K v in n e r p å tv e rs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7"

Transkript

1 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs

2 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo r fo rs la g e t a rb e id s lin ja K ra v til ta riffo p p g jø re t o g u tfo rd rin g e n e v i s tå r o v e rfo r i k a m p e n fo r å b e v a re A F P T ru s le n e m o t o ffe n tlig tje n e s te p e n s jo n B e h o v e t fo r e n h e t m e llo m o ffe n tlig o g p riv a t s e k to r

3 H v a re fo rm e n h a n d le r o m K u tt i fo lk e try g d e n p å 2 0 % fra m til v e d L e v e a ld e rju s te rin g o g re d u s e rt in d e k s e rin g I p ra k s is e n p riv a tis e rin g a v d e le r a v fo lk e try g d e n A lle å rs re g e l s o m o v e ro rd n e t p rin s ip p b e ty r s to re ta p i p e n s jo n fo r a lle s o m h a r p e rio d e r m e d la v e lle r re d u s e rt in n te k t in g e n s a m fu n n s m e s s ig b u ffe r m e r s a m s v a r m e llo m in n te k t o g p e n s jo n E n tid lig p e n s jo n s o rd n in g m e d d ra m a tis k re d u k s jo n i p e n s jo n re s te n a v liv e t o g s lu tt p å A F P

4 I s trid m e d lik e s tillin g K v in n e r h a r c a. 6 0 % a v m e n n s in n te k t o g c a. 8 5 % a v m e n n s lø n n - s tø rre s a m s v a r e r ik k e i k v in n e n e s in te re s s e. R e g je rin g e n s ie r s e lv a t m o d e lle n e r b e d re fo r m e n n e n n fo r k v in n e r (s. 9 4 ). F o rs la g e t s trid e r d e rfo r m o t lik e s tillin g s lo v e n. D e tte e r e t n y tt e k s e m p e l p å a t lik e s tillin g h a r v ik e p lik t n å r v ik tig e s a k e r s k a l g je n n o m fø re s.

5 K v in n e n e u tg jø r fle rta lle t a v p e n s jo n is te n e 6 0 % a v b e fo lk n in g e n o v e r 7 0 å r e r k v in n e r. 2 /3 a v a lle o v e r 8 0 å r e r k v in n e r D e t e r 3 g a n g e r s å m a n g e k v in n e r s o m m e n n o v e r 7 0 å r s o m le v e r a le n e.

6 N y tid lig p e n s jo n i fo lk e try g d e n D u k a n g å a v v e d 6 2 å r o g b e ta le d e t s e lv o p p a rb e id e t p e n s jo n p e n s jo n s fo rm u e n - d e le s d a p å 5 å r m e r o g p e n s jo n e n re d u s e re s re s te n a v liv e t (m in u s 2 2 % ) + o p p tje n in g a v p e n s jo n s to p p e r n å r d u g å r a v (m in u s 1 2,5 % ) T il s a m m e n re d u k s jo n m e d c a 1 /3, v e d e n in n te k t p å i 4 0 å r v il d e tte b e ty c a m in d re p r. m å n e d. K a n b a re g å a v h v is d u h a r tje n t m e r e n n e t v is s t b e lø p, tils v a re n d e (4,3 G ) je v n t i 4 0 å r, m e r h v is d u h a r fæ rre å r. 4 a v 1 0 k v in n e r i , 2 a v 1 0 m e n n v il ik k e k u n n e g å a v v e d 6 2 å r.

7 A v ta le fe s te t p e n s jo n (A F P ) i d a g H e n s ik t: D u s k a l ik k e ta p e p å å g å a v v e d 6 2 å r P e n s jo n s o m o m d u g ik k a v v e d 6 7 å r F o rts e tte r å o p p tje n e p e n s jo n s p o e n g i fo lk e try g d e n A F P -p e n s jo n is te r s k a tte s s o m p e n s jo n is te r o g o m fa tte s a v s k a tte b e g re n s n in g s re g e le n

8 N y tt fo rs la g til A F P : H e n s ik t: D u s k a l ta p e p å å g å a v v e d 6 2 å r: A F P -tille g g til fo lk e try g d e n s k a l g is s o m e t lik t til a lle s o m o m fa tte s a v o rd n in g e n F o rs la g til m o d e ll fo r tille g g e t, f.e k s p r. å r i 1 5 å r B y g g e p å n y tid lig p e n s jo n i fo lk e try g d e n D u s k a l b e ta le d in e g e n fø rtid s p e n s jo n ik k e få g å a v h v is ik k e o p p tje n t p e n s jo n (e v. + A F P - tille g g e t) tils v a re r g a ra n tip e n s jo n In g e n v id e re o p p tje n in g a v p o e n g, in g e n s k a tte fo rd e l L e v e a ld e rju s te rin g

9 T o n e o g K a ri 3 8 å rs o p p tje n in g m e d g j.s n v e d 6 2 å r T o n e g å r a v v e d 6 2 o g få r A F P -tille g g ( ) = V e d 7 7 å r s lu tte r A F P - tille g g e t o g h u n få r K a ri g å r a v 6 7 å r o g få r A F P -tille g g ( = K a ri få r A F P -tille g g fra m til 8 5 å r d a h u n g å r n e d til K ild e D e F a c to : A F P e lle r A lt F o r lite P e n s jo n

10 T o n e o g K a ri i 3 8 å r v e d 6 2 T o n e g å r a v v e d 6 2 o g få r A F P -tille g g = K a ri g å r a v v e d 7 0 å r o g få r A F P -tille g g = V e d 7 7 å r s lu tte r A F P - tille g g e t o g h u n få r = K a ri få r A F P -tille g g fra m til 8 5 å r d a h u n g å r n e d til K ild e D e F a c to : A F P e lle r A lt F o r lite P e n s jo n

11 B e g ru n n e ls e fo r fo rs la g e t F å fo lk til å jo b b e m e r/s tå le n g e r i a rb e id d e t s k a l lø n n e s e g å jo b b e D e t s k a l s tra ffe s e g o m d u ik k e le n g e r o rk e r å jo b b e e lle r h a r e n jo b b d u få r s tå i M e n n e s k e s y n e t: fo lk e r la ts a b b e r o g u n n a s lu n tre re s o m m å s tra ffe s s æ rlig d e s o m ik k e h a r g o d h e ls e o g m y e p e n g e r

12 F ra A F P til u fø re try g d E n d rin g le s ra s e rin g - a v A F P v il tv in g e fle re o v e r p å u fø re try g d D e rfo r fo re s lå s n å k u tt i a ld e rs p e n s jo n fo r u fø re, fo r a t u fø re try g d ik k e s k a l v æ re fo r a ttra k tiv t O g s å u fø re s k a l u ts e tte s fo r le v e a ld e rju s te rin g

13 A rb e id s lin ja F o r a t fo lk s k a l v e lg e å jo b b e m å try g d e r o g s tø n a d e r v æ re la v e. Ik k e fo rd i d e t n ø d v e n d ig v is e r jo b b til d e m, m e n fo rd i fle re u fø re try g d e d e g ir fæ rre a rb e id lø s e o g m in d re p re s s p å lø n n in g e n e. (K le p p e ) D e n n e te n k n in g e n h in d re r in n fø rin g a v o rd n in g e r s o m s ik re r e t v e rd ig liv fo r d e s o m ik k e k a n jo b b e o g fø re r til k u tt, b å d e i u fø re s tø n a d o g p e n s jo n. E t s y s te m b y g d p å id e e n o m a t fo lk h e ls t v il h a try g d p å m is tillit til fo lk fle s t - fø re r o g s å til tra k a s s e rin g e n s o m s k je r a v fo lk s o m s k a l o v e r p å a ttfø rin g e lle r s ø k e r u fø re try g d, o g s o m A F P s k u lle e rs ta tte fo r m a n g e.

14 L a v e re a ld e rs p e n s jo n fo r u fø re U tv a lg e t: U fø re b ø r, p å s a m m e m å te s o m y rk e s a k tiv e k u n n e a k s e p te re e n v is s n e d g a n g i in n te k te n v e d o v e rg a n g til a ld e rs p e n s jo n. H a n d le r b l.a. o m fo lk s o m k a n h a le v d h e le liv e t m e d e n å rs lø n n p å k ro n e r h a r ik k e m y e å g å p å. F o rs k je lle n m e llo m a ld e rs p e n s jo n fo r u fø re o g y rk e s a k tiv e v il ø k e k ra ftig d e tte in n e b æ re r s tra ff fo r s y k d o m

15 K ra v til ta riffo p p g jø re t b e v a r A F P Når du går av med AFP s å s kal du få beregnet et AFP-tillegg s om gir deg s amme livs varig pens jon fra ordinær pens jons alder (67 år) s om om du hadde fortsatt i jobb til 67 år. Dersom yrkes aktive må jobbe lenger for å kompens ere for levealderjus tering, s kal beregnings grunnlaget for AFP-tillegget heves tils varende. AFP-pens jonis ter s kal forts att s kattes s om pens jonis ter.

16 K ra v til ta riffo p p g jø re t 2 A F P e re s k a l fo rts a tt m o tta k r s k a tte fritt i m n d i p riv a t s e k to r, i o ffe n tlig s e k to r v id e re fø re s e t A F P - tille g g p å k r p r. m å n e d b ru tto. V i k re v e r a t d e n s y s te m a tis k e u n d e rre g u le rin g a a v u tb e ta lt p e n s jo n s o m S to rtin g e t h a r v e d ta tt, k u n s k a l o m fa tte d e n d e l a v p e n s jo n e n s o m e r o v e r m is te p e n s jo n o g a t re g u le rin g a ik k e s k a l b e g y n n e fø r e tte r o rd in æ r p e n s jo n s a ld e r, i d a g 6 7 å r. D e ltid s a rb e id e n d e o g a n d re m e d å rs lø n n u n d e r 4,3 G i 4 0 å r m å s ik re s m in s t lik e g o d e m u lig h e te r til å b e n y tte A F P s o m i d a g e n s o rd n in g e r.

17 K ra v i trå d m e d L O - k o n g re s s e n L O -k o n g re s s e n i s lo fa s t a t A F P m å b e v a re s i s in n å v æ re n d e fo rm S te in R e e g å rd, L O, b e k re fte t a t k ra v a v a r i trå d m e d k o n g re s s e n k ra v

18 P o litis k ro m S to rtin g e t h a r v e d ta tt - a t A F P s k a l tilp a s s e s til p rin s ip p e n e i re fo rm e n - a t e n d rin g a v A F P s k a l s k je i fo rh a n d lin g e r m e llo m p a rte n e D e tte å p n e r e t ro m fo r fa g b e v e g e ls e n o m le d e rn e ik k e g å r m e d p å e n d rin g e r, v ille d e t s k a p e e n n y s itu a s jo n D e p rø v e r d e rfo r å s te n g e d e tte ro m m e t o g b e s te m m e hva s o m s k a l b li re s u lta te t a v fo rh a n d lin g e n e, s a m t få det ut a v ta riffo p p g jø re t g je n n o m e t k o m p ro m is s i A F P -u tv a lg e t.

19 F ra A F P -u tv a lg e ts m a n d a t En tilpasset ordning skal understøtte målene for et nytt pensjonssystem, slik disse er trukket opp i Stortingets vedtak våren 2005 Staten viderefører sitt samlede økonomiske bidrag til AFPordningen. AFP skal fortsatt sikre at de som ønsker det, kan gå av ved 62 år på en verdig måte. Dette sikres ved at AFP videreføres i form av et årlig påslag til alderspensjonen i folketrygden. M a n d a te t s trid e r m o t L O -k o n g re s s e n s v e d ta k.

20 M e r e n n e n p e n g e s u m K ra v e t o m å fo rs v a re A F P k a n ik k e re d u s e re s til e n litt s tø rre p o tt v e d ta riffo p p g jø re t S k a p e r d is k u s jo n o m h v o rv id t d e t s k a l v æ re e t s to rt tille g g i få å r e lle r lite n i m a n g e å r - s p litte r K ra v e t e r a t in g e n s k a l ta p e p å å g å a v tid lig

21 A F P p å p la s s fø r S to rtin g s b e h a n d lin g! L o v p ro p o s is jo n e n o m p e n s jo n s re fo rm e n e r v a rs le t i h ø s t fø lg e n d e v e d ta k v il g rip e a v g jø re n d e in n i fo rh a n d lin g e n e v e d ta riffo p p g jø re t: V e d ta k o m lik t A F P -tille g g til a lle i o rd n in g e n A t A F P -p e n s jo n is te r ik k e s k a l s k a tte s s o m p e n s jo n is te r In g e n v id e re p e n s jo n s o p p tje n in g s o m A F P - p e n s jo n is t D e rfo r m å v i k re v e a t A F P s k a l v æ re p å p la s s fø r S to rtin g s b e h a n d lin g e n

22 A F P i o ffe n tlig s e k to r F o r å rin g e r e r o rd n in g e n n ø y a k tig d e n s a m m e s o m fo r p riv a t s e k to r e v. e n d rin g e r v il d e rfo r u m id d e lb a rt g je ld e F ra 6 5 å r v il d e fle s te m e d tils tre k k e lig o p p tje n in g - g å o v e r p å o ffe n tlig tje n e s te p e n s jo n o g få u tb e ta lt 6 6 % a v s lu ttlø n n re s te n a v liv e t F u ll o p p tje n in g k re v e r 3 0 å r i o rd n in g e n p å fu ll tid

23 O ffe n tlig b ru tto p e n s jo n - 2 O g s å d is s e p e n s jo n e n e s k a l u ts e tte s fo r h a lv re a llø n n s u tv ik lin g o g le v e a ld e rju s te re s I tille g g s k a l s y s te m e t tilp a s s e s p e n s jo n s re fo rm e n. I S to rtin g s m e ld in g h e te r d e t: D e t s a m le d e s y s te m e t fo r fle k s ib e l tje n e s te p e n s jo n m å in n e n fo r e n fo rs v a rlig ra m m e in n re tte s s lik a t d e t s k a l lø n n e s e g fo r a rb e id s ta k e re å fo rts e tte å a rb e id e ".

24 I fa re s o n e n : 3 0 å rs re g e le n d e t lø n n e r s e g ik k e å jo b b e le n g e r S æ ra ld e rs g re n s e r S lu ttlø n n s p rin s ip p e t U a n s e tt: H e n s ik te n e r a t e n d rin g e n e o g s å s k a l g je ld e fo r o ffe n tlig a n s a tte

25 Ø k o n o m is k p re s s S to rtin g e t v e d to k a t b ru tto p e n s jo n s k u lle v id e re fø re s, m e n s p e n s jo n s k o m m is jo n e n e n s te m m ig g ik k in n fo r n e tto p e n s jo n d v s. a t p e n s jo n e n ik k e s k a l g a ra n te re 6 6 %, m e n v æ re e t tille g g til fo lk e try g d e n D e tte k a n p re s s e s fra m a v s tø rre u tg ifte r n å r fo lk e try g d e n re d u s e re s, s e lv o m d e t ik k e v e d ta s d ire k te. M e d la v e re fo lk e try g d v il u tg ifte n e ø k e, m e n s fo ru ts e tn in g e n e r s a m m e ø k o n o m is k e ra m m e.

26 S tå s a m m e n I d e n n e s itu a s jo n e n e r d e t a v g jø re n d e a t fa g b e v e g e ls e n i o ffe n tlig o g p riv a t s e k to r, p å tv e rs a v h o v e d o rg a n is a s jo n e n e, k a n s tå s a m m e n m e d k v in n e b e v e g e ls e n, p e n s jo n is te r o g u n g d o m m o t u n d e rg ra v in g a v fo lk e try g d e n o g til fo rs v a r a v b å d e A F P o g d e lo v - o g a v ta le fe s te d e p e n s jo n s o rd n in g e n e fo r o ffe n tlig a n s a tte. K a m p e n fo r A F P e r e n p rø v e s te in fo r d e n n e e n h e te n A k s jo n F o rs v a r A F P o p p fo rd re r til a k s jo n s d a g 8.n o v e m b e r

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken: H IM Til brukere av leveringspunkter for avfall. Toraneset 22. m ai 2 0 1 5 Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. E tter re g istre rt forsøpling i o m rå d e t a n g itt in

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD

COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD COMPLEX INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK HENNING HERRESTAD ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; en studie av anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske domene NORIS (83)

Detaljer

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Norske journalister er feige

Norske journalister er feige Siste Skup // Skup-konferansen 2012 Norske journalister er feige Åtte ganger i året ser over én million dansker programmet hans. Nå er Kasper Vilsmark i Norge for å fortelle norske journalister at de svikter

Detaljer

Samliv i Forsvaret. En kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hanne Heen og Sigtona Halrynjo

Samliv i Forsvaret. En kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hanne Heen og Sigtona Halrynjo Samliv i Forsvaret En kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hanne Heen og Sigtona Halrynjo Det er umulig å kombinere et for meg tilfredsstillende familieliv og en aktiv

Detaljer

Att förändra sig själv

Att förändra sig själv C-UPPSATS 2005:076 Att förändra sig själv LINDA WANHANIEMI PSYKOLOGI C Luleå tekniska universitet Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk psykologi 2005:076 ISSN: 1402-1773 ISRN: LTU

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

27*76 n & TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. ! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 * I. m... m * 0 : s * W W S S åp f

27*76 n & TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. ! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 * I. m... m * 0 : s * W W S S åp f TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE! Edvard Bull Trønderne i norsk arbeiderbevegelse før 1914 ' m J p * * 27*76 n & m... m * 0 : s * W W S S åp f * I TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk

Parkeringsplan Rjukan sentrum. TINN KOMMUNE Plan og landbruk Parkeringsplan Rjukan sentrum. 2015 Plan og landbruk RJUKAN SENTRUM - PARKERINGSPLAN Innhold Bakgrunn... 3 Området... 4 Rammer... 4 Parkeringsmyndighet etter vegtrafikkloven... 4 Frikjøp... 4 Kategorier

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG

SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG I Berg Q kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Resultater fra survey i Oslo-området Line Eldring Fafo Østforum 26. juni 2007 Organisasjonsgraden i EU og Norge Frankrike Spania Tyskland Nederland Portugal Storbritannia

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling 23.01.2014 Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Strategi 2013-2016 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer