NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge"

Transkript

1 NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll s p r å k b e h a n d lin g e r k a n s k je d e t f e l t e t som h a r s t å t t m est s e n t r a l t s id e n d a ta m a s k in e n e g jo r d e s i t t in n to g i de h u m a n is tis k e fa g på t a l l e t i N o rg e. Ved N o rd is k i n s t i t u t t. U n i v e r s i t e t e t i B e rg e n b l e d e t t i d l i g b y g g e t opp en a v d e lin g. P r o s je k t f o r d a t a m a s k in e ll s p r å k b e h a n d lin g, som s æ r lig s k u l l e a r b e id e med o p p g a v e r av b e ty d n in g f o r n o rs k s p r å k v ite n s k a p og n o rs k s p r å k l i g u t v i k l i n g s a r b e i d. S e n e re h a r N A V F's E D B -s e n te r i B e rg en og E D B -tje n e s h e n o f o r de f i l o l o g i s k e fa g ved u n i v e r s i t e t e n e i O s lo og T ro n d h e im v æ rt a k t i v e i a r b e i d e t med s p r å k l i g d a t a b e h a n d lin g. N A V F's E D B -s e n te r h a r a r b e i d e t med f l e r e s t ø r r e s p r å k p r o s je k t e r i de s i s t e å r e n e. I t i l l e g g t i l a r b e id med e t s t o r t I b s e n - p r o s j e k t e r d e t f o r e t a t t r e v i s j o n og n y u t g iv e ls e på m ik r o k o r t av Brown C o rp u s, og v i a v s l u t t e r i d is s e d a g e r d e t t ils v a r e n d e L a n c a s t e r /O s lo /B e r g e n C o rp us i s a m a rb e id med d o s e n t S t i g J o h a n s s o n, B r i t i s k i n s t i t u t t. U n i v e r s i t e t e t i O s lo. S e n t e r e t e r v id e r e u tø v e n d e E D B -o rg an f o r o r g a n is a s jo n e n I n t e r n a t i o n a l C om puter A r c h iv e o f M odern E n g lis h. D e tte h a r v i s e t t på som v i k t i g e og l æ r e r ik e o p p g a v e r, som også h a r f å t t s t o r i n t e r n a s j o n a l o p p m e rk som h et, men u t f ø r e ls e n h a r også k o s t e t oss gan ske mye i t i d og p e n g e r. I v å r t s t y r e h a r d e r f o r s p ø rs m å le t v æ r t r e i s t om ik k e t id e n nå v a r moden t i l å a v s l u t t e s e r v ic e a r b e i d e t f o r e n g e ls k - l i n g v i s t e n e og ven d e øyn ene m ot v å r t e g e t s p r å k, som f å a n d re enn nordm enn kan te n k e s å i n t e r e s s e r e seg f o r. N å r 7

2 8 s t y r e t p å p e k te d e t t e, v a r d e t også f o r d i en g e n e r e lt kan m erke en s t a d ig økende in t e r e s s e f o r og e t s tig e n d e behov f o r n o rs k e S p r å k d a ta, s æ r lig f r a m oderne t i d. 2. KONFERANSEN OM ET NORSK DATAMASKINELT TEKSTKORPUS F o r å f å d r ø f t e t s p ø rs m å l i t i l k n y t n i n g t i l n o rs k e S p rå k d a ta, i n v i t e r t e N A V F's E D B -s e n te r i o k to b e r 1978 t i l en k o n fe ra n s e i B e rg e n om e t n o rs k d a t a m a s k in e lt t e k s t k o r p u s. På k o n fe r a n s e n d e lt o k 32 r e p r e s e n t a t e r f r a u n i v e r s i t e t s - og h ø y s k o le s e k to r e n og f r a a n d re m i l j ø e r h v o r en a r b e id e r imad n o rs k e s p r å k. I t i l l e g g t i l n o rs k e d e lt a k e r e v a r d e t også i n v i t e r t g j e s t e r f r a S v e r ig e og Danm ark (S tu r e A l l é n, R o lf G a v a re og B e n te M a e g a a r d ). H e n s ik te n med k o n fe ra n s e n v a r i f ø r s t e r e k k e å f å i s ta n d en d r ø f t i n g av behov f o r n o rs k e S p rå k d a ta i d a t a m a s k in e ll fo rm og de p r in s ip p e r en b ø r le g g e t i l g ru n n f o r a r b e i d e t h e r. D e t v i k t i g s t e in n s l a g e t på k o n fe r a n s e n kom t i l å b l i p le n u m s d rø ftin g e n e, imen f o r u t f o r d is s e b le d e t g i t t en s e r i e in n le g g om d e t a r b e id med s t ø r r e t e k s t s a m lin g e r som p å g å r i D anm ark, S v e rig e og i v å r t e g e t la n d. D e t f o r e l i g g e r en o m fa tte n d e k o n fe ra n s e r a p p o r t som g i r e t d e t a l j e r t in n s y n i d e t som f o r e g ik k på denne k o n fe r a n s e n (E t n o rs k d a t a m a s k in e lt te k s tk o r p u s. R a p p o rt n r. 2. F e b ru a r ). I v å r sammenheng s k a l b a re f ø lg e n d e p u n k te r n e v n e s : 1. D e t v a r s t o r i n t e r e s s e f o r å f å i n t e n s i v e r t a r b e id e t med å s k a f f e fræ n, l a g r e og u t n y t t e t e k s t m a t e r ia l e f r a moderne n o rs k i u n d e r v is n in g og f o r s k n in g. 2. D e t e r mange u l i k e b r u k e r i n t e r e s s e r k n y t t e t t i l d e t t e a r b e i d e t. 3. D e t v a r en s t o r s k e p s is m ot å la g e e t n o rs k s ta n d a rd t e k s t k o r p u s. 4. H e l l e r g ik k d r ø f t in g e n e i r e t n in g av å p la n le g g e e t t i l t a k som hadde k a r a k t e r av en s p rå k b a n k. På k o n fe ra n s e n, h v o r mange k n a p l nok a n e r k je n t e v e r d ie n av de t r a d i s j o n e l l e k o r p u s, m ente de f l e s t e a t d e t v i l l e væ re b e d re i dag å s a ts e på e t t i l t a k som hadde som hovedm ål å sam le in n. 8

3 9 t i l r e t t e l e g g e og g j^ ^ e b r u k s k la r e t e k s t e r s l i k a t b ru k e rn e s e lv kan v e lg e u t de t e k s t e n e e l l e r t e k s t d e le n e de ø n s k e r f o r u l i k e s p e s ia lo p p g a v e r. 5. D e t b l e v e d t a t t å n e d s e tte en g ru p p e som kunne a r b e id e v id e r e med de ta n k e n e som kom fra m på k o n fe r a n s e n. 3. PLANLEGGINGSGRUPPEN K o r t t i d e t t e r k o n fe r a n s e n i B e rg en kom d e t i s v in g en p la n le g g in g s g r u p p e som s k u l l e a r b e id e v i d e r e med d e t g r u n n la g s m a t e r ia le som v a r f r e m s k a f f e t gjennom k o n fe r a n s e n og u tfo rm e e t t i l t a k la n g s de r e t n i n g s l i n j e r som v a r t r u k k e t opp i p le n u m s d r ø ftin g e n e. F ø lg e n d e p e r s o n e r og i n s t i t u s j o n e r h a r v æ rt med i p la n le g g in g e n : J o s t e in H. H auge, N A V F's E D B -s e n te r K o lb jø r n H e g g s ta d, N o rd is k i n s t i t u t t, PDS, U ib A a g o t L a n d f a ld, N o rs k s p r å k r å d E i r i k L ie n, E D B -tje n e s te n f o r h u m a n is tis k e f a g, T r.h e im E g i l P e t t e r s e n, N o rd is k i n s t., U ib (fo rm a n n ) J a r l e R ønhovd, N o rd is k i n s t., U it rh e im D a g fin n W o rre n, N o rs k l e k s i k o g r a f i s k i n s t i t u t t Som en v i l se av d e t t e, l a en v e k t på a l l e r e d e i u tg a n g s p u n k te t å m a rk e re d e t t e t i l t a k e t som e t n a s jo n a lt p r o s j e k t og også å s i k r e a t u l i k e b r u k e r i n t e r e s s e r kom fra m i p la n le g g in g s a r b e id e t. I l ø p e t av noen m ø te r h ø s te n 1978 og v å re n 1979 g r e id d e p la n le g g in g s g r u p p e n å k o n k r e t i s e r e e t t i l t a k som b le k a l t N o rs k t e k s t a r k i v. De p la n e n e som p la n le g g in g s g ru p p e n kom fra m t i l b l e s e n d t a l l e d e lt a k e r n e f r a B e rg e n s k o n fe ra n s e n t i l u t t a l e l s e, og d e t v i s t e seg a t d e t ik k e innkom noen m e rk n a d e r t i l de p la n e n e som v a r l a g t fra m. D e tte v e lg e r p la n le g g in g s g r u p p e n å t o l k e som t i l s l u t n i n g t i l p la n e n e, h e l l e r enn som m anglende i n t e r e s s e f o r dem. N å r v i t r o r a t d e t e r s l i k, s k y ld e s d e t d e t h e f t i g e e n g a s je m e n t og den s t o r e in t e r e s s e som b le v i s t denne sakpn på k o n fe r a n s e n i B e rg e n. 9

4 10 4. NORSK TEKSTARKIV N o rs k t e k s t a r k i v h a r som m ål å k o o r d in e r e og øke in n s a ts e n i a r b e i d e t med å sam le in n og t i l r e t t e l e g g e t e k s t m a t e r ia le f r a m oderne n o rs k t i l b ru k i f o r s k n in g s * og u t v i k lin g s a r b e i d. T i l t a k e t v i l f r a s t a r t e n av b l i n a s jo n a lt o r i e n t e r t. En f o r u t s e t n in g f o r a t N o rs k t e k s t a r k i v kan r e s u l t e r e i en v i t e n - r e s s u r s om n o rs k s p r å k, e r a t a r b e i d e t med t e k s t in n s a m lii^ le g g e s opp e t t e r en n a s jo n a l k o o r d in e r t p la n og a t m a t e r i a l e t t i l r e t t e l e g g e s på en s ta n d a rd m å te. De d atam engder s<^n le g g e s o p p, må kunne u t n y t t e s d a t a m a s k in e lt i a l l e i n t e r e s s e r t e m i l j ø e r med e t m inimum av e k s t r a t i l r e t t e l e g g i n g s a r b e i d. H o v e d ty n g d e n av de d a ta som sam les in n, v i l r e f e r e r e seg t i l m oderne n o rs k s k j ø n n l i t t e r a t u r og b r u k s p r o s a. D e t s i e r seg s e lv a t d e t h e r b a r e kan b l i t a l e om å sam le in n en m eget l i t e n d e l av a l t som u t g i s. I s t ø r s t m u lig u t s t r e k n in g e r d e t d e r f o r ø n s k e lig å oppnå e n ig h e t på n a s jo n a l b a s is om de p r i o r i t e r t e o p p g a v e r. D e t e r t a t t s p e s i e l t hensyn t i l d e t t e ved o p p b y g g in g av o r g a n is a s jo n s s t r u k t u r e n f o r N o rsk t e k s t a r k i v. S e lv om a r b e i d e t med n o rs k d a t a m a s k in e lt t e k s t m a t e r ia l e b ø r ses i e t l a n g t p e r s p e k t iv, e r d e t n a t u r l i g i f ø r s t e omgang å d e f i n e r e en p ro s je k tra m m e på 5 å r f o r N o rs k t e k s t a r k i v. I l ø p e t av denne p e r io d e n b ø r u l i k e s i d e r av p r o s j e k t e t kunne p rø v e s u t. V i te n k e r i f ø r s t e r e k k e på n ø d v e n d ig m eto d e u t v i k l i n g på E D B -s id e n og o r g a n is a s jo n s fo r m e r f o r s a m v irk e m e llo m mange E D B -o rg a n e r. L ik e v i k t i g v i l d e t b l i å få k u n n skap om h v i l k e t y p e r t e k s t m a t e r i a l e som b ø r p r i o r i t e r e s og f in n e fra m t i l egnede p r e s e n t a s jo n s - og u t n y t t e ls e s f o r m e r av t e k s t d a t a. In n e n f o r d e t t e tid s r o m v i l d e t b l i m u lig å g je n n o m fø re u l i k e t y p e r p r o s j e k t e r k n y t t e t t i l s p e s i e l l e t e k s t s a m lin g e r. S i s t i p r ø v e p e r io d e n b i i r hovedoppgaven å f in n e fra m t i l p e rm a n e n te o r g a n is a s jo n s - og f i n a n s i e r i n g s fo r m e r f o r e t s l i k t t i l t a k. 5. ORGANISASJON G r u n n la g e t f o r N o rs k t e k s t a r k i v (NT) v i l væ re e t f o r m a l i s e r t s a m a rb e id m e llo m PDS, N o r d is k i n s t i t u t t, U ib og N A VF's EDBs e n t e r i B e rg e n, som i g j e n h a r E D B -tje n e s te n e ved 10

5 11 H F - f a k u lt e t e n e v ed u n i v e r s i t e t e n e som s in e f a s t e s a m a rb e id s p a r t n e r e. S id e n e t t i l t a k som NT v i l ha e t b e t y d e lig in n s la g av d a t a a d m in is t r a s jo n og a d m i n i s t r a t i v e r u t i n e r g e n e r e l t, l a p la n le g g in g s g ru p p e n v e k t på å f in n e fra m t i l e t o r g a n is a s jo n s m ø n s te r som g i r k l a r e a n s v a r s f o r h o ld og også å f o r e t a en m a r k e r t f u n k s jo n s f o r d e lin g m e llo m de u l i k e m e d v irk e n d e p a r t e r i p r o s j e k t e t. 6. FAGLIG INNHOLD Som t i d l i g e r e n e v n t e r h o v e d m å le t med NT å kunne i n t e n s i v e r e a r b e id e t med å sam le in n, t i l r e t t e l e g g e og p r e s e n t e r e d a ta f o r s p r å k v it e n s k a p e lig f o r s k n in g s - og u t v i k l i n g s a r b e i d. N å r NT kommer i g a n g, v i l den f ø r s t e o p p g aven væ re å f a s t le g g e e t s ta n d a r d fo r m a t f o r t e k s t m a t e r i a l e som s k a l in n g å i a r k i v e t : D e t v i l d e s s u te n væ re behov f o r å u t v i k l e p ro g ra m f o r k o n v e r t e r in g og j u s t e r i n g t i l d e t t e s t a n d a r d f o r m a t e t. De f l e s t e av oss v e t a t d e t f o r e l i g g e r en r e k k e t y p e r u t s t y r i den g r a f i s k e i n d u s t r i, som NT v i l fo r s ø k e å s a m a rb e id e med, og d e t tr e n g s en god d e l s y s te m e r in g s - og p ro g ra m m e rin g s - a r b e id f o r å kunne u t v i k l e k o n v e r te r in g s p r o g r a m f o r å t a de d a ta m a s k in le s b a r e t e k s t e n e som man kan f å f r a t y k k e r i e r, f o r l a g, a v i s e r e t c. på h u llb å n d e l l e r m a g n e tb å n d. D e t b ø r også u t v i k l e s e t d a t a m a s k in e lt la g r in g s s y te m f o r t e k s t m a t e r i a l e som e r e f f e k t i v t og som kan t a hånd om den s t a d ig økende te k s tm e n g d e. M å le t e r å kunne t a v a r e på m est m u lig in fo r m a s jo n som l i g g e r i t e k s t e n e, e n te n i o r i g i n a l k i l d e n e l l e r i den v e r s jo n som den g r a f i s k e i n d u s t r i p r e s e n t e r e r, men s a m t id ig å ha te k s t e n e s l i k o r g a n is e r t a t h v e r e n k e lt b r u k e r kan u n d e r tr y k k e in fo r m a s jo n som e r l i t e i n t e r e s s a n t i den e n k e lt e fo r s k n in g s o p p g a v e, og også le g g e t i l in fo r m a s jo n som e r n ø d v e n d ig f o r den a k t u e l l e o p p g a v e. En f o r d e l med e t s ta n d a rd d a t a f o r m a t v i l væ re a t b r u k e rn e av NT a l l t i d v e t h v o rd a n de v a n l i g s t e t y p e r av t e k s t e r s e r u t, og d e t v i l også ha som f o r d e l a t de som a r b e id e r med u t v ik lin g s o p p g a v e r på E D B -s id c n, V L l kunne Li I re L L e s in p ro g ra m u fru M ln in g f o r å kunne b e h a n d le d a ta f r a NT. Ved f a s t s e t t i n g av v å r t e g e t s ta n d a r d fo r m a t v i l v i s e lv s a g t s k j e l e t i l d e t som e r u t f ø r t i a n d re la n d, ik k e m in s t h e r i Danm ark og i S v e r ig e. D e t e r e t a b l e r t en s t y r in g s g r u p p e som 11

6 12 s k a l le d e a r b e i d e t t i l en m e d a rb e id e r som s k a l u t g r e i e s p ø rs m å le t om s t a n d a r d fo r m a t, og v i h å p e r t i l s l u t t å kunne s t å med e t fra m le g g som v i kan f o r e s l å som n o rs k norm in n e n f o r h u m a n is tis k d a ta b e h a n d lin g i a l l e f a l l. D e t e r t i l i dag ik k e f o r e t a t t en o m fa tte n d e v u r d e r in g av h v i l k e n ende en s k a l s t a r t e i, d v s. hva s la g s ty p e t e k s t e r en f ø r s t s k a l fo r s ø k e å f å in n i N T. D e r e r en d e l p la n e r l a n s e r t, f. e k s, a t NT b l. a. b u rd e t a s i k t e på å f å a l l ny n o rs k s k j ø n n l i t t e r a t u r e l l e r e t u t v a lg av denne h v e r t å r. Denne oppgaven og mange a n d re ø n s k e r som kom fra m på k o n fe r a n s e n i B e rg e n, må gjennom gås nøye f ø r v i s e t t e r i g a n g. D e t b ø r h e r nevnes a t d e t i N o rg e a l le r e d e i dag f o r e l i g g e r en ik k e u b e t y d e lig d e l t e k s t m a t e r i a l e som l i g g e r t i l r e t t e l a g t f o r d a t a m a s k in e ll b e h a n d lin g, i f ø r s t e re k k e v ed PDS, U n i v e r s i t e t e t i B e rg e n, noe ved N A VF's E D B -s e n te r og en god d e l m a t e r ia le s p re d d r u n d t om ved u n i v e r s i t e t e n e, m a t e r i a l e som h a r v æ rt b r u k t i k o n k r e t p r o s je k t a r b e id. E t v i k t i g m å l, e t t e r m i t t s y n, må i f ø r s t e omgang være å få s a m le t d e t m est v e r d i f u l l e av d e t t e m a t e r i a l e t og l a g t d e t t i l r e t t e e t t e r de p r i n s i p p e r som e r n e v n t t i d l i g e r e. 7. STATUS FOR NORSK TEKSTARKIV I DAG D e t e r f o r u t s e t n in g e n a t NT s k a l komme i gang f r a 1980 a v. Noe s tritte t i l t i l t a k e t kan t r o l i g g is f r a g r u n n b e v ilg n in g e n t i l PDS og N A V F 's E D B -s e n te r, men f o r å komme noe v e i e r d e t n ø d v e n d ig å ha e g e t p e r s o n a le k n y t t e t t i l NT. P la n le g g in g s g ru p p e n s ø k te d e r f o r NAVF om s t ø t t e t i l t i l t a k e t f o r , b l. a. s t ø t t e t i l å o p p r e t t e en h e l s t i l l i n g f o r en v i t e n s k a p e lig a s s i s t e n t som kan s p e s i a l i s e r e seg f o r oppgavene med N T. Denne søknaden b le i n n v i l g e t ved R å d e ts b u d s je t t b e h a n d lin g i o k to b e r i å r. Dermed v i l fo r h o ld e n e lig g e g o d t t i l r e t t e f o r e t a b l e r i n g av N o rs k t e k s t a r k i v n e s te å r. 8. ARBEIDET FREMOVER D e t v i l d e r f o r i h ø s t b l i a k t u e l t å i n n k a l l e d e t f a g l i g e rå d f o r NT f o r å d is k u t e r e de b e v ilg n in g e r som e r g i t t t i l NT, den o r g a n is a s jo n s p la n e n som e r u t v i k l e t, og på den b a k g ru n n 12

7 13 fo rm e p la n e r om den k o n k r e te o p p s t a r t in g av t i l t a k e t i v i n t e r. L ik e v i k t i g v i l d e t væ re å komme fra m t i l en f a g l i g p r i o r i t e r i n g m e llo m de u l i k e a r b e id s o p p g a v e r som e r s t i l t o p p, d. v. s. v e lg e u t h v i l k e t t e k s t m a t e r i a l e en s k a l t a f a t t på i f ø r s t e omgang, og også f in n e fra m t i l p r a k t i s k e s a m a rb e id s fo rm e r m ello m s a m a r b e id s p a r tn e r e i B e rg e n, E D B -k o n s u le n te n e ved u n i v e r s i t e t e n e og a n d re b r u k e r m i ljø e r som h a r s p e s i e l l e i n t e r e s s e r k n y t t e t t i l N T, f. e k s. N o rs k s p r å k r å d og N o rs k l e k s i k o g r a f i s k i n s t i t u t t. D e t v i l i l ø p e t av h ø s te n også b l i t a l e om å f o r h a n d le med N o rs k s p r å k r å d om b e t a l t e o p p d ra g i f o r b in d e ls e med u n d e r s ø k e ls e r som N o rs k s p r å k r å d ø n s k e r u t f ø r t v e d rø re n d e u t v i k l i n g e n av n o rs k s p rå k s l i k den frem kom m er i l i t t e r æ r p ro s a f r a 1937 t i l i d a g. 13

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Disposisjon B a k g ru n n - o m s e lv h je lp s g ru p p e r 1 2 -trin n s g ru p p e r

Detaljer

Vurdering av utbyggingsprosjekter

Vurdering av utbyggingsprosjekter Vurdering av utbyggingsprosjekter Kva ser du på? Kva vurderer du? Lønsemd i forhold til kva? Anbefalinger mot framtidige vurderinger - kva synes du er viktig å vektlegge? Kritiske faktorer for et godt

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Flertydige lovtekster

Flertydige lovtekster Flertydige lovtekster A v fø r s te a m a n u e n s is d r. a r t. E iv in d K o lfla a th A r tik k e le n fo k u s e r e r p å fle r ty d ig h e t i lo v te k s te r, i k o n tra s t til v a g h e t

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Næringsforeningen i Trondheim

Næringsforeningen i Trondheim Næringsforeningen i Trondheim Morten Christensen Medeier Trebetong AS Leder Fagråd Bygg og Anlegg Næringsforeningen i Trondheim Styreverv BNL og EBA NTNU Eksperter i Team Smart Bygging Styreverv 1902-bygget

Detaljer

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.

Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26. Økonomiadministrasjon ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rapport til Styringsgruppen fra Undergruppe for økonomi 26.januar 2005 1 Undergruppen for økonomi er sammensatt slik: Kristine Breivik,

Detaljer

SalMar Farming AS Solværet

SalMar Farming AS Solværet MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Farming AS Solværet Tilstand. Dato: 06.08.203 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Lokalitet: Hosenøyan «Maks produksjon»

Lokalitet: Hosenøyan «Maks produksjon» HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hosenøyan «Maks produksjon» Tilstand 2 Dato: 16.10.201 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1

Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 Dato: 25.08.201 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Ledelse i kommunal sektortrender Rådmannsforum 2.februar 2007. Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør, Mandag Morgen

Ledelse i kommunal sektortrender Rådmannsforum 2.februar 2007. Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør, Mandag Morgen Ledelse i kommunal sektortrender og utfordringer Rådmannsforum 2.februar 2007 Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør, Mandag Morgen Introduksjon 54,9% No Mandag Morgen ledernes nye verktøy Ukebrev: Skarpe

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett Giuditta Cordero-Moss Internasjonal privatrett på formuerettens område UNIVERSITETSFORLAGET Innhold F o ro rd... 13 O rd lis te... 15 Kapittel 1 Internasjonal privatrett mellom nasjonal rett og harm o

Detaljer

Strategisk næringsplan 2006-2009 skal være styrende for næringsarbeidet i kommunen de nærmeste tre årene.

Strategisk næringsplan 2006-2009 skal være styrende for næringsarbeidet i kommunen de nærmeste tre årene. Forord Strategisk næringsplan 2006-2009 skal være styrende for næringsarbeidet i kommunen de nærmeste tre årene. De gjennomgående strategiene i planen har vært fulgt i flere år tidligere og vil legge et

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Plassen barnehage- med fokus på naturen Informasjonsbrosjyre

Plassen barnehage- med fokus på naturen Informasjonsbrosjyre Plssen brnehge- med fokus på nturen Informsjonsbrosjyre Avdeling Soln og Ludvig Tlf: 62487732(Soln og Ludvig) Epost: plssen.brnehge@lvdl.kommune.no Stsingsområder: Læring i levende loklsmfunn Fysisk fostring

Detaljer

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/ Pleie og omsorgsplan Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/12 2007 De 3 hovedutfordringene Kapasitet Kvalitet Kompetanse Det er 3 hovedutfordringer i sektoren pleie og omsorg i planperioden fram til

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Triage i akuttmottak. og akkreditering. Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling

Triage i akuttmottak. og akkreditering. Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling Triage i akuttmottak og akkreditering Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling Program Bakgrunn Triage Medvirkende årsaker Erfaringer Plan Bakgrunn Hovedutfordring - sammensatt Definert

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV Jostein H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV Jostein H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING VILLAVEI 10, POSTBOKS 53 5014 BERGEN-UNIVERSITETET Oktober 1979 NORSK TEKSTARKIV Jostein H. Hauge FORHISTORIE Datamaskinell språkbehandling er kanskje det feltet

Detaljer

Kommunalavdeling Teknisk & kultur. Bøkevangen 26. september 2012

Kommunalavdeling Teknisk & kultur. Bøkevangen 26. september 2012 Kommunalavdeling Teknisk & kultur Bøkevangen 26. september 2012 Økonomiplan 2013-2016 (grovt slik jeg forstår den) Rådmannen/politisk opprettholder/øker NAV skjermes - opprettholder Skole skjermes - opprettholder

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

U N I V E R S I T Y O F B E R G E N. Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Medicine, Haukeland University Hospital

U N I V E R S I T Y O F B E R G E N. Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Medicine, Haukeland University Hospital U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Medicine, Haukeland University Hospital Effekt av lav FODMAP-diett i tillegg til glutenfri kost hos pasienter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B Inkl: A Slitasjeskader i hofte- eller kneledd, A5 Osteoporose og O Eldre med behov for opptrening RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 2008 2009 200 døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT Antall brukere 534 37 86 536 49 03 57 26 59 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Verran Servicekontor Dato: 12.01.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240, mellom

Detaljer

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycé ç Ré C O 5.-7. - (CM1-6è) Læ LFRC b j. D å å å b N å å j h,,. D å h h,. FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅ L VURDERING GJENNOMFØRT H Må æ b h å j h h å h h j å j h, å å j b

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G Kjønn som va riabel i all medisinsk fo rs k n i n g B a kgru n n Det er i økende grad blitt klart

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

deler: Fig. 1 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 64

deler: Fig. 1 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 64 64 T o r S t å l h a n e R U N I T L E K S I K A L S K A N A L Y S E I M J U K E S Y S T E M 0. I N N L E D N I N G M j u k e S y s t e m e r et R U N I T - p r o s j e k t s o m b l i r f i n a n s i

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

o o CT! -«53 O p:^ Q 12: PROTOKOLL Representantskapsmøte 14. april 1977

o o CT! -«53 O p:^ Q 12: PROTOKOLL Representantskapsmøte 14. april 1977 o o M o < CT! -«53 O p:^ O Q 12: PROTOKOLL Representantskapsmøte 14. april 1977 LANDSORGANISASJONEN I NORGE PROTOKOLL over forhandlinger i representantskapsmøte 14. april 1977 Redigert av L O s presse

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Besøk av EL-core 13. november 2012

Besøk av EL-core 13. november 2012 Besøk av EL-core 13. november 2012 Nøkkeltall (2012): Ca. 84 GWh leveranse Ca. 70 MW grunn/spiss produksjonskapasitet Ca. 20 MW reserve Ca. 18 km grøft (36 km rør) Ca. 185 kundesentraler Ca. 55 mill. kroner

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer