Internasjonal privatrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal privatrett"

Transkript

1 Giuditta Cordero-Moss Internasjonal privatrett på formuerettens område UNIVERSITETSFORLAGET

2 Innhold F o ro rd O rd lis te Kapittel 1 Internasjonal privatrett mellom nasjonal rett og harm o n iserin g In n le d n in g H arm onisering av den internasjonale p riv a tre tt Internasjonal privatrett i Den europeiske u n io n N orsk internasjonal privatrett og h arm o n iserin g Betydningen av EUs internasjonale p rivatrett for norsk rett Jurisdiksjon og anerkjennelse av sivile d o m m e r Luganokonvensjonens anvendelsesom råde Luganokonvensjonens betydning for tvisteloven L.5.2 Lovvalg Intern harm onisering Harm onisering på tvers av rettsom rådene Kapittel 2 Den internasjonalprivatrettslige m eto d e Forutsetning for å avgjøre hvilken internasjonal privatrett som skal anvendes: V erneting Internasjonal privatrett og d o m sto lene Internasjonal privatrett og v o ld g ift Hvilke kilder voldgiftsretten forholder seg til Innsigelser m ot voldgiftsdom m en: gyldighet og tvangsfullbyrdelse Kriterier: ikke bindende voldgiftsavtale og strid m ot ordre public Voldgiftsrettens m yndighet til å gripe inn i partenes lovvalg: internasjonal priv atrett Hvilken internasjonal p rivatrett skal an v endes? F orutsetning for å avgjøre hvilke vernetings- og lovvalgsregler som skal anvendes: K valifikasjon Kvalifikasjon i henhold til hvilket lands r e t t?... 74

3 6 Innhold Kvalifikasjon av ukjente rettsinstitutter Kvalifikasjon etter uvanlige k a te g o rie r H vordan fungerer lovvalgsreglene? T ilknytningsfaktor F o ru tsig b a rh e t G jen sid ig h et H a rm o n ise rin g K onsistens N øytralitet Den nærm este tilknytning Den individualiserende m etode m ot alminnelige lovvalgsregler Anvendelse av Irm a-m ignon-form elen: fra den enkelte sak til typetilfeller Hvilken virkning har lovvalgsreglene? Kollisjonsrettslige virkninger (ekte lovvalg) M ateriellrettslig virkning (uekte lovvalg) for rent interne kontrakter M ateriellrettslig virkning (uekte lovvalg) for valg av ikke-statlige re g le r Hvilken rekkevidde har lovvalgsreglene? D epeq a g e R e n v o i Større åpenhet for r e n v o i Renvoi på selskapsrettens om råde Ingen renvoi på kontraktsrettens eller deliktrettens o m rå d e Avgjørelse av lovvalgsspørsmålet ex officio Rettens ansvar for anvendelse av lovv alg sreglene Rettens ansvar for anvendelse av fremmed r e tt Høyesteretts begrensede kom petanse Kartlegging av fremmed r e t t Tilstrekkelig opplysninger om frem m ed re tt D om stolens avgjørelse av lovvalgsspørsm ålet - sæ rskilt avgjørelse Kapittel 3 Begrcnsninger av anvendelsen av bakgrunnsretten: internasjonalt preseptoriske regler og ordre p u b lic Internasjonalt preseptoriske re g le r N asjonal rett og betydning av EU -kilder Kriterier for ufravikelighet i internasjonale forhold Ikke alle ufravikelige regler er internasjonalt preseptoriske

4 Innhold Restriktiv anvendelse Ikke bare regler med offentligrettslig k arak ter Konkretisering gjennom særskilte lovvalgsregler Forhold mellom konkretisering og den generelle inngrepsadgang - forbrukeravtaler og individuelle arb eid sav taler Bustadoppføringslova og av h en d in g slo v a F inansavtaleloven Internasjonalt preseptoriske bestemmelser på andre om råder Internasjonalt preseptoriske regler i norsk r e t t F orsikringsavtaler A g en tav taler A rbeidsavtaler F orbrukeravtaler Finansavtaler A vtaleloven T ran sp o rtav taler Personvern og y trin g sfrih et Flere internasjonalt preseptoriske regler H vilket lands internasjonalt preseptoriske regler? Umulig oppfyllelse Ulovlige a v tale r Reproberte avtaler Lovvalg som om gåelse? Tredjelands adferdsregler O ppsum m ering Tilnærmingen i tidligere rettsp rak sis O rdre public Internasjonale k ild er N asjonal standard Anvendelse av ordre pww zc-forbeholdet O rdre public og internasjonalt preseptoriske regler Forskjellige typer ordre public} Negativ ordre p u b lic Positiv ordre p u b lic Internasjonal ordre p u b lic Truly international ordre p u b l i c

5 8 Innhold Kapittel 4 Internasjonal k o n trak tsrett In n le d n in g Verneting for sivile s a k e r Alminnelig verneting Verneting for kontraktsrettslige forpliktelser Definisjon av k o n trak t Kravet tvisten gjelder O ppfyllelsesstedet Verneting for fo rb ru k e rk o n tra k te r Verneting for forsikringsavtaler Skadelidtes direkte krav m ot forsikringsselskapet Verneting for individuelle arbeidskontrakter Vedtatt verneting Eksklusive vern etin g Rom for skjønn? Lovvalg for kjøpskontrakter A nvendelsesom råde P a rtsa u to n o m i Lovvalg hvis partene ikke har vedtatt bakgrunnsretten Lovvalg og internasjonalt preseptoriske r e g le r Lovvalg og ordre p u b lic R e n v o i Lovvalg for kontrakter g e n e re lt ,1 Lovvalg foretatt av p artene Analogisk anvendelse av partsautonom i? Avtalefrihet som hjemmel for partsautonom i? Alminnelig anerkjent internasjonalt prinsipp? Alminnelig prinsipp i norsk re tt Hensyn til EU-internasjonal p riv atrett Eksplisitt lovvalg Stilltiende lo v v a lg Valg av verneting ikke tilstrekkelig K ontrakter skrevet på form ularer underlagt et bestem t rettssystem Bruk av klausuler med en klar virkning etter utenlandsk re tt Bruk av boilerplate-klausuler eller typisk com m on law k o n trak tsstil Stilltiende henvisning til et autonom t sy ste m?

6 Innhold Delvis lo v v alg Valg av et ikke-nasjonalt rettssystem O m gåelse Gyldighet av lovvalget Endringer i lovvalget Lovvalg hvis partene ikke har foretatt et valg: Realdebitorens bosted N æ rm este tilknytning og realdebitorens bosted i europeisk rett: fra Romakonvensjonen til Rom a I N æ rm este tilknytning og realdebitorens bosted i tidligere norsk r e t t N æ rm este tilknytning og realdebitorens bosted i norsk rett i dag Unntak for nærm ere tilk n y tn in g I Avtaler med nær tilknytning til hverandre Partenes felles r e t t? Lovvalgets v irk n in g er R ekkevidde Kollisjonsrettslig v irk n in g Ingen r e r w o i F o rm k ra v Gyldighet av a v ta le n Begrensninger for lovvalget Lovvalgsregler som fortrenger partsautonom i Representasjon av et selskap gjennom sine organer (rettslig handleevne) F u llm a k t K ontrakter om sikkerhetsti 1lelse K ontrakter for fast eiendom A ksjonæ ravtaler Individuelle arbeidsavtaler Internasjonalt preseptoriske regler Ordre p u b lic Andre lovfestede lovvalgsregler for k o n tra k te r Forsikringsavtaler F orbrukerkontrakter A gentavtaler Veksler, sjekk og om settbare p ap ire r Voldgiftsavtaler T ransportavtaler

7 10 Innhold Kapittel 5 Internasjonal tin g s re tt V ern etin g Tinglige re ttig h e te r Verneting for tinglige rettigheter i fast eiendom Verneting for tinglige rettigheter i løsøre V oldgift L o v v a lg Lovvalg for tinglige rettigheter i fast eiendom Lovvalg for tinglige rettigheter i lø sø re R ealregistrerbart løsøre, verdipapirer, finansielle in stru m en ter Ikke realregistrerbart løsøre Rettighet eller fo rd rin g Kulturm inner G odtroerverv og hevd Kapittel 6 Internasjonal selskapsrett V ern etin g Selskapets sete og selskapets b o s te d Voldgift eller vernetingsavtaler L o v v a lg Lovfestede regler T e o rie r Ikke nødvendigvis k lart skille mellom teo riene T ilknytningsfaktoren Konsekvensene for flytting av hovedsete Påvirkning fra KU-rett O ppsum m ering H vordan foretas et lovvalg i mangel av klare lovvalgsregler? M aterielle regler som basis for tilknytningsfaktorer - ikke lovvalgsteorier som hjemmel for juridiske virkninger Ingen spesifikke virkninger knyttet til hver av teoriene Stiftelsesteorien innebæ rer ikke nødvendigvis at et selskap som flytter sitt hovedsete ut av landet, skal forbli uberørt av fly ttin g en Hovedseteteorien innebærer ikke nødvendigvis at et selskap som flytter sitt hovedsete ut av landet, har plikt til å likvidere

8 6.3.3 Kriterier for å finne tilk n y tn in g sfak to r F orutsigbarhet H a rm o n ise rin g Hindring av negative lo v k o n flik te r O ppsum m ering K onklusjon Kapittel 7 Internasjonal erstatningsrett V ern etin g Sivile s a k e r «Utenfor k o n trak t» H andlingsstedet eller sk ad e ste d et Direkte s k a d e Rom for skjønn? Lovvalg: Hovedregelen er skadestedets rett Hovedregelen er skadestedets r e tt Skadestedets rett som generell lovvalgsregel eller som p re su m sjo n? Skadestedet «Sivile og kommersielle k ra v» Skade som oppstår utenfor k o n tra k t Direkte s k a d e Unntak fra hovedregelen Partenes felles h jem lan d srett Erstatningskrav knyttet til stra ffe sa k e r U nntak for åpenb art næ rm ere tilknytning til et annet la n d N år handlingsstedet ikke er det samme som skadestedet I Handlingsstedets retts re le v a n s P a rtsa u to n o m i Bakgrunnsrettens re k k ev id d e R e n v o i Begrensninger av b a k g ru n n sre tte n Internasjonalt preseptoriske regler Ordre p u b lic P rekontraktuelt ansvar, uberettiget berikelse, uanm odet fo rretn in g sfø rin g Direkte krav m ot forsikringsselskapet P ro d u k ta n sv a r Forurensningsansvar

9 12 Innhold B ib lio g rafi Forarbeider og offentlige d o k u m e n te r L o v er Konvensjoner EU-kilder Tekster av U N C IT R A L D om m er S tikkordregister

Bokhandleren i Kabul-dommen

Bokhandleren i Kabul-dommen Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 123, 4 og 5/2010, s. 819 842. ISSN 0040-7143 Domskommentar En mer moderne og systematisk rettspraksis om lovvalg etter Bokhandleren i Kabul-dommen Av professor dr.juris

Detaljer

En mer moderne og systematisk norsk internasjonal privatrett etter Bokhandleren i Kabul-dommen

En mer moderne og systematisk norsk internasjonal privatrett etter Bokhandleren i Kabul-dommen En mer moderne og systematisk norsk internasjonal privatrett etter Bokhandleren i Kabul-dommen Av Giuditta Cordero Moss UNDER PUBLISERING Copyright by Giuditta Cordero Moss 2010 1.... Innledning... 1 2....

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Last ned Internasjonal privatrett - Giuditta Cordero- Moss. Last ned

Last ned Internasjonal privatrett - Giuditta Cordero- Moss. Last ned Last ned Internasjonal privatrett - Giuditta Cordero- Moss Last ned Forfatter: Giuditta Cordero-Moss ISBN: 9788215020587 Antall sider: 391 Format: PDF Filstørrelse:36.67 Mb Et hovedspørsmål er hvilket

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål 53 2.1 Oversikt 53

Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål 53 2.1 Oversikt 53 Innhold I INTRODUKSJON 1 Innledning 23 1.1 Generelt 23 1.2 Begrepet IPR 24 1.3 Nærmere om rettsvalgsproblemet 26 1.4 Sondringen mellom materielle regler og rettsvalgsregler 28 1.5 Rettslig plassering av

Detaljer

Innhold 1.7.2 1.7.3 1.7.4 I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.7 1.7.1 1.8 1.9 1.10

Innhold 1.7.2 1.7.3 1.7.4 I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.7 1.7.1 1.8 1.9 1.10 Innhold I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 1.9 1.10 2 2.1 INTRODUKSJON Innledning 23 Generelt 23 Begrepet IPR 24 Ntermere om rettsvalgsproblemet

Detaljer

Lovvalg i mellommannsforhold

Lovvalg i mellommannsforhold Lovvalg i mellommannsforhold Kandidatnummer: 518 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 15654 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Emnets problemstilling... 1 1.2 Presisering og avgrensninger... 1

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Norsk internasjonal selskapsrett: noen bemerkninger i lys av europeisk rett

Norsk internasjonal selskapsrett: noen bemerkninger i lys av europeisk rett 0000 290516 BM Sels#B752B2.book Page 221 Tuesday, March 2, 2010 1:08 PM Norsk internasjonal selskapsrett: noen bemerkninger i lys av europeisk rett Giuditta Cordero Moss 1 1 innledning I norsk internasjonal

Detaljer

På hvilken måte kan et kontraktsforhold være underlagt ulike lands rett?

På hvilken måte kan et kontraktsforhold være underlagt ulike lands rett? På hvilken måte kan et kontraktsforhold være underlagt ulike lands rett? Kandidatnummer: 523 Leveringsfrist: 25.04.17 Antall ord: 15263 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Grenser for partsautonomi i voldgift: Avtaler om pant og.

Grenser for partsautonomi i voldgift: Avtaler om pant og. Grenser for partsautonomi i voldgift: Avtaler om pant og http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/choice-of-law/index.html 27. April 2012 09.00-09.20 Velkomst og rammen for prosjektet Professor

Detaljer

Grenser for partsautonomi i voldgift: Konkursrett og arbeidsrett. Institutt for privatrett, «Kjerka» Karl Johans gate mars 2014, kl

Grenser for partsautonomi i voldgift: Konkursrett og arbeidsrett. Institutt for privatrett, «Kjerka» Karl Johans gate mars 2014, kl APA-prosjektet ( Arbitration and Party Autonomy) http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/choice-of-law/index.html Grenser for partsautonomi i voldgift: Konkursrett og arbeidsrett Institutt

Detaljer

Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift

Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift Kandidatnummer: 205 Leveringsfrist: 1. juni 2014 Antall ord: 34 788 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Plassering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. del 1 innledende emner... 17

Innholdsfortegnelse. del 1 innledende emner... 17 Innholdsfortegnelse del 1 innledende emner....................................... 17 kapittel 1 innledning.......................................... 19 1.1 Problemstillinger...............................................

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Partsautonomi som lovvalgsregel i internasjonal privatrett

Partsautonomi som lovvalgsregel i internasjonal privatrett Partsautonomi som lovvalgsregel i internasjonal privatrett I hvilken grad kan partene selv velge de rettslige rammene for sin kontrakt? Spørsmålet om partsautonomi som lovvalgsregel i internasjonal privatrett.

Detaljer

Omgåelse av preseptorisk rett gjennom lovvalg som ugyldighetsgrunn?

Omgåelse av preseptorisk rett gjennom lovvalg som ugyldighetsgrunn? Omgåelse av preseptorisk rett gjennom lovvalg som ugyldighetsgrunn? Giuditta Cordero-Moss Innledning I internasjonale kommersielle forhold kan det hende at partene ønsker å inngå en avtale i strid med

Detaljer

Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift

Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift Kandidatnummer: 205 Leveringsfrist: 1. juni 2014 Antall ord: 34 788 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Plassering

Detaljer

INVESTERINGSKONTRAKTER, LOKAL RETT OG VOLDGIFT

INVESTERINGSKONTRAKTER, LOKAL RETT OG VOLDGIFT INVESTERINGSKONTRAKTER, LOKAL RETT OG VOLDGIFT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 227 Leveringsfrist: 10. november 2011 Til sammen: 36 157 ord 09.11.2011 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

LOVVALG OG JURISDIKSJON FOR KONTRAKTER OM SALG AV FAST EIENDOM OG NOEN BEMERKNINGER OM ANDRE KONTRAKTER MED TINGSRETTSLIGE VIRKNINGER

LOVVALG OG JURISDIKSJON FOR KONTRAKTER OM SALG AV FAST EIENDOM OG NOEN BEMERKNINGER OM ANDRE KONTRAKTER MED TINGSRETTSLIGE VIRKNINGER Jussens Venner vol. 45, s. 295 322 LOVVALG OG JURISDIKSJON FOR KONTRAKTER OM SALG AV FAST EIENDOM OG NOEN BEMERKNINGER OM ANDRE KONTRAKTER MED TINGSRETTSLIGE VIRKNINGER Av Giuditta Cordero-Moss Stadig

Detaljer

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Disposisjon B a k g ru n n - o m s e lv h je lp s g ru p p e r 1 2 -trin n s g ru p p e r

Detaljer

Vurdering av utbyggingsprosjekter

Vurdering av utbyggingsprosjekter Vurdering av utbyggingsprosjekter Kva ser du på? Kva vurderer du? Lønsemd i forhold til kva? Anbefalinger mot framtidige vurderinger - kva synes du er viktig å vektlegge? Kritiske faktorer for et godt

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift 1. Avhandlingens formål og problemstilling Internasjonale pantekontrakter: Partsautonomiens grenser Problemstilling: Om et lovvalg til fordel for utenlandsk rett i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom, (advokat Gaute Gjelsten til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom, (advokat Gaute Gjelsten til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom, A (advokat Gaute Gjelsten til prøve) mot Eimskip Norway AS (advokat Jan Vablum

Detaljer

Innhold. DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13

Innhold. DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13 DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13 DEL 2. Likebehandling av kreditorer ved internasjonale konkurser... 19 2. Noen overordnede utgangspunkter... 21 2.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett

Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett LOV OG RETT, vol. 48, 2, 2009, s. 67 83 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett Av professor dr juris Giuditta Cordero

Detaljer

Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift

Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift LOV OG RETT, vol. 48, 6, 2009, s. 361 373 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift Et tillegg og et forskningsprosjekt Av professor dr.juris Giuditta Cordero

Detaljer

INTERNASJONAL PRIVATRETT: REKKEVIDDEN AV PARTSAUTONOMIEN VED LOVVALG I INTERNASJONALE FORBRUKERKONTRAKTER

INTERNASJONAL PRIVATRETT: REKKEVIDDEN AV PARTSAUTONOMIEN VED LOVVALG I INTERNASJONALE FORBRUKERKONTRAKTER INTERNASJONAL PRIVATRETT: REKKEVIDDEN AV PARTSAUTONOMIEN VED LOVVALG I INTERNASJONALE FORBRUKERKONTRAKTER Kandidatnummer:720 Leveringsfrist:27.04.2009 ( * regelverk for masteroppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Lovvalg i arbeidsavtaleforhold

Lovvalg i arbeidsavtaleforhold Lovvalg i arbeidsavtaleforhold av Lene Henriksen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Problemstilling og avhandlingens

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORDISKE OG INTERNASJONALE FORBRUKERKJØP: DIREKTE KRAV

NORDISKE OG INTERNASJONALE FORBRUKERKJØP: DIREKTE KRAV Professor dr. juris GEIR WOXHOLTH Institutt for privatrett Universitetet i Oslo Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DF-1255 København K DANMARK Kontor: Det Juridiske Fakultet Institutt for Privatrett

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

LOVVALG VED ERSTATNING FOR FORURENSNINGSSKADE UTENFOR KONTRAKT

LOVVALG VED ERSTATNING FOR FORURENSNINGSSKADE UTENFOR KONTRAKT LOVVALG VED ERSTATNING FOR FORURENSNINGSSKADE UTENFOR KONTRAKT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 695 Leveringsfrist: 26.april 2011 Til sammen 17 163 ord 24.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer

Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer Lovvalgsregler for overdragelse av aksjer Af advokat Dr. Roland Mörsdorf og advokat Trine Halvorsen, LL.M., Advokatfirmaet Grette DA, Oslo 1. Innledning Når en aksje i et norsk aksjeselskap skal overdras,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

ER BELØPSBEGRENSNINGSREGELEN I FINANSAVTALELOVEN 61 INTERNASJONALT PRESEPTORISK?

ER BELØPSBEGRENSNINGSREGELEN I FINANSAVTALELOVEN 61 INTERNASJONALT PRESEPTORISK? ER BELØPSBEGRENSNINGSREGELEN I FINANSAVTALELOVEN 61 INTERNASJONALT PRESEPTORISK? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 516 Leveringsfrist: 25. november 2011 Til sammen 17,523 ord

Detaljer

Luganokonvensjonen Jurisdiksjon, (lovvalg) og tvangsfullbyrdelse i internasjonale saker

Luganokonvensjonen Jurisdiksjon, (lovvalg) og tvangsfullbyrdelse i internasjonale saker Luganokonvensjonen Jurisdiksjon, (lovvalg) og tvangsfullbyrdelse i internasjonale saker Oslo april 2014 Advokat Frithjof Herlofsen / Advokat Gaute Gjelsten 1 Innledning Internasjonal privatrett (eller

Detaljer

Lovvalg for arbeidsavtaler

Lovvalg for arbeidsavtaler Lovvalg for arbeidsavtaler Kandidatnummer: 596 Leveringsfrist: 25. november 2012 Antall ord: 17 859 Innholdsfortegnelse 1 TEMAET FOR AVHANDLINGEN... 1 1.1 Introduksjon... 1 1.2 Den videre fremstilling

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ),

Detaljer

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26. Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.januar 2005 1 Undergruppen for økonomi er sammensatt slik: Kristine Breivik,

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

AVTALER MED PATENTRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT

AVTALER MED PATENTRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT AVTALER MED PATENTRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 223 Leveringsfrist: 01.06.2012 ( * regelverk for masteroppgave på: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud A. Forskjellige perspektiver på internasjonalisering

Detaljer

HVILKE REGLER I ARBEIDSMILJØLOVEN ER INTERNASJONALT PRESEPTORISKE?

HVILKE REGLER I ARBEIDSMILJØLOVEN ER INTERNASJONALT PRESEPTORISKE? HVILKE REGLER I ARBEIDSMILJØLOVEN ER INTERNASJONALT PRESEPTORISKE? Kandidatnummer: 317 Leveringsfrist: 25.april 2007 Til sammen: 12 242 ord Veileder: Giuditta Cordero Moss 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Lovvalg ved internasjonale forbrukerkjøp. Hvilke regler regulerer lovvalget ved internasjonale forbrukerkjøp i Norge og EU?

Lovvalg ved internasjonale forbrukerkjøp. Hvilke regler regulerer lovvalget ved internasjonale forbrukerkjøp i Norge og EU? Lovvalg ved internasjonale forbrukerkjøp Hvilke regler regulerer lovvalget ved internasjonale forbrukerkjøp i Norge og EU? Kandidatnummer: 520 Leveringsfrist: 25. november 2008 Til sammen 17 565 ord 23.11.2008

Detaljer

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet?

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? Medlemsmøte Kom Vekst Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? 15. juni 2009 KORT OM BØLGEN INVEST Regionalt eringsselskap lokalisert i Kristiansund Formål: drive eringsvirksomhet samt delta

Detaljer

AVTALER MED PATENTRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT

AVTALER MED PATENTRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT AVTALER MED PATENTRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 223 Leveringsfrist: 01.06.2012 ( * regelverk for masteroppgave på: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer

AKSJONÆRAVTALER OG SELSKAPSRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT

AKSJONÆRAVTALER OG SELSKAPSRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT Cathrine Bjoland AKSJONÆRAVTALER OG SELSKAPSRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon av tema for avhandlingen 1 1.2 Avhandlingens rettskildebruk

Detaljer

LOVVALGET VED INTERNASJONALE FULLMAKTSFORHOLD

LOVVALGET VED INTERNASJONALE FULLMAKTSFORHOLD LOVVALGET VED INTERNASJONALE FULLMAKTSFORHOLD Lovvalget for fullmaktsavtalen mellom fullmaktsgiver og fullmektig Kandidatnr: 159206 Leveringsfrist: 1. juni 2009 Til sammen 14609 ord Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

AVTALER OM PANT MED IMPLIKASJONER FOR KREDITORENE: LOVVALG OG VOLDGIFT

AVTALER OM PANT MED IMPLIKASJONER FOR KREDITORENE: LOVVALG OG VOLDGIFT AVTALER OM PANT MED IMPLIKASJONER FOR KREDITORENE: LOVVALG OG VOLDGIFT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 216 Leveringsfrist: 01.06.11 Til sammen 35 232 ord 30.05.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Naturaloppfyllelse og avhjelp

Naturaloppfyllelse og avhjelp Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 27. august 2014 Naturaloppfyllelse og avhjelp Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud VELKOMMEN! Litt om meg Herman Bruserud Cand. jur. fra UiO i 2002, ph.d.-grad

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Kåre Lilleholt. Obligasjonsrett hausten 2013

Kåre Lilleholt. Obligasjonsrett hausten 2013 Kåre Lilleholt Obligasjonsrett hausten 2013 Om førelesingane Føremål hjelpe til å gje oversyn over faget ajourføre lærestoffet utdjuping på utvalde punkt Føresetnad førebuing til førelesingane Materiale

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II

Det nærmere studium av kontrakters innhold når det bl.a. gjelder lovgivningen om kjøp og andre spesielle avtaletyper er lagt til kontraktsrett II Kontraktsrett I Emnekode: BRV110_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf.

Ansvarsforsikring. Jørgen Svartebekk. Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6. Selskap. Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. Ansvarsforsikring Jørgen Svartebekk Frivillig ansvarsforsikring, FAL 7-6 Selskap Forsikringsrett Forsikringsrett + erstatningsrett, jf. FAL 7-6 (4) Skadevolder/ sikrede Erstatningsrett Skadelidt 1 Tvungen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i HR-2011-01306-U, (sak nr. 2011/897), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/ Pleie og omsorgsplan Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/12 2007 De 3 hovedutfordringene Kapasitet Kvalitet Kompetanse Det er 3 hovedutfordringer i sektoren pleie og omsorg i planperioden fram til

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Formuesforholdet mellom ektefeller i internasjonale ekteskap

Formuesforholdet mellom ektefeller i internasjonale ekteskap Formuesforholdet mellom ektefeller i internasjonale ekteskap En fremstilling av de norske rettsvalgsreglene Kandidatnummer: 703 Leveringsfrist: 25. 04. 2013 Antall ord: 15 386 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom, Suraia Rais (advokat Per Danielsen) mot Åsne Guldahl Seierstad Cappelen Damm

Detaljer

Lovvalg ved miljøskadekrav

Lovvalg ved miljøskadekrav Lovvalg ved miljøskadekrav Kandidatnummer: 702 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 15 456 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema og problemstilling... 1 1.2 Avgrensning... 2 1.3 Veien

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Sverre Blandhol, Institutt for Privatrett Obligasjonsrettens plass i rettssystemet Privatretten Personrett Familie- og arverett Formuerett Formueretten Tingsretten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Forordning (EF) nr. 864/2007 (Roma II) og norsk internasjonal privatrett lovvalg ved erstatning utenfor kontrakt

Forordning (EF) nr. 864/2007 (Roma II) og norsk internasjonal privatrett lovvalg ved erstatning utenfor kontrakt Forordning (EF) nr. 864/2007 (Roma II) og norsk internasjonal privatrett lovvalg ved erstatning utenfor kontrakt Kandidatnummer: 644 Leveringsfrist: 25.11.2008 ( * regelverk for spesialoppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/utf-forskr-vedlegg-i.html

Detaljer

Kjøpsrettslige mangler ved patenter

Kjøpsrettslige mangler ved patenter Kjøpsrettslige mangler ved patenter Immaterialrettigheter i avtale 24. april 2017 Tidl. vit. ass. Kirsten Lange Forskningsspørsmål Hva kan utgjøre en mangel ved kjøp av patenter? Forskningsspørsmål Hva

Detaljer

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation Q 194 ( Sameie i immaterialrettigheter og dets konsekvenser for rettighetenes utnyttelse ) Bakgrunn Sameie i immaterialrettigheter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Næringsforeningen i Trondheim

Næringsforeningen i Trondheim Næringsforeningen i Trondheim Morten Christensen Medeier Trebetong AS Leder Fagråd Bygg og Anlegg Næringsforeningen i Trondheim Styreverv BNL og EBA NTNU Eksperter i Team Smart Bygging Styreverv 1902-bygget

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Høyesteretts tilnærming til lovvalgsspørsmål

Høyesteretts tilnærming til lovvalgsspørsmål Høyesteretts tilnærming til lovvalgsspørsmål - Med Luganokonvensjonen art 10 annet ledd og Rt 2002 side 180 som eksempel Kandidatnr: 541 Veileder: Giuditta Cordero Moss Leveringsfrist: 10. april 2003 Til

Detaljer

Daglig leders stillingsvern

Daglig leders stillingsvern Terese Smith Ulseth Daglig leders stillingsvern - samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I DAGLIG LEDER - SELSKAPSORGAN OG ARBEIDSTAKER 15 1

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

Lokalitet: OR Tilstand 1. «oppfølging»

Lokalitet: OR Tilstand 1. «oppfølging» HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: OR Tilstand. «oppfølging» Dato: 05.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Litt om andre kravsgrunnlag. Avslutning

Litt om andre kravsgrunnlag. Avslutning Forelesninger i obligasjonsrett V2017, 10. februar 2017 Litt om andre kravsgrunnlag. Avslutning Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens temaer Litt om andre kravsgrunnlag «Bygging» av (mer eller

Detaljer