Besøk av EL-core 13. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk av EL-core 13. november 2012"

Transkript

1 Besøk av EL-core 13. november 2012 Nøkkeltall (2012): Ca. 84 GWh leveranse Ca. 70 MW grunn/spiss produksjonskapasitet Ca. 20 MW reserve Ca. 18 km grøft (36 km rør) Ca. 185 kundesentraler Ca. 55 mill. kroner i omsetning 5,5 årsverk, 6 ansatte 24/7 vaktordning > 90 % fornybar energiproduksjon / 10:14 1

2 Eierforhold Buskerud Fylkeskommune /50 50/50 Selskapet har solide eiere med kompetanse og finansiell styrke / 10:14 2

3 «Et godt omdømme og en god miljøprofil er avgjørende for langsiktig lønnsomhet» Økonomi M iljø S amfunn (sosial) / 10:14 3

4 Situasjonsbeskrivelse novem ber 2012 Status: Selskapet har god produksjonskapasitet, og tilstrekkelig reserve/spisslast Selskapet har høy fornybarandel (> 90 %) Selskapets resultater er tett knyttet til utviklingen i strøm m arkedet, og off. ram m evilkår generelt. Selskapet har behov for: Rammevilkår for lønnsom vekst/kapasitetsutnyttelse (av bemanning, produksjon og nett) Forslag til tiltak: Ny prism odell som gir verdi av m iljø, kom fort, sikkerhet Fornuftig tolkning/regulering av forbruksavgiften Fortsatt utløsende investeringsstøtte / 10:14 4

5 Forutsatt lønnsom het Salg av opp mot 120 GW h i 2020 er forutsatt som underlag for investeringsbeslutningen for Brakerøya varm esentral, sam t som grunnlag for mottatt ENOVA støtte. Drammen er en by i rask utvikling og vekst, dette gir muligheter - men også utfordringer i forhold til planlegging. Byutvikling, utløsende ENOVA støtte, ny varm esentral etc. vil endre om fang og rekkefølge for videre utbygging / 10:14 5

6 E n erg is tra teg i - D F s ro lle DF ønsker å væ re en samarbeidspartner for energieffektivisering, og vil arbeide for at det skal lønne seg for både kunde og varm eleverandør å spare energi. DF ønsker på sikt å ta et totalansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kundens varm e og evt. kjølebehov. DF ønsker å sam arbeide m ed andre aktører til beste for fellesskapet. Eksem pelvis kom binasjon naturgass, biogass og vannbåren varme. Utvikling må baseres på en fornuftig bruk av allerede eks is terende infras truktur s om rørledninger og varm esentraler / 10:14 6

7 B rakerøya V arm es entral Lengde inkl. kontordelen: Bredde: Høyde: 52 meter 17 meter 10 meter / 10:14 7

8 Brakerøya Varmesentral DF foretok en stor investering (ca. 200 m ill. kroner i perioden ) i ny varm esentral på Brakerøya sam t ny overføringsledning til Bragernes. I tillegg til varm epum per er det installert to kom bikjeler for spiss/reservelast. Kjelene kan kjøres m ed propan, naturgass eller bioolje (fyringsolje). S am let kapasitet m ed kjeler og varm epum per er ca. 45 M W. S tore varm epum per koblet m ot vannbårne system er utgjør «s tate of the a rt» i fo rh o ld til e n e rg ifle k s ib ilite t. S y s te m e t g ir fle k s ib ilite t i forhold til tem peratur, varm ekilder og bruk av «spillkraft» for å balansere kraftsystem et. Er det knapphet på strøm kan system et mates med varme fra gass/b io. For å sikre fremtidig energifleksibilitet må nye bygg/byområder bygges med vannbårne systemer for både varme og kjøling. Lokale løsninger kan hindre gode fellesløsninger / 10:14 8

9 Vi utnytter varm ekapasiteten i Dram m ensfjorden Varmtvann Til byen: Fra byen: + 90 grader + 60 grader S jø v a n n Inn: + 8 grader U t : + 4 g r a d e r / 10:14 9

10 Sjøvann - En godt egnet varmekilde I Drammen hentes sjøvann på 30 meters dyp via en 850 meter lang inntaksledning Om vinteren er temperaturen stabil på ca 8 ±1-2 C 1 C høyere sjøvannstemperatur medfører COP øker med 1,3 % Ytelse øker med 2,8 % / 10:14 10

11 3-D modell av varmesentral med sjøvannskum / 10:14 11

12 Ny teknologi! Norsk Kulde har i sam arbeid m ed andre leverandører utviklet høytem peratur varm epum per med ammoniakk som medium. Ammoniakk varm epum per er langt fra nytt, m en det har tidligere væ rt klare begrensninger på avgitt tem peratur på grunn av m anglende kom ponenter. Dette er nå løst ved å sette sam m en en serie s kruekom pres s orer m ed m aks trykk på 50 bar/90c, noe som m uliggjør tem peraturer verden ikke har s ett m aken til s å langt / 10:14 12

13 Varm epum pene Verdens største! DF har bygget verdens største miljøvennlige høytemperatur varmepumpe. Varmepumpens ytelse er 14,3 M W m ed en COP på over 3,0 bruker varmepumpen sjøvann fra Dram m ensfjorden til å levere vann i fjernvarm enettet m ed temperatur over 90 C. Noen nøkkeltall Kuldemedium: NH3 (Ammoniakk) Kapasitet: 14,3 MW COP: > 90ºC Varme: ºC Sjøvann: + 8/4ºC Byggherre: Drammen Fjernvarme / 10:14 13

14 A rrangem ent i V P rom Sjøvanns fordampere Overhetningsveksler, kondensator, og underkjølere Vilter kompressor trinn 2 Vilter kompressor 1 trinn / 10:14 14

15 Takk for oppmerksomheten! Foto: Torbjørn Tandberg Y p s ilo n - varm et opp av Dram m en Fjernvarm e / 10:14 15

Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi

Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark. Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi Akershus Energi utvikling av Akershus EnergiPark Per Arne Karlsen Dir. forretningsutvikling Akershus Energi Agenda Bakgrunn/historikk Prognoser Utgangspunkt Konseptutvikling Tilgjengelige energiressurser

Detaljer

Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune

Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune 18. 06. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for

Detaljer

Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune

Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune 18. 06. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport 2008

Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Innhold En enda sterkere drivkraft Enova som virkemiddelaktør Enova som virkemiddelaktør 3 En enda sterkere drivkraft 3

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel FJERNVARME I HARSTAD Status og leveranse av brensel AGENDA 1. Statkraft Varme en kort status 2. Status fjernvarmeutbygging i Harstad Valg av teknisk løsning bioenergianlegg 3. Initiativ til utvikling av

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2011. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2011. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2011 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...4 1.1 FORMÅL...4 2 SAMMENDRAG...5 STATUS...5 FORVENTET VEKST 20 ÅR FREMOVER...5 MULIGHETER...5 3 FORUTSETNINGER

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid.

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Notat nr 1. 2013 2 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid 6 2.1 Innledning og problemstilling.............................

Detaljer

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 ISBN 82-7478-243-7 ISSN 0807-0946 Energibruk i bygninger Det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010. Det

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Marte Paus Vadem Kontrollert av: Carl-Otto Rasmussen Dato: 16.12.2011 Prosjektnr: 3951 Innhold

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide Kommune

Lokal energiutredning. Eide Kommune Lokal energiutredning Eide Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Energiutredning Notodden 2007

Energiutredning Notodden 2007 Energiutredning Notodden 2007 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland. Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune Lokal energiutredning Gjemnes Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer