BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning Bakgrunn Energiutredning Kongsberg kommune 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2"

Transkript

1 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate Kongsberg TLF WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn Energiutredning Kongsberg kommune 2 2 Energibehov bygningsmasse Planlagt utbygging Lavenergihus Passivhus Energimerkning 3 3 Energifleksibilitet og energikilder Vannbåren varme 5 4 Investeringer og lønnsomhet Felles varmesentral Tilskudd 6 5 Konklusjon og anbefaling 6 6 Kilder 7 1 Innledning OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. 01 VERSJON A UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT B AES AKAM AES 1.1 Bakgrunn Bingeplassen er et ubebygd område, hvor det planlegges utbygging av ca. 230 leiligheter og ca. 24 eneboliger, en privat barnehage på ca m² og

2 2/7 BINGEPLASS næringsarealer på ca m². I den forbindelse skal det utarbeides reguleringsplan for området, og denne energivurderingen er en del av dette arbeidet. Rapporten er utarbeidet av COWI AS på oppdrag fra Bingeplass Utvikling AS, Statsskog SF, Kongsberg Transport AS og ANS Gomsrudveien. 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune Utbyggere er pålagt av Kongsberg kommune å utarbeide en energiutredning[1]. Energiutredningen vurderer viktige faktorer for å sikre miljø- og energivennlig utbygging: Mer energieffektiv byggeskikk-isolasjonsverdi, varmegjenvinning osv. Lavenergibygg og passivhus Konsentrert utbygging - mindre frittliggende eneboliger, mer tun, kjede-, rekke-, terrassehus og lavblokk Tidsmessig konsentrert utbygging (felt for felt) for å gi bedre økonomisk grunnlag for felles energiløsninger Nærhet til lokale energikilder Lokalisering i forhold til redusert transportbehov og lokalklimatiske forhold 2 Energibehov bygningsmasse 2.1 Planlagt utbygging Det skal bygges ca. 230 leiligheter og ca. 24 eneboliger. På dette stadiet er ikke det totale arealet kjent. De nye boligene vil bli bygget i henhold til de nyeste byggeforskriftene som er Tekniske forskrifter 2010(TEK-10) som viser et totalt netto energibehov på /BRA kwh/m 2 for småhus og 115 kwh/m² for boligblokk eller ventet TEK-15 avhengig når bygningene bygges. I området skal det etableres en privat barnehage på ca m². TEK-10 gir et totalt netto energibehov for denne bygningen på 140 kwh/m². Det skal også etableres et næringsområde ca m². Bygningskategori er ikke kjent på dette stadiet. Det er antydet byggevarehandel og kanskje dagligvare. TEK- 10 viser et totalt netto energibehov på 210 kwh/m² for forretningsbygg og 175(190) for lett industri/verksteder. Energibehovet kan reduseres ved å sette strengere krav til byggenes energieffektivitet. 2.2 Lavenergihus Lavenergiboliger defineres i NS 3700:2013 og lavenergi yrkesbygninger defineres i NS 3701:2012. Sentrale elementer for å redusere energibehovet:

3 SETRA 3/7 kompakt bygg, med arealeffektiv planløsning (liten ytre flate i forhold til bruksareal) og minimering av kuldebroer i konstruksjonen ekstraisolert bygning lufttett bygning og balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning Ved bygging av lavenergibygg vil det totale energibehovet reduseres betraktelig, 2.3 Passivhus Passivhus er kjennetegnet ved å ha et enda lavere energiforbruk. Det er antydet at TEK15 vil få energikrav på Passivhusnivå. Passivboliger defineres i NS 3700:2013 og passivhus yrkesbygninger defineres i NS 3701:2012. De viktige elementer er; ekstra isolering, tett og kompakt bygningskropp, høyisolerte vinduer og varmegjenvinning. Passivhus innebærer at huset skal være tilnærmet "selvforsynt", slik at det ikke skal tilføres annen kjøpt energi enn det som er nødvendig til det minimale oppvarmingsbehovet, varmtvann, belysningen og drift av utstyr. Kostnadene ved byggingen vil være en noe høyere enn for andre hus, men energikostnadene igjennom byggets levetid vil være betydelig lavere. 2.4 Energimerkning Det er innført obligatorisk energimerking av boliger som selges eller leies ut. Dette innebærer at disse må ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. I praksis vil det for nye bygg kun være tale om A, B og C, da C er basert på nivå TEK Dette betyder at alle nye bygninger som kun akkurat overholder forskriftskravene vil bli merket med C. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus kan få en A. Bygg med varmepumper har et fortrinn i Energimerkingen. Nedenstående skjemaer er hentet fra Energimerkning.no.

4 4/7 BINGEPLASS

5 SETRA 5/7 3 Energifleksibilitet og energikilder Det er stadig mer fokus på energifleksibilitet, og muligheten for bruk av andre energikilder enn elektrisitet. Jfr ledd i TEK-10: "Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker." Jfr ledd i TEK-10: " Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker" gir det et krav til alternativ energiforsyning til bygningene. Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, fjernvarme, varmepumpe, pelletskamin, vedovn, biokjel, biogass, bioolje, etc. 3.1 Vannbåren varme Ved å installere vannbåren varme i bygninger har man lagt til rette for energifleksibilitet, og er ikke bundet til en bestemt energikilde. Et vannbårent distribusjonssystem består som regel av varmerør i gulv (vannbåren gulvvarme), radiatorer montert på vegg, eller en kombinasjon av disse to. Varme i gulvet gir store varmeflater og er godt egnet for lavtemperatursystem, som gjør det gunstig for varmepumper, samtidig som det også gir god varmekomfort Varmesentral Med vannbåren varme i husene, leiligheter, barnehage og næringsarealer, ligger forholdene til rette for å etablere en felles eller flere varmesentraler. Fordelen med en felles sentral er blant annet mer effektiv og profesjonell drift. Bolig- og leielighetseiere og næringseiere vil betale for strøm og oppvarming, og trenger ikke tenke på vedlikehold og drift av varmeanlegg. Det må vurderes om det er mest rasjonelt og energiøkonomisk å etablere en felles varmesentral for hele området eller flere varmesentraler. Den vurderingen vil også være avhengig av hvilken varmekilde som velges. En varmesentral kan benytte flere ulike varmekilder, for eksempel spillvarme, avfall, varmepumper og biobrensel eller en kombinasjon av disse. Spiss- og reserveeffekten dekkes normalt av elektrisitet Alternative energikilder Når man har etablert vannbåren varmedistribusjon, er det mulig å forsyne systemet med varme fra mange ulike energikilder. Varmepumpe Varmepumper henter varme fra omgivelsene, luft, vann, berg eller lignende. For

6 6/7 BINGEPLASS Bingeplass vil det sannsynligvis være mest aktuelt med geovarme som varmekilde, det vil si at man henter varme fra borehull i grunnen eller installasjon av luft/vannvarmepumpe i hver enkelt bolig eller yrkesbygning. Bioenergi Bioenergi i form av flis, briketter eller pellets kan være aktuelt å benytte i en felles varmesentral, men grunnet plasskrevende lagring vil dette antagelig ikke bli aktuelt for prosjektet, selv om det finnes flere sagbruk og det pågår skogsdrift i av et visst omfang i nærområdet/kommunen. Solenergi Gjennom å montere solfangere, gjerne på tak eller fasade på boliger og barnehage, som solavskjerming, på tak eller på fasade på næringsbygg kan en del av oppvarmingsbehovet dekkes av gratis varme fra solen. Varmen som produseres brukes ofte til varmtvannforsyningen i boliger eller næringsbygg. For å kunne utnytte solvarmen må det også installeres et varmelager som er plasskrevende. Fjernvarme/nærvarme Bingeplass ligger utenfor konsesjonsområdet for planlagt fjernvarme, det må i så tilfelle etableres på området som et nærvarmeanlegg, se kap om varmesentral. 4 Investeringer og lønnsomhet 4.1 Felles varmesentral Dersom investering i en egen varmesentral skal være lønnsom, må det totale varmebehovet være av en viss størrelse, og dersom man velger å satse på passivhus med solvarme i tak anbefales ikke felles varmesentral for boligene. Avstanden mellom bygningene vil selvsagt ha stor betydning for kostnadene til distribusjonsnettet, og også effektiviteten til hele systemet. Lange transportstrekk gir større tap og høyere investeringer. Det er derfor viktig å få mest mulig effektiv distribusjon. 4.2 Tilskudd Enova er et statelig foretak under Olje- og energidepartementet som skal fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. De gir blant annet investeringsstøtte til varmesentraler[2]. 5 Konklusjon og anbefaling Med de opplysninger som foreligger per i dag, vil vi anbefale å utrede nærmere muligheten for å etablere et nærvarmenett for området. Varmepumpe fremstår som den mest aktuelle energikilden i Kongsberg-området, men muligheten en kombinasjon med varmepumpe og solenergi bør vurderes.

7 SETRA 7/7 6 Kilder [1] "Energiutredning Kongsberg kommune 2011", utarbeidet av EB og NEE: [2] Program for varmesentraler:

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 Oppdragsnavn: Kartlegging og vurdering av plantiltak Kunde: Askøy kommune Energihensyn i plantiltak og kommunal virksomhet,

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer