Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål Oversikt 53

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål 53 2.1 Oversikt 53"

Transkript

1 Innhold I INTRODUKSJON 1 Innledning Generelt Begrepet IPR Nærmere om rettsvalgsproblemet Sondringen mellom materielle regler og rettsvalgsregler Rettslig plassering av IPR Tilgrensende rettsområder og deres påvirkning på IPR Folkerett EU-rett Offentlig rett Utlendingsrett Komparativ rett Interlokal/interprovinsiell rett Interpersonal rett Intertemporal rett Kort om internasjonal-privatrettens historie Antikken og tidlig middelalder (ius gentium og stammerett) Middelalder (statutteoriene) Nyere tid (comitas gentium) Moderne IPR Begrunnelsen for anvendelsen av fremmed rett Rettskilder og metode Bokens oppbygging og struktur 51 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål Oversikt 53 7

2 2.2 Vernetingsspørsmålet Internasjonal domskompetanse Alminnelig verneting Verneting som kan velges av saksøkeren Vernetingsavtaler Behandling av vernetingsspørsmålet Lugano-konvensjonen 1988 og Kvalifikasjonsspørsmålet Rettsvalgsspørsmålet Lex fori Lex loci Lex rei sitae Lex causae Personalstatuttet (lex domicilii) Arvestatuttet Ekteskapsstatuttet, personstatuttet og formuesstatuttet Lex communis Den individualiserende metoden / nærhetsprinsippet Subsumsjonsspørsmålet Spørsmålet om begrensninger i anvendelsen av fremmed rett Øvrige IPR-spørsmål Rettslig plassering av IPR-spørsmål 79 II DEN ALMINNELIGE DEL 3 Kvalifikasjon Oversikt Problemet Ulike typetilfeller Systemforskjeller mellom egen materiell rett og egen IPR Systemforskjeller mellom egen og fremmed materiell rett Systemhull i egen materiell rett Kvalifikasjonsstatuttets formål Bakgrunn Ulike hovedløsningsmodeller 89 8

3 3.6.1 Kvalifikasjon lex fori Kvalifikasjon lex causae Rettskomparativ kvalifikasjon Funksjonell kvalifikasjon Kvalifikasjonsstatuttet Hovedregel Modifikasjoner Ukjente rettsinstitutter og rettsbegreper Begrepshenvisning Internasjonale rettsbegreper Renvoi som følge av avvikende kvalifikasjon 97 4 Enkelte alminnelige IPR-spørsmål Oversikt Prejudisielle spørsmål Delspørsmålet Substitusjonsspørsmålet Særlig om formregler Oversikt Fakultativ hovedregel Generelt om formstatuttet Norsk rett er lex causae Fremmed rett er lex causae Reelle hensyn Noen lovfestede internasjonale rettsvalgsregler Arverett Avtalerett Unntak fra den fakultative hovedregelen Tingsrett Ekteskapsrett Prosessrett Særlig om distanseavtaler Kort om kvalifikasjonsproblemet Personalstatuttet Oversikt 118 9

4 6.2 Domisil- eller statsborgerprinsippet Norsk rett de lege lata Hovedregel Modifikasjoner Norsk rett de lege ferenda Domisilprinsippets innhold Problemet Hovedregelen Nærmere om «faktisk opphold»-vilkåret Nærmere om «vilje til varig opphold»-vilkåret Modifikasjoner Kasuistikk Yrkesmessige oppdrag Studier i utlandet Langtidsopphold i utlandet Innvandrere Ufrivillig opphold Flyktninger Avledet bopel Flere domisil Intet domisil Domisil under flytting Særlig om habitual residence (vanlig bosted) Renvoi Oversikt 142 7A Tilbakevisning Problemet Rettskildesituasjonen i Norge Innholdet i tilbakevisningsinstituttet Utgangspunktet Krav om fremmed rett som lex causae (minimumskrav) Krav om å hensynta dobbel tilbakevisning? Krav om positiv hjemmel? Krav om automatisk tilbakevisning på enkelte rettsområder?

5 Ekteskapsrett Arverett Personrett Erstatningsrett Tingsrett Avtalerett 156 7B Viderehenvisning Problemet Rettskildesituasjonen i Norge Kort om innholdet i viderehenvisningsinstituttet Utgangspunktet Krav til viderehenvisningsinstituttets rekkevidde? Begrensninger i anvendelsen av fremmed rett Oversikt 163 8A Ordre public Problemet Ulike typer ordre public-normer Permissiv og prohibitiv ordre public Negativ og positiv ordre public Innholdet i ordre public Utgangspunktet Krav om et fundamentalt samfunnsstridig resultat Hovedregel Unntak Krav om innenlandstilknytning Aktuelle anvendelsesområder Ekteskapsrett Barnerett Arverett Erstatningsrett Tingsrett Rettsvalget ved ordre public-anvendelsen 179 8B Øvrige begrensninger Norske inngrepsnormer Problemet Hovedregel

6 8.7.3 Unntak Fremmed offentlig rett Norske domstolers anvendelse av fremmed rett Oversikt Skal domstolene anvende fremmed rett av eget tiltak (ex officio)? Utgangspunktet Hovedregel Modifikasjon Fastleggelse av fremmed retts innhold Problemer med fremmed retts innhold 192 III DEN SPESIELLE DEL 10 Personrett Oversikt Rettsevne Problemet Erverv av rettsevne Bortfall av rettsevne Kort om den spesielle rettsevnen Forsvunne personer Problemet Vernetingsregler i Norge Anerkjennelse av utenlandsk avgjørelse om forsvunne personer Rettslig handleevne Problemet Hovedregelen Unntak Utlendingers prosessdyktighet Veksel- og sjekkforpliktelser Godtroerverv Bopelskifte Flytting til en stat med lavere myndighetsalder Flytting til en stat med høyere myndighetsalder Umyndiggjørelse

7 Problemet Vernetingsregler i Norge Umyndiggjørelsens rettsvirkninger Vergemål Problemet Vernetingsregler i Norge Vergemål i utenomnordiske forhold Hovedregelen Unntak Vergemål i internordiske forhold Kort om den spesielle rettslige handleevnen Navnerett Selskapsrett Oversikt Vernetingsregler i Norge Selskapsstatuttet Problemet Selskapsstatuttet innenfor EU-/EØS-området Selskapsstatuttet utenfor EU/EØS-området Ekteskapsrett Oversikt Ekteskapsinngåelse Problemet Vielseskompetansen Utgangspunktet Modifikasjoner Rettsvalgsregler for ekteskapsvilkårene Hovedregelen Unntak Virkningene av at ekteskapsvilkårene ikke er fulgt Rettsvalgsregler for vielsens formregler Hovedregelen Unntak Virkningene av at formreglene ikke er fulgt Ekteskapets rettsvirkninger

8 Problemet Norske vernetingsregler Personlige rettsvirkninger Personstatuttets omfang Hovedregelen Modifikasjoner Formuerettslige virkninger Formuesstatuttets omfang Hovedregelen Uforanderlighetsprinsippet Ektefellene har ingen første felles bopel Ektefellenes rettsvalgsadgang (partsautonomi) Ektefellenes gjeldsansvar Renvoi Internordiske ekteskap Ordre public-normen Ektepakten Ektepaktens formkrav Ektepaktens materielle innhold Ekteskapets oppløsning i Norge Problemet Norsk verneting i ekteskapssaker Vernetingsregler i utenomnordiske forhold Vernetingsregler i internordiske forhold Ekteskapsrettslige vernetingsavtaler Særlig om europeisk jurisdiksjon og lovvalg i ekteskapssaker Generelt Alminnelige vernetingsregler Anerkjennelse av rettsavgjørelser Forslag om ektefellenes avtale om verneting og lovvalg Rettsvalget for separasjon og skilsmisse Anerkjennelse av utenlandske avgjørelser om ekteskapsoppløsning Problemet Anerkjennelse av avgjørelser i utenomnordiske forhold

9 Generelt Hovedregelen Modifikasjoner Anerkjennelse av avgjørelser i internordiske forhold Barnerett Oversikt Vernetingsregler i Norge Generelt Farskap/medmorskap, jf. bl Foreldreansvar og samværsrett, jf. bl Underholdsplikt, jf. bl Internordiske forhold Barnelovens preseptoriske karakter Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske barnesaker Generelt Utenomnordiske forhold Internordiske forhold Kort om anerkjennelse av farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet Særlig om adopsjon Generelt Vernetingsregler i Norge Rettsvalget Anerkjennelse av adopsjon fastsatt i utlandet Internordiske forhold Arverett Oversikt Vernetingsregler i utenomnordiske forhold Utgangspunktet Uavklart bopelsbegrep de lege lata Vernetingsregler i internordiske forhold Prinsippet om skiftets enhet Arvestatuttet Problemet

10 Utgangspunkter Særlig om det internordiske arvestatuttet Prinsippene om universalsuksesjon og scission Problemet To hovedløsningsmodeller Hovedregel Mulige modifikasjoner Tilbakevisning (renvoi) Norske inngrepsnormer Ordre public-normen Arv etter testament Utgangspunkter Testasjonshabilitet Testamentsformen Testamentets innhold Tolkning av testamenter Testators rettsvalgsadgang Uskifte Utenomnordiske forhold Internordiske forhold Kontraktsrett Oversikt Vernetingsregler i Norge Rettsvalget Rettsutviklingen Hovedregelen. Partsautonomi Legislativ begrunnelse Unntak Partenes rettsvalgsadgang, herunder spørsmålet om anvendelsen av internasjonalt preseptoriske regler Presumsjonsregler Problemet Fast eiendom Standardavtaler Arbeidsavtaler Kausjonsforpliktelser

11 15.6 Internasjonale kjøpsforhold Innledning Lovvalgsloven av Anvendelsesområdet Partsautonomien Gyldigheten av lovvalget Lovvalget når lovvalgsavtale ikke er inngått Undersøkelse av varen Ordre public-normen Forbrukerkjøp Kort om kjøpsloven av Allment om EU-forordningen 593/2008 av 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktsrettslige forpliktelser («Roma I») Anvendelsesområdet Partsautonomi Lovvalget når lovvalgsavtale ikke er inngått Spesialregler «weak-party contracts» Internasjonalt preseptoriske regler Spørsmål om gyldighet, kontraktsstatuttets rekkevidde m.m Kreditorskifte Tilbakevisning og ordre public Vurdering Særlig om foreldelse Særlig om erstatningsrett i kontraktsforhold Internasjonal privatrett og Internett Oversikt Jurisdiksjon og Internett Lovvalg og Internett Innledning Elektronisk handel og etableringsstedet Utgangspunktet E-handelslovens interlegale aspekt Nærmere om etableringslandsprinsippet Personvern og e-handel

12 Problemet Personopplysningsloven Det interlegale aspektet Lovvalget i personopplysningsloven Opphavsrett på Internett Problemet Utgangspunktet Kontrakt og e-handel Lovvalgsloven av Utenfor lovvalgsloven av Den individualiserende metoden og e-handel Forbrukerforhold Erstatning og e-handel Erstatningsrett Oversikt Vernetingsregler i Norge Rettsvalget Rettsutviklingen Hovedregelen Legislativ begrunnelse Unntak Skadevolder og skadelidte har bopel i samme land Handlingsstedets kontra virkningsstedets rett Særlige lovvalgsregler Produktansvar Skader i/under skipsfart Skader inntruffet på norsk kontinentalsokkel Allment om EU-forordningen 864/2007 om lovvalgsregler for forpliktelser utenfor kontrakt («Roma II») Tingsrett Oversikt Tingstatuttets omfang A Fast eiendom Vernetingsregler i Norge Rettsvalget

13 Hovedregelen Legislativ begrunnelse Lex rei sitae i kontraktsforhold B Løsøre Problemet Godtroerverv Hovedregelen Unntak Hevd Problemet Proporsjonalitetsmetoden Fradragsmetoden Konklusjon Kreditorvern Dobbeltsuksesjonskonflikten Hjemmelsmannskonflikten Ting under transport 463 Litteratur 465 Lover, forarbeider, konvensjoner, dommer m.m. 472 Stikkord 479

Innhold 1.7.2 1.7.3 1.7.4 I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.7 1.7.1 1.8 1.9 1.10

Innhold 1.7.2 1.7.3 1.7.4 I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.7 1.7.1 1.8 1.9 1.10 Innhold I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 1.9 1.10 2 2.1 INTRODUKSJON Innledning 23 Generelt 23 Begrepet IPR 24 Ntermere om rettsvalgsproblemet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. del 1 innledende emner... 17

Innholdsfortegnelse. del 1 innledende emner... 17 Innholdsfortegnelse del 1 innledende emner....................................... 17 kapittel 1 innledning.......................................... 19 1.1 Problemstillinger...............................................

Detaljer

INTERNASJONAL PRIVATRETT. Person-, familie- og arveretten. Marie Nesvik

INTERNASJONAL PRIVATRETT. Person-, familie- og arveretten. Marie Nesvik INTERNASJONAL PRIVATRETT Person-, familie- og arveretten Marie Nesvik Bergman/Rossellini-affæren Agenda 1) Problemet 2) Rettskildesituasjonen 3) Personretten 4) Familieretten 5) Arveretten RETTSKILDESITUASJONEN

Detaljer

Formuesforholdet mellom ektefeller i internasjonale ekteskap

Formuesforholdet mellom ektefeller i internasjonale ekteskap Formuesforholdet mellom ektefeller i internasjonale ekteskap En fremstilling av de norske rettsvalgsreglene Kandidatnummer: 703 Leveringsfrist: 25. 04. 2013 Antall ord: 15 386 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I ekteskapsloven vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 3. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-39783-5

Detaljer

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett Helge J. Thue Internasjonal privatrett personrett, familierett og arverett Alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer AKADEMISK Gyldendal Akademisk 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN Omslagsdesign:

Detaljer

Luganokonvensjonen Jurisdiksjon, (lovvalg) og tvangsfullbyrdelse i internasjonale saker

Luganokonvensjonen Jurisdiksjon, (lovvalg) og tvangsfullbyrdelse i internasjonale saker Luganokonvensjonen Jurisdiksjon, (lovvalg) og tvangsfullbyrdelse i internasjonale saker Oslo april 2014 Advokat Frithjof Herlofsen / Advokat Gaute Gjelsten 1 Innledning Internasjonal privatrett (eller

Detaljer

En mer moderne og systematisk norsk internasjonal privatrett etter Bokhandleren i Kabul-dommen

En mer moderne og systematisk norsk internasjonal privatrett etter Bokhandleren i Kabul-dommen En mer moderne og systematisk norsk internasjonal privatrett etter Bokhandleren i Kabul-dommen Av Giuditta Cordero Moss UNDER PUBLISERING Copyright by Giuditta Cordero Moss 2010 1.... Innledning... 1 2....

Detaljer

DELIKTSERSTATNING I INTERNASJONAL SKIPSFART

DELIKTSERSTATNING I INTERNASJONAL SKIPSFART DELIKTSERSTATNING I INTERNASJONAL SKIPSFART MED VEKT PÅ METODE Kandidatnr: Veileder: Helge Thue Leveringsfrist: 25.04.03 Til sammen 15308 ord 22.04.03 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 AVGRENSNING...

Detaljer

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK Vera Holmoy Peter Lodrup Ekteskapsloven (Iov4.julil991 nr. 47) og enkelte andre lover med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forord 5 Forkortelser 25 Litteratur 25 Lover 28 Tidsskrifter 31 Forarbeidene

Detaljer

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett Giuditta Cordero-Moss Internasjonal privatrett på formuerettens område UNIVERSITETSFORLAGET Innhold F o ro rd... 13 O rd lis te... 15 Kapittel 1 Internasjonal privatrett mellom nasjonal rett og harm o

Detaljer

Bokhandleren i Kabul-dommen

Bokhandleren i Kabul-dommen Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 123, 4 og 5/2010, s. 819 842. ISSN 0040-7143 Domskommentar En mer moderne og systematisk rettspraksis om lovvalg etter Bokhandleren i Kabul-dommen Av professor dr.juris

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer

Jurisdiksjon og rettsvalg ved internasjonale arbeidskonflikter på det kollektive plan

Jurisdiksjon og rettsvalg ved internasjonale arbeidskonflikter på det kollektive plan Jurisdiksjon og rettsvalg ved internasjonale arbeidskonflikter på det kollektive plan Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 237 Leveringsfrist: 1. juni 2010 Til sammen 39 762 ord

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

AVTALER OM PANT MED IMPLIKASJONER FOR KREDITORENE: LOVVALG OG VOLDGIFT

AVTALER OM PANT MED IMPLIKASJONER FOR KREDITORENE: LOVVALG OG VOLDGIFT AVTALER OM PANT MED IMPLIKASJONER FOR KREDITORENE: LOVVALG OG VOLDGIFT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 216 Leveringsfrist: 01.06.11 Til sammen 35 232 ord 30.05.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lovvalg ved internasjonale forbrukerkjøp. Hvilke regler regulerer lovvalget ved internasjonale forbrukerkjøp i Norge og EU?

Lovvalg ved internasjonale forbrukerkjøp. Hvilke regler regulerer lovvalget ved internasjonale forbrukerkjøp i Norge og EU? Lovvalg ved internasjonale forbrukerkjøp Hvilke regler regulerer lovvalget ved internasjonale forbrukerkjøp i Norge og EU? Kandidatnummer: 520 Leveringsfrist: 25. november 2008 Til sammen 17 565 ord 23.11.2008

Detaljer

Norske og EU-rettslige rettsvalgsregler for ekteskap, formuesforholdet mellom ektefeller og skilsmisser.

Norske og EU-rettslige rettsvalgsregler for ekteskap, formuesforholdet mellom ektefeller og skilsmisser. Norske og EU-rettslige rettsvalgsregler for ekteskap, formuesforholdet mellom ektefeller og skilsmisser. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 529 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen

Detaljer

Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter

Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter Av Erik Teigen Valeberg Innholdsoversikt 1 Introduksjon 189 1.1 Emne, aktualitet og problemstillinger... 189 1.2 Eksemplifiseringer

Detaljer

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP - de ulike rettslige reguleringer Kandidatnr: 480 Veileder: Professor Helge J. Thue Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17136 ord 12.03.2004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endringsoverenskomst til nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte forslag om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett

Endringsoverenskomst til nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte forslag om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2015 Snr. 15/2205 Endringsoverenskomst til nordisk konvensjon om arv og dødsboskifte forslag om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett 1 INNLEDNING Overenskomst mellom

Detaljer

INTERNASJONAL PRIVATRETT: REKKEVIDDEN AV PARTSAUTONOMIEN VED LOVVALG I INTERNASJONALE FORBRUKERKONTRAKTER

INTERNASJONAL PRIVATRETT: REKKEVIDDEN AV PARTSAUTONOMIEN VED LOVVALG I INTERNASJONALE FORBRUKERKONTRAKTER INTERNASJONAL PRIVATRETT: REKKEVIDDEN AV PARTSAUTONOMIEN VED LOVVALG I INTERNASJONALE FORBRUKERKONTRAKTER Kandidatnummer:720 Leveringsfrist:27.04.2009 ( * regelverk for masteroppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html

Detaljer

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO ARVERETT Forelesninger vår 2009 Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Forelesningenes funksjon, slik jeg ser det 1.2 Læringskravene hovedlitteratur

Detaljer

Den internasjonale privatretten på familierettens område

Den internasjonale privatretten på familierettens område Den internasjonale privatretten på familierettens område 345 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Helge J. Thue Den internasjonale privatretten på familierettens område 346 Helge J. Thue

Detaljer

Grenseoverskridende direktekrav

Grenseoverskridende direktekrav Grenseoverskridende direktekrav Hvordan samsvarer EF-domstolens kvalifisering av direktekrav i lys av norsk og tysk retts systematisering av krav mot tredjemann? 1. juni. 2011 Antall ord: 14 094 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Sverre Blandhol, Institutt for Privatrett Obligasjonsrettens plass i rettssystemet Privatretten Personrett Familie- og arverett Formuerett Formueretten Tingsretten

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

Innhold. forord... 1. innledning... 2. alminnelig tingsrett... 3. fast eiendom som rettighetsobjekt...

Innhold. forord... 1. innledning... 2. alminnelig tingsrett... 3. fast eiendom som rettighetsobjekt... Innhold forord... 1. innledning... 1.1 Emnet... 1.2 Rettskilder og metode... 1.2.1 Lov... 1.2.2 Praksis og rettsoppfatninger... 1.2.3 Rettslige vurderinger... 2. alminnelig tingsrett... 2.1 Grunnprinsipper

Detaljer

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015 Manuduksjon i familierett Tirsdag 26.05.2015 JURK JURK gir gratis juridisk rådgivning i juridiske spørsmål til kvinner, rettighetsinformasjon arbeider rettspolitisk JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak

Detaljer

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. Jf. tidligere lov 2 apr 1917 nr. 1. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland,

Detaljer

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT PRIVATRETTEN BESTÅR AV ARVERETT, FAMILIERETT, PERSONRETT OG FORMUERETT

Detaljer

INVESTERINGSKONTRAKTER, LOKAL RETT OG VOLDGIFT

INVESTERINGSKONTRAKTER, LOKAL RETT OG VOLDGIFT INVESTERINGSKONTRAKTER, LOKAL RETT OG VOLDGIFT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 227 Leveringsfrist: 10. november 2011 Til sammen: 36 157 ord 09.11.2011 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Uniformering av europeisk internasjonal arverett

Uniformering av europeisk internasjonal arverett Uniformering av europeisk internasjonal arverett Konsekvenser for internasjonale arvesaker med tilknytning til Norge Studentnummer:174401 Antall ord inkludert fotnoter: 14246 Veileder: Torstein Frantzen

Detaljer

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP - de ulike rettslige reguleringer Kandidat: Gro Wildhagen Veileder: Professor Helge J. Thue Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17136 ord 01.03.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOVVALG OG JURISDIKSJON FOR KONTRAKTER OM SALG AV FAST EIENDOM OG NOEN BEMERKNINGER OM ANDRE KONTRAKTER MED TINGSRETTSLIGE VIRKNINGER

LOVVALG OG JURISDIKSJON FOR KONTRAKTER OM SALG AV FAST EIENDOM OG NOEN BEMERKNINGER OM ANDRE KONTRAKTER MED TINGSRETTSLIGE VIRKNINGER Jussens Venner vol. 45, s. 295 322 LOVVALG OG JURISDIKSJON FOR KONTRAKTER OM SALG AV FAST EIENDOM OG NOEN BEMERKNINGER OM ANDRE KONTRAKTER MED TINGSRETTSLIGE VIRKNINGER Av Giuditta Cordero-Moss Stadig

Detaljer

Forordning (EF) nr. 864/2007 (Roma II) og norsk internasjonal privatrett lovvalg ved erstatning utenfor kontrakt

Forordning (EF) nr. 864/2007 (Roma II) og norsk internasjonal privatrett lovvalg ved erstatning utenfor kontrakt Forordning (EF) nr. 864/2007 (Roma II) og norsk internasjonal privatrett lovvalg ved erstatning utenfor kontrakt Kandidatnummer: 644 Leveringsfrist: 25.11.2008 ( * regelverk for spesialoppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/utf-forskr-vedlegg-i.html

Detaljer

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud A. Forskjellige perspektiver på internasjonalisering

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Verneting for tvister om fast eiendom som er i utlandet

Verneting for tvister om fast eiendom som er i utlandet Verneting for tvister om fast eiendom som er i utlandet Norske domstolers internasjonale domsmyndighet Kandidatnummer: 686 Leveringsfrist: 25.04 2015 Antall ord: 17988 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 9

Innhold. Forkortelser... 9 Innhold Forkortelser... 9 1 Innledning... 11 1.1 Hva handler arveretten om?... 11 1.2 Hvordan utpekes arvingene?... 12 1.3 Arvefallet og dødsfallet... 13 1.4 Hva er gjenstand for arv?... 14 1.5 Litt terminologi:

Detaljer

10 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER

10 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER [start innover] Innholdsoversikt KAPITTEL 1 Innføring... 25 1.1 Hva jus er... 25 1.2 Hvor rettsreglene finnes, hvordan rettskildene tolkes og vektes 32 1.3 Litt om løsning av rettsspørsmål... 47 1.4 Juridiske

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller Kirsti Strøm Bull Avtaler mellom ektefeller TANO Oslo 1993 Innhold Forord 11 I Innledning 13 1. Problemstilling 15 2. Opplegget 18 2.1. Struktur og innhold 18 2.2. Materiale og metode 20 II Avtaler om

Detaljer

Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift

Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift Kandidatnummer: 205 Leveringsfrist: 1. juni 2014 Antall ord: 34 788 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Plassering

Detaljer

Lovvalg i arbeidsavtaleforhold

Lovvalg i arbeidsavtaleforhold Lovvalg i arbeidsavtaleforhold av Lene Henriksen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Problemstilling og avhandlingens

Detaljer

NORDISKE OG INTERNASJONALE FORBRUKERKJØP: DIREKTE KRAV

NORDISKE OG INTERNASJONALE FORBRUKERKJØP: DIREKTE KRAV Professor dr. juris GEIR WOXHOLTH Institutt for privatrett Universitetet i Oslo Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DF-1255 København K DANMARK Kontor: Det Juridiske Fakultet Institutt for Privatrett

Detaljer

Nordisk juridisk festskriftbibliografi

Nordisk juridisk festskriftbibliografi Hanne E. Stromo Halvor Kongshavn Nordisk juridisk festskriftbibliografi innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870-1997 AdNotam Gyldendal AS Det juridiske bibliotekfond

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom, (advokat Gaute Gjelsten til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom, (advokat Gaute Gjelsten til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom, A (advokat Gaute Gjelsten til prøve) mot Eimskip Norway AS (advokat Jan Vablum

Detaljer

Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak rettet mot barn, både tiltak rettet mot barnets person

Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak rettet mot barn, både tiltak rettet mot barnets person Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2338 30.09.2013 Høringsbrev Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv 1. Bakgrunn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015)

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) Lovvedtak 100 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK Lucy Smith Peter L0drup Barn og foreldre Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer 6. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forkortelser mv 6 1. Oversikt 13 I. Lovstoffet

Detaljer

8 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER

8 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER Innholdsoversikt KAPITTEL 1 Innføring... 22 1.1 Hva jus er... 22 1.2 Hvor rettsreglene finnes, hvordan rettskildene tolkes og vektes, og rettsspørsmål løses... 28 1.3 Juridiske grunnprinsipper og utgangspunkter...

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1. Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2016, Dag 1 Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Ola Mestad, «Rettens kilder og anvendelse»,

Detaljer

LOVVALGET VED INTERNASJONALE FULLMAKTSFORHOLD

LOVVALGET VED INTERNASJONALE FULLMAKTSFORHOLD LOVVALGET VED INTERNASJONALE FULLMAKTSFORHOLD Lovvalget for fullmaktsavtalen mellom fullmaktsgiver og fullmektig Kandidatnr: 159206 Leveringsfrist: 1. juni 2009 Til sammen 14609 ord Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13

Innhold. DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13 DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13 DEL 2. Likebehandling av kreditorer ved internasjonale konkurser... 19 2. Noen overordnede utgangspunkter... 21 2.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Norsk internasjonal selskapsrett: noen bemerkninger i lys av europeisk rett

Norsk internasjonal selskapsrett: noen bemerkninger i lys av europeisk rett 0000 290516 BM Sels#B752B2.book Page 221 Tuesday, March 2, 2010 1:08 PM Norsk internasjonal selskapsrett: noen bemerkninger i lys av europeisk rett Giuditta Cordero Moss 1 1 innledning I norsk internasjonal

Detaljer

Peter Lødrup. Arverett. 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK

Peter Lødrup. Arverett. 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Peter Lødrup Arverett 5. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forord 5 Forkortelser 19 Litteratur 19 Lover 21 Tidsskrifter 23 Lovforarbeider mv 23 Første kapittel Innledning 24 1. Alminnelig orientering

Detaljer

Andre studieår utgjør andre året av Bachelor i rettsvitenskap totalt 60 studiepoeng.

Andre studieår utgjør andre året av Bachelor i rettsvitenskap totalt 60 studiepoeng. Fagplan 2. studieår Andre studieår utgjør andre året av Bachelor i rettsvitenskap totalt 60 studiepoeng. Året består av fagene alminnelig forvaltningsrett (20 stp), velferdsrett (9 stp), miljø- og ressursrett

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

Peter L0drup Tone Sverdrup. Familieretten. 5. utg. 3. opplag

Peter L0drup Tone Sverdrup. Familieretten. 5. utg. 3. opplag Peter L0drup Tone Sverdrup Familieretten 5. utg. 3. opplag INNHOLD Forord 5 Forkortelser m.v 16 F$rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 22 II. Ekteskapsloven og dens bakgrunn

Detaljer

Torunn Elise Kvisberg. Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring

Torunn Elise Kvisberg. Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring Torunn Elise Kvisberg Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring Torunn Elise Kvisberg Internasjonale barnefordelingssaker.

Detaljer

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14

Innhold. Del I. Forord...12. 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 Forord...12 Del I 1 Barnerett som retts disiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk...14 1.1 Barnerettens tema...14 1.1.1 Noen utgangspunkter...14 1.1.2 Barnerett og foreldrerett...16 1.2 Nærmere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02266-A, (sak nr. 2009/869), sivil sak, anke over dom, Suraia Rais (advokat Per Danielsen) mot Åsne Guldahl Seierstad Cappelen Damm

Detaljer

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation

The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation Q 194 ( Sameie i immaterialrettigheter og dets konsekvenser for rettighetenes utnyttelse ) Bakgrunn Sameie i immaterialrettigheter

Detaljer

Introduksjonsundervisning for JUR1511

Introduksjonsundervisning for JUR1511 Prof. Stein Evju s. 1 Introduksjonsundervisning for JUR1511 Fredag 21. september, 10.15 12.00 Torsdag 27. september, 10.15 12.00 Fredag 28. september, 10.15 12.00 Finne DB Domus Bibliotheca klikk her Auditorium

Detaljer

Lovvalg for arbeidsavtaler

Lovvalg for arbeidsavtaler Lovvalg for arbeidsavtaler Kandidatnummer: 596 Leveringsfrist: 25. november 2012 Antall ord: 17 859 Innholdsfortegnelse 1 TEMAET FOR AVHANDLINGEN... 1 1.1 Introduksjon... 1 1.2 Den videre fremstilling

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Denne disposisjonen må ses i sammenheng med de utarbeidede power point-presentasjonene.

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 15.12.2008 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-085721TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 15.12.2008 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-085721TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 15.12.2008 i Oslo tingrett, 08-085721TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Jannicke Johannesen Saken gjelder: Lovvalg for tvist om erstatning og oppreisning

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

JOHN ASLAND USKIFTE Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 17 1.1 Avgrensing av tema, rettskildebilde og rettskildebruk 17 1.2 Persongalleriet og begrepsbruken i avhandlingen 22 1.3 Uskifteinstituttets utvikling,

Detaljer

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene

Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge. En veiledning til fylkesmennene Tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens tilsyn med uskiftebo der arvinger har verge...

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1

SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 14. mai 2013 Erlend Haaskjold SENSORVEILEDNING JUR 3000 DAG 2 VÅREN 2013 OPPGAVE 1 «Det hevdes ofte at «i gjeldende rett er god tro

Detaljer

KURS I RETTSKILDELÆRE for Jus 1211 /Privatrett II - V 2015 Spørsmål til bruk under kursene

KURS I RETTSKILDELÆRE for Jus 1211 /Privatrett II - V 2015 Spørsmål til bruk under kursene Malt: Jus 1211 - Rettskildelære V 2015 - Spørsmål til kursbruk s. 1 KURS I RETTSKILDELÆRE for Jus 1211 /Privatrett II - V 2015 Spørsmål til bruk under kursene Noe, men ikke alt av lovtekster, avgjørelser

Detaljer

Norsk internasjonal insolvensrett

Norsk internasjonal insolvensrett 1 Norsk internasjonal insolvensrett Utredning fra Mads Henry Andenæs oppnevnt av Justisdepartementet i februar 2009 for å utarbeide forslag til reform av norsk internasjonal insolvensrett Avgitt til Justisdepartementet

Detaljer

SALG AV PROSJEKTERT EIENDOM I UTLANDET

SALG AV PROSJEKTERT EIENDOM I UTLANDET SALG AV PROSJEKTERT EIENDOM I UTLANDET Lovvalg og norske domstolers kompetanse Kandidatnummer: 328 Veileder: Trygve Bergsåker Leveringsfrist: 25. november 2006 Til sammen 17 393 ord 07.06.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett

Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett LOV OG RETT, vol. 48, 2, 2009, s. 67 83 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Den nye europeiske internasjonale formueretten og norsk internasjonal formuerett Av professor dr juris Giuditta Cordero

Detaljer

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015)

Innst. 329 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 LS (2014 2015) Innst. 329 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 102 LS (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober

Detaljer

AKSJONÆRAVTALER OG SELSKAPSRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT

AKSJONÆRAVTALER OG SELSKAPSRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT Cathrine Bjoland AKSJONÆRAVTALER OG SELSKAPSRETTSLIGE IMPLIKASJONER: LOVVALG OG VOLDGIFT - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon av tema for avhandlingen 1 1.2 Avhandlingens rettskildebruk

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

Juss og ledelse studieåret 2013-2014

Juss og ledelse studieåret 2013-2014 Side 1/8 Juss og ledelse studieåret 2013-2014 SC-BED101 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk Scandinavian College HØST/VÅR 1. LÆRINGSUTBYTTE Det er viktig å kunne sette bedriften

Detaljer

Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten

Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten En rettskildemessig analyse Av Kristin Slørdahl Hjort* Innholdsoversikt 1 Emnet, introduksjon... 43 1.1 Problemstilling og aktualitet... 43 1.2 Generelle

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Bachelor i rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap Bachelor i rettsvitenskap Folkeuniversitetet Midt-Norge i samarbeid med Høgskolen i Molde Studieåret 2014/2015 Fagplan med pensum 1. år Første studieår utgjør første året av Bachelor i rettsvitenskap totalt

Detaljer

Orientering om første studieår (1. avd.)

Orientering om første studieår (1. avd.) Orientering om første studieår (1. avd.) Fadderuka 2013 Professor John Asland Velkommen til rettsstudiet! Rettssystemene er som puslespill Målsetningen med studiet er ikke å legge hele puslespillet, men

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Mandal kommune 21.9.2011 Mandal kommune Barnehagene Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplan for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under

Detaljer

Rettsvalget i internasjonale erstatningssaker

Rettsvalget i internasjonale erstatningssaker U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det juridiske fakultet Stipendiat Lars Anders Heimdal Rettsvalget i internasjonale erstatningssaker H ø s t e n 2 0 0 9 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 ROMA

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

KONVENSJON OM DOMSMYNDIGHET OG OM ANERKJENNELSE OG FULLBYRDELSE AV DOMMER I SIVILE OG KOMMERSIELLE SAKER

KONVENSJON OM DOMSMYNDIGHET OG OM ANERKJENNELSE OG FULLBYRDELSE AV DOMMER I SIVILE OG KOMMERSIELLE SAKER KONVENSJON OM DOMSMYNDIGHET OG OM ANERKJENNELSE OG FULLBYRDELSE AV DOMMER I SIVILE OG KOMMERSIELLE SAKER CONV/JUD/no 1 FORTALE DE KONTRAHERENDE PARTER I KONVENSJONEN HER, ER FAST BESTEMT PÅ å styrke rettsvernet

Detaljer

Arv og skifte. Frode Solheim

Arv og skifte. Frode Solheim Arv og skifte Frode Solheim Agenda Arveklasser Ektefellers arverett Samboeres arverett Livsarvingers arverett (egne barn) Særkullsbarn (ektefelle eller samboers barn) Uskiftet bo Forskjell mellom offentlig

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging [start forord] Innhold DEL I Introduksjon... 15 1 Juridisk metode og oppgaveteknikk... 15 2 Deskriptiv kontra normativ fremstilling... 16 3 Kilder... 16 4 Bokens oppbygging... 17 DEL II Rettsanvendelsesprosessen

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer