Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele

2 Høy ere krav til dekning o g tj enes teb redde P riva t 3 x : Høy p en etra s j o n, l a v c h u rn

3 Høy ere krav til dekning o g tj enes teb redde Privat 3x: Høy p e n e tras j o n, l av c h u rn B ed rif t: Én l evera n d ør p å a l l e tj en es ter til a l l e l o ka s j o n er

4 Høy ere krav til dekning o g tj enes teb redde Privat 3x: Høy p e n e tras j o n, l av c h u rn B e d rif t: Én l e ve ran d ør p å al l e tj e n e s te r til al l e l o k as j o n e r M o t 4 x : B red b ån d + M + Fa s t + T V o b il

5 B itp ris er h ar f alt 1,4 0 1,2 0 1,00 0,8 0 0,6 0 0,4 0 0,2 0 0,00 K o s t p er kb p s p er m ån ed kb p s N O K kb p s N O K A D S L

6 B itp ris er h ar f alt NOK per m n d Arpu c a 2 7, Arpu c a 1 5, A D S L S ve rig e S a m b a n d N o rg e 0 J a n J u l J a n J u l J a n J u l J a n J u l J a n J u l

7 M B itp ris er h ar f alt 3,00 2,5 0 M o b il - s n itt in n tekt p er m in u tt A D S L 2,00 1,5 0 S ve rig e S am b an d 1,00 N o rg e 0,5 0 0,00 o b il

8 Økte krav til s ikkerh et o g redu ndans U te n I P s to p p e r N o rg e Krever store investeringer i separate føringsveier og d u b l ering av u tsty r

9 M en no e b es tår EBITDA% Markedsandel Kilde: Goldman Sachs

10 K o ns ekv ens er f o r teleo p eratører N e ttve rk o g tj e n e s te b re d d e K o n tro l l p å in f ras tru k tu r B e h o v f o r vo l u m K o n s o l id e rin g

11 D e s tørs te teleo p eratørene i N o rge O m s e t n i n g ( e s t ) M a r k e d s a n d e l Te l e n o r 2 5, % 7 0 % 2 0, % 1 5, , 000 Mobil F a s t I n t e r n e t D a t a T r a n s m is j on 5 0 % 4 0 % 3 0 % 5, % 1 0 % 0 Telenor Teli a Tele2 V ent elo B A / B T TD C 0 % Mobil F a s t I n t e r n e t D a t a T r a n s m is j on N O K 2 3 S 8, 5, 3, 2, V 2, 3, B A / B 1, 8 C 1, 0 M a : M 5 3 %, F a 7 1 %, I 4 6 %, D a : 5 1 %, 5 7 % Telenor med en omsetning på ru ndt mrd. mot Telia onera med ru ndt mrd. Tele2 mrd. entelo mrd. T mrd. og TD mrd. rk edsa ndel Telenor ob il st telef oni: nternet; ta Tra nsmisj on:

12 S terk markeds aktør innenf o r alle o mråder 9, 000 8, 000 7, 000 O m s e t n i n g f ør o ppk j øp O m s e t n i n g e t t e r o ppk j øp 9, , , , 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, Telia Tele2 V en t elo B A / B T TD C Mobil F a s t I n t e r n e t D a t a T r a n s m is j on 6, , , , , , Telia B A / B T N et w o r k N o r w ay B A / B T / N etw ork N orw a y f år sa mlet en omsetning på ru ndt N O K 4, 7 mrd. S terk posisj on f or B A / B T innen F a sttelef oni, I nternet, D a ta og Tra nsmisj ons B A / B T b lir en M ob il S erv ic e P rov ider gj ennom N etw ork N orw a y M u ligh et f or å h ente u t b ety delige stordrif tsf ordeler. Tele2 TD C Mobil F a s t I n t e r n e t D a t a T r a n s m is j on

13 s B redb ånds allians en B KK i b e n f s t k t u c a. 1, k m m s e t n i n g e c a m i l l e o g f i s k m a e d s o m e : o a l a n d g n o g F j o a n e o g R o m s d a l ( A ) F ri ra ru r: O G ra rk råd H rd So rd Møre L y se Te l e ( A l ti b ox ) i b e n f s t k t u c a k m m s e t n i n g e c a m i l l G e o g f i s k m a e d s o m e : o g a l a n d 2 g i o n a l e A l t i b o x p a n e i k o m m u n e F ri ra ru r: O ra rk råd R 3 re - rt re r A g d e r E n e rg i To t a l t : F i b e r : c a. 8, k m Te l e o m s. : c a. 1, m i l l F i b e ri n f ra s t ru k t u r: c a k m O m s e t n i n g e c a m i l l Fr e m t i d i g p o t e n s i a l e e l l e r G e o g ra f i s k m a rk e d s o m råd e : g j e n n o m t i l k n y t t e d e s e l s k a p e r A u s t -A g d e r V e s t -A g d e r F: Fr e m t i d i g p o t e n s i a l e A : G j e n n o m t i l k n y t t e d e s e l s k a p e r Troms Kraft i b e n f s t k t u c a. 1, k m m s e t n i n g e c a. 2 5 m i l l e o g f i s k m a e d s o m e : m t t e f u s j o n m e d B B F T : D e l e a v N o l a n d o g s t o d e l e a v N o N o e F ri ra ru r: O G ra rk råd T ro E r r rd re r rd rg N ord -Trøn d e l ag E V F i b e ri n f ra s t ru k t u r: c a k m O m s e t n i n g e c a. 7 6 m i l l G e o g ra f i s k m a rk e d s o m råd e : N o rd -T røn d e l a g Sør-T røn d e l a g ( F ) E i d si v a b re d b ån d F i b e ri n f ra s t ru k t u r: c a. 2, k m O m s e t n i n g e c a m i l l G e o g ra f i s k m a rk e d s o m råd e : H e d m a rk O p p l a n d

14 B ety delig regio nal aktiv itet

15 Ende-til-ende til enda f lere S t a m n e t t R e g i o n a l -/b y n e t t Ak s e s s n e t t Telenor B a netele TD C S ong B red b ånd s a lli a ns en G et ( U P C ) Teli a ( N ex t G entel) V ent elo B red b ånd s a lli a ns en m ed B a netele og V ent elo

16 m n P o s is j o nering f o r f remtidige p ro du kter o g tj enes ter Tv, ra d i o o g u s i k k V i d e o O D e m a n d V i d e o - k o n f e ra n s e r S p i l l o g u n d e r- h o l d n i n g Ta l e, t e k s t, vi d e o t e l e f o n i TV, G P S L a g ri n g s n e t t A p p l i k a - V P N / S i k k e r s j o n e r t i l g a n g K u rs o g o p p l æri n g U tv ik ling a v produ k ter og tj enester f ordrer a t ma n er en s t o r a k t ør med b e t y d e l i g e re s s u rs e r og f l e re m a rk e d s k a n a l e r f or å oppnå stordrif tsf ordeler

17 O I s u m H a m m erf es t Trom s ø E n b ety d el ig tel eoperatør E t m er om fattend e end e-til -end e nett S tørre tj enesteb red d e N asj onal t og regional e sal gsavd el inger S ol id e, l angsik tige eiere m ed k apital og erfaring innen u tb y gging av infrastru k tu r B od ø Trond h ei m B erg en H a m a r s lo K ri s t i a ns a nd

18 Hv a det b ety r i p raks is I N 4 b y m b y d l. orges største er er vi i ferd ed å gge ob e nod erom V i sk al d u b l ere u tsty r for l astd el ing på I P & S D H i fl ere b y er. D ob l e nod erom h ar fl ere ford el er: E n mer rob u st stru k tu r K a n b y gge mindre ringstru k tu rer S ik rere nett med la stdeling K a n b etj ene k u nder som k rev er tilk ny tning på to steder i sa mme b y. Sikre n et t et

19 Hv a det b ety r i p raks is S ik re n e tte t U tvid e og forsterk e ak sessnettet I ntegrere V entel os og B anet el es nett I ntegrere B anet el e og B A - partneres nett B ety d el ig øk t egen d ek ning T il fl ere T el enor sentral er T il fl ere b asestasj oner U t v id e n et t et

20 Hv a det b ety r i p raks is k O 4 0 G b k j D k j y l u Kraftig øk ning i ru ting apasitet ppgrad ering til it/ s i ernenettet agens ru tere i ernenettet fl ttes engre t i nettene S ik re n e tte t U tvid e n e tte t Løf t e I P

21 M M Hv a det b ety r i p raks is F o re n k l e o g au to m H v a v i gj ør atis e re ve rd ik j e d e r H v a det b ety r S ik re n e tte t B edre lev era nsesy stemer B edre k u nde- og drif tssy stemer er f u nk sj ona litet f or pa rtnere og sy stemintegra torer E nk lere å lev ere, ra sk ere å lev ere, f ærre lev era nsef eil E nk lere å drif te, ra sk ere å f ik se f eil, b edre inf orma sj on til og om k u nder er innsy n og mer selv b etj ening U tvid e n e tte t Løf te I P F o ren kl e

22 V i er til f o r dere! E n rød l øp e r til an d re o p e ratøre r, s to re b e d rif te r o g s y s te m in te g rato re r E t ty delig a lterna tiv til Telenor L ette å j ob b e med I ngen f orf ordeling a v egne tj enester G ode I T-sy stemer med åpne, w eb -b a serte grensesnitt S k a l spille på la g! Både lag 1, 2 o g 3!

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Att förändra sig själv

Att förändra sig själv C-UPPSATS 2005:076 Att förändra sig själv LINDA WANHANIEMI PSYKOLOGI C Luleå tekniska universitet Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk psykologi 2005:076 ISSN: 1402-1773 ISRN: LTU

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer