Innhold. DEL 1. Innledning Oppbygging, tema og aktualitet... 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13"

Transkript

1 DEL 1. Innledning Oppbygging, tema og aktualitet DEL 2. Likebehandling av kreditorer ved internasjonale konkurser Noen overordnede utgangspunkter Tema og problemstilling Enkelte presiseringer Reguleringsmodeller for internasjonal konkursrett Likebehandlingsprinsippet ved konkurs Likebehandling som konkursrettslig prinsipp Lokale unntak fra likebehandlingsprinsippet Likebehandling og internasjonalt samarbeid Bankkollapsene på Island Spesielle utfordringer ved internasjonal regulering De internasjonale rettskildene EUs konkursforordning Generelt Virgos/Schmit-rapporten Forordningens virkeområde Den nordiske konkurskonvensjonen Generelt Konvensjonens virkeområde Winding up-direktivet Generelt Winding up-direktivets virkeområde Likebehandling etter de internasjonale rettskildene Innledning Insolvensjurisdiksjon EUs konkursforordning Hovedinsolvensbehandling Territoriell konkursbehandling Den nordiske konkurskonvensjonen

2 5.2.3 Winding up-direktivet Sammenhengen mellom jurisdiksjonsreglene og likebehandlingsprinsippet Lovvalgsreguleringen EUs konkursforordning Den nordiske konkurskonvensjonen Winding up-direktivet Lovvalgsregelen som forutsetning for likebehandling av kreditorer Anerkjennelse av konkursåpningsavgjørelsen og relaterte avgjørelser EUs konkursforordning Den nordiske konkurskonvensjonen Winding up-direktivet Anerkjennelse og opprettholdelse av konkursens kollektive karakter Særlig om koordinering av parallelle konkursbehandlinger Adgangen til å utestenge utenlandske kreditorer fra konkursbehandlingen EUs konkursforordning Den nordiske konkurskonvensjonen Winding up-direktivet Adgangen til å forskjellsbehandle utenlandske kreditorer under prioritetsregler EUs konkursforordning Den nordiske konkurskonvensjonen Winding up-direktivet Ivaretakelse av utenlandske kreditorers informasjonsbehov EUs konkursforordning Den nordiske konkurskonvensjonen Winding up-direktivet Oppsummert om likebehandling etter de internasjonale rettskildene Forskjellsbehandling av kreditorer i utenlandsk selskapskonkurs Innledning Norske domstolers internasjonale konkursjurisdiksjon Gjeldende rett. Debitor må ha «hovedforretningssted» i Norge Lovutkastet. COMI, forretningssted eller aktiva i Norge Vurdering av den foreslåtte utvidelsen av jurisdiksjonskriterier Utenlandske selskapskonkursers virkning for aktiva i Norge Gjeldende rett

3 6.3.2 Lovutkastet. Tilnærming mot konkursforordningen Norske domstolers inngrepsadgang ved forskjellsbehandling Gjeldende rett. «Ordre public»-unntaket Gjeldende rett. Konsekvensene av at «ordre public»- unntaket anvendes Lovutkastet. Åpning av særkonkurs i Norge Lovutkastet. Anerkjennelsesnekt etter «ordre public»- betraktninger Påberopelse av norsk «ordre public» av kreditorer uten tilknytning til Norge Virkningene av anerkjennelsesnekt etter konkursforordningen eller lovutkastet Inngrep etter «ordre public»-betraktninger i internordiske konkurser Forskjellsbehandling av kreditorer i utenlandsk kredittinstitusjonskonkurs Innledning Virkningene i Norge av at «likvidationsprocedure» åpnes i en EØS-stat Inngrepsadgangen etter norsk rett ved forskjellsbehandling Forskriftshjemmelen. Offentlig administrasjon av filial av utenlandsk bank Er forskriften i strid med «winding up»-direktivet? Forslaget om reform av norsk finanslovgivning Bør norsk rett gi adgang til å gripe inn mot forskjellsbehandling? DEL 3. Internasjonal bankinsolvens: Virkningen for vertsstaten og kreditorene av filialen når hjembanken blir insolvent Noen innledende bemerkninger om konkurser i finansinstitusjoner med filialer i andre land Et bakteppe Konfliktsituasjonen Kort oversikt over de Norske reglene om bankinsolvens Direktiv 2001/24/EC, winding up-direktivet Innledning Direktivets anvendelsesområde Innenfor EØS-statene Utenfor EØS-statene «Saneringsforanstaltninger «og «likvidationsprocedurer» Forholdet mellom reorganisering og avvikling Formålet og prinsippene bak direktivet

4 10.4 Winding up-direktivet anvendt i praksis Tre norske kjennelser om filialer av Landsbanki Bakgrunnen for tvistene Borgarting lagmannsretts kjennelse av 4. februar En nærmere analyse av avgjørelsen Forskrift 12. oktober 2008 om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat og forholdet til EØS-retten, særlig winding up-direktivet Problemstillingene i punkt Om forskriften Er winding up-direktivet korrekt gjennomført i norsk rett? Utgangspunkter: Presumsjonsprinsippet og lojalitetsplikt Samsvarer norsk rett med direktivet med hensyn til reglene i direktivet som har statene som adressat? Samsvarer norske regler med direktivet hva gjelder reglene i direktivet som har kreditorene av filialene som adressat? Strider forskriften fra 2008 med winding up-direktivet? Gir en tolkning av direktivet grunnlag for å påstå at det i de tilfeller som forskriften fra 2008 nevner, må foreligge et unntak fra direktivet? Ordre public-betraktninger som sikkerhetsventil? Hadde Finansdepartementet kompetanse til å vedta forskriften med hjemmel i banksikringsloven? Avsluttende bemerkninger Forskriften fungerte under Kaupthing-oppgjøret Forslag til hvordan det negative utfallet som forskjellsbehandling av nasjonale og utenlandske kreditorer medfører, kan avbøtes DEL 4. Offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i annen EØS-stat Noen innledende bemerkninger Hovedproblemstillingen En kort oversikt over relevante rettskilder Forholdet mellom offentlig administrasjon og konkurs Norske myndigheters internasjonale kompetanse Oversikt over sentrale hensyn og aktører i banksikringsretten Noen avgrensninger Hva er offentlig administrasjon? Forholdet mellom offentlig administrasjon og konkurs Innledning

5 Fremgangsmåten Vilkårene Innledning Sviktende likviditet Sviktende soliditet Betydningen av begrepet «kan» i banksikringsloven Virkningen Innledning Debitor fratas rådigheten over sine midler Rådigheten overtas av et eksternt organ Debitors virksomhet avvikles Oppsummeringer og vurderinger Forholdet mellom offentlig administrasjon og winding up-direktivet Innledning Begrepet «saneringsforanstaltninger» Begrepet «likvidationsprocedurer» Forholdet til offentlig administrasjon Hvem kan settes under offentlig administrasjon? Banker med hovedsete i Norge Innledning Banksikringslovens begrep «hovedsete» Winding up-direktivets begrep «hjemlandet» Kort om forholdet til alminnelig konkursrett Konkurslovens begrep «hovedforretningssted» Konkursbehandling av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) etter norske regler Konkursforordningens COMI-begrep Oppsummeringer og vurderinger Norsk filial av bank med hovedsete i annen EØS-stat Innledning Adgangen til å opprette filial i Norge Filialenes forhold til innskuddsgarantiordningen Norske myndigheters kompetanse til å sette filialen under offentlig administrasjon Hovedsete i fremmed stat, filial i Norge Betalingsstans i Norge Fortsatt drift i utlandet Tilleggsvilkåret for EØS Innledning. Forholdet til EU-direktivet Banker med hovedsete innenfor EU

6 Banker med hovedsete utenfor EU Forholdet mellom universalitet og territorialitet i EU-direktivet Forholdet mellom EU-direktivet og 2008-forskriften Oppsummeringer og vurderinger Kort om banker med hovedsete i stat utenfor EØS Konklusjoner og endringsforslag Litteraturliste Stikkordregister Avgjørelsesregister

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. april 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, Factorias Vulcano S.A. Armada Seismic Invest II AS (partshjelper)

Detaljer

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer:

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

Omstøtelse i konkurs:

Omstøtelse i konkurs: Omstøtelse i konkurs: En sammenligning mellom disposisjoner som rammes av utilbørlighetsvilkåret i dekningsloven 5-9 og disposisjoner som rammes av dekningslovens objektive omstøtelsesregler. Kandidatnummer:

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 Prosjektet ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 2 A DMINISTRASJON AV BANKER I KRISE Innhold 1. Innledning............................................................................... 4 1.1.

Detaljer

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2

En rettslig analyse av flaggeplikten for. «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 En rettslig analyse av flaggeplikten for «rettigheter til aksjer», jf. vphl. 4-2 av Christoffer Nordby Sortland Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Innst. O. nr. 8. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen. Ot.prp. nr. 92 (2001-2002)

Innst. O. nr. 8. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen. Ot.prp. nr. 92 (2001-2002) Innst. O. nr. 8 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen Ot.prp. nr. 92 (2001-2002) Innstilling frå finanskomiteen om lov om e-pengeforetak Til Odelstinget 1. INNLEIING 1.1 Samandrag

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2009: 14

Norges offentlige utredninger 2009: 14 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr.

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Hvilke skranker legger aksjeloven på aksjeselskapers mulighet til å vedtektsregulere omsetning av aksjer i form av samtykkeklausuler Kandidatnummer:

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Forenkling og modernisering av aksjeloven Rapport Forenkling og modernisering av aksjeloven En utredning av advokat Gudmund Knudsen Skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet Til Justis- og politidepartementet Justisdepartementet

Detaljer

Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak rettet mot barn, både tiltak rettet mot barnets person

Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak rettet mot barn, både tiltak rettet mot barnets person Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2338 30.09.2013 Høringsbrev Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv 1. Bakgrunn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer