Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b"

Transkript

1 Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003

2 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d vlablr Yaris så imo prss fra d slvuv hovdkokurr Jazz og Gz sam ykommr Fusio? Hdig,ovrsiklig og lkjør r sikkord som karakrisrr d fir kokurr i måds sammligigss. D r småbilr, m r rommlig som kompakklassbil var for bar o få år sid.fakisk ka båd Fusio og Jazz vis il bagasjplass som r full på høyd md flr av dags bilr i Golfklass. Samidig byr småbil på sløsigr som r svær så smar og gjør a bil frmsår som slags flrbruksbilr i miiayr. A dags modr småbilr r flksibl byr a bruksvrdi r lag høyr på idligr småbilr hvor d var miimal mulighr il å «flks» md bagasjvolum og sløsigr. Samidig r også sikkrh vslig bdr før, o som ikk mis r vikig på bakgru av a småbil gjr r bil ummr o i famili bil som of blir bruk il å rasporr bara il og fra barhag,skol og friidsakivir. Ig av d fir sbil d gag r imidlrid usyr md sabiliskoroll, og d r av d puk som forsa skillr småbil fra kompakklassbil. Båd sabiliskoroll og adr usyrsdaljr r slvfølglig prisspørsmål,og år d drir sg om småbilr r opp pris vikig puk for mag av kud. Drfor r d bmrklssvrdig hvor sor prisforskjllr d r mllom d fir sbil d gag.ns 25 pros skillr d billigs og d dyrs,u a d ka forklars i magld usyr i d billigs. Tvr i mo r så vl sikkrhs som komforusyr i praksis likvrdig i all fir kokurr. Valigvis r d på komfordaljr som hjulopphg og søy vi ls sr, kjr og hørr hvorfor kl bilr kosr mr adr. Tskjørig visr a Gz har li sykk igj før d r hl på høyd md d r adr år d gjldr kjørgskapr og søy m om d r vrd opp il kror vil sikkr bli diskur i d hjm hvor famili sår i frd md å skaff sg bil ummr o, llr hvor slig skal skif u si bil. Bli md på sur og fi u om frskvar r bs, llr om vlablr kikk og gjomprøvd løsigr forsa holdr mål. Bil mai

3 Ford Fusio r d sørs av måds sbilr, md hl 3 cm sørr uvdig lgd misma,yaris, og 1 cm sørr d s sørs av kokurr. Fusio r basr på Fisa, og md d miivaligd karossri r lgd øk md 10 cm uvdig, ms brdd og høyd har voks md hholdsvis 4 cm og 7 cm. D hadlr om småbilr, javl, m båd Fusio og Jazz ka vis il bplass i førrs og bagasjplass som ikk bar ovrgår d o småbilkokurr, m som også machr flr av bil i kompakklass. Fordiriør r gjomgåd hold i grå md prg av hardplas. Dashbord r høy og på sjåfør vldig høy i forhold il Gz. Fargr og marialvalg gjør a Fusio frmsår som raus og mørk, og hr fir vi hovdgru il a d r ykommr Fusio som sr u som d lds av firkløvr. Førrmiljø r vlkj fra Fisa, m 52 Bil mai 2003 md høyr dashbord og ilsvard høyr midkosoll. Ovrsik r mg god, båd år d gjldr isrumr og sik rud bil. Båd isrum og kappr og hdlr r ovrsiklig og logisk plassr. D mg bjigsvlig radio kjr vi også fra Fisa, md lls symbolr på kapp og god ovrsik.dør har sor lommr,m d r likvl i saus lag for halvlirs brusflaskr. E koppholdr har si plass på midkosoll fora garspak.på dashbord il vsr for ra fir vi Fordspsiali, hr r mlig kapp for åpig av bagasjromm plassr. E magl vd førrplass r a d ikk r sa av plass il vsrfo.vi har idligr pk på d da vi s Fisa, og Fusio lidr av d samm.hvilsillig il vsrfo blir li uaurlig år d maglr fohvilr, og avsad mllom hjulhus og cluchpdal r i saus lag, i hvr fall på d id av år da vi må ha virsko på ba. Sikomfor llrs r god, slv om s r fas,så hard a d r ubkvmm mr halvpar av slag. Høyrb fir god hvilsillig mo midkosoll,og sidsø i rygg r god ok il a vi sir komforabl vd kvikk svigkjørig. D r bskjd høydrgulrig av førrs, md pump som hvr llr skr s i bakka. Ra har bar høydrgulrig,slik som i d adr av sbil. Takhøyd r god fora, m i baks gir ikk d sor uvdig høyd sg uslag i ilsvard plusspog. Baksrygg r dl 40/60 og ka flls frmovr r a sipu r vipp opp og frm, m fors må skyvs frm førs for å få plass il baksrygg md d igrr hodsø, og drr ka fors skyvs ilbak igj i øsk posisjo.og d r d ikk mulig å gjør «md håd på rygg» slik som i Jazz. I bagasjromm, som ikk ka mål sg md Jazz vrk i høyd, brdd llr lgd, fir vi h

4 BIL s Ford Fusio FØRERPLASS Ekl, ryddig og ovrsiklig førrmiljø md god akhøyd og ok plass i lgd. Sisillig lidr udr sav av fohvilr il vsrfo. PLASS D sor yr mål gir ikk ilsvard ovrak i ivdig plass, vrk år d gjldr baksplass llr bagasjrom. KOMFORT God kjørkomfor på sl asfal, m fjærig r vl sump på dårligr udrlag. S r i hards lag. KJØREEGENSKAPER Fords syrk avspilr sg i høy kjørgld på ladvi, md ydlig garskif og prsis syrig. YTELSER OG FORBRUK D ygs bil i s ar sg også bs id fra 0100 km/. Naurlig ok r forbruk også høys. PRIS OG UTSTYR Dyrs av sbil, u a d gir sg uslag i mr usyr llr smarr løsigr. 7 Pog r ku m for bruk i d s og ka ikk ovrførs il adr sr. dig for å hold småig og bærposr på plass. Slv om også rygg på passasjrs fora ka flls frmovr, for drvd å fugr som bord llr for å gi plass il å frak lag gjsadr, har Fusio r vår bdømmig al i al d mis flksibl sløsig av d fir sbil,li ovrraskd båd md ak på bils pris og hva kokurr ka vis il. Slv om så vl akslavsad som uvdig brdd r sørr hos d r kokurr, makr ikk Fusio å bhold ovrak i samm grad år d gjldr plass i vrk kupé llr bagasjromm. D r bar år d gjldr lasrskl som r bar 54 cm a Fusio virklig slår kokurr d i søvl. I praksis har imidlrid d pp sor vrdi, for småbil r uas fil raspormiddl hvis du skal frak d ygs gjsad hjm og høyd i bagasjromm r også for li il å romm for ksmpl vaskmaski, slv om lgd r god ok år baksrygg slås d. Akslavsad r lik og kompo i hjulopphg r i al vslig idisk md hva vi fir i Fisa. Likvl frmsår ikk Fusio md lik ovrbvisd dyamisk kjørgskapr som si ugagspuk.d r pp vk al som gjør uslag, for Fusio r sau 40 kg ygr Fisa md samm moor. Sørr uslag gjør d ok a Fusio r løf 2,5 cm i forhold il Fisa,og d gir sg uslag i så vl fjærigskarakrisikk som dmpig.fusio har ikk høyr bakkklarig Jazz, på d puk r d likvrdig, m d visull irykk av Fusio r a d r høy og røff fakisk i så sor grad a mag spør om d r firhjulsdrv. Uas r bils sørrls, og smul ovrak i akslavsad, grulag for a Fusio gir o mr sorbilfølls på vi d r kokurr. M da sakkr vi om ormal god ladvi, for fjærig r fas,så fas a d frmrr som sump og hard på hull udrlag. Samidig hgr ikk hjulopphg hl md, d slår krafigr i d r adr sbil år grop kommr. Så s r Fusio mr i si ss år asfal liggr sl og fi. Da ka gjr svig komm, for fi garskif og prsis,dirk syrig gir mg posiiv bidrag il kjørgld. Vigrp og syrig påvirks i posiiv rig av a Fusio, som d s av sbil, r skodd md 15gummi md 60profil. Syd drfor a moor r o uispirr. D r særlig på lavr urall moor orkr li.d må ha urall å jobb md,ovr 2500 o/mi., for a vi skal ha følls av a bil rkkr akspabl. I rdjgar hgr d l md kokurr, ms d i fmgar blir mrkbar korpus.i praksis må du drfor vær forbrd på å bruk garspak o hyppigr i mobakk. D har li md garuvkslig å gjør, og d har også bydig a Fusio r mllom 5 og 170 kg ygr d r adr sbil. Bil mai

5 Hoda Jazz FØRERPLASS Ovrsiklig, rommlig og rivlig, m bgrs muligh il å «s fra sg» ba på komforabl må. PLASS Bkvm plass for fir prsor og bs plass il bagasj. Prakisk, flksibl og gial baksløsig. KOMFORT God fjærigskomfor md rikig dkkdimsjo. Lavs søyivå av d fir kokurr. KJØREEGENSKAPER Lhådrlig i kriisk siuasjor, sabil på vi og md akspabl syrrspos. YTELSER OG FORBRUK E arbidsvillig moor som år si maksimal drimom vd forholdsvis lav urall. Nøysom vd ormal kjørig, m forbruk økr mrkbar vd sor blasig. PRIS OG UTSTYR Jazz har jv høy usyrsivå samidig som pris liggr mid på r i forhold il d r kokurr. 10 Pog r ku m for bruk i d s og ka ikk ovrførs il adr sr. Hoda Jazz frmsår paradoksal ok som «sorbil» i d s. Forrig gag vi hadd md Jazz i sammligigss mo Volkswag Polo og Ciroë C3 var d mis i yr mål og føls ms som småbil på vi. D gag r d bar av kokurr, Ford Fusio, som har sørr uvdig mål, m år d gjldr ivdig plass r Jazz på opp. Bplass fora og bak sam akhøyd r sammligbar md Fusio, m målbar bdr i d o adr kokurr. D r særlig bagasjromm som dakr u kokurr, hvor båd brdd, høyd og lgd og drfor aurlig ok volum r i klass for sg. Spsil r laslgd md dslå baksrygg hl ovrlg s halv mr mr i Yaris og 15 cm mr i Fusio. Kombir md hl fla gulv gir d mg ffkiv plassuyls.no av hmmligh r a Hoda har plassr bsiak udr fors, og drmd 54 Bil mai 2003 gjor plass il å lag fla bupla hl fra fors og bakovr il søfagr. Vi har ig bklighr md å kår baksløsig i Jazz båd il ss og klasss ms gial.ms du sår i bakdøråpig vippr du baksrygg frmovr md kl hådgrp, u å a av hodsø. Spu følgr md frmovr samidig som d skr sg. Hvis fors sår så lag ilbak a d r i vi for hodsø, r d bar å skyv s frmovr vd hjlp av hdl som r plassr yrs på forsrygg ms du sår på samm sd i åpig il baks. Når baksrygg r lag hl d, r d plass il å skyv fors ilbak igj. Hl jobb ka u problmr gjørs av mor ms hu holdr bar på arm. Flksibili slur ikk dr, for hvis du har bhov for å frak høy gjsad såd, for ksmpl 1,4 mr høy uja, r d plass bak fors år sipu i baks vipps opp slik a d «hgr» på forsid av baksrygg.iriør r kl, prakisk og ovrsiklig, md sor og lls isrumr.fiish gir umiddlbar kvalisfølls.jazz har forøvrig d ms øyakig spdomr av d fir sbil,llr for å si d på a må: Hr r d mis sligrigsmo hvis du gamblr på filvisig. Dashbord, som domirs av d igrr radio md CDspillr, har gjomgåd hardplasprg, prg d dlr md si r kokurrr. Førrplass r prakisk og rommlig. Ra ka bar rgulrs i høyd, ikk i lgd. Sikomfor r av puk hvor vi ikk r hl ilfrds md Jazz. Vi sir god i slv s,og d r god ok sidsø i rygg slv år svig kommr for og hyppig. Korsryggsø ku rikigok vær bdr, m d r sisillig llrs som sår o ilbak. Hovdakpuk r a d maglr fohvilr il vsrfo, og iriørs kosruksjo

6 BIL s g i k l gjør a d hllr ikk fis o midkosoll å hvil høyrb mo. Md li godvilj ka ma plassr b slik a ma får sø mid på lgg,m d r ikk komforabl på lgr urr. Førrmiljø llrs r mg prakisk ir. D fis rkk mulighr il å lgg fra sg små og sørr ig som du må ha md på ur. D r odl haskrom, lommr i dør og på baksid av forsrygg, r koppholdr og hyllr udr dashbord. Baksplass r full u akspabl, il å vær småbil, og Jazz har bs akhøyd i baks av d fir sbil. Som d s har Jazz drimo bar o hodsør bak, o som vl r rkjls av a d srg a ikk r plass il r prsor i brdd. Jazz ka ikk haml opp md Yaris år d gjldr sprk moor. D liggr mid på r i d sammligig. Fra ull il åi følgr d Yaris il døra, og i følg fabrikks all skal d gjør d også fra ull il hudr,m vi klar ikk hl å kopir d rsula i vår måligr. I fjrd og fmgar r d bar Fusio av d fir sbil som visr il als dårligr akslrasjo Jazz. Md o pluggr og skvsil igssysm som uyr d o plugg avhgig av urall og blasig, skal moor gi lav forbruksall il ross for kl kosruksjo md é kamaksl og o vilr pr. sylidr. Typgodkjigs forbruksall visr a Jazz r bskjd i mafa, md forbruk som liggr hl på lij md d 60 kg lr Yaris.Vår sløyp, hvor ca. 25 pros d gag bsår av mg øff og kupr srkig md hyppig garskif og høy urall, ga o a bild. D r mlig Jazz som visr d sørs avvik fra d offisill all, m d bruk likvl ikk mr bsi Fusio og Gz. Vi skal ikk påså a d r vår kriikk fra forrig s som har gjor uslag, m fakum r a Jazz d gag frmsår lag mr komforabl.d gag ga vi bil pppr for a båd kjørgskapr og komfor fikk lid for a d var skodd md fr hjul sadard. D gag har imporør usyr bil md d dkkdimsjo d skal ha i følg vogkor, mlig 175/65R14,og drmd r bil bli mr rigssabil. Samidig r komfor bdr ovr d sor og mllomsor ujvh, m d skarp ujvh mrks forsa god.d r li vibrasjor i Jazz,og d gjør sg frdig md hump md gag, d gygr ikk slik som for ksmpl Gz. Kaskj r d av som forplikr,jazz umrkr sg i hvr fall på lydsid. Ikk bar visr vår søymåligr a d bråkr mis av sbil vd såvl akslrasjo som vd 50 og 0 km/,d r også ærms lydløs og fri for vibrasjor på omgag. Dssu, hvis d byr o på d prisivå, r d Jazz som byr på d ms sporslig moorlyd på høyr urall. Bil mai

7 Toyoa Yaris r boksavlig al småbil i d bi, uas om målbåd bruks uvdig llr ivdig. D må srkk sg 3 cm for å mål sg md Fusio, ms avsad frm il d kokurr som liggr ærms i sørrls, Gz, r 17 cm.til ross for d markr forskjll i lgd, og i lys av a også akslavsad r cm korr på d ærms av kokurr, r ikk forskjll ilsvard sor ivdig.toyoa har uy plass på ffkiv må, og d var mg idlig u md d flksibl gisrk hvor baks md kl hådgrp ka skyvs 15 cm i lgdrig.d skillr hl 100 lir på bagasjvolum md baks i d o yrposisjo. Har du bhov for da sørr lasplass md fla gulv, ka baksrygg flls d og hl s ipps frmovr mo fors. Toyoa har på mag mår pløyd y mark md Yaris,båd md bils usd og md flksibl uyls av små yr 56 Bil mai 2003 mål. I år som har gå r a Yaris så dags lys i 1, har sadig flr kokurrr komm md iriørløsigr og smar skosruksjor som gir yrligr dimsjor il småbilskor. D r ikk mr o år sid vi kjør sammligigss hvor Yaris fikk karakrisikk «god plass båd fora og bak». D gag har y kokurrr komm il, og Yaris scorr dårligr på plass. Kupébrdd r for ksmpl or cimr midr i d adr sbil, og d sir sg slv a d ikk r komforabl å si r i baks hvis ma r ovr 1012 år.samidig r d ikk my bagasjplass il hvr prso år all fm s r i bruk. Fra førrs r Yaris ovrsiklig og prakisk.csolp sjlr o av sik på skrå bakovr, m ikk mr i Gz.Yaris har kors bplass av d fir, m d r ok plass il å srkk u vrb.fordi ma sir forholdsvis høy i forhold il dashbord, opplvs førrplass som rommlig og lufig. Førrs har akspabl sidsø i rygg,m sipu r i kors lag og lårsø ku vær bdr. A førrs ka hvs og sks i bakka hjlpr bar i li grad på lårsø. Avsad frm il ra r i lgs lag år avsad il pdal priorirs ra har bar høydrgulrig, som i d r adr sbil, Slv om digial isrumr å har få o år på bak, har ikk folk fls v sg il d å. Skal vi dømm u fra slags mig om sak, har d li md aldr å gjør. Tslag r mlig dl år d gjldr sy på isrumrig. A d digial all skifr for, og drvd ka virk forvirrd, r sid av sak. E a sid r a isrum i Yaris r midplassr,og slv om flr bilmodllr r hvr har komm md isrum plassr på mid av dashbord, r d forsa uva a blikk må sks båd d og il høyr. D r

8 BIL s Toyoa Yaris FØRERPLASS Ovrsiklig og rivlig førrmiljø hvis du likr digial isrumr. Md lgdjusrig av ra og o bdr lårsø vill d vær opimal. PLASS Kors og rags kupé av sbil, og bskjd bagasjplass. Flksibili økr md baks som ka flys i lgdrig. KOMFORT Fjærigskomfor på høyd md sørr bilr, og bhaglig søybild. KJØREEGENSKAPER Lkjør og forusigbar, md god syrrspos og prsis garskif. YTELSER OG FORBRUK Hr r Yaris på opp, kvikks moor og lavs forbruk r uslålig kombiasjo. PRIS OG UTSTYR D gag r Toyoa lag fra dyrs. Vrk komforusyr llr sikkrhsivå bærr prg av a Yaris r ldsma i s Pog r ku m for bruk i d s og ka ikk ovrførs il adr sr. r r g å vasak år ma kjørr bar d bil,arlds år ma i slik s går fra d bil il d adr dusi gagr i løp av dag. E fi ig md d digial spdomr r a d har rdimsjoal virkig d virkr som om all bfir sg lag i i moorromm, og d rdusrr bhov for å skif fokusrig år blikk flys frm og ilbak mllom vi og isrum. Toyoas 1,3lirs VVTimoor r båd srks og rasks av d fir kokurr. I vår måligr r d rasks i samlig disiplir, d hadlr om akslrasjo fra sillsåd llr farsøkig i rdj, fjrd llr fmgar. A Yaris samidig visr d lavs forbruk sr d i særsillig. Trkkraf fra lav urall r mg god for ksmpl r d 2 skudr raskr si kokurrr vd akslrasjo fra 40 il 100 km/ i rdjgar og vd valig ladviskjørig r d li bhov for å bruk garspak hyppig. A d jobbr uasrg og sillgåd gir også plusspog år d gjldr komfor. Moor r kombir md prsis og l garskif, m garovrførig gir ikk full så robus irykk som i Fusio. Syrig r også prsis og l,m ikk for l,for d gir god ilbakmldig fra udrlag og bidrar il kjørgld. Brms gir også si bidrag il a d r l å rivs i Yaris, d r l å dosr og gir god brmsfølls.toyoa har gjor fi jobb md hjulopphg, og kjørgskap kamuflrr mg god a Yaris har d kors akslavsad. Fjærig liggr mr på d myk dl av skala d fas, m d r fi dmp, og hjulopphg slår ikk slik som i Gz og Fusio på hull udrlag. D r god søydmpig bors fra i hjulbu, hvor d hørs bdr i d r adr bil år vi kjørr på grusvi. Da Yaris i si id bl lasr, hadd d mg høy usyrsivå i forhold il hva som var valig i småbilklass. I dag skillr d sg ikk u i samm grad,slv om sidkollisjospur å hørr il sadardbsig. ABSbrmsr, fjrbj srallås, lkrisk vidushisr fora og oppvarmd forsr r bli ormal sadard på d ivå. Ns skri i uviklig r kaskj a også småbil usyrs md lykspylr og sabiliskoroll som sadard, o ig av vår sbilr d gag har. D s på vår fas sjkklis av usyr som Yaris r al om d gag, r muligh for å kobl u kollisjospu i passasjrs fora.hvis d gjørs,må d i pågig i vogkor. Aldr ygr ikk Yaris. D r rikigok frisk opp på o pukr i løp av år som har gå sid d bl lasr,d har for ksmpl få d obligaorisk klar lykglass fora, y grill og y baklykr, m år d gjldr båd marialvalg og dsig i iriør sår d sg god.når d gjldr komfor og kjørgskapr har d få problmr md å akl frskr var. Bil mai

9 Hyudai Gz FØRERPLASS Ekl, ovrsiklig, frisk og ilald førrmiljø, m ikk opimal sisillig. PLASS Plass r mid på r i d slskap. Sau ivdig høyd i båd kupé og bagasjrom, og vaskligr å uy bagasjromm ffkiv. KOMFORT Søy r o høyr i d adr sbil. Fasr dmpig vill fjr ubhag md vagg gag. KJØREEGENSKAPER Vd akiv svigkjørig mrks d a fjærig r o myk. Brms r mr ufølsomm og syrig midr prsis hos d r adr. YTELSER OG FORBRUK Hgr o r vd akslrasjo fra ull, m ar igj my på d o øvrs gar. Forholdsvis ørs vd akiv kjørig. PRIS OG UTSTYR Sikkrhs og komforusyr på høyd md kokurr, og md pris som slår d adr d i søvl Pog r ku m for bruk i d s og ka ikk ovrførs il adr sr. Hyudai Gz sr li u, m r 17 cm lgr Yaris og bar 2 cm korr Jazz. D r bar i høyd d r mis av sbil, m md bar 1 cm opp il Yaris.Bil rffr uropr hjmm, for vrk uvdig llr ivdig dsig r «ypisk korask». Tvr i mo ku Gz vær produsr av ær sag hvilk som hls uropisk bilfabrikk, hva usd agår. Slv om Gz har samm akslavsad som Jazz, ka d ikk på o må vis il samm sjrøs plassuyls. Hl 0 lir skillr d o i bagasjromm. Gz r imidlrid sørr Yaris på flr vslig pukr. D r bar år d gjldr høyd i bagasjromm a Gz kommr il kor, ikk bar mo Yaris, m på d puk r d dårligs av sbil. I illgg il a høyd r bskjd, r bagasjromm vasklig å uy ffkiv fordi d r dl i o av ksra gulv. Løsig r gri ok for å skjul midr gjsadr 5 Bil mai 2003 som kamrar llr vskr, m glig r d uødvdig rsom Gz, som d adr sbil, r usyr md hahyll som følgr md bakluk år d åps og lukks og som skjulr d som må ligg i bagasjromm. Eksragulv ka folds samm, m oppar da o av bagasjplass, så for å uy volum full u må ksragulv as hl u og lggs igj i garasj. Baksrygg r dl 40/60,og baks ka hvr for sg klapps samm og vipps frm mo forsrygg. E slik løsig gavr ikk laslgd, m lgd r likvl par cimr sørr i Yaris år baks ikk r i bruk. Fordl r a gulv r fla i é mrs lgd år ksragulv r på plass. Iriør har frisk,dlika usd i lys grå farg, og slv om båd dashbord og dørpal har klar hardplasprg, bidrar bruk av imir alumiium il lys og rivlig cockpi. Spsil r d d lys irammig av radio, vilasjosdys og hdl på mid av dashbord som bidrar il frisk og arlds usd. Isrum r lls, og d r god ovrsik på dashbord og midkosoll.kappr,bryr og hdlr r logisk plassr og l å bj. På midkosoll fora garspak r d o koppholdr,og små og sørr ig ka plassrs på uall sdr: I haskromm, i dørlomm på hvr sid,i lommr på rygg av fors, på li hyll udr rasamm llr i oppbvarigsrom på bgg sidr av bagasjromm. På baksid av førrs ka d flls u kagg for bærpos. I førrs sir vi høy i forhold il dashbord og midkosoll, d r spsil mrkbar år vi kommr fra Fusio. D bidrar il følls av mg god sik il all kar. Førrs ka rgulrs i høyd, rikigok i bskjd grad, båd i forka og bakka.sisillig r likvl

10 BIL s v g r s v l i i l ikk opimal,og d skylds ikk bar a sipu r li kor.hovdproblm r a år vi priorirr rikig avsad il pdalr og garspak, blir avsad li for lag frm il ra. 1,3lir md r vilr pr. sylidr liggr mid på r i d sammligig år d gjldr akslrasjo. I vår måligr hgr d ikk hl md d r adr vrk fra 00 km/ llr fra 0100 km/. Fabrikks all visr imidlrid a d skal vær d allr rasks av sbil fra 0100 km/, m vi klar ikk å kopir d opimisisk rsula slv md r forsøk. Vd akslrasjo i far fra km/,sakkr Gz li r d r kokurr i rdjgar, ms d r raskr Fusio og Jazz i båd fjrd og fmgar. Moorsøy, og i midr grad hjulsøy, r mr frmrdd i Gz i vår r adr sbilr. Forskjll r ikk dramaisk år vi sr på målvrdi al, m i praksis har Gz skarpr søybild som virkr mr ubhaglig. Typgodkjigs offisill forbruksall visr a Gz liggr god udr d s 100 kg ygr Fusio, m a d r mrkbar ørsr båd Jazz og Yaris.I vår sløyp, som d gag alså ibærr drøy srkig md høy urall og hyppig garskif, kommr Gz u md lik høy forbruk som Fusio. Fjærig r forholdsvis myk, bil sr sg dpå md bakpar i krapp svigr og misr drmd o av sabili. På ormal ladvi føls Gz als vagg, og på mr ujv udrlag, som for ksmpl lhiv og lag, slak humpr, hivr og huskr bil på sg i sørr grad kokurr.d brukr r og sl li id på å gjør sg frdig md hump.syrig ku vær mr prsis,d r ak dvask, og drmd r ikk syrrspos d bs. Brms r o ufølsomm og krvr forholdsvis krafig pdalrykk. Båd sikkrhs og komforusyr r på høyd i Gz. Som d s av d fir, r imidlrid ikk Gz usyr md fjrkoroll på srallås. Du må alså lås opp og igj md økkl. Drimo r Gz d s som r usyr md lkrisk vidushisr også på bakdør,hos d r adr r d bar på fordør d fuksjo går på srøm.fusio, Jazz og Yaris har radio/cdspillr igrr i dashbord,i Gz r radio illggsusyr. Gz sår i særsillig bla d fir sbil år d gjldr pris kror opp il d dyrs av d fir, r oppsiksvkkd. D r my pgr, og slv om vi lggr il 4000 kror på Gz for brukbar radio,visr kalkulaor forsa forskjll på s 25 pros. D må også ss i lys av a Gz absolu ikk srvrr magr kos for d pris.tvr i mo r usyrsmy lik omfad som hos kokurr. Bil mai

11 Vår valg Måds sbilr r sparsomm,har gjomgåd høy sikkrhsivå og r forholdsvis komforabl. Småbilr skal ødvdigvis vær billigr sørr bilr, og på d puk r Hyudai Gz uslålig. Hvis du har kror som ak for di ybilivsrig, r valg kl. Hr får du gri småbil hvor så vl dsig, mooryls, forbruk og plass liggr på ivå som d ikk r o problmr å lv md. Du må goda a du må gi bor li kjørgskapr og komfor for d gusig pris. Fusio byr på my kjørgld på gru av fi garskif, prsis syrig og sporslig dsr bors fra moor. Høy pris og radisjoll sløsigr r vkig argumr for a Fusio ikk år il opps i sammligig md si asiaisk kokurrr. Yaris har vis sg mg drifssikkr og populær r a d bl lasr høs 1. Md 1,3lirs moor kom d år sr. D s av sbil md digial, midplassr isrumr o som friskr opp førrmiljø, m som d for mag ar id å v sg il. Plass r ikk d bs,vrk for folk llr bagasj, m flksibili økr md baks som ka skyvs 15 cm i lgdrig. Hvis sprk moor og lav forbruk sår høy på øsklis,r Yaris aurlig valg. Jazz ovrbvisr md si gjomk iriørkosp, og i vår bdømmig av diss sbil lggr vi bydlig vk på opp flksibl løsigr som «gjør småbil sørr». Førrmiljøs kosruksjo går o på bkosig av sikomfor. Jazz visr sg llrs frm md mg akspabl kjørgskapr slag r smmig i usag om a d r morsom å kjør. Båd objkiv og subjkiv argumr liggr drfor il gru for a Hoda Jazz d gag r vår førsvalg. Trygv Bæra Usyr Fusio Jazz Gz Yaris Kollisjospur puksblr ISOfix Ni Ja Ja Ja Kollisjospuukoblig Ni Ni Ni Ja Hodsør ABSbrmsr Ja Ja Ja Ja Aispirgulrig Ni Ni Ni Ni Sabiliskoroll Ni Ni Ni Ni Sarsprr Ja Ja Ja Ja Srallås Ja/F Ja/F Ja Ja/F El. vidushisr Ja/F Ja/F Ja Ja/F Lykspylr Ni Ni Ni Ni Oppvarmd forsr Ja Ja Ja Ja Oppvarmd spil Ja Ja Ja Ja Klimaalgg Ja Ja Ja Ja Pollfilr Ja Ja Ja Ja Radio/CDspillr Ja Ja Ni Ja Mallic lakk Lmallflgr Ni Ni Ni Ni Garair 3/12 3/6 3/6 3/12 Kollisjospuukoblig: Muligh for å kobl u kollisjospu på passasjrsid fora. Srallås: F = fjrsyr. El. vidushisr: F = fora. Garair: Nybil og rusgarai i år. 60 Bil mai 2003

12 BIL s Tsr sir... Eivid Jamhol Bæra (1) Mi førsvalg r Jazz.D r lkjør og prakisk, og sr dssu bra u. Yaris har sprks moor,m li plass.gz r akul valg hvis pris priorirs. Fusio,dyrs i s,lvd ikk hl opp il forvig. Pr Haalad (21) Mi favori r Toyoa Yaris, hvor jg umiddlbar fa mg il r. Sr pris på d kvikk moor,og likr d digial isrumrig. Lik sisillig og kjørgskap i Fusio,og vill valg d frmfor Jazz.Hvis lommboka al bsm,var Gz d aurlig valg. Gir Adras Wagsmo (32) Jg plassrr Jazz på førsplass kap fora Yaris, på gru av bra førrmiljø og prakisk baksløsig. Yaris har sprk moor, god sr og syrr god.fusio r frsks,m kjs som d lds.gz har kvikk gassrspos, m moor må jobbs md. Trygv Bæra (54) E småbil r of bil ummr o i famili,og plass har høy priori. Drfor plassrr jg Jazz på opp,slv om sisillig ikk r opimal. Yaris gir høy kvalisfølls og my kjørgld.gz byr my bil for pg,m bagasjplass og kjørkomfor ku vær bdr.fusio fallr mllom o solr,for dyr i forhold il hva d byr av plass, usyr og ylsr. Ford Hoda Hyudai Toyoa Fusio Jazz Gz 1.3 GLS Yaris 1.3 Sol Pris: 16.00, , , , Moor 4sylidr rkkmoor 4sylidr rkkmoor 4sylidr rkkmoor 4sylidr rkkmd o ovrliggd md ovrliggd md ovrliggd moor md o ovrliggd kamakslr og fir vilr kamaksl, o vilr og o kamaksl og r vilr kamakslr og fir vilr pr pr sylidr. pluggr pr sylidr. pr sylidr. sylidr, variabl vilidr. Borig x slag: 76,0 x 76,5 mm 73,0 x 0,0 mm 71,5 x 3,5 mm 72,0 x 7,7 mm Sylidrvolum: 13 ccm 133 ccm 1341 ccm 12 ccm Komprsjo: 11.0:1 10,:1,5:1 10,0:1 Effk o/mi: 5 kw(0 hk) v/ kw(3 hk) v/ kw(2 hk) v/ kw(7 hk) v/6000 Drimom o/mi: 124 Nm v/ Nm v/ Nm v/ Nm v/4200 Trasmisjo: Forhjulsdrif/5M Forhjulsdrif/5M Forhjulsdrif/5M Forhjulsdrif/5M Dkk: 15/60RR15 175/65SR14 155/0RR13 175/65SR14 Dkk sbil: 15/60QR15 175/65QR14 175/65QR14 175/65QR14 CoiVikigCoac 2 CoiVikigCoac 2 CoiVikigCoac 2 Nokia Hakkapliia Q Mål Lgd: 402,0 cm 33,0 cm 31,0 cm 364,0 cm Brdd: 170, cm 167,5 cm 166,5 cm 166,0 cm Høyd: 150,3 cm 152,5 cm 14,0 cm 150,0 cm Akslavsad: 24, cm 245,0 cm 245,5 cm 237,0 cm Sporvidd f/b: 147,2/143,5 cm 146,0/144,5 cm 145,0/144,0 cm 144,0/142,0 cm Mis bakkklarig: 16,0 cm 16,0 cm 13,5 cm 15,5 cm Kupémål: Bplass f/b: 115,5/5,5/71,0* cm 114,0/60,5/70,0* cm 110,5/62,0/6,0* cm 10,0/60,5/6,5* cm Takhøyd f/b: 104,0/4,5 cm 103,0/7,5 cm,5/3,0 cm 102,0/3,5 cm Kupébrdd f/b: 136,0/132,0 cm 134,5/130,5 cm 134,0/133,5 cm 133,5/12,0 cm Bagasjrom: Lgd: 67,0/130,0 cm 6,0/145,5 cm 54,5/100,5 cm 42,5/5,0/,5 cm Brdd:,5 cm 103,0 cm 5,5 cm 6,5 cm Høyd: 57,0 cm 5,5 cm 52,0 cm 57,0 cm Lukbrdd: 3,0/103,0 cm 5,0 cm,0 cm 6,0 cm Lukhøyd:,0 cm 7,0 cm 73,5 cm 72,0 cm Lasrskl: 54,0 cm 62,0 cm 6,0 cm 70,0 cm Volum: 337 lir 30 lir 27 lir 205/305 lir Vkr Egvk m/førr: 1166 kg 1053 kg 1072 kg 5 kg Tilla oalvk: 1605 kg 1470 kg 1500 kg 135 kg Nylas: 43 kg 417 kg 42 kg 30 kg Maks ilhgrvk: 00 kg 1000 kg 1000 kg 00 kg Tilla vogogvk: 2505 kg 2470 kg 2500 kg 225 kg Maks aklas: 25 kg 75 kg 70 kg 70 kg Vk/ffk: 14,6 kg/hk 12,7 kg/hk 13,1 kg/hk 11,4 kg/hk Vk/drimom:,4 kg/nm, kg/nm,0 kg/nm,2 kg/nm Akslrasjo 0 il 0 km/:,7 sk.,2 sk. 10,4 sk.,0 sk. 0 il 100 km/: 14,3 sk. 12,7 sk. 13, sk. 11, sk. 0 il 100 km/ fabrikk: 13,7 sk. 12,0 sk. 11,5 sk. 12,1 sk. 40 il 100 km/ i 3.gar: 13,0 sk. 13,3 sk. 13,7 sk. 11,1 sk. 70 il 100 km/ i 3.gar: 6,4 sk. 7,0 sk. 7,7 sk. 5,6 sk. 70 il 100 km/ i 4.gar:,5 sk.,4 sk.,2 sk.,0 sk. 70 il 100 km/ i 5.gar: 12, sk. 12,5 sk. 11,2 sk.,3 sk. Toppfar: 163 km/ 170 km/ 164 km/ 175 km/ Forbruk Forbruk bykjørig: 0,6 l/mil 0,6 l/mil 0,0 l/mil 0,6 l/mil Forbruk ladvi: 0,57 l/mil 0,4 l/mil 0,52 l/mil 0,4 l/mil Forbruk si: 0,6 l/mil 0,57 l/mil 0,62 l/mil 0,56 l/mil CO2uslipp: 161 g/km 134 g/km 150 g/km 133 g/km Tsforbruk: 0, l/mil 0,7l/mil 0, l/mil 0,74 l/mil Takvolum: 45 lir 42 lir 45 lir 45 lir Torisk rkkvidd: 661 km 736 km 725 km 03 km Søy: Akslrasjo: 74 dba 72 dba 76 dba 75 dba 50 km/: 63 dba 62 dba 63 dba 62 dba 0 km/: 67 dba 65 dba 6 dba 67 dba Spdomr 50 km/ = 46 km/ 4 km/ 4 km/ 4 km/ 0 km/ = 77 km/ 7 km/ 77 km/ 76 km/ * = avsad mllom for og baksrygg mål md 175 cm lag sjåfør vd ra. Bil mai

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Geologiske hovedtrekk

Geologiske hovedtrekk Glisk hvdrkk 74 72 7 68 66 2 EGGA- KANTEN TROMS II Trmsø Harsad Vsrål Narvik 25 2 Lf 1 NORDLAND VII Bdø VESTFJORDEN NORDLAND V Sadssjø NORDLAND VI 5 1 Srukurli Fiur 3. Ladmrådr havbu i d mråd sm iår i

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

2299,- 999,- Størst på bilutstyr. Fra: Nr 10 november 2012. www.bilxtra.no

2299,- 999,- Størst på bilutstyr. Fra: Nr 10 november 2012. www.bilxtra.no Sørs på bilusyr Nr 10 novmbr 2012 p ø j k d v k l j k a r s grai * s n r a b f a s av B * Gjldr izi up x3-fix Izi up x3-fix barnsol 15-36 kg Md isofix Sidroasjonsprinsipp Gjldr farggruppn frsh 2299,- grais

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE for Hasbergtjerndalen. Et lokalt prosjekt i ½Vre gater og plasser.

MULIGHETSSTUDIE for Hasbergtjerndalen. Et lokalt prosjekt i ½Vre gater og plasser. MULIGHETSSTUDIE for Hasbrgtjrdal. Et lokalt prosjkt i ½Vr gatr og plassr. 1 Oppdragsav: MULIGHETSSTUDIE for Hasbrgtjrdal Et lokalt prosjkt i dt Nasjoal prosjktt Vr gatr og plassr. Oppdragsgivr: Kogsbrg

Detaljer

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE

PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE PRISLISTE VARMELAMPER 2010 MED PRODUKTBESKRIVELSE Art. ID: BARCODE: 11B20 8025947102800 11FM20 8025947102824 11BX5 22B15 802594710281 8025947102831 PRODUKTBESKRIVELSE: HELIOSA 11 2000 WATT IP 20 Dreibar

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

9.995,- Atlanta - en bestselger! Kjempe tilbud. Velg mellom masse fine farger. kun

9.995,- Atlanta - en bestselger! Kjempe tilbud. Velg mellom masse fine farger. kun møb sag Kjm bud kun ATLAnTA 2 rght Vg mom soffn 102 Bcca, 291 London og 266 Ch. Må: 156x320x233 cm. Nakku: 595,- Avshodr: 395,- Pa m. gass: 1.250,- 9.995,- I andr soff 14.895,- Aana - n bssgr! Vg mom mass

Detaljer

Diskusjonsnotat. Forfatter: Lars Erik Gangsei. Hjorteviltforvaltningen i Agder. Diskusjonsnotat til fylkeskommunal målprosess 2011

Diskusjonsnotat. Forfatter: Lars Erik Gangsei. Hjorteviltforvaltningen i Agder. Diskusjonsnotat til fylkeskommunal målprosess 2011 Dujooa Hjorlforalg Agdr Dujooa l fylommual målpro 2011 Oppdraggr: -Au-Agdr fylommu -V-Agdr fylommu Forfar: Lar Er Gag Noa r uarbd forbdl md d fylommual mø Au- og V-Agdr hhold 7. og 13. aprl 2011 og blr

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer