Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15"

Transkript

1 InnholD bak grunn h E n s i k t inn hold mo ti va sjon og takk Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a F t E n r i s iko v i l l i g k a p i ta l FlyvningEn Får En plass i Folks drøm mer ZEp pe lin, no bi le, luft ski pet nor ge og «hin den burg» Før Fol ket kom i luf ta, kom pos ten gren se spren gen de ny vin nin ger hen ry Ford, do nald w. doug las, willam E. boe ing og glenn l. mar tin den kal de kri gen, romkappløp og jet mo to ren Eu ro pa sam ler seg om Et FEl les Fly pro sjekt air bus k va n t E s p r a n g i ø ko n o m i s k E F F E k t i v i t E t su per so nisk En po li tisk av spo ring ver den har blitt langt mind re FrEmvEkstEn av de na sjo na le Fly sel ska pe ne Før drøm te jen ter om å bli Fly vert in ner En kraf tig øk ning av til bu det alle Folk i luf ta og vanliggjøringen av F ly r E i s E r nå drøm mer jen ter om å bli ve te ri næ rer Et sam men Fall av Fak to rer og hen del ser mer i lom me bo ka, mer Fri tid og lave pri ser ut vi del sen av mar keds plas sen og rea li se rin gen av Et la tent be hov Et ter spør se len Et ter Fly rei ser tok «helt av» på 1990-tal let...44 lav pris inn i re gu lær ru te tra Fikk ver den rundt... 47

2 6Et FlysElskap For FolkEt r E g u l E r i n g av l u F t Fa r t E n i n t E r n a s j o n a lt p r i s k a r t E l l F ly s E k t o r E n d Er E g u l E r E s FriE mar ke der tren ger lo ver og reg ler v E r d i k j Ed E n i E n d r i n g d E s i n t E g r a s j o n o g s p E s i a l i s E r i n g End ret be hov For Fly ty per Fly Fi nan sie rin gen smø rer Fly sal get og veks ten i til bu det F ly p l a s s k a pa s i t E t E n ø k E r i n F o r m a s j o n s - o g ko m m u n i k a s j o n s t E k n o l o g i E n s ( i k t ) F o r a n d r i n g s E vn E...66 salg av rei ser i End ring in ter nett og glo ba le dis tri bu sjons sy ste mer i n t E r n E t t s o m d i s t r i b u s j o n s k a n a l...68 inntektsstyring, til leggs salg og «massemålsøm» g r ü n d E r E n E r g i o g F o r n y E l s E «a new deck of cards» For ny El se og «copy paste» kostnadsledelse Fal len de pri ser på Fly rei ser vekst og For ny El se av Fly Flå ten «k r o n i s k» o v E r k a pa s i t E t En «gif tig cock tail» h ø y ko s ta k t ø r E n E s r E a k s j o n s m ø n s t E r «s t u c k» i F o r r E t n i n g s m o d E l l E n o g i n d u s t r i E n ko n k u r s o g ko n k u r s b E s k y t t E l s E den dy pes te og leng ste kri sen i Fly his to ri En o v E r k a pa s i t E t, F o r n y E l s E o g u s ta b i l i t E t...84 co lor air Et For var sel om at «For and rin ger» også kom mer til nor ge...86 FrEmvEkstEn av kon kur ran se reg ler For Fly sek to ren i nor ge...88 FrEmvEkstEn av sas, den skan di na vis ke «Flagg bæ rer»...89 Eks pan sjon og makt over kun den norsk FlyplasskapasitEt Fra sjø Fly til land Fly den nor ske ut Ford re ren braa thens safe braa thens Er sår ba re og sø ker stra te gis ke løs nin ger sas vi ser in ter Es se og øns ker kon kur ran se vel kom men...98 braa thens styr ker Fi nan se ne og gir gass ko n k u r r a n s E n o m s t o r k u n d E av ta l E n E

3 braa thens For Føl ger lavkostveien, men «stan ger ho det i veg gen» braa thens blir En del av sas Ek si stens grunn la get og FrEm tiden til nor we gi an i spill mu lig hets bil det åp ner seg de gode hjel per ne svært så bil li ge Fly «ElEFantballa» sas øns ker vel kom men med pris kri ger «For nuft og Fø lel ser» ko n k u r r a n s E t i l s y n E t F ø l g E r m E d i s p i l l E t til sy net går til ak sjon og «det hele» av dek kes Fra bra, til vondt, til ver re k u lt u r, F o r n y E l s E o g n ø d v E n d i g h E t sas red des nok En gang av sta ten «s l ø v» k a p i ta l i s m E o g F o r n y E l s E industriutvikling og selskapsbygging Del II selskapsbygging: en for tel ling om opp star ten og ut vik lin gen av nor we gi an air shuttle hen sik ten og li vets rett Fra væ ret av Et al ter na tiv h E n s i k t E n s l ø F t E E v n E opp drag og vi sjon «å gi alle Folk råd til å Fly» En ny het inn på mar keds plas sen o F F E n t l i g i n t E r E s s E E n at t r a k t i v m u l i g h E t F o r l E v E r a n d ø r E r o g a r b E i d s ta k E r E En oppstartmulighet For bakkeoperatøren rør os Fly ser vi ce «l a n d E t» i n v E s t E r E r «Fit For purpose» og at trak ti vi tet F o r a n d r i n g E r o g t i l pa s n i n g E r kon kurs og For ny El se FrEm Fra skyg gen Ek si sten sen tru Es og mu lig he ten åpen ba rer seg For ret nings mo del lens im pul ser og For de len med å byg ge nytt am bi sjo nen om Fø rer kort For jet Fly

4 8Et FlysElskap For FolkEt am bi sjo nen om å mar keds Fø re og sel ge EgnE rei ser am bi sjo nen om å ta plas sen til braa thens am bi sjo nen om å bli ForE truk ket i n v E s t E r i n g E r i F ly v i r k s o m h E t s p E s i F i k k E i n v E s t E r i n g E r o g r i s i ko E n F o r ta p E n t i l ta l E n d E s p E k u l a s j o n Fra pri vat til of FEnt lig sel skap Fly sel skap Er i sin na tur Eid av of FEnt lig he ten v E i va l g o g va r i g E ko n k u r r a n s E F o r t r i n n mo del le ring av «lavkostfabrikken» F o r n y E l s E n av F ly d r i F t FrEmvEkstEn av kjer ne ver di EnE d i g i ta l E F o r r E t n i n g s m o d E l l E r den di gi ta le bu tik ken hvor kun den gjør alt selv in ter nett Er kun dens Fri gjø rer F y s i s k E b i l l E t t E r E n k l E r E F o r m E r F o r b i l l E t t E r, b i l l E t t l ø s t, d i g i ta l E b i l l E t t E r g E o l o g i o g d i s t r i k t s p o l i t i k k rå va rer, dår lig vær og god råd and res og EgnE pen ger lo ja li te ten Er hos EgEn lom me bok kon kur ran sen om kun dens lom me bok kam pen om opp merk som het på den di gi ta le mar keds plas sen «p»-ene le ver godt o v E r p r i s E t o g u n d E r b E tj E n t opp start og til pas nin ger av til bu det bed ring av pro duk tet og Fly ut nyt tel sen Folk Føl ger Fly, og Fly Føl ger Folk lave pri ser åp ner opp nye mar ke der Eks pan sjon For å øke an tal let av gan ger i rush ti den E k s pa n d Er E E l l E r ko n s o l i d E r E? ja takk beg ge de ler k a pa s i t E t s u t n y t t E l s E, s k a l a ø ko n o m i o g «m E r F o r p E n g a» o l j E p r i s E n F o r n y E r F ly F l å t E n Enda len ger ned på kost na de ne

5 stør rel se og Fa ren For at kost na de ne «kry per til ba ke» EktE og tro ver dig «au ten tisk» le der skap «we want the right stuff» «improvise adapt over come» or ga ni sa sjons de sign be ve gel sen Fra pro sjekt til lin jen i t s o m o r g a n i s a s j o n s u t v i k l E r s p E s i a l i s E r i n g o g b y r å k r a t i s E r i n g i n v o l v E r i n g o g d E l E g E r i n g byg gin gen av Et «vin ner team» team iq med EgnE pen ger har grün de ren Full kon troll med and res pen ger kom mer For and rin ger ko m p E ta n s E o g av h E n g i g h E t r E ss u r s av h E n g i g h E t d i s i p l i n E r E r s E l s k a p E t E k spa n s j o n o g v E r d i s k a p i n g F o r v E n t n i n g E n E t i l n o r w E g i a n s v E r d i s k a p i n g in ter na sjo na li se ring ko n t r o l l E n o v E r s t r a t E g i s k E r E s s u r s E r ko s t n a d s E F F E k t i v F ly k a pa s i t E t lang dis tan se kob ler det «hele» sam men om noen år Er det lav kost sel ska pe ne som do mi ne rer Eu ro pa nettverksselskapenes om stil ling set ter Fart på lav kost sel ska pe nes vekst vin ner ne i Et glo balt mar ked vil være ak tø rer med Et glo balt «mindset» industriutvikling og selskapsbygging utvalgte kilder for InspIrasjon og Informasjon bildeliste

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess 42 Trend spotting: R nøkkelen til innovasjonssuksess Tor W. An dre as sen, Ph.D., er professor ved Institutt for markedsføring ved Handels høyskolen BI. Andreassen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole,

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f

Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f 2 Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f industrien tar støyten Andreas Benedictow er forsker ved Gruppe for makroøkonomi i Statistisk sentralbyrå. Han arbeider med konjunkturanalyse

Detaljer

Finanskriser Hva Vet Vi? f

Finanskriser Hva Vet Vi? f 22 fagartikler MAGMA 0612 Finanskriser Hva Vet Vi? f Gernot Doppelhofer er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er samfunnsøkonom (Magister) fra Universitetet

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Fag ar tik kel Bir git Val la Virk som het Barn og Fa mi lie, Stan ge kom mu ne Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Bør bru kerne være fø ren de i ut for min gen

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer