Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n s t a l l e r i n g E k s t e r n e k o n t r o l l e r B i l d e j u s t e r i n g S k j e r m j u s t e r i n g V K o b l e t i l o g s p i l l S t r ø m s p a r e r F e i l s ø k i n g T e k n i s k e s p e s i f i k a s j o n e r S k j e r m m o d i Informasjon om resirkulering 1 av IT -ut st r ikkerh et esielle merknad er om 2 monit orer akningens innh old 2 Inst ruksjoner for inst allering ed legg

2 M Informasjon om resirkulering av IT -ut st y r A cer er m eg et en g a sj ert i b esk y ttelse a v m i lj ø et o g ser på resi rk u leri n g, i fo rm a v g j en v i n n i n g o g depo n eri n g, a v b ru k t u tsty r so m en a v fi rm a ets v i k ti g ste pri o ri teri n g er fo r å m i n i m ere i n n v i rk n i n g en på m i lj ø et. V i h o s A cer er sv æ rt b ev i sst på m i lj ø k ra ften e so m påleg g es v år fo rretn i n g o g prø v er å i den ti fi sere o g lev ere de b este pro du k ten e o g sa m ti di g redu sere m i lj ø effek ten v åre pro du k ter h a r. F o r m e r i n f o r m a sj o n o g h j e l p v e d r e si r k u l e r i n g, b e sø k f ø l g e n d e w e b si d e r : I n t e r n a sj o n a l t : h t t p :/ / g l o b a l. a c e r. c o m / a b o u t / su st a i n a b i l i t y. h t m S ikkerh et S i k k e r b e h a n d l i n g a v st r ø m S i k k e r h e t v e d i n st a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g e r k : F o r di n eg en si k k erh et o g fo r å fo rlen g e pro du k tets lev eti d, les fø lg en de si k k erh etsa n b efa li n g er n ø y e fø r du b ru k er pro du k tet fø rste g a n g. I k k e ta på i n n si den a v m o n i to ren. K u n a u to ri serte o g k v a li fi serte tek n i k ere b ø r åpn e L CD sk j erm dek slet. H o ld i k o n ta k ten (i k k e strø m ledn i n g en ) n år du k o b ler den ti l sti k k o n ta k ten. F o rsi k re deg o m a t h en den e di n e er tø rre. Dette pro du k tet b ø r b a re b ru k es m ed den ty pen strø m so m er n ev n t på m erk ela ppen. H v i s du i k k e v et h v i lk en ty pe strø m so m er ti lg j en g eli g, b ø r du spø rre fo rh a n dleren di n eller det lo k a le strø m selsk a pet. Dette pro du k tet er u tsty rt m ed en k o n ta k t (k o n ta k ten h a r en tredj e j o rdn i n g spi n n e). Den n e k o n ta k ten v i l k u n pa sse i n n i en j o rdet sti k k o n ta k t. H v i s du i k k e får ti l å sette den j o rdede k o n ta k ten i n n i sti k k o n ta k ten, b ø r du k o n ta k te en elek tri k er fo r å få b y ttet u t den fo reldete sti k k o n ta k ten. I k k e b ru k en a da pter i steden fo r den j o rdede k o n ta k ten. I k k e u tsett L CD m o n i to ren di n fo r v a n n eller o g a n dre m i lj ø er m ed h ø y tem pera tu r eller fu k ti g h et, sli k so m k j ø k k en eller sv ø m m eb a ssen g. B lo m sterv a ser fy lt m ed v a n n k a n o g så fo rårsa k e sk a de. H v i s L CD m o n i to ren di n o ppfø rer seg u v a n li g (f.ek s. a v g i r rø y k, lu k t eller b råk er) m å du trek k e u t k o n ta k ten m ed det sa m m e o g ta k o n ta k t m ed den a u to ri serte fo rh a n dleren di n eller et serv i cesen ter. I k k e ta på L CD m o n i to ren di n m ed fi n g ren e eller en h a rd g j en sta n d. U n n g å å sk ra pe den m ed fi n g ren e eller en h a rd g j en sta n d. U n n g å å sk ra pe eller få o lj eflek k er på sk j erm en s o v erfla te. B esk y tt L CD m o n i to ren di n v ed å i n sta llere den på et sted so m er g o dt v en ti lert, fu k tsi k k ert o g fri tt fo r stø v. I k k e i n sta ller L CD m o n i to ren di n i n æ rh eten a v en v a rm ek i lde (f. ek s. o v n er, fri ttståen de v a rm eo v n er, pei ser, sen tra lv a rm ea n leg g eller i so len ). F o r å u n n g å elek tri sk stø t eller å m i ste den, b ø r du i n sta llere L CD m o n i to ren di n på et sted der b a rn i k k e k a n ta på den. S i k re L CD m o n i to ren di n fa st o g fo rk la r si k k erh etsreg len e fo r b a rn, o m n ø dv en di g. N år du i n sta llerer L CD m o n i to ren di n eller j u sterer v i n k elen på den, b ø r du ta h en sy n ti l h v o r m y e so m k a n h o ldes a v k o n stru k sj o n en so m stø tter L CD m o n i to ren o g h v o r j ev n den er. I k k e spru t v a sk em i ddel eller v a n n på L CD m o n i to ren di n eller dek selet. N år du ren ser L CD m o n i to ren, fo rsi k re deg o m a t i n g en v æ sk e tren g er i n n i i n n si den a v L CD m o n i to ren o r eller den s deler. V æ t et ren t sty k k e tø y (so m i k k e lo er) m ed v a n n eller i k k e a lk o h o lh o ldi g v a sk em i ddel fo r g la ss. K lem på det sli k a t det b a re er li tt fu k ti g o g tø rk o v erfla ten på L CD m o n i to ren di n fo rsi k ti g. Det a n b efa les å b ru k e et sty k k e si lk e so m b a re b ru k es ti l å ren g j ø re sk j erm en. 1

3 S p esielle merknad er om L C D monit orer F ø lg en e sy m pto m er er n o rm a le fo r L CD m o n i to rer o g b ety r i k k e a t det er pro b lem er m ed a ppa ra tet: P å g ru n n a v flu o resceren de ly s si n n a tu r, k a n sk j erm en fli m re i b eg y n n elsen. S lå strø m m en a v o g på i g j en fo r å få den ti l å slu tte å fli m re. Du k a n o pplev e li tt u j ev n ly ssty rk e på sk j erm en a lt etter h v i lk et m ø n ster du b ru k er på sk ri v eb o rdet. L CD sk j erm en h a r effek ti v e pi k sler på 99.99% eller m er. Det k a n m edfø re flek k er på 0.01% eller m i n dre (fo rårsa k et a v et m a n g len de pi k sel eller et pi k sel so m a llti d er ten t). N år det sa m m e b i ldet v i ses i flere ti m er i strek k, k a n etterb i ldet v i ses selv etter a t et n y tt b i ldet er v a lg t. N år dette sk j er, ta r sk j erm en seg sa k te o pp i g j en v ed å en dre b i lde. Dette pro b lem et k a n o g så lø ses v ed å slå L CD m o n i to ren a v i flere ti m er. P akningens innh old L CD sk j erm D-S u b si g n a lledn i n g DV I si g n a l ledn i n g (v a lg fri ) V ei ledn i n g fo r h u rti g sta rt S trø m ledn i n g B ru k erv ei ledn i n g (CD) 2

4 Inst ruksjoner for inst allering P l a sse r i n g M e r k : L es si k k erh etsa v sn i ttet n ø y e fø r du b eg y n n er i n sta lleri n g en. I n st a l l e r i n g N år du i n sta llerer L CD m b etra k tn i n g : o n i to ren di n eller j u sterer v i n k elen på den, b ø r du ta dette i F o r å m i n k e g j en sk i n n et på m o n i to ren, b esk y tte ø y n en e di n e o g å si k re b est k v a li tet, b ø r du i k k e i n sta llere m o n i to ren di n i n æ rh eten a v v i n du er eller steder h v o r ly set k o m m er b a k fra. P la sser m o n i to ren m i n st 30 cm fra ø y n en e di n e. Den ø v erste k a n ten på m o n i to ren b ø r b a re v æ re li tt h ø y ere en sy n sfeltet di tt. J u ster b ø y ev i n k elen på b a k si den o g fo rsi den på m o n i to ren sli k a t det er b eh a g eli g å se på sk j erm en. S l i k k o b l e r d u b a se n t i l m o n i t o r e n T a b a sen u t a v esk en o g leg g den på et fla tt b o rd. S ett m o n i to ren ø v erst o ppå b a sen. K o b b a n a k k m o n i n g i n n le sen ti l en på to ren la s sk en. v i h ø a k k k n b a o g m o n i i k k g Du l re t det li er år sen to ren si tter sk eli fa st. S l i k k o b l e r d u L C D m o n i t o r e n t i l e n P C F o rsi k re deg o m a t strø m k i lden ti l P C-en di n er slått a v o g a t k o n ta k ten er ta tt u t. K o b le o g fest b eg g e en der a v si g n a lledn i n g en ti l h en h o ldsv i s P C v erten (h o st) o g L CD m o n i to ren. K o b le ti l strø m ledn i n g en so m si tter fa st på L CD m o n i to ren di n. K o b le strø m ledn i n g en ti l sti k k o n ta k ten. B ru k ledn i n g stråden ti l b i n de strø m ledn i n g en sa m m en m ed D-su b si g n a lledn i n g en / DV I -D ledn i n g en. S m k i P o g L m o n i n lå på strø lden e ti l C-en CD to ren di. ❶ S trø m ledn i n g ❷ DV I si g n a lledn i n g (v a lg fri ) ❸ D-S u b si g n a lledn i n g. 3

5 E k st e r n e k o n t r o l l e r S t r ø m k i O S D P A u t o m a t i A u t o j u i 1 ld e 2 Meny Meny 3 > lu ss 4 < Mi nu s 5 sk st er ng S t r ø m p å / a v G r ø t lys: S t r ø m m en er p å o g no r m a l. O r a nsj e lys: S o v est a t u s i st r ø m sp a r em o d u s. Ut en f a r g e: S t r ø m m en er a v. T r yk k p å d enne k na p p en f o r å k o m m e i nn i O S D. T r yk k en g a ng t i l f o r å g å g å u t a v O S D. T r yk k p å d enne k na p p en f o r v a lg eller j u st er i ng nå r O p å. S D er T r yk k p å d enne k na p p en o g k li k k < o g > f o r å j u st er e lyd en nå r O S D i k k e er p å ( K u n f o r m o d u s llen m ed h ø yt t a ler e). T r k p å d k p p f o r å g å u t a v m a a r O S D p å T r k p å d k p p f o r a t j m a o p t i m p i f a o g k k k u a u t o m a t i r O S D i k k p å yk enne na en nu len nå er. yk enne na en sk er en sk l er e la sser ng en, sen lo ep lsen sk nå e er. 4

6 O B i l d e j u st e r i n g f o r a n a l o g B i ldei n n sti lli n g en e på L CD m o n i to ren di n b le j u stert ti l o pti m a l sta tu s fo r a n a lo g T V fø r den b le sen dt u t. (S e si de 9). H v i s u v i l j u stere b i ldei n n sti lli n g en e etter eg et ø n sk e, k a n du g å fra m sli k : 1. K li k k på m en y fo r å v i se O S D v i n du et so m v i st i fi g u ren u n der. K k k m i n u v n k o n m a j u m v i i g u u n 2. li på plu ss eller s fo r å elg e fu sj en so sk l steres so st fi ren der. 3. K li k k på m en y en en g a n g ti l fo r å v elg e fu n k sj o n en so m sk a l j u steres. 4. K li k k på plu ss eller m i n u s fo r å en dre de a k tu elle i n n sti lli n g en e. 5. F o r å g å u t a v O S D v i n du et, v elg " " fo r å lu k k e o g la g re en dri n g en e. G j en ta steg 2-4 fo r å en dre a n dre i n n sti lli n g er. J u st er i ng a v lysst yr k e/ k o nt r a st J u st er i ng a v f a se/ k lo k k ep u ls V a nnr et t / lo d d r et t j u st er i ng F a r g et em p. j u st er i ng S p r å k v a lg S D -i nst i lli ng D D C / C I -b r yt er B esk j ed G j eno p p r et t G å u t ( A na lo g ) 5

7 O B i l d e j u st e r i n g f o r d i g i t a l B i ldei n n sti lli n g en e på L CD m o n i to ren di n b le j u stert ti l o pti m a l sta tu s fo r a n a lo g T V fø r den b le sen dt u t. (S e si de 9). H v i s du v i l j u stere b i ldei n n sti lli n g en e etter eg et ø n sk e, k a n du fø lg e g å fra m sli k : 1. K li k k på m en y fo r å v i se O S D v i n du et so m v i st i fi g u ren u n der. K k k m i n u v n k o n m a j u m v i i g u u n 2. li på plu ss eller s fo r å elg e fu sj en so sk l steres so st fi ren der. 3. K li k k på m en y en en g a n g ti l fo r å v elg e fu n k sj o n en so m sk a l j u steres. 4. K li k k på plu ss eller m i n u s fo r å en dre de a k tu elle i n n sti lli n g en e. 5. F o r å g å u t a v O S D v i n du et, v elg " " fo r å lu k k e o g la g re en dri n g en e. G j en ta steg 2-4 fo r å en dre a n dre i n n sti lli n g er. J u st er i ng a v lysst yr k e/ k o nt r a st J u st er i ng a v f a se/ k lo k k ep u ls V a nnr et t / lo d d r et t j u st er i ng F a r g et em p. j u st er i ng S p r å k v a lg S D -i nst i lli ng V a lg a v i nng a ng / D D C / C I -b r yt er B esk j ed G j eno p p r et t G å u t (Di g i ta l) 6

8 S k j e r m - j u st e r i n g P r i m æ r t k a t a l o g sy m b o l D e f i n i sj o n a v f u n k sj o n e r S e k u n d æ r t S e k u n d æ r e k a t a l o g B e r i v e l k a t a l o g e n h e t e r m b o l n o n J u k o n m m n n o g b a k g n n i b i j B g h y J u b a k g n n j P h a a J u k u b i u n a n a g i n n g a n g u n g J u k k k b i k k u n a n a g i n n g a n g u n g H o z o n a n n F b i v h ø y j u n a n a g i n n g a n g u n g V o F b i o v o g n v j u n a n a g i n n g a n g u n g N G j ø v a h v i a N G j ø k a h v i a U n i o n J u n n k n i o n ø U n i o n k n i o n n n U n i o n k n i o n N E n g l i B k v v i h a N N D e u t h N F r a n ç a i N E a ñ o l N I t a l i a n o N N N H o l l a n d N S u o m a l a i n e n N H o z o n a n n F O S v h ø y sk se sy Co tra st (K tra st) sterer tra sten ello fo rg ru en ru en lde på sk erm en. ri tn ess (L ssty rk e) sterer ru en s ly ssty rk e på sk erm en. se (F se) sterer fo set på ldet (k fo r lo sj steri ). Clo ck pu lse (K lo epu ls) sterer lo epu lsen på ldet (k fo r lo sj steri ). ri ta l (V rett) ly tter ldet fra en stre ti l re på sk erm en. (k fo r lo sj steri ). erti ca l (L ddrett) ly tter ldet ppo er edo er på sk erm en. (k fo r lo sj steri ). Wa rm co lo r r fa rg etem pera tu ren rm t. tem pera tu re (V rm fa rg etem pera tu r) Co ld co lo r r fa rg etem pera tu ren ld t. tem pera tu re (K ld fa rg etem pera tu r) ser Defi ti /R ed stere sterk ere rø d/g rø /b lå (B ru erdefi sj /R d) ser Defi ti /G reen (B ru erdefi sj /G rø ) ser Defi ti /B lu e (B ru erdefi sj /B lå) sh ru es ti l å elg e det språk et du l. sc s sp s Русский ri ta l (V rett) ly tter D fra en stre ti l re. V erti ca l (L o ddrett) F ly tter O S D o ppo v er o g n edo v er. N O S D ti m e di spla y J u sterer O S D i n n sti lli n g a v ti dsv i sn i n g. (O S D ti dsv i sn i n g ) DDC/CI DDC/CI -b ry ter (k u n fo r a n a lo g i n n g a n g ). A n a lo g di g i ta l DDC/CI B ru k es fo r å v elg e i n n g a n g sk i lden du v i l b ru k e, DDC/CI -b ry ter (k u n fo r DV I -i n n g a n g ) N M essa g e (B esk j ed) S k j erm o pplø sn i n g, H /V frek v en s o g i n n g a n g spo rten so m b ru k es ti l den a k tu elle i n n g a n g sti m i n g fu n k sj o n en. N R esto re (G j en o pprett) G j en o ppretter sy stem et m ed sta n da rdi n n sti lli n g er. N E xi t (G å u t) L u k k er O S D/v i n du et o g la g rer en dri n g er. 7

9 V ed legg K o b l e t i l o g sp i l l P ro du k tet h a r den si ste V E S A koble til og spill m u li g h eten fo r å fo reb y g g e k o m pli serte o g ti dsk rev en de i n sta lleri n g spro sedy rer. K oble til og spill m u li g h eten (fea tu re)g j ø r a t da ta sy stem et di tt lett k a n i den ti fi sere L CD m o n i to ren sette o pp fu n k sj o n en e a u to m a ti sk. L CD m o n i to ren o v erfø rer u tv id et skj er m id en tif iser in gsd a ta (E DI D) ti l da ta sy stem et di tt v i a S kj er m d a ta ka n a len (DDC), sli k a t da ta m a sk i n en di n k a n b ru k e selv i n n sti lli n g sfu n k sj o n en på L CD m o n i to ren. S t r ø m sp a r e r L CD m o n i to ren h a r et i n n eb y g d sy stem fo r strø m k o n tro ll (S trø m spa rer). F e i l sø k i n g S trø m L E D ly ser i k k e N år L CD m o n i to ren i k k e b ru k es o v er la n g ti d, sti ller strø m k o n tro llsy stem et a u to m a ti sk sy stem et ti l la v spen n i n g ssta tu s fo r å spa re strø m. F ly tt m u sen fo rsi k ti g eller try k k på en h v i lk en so m h elst ta st fo r å g å ti lb a k e ti l v a n li g b ru k. S trø m spa refu n k sj o n en k a n k u n b ru k es a v da ta sy stem ets sk j erm k o rt. Du k a n sti lle i n n den n e fu n k sj o n en fra da ta m a sk i n en di n. L CD m o n i to ren er k o m pa ti b el m ed E P A E N E R G Y S T A R N ÜT E K n år den b ru k es m ed V E S A DP M S. F o r å spa re strø m o g fo rlen g e pro du k tets lev eti d, b ø r du slå a v L CD m o n i to ren s strø m ti lfø rsel n år den står sti lle eller i k k e er i b ru k o v er la n g ti d. S e etter a t strø m k n a ppen er på. F o rsi k re deg o m a t strø m ledn i n g en er k o b let ti l. I k o n a v S e etter a t strø m k n a ppen er på. F o rsi k re deg o m a t strø m ledn i n g en er k o b let ti l. F o rsi k re deg o m a t si g n a lledn i n g en si tter sk i k k eli g i k o n ta k ten. S trø m spa reren k a n slå a v m o n i to ren a u to m a ti sk v ed b ru k. F o k o m a m o n i g j o n k k a v rsi re deg t to ren en pprettes år du try er på en ta sten e på ta sta tu ret. F a rg esta n da rd S e "F a rg etem p. j u steri n g " fo r å j u stere R G B fa rg e eller v elg e fa rg etem pera tu rer. U sta b i li tet eller sk v u lpi n g B i ldea v sta n d eller fei l stø rrelse F j ern a lt elek tro n i sk u tsty r i n æ rh eten so m k a n g i E M I fo rsty relser. S g n a i n g m o n i k o m a i n g a v n n b ø y e på si lledn en på to ren fo r å fo rsi re deg t en pi en e er de. T ry k k på den j u steri n g sk n a ppen fo r å o pti m ere sk j erm en a u to m a ti sk. S ti ll i n n refera n sepo si sj o n en. 8

10 M T P a n m o n a g o n a m m m m L m o n i M a k o i n g G A M a k k O M ekniske sp esifikasjoner eldi en sj Di l 559 (22 to er) CD to r s. pplø sn 1,680 x 1,050 / WX + s. pi sel pp ti l 16.7 ek te fa rg e L CD pa n el (k i lde fo r b a k ly s) P i k selrek k ev i dde V a n n rett 0,282m m x L o ddrett 0,282m m L y K o n ssty rk e 250 cd/m tra st 900 : 1 2 L C respo n sti d 5 m s V i su ell v i n k el V a n n rett 170 / L o ddrett 160 E ffek ti v sk j erm V a n n rett 473,8 m m x L o ddrett 296,1 m m I n n k o m m en de si g n a l S i g n a lm o du s S Y N C frek v en s S i m u lert b i ldefrek v en s: 0.7 V pp, 75Ω (delte S Y N C o g sa m m en sa tte S Y N C) V a n n rett 30 k H z 82 k H z x L o ddrett 56 H z 76 H z M a k s. pi k selk lo k k e 135M H z I n n g a n g sterm i n a l B i lde D-S u b 15 P I N (V E S A ) / DV I -D(H DCP )(V a lg fri ) S trø m tra n sfo rm a to r A C V o lts, H z S trø m fo rb ru k Dri ftsm o du s 48W S trø m spa ren de 230V A C 50H z so v em o du s S trø m spa ren de a v m o du s 230V A C 50H z i lj ø fo rh o ld T em pera tu r 5 C 35 C (b ru k ) / -20 C 55 C (la g ri n g ) F u k ti g h et 20% 80% (b ru k ) / 20% 85% (la g ri n g ) F a k ti sk e di m en sj o n er (W x D x H ) 513,5 x 198,2 x 405,2 m m N etto v ek t S i k k erh etssta n da rd 4,9 k g TCO03;UL/CUL;TÜV-G S ;CE /LVD ;TÜV-E R G O;CB ;CCC;F CC-B ;VCCI -B ; CE /E M C;C-Ti c k ; B S M I ; I S O ;E P A ;P CT;N OM ;W E E E ;P S B ;H G 9

11 M S k j e r m m o d i H v i s si g n a let ti l P C-en di n er det sa m m e so m en a v de fø lg en de si g n a lm o di fo r refera n se, v i l sk j erm en j u steres a u to m a ti sk. H v i s i k k e, v i l i n g en ti n g v i ses på sk j erm en eller b a re L E D-ly sen e v æ re ten t. F o r m er i n fo rm a sj o n o m j u steri n g sm o du s, se i n stru k sj o n en e ti l V E S A j k o S k j m o V a n n v H z sk erm rtet di tt. erm du s rett frek en s (k ) V G A 640x480 S V G A 800x600 X G A 1024x768 L o ddrett frek v en s (H z ) P i k selfrek v en s (M H z ) S Y N C P o la ri tet (H /V ) / / / / / / / / / /+ S X G A 1152x /+ S X G A 1280x / /+ WX G A x /+ WX G A x /+ V G A T E X T 720x /+ a ci n to sh 640x /- 832x /- 1024x /- 10

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Disposisjon B a k g ru n n - o m s e lv h je lp s g ru p p e r 1 2 -trin n s g ru p p e r

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26. Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.januar 2005 1 Undergruppen for økonomi er sammensatt slik: Kristine Breivik,

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

Vikran Idrettslag. K lubbavis -2010 w w w. n e t t e t. b e / v i l

Vikran Idrettslag. K lubbavis -2010 w w w. n e t t e t. b e / v i l Vikran Idrettslag K lubbavis -2010 w w w. n e t t e t. b e / v i l Årsmøte 1 3. ap ril kl 2 0 :0 0, p å sko len F o to : B entsjo rdtinden Årlig klubbavis, utgis av Vikran Idrettslag 2 Velkommen til årsmøte

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E T i d : M a n d a g 1 9. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 Sted: N a b o s e n t e r e t, 1 4 0 5 L a n g h u s R e g i s t r e r i n g sb

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS

STRATEGIPLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I TROMS R VIDEREGÅENDE STRATEGIPLAN FO OMS OPPLÆRING I TR 17 20 2014 ituasjoner. het gir gode læres Mestring og trygg I Troms er det fortsatt «Tid for mestring!» ettersom I denne planen rettes oppmerksomheten

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer