hyttefelt MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN

ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN Del av tomannsbolig i ett attraktivt boområde. Prisantydning: 2 680 000,Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 110 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer