Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015"

Transkript

1 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE LØFTER side 3 4 OVERORDNEDE MÅL side 3 5 SUKSESSKRITERIER side 3 6 GRUNNLEGGENDE VERDIER side 4 7 STRATEGISKE MÅLOMRÅDER side SPORTSLIG side ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON side ØKONOMI side 7 1 INNLEDNING Denne strategiplanen skal være styrende for all aktivitet i Follo Håndball. Strategiplanen skal være førende for hvordan driften av klubben utøves av styret og klubbens underliggende utvalg. Strategiplanen revideres minimum hvert fjerde år på årsmøtet. Før hver sesong har styret og de faste ansatte ansvaret for at det utarbeides tilhørende handlingsplaner for de strategiske områdene. Alle gjeldende rutiner og retningslinjer innenfor de strategiske områdene vil du finne på klubbens hjemmeside, H å n d b a llg le d e U tv ik lin g a v in d iv id u e lle - o g sa m sp illsfe r d ig h e te r M e r ke v a re p la ttfo r m R A S J O N E L L E L Ø F T E R V IS J O N SU KSESSKR ITER IER V ER D IER O p p le ve lse r fo r h e le fa m ilie n F O L L O w us to C h a m p io n s le a g u e» K lu b b k u lt u r K o m p e ta n se K o m m u n ik a s jo n B e g e istrin g M O T In n satsvilje U tv ik lin g av «h e le» sp ille re n O V E R O R D N E T M Å L O r g / A d m Ø k o n o m i S p o r tslig E M O S JO N E L L E VERDR eier s p e k t F a ir P la y «S ta b il b la n t d e b e ste m e d e g n e k re fte r» S a m fu n n sa n sv a r F o llo H å n d b a ll s k a l v æ r e e n a k tiv o g e n g a s je r t a k tø r i «F o llo s a m fu n n e t» p å a r e n a e r s o m fr e m m e r fy s is k a k tiv ite t o g h o ld n in g s s k a p e n d e a r b e id F O L L O w U S T O C H A M P IO N S L E A G U E Side 2 av 7 sider

3 2 VISJON FOLLOw us to Champions League! 3 RASJONELLE LØFTER Våre løfter skal fortelle omverden hva de kan forvente ved å engasjere seg i Follo Håndball både som medlem, supporter, frivillig, sponsorer og andre som ønsker å samarbeide med oss. Follo Håndball skal: 1. Være en arena der hele familien kan oppleve minnerike opplevelser sammen 2. Utvikle spillere, trenere og ledere som er opptatt av hele spilleren/mennesket. 3. Ta samfunnsansvar ved å være en aktiv og engasjert aktør i «Follosamfunnet» på arenaer som fremmer fysisk aktivitet og holdningsskapende arbeid 4 OVERORDNEDE MÅL Stabil blant de beste med egne krefter! Follo HK skal være den foretrukne klubben for spillere i regionen Follo HKs A-stall skal hovedsakelig bestå av regionale spillere Regional rekruttering og talentutvikling skal være Follo HKs konkurransefortrinn Follo Håndball skal være en positiv faktor i nærmiljøet 5 SUKSESSKRITERIER Suksesskriteriene er grunnlaget klubben måler valg og beslutninger opp mot. De er fundamentet for utviklingen av vår kultur og vår adferd. Klubben har som målsetting å jobbe med klubbkultur, kompetanse og kommunikasjon innenfor de strategiske målområdene: Sportslig Organisasjon/Administrasjon Økonomi Side 3 av 7 sider

4 6 GRUNNLEGGENDE VERDIER Follo Håndball bygger sin aktivitet på: Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Klubben har som målsetting å konkretisere hva disse verdiene betyr for Follo Håndball. Verdiene er de samme som Norges Håndballforbund har nedfelt. 7 STRATEGISKE MÅLOMRÅDER Sportslig Økonomi Organisasjon & adm. 7.1 SPORTSLIG Resultatmål, A-laget: Eliteserie: Være blant de 6 beste i Eliteserien hvert år over en 5 års periode Ta medalje i Eliteserien i perioden Europa: Kvalifisere oss for spill i Europa i perioden NM: Spille NM finale i perioden Sluttspill: Vinne sluttspillet i perioden Resultatmål, G18: Medalje i Sparserien / G20: Medalje i NM Rekrutt-laget: 2. divisjon: Være blant de 6 beste i perioden Follo HK skal hvert år produsere minimum 2 egenutviklede spillere til A- stall Organisatoriske mål: Styrke trenerapparat (heltidsansatt trener - A-lag/rekrutt), samt ansette en Spillerutvikler Tett kontakt og samarbeid med samarbeidsklubbene Rekrutteringsmål: Beholde nøkkelspillere/tiltrekke talentene i regionen Kompetansemål: Follo Håndball skal ha en egen handlingsplan for rekrutterings/utviklings av enkeltspillere, miniteam og samspill Beholde nøkkelspillere/tiltrekke talentene i regionen Side 4 av 7 sider

5 7.2 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Organisasjonsmål: Follo Håndball skal ha et velfungerende styre, utvalg og støtteapparat Follo Håndball skal ha funksjonsbeskrivelser for alle verv og ansatte innen klubben Follo Håndball skal ha en daglig leder i full stilling Follo Håndball skal ha en økonomimedarbeider i deltidsstilling Follo Håndball skal ha en plan for alle aktiviteter med innlagte tidsfrister og angitte ansvarshavende Alle innen klubben skal gjennom sin kompetanse arbeide for at Follo Håndball har rammebetingelser som sikrer klubben økonomisk og dermed muliggjør at de sportslige mål kan nås Sosiale mål: Follo Håndball skal være en møteplass der klubbens medlemmer og alle som er knyttet til klubben kan bygge relasjoner og ha glede ved å delta i klubben Alle i Follo Håndball skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer Kompetansemål: Follo Håndball skal knytte til seg nødvendig kompetanse som finnes internt /eksternt og bruke denne til beste for klubben Follo Håndball skal gjennom for eksempel kurs bidra til økt kompetanse for de som innehar viktige funksjoner i klubben Kommunikasjonsmål: Klubben skal ha en offensiv, åpen, ærlig og enkel kommunikasjon Follo Håndball har som mål at all intern kommunikasjon i klubben av skriftlig form skal skje elektronisk via klubben hjemmeside og mailadressestruktur For å sikre god informasjonsflyt har alle et ansvar for å bidra med stoff til websiden Alle i styret, utvalg og lagsmiljøene skal ha egne e-postadresser som skal benyttes for å sikre god kommunikasjonsflyt internt og eksternt Follo Håndball skal ha møteplasser for alle klubbens målgrupper nedfelt i en sesongplan Follo Håndball skal jobbe systematisk og målrette mot de ulike eksterne samarbeid-/samspillspartnere Follo Håndball skal utarbeide en egen handlingsplan for hvordan klubben skal spille på lag med de enkelte aktører gjennom sesongen Follo Håndball har som mål at næringslivet i regionen skal vite om klubbensomfang og profesjonalitet. Dette slik at klubben oppfattes som positiv og attraktiv i forbindelse med ulike sponsor og støtte fra næringslivet Follo Håndball har som mål at klubben skal synes i media Side 5 av 7 sider

6 Intern kommunikasjon Styret Utvalg Daglig leder Dommere Frivillige Trenere Spillere Økonomikonsulent Ekstern kommunikasjon RØN NHF NIF Akershus Idrettskrets Topp Håndball Andre klubber Samarbeidsklubber Media Idrettsrådet Næringslivet: sponsorer Leverandører Offentlige myndigheter Ski vgs toppidrett Ski Kommune Anleggsmål: Follo Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for å øke antall tilgjengelige timer i hall Follo Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for at fasilitetene i Langhushallen og Follo Trykk Arena blir forbedret Arrangementer, drift og dugnader: Follo Håndball skal være et godt vertskap på de arrangementene vi har ansvaret for Follo Håndball skal tilby en total familiær opplevelse ved arrangementene våre Follo Håndball skal ha en god og solid grunnmur som bidrar til å ivareta arrangementer i klubben Side 6 av 7 sider

7 Follo Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for å få attraktive arrangementer til vår klubb Follo Håndball skal ha gode sjekklister og instrukser for de ulike dugnadsoppgaver som skal i vareta et sikkert og lønnsomt arrangement Follo Håndball skal ha en velfungerende og entusiastisk arrangementskomite Follo Håndball skal ha en klar beskrivelse av klubbens dugnader hver sesong som skal kommuniseres til lagsmiljøene ved ny sesong Marked/Sponsor/PR Follo Håndball skal være en positiv faktor i nærmiljøet Follo Håndball har som mål at næringslivet i regionen skal vite om klubbensomfang og profesjonalitet. Dette slik at klubben oppfattes som positiv og attraktiv i forbindelse med ulike sponsor og støtte fra næringslivet Follo Håndball har som mål at klubben skal synes i media Follo Håndball skal ha et eget sponsorutvalg Samarbeidsklubber Follo Håndball skal ha samarbeidsavtaler med flest mulige breddeklubber i Folloregionen med en overordnet målsetting om at samarbeidet skal gi vekst og skape begeistring for alle Avtalene kan variere i omfang med utgangspunkt i de ulike klubbenes størrelse og ønske, men skal alle ha konkrete målsettinger for samarbeid på det sportslige, administrative og den sosiale arena Samarbeidsavtalene skal være på plass til 30.april hvert år med en tilhørende møteplan for kommende sesong 7. 3 ØKONOMI Økonomiske mål: Follo Håndball skal ha en sunn økonomi hvor kostnadene innefor et regnskapsår ikke oversiger disponible inntekter (selvfinansierende) Det skal hvert år utarbeides og godkjennes et bindende budsjett for neste års drift og det skal ikke budsjetteres med underskudd Klubben skal ha flere inntektsben å stå på Det skal utarbeides retningslinjer og rutiner som er iht krav fra offentlige myndigheter Klubben skal ha en egen økonomikonsulent Klubben skal ha et eget økonomiutvalg Side 7 av 7 sider

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer