REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)"

Transkript

1 REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r , 8 9, 9 3, A N r : , R e g le m e n t I (O r g a n isa tio n s- o g P e r so n e lfo r h o ld m e d B ila g s b o g )... 7 ( A / l ), 93 (A /4 ). I I A (In d e n r ig sk e F o r r e tn in g e r, P o s t ) (A /5 ). I I B (In d e n r ig sk e F o r r e tn in g e r, T e le g r a f o g T e le fo n ) (A / ), 1 (A /6 ). I l l A (In d e n r ig sk E k s p e d itio n, P o s t ) (A /5 ). I I I B (In d e n r ig sk E k s p e d itio n, T e le g r a f o g T e le fo n ) (A /3 ), 1 (A /6), 143 (A /7 ). IV A (U d e n r ig sk e F o r r e tn in g e r, P o s t ) (A /5 ). F r e m s e n d e lse a f S e r ie B N r , 9, 11, 15, B N r , 9, 5 1, 7 1, B N r , 1, 19, 1, B N r K e g le m e n t V I (K a sse - o g R e g n s k a b s v æ s e n e t ) ( B / l l ). I X (M a te r ie l)... 1 (B /1 ). T e k n isk D r if ts -I n s t r u k s... 9 (B /7 ). U d e n r ig sk B r e v p o s t t a k s t... 5 ( B / l ), 9 (B / ), 117 ( B / l l ), 143 (B /1 6 ). U d e n r ig sk P a k k e p o s tt a k s t... 5 ( B / l ), 9 (B / ), 11 (B /3 ), 15 (B /4 ), 7 (B /fi), 71 (B /9 ), 19 (B /1 3 ), 143 (B /1 6 ). U d e n r ig sk T e le g r a m t a k s t... i 17 ( B /5 )> 9 (B /7 ), 1 (B /1 4 ), 141 (B /1 5 ). U d e n r ig sk A v is fo r te g n e ls e F o r te g n e ls e o v e r P o s t h u s e (B /3 ), 51 ( B /8 ), 8 9 (B /1 0 ), 117 ( B / l l ), 1 (B /1 4 ). G a d e fo r te g n e lse fo r d e t k ø b e n h a v n s k e P o s t o m r a a d e... 1 l â (B /4 ), 7 ( B /6), 89 (B /1 0 ). F o r te g n e lse o v e r T e le g r a fs ta tio n e r ( B /8 ). F r e m s e n d e lse a f S æ r tr y k a f O ffic ie lle M ed d elelser t il T e le g r a fe k s p e d itio n e r , 9 5, S e r ie A t i l O v e r p a k m e str e m. fl S e r ie B t i l O v e r p a k m e str e m. fl... 17, 7 1, 9 3, 11. F r e m s e n d e lse a f R e tte ls e r t il V e jle d n in g fo r O e n tr a lb e sty r e r e i S ta te n s L o k a lte le - fo n o m r a a d e r , 1.. P o stfo r b in d e lse n t i l U d la n d e t sa m t t i l F æ r o e r n e o g G r ø n la n d F o r te g n o lse o v e r P o s th u s e o g t il O m d e lin g stid e r i L a n d d istr ik te r n e (til B r u g fo r P o s te k s p e d itio n e r o g B r e v s a m lin g s s te d e r )... 15» 8 1, 19. *) T je n e s te d o k u m e n te r n e er o p fo r t i d en i R e g le m e n t I 3 4 P k t. 1 a n g iv n e O rd en.

2 B. Fremsendelse af Tjenestedokumenter m. v. F r e m s e n d e ls e a f R e g le m e n t I I B R e g le m e n t I I I A R e g le m e n t I I I B R e g le m e n t V I V e jle d n in g fo r C e n tr a lb e sty r e r e i S ta te n s L o k a lte le fo n o m r a a d e r U d e n r ig sk B r e v p o s t t a k s t U d e n r ig s k P a k k e p o s tta k s t In d e n r ig s k A v is fo r te g n e ls e , 8 5, 1. - U d e n r ig s k A v is f o r t e g n e ls e , 8 9, O v e r s ig t o v e r P o stb e fo r d r in g e n m. v , P o s tfo r b in d e ls e n t il U d la n d e t sa m t t il F æ rø ern e o g G r ø n la n d... 1, 7, 17, 7 3, 9 3, 103, 1, 7. - O m d e lin g stid e r i L a n d d istr ik te r n e... 9, 1. - G a d e fo r te g n e ls e fo r d e t k ø b e n h a v n s k e P o s t o m r a a d e F o r te g n e ls e o v e r d a n sk e R a d io s ta tio n e r... 11, 3 3, 8 5, N o m e n c la tu r e o ffic ie lle d e s b u r e a u x té lé g r a p h iq u e s... 7, S v e n s k T e le g r a fs ta tio n s fo r te g n e ls e P e r so n a le t i P o s t- o g T e le g r a fv æ s e n e t 1. O k to b e r B e r e tn in g o m P o s t- o g T e le g r a fv æ s e n e ts V ir k so m h e d i F in a n s a a r e t P o s t- o g T e le g r a fh a a n d b o g e n O v e r e n sk o m st a n g a a e n d e D e n N o r d isk e P o s tfo r e n in g... : T ite lb la d o g R e g is te r t il O ffic ie lle M e d d e le lser J O irk u læ resk riv elser fr a G e n e r a ld ir e k to r a te t u n d e r T y p o g r a fstr e jk e n 33. C. Rettelser m. v.. paa hvilke Opmærksomheden særlig er henledt ved Udsendelsen. Jlo g lo m o n t I I B ), R e g le m e n t I I I A... I 99. R e g le m e n t III B... S æ rn u m m er a f O fficielle M e d d elelser in d e h o ld e n d e d e P u n k te r, d er u n d e r T y p o g r a f- str e jk e n h a r v æ ret o p ta g e t i C ir k u læ r e sk r iv e lse r P riser paa S a lg se k sem p la r e r af: R e g le m e n t V I U d e n r ig sk B r e v p o s t ta k s t... \ 107. U d e n r ig sk P a k k e p o s tt a k s t Hl). II. Forholdet til Publikum. Aabning af Postkonto, Anmodninger om A d r e s s e k o r t m e d v e d h. K u v e r t, Æ n d r i n g i P r i s e n f o r A d r e sse lø s e F o r se n d e lse r fr a K o m ité e n fo r k ø b e n h a v n s k e S k o le b ø r n s L a n d o p h o ld A d r e sse lø se F o r se n d e ls e r i F o r b in d e lse m ed F o lk e t in g s v a lg e t... * A ir L e tte r s fr a U. S. A. t i l D a n m a r k A n h o lt B y, O p r e tte ls e a f o ffe n tlig T e le fo n c e n tr a l i A v i s u d g i v e r e s A d g a n g t i l R e g n i n g s u d s k r i v n i n g Bil ledtelegrammer... 85, 19. Bjerreby Central nedlægges D en D a n sk e B r ig a d e i T y s k la n d, P o st-, T e le g r a f- o g T e le fo n fo r b in d e lse m e d , 3 8, 3 9, 7 1, 7 7, 8 9, 107, 117, 1, 1, 7. D ø lb y C en tra l n e d la g t E f t e r s e n d e s i k k e, m e n t i l b a g e s e n d e s m e d O p l y s n i n g o m d e n n y e A d r e s s e, P a a - tegningen

3 E.ig e ls k e A v is e r, A b o n n e m e n t p a a... j F a n ø B a d lig g e r i N o r d b y F a n ø P o s tk o n to r s y d r e E k s p r e s d is tr ik t... 5 g s B r e v e t i l U. S. A., C an a d a m.... F e r ie g o d tg ø r e lse (g rø n n e F e riem æ rk eb ø g er), U d b e ta lin g a f... F erie m æ r k e b ø g e r, F o r h o ld so r d r e v e d r M a j-d a g e n, I n d b e ta lin g s k o r t t i l... -F je r n sk r iv e a b o n n e n ttr a fik m e d H o lla n d... F ly g tn in g e i d e n b r itisk e Z on e i T y s k la n d, P o s t t i l... F o r e n e d e N a tio n e r s In fo r m a tio n s k o n to r, S ta ts te le g r a m m e r o g S ta ts s a m ta le r f r a... F r ih e d s fo n d e n s F rim æ rk er, R e k la m e p la k a te r m. v. f o r... F y n s k o m m u n a le T e le fo n selsk a b m o d ta g e r B e s tillin g e r p a a R ig s s a m ta le r... F æ rø ern e, T a k s te r fo r F o r se n d e ls e r f r a... G a v e p a k k e r t il T y s k la n d... H a n d e lsk a le n d e r e n (g a m le E k s p l.) k a n in d s e n d e s n e m b a lle r e t... H je m m e fr a n k o ste m p lin g p a a sæ r lig A d r e s s e s e d d e l.. >..... IK.-B la n k e tte r u d e n K u v e r te r in g fr a D a n m a r k s B r e v s k o le... [s s itu a tio n e n, P o stfo r b in d e lse n u n d e r... J u le in d s a m lin g e r, M ed v irk en v e d D a g b la d e n e s...; J u le - o g N y ta a r s r a d io b r e v e... K ir k e b y C en tra l n e d la g t... K o n g C h r istia n d en X s M arm o rsa rk o fa g, In d s a m lin g e n t i l... K o n to r tid e n fo r T e le g ra f- o g T e le fo n fo r r e tn in g e r p a a V a lg d a g e n e d e n 1. A p ril og 8. O k to b e r K o n to r tid e n p a a K o n fir m a tio n s s ø n d a g e... K o n to r tid p a a M o d ers D a g... L a n d sfo r e n in g e n t il K r æ fte n s B e k æ m p e lse, A n d e l i T e le g r a m in d tæ g te r t i l... L e jr a v is fo r F. D. F. s -S o m m e r le jr... L o v r u p C en tra l, R e tte ls e v e d r... L u ftp o s tp a k k e r i I n d la n d e t... L u ftp o s tp a k k e r m o d ta g e s ik k e til P e r so n e r tje n s tg ø r e n d e v e d d e a m e r ik a n sk e B e sæ t- tolsom inyndifjhodor i T y s k la n d... L uft pont pak k or t il fo r sk e llig e L a n d e... L u ftp o s ttillæ g g e t fo r L u ftp o stp ftk k o r b e r e g n e s p r. % k g... L u ftp o s ttlllæ g sta k sto r, N y e... L u ftv æ r n s-s a m ta le r k a n ik k e m ere b e n y t t e s... L ylc- o g M a p -B la n k e tte r, T e le g r a m m e r p a a... M a rin en s S k ib e, R a d io b r e v e t i l...» M ed d elelser fr a d en p e r so n lig e F r ih e d s V æ rn «p o s tb e sø r g e s so m T r y k sa g e r u d en O m sla g e lle r K u v e r t... N e d e r la n d sk e A v ise r, A b o n n e m e n t p a a... N ørre Vinge C entral n e d la g t... P a a k læ b e t S e d d e l p a a K u p o n e r t il v is s e In d b e ta lin g s k o r t, T illa d e ls e t i l... P a k k e r t il F æ r ø e r n e P o lit i -S a m ta le r k a n ik k e m ere b e n y t t e s... P o stin d k a s se r in g e r fr a A /S M a r g a rin e-c o m p a g n iet M. C... P o s t- o g T e le g r a fh a a n d b o g e n Postopkrævnings-Adressekort med Konvolut, Ændring i Prisen fo r... Post udveksl ingenmed C h in a... F in la n d... F r a n sk I n d o e h in a... G r æ k e n la n d... J a p a n... Nederlandske Antiller (Curaçao)... N e d e r la n d sk I n d i e n... N o r g e... 1 I it's f i 1 S t o r b r i t a n n i e n , , , , 1, 3 4, 35. 1, , , 8 9, , , , 5. 30, , 3 6, 99, 101, , 37. i r i , , li.

4 T y sk la n d. U. R. S. S... U. S. A... P r o p a g a n d a fo r A n v e n d e ls e a f I K. i S te d e t fo r P I... R a d io a fg ift, N y o r d n in g m e d H e n s y n t i l I n d b e ta lin g a f... R a d io b r e v e m a a k u n m o d ta g e s t i l d a n sk e S k ib s s t a t io n e r... R a d io fo n ite le g r a m m e r m a a k u n m o d ta g e s t il d a n sk e S k ib e, d e r ikke h a r R a d io s e n d e s t a t io n... R a d io te le fo n fo r b in d e ls e K ø b e n h a v n - N e w Y o r k... R a d io te le fo n fo r b in d e ls e K ø b e n h a v n R e y k j a v i k... R a d io te le g r a m m e r t il M /S B a t o r y... R a tio n e r in g sm æ r k e r... R ek la m erin g : P la k a t fo r L u ftp o s tp a k k e r t i l U. S. A P la k a t fo r S ta ts -S p a r e o b lig a tio n e r... R e k la m e sk ilt fo r R ig s te le fo n k a ta lo g e t... R ig ss a m ta le r fr a d a n sk e F y r R u d e k u v e r te r R u d e k u v e r te r t i l L y k te le g r a m m e r... S k o le b ø r n i D a n m a r k o g F in la n d, U d v e k s lin g a f B r e v e m e l l e m... S o m m e r t id... S p a r e o b lig a tio n s b ø g e r, F o r h o ld so r d r e r v e d r... S to p fo r n y e A b o n n e n te r, A n g iv e ls e n i In d e n r ig sk A v isfo r te g n e lse. S to r e N ø r lu n d C en tra l n e d l a g t...:... S v a r k u p o n e r... S æ rlig e D a g sste x n p le r... T a k s e r in g a f B r e v te le g r a m m e r... T e le fo n fo r b in d e ls e m e d A la s k a... B a h a m a Ø ern e. B r a s ilie n... C u r a e a o... Ir la n d ( E i r e )... I t a l i e n... J u g o s la v ie n.... P o le n... - P o r tu g a l... P u e r to R ic o... R u m æ n ie n... S a n S a lv a d o r U n g a r n Ø s tr ig... T e le fo n tr a fik m e d U d la n d e t... T e le g r a f o g T e le fo n, F o r h o ld so r d r e r i C ir k u læ r e sk r iv e lse e lle r -te le g r a m a n g. T e le g r a m m e r p a a L y k ø n s k n in g s b la n k e t i F o rb. m ed N e d e r la n d e n e. T e le g ra m tra fik m ed U d la n d e t... T je n e s te s a m ta le r T r y k sa g e r fr a R in g s te d A n d e ls F je r k r æ sla g te r i i u k u v e r te r e t S ta n d. T r y k sa g e r fr a S y g e fo r sik r in g sfo r e n in g e n S jæ lla n d... T ø jstr u p C en tra l n e d la g t... V a lg a v is ( V or T id ) fr a A a lb o r g S t if t s t id e n d e... 11, 34, 36, 37, 39, 95, 99, 107, 7. i , , , 77, 101, , 35, 36, 37, 39, 73, 95, 99, 101, 103, , 11, 19, 35, 5. 7, 103, , 7, 39, 73, 83, 89, 95, 107, I I, 11, 7, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 71, 77, 83, 101, 117, 19, 141, 143. I I, 15, 19, 34, 36, 37, 71, 81, 85, 95, 1, , 15, 1, 7, 34, 35, 36, 37, 38, 39,? 1, 81, 83, 85, 93, 95, 107, 1, 1, 5,

5 V a n d e l, R e t te ls e v e d r. T e le g r a fe k s p e d itio n e n i... V a r e p r ø v e fo r sen d e lse r fr a o g t i l P r iv a tp e r s o n e r...» V e jle d n in g v e d T e le g r a m in d le v e r in g e n o g S a m ta le e k sp e d itio n o n ' V æ rlø selejren, F o r se n d e lser t i l... Z o n e fo r te g n c lse fo r I ta lie n, F o r e lø b ig , 9, 37, 39, 77, 89, III. Den indre Tjeneste. A d r e sse k o r t, F r e m g a n g sm a a d e n v e d R e v is io n s k o n to r e ts P a a ta le a f F e jl o g M a n g ler v e d j 4 0. A d r e sse k o r t t i l L u ftp o s tp a k k e r t il U d la n d e t sk a l v e d læ g g e s V æ r d ib u n d e t... j 1. A lrø, U d v e k s lin g s s ta tio n m. m. f o r A r k iv sa g e r s I n d s e n d e ls e... 9, 5 1. Avisvæsen. A v isa n m e ld e lse r s In d s e n d e ls e t il R e v is io n... j 118. A v is o m d e lin g sk a r to te k v e d P o s t e k s p e d itio n e r... E n g e ls k e A v ise r, H o v e d b e s tillin g e n p a a (se sa m m e E m n e b e te g n e ls e u n d e r I I ) j 118. F o lk e b la d e t fo r V e je n, B r ø ru p, H o ls te d o g O m eg n, F o r se n d e ls e i U d g iv e r k o r s- b a a n d a f... j 4 1. Ik k e -b e ta lte A v isr e g n in g e r, F o r h o ld so r d r e r v e d r... j 9, 9, 4 0, 4 1, 107, 19. In d d r a g e ls e a f a n m e ld te A v is e r... i 4 0, 9 3, 7. J y d sk e T id e n d e, F o r se n d e ls e i U d g iv e r k o r sb a a n d a f j 4 1. K o ld in g F o lk e b la d, F o r se n d e ls e i U d g iv e r k o r s b a a n d a f K ø b e n h a v n, F o r s e n d e ls e i U d g iv e r k o r s b a a n d a f... j 4 1. N o r d isk M e d ic in, A b o n n e m e n t p a a... I 19. N u m m e r p o r to e n v e d P o r to r e g u le r in g T ilm e ld in g a f A v ise r, d er tid lig e r e h a r v æ r e t o m d e lt a f U d g iv e r e n, m a a m o d ta g e s m e d F o r b e h o ld U d e n r ig sk A v is fo r te g n e ls e p r. 1. J a n u a r V e n d sy s se l T id e n d e, F o r s e n d e ls e i U d g iv e r k o r s b a a n d a f V e s tk y s te n, F o r se n d e ls e i U d g iv e r k o r sb a a n d a f... I 77. B r æ n d s e ls in d k ø b , 71. C o ll n il, c o ll e j o. 1. m a a ik k e b e n y tt e s, A n g iv e ls e r n e D a lb y C en tra l, U d v e k s lin g s s ta tio n m. m. f o r... I 4 0. D a n sk e B r ig a d e, D ir ig e r in g a f A d r e s se k o r t o g P a k k e r t i l d e n... [ 4 1, 1. D a n sk R a d io -H jæ lp e fo n d, T a k f r a... I 7. D r iftsin d tæ g te r o g D r if ts u d g if t e r... 9, 1, 4 0, 4 1, 5 1, 8 3, , 19, 141. F a b je r g r ig tig P o s t a d r e s s e F a llin g, U d v e k s lin g s s ta tio n m. m. f o r... ' 4 0. F r it D a n m a r k o v erg a a r t i l a t v æ re M a a n e d s b la d... i 1. G a v e p a k k e r t i l T y s k la n d ,. G iro- o g U d b e ta lin g s k o r t (F o rm. S )... j 71. G r æ n se k o n tr o lsta tio n e n b e tr a g te s so m A d r e s s e s ta tio n v e d a n k. u d e n r ig sk e S a m ta le r I 4 1. G u d u m V e stj. r ig tig P o s t a d r e s s e H u n d s lu n d, U d v e k s lin g s s ta tio n m. m. f o r... J 40. H v a m, S o r te r in g a f P o s t t i l In d s e n d e lse a f F rim æ rk er t i l S a lg sk o n to r e t fo r F r im æ r k e s a m le r e In d sk æ r p e lse a f e lle r O p m æ r k so m h e d e n h e n le d t p a a B e s te m m e ls e r n e a n g.:... A fste m p lin g a f F o r se n d e ls e r A n g iv e lse a f S e n d e tid o g M o d ta g e tid fo r T e le g r a m m e r p a a in d e n la n d s k e F jern - s k r iv e k r e d s lø b B e h a n d lin g e n a f B r e v p a k k e r m. v. t i l U d la n d e t B e h a n d lin g e n a f P I. o g P O. F o r s e n d e ls e r G irerin g er fr a P o s tk o n to r e r n e s P o s tk o n to t i l P o s tk o n to K r y d s n in g a f C h e c k s... f * - T e g n e t fo r R e t te ls e u n d e r F je r n s k r iv n in g e n

6 K a ss e b e h o ld n in g v e d B r e v sa m lin g s ste d e r, P o stin d le v e r in g s ste d e r, O p g ø relsen a f d en f a s t e... L U n io n p o s t a l e... L u ftp o s tb r e v e fr a d a n sk e F r iv illig e t il b r itisk e o v e r s ø isk e S t y r k e r... L u ftv æ r n e ts L e d n in g sfo r b in d e lse r m. v., R e g n in g e r v e d r... L u k k e t a f P o s t v æ s e n e t, K læ b e s tr im le r... L y r a, D ir ig e r in g a f T e le g r a m m e r v i a... L y sfo r b r u g e t i K o n to r lo k a le r... L ø n n in g sb e lø b t il J e r n b a n e sta tio n e r u n d er T y p o g r a fstr e jk e n, U d s e n d e ls e a f... M ø n ster T id e n d e, o v e r g a a r t il H a lv a a r s a b o n n e m e n t... N o r g e, D ir ig e r in g a f T e le fo n tr a fik t i l... N o r g e, P O.-B r e v fo r s e n d e lse r f r a... N o rsk e B r ig a d e, D ir ig e r in g a f F o r se n d e ls e r til d e n... N y V e r d e n æ n d rer T ite l t i l V a a g n o p... N ø d r e g is te r n u m r e t il a lm in d e lig e P a k k e r... N ø rre N iss u m r ig tig P o s t a d r e s s e... O m d e lin g stid e r i L a n d d istr ik te r n e, R e t te ls e t i l... P a k k e r, A n fø r e lse a f A d r e sse d ir e k te p a a... P a k k e r fr a D e n D a n sk e B r ig a d e, B e h a n d lin g e n a f... P a k k e r fr a U.S.A. o g C a n a d a m.... P a k k e r m e d B æ r fr u g t... P a p ir a ffa ld, P r ise r p a a P I., B e h a n d lin g e n a f u in d lø s te... P o sta d r e ssered e A v ise r, K a r to te k k o r t v e d r. o m d e lte... P o s t - o g T e le g r a fa d r e s s e b o g e n... P o stsa g sp a k k e r s B e fo r d r in g u n d e r I s s it u a tio n e n... R a tio n e r in g sk o r t o g -m æ rk er... R ig s te le fo n tje n e s te n, F o r e n k le t E k s p e d itio n sg a n g i... S a m ta le k u p o n e r, U d v e k s lin g e n a f... S k æ rb æ k p r. T a u lo v, F o r se n d e ls e r t i l... S o m m e r tid i D a n m a r k... S p a r e o b lig a tio n sb ø g e r, n y e K o r t t il N o te r in g a f b o r tk o m n e... S ta tis tik o v e r a lm in d e lig e B r e v fo r s e n d e ls e r... a n k o m n e in d e n la n d s k e P a k k e r A v is e r... O p h o ld stid e r fo r T e le fo n s a m ta le r... R ig ssa m ta le r i M aj, Æ n d r e t O p ta g e lse a f... T e le g r a f- o g T e le fo n a p p a r a te r... S t a t is t ik v e d r. R ig s t e le f o n e n... T e le g r a m m e r p r. F je r n s k r iv e r, K v itte r in g fo r M o d ta g e lse a f... T y s k e V æ r n e m a g tsa fd e lin g e r s P o s t, D ir ig e r in g a f t id lig e r e... U d fø r se ls tilla d e lse r, A tte s ta tio n a f R e tte ls e r i U d fø r se ls tilla d e lse r o g -a tte s te r, I n d s e n d e ls e a f... V a r e p r ø v e fo r sen d e lse r t il U d la n d e t... V æ rd ip a k k er fr a U.S.A. o g C a n a d a, R e g iste r n u m m e r i grøn F a r v e p a a , , , IV. Organisations- og Personelforhold. A n sø g n in g e r o m A n sæ tte lse so m A s s is t e n t m. v... i 7. A n sø g n in g e r o m F o r fly tte ls e m. v B e stillin g s tillæ g t i l M ed h jæ lp ere o g A s s is te n te r v e d F o rstæ rk er- o g R a d io s ta tio n e r n e. 43. B ø r n e tillæ g C y k le g o d tg ø r e lse n til P o s tm e s tr e m. fl., Æ n d r in g a f C y k le g u m m i t i l L a n d p o s tb u d p e r s o n a le t... 1, 81. D a n sk P o sifo r b u n d s K o n g r e s m. m., T je n e s te fr ih e d i A n le d n in g a f Side*

7 E k str a b u d e p a a L a n d p o str u te r u d e n fo r L ø n s a ts sk er fr e m tid ig u d e n sæ r lig U d g if t s o rd re, G o d tg ø r e lse n t i l... E k s tr a k o n to r ist, M in im u m sa ld e r e n fo r A n ta g e ls e s o m... E le v e r, A n ta g e ls e a f... E le v e r n e s te o r e tis k e U d d a n n e ls e... E r sta tn in g sfr ih e d fo r T je n e s te d en 3 0. A p r il F e jltæ llin g s g o d tg ø r e ls e... F e r ie k o r t... F e r ie lo v e n... F e r ie o r d n in g e n fo r læ n g e s, D e n m id le r tid ig e F o r b e d r in g a f... F erieo rd n in g fo r C e n tr a lb e sty r e r e, P o s te k sp e d it orer o g B r e v sa m le r e... F o lk e tin g s v a lg e t, L a n d p o stb u d e n e s U d g a n g s tid D a g e n e f t e r... F o r te g n e ls e o v e r L a n d p o stb u d e n e m. fl. o g L a n d p o s tr u te r n e... G e n era ld irek tø ren b o r t r e j s t G o d tg ø r e lse n t il B r e v sa m lin g s ste d e r (o m d a n n e t 1/ ), R e g u le r in g a f... G r æ n se p o stfo r r e tn in g e r, B e s tillin g s tillæ g f o r... H o n o r a r e r In sp e k tio n a f P o ste k sp e d itio n e r, In d b e r e tn in g e r o m... K o n to r tid e n fo r R ig s te le fo n e k s p e d itio n... K u r su s o g F a g p r ø v e r... L a n d s tin g sv a lg e t, L a n d p o stb u d e n e s U d g a n g s tid D a g e n e fte r. N a t p e n g e. N y n u m m e r e r in g a f P o stb u d p e r s o n a le O p g ø relse n t il S k a tte m y n d ig h e d e r n e v e d r. P e n s i o n i s t e r... O vera rb ejd e i P o s ttje n e s te n i J u le n 1947, G o d tg ø r e lse f o r... O v era rb ejd sp en g e o g V ed erla g fo r m is t e t F r id a g... P e n sio n e r, O m b ereg n ed cv... P o sto m læ sn in g, B e s tillin g s tillæ g fo r T ils y n m e d... R e g u le r in g s tillæ g... R e g u le r in g stillæ g til l o ste k s p e d itø r e r o g B r e v s a m le r e... S te d tillæ g ssa ts e r n e, Æ n d r in g i... S tillin g e r o p r y k k e t i h ø je re L ø n n in g s k la s s e r... S æ rlig e Y d e lse r, F o r h ø je ls e a f S a ts e r n e f o r... T e k n is k e L æ r eb ø g er ik k e t il S a lg fo r p r iv a te K ø b e r e... T e le g r a fe k s p e d itio n e r m ed A b o n n e n tb e tje n in g i S ø n d e r jy lla n d m. v., Æ n d r e t G o d t g ø r e ls e f o r... T illæ g s b r ø d k o r t T illæ g s sæ b e k o r t... T je n e s te fr ih e d d e n 1. M a j... U n ifo r m sg e n sta n d e, B e h a n d lin g m. m. a f... U n ifo r m s g e n sta n d e, L e v e r in g a f... U n ifo r m s g e n sta n d e s A fle v e r in g m. v. u n d e r M ilitæ r tj e n e s te , , 4 5, , 43. 7, , , 4 4, , , 19, 9, 4, 4 4, 8 5, , 1. 1, 7, 17, , , , , , 4 4, , 11. 1, , 11. 4, 4 3, 4 5, 101, 103, V. Tryksager og Materiel. A v is o m d e lin g s k a r to te k k o r t... B r e v k a s s e r E la stik sa d le r s I n d s e n d e ls e t i l V æ r k s te d e r n e... E m b a lla g e tilh ø r e n d e D.D.P.A., O p g ø r e lse o v e r... E m b a lla g e t il S te m p e ls v æ r te, A n ilin fa r v e e t c., I n d s e n d e lse a f... F a r v e b a a n d t i l S k r iv e m a sk in e r... fe r ie m æ r k e r... F o rm. F. 3 4 æ n d r e t... F o r m. U. 19 æ n d r e t... F o r te g n e ls e o v e r L a n d p o stb u d e n e m. fl. o g L a n d p o s tr u te r n e... F r ig ø r e ls e s m id le r... ' , 1. 17, , 1, , 99,

8 F r im æ r k e h e fte r k a n a tte r r e k v ir e r e s F r im æ r k e jo u r n a l fo r I n d le v e r in g s tje n e s te n (F o rm. B. 5 ), L e v e r in g a f.... F r im æ r k e p a p, I n d s e n d e ls e a f G a d e fo r te g n e lse fo r d e t k ø b e n h a v n sk e P o s to m r a a d e.... I n d b e r e tn in g o m F æ r d se lsu h e ld, N y e F o r m u la r e r (E. 33 o g E. 34) v e d r J u le m æ rk e t K u r v e tilh ø r e n d e S ta ts fæ n g s le r n e, I n d s e n d e ls e a f... s 4 7. M a a n e d sr e g n sk a b e r n e...! 4 7. M ap p er t i l O p b e v a r in g a f H o v e d b e h o ld n in g a f F r im æ r k e r P a p ir g a r n t i l O p b u n d tn in g, M a n g el p a a P o st- o g T e le g r a fa d r e sse b o g e n 1946 u d s o lg t P o st- o g P a k sæ k k e i J u le p e r io d e n...! 9, 118. P o st- o g T e le g r a m ta k s tta b e l (B e t. 4), N y U d g a v e a f P o stsæ k k e, O p tæ llin g a f... 47, R e g iste r n u m r e t i l a lm. P a k k e r, L e v e r in g e n a f... I 1. R e g n e m a sk in e r m. m., P r ise r p a a E f t e r s y n a f R e k v isitio n e r p a a F r ig ø r e lse sm id le r e t c , 90. R e x V æ g te n e, P r ise r fo r E f t e r s y n a f...! 4 7. R ig ste le fo n k a ta lo g e t m e d S æ r u d g a v e r... 0, 81, 99. S te m p le r o g S te m p lin g s m a s k in e r Sirle VI. Postgangen. A. Indlandet. S t a t s b a n e r n e 9 7, 9 8, 103, 108 1, 118, 1 P r i v a t b a n e r n e : F r e d e r ik sh a v n S k a g e n H e lsin g ø r H o r n b æ k G ille le je H ille r ø d F r e d e r ik sv æ r k H u n d e s t e d H ille r ø d G ille le je , 141 H ille r ø d ' T i s v i l d e le j e ,1 4 1 H jø r r in g L ø k k e n A a b y b r o M a ria g er F a a r u p M a rib o R ø d b y H a v n M a s n e d su n d K a l v e h a v e , 108 N y b o r g S v e n d b o r g R a n d e r s H a d s u n d V o d s k o v Ø s te r v r a a B. Udland. E s b je r g H a r w ic h J u le p o s te n til o v e r s ø isk e L a n d e 0 C. Luftpostruterne... 47, 8 D. Andre Meddelelser. S o m m e r k ø r e p la n e n s I k r a fttr æ d en S æ rlig F a s ts æ tte ls e a f P o s t g a n g e n K r is ti H im m e lfa r ts d a g m. v T ilb a g e k a ld e lse a f K o n to r e r n e s B e m y n d ig e ls e til F a s ts æ tte ls e a f P o s tg a n g e n p a a J e r n b a n e r n e... 47

9 VII. Posthuse og Telegraf stationer. A. P o s t k o n t o r e r o g T e l e g r a f k o n t o r e r. E s r u m G r a a ste n H o f... 48i H a v n d a l la d le v e r in g s p o s tk o n to r , 1 V ir u m B. P o s t e k s p e d i t i o n e r. A a lb o r g A n h o lt B y A n h o lt H a v n B a n g sb o L æ s ø B e d s t e d... 8 B e d s te d T h y... 8 B r ø n d b y S tr a n d... 7 F a b j e r g G u d u m V e s tj H ø v e l t e N ø r r e N is s u m S k ib b ild... 8 T ir str u p Ø stj... 1 V e ste r ø H a v n Ø ste r b y L æ s ø C. B r e v s a m l i n g s s t e d e r o g P o s t i n d l e v e r i n g s s t e d e r. A a lb o rg ( i A a r h u s _ _ _ B a n g s b o L æ s ø B r ø n d b y S tr a n d... 7 F a b j e r g G u d u m H o r s e n s H v id o v r e N o r d... 1 I s l e v... 0 M ø n s te d... 1 N ø rre N i s s u m S k æ r b æ k S n o g e b æ k S to r e -A lm e g a a r d sle jr e n , 0 S u n d b y T h y S v e n d b o r g S ø n d e r N is s u m T h u r ø T u r ø V e r n in g e... 7 V e ste r ø H a v n V ib o rg V ir u m Ø la n d Ø s t e r b y D. Telegrafekspeditioner og Telefon-Centraler. A n h o lt B y A n h o lt H a v n B e d s t e d... 8 B e d s te d T h y... 8 B je r g e h u s e... 1 B r e g n in g e Æ... 8 H a r r id s le v... H ø j e n O m m o l... 1 S d r. N i s s u m... 1 S tr ib... 1 S ø b y... 8 T h u r ø T r a n d e r u p... 8 T u r ø V e j b y E. S p e c i e l l e R a d i o s t a t i o n e r. K o r sø r R a d io F. M i d le r t id ig e P o s t h u s e o g T e l e g r a f s t a t i o n e r. P o s tk o n to r p a a F.D.F. s L a n d s le jr v e d A a r h u s P o s tk o n to r p a a K ø b e s tæ v n e t i F r e d e r ic ia P o s tk o n to r p a a N o r d isk F r im æ r k e u d s tillin g, K ø b e n h a v n K P o s tk o n to r p a a K.F.L T.K.-S p e j d e r n e s L a n d sle jr v e d M id d e l fa r t P o s tk o n to r v e d D e n D a n sk e B r i g a d e i T y s k la n d Som m er postekspeditioner. E s p e r g æ r d e H u m le b æ k S n e k k e r s te n Brevsam lingssteder og P os/indleveringssteder. F a n ø B a d H e n n e S tr a n d R a a g e le j e V e jr s S tr a n d Telegraf ekspeditioner. F a n ø B a d... \ 4 8 VIII. Opslag af ledige Stillinger. P o s tm e s te r s tillin g e n : H e lle r u p H e r n in g iq Q H edehuset!. QQ

10 V ir u m... K o n to r c h e f i G e n e r a ld ir e k to r a te t J e r n b a n e p o s tm e s te r... T e le g r a fin g e n iø r a f 1. G r a d.... P o s t- o g T e le g r a fk a s se r e r... T e le g r a fin g e n iø r a f. G r a d.... E k s p e d itio n s s e k r e tæ r... S ta tio n s le d e r O v e r k o n tr o lø r... 7, 5, 3 0, 4 9, P o st- o g T e le g r a fk a s se r e r.. 5, M a te r ia lfo r v a lte r... F u ld m æ g tig i G e n e r a ld ir e k to r a t e t... 5 P o s tfo r v a ite r v e d P o s te k s p e d i- 4 9 tio n i A a r h u s K o n tr o lø r 7, 5, 3 0, 4 9, 7 7, 9 5 T e le g r a fin g e n iø r a f 3. G rad 8, T e le g r a fm e s te r a f 1. G r a d.. 5, 49 K o n s tr u k tø r a f 1. G r a d P o s tfo r v a lte r v e d P o s t e k s p e d i tio n 6 i A a lb o r g P o s tfo r v a lte r v e d P o s t e k s p e d i tio n 4 i A a r h u s O v e r a s s is te n t.. 8, 5, 3 0, 4 9, 7 7, , 108, 9 T e le g r a fm e s te r a f. G r a d K o n str u k tø r a f. G r a d... 5 M a s k in m e ste r a f. G r a d... 5 B e s t y r e r a f S o m m e r p o s te k s p e d i t i o n P o s t v a g t m e s t e r.... 5, 3 0, 9 3, 108 K o n str u k tø r a f 3. G r a d , 101 O v e r m e k a n ik e r P o s tb u d fo r m a n d... 6, 3 0, 49 78, 9 3, 108, 9 M ek a n ik er a f 1. G r a d , 9 L in ie m e s te r , 9 P a k m e s te r fo r m a n d 11, 6, 30, , 78, 108, 9 M ek a n ik er a f. G ra d.. 6, 49, O v e r p a k m e ste r , 6, 3 1, 9 M on tør a f 1. G rad 11, 0, , 9 M o n tø r a f. G r a d IX. Personalia. A a b e n h u s, R., F r k..., A a b e r g, M. E. J... A a e n, J. J., F r k... A a g a a r d -J e n se n, S. G... A a g e s e n, E. J... 4 A b r a h a m se n, P A d a m se n, E. K... A g e r h o lm, H. A , 5 6, 6 9, 8 A g g er, P. V A g g e r h o lt, A. F. V A h lstr ø m, E. T. V A h r e n k ie l, K. E A k se lb o, E..., 5 A lb e r tse n, A. 0. H... 6 A lb r e c h tse n, C. F. V... 84, I., F r k... 0 A lla r p, G. A., F r k A n d e r sen, A... H O, A. A , A. C , A. C , A. C... 76, A. D..., A. E. E. G... 18, A. J... 55, 6 9, 8, A. K , A. K. M., F r k... 63, A. K , A. L. E , A. M., F r u..., 106, A. P... 5, A. P... 78, A. P... 81, A. P , A. P. K... 6, A. S..., B. E... 6«), B. H... 8, B. K ,, B. M... 7, C... A n d ersen, 0. I1' , C. J ,, C. O. M..., C S, 0. T. D., C. V ,. 0. V.., E., F r k , E.!>., F r k , E. J ,, E. K, F r k , E. L., F r k... 63, E. S. A , 144, F......, G , ( i. P. A ( i T. H , H......, H , H , H. B......, H. D., F r u , H. E , H. E , H. E. S.... H. I , H. M. M H. P......, H. P , H. R , H. V...5 5, 5 6, 6 9, 8, I., F r k , I., F r u......,.1..., J..., J., F r u......, J. E. N......,.1. M. S.., J. R... -, K S id o A n d e r sen, K. A... 1, 56, K. A... 78, K. A. K., F r k... 6, K. B... 1, 5 6, K. E , K. E... 3, K. E... 3, K. F. V. V , K. H , K. H..., K. H..., K. M., F r k... 6, K , K. S... 8,, K. S , 6 9, 8, L. M. N F r u..., L. P... 64, L. P..., M., F r k..., M. R, F rk , N... 1, N. G. J. R N. H... 3, N. H. I ) , N. H. M... 10, N. L , O. A..., O. E , 109, O. F..., O. J F r k... 64, O. K... 5, P... 64, S..., S... * 6 0, S. A..., S. A ,, S. A... 3, T......, T. A., F rk..., 7, U... 0, V...

11 A n d ersen, V. E. H... : j B e n tse n, S. A B r u u n, E. L..., V j B e n tz e n, B. C. L... 5 J, N. W..., V. R. A j B e r g, B. J., F r u B r ø g g er, P..., V. S !, E. E... B u c h, H. Z W R.. 1 4, 0, 1 3 4, E. K., F r u... B u c h h o ld t, H. V. R... A n d erso n, E., F r k , M. P 16 A n d e r sso n, A. P... B e rg m a n n, A. E., F r k... 63, G. U., F r k B e r te ls e n, C. J , L. H , J... 50, S., F r k..., J. C A n d r e a sen, H. M... 69, L. C., F r k , K. G. F..., B e r til, O 76, P B e r th e ls e n, A. G..., A n d r e a sse n, E. I.,1F r u... 3, 74, R. B., F r k... A n d resen, A..., C... 67, H... 18, S A n k er-m ø ller, A., F r k... A n to n s e n, K. P... 5 A r b ø l, L. V. A , A rild se n, E., M., F r u A r n sk o v, V. V A rp e, F. C..., 74 A r v id se n. H B je r r in g, M. L., F r k A s k fe lt, G., F r k..., 6 B jø r g h e im, J. F., F r k... 8, M. S B jø r k m a n n, E. K., F r k... A sm u s, H. C. G B jø r n, V. K A sm u sse n, K. K., F r u B la n d fo r t, C. E... B u.ciek, G. A... 5 B u n d g a a r d, A..., 87, 14 B u r g w s ld, N. E. H... B u sk, J... 1, 56 B æ k, J... B æ k g a a rd, E., F r u... 6, , P... 55, 69, 70, 8 B e ssm a n n, S. H... 3, 5 7 B æ k k e lu n d, B., F r k B e y e r, T. G... B æ r e n tz e n, S. A. J B ild t, K. F. A B ø g e d a l, F B illg r e n, E. C i B ø g e lu n d -J e n s e n, S : B in d e r, A. P , 6 9, 70, 8 ; B ø g h, O. T. N. S B in d eru )i, J i B ø jse n, H. S., F r k B is g a a r d, T I B ø jstr u p, E. P B je r g, A., F r k B ø ttc h e r, H. VV... 56, N. K... B ø v in g, P. G. A. F B jerre, A. G B jerregaard, J. P. C ] C a lle s e n, J , K. P , 7 4 C arlsen, A. H..., C. C. B..., C. H., F r k..., H...,J. G....,P. M.... O. C. J , 9 0., N. P... C a rlsso n, N. E. F. A sp, K. M., F r u I B lo m, S. E C a r lste d t, G. H. K., F ru A str u p, M. S., F r k... 3! B o c k, C. H C a rste n sen, A. H., F rk A u e, P. J I B o h n, K., F r k j, G. L F rk. A u g u ste n b o r g, G. K j B o lv in g, H..., 8, S... A x el sen; E., F r k B o m, H i C h riisto n, T., F r k..., E., F r u... 7 B o m h o lt, E., F r k j C h r isten sen, A B o n d e, M. E., F r u..., T. A... 3 B a c h, A. C. S B o n n e, A. E. S... 81, B. E... B o r c h, E. J , E., F r k i B o r o h m a n n, V. G... 0!, J. B... 6 B o r k, S. C , 78 B a c h e r, G., F r k... 6 B o r n ø, H. R. H B a c h m a n n, E. K., F r u... 3, J B a c k, I. L. C. 10, 7 9, 6 B o r u p, E. L., F r k B a j;i-n ø rg a a r d, H. E.... 6, N. 110 B a h n sen, W , ( B o s se n, I. M B a k, N. E B a n k e, A B r a m s e n. A. H... B a n n o w, E. T., F r k B r a m s le v, G. E. R B a r sø e, L. H B r a n d t, L. M B a s se, J... 56, N. P. N... 1 B a s th o lm, P. S..., O. M , R. H B r a n s m a r k, G. V... B a u m a n n, R., F r u B r a sk, C. J... 3 B a u m g a r tz, H. L B r e d d a m, R. V... B a u n sg a a r d, 1. K., F r k.. 75 B r eh m er, H. V. L J... B r e ite n b a u c li, E. L., F r u, 87, 9 4 B a v n. H. K B r em er, H. S... B r e m s-p e d e r se n. A., F r k... B e c h, N. K. T , 75 B r e y e n, G. R., F r u..., V B r ig s te d. E B e c k, G., F r k... B r in c h, T... 1?,?,. ). M., F r k... B r o b y, A. O. H. M B e c k m a n n, (_). S. v o n d er R eck e B rock, H. C. C... B e h r en s, L. C. C. B G 0 B rodersen, N. J... B e n d ix e n, 1,. p.. 10 B r o e n g, C., F r k B e n d tse n, V. O.., B r o k sø, E. S B e n g tso n, K. E... B r u u n, B. O A. D., F r k A. E , 7 4 A. H. C A. I. L., F r k... A. K A. M... A. S , 6 9, 8 A. V., F r k B... B B. A., F r k , C., C. E. F..., C. P..., C. R..., I ). E., F r k... 8, E... 11, E..., E., F r u... 7, E... 79, E. A... 6, E. A... 7 K. 50 E. P , 81, E. S..., E. T..., F...., F. P..., G., F r k..., G. L..., G. P., F r u..., H..., H. A

12 C h r iste n sen, H. A. F , H. H , H. J , H. J H. K , H. R , I. M F rk... 63, I. M , J... 55, 6 9, 8, J. C......, J. C , J. E , J. E , J. H , J. M , J. v......, J. P , K , K. A , K. H... 3, 87, K. IC , K. L. T , K. M......, K. V ,, K. V. L... 3, L , L. B , L. E. L F rk, L. K F rk 110, M. M., F r k , N. C , N. E , N. G , N. P , P. E. G , P. M , P. V... 64, P. W ,, O. C. J... 8, O. K , 0. L......, 0. R..., 0. S..., S. L. M... 8, S. 0. B......, S , T..., T..., T...., T. A., F r k , 96, T. V., F rk, V..., V. D..., V. J..., W. W... C h r istia n se n, B. V..., C. F , E., F r k , E. E. H , G. C., F r k......, G. W. T... 7., H , H. A , H. B... 58, H. H... 67, J..., J. A. H C h r istia n se n, J. E ,, J. V. C... 91, K. M , N..., O. H , P..., P. E..., T., F r k , 6 9, 8 C h risto ffersen, K. K... 1, L. E C la u sen, A... 7, B. P., F r k... 87, E. D., F r k..., G. A... 3, J. M , K... 55, K. F..., K. V. C., F r k... 64, N... 63, V , 6 9, 8, W. B... 0 C lem en sen, E. S C lem m e n sen, E. J..., F. G , 79 ( 'rillesen, E C ro n e -L e v in, E., F r u D a la g e r, E. N. A , 106 D a lg a a r d, A... H..., , 87, P. C D a ll, T. N D a m, C. L ,, N. J. N... D a m b o r g -L a r se n, K. H... 84, N. E , T. C D a m g a a r d, A , J. M..., D a n ie lse n, K. M., F r k.. ; D a n n e fe r, H. K D a u r u p, J. J D a v id s e n, A... 7, G., F r k... 63, G. J , 6, J. C D e g e n k o lw, K. J. S D e lf, S. H... 6 D e llh e im, E. V. S., F r u D id e r ik se n, B. A..., C D ie tz m a n n, E. L. G., F r k... 6 D it le v s e n, K. E... D ittm a n n, W. W. E D o d t, C. M., F r k... 6 D r æ b e l, A...8, 74 D v in g e, U. S... 1 D u e, O. L D u n k e r, O. A..., 67 D y g a a r d, C. F. G D y h r, H , 69 D y h r b e r g, M. J... 5 D y r b e r g, I. M., F r u... 7 D ø m ie r, K E b b e, S E g e b e r g, E., F r k... 18, N. H. C... 5 E g e n s e, J. K..., 67 E ile r ts e n, P. S..., E lb e k, V... 1E lle g a a r d, E. B., F r k... ' E lle k ild e, O. J... i E lle y, H... *. E lsin g e r, C. V... E m b o rg, H... E n e v o ld s e n. P. E..., S... E n g e ll-s ta b e r g, H... j E n g e s to fte, B., F r k... B rik sen, A. C. M..., B., F r k..., B. L...» C. L...69,, H. T., F r u ,, I., F r k..., K. K..., P. F..., P. H...,," 69 - P. H..., P. W..., E r n ø, R., F r k... K sp h o lm, V. M...! E s sin g, I... j E v a n d e r, A. L... E w e r tz, A., F r k... F a b r ic iu s, A. C..., F a g t, B ,, F a lk, E. M. W., F r u , O. C. W... F a lk e n b e r g, U., F r k... F a lk e n b e r g -N ie ls e n, S. J... F a x ø e, V... F ic k, A. G. M., F r k... F isc h e r, G. M., F r u... F je ls ta d, W. O... F ly tk jæ r, J. H... F ly v h o lm, R., F r k...5 5, 5 6, 6 9, F o g d e, G. R..., S. M. S... F o g e d, H... F o lk m a n n, J. O... F o r sb e r g, A. H. J... F o ssu m, J. K. J... F o v e r s k o v, E. F. V... F r a n c k, Z., F r k... F r a n d sen, A. L. S., F r k..., E. M., F r k..., G., F r k..., H...,, I. L. I., F r k..., J. M., F r k..., K. O. N..., P. G. D..., T. F..., W , F r a n k, G... F r a n ts e n, B. H. B , 6 9, F r a n z m a n n, J. K... F r e d e r ik se n, A., F r k...5 5, 6 9,, A. K. R..., E. R..., F , I. E., b 'rn..., I. G., F r k..., J. L , 6 9,8,, M. M..., O. M... o / I I I 1I 8 8 ( I 5 8 (i

13 F r e d e r ik se n, T., F r k F r iis, A. A... 10, G., F r k... 3, J., F r u... 63, P F r o m, H. M., F r u... F r o s t, A. J. 6. M., F r k F r o u la n d, P. D... 7 F r ø b e r t, A. P... 5 F r ø s tr u p, F u g ls a n g, J...5 5, 6 9, 8 F iis s e l, G. A. J F ø n s s, J. M., F r k G a a r d b o, J. K... 1 G a a r d h ø je, J. M. J., F r k.... P. I t G a b a, V. R G a m m e lg a a r d, B. E. J G e h le r t, S., F r k G e n sm a n n, H. A G en sn ier, A. P G e r lif, K. A G e r tse n, H. P G ie se, T. V., F r k G in g e, P. B G ja ld b æ k, E. D., F r u G jerm a n, K. V. N G la rb je rg, H. N. J... 1 G la v in d, C. J..., K. J G leeru p, H , 87 G listr u p, B. A. C... G o d tfr e d sen, F (Jom m oaen, O. A G o rm sen, J. P. J G o tfr e d sen, E., F r u G o ttlie b, A. C G ra u g a a rd, K. E... ]Q4 G r e d ste d, T. M., F r k...'.'!!!! G reg ersen, A. J. C., F r k... ' gi?, B... 05, N. G...16, 6 1, 119 G r o th, A. H G r u n n e t, W... G ry n n eru p, A G rø n b ech, A.... j 04. G rø n k jæ r, V. S. M... 55, 109 G u ld a g er, E. C., F r k G u ld h a m m e r, I. I., F r k... 3 G u r e v ite h, E. M., F r u... G y ld str a n d, H. E... G ø b el, C. P G ø te, S. A., F r k H a a g e n s e n, E., F r k... 0 H a a n in g, A... 6 H a g e n, A. C., F r u , S. A H a ld, E. N... 1 H a lm a r, A H a m a n n, B., F r u... 8 i. - u... H O H a m m e r lu n d, I., F r u H a n e y, O. N., F r u H a n g e l, J,»T.. ^ H a n se n, A... jq, A., F r k > A r , 5 6, 6 9, 8. A., F r u H a n se n, F rk., F r k... A. K... C... I 8 4 H ansen., E... 1, 5 6 E., F r k... E. H F... G... G K., F r u L., F r k L. N. G., F r k... M.... N. H S. A T , j A... A. C... H... K L , S... T., F r k A. D... A. J... C. S... E. M... F... Gr... H... J... W.... C., F r k....m., F r k..., F r k... B... B., F r u... B. A F r k... E., F r k... F... F ; , 6 9, I-» F r u... 3 i J.. M. R... N. E.... P. K... S.... s. ". T v. A... 79,. W... W... J. M. B... T... V _, F r u A K. S., F r k M. F., F r k , 6 9, , 6 9, 8, A A A. L... B..., 5 5, 5 6, 69 C., F r k G... G. 1)... H... J... K... M... N. P P P. B P. C S...5 5, 6 9, 8 :. S ,. V W. 3,5 6,6 9,8 7, F r u... 6 K J. M., F r k S ( 1) d l ) A C E K F r k K.. F r k M., F r k M., F r u P.... P P R , 69 F r k F r k :. J :. k l L. B.. F r u :. l. v ;. m :. M F r k :. M. E., F ru.... :. p s ;. V , G.... G., F r k K

14 I a n se n L. T i L. V M., F r u M M. O M. S. T N. « N. L. >S N. O. S N. R O O. B O. M. N O. N O. V......, 58 P , 6 9, 81 P P P. A P. E P. O P. T.. 3 R F r k S. A , 6 9, 8 S. A : S. A S. A. K i... 3 i S. G J S. N. F rk... S. P S. P. H T., F r k. ( I ).. T. F... T. H., F r k... T. L F r k... V., F r k... V... V. B... V. E., F r k... V. E... V. H. S... V. K. E... V. R... H a n s e n -F r iis, A. V... H a r b ild, O. M. A... H a r d e r, A. M., F r k..., E., F r k..., P. O. L... H a r p sø e, R... H a r ta a, A. P... H a s le v, G. B... H a slu n d, S. P... H a u e r s le v, E. L... H a u g, E., F r k... H a iise r, S. M. W... H e d e, H. L..., M... H e d e g a a r d, H. C... H e d e g a a r d -H a n s e n,!. H e e g a a r d, 8. E... H e g n e r, L. J., F r k.... H e id e m a n n, E. A. C... H e id e m a r k, N. M., F rk H e jle se n, H. B H e jse lb æ k, J. A H elra ersen, K. M H e lstr u p, T. B... H e lto v, E. M., F r k H e m m in g se n, E., F r k... H e n d r ic h, L. B., F r u... H e n n in g se n, N. S. G H e n r ik se n, A. I. A., F r k... 16, 91 A. M...7 8, E... 1 E. K. P... 0 E. R. T...5 5, 5 6, 6 9, 8, O. C. w..., S. A..., S. A..., S. A... y_ (j H e r fø lg e, N. V... H e r k ild, A. C... 1, 5 6 H e r lu fse n, G. B., F r k... 3 H e r m a n se n, B , M. K F r u... 6, R. B. K., F r k H e r tz, V. E H e s se lh o lt, K. E H e s se lv ig, E. F... H e ssn e r, V. B... 1 H ilb e r t-h a n s e n, L. E., F r k... i H ild e s ta d, C. A j H ilk jæ r, H. R... 7 H ille b e r g, N. P. N H ille str ø m, A. W. L H ilto n, A. E. A H je r sin g, L. H., F r k... 6, H jo r t, A. S., F r k..., G. V. K... 74, M. 1. H H jo r th, J. K... H jo r th -N ie lse n, H. E... 5 H o ffm a n n, G. N. F H o lc k, H. J... H o ld e r -E r ic h se n, V. J H o ld g a a r d, B. E., F r k H o lln a g e l, G. B., F r k... 0 H o lm, A , A. C... 5, A. P... 6, E. C., F r u... 6, F. V. A... 7, K..., N. L... H o lm b la d, N. E H o lse, H. N H o n o r é -L a r sen, N. A... 5 H o r n str u p, C. G... 1 H o u, M. M., F r u H o u lb e r g, G., F r k H o u m ø lle r, I. L., F r k...6 9, 88 H o v g e s e n, E... 1 H u n d to fte, J. J H u su m, H , 109, L. L... H v id tfe ld t, A. L H v ilb o r g, H. F H y lg a a r d, C H y lle, A. R... H ü n k e m e ie r, T. L... H ø e g, E. B..., E. M. B., F r k... H ø e g, N. P H ø g e lu n d, J. C. A H ø g h, E., F r k... 6 H ø g sb r o, A. B., F r k... H ø j b a n k e, P. F. V H ø je r, B... H ø jg a a r d, X. J...,. 6 9, H ø y e r, K. A. H Ib sen, A. O..., P. B...5 5, 5 6, 6 9, I k a s t, C. rn... Ilb æ k, A. L. M.... I ls le v, A. B... In g ild se n, V... Ip la n d, M. L., F r k... Ir g e n s, K. M... Ise n, A... Iv e r s e n, A. R..., F '. 7 9,, G., F r k.... H. E., F r k..., H. S..., I. K F r u..., R. E., F r k ;... J a c o b s e n, A. W..., B., F r u..., C. M., F r k..., O. N., F r k..., E. C. K..., E. G..., H... i, J. L. H..., K. L. J. V..., K. N. M..., K. T..., N. H..., P..., P. J..., P. J. H..., R. C. M F r k..., S. G..., T., F r k... J a k o b se n, A..., A. J. F..., E., F r k..., E..., J. H..., K. G..., O..., s. A..., S. L... J a n s e n, C. B..., E., F r u... J e n s e n, A..., A., F r k..., A..., A..., A. B... 56, A. E F r k , A. E., F r k..., A. H..., A. H..., A. K..., A. K. E F r k..., A. P..., A. S..., A. V. L..., B I I I I I I I J

15 H. C'., F r k.. B. H., F r u. B. K... B. L... B. O. P.... C... C. ( I I )... C... u... C. A... C. A... C. B... Side 1 Jensen I (II F. K C. K... C. L.. 0. V.... A F r u E., F r k... > K. 7 0 E F r u E., F r k E., F r u E F rk E. A li. B F r k , 81 E. G E. J. M., F r k K. K... E. L. H F r k , 54 E. M F r k....., 144 E. O. W E. R E. V., F r u E. V. B F. H F. S... G. ( I )... G. ( I I )... G. B., F r k G. E F r k.... G. F... G. H. K., F rk. ( i. K... H... H... H., F r k... H. A... H. A... H. A. H... H. C... H. D... H. F... H. H , H. J. N......, 115, H. K , H. M., F r k , H. M , H. M. E , H. P... H. P. R... H. R... H. S , H. T , H. V... H. V... H. V. J , H. W... I. B F r k... I, E..., i. E. M., F r k... F., F r k... N F r k... W. M... F r u..., J. A. L F r u , 9 1,, J. B , 79,, J. H..., J. J... K. B L.. : , M., F r u..., M F r k... M... P... P... P. M... P. V. B... J. S. S... S... V , , 6 9, 8,, F rk. A... A... B... B... E... E , E... F... H... H... H. K... I J... K. A., F r u. M. S., F r u. N. A... S... S... S... V... V. s M , 5 6, 70 P. C. H... C. B F r k... M. K F r k... S id o , , jnsei M. R N. E N. H N. K N. K N. L... N. P... N. P (5 79 N. P. B L. P O. V P P. B P. C P. E... 9 P. E... P. H P. T , 140 P. V... P. V... R., F r k... R. C. L... R. D F r k... R. H. B.. F r k... R. S., F r k S. A... S. A... S -A. H... S. E. E , S. N... S. I t., F r k. S. T... S. W... T... T. B V... V... V... V. G.... V. G..., V. H... V. H... V. H... V. J... V. P W... W..., \... J e n s s e n, I. M., F r k... J e p p e s e n, E. K. R..., G. R., F r k..., H. P. H..., I. R., F r u..., K. M. S., F r k..., K. R... J e p s e n, 0. J..., H. M F r k..., H. N..., J. L. R..., P. T... J e r v ild, C... J e s p e r se n, M.... P... _! J e s se n, A., F r u , 7 0, 81, 5 5,

16 J e s s e n, H... J ø r g e n s e n, F K ir k b ø l, H. E. A... 6, H. N G., F r k... 6 K ir k e b y, E. J..., T F r k..., 109, G. H., F r k... J o o h u m s e n, A., F r k......, K je ld m a n d, H..., M. J......, H..., K. A... 3 J o h a n n e se n, J. A....., H. C K je ld s e n, E., F r k , 5 6, 7 0, 8, M. P......, H. D., F r k... -, J , T. N. J , H. D., F r k , K. M., F r k... J o h a n n se n, E. S., F r k , H. J. L... 74, 0..., J..., H. K , V......, H. P... 5, V. N., F r k... J o h a n se n A. E., F r u......, H. P. E K jæ h r, P. C. V B 1 IO, C H.., J...?,?,, C. H , J ,, H. P P, J. E K jæ r sg a a r d, A. M..., E.. 64, K. A , , 3 E E 78 K. B.. 1IO, O. V... 74, G. U... 8, K. F..., V , H. K. K , K. G , I. A., F r k , K. H. R... 10, O. T , J. E., F r u , K. N., F r k , 144 K la u se n, T. A., F r u , J. F..., K. ü. K K la v s e n, N. B , L , 7 0, 8, 119 K le in, R. V., F r k , 7 0, 8 ---, K , M , K I ll), M. K... K lin g e n b e r g, N. P , K. H , M. P. O..., K. S....., N. P. M , L. V. F , 8 -, P , A. C. J... M A. P L F r k. 64 P.. 79, 6, N. K......, P. J. P... 53, E... 11] ----, , P. K..., E. F. S , 109 J o h n se n, A... 8, R. K., F r k... 88, E. K... III, C. K , R. L... 10, F. V. II E. B , S., F r k..., G , is. A. YV... 75, H. L , 5 6, 7 0, 8 H. E , S. C. M... 6, H. L F r u... 6 M. D , T., F r u H. P... 5 P. E , T. M. Q F rk, H. T... 5, 75, I M , T. V. V... 8, H. W....fo n a sso n, G. U. B., F r k , U. T., F r k..., I. I)., F r k J u h l. H 58 J. M. E..., N. C. N......»4, K lu n c h e r, G. G., F r k K a a, N. K. K... KM). K., F r u... 6 J u n g e, S., F r u K a a r s b ø l, H. W. H..., K. H... J u u l, T. K. H. H K a a tm a n n, C..., L. M. 1)., F r k.. 5 5, 7 0, 8 J y d in g, I. M liir g e n se n, H. F K a ig a a r d, K. H... 10, M. H læ ger, B. B., F r k K a m e d u la, C... 79, N. N. F... 55, O. E., F rk J ø n s s o n, B. W K a r lo b y, H. A. M... 6, P. K. G., F r u lortrensen. A , 8, 1. R..., A., F r k , P. E , 74, V , A., F r k , A. C , K. C., F rk.. 6 K n u d s g a a r d, A. H... 14, A. E., F rk K o ch, F. E , A. E K a r s te n s, K. H... 96, B., F r k , B. M., F r k K a str u p, R. P. S K o k, H. O., F r k , C., F r k K e ith o lm, K. E... C A , C. H K ib sg a a r d, A... K o n d r u p, S. P. S E , E E A 18, E. D. E., F r k , 96 K ie lb e r g, K. O K o r tse n, K. P E T E F rk 1K iib, H. N. N. E K 54, E. M K ir k, C. G. A ' K r a g, U. M., F r k , E. V., F r k......! K ir k b ø l, A. P... 6

17 K r a k e, R., F r k.... 6, A. A... K r e ilin g, V. M , , A , A. K., F r k... K reu tzer, A. C. li., F r k , A.-L. L., F r k..., A. 1) , A. N., F r k... A F.... A. 0..., C. B. R , D. L......, E. I C. A. R... E. M., F r k E..., E. W., F r k C. K..., E. W., F r k F 79 E..., F. H...., 144 E., F r k..., G. K., F r k K \. H. H , H. K ,, 1. E., F r k H. E..., K K. 1., F r k... K L [<:.,)..., K. L......, K. T , 110 E. M. K., F r k..., 1.. T. S IO. P N K >, <) G. L. T.... O. N H., F r k..., P. K H.... R H. A..., S. A H C.., S. L......, T., F r u H. V..., V. A , V. K. L I. H... K r istia n se n, E. H J.... H. L...,r..., K. E....,T..., L 7 0, 8, O. E..., O. S. P..., T. H... 16, V. A... K r isto ffe r se n, A. J. E... 59, J. T..., L. B., F r u... 3 K r o g, I. R., F r k... _, J..., J. A. B K ro g a g e r, B. P... K r o g h, W. H. J K r o m a n n, H J p , T. P... H l K r u h ø ffe r, K. A K vu ger, C. C K r ø y e r, E K u r e, L., F r k K v is t, V. A. A... K æ r b y e, S. A. H K æ stn e r, F. C... K ø n k e, F. K. <L, F r k... L a d e g a s rd, J. H... L a n d, F , 78 L a n d a u, I. M., F r k.... 8, L a n g, V L a n g e v a d, L. A...5 5, 7 0, 8 j L a r se n, A ( HO L a r se n, S. P... 6, T. C. D , T. F... 5, 7 4, V. J. S , V. S... 64, W. H... L a s se n, B. P..., E. M..., H. E..., H. J , 8 6,.T..., M. A , N. P..., T. F..., S. A... L a u r id sen, A. C., F r k..., H. P L a u r itse n, H. M., F r u... L a u r itz e n, J. R., F r k... 3 L a u r s e n, B. K..., C..., D., F r k..., E., F r k...5 5, 7 0, 81, H..., I. K., F r k , J. A , J. C , L. C..., L. 1..., O. K... 3, P. B , P. E. B..., V. S. B L a u s ts e n, L. P L a v g e se n. H L e d, E... L e lid, A. E., F r u. L e ic h t, H J... 1 L e m m e, K. M... J. G L e n s k jo ld, J. A. 16 J. H., F r k I L e th, P J. K 5 5, 7 0, 8, 106 L id b je r g, J. A., F r u , J. P. E 74 L in d, K. M., F r k K., F r k L in d g r e e n, A. 1..., K. G. E... L in d sk o g, I. E., F r u... 6, K. H. D L in d sk r o g, A. S... 56, K. I., F r k L iv b je r g -P e d e r s e n, P , K. J L jø r r in g, H. B... K. L L o m h o ld t, K. J. A K. R L o n d o r f, j. C. P... K. T... L orck -M ad sen v O. F r k M., F r k... ; L o r e n tz e n, B. B., F r k , M , 5 6, 7 0, 8, E.,F r k , M. A , P. C..., 3, 6 9, 87? M. J L o r en zen, A , M. M. G., F r k E. M., F r k... 8, N. A. T , G., F r k..., N. E. D , J..., L u d v ig, G., F r u..., > 9 '... 6^ L u d v ig se n, A. B... L u n d, A., F r u..., A. J... 8,, A. J. C F r u...» A. V..., O. S, P. D..., P. H..., P. V ,, P. V. P. M..., R ,, R. A..., S. A... 50,, S. A. K C. M....., E. Å., F r k... _, H. H..., 3, 8 7,

18 ; L u n d, K. E M ejb o rn, B. V..., L. T... 1 M e jn h o lt, E. V. M..., M... 6, R... 1 i M elch io rs, B. K. E., F r k... 1 ' N e d e r g a a r d, V. L... M en ck e, E. M., F r k N e d e r to ft, F r u..., S. A , M en g, S. A... X edobrow.sk v. ( i. N... L u n d g r e n, G. G. C... NT«lrl»hl. J. M. F r u L u n d h o lm, S. J... 7 M ertz, A. L. E... 6 N ielsen A... L u n d in g, J. K. B L u n d sg a a r d, A..., E. M., F r k... 6 A L u n d ste e n, E. C., F r k L y b e r g, P. F. C... 1 I L y k k e, K. S... jm ich ael se n, H., F r k... A. A. D L y s g a a r d, H... j L ø b er, B. K. C..., H. E... jm ik k elsen, A A. C... A. D L ø h d e, B. K., F r u L o y e, C. E , 74 M a a c k, C. A M aag, G. B., F r k... 3 M a d sen, A. V. W., F r k..., B. S...5 5, 5 6, 7 0, 8, B. S., F r k... 94, C..., D., F r k..., E. H , E. L., F r k... 63, E. V. K... 10, H. H t, H. P. W... 18, J. E., F r k... 75, K F r k..., K. J I, K. V..., K. V..., L., F r k , 110, M., F r k I, M. H...5 5, 5 6, 7 0, 8, M. J. A , N... 16, N. B , , O. A..., O. R , 6 9, 87, R , T. W M a g n u s, H... M a g n u sso n, K. M., F r k... M a lm er, E. L., F r k M a lm ro s, V , M arch er, V., F r k...5 5, 70 M a rcu ssen, B. E. B., F r u... M a r k w a r d t, A. L., F r k... M a r tin s, I. M., F r u M a r tin se n, J. H... 3, N. E... M a r tin u sse n, K. S., F r k M a r x e n, R... M a th ia se n, A. J... 7, E., F r k... 6, J. E., F r k... 6 M a th ie se n, C. A. F... 84, J... 3 M a th ie u, M. M., F r k... 6 M a to r p, P. M M a tth ie s e n, J. V..., M. L M a ttis so n, H M eier, M M e ilb y, V... -, H. F r k... A... 7, 1. K F r u A., F r k..., A. J. P A. F. L E. IX, F r k A. G., F r k..., E. H. C A. H... 0 F J J 3 9 1, H A. L , H. M A. 1,. 1., F rk..., K. N... A. V... 16, M. L, F r u A. V... 1C, V. N F r k... B F r k... 16, S. V... B M o g en sen, B. R. U., F r k B. A....., E. M. F r u B. E... 70, H. H... 87, 109 B. F K. A... B. H P. H I.. F rk... 4 M o lb erg, A. J. A... 0, , H. B C. E. L , M o rten se n, A. S. H... 31, A. V... 1, E F r k... 6 C. V..., E... D. M. ( )... 67, E. R., F r k E , H. J , J. K. S. 5 5, 70, 8, 140 E. A..., K. M... H O R. A. D , 56 -, K. T F. E. E., F r k , 114, M. P., F r k... E. E. I> , 5 6, P E. G , 5 6, P. E... K. H..., T. J E. L. M., F r k..., W. A E. M., F r k K. P., F r u... 6 M u n ch, A. M., F r k E. V M u u rh o lm, S. C. K... i l l E. W F r u '^ 69 F. K... 6 M øller, A F , A. M., F r k F. P. G......,, B. S., F r k G. A. S..., E... G. 1)., F r u... 63, F... 1 G. H..., F. C. V... 5 G. T. G.... G... 75, J., F r u , N. C , O. M , S , S. A , S. H... H... 14, V. E f l..., W. B H. A M ørch, B., F rk H. A. H , B. E., F r u , 8 H. B f l. C

19 H. E... H. G... H. H... H* K H. K.. V ,, 6 9, H. K , 5 6, H. K... H. P. E... H. S... H. T. B... H. V... H. V... H. W... I., F r u... I. B., F r k... T. K.. F r k.., i. s..: ,, J. C. K..., J. F. S ,., J. R..., J. R. V.., K..., K.... K. A..... K. E...., K. E..... K. F...., K. G...., K. J...., K. K..... K. M K. S..., L..., L. G ,7 0, 8,, L. H. E., F r u..., L. K. K.. L. ( ).., L. S. H. M F r k..., M. A. T..., M. B., F r k..., M. C..., M. F..., M. P..., N..., N. A..., N. A..., N. C..., N. C..., N. E..., N. J......, N. K..., N. K..., N. L..., N. M..., N. P..., N. P..., N. P... 69, 110 N ie ls e n, N. P. A , , O..., o..., o. T.... P..., P..., P..., P. E O lese n, K. M., F r k , O ; O lsen, A C. M , D. B , P. F. R , 6 I E. C.. F r k , P. H..., P. H ,, P. H. F..., P. K..., P. M E. K F r k E. M E. M. W., F rk... E. N. C , P. 0..., R _ E N. M., F r u , 106 G. E. O., F r k , R. B H ,, R. H., F rk , H E R. O. H.., S.. F r k...., S. A..., S. A..., S. A..., S. A..., S. A..., S. B.... S. H..., S. K..., S. M..., S. S., F r k., S. s..., T., F r k...., T , , , T. M , 7 0, 8, Y. A , V. M., F r k... 63, V. P. F... 0, V. T... 6, W. G... 1 N ie ls e n -Ø s te r lu n d, A. J N is s e n, A. G J, K. M. K., F r k T. S. A V N o n d a l, H. K., F r k N o r d b o, B. W... 8, N o r d e s g a a r d, J. K N o r d h o lt, P. A. P. H H. H... H. P... H P..., J. E..., K..., K F r k.... K ,, K. A..., K. M..., K. N.... K. V , L. O..., M. A s.... V. ; p. l , p. 0..., P. O. C.... P. 0..., R. r. M F r k..... S... P H7 N y g a a r d, E., F r k..., S. A. V....., S. H..., H. T... 1, 5 6 _-, S. M. C., F r u...,.. J..., V. E... N æ s b o, D. B., F r k , V. G \... N ø d h o lt, O. E., F r k , W N ø r a g e r, E. M. C. P O lu fsen, J. O JN ø r g a a r d, E., F r k... 55, ] 0 9 O m m en, T. A. N , 5 6, E... O tto sen, E. M F r u... 7 I, H. J. W... 8 O tto s e n, E. J. M., F r k !. H. P... 56, -, I. G. F r k O u tz e, G. H , K O v e r b e c k, V. R., F r k..., 0 i, K., F r k... O v e r g a a r d, G. D , V. C..., M... 16, W. P O v e sen H. A. M. A O e c h s le r, N P a a s k e, P..T...1, 5 6, O ffersen. A. J., F r k... 3 P a lle, N. O. A. H... <> 6 4 O le se n, C. G. M P a lm q u is t, J. IC. G... ^, E... P a in e, J... " 71, E. K , 144 P a s t o ft, T. A. V... 9«

20 ' P a u lsen, B. E., F r k... P ed ersen K. L P e te r se n E. T -, F r u H. P... 6 '* K. M F P ed erso n A... <14 K. I ' (17... (17 0 K. V A. H... I, I l l <J., F rk... A. I , 74 L., F r k A. J 84 L, H G. H F r k A. K., F r k... M F r k H A. K. A... M H I l l A. K. A., Frk. 91 M. M H. B : A. M , 3 M. S H. C. T A M MO N I l l 88 N. E H. K. S.... B. M., F r k I l l, 4 N. H H. N B. R... N. P H. R , 7 0, 8 c , 87 N. P H. T... C A C. C o , F r k... C C L C. F , O. T , 5 6, 7 0, J. K., F r k F., F r k...,, P K. YV !) E... P. F E P. K K E. 0. J , 70, P. K. E K F r k I l l --- E. E. E., F ru P. M K. A. V E. H , P. T E. J., F r k P. V , K. E., F r k E. J R. A., F r k... I l l ---- K. F E. K., F r k R. A. S., F r k K. F. 'I' , R. K K. I. L E. P., F r k S K. L E. S. W... S. A K. V n o S. A. J. D I, n o E. V S J 59 G S. T....; 10 M. K. 1).. F rk G. E. H., F rk , 0 T. B. I., F r k N. N G. V O. B , G. V. L F rk T. H O. L. N H T. L., F r k P , 56 H P. A H. C V., F r k P. B H. (J V P. E H. C V. B H. C. S P. M H. L V. L H. L. M V. M i) H. M P e h r so n, O. P P. V... 1, H. N. G., F rk P e lle sso n , H. S... P e r e s, R F rk R. M. I> F rk H. S P erreg a a rd, E., F rk S , H. V. P... P ersso n, S. A S. A J., F r k... S, A, K, I. H., F r k P e te r s e n A S. V I. M., F rk A. F. P T. K., F r k A. G. B T. P., F r k _ A. H W. H. B. M J. C. B... 11!) A. M. J., F r k J. C. C., F r u. 63 A. P. M P o u lsen... J F... 69, 144 A J. F A. T J. H A. V. M J. M B. M., F r k B. J. T HO 8, J. S...!)4 C. A K. A. H , 106 C. E K B D. M., F rk. 6 K B SS 7ft 8 D. M E F r k K. E., F r k... 3 E , 7 0, 8 E. E., F r u K. E E., F r k E. M F r k K. H. E E. G K. K E. H......

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Disposisjon B a k g ru n n - o m s e lv h je lp s g ru p p e r 1 2 -trin n s g ru p p e r

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Frå prosjekt til ny skulekultur K V A F A K T O R A R B I D R E G T I L S U K S E S S F U L L I M P L E M E N T E R I N G

Frå prosjekt til ny skulekultur K V A F A K T O R A R B I D R E G T I L S U K S E S S F U L L I M P L E M E N T E R I N G Frå prosjekt til ny skulekultur K V A F A K T O R A R B I D R E G T I L S U K S E S S F U L L I M P L E M E N T E R I N G Suksessfaktorar som må vere på plass Felles verkelegheitsforståing felles visjon

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

Vurdering av utbyggingsprosjekter

Vurdering av utbyggingsprosjekter Vurdering av utbyggingsprosjekter Kva ser du på? Kva vurderer du? Lønsemd i forhold til kva? Anbefalinger mot framtidige vurderinger - kva synes du er viktig å vektlegge? Kritiske faktorer for et godt

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/ Pleie og omsorgsplan Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/12 2007 De 3 hovedutfordringene Kapasitet Kvalitet Kompetanse Det er 3 hovedutfordringer i sektoren pleie og omsorg i planperioden fram til

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Flertydige lovtekster

Flertydige lovtekster Flertydige lovtekster A v fø r s te a m a n u e n s is d r. a r t. E iv in d K o lfla a th A r tik k e le n fo k u s e r e r p å fle r ty d ig h e t i lo v te k s te r, i k o n tra s t til v a g h e t

Detaljer

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26. Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.januar 2005 1 Undergruppen for økonomi er sammensatt slik: Kristine Breivik,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Lokalitet: OR Tilstand 1. «oppfølging»

Lokalitet: OR Tilstand 1. «oppfølging» HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: OR Tilstand. «oppfølging» Dato: 05.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

SalMar Farming AS Solværet

SalMar Farming AS Solværet MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Farming AS Solværet Tilstand. Dato: 06.08.203 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering og

Detaljer

Lokalitet: Tristein Oppfølging

Lokalitet: Tristein Oppfølging HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Tristein Oppfølging Tilstand 2 26.08.201 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1

Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 Dato: 25.08.201 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Næringsforeningen i Trondheim

Næringsforeningen i Trondheim Næringsforeningen i Trondheim Morten Christensen Medeier Trebetong AS Leder Fagråd Bygg og Anlegg Næringsforeningen i Trondheim Styreverv BNL og EBA NTNU Eksperter i Team Smart Bygging Styreverv 1902-bygget

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Lokalitet: Hosenøyan «Maks produksjon»

Lokalitet: Hosenøyan «Maks produksjon» HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hosenøyan «Maks produksjon» Tilstand 2 Dato: 16.10.201 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

BIM og GIS = buildingsmart i Forsvarsbygg

BIM og GIS = buildingsmart i Forsvarsbygg BIM og GIS = buildingsmart i Forsvarsbygg Frode Faraas, Forsvarsbygg Utvikling Helhetlig eiendomsregister Kart Forsvarsbygg Utvikling Oversiktskart DAK tegninger Terrengmodell Eiendomsgrenser HER Bilder

Detaljer

INDHOLDSFORTEGNELSE. G en n em 100 år E lsa G ress - H a b ib a G ru p p e liv

INDHOLDSFORTEGNELSE. G en n em 100 år E lsa G ress - H a b ib a G ru p p e liv INDHOLDSFORTEGNELSE Side A fb e stillin g a f u n if o rm s g e n s ta n d e... 207 A fh a n d lin g e r om arb ejd erb ev æ g elsen s h isto rie... 115 A k tu elle p r o b l e m e r... 224 A O F en d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett Giuditta Cordero-Moss Internasjonal privatrett på formuerettens område UNIVERSITETSFORLAGET Innhold F o ro rd... 13 O rd lis te... 15 Kapittel 1 Internasjonal privatrett mellom nasjonal rett og harm o

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Kommunalavdeling Teknisk & kultur. Bøkevangen 26. september 2012

Kommunalavdeling Teknisk & kultur. Bøkevangen 26. september 2012 Kommunalavdeling Teknisk & kultur Bøkevangen 26. september 2012 Økonomiplan 2013-2016 (grovt slik jeg forstår den) Rådmannen/politisk opprettholder/øker NAV skjermes - opprettholder Skole skjermes - opprettholder

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE 1 P r o ble m stillin g D et er et gje nta g e n d e pro ble m å la g e gje nn o mførin g er for rør i b y g nin g er. N e d gra v d e rørle d nin g

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

FORSYNINGSSEKTOREN FØR, NU OG I FREMTIDEN

FORSYNINGSSEKTOREN FØR, NU OG I FREMTIDEN FORSYNINGSSEKTOREN FØR, NU OG I FREMTIDEN MIT PROBLEM Hvad er det for en logik, som har præ get og præ ger forsyning sse ktore n? Hvordan løser man de problemer, der er indbygget i den? DET HELT BASALE

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Ledelse i kommunal sektortrender Rådmannsforum 2.februar 2007. Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør, Mandag Morgen

Ledelse i kommunal sektortrender Rådmannsforum 2.februar 2007. Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør, Mandag Morgen Ledelse i kommunal sektortrender og utfordringer Rådmannsforum 2.februar 2007 Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør, Mandag Morgen Introduksjon 54,9% No Mandag Morgen ledernes nye verktøy Ukebrev: Skarpe

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Sikre samfunnsverdier et samspill mellom virksomhetene og NSM

Sikre samfunnsverdier et samspill mellom virksomhetene og NSM Sikre samfunnsverdier et samspill mellom virksomhetene og NSM NSR sikkerhetskonferanse 2006 Kjetil Storaas Hansen Direktør NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Begrepet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS

STRATEGIPLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS R VIDEREGÅENDE STRATEGIPLAN FO OMS OPPLÆRING I TR 17 20 2014 ituasjoner. het gir gode læres Mestring og trygg I Troms er det fortsatt «Tid for mestring!» ettersom I denne planen rettes oppmerksomheten

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer