FORELDELSE AV FORDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELDELSE AV FORDRINGER"

Transkript

1 FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE

2 INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål og begrunnelse s. 16. III. Kilder. Forholdet mellom foreldelsesloven og s. 21. IV. Om foreldelsesreglene kan fravikes ved avtale s Gjenstanden 26 I. Hva der forståes ved fordring s. 26. II. Fordringen og det underliggende rettsforhold s. 27. III. Tinglige krav s. 29. IV. Krav som går ut på unnlatelse s. 34. Kapitel II: 3. Oversikt og alminnelige 36 I. Foreldelsesfristens utgangspunkt s. 36. II. Foreldelsesfristens lengde s. 39. III. Alminnelige forklaringer om fristenes beregning s. 41. IV. Konkurrens mellom fristbestemmelser s. 42. Erstatningskrav. 4. Fordringer på skadeserstatning, ikrl I. Området for ikrl. 28; erstatningskrav i og utenfor kontraktsforhold s. 44. II. Foreldelsesfristens utgangspunkt s. 49 (a. kunnskap om skaden s. 51 og b. om den for samme ansvarlige s. 54). III. Foreldelsesfristens lengde s. 54. IV. Spesiallovgivningen s. 55. V. Ikrl. 28 annet ledd s. 56. B. Andre fordringer. 5. Alminnelige regler om utgangspunktet for fristene etter foreldelsesloven I. I Hovedregelen, fl. 2 s. 58. II. Noen særlige tilfelle: 1. Betingede fordringer, gjensidige forpliktelser s. 2. regnskap s. 3. Løpende mellomværende s. 64. III. Fordringer som oppstår ved misligholdelse: 1. Skyldnerens ytelse uteblir s Forsinket eller mangelfull oppfyllelse s. 3. s. 68.

3 6 INNHOLD 6. De enkelte frister 69 I. Oversikt, særlig om fordringer som foreldes i ti år etter fl. 3. II. Alminnelige bemerkninger om fl. 5.1: 1. Lovstedet omfatter bare kontraktmessige fordringer s Det omfatter ethvert krav som utspringer av de der nevnte avtaler s kontrakter som angår forskjellige gjenstander; tilleggsavtaler, aksessoriske garantier, blandede konti s. 73. Ugyldige avtaler; ratihabisjon s Lovstedet gjelder bare for kontraktspartenes gjensidige fordringer s. 75. III. De enkelte frister: 1. Pengelån s Innskudd i bank eller offentlig kasse s Forvaring s Deponering i gjeldshøve s Fordringer ifølge selskapsavtale s Kjøp, bytte, gave osv s Bruk av fast eller rørlig eiendom (servitutt, leie, lån) s Avtale om opphold, forpleining og fortæring s Transportavtaler s Arbeids- eller tjenesteforhold: privatrettslig s. 85, offentligrettslig s Forsikringsforhold: a. privatrettslig s. 86, b. offentligrettslig s Selvstendige garantier s Vekselfordringer s Sjekkfordringer s Fordring på skatt osv. til stat og kommune og tilbakebetaling herav s Avdrag, renter og andre periodiske ytelser, I. Oversikt. Avdrag s. 93. II. Henter s. 93. III. Periodiske ytelser i snevrere forstand: 1 Oversikt over lovens bestemmelser s Hvilke ytelser omfattes av fl. 4.2 og 5.3 s. 97. Foreldelsesfristene etter disse lovsteder s Fordring i henhold til dom, forlik v. Gjeldsbrev. Kuponger 101 I. Foreldelse av s II. Foreldelse av gjeldsbrevkrav s III. Kuponger s Flere skyldnere. Forløfte. Begress I. Foreldelse av fordringer på flere skyldnere s II. Forløfte: Foreldelse av forløfteforpliktelse Hva der går inn under bestemmelsene om forløfte s III. Foreldelse av regresskrav mellom medskyldnere s IV. Hvilken virkning det har for medskyldnerne at fordringen mot en av dem foreldes: 1. Medskyldnere i alminnelighet s. 2. Særregler for forløfte s Avbrytelse av 10. Oversikt og alminnelige regler I. Oversikt over lovens regler; legislative betraktninger s II. Vis major (force majeure) s III. Betydningen av de forskjellige tilleggsfrister som loven omhandler s IV. Forholdet når der er flere skyldnere; representasjon s V. Avbrytelse og tilleggsfrister etter spesiallovgivningen, særlig ved veksel- og sjekkforeldelse s. 135.

4 INNHOLD Tilleggsfrister, fl I. Svik fra skyldnerens side, fl. 7: 1. Alminnelige bemerkninger om 7; forholdet til ikrl. 28 I Særlig om fortielsens rettsstrid s II. Særlige forhold mellom skyldner og fordringshaver, fl. 8 post 1 3 s III. Den ene parts død, forsvinnen fl. 9 s. 140, Avbrytelse av foreldelsen fra skyldnerens side, fl. 10 I og I. Skyldnerens anerkjennelse av fordringen: 1. Betingelser for anerkjennelsens gyldighet s Anerkjennelsens form; stilltiende anerkjennelse 143. II. Skyldnerens innkallelse av fordringshaverne s Avbrytelse av foreldelsen ved søksmål eller voldgift, 12 og I. Avbrytelseshandlingen: 1. Stevning, forliksklage, skjønnsbegjæring s Innbringelse for voldgiftsrett s II. Avbrytelsens virkning: 1. Fordringen foreldes ikke under saken s Virkningen når saken er avsluttet s III. om foreldelse av domskrav kan avbrytes ved stevning s Avbrytelse av foreldelsen ved begjæring om tvangsfullbyrdelse, fl. # I. Betingelser for anvendelse av denne s Avbrytelses virkning: Foreldelsen utløper ikke under sakens behandling s 160 (betydningen av lovens krav om at forretningen skal fremmes uten ugrunnet opphold s. 160). 2. Virkningen når saken er avsluttet s Betydningen av uttrykket «nektet s III. Virkningen av pålegg om skattetrekk s Foreldelsens avbrytelse ved anmeldelse til skyldneren eller i hans bo, fl. og I. Anmeldelse i skyldnerens bo under offentlig skifte- eller konkursbehandling s II. Anmeldelse til skyldneren selv eller i hans bo under privat behandling 170. Avbrytelse av foreldelsen ved prosessvarsel, fl I. Vilkår for avbrytelsen s II. Fremgangsmåten s III. Virkningen s Avbrytelse av foreldelsen ved anmeldelse til herreds- eller byretten, fl I. Vilkår for og virkning av avbrytelsen s II. Anmeldelsens innhold og form s Kapitel 18. Foreldelsens rettsvirkninger i alminnelighet. Anerkjennelse betaling av foreldet fordring. Frafallelse av foreldelsesinnsigelsen 179 I. Rettsvirkningene av foreldelse. særlig om frafallelse s. 179.

5 INNHOLD II. Betingelser for gyldigheten av anerkjennelse, oppfyllelse eller frafallelse s III. Hvorvidt anerkjennelse osv. kan anses som gave, særlig den kan anfektes av skyldnerens kreditorer eller arvinger s Bettsvirkninger av en foreldet fordring 188 I. Skyldneren kan ikke kreve eventuell motytelse uten å oppfylle den foreldede fordrings tilbakeholdsrett s II. Den gir adgang til motregning, fl. s III Den kan kreves dekket av pant fl. 1 III IV. Skyldnerens berikelse s Prosessuelle spørsmål 194 I. Foreldelsen gjøres gjeldende av dommeren ex officio, særlig i uteblivelsessaker s II. Bevisbyrde og bevisføring s III. Saksøktes uteblivelse s IV. Foreldelsesinnsigelsens plass i domspremissene, særskilt forhandling og avgjørelse om foreldelsesspørsmålet s V. Tvangsfullbyrdelse s Kapitel V: 21. Nye foreldelseslovers anvendelse på eksisterende fordringer 200 I. Fortolkningsregler og bestemmelser i lovgivningen s II. Grunnlovens forbud mot tilbakevirkning s Anvendelse av norsk eller fremmed rett 204 I. Gjenstanden for foreldelse og foreldelsesfristene: 1. Alminnelige bemerkninger om løsningen av lovkollisjoner s Til hvilket lands lov har sin nærmeste tilknytning s Om norsk lov i noe tilfelle krever vedkommende fremmede tilsidesatt s II. Tinglige rettigheter, panterett v. s Avbrytelse av foreldelsen: 1. Alminnelige bemerkninger s Om rettergangsskritt i Norge avbryter utenlandsk foreldelse s Om søksmål i utlandet avbryter norsk foreldelse s Tilføyelser: Oppreisning. Forskjellige tilføyelser 222 Lov om foreldelse av fordringer av 27/ nr. 7, med henvisninger Lov om den alminnelige borgerlige straffelovs ikrafttreden av 1902 nr. 28 med henvisninger 234 Lovxegister 235 Sakregister

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Voldsoffererstatning og foreldelse

Voldsoffererstatning og foreldelse Voldsoffererstatning og foreldelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25.04.12 Til sammen 17 941 ord 23.04.12 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

FLYFORSIKRING. Forsikringsvilkår Av februar 1997

FLYFORSIKRING. Forsikringsvilkår Av februar 1997 FLYFORSIKRING Forsikringsvilkår Av februar 1997 NEMI Norway Energy & Marine Insurance ASA (Tidligere Nefo Fender Forsikring AS) deltar i NORDISK FLYFORSIKRINGSGRUPPE Avløser Alminnelige flyforsikringsvilkår

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010)

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010) Innst. 211 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 65 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer