Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål Oversikt 53

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål 53 2.1 Oversikt 53"

Transkript

1 Innhold I INTRODUKSJON 1 Innledning Generelt Begrepet IPR Nærmere om rettsvalgsproblemet Sondringen mellom materielle regler og rettsvalgsregler Rettslig plassering av IPR Tilgrensende rettsområder og deres påvirkning på IPR Folkerett EU-rett Offentlig rett Utlendingsrett Komparativ rett Interlokal/interprovinsiell rett Interpersonal rett Intertemporal rett Kort om internasjonal-privatrettens historie Antikken og tidlig middelalder (ius gentium og stammerett) Middelalder (statutteoriene) Nyere tid (comitas gentium) Moderne IPR Begrunnelsen for anvendelsen av fremmed rett Rettskilder og metode Bokens oppbygging og struktur 51 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål Oversikt 53 7

2 2.2 Vernetingsspørsmålet Internasjonal domskompetanse Alminnelig verneting Verneting som kan velges av saksøkeren Vernetingsavtaler Behandling av vernetingsspørsmålet Lugano-konvensjonen 1988 og Kvalifikasjonsspørsmålet Rettsvalgsspørsmålet Lex fori Lex loci Lex rei sitae Lex causae Personalstatuttet (lex domicilii) Arvestatuttet Ekteskapsstatuttet, personstatuttet og formuesstatuttet Lex communis Den individualiserende metoden / nærhetsprinsippet Subsumsjonsspørsmålet Spørsmålet om begrensninger i anvendelsen av fremmed rett Øvrige IPR-spørsmål Rettslig plassering av IPR-spørsmål 79 II DEN ALMINNELIGE DEL 3 Kvalifikasjon Oversikt Problemet Ulike typetilfeller Systemforskjeller mellom egen materiell rett og egen IPR Systemforskjeller mellom egen og fremmed materiell rett Systemhull i egen materiell rett Kvalifikasjonsstatuttets formål Bakgrunn Ulike hovedløsningsmodeller 89 8

3 3.6.1 Kvalifikasjon lex fori Kvalifikasjon lex causae Rettskomparativ kvalifikasjon Funksjonell kvalifikasjon Kvalifikasjonsstatuttet Hovedregel Modifikasjoner Ukjente rettsinstitutter og rettsbegreper Begrepshenvisning Internasjonale rettsbegreper Renvoi som følge av avvikende kvalifikasjon 97 4 Enkelte alminnelige IPR-spørsmål Oversikt Prejudisielle spørsmål Delspørsmålet Substitusjonsspørsmålet Særlig om formregler Oversikt Fakultativ hovedregel Generelt om formstatuttet Norsk rett er lex causae Fremmed rett er lex causae Reelle hensyn Noen lovfestede internasjonale rettsvalgsregler Arverett Avtalerett Unntak fra den fakultative hovedregelen Tingsrett Ekteskapsrett Prosessrett Særlig om distanseavtaler Kort om kvalifikasjonsproblemet Personalstatuttet Oversikt 118 9

4 6.2 Domisil- eller statsborgerprinsippet Norsk rett de lege lata Hovedregel Modifikasjoner Norsk rett de lege ferenda Domisilprinsippets innhold Problemet Hovedregelen Nærmere om «faktisk opphold»-vilkåret Nærmere om «vilje til varig opphold»-vilkåret Modifikasjoner Kasuistikk Yrkesmessige oppdrag Studier i utlandet Langtidsopphold i utlandet Innvandrere Ufrivillig opphold Flyktninger Avledet bopel Flere domisil Intet domisil Domisil under flytting Særlig om habitual residence (vanlig bosted) Renvoi Oversikt 142 7A Tilbakevisning Problemet Rettskildesituasjonen i Norge Innholdet i tilbakevisningsinstituttet Utgangspunktet Krav om fremmed rett som lex causae (minimumskrav) Krav om å hensynta dobbel tilbakevisning? Krav om positiv hjemmel? Krav om automatisk tilbakevisning på enkelte rettsområder?

5 Ekteskapsrett Arverett Personrett Erstatningsrett Tingsrett Avtalerett 156 7B Viderehenvisning Problemet Rettskildesituasjonen i Norge Kort om innholdet i viderehenvisningsinstituttet Utgangspunktet Krav til viderehenvisningsinstituttets rekkevidde? Begrensninger i anvendelsen av fremmed rett Oversikt 163 8A Ordre public Problemet Ulike typer ordre public-normer Permissiv og prohibitiv ordre public Negativ og positiv ordre public Innholdet i ordre public Utgangspunktet Krav om et fundamentalt samfunnsstridig resultat Hovedregel Unntak Krav om innenlandstilknytning Aktuelle anvendelsesområder Ekteskapsrett Barnerett Arverett Erstatningsrett Tingsrett Rettsvalget ved ordre public-anvendelsen 179 8B Øvrige begrensninger Norske inngrepsnormer Problemet Hovedregel

6 8.7.3 Unntak Fremmed offentlig rett Norske domstolers anvendelse av fremmed rett Oversikt Skal domstolene anvende fremmed rett av eget tiltak (ex officio)? Utgangspunktet Hovedregel Modifikasjon Fastleggelse av fremmed retts innhold Problemer med fremmed retts innhold 192 III DEN SPESIELLE DEL 10 Personrett Oversikt Rettsevne Problemet Erverv av rettsevne Bortfall av rettsevne Kort om den spesielle rettsevnen Forsvunne personer Problemet Vernetingsregler i Norge Anerkjennelse av utenlandsk avgjørelse om forsvunne personer Rettslig handleevne Problemet Hovedregelen Unntak Utlendingers prosessdyktighet Veksel- og sjekkforpliktelser Godtroerverv Bopelskifte Flytting til en stat med lavere myndighetsalder Flytting til en stat med høyere myndighetsalder Umyndiggjørelse

7 Problemet Vernetingsregler i Norge Umyndiggjørelsens rettsvirkninger Vergemål Problemet Vernetingsregler i Norge Vergemål i utenomnordiske forhold Hovedregelen Unntak Vergemål i internordiske forhold Kort om den spesielle rettslige handleevnen Navnerett Selskapsrett Oversikt Vernetingsregler i Norge Selskapsstatuttet Problemet Selskapsstatuttet innenfor EU-/EØS-området Selskapsstatuttet utenfor EU/EØS-området Ekteskapsrett Oversikt Ekteskapsinngåelse Problemet Vielseskompetansen Utgangspunktet Modifikasjoner Rettsvalgsregler for ekteskapsvilkårene Hovedregelen Unntak Virkningene av at ekteskapsvilkårene ikke er fulgt Rettsvalgsregler for vielsens formregler Hovedregelen Unntak Virkningene av at formreglene ikke er fulgt Ekteskapets rettsvirkninger

8 Problemet Norske vernetingsregler Personlige rettsvirkninger Personstatuttets omfang Hovedregelen Modifikasjoner Formuerettslige virkninger Formuesstatuttets omfang Hovedregelen Uforanderlighetsprinsippet Ektefellene har ingen første felles bopel Ektefellenes rettsvalgsadgang (partsautonomi) Ektefellenes gjeldsansvar Renvoi Internordiske ekteskap Ordre public-normen Ektepakten Ektepaktens formkrav Ektepaktens materielle innhold Ekteskapets oppløsning i Norge Problemet Norsk verneting i ekteskapssaker Vernetingsregler i utenomnordiske forhold Vernetingsregler i internordiske forhold Ekteskapsrettslige vernetingsavtaler Særlig om europeisk jurisdiksjon og lovvalg i ekteskapssaker Generelt Alminnelige vernetingsregler Anerkjennelse av rettsavgjørelser Forslag om ektefellenes avtale om verneting og lovvalg Rettsvalget for separasjon og skilsmisse Anerkjennelse av utenlandske avgjørelser om ekteskapsoppløsning Problemet Anerkjennelse av avgjørelser i utenomnordiske forhold

9 Generelt Hovedregelen Modifikasjoner Anerkjennelse av avgjørelser i internordiske forhold Barnerett Oversikt Vernetingsregler i Norge Generelt Farskap/medmorskap, jf. bl Foreldreansvar og samværsrett, jf. bl Underholdsplikt, jf. bl Internordiske forhold Barnelovens preseptoriske karakter Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske barnesaker Generelt Utenomnordiske forhold Internordiske forhold Kort om anerkjennelse av farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet Særlig om adopsjon Generelt Vernetingsregler i Norge Rettsvalget Anerkjennelse av adopsjon fastsatt i utlandet Internordiske forhold Arverett Oversikt Vernetingsregler i utenomnordiske forhold Utgangspunktet Uavklart bopelsbegrep de lege lata Vernetingsregler i internordiske forhold Prinsippet om skiftets enhet Arvestatuttet Problemet

10 Utgangspunkter Særlig om det internordiske arvestatuttet Prinsippene om universalsuksesjon og scission Problemet To hovedløsningsmodeller Hovedregel Mulige modifikasjoner Tilbakevisning (renvoi) Norske inngrepsnormer Ordre public-normen Arv etter testament Utgangspunkter Testasjonshabilitet Testamentsformen Testamentets innhold Tolkning av testamenter Testators rettsvalgsadgang Uskifte Utenomnordiske forhold Internordiske forhold Kontraktsrett Oversikt Vernetingsregler i Norge Rettsvalget Rettsutviklingen Hovedregelen. Partsautonomi Legislativ begrunnelse Unntak Partenes rettsvalgsadgang, herunder spørsmålet om anvendelsen av internasjonalt preseptoriske regler Presumsjonsregler Problemet Fast eiendom Standardavtaler Arbeidsavtaler Kausjonsforpliktelser

11 15.6 Internasjonale kjøpsforhold Innledning Lovvalgsloven av Anvendelsesområdet Partsautonomien Gyldigheten av lovvalget Lovvalget når lovvalgsavtale ikke er inngått Undersøkelse av varen Ordre public-normen Forbrukerkjøp Kort om kjøpsloven av Allment om EU-forordningen 593/2008 av 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktsrettslige forpliktelser («Roma I») Anvendelsesområdet Partsautonomi Lovvalget når lovvalgsavtale ikke er inngått Spesialregler «weak-party contracts» Internasjonalt preseptoriske regler Spørsmål om gyldighet, kontraktsstatuttets rekkevidde m.m Kreditorskifte Tilbakevisning og ordre public Vurdering Særlig om foreldelse Særlig om erstatningsrett i kontraktsforhold Internasjonal privatrett og Internett Oversikt Jurisdiksjon og Internett Lovvalg og Internett Innledning Elektronisk handel og etableringsstedet Utgangspunktet E-handelslovens interlegale aspekt Nærmere om etableringslandsprinsippet Personvern og e-handel

12 Problemet Personopplysningsloven Det interlegale aspektet Lovvalget i personopplysningsloven Opphavsrett på Internett Problemet Utgangspunktet Kontrakt og e-handel Lovvalgsloven av Utenfor lovvalgsloven av Den individualiserende metoden og e-handel Forbrukerforhold Erstatning og e-handel Erstatningsrett Oversikt Vernetingsregler i Norge Rettsvalget Rettsutviklingen Hovedregelen Legislativ begrunnelse Unntak Skadevolder og skadelidte har bopel i samme land Handlingsstedets kontra virkningsstedets rett Særlige lovvalgsregler Produktansvar Skader i/under skipsfart Skader inntruffet på norsk kontinentalsokkel Allment om EU-forordningen 864/2007 om lovvalgsregler for forpliktelser utenfor kontrakt («Roma II») Tingsrett Oversikt Tingstatuttets omfang A Fast eiendom Vernetingsregler i Norge Rettsvalget

13 Hovedregelen Legislativ begrunnelse Lex rei sitae i kontraktsforhold B Løsøre Problemet Godtroerverv Hovedregelen Unntak Hevd Problemet Proporsjonalitetsmetoden Fradragsmetoden Konklusjon Kreditorvern Dobbeltsuksesjonskonflikten Hjemmelsmannskonflikten Ting under transport 463 Litteratur 465 Lover, forarbeider, konvensjoner, dommer m.m. 472 Stikkord 479

Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? av Trine Elisabeth Fredriksen

Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? av Trine Elisabeth Fredriksen Hvor skal det skiftes når spaniapensjonistene dør? av Trine Elisabeth Fredriksen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Innhold 1. Innledning

Detaljer

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Rukhsana Ashraf I Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bakgrunn for valg av tema 2 1.3 Kunnskap om

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 1 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Opplæringsloven har ikke bestemmelser om delt bosted. Hensynet til at flere barn nå har delt bosted

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 Kandidatnummer: 702 Leveringsfrist: 25.04.08 Til sammen 17978 ord 23.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 2 PRESENTASJON AV

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35

Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35 Innhold Innledning............................................................ 21 I Bakgrunn for valg av tema............................................ 21 II Tema, problemstillinger og avgrensinger................................

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Nr. 3/2013 15. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Innleie eller entreprise Rt. 2013 s. 998 Grensen mellom innleie og entreprise er en klassisk

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Nytt. i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Nr. 4/2008-10. årgang. Innhold nr. 4/2008: Arbeidsrett...

Nytt. i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Nr. 4/2008-10. årgang. Innhold nr. 4/2008: Arbeidsrett... Nr. 4/2008-10. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Fusjon, diskontinuitet for tariffavtale. Reservasjon før overdragelse, aml. 16-2 Arbeidsrettens

Detaljer

0+55 " 1 3 U MAI LUUI

0+55  1 3 U MAI LUUI `v nd'ie',s ct1,afc3iisk DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste l3tenr sk3 DEP. ARKIV 0+55 " 1 3 U MAI LUUI KTR. a. sf FUYK4DI! iq')., t,, l C) Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Nytt. i privatretten. Ny studieordning Av Hans Petter Graver, dekan. Nr. 1/2011 13. årgang. Innhold nr. 1

Nytt. i privatretten. Ny studieordning Av Hans Petter Graver, dekan. Nr. 1/2011 13. årgang. Innhold nr. 1 Nr. 1/2011 13. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Ny studieordning Av Hans Petter Graver, dekan Fakultetet er nå i ferd med å avslutte sin prosess med

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved åpen programvare

Rettslige problemstillinger ved åpen programvare Rettslige problemstillinger ved åpen programvare Torger Kielland Sammendrag Tradisjonelt har lisenser til datamaskinprogrammer bare gitt brukerne tillatelse til å bruke programmet ved å kjøre dette på

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 2: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Nytt i privatretten. Innhold nr. 2: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 2/2006 ARBEIDSRETT SAS og Braathens-dommen; overdragelse av virksomhet Høyesteretts

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Nytt. i privatretten. Innhold nr. 3/2008: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR PRIVATRETT

Nytt. i privatretten. Innhold nr. 3/2008: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR PRIVATRETT Nr. 3/2008-10. årgang 13471-3 2008: 1 2008 03.10.08 08.35 Page 1 Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo INSTITUTT FOR PRIVATRETT Forskningsprosjekt om engelske

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2010 12. årgang. Sabotasje av filmen Max Manus. Innhold nr. 3/2010:

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2010 12. årgang. Sabotasje av filmen Max Manus. Innhold nr. 3/2010: Nr. 3/2010 12. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Sabotasje av filmen Max Manus Av professor dr. juris Jon Bing Min barndom lå tilstrekkelig nær annen

Detaljer