Faun rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faun rapport 003-2011"

Transkript

1 Faun rappor Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1

2 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka D år blir d lag li mr vk på hjor, hjorvil og rafikk sam flå og hjorlusflu som vi saml inn daa for sysmaisk for førs gang i Som dr vil s av rapporn r d n lin ndns il a vi har undrvurdr lghn på Ringrik d snr årn. Samidig har d bli sku li færr lg nn d vi har lag opp il. Drfor lggr vi igjn opp il å vær no hardr i busa vd års ilrådningr/ vurdringr. D r også i råd md d signal vi har få fra Ringrik kommun. Som vanlig r annmarial fra Ringrik kompl! Nok n gang i sor akk il all jgrn. Til sis akk il Liv (Grfgrff) og Eiliv (Kornkvn) som har biså oss i arbid md grunnlagsdaan og faglig innspill il rapporn. Også i år har vi bruk no farg i figurn. Dvs. for å markr nkl av daasrin r d bruk rød sirklr. I lkronisk forma blir d da no nklr å skill daasrin fra hvrandr. Samidig skillr sirkln sg god fra andr srir, så fargingn vil ikk skap problmr i svar-hvi kopi. Ski jak 2011! Fyrsdal Lars Erik Gangsi Forsidfoo: Foograf: Trygv Engr, a undr lgjaka

3 Faun rappor : Til: Forfar: Tilgjngligh: Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Lars Erik Gangsi Fri Oppdragsgivr: Ringrik kommun Prosjkldr: Lars Erik Gangsi Prosjksar: Prosjkslu: Rfra: Aldrsrgisrring av sku lg på Ringrik 2010 r gjnnomfør. D r gjor brgningr av uviklinga i h, produksjon og srukur i lgbsandn for priodn Elghn r jaka 2010 r brgn il rund 1100 lg. Slakvkn var lav i Kalvran var no høyr nn d sns år. Vi rådr il å øk jakuak il 600 lg for å rdusr lghn og skap grunnlag for n forbdr bsandskondisjon. En rdusr h vil også dmp konflikn kny il skogskadr og rafikkulykkr. Sammndrag: Norsk Dao: Anall sidr: 30 + vdlgg Konakopplysningr : Pos: Fyrsdal Næringshag 3870 FYRESDAL Inrn: E-pos: Tlfon: Tlfaks: Konakopplysningr forfar: Navn: Lars Erik Gangsi E-pos: Tlfon: Tlfaks:

4 Innhold Sammndrag... 5 Marial og mod... 6 Marial... 6 Mod... 7 Rsula Hovdall for d sku lgn Uvikling md aldr Elgh, kjønnsforhold m.m Bsandskondisjon Elg og rafikk Hjor Diskusjon Konklusjon Vdlgg

5 Sammndrag Aldrsrgisrring I al bl d sku 458 lg inkludr vinrjak. I illgg bl d sku 27 skaddyr og 3 dyr undr ordinær jak som bl skrap. D bl fl 34 hjor. Vi har moa annkonvolur fra i al 464 lg og 30 hjor, inkludr non skaddyr av lg. Elgh og bsandssrukur Fra 1984 il 1992/93 øk lghn krafig på Ringrik fra n brgn h på om lag 1300 lg r jak il ca lg r jak. Fra 1992/93 il ca 2002 bl hn lik jvn og ru rdusr gjnnom krafig jakuak il rund 1200 lg r jak. Er d har hn vær rlaiv sabil. Er jak 2010 r d brgn n h på rund 1100 lg. Pr 2010 har man kjønnsforhold rund 1,5 ku pr oks. Bsandskondisjon Bsandskondisjonn blir vurdr u fra slakvkr for kalvr og ungdyr, sam kalv- og villingran fra s lg. Dn gjnnomsnilig slakvka for kalv var på 63 kg i 2010, li lavr nn gjnnomsni for priodn (64 kg). Dn gjnnomsnilig ungdyrvka lå på 125 kg i D r dn lavs snivka for ungdyr som r rgisrr på Ringrik. Gjnnomsni for r på 131 kg. Kalvran og villingran fal krafig i priodn I priodn fra ca. år 2000 sr man indikasjonr på a i all fall kalvran bdrr sg no. I 2009 bl d obsrvr 0,67 kalv pr ku og 16 % villingandl på Ringrik (1,16 kalv pr kalvku). Soroksr og produkivi hos kyr Oksr har n uholdnd vks frm il ca. 7-års aldr. D gjldr båd gvir og vk. I 2010 var dn gjnnomsnilig slakvka for ldr kyr nd i 158 kg, no som r rkordlav. Kyrn sin kroppsvks soppr vd 3-4 års aldr når all individ har nådd rprodukiv aldr. Jakuak 2011 Av hnsyn il bsandskondisjonn, kosnadr vd rafikkulykkr, kosnadr for skogbruk og før var prinsipp i forhold il flå og hjorlusflu, r d vår råd a man økr jakuak il rund 600 lg i Hjor D var rkordavskying for hjor på Ringrik i 2010 md 34 dyr. Hjorhn på Øsland sr u il å øk md rund 13 % i år, i all fall mål som sku hjor. D skjr il ross for a kvon r ilnærm fri. Økningn i avskyning, og i s hjor pr lgjakdag har ikk vær lik markr på Ringrik. Vi har få signalr fra Ringrik kommun om a d kan nk sg å s på mulighn for å øk hjorhn. D vil kunn kompnsr no for rdusr jakuak av lg som følg av lavr lgh på sik. D r høys sannsynlig rom for å øk hn av hjor un a hjorns bsandskondisjon forvrrs llr a d går hard u ovr lgns bsandskondisjon. Imidlrid kan hjor lokal før il sor skadr for skogbruk. Drsom valdn på d grunnlag ønskr å hold hn av hjor lav r d n lgiim målsning. Drsom man ønskr å øk hn av hjor bør man fra righshavrn og kommunn sin sid paralll lgg forholdn il r for a jgrn får rn på hjorjak. 5

6 Marial og mod Marial Aldrsrgisrring Aldrsrgisrringn skjr vd hjlp av annsni. Som n dl av kvalissikringssysm har vi vd Faun lag n gn prosdyr for aldrsrgisrring av hjorvilnnr. Kalkn i d innsamld nnn blir fjrn vd å s nnn i 5 % salsyr (HCl). Tnnn blir da myk. For å fjrn syrrsr fra nnn blir d sa i rnnnd vann mins 1 døgn. D blir så a sni (ykkls mindr nn 40 usndls millimr) på langs av anna fra ndrs på annroa og ca 1/3 opp på annhalsn. Emaljn blir ikk bruk. Snin blir farg i Hmaoxylin ( fargsoff), lag på objkglass og aldrn blir avls undr lup. Man kan da ls av årringr i kalklag. All objkglass blir a var på og rgisrringn fra annkonvolun blir lag inn i n gn abll (jamfør vdlgg ovr aldr). Ny for 2010 var a forkomsn av flå og hjorlusflu bl rgisrr på d nkl individn. Elg Fra 1984 il 2010 r d sku om lag lg innnfor ordinær jakid i vald adminisrr fra Ringrik kommun r all fra Hjorvilrgisr ( (priodn ) og daa oppgi fra Ringrik kommun (priodn ). Vi skrivr om lag sidn fir jakfl i vald 8 liggr i Krødshrad kommun. Vi har aldrsrgisrringr også fra diss fra 1995, mn ikk daa for kalvr. Akkura hvor mang lg og hvilk aldrsklassr som r sku i diss jakfln i priodn r drfor ikk hl sikkr. I allmarial for analysn har vi lag il n grunn avskying og jakinnsas i diss jakfln ilsvarnd rsn av vald 8. I illgg il lg fl i ordinær jakid r d fl i al 118 lg undr vinrjak i 1997 og Aldrsrgisrringr r gjnnomfør fra og md I al kjnnr man aldrn il fra lg inklusiv kalvr og ungdyr sku på Ringrik i dnn priodn. Hjor Er daa fra Saisisk Snralbyrå ( og Ringrik kommun (2008 og 2010) r d sku 272 hjor på Ringrik i priodn D 4 jakfln i Krødshrad r da a md i priodn , mn ikk for d forgånd årn. Vi har aldrsdaa fra i al 92 hjor fl i priodn

7 Mod Kohorsanalys Modn vi bnyr finpusss no fra år il år. Prinsipp r hl idn d samm; drsom man sr bor fra migrasjon og naurlig dødligh vil all lgr md lvområd på Ringrik før llr snr bli sku på Ringrik. Sidn vi kjnnr aldrn il all lgr som r sku på Ringrik i 2010 v vi i hvilkn priod d har lvd og hvor gaml d il n hvr id har vær. I abll 1 og 2 har vi vis rådaan for hnholdsvis kyr og oksr sku på Ringrik. I abll 1 har vi illusrr md pilr og gn prinsipp for kohorsanalysn. Mrk a gruppa 10,5 + innholdr all individ md aldr 10 år og ldr. Sidn d r mang aldrsklassr vil rgnsykkn i ablln 1 og 2 ikk smm i ovrgangn mllom aldrsklassn 10,5 + il 9,5, mn for rsn av opps skal d smm! Prøv gjrn Programm som bruks i kohorsanalysn, WinBugs, gjr på n lgbsand r jaka Vd å bruk d gj og lgg il anall sku lg i 2010 finnr man lgbsandn før jak i Ns sg r å addr anall lg som r naurlig død fra jakslu 2009 il jaksar 2010 for å finn bsandn r jak i WinBugs brgnr anall naurlig død u fra a hvr nkl individ har 5 % sjans for å dø naurlig i priodn mllom jakslu og jaksar. Brgn anall død lg pr aldrsklass og år r også vis i ablln 1 og 2. Samm prosdyr gjnas for all år og aldrsklassr ilbak il Er a WinBugs har rgna gjnnom hil rgnsykk brgns d hvor sannsynlig gj r. D gjørs vd å sammnlign md informasjon som r lag inn i programm, jakinnsas, s lg c. Prosssn sarr da på ny vd a WinBugs gjør n ny gjning og rgnr gjnnom d samm på ny. Drsom dn ny gjningn r mr sannsynlig nn dn førs gjørs ns gjning md ugangspunk i dn sis gjningn og vic vrca. Slik forsr man inn il gjningn ikk lngr ndrr sg. En sammnligning r å finn vgn il n fjllopp md bind for øynn. Førs ar man sg i vilkårlig rning. Drsom man sår høyr nn ugangspunk ar man ny sg i vilkårlig rning, sår man lavr går man ilbak il ugangspunk og prøvr på ny. Slik forsr man. Slv om vgn il oppn vil gå i sikksakk kommr man il slu il opps. For priodn har man ikk aldrsrgisrringsdaa. Grunnprinsipp i modn r likvl d samm. Konfidnsinrvall I flr av figurn blir d bny konfidnsinrvall. Undr gi forusningr (ikk allid oppfyl!) visr diss inrvalln yrgrnsn hvor man md 95 % sikkrh v a dn rll vrdin bfinnr sg innnfor. Dss sørr anall obsrvasjonr som liggr bak, dss smalr blir konfidnsinrvalln. Konfidnsinrvalln visr også a vd kohorsanalysr r man ms usikkr på brgningn for sis år. D r hl naurlig sidn n sor dl av lgbsandn frmdls r i liv. 7

8 Tabll 1: For kyr: Anall sku, brgn anall før- og r jak, sam brgn anall naurlig død fordl på år og aldr , Kyr Brgn bsand før jak 1, , , , , , , , , , Sum Sku kyr i forhold il aldr , , , , , , , , , , , Sum = Brgn anall død unom jak Brgn bsand r jak , , , , , , , , , , , Sum , , , , , , , , , , , Sum = + 8

9 Tabll 2: For oksr: Anall sku, brgn anall før- og r jak, sam brgn anall naurlig død fordl på år og aldr , Oksr Brgn bsand før jak 1, , , , , , , , , , Sum Sku kyr i forhold il aldr , , , , , , , , , , , Sum Brgn anall død unom jak , , , , , , , , , , , Sum Brgn bsand r jak , , , , , , , , , , , Sum

10 Rsula Hovdall for d sku lgn 2010 Tabll 3: Hovdrsula for oksr sku 2010: Aldr Snivk n 0, , , , , , , , , , Sum 261 Tabll 4: Hovdrsula for kyr sku 2010 Aldr Snivk n 0, , , , , , , , , , Sum 195 I al bl d sku 458 lg inkludr vinrjak og jakfln i Krødshrad. Av diss r d 2 sk som ikk r md i abll 1 og 2 grunna ødlag nnr. Vi har moa annkonvolur fra i al 464 lg, inkludr non lg fl som skaddyr. I illgg il d 458 lgn som bl fl undr jak r d fl i al 27 skaddyr og 3 dyr fl i jaka som har bli skrap. Summa summarum 488 lg. D bl fl 34 hjor. Vi har moa annkonvolur fra 30 sk. 10

11 Uvikling md aldr Oksr 300 Aldr - slakvk oksr k g Aldr i år 0-0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 + Gjnnomsni Gjnnomsni % - konfidnsinrvall Figur 1: Gjnnomsnisvkr i forhold il aldr for oksr sku på Ringrik i priodn md svar rur (n = 5 524). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk il d samm aldrsklassn. Sirkln (rød) visr gjnnomsnilig vk for oksr fl i 2010 (n = 248). A n a l l a g g r Aldr - gvir oksr Aldr i år 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5+ Gjnnomsni Gjnnomsni % - konfidnsinrvall Figur 2: Gjnnomsnilig anall aggr i forhold il aldr for oksr sku på Ringrik i priodn md svar rur (n = 3 685). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for anall aggr il d samm aldrsklassn. Sirkln (rød) visr gjnnomsnilig anall aggr for oksr fl i 2010 (n = 159). 11

12 300 Aldr - slakvk kyr k g Aldr i år 0-0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 + Gjnnomsni Gjnnomsni % - konfidnsinrvall Figur 3: Gjnnomsnisvkr i forhold il aldr for kyr sku på Ringrik i priodn md svar rur (n = 4 667). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk il d samm aldrsklassn. Sirkln (rød) visr gjnnomsnilig vk for kyr fl i 2010 (n = 186). 190 Gjnnomsnilig slakvk ldr kyr 180 k g Årsall Gjnnomsnilig slakvk 95 % - konfidnsinrvall Figur 4: Gjnnomsnisvkr i forhold il årsall for ldr kyr sku på Ringrik i priodn md svar rur (n = 2 219). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk d ulik årn. 12

13 100 % Aldr - % andl md kalv(r)/mlk 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5+ Figur 5: Andl lgkyr i ulik aldrsklassr som hadd kalv(r) og/llr mlk i jur i priodn (n = 2621). 95 % konfidnsinrvall md grå srkr. Sirklr (rød) visr andln pr aldrsklass for 2010 (n = 86). År Gjnnomsni Gjnnomsni % - konfidnsinrvall 10 Gjnnomsnisaldr for f l ldr lg 8 Å r Årsall Oksr Kyr Figur 6: Gjnnomsnisaldr for fl kyr (rur, n = 2 621) og oksr (sirklr (rød), n = 3 054) mins 2 år gaml fl på Ringrik i priodn

14 Vk/ gvir -oksr Figur 1 og 3 visr a oksr voksr frm il ca. syv års aldr. D gjldr båd slakvk og gvir mål som anall aggr. Diss figurn har vær kommnr ufyllnd i idligr års rapporr. 1,5-åringn hadd lav gjnnomsnilig slakvk i 2010, jamfør kapil bsandskondisjon. Man sr også a oksn md aldr 5 il 7 år i gjnnomsni var rlaiv l i D r aldrsklassr hvor gjnnomsnisvka bør ligg rund 250 kg. Sidn d r få oksr som blir ldr nn 7 år r aldrsklassn 5-7 år vikig kapialoksaldr. Dn yngs lgn som bl fl på Ringrik i 2010 var på hl 322 kg i slakvk. Dssvrr var diss nnn ørrkok, mn ippa aldr u fra sliasj var på 8 år. Ikk sidn 1991 r d fl n så ung oks på Ringrik u fra annmarial. Av 129 lgoksr md aldr ovr 2,5 år hadd 10 sk n slakvk på 250 kg llr mr. Vk/ produkivi kyr Kyr md aldr mins 2,5 år hadd lav gjnnomsnilig slakvk i 2010, 158 kg. Figur 4 visr a dn gjnnomsnilig slakvka for ldr kyr har bli sadig lavr i løp av priodn I priodn sr man ikk non ydlig uvikling i dn gjnnomsnilig slakvkn. Mn gjnnomsni på 158 kg i 2010 r d lavs rgisrr, d ns sammnlignbar alln r fra 2003 og 05. Figur 3 visr a dn gjnnomsnilig slakvkn for kyr pr aldrsklass var lav for all aldrsklassr unna 2,5-åringn. Dn gjnnomsnilig slakvkn for kyr r sabil fra ca. 3-års aldr (figur 3). 4 åringn sku i 2010 ilhørr samm kohor (årsklass) som 3 åringn sku i 2009, 5-åringn sku i 2010 ilhørr samm kohor som 4-åringn sku i 2009 osv. D r hl urimlig å ana individn i n gi kohor skull ha mindr kroppssørrls i 2010 nn idligr år (for ksmpl 2009). En olkning/ misank man kan få u fra slik rsonnmn r a kyrn i 2010 må ha vær no ynnr/ mindr fi nn idligr år. D r vansklig å vi hvordan man skal olk d. D sr u som om ssongn har vær dårlig vksår for lgn på Ringrik. Man sr d også u fra d svær lav gjnnomsnilig slakvkn for ungdyr (jamfør figur 10). Un å forsøk å borforklar dn ngaiv ndnsn man sr for slakvkn båd il ldr kyr (figur 4), ungdyr (figur 12) og kalv (figur 11) sr d også u il a d lav slakvkn i 2010 ikk bar r rsula av n synknd ndns, mn også sr u il å vær n uliggr i saisikkn på samm må som 2006 r n uliggr i posiiv rning. D r vidr slik a dn rgisrr kalvran fra s lg på Ringrik i 2010 (0,67 kalv s pr ku) r høyr nn dn har vær på mang år (jamfør figur 10). Man sr også av figur 5 a andln av kyr som hadd mlk og/ llr kalv i 2010 ikk r no lavr nn idligr år. D sr drfor ikk u som d lavr vkn blan kyrn i 2010 har gi no dirk uslag på lavr kalvra. Gjnnomsnisaldr D gjnnomsnilig aldrn il ldr oksr og ldr kyr r d lavs som r rgisrr sidn hnholdsvis 1999 for oksr og 1991 for kyr. Gjnnomsnisaldrn il d ldr oksn har hold sg svær sabil rund 4 il 4,5 år i hl priodn. Gjnnomsnisaldrn il d ldr kyrn varirr mr, og ndra sg fra svær høy i 2009 (nær 8 år) il svær lav (5,8 år) i Non ilfldighr spillr nok inn. D bl for ksmpl ikk sku kyr ldr nn 16 år i Vi undr oss ovr dn høy snialdrn for kyr i Ndgangn i gjnnomsnisaldr i 2010 var forvn. I priodr hvor lghn voksr forvnr man rdusr snialdr. 14

15 Elgh, kjønnsforhold m.m. A n a l l Elgh 0,8 0,6 r j a k Årsall Brgn lgh 95 % - konfidnsinrvall S pr dag Figur 7: Brgn lgh r jak i priodn md svar rur. S pr dag md (rød) sirklr. 95 % -konfidnsinrvall for anall lg r vis md grå srkr. 0,4 0,2 2,5 Kjønnsforhold K u 2 p r 1,5 o k s 1 0,5 Årsall Brgn kjønnsforold Kjønnsforhold fra s-lg 95 % - konfidnsinrvall Figur 8: Brgn kjønnsforhold mid i jaka i priodn md svar rur og 95 % konfidnsinrvall md grå srk. Ku pr oks fra s lg md (rød)sirklr. Elghn på Ringrik sr u il å vær rund 1100 lg r jak. Thn har vær rlaiv sabil sidn 2002, mn øk no i priodn da jakuakn var li lavr. Jakuakn rund 500 lg i 2008 il 10 sr u il å ha rdusr lghn no igjn. Toppn av lgh (r jak) hadd man i 1992 md n brgn h på rund 2800 lg r jak. Sammnlign md d brgningn som bl gjor r jak 2009 r dn brgnd lghn for 2010 no høyr. Brgningn for priodn før 2005 r i praksis undr. S i rpåklokskapns lys må vi rkjnn a i all år vi har gjor brgningr sr d u il a vi har undrvurdr lghn no på Ringrik, jamfør diskusjonskapil. Kjønnsforhold ndrr sg gjnnom jaka, d r skivr vd jakslu nn vd jaksar. For hl Ringrik sr kjønnsforhold u il å ligg i undrkan av 1,5 ku pr oks mid i jaka. 15

16 Bsandskondisjon K a l v 1,5 1,4 Tvillingra p r 1,3 k a l v k u 1,2 1,1 1 Årsall Kalv s pr kalvku 95 % - konfidnsinrvall Figur 9: Kalv pr kalvku/ villingra fra s lg på Ringrik i priodn % konfidnsinrvall md grå srkr. K a l v 1 0,8 Kalvra s p r 0,6 0,4 0,2 k u 0 Årsall Kalv s pr ku Figur 10: Kalv pr ku fra s lg på Ringrik i priodn

17 80 Gjnnomsnilig slakvk kalv k g Årsall Gjnnomsnilig slakvk 95 % - konfidnsinrvall Figur 11: Gjnnomsnisvkr i forhold il årsall for kalvr sku på Ringrik i priodn md svar rur (n = 2 844). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk d ulik årn. 160 Gjnnomsnilig slakvk ungdyr 150 k g Årsall Gjnnomsnilig slakvk 95 % - konfidnsinrvall Figur 12: Gjnnomsnisvkr i forhold il årsall for ungdyr sku på Ringrik i priodn md svar rur (n = 2 987). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk d ulik årn. 17

18 Kalv- og ungdyrvkr Bsandskondisjonn blir vurdr u fra slakvkr for kalvr og ungdyr, sam kalv- og villingran fra s lg. Dn gjnnomsnilig slakvka for kalv var på 63 kg i 2010 (n = 127) marginal undr gjnnomsni for priodn (64 kg, n = 2 727). Figur 12 indikrr a kalvvkn sank fra 1988 il midn av 90-all. Frm il 2008 kunn d s u som om kalvvkn var i frd md å øk no igjn, mn i 2009 og 10 forsr ikk dnn uviklingn. Gjnnomsnilig vk for ungdyr i 2010 var på 125 kg (n = 120), bydlig lavr nn gjnnomsni for priodn som r 131 kg (n = 2875). Ungdyrvkn i 2010 var alså rlaiv s my dårligr nn kalvvkn. Of rgns gjnnomsnilig kalvvk på 65 kg og ungdyr vk på kg som brukbar. Innnfor områdn hvor vi (Faun) kjnnr brukbar r d sor forskjllr. Yr dlr av Agdr og Tlmark har ypisk slakvkr for kalv rund 50 kg i gjnnomsni, non områdr lavr. I Øsfold finnr man gjnnomsnilig slakvkr for kalv på kg. Man kan også mrk sg a høykondisjonsområdr som Trøndlagsfylkn ilsynland bgynnr å s ndgang i kalvvkn md gjnnomsni rund 60 kg i Sør-Trøndlag og 57 kg i Nord- Trøndlag i 2010 r all fra D skal bmrks a allmarial for slakvkr ikk r kompl for all kommunn i Trøndlag. Man skal også mrk sg a kalv- og villingran frmdls r høy i bgg Trøndlagsfylkn. Vkr og kalvproduksjon hos ldr kyr Vkn il d ldr kyrn r også kommnr idligr i rapporn. I mang områdr, for ksmpl i Agdr har d vær n offisill målsning fra fylksldd (Fylksmann og fylkskommun) å sky n lav andl kyr md slakvk ovr 180 kg. Bgrunnlsn r a d yngs kyrn også har høys kalvrar. D r ingn grunn il å bvil a d r n god sammnhng mllom vk hos lgkyr og kalvproduksjon. Sammnhngn r vis i flr forskningssudir. Også i idligr rapporr fra Ringrik har vi pk på a d yngs og d ls kyrn, dvs. fra Ringrik, of r kalvløs. Gjnnomsnisvka for kalvløs kyr og kyr md kalv og/ llr mlk r imidlrid svær lik. Vår olkning har vær a d allr yngs kyrn r individ som av n llr annn grunn har mis kalvn() og drfor r svær fi, mns d mins kyrn r un kalv. Kroppsørrlsn blan d kalvførnd kyrn r drfor rolig sørr, mn d r rolig no mindr kjø/ fsa undr jaka. Vår oppfaning r a sammnhng mllom kyrn sin vk og kalvproduksjon illggs al for sor vk når avskyningssragir skal vlgs. For ksmpl har man i Øsfold allid sku svær mang ung kyr, gjnnomsnisvk for ldr kyr sku i priodn fram il 2010 liggr på rund 180 kg ( Bsandskondisjonn i Øsfold r høys i Norg md mulig unnak for fylkn i Nord-Norg. Vår oppfaning r a dn gjnnomsnilig jgr i lin grad kan skill sor kyr fra små kyr før d r sku. Dn lav gjnnomsnilig slakvkn for ldr kyr på Ringrik i 2010 (158 kg) olkr vi drfor som dårlig gn. Kalv- og villingra Kalvran og villingran fal krafig på Ringrik i priodn I priodn fra ca. år 2000 sr man indikasjonr på a i all fall kalvran bdrr sg no. I 2010 bl d obsrvr 0,67 kalv pr ku og 16 % villingandl (1,16 kalv pr kalvku). D hadd vær ønsklig md båd høyr kalv- og villingra på Ringrik. Likvl mrkr man sg a diss ran syns å gå i rikig rning langsom og forsikig i mosning il uvikling i slakvkn i 2009 og

19 Elg og rafikk B r g n h r j a k Elgh - rafikkulykkr Bildrp Drp på jrnban Th r jak Figur 13: Rgisrr anall rafikkdrp lg (på høyr aks) fordl på bildrp (grå) og drp på jrnban (hvi) på Ringrik i priodn Daa fra Mrk a årsalla følgr jakår for rafikkdrp. Søyln for 1987 rprsnrr idsromm 1. april 1987 il 31. mars 1988 osv. Brgn anall lg r jak i d samm idsromm r vis md svar rur (vnsr aks). Fallvil r rgisrr hos Saissk Snralbyrå ( Figur 13 visr anall rafikkdrp på Ringrik. Som man sr av figurn følgr dn rgisrr naurlig dødlighn hsuviklingn i bsandn god når man sr d hl ovr id. Dn årlig variasjonn r sor, og man kjnnr igjn blan ann snøvinrn 1993/94 (OL-vinrn). Man sr også a i priodn hadd man små problmr md rafikkn. D var snøfaig vinr, i illgg har nok rafikkmngdn øk bydlig r dnn id. D hrskr lin vil om a ovr id vil anall rafikkulykkr på Ringrik samsvar god md hvordan lghn uviklr sg. M.a.o. drsom man halvrr lghn vil man forvn halvparn så mang rafikkulykkr som om lghn var hold sabil. D vil slvfølglig likvl vær slik a rduksjon av hn som sognr il ulykksusa områdr vil gi bdr ffkn nn å rdusr hn av lg som sognr il mindr ulykksusa områdr. Hjorvilulykkr og rafikk r ma som blir sadig mr vklag i all offnlig forvalning. Signaln fra Buskrud fylkskommun r, så lang vi kjnnr dm, også a d vil bli priorir ma. D finns akiv ilak man kan s i vrk for å bgrns anall rafikkulykkr md hjorvil. God og koninurlig sikrydding langs vgn r vikig ilak. Målr fôring r ann ilak som r bruk. D vil vær vikig å priorir rssursbrukn på d ms skadusa srkningn. God rgisrringsruinr for hvor ulykkr skjr vil drfor vær av sor bydning ovr id. Ringrik kommun har allrd signalisr a d akiv vil a i bruk fallvilfunksjonn i Hjorvilrgisr ( for å oppnå d A n a l l r a f i k k d r p 19

20 Flå og flu For mr bakgrunnsinformasjon om hjorlusflu og flå visr vi il Fra og md 2010 har vi lag opp il å rgisrr forkomsn av flå og hjorlusflu på annkonvolun. Diss rgisrringn vidrsndr vi il Vrinærinsiu. Tabll 5: Ovrsik ovr rgisrr flå og flu på lg og hjor fl på Ringrik i Flå Hjorlusflu Anall % av rgisrr Anall % av rgisrr Ingn % % Få (1-20) 4 2 % 5 3 % En dl (21-100) 0 0 % 0 0 % Mang (>100) 0 0 % 0 0 % Ikk rgisrr Sum rgisrr Toal sum Som man sr av abll 5 bl d gjor rgisrringr av flå og hjorlusflu for 188 individ på Ringrik i Av diss bl 4 sk, hvorav 1 hjor og 3 lg, rgisrr md forkoms av flå. D bl bar rgisrr få flå. Individa md flå bl rgisrr i jakfln 16 H (hjorn), 18 C og 48 G (2 sk). D bl rgisrr 5 individ md forkoms av Hjorlusflu, all lg. Diss bl rgisrr i jakfln 20 D, 48 A, C og E (2 sk). I Tllings- og fllingsrapporn fra 2007 oppgav Hans Brgan a hjorlusflua var obsrvr på Tyrisrand og i Haugsbygd. Flua var da bar obsrvr som flu, ikk på sku hjorvil. I Tllings- og fllingsrapporn fra 2008 bl d oppgi a d var fl 2 lg md hjorlusflu i vald 48 i åsn nord for Vågård. D smmr jo md a flua frmdls bl obsrvr på lg i vald 48 i Flån og hjorlusflua har hl forskjllig livsløp. Flls for bgg parasin r a hjorvil r n vikig vrsar og a man må rgn md a d r sammnhng mllom h av hjorvil og h av parasir/ plagn parasir vil ugjør. Hjorlusflua r nda mr spsialisr på hjorvil, særlig lg, nn d flån r. Følgnd bskrivls r urag fra Faka om Hjorlusflu på : D nyklk voksn hjorlusflun flyr omkring fra spmbr il okobr på jak r n vr. Når dyrn oppdags, flyr flun målbviss, rlinj og rask mo mål, dr d sraks ar ilhold i hår og pls. Om d ikk finnr n vr innn fm dagr vil d høys sannsynligvis dø. Har d førs funn n vr, vil d ilbring rsn av si liv på dnn. Vingn kass umiddlbar r landing, og lusflua kan aldri fly igjn. Bar non kor vingsumpr sir igjn. Er landing vil dn søk næring vd å sikk vrn for å sug blod. Er ca. 14 dagr r hjorlusflua kjønnsmodn. D parr sg på vrn og ovrvinrr på dn. Fødr lvnd ungr Lusflun har n mg spsill livssyklus. Som inskr kommr d nærms il padyrns løsning på fosruviklingn. Lusflua har én larv av gangn som 20

21 uvikls gjnnom r larvsadir inni i morn. Hun mar dn md næringsrik skr fra spsill kjrlr i sin livmor. Førs når larvn r frdig uvikl vil dn føds i slags forpuppsadium, dr larvn har n oval, no flaryk form. Hos hjorlusflua ar larvuviklingn bar r dagr, og hvr hunn uviklr ca. 30 larvr gjnnom høsn, vinrn og vårn. Er fødsln går forpuppn i løp av n im inn i d k puppsadium Dnn puppn r 3 mm lang, ggform, hard, blank og svar ( ). Dn fallr snar u av plsn og blir liggnd på bakkn llr snøn. Hr blir dn liggnd hl fram il ns høs, hvor dn klkkr. Dødlighn for d voksn, rprodusrnd lusflun om vinrn r rolig lav, mn d voksn lusflun ovrlvr ikk sommrn fram il høsn når dn ny gnrasjonn klkkr. D r vikig pong a Hjorlusflua r n dårlig flygr. Dn r drfor i svær lin grad r i sand il å spr sg slv, mn avhngig av å bli forfly av vrsdyr. Elg Skog uarbid i 2010 n rappor om biaksringr gjnnomfør på Ringrik 1. I konklusjonn h d blan ann: I priodn kan man ikk s non ydlig uvikling i biprss på Ringrik, mn birykk syns snarr å ha øk nn å ha bli rdusr. Birykk r lang høyr nn d man rgnr som bærkrafig på furu. Skogskadn r bydlig på furu og i nkl områdr svær sor. Vi har også sammnlign avskyningn av lg i ulik fylkr og kommunr md avvirk kubikkmass i skogbruk. Figur 14 visr a fylkn rund indr Oslofjord umrkr sg md å avvirk my ømmr i forhold il hvor my lg som r sku. I diss fylkn, særlig i Øsfold og md unnak for my av Vsfold, har man opprhol n høy bsandskondisjon. I Agdr og Tlmark, fylkn md dn lavs bsandskondisjonn hos lg, har d rlaiv s bli sku svær my lg i forhold il avvirk ømmrmngd. For Ringrik sin dl sr man av figur 15 a bl d avvirk li ømmr i forhold il mngd sku lg. I sor grad skylds d sor avskying/ rduskjonsavskying, mn i dn samm priodn var også ømmravvirkningn no lavr. S i forhold il d allr fls andr områdr avvirks d rlaiv my ømmr på Ringrik i forhold il hvor my lg som skys. D har i all fall o vikig følgr. Høys sannsynlig vil d ovr id lgg grunnlag for øk slakvkr og bdr kalvra. Samidig r d klar a for grunnirn på Ringrik r skog n my vikigr økonomisk rssurs nn lg. (NB! D r slvsag ikk d samm som a lgn ikk r n vikig rssurs). Vår klar innrykk r a d r n hovdårsak il a d r lr å nå gjnnom på Ringrik md budskap om å bgrns lghn nn d for ksmpl r i sor dlr av Agdr og Tlmark. 1 Gangsi, L.E Elgbiaksring på Ringrik Faun-Rappor , Fyrsdal Næringshag, 3870 Fyrsdal. 33s. 21

22 500 m 3 ømmr avvirka pr fl lg for hl priodn Figur 14: Anall m 3 avvirk pr sku lg for hl priodn på fylksnivå. Daa fra m 3 ømmr avvirka pr fl lg i priodn på Ringrik Figur 15: Anall m 3 avvirk pr sku lg i priodn for Ringrik. Daa fra Mrk forskjlln på skalan (Y-aksn) i figur 13 og

23 Hjor 2000 Sku hjor "Øsland" 1600 A n a l l Årsall Figur 16: Anall sku hjor på Øsland (fylkn Akrshus, Oppland, Buskrud, Vsfold, Tlmark, Aus- og Vs-Agdr) i priodn r daa fra Trndlinja visr n årlig prosnvis vks i avskyinga på 13 %. 100 % Fllingsprosn for hjor og lg på "Øsland" 80 % 60 % 40 % 20 % Årsall 0 % Hjor Elg Figur 17: Fllingsprosn for lg md svar rur og hjor md sirklr (rød) for Øsland, jamfør figurks 16, i priodn Daa fra 23

24 40 Sku hjor - S hjor pr lgjakdag 0,04 A n a l l ,03 0,02 0,01 S h j o r p r l g j a k d a g Årsall Figur 18: Anall sku hjor på Ringrik i priodn r daa fra i priodn og fra Ringrik kommun i priodn S hjor pr lgjakdag r vis md (rød) sirklr (skala på høyr Y-aks ). Figur 16 visr a hjorbsandn, mål som anall sku, r i srk vks i Øslandsfylkn vs for Oslofjordn. En modll hvor man lggr il grunn 12,75 % årlig vks i avskyningn gir svær god ilpasning, jamfør figur 16. Hjorfllingn på Ringrik har øk i samm priod, mn ikk på lang nær i samm omfang. Hllr ikk s hjor pr lgjakdag visr non svær øknd rnd på Ringrik. Man sr frmdls rund 20 lg for hvr hjor på Ringrik. Trolig rprsnrr d ikk d rll forhold mllom arn. D r ingn vil om a lg frmdls r oal dominrnd arn av lg og hjor på Ringrik. Man sr også, særlig i Ådal, a n svær høy andl av d s hjorn blir sku, rgo a jakprss r sor. Slik vi kjnnr siuasjonn i Ådal r d bvis (og lgiim!) valg for å hold hn av hjor nd. Vksn i hjorh har skjdd samidig md a kvon i områd har vær ilnærm fri. Slv om fllingsprosnn visr n øknd ndns (figur 17) har man frmdls ikk nådd n fllingsprosn på 40 pr Talla for 2010 r ikk klar. Hjorn har n sosial srukur i flokkr. Hjorn opprr drfor nda mr lokal nn lgn. Slv om fllingsprosnn oal s r lav skal man drfor ikk s bor i fra a nkl hjorrik vald på Øsland nkl år fyllr kvoa. Vår oppfaning r likvl a d gjnnomgånd må vær i priorir oppgav i forvalninga av hjor på Øsland å gi jgrn rning i hjorjak. Drsom forvalningn, båd offnlig og priva, disponrr dykig jgr vil man kunn sabilisr/ rdusr hn av hjor når man ønskr d. Gnrl ori ilsir a naurns rssursr vil unys bdr om man har båd lg og hjor il sd nn om man bar har lg (llr hjor). Hjor syns å vær n konkurranssrk ar båd ovrfor lg og rådyr. E unnak r a svær snørik vinr påvirkr hjorn hardr nn lgn. Jamfør uviklinga i fllingsall for hjor på Øsland i priodn , alså priodn md OL vinrn, figur

25 Hjorn har i rlaiv s sor vom og r ilpass n grssdi om sommrn. Elgn r fakisk no mr kravfull om sommrn og i ugangspunk ilpass n bladdi fra buskr. D r også rimlig å ana a hjor, som r n sørlig ar, har bdr forsvar mo parasir c. nn lg som r n nordlig ar. For ksmpl r d vlkjn a hjorn sølbadr, d r n form for aniparasiadfrd. Tradisjonl r Vslndingn rdd for lg og Øslndingn rdd for hjor. D r hl klassisk a man frykr d man ikk kjnnr. D hrskr likvl ingn vil om a hjor kan gjør bydlig skad på skog, særlig gran. Barkskrlling av gran i HK III og IV, sam a d i flr områdr mlds om a hjorn ar oppskudda av granplanr. Særlig syns skadn md barkskrlling å kunn bli bydlig i aral nær knya il fôringsplassr for hjor. S u fra vilforvalningsprspkiv r d klar a d r rom for å øk hn av hjor bydlig på Øsland un a d bør gå u ovr hjorns bsandskondisjon. Sidn lg og hjor r ulik arr, og har ulik økologisk nisjr, r d ovrvind sannsynlig a hn av hjor frmdls kan øks un a d vil gi sor ngaiv uslag for lgns bsandskondisjon. Sør-Trøndlag blir of rukk frm som fylk md høy avskyning av båd hjor og lg. Man skal da mrk sg a d fls kommunn i Sør-Trøndlag r nn hjor- llr lgdominr. Av kommunn blir of Orkdal rukk frm som ksmpl på kommun md my av båd lg og hjor. D snr årn har man imidlrid s a lgfllingn i Orkdal r rdusr, mns avskyingn av hjor frmdls økr. Vi syns drfor d r lin grunn il å hold frm Orkdal som bvis på a d r mulig å hold sg md sabil høy bsandr av båd lg og hjor. A arn kan gå sammn r d imidlrid ingn vil om. Høys sannsynlig vil man også kunn hold sg md bydlig hr av bgg arr, no Orkdal r god ksmpl på. Fllingsprosnn for lg og hjor i Orkdal i priodn var på hnholdsvis 84 % og 63 %. D må bmrks a så lang vi kjnnr il skylds dn rdusr lgfllingn n målr bsandsrduksjon av lg i Orkdal og r drfor ønsk! 400 Anall fl hjor og lg i Orkdal Årsall Hjor Elg Figur 19: Toal anall fl lg (svar rur) og hjor ((rød) sirklr) i Orkdal kommun i Sør-Trøndlag i priodn Daa fra 25

26 Vk og gvirurvikling 160 Aldr - slakvk bukkr 120 k g Aldr i år 0-0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 + "Øsland" Ringrik % - konfidnsinrvall Figur 20: Gjnnomsnisvkr i forhold il aldr for bukkr sku på Øsland 2 i priodn md svar rur (n = 362). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk il d samm aldrsklassn. Sirkln (rød) visr gjnnomsnilig vk for bukkr fl på Ringrik i priodn (n = 57). A n a l l a g g r Aldr - gvir bukk Aldr i år 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5+ "Øsland" Ringrik % - konfidnsinrvall Figur 21: Gjnnomsnilig anall aggr i forhold il aldr for bukkr sku på Øsland i priodn md svar rur (n = 291). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk il d samm aldrsklassn. Sirkln (rød) visr gjnnomsnilig anall aggr for bukkr fl på Ringrik i priodn (n = 37). 2 Kommunn: Bambl, Drangdal, Eidsvoll, Evj og Hornns, Froland, Fyrsdal, Gjrsad, Gol, Gran, Grimsad, Jvnakr, Kongsbrg, Krødshrad, Lillsand, Lindsns, Ns, Nord-Odal, Nor og Uvdal, Nooddn, Ringrik, Sigdal, Sang, Søndr land, Sør-Aurdal, Tokk og Tvdsarnd. 26

27 160 Aldr - slakvk hindr 120 k g Aldr i år 0-0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 + "Øsland" Ringrik % - konfidnsinrvall Figur 22: Gjnnomsnisvkr i forhold il aldr for hindr sku på Øsland i priodn md svar rur (n = 186). Grå srkr visr øvr og ndr grns for 95 % konfidnsinrvall for forvn vk il d samm aldrsklassn. Sirkln (rød) visr gjnnomsnilig vk for hindr fl på Ringrik i priodn (n = 29). Figurn visr a vkuviklingn il hjor md aldr, båd bukkr og hindr, visr d samm mønsr som lgn gjør md øknd aldr. Hanndyra voksr frm il mins 6 års aldr, mns hodyra voksr frm il ca. 3 års aldr. U fra liraurn går d frm a hjorbukkn rlaiv s invsrr mr i brunsn nn lgoksn. Rlaiv s varirr drfor hjorbukkn si vk mr gjnnom høsn nn ilfll r for lgoksn. I mllom-europa, for ksmpl i Ungarn, lir man u rofèjak på hjor. Man r da nøy md å sky bukkn vd gansk nøyakig 10 års aldr. Da r gvirsørrlsn på opp. Gvirfigurn vis i dnn rapporn (også for lg) visr gvirsørrlsn mål som anall aggr. D r god sannsynligh for a gvirn il bukkr på 8-10 år i gjnnomsni r lngr og/ llr yngr, nn for bukkr rund 6 år un a agganall ndrr sg. 27

28 Diskusjon Bsandskondisjon I 2010 var uslaga i bsandskondisjonn på Ringrik no vansklig å olk. Kalvran og villingran uvikl sg posiiv, mns slakvkn særlig for ungdyr og ldr kyr var rkordlav. For slakvkn virkr d som om d r n ngangsffk som har vær gansk bydlig i 2010 og som muligns kan vær påvirk av n hard vinr. Dn langsikig rndn for slakvkr r imidlrid ikk posiiv uans hvordan man snur og vndr på d. Dn absolu ms sannsynlig årsakn il lav slakvkr r a fôrkvalin (NB! Kvalin ikk mngdn!) ikk r ilfrdssillnd. Ringrik r n svær skogdominr kommun. Vi kan drfor md svær god sikkrh slå fas a lgns vikigs bioop r skogsmark. U fra biaksringr, uhgningsforsøk og lignnd hrskr d ingn vil om a biing av hjorvil i svær sor grad påvirkr vgasjonn i buskhøyd i skogområdn. D r ovrvind sannsynlig ilgangn på kvalisfôr på nopp diss araln som r vikig for bsandskondisjonn il lgn på Ringrik. Drfor påvirkr lghn dirk lgns gn bsandskondisjon. D rsonnmn r sikrr på Ringrik nn i områdr hvor for ksmpl fjll llr innmark ugjør n sor andl av lgns ponsill bioopr. På d grunnlag syns d å vær nødvndig å rdusr lghn yrligr om bsandskondisjonn skal bdrs på Ringrik. Vi må rkjnn, slik vi og gjord i fjorårs rappor, a vi nok var for fig md ilrådningn i priodn Slik vi nå vurdrr d må man rolig rdusr lghn yrligr om bsandskondisjonn skal varig bdrs. Vi vil anyd n vinrbsand undr 1000 lg, gjrn nd rund 800 lg, no som ilsvarr nd mo 0,2 lg s pr jgrdag. Vi må rkjnn a sammnhngn mllom h og uvikling i bsandskondisjon ikk r ilsrkklig god kjn. Th I dn priodn vi har gjor brgningr av lghn på Ringrik har brgningn av sis års h gjnnomgånd vær for lav. Filbrgningn har vær små, mn d har bidra il a vår anbfal jakuak har vær no lavr nn ønsk. D må undrsrks a d bar r brgningn for d sis års bsandr som har vær li for lav. Dn hisorisk bsandn, dvs. frm il d sis 2-3 år av hvr brgning, r i praksis undr fra år il år. Årsakn il a hsbrgningn blir fil r a man må gjør non forusningr som ikk smmr md virklighn. Man rgnr blan ann md ingn no migrasjon i non kjønns llr aldrsklass. D blir også lag il grunn n gi naurlig dødlighssjans på 5 % fra jakslu il jaksar. D krafig fall i lgh i priodn skylds førs og frms høy jakuak. Mn d kan også s u il a dn naurlig dødlighn i dnn priodn var høyr nn d forusa 5 %. Md andr ord a man fikk li drahjlp i bsandsrduksjonspriodn. På d grunnlag må man konkludr md a d r usikkrh i brgningn. Gjnnomgånd r d uans slik a vi r svær god ilfrds md d brgningn som r gjor sidn vi skrv førs rappor r jaka

29 Jakuak 2011 Elg Er d signala vi har få fra Ringrik har man klar ønsk om å lgg forholdn il r for n bdr bsandskondisjon, særlig å forbdr slakvkn. Samidig r biskadn på skogbruk bydlig og d par sis årn md snørik vinrn har igjn anskuliggjor a rafikkulykkr md lg r bydlig problm. Dn nkls løsningn for å oppnå d r å øk jakuakn. Drmd vil lghn rdusrs igjn. E jakuak rund 600 lg i 2011 r naurlig råd. I års rappor r d ikk gjnnomfør gn brgningr for rgionn, mn u fra fjorårs rappor hvor d bl omal syns d som om d særlig r bhov for å øk jakuakn i Tyrisrand-Ask, vsr dl av Sokndaln og Hønfoss-Krokskogn. Tabll 6: Brgningr for anall lg fra og md før jak 2010 il før jak 2012 Forusningn r 5 % naurlig dødligh og 0,7 kalv pr ku før jak. D r lag il grunn n hannkalvandl på 52 %. Før jak 2010 Jakuak 2010 Er jak 2010 Før jak 2011 Forslå jakuak 2011 Er jak 2011 Før jak 2012 Kalvr Kyr Oksr Sum Ku pr oks 1,24 1,60 1,36 2,11 1,61 Kalv pr ku 0,71 0,66 0,70 0,68 0,70 Hjor Er d signaln vi har få fra Ringrik kommun ønskr man å s på mulighn for å øk hjorbsandn no for dlvis å rsa lg som jakbar vil. Som vis idligr i rapporn har man s n svær sor økning av hjorhn på Øsland il ross for ilnærm fri kvor. D r ovrvind sannsynlig rom for å øk hjorhn på Ringrik un a bsandskondisjonn il hjor blir dårligr. I hvor sor grad n øk hjorbsand vil påvirk lgn ngaiv særlig vd konkurrans om kvisbi vinrsid r usikkr. Vi vil ana a ffkn r bydlig, mn a n økning av hjorhn vil påvirk lgns produksjonsgrunnlag ( mafa ) vsnlig mindr nn ilsvarnd økning av lghn. På Ringrik, særlig i Ådal, sr man ikk ydlig gn på a hn av hjor voksr så my. I Ådal skyr man og svær my av dn hjorn som blir s. D indikrr a jgrn r i sand il å bgrns vksn i hjorbsandn i diss områdn. D r ikk opp il oss å bsmm hvilk mål man sr sg for hn av hjor på Ringrik. Drsom d finns vald/ righshavr som ønskr å hold hn av hjor på lav nivå, for ksmpl på grunn av skogskadr/ fryk for skogskadr bør d bli goda som n lgiim målsning. I områdr hvor man vnul ønskr å øk hn av hjor bør man paralll lgg il r for a jgrn får øv på hjorjak. Da r radisjonll ra avskying god virkmiddl. Dvs. spar hindn og lgg avskyninga på kalv og (spiss)bukkr. Md dn uviklingn man sr i hjorbsandn på hl d snral Øsland vil d undr oss om ikk Ringrik også vil opplv n økning i hn av hjor. 29

30 Konklusjon D r brgn a lghn r jak 2010 på Ringrik r om lag 1100 lg. D sr u il a kjønnsforhold liggr i undrkan av 1,5 ku pr oks. Bsandskondisjonn hos lg på Ringrik sr u il å vær rlaiv sabil, på lavr nivå nn ønsk. I 2010 var slakvkn rkordlav, særlig skil ungdyr og ldr kyr sg u i ngaiv rning. Samidig forsr dn langsomm posiiv uviklingn for kalv/ villingran. Av hnsyn il bsandskondisjonn, kosnadr vd rafikkulykkr, kosnadr for skogbruk og før var prinsipp i forhold il flå og hjorlusflu, r d vår råd a man økr jakuak il rund 600 lg på Ringrik for å rdusr lghn bydlig. Vi undrsrkr a d r kommunn og righshavrn i samarbid som u fra gn kos/ny vurdringr skal bsmm sg for hvilkn lgh d ønskr sg på Ringrik. U fra samm prinsipp bør man vurdr hvordan hjorn skal forvals. Hjorn har forløpig svær god bsandskondisjon. D r høys sannsynlig rom for å øk hn av hjor un a hjorns bsandskondisjon forvrrs llr a d går hard u ovr lgns bsandskondisjon. Imidlrid kan hjor lokal før il sor skadr for skogbruk. Drsom valdn på d grunnlag ønskr å hold hn av hjor lav r d n lgiim målsning. Virkmiddl r i så fall hard avskying av all kagorir hjor. Drsom man ønskr å øk hn av hjor bør man fra righshavrn og kommunn sin sid paralll lgg forholdn il r for a jgrn får rn. Tradisjonll ra avskying, dvs. spar på hind vil gi øk h av hjor samidig md a jgrn gis anldning il å jak my. Vdlgg 1) Ovrsik ovr fl lg jaka ) Ovrsik ovr fl hjor jaka

31 Elg på Ringrik 2010 Jakfl Fl Vid An. An. Fjøl- Tagg Hjor- Vald Kjønn nr. Dag Mnd vk vk Mlk kalv g. r Aldr Tvill. Flå lusflu 02 A+B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 A+B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. Mrknad Var skad mllom klauvn på vnsr forbin. Såg u som n lin kalv. Misnkr a dn r fød augus Faun kommnar. Vdlag nnr r "ungdyrnnr", alså r lgn fød i C Ho ,5 Ingn Ingn 02 C Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 C Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 C Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 C Hann ,5 Ingn Ingn 02 D Hann ,5 Ingn Ingn Røssrmyr 02 D Hann ,5 Ingn Ingn Hollruddaln. Usikkr på om lgn var 1,5 år 02 D Hann ,5 Ingn Ingn Skamarka 02 D Ho ,5 Ingn Ingn Skamarka 02 D Ho ,5 Ingn Ingn Sråsn/ Gavljærn 02 D Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 02 D Ho ,5 Ingn Ingn Arnsn 03 A Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 B Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 B Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Ho ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 C Hann ,5 Ikk rg. Ikk rg. 03 D Ho ,5 Ingn Ingn 03 D Hann ,5 Ingn Ingn 03 D Hann ,5 Ingn Ingn 03 D Hann ,5 Ingn Ingn 03 D Ho ,5 Ingn Ingn 03 D Hann ,5 Ingn Ingn 03 D Hann ,5 Ingn Ingn Ndklassifisr il ungdyr pga. vk. 31

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI.

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI. MSK0 Masiosrusjo ØSNINGSOSG TI ØVINGSOPPGV Kap. Oppgav.5.8 ØVING : DIMNSJONING MT KNKKING Oppgav.5 a) Uldig av ulr ilfll III iv: Momliv om pu C (vsr dl av figur ()): M +x - y 0 M y - x Vi v fra fashslær

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Beregning av den horisontale skjærkraften τ er den opptredende skjærspenning i kontaktflaten, altså over bredden B16 SKJÆROVERFØRING

Beregning av den horisontale skjærkraften τ er den opptredende skjærspenning i kontaktflaten, altså over bredden B16 SKJÆROVERFØRING 84 B6 SKJÆROVERØRING 6.3 SKJÆROVERØRING MELLOM ELEMENTER OG PÅSTØP Påsøp har o ypisk bruksområdr: på dkklmnr, DT, hulldkkr og forskalingslmnr på brukonsruksonr (pla på blkr) orsklln visr sg førs og frms

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Muntlig eksamensøvelse. På en muntlig eksamen hjelper det ikke å kunne tenke svaret. Det må sies.

Muntlig eksamensøvelse. På en muntlig eksamen hjelper det ikke å kunne tenke svaret. Det må sies. FYS3 9 Uk 39 Oppgvr md løsningsforslg 39. Lplc spørsmål om polr LR og LRC... 39. Lplc rnsformson * sin... 39.3 LP-filr Konsrukson og nlys. s ksir md n dl puls... 5 39.6 Fourirrnsformson v rmp puls... 9

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rappor 5-211 Aldersregisrering og besandsvurdering for elg i Søndre Land eer jaka 21 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfaer: Lars Erik Gangsei Ole Bjørn Bårnes Forord I fjoråres rappor gikk de

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Geologiske hovedtrekk

Geologiske hovedtrekk Glisk hvdrkk 74 72 7 68 66 2 EGGA- KANTEN TROMS II Trmsø Harsad Vsrål Narvik 25 2 Lf 1 NORDLAND VII Bdø VESTFJORDEN NORDLAND V Sadssjø NORDLAND VI 5 1 Srukurli Fiur 3. Ladmrådr havbu i d mråd sm iår i

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer