VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14"

Transkript

1 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

2 SOSIALISERING: Vi skal t a var e p å h ver an d r e o g vise h en syn t il h ver an d r e. Alle skal aksep t er es f o r d en en er, d et skal vær e aksep t f o r h ver o g en. Vi skal vise r esp ekt o g t o ler an se f or h ver an d r e. Alle skal f øle at d e er en d el av f ellesskap et, o g o p p leve go d e ven n skap p å t ver s av t r innen e. Det er m ye so sial t r en in g gjen n o m lek, m en o gså i alle h ver d agssit uasjo nen e so m r un d t m ålt id et o g p åkled n in gssit uasjo n en. Bar n t r en ger d en so siale t r yggh et en so m er så vikt ig f o r å kun n e vokse o g ut vikle seg. FRILEK: SFO skal vær e en ar en a f or lek o g ut f o ld else. Vi skal legge t il r et t e f o r go d lek o g go d t sam vær b ar na im ello m. Med r o llelek, b ygge- o g ko n st r uksjo nslek o g d en f r ie ut f o ld elsen b åd e in n e o g ut e. In n e g jen n o m lek o g akt ivit et er i gym salen. Ut e gjen n o m akt ivit et er i sko legår d en o g t ur er i n ær m iljøet. OMSORG: Alle skal o p p leve å b li set t i h ver d agen. De vo ksn e skal h a b likk f o r d en en kelt e, o g se d en en kelt e sit t b eh o v. Vi skal vær e go d e o m so r gsp er so n er o g go d e b ar n eveiled er e. Bar n b ør b li m øt t p å sit t «st åst ed», o g vi so m vo ksn e skal vær e m ed å gi b ar na en ut viklin g i en p o sit iv r et n in g. Vi er d er f o r å t r øst e, st øt t e, veiled e, le, t ulle o g h a d et m o r o sam m en m ed b ar n a. Vi skal legge t il r et t e f o r go d lek o g go d t sam vær. ZERO: SFO skal vær e en t r ygg ar en a

3 AUGUST OG SEPTEMBER: KJENNSKAP GIR VENNSKAP Mål: b li kjen t m ed livet p å SFO. Bli kjen t m ed b ar n a o g m ed d e vo ksn e. Bli kjen t m ed r ut in er o g r egler. Bli kjen t m ed ut eo m r åd et o g n ær m iljøet. Vi lager t r ivselsr egler f o r h vo r d an vi vil h a d et sam m en. Er vi t r ygge, t r ives vi. OKTOBER: UT PÅ TUR ALDRI SUR HOPP OG SPRETT Mål: Vi øn sker at b ar na skal f å god e n at ur o p p levelser o g f å b r uke kr o p p en sin akt ivt. De skal f å o p p leve m est r in gsf ølelse o g f å vær e f ysisk akt ive. Vi b r uker n ær o m r åd en e o g t ur o m r åd en e vår e. Det t e er o gså m ed p å å st yr ke f ellesskap sf ølelsen vår. Akt iv b r uk av gym salen m ed lær in g av b allsp ill o g f ellesakt ivit et er. SFO EN TRYGG ARENA FOR LEK OG UTFOLDELSE NOVEMBER AKTIVITETER UTE OG INNE VI LAGER NOE AV DET VI KAN FINNE Mål: Vi er f ysisk akt ive o g t ar i b r uk gym salen m er o g m er t il f elles o r gan iser t e akt ivit et er. Der lær er vi o ss f o r skjellige lagsp ill/b allsp ill o g f elles r egler. In n e t ilb ys d et f o rm in gsakt ivit et er i f o r skjellige f o r m er. Vi b r uker vår e kr eat ive evner o g t egn er o g m aler. Lager t r o lld eig t ar f r am d et m at er ialet so m f in n es i SFO-skap et. DESEMBER DESEMBER ER LYS OG VARME, VENTETIDEN FRAM MOT JUL. TIDEN VI SKAL KOSE OSS, MENS VI VENTER..

4 Mål: Å f å t il en r o lig f ør julst id, h vo r vi ko ser o ss m ed f o r skjellige f ør julsakt ivit et er. Julef o r b er ed elsen e skal vær e p r eget av gled e o g f o rven t n in g un d er r o lige o m givelser. Vi p yn t er t il jul o g t en n er lys. Det b lir laget juleko r t, p yn t o g n o en sm å h em m eligh et er so m kan p akkes in n. Vi b aker p ep p er kaker, h ar julever kst ed o g n o e n m ar ker er Lucia. GOD JUL TIL STORE OG SMÅ, LA «JULEFREDEN» SENKE SEG NÅ JANUAR VINTER OG SNE VI SUSER AV STED Mål: Bar n a skal b li glad e i vin t er n at ur en o g b r uke ut eo m r åd et akt ivt. De skal f å o p p leve m est r in gsf ølelse ved å gå p å ski o g skøyt er. Vær f ysisk akt ive i akeb akken o g gr ave o g b ygge sn øh uler i h augen e. JANUAR ER EN AKTIV UTEMÅNED FEBRUAR FORTSATT VINTER VI LAGER VINTERFESTIVAL Mål: Vi n yt er f o r t sat t vin t er en, m en kan b egyn n e å b li lit t lei. Masse ut et id o g f r isk luf t gjør o ss go d t. Vi b r uker vår e kr eat ive evn er ut e o g in n e. Lager m asker o g p yn t t il kar n eval. Ar r an ger er vin t er f est ival ut e m ed skulp t ur er, f ar ger o g lys. Dan s o g m usikk, m ed f r i ut f o ld else. MARS NATUREN VÅKNER TIL LIV IGJEN DET BEGYNNER Å BLI VÅR OG DET ER SNART PÅSKE. Mål: Vi lær er b ar n a å set t e p r is p å d e f o r skjellige år st id en e. I løp et av m ar s b lir d et m ye van n lek m ed sn øsm elt in g o g t in in g. Det er st o r akt ivit et i san d kassa, og i alle h ellin ger o g

5 skr ån in ger m ed b ekker o g d em n in ger. Den gr yen d e vår en m ed b ar sko lep lass lo kker f r am b aller o g h o p p et au o g kan skje n o en sykler. Vi lager i st an d t il gul f est p å SFO i f o r b in d else m ed p åske o g lager lit t p åskep yn t. GOD PÅSKE TIL STORE OG SMÅ

6 APRIL VÅRVÆ R MED LETTERE KLÆ R, DA TRIVES HVER ISÆ R Mål: Bar n a skal f å go d e n at ur o p p levelser o g vær e m ed å ut f o r ske t in g i n ær o m r åd et. Jo lyser e år st id en b lir, jo m er t id t ilb r in ger vi ut e. Det sp r et t er o g gr o r r un d t o ss m ed b lo m st er o g t r ær. Vi b esøker b ekker o g d am m er, o g kan skje Ho b ølelva. Sam t id ig b en yt t er vi d e f ast e t ur st ed en e vår e m ed å gå p å o p p d agelsesf er d d it. Vi «r yd d er» lit t et t er vin t er en. MAI MAI MÅNED ER SMAKEN AV FORSOMMER OG SELVSAGT 17. MAIFEIRING. HURRA HURRA - HURRA! Mål: Vi lær er lit t o m h vo r f or vi f eir er 17. m ai. Vi p yn t er t il d en st o r e d agen o g gjør d et p en t r un d t o ss. Det b lir p yn t et m ed f lagg o g b lo m st er, o g an n en d eko r er in g. Vi er m ye ut e o g ser b jør ka sp r et t e. Vi h o p p er o g sp r et t er, er glad e o g go d e ven n er. Man ge go d e ven n skap o g r elasjo n er er st if t et gjen n o m SFO-år et s gan g. Vi er f o r t sat t m ye ut e o g d et b lir ut eser ver in g av m at i d en n e år st id en. JUNI HVIS VI ROPER PÅ SOMMER, KANSKJE DEN KOMMER. TVI, TVI DET ER LOV Å HÅPE Mål: Vi f o r st er ker f ellesskap sf ølelsen en n å m er gjen n o m f elles o p p levelser. So m m er f er ien n ær m er seg, m en f ør st m å v avslut t e d et t e SFO-år et. Vi h ar b esøksd ager f o r d e n ye som skal b egyn n e et t er f er ien f o r at d e skal b li lit t kjen t. Åp en b esøksd ag f o r d e so m h ar gåt t p å SFO d et t e år et, h yggelig å se igjen gam le kjen t e. Egen avslut n in gsd ag f o r alle b ar na p å SFO m ed go d m at o g go d t d r ikke o g so m m er lige akt ivit et er. NÅ ER DET SNART FERIE GOD SOMMER TIL ALLE.

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008 SKUP 2008 33 Prosjekt: Fast & Fiks Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo Publikasjon: Dagens Næringsliv Publisert: Mai - desember 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv SKUP 2009 Met o d er ap p o rt

Detaljer

SKUP 2008 43. ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl. Publisert: Fra juni 2008

SKUP 2008 43. ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl. Publisert: Fra juni 2008 1 SKUP 2008 43 Prosjekt: ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl Publikasjon: Aftenposten Publisert: Fra juni 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn Solveig Aksjem og Vigdis

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Oppsummering og evaluering av januar: Februar 2015 Rørendagen Vi koste oss ute i vintersola. Barna kunne velge mellom ski og aking. Dagen delte vi sammen med Loppa og vi oppholdt

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Kampen kunstbarnehage

Kampen kunstbarnehage Kampen kunstbarnehage Steg for Steg Meg selv og barnehagen min Ord fra styrer Årets årsplan er ferdig! Trine og Hilde Emilie har jobbet flittig sammen med resten avdelingspersonalet, og resultatet kan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T 2 0 0 9 2 0 1 0

A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T 2 0 0 9 2 0 1 0 A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T 2 0 0 9 2 0 1 0 Hei og velkommen til et nytt barnehage år på STORTIND. Årsplanen sendes til hver av dere på mail, men dersom dere ønsker

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2014 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i SFO s.6 Årsplan(August-Desember)

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer