Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Verran Servicekontor Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , mellom kl eller på epost til: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm Hans Tettli /s/ Leder Grønn nemnd Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann

2 Sakliste Utvalgssaksnr Innhold Untatt off. PS 1/17 Søknad om bygging av skogsbilveg klasse 3 på Skar g.nr./b.nr. 10/1

3 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/ Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 1/ Søknad om bygging av skogsbilveg klasse 3 på Skar g.nr./b.nr. 10/1 Vedlegg 1 Offentlig søknad med kart over veglinje 2 10/1 - uttalelse fra FMNT 3 10/1 - uttalelse fra Sametinget 4 10/1 - uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 5 Lønnsomhetsberegning av landbruksveg på Skar 10/1 Utrykte vedlegg: 1 I Søknad om tilskudd til vegbygging Torbjørn Bartnes 2 I Søknad om bygging av landbruksvei Torbjøn Bartnes 3 U 10/1 - Søknad om bygging av landbruksvei - Høring Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl. 5 X Lønnsomhetsberegning av landbruksveg på Skar 10/1 6 I 10/1 - uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune 7 I 10/1 - uttalelse fra Sametinget Sametinget 8 I 10/1 - uttalelse fra FMNT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 9 I Tilsagn om tilskudd veg til Torbjørn Bartnes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 10 S Søknad om bygging av skogsbilveg klasse 3 på Skar g.nr./b.nr. 10/1 11 I Offentlig søknad med kart over veglinje Torbjørn Bartnes

4 Rådmannens forslag til vedtak Søknaden til Torbjørn Bartnes for eiendommen Skar g.nr./b.nr. 10/1, om opprustning av eldre traktorveg til skogsbilveg klasse 3 godkjennes med hjemmel i "forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier", fra Følgende forutsetninger gjelder: - Veien skal bygges i henhold til kart og plan datert utarbeidet av vegplanlegger Gunnar Pettersen ved N.T.F.K. Utviklingsavdelingen på Mære. - Skulle det dukke opp ukjente automatiske fredede kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet skal arbeidet stoppes umiddelbart og funnet skal meldes inn til den rette instans. - Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3-tre-år fra vedtaksdato. - Når vegen er ferdigstilt skal det gis melding om dette til kommunen slik at veien kan ferdig godkjennes. Saksopplysninger Det søkes om ombygging/opprustning av en eldre traktorveg til bilveg klasse 3 i henhold til søknad fra Lengden på den planlagte vegen er 350 m. Vegplanlegger Gunnar Pettersen har utarbeidet skogsvegplanen for dette arbeidet og vegplanen er datert Interesser i vegen er 100 % skogbruk. Dekningsområdet for denne vegen er på 584 daa og det står ca m 3 hogstmoden skog på dette arealet. Det er kun en interessent i vegen. I henhold til lønnsomhetsberegning er vegkalkulatoren benyttet og vegen er funnet lønnsom å bygge med tilskudd med de forutsetninger som er lagt til grunn. Man har altså funnet at forholdstallet mellom nytten og kostnaden er over 1. 1.desember 2015 ble denne vegen sendt på høring til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen, Sametinget og Fosen reinbeitedistrikt v/terje Haugan. Høringsfristen ble satt til 8. januar Det er mottatt høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune avdeling for kultur og regional utvikling, Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avdelingene miljøvern, reindrift og landbruk. I henhold til søk på GINT kan man ikke se at denne vegen kommer i konflikt med kjente miljøverdier. Vurdering "Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse" sier følgende om veiklasse 3. Veiklasse 3 er standarden for skogsbilveier, gards- og seterveier med moderat til lavt trafikkgrunnlag. Veien skal kunne trafikkeres med lass hele året med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. Dimensjonerende aksellast: 13 t på bruer og 10 t på vei.

5 Veien som er beskrevet vil komme innenfor denne klassen. Denne veien vil være viktig for eiendommens utnyttelse av skogressursene som finnes i nedslagsfeltet for vegen. Fra "Forskrift om planlegging godkjenning av landbruksveier" 3-2 siteres følgende: "Saker som behandles etter denne forskriften skal undergis landbruksfaglig og miljøfaglige vurderinger jf Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. Dette betyr i korte trekk at helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og andre formål veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser, samt at en vektlegger de miljømessige konsekvensene bygging og bruk av veien vil få vil være avgjørende for vedtaket. Høringsuttalelsene fra høringsinstansene vil også være avgjørende i vurderingene av søknaden. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Anstein Lyngstad og Dag Okkenhaug Bævre har kommet med uttalelse fra miljøvernavdelingen, fra reindriftsavdelingen og fra landbruksavdelingen. Sametinget har kommet med egen uttalelse ved Andreas Stångberg og Harald Bugge Midthjell og Nord-Trøndelag fylkeskommune har egen uttalelse ved Inger Marie Kimo. Fylkesmannen sin generelle vurdering av denne saken er at bygging av nye landbruksveger eller ombygging av eksisterende veger ikke kan iverksettes uten tillatelse fra kommunen jf. Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, sist gang endret Formålet med denne forskriften er at planlegging og bygging av landbruksveger skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, friluftsliv samt kulturminner. Videre må det tas hensyn til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som kan bli berørt av veiframføringen. Fylkesmannen minner om Naturmangfoldlovens 7 hvor det framgår at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet herunder vedtak fattet med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål. Vurderingene som er foretatt etter 8-12 må framgå av saksutredningen. Miljøvernavdelingen er ikke kjent med miljøinteresser av regional eller nasjonal betydning som kan bli berørt og har derfor ingen merknader til tiltaket. Reindriftsavdelingen har ingen merknader til vegen. Landbruksavdelingen uttaler at bygging av landbruksveger er et viktig tiltak for å sikre god tilgjengelighet til skogressursene i barmarkssesonge, noe som gir økt fleksibilitet for skogeier. Fylkesmannen ønsker økt avvirkning og bygging av skogsveger er i tråd med prioriterte tiltak i rapporten " Økt avvirkning i Nord-Trøndelag". Landbruksavdelingen har ingen merknader utover dette. Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket kommer i konflikt med kulturminnelovens (kml) 3, som gjelder automatisk freda kulturminner. De har søkt i arkiv og i kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet. De har ikke funnet noe og kan ikke se at tiltaket vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. De minner om at hvis man under arbeid med tiltaket skulle oppdage hittil ikke kjente kulturminner, kreves arbeidet stanset og fylkeskommunen kontaktes, jf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. Sametinget har ingen spesielle merknader til saken men minner også om at hvis samiske kulturminner skulle dukke opp under arbeidet, så må arbeidet stanses og Sametinget må kontaktes, jf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. De minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er

6 automatisk fredet ifølge Kulturminnelovens 4, 2. ledd. De viser videre til at det ikke er tillatt å skade eller skjemme freda kulturminner, eller sikringssoner på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. 3 og 6. Saken er vurdert etter Naturmangfoldlovens 8-12 og man har funnet at kunnskapsgrunnlaget er godt nok for å tillate vegbygging og at det ikke er kjente miljøverdier i området som vil ta skade av at denne vegen bygges. Med bakgrunn i den dokumentasjon som foreligger, samt de høringsuttalelser som er gitt og at kommunen anser vegen som viktig for å få ut tømmer på eiendommen, anbefales veien som omsøkt.

7 S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b r u k s v e i 23 N O V S ø k n a d s e n d e s t i l k o m m u n e n A r d 0 / 5 ' F y l k ei'/ or d~ T ø m s k j e m a I IK o m m u n e lr ø n dt l o o 'V ll' r Q/1/ I I J o u rn a l n u m m e r.,., 1. E r d e t e t s ø k n a d s p l i k t i g t i l t a k? <l S ø k n a ds p li k t i g e t i l ta k : N y b y g g i n g o g o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i e r e tt e r fo r s k ri ft o m p l a n l e g g i n g o g g od k j e n n i n g a v l a n d b ru k s v e i e r ( l a n d b ru k s v e i f o rs k ri ft e n ) ' e r s ø k n a d s p l i k ti g. Ti l t a k a n g i tt s o m i k k e s ø k n a d s p li k ti g e n e d e n fo r, m e n s o m k a n h a v e s e n tli g n e g a ti v p å v i rk n i n g p å d e h e n s y n s o m e r n e v n t i 1-1 i l a n d b ru k s v e i f o r s k r i ft e n, v i l l i k e v e l v æ r e s ø k n a d s p l i kt i g e. O m s ø kt t il t a k k a n i k k e s t a rt e s f ø r t ill a t e l s e e r g i tt a v k o m m u n e n. T i l ta k s o m i k k e e r s ø k n a d s p li k t i g e : O p p a r b e i d e l s e a v o p p s t ill i n g s p l a s s fo r l a n d b ru k s m a s k i n e r ti l b ru k p å e i e n d o m m e n e ll e r e n k l e a v k j ø rs l e r f ra g o d k j e n t e l a n d b ru k s v e i e r, e r i k k e s ø k n a d s p l i k ti g. D e t s a m m e g j e l d e r e n k l e o g m i d l e rt i d i g e d ri ft s v e i e r s o m b a r e m e d f ø r e r u b e ty d e l i g e t e rr e n g i n n g r e p. M e d u b e ty d e l i g e t e rr e n g i n n g r e p m e n e s p l a n e ri n g m e d s a m l e t o m fa n g p å i n n t i l m e t e r e ll e r p å a r e a l m i n d r e e n n m 2, h v o r fy lli n g / s k j æ ri n g i k k e f ø r e r til m e r e n n 1 m e t e r a w i k fr a o p p ri n n e li g t e rre n g n i v å ( s e u n n t a k e t o v e n fo r ). 2. H v il k e t r e g e l v e rk s k a l t i l t a k e t b e h a n d l e s e tt e r? F ø r d u s e n d e r i n n s k j e m a m å d e t f a s t s e tt e s o m t i l t a k e t e r s ø k n a d s p l i k t i g e tt e r p u n k t 1 o g o m s ø k n a d e n s k a l b e h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e i - fo rs k ri ft e n e ll e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. D e tt e s k j e m a e t s k a l b a r e b ru k e s h v i s t il t a k e t s k a l b e h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e i fo r s k ri ft e n, d e t v i l s i n å r o v e r 5 0 % a v s a m l e t n ytt e e r k n ytt e t t i l l a n d b ru k s v i rk s o m h e t. L e s o g s å v e il e d n i n g e n b a k e rs t i d e tt e s k j e m a e t. H v i s d e l s u m l a n d b ru k s n ytt e ( L ) e r s t ø rre e n n d e l s u m a n d r e i n t e r e s s e r ( P ) i v e i e n ( L > P ), s k a l s ø k n a d e n be h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e i - fo rs k ri ft e n. I s å f a ll s k a l d e tt e s k j e m a e t b e n ytt e s o g l e v e r e s t i l k o m m u n e n, s a m m e n m e d v ed l e g g e n e. H v i s d e l s u m a n d r e i n t e r e s s e r ( P ) e r s t ø rr e e n l a n d b ru k s n ytt e ( L ), i v e i e n ( P > L ), s k a l s ø k n a d e n b e h a n d l e s e tt e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. D a s k a l i k k e d e tt e s k j e m a e t b ru k e s. T a k o n t a kt m e d k o m m u n e n d i n fo r m e r i n fo rm a s j o n ru n d t s ø k n a d s r eg l e n e f o r t i l t a k e tt e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. L a n d b r u k ( L ) A n d re fo r m å l ut e n o m l a n d b r u k ( P ) S k o g b ru k /o o % P r i v a t b o li g % U t m a rk % P r i v a t h yt t e % J o rd b ru k % H y tt e f e l t % S e t e rv i rk s o m h e t % N æ ri n g s b y g g % G å r d s t u ri s m e % A k t i v i t e t s b y g g % K r a ft v e r k, i k k e k o n s e s j o n s p l i kt i g ( < 1 M W) % K r a ft v e rk, k o n s e s j o n s p li k t i g ( > 1 M W) % L a n d b r u k s b y g g % A n n e t, be s k ri v A n n e t, be s k r i v % % D e l s u m l a n d b ru k s i n t e r e s s e r ( L ) % D e l s u m a n d r e i n t e r e s s e r ( P ) % T o ta l s u m L + P = % a 1 F o r s k ri ft o m p l a n l e g g i n g o g g o d k j e n n i n g a v l a n d b ru k s v e i e r F O R ~!!! S L F B L a n d b ru k s d i r e kt o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 1 a v 5

8 3. O p p l y s n i n g e r o m s ø k e r G n r. /b n r./ f n r. / 0 S ø k e r e n s n a v n rro YL \ ~ - r. QN O r g a n i s a s j o n s n r./f ø d s e (/, b ~ So? 01.. n r..' Ot) L.ru.. 11o A d r e s s e P o s t n r -;;- 1 - cr o P o s t s t e d 4. G e n e r e l t o m v e i t il ta k e t ( k u n p e rm a n e n t e t ilt a k ) E r a v k j ø ri n g fra o ff e n tl i g v e i g od k j e n t a v v e i m y n d i g h e te n e? D J a V e i p l a n l eg g e r G cu m ar D J a ~ N e i D N e i ~ I k k e a k t u e l t E r n a bo e r, r e tt i g h e t s h a v e re e ll e r a n d r e s o m b li r b e r ø rt a v ti l t a k e t v a r s l e t? D J a, l i s t e v e d l e g g e s l25j N e i, i k k e a k tu e l t ( b e g r u n n e l s e v e d l e g g e s ) A n ta ll i n t e r e s s e n t e r / a n d e l s e i e re i v e i e n : I s t k. 5. O m ti l t a k e t F y ll e s ut fo r pe r m a n e n te t il ta k T o ta l a r e a l d e l} Q (} datt,ip ro d. s k o g d e k a rs 8 i ~ IH og s tm o d e n s k, ~ ~ O ni lj o r d b ru k sa r e a l d e k a r N y a n l e g g l e n g d e m e t e r N y a n l e g g k o s tn a d k r. O m b y g g i n g l e n g d e S ø k n a d s p l i k t i g p u n k t u t b e d r i n g. m w c o F ø r e r ti l t a k e t t i l h e v i n g a v v e i k l a s s e ( o m b y g g i n g ) l8l J a D N e i e t e r O m b y g g i n g k o s t n a d 3 i&j(!) (JØ D B ru ~ B æ r e e v n e D K u rv a t u r jgl S ti g n i n g ~ S n u p l a s s [g:jv e l t e p l a s s D A n n e t, b e s k ri v k r. S k a l d e t a n l eg g e s m a s s e ta k i ti l k n yt n i n g ti l v e i e n? D J a ~ N e i H v i s j a, a n s l å a n t a ll m m a s s e s o m s k a l h e n t e s u t m L a n d b ru k s v e i k l a s s e D 2 ~ D 5 D s 0 1 D 8 D A w i k f ra v e i k l a s s e H v i s a w i k fr a v e i k l a s s e, be s k riv å r s a k F y ll e s ut fo r m i d l e rt i d i g t il ta k D O p p s t i lli n g s p l a s s f o r l a n d b r u k s m a s k i n e r D E n k e l a v k j ø r s e l fr a l a n d b r u k s v e i D E n k l e o g m i d l e rt i d i g d ri fts v e i e r D L e n g d e o v e r m D L e n g d e u n d e r m D S k j æ ri n g /fy ll i n g o v e r 1 m D S k j æ ri n g /fy ll i n g u n d e r 1 m D A re a l o v e r m ' D A r e a l u n d e r m ' S tø rre l s e n p å d rift s o m r å d e t s o m ti l ta k e t be tj e n e r d e k a r V i l g j e n n o m f ø r i n g a v s e l v e ti l t a k e t v a r e u t o v e r s ø k n a d s å r e t? D J a D N e i H v i s j a, h v o r m a n g e å r å r E r d e t v u r d e rt å b ru k e d rift s m e t o d e r s o m i k k e k r e v e r b r u k a v o m s ø k t t i l ta k? D J a D N e i O p p g i m e rk o s tn a d e n v ed i k k e å b ru k e d e t m i d l e rt i d i g e ti l ta k e t k r i m ' B e s k r i v P l a n l a g t e t i l ta k i e tt e rk a n t D F o ry n g e l s e / g j e n p l a n ti n g D R e p a r e r e v a n n l ø p D O p p r e tti n g k j ø r e s po r D T il b a k ef ø ri n g a v d rifts v e i / d e a k t i v e ri n g D A n n e t B e s k ri v c:: 0 ~ ~ S L F B L a n d b ru k s d i r e k t o ra t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 2 a v 5

9 6. H e n s y n t il m i l j ø v e r d i e r o g a n d r e i n t e r e s s e r F ø l g e n d e m i l j ø v e r d i e r e r r e g i s t r e rt, j f. v e il e d n i n g e n N a t u nm a n gf o l d D J a ~ N e i L a n d s k a p D J a 129. N e i H v i s j a, o p p g i h v i l k e v e rd i e r og k i l d e r f o r f u n n K u l t u nm i n n e r D J a Il] N e i F ri l uft s l i v D J a ~ N e i B e r ø r e r t i l t a k e t a n d r e i n t e r e s se r? V e rn a v a s s d r a g D J a DYN e i R e i n d r ift s i n t e r e s s e r ~ J a D N e i V e rn s k og D J a ~ N e i H v i s j a, o p p g i h v il k e v e r d i e r o g k i l d e r f o r f u n n V, 'IJL er iud<..., Li g g e r v e i tr a s e e n i o m r å d e r m e d f a r e f o r fl o m, e ro s j o n e ll e r l ø s m a s s e s k r e d? H v i s j a, b e s k ri v å rs a k D J a D N e i K a n ti l ta k ';! g i ø kt f a r e f o r fl o m, e r o s j o n e ll e r l ø s m a s s e s k r e d? H v i s j a, b e s k r i v å rs a k o g p l a n l a g t e h e n s y n D J a 65JN e i ) } K a n t il ta k e t b i d r a t il ø kt f a r e f o r fl o m -, e r o s j o n - e ll e r s k r e d s k a d e r p å o m k r i n g li g g e n d e b o li g e r, a n l e g g e ll e r a n n e n o ff e n tl i g i n f r a s tru k tu r ( v e i e r, j e m b a n e o s v }? H v i s j a, be s k r i v p l a n l a g t e h e n s y n D J a ~ N e i H v o r d a n l i g g e r ti l ta k e t i fo rh o l d ti l m a ri n g r e n s e : D O v e r ~ U n d e r D B å d e o v e r og u n d e r E v e n t u e ll e k o m m e n ta r e r ) ) 7. U n d e rs k r i ft J e g e r a n s v a rl i g f o r og g o d ta r å g j ø r e m e g k j e n t m e d f o r s k ri ft o m p l a n l eg g i n g o g g od k j e n n i n g a v l a n d b ru k s v e i e r, og a n d r e a k tu e ll e l o v e r o g re g l e r i t i l k n y t n i n g ti l ti l ta k e t. J eg e r og s å a n s v a rl i g og g o d ta r å g i n ø d v e n d i g e og k o rr e k t e o p pl y s n i n g e r ti l k o m m u n e n so m g ru n n l a g fo r b e h a n d l i n g a v s ø k n a d e n. D e tt e g j e l d e r o g s å i fo r b i n d e l s e m e d k o n t r o ll t i l t a k. J eg e r k j e n t m e d a t b y g g i n g i k k e k a n i v e rk s e tt e s u t e n s k r iftl i g ti ll a t e l s e f ra k o m m u n e n. O p p l y s n i n g e n e i d e n n e s ø k n a d e n i n k l u d e rt v e d l e g g e r g itt e tt e r be s t e s kj ø n n og så f u ll s t e n d i g s o m m u l i g. J e g e r k j e n t m ed a t j eg k a n k o m m e i s tr a ff e a n s v a r o m j eg g i r u ri k t i g e e ll e r u fu ll s t e n d i g e o p p l y s n i n g e r. S t e d o g d at o K a rtv e d l e g g ri 'l u i S " " ~ K a rt s k a l v e d l e g g e s s ø k n a d e n b å d e fo r p e nm a n e n t e v e i e r o g m i d l e rti d i g e ti l t a k. K a rt i m å l e s t o k k 1 : e ll e r 1 : , s a m t o v e rs i k ts k a rt i m å l e s t o k k 1 : s k a l f ø l g e s ø k n a d e n. F ø l g e n d e o p p l y s n i n g e r s k a l m a r k e r e s p å k a rt e t: a ) P l a n l a g t v e i tr a s e ( b ru tt r ø d s tr e k }. E v e n t u e ll e a l t e rn a ti v e r m e rk e s ty d e l i g ( n u m m e r e r e s ). b } F o r m i d l e rti d i g e d ri fts v e i e r i s k o g b r u k e t s k a l d r ift s o m r å d e m a r k e r e s ( b ru tt b l å s t r e k ). c } D e k n i n g s o m r å d e t f o r d e n p l a n l a g t e v e i e n / t i l ta k e t ( h e l t ru k k e n b l å s tr e k ). d ) P l a n l a g t e m a s s e ta k i f o rb i n d e l s e m ed t i l t a k e t ( r i n g e s i n n m e d r ø d s t r e k }. e ) E k s i s t e r e n d e v e i e r m e d b e ty d n i n g f o r d e k n i n g s o m rå d e t ( h e l tru k k e n s v a rt s tr e k ). f) B e b y g g e l s e, o ff e n tl i g i n f r a s t ru k tu r og a n d r e i n t e re s s e r s o m k a n b li be r ø rt a v v e i e n/ti l t a k e t ( h e l t ru k k e n g u l s t re k }. D e tt e gj e l d e r o g s å o m d i s se li g g e r u n n a s e l v e v e i e n, f. e k s d a l b u n n e n. g ) K j e n t e m i l j ø v e r d i e r s o m k a n b l i b e r ø rt a v b y g g i n g e ll e r k j ø r i n g p å v e i e n m a rk e r e s p å k a rt e t, m e d h e n v i s n i n g t i l o p p l y s n i n g e r p å s ø k n a d s s k j e m a ( h e l t r u k k e n g r ø n n s tr e k }. h } A k ts o m h e t s o m r å d e r f o r j o r d - og fl o m s k r e d ( S k r e d n e tt }. i } M a r i n g r e n s e o g e v. i d e n t i fi s e rt e f a r e s o n e r f o r k v i k k l e i r e ( S k r e d n e tt ). C 0 ;;, ~ V ed l e g g s li s t e V e d l a g t I k k e v ed l a gt O v e rs i k t o v e r i n t e r e s s e n t e n e i v e i e n D gi, O v e r s i kt o v e r b e r ø rt e n a b o e r, r e tti g h e t s h a v e r e o g a n d r e s o m b e r ø r e s a v til t a k e t D fi3 K a rt i m å l e s t o k k 1 : e ll e r 1 : ~ D O v e r s i k t s k a rt i m å l e s t o k k 1 : , m e d i n n t e g n i n g e r a v t i l t a k e t D tlj E g e n v u r d e r i n g a v v e i e n s v i rk n i n g p å fl o m - o g s k r e df a r e f o r b e b y g g e l s e o g i n fr a s tru k t u r, o g h v il k e h e n s y n s o m e vt e r t a tt i p l a n e n E v e n t u e ll e u tt a l e l s e f r a v e i p l a n l e g g e r e ll e r g eo t e k n i s k s a k k y n d i g D i E S L F B D m L a n d b ru k s d i r e k t o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 3 a v 5

10 ) ) ~ C 0 ;;;- ~ V e i l e d n i n g V e il e d n i n g t il s ø k n a d s s k j e m a o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i D e tt e s k j e m a e t s k a l b e n y tt e s v e d s ø k n a d o m b y g g i n g o g o m b y g g i n g a v l a n d b r u k s v e i e r i h e n h o l d t i l fo r s k ri ft o m p l a n l e g g i n g o g g o d k j e n n i n g a v l a n d b r u k s v e i e r ( l a n d b r u k s v e i f o rs k r ift e n ), f a s t s a tt a v L a n d b r u k s - o g m a t d e p a rt e m e n t e t. B y g g i n g a v o m s ø k t t i l t a k, k a n i k k e p å b e g y n n e s f ø r ti ll a t e l s e e r g i tt a v k o m m u n e n. K o m m u n e n s v e d t a k k a n p å k l a g e s ti l F y l k e s m a n n e n, j f. l a n d b r u k s v e i fo r s k r ift e n 4-1 og f o rv a lt n i n g s l o v e n k a p i tt e l VI. K o m m u n e n s b e h a n d li n g a v s ø k n a d e n e tt e r n a t u rm a n g fo l d l o v e n K o m m u n e n s k a l o g s å v u r d e r e o m s ø k t t i l t a k e tt e r d e m il j ø re tt s l i g e p r i n s i p p e n e i n a t u r m a n g f o l d l o v e n s V u r d e r i n g e n e a v p ri n s i p p e n e s k a l k o m m e t i l u tt ry k k i k o m m u n e n s s a k s f r e m s ti lli n g o g v e d ta k. K o m m u n e n s k a l v u rd e r e p å v i r k n i n g e n p å n a t u rm a n q f o l d e t a v s e l v e v e i t ra s e e n, m e d g r ø ft e r o g v e i s k u l d e r o g e v e n t u e ll e n y e m a s s e t a k l a n g s v e i e n. V e i l ed n i n g e n ti l u tfy ll i n g a v p u n kt e n e i s ø k n a d s k j e m a e t: 1 o g 2. E r d e t e t s ø k n a d s p l i kti g ti l ta k o g h v i l k e t r e g e l v e r k s k a l ti l ta k e t b e h a n d l e s e tt e r? E tt e r s o m s ø k n a d o m v e i b y g g i n g e n t e n s k a l b e h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e if o rs k r i ft e n e ll e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n, m å d e t f ø r s t a v k l a r e s h v i l k e t r e g e l v e r k v e i s ø k n a d e n s k a l b e h a n d l e s e tt e r. N ytt e n a v d e e n k e l t e i n t e r e s s e n e f a s t s e tt e s i f o rh o l d ti l s a m l e t n y tt e a v v e i e n. H v i s n y tt e n k n ytt e t ti l l a n d b r u k s v i r k s o m h e t e n u t g j ø r o v e r h a l v p a rt e n a v d e n sa m l e d e n y tt e n, s k a l v e i e n be h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e if o r s k ri ft e n. H v i s i k k e s k a l v e i e n b e h a n d l e s e tt e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. V e i l e d e r e n " P l a n - o g b y g n i n g s l o v e n o g L a n d b r u k P l u s s ", j f. L a n d b r u k s d i r e k t o r a t e t s n e tt s i d e r, k a n b ru k e s s o m re tt e s n o r f o r h v il k e ti l t a k s o m h ø re r i n n u n d e r l a n d b r u k s b e g r e p e t. T a k o n t a k t m e d k o m m u n e n d i n h v i s d u e r u s i k k e r p å h v o r d a n d e tt e b e s t e m m e s. D u fi n n e r o g s å i n fo m1 a s j o n o g e n k a l k u l a t o r p å a n d b ru k s d i r e kt o ra t e t. n o, s o m k a n v æ r e ti l h j e l p n å r l a n d b r u k s i n t e r e s s e n e ti l v e i e n s k a l f a s t s e tt e s. D e rs o m n y tt e f o rd e l i n g e n b e r e g n e s p å a n n e n m å t e, m å b e r eg n i n g e n e v e d l e g g e s s ø k n a d e n. 3. O p p l y s n i n g e r o m s ø k e r D e t s k a l k u n v æ r e e n s ø k e r, o g s å i t i l f e ll e r d e r d e t s ø k e s p å v e g n e a v fl e r e i n t e r e s s e n t e r / e i e r e i v e i e n e tt e r s k ri ftl i g f u ll m a k t. S ø k e r e n p l i kt e r å fy ll e u t s ø k n a d s s k j e m a e t s å f u ll s t e n d i g s o m m u l i g, o g b i d r a m ed a ll e k j e n t e o p p l y s n i n g e r s o m k a n h a be ty d n i n g f o r s a k s b e h a n d l i n g o g a v g j ø r e l s e. 4. G e n e r e l t o m v e i til ta k e t M e d h o v e d p l a n m e n e s e n h e l h e tl i g v e i p l a n, e n t e n v e i d e l e n i k o m m u n e n s o v e r s i k ts p l a n f o r s k o g b ru k, eg e n o m r å d e p l a n/ h o v e d p l a n f o r v e i e r e ll e r a n n e n t r a n s p o rt p l a n. A n g i o m d e t e r i n n g å tt a vta l e m e d v e i p l a n l e g g e r e ll e r o m s l i k k o m p e t a n s e e r p l a n l a g t b e n y tt e t f o r h e l e e ll e r d e l e r a v t i l ta k e t. D e r s o m v e i t i l t a k e t s o m d e t s ø k e s o m h el t e ll e r d e l v i s e r u n d e r m a r i n g r e n s e, og s æ rl i g i f a r eo m r å d e r fo r kv i k kl e i re s k r ed, s k a l s ø k n a d e n s o m h o v e d re g e l v e d l e g g e s u tt a l e l s e a v g e o t e k n i k e r. D e rs o m s ø k n a d e n o m f a tt e r v e i ti l t a k d e r fl o m, e r o s j o n o g / e ll e r l ø s m a s s e s k r e d k a n h a v e s e n tl i g p å vi r k n i n g p å b e b y g g e l s e e ll e r a n n e n s a m f u n n s v i kt i g i n f r a s t ru k t u r, s k a l s ø k n a d e n s o m h o v e d r eg e l v e d l e g g e s e n v u r d e r i n g a v v e i p l a n l e g g e r. K o m m u n e n k a n i v e d ta k e t s ti ll e vi l k å r o m b r u k a v v e i p l a n l e g g e r m. v. A v k j ø r s e l fr a o ff e n tl i g v e i o g v e l t e p l a s s l a n g s o ff e n tl i g v e i s k a l p å f o rh å n d v æ r e g od k j e n t a v v e i m y n d i g h e t e n e, j f. fo r s k rift e n 2-2. E n l i s t e o v e r a ll e i n t e r e s s e n t e n e i v e i e n s k a l l e g g e s v e d s ø k n a d e n, o p p g i tt v e d n a v n, a d r e s s e, t e l e f o n / e- po s t. Li s t e o v e r n a b o e r, r e tt i g h e ts h a v e r e o g a n d r e s o m b l i r b e r ø rt a v ti l ta k e t o g s o m p å f o r h å n d e r v a rs l e t o m v e i s ø k n a d e n, s k a l l e g g es v e d s ø k n a d e n. 5. O m t i lt a k e t V e i e n s d e k n i n g s o m r å d e e r d e t a r e a l e t s o m v e i e n b e t j e n e r. D e t s k i ll e s m e ll o m p e rm a n e n t e og m i d l e rt i d i g e ti l ta k. D e p e rm a n e n t e t il t a k e n e e r n y b y g g i n g, o m b y g g i n g e ll e r p u n k t u tb e d r i n g e n e. Ti l t a k s o m h e v e r v e i k l a s s e n i s a m s v a r m e d d e n y e v e i n o rm a l e n e, i n k l u d e rt p u n k t u t be d r i n g e r, v i l n o rm a l t v æ re e n s ø k n a d s p l i k t i g o m b y g g i n g. D e m i d l e rt i d i g e t i l t a k e n e v i l o ft e v æ re g r a v i n g a v e n k l e d ri fts v e i e r i b r a tt t e r re n g fo r å g j ø r e s k o g e n ti l g j e n g e l i g fo r h j u l g å e n d e s k o g s m a s k i n e r. D i s s e d rifts v e i e n e s k a l n o rm a l t ti l b a k e f ø r e s og f o ry n g e s m e d s k o g e tt e r e n d t h o g s t. I s ø k n a d e n s k a l d e m i d l e rt i d i g e d ri ft s o m r å d e n e a v m e r k e s p å k a rt m e d e n y tr e a v g r e n s n i n g a v d e t a r e a l e t s o m s k a l d ri v e s m e d b r u k a v d r i ft s v e i e n e. D e t m å o p p g i s i n n e n h v o r m a n g e å r d r ift e n v i l v æ re g j e n n o m f ø rt. K o m m u n e n k a n s t ill e v i l k å r t i l p l a n l e g g i n g o g u tf ø r e l s e m. rn. jf. 3-3 a n d r e l e d d. P l a n l a gt v e i k l a s s e o p p g i s i h e n h ol d t i l «N o r m a l e r fo r l a n d b ru k s v e i e r m e d b y g g e b e s k r i v e l s e», s o m d u fi n n e r u n d e r i n f r a s t ru kt u r p å a n d b ru k s d i r e k t o r a t e t. n o V e i k l a s s e n e e r h e l å rs b i l v e i e r e ll e r s o m m e r b il v e i e r, v e i k l a s s e 6 e r v i n t e rb il v e i, o g v e i k l a s s e n e 7 o g 8 e r t r a k t o rv e i e r. «A w i k f r a v e i n o r m a l e n e» e r d e v e i e n e s o m i k k e o p p fy ll e r v e i n o rm a l e n s k ra v, m e n s o m l i k e v e l m edf ø re r s ø k n a d s p li k t i g t e rr e n g i n n g r e p j f O p pg i b e r e g n e t b y g g e k o s tn a d o g a n ta ll m e t e r f o r d e t o m s ø k t e t i l ta k e t. 6. H e n s y n t il m i l j ø v e r d i e r o g a n d re i n t e r e s s e r S ø k e r m å r e d e g j ø r e fo r k j e n t e m i l j ø v e r d i e r o g b ru k s i n t e r e s s e r s o m b e r ø r e s a v d e t o m s ø k t e t i l t a k e t. K u n n s k a p o m m i l j ø v e r d i e r fi n n e s i e i e n d o m m e n s s k o g b ru k s p l a n, o g i u li k e i n n s y n s l ø s n i n g e r o g d a t a b a s e r ( K i l d e n, N a t u r b a s e, A rts k a rt, S k re d n e tt o s v. ) N a t u rm a n g fo l d M il j ø v e r d i e r / h e n s y n N e tts i d e I n f o rm a s j o n o m a k t u e ll e k a rt P r i o rit e rte a rt e r o g f r e d e t e a rt e r ( F o rs k ri ftf e s t e t ) h tt p : / / k a rt. n a t u r b a s e. n o D e p ri o ri t e rt e a rt e r b l i r f a s t s a tt i eg n e fo r s k rift e r e tt e r n a t u rm a n g f o l d l o v e n. D e f re d e t e a rt e n e e r l i s t e t o p p i f o r s k r i ft e n o m f r ed n i n g a v t ru e d e a rt e r e tt e r n a t u r m a n g f o l d l o v e n. A rt e r a v n a s j o n a l f o rv a l t n i n g s i n t e r e s s e. U n d e rk a t e g o r i, A rt e r a v s æ rl i g s t o r f o rv a l tn i n g s i n t e r e s se. K a rtl a g : P A (p ri o ri t e rt e a rt e r ) o g F r e d e t e a rt e r. S ø k k a n og s å g j ø r e s i ' A rt s k a rt' h o s www. a rt s d a ta b a n k e n. n o. U tv a l g t e n a t u rty p e r ( F o rs k ri ftf e s t e t ) V e rn e o m rå d e r ( F o rs k ri ftf e s t e t ) A ll e u tv a l g t e n a t u rty p e r b l i r f a s t a tt i e g e n f o r s k r ift e tt e r n a t u r m a n g f o l d l o v e n. U tv a l g t e n a t u rty p e r. A ll e k a rt / a g e n e e r a k t u e ll e. V e rn e o m r å d e r b li r o p p r e tt e t e tt e r n a t u r m a n g f o l d l o v e n. D e t v ed ta s e g n e f o rs k r ift e r f o r h v e rt e n k e l t v e rn e o m r å d e. V e rn e o m r å d e r. A ll e k a rt / a g e n e e r a k t u e ll e. M i l j ø r e g i s t r e ri n g i s k o g ( M i S ) / N ø k k e l b i o t o p e r ( F o rs k riftfe s t e t o g s e rt i fi s e ri n g ) f ; h tt p : / /k i l d e n. s k o q og l a n d s k a p.!!q V e rn a v a s s d r a g ( F o rs k riftf e s t e t ) F a n e f o r a r e a l i n f o rm a s j o n. S k o g. K a rt l a g : M i lj ø reg i s t r e ri n g i s k o g ( M i S ). J f, B æ r e k ra ftf o rs k ri ft e n 5, s k a l v e r d i e n e i v i k t i g e l i v s m i l j ø o g n ø k k e l b i o t o p e r ta s v a r e p å i h e n h o l d ti l N o r s k P E F C s k og s ta n d a r d ( www. p e f c n o r q e. o r g ). F a n e fo r a r e a li n f o r m a s j o n. E k s t e rn e. K a rt l a g : V e rn a v a s s d ra g ( N V E ). H e r k ry s s e s d e t j a i s ø k n a d s s k j e m a d e r s o m v e i e n b e r ø r e r e n m e t e rs s o n e p å h v e r s i d e a v e t v e rn a v a s s d r a g, m e d s i d e e l v e r, s t ø rr e b e k k e r, s j ø e r o g tj e rn. D e r k o m m u n e n h a r fa s t s a tt v a s sd r a g s b e l t e r u n d t v e rn e d e v a ss d r a g b ru k e s d e tt e i s t e d e t f o r m e t e r s be l t e. S L F L a n d b r u k s d i r e k t o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 4 a v 5

11 N a t u rty pe r (i k k e ti l k n ytt e t e g e n f o rs k rift ) N a t u rty pe r. K a rt l a g : H o v e d n a t u rty pe r s k o g. N a t u rm a n g fo l d A rt e r (I k k e ti l k n ytt e t e g e n f o r s k ri ft ) h tt p : / / n a t u r b a s e. n o A rt e r a v n a s j o n a l f o rv a l t n i n g s i n t e r e s s e. U n d e r k a t e g o r i, A rt e r a v s æ rl i g s t o r fo rv a l tn i n g s i n t e r e s s e. K a rt f a g : T ru a a rt e r S ø k k a n og s å gj ø r e s i ' A r/ s k a rr h o s www. a rt s d a t a b a n k e n. n o. K a rt l a g e t f o r H e l h e t li g k u l t u r l a n d s k a p, g i r e n p e k e p i n n p å o m r å d e r d e r d e t e r s t o r e k u l t u rl a n d s k a p s v e r d i e r. H e l h e tl i g k u lt u r l a n d s k a p (I k k e ti l k n ytt e t e g e n f o r s k rift ) D e t fi n n e s i k k e e g n e k a rtl a g fo r d e 22 u tv a l g te k u l t u rl a n d s k a p e n e i j o r d b - ru k e t D i ss e o m r å d e n e h a r s t o r e b i o l og i s k e - o g k u l t u r h i s t o r i s k e v e r d i e r. I t ill eg g ti l h e l h e tli g k u l t u r l a n d s k a p s k a l k a rtl a g e t H o v e d n a t u rty pe L a n d s k a p U tv a l gt e k u lt u r l a n d s k a p i h tt p :// k a rt. n a t u r b a s e. n o k u l t u rl a n d s k a p s j e k k e s, d a d e tt e v i s e r r e g i s t r e rt e s k j ø t s e i s a v h e n g i g j o r d b r u k e t n a t u rty pe r. ( F o rs k ri ftt e s / e s ) I n f o rm a s j o n o m U tv a l g t e k u l t u rl a n d s k a p i j o r d b r u k e t fi n n e s p å www. u tv a l g t e k u l t u [! a n d s k a (l. n o. ) ) K u l t u rm i n n e r K u l t u rm i n n e r f ø r å r o g s t å e n d e b y g g v e r k f r a å r , e r a u t o m a t i s k f re d e t, j f K u l t u m i n n e l o v e n. F a n e f o r a r e a l i n f o rm a s j o n. K u l t u rm i n n e r o g s t å e n d e E k s t e rn e K a rtf a g : A rk e o l o g i s k e k u ft u rm i n n e r ( R A ). b y g g v e rk. h tt p :/ /k i l d e n. S ø k k a n og s å g j ø r e s p å ' A s k e l a d d e n ' o g ' K u / tu rm i n n e s ø k ' s k o q o q l a n d s k a p. n o ( L o vf e s t e t ) h o s www. r i k s a n t i k v a r e n. n o. I k k e a ll e a r k e o l o g i s k e k u l t u r m i n n e r e r r e g i s t e rt i b a s e n e e ll e r f u ll s t e n d i g e reg i s tr e rt. F r il u ft s li v s o m r å d e r. K a r t: S t a tl i g s i k r a f ri f uft s l i v o m r å d e r S ta tl i g s i k r a fr i l u fts o m r å d e r O m r å d e n e e r s i k r e t g j e n n o m l a n g s i k ti g e a vt a l e r m e d s t a t e n ( S e rv i t u tt a vt a f e r ) ( S e rv i t u tt a vta l e r ). F o rv a l t e s g j e n n o m b l a r e g u l e r i n g s - og b y g g e s a k s- b e s t e m m e l s e n e i p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n, p å l e g g o m til t a k e tt e r F r i l u fts l i v h tt p ://k a rt. n a t u r b a s e. n o f o r u r e n s n i n g s l o v e n o g f ri l u ft s l o v e n s b e s t e m m e l s e r o m a tfe rd s r e g l e r. A n d r e fr il u fts o m rå d e r K a rt l a g t e f r i l u ft s o m r å d e r. (I k k e ti l k n ytt e t e g e n f o rs k ri ft ) K a rt l a g : K a rt l a gt e f ri l u ft s o m r å d e r F a n e f o r r e i n d rift. R e i n d r ifts i n t e r e s s e r A ll e k a rt / a g e n e e r a k t u e ll e. ( L o vf e s t e t ) R e i n d ri ft e n r e g u l e r e s a v R e i n d r i ft s l o v e n. S e n e tts i d e n www. r e i n d r ift. n o. V e rn s k o g ( F o rs k ri ftt e s / e t ) h tt p ://k i l d e n. s k o q o g l a n d s k a p. IlQ F a n e f o r a r e a l i n f o rm a s j o n. E k s t e rn e. K a rt f a g : V e rn s k o g V e rn s k o g e r b a s e rt p å k o m m u n a l e v e d ta k o g e g n e f o r s k r i ft e r. S e d o k u m e n t ' F o rv a l tn i n g a v v e rn s k o g ( B M )' h o s www r e g j e ri n g e n. n o. A k t s o m h e t s k a rt - s k re d i b r a tt t e rre n g. F a r e s o n e k a rt - s k r e d i b r a tt t e rre n g. A n n e t N V E g j e n n o m f ø r e r fa r e s o n e - o g a kt o m h e t s k a rt l e g g i n g a v s k r e d i b r a tt t e r r e n g f o r u tv a l g t e o m r å d e r, jf r p l a n f o r s k r e d f a r e k a rtl e g g i n g ( N V E ra p p o rt 14 / 2011 ). L ø s m a s s e s k r e d www. s k r e d n e tt n o K vi k k f e i re s o n e r o g m a ri n g re n s e. Li g g e r ti l t a k e t u n d e r m a r i n g r e n s e e r d e t g e n e r e ll f a r e f o r s k r e d. E r t i l t a k e t i e ll e r n æ r k v i k k l e i r e s o n e e r d e t s p e s i e ll s t o r f a r e f o r s k r e d, o g t i l t a k e t s o m m å u t r e d e s a v f a g k y n d i g e ( g e o t e k n i s k ). N G U u tv i k l e r og v e d l i k e h o l d e r o g s å k a rt i n n s y n o m b e r g g ru n n, l ø s m a s s e r, m i n e r a l s k e r e s s u r s e r, g ru n n v a n n m. m. Li n k t il l ø s m a s s e k a rt : www n g u. n o /k a rt -o g -d a t a / k a rt i n n s ~ n K a rt o g k a rtt j e n e s t e r. K a rt f a g : F l o m s o n e r F l o m www. n v e. n o F l o m s o n e k a rt e t v i s e r a r e a l e r s o m o v e rs v ø m m e s v e d u l i k e fl o m - s tø rr e l s e r. D e t b l i r u t a rb e i d e t fl o m s o n e r f o r 20 -, o g å rs - fl o m - m e n e, o g o m f a tt e r a r e a l e r m e d s t ø r s t s k a d e p o t e n s i a l v e d fl o m. "' 0 "! 0) 0 ~ "! C 0 a, ~ S L F B L a n d b r u k s d i r e k t o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 5 a v 5

12 I I J / r a L a n g n e s a u I m M å l e s t o k k 1 : v e d A 4 u t s k r i ft U t s k r i ft s d a t o : G Å R D S KA R T / 1 T i l k n y tt e d e g r u n n e i e n d o m m e r : 1 0 / 1-9 / sk o g + l a n d sk a p M a r k s l a g ( A R S ) 13 k l a s s e r T E G N F O R K LA R I N G = F u ll d y r k a j o r d!!! O v e rf l a t e d y r k a j o r d ill l n n m a r k s b e i t e S k o g a v sæ r s h øg b o n i t e t S k o g a v h øg b o n i t e t S k o g a v m i d d e l s b o n i t e t S k o g a v l a v b o n i t e t U p ro d u k t i v s k o g M y r Å p e n j o r d d e k t f a s t m a r k Å p e n g r u n n l e n d t fa s t m a r k B e b y g d, s a m l, v a n n, b r e I k k e k l a s s i fi s e rt S u m : A R E A L T A L L ( D E KA R ) K a rt e t v i s e r e n p r e s e n t a s j o n a v v a l g t ty p e g å r d s k a rt f or v a l g t e i e n d o m. I t i l l e g g v i s e s b a k g r u n n s k a rt f o r g j e n k j e n n e l s e. A r e a l s t a t i s t i k k e n v i s e r a r e a l e r i d e k a r fo r a l l e _.,. 3 " 0.,. 6 '-- 1,._ 4..,. 8.,. 6 t e i g e r p å e i e n d o m m e n. D e t k a n fo r e k o m m e 0. 0 a v r u n d i n g s fo r s k j e l l e r i a r e a l t a l l e n e A j o u rf ø r i n g s b e h o v m e l d e s t i l k o m m u n e n , 1.,,_ 9,.,. _0' ' 6 "' 0.., A r e a l r e s s u r s g r e n s e r C E i e n d o m s g r e n s e r

13 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlma t, ~ f k mmu e NIGTTATT i:;1a;:a6 é? o1 l 25 JAN 2015 I _ Arkivkode: Malm i' ~». ~ _ Deres dato: Deres ref.: an / Uttalelse til søknad om bygging av Iandbruksveg Verran Torbjørn Bartnes Det vises til dokumenter oversendt fra Verran kommune datert Saksopplysninger: Skogeier Torbjørn Barnes har søkt Verran kommune om tillatelse til ombygging av 400 meter Iandbruksveg i vegklasse 3. Vegen vil betjene et areal på totalt 630 daa hvorav 584 daa regnes som produktiv skogsmark. l dette området står det 2350 m3 hogstmoden skog. Vegen er kostnadsberegnet til kr. Fylkesmannens qenerelle vurderinq: Bygging av nye Iandbruksveger eller ombygging av eksisterende veger kan ikke iverksettes uten tillatelse fra kommunen, jf. forskrift om veier for landbruksformål, sist endret Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, friluftsliv samt kulturminner. Videre må det tas hensyn til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som kan bli berørt av veiframføringen. Forskriften omfatter veier derjord- og skogbruksvirksomhet er hovedformålet. Dersom annen virksomhet knyttet til landbrukseiendom eller landbruksarealer utgjør en vesentlig del av formålet med veien (hytter, fritidsaktiviteter, foredlingsvirksomhet, boliger og lignende), forutsettes det at kommunen behandler søknaden etter Plan- og bygningsloven. Fylkesmannen minner for øvrig om Naturmangfoldlovens 7 hvor det framgår at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet herunder vedtak fattet med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Vurderingene som er foretatt etter 8-12 må framgå av saksutredningen. Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som gir følgende uttalelser: Fra Miljøvernavdelingen: Kommunen har i sin oversendelse opplyst at man har sjekket ut i GINT (Naturbase) om registrerte miljøverdier kan komme i konflikt med tiltaket uten at dette synes å være tilfelle. Fylkesmannens miljøvernavdeling er heller ikke kjent med miljøinteresser av regional eller nasjonal betydning som kan bli berørt, og har derfor ingen merknader til tiltaket. Fra Reindriftsavdelingen: Vi har ingen merknad til landbruksvegen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler: Postboks 2600 Statens hus Strandveien Dag Okkenhaug Bævre 7734 Steinkjer Org.nr.:

14 Side 2 av 2 Fra Landbruksavdelingen: Bygging av Iandbruksveger er et viktig tiltak for å sikre god tilgjengelighet til skogressursen i barmarkssesongen, noe som gir økt fleksibilitet for skogeier. Fylkesmannen ønsker økt avvirkning og bygging av skogsveger er i tråd med prioriterte tiltak i rapporten Økt avvirkning i Nord-Trøndelag". Landbruksavdelingen har ingen merknader ut over dette. Med hilsen Anstein Lyngstad Dag Okkenhaug Bævre Assisterende Landbruksdirektør Fylkesskogmester Landbruksavdelingen Landbruksavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

15 MOTTATT as / //7 /2 SAMEDIGGI SAMETINGET Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Liaveien MALM AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER Harald Bugge Midthjell, DU VUESIEHT./DERES REF. 2015I` MIJ VUESIEHTJVÃR REF. BlEJJlE /DÅTO 15/ Soptsesåwa gosse gaskesadta/oppgis ved henvendelse Sametingets uttalelse til høring - Søknad om bygging av landbruksvei gbnr 10/1 Verran kommune Vi viser til deres brev av Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden. Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og vol/ omkring), teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller sk'emme freda kulturminne eller sikrin ssonen å 5 meter rundt kulturminnet jf. kml. 3 og 6. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Heelsegh /Med hilsen l»,z~'g-*" Andr as Stå gberg Fá jodihe ddji /Fagleder ugge Midth Raeriestæjja/Rådgiv r Kopiija I Kopi til: Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks STEINKJER

16 Verran kommune 7790 MALM Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 2015/ / Inger Marie Kimo Verran - Søknad om bygging av landbruksvei gnr 10 bnr 1 - Kulturminnefaglig uttalelse Vi viser til søknad om bygging av landbruksveg på gnr 10 bnr 1 i Verran kommune. Søker er Torbjørn Bartnes, og den planlagte traseen er 400 m. Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket er i konflikt med kulturminnelovens (kml) 3, som gjelder automatisk freda kulturminner. Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet, kan vi ikke se at tiltaket vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. også kml 8 første ledd. Vi har derfor ingen innvendinger til tiltaket. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot tiltaksområdet. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med tiltaket oppdager hittil ikke kjente kulturminner, krever vi at arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kulturminnelovens 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Sametinget. Vennlig hilsen Inger Marie Kimo Arkeolog/sakskoordinator Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Avdeling for kultur og regional utvikling Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

17

Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Teelefovne +47 78 47 40 00 Teelefaakse +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» NO 974 760 347 «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed»

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Roar Okkenhaug Grøttingvegen 28 7608 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/6517 Dato: 09.11.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Ressem V Hans Tettli SP Dag Ivar Borg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Ressem V Hans Tettli SP Dag Ivar Borg Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Verran Servicekontor Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 18:00-19.55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Ressem V Hans Tettli SP

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 23/28 - Klinga - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 23/28 - Klinga - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2014/796-10 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 23/28 - Klinga - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/234/1/16 - Einar Hvalen og Else Marie Strand - Søknad om dispensasjon for bygging av veg til hytte Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Områderegulering - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt - 2. gangs behandling og egengodkjenning

Områderegulering - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt - 2. gangs behandling og egengodkjenning Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2010/633-36 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Kommunestyret Saksbehandler: Øyvind Aundal Områderegulering - reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 42/1 Arkivsaksnr: 2012/5687-7 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 42/1 - Trongsteinan - Svartkamhytta, dispensasjon fra byggeforbudet i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

VEDLEGG 8 E-POST FRA STATENS VEGVESEN REGION MIDT VEDR. SIKTLINJE OG PLASSERING STØYMUR DATERT

VEDLEGG 8 E-POST FRA STATENS VEGVESEN REGION MIDT VEDR. SIKTLINJE OG PLASSERING STØYMUR DATERT VEDLEGG 8 E-POST FRA STATENS VEGVESEN REGION MIDT VEDR. SIKTLINJE OG PLASSERING STØYMUR DATERT 11.04.2016 Fra: Risvik Geir Halvard [mailto:geir.risvik@vegvesen.no] Sendt: 11. april 2016 14:40 Til: Marion

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2014/2251 Dato: 29.04.2014 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Gerd Hammer. Herje Finn Sendt: 24. september :36 Ellen Kristin Moe Ikke-besvarte oppstartsvarsel fra NVE. Hei

Gerd Hammer. Herje Finn Sendt: 24. september :36 Ellen Kristin Moe Ikke-besvarte oppstartsvarsel fra NVE. Hei Gerd Hammer Fra: Herje Finn Sendt: 24. september 2014 08:36 Til: Ellen Kristin Moe Emne: Ikke-besvarte oppstartsvarsel fra NVE Hei Jeg var alene saksbehandler i regionen i store deler av 2013

Detaljer

Høringsuttalelse til privat forslag til reguleringsplan Vestre Havn Strandvegen 7 - Namsos kommune

Høringsuttalelse til privat forslag til reguleringsplan Vestre Havn Strandvegen 7 - Namsos kommune Fylkesmannen 1Nord-Trøndelag Noerhte-Trböndelagen fylhkenålma Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos Vår dato:vår ref.: 05.07.20162016/7 Deres dato:deres ref.: 19.05.20162015/9652-13 Høringsuttalelse til privat

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning Saksframlegg Arkivnr. 181/3 Saksnr. 2008/100-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Kommunestyret Saksbehandler: Øyvind Aundal Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/3555 Dato: 11.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen Saksframlegg Arkivnr. 3/10 og 11 Saksnr. 2007/2900-15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Øyvind Aundal Søknad om deling av 11 - søker: Hans Aasen Dokumenter i saken:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Johan Hofstad Stiklestad allè 331 7656 VERDAL Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5174 Dato: 29.03.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1721/29/1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 23.05.2016 2015/657-8 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Einar Markus Sjømark Kjerkreitveien 50 7790 MALM Melding om

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Bjørnar Matberg Gustadvegen 103 7608 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/8617 Dato: 13.09.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/658 Sakstittel: SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING AV CA 17 DAA SKOGSMARK, SKRIN FASTMARK OG MYR FRA GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16 OG 51 Innstilling: :::

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Tilleggsareal til eiendom gbnr 39/18 - Dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen

Dispensasjonsbehandling Tilleggsareal til eiendom gbnr 39/18 - Dispensasjon fra reguleringsplan Ramstadsjøen Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/3833-13 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Tilleggsareal til eiendom gbnr 39/18 - Dispensasjon

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/1271-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av ny seterbu - gbnr 137/2 - Dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Dato: Tidspunkt: 18:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Verran Servicekontor, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2166-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Bård Atle Hynne Ekloa 59 7656 VERDAL Deres ref: Vår ref: AILWIG 2014/5079 Dato: 09.06.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: 1721/94/1 Saksnr:

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/335 Dato: 16.04.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: ///

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/5465 Dato: 12.11.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Mikael Løfsnæs Haagensen Fra: erling lundstadsveen Sendt: 24. februar 2014 17:12 Til: Mikael Løfsnæs Haagensen Emne: Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Viser

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om bygging av veg til hytte - 1721/200/1/45 - tomt nr 43 - Værdalsbruket Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref: 2010/8671

Detaljer

:':;*:;3a5 :::; 7;26o

:':;*:;3a5 :::; 7;26o 'Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlma f/,2 622 k mmu"e NICTTÅTT o D :':;*:;3a5 :::; 7;26o l7?g(') :VlALM 2 l* ÅUG Z015 ' ' Arkivkode:326.1 Verran kommune Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/3932-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Dokumenter

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Søknad om bygging av skogsbilveg fra Strumen til Helåtjønna i Fosnes.

Søknad om bygging av skogsbilveg fra Strumen til Helåtjønna i Fosnes. Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2007/9320-17 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Søknad om bygging av skogsbilveg fra Strumen til Helåtjønna i Fosnes. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2012/3249-6 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bygging av landbruksveg mellom Patrusli og Jensvollen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bygging av landbruksveg mellom Patrusli og Jensvollen TYDAL KOMMUNE Arkiv: V83 Arkivsaksnr: 2013/833-15 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bygging av landbruksveg mellom Patrusli og

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/630-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Geir Magne Rinnan Mulelia 323 7609 Levanger Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1719/253/3- Geir Magne Rinnan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ailin Wigelius ailin.wigelius@innherred-samkommune.no

Detaljer

Gnr. 205 bnr. 2 Tordenhaugveien - Vedtak om bygging av landbruksvei

Gnr. 205 bnr. 2 Tordenhaugveien - Vedtak om bygging av landbruksvei ETAT FOR LANDBRUK Nygårdsgaten 114 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 69 36 landbruk@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Trond Ole Hjortland Hjortlandsvegen 220 5135 FLAKTVEIT Deres ref. Deres

Detaljer

NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE. Landbruksdepartementet 2002

NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE. Landbruksdepartementet 2002 NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE Landbruksdepartementet 2002 FORORD Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til sju forskjellige

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/42 DETALJREGULERING FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 5/53, 5/248, 5/249 OG 5/371 PÅ VALNESET Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50494 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 17.11.2016 2016/1558-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Adresseliste Melding om vedtak Revidering av kommunale retningslinjer

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune. Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/3022-2 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1

Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomt med hytte/uthus - gbnr 299/1 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/1229-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.07.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 142/ Komite plan 152/ Kommunestyret 103/

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 142/ Komite plan 152/ Kommunestyret 103/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 2-059 Arkivsaksnr: 2014/977-29 Saksbehandler: Oddvar Lundberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 142/15 19.08.2015 Komite plan 152/15 09.09.2015 Kommunestyret 103/15

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/157/4 - Deling av eiendommen Tangen nordre - Bård Magnus Brønstad - Hyttetomt - Dispensasjon kommuneplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Harry Løvø Bjørklivegen 42 7540 KLÆBU MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/2068-11 Kirsti Jakobsen, 19.05.2016 1633/12/1. Søknad om fradeling

Detaljer

Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon etter pbl for etablering av avkjørsel til gnr. 29/7 Kongleveien 9 - Alta kommune

Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon etter pbl for etablering av avkjørsel til gnr. 29/7 Kongleveien 9 - Alta kommune Vår dato: 03.05.2016 Vår ref: 201400984-9 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: 16/1224-6/LISAMN Saksbehandler: Kenneth Webb Vollan Telefon: +4778963138 kenneth.webb.vollan@ffk.no Alta kommune - Samfunnsutvikling

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Tillatelse til oppgradering fra kjerreveg/sti til adkomstveg

Tillatelse til oppgradering fra kjerreveg/sti til adkomstveg Gunnar Johansen Kvernhusvegen 7711 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2014/6671-38900/2016/ANLA 9/4/L42 25.10.2016 Tillatelse til oppgradering fra kjerreveg/sti til adkomstveg Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:

Detaljer

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik Namsos kommune Byggesak,kartog oppmålingnamsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/9692-5 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte - gbnr 236/42

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til hytte - gbnr 236/42 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2267-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2016/2462-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll - 1 - RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Landbruksnemnda Møtested: Regionkontor landbruk, Lillestrøm Dato: 04.03.2015 Tid: 17:00 19.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Johansen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Høringsuttalelse til detaljregulering for utvidelse av planområdet for Del av Gammelsaga 13/FI Pinavegen 6 - Namsos

Høringsuttalelse til detaljregulering for utvidelse av planområdet for Del av Gammelsaga 13/FI Pinavegen 6 - Namsos 167 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen Namsos kommune 7801 Namsos fylhkenalma Vår dato: 08.08.2017 Deres dato: 19.06.2017 MOTTATT 10 AUG, 2017 Vår 2017/2343 Deres ref.: KC,1VLNE Høringsuttalelse

Detaljer

VEDLEGG 2. http://kart4.nois.no/varnes/content/printdynaleg.asp?left=596046.7537524995&bot... STJØRDAL KOMMUNE. Målestokk 1:20000

VEDLEGG 2. http://kart4.nois.no/varnes/content/printdynaleg.asp?left=596046.7537524995&bot... STJØRDAL KOMMUNE. Målestokk 1:20000 Utskrift Page 1 of 1 VEDLEGG 2 http://kart4.nois.no/varnes/content/printdynaleg.asp?left=596046.7537524995&bot... 30.04.2013 STJØRDAL KOMMUNE KARTUTSNITT Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4

Dispensasjonsbehandling - oppføring av skogskoie - gbnr 80/4 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/3742-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - oppføring av Dokumenter i saken: 1 I Søknad

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra tomt til nytt kloakkrenseanlegg Enodd sentrum

Detaljer