Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n s t a l l e r i n g E k s t e r n e k o n t r o l l e r B i l d e j u s t e r i n g S k j e r m j u s t e r i n g V K o b l e t i l o g s p i l l S t r ø m s p a r e r F e i l s ø k i n g T e k n i s k e s p e s i f i k a s j o n e r S k j e r m m o d i Informasjon om resirkulering 1 av IT -ut st r ikkerh et esielle merknad er om 2 monit orer akningens innh old 2 Inst ruksjoner for inst allering ed legg

2 M Informasjon om resirkulering av IT -ut st y r A cer er m eg et en g a sj ert i b esk y ttelse a v m i lj ø et o g ser på resi rk u leri n g, i fo rm a v g j en v i n n i n g o g depo n eri n g, a v b ru k t u tsty r so m en a v fi rm a ets v i k ti g ste pri o ri teri n g er fo r å m i n i m ere i n n v i rk n i n g en på m i lj ø et. V i h o s A cer er sv æ rt b ev i sst på m i lj ø k ra ften e so m påleg g es v år fo rretn i n g o g prø v er å i den ti fi sere o g lev ere de b este pro du k ten e o g sa m ti di g redu sere m i lj ø effek ten v åre pro du k ter h a r. F o r m e r i n f o r m a sj o n o g h j e l p v e d r e si r k u l e r i n g, b e sø k f ø l g e n d e w e b si d e r : I n t e r n a sj o n a l t : h t t p :/ / g l o b a l. a c e r. c o m / a b o u t / su st a i n a b i l i t y. h t m S ikkerh et S i k k e r b e h a n d l i n g a v st r ø m S i k k e r h e t v e d i n st a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g e r k : F o r di n eg en si k k erh et o g fo r å fo rlen g e pro du k tets lev eti d, les fø lg en de si k k erh etsa n b efa li n g er n ø y e fø r du b ru k er pro du k tet fø rste g a n g. I k k e ta på i n n si den a v m o n i to ren. K u n a u to ri serte o g k v a li fi serte tek n i k ere b ø r åpn e L CD sk j erm dek slet. H o ld i k o n ta k ten (i k k e strø m ledn i n g en ) n år du k o b ler den ti l sti k k o n ta k ten. F o rsi k re deg o m a t h en den e di n e er tø rre. Dette pro du k tet b ø r b a re b ru k es m ed den ty pen strø m so m er n ev n t på m erk ela ppen. H v i s du i k k e v et h v i lk en ty pe strø m so m er ti lg j en g eli g, b ø r du spø rre fo rh a n dleren di n eller det lo k a le strø m selsk a pet. Dette pro du k tet er u tsty rt m ed en k o n ta k t (k o n ta k ten h a r en tredj e j o rdn i n g spi n n e). Den n e k o n ta k ten v i l k u n pa sse i n n i en j o rdet sti k k o n ta k t. H v i s du i k k e får ti l å sette den j o rdede k o n ta k ten i n n i sti k k o n ta k ten, b ø r du k o n ta k te en elek tri k er fo r å få b y ttet u t den fo reldete sti k k o n ta k ten. I k k e b ru k en a da pter i steden fo r den j o rdede k o n ta k ten. I k k e u tsett L CD m o n i to ren di n fo r v a n n eller o g a n dre m i lj ø er m ed h ø y tem pera tu r eller fu k ti g h et, sli k so m k j ø k k en eller sv ø m m eb a ssen g. B lo m sterv a ser fy lt m ed v a n n k a n o g så fo rårsa k e sk a de. H v i s L CD m o n i to ren di n o ppfø rer seg u v a n li g (f.ek s. a v g i r rø y k, lu k t eller b råk er) m å du trek k e u t k o n ta k ten m ed det sa m m e o g ta k o n ta k t m ed den a u to ri serte fo rh a n dleren di n eller et serv i cesen ter. I k k e ta på L CD m o n i to ren di n m ed fi n g ren e eller en h a rd g j en sta n d. U n n g å å sk ra pe den m ed fi n g ren e eller en h a rd g j en sta n d. U n n g å å sk ra pe eller få o lj eflek k er på sk j erm en s o v erfla te. B esk y tt L CD m o n i to ren di n v ed å i n sta llere den på et sted so m er g o dt v en ti lert, fu k tsi k k ert o g fri tt fo r stø v. I k k e i n sta ller L CD m o n i to ren di n i n æ rh eten a v en v a rm ek i lde (f. ek s. o v n er, fri ttståen de v a rm eo v n er, pei ser, sen tra lv a rm ea n leg g eller i so len ). F o r å u n n g å elek tri sk stø t eller å m i ste den, b ø r du i n sta llere L CD m o n i to ren di n på et sted der b a rn i k k e k a n ta på den. S i k re L CD m o n i to ren di n fa st o g fo rk la r si k k erh etsreg len e fo r b a rn, o m n ø dv en di g. N år du i n sta llerer L CD m o n i to ren di n eller j u sterer v i n k elen på den, b ø r du ta h en sy n ti l h v o r m y e so m k a n h o ldes a v k o n stru k sj o n en so m stø tter L CD m o n i to ren o g h v o r j ev n den er. I k k e spru t v a sk em i ddel eller v a n n på L CD m o n i to ren di n eller dek selet. N år du ren ser L CD m o n i to ren, fo rsi k re deg o m a t i n g en v æ sk e tren g er i n n i i n n si den a v L CD m o n i to ren o r eller den s deler. V æ t et ren t sty k k e tø y (so m i k k e lo er) m ed v a n n eller i k k e a lk o h o lh o ldi g v a sk em i ddel fo r g la ss. K lem på det sli k a t det b a re er li tt fu k ti g o g tø rk o v erfla ten på L CD m o n i to ren di n fo rsi k ti g. Det a n b efa les å b ru k e et sty k k e si lk e so m b a re b ru k es ti l å ren g j ø re sk j erm en. 1

3 S p esielle merknad er om L C D monit orer F ø lg en e sy m pto m er er n o rm a le fo r L CD m o n i to rer o g b ety r i k k e a t det er pro b lem er m ed a ppa ra tet: P å g ru n n a v flu o resceren de ly s si n n a tu r, k a n sk j erm en fli m re i b eg y n n elsen. S lå strø m m en a v o g på i g j en fo r å få den ti l å slu tte å fli m re. Du k a n o pplev e li tt u j ev n ly ssty rk e på sk j erm en a lt etter h v i lk et m ø n ster du b ru k er på sk ri v eb o rdet. L CD sk j erm en h a r effek ti v e pi k sler på 99.99% eller m er. Det k a n m edfø re flek k er på 0.01% eller m i n dre (fo rårsa k et a v et m a n g len de pi k sel eller et pi k sel so m a llti d er ten t). N år det sa m m e b i ldet v i ses i flere ti m er i strek k, k a n etterb i ldet v i ses selv etter a t et n y tt b i ldet er v a lg t. N år dette sk j er, ta r sk j erm en seg sa k te o pp i g j en v ed å en dre b i lde. Dette pro b lem et k a n o g så lø ses v ed å slå L CD m o n i to ren a v i flere ti m er. P akningens innh old L CD sk j erm D-S u b si g n a lledn i n g DV I si g n a l ledn i n g (v a lg fri ) V ei ledn i n g fo r h u rti g sta rt S trø m ledn i n g B ru k erv ei ledn i n g (CD) 2

4 Inst ruksjoner for inst allering P l a sse r i n g M e r k : L es si k k erh etsa v sn i ttet n ø y e fø r du b eg y n n er i n sta lleri n g en. I n st a l l e r i n g N år du i n sta llerer L CD m b etra k tn i n g : o n i to ren di n eller j u sterer v i n k elen på den, b ø r du ta dette i F o r å m i n k e g j en sk i n n et på m o n i to ren, b esk y tte ø y n en e di n e o g å si k re b est k v a li tet, b ø r du i k k e i n sta llere m o n i to ren di n i n æ rh eten a v v i n du er eller steder h v o r ly set k o m m er b a k fra. P la sser m o n i to ren m i n st 30 cm fra ø y n en e di n e. Den ø v erste k a n ten på m o n i to ren b ø r b a re v æ re li tt h ø y ere en sy n sfeltet di tt. J u ster b ø y ev i n k elen på b a k si den o g fo rsi den på m o n i to ren sli k a t det er b eh a g eli g å se på sk j erm en. S l i k k o b l e r d u b a se n t i l m o n i t o r e n T a b a sen u t a v esk en o g leg g den på et fla tt b o rd. S ett m o n i to ren ø v erst o ppå b a sen. K o b b a n a k k m o n i n g i n n le sen ti l en på to ren la s sk en. v i h ø a k k k n b a o g m o n i i k k g Du l re t det li er år sen to ren si tter sk eli fa st. S l i k k o b l e r d u L C D m o n i t o r e n t i l e n P C F o rsi k re deg o m a t strø m k i lden ti l P C-en di n er slått a v o g a t k o n ta k ten er ta tt u t. K o b le o g fest b eg g e en der a v si g n a lledn i n g en ti l h en h o ldsv i s P C v erten (h o st) o g L CD m o n i to ren. K o b le ti l strø m ledn i n g en so m si tter fa st på L CD m o n i to ren di n. K o b le strø m ledn i n g en ti l sti k k o n ta k ten. B ru k ledn i n g stråden ti l b i n de strø m ledn i n g en sa m m en m ed D-su b si g n a lledn i n g en / DV I -D ledn i n g en. S m k i P o g L m o n i n lå på strø lden e ti l C-en CD to ren di. ❶ S trø m ledn i n g ❷ DV I si g n a lledn i n g (v a lg fri ) ❸ D-S u b si g n a lledn i n g. 3

5 E k st e r n e k o n t r o l l e r S t r ø m k i O S D P A u t o m a t i A u t o j u i 1 ld e 2 Meny Meny 3 > lu ss 4 < Mi nu s 5 sk st er ng S t r ø m p å / a v G r ø t lys: S t r ø m m en er p å o g no r m a l. O r a nsj e lys: S o v est a t u s i st r ø m sp a r em o d u s. Ut en f a r g e: S t r ø m m en er a v. T r yk k p å d enne k na p p en f o r å k o m m e i nn i O S D. T r yk k en g a ng t i l f o r å g å g å u t a v O S D. T r yk k p å d enne k na p p en f o r v a lg eller j u st er i ng nå r O p å. S D er T r yk k p å d enne k na p p en o g k li k k < o g > f o r å j u st er e lyd en nå r O S D i k k e er p å ( K u n f o r m o d u s llen m ed h ø yt t a ler e). T r k p å d k p p f o r å g å u t a v m a a r O S D p å T r k p å d k p p f o r a t j m a o p t i m p i f a o g k k k u a u t o m a t i r O S D i k k p å yk enne na en nu len nå er. yk enne na en sk er en sk l er e la sser ng en, sen lo ep lsen sk nå e er. 4

6 O B i l d e j u st e r i n g f o r a n a l o g B i ldei n n sti lli n g en e på L CD m o n i to ren di n b le j u stert ti l o pti m a l sta tu s fo r a n a lo g T V fø r den b le sen dt u t. (S e si de 9). H v i s u v i l j u stere b i ldei n n sti lli n g en e etter eg et ø n sk e, k a n du g å fra m sli k : 1. K li k k på m en y fo r å v i se O S D v i n du et so m v i st i fi g u ren u n der. K k k m i n u v n k o n m a j u m v i i g u u n 2. li på plu ss eller s fo r å elg e fu sj en so sk l steres so st fi ren der. 3. K li k k på m en y en en g a n g ti l fo r å v elg e fu n k sj o n en so m sk a l j u steres. 4. K li k k på plu ss eller m i n u s fo r å en dre de a k tu elle i n n sti lli n g en e. 5. F o r å g å u t a v O S D v i n du et, v elg " " fo r å lu k k e o g la g re en dri n g en e. G j en ta steg 2-4 fo r å en dre a n dre i n n sti lli n g er. J u st er i ng a v lysst yr k e/ k o nt r a st J u st er i ng a v f a se/ k lo k k ep u ls V a nnr et t / lo d d r et t j u st er i ng F a r g et em p. j u st er i ng S p r å k v a lg S D -i nst i lli ng D D C / C I -b r yt er B esk j ed G j eno p p r et t G å u t ( A na lo g ) 5

7 O B i l d e j u st e r i n g f o r d i g i t a l B i ldei n n sti lli n g en e på L CD m o n i to ren di n b le j u stert ti l o pti m a l sta tu s fo r a n a lo g T V fø r den b le sen dt u t. (S e si de 9). H v i s du v i l j u stere b i ldei n n sti lli n g en e etter eg et ø n sk e, k a n du fø lg e g å fra m sli k : 1. K li k k på m en y fo r å v i se O S D v i n du et so m v i st i fi g u ren u n der. K k k m i n u v n k o n m a j u m v i i g u u n 2. li på plu ss eller s fo r å elg e fu sj en so sk l steres so st fi ren der. 3. K li k k på m en y en en g a n g ti l fo r å v elg e fu n k sj o n en so m sk a l j u steres. 4. K li k k på plu ss eller m i n u s fo r å en dre de a k tu elle i n n sti lli n g en e. 5. F o r å g å u t a v O S D v i n du et, v elg " " fo r å lu k k e o g la g re en dri n g en e. G j en ta steg 2-4 fo r å en dre a n dre i n n sti lli n g er. J u st er i ng a v lysst yr k e/ k o nt r a st J u st er i ng a v f a se/ k lo k k ep u ls V a nnr et t / lo d d r et t j u st er i ng F a r g et em p. j u st er i ng S p r å k v a lg S D -i nst i lli ng V a lg a v i nng a ng / D D C / C I -b r yt er B esk j ed G j eno p p r et t G å u t (Di g i ta l) 6

8 S k j e r m - j u st e r i n g P r i m æ r t k a t a l o g sy m b o l D e f i n i sj o n a v f u n k sj o n e r S e k u n d æ r t S e k u n d æ r e k a t a l o g B e r i v e l k a t a l o g e n h e t e r m b o l n o n J u k o n m m n n o g b a k g n n i b i j B g h y J u b a k g n n j P h a a J u k u b i u n a n a g i n n g a n g u n g J u k k k b i k k u n a n a g i n n g a n g u n g H o z o n a n n F b i v h ø y j u n a n a g i n n g a n g u n g V o F b i o v o g n v j u n a n a g i n n g a n g u n g N G j ø v a h v i a N G j ø k a h v i a U n i o n J u n n k n i o n ø U n i o n k n i o n n n U n i o n k n i o n N E n g l i B k v v i h a N N D e u t h N F r a n ç a i N E a ñ o l N I t a l i a n o N N N H o l l a n d N S u o m a l a i n e n N H o z o n a n n F O S v h ø y sk se sy Co tra st (K tra st) sterer tra sten ello fo rg ru en ru en lde på sk erm en. ri tn ess (L ssty rk e) sterer ru en s ly ssty rk e på sk erm en. se (F se) sterer fo set på ldet (k fo r lo sj steri ). Clo ck pu lse (K lo epu ls) sterer lo epu lsen på ldet (k fo r lo sj steri ). ri ta l (V rett) ly tter ldet fra en stre ti l re på sk erm en. (k fo r lo sj steri ). erti ca l (L ddrett) ly tter ldet ppo er edo er på sk erm en. (k fo r lo sj steri ). Wa rm co lo r r fa rg etem pera tu ren rm t. tem pera tu re (V rm fa rg etem pera tu r) Co ld co lo r r fa rg etem pera tu ren ld t. tem pera tu re (K ld fa rg etem pera tu r) ser Defi ti /R ed stere sterk ere rø d/g rø /b lå (B ru erdefi sj /R d) ser Defi ti /G reen (B ru erdefi sj /G rø ) ser Defi ti /B lu e (B ru erdefi sj /B lå) sh ru es ti l å elg e det språk et du l. sc s sp s Русский ri ta l (V rett) ly tter D fra en stre ti l re. V erti ca l (L o ddrett) F ly tter O S D o ppo v er o g n edo v er. N O S D ti m e di spla y J u sterer O S D i n n sti lli n g a v ti dsv i sn i n g. (O S D ti dsv i sn i n g ) DDC/CI DDC/CI -b ry ter (k u n fo r a n a lo g i n n g a n g ). A n a lo g di g i ta l DDC/CI B ru k es fo r å v elg e i n n g a n g sk i lden du v i l b ru k e, DDC/CI -b ry ter (k u n fo r DV I -i n n g a n g ) N M essa g e (B esk j ed) S k j erm o pplø sn i n g, H /V frek v en s o g i n n g a n g spo rten so m b ru k es ti l den a k tu elle i n n g a n g sti m i n g fu n k sj o n en. N R esto re (G j en o pprett) G j en o ppretter sy stem et m ed sta n da rdi n n sti lli n g er. N E xi t (G å u t) L u k k er O S D/v i n du et o g la g rer en dri n g er. 7

9 V ed legg K o b l e t i l o g sp i l l P ro du k tet h a r den si ste V E S A koble til og spill m u li g h eten fo r å fo reb y g g e k o m pli serte o g ti dsk rev en de i n sta lleri n g spro sedy rer. K oble til og spill m u li g h eten (fea tu re)g j ø r a t da ta sy stem et di tt lett k a n i den ti fi sere L CD m o n i to ren sette o pp fu n k sj o n en e a u to m a ti sk. L CD m o n i to ren o v erfø rer u tv id et skj er m id en tif iser in gsd a ta (E DI D) ti l da ta sy stem et di tt v i a S kj er m d a ta ka n a len (DDC), sli k a t da ta m a sk i n en di n k a n b ru k e selv i n n sti lli n g sfu n k sj o n en på L CD m o n i to ren. S t r ø m sp a r e r L CD m o n i to ren h a r et i n n eb y g d sy stem fo r strø m k o n tro ll (S trø m spa rer). F e i l sø k i n g S trø m L E D ly ser i k k e N år L CD m o n i to ren i k k e b ru k es o v er la n g ti d, sti ller strø m k o n tro llsy stem et a u to m a ti sk sy stem et ti l la v spen n i n g ssta tu s fo r å spa re strø m. F ly tt m u sen fo rsi k ti g eller try k k på en h v i lk en so m h elst ta st fo r å g å ti lb a k e ti l v a n li g b ru k. S trø m spa refu n k sj o n en k a n k u n b ru k es a v da ta sy stem ets sk j erm k o rt. Du k a n sti lle i n n den n e fu n k sj o n en fra da ta m a sk i n en di n. L CD m o n i to ren er k o m pa ti b el m ed E P A E N E R G Y S T A R N ÜT E K n år den b ru k es m ed V E S A DP M S. F o r å spa re strø m o g fo rlen g e pro du k tets lev eti d, b ø r du slå a v L CD m o n i to ren s strø m ti lfø rsel n år den står sti lle eller i k k e er i b ru k o v er la n g ti d. S e etter a t strø m k n a ppen er på. F o rsi k re deg o m a t strø m ledn i n g en er k o b let ti l. I k o n a v S e etter a t strø m k n a ppen er på. F o rsi k re deg o m a t strø m ledn i n g en er k o b let ti l. F o rsi k re deg o m a t si g n a lledn i n g en si tter sk i k k eli g i k o n ta k ten. S trø m spa reren k a n slå a v m o n i to ren a u to m a ti sk v ed b ru k. F o k o m a m o n i g j o n k k a v rsi re deg t to ren en pprettes år du try er på en ta sten e på ta sta tu ret. F a rg esta n da rd S e "F a rg etem p. j u steri n g " fo r å j u stere R G B fa rg e eller v elg e fa rg etem pera tu rer. U sta b i li tet eller sk v u lpi n g B i ldea v sta n d eller fei l stø rrelse F j ern a lt elek tro n i sk u tsty r i n æ rh eten so m k a n g i E M I fo rsty relser. S g n a i n g m o n i k o m a i n g a v n n b ø y e på si lledn en på to ren fo r å fo rsi re deg t en pi en e er de. T ry k k på den j u steri n g sk n a ppen fo r å o pti m ere sk j erm en a u to m a ti sk. S ti ll i n n refera n sepo si sj o n en. 8

10 M T P a n m o n a g o n a m m m m L m o n i M a k o i n g G A M a k k O M ekniske sp esifikasjoner eldi en sj Di l 559 (22 to er) CD to r s. pplø sn 1,680 x 1,050 / WX + s. pi sel pp ti l 16.7 ek te fa rg e L CD pa n el (k i lde fo r b a k ly s) P i k selrek k ev i dde V a n n rett 0,282m m x L o ddrett 0,282m m L y K o n ssty rk e 250 cd/m tra st 900 : 1 2 L C respo n sti d 5 m s V i su ell v i n k el V a n n rett 170 / L o ddrett 160 E ffek ti v sk j erm V a n n rett 473,8 m m x L o ddrett 296,1 m m I n n k o m m en de si g n a l S i g n a lm o du s S Y N C frek v en s S i m u lert b i ldefrek v en s: 0.7 V pp, 75Ω (delte S Y N C o g sa m m en sa tte S Y N C) V a n n rett 30 k H z 82 k H z x L o ddrett 56 H z 76 H z M a k s. pi k selk lo k k e 135M H z I n n g a n g sterm i n a l B i lde D-S u b 15 P I N (V E S A ) / DV I -D(H DCP )(V a lg fri ) S trø m tra n sfo rm a to r A C V o lts, H z S trø m fo rb ru k Dri ftsm o du s 48W S trø m spa ren de 230V A C 50H z so v em o du s S trø m spa ren de a v m o du s 230V A C 50H z i lj ø fo rh o ld T em pera tu r 5 C 35 C (b ru k ) / -20 C 55 C (la g ri n g ) F u k ti g h et 20% 80% (b ru k ) / 20% 85% (la g ri n g ) F a k ti sk e di m en sj o n er (W x D x H ) 513,5 x 198,2 x 405,2 m m N etto v ek t S i k k erh etssta n da rd 4,9 k g TCO03;UL/CUL;TÜV-G S ;CE /LVD ;TÜV-E R G O;CB ;CCC;F CC-B ;VCCI -B ; CE /E M C;C-Ti c k ; B S M I ; I S O ;E P A ;P CT;N OM ;W E E E ;P S B ;H G 9

11 M S k j e r m m o d i H v i s si g n a let ti l P C-en di n er det sa m m e so m en a v de fø lg en de si g n a lm o di fo r refera n se, v i l sk j erm en j u steres a u to m a ti sk. H v i s i k k e, v i l i n g en ti n g v i ses på sk j erm en eller b a re L E D-ly sen e v æ re ten t. F o r m er i n fo rm a sj o n o m j u steri n g sm o du s, se i n stru k sj o n en e ti l V E S A j k o S k j m o V a n n v H z sk erm rtet di tt. erm du s rett frek en s (k ) V G A 640x480 S V G A 800x600 X G A 1024x768 L o ddrett frek v en s (H z ) P i k selfrek v en s (M H z ) S Y N C P o la ri tet (H /V ) / / / / / / / / / /+ S X G A 1152x /+ S X G A 1280x / /+ WX G A x /+ WX G A x /+ V G A T E X T 720x /+ a ci n to sh 640x /- 832x /- 1024x /- 10

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Att förändra sig själv

Att förändra sig själv C-UPPSATS 2005:076 Att förändra sig själv LINDA WANHANIEMI PSYKOLOGI C Luleå tekniska universitet Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk psykologi 2005:076 ISSN: 1402-1773 ISRN: LTU

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken:

H IM. Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. Problem ene har bestått av: Inform asjon om arbeidet m ed saken: H IM Til brukere av leveringspunkter for avfall. Toraneset 22. m ai 2 0 1 5 Vedr.: Renovasjonsordning - Sak 170 av 2. juni 2014 er avsluttet. E tter re g istre rt forsøpling i o m rå d e t a n g itt in

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer