VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER"

Transkript

1 VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt de samme husordensregler. Leietaker er ansvarlig for at de han/hun gir adgang til boligen følger anviste husordensregler. Brudd på husordensregler fra leietaker eller en person leietaker har gitt adgang til boligen/fellesområder i boligsameiet eller lignende kan medføre oppsigelse eller heving av leieavtalen iht. regler i husleieloven. Enkelte utleieboliger er underlagt spesielle husordensregler som gjelder for det spesifikke boligobjektet - andre har ikke slike husordensregler. Vedlagt ligger standard husordensregler for alle boliger Leiebolig leier ut og forvalter. I de tilfeller det er spesifikke husordensregler der du bor blir disse delt ut i tillegg. Der det er spesifikke husordensregler for den boligen du leier skal disse legges til grunn og følges. Dersom de spesifikke husordensreglene ikke omtaler et forhold gjelder Leieboligs husordensregler dersom disse omtaler det aktuelle forhold. I tilfeller hvor et forhold ikke er omtalt i noen av husordensreglene gjelder generelle og spesifikke punkter i leieavtalen og husleieloven. Dersom leietaker ikke har mottatt husordensregler er leietaker selv ansvarlig for å kontakte Leiebolig eller forretningsfører i den aktuelle gård den leide boligen ligger for å fremskaffe husordensregler. Ved vesentlig brudd på husordensregler vil det bli sendt varsler fra leiebolig til den aktuelle leietaker(e). Ved gjentagelser kan forholdet føre til oppsigelse, heving og/eller tvangsutkastelse. Dette vil i så tilfelle skje på leietakers bekostning. BRANNVERN: 1. Lær deg branninstruksen, rømningsveier, vedlikehold og bruk av brannslukkingsutstyr i din bolig. 2. Sikre og vedlikehold ditt brannvernutstyr, både brann/røykvarslere, brannslange eller brannslukkingsutstyr. Sørg for at utstyret alltid fungerer. 3. Bytt batteri og støvsug brann/røykvarslere. 4. Meld fra til utleier ved mangler.

2 Hu so rd en sre gle r 1. Ytre o rd en Gå r d sp la ss, p o r t r o m, t r a p p eo p p ga n g, t r a p p er e p o s, k o r r id o r er o g felle s k jeller r o m m å ik k e o p p t a s m ed gje n st a n d er t ilh ø r en d e leier n e så so m k a sser, in n b o, sp o r t sa r t ik ler, b a r n evo gn er o g lign en d e. Sy k ler o g k jø r etøyer sk a l settes p å st ed a n vist a v u t le ier. a. En h ver fo r u r en sin g a v gå r d sp la ssen, p o r t r o m o g o ver n evn t e fe llesr o m er fo r b u d t. b. Avfa ll sk a l legge s I d er t il b est e m t e b eh o ld er e. All fo r sø p lin g o m k r in g sø p p e l- b eh o ld er e o g sø p p e lsja k t en sk a l u n n gå s. c. Ba n k in g o g lu ft in g a v t ø y, m ø b ler, t e p p e r, sen getøy m.v. m å k u n fo r egå p å gå r d sp la ss eller a n n en a v u t le ier a n vist p la ss. d. Ut en u t leier s sk r ift e lige sa m t y k k e er d et fo r b u d t å a n b r in ge p la k a t er o g o p p sla g av en h ver a r t p å eien d o m m en, lik eså å m a le vin d u er o g ve gge r o g sette o p p sk ilt, a n t en n er eller lign en d e. e. Po r t o g felle s in n ga n gsd ø r sk a l a llt id h o ld es lå st. f. Hen sa t t e gjen st a n d er vil b li fjer n et fo r le ieta k er s r egn in g. Der so m h en sa t t e gjen st a n d er m å fjer n e s fr a fe lleso m r å d er vil leieta k er b li fa k t u r e r t 0,5 r ettsgeb y r fo r t id en k r o n er fo r a r b eid et. Rettsge b y r et ju st er es % ih t d e t il en h ver t i d gjeld en d e sa t ser. 2. Fellesro m Ta p a v n ø k ler sk a l m e ld es t il Leieb o lig Fo r v a lt n in g As o m gå en d e. Regler fo r b r u k a v va sk er o m o g t ø r k er o m er o p p h en gt i r o m m et. 3. In d re o rd en Sp ik r in g I vegger, d ø r e r o g k a m r er er ik k e t ila t t. Op p h en g p å v egger m å gjø r e s m ed t y n n e st ift er. a. Vin d u en e i o p p ga n gen m å ik k e st å å p n e o m n a t t en, eller i r egn eller b lå st. Om leier fin n er d et n ø d ven d ig å sette o p p et vin d u i en t r a p p eller k o r r id o r, p lik t er h a n å p å se a t d et etter k o r t t id er lu k k et. Er st a t n in gsa n sva r k a n o p p st å d er so m sk a d e in n t r effer. b. Ha r leiligh et en e gen b a lk o n g, p lik t er le ier å fjer n e sn ø o g is fr a d en n e. Hvis d ette ik k e u t fø r e s, k a n leier b li a n sva r lig fo r e ven t u e ll sk a d e. c. Pa r k ettgu lv k a n st ø vsu ge s e ller t ø r m o p p e s. Ved va sk a v gu lv sk a l d et b r u k es så go d t o p p vr id d k lu t. Ben y t t m ild t så p eva n n eller b a r e va n n. - Tø r k o p p va n n m ed en ga n g. - Br u k va n n t ette sk å ler u n d er b lo m st en e. - Ben y t t a ld r i u t esk o elle r st iletth æ ler in n en d ø r s. - Ben t t t n ø b elk n o t t er a v filt p å a lle m ø b ler o g a n n et so m st å r p å gu lv e t. 4. Veggen e La g m in st m u lig h u ll i veggen e. Br u k egn et o p p h en g fo r gip sv egger. Hu ll m å u t b ed r e s ved u t fly t t in g. 5. Kjø kken a. Kjø lesk a p a vr im e s ved b eh o v o g fr y seb o k s fr y ses a v u n d er k o n t in u er lig t ilsy n. Ho ld a vr im in gsr e n n en r en o g v a sk k jø le sk a p et v ed b eh o v.

3 Hu so rd en sre gle r b. Ko m fy r o g st ekeo vn h o ld es r en e. Br u k b a k ep a p ir. c. Sk ift / r en gjø r filt e r i a vt r ekksvift e etter b eh o v, ca. h ver t h a lvå r. My e fett I vift en er b r a n n fa r lig. e. Br u k k u n o p p v a sk m a sk in er, k u n n å r d et er fo lk t ilst ed et i b o ligen. 6. Bad et a. Slu k o g va n n lå ser m å r en ses m ed je vn e m ello m r o m. Br u k h a n sk e, ik k e p lu m b o. b. Br u k k u n va sk em a sk in n å r d et er fo lk t ilst ed et I b o ligen, o g fø r k l Bran n Hvis b r a n n, r in g Va n n b r a n n sla n ge p å k jø k k en. Gjø r d eg k jen t m ed b r u k a v b r a n n sla n gen. a. Pa n elo vn er sk a l a ld r i t ild ekkes. Ik k e ga r d in er o v er p a n elo vn en. b. Tr ekk u t st ø p se l t il k a ffe t r a k t er, b r ø d r ist er e ller va n n k o k er etter b r u k. Gå ik k e fr a gr y t er m ed m a t / va n n p å k o m fy r en. Gå a ld r i fr a st e a r in ly s. Br u k a ld r i b r en n b a r e ly sm a n sjet t er. c. Sjekk a t r ø y k va r sler b lin k er m ed jevn e m ello m r o m. By t t b a t t er i ved b eh o v. d. Tr a p p er o m sk a l h o ld es fr i fo r gjen st a n d e r. Dette p å gr u n n a v b r a n n fa r e o g fo r å sø r ge fo r fr i r ø m n in gsv ei. e. Sy k ler sk a l p a r k er es i b a k gå r d, ik k e I t r a p p er o m m en e. Br u k sy k k elst a t iven e. 8. In n bru d d Hu sk in n b o fo r sik r in g. Fø lg r å d en e so m fo r sik r in gselsk a p et gir fo r sik r in g. 9. Ytterd ø r. Dø r in n til felle sro m o g bo d er. Dø r n ed er st i o p p ga n ge n o g p o r t t il ga t en sk a l a llt id væ r e lå st. Br u k d ø r ca llin gen o g ik k e lu k k o p p fo r fr em m ed e. Dø r t il b o d r o m o g fe llesr o m sk a l a llt id væ r e lå st Ro o g o rd en Det sk a l v æ r e r o o g o r d en i leiligh et en o g e ller s i b y gn in gen m ello m k l o g k l Fe st er sk a l va r sles a n d r e leier e i go d t id p å fo r h å n d. Hy p p in g fest in g a n se s so m m isligh o ld a v le iea vt a len. Der so m v e k t er selsk a p m å r y k k e u t gr u n n et u r egelm e n t er t st ø y / h u sb r å k fr a b o ligen vil leieta k er b li fa k t u r e r t 3 r ettsgeb y r a fo r t id en k r o n er fo r o p p m ø t e. Rettsgeb y r e t ju st er e s % ih t d e t il en h v er t id gjeld en d e sa t ser Sø p p el Avfa ll k a st e s I sø p p elb e h o ld er n e i b a k gå r d. De t er ik k e t ila t t å se t t e a vfa ll ved sid en a v. Kild eso r t er in g sk jer t il en h v er t id etter gjeld e n e r egler. Ved m y e r e st a vfa ll er d et m u lig å k jø p e ekst r a sekkb o n g, se r en h o ld set a t e n s h jem m etid er. Fa r lig a vfa ll m å le ver es p å n æ r m est e m iljø st a sjo n. Gla ss, m et a ll etc. lever e s t il n æ r m est e r et u r p u n k t. Se r en h o ld set a t e n s h jem m esid er fo r m er in fo r m a sjo n. Leier er a n sva r lig fo r a t h u so r d en sr eglen e b lir o ver h o ld t a v h a n s h u sst a n d o g fr em le ier e eller a n d r e h a n h a r git t t ilga n g t il b o ligen eller eien d o m m en fo r ø vr ig An d re o rd en sregler Fo r m er d eta ljer t e o r d e n sr egler, st y r efo r m a n n en.

4 BRUK AV BOLIGEN 1. Port, oppgang, bod og postkasse skal være låst til enhver tid. 2. Avfall/søppel skal kastes i søppelkasser. 3. Overflødig søppel skal ikke oppbevares på fellesområder eller ved siden av søppelkasser. 4. Ikke etterlat søppel eller gjenstander ved inn og utflytt. Papir, innpakningsutstyr, maling, møbler etc. kastes hos kommunale anlegg. 5. Bod skal tømmes ved utflytt. 6. Husordensregler skal følges og er en del av leiekontrakten. Se vedlegg.1 7. Ta vare på boligens inventar, spesielt på bad hvor det fort kan oppstå fuktskader. 8. Sluk skal renses minimum 1 gang per måned, eller etter behov. Plumbo, skal IKKE benyttes. Bruk f.eks Mudin. 9. Boligen skal holdes oppvarmet i de rom hvor vannrør går, dette er særdeles viktig i vinterhalvåret. 10. Brannvern RING 110 ved brann Trekk ut støpsel til kaffekoker, brødristere, vannkoker og andre elektriske apparater når disse ikke er i bruk. Benytt ikke skjøteledning på bad! Lær deg rømningsveier ved brann. Les og lær deg branninstruks i gården du bor. Husk å kontrollere at brann/røykvarsler og brannslange eller brannslukkingsapparat alltid fungerer les instruks. Husk at du er ansvarlig for å melde feil på utstyr til utleier uten opphold.

5

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf. 69 30 60 00 www.fredrikstad.kommune.no Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema Side 3 Om oss Side 4 Husordensregler Side 6 Brannsikkerhet Side 9 Inneklima Side 10 Beboere i leiligheten Side 11 Reklamasjon Side 12 Husleieloven, kap.2 Side 14 Forsikring Side 15 Fellesvaskeri Side 16

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Boliginstruks for Rosenborg Studentby

Boliginstruks for Rosenborg Studentby Side 1 av 5 - Boliginstruks Rosenborg Studentby VEDLEGG 1 TIL LEIEKONTRAKT Boliginstruks for Rosenborg Studentby 1. Krav til leietakere Alle som er under utdanning i videregående skole eller tar høyere

Detaljer

Studentene først og fremst Side 1

Studentene først og fremst Side 1 ORDENSREGLEMENT BOLIGER NARVIK Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) Vi ønsker deg velkommen til Studentsamskipnadens boliger Vedlagt følger ordensreglement og generelle opplysninger om våre studentboliger

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2 11. mai 2009 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003 5, jf. lov av 23. mai 1997 nr 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven),

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS!

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS! Solvang Park AS Trudvangveien 7 0363 Oslo Velkommen til Solvang Park AS! I dette velkomstbrevet vil du forhåpentligvis finne svar på noen av de spørsmål du måtte ha, samt få en del nyttige tips som vi

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

Adresse: Linstows gate 6, 0166 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 27 Telefon: 23 27 40 20 E-post: lk@dypro.no Leiepris: 7.

Adresse: Linstows gate 6, 0166 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 27 Telefon: 23 27 40 20 E-post: lk@dypro.no Leiepris: 7. Adresse: Linstows gate 6, 0166 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 27 Telefon: 23 27 40 20 Rom: 1 E-post: lk@dypro.no Leiepris: 7.700,- Visning: Torsdag 5. mars kl. 16.30 17.00 Saksbehandler: Lilly

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer