Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Verran Servicekontor Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , mellom kl eller på epost til: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm Hans Tettli /s/ Leder Grønn nemnd Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann

2 Sakliste Utvalgssaksnr Innhold Untatt off. PS 1/17 Søknad om bygging av skogsbilveg klasse 3 på Skar g.nr./b.nr. 10/1

3 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/ Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 1/ Søknad om bygging av skogsbilveg klasse 3 på Skar g.nr./b.nr. 10/1 Vedlegg 1 Offentlig søknad med kart over veglinje 2 10/1 - uttalelse fra FMNT 3 10/1 - uttalelse fra Sametinget 4 10/1 - uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 5 Lønnsomhetsberegning av landbruksveg på Skar 10/1 Utrykte vedlegg: 1 I Søknad om tilskudd til vegbygging Torbjørn Bartnes 2 I Søknad om bygging av landbruksvei Torbjøn Bartnes 3 U 10/1 - Søknad om bygging av landbruksvei - Høring Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl. 5 X Lønnsomhetsberegning av landbruksveg på Skar 10/1 6 I 10/1 - uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune 7 I 10/1 - uttalelse fra Sametinget Sametinget 8 I 10/1 - uttalelse fra FMNT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 9 I Tilsagn om tilskudd veg til Torbjørn Bartnes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 10 S Søknad om bygging av skogsbilveg klasse 3 på Skar g.nr./b.nr. 10/1 11 I Offentlig søknad med kart over veglinje Torbjørn Bartnes

4 Rådmannens forslag til vedtak Søknaden til Torbjørn Bartnes for eiendommen Skar g.nr./b.nr. 10/1, om opprustning av eldre traktorveg til skogsbilveg klasse 3 godkjennes med hjemmel i "forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier", fra Følgende forutsetninger gjelder: - Veien skal bygges i henhold til kart og plan datert utarbeidet av vegplanlegger Gunnar Pettersen ved N.T.F.K. Utviklingsavdelingen på Mære. - Skulle det dukke opp ukjente automatiske fredede kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet skal arbeidet stoppes umiddelbart og funnet skal meldes inn til den rette instans. - Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3-tre-år fra vedtaksdato. - Når vegen er ferdigstilt skal det gis melding om dette til kommunen slik at veien kan ferdig godkjennes. Saksopplysninger Det søkes om ombygging/opprustning av en eldre traktorveg til bilveg klasse 3 i henhold til søknad fra Lengden på den planlagte vegen er 350 m. Vegplanlegger Gunnar Pettersen har utarbeidet skogsvegplanen for dette arbeidet og vegplanen er datert Interesser i vegen er 100 % skogbruk. Dekningsområdet for denne vegen er på 584 daa og det står ca m 3 hogstmoden skog på dette arealet. Det er kun en interessent i vegen. I henhold til lønnsomhetsberegning er vegkalkulatoren benyttet og vegen er funnet lønnsom å bygge med tilskudd med de forutsetninger som er lagt til grunn. Man har altså funnet at forholdstallet mellom nytten og kostnaden er over 1. 1.desember 2015 ble denne vegen sendt på høring til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen, Sametinget og Fosen reinbeitedistrikt v/terje Haugan. Høringsfristen ble satt til 8. januar Det er mottatt høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune avdeling for kultur og regional utvikling, Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avdelingene miljøvern, reindrift og landbruk. I henhold til søk på GINT kan man ikke se at denne vegen kommer i konflikt med kjente miljøverdier. Vurdering "Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse" sier følgende om veiklasse 3. Veiklasse 3 er standarden for skogsbilveier, gards- og seterveier med moderat til lavt trafikkgrunnlag. Veien skal kunne trafikkeres med lass hele året med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. Dimensjonerende aksellast: 13 t på bruer og 10 t på vei.

5 Veien som er beskrevet vil komme innenfor denne klassen. Denne veien vil være viktig for eiendommens utnyttelse av skogressursene som finnes i nedslagsfeltet for vegen. Fra "Forskrift om planlegging godkjenning av landbruksveier" 3-2 siteres følgende: "Saker som behandles etter denne forskriften skal undergis landbruksfaglig og miljøfaglige vurderinger jf Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. Dette betyr i korte trekk at helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og andre formål veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser, samt at en vektlegger de miljømessige konsekvensene bygging og bruk av veien vil få vil være avgjørende for vedtaket. Høringsuttalelsene fra høringsinstansene vil også være avgjørende i vurderingene av søknaden. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Anstein Lyngstad og Dag Okkenhaug Bævre har kommet med uttalelse fra miljøvernavdelingen, fra reindriftsavdelingen og fra landbruksavdelingen. Sametinget har kommet med egen uttalelse ved Andreas Stångberg og Harald Bugge Midthjell og Nord-Trøndelag fylkeskommune har egen uttalelse ved Inger Marie Kimo. Fylkesmannen sin generelle vurdering av denne saken er at bygging av nye landbruksveger eller ombygging av eksisterende veger ikke kan iverksettes uten tillatelse fra kommunen jf. Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, sist gang endret Formålet med denne forskriften er at planlegging og bygging av landbruksveger skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, friluftsliv samt kulturminner. Videre må det tas hensyn til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som kan bli berørt av veiframføringen. Fylkesmannen minner om Naturmangfoldlovens 7 hvor det framgår at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet herunder vedtak fattet med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål. Vurderingene som er foretatt etter 8-12 må framgå av saksutredningen. Miljøvernavdelingen er ikke kjent med miljøinteresser av regional eller nasjonal betydning som kan bli berørt og har derfor ingen merknader til tiltaket. Reindriftsavdelingen har ingen merknader til vegen. Landbruksavdelingen uttaler at bygging av landbruksveger er et viktig tiltak for å sikre god tilgjengelighet til skogressursene i barmarkssesonge, noe som gir økt fleksibilitet for skogeier. Fylkesmannen ønsker økt avvirkning og bygging av skogsveger er i tråd med prioriterte tiltak i rapporten " Økt avvirkning i Nord-Trøndelag". Landbruksavdelingen har ingen merknader utover dette. Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket kommer i konflikt med kulturminnelovens (kml) 3, som gjelder automatisk freda kulturminner. De har søkt i arkiv og i kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet. De har ikke funnet noe og kan ikke se at tiltaket vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. De minner om at hvis man under arbeid med tiltaket skulle oppdage hittil ikke kjente kulturminner, kreves arbeidet stanset og fylkeskommunen kontaktes, jf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. Sametinget har ingen spesielle merknader til saken men minner også om at hvis samiske kulturminner skulle dukke opp under arbeidet, så må arbeidet stanses og Sametinget må kontaktes, jf. Kulturminnelovens 8, 2. ledd. De minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er

6 automatisk fredet ifølge Kulturminnelovens 4, 2. ledd. De viser videre til at det ikke er tillatt å skade eller skjemme freda kulturminner, eller sikringssoner på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. 3 og 6. Saken er vurdert etter Naturmangfoldlovens 8-12 og man har funnet at kunnskapsgrunnlaget er godt nok for å tillate vegbygging og at det ikke er kjente miljøverdier i området som vil ta skade av at denne vegen bygges. Med bakgrunn i den dokumentasjon som foreligger, samt de høringsuttalelser som er gitt og at kommunen anser vegen som viktig for å få ut tømmer på eiendommen, anbefales veien som omsøkt.

7 S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b r u k s v e i 23 N O V S ø k n a d s e n d e s t i l k o m m u n e n A r d 0 / 5 ' F y l k ei'/ or d~ T ø m s k j e m a I IK o m m u n e lr ø n dt l o o 'V ll' r Q/1/ I I J o u rn a l n u m m e r.,., 1. E r d e t e t s ø k n a d s p l i k t i g t i l t a k? <l S ø k n a ds p li k t i g e t i l ta k : N y b y g g i n g o g o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i e r e tt e r fo r s k ri ft o m p l a n l e g g i n g o g g od k j e n n i n g a v l a n d b ru k s v e i e r ( l a n d b ru k s v e i f o rs k ri ft e n ) ' e r s ø k n a d s p l i k ti g. Ti l t a k a n g i tt s o m i k k e s ø k n a d s p li k ti g e n e d e n fo r, m e n s o m k a n h a v e s e n tli g n e g a ti v p å v i rk n i n g p å d e h e n s y n s o m e r n e v n t i 1-1 i l a n d b ru k s v e i f o r s k r i ft e n, v i l l i k e v e l v æ r e s ø k n a d s p l i kt i g e. O m s ø kt t il t a k k a n i k k e s t a rt e s f ø r t ill a t e l s e e r g i tt a v k o m m u n e n. T i l ta k s o m i k k e e r s ø k n a d s p li k t i g e : O p p a r b e i d e l s e a v o p p s t ill i n g s p l a s s fo r l a n d b ru k s m a s k i n e r ti l b ru k p å e i e n d o m m e n e ll e r e n k l e a v k j ø rs l e r f ra g o d k j e n t e l a n d b ru k s v e i e r, e r i k k e s ø k n a d s p l i k ti g. D e t s a m m e g j e l d e r e n k l e o g m i d l e rt i d i g e d ri ft s v e i e r s o m b a r e m e d f ø r e r u b e ty d e l i g e t e rr e n g i n n g r e p. M e d u b e ty d e l i g e t e rr e n g i n n g r e p m e n e s p l a n e ri n g m e d s a m l e t o m fa n g p å i n n t i l m e t e r e ll e r p å a r e a l m i n d r e e n n m 2, h v o r fy lli n g / s k j æ ri n g i k k e f ø r e r til m e r e n n 1 m e t e r a w i k fr a o p p ri n n e li g t e rre n g n i v å ( s e u n n t a k e t o v e n fo r ). 2. H v il k e t r e g e l v e rk s k a l t i l t a k e t b e h a n d l e s e tt e r? F ø r d u s e n d e r i n n s k j e m a m å d e t f a s t s e tt e s o m t i l t a k e t e r s ø k n a d s p l i k t i g e tt e r p u n k t 1 o g o m s ø k n a d e n s k a l b e h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e i - fo rs k ri ft e n e ll e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. D e tt e s k j e m a e t s k a l b a r e b ru k e s h v i s t il t a k e t s k a l b e h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e i fo r s k ri ft e n, d e t v i l s i n å r o v e r 5 0 % a v s a m l e t n ytt e e r k n ytt e t t i l l a n d b ru k s v i rk s o m h e t. L e s o g s å v e il e d n i n g e n b a k e rs t i d e tt e s k j e m a e t. H v i s d e l s u m l a n d b ru k s n ytt e ( L ) e r s t ø rre e n n d e l s u m a n d r e i n t e r e s s e r ( P ) i v e i e n ( L > P ), s k a l s ø k n a d e n be h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e i - fo rs k ri ft e n. I s å f a ll s k a l d e tt e s k j e m a e t b e n ytt e s o g l e v e r e s t i l k o m m u n e n, s a m m e n m e d v ed l e g g e n e. H v i s d e l s u m a n d r e i n t e r e s s e r ( P ) e r s t ø rr e e n l a n d b ru k s n ytt e ( L ), i v e i e n ( P > L ), s k a l s ø k n a d e n b e h a n d l e s e tt e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. D a s k a l i k k e d e tt e s k j e m a e t b ru k e s. T a k o n t a kt m e d k o m m u n e n d i n fo r m e r i n fo rm a s j o n ru n d t s ø k n a d s r eg l e n e f o r t i l t a k e tt e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. L a n d b r u k ( L ) A n d re fo r m å l ut e n o m l a n d b r u k ( P ) S k o g b ru k /o o % P r i v a t b o li g % U t m a rk % P r i v a t h yt t e % J o rd b ru k % H y tt e f e l t % S e t e rv i rk s o m h e t % N æ ri n g s b y g g % G å r d s t u ri s m e % A k t i v i t e t s b y g g % K r a ft v e r k, i k k e k o n s e s j o n s p l i kt i g ( < 1 M W) % K r a ft v e rk, k o n s e s j o n s p li k t i g ( > 1 M W) % L a n d b r u k s b y g g % A n n e t, be s k ri v A n n e t, be s k r i v % % D e l s u m l a n d b ru k s i n t e r e s s e r ( L ) % D e l s u m a n d r e i n t e r e s s e r ( P ) % T o ta l s u m L + P = % a 1 F o r s k ri ft o m p l a n l e g g i n g o g g o d k j e n n i n g a v l a n d b ru k s v e i e r F O R ~!!! S L F B L a n d b ru k s d i r e kt o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 1 a v 5

8 3. O p p l y s n i n g e r o m s ø k e r G n r. /b n r./ f n r. / 0 S ø k e r e n s n a v n rro YL \ ~ - r. QN O r g a n i s a s j o n s n r./f ø d s e (/, b ~ So? 01.. n r..' Ot) L.ru.. 11o A d r e s s e P o s t n r -;;- 1 - cr o P o s t s t e d 4. G e n e r e l t o m v e i t il ta k e t ( k u n p e rm a n e n t e t ilt a k ) E r a v k j ø ri n g fra o ff e n tl i g v e i g od k j e n t a v v e i m y n d i g h e te n e? D J a V e i p l a n l eg g e r G cu m ar D J a ~ N e i D N e i ~ I k k e a k t u e l t E r n a bo e r, r e tt i g h e t s h a v e re e ll e r a n d r e s o m b li r b e r ø rt a v ti l t a k e t v a r s l e t? D J a, l i s t e v e d l e g g e s l25j N e i, i k k e a k tu e l t ( b e g r u n n e l s e v e d l e g g e s ) A n ta ll i n t e r e s s e n t e r / a n d e l s e i e re i v e i e n : I s t k. 5. O m ti l t a k e t F y ll e s ut fo r pe r m a n e n te t il ta k T o ta l a r e a l d e l} Q (} datt,ip ro d. s k o g d e k a rs 8 i ~ IH og s tm o d e n s k, ~ ~ O ni lj o r d b ru k sa r e a l d e k a r N y a n l e g g l e n g d e m e t e r N y a n l e g g k o s tn a d k r. O m b y g g i n g l e n g d e S ø k n a d s p l i k t i g p u n k t u t b e d r i n g. m w c o F ø r e r ti l t a k e t t i l h e v i n g a v v e i k l a s s e ( o m b y g g i n g ) l8l J a D N e i e t e r O m b y g g i n g k o s t n a d 3 i&j(!) (JØ D B ru ~ B æ r e e v n e D K u rv a t u r jgl S ti g n i n g ~ S n u p l a s s [g:jv e l t e p l a s s D A n n e t, b e s k ri v k r. S k a l d e t a n l eg g e s m a s s e ta k i ti l k n yt n i n g ti l v e i e n? D J a ~ N e i H v i s j a, a n s l å a n t a ll m m a s s e s o m s k a l h e n t e s u t m L a n d b ru k s v e i k l a s s e D 2 ~ D 5 D s 0 1 D 8 D A w i k f ra v e i k l a s s e H v i s a w i k fr a v e i k l a s s e, be s k riv å r s a k F y ll e s ut fo r m i d l e rt i d i g t il ta k D O p p s t i lli n g s p l a s s f o r l a n d b r u k s m a s k i n e r D E n k e l a v k j ø r s e l fr a l a n d b r u k s v e i D E n k l e o g m i d l e rt i d i g d ri fts v e i e r D L e n g d e o v e r m D L e n g d e u n d e r m D S k j æ ri n g /fy ll i n g o v e r 1 m D S k j æ ri n g /fy ll i n g u n d e r 1 m D A re a l o v e r m ' D A r e a l u n d e r m ' S tø rre l s e n p å d rift s o m r å d e t s o m ti l ta k e t be tj e n e r d e k a r V i l g j e n n o m f ø r i n g a v s e l v e ti l t a k e t v a r e u t o v e r s ø k n a d s å r e t? D J a D N e i H v i s j a, h v o r m a n g e å r å r E r d e t v u r d e rt å b ru k e d rift s m e t o d e r s o m i k k e k r e v e r b r u k a v o m s ø k t t i l ta k? D J a D N e i O p p g i m e rk o s tn a d e n v ed i k k e å b ru k e d e t m i d l e rt i d i g e ti l ta k e t k r i m ' B e s k r i v P l a n l a g t e t i l ta k i e tt e rk a n t D F o ry n g e l s e / g j e n p l a n ti n g D R e p a r e r e v a n n l ø p D O p p r e tti n g k j ø r e s po r D T il b a k ef ø ri n g a v d rifts v e i / d e a k t i v e ri n g D A n n e t B e s k ri v c:: 0 ~ ~ S L F B L a n d b ru k s d i r e k t o ra t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 2 a v 5

9 6. H e n s y n t il m i l j ø v e r d i e r o g a n d r e i n t e r e s s e r F ø l g e n d e m i l j ø v e r d i e r e r r e g i s t r e rt, j f. v e il e d n i n g e n N a t u nm a n gf o l d D J a ~ N e i L a n d s k a p D J a 129. N e i H v i s j a, o p p g i h v i l k e v e rd i e r og k i l d e r f o r f u n n K u l t u nm i n n e r D J a Il] N e i F ri l uft s l i v D J a ~ N e i B e r ø r e r t i l t a k e t a n d r e i n t e r e s se r? V e rn a v a s s d r a g D J a DYN e i R e i n d r ift s i n t e r e s s e r ~ J a D N e i V e rn s k og D J a ~ N e i H v i s j a, o p p g i h v il k e v e r d i e r o g k i l d e r f o r f u n n V, 'IJL er iud<..., Li g g e r v e i tr a s e e n i o m r å d e r m e d f a r e f o r fl o m, e ro s j o n e ll e r l ø s m a s s e s k r e d? H v i s j a, b e s k ri v å rs a k D J a D N e i K a n ti l ta k ';! g i ø kt f a r e f o r fl o m, e r o s j o n e ll e r l ø s m a s s e s k r e d? H v i s j a, b e s k r i v å rs a k o g p l a n l a g t e h e n s y n D J a 65JN e i ) } K a n t il ta k e t b i d r a t il ø kt f a r e f o r fl o m -, e r o s j o n - e ll e r s k r e d s k a d e r p å o m k r i n g li g g e n d e b o li g e r, a n l e g g e ll e r a n n e n o ff e n tl i g i n f r a s tru k tu r ( v e i e r, j e m b a n e o s v }? H v i s j a, be s k r i v p l a n l a g t e h e n s y n D J a ~ N e i H v o r d a n l i g g e r ti l ta k e t i fo rh o l d ti l m a ri n g r e n s e : D O v e r ~ U n d e r D B å d e o v e r og u n d e r E v e n t u e ll e k o m m e n ta r e r ) ) 7. U n d e rs k r i ft J e g e r a n s v a rl i g f o r og g o d ta r å g j ø r e m e g k j e n t m e d f o r s k ri ft o m p l a n l eg g i n g o g g od k j e n n i n g a v l a n d b ru k s v e i e r, og a n d r e a k tu e ll e l o v e r o g re g l e r i t i l k n y t n i n g ti l ti l ta k e t. J eg e r og s å a n s v a rl i g og g o d ta r å g i n ø d v e n d i g e og k o rr e k t e o p pl y s n i n g e r ti l k o m m u n e n so m g ru n n l a g fo r b e h a n d l i n g a v s ø k n a d e n. D e tt e g j e l d e r o g s å i fo r b i n d e l s e m e d k o n t r o ll t i l t a k. J eg e r k j e n t m e d a t b y g g i n g i k k e k a n i v e rk s e tt e s u t e n s k r iftl i g ti ll a t e l s e f ra k o m m u n e n. O p p l y s n i n g e n e i d e n n e s ø k n a d e n i n k l u d e rt v e d l e g g e r g itt e tt e r be s t e s kj ø n n og så f u ll s t e n d i g s o m m u l i g. J e g e r k j e n t m ed a t j eg k a n k o m m e i s tr a ff e a n s v a r o m j eg g i r u ri k t i g e e ll e r u fu ll s t e n d i g e o p p l y s n i n g e r. S t e d o g d at o K a rtv e d l e g g ri 'l u i S " " ~ K a rt s k a l v e d l e g g e s s ø k n a d e n b å d e fo r p e nm a n e n t e v e i e r o g m i d l e rti d i g e ti l t a k. K a rt i m å l e s t o k k 1 : e ll e r 1 : , s a m t o v e rs i k ts k a rt i m å l e s t o k k 1 : s k a l f ø l g e s ø k n a d e n. F ø l g e n d e o p p l y s n i n g e r s k a l m a r k e r e s p å k a rt e t: a ) P l a n l a g t v e i tr a s e ( b ru tt r ø d s tr e k }. E v e n t u e ll e a l t e rn a ti v e r m e rk e s ty d e l i g ( n u m m e r e r e s ). b } F o r m i d l e rti d i g e d ri fts v e i e r i s k o g b r u k e t s k a l d r ift s o m r å d e m a r k e r e s ( b ru tt b l å s t r e k ). c } D e k n i n g s o m r å d e t f o r d e n p l a n l a g t e v e i e n / t i l ta k e t ( h e l t ru k k e n b l å s tr e k ). d ) P l a n l a g t e m a s s e ta k i f o rb i n d e l s e m ed t i l t a k e t ( r i n g e s i n n m e d r ø d s t r e k }. e ) E k s i s t e r e n d e v e i e r m e d b e ty d n i n g f o r d e k n i n g s o m rå d e t ( h e l tru k k e n s v a rt s tr e k ). f) B e b y g g e l s e, o ff e n tl i g i n f r a s t ru k tu r og a n d r e i n t e re s s e r s o m k a n b li be r ø rt a v v e i e n/ti l t a k e t ( h e l t ru k k e n g u l s t re k }. D e tt e gj e l d e r o g s å o m d i s se li g g e r u n n a s e l v e v e i e n, f. e k s d a l b u n n e n. g ) K j e n t e m i l j ø v e r d i e r s o m k a n b l i b e r ø rt a v b y g g i n g e ll e r k j ø r i n g p å v e i e n m a rk e r e s p å k a rt e t, m e d h e n v i s n i n g t i l o p p l y s n i n g e r p å s ø k n a d s s k j e m a ( h e l t r u k k e n g r ø n n s tr e k }. h } A k ts o m h e t s o m r å d e r f o r j o r d - og fl o m s k r e d ( S k r e d n e tt }. i } M a r i n g r e n s e o g e v. i d e n t i fi s e rt e f a r e s o n e r f o r k v i k k l e i r e ( S k r e d n e tt ). C 0 ;;, ~ V ed l e g g s li s t e V e d l a g t I k k e v ed l a gt O v e rs i k t o v e r i n t e r e s s e n t e n e i v e i e n D gi, O v e r s i kt o v e r b e r ø rt e n a b o e r, r e tti g h e t s h a v e r e o g a n d r e s o m b e r ø r e s a v til t a k e t D fi3 K a rt i m å l e s t o k k 1 : e ll e r 1 : ~ D O v e r s i k t s k a rt i m å l e s t o k k 1 : , m e d i n n t e g n i n g e r a v t i l t a k e t D tlj E g e n v u r d e r i n g a v v e i e n s v i rk n i n g p å fl o m - o g s k r e df a r e f o r b e b y g g e l s e o g i n fr a s tru k t u r, o g h v il k e h e n s y n s o m e vt e r t a tt i p l a n e n E v e n t u e ll e u tt a l e l s e f r a v e i p l a n l e g g e r e ll e r g eo t e k n i s k s a k k y n d i g D i E S L F B D m L a n d b ru k s d i r e k t o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 3 a v 5

10 ) ) ~ C 0 ;;;- ~ V e i l e d n i n g V e il e d n i n g t il s ø k n a d s s k j e m a o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i D e tt e s k j e m a e t s k a l b e n y tt e s v e d s ø k n a d o m b y g g i n g o g o m b y g g i n g a v l a n d b r u k s v e i e r i h e n h o l d t i l fo r s k ri ft o m p l a n l e g g i n g o g g o d k j e n n i n g a v l a n d b r u k s v e i e r ( l a n d b r u k s v e i f o rs k r ift e n ), f a s t s a tt a v L a n d b r u k s - o g m a t d e p a rt e m e n t e t. B y g g i n g a v o m s ø k t t i l t a k, k a n i k k e p å b e g y n n e s f ø r ti ll a t e l s e e r g i tt a v k o m m u n e n. K o m m u n e n s v e d t a k k a n p å k l a g e s ti l F y l k e s m a n n e n, j f. l a n d b r u k s v e i fo r s k r ift e n 4-1 og f o rv a lt n i n g s l o v e n k a p i tt e l VI. K o m m u n e n s b e h a n d li n g a v s ø k n a d e n e tt e r n a t u rm a n g fo l d l o v e n K o m m u n e n s k a l o g s å v u r d e r e o m s ø k t t i l t a k e tt e r d e m il j ø re tt s l i g e p r i n s i p p e n e i n a t u r m a n g f o l d l o v e n s V u r d e r i n g e n e a v p ri n s i p p e n e s k a l k o m m e t i l u tt ry k k i k o m m u n e n s s a k s f r e m s ti lli n g o g v e d ta k. K o m m u n e n s k a l v u rd e r e p å v i r k n i n g e n p å n a t u rm a n q f o l d e t a v s e l v e v e i t ra s e e n, m e d g r ø ft e r o g v e i s k u l d e r o g e v e n t u e ll e n y e m a s s e t a k l a n g s v e i e n. V e i l ed n i n g e n ti l u tfy ll i n g a v p u n kt e n e i s ø k n a d s k j e m a e t: 1 o g 2. E r d e t e t s ø k n a d s p l i kti g ti l ta k o g h v i l k e t r e g e l v e r k s k a l ti l ta k e t b e h a n d l e s e tt e r? E tt e r s o m s ø k n a d o m v e i b y g g i n g e n t e n s k a l b e h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e if o rs k r i ft e n e ll e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n, m å d e t f ø r s t a v k l a r e s h v i l k e t r e g e l v e r k v e i s ø k n a d e n s k a l b e h a n d l e s e tt e r. N ytt e n a v d e e n k e l t e i n t e r e s s e n e f a s t s e tt e s i f o rh o l d ti l s a m l e t n y tt e a v v e i e n. H v i s n y tt e n k n ytt e t ti l l a n d b r u k s v i r k s o m h e t e n u t g j ø r o v e r h a l v p a rt e n a v d e n sa m l e d e n y tt e n, s k a l v e i e n be h a n d l e s e tt e r l a n d b ru k s v e if o r s k ri ft e n. H v i s i k k e s k a l v e i e n b e h a n d l e s e tt e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n. V e i l e d e r e n " P l a n - o g b y g n i n g s l o v e n o g L a n d b r u k P l u s s ", j f. L a n d b r u k s d i r e k t o r a t e t s n e tt s i d e r, k a n b ru k e s s o m re tt e s n o r f o r h v il k e ti l t a k s o m h ø re r i n n u n d e r l a n d b r u k s b e g r e p e t. T a k o n t a k t m e d k o m m u n e n d i n h v i s d u e r u s i k k e r p å h v o r d a n d e tt e b e s t e m m e s. D u fi n n e r o g s å i n fo m1 a s j o n o g e n k a l k u l a t o r p å a n d b ru k s d i r e kt o ra t e t. n o, s o m k a n v æ r e ti l h j e l p n å r l a n d b r u k s i n t e r e s s e n e ti l v e i e n s k a l f a s t s e tt e s. D e rs o m n y tt e f o rd e l i n g e n b e r e g n e s p å a n n e n m å t e, m å b e r eg n i n g e n e v e d l e g g e s s ø k n a d e n. 3. O p p l y s n i n g e r o m s ø k e r D e t s k a l k u n v æ r e e n s ø k e r, o g s å i t i l f e ll e r d e r d e t s ø k e s p å v e g n e a v fl e r e i n t e r e s s e n t e r / e i e r e i v e i e n e tt e r s k ri ftl i g f u ll m a k t. S ø k e r e n p l i kt e r å fy ll e u t s ø k n a d s s k j e m a e t s å f u ll s t e n d i g s o m m u l i g, o g b i d r a m ed a ll e k j e n t e o p p l y s n i n g e r s o m k a n h a be ty d n i n g f o r s a k s b e h a n d l i n g o g a v g j ø r e l s e. 4. G e n e r e l t o m v e i til ta k e t M e d h o v e d p l a n m e n e s e n h e l h e tl i g v e i p l a n, e n t e n v e i d e l e n i k o m m u n e n s o v e r s i k ts p l a n f o r s k o g b ru k, eg e n o m r å d e p l a n/ h o v e d p l a n f o r v e i e r e ll e r a n n e n t r a n s p o rt p l a n. A n g i o m d e t e r i n n g å tt a vta l e m e d v e i p l a n l e g g e r e ll e r o m s l i k k o m p e t a n s e e r p l a n l a g t b e n y tt e t f o r h e l e e ll e r d e l e r a v t i l ta k e t. D e r s o m v e i t i l t a k e t s o m d e t s ø k e s o m h el t e ll e r d e l v i s e r u n d e r m a r i n g r e n s e, og s æ rl i g i f a r eo m r å d e r fo r kv i k kl e i re s k r ed, s k a l s ø k n a d e n s o m h o v e d re g e l v e d l e g g e s u tt a l e l s e a v g e o t e k n i k e r. D e rs o m s ø k n a d e n o m f a tt e r v e i ti l t a k d e r fl o m, e r o s j o n o g / e ll e r l ø s m a s s e s k r e d k a n h a v e s e n tl i g p å vi r k n i n g p å b e b y g g e l s e e ll e r a n n e n s a m f u n n s v i kt i g i n f r a s t ru k t u r, s k a l s ø k n a d e n s o m h o v e d r eg e l v e d l e g g e s e n v u r d e r i n g a v v e i p l a n l e g g e r. K o m m u n e n k a n i v e d ta k e t s ti ll e vi l k å r o m b r u k a v v e i p l a n l e g g e r m. v. A v k j ø r s e l fr a o ff e n tl i g v e i o g v e l t e p l a s s l a n g s o ff e n tl i g v e i s k a l p å f o rh å n d v æ r e g od k j e n t a v v e i m y n d i g h e t e n e, j f. fo r s k rift e n 2-2. E n l i s t e o v e r a ll e i n t e r e s s e n t e n e i v e i e n s k a l l e g g e s v e d s ø k n a d e n, o p p g i tt v e d n a v n, a d r e s s e, t e l e f o n / e- po s t. Li s t e o v e r n a b o e r, r e tt i g h e ts h a v e r e o g a n d r e s o m b l i r b e r ø rt a v ti l ta k e t o g s o m p å f o r h å n d e r v a rs l e t o m v e i s ø k n a d e n, s k a l l e g g es v e d s ø k n a d e n. 5. O m t i lt a k e t V e i e n s d e k n i n g s o m r å d e e r d e t a r e a l e t s o m v e i e n b e t j e n e r. D e t s k i ll e s m e ll o m p e rm a n e n t e og m i d l e rt i d i g e ti l ta k. D e p e rm a n e n t e t il t a k e n e e r n y b y g g i n g, o m b y g g i n g e ll e r p u n k t u tb e d r i n g e n e. Ti l t a k s o m h e v e r v e i k l a s s e n i s a m s v a r m e d d e n y e v e i n o rm a l e n e, i n k l u d e rt p u n k t u t be d r i n g e r, v i l n o rm a l t v æ re e n s ø k n a d s p l i k t i g o m b y g g i n g. D e m i d l e rt i d i g e t i l t a k e n e v i l o ft e v æ re g r a v i n g a v e n k l e d ri fts v e i e r i b r a tt t e r re n g fo r å g j ø r e s k o g e n ti l g j e n g e l i g fo r h j u l g å e n d e s k o g s m a s k i n e r. D i s s e d rifts v e i e n e s k a l n o rm a l t ti l b a k e f ø r e s og f o ry n g e s m e d s k o g e tt e r e n d t h o g s t. I s ø k n a d e n s k a l d e m i d l e rt i d i g e d ri ft s o m r å d e n e a v m e r k e s p å k a rt m e d e n y tr e a v g r e n s n i n g a v d e t a r e a l e t s o m s k a l d ri v e s m e d b r u k a v d r i ft s v e i e n e. D e t m å o p p g i s i n n e n h v o r m a n g e å r d r ift e n v i l v æ re g j e n n o m f ø rt. K o m m u n e n k a n s t ill e v i l k å r t i l p l a n l e g g i n g o g u tf ø r e l s e m. rn. jf. 3-3 a n d r e l e d d. P l a n l a gt v e i k l a s s e o p p g i s i h e n h ol d t i l «N o r m a l e r fo r l a n d b ru k s v e i e r m e d b y g g e b e s k r i v e l s e», s o m d u fi n n e r u n d e r i n f r a s t ru kt u r p å a n d b ru k s d i r e k t o r a t e t. n o V e i k l a s s e n e e r h e l å rs b i l v e i e r e ll e r s o m m e r b il v e i e r, v e i k l a s s e 6 e r v i n t e rb il v e i, o g v e i k l a s s e n e 7 o g 8 e r t r a k t o rv e i e r. «A w i k f r a v e i n o r m a l e n e» e r d e v e i e n e s o m i k k e o p p fy ll e r v e i n o rm a l e n s k ra v, m e n s o m l i k e v e l m edf ø re r s ø k n a d s p li k t i g t e rr e n g i n n g r e p j f O p pg i b e r e g n e t b y g g e k o s tn a d o g a n ta ll m e t e r f o r d e t o m s ø k t e t i l ta k e t. 6. H e n s y n t il m i l j ø v e r d i e r o g a n d re i n t e r e s s e r S ø k e r m å r e d e g j ø r e fo r k j e n t e m i l j ø v e r d i e r o g b ru k s i n t e r e s s e r s o m b e r ø r e s a v d e t o m s ø k t e t i l t a k e t. K u n n s k a p o m m i l j ø v e r d i e r fi n n e s i e i e n d o m m e n s s k o g b ru k s p l a n, o g i u li k e i n n s y n s l ø s n i n g e r o g d a t a b a s e r ( K i l d e n, N a t u r b a s e, A rts k a rt, S k re d n e tt o s v. ) N a t u rm a n g fo l d M il j ø v e r d i e r / h e n s y n N e tts i d e I n f o rm a s j o n o m a k t u e ll e k a rt P r i o rit e rte a rt e r o g f r e d e t e a rt e r ( F o rs k ri ftf e s t e t ) h tt p : / / k a rt. n a t u r b a s e. n o D e p ri o ri t e rt e a rt e r b l i r f a s t s a tt i eg n e fo r s k rift e r e tt e r n a t u rm a n g f o l d l o v e n. D e f re d e t e a rt e n e e r l i s t e t o p p i f o r s k r i ft e n o m f r ed n i n g a v t ru e d e a rt e r e tt e r n a t u r m a n g f o l d l o v e n. A rt e r a v n a s j o n a l f o rv a l t n i n g s i n t e r e s s e. U n d e rk a t e g o r i, A rt e r a v s æ rl i g s t o r f o rv a l tn i n g s i n t e r e s se. K a rtl a g : P A (p ri o ri t e rt e a rt e r ) o g F r e d e t e a rt e r. S ø k k a n og s å g j ø r e s i ' A rt s k a rt' h o s www. a rt s d a ta b a n k e n. n o. U tv a l g t e n a t u rty p e r ( F o rs k ri ftf e s t e t ) V e rn e o m rå d e r ( F o rs k ri ftf e s t e t ) A ll e u tv a l g t e n a t u rty p e r b l i r f a s t a tt i e g e n f o r s k r ift e tt e r n a t u r m a n g f o l d l o v e n. U tv a l g t e n a t u rty p e r. A ll e k a rt / a g e n e e r a k t u e ll e. V e rn e o m r å d e r b li r o p p r e tt e t e tt e r n a t u r m a n g f o l d l o v e n. D e t v ed ta s e g n e f o rs k r ift e r f o r h v e rt e n k e l t v e rn e o m r å d e. V e rn e o m r å d e r. A ll e k a rt / a g e n e e r a k t u e ll e. M i l j ø r e g i s t r e ri n g i s k o g ( M i S ) / N ø k k e l b i o t o p e r ( F o rs k riftfe s t e t o g s e rt i fi s e ri n g ) f ; h tt p : / /k i l d e n. s k o q og l a n d s k a p.!!q V e rn a v a s s d r a g ( F o rs k riftf e s t e t ) F a n e f o r a r e a l i n f o rm a s j o n. S k o g. K a rt l a g : M i lj ø reg i s t r e ri n g i s k o g ( M i S ). J f, B æ r e k ra ftf o rs k ri ft e n 5, s k a l v e r d i e n e i v i k t i g e l i v s m i l j ø o g n ø k k e l b i o t o p e r ta s v a r e p å i h e n h o l d ti l N o r s k P E F C s k og s ta n d a r d ( www. p e f c n o r q e. o r g ). F a n e fo r a r e a li n f o r m a s j o n. E k s t e rn e. K a rt l a g : V e rn a v a s s d ra g ( N V E ). H e r k ry s s e s d e t j a i s ø k n a d s s k j e m a d e r s o m v e i e n b e r ø r e r e n m e t e rs s o n e p å h v e r s i d e a v e t v e rn a v a s s d r a g, m e d s i d e e l v e r, s t ø rr e b e k k e r, s j ø e r o g tj e rn. D e r k o m m u n e n h a r fa s t s a tt v a s sd r a g s b e l t e r u n d t v e rn e d e v a ss d r a g b ru k e s d e tt e i s t e d e t f o r m e t e r s be l t e. S L F L a n d b r u k s d i r e k t o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 4 a v 5

11 N a t u rty pe r (i k k e ti l k n ytt e t e g e n f o rs k rift ) N a t u rty pe r. K a rt l a g : H o v e d n a t u rty pe r s k o g. N a t u rm a n g fo l d A rt e r (I k k e ti l k n ytt e t e g e n f o r s k ri ft ) h tt p : / / n a t u r b a s e. n o A rt e r a v n a s j o n a l f o rv a l t n i n g s i n t e r e s s e. U n d e r k a t e g o r i, A rt e r a v s æ rl i g s t o r fo rv a l tn i n g s i n t e r e s s e. K a rt f a g : T ru a a rt e r S ø k k a n og s å gj ø r e s i ' A r/ s k a rr h o s www. a rt s d a t a b a n k e n. n o. K a rt l a g e t f o r H e l h e t li g k u l t u r l a n d s k a p, g i r e n p e k e p i n n p å o m r å d e r d e r d e t e r s t o r e k u l t u rl a n d s k a p s v e r d i e r. H e l h e tl i g k u lt u r l a n d s k a p (I k k e ti l k n ytt e t e g e n f o r s k rift ) D e t fi n n e s i k k e e g n e k a rtl a g fo r d e 22 u tv a l g te k u l t u rl a n d s k a p e n e i j o r d b - ru k e t D i ss e o m r å d e n e h a r s t o r e b i o l og i s k e - o g k u l t u r h i s t o r i s k e v e r d i e r. I t ill eg g ti l h e l h e tli g k u l t u r l a n d s k a p s k a l k a rtl a g e t H o v e d n a t u rty pe L a n d s k a p U tv a l gt e k u lt u r l a n d s k a p i h tt p :// k a rt. n a t u r b a s e. n o k u l t u rl a n d s k a p s j e k k e s, d a d e tt e v i s e r r e g i s t r e rt e s k j ø t s e i s a v h e n g i g j o r d b r u k e t n a t u rty pe r. ( F o rs k ri ftt e s / e s ) I n f o rm a s j o n o m U tv a l g t e k u l t u rl a n d s k a p i j o r d b r u k e t fi n n e s p å www. u tv a l g t e k u l t u [! a n d s k a (l. n o. ) ) K u l t u rm i n n e r K u l t u rm i n n e r f ø r å r o g s t å e n d e b y g g v e r k f r a å r , e r a u t o m a t i s k f re d e t, j f K u l t u m i n n e l o v e n. F a n e f o r a r e a l i n f o rm a s j o n. K u l t u rm i n n e r o g s t å e n d e E k s t e rn e K a rtf a g : A rk e o l o g i s k e k u ft u rm i n n e r ( R A ). b y g g v e rk. h tt p :/ /k i l d e n. S ø k k a n og s å g j ø r e s p å ' A s k e l a d d e n ' o g ' K u / tu rm i n n e s ø k ' s k o q o q l a n d s k a p. n o ( L o vf e s t e t ) h o s www. r i k s a n t i k v a r e n. n o. I k k e a ll e a r k e o l o g i s k e k u l t u r m i n n e r e r r e g i s t e rt i b a s e n e e ll e r f u ll s t e n d i g e reg i s tr e rt. F r il u ft s li v s o m r å d e r. K a r t: S t a tl i g s i k r a f ri f uft s l i v o m r å d e r S ta tl i g s i k r a fr i l u fts o m r å d e r O m r å d e n e e r s i k r e t g j e n n o m l a n g s i k ti g e a vt a l e r m e d s t a t e n ( S e rv i t u tt a vt a f e r ) ( S e rv i t u tt a vta l e r ). F o rv a l t e s g j e n n o m b l a r e g u l e r i n g s - og b y g g e s a k s- b e s t e m m e l s e n e i p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n, p å l e g g o m til t a k e tt e r F r i l u fts l i v h tt p ://k a rt. n a t u r b a s e. n o f o r u r e n s n i n g s l o v e n o g f ri l u ft s l o v e n s b e s t e m m e l s e r o m a tfe rd s r e g l e r. A n d r e fr il u fts o m rå d e r K a rt l a g t e f r i l u ft s o m r å d e r. (I k k e ti l k n ytt e t e g e n f o rs k ri ft ) K a rt l a g : K a rt l a gt e f ri l u ft s o m r å d e r F a n e f o r r e i n d rift. R e i n d r ifts i n t e r e s s e r A ll e k a rt / a g e n e e r a k t u e ll e. ( L o vf e s t e t ) R e i n d ri ft e n r e g u l e r e s a v R e i n d r i ft s l o v e n. S e n e tts i d e n www. r e i n d r ift. n o. V e rn s k o g ( F o rs k ri ftt e s / e t ) h tt p ://k i l d e n. s k o q o g l a n d s k a p. IlQ F a n e f o r a r e a l i n f o rm a s j o n. E k s t e rn e. K a rt f a g : V e rn s k o g V e rn s k o g e r b a s e rt p å k o m m u n a l e v e d ta k o g e g n e f o r s k r i ft e r. S e d o k u m e n t ' F o rv a l tn i n g a v v e rn s k o g ( B M )' h o s www r e g j e ri n g e n. n o. A k t s o m h e t s k a rt - s k re d i b r a tt t e rre n g. F a r e s o n e k a rt - s k r e d i b r a tt t e rre n g. A n n e t N V E g j e n n o m f ø r e r fa r e s o n e - o g a kt o m h e t s k a rt l e g g i n g a v s k r e d i b r a tt t e r r e n g f o r u tv a l g t e o m r å d e r, jf r p l a n f o r s k r e d f a r e k a rtl e g g i n g ( N V E ra p p o rt 14 / 2011 ). L ø s m a s s e s k r e d www. s k r e d n e tt n o K vi k k f e i re s o n e r o g m a ri n g re n s e. Li g g e r ti l t a k e t u n d e r m a r i n g r e n s e e r d e t g e n e r e ll f a r e f o r s k r e d. E r t i l t a k e t i e ll e r n æ r k v i k k l e i r e s o n e e r d e t s p e s i e ll s t o r f a r e f o r s k r e d, o g t i l t a k e t s o m m å u t r e d e s a v f a g k y n d i g e ( g e o t e k n i s k ). N G U u tv i k l e r og v e d l i k e h o l d e r o g s å k a rt i n n s y n o m b e r g g ru n n, l ø s m a s s e r, m i n e r a l s k e r e s s u r s e r, g ru n n v a n n m. m. Li n k t il l ø s m a s s e k a rt : www n g u. n o /k a rt -o g -d a t a / k a rt i n n s ~ n K a rt o g k a rtt j e n e s t e r. K a rt f a g : F l o m s o n e r F l o m www. n v e. n o F l o m s o n e k a rt e t v i s e r a r e a l e r s o m o v e rs v ø m m e s v e d u l i k e fl o m - s tø rr e l s e r. D e t b l i r u t a rb e i d e t fl o m s o n e r f o r 20 -, o g å rs - fl o m - m e n e, o g o m f a tt e r a r e a l e r m e d s t ø r s t s k a d e p o t e n s i a l v e d fl o m. "' 0 "! 0) 0 ~ "! C 0 a, ~ S L F B L a n d b r u k s d i r e k t o r a t e t - S ø k n a d o m b y g g i n g a v l a n d b ru k s v e i s i d e 5 a v 5

12 I I J / r a L a n g n e s a u I m M å l e s t o k k 1 : v e d A 4 u t s k r i ft U t s k r i ft s d a t o : G Å R D S KA R T / 1 T i l k n y tt e d e g r u n n e i e n d o m m e r : 1 0 / 1-9 / sk o g + l a n d sk a p M a r k s l a g ( A R S ) 13 k l a s s e r T E G N F O R K LA R I N G = F u ll d y r k a j o r d!!! O v e rf l a t e d y r k a j o r d ill l n n m a r k s b e i t e S k o g a v sæ r s h øg b o n i t e t S k o g a v h øg b o n i t e t S k o g a v m i d d e l s b o n i t e t S k o g a v l a v b o n i t e t U p ro d u k t i v s k o g M y r Å p e n j o r d d e k t f a s t m a r k Å p e n g r u n n l e n d t fa s t m a r k B e b y g d, s a m l, v a n n, b r e I k k e k l a s s i fi s e rt S u m : A R E A L T A L L ( D E KA R ) K a rt e t v i s e r e n p r e s e n t a s j o n a v v a l g t ty p e g å r d s k a rt f or v a l g t e i e n d o m. I t i l l e g g v i s e s b a k g r u n n s k a rt f o r g j e n k j e n n e l s e. A r e a l s t a t i s t i k k e n v i s e r a r e a l e r i d e k a r fo r a l l e _.,. 3 " 0.,. 6 '-- 1,._ 4..,. 8.,. 6 t e i g e r p å e i e n d o m m e n. D e t k a n fo r e k o m m e 0. 0 a v r u n d i n g s fo r s k j e l l e r i a r e a l t a l l e n e A j o u rf ø r i n g s b e h o v m e l d e s t i l k o m m u n e n , 1.,,_ 9,.,. _0' ' 6 "' 0.., A r e a l r e s s u r s g r e n s e r C E i e n d o m s g r e n s e r

13 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlma t, ~ f k mmu e NIGTTATT i:;1a;:a6 é? o1 l 25 JAN 2015 I _ Arkivkode: Malm i' ~». ~ _ Deres dato: Deres ref.: an / Uttalelse til søknad om bygging av Iandbruksveg Verran Torbjørn Bartnes Det vises til dokumenter oversendt fra Verran kommune datert Saksopplysninger: Skogeier Torbjørn Barnes har søkt Verran kommune om tillatelse til ombygging av 400 meter Iandbruksveg i vegklasse 3. Vegen vil betjene et areal på totalt 630 daa hvorav 584 daa regnes som produktiv skogsmark. l dette området står det 2350 m3 hogstmoden skog. Vegen er kostnadsberegnet til kr. Fylkesmannens qenerelle vurderinq: Bygging av nye Iandbruksveger eller ombygging av eksisterende veger kan ikke iverksettes uten tillatelse fra kommunen, jf. forskrift om veier for landbruksformål, sist endret Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, friluftsliv samt kulturminner. Videre må det tas hensyn til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som kan bli berørt av veiframføringen. Forskriften omfatter veier derjord- og skogbruksvirksomhet er hovedformålet. Dersom annen virksomhet knyttet til landbrukseiendom eller landbruksarealer utgjør en vesentlig del av formålet med veien (hytter, fritidsaktiviteter, foredlingsvirksomhet, boliger og lignende), forutsettes det at kommunen behandler søknaden etter Plan- og bygningsloven. Fylkesmannen minner for øvrig om Naturmangfoldlovens 7 hvor det framgår at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet herunder vedtak fattet med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål. Vurderingene som er foretatt etter 8-12 må framgå av saksutredningen. Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som gir følgende uttalelser: Fra Miljøvernavdelingen: Kommunen har i sin oversendelse opplyst at man har sjekket ut i GINT (Naturbase) om registrerte miljøverdier kan komme i konflikt med tiltaket uten at dette synes å være tilfelle. Fylkesmannens miljøvernavdeling er heller ikke kjent med miljøinteresser av regional eller nasjonal betydning som kan bli berørt, og har derfor ingen merknader til tiltaket. Fra Reindriftsavdelingen: Vi har ingen merknad til landbruksvegen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler: Postboks 2600 Statens hus Strandveien Dag Okkenhaug Bævre 7734 Steinkjer Org.nr.:

14 Side 2 av 2 Fra Landbruksavdelingen: Bygging av Iandbruksveger er et viktig tiltak for å sikre god tilgjengelighet til skogressursen i barmarkssesongen, noe som gir økt fleksibilitet for skogeier. Fylkesmannen ønsker økt avvirkning og bygging av skogsveger er i tråd med prioriterte tiltak i rapporten Økt avvirkning i Nord-Trøndelag". Landbruksavdelingen har ingen merknader ut over dette. Med hilsen Anstein Lyngstad Dag Okkenhaug Bævre Assisterende Landbruksdirektør Fylkesskogmester Landbruksavdelingen Landbruksavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

15 MOTTATT as / //7 /2 SAMEDIGGI SAMETINGET Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Liaveien MALM AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER Harald Bugge Midthjell, DU VUESIEHT./DERES REF. 2015I` MIJ VUESIEHTJVÃR REF. BlEJJlE /DÅTO 15/ Soptsesåwa gosse gaskesadta/oppgis ved henvendelse Sametingets uttalelse til høring - Søknad om bygging av landbruksvei gbnr 10/1 Verran kommune Vi viser til deres brev av Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden. Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og vol/ omkring), teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller sk'emme freda kulturminne eller sikrin ssonen å 5 meter rundt kulturminnet jf. kml. 3 og 6. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Heelsegh /Med hilsen l»,z~'g-*" Andr as Stå gberg Fá jodihe ddji /Fagleder ugge Midth Raeriestæjja/Rådgiv r Kopiija I Kopi til: Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks STEINKJER

16 Verran kommune 7790 MALM Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 2015/ / Inger Marie Kimo Verran - Søknad om bygging av landbruksvei gnr 10 bnr 1 - Kulturminnefaglig uttalelse Vi viser til søknad om bygging av landbruksveg på gnr 10 bnr 1 i Verran kommune. Søker er Torbjørn Bartnes, og den planlagte traseen er 400 m. Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket er i konflikt med kulturminnelovens (kml) 3, som gjelder automatisk freda kulturminner. Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet, kan vi ikke se at tiltaket vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. også kml 8 første ledd. Vi har derfor ingen innvendinger til tiltaket. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot tiltaksområdet. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med tiltaket oppdager hittil ikke kjente kulturminner, krever vi at arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kulturminnelovens 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Sametinget. Vennlig hilsen Inger Marie Kimo Arkeolog/sakskoordinator Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Avdeling for kultur og regional utvikling Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

17

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Roar Okkenhaug Grøttingvegen 28 7608 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/6517 Dato: 09.11.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen Saksframlegg Arkivnr. 3/10 og 11 Saksnr. 2007/2900-15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Øyvind Aundal Søknad om deling av 11 - søker: Hans Aasen Dokumenter i saken:

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE. Landbruksdepartementet 2002

NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE. Landbruksdepartementet 2002 NORMALER FOR LANDBRUKSVEGER MED BYGGEBESKRIVELSE Landbruksdepartementet 2002 FORORD Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til sju forskjellige

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll

RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll - 1 - RÆLINGEN KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Landbruksnemnda Møtested: Regionkontor landbruk, Lillestrøm Dato: 04.03.2015 Tid: 17:00 19.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Johansen

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

VEDLEGG 2. http://kart4.nois.no/varnes/content/printdynaleg.asp?left=596046.7537524995&bot... STJØRDAL KOMMUNE. Målestokk 1:20000

VEDLEGG 2. http://kart4.nois.no/varnes/content/printdynaleg.asp?left=596046.7537524995&bot... STJØRDAL KOMMUNE. Målestokk 1:20000 Utskrift Page 1 of 1 VEDLEGG 2 http://kart4.nois.no/varnes/content/printdynaleg.asp?left=596046.7537524995&bot... 30.04.2013 STJØRDAL KOMMUNE KARTUTSNITT Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BRUK AV MINIGRAVER TIL TOMTEARBEID PÅ HYTTE

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BRUK AV MINIGRAVER TIL TOMTEARBEID PÅ HYTTE SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4954 Arkiv JouralpostD: sakd.: 12/1044 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- ogutviklingsutvalget Sak nr.: PLAN OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 13.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet - 1. etg. Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: Umiddelbart etter endt kommunestyremøte Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og friluftsområde

Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og friluftsområde Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato KRKA 12/10739-4 Ivar Guntvedt 24.04.2013 2012/3962 Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Karttsnitt over området (2 stk) Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland datert 16.05.2013

FAUSKE KOMMUNE. Karttsnitt over området (2 stk) Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland datert 16.05.2013 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 13/4611 Arkiv sakd.: 13/811 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 051/13 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Saksbehandler: Lise Gun Hansen Dato:

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1. Fylkesmannen i Nordland av 21.2.2014. Sametinget av 10.2.2014.

GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1. Fylkesmannen i Nordland av 21.2.2014. Sametinget av 10.2.2014. Torstein Hanssen Tormodsvoll 8804 SANDNESSJØEN Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/237-8 GNR 10/1 TLE/LAN/HHO 11.03.2014 GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 10,BNR 1 I Saksdokumenter (vedlagt):

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Jacob Br. Almlid, 911 36475. Bomveg Fergelivegen - eier Torbjørn Landsem (Fergeli Eiendom)

Jacob Br. Almlid, 911 36475. Bomveg Fergelivegen - eier Torbjørn Landsem (Fergeli Eiendom) Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.06.2016 2013/2249-30 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Brit Haraldsen Steinkjersannan 10 7713 STEINKJER Melding om vedtak Bomveg Fergelivegen

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus Oddmund Rustad Solheimsveien 1 1914 Ytre Enebakk Deres ref Vår ref Dato 06/03349-18 201002407-/IAA Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 t:~ Hobøl kommune Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Svein Edgar Pedersen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Svein Edgar Pedersen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.06.2014 Tid: 08:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Overordna retningslinjer for tilskudd til vegbygging, vanskelig terreng o.a. og skogbruksplanlegging - 2014. Fastsatt av Fylkesmannen den 30.01.

Overordna retningslinjer for tilskudd til vegbygging, vanskelig terreng o.a. og skogbruksplanlegging - 2014. Fastsatt av Fylkesmannen den 30.01. NOTAT Saksbehandler: Dag Okkenhaug Bævre Sak: 2013/6641 Dato: 30.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 81 99 E-post: fmntdob@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 531.5 Overordna retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7 Søgne kommune Arkiv: 23/219 Saksmappe: 2013/1459-19188/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Hanne Kildemo

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Utvalgsleder Terje Johansen er inhabil til behandling av saken. Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224,

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224, Landbruks-, vilt og innlandsfiskenemnd 30.04.09 - sak 8/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900530 : O: : 1102-60-36 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06.

Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512. Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.06. Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Nord-Vera midtre, 2. gangs behandling Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref: 2008/3329 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Søgne kommune Arkiv: 34/29 Saksmappe: 2012/2085-25547/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Utv.saksnr

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/6081-12 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV 4 TOMTER TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 24 BNR.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for barnehage Solvang Østre byområde i Namsos kommune

Uttalelse til reguleringsplan for barnehage Solvang Østre byområde i Namsos kommune Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos Vår dato: 15.4.2015 Deres dato: 25.2.2015 Vår ref.: 2015/1927 Deres ref.: 2014/6969-17 Uttalelse til reguleringsplan for barnehage Solvang Østre byområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3 Søgne kommune Arkiv: 28/109 Saksmappe: 2013/443-18500/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 10/8004 Arkiv sakid.: 10/1793 II Sak nr.: 066/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Dato: 12.10.2010

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

Planområdet er nå redusert i omfanget da det nå bare innbefatter areal øst for bru/fylkesveg på Frøvikøya.

Planområdet er nå redusert i omfanget da det nå bare innbefatter areal øst for bru/fylkesveg på Frøvikøya. Leka kommune 7994 Leka Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07914-3 Ivar Guntvedt 19.09.2013 Leka - Reguleringsplan for Frøvika og Frøvikøya - Høring Vi viser til oversendelse datert 21.08.2013.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer