Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n s t a l l e r i n g E k s t e r n e k o n t r o l l e r B i l d e j u s t e r i n g S k j e r m j u s t e r i n g V K o b l e t i l o g s p i l l S t r ø m s p a r e r F e i l s ø k i n g T e k n i s k e s p e s i f i k a s j o n e r S k j e r m m o d i Informasjon om resirkulering 1 av IT -ut st r ikkerh et esielle merknad er om 2 monit orer akningens innh old 2 Inst ruksjoner for inst allering ed legg

2 M Informasjon om resirkulering av IT -ut st y r A cer er m eg et en g a sj ert i b esk y ttelse a v m i lj ø et o g ser på resi rk u leri n g, i fo rm a v g j en v i n n i n g o g depo n eri n g, a v b ru k t u tsty r so m en a v fi rm a ets v i k ti g ste pri o ri teri n g er fo r å m i n i m ere i n n v i rk n i n g en på m i lj ø et. V i h o s A cer er sv æ rt b ev i sst på m i lj ø k ra ften e so m påleg g es v år fo rretn i n g o g prø v er å i den ti fi sere o g lev ere de b este pro du k ten e o g sa m ti di g redu sere m i lj ø effek ten v åre pro du k ter h a r. F o r m e r i n f o r m a sj o n o g h j e l p v e d r e si r k u l e r i n g, b e sø k f ø l g e n d e w e b si d e r : I n t e r n a sj o n a l t : h t t p :/ / g l o b a l. a c e r. c o m / a b o u t / su st a i n a b i l i t y. h t m S ikkerh et S i k k e r b e h a n d l i n g a v st r ø m S i k k e r h e t v e d i n st a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g e r k : F o r di n eg en si k k erh et o g fo r å fo rlen g e pro du k tets lev eti d, les fø lg en de si k k erh etsa n b efa li n g er n ø y e fø r du b ru k er pro du k tet fø rste g a n g. I k k e ta på i n n si den a v m o n i to ren. K u n a u to ri serte o g k v a li fi serte tek n i k ere b ø r åpn e L CD sk j erm dek slet. H o ld i k o n ta k ten (i k k e strø m ledn i n g en ) n år du k o b ler den ti l sti k k o n ta k ten. F o rsi k re deg o m a t h en den e di n e er tø rre. Dette pro du k tet b ø r b a re b ru k es m ed den ty pen strø m so m er n ev n t på m erk ela ppen. H v i s du i k k e v et h v i lk en ty pe strø m so m er ti lg j en g eli g, b ø r du spø rre fo rh a n dleren di n eller det lo k a le strø m selsk a pet. Dette pro du k tet er u tsty rt m ed en k o n ta k t (k o n ta k ten h a r en tredj e j o rdn i n g spi n n e). Den n e k o n ta k ten v i l k u n pa sse i n n i en j o rdet sti k k o n ta k t. H v i s du i k k e får ti l å sette den j o rdede k o n ta k ten i n n i sti k k o n ta k ten, b ø r du k o n ta k te en elek tri k er fo r å få b y ttet u t den fo reldete sti k k o n ta k ten. I k k e b ru k en a da pter i steden fo r den j o rdede k o n ta k ten. I k k e u tsett L CD m o n i to ren di n fo r v a n n eller o g a n dre m i lj ø er m ed h ø y tem pera tu r eller fu k ti g h et, sli k so m k j ø k k en eller sv ø m m eb a ssen g. B lo m sterv a ser fy lt m ed v a n n k a n o g så fo rårsa k e sk a de. H v i s L CD m o n i to ren di n o ppfø rer seg u v a n li g (f.ek s. a v g i r rø y k, lu k t eller b råk er) m å du trek k e u t k o n ta k ten m ed det sa m m e o g ta k o n ta k t m ed den a u to ri serte fo rh a n dleren di n eller et serv i cesen ter. I k k e ta på L CD m o n i to ren di n m ed fi n g ren e eller en h a rd g j en sta n d. U n n g å å sk ra pe den m ed fi n g ren e eller en h a rd g j en sta n d. U n n g å å sk ra pe eller få o lj eflek k er på sk j erm en s o v erfla te. B esk y tt L CD m o n i to ren di n v ed å i n sta llere den på et sted so m er g o dt v en ti lert, fu k tsi k k ert o g fri tt fo r stø v. I k k e i n sta ller L CD m o n i to ren di n i n æ rh eten a v en v a rm ek i lde (f. ek s. o v n er, fri ttståen de v a rm eo v n er, pei ser, sen tra lv a rm ea n leg g eller i so len ). F o r å u n n g å elek tri sk stø t eller å m i ste den, b ø r du i n sta llere L CD m o n i to ren di n på et sted der b a rn i k k e k a n ta på den. S i k re L CD m o n i to ren di n fa st o g fo rk la r si k k erh etsreg len e fo r b a rn, o m n ø dv en di g. N år du i n sta llerer L CD m o n i to ren di n eller j u sterer v i n k elen på den, b ø r du ta h en sy n ti l h v o r m y e so m k a n h o ldes a v k o n stru k sj o n en so m stø tter L CD m o n i to ren o g h v o r j ev n den er. I k k e spru t v a sk em i ddel eller v a n n på L CD m o n i to ren di n eller dek selet. N år du ren ser L CD m o n i to ren, fo rsi k re deg o m a t i n g en v æ sk e tren g er i n n i i n n si den a v L CD m o n i to ren o r eller den s deler. V æ t et ren t sty k k e tø y (so m i k k e lo er) m ed v a n n eller i k k e a lk o h o lh o ldi g v a sk em i ddel fo r g la ss. K lem på det sli k a t det b a re er li tt fu k ti g o g tø rk o v erfla ten på L CD m o n i to ren di n fo rsi k ti g. Det a n b efa les å b ru k e et sty k k e si lk e so m b a re b ru k es ti l å ren g j ø re sk j erm en. 1

3 S p esielle merknad er om L C D monit orer F ø lg en e sy m pto m er er n o rm a le fo r L CD m o n i to rer o g b ety r i k k e a t det er pro b lem er m ed a ppa ra tet: P å g ru n n a v flu o resceren de ly s si n n a tu r, k a n sk j erm en fli m re i b eg y n n elsen. S lå strø m m en a v o g på i g j en fo r å få den ti l å slu tte å fli m re. Du k a n o pplev e li tt u j ev n ly ssty rk e på sk j erm en a lt etter h v i lk et m ø n ster du b ru k er på sk ri v eb o rdet. L CD sk j erm en h a r effek ti v e pi k sler på 99.99% eller m er. Det k a n m edfø re flek k er på 0.01% eller m i n dre (fo rårsa k et a v et m a n g len de pi k sel eller et pi k sel so m a llti d er ten t). N år det sa m m e b i ldet v i ses i flere ti m er i strek k, k a n etterb i ldet v i ses selv etter a t et n y tt b i ldet er v a lg t. N år dette sk j er, ta r sk j erm en seg sa k te o pp i g j en v ed å en dre b i lde. Dette pro b lem et k a n o g så lø ses v ed å slå L CD m o n i to ren a v i flere ti m er. P akningens innh old L CD sk j erm D-S u b si g n a lledn i n g DV I si g n a l ledn i n g (v a lg fri ) V ei ledn i n g fo r h u rti g sta rt S trø m ledn i n g B ru k erv ei ledn i n g (CD) 2

4 Inst ruksjoner for inst allering P l a sse r i n g M e r k : L es si k k erh etsa v sn i ttet n ø y e fø r du b eg y n n er i n sta lleri n g en. I n st a l l e r i n g N år du i n sta llerer L CD m b etra k tn i n g : o n i to ren di n eller j u sterer v i n k elen på den, b ø r du ta dette i F o r å m i n k e g j en sk i n n et på m o n i to ren, b esk y tte ø y n en e di n e o g å si k re b est k v a li tet, b ø r du i k k e i n sta llere m o n i to ren di n i n æ rh eten a v v i n du er eller steder h v o r ly set k o m m er b a k fra. P la sser m o n i to ren m i n st 30 cm fra ø y n en e di n e. Den ø v erste k a n ten på m o n i to ren b ø r b a re v æ re li tt h ø y ere en sy n sfeltet di tt. J u ster b ø y ev i n k elen på b a k si den o g fo rsi den på m o n i to ren sli k a t det er b eh a g eli g å se på sk j erm en. S l i k k o b l e r d u b a se n t i l m o n i t o r e n T a b a sen u t a v esk en o g leg g den på et fla tt b o rd. S ett m o n i to ren ø v erst o ppå b a sen. K o b b a n a k k m o n i n g i n n le sen ti l en på to ren la s sk en. v i h ø a k k k n b a o g m o n i i k k g Du l re t det li er år sen to ren si tter sk eli fa st. S l i k k o b l e r d u L C D m o n i t o r e n t i l e n P C F o rsi k re deg o m a t strø m k i lden ti l P C-en di n er slått a v o g a t k o n ta k ten er ta tt u t. K o b le o g fest b eg g e en der a v si g n a lledn i n g en ti l h en h o ldsv i s P C v erten (h o st) o g L CD m o n i to ren. K o b le ti l strø m ledn i n g en so m si tter fa st på L CD m o n i to ren di n. K o b le strø m ledn i n g en ti l sti k k o n ta k ten. B ru k ledn i n g stråden ti l b i n de strø m ledn i n g en sa m m en m ed D-su b si g n a lledn i n g en / DV I -D ledn i n g en. S m k i P o g L m o n i n lå på strø lden e ti l C-en CD to ren di. ❶ S trø m ledn i n g ❷ DV I si g n a lledn i n g (v a lg fri ) ❸ D-S u b si g n a lledn i n g. 3

5 E k st e r n e k o n t r o l l e r S t r ø m k i O S D P A u t o m a t i A u t o j u i 1 ld e 2 Meny Meny 3 > lu ss 4 < Mi nu s 5 sk st er ng S t r ø m p å / a v G r ø t lys: S t r ø m m en er p å o g no r m a l. O r a nsj e lys: S o v est a t u s i st r ø m sp a r em o d u s. Ut en f a r g e: S t r ø m m en er a v. T r yk k p å d enne k na p p en f o r å k o m m e i nn i O S D. T r yk k en g a ng t i l f o r å g å g å u t a v O S D. T r yk k p å d enne k na p p en f o r v a lg eller j u st er i ng nå r O p å. S D er T r yk k p å d enne k na p p en o g k li k k < o g > f o r å j u st er e lyd en nå r O S D i k k e er p å ( K u n f o r m o d u s llen m ed h ø yt t a ler e). T r k p å d k p p f o r å g å u t a v m a a r O S D p å T r k p å d k p p f o r a t j m a o p t i m p i f a o g k k k u a u t o m a t i r O S D i k k p å yk enne na en nu len nå er. yk enne na en sk er en sk l er e la sser ng en, sen lo ep lsen sk nå e er. 4

6 O B i l d e j u st e r i n g f o r a n a l o g B i ldei n n sti lli n g en e på L CD m o n i to ren di n b le j u stert ti l o pti m a l sta tu s fo r a n a lo g T V fø r den b le sen dt u t. (S e si de 9). H v i s u v i l j u stere b i ldei n n sti lli n g en e etter eg et ø n sk e, k a n du g å fra m sli k : 1. K li k k på m en y fo r å v i se O S D v i n du et so m v i st i fi g u ren u n der. K k k m i n u v n k o n m a j u m v i i g u u n 2. li på plu ss eller s fo r å elg e fu sj en so sk l steres so st fi ren der. 3. K li k k på m en y en en g a n g ti l fo r å v elg e fu n k sj o n en so m sk a l j u steres. 4. K li k k på plu ss eller m i n u s fo r å en dre de a k tu elle i n n sti lli n g en e. 5. F o r å g å u t a v O S D v i n du et, v elg " " fo r å lu k k e o g la g re en dri n g en e. G j en ta steg 2-4 fo r å en dre a n dre i n n sti lli n g er. J u st er i ng a v lysst yr k e/ k o nt r a st J u st er i ng a v f a se/ k lo k k ep u ls V a nnr et t / lo d d r et t j u st er i ng F a r g et em p. j u st er i ng S p r å k v a lg S D -i nst i lli ng D D C / C I -b r yt er B esk j ed G j eno p p r et t G å u t ( A na lo g ) 5

7 O B i l d e j u st e r i n g f o r d i g i t a l B i ldei n n sti lli n g en e på L CD m o n i to ren di n b le j u stert ti l o pti m a l sta tu s fo r a n a lo g T V fø r den b le sen dt u t. (S e si de 9). H v i s du v i l j u stere b i ldei n n sti lli n g en e etter eg et ø n sk e, k a n du fø lg e g å fra m sli k : 1. K li k k på m en y fo r å v i se O S D v i n du et so m v i st i fi g u ren u n der. K k k m i n u v n k o n m a j u m v i i g u u n 2. li på plu ss eller s fo r å elg e fu sj en so sk l steres so st fi ren der. 3. K li k k på m en y en en g a n g ti l fo r å v elg e fu n k sj o n en so m sk a l j u steres. 4. K li k k på plu ss eller m i n u s fo r å en dre de a k tu elle i n n sti lli n g en e. 5. F o r å g å u t a v O S D v i n du et, v elg " " fo r å lu k k e o g la g re en dri n g en e. G j en ta steg 2-4 fo r å en dre a n dre i n n sti lli n g er. J u st er i ng a v lysst yr k e/ k o nt r a st J u st er i ng a v f a se/ k lo k k ep u ls V a nnr et t / lo d d r et t j u st er i ng F a r g et em p. j u st er i ng S p r å k v a lg S D -i nst i lli ng V a lg a v i nng a ng / D D C / C I -b r yt er B esk j ed G j eno p p r et t G å u t (Di g i ta l) 6

8 S k j e r m - j u st e r i n g P r i m æ r t k a t a l o g sy m b o l D e f i n i sj o n a v f u n k sj o n e r S e k u n d æ r t S e k u n d æ r e k a t a l o g B e r i v e l k a t a l o g e n h e t e r m b o l n o n J u k o n m m n n o g b a k g n n i b i j B g h y J u b a k g n n j P h a a J u k u b i u n a n a g i n n g a n g u n g J u k k k b i k k u n a n a g i n n g a n g u n g H o z o n a n n F b i v h ø y j u n a n a g i n n g a n g u n g V o F b i o v o g n v j u n a n a g i n n g a n g u n g N G j ø v a h v i a N G j ø k a h v i a U n i o n J u n n k n i o n ø U n i o n k n i o n n n U n i o n k n i o n N E n g l i B k v v i h a N N D e u t h N F r a n ç a i N E a ñ o l N I t a l i a n o N N N H o l l a n d N S u o m a l a i n e n N H o z o n a n n F O S v h ø y sk se sy Co tra st (K tra st) sterer tra sten ello fo rg ru en ru en lde på sk erm en. ri tn ess (L ssty rk e) sterer ru en s ly ssty rk e på sk erm en. se (F se) sterer fo set på ldet (k fo r lo sj steri ). Clo ck pu lse (K lo epu ls) sterer lo epu lsen på ldet (k fo r lo sj steri ). ri ta l (V rett) ly tter ldet fra en stre ti l re på sk erm en. (k fo r lo sj steri ). erti ca l (L ddrett) ly tter ldet ppo er edo er på sk erm en. (k fo r lo sj steri ). Wa rm co lo r r fa rg etem pera tu ren rm t. tem pera tu re (V rm fa rg etem pera tu r) Co ld co lo r r fa rg etem pera tu ren ld t. tem pera tu re (K ld fa rg etem pera tu r) ser Defi ti /R ed stere sterk ere rø d/g rø /b lå (B ru erdefi sj /R d) ser Defi ti /G reen (B ru erdefi sj /G rø ) ser Defi ti /B lu e (B ru erdefi sj /B lå) sh ru es ti l å elg e det språk et du l. sc s sp s Русский ri ta l (V rett) ly tter D fra en stre ti l re. V erti ca l (L o ddrett) F ly tter O S D o ppo v er o g n edo v er. N O S D ti m e di spla y J u sterer O S D i n n sti lli n g a v ti dsv i sn i n g. (O S D ti dsv i sn i n g ) DDC/CI DDC/CI -b ry ter (k u n fo r a n a lo g i n n g a n g ). A n a lo g di g i ta l DDC/CI B ru k es fo r å v elg e i n n g a n g sk i lden du v i l b ru k e, DDC/CI -b ry ter (k u n fo r DV I -i n n g a n g ) N M essa g e (B esk j ed) S k j erm o pplø sn i n g, H /V frek v en s o g i n n g a n g spo rten so m b ru k es ti l den a k tu elle i n n g a n g sti m i n g fu n k sj o n en. N R esto re (G j en o pprett) G j en o ppretter sy stem et m ed sta n da rdi n n sti lli n g er. N E xi t (G å u t) L u k k er O S D/v i n du et o g la g rer en dri n g er. 7

9 V ed legg K o b l e t i l o g sp i l l P ro du k tet h a r den si ste V E S A koble til og spill m u li g h eten fo r å fo reb y g g e k o m pli serte o g ti dsk rev en de i n sta lleri n g spro sedy rer. K oble til og spill m u li g h eten (fea tu re)g j ø r a t da ta sy stem et di tt lett k a n i den ti fi sere L CD m o n i to ren sette o pp fu n k sj o n en e a u to m a ti sk. L CD m o n i to ren o v erfø rer u tv id et skj er m id en tif iser in gsd a ta (E DI D) ti l da ta sy stem et di tt v i a S kj er m d a ta ka n a len (DDC), sli k a t da ta m a sk i n en di n k a n b ru k e selv i n n sti lli n g sfu n k sj o n en på L CD m o n i to ren. S t r ø m sp a r e r L CD m o n i to ren h a r et i n n eb y g d sy stem fo r strø m k o n tro ll (S trø m spa rer). F e i l sø k i n g S trø m L E D ly ser i k k e N år L CD m o n i to ren i k k e b ru k es o v er la n g ti d, sti ller strø m k o n tro llsy stem et a u to m a ti sk sy stem et ti l la v spen n i n g ssta tu s fo r å spa re strø m. F ly tt m u sen fo rsi k ti g eller try k k på en h v i lk en so m h elst ta st fo r å g å ti lb a k e ti l v a n li g b ru k. S trø m spa refu n k sj o n en k a n k u n b ru k es a v da ta sy stem ets sk j erm k o rt. Du k a n sti lle i n n den n e fu n k sj o n en fra da ta m a sk i n en di n. L CD m o n i to ren er k o m pa ti b el m ed E P A E N E R G Y S T A R N ÜT E K n år den b ru k es m ed V E S A DP M S. F o r å spa re strø m o g fo rlen g e pro du k tets lev eti d, b ø r du slå a v L CD m o n i to ren s strø m ti lfø rsel n år den står sti lle eller i k k e er i b ru k o v er la n g ti d. S e etter a t strø m k n a ppen er på. F o rsi k re deg o m a t strø m ledn i n g en er k o b let ti l. I k o n a v S e etter a t strø m k n a ppen er på. F o rsi k re deg o m a t strø m ledn i n g en er k o b let ti l. F o rsi k re deg o m a t si g n a lledn i n g en si tter sk i k k eli g i k o n ta k ten. S trø m spa reren k a n slå a v m o n i to ren a u to m a ti sk v ed b ru k. F o k o m a m o n i g j o n k k a v rsi re deg t to ren en pprettes år du try er på en ta sten e på ta sta tu ret. F a rg esta n da rd S e "F a rg etem p. j u steri n g " fo r å j u stere R G B fa rg e eller v elg e fa rg etem pera tu rer. U sta b i li tet eller sk v u lpi n g B i ldea v sta n d eller fei l stø rrelse F j ern a lt elek tro n i sk u tsty r i n æ rh eten so m k a n g i E M I fo rsty relser. S g n a i n g m o n i k o m a i n g a v n n b ø y e på si lledn en på to ren fo r å fo rsi re deg t en pi en e er de. T ry k k på den j u steri n g sk n a ppen fo r å o pti m ere sk j erm en a u to m a ti sk. S ti ll i n n refera n sepo si sj o n en. 8

10 M T P a n m o n a g o n a m m m m L m o n i M a k o i n g G A M a k k O M ekniske sp esifikasjoner eldi en sj Di l 559 (22 to er) CD to r s. pplø sn 1,680 x 1,050 / WX + s. pi sel pp ti l 16.7 ek te fa rg e L CD pa n el (k i lde fo r b a k ly s) P i k selrek k ev i dde V a n n rett 0,282m m x L o ddrett 0,282m m L y K o n ssty rk e 250 cd/m tra st 900 : 1 2 L C respo n sti d 5 m s V i su ell v i n k el V a n n rett 170 / L o ddrett 160 E ffek ti v sk j erm V a n n rett 473,8 m m x L o ddrett 296,1 m m I n n k o m m en de si g n a l S i g n a lm o du s S Y N C frek v en s S i m u lert b i ldefrek v en s: 0.7 V pp, 75Ω (delte S Y N C o g sa m m en sa tte S Y N C) V a n n rett 30 k H z 82 k H z x L o ddrett 56 H z 76 H z M a k s. pi k selk lo k k e 135M H z I n n g a n g sterm i n a l B i lde D-S u b 15 P I N (V E S A ) / DV I -D(H DCP )(V a lg fri ) S trø m tra n sfo rm a to r A C V o lts, H z S trø m fo rb ru k Dri ftsm o du s 48W S trø m spa ren de 230V A C 50H z so v em o du s S trø m spa ren de a v m o du s 230V A C 50H z i lj ø fo rh o ld T em pera tu r 5 C 35 C (b ru k ) / -20 C 55 C (la g ri n g ) F u k ti g h et 20% 80% (b ru k ) / 20% 85% (la g ri n g ) F a k ti sk e di m en sj o n er (W x D x H ) 513,5 x 198,2 x 405,2 m m N etto v ek t S i k k erh etssta n da rd 4,9 k g TCO03;UL/CUL;TÜV-G S ;CE /LVD ;TÜV-E R G O;CB ;CCC;F CC-B ;VCCI -B ; CE /E M C;C-Ti c k ; B S M I ; I S O ;E P A ;P CT;N OM ;W E E E ;P S B ;H G 9

11 M S k j e r m m o d i H v i s si g n a let ti l P C-en di n er det sa m m e so m en a v de fø lg en de si g n a lm o di fo r refera n se, v i l sk j erm en j u steres a u to m a ti sk. H v i s i k k e, v i l i n g en ti n g v i ses på sk j erm en eller b a re L E D-ly sen e v æ re ten t. F o r m er i n fo rm a sj o n o m j u steri n g sm o du s, se i n stru k sj o n en e ti l V E S A j k o S k j m o V a n n v H z sk erm rtet di tt. erm du s rett frek en s (k ) V G A 640x480 S V G A 800x600 X G A 1024x768 L o ddrett frek v en s (H z ) P i k selfrek v en s (M H z ) S Y N C P o la ri tet (H /V ) / / / / / / / / / /+ S X G A 1152x /+ S X G A 1280x / /+ WX G A x /+ WX G A x /+ V G A T E X T 720x /+ a ci n to sh 640x /- 832x /- 1024x /- 10

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Vikran Idrettslag. K lubbavis -2010 w w w. n e t t e t. b e / v i l

Vikran Idrettslag. K lubbavis -2010 w w w. n e t t e t. b e / v i l Vikran Idrettslag K lubbavis -2010 w w w. n e t t e t. b e / v i l Årsmøte 1 3. ap ril kl 2 0 :0 0, p å sko len F o to : B entsjo rdtinden Årlig klubbavis, utgis av Vikran Idrettslag 2 Velkommen til årsmøte

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE 1 P r o ble m stillin g D et er et gje nta g e n d e pro ble m å la g e gje nn o mførin g er for rør i b y g nin g er. N e d gra v d e rørle d nin g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett Giuditta Cordero-Moss Internasjonal privatrett på formuerettens område UNIVERSITETSFORLAGET Innhold F o ro rd... 13 O rd lis te... 15 Kapittel 1 Internasjonal privatrett mellom nasjonal rett og harm o

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 2008 2009 200 døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT Antall brukere 534 37 86 536 49 03 57 26 59 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

«Glokal» kommunikasjon og kultur:

«Glokal» kommunikasjon og kultur: 20 «Glokal» kommunikasjon og kultur: regionale forskjeller i forretningskultur i Norge Gil li an War ner-sø der holm er lek tor og fors ker ved In sti tutt for kom mu ni ka sjon, kul tur og språk ved Han

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogikkens overordnede mål... 17 Ben te I. Borth ne Hvid sten Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Kapittel 2

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene INN LED NING Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene Det området vi kaller pedagogisk veiledning el ler bare veiledning i den ne boka, konsentrerer seg om praksisveiledning. Det vil si profesjonell

Detaljer

Næringsforeningen i Trondheim

Næringsforeningen i Trondheim Næringsforeningen i Trondheim Morten Christensen Medeier Trebetong AS Leder Fagråd Bygg og Anlegg Næringsforeningen i Trondheim Styreverv BNL og EBA NTNU Eksperter i Team Smart Bygging Styreverv 1902-bygget

Detaljer

Flertydige lovtekster

Flertydige lovtekster Flertydige lovtekster A v fø r s te a m a n u e n s is d r. a r t. E iv in d K o lfla a th A r tik k e le n fo k u s e r e r p å fle r ty d ig h e t i lo v te k s te r, i k o n tra s t til v a g h e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer